Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MALAYALAM

VIEWS: 433 PAGES: 32

 • pg 1
									   CLASS XI
 SAMPLE QUESTIONS
   SUBJECT :

PART II MALAYALAM
1.  Adnhpw A\p-`q-Xnbpw  -

2.     - -  -
   tNtXm-lc°m-gvNIƒ

3.  samgn-h-g°w

4.  cwK-Ie

5.  hni-I-e\ Nn¥-Iƒ

6.  hm¿Øm-temIw
                  bqWn‰v : 1
             Adnhpw A\p-`q-Xnbpw
CO:    -      - -                - -         -
   N¿®-Ifnepw kwhm-Zßfnepw ]s¶-SpØv kzm`n-{]mbw bp‡n-klambn {]I-Sn-∏n-°p-∂Xn-\v.

tNmZyw : kzm`n-{]mbw tcJ-s∏-Sp-Øp-I.
   {Kma-Po-hn-X-Øns‚ hnip-≤n-sb-°p-dn-®p≈ Nne Hm¿Ω-Iƒ CS-t»-cnbpw Fw.-Snbpw Ah-cpsS
   cN-\-I-fn-eqsS ]¶p-sh-°p-∂p-≠-t√m. {Kmao-W-amb F√mw \√-XmWv \mK-cn-I-am-b-sX√mw
   tami-amWv F∂v \nK-a-\-Øn-emtWm Cu cN-\-I-fn-eqsS \n߃ FØ-s∏-´Xv ? A`n-{]mbw
   tcJ-s∏-Sp-Øp-I.
    kvtIm¿ : 6 / kabw 5 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   Xs‚ \nK-a\w tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v          ˛   (1)
    ˛   Imc-W-߃ bp‡n-`-{Z-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v     ˛   (4)
    ˛   X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃°v              ˛   (1)
                 BsI              ˛   6

CO:  hnhn[ kmln-Xy-c-N-\-I-fnse kmaq-lnI {]k-‡n-bp≈ hnj-b-߃ Is≠Øn ]T\w \S-
   Øp-∂-Xn\v.

tNmZyw : hni-Zo-I-cn-°p-I.
   CS-t»-cn-bpsS Ip‰n-∏pdw ]mew F∂ Ihn-X-bpsS BibtaJ-e-bp-ambn HØp-t]m-Ip∂
               - -
]cma¿i-߃ Xmsg sImSp-Øhbn¬ GsXm-s°-bm-sW∂v Is≠Øn Ihn-Xbp-ambn _‘n-∏n®v -
hni-Zo-I-cn-°p-I.
 ˛ hnI-k-\-sa-∂-Xm-bn-cn-°Ww \ΩpsS BZy-{]-am-Ww.
 ˛ -{Kmaw kzm`m-hn-I-X-bp-sSbpw sshhn-[y-Øn-s‚bpw Xmh-f-am-bn-cn-°-Ww.
 ˛ IhnX kaq-l-Øns‚ {]iv\-ß-fn¬ CS-s]-tS-≠-Xn-√.
 ˛ {]IrXn a\p-jy-\p-th≠n krjvSn-°-s∏-´-Xm-Wv.
 ˛ \K-c-h¬°cWw a\p-jy-hy-h-lm-c-ßsf bm{¥n-I-am-°p-∂p.
 ˛ amen\yw IpSn-tb-dp-∂Xv {]Ir-Xn-bn¬ am{X-a√ a\p-jy-{]-Ir-X-Øn-ep-am-Wv.
        kvtIm¿ ˛ 8/kabw 15 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛    Bi-b-k-a-{KX                ˛   (3)
    ˛    X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃            ˛   (2)
    ˛    kmaq-lnI {]iv\-ß-fpsS hni-I-e\w       ˛   (2)
    ˛    Ah-X-cW coXn                ˛   (1)
                     BsI        ˛   8

CO:  hnhn[ kmln-Xy-c-N-\-I-fnse kmaq-lnI {]k-‡n-bp≈ hnj-b-߃ Is≠Øn ]T-\-߃
   Xøm-dm-°p-I.
tNmZyw : Ipdn∏p Xøm-dm-°pI
   ‘DÆn-s∏-c-b\pw ]m´nbpw hoSp-ho-Sm-¥cw \S-∂p-]mSn
   cmthsd sN√p-tºmƒ Rß-fpsS ho´p-ap-‰Øpw FØpw.’
   ‘sImbvØn\v Irjn-∏-Wn-°m-c≥ Aø-∏≥ kΩ-Xn-®p˛
   sh∂p hcn-√. Hcm-gvN-IqSn hnf-bs´ F∂v Aø-∏≥ hn[n-®m¬
   B¿°pw FXncp ]d-bm-\m-hn√’
   D{XmS®¥-bn¬ \n∂v Irjn-∏-Wn-°m-cmb Aø-∏\pw
   \oen°pw am{Xw ap≠pw XpWn-I-fpw hmßn.’
   ‘IS-hp-Im¿°pw ]‰p-]o-Sn-I-°m¿°pw A_q-_-°¿
   XpS-ßnb Ab¬°m¿°p-sams° kZy sImSp-°p∂ ]Xn-hp-≠m˛
   bncp∂p; Ahn´w Znhkw’
   s]mbvt∏mb Hcp Ime-Ønse BNm-c-ß-fn¬ {]I-S-am-Ip∂ a\p-jy-_-‘-ß-fnse \∑-I-
fmWv apI-fnse hcn-I-fn¬ sXfn-bp-∂-Xv. Ah-bn¬ hy‡-am-Ip∂ kmaq-lnI PohnX khn-ti-j-X-
Iƒ hnh-cn-°p-I.
       kvtIm¿ : 8 / kabw : 15 an\n´v / H∂-c-∏pdw

   ˛                      - -      -
       ]g-b-Ime kmaq-lnI PohnX khn-ti-jXIƒ IrXy-ambn Xncn-®dn-™n-´p≠v (4)
   ˛   DZm-l-c-W-`m-K-߃ hni-Zo-I-cn-®n-´p≠v          ˛   (4)
                            BsI      ˛   8

CO:  kmln-Xy-c-N-\-I-fnse {]ta-b-߃ Is≠Øn ]T\w Xøm-dm-°¬

tNmZyw : Xmc-Xayw sNøp-I.
   kqN-\-Iƒ
 ˛ {]ta-b-sØ-°mƒ Fgp-Øp-Im-cs‚ Bfl-k-Øbv°pw cN\m Iui-e-Øn\pw {]m[m-\y-ap≈
   Hcp kmln-Xy-im-J-bmWv bm{Xmhnh-c-Ww.
 ˛ Akm-[m-c-W-amb A\p-`-h-߃ ck-I-c-ambn Ah-X-cn-∏n-°p-hm-\p≈ kma¿∞y-amWv k©m-
   c-km-ln-Xy-Im-c-\p-≠m-th-≠-Xv.
                           -
 ˛ k©mckmln-Xy-Øn¬ Fgp-Øp-Im-cs‚ Bflmw-iØn\mWvv Gsd {]m[m-\yw. bm{X sNbvX
   ÿe-ß-fp-sSbpw I≠ ImgvN-I-fp-sSbpw h¿Æ-\-Iƒ am{X-ap≈ {KŸw Hcp k©m-c-°p-dn-
   ∏p-am-{Xta BIp-∂p-≈q. Ah-tbm-sSm∏w Xs‚ A\p-`-h-ßfpw {]Xn-I-c-W-ßfpw IqSn-bp-
   ≠m-h-Ww.
                - -       -
   apI-fn¬ tN¿Ø A`n-{]m-bßfpsS ASn-ÿm-\Øn¬ ivaim\-`q-an-Iƒ, Ib‰w ho≠pw Ib‰w
F∂o cN-\-Isf Xmc-Xayw sNøp-I.
       kvtIm¿ : 8 / kabw : 15 an\n-´v / H∂-c-∏pdw

hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
    ˛   kqN-\-Isf cN-\-I-fp-ambn tN¿Øv hni-I-e\w sNbvXn-´p-≠v.      (4)
    ˛   Xmc-Xayw sNbvX \nK-a-\-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v.          (4)
                        BsI               8
CO: e`y-amb hnh-c-߃ hni-I-e\w sN-bvXp-sIm-≠p≈ D]-\ym-k-߃ Xbm-dm-°p-I.
tNmZyw : D]\ymkw Xømdm°pI
    ‘\ΩpsS ]pg-Iƒ ac-W-tØm-S-Sp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]pg-bpsS acWw Hcp kwkvIm-c-
Øns‚ ac-W-Øn\p Xs∂ Imc-W-am-Ipw.’
    ]pg-Iƒ t\cn-Sp∂ {]iv\-ß-sf-°p-dn®v Xmsg \¬In-bn-´p≈ kqN-\-Iƒ hnI-kn-∏n®v Hcp
D]-\ymkw Xøm-dm-°p-I. ]pg-Isf kwc-£n-°m-\p≈ am¿§-߃IqSn \n¿t±-in-°-Ww.
    kqN-\-Iƒ
    ˛   hrjvSn-{]-tZ-i-ß-fnse h\-\-io-I-cWw
    ˛   AW-s°-´p-Ifpw Pe-tk-N\ ]≤-Xn-Ifpw
    ˛   aW¬ hyh-kmbw
    ˛   `qK¿` Pe-Nq-jWw
    ˛   hnI-k-\-sØ-°p-dn-®p≈ ImgvN-∏mSv
kvtIm¿ : 8 /kabw : 15 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   e`y-amb Bi-b-ßsf kmam-\y-ambn hni-Zo-I-cn-®n-´p≠v     (4)
    ˛           - - -             -  -
       DNn-X-amb DZm-lcW߃ \¬In Db¿∂ \ne-hm-cØn¬ {]Xn-Icn-®n-´p≠v (2)
    ˛   D]-\ym-k-Øns‚ LS-\, `mjm-ssien F∂nhbn¬ {i≤n®n´p≠v.     (2)
                         BsI          8

CO:               - -                    -
   cN\-Iƒ hmbn®v kmaq-ln-Imw-ißfpsS A]-{K-Y\w \SØn Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂Xn-\v.

tNmZyw : Xmc-X-ay-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I
      Ccpºpw Cc-ºp-s∂m-cq¿÷hpw bphm-°ƒ X≥
      Rc-ºn-eqsS ]mfpw \qX\ ssNX-\yhpw
      ]md-sh-´m\pw ]pg-bv°-W-sI-´m\pw hnZypZv
      [mc-bm¬ ]pXp-I¿Ω-im-e-fq-´n-Sm\pw
      Iq´mb Irjn-`q-hn¬ b{¥-Øn≥ Ie-∏-bm¬
      ]q´m\pw IXn¿sImbvXp Iq´m\pw Xzcn-°th
      B alm kwcw-`-Øn≥ kwL-Km-\-Øn¬ tN¿∂p
      \ma-\p-`hn°mw ]≠n-√m-sØm-c-`n-am\w
       CuSp sh∏p-I-sf√mw t]mInepw ]pXn-sbmcp
       \mSp \Ωp-tS-Xm-Ip-a-kwJyw tXmg-∑mcpw
                      (bp-K-]-cn-h¿Ø\w ˛ sshtem-∏n-≈n)
          -     -  -               -
    ]gb aqey-ßsf√mw am‰n-adn-°s∏-Sm-sa-¶nepw bm{¥nIkwkvIm-csØbpw AXn-eqsS t\Sp∂
]ptcm-K-Xnsbbpw kzmKXw sNøp∂ sshtem-∏n-≈n-bpsS a\-€n-s\bpw Ip‰n-∏pdw ]me-Ønse
CS-t»-cn-bpsS D¬I-WvT-I-sfbpw Xmc-Xayw sNbvXv kz¥w \ne-]m-Sp-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p-I.
    kvtIm¿: 8 / kabw : 15 an\n´v / Hcp]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
    ˛   Ihn-X-bnse Bibw {Kln-®n-´p≠v             (4)
    ˛   CS-t»-cn-bpsS ImgvN-∏m-Sp-ambn Xmc-Xayw sNbvXn-´p≠v  (2)
    ˛   kz¥w \ne-]m-Sp-Iƒ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v         (2)
                      BsI           8

CO:  B\pIm-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfnbp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNøp-∂p.

tNmZyw : eLp {]_‘w Xøm-dm-°p-I.
   ]pXp-tem-I-Øns‚ DΩ-d-∏-Sn-bmb Ip‰n-∏pdw ]me-Øn\p apI-fn¬ Ihn \n¬°p-∂Xv A`n-am-
\-tØm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv. Cu A`n-am-\-Øn\v ASn-ÿm-\-amb Imc-W-߃ hni-I-e\w sNbvXv Hcp
eLp {]_‘w Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw : 10 an\n´v / Hcp-]pdw
   \mK-cn-I-X-bpsS XpS-°w, a\p-jym-[zm-\-Øns‚ al-Xzw, ]pXnb hnXm-\-ß-fn-te-bv°p≈
Db¿® XpSßn {]k-‡-amb Bi-b-߃°v                     (5)
Ah-X-cWssien°v                             (1)
                    BsI               6

CO:  cN\-Iƒ hmbn®v kmaq-ln-Imw-i-ß-fpsS A]-{K-Y\w \n¿∆-ln-°p-∂p. B\p-Im-enI Ihn-X-
   I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNøp-∂p.


tNmZyw : kzm`n-{]mbw ÿm]n-°p-I.
    ]ps∂-√-cn-bpsS tNmdv kz]v\w I≠p-sIm≠v hb¬h-c-ºn¬ \n∂p IXn-cp-sh®p R߃
Ip´n-I-fpw a\€n¬ IW-°p-Iq-´n-bn-cp-∂p. sNº≥, Noc, Xh-f-°-Æ≥ ˛ Hmtcm hnØn-s‚bpw aq∏n-
s\-∏‰n R߃°pw Adn-bm-am-bn-cp-∂p.
                      (I-Æm-¥-fn-∏q-°-fpsS Imew ˛ Fw.-Sn)
       B¿°pta hg-ßmØ
       amhp-Iƒ C—-bvs°mØp
       imJ-Iƒ Ipe-®-h¿
       thcp-Iƒ ]S¿Øn-tbm¿
       NIn-tcy≥, Nt°≥, ap´n-°p-Sn-tb≥
       aqhm-≠≥, tXs\m-en-tb≥ F∂n-ßs\
       ]g-©≥ t]cm¿∂-h¿
                      (amº-g-°mew ˛ ]n.-]n. cma-N-{µ≥)
    ‘aebm-fn-bpsS Pohn-X-Øn¬ \n∂v \mS≥ s\√n-\-ßfpw Irjnbpw \m´p-am-hp-I-fp-sams°
       -                             - -
am™p-t]m-hp-Ibm-W.v CtXm-sSm∏w ]pXnb ImesØ Ip´n-Iƒ°v ]e A\p-`hßfpw \jvSam-hp-∂p.’-
cN\m-`m-K-ßfpw {]kvXm-h-\bpw hni-I-e\w sNbvXv \nß-fpsS A`n-{]m-b-߃ ÿm]n-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw : 10 an\n´v / Hcp ]pdw
hen-bn-cp-ج kqN-I-߃:
-    ˛   \¬In-bn-cn-°p∂ cN\m`mK-ß-fp-sSbpw {]kvXm-h-\-bp-sSbpw kmam-\ym-ibw
       {Kln-®n-´p≠v                          (3)
    ˛   ka-Im-en-Im-\p-`-h-ß-fp-ambn _‘n-∏n®v hni-Zo-I-cn-®n-´p≠v   (3)
                         BsI            6

CO:  B[p\nI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T-\-߃
   Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
       ‘IÆoc-Wn™p Ip{Km-a-e£van t\m°n-bn-cn-°th
       tIh©n tIdn-t∏m-tbm-W-∏q-\n-em-hWn cmhp-Iƒ’
    ]n. Ip™n-cm-a≥ \mb-cpsS Cu hcn-Iƒ {]kn-≤-am-W-t√m. Ip‰n-∏pdw ]mew, IÆm-¥-fn-∏q-
°-fpsS Imew F∂o ]mT-`m-K-ß-fnse kam\amb Bib kqN-\-I-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ ]n.
bpsS hcn-Iƒ°v Hcp eLp ]T-\-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw : 10 an\n´v/Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛            -     - -
       kam-\-amb Bi-b߃ ]mT-`m-Kßfn¬ \n∂v Is≠Øn _‘n-∏n-®n-´p≠v (4)
    ˛   X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃ D≠v                    (2)
                       BsI               6
CO:  hnhn[ kmln-Xy-c-N-\-I-fnse kmaq-lnI {]k-‡n-bp≈ hnj-b-߃ Is≠Øn ]T\w
    Xøm-dm-°p-∂-Xn\v
tNmZyw : {]`m-jWw Xøm-dm-°p-I.
       HmW°m-eØv F¬.Pn           HmWØn-\mbn Xan-gv\m-´n¬
       {]Xo-£n-°p∂ hn‰p-h-chv        \m´n¬ tXmhmfbn¬
       Adp-]Xp tImSn            ]q°-fp-W-cp∂p

    ]{X-hm¿Ø-bpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ ‘aebm-fn-bp-sS-X-√m-Xm-hp∂ HmWw’ F∂ hnj-b-Øn¬
Hcp {]`m-jWw Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / ka-bw. 10 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   hm¿ØmkqN-\-I-fpsS ASnÿm\Øn¬ kmam-\y-ambn
       Bi-b-hn-i-I-e\w \S-Øn-bn-´p≠v                (3)
    ˛   \nco-£-W-ß-ƒ°v X\nabp≠v                   (2)
    ˛   {]`m-j-W-Øns‚ LS\bp≠v                    (1)
                             BsI       6

CO:  cN\-Iƒ hmbn®v kmaq-ln-Imw-i-ß-fpsS A]-{K-Y\w \SØn Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
    IhnX hyXykvX coXn-bn-emWv hmb-\-°m-cn¬ {]Xn-I-c-W-ap-f-hm-°p-∂-Xv. kpK-X-Ip-am-cn-
bpsS "t\mhn-°t√' F∂ IhnX, at\mPv F∂ sIm®p Ip´n°v Bg-Øn-ep≈ sshIm-cn-Im-\-`-h-am-
Im-\p≈ khn-ti-j-amb kml-Ncyw Is≠Øn Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   "t\mhn-°t√' F∂ cN-\-bpsS kmam-\ym-ibw Dƒs°m-≈n-®n-´p≠v      (4)
    ˛   at\m-Pns‚ khn-tij Pohn-X-km-l-NcyØn¬ Cu Ihn-Xbv°v ssIh-cp-∂
       A¿∞-hym]vXn Is≠-Øn-bn-´p-≠v.                   (2)
                         BsI              6

CO:          -              -    - -
    ssZ\wZn\ Pohn-Xhp-ambn _‘-s∏´ `mjm hyh-lm-camb At]-£Ifn¬ sshZKv≤yw t\Sp-I.

tNmZyw : At]£ Xøm-dm-°p-I.
                     REQUIRES
             Applications are invited for the following post:
                    Post : Receptionist
              Qualifications: Plus two passed + Computer
         Interested persons may send their application within two days
                     SECRETARY
                     ANUBHAVAM
                    KOZHIKODU - 5
    Cu ]c-kysØ ASn-ÿm-\-am°n Hcp At]£ ae-bm-f-Øn¬ Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿ : 6 / A-c-∏p-dw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   cq]-L-S\bv°v                            (2)
    ˛   At]-£-bpsS ka-{K-X, IrXy-X, kw£n-]vXX XpS-ßn-bh bv°v (4)
                   BsI                    6
                  bqWn‰v : 2
             tNtXm-l-c-°m-gvN-Iƒ
CO:  IrXn-Iƒ Xmc-Xayw sNbvXv Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Xmc-Xay°pdn∏v Xøm-dm-°p-I.
       AXn¿ØnI-fn¬ hnizkn-°p-∂-h-tcmSv
       Dd-h-I-fpw \£-{X-ßfpw kwkm-cn-°p-I-bn-√.
       F\n°v AXn¿Øn-I-fn¬ hnizm-k-an-√.
       a¨X-cn-Iƒ°-dnbptam
       Ah¿ InS-°p-∂Xv GXp \m´n-em-sW∂v ?
       B∏nƒ ac-ß-fpsS thcp-Iƒ
       a\p-jy-cp-≠m-°nb aXn-ep-Iƒ°n-S-bn-eqsS
       At\ym\yw ssItIm¿°p-∂p.
       Im‰pw Pehpw thcp-Ifpw
       aXn-ep-Iƒs°-Xnsc {]h¿Øn-°p∂p
       Infn-Iƒ Iq¿Ø Nnd-Ip-Iƒ sIm≠v
       AXn-cp-Iƒ apdn®p If-bp-∂p.
       `q]-S-Ønse hc-Iƒ Hcp Icn-bn-e-sb-t∏mepw
       XSpØp \n¿Øp-∂n-√.
       \ap°p ]pg-I-fm-hp-I.
              (em¬sZZv AXn¿Øn-Iƒs°-Xnsc kwkm-cn-°p∂p ˛ k®n-Zm-\-µ≥)
    ‘hoSpIƒ’ F∂ Ihn-X-bn-eqsS H.-F≥.-hn. apt∂m-´p-sh-bv°p∂ hnim-e-am-\-hnI Z¿i-\sØ,
k®n-Zm-\-µs‚ Cu Ihn-X-bpsS Bi-b-X-e-hp-ambn Xmc-Xayw sNbvXv Hcp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8/ kabw : 15 an\n´v / Hcp ]pdw

hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
-   ˛  Ihn-X-I-fnse Bibw {Kln-®n-´p≠v               (2)
    ˛  c≠p Ihn-X-I-fn-sebpw Z¿i-\-ß-ƒ Xmc-Xayw sNbvXn´p≠v     (3)
    ˛  Ah-X-c-W-ssien                       (1)
                   BsI                6

CO:  cN\Iƒ hmbn®v kmaq-ln-Imw-i-ß-fpsS A]-{K-Y\w \SØn Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : {]Xn-I-cW°pdn∏v Xøm-dm-°p-I.
    ‘]Ib‰ t\m´hpw ]Xn-c‰ samgn-Ifpw ]cp-j-Xsb kpkv\n-≤-am-°nSpw kv]¿ihpw A]-
cs‚ Zml-Øn-s\-t‚-Xn-t\-°m-fp-a-[n-Iamw Icp-Xepw Icp-Wbpw’ ˛ Ihn km£m-XvI-cn-°m≥ sImXn-
°p∂ temI-Øns‚ aqey-ß-fm-Wn-h. CØ-c-samcp temIw IhnI¬]\ am{X-amtWm? CXn-\p≈
{]Xn-_-‘-ßsf¥mWv? Hcp \h-temI krjvSn°p \nß-fpsS Nn¥-Iƒ IqSn Ah-X-cn-∏n-°p∂
{]Xn-I-c-W-°p-dn∏v Fgp-Xp-I.
kvtIm¿: 8 /~kabw : 10 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  Bibw {Kln-®n-´p≠v                     (2)
    ˛                    - - -       -
      ]pXnb temI-Ønse ]e-X-c-Øn-ep≈ hnth-N\ßsf-°p-dn®v [mc-Wbp≠v (4)
    ˛  kz¥w \nK-a-\-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v             (2)
                      BsI            8

CO:  sNdpIY-Ifpw t\mh-ep-Ifpw hmbn®v `mjm-]-c-amb khn-ti-j-X-Iƒ, BJym-\-]-c-amb
   {]tXy-I-X-Iƒ F∂nh Is≠Øn {]_-‘-߃ Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Bkzm-Z-\-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
     ‘ss{Uhdpw At∏mƒ B hgn h∂ Hcp XSn-b\pw IqSn Abmsf Hcp sSen-t^m¨ t]mÃn-
t\mSv tN¿Øv sI´n. _l-fw-tI´v Bscm-s°tbm HmSn-b-Sp-Ø-t∏mƒ Abmƒ Xs‚ henb hmb
Ah¿°p-t\sc Xpd-∂p-]n-Sn-®p. AXn¬ Cutcgp ]Xn-\mep temI-ß-fp-s≠∂ Imcyw Abmƒ-°p-
d-∏m-bn-cp∂p’ ˛       (ambm-a-b≥ ˛ F≥. {]`m-I-c≥)
     "ambm-a-b≥' F∂ IYm-io¿j-Ihpw apI-fn¬ sImSp-Øn-cn-°p∂ IYm-k-µ¿`-Øns‚ kq£va
]mcm-b-Whpw \¬Ip∂ A¿∞-kq-N-\-Iƒ hni-Zo-I-cn®v Bkzm-Z-\-°p-dn∏v Fgp-Xp-I.
kvtIm¿: 6 / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
     ˛    io¿j-I-Øns‚ HuNnXyw hy‡-am-°n-bn-´p≠v      (2)
     ˛    A¿∞-kq-N-\-Iƒ hni-Zo-I-cn-®n-´p-≠v.       (4)
              BsI                 6

CO:                          - -           -
   Ihn-X-I-fpsS Xmf-`wKn [z\n XpS-ßnbh Is≠Øn Bkzm-Z\°p-dn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂Xn-\.v

tNmZyw : Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
       kv\nKv≤m-∂-tam-a-\n-®p≈
       Km{X-Øn¬ \rØ-am-Snlm!
       ]´-S-®m-º-em¬, ®n{Xw
       ]mtS am®p-I-f-™Xpw
    Cu hcn-Iƒ°v `uXnI Pohn-X-Øn¬ \iz-c-X-bpsS A\p-`hw ]I-cm≥ Ign-bp-∂pt≠m? ˛
kzm`n-{]mbw tcJ-s∏-Sp-Øp-I.
kvtIm¿ : 6 / Ac-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
-    ˛  Bibw hy‡-am-°n-bn-´p≠v        (4)
    ˛  kz¥w \nco-£-W-߃           (2)
           BsI             6
CO: sNdp-I-Y-I-fnse BJym-\-]-c-amb {]tXy-I-X-Iƒ Is≠Øn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : \nco-£-W-߃ Ipdn-°p-I.
   tImhn-e≥ ]p\-Øn¬ Ip™-_vZp-≈-bpsS kvamc-I-in-e-Iƒ°v Fgp-Xnb Bkzm-Z-\-]-T-\-
Øn¬ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≈ c≠p {it≤bamb \nco-£-W-߃ Ipdn-°p-I.
   amXrI : Pohn-X-I-Y-Iƒ sI´p-I-Y-I-fmbn cq]m-¥-c-s∏-Sp-∂p.
kvtIm¿: 4
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
    -˛  c≠p \nco-£-W-߃ Is≠-Øn-bn-´p-≠v.                (4)
CO: Ihn-XIfpsS Xmf-`w-Kn, [z\n XpS-ßn-bh Is≠Øn Bkzm-Z\°p-dn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂Xn-\.v
      - -                    - -           -

tNmZyw : hni-I-e\w sNøp-I.
       ‘AI-t°m-hn-en-ep-t≈mcp
       hnf-°n≥ {]Xn-_nw-_-ambv
       A\-ßmsX Xncn-Øp-º˛
       Øncn°pw k¿∆-km-£n-Xm≥’
    "Zo]w, kqcy≥, Bflmhv Chsb ]c-kv]cw _‘n-∏n-°p-∂-Xn-eqsS ‘Zo]w’ F∂ Ihn-
Xbv°v khn-ti-j-amb Hcp `mh-Xew ssIh-∂n-´p-≠v.'
    ˛      -              -     -
       Ihn-Xbp-ambn _‘n-∏n®v Cu {]kvXm-h\sb hni-Ie\w sNbvXv Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
-   ˛   {]kvXm-h-\-bnse Bibw Dƒs°m-≠n-´p≠v ˛           (2)
    ˛   Ihn-X-bp-ambn _‘n-∏n®v hni-I-e\w sNbvXn-´p≠v       (4)
                  BsI                 6

CO:  IhnX-I-fpsS cN-\m-]-c-amb khn-ti-j-X-Iƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : hni-I-e\ Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
    kmaq-lnI-{]-iv\-ß-fpsS Xo{h-amb Bhn-jv°mcw am{X-a√ Ihn-X. a\p-jys‚ B¥-cnI
Pohn-Xm-t\z-j-W-ßfpw A\p-`-h-ß-fpsS kuµ-cym-flI Bhn-jv°m-c-ßfpw al-Xz-am¿∂ Ihn-X-
Iƒ°v Imc-W-am-Im-dp-≠v.
    ‘Zo]w’ F∂ Ihn-Xsb GXp KW-Øn-emWv Dƒs∏-Sp-Øp-I ? \nß-fpsS \nco-£-W-Øn\v
ASn-ÿm-\-amb hkvXp-X-Isf hni-Z-am°n Hcp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v /Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
       ˛   DNn-X-amb KW-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p≠v       (1)
       ˛   Bi-b-hp-ambn _‘n-∏n®v hni-I-e\w sNbvXn-´p≠v   (3)
       ˛   bp‡n-`-{Z-ambn ka¿∞n-®n-´p≠v           (2)
                  BsI                6

CO:  cN-\-Iƒ hmbn®v kmaq-ln-Imw-i-ßfpsS A]-{K-Y\w \SØn Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : A]-{K-Yn®v Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
    "Fw.-]n. \mcm-b-W-]n-≈-bpsS ‘I≈≥’ F∂ IY-bnse tI{µ-I-Ym-]m-{X-Øns‚ Pohn-X-
tØm-Sp≈ ImgvN-∏m-Sns\ cq]-s∏-Sp-Øn-bXv Abm-fpsS A\p-`-h-ß-fm-Wv.' I≈s‚ {]hr-Øn-Iƒ
CØ-c-Øn¬ Bbn-Øo-cm-\n-S-bm-°nb kw`-h-߃ IY-bn¬ \n∂pw FSp-Øp-Im´n Cu A`n-{]m-
bsØ hne-bn-cp-Øp-I.
kvtIm¿ : 6 / k-abw: 10 an\n´v /Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
        ˛   {]kvXm-h-\-bnse Bibw Xncn-®-dn-™n-´p≠v          (2)
        ˛   temI-sØ-°p-dn-®p≈ Abm-fpsS ImgvN-∏mSv Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v (2)
        ˛   AXn\v Bkv]-Z-amb Xn‡m-\p-`-h-߃ kqNn-∏n-®n-´p≠v     (2)
                    BsI                  6
CO:  B[p-\nI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T-\-߃
   Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Bkzm-Z-\-°p-dn∏p Xøm-dm-°p-I.
    hy‡n-bn¬ \n∂m-cw-`n®v kaq-l-Øn-eqsS hf¿∂v temI-Øns‚ hnim-e-X-tbmfw hym]n-
°p∂ am\-hnI t_m[-amWv "hoSp-Iƒ' F∂ Ihn-X-bn¬ Bhn-jv°-cn-°-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv.
    Cu \nco-£-W-ß-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ "hoSp-Iƒ' F∂ Ihn-Xbv°v Hcp Bkzm-Z-\-°p-
dn∏p Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8 / kabw: 15 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    -˛  hy‡n, kaq-lw, temIw F∂n-ßs\ hoSp-I-fnse hniz-am-\-h-t_m-[-Øn-tebv°v
       FØn-t®¿∂ L´-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v           (6)
    ˛   DNn-X-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v             (2)
                  BsI               8
                  bqWn‰v : 3

                samgn-h-g°w
CO:  {]mNo\ ae-bmf Ihn-X-I-fnse `mjm-co-Xn, Xmf-hy-hÿ F∂nh Xncn-®-dn-bp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
    ‘`mjbpsS a¿Ωw sXmSp∂ {]tbm-K-ß-fn-eq-sSbpw NSp-e-amb Xmf{I-a-Øn-eq-sSbpw bp≤-
h¿Æ-\-Isf ZrIvkm£n hnh-c-W-am°n am‰m≥ Fgp-Ø-—\v km[n-°p∂p’- NphsS sImSp-Øn-´p≈
Imhy`m-K-ßsf Bkv]-Z-am°n Hcp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
      ‘sI´nbpw Im¬ssI ]c-kv]cw XmU\w
      X´nbpw ap´p-sIm≠pw Xe Xß-fn¬
      sIm´n-bp-ta‰w ]nSn®pw ISn-®p-a˛
      ßq‰-Øn¬ hoWpw ]pc-≠p-ap-cp-≠p-apƒ˛
      ®o‰w Ie¿∂p \Jw sIm≠p am¥nbpw
      NmSn-∏-Xn-°bpw IqsS-°p-Xn-°bpw
      amSn-Ø-Sp-°bpw IqsS-s°m-Sp-°bpw
      HmSn-°-gn-°bpw hmSn hnb¿°bpw
      amSn hnfn-°bpw tIm]n-®-Sp-°bpw
      DusS hnb¿°bpw \mUn-Iƒ No¿°-bpw...
                      (_m-en-h[w ˛ A[ym-fl-cm-am-b-Ww)
      Nfn∏p ssIhn-´-ß-SpØp ssIhm-fm¬
      s]mfn®p amdnSw \J-ß-sf-s°m≠pw
      s]mSp-s]msSs∏mSn-®p-S-\p-S-\p-S≥
      NpSp-Np-sS-Øn-f-®-cp-hn-bm¿ t]mse
      XpSp-XpsS hcpw cp[nc]qcsØ
      IpSp-IpsS°pSn-®-e-dn-®m-Snbpw
                      ({io alm-`m-c-Xw)
*cp[ncw ˛ c‡w
kvtIm¿: 8 / kabw : 10 an\n´v /Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   Imhy-`m-K-ß-fnse `mjm khn-ti-j-X-Iƒ, Xmfw F∂nh Is≠-Øp∂p (4)
    ˛   kµ¿`-hp-ambn CW°n Ah-X-cn-∏n-°p∂p               (4)
                          BsI            8

CO:  `mjm-t`Z hn⁄m-\o-b-Øns‚ {]mY-an-I-X-e-߃ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : ]Z-߃ Is≠-Øp-I.
   h¿§-]-chpw PmXo-b-hp-ambn {]I-S-amb Db¿®-Xm-gvN-Iƒ \ne-\n-∂n-cp∂ Hcp kmaq-lnI
hyh-ÿ-bn¬ \ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ `mjm-{]-tbmK coXn-bmWv BNm-c-`m-j. h¿§-]-c-amtbm PmXo-
b-amtbm hyXykvX Xe-ß-fn-ep-≈-h¿ XΩn¬ kwkm-cn-°p-tºmƒ BNm-c-`mj \n¿_-‘-am-bn-
Øs∂ D]-tbm-Kn-®n-cp-∂p.
DZm: Xncp-ta\n:  Db¿∂ PmXn F∂p I¬]n-°-s∏-´n-cp-∂-h-sctbm {]`p-°-∑m-sc-tbm, PmXob-
                  -   -
          ambn Xmgv∂ Ah-ÿbn-ep-≈h¿ kwt_m-[\ sNøp-hm≥ D]-tbm-Kn-°p∂ ]Zw.
Ip∏amSw:      ASn-bm-∑m¿ Xºp-cms‚ ap∂n¬ Xß-fpsS hoSns\ Ipdn-°m≥ D]-tbm-Kn-
          °p∂ ]Zw.
   CØ-c-Øn¬ BNm-c-`m-j-bmbn D]-tbm-Kn-°-s∏-´n-cp∂ c≠p ]Z-߃ FgpXn Ah-bpsS
{]tbmKkµ¿`w hni-Zo-I-cn-°p-I.
kvtIm¿: 4 / kabw : 5 an\n´v

hn-ebn-cp-ج kqN-I-߃:
    -  ˛   c≠v BNm-c-`m-jm-]-Z-߃ Fgp-Xp∂p               (2)
      ˛   {]tbm-K-k-µ¿`w hni-Zo-I-cn-°p∂p               (2)
            BsI                          4

CO: hmIy-L-S-\bp-ambn _‘-s∏´v `mjm-am-Xr-I-Iƒ A]-{K-Yn®v Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
tNmZyw : ]´n-I-s∏-Sp-Øp-I.
    ae-bmfw ¢m€n¬ Xøm-dm-°nb {]mtZ-inI `mjm se-Ivkn-°≥ {]Im-i\w sNbvXp-sIm≠v
{]n≥kn-∏¬ \n¿∆ln® {]kw-K-Øns‚ {]k-‡-`m-K-amWv Xmsg tN¿°p-∂-Xv. {]kvXpX {]kw-K-
Øn¬ At±lw D]-tbm-Kn® c≠v A\p-{]-tbm-K-ßfpw Ah \¬Ip∂ khn-ti-jm¿∞-ßfpw Hcp
]´n-I-bmbn Xøm-dm-°p-I.
   ‘{]mtZin-I-`m-j-Iƒ \ΩpsS kwkvIm-c-Øns‚ hne-s∏´ Xncp-ti-jn-∏p-I-fm-Wv. ]gb Ime-
Øns‚ Hm¿Ω-Iƒ \ne-\n¿Øn-t∏m-cp-∂-tXm-sSm∏w Ign-™p-t]mb kaq-l-ß-fpsS \∑-Ifpw Cu
`mjm-t`-Z-߃ \ap°v ]I¿∂p Xcp-∂p-≠v. ImcWw `mj Ft∏mgpw \ΩpsS kwkvIm-c-sØ-°p-
dn®v \Ω-sf-Øs∂ Hm¿Ωn-∏n®p sIm≠n-cn-°p-∂p. Rm≥ Zo¿Ln-∏n-°p-∂n-√. \ΩpsS kvIqfnse
H∂mw h¿j ae-bmfw hnZym¿∞n-Iƒ Gs‰-SpØ A`n-\-µ-\m¿l-amb Cu kmwkvIm-cn-I-Zu-Xyw,
Cu {]mtZ-inI `mjm seIvkn-°≥, Rm≥ \nß-fp-sS-sb√mw A\p-hm-Z-tØm-Sp-IqSn {]Im-i\w
sNbvXp-sIm-≈p-∂p.’

          A\p-{]-tbmKw           khn-ti-jm¿∞w
    \ne-\n¿Øn-t∏m-cp∂p               XpS¿®, ]Xnhv
    ˛˛-˛-˛˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛-˛-˛-˛˛  ˛˛-˛-˛-˛-˛˛˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛
    ˛˛-˛-˛-˛-˛˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛-˛˛   ˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛˛˛-˛-˛-˛-˛˛

kvtIm¿: 4 / kabw: 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    -˛  A\p-{]-tbm-K-ß-sf-°p-dn-®p≈ [mcW          (4)

CO: kmln-Xy-Ir-Xn-I-fnse hmsam-gn-bpsS i‡n Xncn-®-dn™v Ahsb ASn-ÿm-\-am°n Ipdn∏v
Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : eLp D]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
    ‘Hcp IYm-]m-{X-Øns‚ hy‡nXzw {]Im-in-∏n-°p-∂-Xn¬ B IYm-]m{Xw D]-tbm-Kn-°p∂
hmsam-gnbv°v Gsd {]m[m-\y-ap-≠v.’ ‘Hg°v Is™¿≈w’ (B-em-lbpsS s]¨a-°ƒ) F∂ t\mh¬
                            -
`mK-Øp≈ ‘adn-t©-SvØn’, ‘‚p∏q-∏m-s°m-cm-t\-≠m¿∂v’ F∂ t\mh-ense Ip™p-]m-ØpΩ F∂o
      -                   -
IYm-]m-{X-ßfpsS hmsam-gnsbbpw hy‡n-Xz-sØbpw hni-Ie\w sNbvXv apI-fn¬ sImSpØ {]kvXm-
h\ km[p-hmtWm F∂p ]cn-tim-[n-°p-I.
kvtIm¿: 6 /kabw : 10 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
       ˛   hmsam-gn-tbbpw ]m{X-hy-‡n-Xz-tØbpw _‘-s∏-Sp-Øp∂Xn\v   (3)
       ˛   \nco-£-W-ß-fnse auen-IXbv°v               (1)
       ˛   bp‡n-`-{Z-amb ka¿∞\Øn\v                 (2)
                       BsI              6

CO:  hnhn[ Ime-L-´ßfnse Imhy-`m-j-bpsS khn-ti-j-X-Iƒ Is≠Øn {]_‘w Xøm-dm-
   °p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : A\y-`m-jm-]-Z-߃ Is≠-Øp-I.
    tambn≥Ip´n sshZy-cpsS cN-\-Iƒ Ad-_n-a-e-bm-f-Ønse an{i-`m-jbv°v \√ DZm-l-c-W-
am-Wv. ˛ Fw.-F≥. Imc-t»-cn.
    _Z-dp¬ ap\o¿ lpkv\p¬P-am-ense Imhy-`mj Cu hmZ-Øn\v sXfn-hm-Wv. Ad-_n, Xan-gv,
               -
ae-bmfw ]Z-߃ XΩn¬ Xncn-®dn-bm-\m-hmØ hn[w CSIe¿Øn, Cu Imhy-Øn¬ {]tbm-Kn-®n-´p-≠.v
    DZm: XJvØn¬ ˛ XJvØv (A-d-_n) +îC¬ (a-e-bm-fw) anI-s¥, AWn¥ (X-an-gv)
                     -
    Xmsg sImSpØ Imhy-`m-KØv {]tbm-Kn-°s∏-´n-cn-°p∂ \mev A\y-`mjm ]Z-߃ Xnc-s™-
Sp-sØ-gp-Xp-I.
      ‘]hn-g-s∏m≥ Np≠mse ]p©n-cnØpw
      ]p©n-cn-Ø∂ \S-®m-b-en¬
      ]qam-\-tØhn hchp X∂n¬
      X©-߃ Pn∂pw a\p-h¿ I≠m¬
      X≥ t]mXw hn´p aZ-s∏-Spta
      ]©-h¿Æ-°nfn cmP-]p-amƒ
      ]ncniw _Zp¬ ap\o-sd-s°m≈m
      s\©-°-S-en¬ Xnf® lp∫v
      t\iw ]ncn-bm-Xn-cn°pw \mfn¬
      \ma-°-cp-Ø≥ _Z-dp¬ ap\o¿
      \mfpIw HsØ ]pcp-j-cnss√’

kvtIm¿: 2/ kabw: 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
      -˛   A\y-`mjm ]Z-߃ Is≠-Øp∂Xn\v          (2)

CO:         -              -         -
   kmln-Xy-Ir-Xn-Ifnse hmsam-gn-bpsS i‡n Xncn-®dn™v Ahsb ASn-ÿm-\am°n Ipdn-∏p-Iƒ
   Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : D]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
   ‘t]m´-®m, ΩsS IvSmß-ft√?’
   ‘ΩsS IvSmß-tfbv! F‚y-ßm-\zm-bn-cvs∂-ßn... ImWm-cp∂p!’
   ]√p-I-Sn®v tZjyw HXp°n Zm\n-b-e-®≥ tImf\n-°msc D]-tZ-in-°pw.
   ‘Cß-\y≠m IvSmßsf hfvØvm ? Np´ s]S s]S®v hf-Øn-t°m-t´m. As√ßn Ch-s\ms°
\ns∂ hn‰v Imiv amdpw. Xteev tIdncv∂v´v sNhn Xn∂W P¥v°-fm. kq£n-®m.’
    apXn¿∂-h¿ AXv kΩ-Xn-®p-sIm-Sp-°pw. ‘A¥n samf-bm≥ Iq´nevbv°v FØm-≠n-cn-bv°n-
√√m ˛ As∏m ]nSn®v s]m´n-t®m-fmw.’
    A®≥ apt∂m´p \S-∂m¬ tImf-\n-bpsS at‰-Øe hsc Ipep-ßp∂ coXn-bn¬ Ip´n-Iƒ
Bth-i-tØmsS hnfn-°pw.
    ‘t\¿® I´ It≈m!’
    ]ns∂ Zm\n-tb-e-®\v \nb-{¥-W-an-√.
    ‘ssZcy-≠ßn s]md-Øbv°v hmSm Ip´n-∏n-im-iv°-tf... \c-I-hm-tdm-X-\≥amtc!’ A®≥ sh√p-
hn-fn-°pw.
                   (H-X∏v ˛ kmdm tPmk-^v)
    ‘Ft¥cm ?’
    ‘adn-t©SvØn h√Xpw It≠zm ?’
    ‘Ceym....’
    ‘tamfv h√Xpw It≠zm ?’
B\n t]Sn®v AΩm-asb apdpsI ]nSn-®p.
    ‘sX≠\vWv adn-t©-SvtØy...!’ tIm®mØn hnd-bv°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. AΩma Ac-bv°-emºv
Ahs‚ Iøn¬ \n∂v ]nSn-®p-hm-ßn. AXpw s]m°n-∏n-Sn®v AΩma Dds° tNmZn-®p.
‘GXv sX≠\v≠m AhsS? Zbn-cy-≠ßy hmSm... CXv tIm°m-©d adn-bWv! Fs‚ IvSmhns\
t]Sn-∏n-®m-ev≠-√m... \ns∂ Rm≥ FØn-bv°-t≠m-SØm FØn-°pw.’
            (H-g°v Is™¿≈w ˛ Bem-l-bpsS s]¨a-°ƒ ˛ kmdm-tPm-k-^v)
    ‘\m´p-sam-gn-bpsS Xmf-ku-µcyw IqSn Dƒt®¿Ø hmsam-gn-bpsS ka¿∞-amb {]tbm-KØm¬,
                                         -
Hcp \mSpw P\-Xbpw Ah-cpsS thcp-I-tfm-sS-Øs∂ kmdm-tPm-k-^ns‚ t\mh-ep-I-fn-tebv°v B\-
bn-°-s∏-Sp∂p’ ˛ apI-fn¬ sImSpØ t\mh¬`m-K-߃ ]cn-tim-[n®v Cu {]kvXm-h-\sb hne-bn-
cpØn Hcp D]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
    kqN-\-Iƒ:
    ˛   hmsamgn `mj-bpsS HuNnXyw
    ˛   IYm-]m-{X-ß-fpsS `mjbpw Ah-cpsS hnIm-c-ß-fpsS Bhn-jv°m-c-hpw.
    ˛   kmaq-lnI Pohn-Xbpw hmsam-gn-`m-jbpw
    ˛   hmsam-gn-bpsS Xmfw
kvtIm¿: 8/ kabw : 10 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    -˛   kmln-Xy-Øn¬ hmsam-gn-bpsS ÿm\w kqN-\-I-fp-ambn _‘n-∏n®v hni-I-e\w
        sNøp∂p                 (5)
    ˛   kz¥w \nco-£-W-߃ ka¿∞n-°p∂p       (2)
    ˛   cN-\m-ssien               (1)
            BsI              8

CO:  D≈-S-°-Øns‚ khn-ti-j-X-Iƒ°-\p-k-cn®v kmln-Xy-`m-j-bn¬ {]I-S-am-hp∂ sshhn[yw
   Is≠Øn Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
tNmZyw : Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
     ]√p-I-Sn-®-e-dn-s°m≠p _menbpw
     \n√p \ns√-∂-W-t™mcp t\cw XZm
     apjvSn-Iƒ sIm≠p XmUn-®nXp _mensb
     cpjvS\mw _men kp{Ko-h-s\bpw XYm
      apjvSn Npcp´n {]l-cn-®n-cn-°th
      sI´nbpw Im¬ssI ]c-kv]cw XmU\w
      X´nbpw ap´p-sIm≠pw Xe Xß-fn¬
      sIm´n-bp-ta‰w ]nSn®pw ISn-®p-a˛
      ßq‰-Øn¬ hoWpw ]pc-≠p-ap-cp-≠p-apƒ˛
      ®o‰w Ie¿∂p \Jw sIm≠p am¥nbpw
                      (_men h[w ˛ Fgp-Ø-—≥)
* (_men ˛ kp{Ko-h-bp-≤w)
      Nm¿®bpw tN¿®bpw ssIs°m-s≠m-tc-SØp
      hmb IpXq-le kvt\l-_-‘-sØmSpw
      IqSp-sam-cn-Øncn t\c-a-h-c-h˛
      coSn\ I¿Ω-K-Xn-s°mØ hÆta
      Hmtcmtcm \mfn-tem-tcmtcm hgntb t]mbv
      thdm-a-Xn-s\¥p ImcWw tIgp-hm≥
      aqØp-]-gpØp sImgn™pt]mIpw Nne ^e˛
      tam¿ØoSp ]qhn¬ sImgn™p t]mIpw Nne:
      ]{X-ßfpw ]gp-Øm¬ sImgnbpw Nne
      ]p∞o-]tX! Xfncpw sImgnbpw Nne
      \o¿t∏mf t]mse ico-c-ß-fn-ßs\
      hmbvt]mSp ImWmw ad-bp-ap-S-\-h.
                      (kv{Xo-]¿∆w ˛ Fgp-Ø-—≥)
    *(Ipcp-t£{X bp≤w Ign™v ]p{X-Zpx-J-Øm-ep-g-ep∂ [rX-cm-jv{Ssc hnZp-c¿ km¥z-\n-∏n-
°p∂ kµ¿`w)
    ‘`mhØn-\-\p-kr-X-ambn `mjsb ]cp-h-s∏-Sp-ØpI F∂Xv GsXmcp Fgp-Øp-Im-c-s‚bpw
ap∂n-ep≈ sh√p-hn-fn-I-fn-sem-∂m-Wv. ta¬sIm-SpØ Imhy-`m-h-߃ ]cn-tim-[n®v Fgp-Ø-—≥ ˛
Cu sh√p-hn-fnsb Fßs\ adn-I-S-∂p-sh∂v hne-bn-cpØn Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8/ kabw : 15 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛    Ihn-X-I-fnse `mhw Dƒs°m-≈p∂p       (3)
    ˛    `mjbpw `mhhpw Xmc-Xayw sNøp∂p      (3)
    ˛    Ah-X-c-W-coXn/cN-\m-ssien        (2)
               BsI            8

CO:  kmln-Xy-Ønse hmsam-gn-bp-sS i‡n Xncn-®-dn™v Ahsb ASn-ÿm-\-am°n Ipdn-∏p-Iƒ
   Xøm-dm-°p-∂p.

tNmZyw : eLpIpdn∏v Xømdm°pI
    Xmsg sImSp-°p∂ \mS≥ ]m´nse hmsamgn `mj-bpsS kwkvImc khn-ti-j-X-I-sf-°p-
dn®v Hcq eLp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
        ‘t\cw t]mbv t\cw t]mbv
        ]qss°X ad ]‰n
        ImewtImgn sImft°mgn
        XØn XØn®mSpt∂
        G\-hn-sS-s®-∂∏w
        sI´m-∏pc sI´nt®
        G\-hnsS sN∂∏w
        IpØm°pfw IpØnt®
        AcsØm-≠v I≈pw X∂v
        sIm√ms°me sNøn-Wtbm
        Ac-ap-dn-°-cn°pw X∂v
        sIm√m-s°me sNø-Wntbm
        Ac-ap-dn-°-cn°pw \∂v
        sIm√m-s°me sNø-Wntbm?
kvtIm¿ : 4 /kabw : 5 an\n´v / Ac-t∏Pv
hne-bn-cpج kqN-I-߃:
    ˛   hmsam-gn-bpsS kmwkvIm-cnI khn-ti-j-XIƒ Is≠-Øp∂Xn\v     ˛   (3)
    ˛   Ah-X-c-W-ssien°v                      ˛   (1)
              BsI                        4

CO:  `mjm-t`Z amXr-I-Iƒ tiJ-cn-°p-∂p.

tNmZyw : ]´n-Is∏Sp-Øp-I.
    hnZym-e-b-Øne Iem-km-ln-Xy-thZn ]pd-Øn-d-°p∂ {]mtZ-inI `mjm seIvkn-°-\n¬ Dƒs∏-
Sp-Øp-∂-Xn-\m-bn, \nß-fpsS {]tZ-isØ Im¿jnI hyh-ÿ-bp-ambn _‘-ap-≠m-bn-cp∂ \mev \mS≥
]Z-߃, Ah-bpsS am\-I-cq-]w, {]tbm-K-k-µ¿`w F∂nh Dƒs∏sS Hcp ]´n-I-bmbn Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6/ kabw : 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛    ]Zw, A¿∞w, {]tbm-K-k-µ¿`w F∂nhbpsS hniZoIcWØn\v         (6)

CO:  `mjm-t`Z amXr-I-Iƒ tiJ-cn-°p-Ibpw A]-{K-Yn-°p-Ibpw sNøp-∂p.

tNmZyw : A\y-`m-jm-]-Z-߃ Is≠Øp-I.
    Hcp ]{X-°p-dn-∏n¬ \n∂p≈ `mK-amWv Xmsg sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. \ΩpsS `c-W-`m-j-bp-
ambn _‘-s∏´ \nc-h[n ]Z-߃ Cu Ipdn-∏n¬ ImWmw. Ch-bn¬ an°Xpw Ad-_n-˛-t]-gvky≥
`mj-I-fn¬ \n∂pw ae-bm-f-Øn-tebv°p IS-∂p-h-∂-h-bm-Wv. \mep ]Z-߃ Is≠Øn Hcp ]´n-I-
bmbn Fgp-Xp-I.
    ‘CSp°n Pn√-bnse tZhn-Ipfw Xmeq-°n¬, Ge-Irjn \S-Øp-∂-Xn-\mbn ]q™m¿ cmPmhv
hn´p-sIm-SpØ Adp-]-Ø-øm-bncw G°-dn-epƒs∏-Sp-∂-Xm-Wv, ]nSn-s®-SpØ Ccp-]-Ø©v sk‚ v `qan-
sb∂v tZhn-Ipfw Xl-kn¬Zm¿ Adn-bn-®p. apºv k¿°m¿ \S-Ønb AZm-e-Øn¬ Cu tIkv h∂n-
cps∂¶nepw X≈n-t∏m-hp-I-bm-Wp-≠m-b-Xv.’
kvtIm¿ 4/kabw : 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   ]c-Iob `mjm-]-Z-߃ Xnc-s™-Sp-°p-∂p.         (4)

CO:  `mjm-t`Z hn⁄m-\o-b-Øns‚ {]mY-anI Xe-߃ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : _‘-kq-NI ]Z-߃ Is≠-Øp-I.
    ae-bm-f-Øn¬ hyXykvX PmXn-aX hn`m-K-߃°n-S-bn¬ _‘pXzw kqNn-∏n-°p-∂-Xn\v D]-
tbm-Kn-°p∂ c≠p ]Z-߃ I≠Øn Ah GXp {]tZiw/hn`m-K-Øn-emWp {]Nm-c-Øn-ep-≈sX∂v
hy‡-am-°p-I.
        DZm:  ]nXm-hns\ kqNn-∏n-°m≥  _m∏ (ap-…ow)
                       A-∏≥ ({In-kvXy≥)
                       A—≥ (ln-µp)
kvtIm¿: 4/kabw: 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  c≠p ]Z-ß-fpsS `mjm-t`-Z-߃ Is≠-Øn-bn-´p≠v      (4)

CO:  `mjm-t`-Z-hn-⁄m-\o-b-Øns‚ {]mtbm-KnI Xe-߃ ]cn-N-b-∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v.
   hnh¿Ø-\-Øn‚ {]m[m\yw Xncn-®-dn™v AXn¬ {]mtbm-Kn-I-tijn ssIh-cn-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw :   Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
   ssh°w apl-ΩZv _jo-dns‚ ‘‚p∏p-∏ms°mcm-t\-≠m¿∂v’ F∂ t\mh-ens‚ Cw•ojv ]cn-
`mj ‘My grandfather had an elephant’ F∂√ ‘me grandad’d an elephant’ F∂mWv .
    {]mtZ-inI `mjm-cq-]-ß-fpsS hnh¿Ø\w t\cn-Sp∂ Hcp {]iv\-sØ-bmWv tUm. Bj¿
Cu hnh¿Ø-\-Øn-eqsS adn-I-S-°m≥ {ian-®-Xv. CØcw ]Z-{]-tbm-K-ß-fpsS hnh¿Ø-\-Øn¬ t\cn-
Sp∂ {]iv\-ß-sf-°p-dn®v DZm-l-c-W-k-lnXw Hcp Ipdn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v /Ac-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   `mjm-t`-Z-߃ Ffp-∏-Øn¬ hnh¿Ø-\-Øn\p hg-ßp-∂-h-b√ F∂p
       Xncn-®-dn-™n-´p≠v              (3)
    ˛   DZm-l-cW klnXw CXv hni-Z-am-°n-bn-´p≠v    (3)
                 BsI           6

CO:  hmsamgn i‡n Xncn-®-dn™v Ahsb ASn-ÿm-\-am°n Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : eLq-]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
      Why not let me speak in any language I like ?
      The language / speak becomes mine
      It’s distortions, queernesses all mine
      mine alone
                    - Kamala Das
        (distortions - hf-®p-sI-´-ep-Iƒ queernesses - sshI-ey-߃)
    F¥p t]mcm-bva-I-fp-s≠-¶nepw Xs‚ `mj Xt‚Xp am{X-am-sW-∂p {]Jym-]n-°p∂ Ia-em-
Zmkpw ‘B¿°pthWw \ns‚ BJymXw ? \ns‚ semUp-°qkv hymI-cWw’ Fs∂ms° `mj-
                                     - -
bnse ip≤n-hm-ZsØ Ifn-bm-°p∂ _jodpw `mj-sb-°p-dn-®p≈ X\-Xmb ImgvN∏m-Sp-IfmWv apt∂m-
´p-sh-bv°p-∂-Xv.
    Cu Bi-bsØ Xmsg X∂n-´p≈ kqN-\-I-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ hni-Z-am-°n-s°m≠v Hcp
eLq-]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
kqN-\-Iƒ:
    ˛   `mj hy‡n-Xz-Øns‚ AS-bm-f-am-Wv.
    ˛   sshImcnI kµ¿`-ß-fmWv kmln-Xy-`m-j-bpsS kz`mhw \n›-bn-°p-∂-Xv.
    ˛   am\I `mjbv°p am{X-a√ hmsamgn `mjbv°pw AXn-t‚-Xmb Nmcp-X-bp-≠v.
kvtIm¿: 6 / kabw : 10 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   kqN-\-I-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ Bi-bsØ hnI-kn-∏n-®n-´p≠v  (6)
                  bqWn‰v : 4

                  cwK-Ie
CO:  Iem-cq]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ kmln-Xy-Ir-Xn-Iƒ hni-I-e\w sNbvXp {]_‘w
   Xømd-dm-°p-I.
   hnhn[ kmln-Xy-c-N-\-I-fnse kmaq-lnI {]k-‡n-bp≈ hnj-b-߃ Is≠Øn
   ]T-\-߃ Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : kwhm-Z-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
    CXn-lm-k-߃, ]pcm-W-߃ F∂n-h-bnse IYm-]m-{X-ßsf B[p-\nI a\p-jys‚ kz`m-
h-k-hn-ti-j-X-Iƒ \¬In-bpw, Dd-®p-t]mb cq]-`mh k¶¬]-ß-fn¬ \n∂v am‰n Nn{Xo-I-cn®pw
Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xns‚ HuNn-Xy-sØ-°p-dn®v A\p-Iq-ent®m {]Xn-Iq-ent®m Hcp kwhm-Z-°p-dn∏v
Xøm-dm-°p-I.
kqN-\-Iƒ:
    -˛   ]S-sbm-cp°w F∂ ]mT-`m-K-Ønse cmh-Ws‚ Ah-X-cWw
kvtIm¿: 6 /~Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
    ˛   hnj-b-sØ-°p-dn-®p≈ kmam-\ym-ib {KlWw \S-Øn-bn-´p≠v    (2)
    ˛   hmZ-K-Xn-Iƒ kbp-‡nIw ka¿∞n-®n-´p≠v            (4)
                       BsI            6

CO:  Iem-cq-]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ kmlnXyw hni-I-e\w sNøp-∂-Xn-\v.
   cwK-I-e-bp-ambn _‘-s∏´ ]cn-io-e\w t\Sp-Ibpw Ah hne-bn-cp-Øp-∂-Xn-\p≈ tijn
   hnI-kn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : hni-Zo-I-cn-°p-I.
    am\n-\n-am¿ auen-atW (kv{Xo-Iƒ°v intcm-cXv\-am-bp-≈-h-tf)
    B\-\-\n-µn-X-Nt{µ (B-\-\-Øm¬ N{µs\ \nµn®h-tf) IoN-I-h[w B´-°-Y-bn¬
kptZjvW amen-\nsb kwt_m-[\ sNøp∂ ]Z-ß-fm-Wn-h. kpµ-cn-sb∂p ]d-tb-≠n-SØv Cu
]Z-߃ tN¿ØXv IY-Ifn F∂ cwK-I-e-bpsS khn-ti-j-X-Iƒ°v Cu ]Z-߃ klm-b-I-am-Ip-
∂p-sa∂v I≠n-´mWv. hni-Zo-I-cn-°p-I.
kvtIm¿: 4
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛ ]Z-߃ IY-I-fn-bnse \rXym-`n-\-b-Øn\v tN¿∂-Xm-sW∂p Is≠-Øn-bn-´p-≠v. (4)

CO:  Iem-cq-]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ kmlnXyw hni-I-e\w sNbvXp {]_‘w Xømdm°pI.

tNmZyw : \ncq-]Ww sNøpI
   kn.-F≥. {ioI-WvT≥ \mb-cpsS e¶m-e£van F∂ \mS-I-Ønse cmh-W-s‚ IYm-]m{X
hy‡n-Xz-Øn¬ \nßsf G‰hpw BI¿jn® kz`m-h-k-hn-ti-jX DZm-l-c-W-k-lnXw \ncq]Ww
sNøp-I.
kvtIm¿: 6 / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  \mS-I-Ønse IYm-]m{X hy‡nXzw Dƒs°m≠n´p≠v      (4)
    ˛  DZm-l-cW klnXw Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v         (2)

CO:  Iem-cq-]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ kmlnXyw hni-I-e\w sNbvXv {]_‘w Xøm-dm-°p-I.
    Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
    kn.-F≥. {ioI-WvT≥ \mb-cpsS e¶m-ejvan F∂ \mSIw IY-Ifn cq]-Øn¬ Bhn-jv°-cn-
°p-tºmƒ \jvS-am-Ip-∂Xv AXns‚ Fs¥ms° khn-ti-j-X-I-fm-bn-cn°pw ?
kqN\ :    IY-I-fn-bn¬ hmNn-Im-`n-\-b-Øn\v {]m[m-\y-an-√.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v /Ac-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   e¶m-e£van \mS-I-Øns‚ Kmw`o-cy-Øn-\-Sn-ÿm\w IYm-]m{X kw`m-j-W-ß-fmWv
       F∂v Xncn-®-dn-™n-´p≠v               (4)
    ˛   IYm-]m-{X-ß-fpsS Bflmwiw Bhn-jv°-cn-°p-∂-Xn¬ kw`m-j-W-Øns‚ {]m[m\yw
       Xncn-®-dn-™n-´p-≠v.                (2)
                 BsI              6

CO:  Iem-cq-]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ kmlnXyw hni-I-e\w sNøp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : IYm-]m{X \ncq-]Ww Xøm-dm-°p-I.
    Hcp cmPm-sh∂ \ne-bn¬ cmh-W-\n¬ ImWm-hp∂ Nne khn-ti-j-X-I-fmWv Xmsg \¬In-
bn-´p-≈-Xv.
    ˛   hwi-a-ln-a-bn-ep≈ AN-©-e-amb hnizmkw
    ˛   kz¥w ]£Øp \n¬°p-∂-h-sc-°p-dn-®p≈ A`n-am-\w.
    ˛   Xs‚ hy‡n-]-c-amb t\´-sØ-°mƒ cmPy-Øns‚ Db¿®-bn-ep≈ Xm¬]-cyw.
    ˛   hf¿∂p h∂ hgn-I-sf-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω.
    ˛   hy‡n-_-‘-Øn-ep-]-cn-bm-bp≈ cmPy-Xm¬]-cyw.
    cmPm-sh∂ \ne-bn¬ cmh-W-\n¬ Is≠-Øm-hp∂ {][m-\-s∏´ c≠p kz`m-h-k-hn-ti-j-X-
Iƒ DZm-l-c-W-k-lnXw hni-Z-am°ns°m≠v IYm-]m{X \ncq-]Ww Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 /kabw:10 an./ Hcp-]pdw

hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
      ˛   DNn-X-amb kqN-\-Iƒ Xnc-s™-Sp-Øn-´p≠v (2)
      ˛   DZm-l-c-W-k-lnXw hni-Z-am-°n-bn-´p≠v (4)
                BsI           6
                  bqWn‰v : 5
              hni-I-e-\-Nn-¥-Iƒ
CO:  B[p-\nI sNdp-I-Y-Iƒ hni-I-e\w sNbvXv \ncq-]Ww Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : \ncq-]Ww Xøm-dm-°p-I.
    ‘em`w apJy ]cn-K-W-\-bmbn amdp-Ibpw a\p-jy-_-‘-߃ I®-h-S-®-c-°mbn A[x-]-Xn-°p-
Ibpw sNbvXn-´p≈ ]pØ≥ hmWnPy kwkvIm-c-Øns‚ kΩ¿±-ß-fn¬s∏´v C´p-Æn-\m-b-sc-t∏m-
ep≈ ]g-©-∑m¿°v ASn-bdshbvt°≠n hcp∂Xv Ah-cpsS kc-f-amb Pohn-X-ssi-en-bm-Wv.’ Cu
A`n{]mb- Ø ns‚ ASn- ÿ m- \ - Ø n¬ πm- Ã nIv F∂ IY hni- I - e \w sNbvXv Hcp \ncq-]Ww
Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8 / -k-abw: 15 an\n´v /H∂-c-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   πmÃnIv F∂ IY-bpsS tI{µ-{]-tabw Is≠-Øn-bn-´p-≠v.        (2)
    ˛        - -      -             -
       {]kvXm-h\bnse Bi-bßsf IY-bp-ambn CW°n hni-Ie\w sNbvXn-´p-≠.v (4)
    ˛   Bi-b-ßsf bp‡n-k-l-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v           (2)
               BsI                       8

CO:  B\p-Im-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T\w
   Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
    ‘i_vZn°p∂ Ie-∏-bnse Hutk-∏p-am-∏n-fbpw πmÃn-°nse C´p-Æn-\m-bcpw ]gb aqey-
߃ apdpsI ]nSn-°p∂ ]g©≥amcm-Wv. B[p-\nI Pohn-X-aq-ey-ß-tfmSv s]mcp-Ø-s∏-Sm≥ Ign-
             - - -      -           -
bmØXmWv Ch-cpsS ]cm-PbIm-cWw.’ Cu A`n-{]m-btØmSv \nß-fpsS {]Xn-IcWw Xøm-dm-°p-I.
kpN-\-IĔ:
    -˛  Im¿jnI kwkvIm-c-tØm-Sp≈ B`n-apJyw
    ˛   {]Ir-Xn-bp-am-bp≈ _‘w
    ˛   ]mc-ºcyw hn´p-am-dm-\p≈ aSn.
kvtIm¿: 6 / kabw :10 an\n´v/ Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛             -
       c≠p IYm]m{X-ßsfbpw Xmc-Xayw sNbvXv khn-ti-jXIƒ  - -
       Is≠-Øn-bn-´p-≠v.                       (3)
    ˛   DNn-X-ambn kz¥w A`n-{]m-b-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v.      (3)
                  BsI                  6

CO:  B\p-Im-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI hna¿i-\-Xew Is≠Øn Ipdn-∏p Xøm-dm-
   °p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : \nK-a-\-߃ Ah-X-cn-∏n-°p-I.
        ""]d-bm-\m-tam-cpNn
        t`Z-߃ Cub-—\pw
        aI-tf-\obpw XΩn¬
        F{X-am-º-g-°m-e˛
        aIew ico-c-Øn¬
        cpNn-bn¬ a\-€nepw''
     ico-c-sØ-°p-dn-®p≈ ImgvN-∏m-Sn¬, cpNn-bn¬, a\-€n¬ Ch-bn-sems° {]Xy-£-s∏-Sp∂
Xe-ap-d-I-fpsS hnShv ka-Im-enI kaq-l-Øn¬ F{X-am{Xw {]I-S-amWv? \nß-fpsS \nK-a-\-߃
Ah-X-cn-∏n-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v/ Hcp-]pdw
    -
kqN-\Iƒ:
     ˛   a\-€n-\p-]-Icw ico-c-Øns‚ Xr]vXn-bn¬ Du∂p∂ {]h-W-X.
     ˛   kzm`m-hnI cpNn-I-fn-e-√, Ir{Xn-a-cp-Nn-I-fn¬ Xm¬]-cyw.
     ˛   B¿{ZX \jvS-am-hp∂ a\-€v.
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
     -˛   ]g-b-Im-e-sØbpw C∂-sØbpw kmaq-lnI {]h-W-X-Iƒ Xncn-®-dn-™n-´p-≠v. (3)
     ˛   kz¥w \nK-a-\-߃ bp‡n-]q¿∆w Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v.          (3)
                                  BsI       6

CO:  hnhn[ hnj-b-ß-fn¬ X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
    πmÃn-°nse IdpØ IÆ-S-°m-c-s\-°p-dn®v IY-bn¬ Xs∂-bp≈ Nne kqN-\-Iƒ Xmsg
               -         - -          -
sImSp-°p-∂p. Ah-sb ASn-ÿm-\am°n \nß-fpsS \nco-£W߃ Hcp Ipdn-∏mbn Ah-Xcn-∏n-°p-I.
    ˛   "\ns‚ Iftkmw IÆtSw I≠-t∏mƒ Rm≥ \nco®v \nøv _nem-Øo∂v hczm-∂v.'
    ˛   t]cn√
    ˛   Bcpw Abm-fpsS IÆp-Iƒ I≠n-´n-√.
kvtIm¿: 4/ Ac∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
       ˛   kqN-\-I-fpsS ASn-ÿm-\Øn¬ Bibw hni-Z-am°nbn´p-≠v.   (3)
       ˛   kz¥w \nco-£-Ww ka¿∞n-°p-∂p≠v             (1)
                BsI                   4

CO:  tiJ-cn® hnh-c-߃ {]tbm-P-\-s∏-SpØn D]-\ym-k-߃ Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : {]_‘w Xøm-dm-°p-I.
    ‘]gbIme kwkvIr-Xn-s°m∏w \jvS-am-hp∂aqey-߃’ F∂ hnj-bsØ ASn-ÿm-\-am°n
Hcp {]_‘w Xøm-dm-°p-I.
    ˛    ]gb Xe-apd Db¿Øn-∏n-Sn® aqey-߃
    ˛    ]pXpXe-ap-d-bn¬ hf¿∂p-h-cp∂ at\m-`m-hw.
    (am-º-g-°m-ew, πmÃn-Iv, i_vZn-°p∂ Ie∏ F∂o cN-\-Isf ASn-ÿm-\-am°n thWw
    cN\ \S-Øm≥)
kvtIm¿:6/10 an\n´v /Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ]mT-`m-K-ß-fp-ambn _‘n-∏n®v Bi-b-߃ ^e-{]-Z-ambn Bhn-jv°-cn-®n-´p≠v. (4)
    X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃ D≠v.                      (2)
                     BsI                6

CO:  B[p-\nI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXp ]T\w
   Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.
tNmZyw : Bkzm-Z\w Xøm-dm-°p-I.
         Xntcm-[m\w
IdpØ KW-Km-b-I≥
sSen-hn-js‚ NpSp-Nm-\-en¬
]nS-bv°p-ap-S-en-∂Iw
IpS-ep-ame IpSbpw ]Sn
    aIs‚ ]pXp-I-Æn\n
    °nSneamWp-t]m-ep-’hw
    Ahs‚ sNhn tIƒ°-bn˛
    √n\n-bp-dp-ºp-X≥ `mj-Ww.
Ahs‚ samgn-bmw-Kew
AXp \n\-bv°ntem k¶Sw
F\n°p ]I-cn-√-h≥
ac-W-Ime cmam-bWw
    apSn™ ae-bm-f-ta,
    ape-]-dn® ]c-tZ-h-tX,
    \n\°p ic-Ww, alm˛
    _en-b-S™ ]mXm-ftam?
                 ˛ _me-N-{µ≥ Np≈n-°mSv
    Ihn-X-bpsS kmaq-ln-I-hn-a¿i\ Xew Is≠Øn Bkzm-Z-\-°p-dn∏p Xøm-dm-°p-I.
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
       ˛  Ihn-X-bpsS Bibw Dƒs°m-≠n-´p≠v          (4)
       ˛  kmaq-ly-hn-a¿i-\-Xew Is≠Øn Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v  (4)
                 BsI                8

CO:  N¿®-I-fnepw kwhm-Z-ß-fnepw ]s¶-SpØv kzm`n-{]mbw {]I-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\v.

tNmZyw : kzm`n-{]mbw Ipdn-°p-I.
            -              -
    Hmtcm Iem-cq-]߃°pw AXn-t‚-Xmb km[y-XIfpw ]cn-an-Xn-Ifpw D≠v F∂n-cns° Ihn-X,
Nn{X- I - e , kwKoXw XpS- ß nb Iem- c q- ] - ß sf Xmc- X ayw sNbv X v H∂p as‰m- ∂ n- t \- ° mƒ
anI®XmsW∂p hmZn-°p-∂Xv icn-bmtWm? \nß-fpsS A`n-{]m-b-߃ DZm-l-c-W-k-lnXw hy‡-
am-°p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an\n´v /Hcp-]pdw
kqN-\-Iƒ:
    ˛    Nn{X-I-e-bpsS `mj km¿∆-P-\o-\-am-Wv.
    ˛    kmln-Xy-Øn\v Ime]cn-an-Xn-bn-√.
    ˛                                 v -
        F√m Ie-Ifpw kwKoXw krjvSn-°p∂ ebm-flI A\p-`q-Xn-bn-te-b°p-bcm≥ {ian-°p-∂p.
hne-bn-cp-ج kqN--I߃:
    -˛           -              - -       -
        Hmtcm Iem-cq-]߃°pw X\-Xmb khn-ti-jXIƒ Ds≠∂v Xncn-®dn-™n-´p-≠v. (4)
    ˛    kz¥w A`n-{]m-b-߃ bp‡n-`-{Z-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v.         (2)
                       BsI                    6

CO:  B\p-Im-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T\w
    Xøm-dm-°p-I.
    kmln-Xy-c-N-\-I-fn¬ {]I-S-am-Ip∂ [z\n, HuNn-Xyw, ht{Im‡n Ch Is≠Øn
    hni-Zo-I-cn-°p-I.
tNmZyw : \ncq-]-W-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
    k®n-Zm-\-µs‚ ‘Hcp-Zn-hkw’ F∂ Ihn-X-bn¬ hcpw-Ime Zpc-¥-Øns‚ Hcm-i¶ Ah-X-cn-∏n-
°p-I-bm-Wv. Ihn-X-bnse Bibw Dƒs°m≠v Hcp \ncq-]-W-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8 / k-abw: 15 an\n´v / Hcp-]pdw
            Hcp Znhkw
         \K-c-ambn amdnb \m´n≥]p-dsØ tdmUv
         tI_n-fp-Iƒ \∂m-°m≥ Ipgn-®-t∏mƒ
         ]Wn-°m-c\v Hcp t…‰p-I-jWw In´n
         AXn¬ ‘I’ Fs∂-gp-Xn-bn-cp-∂p.
         Fgp-sØ-s¥-∂-dn-bm≥ AX-bmƒ
         \K--c-Ønse G‰hpw {]mbw-sN∂
         Imc-W-hsc ImWn-®p.
         Ft¥m Hm¿Ø-t]mse Abmƒ
         ]g-sbmcp s]´n-°Snbn¬ InS∂
         ‘A≤ym-fl-cm-am-bWw’ s]mSn-X-´n-sb-SpØp
         ]d™p: ‘ho´n∂p Xd-sb-Sp-°m≥ Ipgn-®-t∏mƒ
         apØ-—\p In´nb ]pkvX-I-Øn¬
         Cß-s\-sbt¥m I≠n-´p-≠v.
         F\n-°nXp hmbn-°m-\-dn-bn-√.’
         BfpIƒ h´w-Iq-Sn-bn-cp∂v
         cmam-b-W-Øn¬ ]c-Xn.
         AXn¬ ]e-bn-SØpw Ah¿ B A£cw I≠p.
         Iq´-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ Hc-[ym-]-I≥
         ]d™p: ‘]≠p ]≠v
         ‘ae-bmfw’ F∂ Hcp hs´-gpØp* `mj-bp-≠m-bn-cp-∂p.
         B `mj-bnse ‘K’ BWv CXv.
         ]ns∂-∏ns∂ B `mj
         Bcpw Fgp-Xm-Xm-bn, ]ns∂ kwkm-cn-°m-Xmbn
         Hcp-Im-eØv B `mj-bn¬
         PmX-Ihpw ]©mw-Khpw am{X-a-√,
         IYbpw Ihn-X-bp-sams° D≠m-bn-cp-∂-s{X.
         Ct∏mƒ AXp hmbn-°m-\-dn-bp-∂-h-cm-cp-an-√.
         AXnse Nne hm°p-Iƒ am{Xw
         \ΩpsS `mj-bmb Cw•o-jn¬ Ib-dn-°qSn
         ac-WsØ AXnPohn-®p.’
*hs´-gpØv ˛ {]mNo\ tIc-fob en]n.
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃
    ˛   Ihn-X-bnse kmam-\ym-ib Xew Is≠-Øn-bn-´p≠v     (4)
    ˛   Ihn-X-bnse kmaq-ln-I-{]iv\w Xncn-®-dn-™n-´p≠v   (2)
    ˛   X\n-a-bp≈ \nco-£-W-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v     (2)
               BsI                8
CO:  Nm¿´p-Iƒ, ]´n-I-Iƒ F∂nh hni-I-e\w sNøp-∂-Xn-\v.

tNmZyw : ]´nI ]q¿Øn-bm-°p-I.

             Nn{XIe/in¬]Ie       ImhyIe
       D]IcWw    h¿Æhpw tcJIfpw       ....

       Imew        ....     Ime{Iaa\pkcn®v


hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
-      ˛   DNn-X-ambn c≠pw ]qcn-∏n-®n-´p≠v       2x2=4

CO:   B\p-Im-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T\w
    Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.
tNmZyw : Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
      ""B¿°pta hg-ßmØ amhp-Iƒ C—-bvs°m-Øp˛
      imJ-Iƒ Ipe-®-h¿ thcp-Iƒ ]S¿Øn-tbm¿
      NIn-tcy≥, Nt°≥, ap´n-°p-Sn-tb≥, aqhm-≠≥
      tXs\m-en-tb≥ F∂n-ßs\ ]g-©≥ t]cm¿∂-h¿
      NpW-b-∑mcmw \m´p-Im-cyÿ {]am-Wn-am¿
      XWte X߃°p≈ [\-sa-s∂-Æp-∂-h¿''
    ˛ {]Ir-Xn-bvs°m∏w ]gbIme a\p-jy-cpsS Pohn-X-t_m[w IqSn-bmWv Ihn ChnsS Bhn-
-jv°-cn-°p-∂-Xv. Ah Fs¥∂v hni-I-e\w sNbvXv Ipdn∏p Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 4/ kabw : 5 an\n´v /Ac-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
        ˛   Imhy-`m-K-Øns‚ A]-{K-Y\w    (3)
        ˛   \nco-£-W-ß-fpsS X\na      (1)
              BsI           4

CO:   B\pIm-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T\w
     Xøm-dm-°p-∂-Xn-\v.
tNmZyw : {]Xn-I-c-W-°p-dn∏p Xøm-dm-°p-I.
        ˛   A-dn-bp-t¥mdpw ]pXp-X-e-ap-dsb ]pfn-°p-I.
        ˛   \m´p-Im-cyÿ {]am-Wn-am-cmb amhp-Iƒ°p ]Icw
           ]´-W-Ønse Iºn-°m-ep-Iƒ
        ˛   Nqcpw NpW-bp-ap≈ cpNn-Iƒ°p ]Icw
           anTm-bn-bpsS Ir{Xna a[p-cw.
        ˛   ]ns∂bpw apf-®p-h-cm-\mbn aÆn-te-bvs°-dn-bp∂
           amßm-b-≠n°p ]Icw D]-tbm-Kn-®-Xn-\p-tijw
           hen-s®-dn-bp∂ s]m≈-bmb IqSv
     F∂n-ß-s\-bmWv amº-g-°m-e-Øn¬ ]pXp-X-e-ap-d-I-fpsS Xm¬]-cy-ßsf Ihn FSp-Øp-Im-
´p-∂-Xv. Ihn-bpsS ho£-WsØ hna¿i-\-hn-t[-b-am°n \nß-fpsS {]Xn-I-c-W-߃ Hcp Ipdn-∏mbn
Ah-X-cn-∏n-°p-I.
kvtIm¿ : 6 / kabw : 10 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  kqN-\-I-fnse Bibw Xncn-®-dn™v  Ihn-X-bp-ambn _‘n-∏n®v kzm`n-{]mbw
      ÿm]n-°p-∂Xn\v          (4)
    ˛  \nco-£-W-ß-fnse X\nabv°v    (2)
         BsI            6

CO:  B\p-Im-enI Ihn-X-I-fn¬ sXfn-bp∂ kmaq-lnI ho£Ww hni-I-e\w sNbvXv ]T\w
   Xøm-dm-°p-I.
   ˛   `mjm-]-c-amb khn-ti-j-X-Iƒ, B≤ym-\-]-c-amb {]tXy-I-X-Iƒ F∂nh Is≠Øn
       {]_-‘-߃ cNn-°p-I.
   ˛   kmln-Xy-c-N-\-I-fn¬ {]I-S-am-Ip∂ [z\n, HuNn-Xyw, ht{Im‡n Ch Is≠Øn
       hni-Zo-I-cn-°p-I.

tNmZyw : D]\ymkw Xømdm°pI
          IhnX
       AΩ F∂v hnfn-°-s∏-Sp∂
       Pohnsb
       \n߃ a°ƒ CubnsS
       Ft∏m-sg-¶nepw kq£n®p t\m°ntbm?
       Fs¥mcp am‰w!
       apSn t\¿Øp, \c-®p, \SØw
       {]£p-_v[-amb IS-en¬
       Nm™pw Ncn™pw \oßp∂
       I∏-ens\ Hm¿Ωn-∏n-°pt∂m?
       Ah-cpsS IW-¶m-ep-Iƒ
       saen-™n-cn-°p∂p
       Im¬∏-Øn-Iƒ \oe®n-cn-°p∂p
       CØnƒ t]mse-bn-cp∂
       Im¬\-J-߃ Idp-Øn-cn-°p∂p
       Ah-cpsS I¨X-S-Øn¬
       I◊-jn-∏m-Sp-I-fn√
       s\‰n-bn¬ knµq-c-an√
       hkv{X-Øn¬ I™n-∏-i-bn√
       hd-°Øv sI´-h-sf∂v
       A]-cn-Nn-X¿°v tXm∂n-t∏mIpw
       Ah¿ kpa-ø-bmImw
       Ia-e-bmImw
       As√-¶n¬ sIm®p-t{Xky
       {]k-h-tijw AΩ-sb-∂-t]-cn¬ am{Xw
       Adn-b-s∏-´-h-fm-Wt√m Ah¿
       aq{Xw \\® hncn-bn¬
       kzbw InS-∂-hƒ
       O¿±nbpw aehpw tImcn-°-f-™-hƒ
       ]co-£m-^okv sImSp-°m\pw
        tcmK-im-¥n°pw
        hnhm-l-tLm-j-Øn\pw
        hf-Iƒ Ducn hn‰-hƒ
        Im¥n-sI´ Xd-hm-´p-hn-f-°v, Ah¿
        {]am-Wn-I-fm-bvØo¿∂ a°sf
        iey-s∏-Sp-Øm≥
        Hcn-°-epw, Hcn-°epw C—n-°m-Ø-h¿
        a°sf `b-°p-∂-hƒ
        \n{Zm-hn-lo\
        ]pe-cnbpw cmhmbn ImWp-∂-hƒ
        a°sf sXmSp-hm≥ t]mepw
        `mKyw e`n-°m-Ø-hƒ
        AΩ
        hnip≤ Pohn.
                     ˛ am[-hn°p´n
    apI-fn¬ sImSp-Øn-cn-°p∂ Ihn-X-bnepw "tImemSv' F∂ am[-hn-°p-´n-bpsS IY-bnepw Htc-
{]iv\w Xs∂-bmWv Ah-X-cn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. AXns‚ ImenI {]k-‡n-bn¬ Du∂n-s°m≠v Hcp
D]-\ymkw Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 8 / kabw: 15 an\n´v / Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   Ihn-X-bn-sebpw IY-bn-sebpw kmam-\ym-i-b-Xew Xncn-®-dn-™n-´p≠v   (3)
    ˛   hnj-b-Øns‚ ka-Im-en-I-{]-k‡n Dƒs°m-≠n-´p≠v            (3)
    ˛   DNnXamb DZm-l-c-W-߃/kµ¿`-߃ Ah-X-cn-∏n-®n-´p≠v          (2)
                  BsI                     8
                  bqWn‰v : 6

                hm¿Øm-temIw
CO:  ]{X-{]-h¿Ø-\-hp-ambn _‘-s∏´ ASn-ÿm\ [mc-W-Iƒ ssIh-cn-°p-I.

tNmZyw : Imc-W-߃ Is≠-Øp-I.
    ]{X-{]-h¿Ø\ inev]-im-e-bn¬ ]s¶-Sp-°p-hm-s\-Ønb apXn¿∂ ]{X-{]-h¿Ø-I≥ ‘]{X{]-
h¿Ø\w Hcp kmaq-lnI {]h¿Ø-\-amWv’ F∂v A`n-{]m-b-s∏-´p.
AXn-t\mSv \n߃ tbmPn-°p-∂pthm? \nß-fpsS \ne-]m-Sn\v ASn-ÿm-\-amb aq∂v Imc-W-߃
Nq≠n-°m-´p-I.
kvtIm¿: 6 / kabw: 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
\ne-]m-Sp-Iƒ°-Sn-ÿm-\amb 3 bp‡n-klamb Imc-W߃ hy‡-am-°p-∂Xn\v ˛
           -      - -      -       -    (3x2=6)

CO:  kmaq-ly-\∑ e£y-am-°n-bn-´p≈ Bi-b-{]-Nm-c-W-Øn-\mbn ]c-ky-߃, ]c-ky-hm-N-I-߃,
   ktµiw F∂nh cq]-s∏-Sp-Øp-I.

tNmZyw : ]c-ky-hm-N-I-߃ Xøm-dm-°p-I.
    πmÃnIv \ntcm-[n-®Xv \n߃ Adn-™n-cn-°p-a-t√m. s]mXp-k-aq-l-Øn\v KpW-]-c-amb ^e-
߃ \¬Im≥ Ignbp∂ ‘πmÃnIv \n¿Ωm¿÷\ b⁄w’ hnPbn-∏n-°m≥ A\p-Kp-W-amb aq∂v ]c-
ky-hm-N-I-߃ Xøm-dm-°p-I.
                               kvtIm¿:6 / kabw:7 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   Bi-b-k-a-{K-X, kw£n-]vX-X, X\na F∂n-h-bp≈ 3 hmIy-߃°v (3x2=6 kvtIm¿)

CO:  {]kn-≤o-I-c-W-hp-ambn _‘-s∏´ FUn-‰nw-Kv, {]q^v doUnw-Kv, teHu-´v, Ipdn-∏p-Iƒ F∂n-h-
   bn¬ ]cn-io-e\w t\Sp-I.

tNmZyw : hm¿Ø Xøm-dm-°pI
    Hcmƒ ]{X Hm^o-kn-tebv°v sSen-t^m-Wn-eqsS \S-Ønb kw`m-j-W-Øns‚ enJnXcq]w
Xmsg sImSp-°p-∂p. hmbn®p t\m°n DNn-X-amb hm¿Øm-°p-dn∏v Xøm-dm-°p-I.
˛ ltem, ]{XteJ-I-\t√?
-˛ AtX, Bcm hnfn-°pt∂ ?
-˛ NmcpwaqSv, tZim-`n-am\n {KŸ-im-e-bpsS sk{I-´-dn-bm.
˛ B, km¿ F¥m Imcyw ?
˛ C∂v sse{_-dn-lm-fn¬h®v \S∂ ap≠-t»cn Zn\m-N-c-W-Øns‚ hm¿Ø sImSp-°p-hm-\m-Wv.
˛ icn ]dbq Ft∏mgm-bn-cp∂p ?
                                     -
˛ cmhnse 10 aWn°v. ]©m-bØv {]knU‚m-bn-cp∂p A≤y-£≥. sse{_-dn-bpsS sk{I-´dn kzmKXw
]d™p. ÿew hm¿Uv saº¿ {io. ss_Pp. F≥. kwkm-cn-®p. slUvam-ÿ {io. Al-ΩZv Ip´n
ap≠-t»cn amjn-s\-°p-dn®v Hcp ¢ms€-Sp-°p-Ibpw sNbvXp. sset{_-dn-b≥ \µn ]d-™p.
˛ DZvLm-S-I≥ ]d™ Imcy-ß-sf-s¥-¶nepw Hm¿Ω-bpt≠m?
˛ ap≠-t»cn amÃ-dpsS Nn¥-Iƒ°pw {]h¿Ø-\-߃°pw C∂v Gsd {]k-‡n-bp-≠v. hnZym-`ymk
taJ-ebn¬ At±lw ssIs°m≠ [oc-amb ]e \S-]-Sn-I-fp-sSbpw kZv^-e-ß-fmWv \man-∂-\p-`-hn-
°p-∂Xv Fs∂ms° At±lw ]d-bp-I-bp-≠m-bn.
˛ icn. F{X-t]¿ ]s¶-Sp-Øp.
˛ Adp-]-tXmfw t]¿ ]s¶-Sp-Øp.
kvtIm¿: 6 / kabw: 8 an\n´v /Ac-∏pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
       ˛   A\p-tbm-Py-amb Xe-s°´v   (1)
       ˛   Bib {Iao-I-cWw       (4)
-      ˛   `mj             (1)
              BsI         6

CO:  hnhn[ am[y-a-߃°v Bh-iy-amb hm¿Ø-Iƒ dnt∏m¿´p-Iƒ, FUn-t‰m-dn-b¬ XpS-ßn-bh
   Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : FUn-t‰m-dnb¬ Xøm-dm-°p-I.
    amXr-`mj c≠mw `mj-bmbn ]cn-an-X-s∏-SpØn ]Tn-bvt°-≠n-h-cp∂ tIc-fob kml-N-cy-
tØm-Sp≈ \nß-fpsS Bi-¶-Ifpw ]cm-Xn-Ifpw ap≥\n¿Øn kvIqƒ ]{X-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-hm≥
Hcp FUn-t‰m-dn-b¬ Xøm-dm-°pI.
kvtIm¿: 6 / kabw: 10 an. / Hcp ]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
-         ˛    Bib ka-{KX              (4)
          ˛    DNn-X-amb Ah-X-cWw (X-e-s°-´v, `mj) (2)
                 BsI              6
CO:  HutZymKnIamb IØpIƒ, hym]mc IØpIƒ, Xpd∂ IØpIƒ, \nthZ\߃,
   Adnbn∏pIƒ XpSßnb hyhlmc cq]߃ Xømdm°pI.

tNmZyw : ]{Xm-[n-]¿°p≈ IØv Xøm-dm-°p-I.
      ‘HmWw {InkvXp-akv ]co-£-Iƒ°p ]Icw
      HIvtSm-_-dn¬ Hcp ]co£ am{Xw.
      Hmtcm bqWn-‰n-s‚bpw Ah-km-\-Øn¬
      A[y-b\ kabw \jvS-s∏-Sp-ØmsX
      ¢m€v sSÃv.’
    apI-fn¬ sImSpØ hm¿Ø-tbm-Sp≈ \nß-fpsS {]Xn-I-cWw ]{Xm-[n-]¿°p≈ IØmbn
Xøm-dm-°p-I.
kvtIm¿: 6 / -k-abw: 10 an\n´v /Hcp-]pdw
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛   hm¿Ø-tbmSv Xt‚-Xmb coXn-bn¬ {]Xn-I-cn-®n-´p-≠v. (4)
-   ˛   bp‡n-k-l-ambpw LS\ ]men®pw Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≠v. (2)
                      BsI        6

CO:  Nm¿´p-Iƒ, ]´n-I-Iƒ, Ub{Kw F∂nh hni-I-e\w sNbvXp Ipdn-∏p-Iƒ Xøm-dm-°p-I.

tNmZyw : hm¿Ø Xøm-dm-°p-I.
Xmsg sImSp-Øn-´p≈ c≠p ]´n-I-Iƒ hni-I-e\w sNbvXp Ah-bn¬ shfn-s∏-Sp-∂ hkvXp-X-Iƒ
hy‡-am-°p∂ Hcp ]{X-hm¿Ø Xøm-dm-°p-I.
]´n-I. 1
                 ]´nI 1
           tIc-f-Ønse \mWy-hnf hnkvXrXn
                hnkvXrXn    hnkvXrXn
        \w.  hnf          iX-am-\-{I-a-Øn¬
               (e£w slIvS¿)
        1 sXßv      9.0       40
        2 d∫¿       4.8       21
        3 Ipcp-ap-fIv   2.2       10
        4 Ihpßv      1.0       4
        5 Iip-amhv    0.9       4
        6 Im∏n      0.9       4
        7 tXbne      0.4       2
        8 Gew       0.4       2
          BsI      19.6       87

                 ]´nI 2
           tIc-f-Ønse [m\y-hnf hnkvXrXn
                hnf hnkvXrXn  Irjn-`q-an-bpsS
      \w.   hnf           iX-am-\-{I-a-Øn¬
                (e£w slIvS¿)
      1  s\√v        2.9       10
      2 I∏, hmg,
        ]®-°-dn-Iƒ
        ]bdph¿§-߃     0.7       3
        BsI         3.6       13
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  {]k-‡-amb hnh-c-߃ Dƒs∏-Sp-Øn-bp≈ Ah-X-c-Ww.     (4)
    ˛  A\p-tbmPy Xe-s°-´v.                  (1)
    ˛  am[y-a-`mjm ssien.                  (1)
             BsI                   6

CO:  HutZym-KnI IØp-Iƒ, hym]mc°Øp-Iƒ, Xpd∂ IØp-Iƒ XpS-ßnb hyh-lm-c-cq-]-߃
   Xøm-dm-°p-I.
tNmZyw : IØv Xøm-dm-°p-I.
   Xmsg ImWp∂ sXmgn¬]-ckyØnse Hgn-hp-I-fn-tebv°p ]cn-K-Wn-°p-hm≥ A`y¿∞n-°p∂
Hcp IØv Xøm-dm-°p-I.

             {]mtZ-inI teJ-Is\ Bh-iy-ap-≠v.
     ae-bm-f-Ønse Hcp {]apJ ]{X-Øn\v Icm¿ ASn-ÿm-\-Øn¬ {]mtZ-inI
     teJ-I-cmbn F√m ÿe-ß-fn-te-bv°pw Hgn-hp-Iƒ D≠v.
                           -
     tbmKyX: πkv Sp. c≠mw `mj-bmbn ae-bmfw ]Tn-®h¿°v ap≥K-W\ \¬Ip-
     ∂-Xm-Wv. FgpXn Xøm-dm-°nb At]-£-Iƒ ]{Xm-[n-]¿, ]n.-_n. \º¿: 21,
     sIm®n F∂ hnem-k-Øn¬ 7 Znh-k-Øn-\Iw Ab-bv°p-I.

kvtIm¿: 4 / kabw : 10 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    -˛  {]k-‡-amb hnh-c-߃ Dƒs°m-≈n-®p-sIm-≠p≈ Ah-X-cWw      (3)
    ˛   IØns‚ amXrI                        (1)
             BsI                      4

CO:                -     -     -         -
   Nn{X-߃, Im¿´q-Wp-Iƒ XpS-ßn-bhbv°v DNn-Xamb io¿j-Ißfpw ASn-°p-dn-∏p-Ifpw \¬Ip-I.
   Xmsg sImSp-Øn-cn-°p∂ Nn{Xw hni-I-e\w sNbvXv A¿∞-km-[y-X-Iƒ Is≠Øn Ipdn∏p
   Xøm-dm-°p-I.
tNmZyw : A¿∞km[yXIƒ Is≠ØpI
   Xmsg sImSpØncn°p∂ Nn{Xw hniIe\w sNbvXv A¿∞km[yXIƒ Is≠Øn Ipdn∏v
   Xømdm°pI.
kvtIm¿: 4 / kabw : 5 an\n´v
hne-bn-cp-ج kqN-I-߃:
    ˛  Bib {KlWw     (2)
    ˛  io¿jIw      (1)
    ˛  X\nabp≈ \nco£Ww  (1)
            BsI  4

								
To top