Den ortogeriatriske pasient

Document Sample
Den ortogeriatriske pasient Powered By Docstoc
					”Den ortogeriatriske pasienten”
          v/Birgit Gjerstad Riise
  Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi
         Kristiansund 09.04.11
         Disposisjon
• Tall om eldre, eldre i sykehus
• Den geriatriske pasienten,
  – ”the frail elderly patients”,
   = de ”skrøpelige” / skjøre gamle pasientene
• Fallpasienter (uten brudd)
• ”Den ortogeriatriske pasienten”
  – En geriatrisk pasient med behov for ortopedisk
   behandling
  – For eksempel lårhalsbrudd (ved lavenerigtraume) hos
   den geriatriske pasienten
• Delirium / forvirring / konfusjon
  Tall om eldre i norske sykehus

• Ca 50 % av pas. innlagt i med. avd. er > 75 år
• Gjennomsnittsalder i med. avd.: 82 år
• 30 % av eldre som innlegges i med. avd. har
 behov for geriatrisk kompetanse

• 30 – 40 % av alle pasienten. som innl. i
 med./kirurgiske/ortopediske avd. er > 75 år
• 30 – 40 % av disse kan betraktes som
 geriatriske

• Geriatrien ”rår” over < 5 % av sengene
  Trender i sykehusinnleggelser

•  Flere eldre pasienter
•  Mer alvorlig / kritisk syke
•  Mer teknisk avansert behandling
•  Kortere sykehusopphold
         Tall om eldre
•  Personer 65 år + utgjør ca 15 % av befolkningen
•  Om få år vil andelen øke til 20 %
•  Spesielt vil andelen > 80 år øke
•  I.l.a. 30 år vil antall eldre
   > 67 år øke med 50 %
   > 80 år øke med 80 %
   > 90 år øke med 120 % !


• Økende antall eldre vil leve med kroniske
 sykdommer, følgetilstander, funksjonshemming
• Olav Sletvold, professor i geriatri v/St. Olavs Hospital:

  – ”Geriatri er fremtidens medisinske hovedfag”.
  Den geriatriske pasienten (I)
                - kjennetegn

• Langtkomne aldersforandringer
  – Redusert reservekapasitet, svekkede likevektsopprettholdende mekanismer
• Mange kroniske sykdoms-/svikttilstander
 samtidig
  – Sammensatte lidelser
•  Funksjonssvikt fysisk og mentalt
•  Stor andel eldre har psykiske lidelser
•  Psykososiale problemer, sviktende egenomsorg
•  Polyfarmasi
  – Bruker mange legemidler og uhensiktsmessig•  ekstra sårbare for akutt sykdom
  Den geriatriske pasienten (II)
               - kjennetegn

• Endret / atypisk sykdomspresentasjon
  – Annerledes symptomer (uspesifikke symptomer når
   akuttsykdom inntrer)
   • Funksjonssvikt
   • Fall
   • Forvirring / konfusjon / delirium
  – Andre uspesifikke sykdomstegn / -symptomer
   • Urininkontinens, tretthet, generell svekkelse, appetittløshet, angst,
    dehydrering, gangproblematikk
  – Manglende symptomer
   • Ikke smerter med perforert magesår, hjerteinfarkt
  – Manglende sykdomstegn
   • Ikke feber ved alvorlig infeksjon
   • Manglende økning av hvite blodlegemer ved infeksjon
• Mye av det folk tar for å være
 alderssymptomer er egentlig sykdom

• Å skjelne mellom sykdom og normale
 aldersforandringer kan være vanskelig
    Akutt sykdom


  Kroniske sykdommer,
senfølge av sykdom og skade


   Aldersforandringer
                 Atypisk
                 sykdoms-
                presentasjon
     Nettverksproblemer              Flersykdom
Funksjonssvikt                            Polyfarmasi
 Sansesvikt        Den geriatriske pasienten           Fall
      Nedsatt mobilitet             Akutt forvirring

                Urininkontinens
           Skrøpelig (”frail”)
         - ett eller flere av følgende kriterier

•  Kronisk multifunksjonssvikt
•  Akutt svikt i enkelt ADL (activity of daily living)
•  Delirium
•  Mild til moderat demens
•  Depresjon
•  Ustøhet
•  Fall
•  Urininkontinens
•  Underernæring
•  Polyfarmasi
•  Alvorlig syns- eller hørselssvekkelse
•  Familiekonflikter / pårørendestress
•  Langvarig sykeleie            (Winograd, Ann Intern med 153: 1993)
       Skrøpelige eldre
  innlagt i sykehus har økt risiko for

•  Under- eller feildiagnostisering
•  Komplikasjoner
•  Bivirkninger av behandling
•  Økt funksjonstap
•  Å bli sykehjemsbeboer
•  Å dø
• ”Vi må bruke geriatrisk tilnærming i alle
 sammenhenger.
• Alle faggrupper må kunne ta på seg
 ”geriatriske briller” når det handler om
 skrøpelige eldre.”

   (Anette Fosse)
         Meta-analyse

• 6 studier sammenlignet behandling av eldre i
 geriatriske spesialenheter med vanlig medisinsk
 behandling
• Resultat ved 6 mndr
 –  Redusert dødelighet
 –  Økt sjanse for å bo hjemme
 –  Bedret fysisk funksjon
 –  Bedret kognitiv funksjon
• Behandlingen var mest effektiv hvis man
 ekskluderte pasienter som var for friske
• Eldre behandlet i geriatrisk sengepost har
 dobbelt så stor sjanse til å overleve og å
 gjenoppnå sitt funksjonsnivå enn de som
 behandles i en vanlig sykehusavdeling
          Geriatri
        - arbeidsmetode

•  Systematisk utredning
•  Tverrfaglig vurdering og behandling
•  Helhetlig tilnærming
•  Funksjon og livskvalitet vektlegges• = Comprehensive Geriatric Assessment
   - CGA
         Geriatri
     - arbeidsmetode – forts.

•  Få tekniske hjelpemidler
•  Kommunikasjon
•  Tid
•  Fokus på funksjon vel så mye som
  diagnoser
        Comprehensive
       geriatric assessment
• Aktuelle symptomer / sykdom og (disses / dennes) betydning for
 praktisk funksjon (ADL)
• Komorbiditet, interaksjon, alvorlighetsgrad, sanser
• Relevant tidl. sykdom
• Aktuell medikasjon, indikasjon, effekt, vurdere polyfarmasi, mulige
 interaksjoner
• Nylige / betydningsfulle livsendringer
• Kognitiv vurdering
• Psykisk helse
• Sosial funksjon, sosialt nettverk
• Bomiljø i forhold til funksjon og prognose
• Familiesituasjon, tilgjengelighet
• Mobilitet og balanse
• Rehabiliteringspotensiale, prognose for sykdom / funksjonshemming
• Ernæringsstatus og –behov
• Sykdomsrisikofaktorer, screeningstatus, helseforebyggende aktivitet
• Omsorgsnivå, hjelpetiltak
      I geriatrien går

Akuttmedisin,
forebygging og
rehabilitering side om side
Tverrfaglig samarbeid

 • Ingen yrkesgruppe kan alene yte særlig god
  hjelp til gamle med sammensatte
  helseproblemer
 • Man må arbeide sammen i et koordinert
  tverrfaglig team og aktivt utnytte hverandres
  kompetanse
 • Et geriatrisk team består typisk av lege,
  sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, helst
  også sosionom og logoped
 Norsk geriatrisk forening
 Atypisk sykdomspresentasjon
    hos eldre syke

• Akutt funksjonssvikt
• Fall / falltendens
• Delirium
 Atypisk sykdomspresentasjon
• Kan betraktes som tegn på skrøpelighet (frailty)
• Hyppigheten av atypisk sykdomspresentasjon
 mer enn dobles hos skrøpelige eldre
 sammenlignet med funksjonsfriske på samme
 alder
• Delirium er vanligste (61%) atypiske symptom
 hos de skrøpeligste
• Atypisk sykdomspresentasjon er assosiert med
 dårlig prognose
Fall hos eldre
   - noen tall
• 30 % av hjemmeboende > 65 år har ett fall i.l.a. 1 år

• Halvparten av disse faller flere ganger

• Ett av ti fall fører til brudd/annen skade

• 25-30 % av fallhendelser trenger med. tilsyn

• Høy morbiditet og mortalitet

•  Fall er hyppigste rapporterte uhell (skademeldinger) på sykehus
   –  Forlenget sykehusopphold
   –  Forsinket rehabilitering
   –  Utskrivelse til institusjon
 Fall hos eldre
 - mekanismer

    5
    %
 15%
             Balanse
             Snubling
      60%      Glidning
20%            Synkope
         Kopjar et al.
         TDNLF 1999
   Postural kontroll
         Muskelaktivitet
Sentral               Sensorisk input
prosessering
                  - visuell
- cortex
                  - vestibulær
- lillehjerne
                  - proprioceptiv
- basalganglier
- hjernestamme
   Hva betyr et fall hos gamle?
•  ”Uhell”
•  Indikator for kronisk funksjonssvikt
•  Indikator for akutt sykdom
•  Fare for alvorlig skade
•  Frykt for flere fall
•  Angst, depresjon
•  Sosial tilbaketrekning
•  Passivisering
•  Svekkelse av mobilitet
   Risikomarkører for fall (I)

 –  Alder > 80 år
 –  Tidligere fall
 –  Nedsatt mobilitet, men istand til å gå
 –  Sykdommer
   • Akutte
   • Kroniske
     –  Vertigo/balansesvikt
     –  Kognitiv svikt
     –  Nedsatt syn
     –  Urgency / nocturi
     –  Lav BMI


Hvis >= 3 markører tilstede, indikasjon for kartlegging av fall
   Risikomarkører for fall (II)

 – > 3 kroniske lidelser

 – > 4 medikamenter• OFTE KOMBINASJONER av faktorer tilstede

• God anamnese er viktig - komparentopplysninger
  Fall – legemidler under lupen
•  Laxantia
•  Diuretika
•  Sedativa / hypnotika
•  Antidepressiva
•  Nevroleptika
•  Antiepileptika
•  NSAIDs
•  Antihistaminer
•  Antiarytmika
•  Vasodilatatorer
•  Antihypertensiva
•  Andre hjertemed.
       Fall hos eldre
• Er multifaktoriell / sammensatt
 problemstilling
• Løsningen krever tverrfaglig tilnærming
        Ortogeriatri
• Antall hoftebrudd hos svært gamle
 mennesker øker raskt
• Meget gamle mennesker rammes av
 mange komplikasjoner etter hoftefraktur
• Fallrelaterte skader er årsak til 3 x flere
 dødsfall enn i trafikken (tall fra Sverige)
• Hoftebruddspasienter har 3 x øket risiko
 for å rammes av enda et hoftebrudd
       Ortogeriatri

• Den gamle damen med hoftebrudd
 betraktes ofte som en vanlig og
 ukomplisert pasient utifra medisinsk
 synsvinkel
• Den måten å se pasienten på bidrar til
 dårlig behandlingsresultat
• Delirium hos et gammelt menneske (og
 spesielt hvis hun har demens) betraktes
 ofte som naturlig og uunngåelig
          Ortogeriatri
• Den gamle hoftebruddspasienten
 –  Gjennomsnittsalder er 83 år
 –  90 % har osteoporose
 –  30 % har hatt slag
 –  30 % har demens
 –  25 % har delirium
 –  25 % er deprimerte

 – 70 % bor alene
 – 70 % er under- / feilernærte
 – 100 % har økt ernæringsbehov etter hoftebruddet
          Ortogeriatri
• Den gamle hoftebruddspasienten
 –  30 % har urinveisinfeksjon
 –  50 % har dårlig munnhelse
 –  25 % har diabetes mellitus
 –  50 % har nedsatt syn
 –  30 % har nedsatt hørsel
 –  25 % er hypoksiske ved ankomst til sykehuset
 –  40 % har søvapnoesyndrom
 –  90 % har ramlet mange ganger før
 –  80 % har vært fysisk aktive
          Ortogeriatri
• Den gamle hoftebruddspasienten
 – Tar 7 legemidler før frakturen og utskrives med 10
   •  Antidepressiva
   •  Nevroleptika
   •  Benzodiazepiner
   •  Analgetika
   •  Laxantia
   •  Blodtrykkssenkende
   •  Diuretika
   •  Thyreoideahormon
 Delirium – forvirring - konfusjon
• Er den største utfordring
 innen akuttmedisinen for gamle,
 (særlig i sykehus)

    Professor i geriatri Olav Sletvold v/ St. Olavs Hospital
         Delirium
• Er et nevropsykiatrisk syndrom forårsaket
 av akutt somatisk sykdom eller skade
• Er tegn på overbelastning av hjernen
• = akutt hjernesvikt
• Et multidisiplinært team trengs for å
 forebygge, oppdage og behandle pas.
 med delirium
    Delirium - definisjon

” er et transitorisk globalt hjernesyndrom
kjennetegnet ved
svikt av kognitiv funksjon med
nedsatt oppmerksomhet og
desorientering
endret psykomotorisk atferd,
forstyrret søvn-våkenhet rytme
og fluktuerende forløp ”
  Lira (lat): åkerfure, spor
De lirium: fra sporene, avsporet
        Delirium - forekomst
• Eldre i med. avd.               10 – 48 %
• Eldre i kir. avd.               7 – 52 %
• Eldre operert for hoftebrudd          30 – 60 %
  (Gustafson, Umeå)
• Eldre operert for hoftebrudd          46 %
  (Juliebø,Ullevål/Diakonhjemmet, JAGS 2009)
•  Eldre med hjerneslag             13 – 50 %
•  Eldre etter koronarkirurgi          23 – 34 %
•  Pasienter på intensiv avd. (alle aldre)   40 %
•  Eldre pasienter på intensiv avd.       70 %
  (McNicoll, JAGS 2003)
• Eldre i subintensiv enhet           30 %
  (Ranhoff, Age&Ageing 2006)
• Sykehjemspas.                 20 – 40 %
     Høyest prevalens

• Blant pasienter som har flere
 sykdommer

• Der blodgjennomstrømning i hjernen
 og/eller surstofftilgangen til hjernen er
 redusert
    Gjenkjenne delirium
• Det er stor variasjon i symptomene ved
 delirium
       Delirium - kjennetegn
• Forstyrret oppmerksomhet, bevissthet og våkenhet
• Forstyrret kognitiv funksjon;
  – Svekket hukommelse og orienteringsevne for her-og-nå situasjonen,
   redusert forståelsesevne
• Endret psykomotorisk atferd:
  – Økt psykomotorisk aktivitet (motorisk urolig, agitert)
  – Minsket psykomotorisk aktivitet (altfor rolig, apatisk)
  – Evt. veksling mellom hyper- og hypoaktivt delirium
• Forstyrret søvn-våken rytme
• Fluktuerende symptomer

• Endring i humør og emosjonell atferd
• Vrangforestillinger og hallusinasjoner kan opptre
• Kort varighet (få timer til uker / mndr)
    • Men 25 % av de som har vært i delir (under sykehusopphold) er deliriøse
     etter 3 mndr,
    • 20 % er deliriøse etter 6 mndr    (Cole, Age and Ageing 2009)
Risikofaktorer / sårbarhet
  Utløsende faktorer
    Sårbarhet / risikofaktorer

• Høy alder (over 80 – 85 år)
• Kronisk / alvorlig sykdom / komorbiditet          (obs
 vekttap)
• Hjerneorganisk sykdom
  – (kognitiv svikt, demens, hjerneslagsekvele, Parkinson)
• Sansesvikt (nedsatt syn, hørsel)
• Polyfarmasi
• Søvnapnoe
        Utløsende årsaker
• Organisk sykdom (infeksjon / feber, hjerneslag, hjertesykdom
 (hjerteinfarkt / arytmi), urinretensjon, brudd / andre traumer, metabolsk
 forstyrrelse (hypoglykemi), elektrolyttforstyrrelser, prerenal nyresvikt /
 dehydrering, hypotensjon, hypoksi, blødningsanemi)

• Legemidler
• Kirurgi og en hvilken som helst iatrogen
 hendelse
• Psykiske faktorer (overstimulering, sansedeprivasjon)
• Oftest KOMBINASJON av flere faktorer
    Risiko og utløsende hendelse
         - delirium
   Høy risiko      Utløsende hendelse

Alvorlig demens      Omfattende kirurgi

Alvorlig sykdom      Opphold på intensiv/OVP

Multi-sansesvikt      Psykoaktive medisiner


              Søvn deprivasjon


Sprek, frisk eldre
              En dose sovemedisin


Lav risiko         Ikke utløsende hendelse
   Delirium - patofysiologi
• Hovedteori
 – Delir utløses av sykdommer, skader, inngrep
  eller legemidler som interfererer med
  nevrotransmittorfunksjoner eller med tilbud /
  forbruk av substrater for metabolismen

 – Acetylcholin
 – Dopamin    , serotonin
 – Katekolaminer, GABA, glutamat
 – Cytokiner, cortisol, frie oksygenradikaler
  Viktige faktorer i patofysiologien
        ved delirium
•  Hjernevolum og –kapasitet
•  Oksygenering og perfusjon
•  Inflammatorisk respons (cytokiner)
•  Stress og stresshormoner (smerte, ubehag,
  sosialt, miljø)
•  Antikolinerg påvirkning
•  Andre nevrotransmittorer
•  Andre faktorer som forstyrrer
  hjernemetabolismen el. transmittorfunksjoner
•  Og alle medikamenter som griper inn på disse
  områdene
      Legemidler
  som særlig kan gi /opprettholde
       delirium
• Antikolinerge milder
 – Tricykliske antidepressiver (TCA), allergimidler
 – En rekke vanlige legemidler har mild antikolinerg
  effekt (se skjema senere)
• Alle midler som påvirker CNS
 – Sederende
 – Midler som virker via transmittorsubstanser
• Midler som kan gi hypotensjon og hypoksi
• Midler som kan gi elektrolyttforstyrrelse
• Midler som kan gi urinretensjon
OBS antikolinerge legemidler
Legemidler og risiko for delirium
          Høy  Middels  Lav

Atropin,
skopolamin
          +
TCA
          +
SSRI
                  +
Antipsykotika
(levomepromazin,
             +
klorpromazin
Antipsykotika
(haloperidol,
                  +
olanzapin,
risperidone)
Fenytoin
             +
Midler mot
urininkontinens
                  +
 Legemidler og risiko for delirium
       Høy  Middels  Lav

Diazepam
          +
Oxazepam
               +
Klometiazol
               +
Zopiklon /
Zolpidem
               +
Indometacin
          +
Ibuprofen
               +
Kodein
               +
 Legemidler og risiko for delirium
            Høy  Middels  Lav
Petidin
            +
Betablokker
                    +
Diuretika
                    +
Ca-bl, ACE-h
                    +
PC, ciproflox
                    +
Cytostatika, forskj.
               +
Morfin
               +
Litium
               +
H2-blokkere
               +
Prednisolon
               +
Digitoxin
               +
     Delirium - prognose
• Delir medfører
 – Økt dødelighet
  • (20 – 30 % i akuttfase hvis ikke finner årsak) og
 – lengre sykehusopphold – selv hos tidligere
  friske pasienter


• En del (mange ?) får persisterende
 kognitive defekter
   Delirium ved lårhalsbrudd
      - dårlig prognose

• Økt mortalitet
 – 72 % av pas. som utviklet delirium døde etter ett år,
 – mot 35 % av pas. i gruppen som ikke utviklet delirium

• Økt risiko for å utvikle demens
 – 69 % av pas. som utviklet delirium oppfylte kriteriene
  for demens etter 5 år,
 – mot 20 % av de som ikke utviklet delirium

       » Lundstrøm et al, Dementia after delirium in patients with femoral neck
        fractures, JAGS 2003
       Delirium
- diagnostisk utredning i sykehus (I)
• Anamnese, informant / pårørende
• Rask bred medisinsk utredning
 – Grundig klinisk organstatus, inkl. orienterende
  nevrologi, mobiliseringsforsøk hvis mulig, ortostat. BT
 – Bedømme mental funksjon og ADL-funksjon
  (komparentopplysninger)
 – Vurd. ernæringsstatus (BMI, vekttap)
 – Supplerende us.:
  bred blodprøvescreening, rtg thorax, EKG, urinus.,
  cerebral CT ved cerebrale symptomer, blodkulturer /
  annen bakteriologi (v/feber, forhøyet CRP)
       Delirium
- diagnostisk utredning i sykehus(II)

• Grundig gjennomgang av legemiddel-listen
• Vurdere oksygenering til hjernen,
 hydreringsstatus
• Kontrollere elektrolytter, glukose, Hb
• Let etter infeksjonssykdommer
• Utelukk urinretensjon og andre smertefulle
 tilstander
    Delirium – behandling (I)
        Oversikt
• Finne og behandle utløsende årsaker
  – Husk at pasienten ikke nødvendigvis klarner raskt opp selv om
   riktig behandling er iverksatt
• Seponere alle legemidler som ikke er nødvendige
 her og nå
  – Ta bort legemidler med antikolinerg effekt
  – Reduser bruken av BZD, nevroleptika, antihistaminer
  – Obs legemiddelinteraksjoner
• Optimalisere alle medisinske / fysiologiske forhold
 (medisinering, generell homeostase)
• Omsorgsfull sykepleie har god effekt !
• Miljøtiltak
• Evt. medikamentell behandling
     Seponer / begrens bruk av
      medikamenter med
      antikolinerg effekt:
•  TCA (tricykliske antidepressiva)
•  Cimetidine, ranitidin
•  Digitoxin
•  Teofyllin
•  Litium
•  Diazepam
•  Hypnotika
•  ACE-hemmere
•  Furosemid
•  Midler mot urininkontinens
      Delirium – behandling (II)
• Adekvat oksygenering av hjernen
   –  O2 sat. > 90 – 95 %
   –  BT > 90 mmHg
   –  Hct > 30 %, evt blodtransfusjon ved anemi
   –  Evt. C-PAP
   –  Senke evt. feber
•  Blodsukker-kontroll (spesielt unngå hypoglykemi)
•  Væskebalanse (unngå dehydrering og overhydrering)
•  Elektrolyttbalanse
•  Aktiv forebygging og behandling av komplikasjoner          (LVI,
  UVI, dekubitus, sårinfeksjon, tromboser, obs stressulcus, depresjon, liberal
  med EKG og infarktmarkører)
• Adekvat analgesi
    Delirium – behandling (III)

• Tidlig mobilisering og rehabilitering
  – Mobilisering i den grad smerter og almentilstand
   tillater
  – Utnytte alle aktiviseringsmuligheter
  – Bruke relevante hjelpemidler
• Obs tarm- og blærefunksjon (unngå urinretensjon,
 obstipasjon)
• Ernæring (godt munnstell, kostttilskudd, sonde)
• Syns- / hørselshjelp
  Delirium – behandling (IV)
• Trygge, rolige omgivelser
 – Briller / høreapparat
 – Synlig klokke, kalender
 – Regulert belysning, musikk, unngå TV
 – Kontinuitet i pleien
 – Pårørende
 – ”passe” skjerming
 – Informasjon, forutsigbarhet, rutine
   Behandling av delirium
• Det optimale
 antidelirium-legemiddelet finnes ikke !
  Indikasjoner for medikamentell
    behandling av delirium• Når ikke-farmakologiske metoder er prøvd /
 gjennomført uten tilstrekkelig effekt
• Uro / agitasjon (hyperaktivt delirium) der
 pasienten står i fare for å skade eller utmatte
 seg selv eller er til fare for eller i høy grad
 sjenerer andre
      Delirium – behandling (V)
      Medikamentell behandling
• Antipsykotisk strategi ved aggresjon, utagering, psykose, for eksempel
  ved skremmende hallusinering
   – Haloperidol (Haldol®)
   – Risperidon (Risperdal®)
   – Olanzapin (Zyprexa ®)

• Sedativ strategi for hvile og helst søvn
   – Klometiazol (Heminevrin)

•  Acetylcholinesterasehemmere (demenslegemiddel) til personer med kjent
  demens og delir

•  Fysiostigmin ved intoksikasjon med antikolonerge midler

•  Benzodiazepiner når både ”pest og kolera” (kan øke forvirring agitasjon og
  forlenge delirium)
Antipsykotisk medikasjon ved delir
• Haloperidol – ”drug of choice”
 – DA receptor antagonist
 – Gir sedasjon og kan dempe på delirsymptomer
 – Bivirkninger:
   • Blodtrykksfall
   • Ekstrapyramidale symptomer (parkinsonisme)

   • Antikolinerge effekter
   • Malign hypertermi
   • Obs arytmi, forlenget QT (ved høy dose > 35 mg pr. døgn)
     Forsiktighetsregler
• Ikke haloperidol (Haldol)
 og forsiktighet med andre nevroleptika til
 pasienter med Lewy body demens, Parkinson
 og parkinsonisme
• Ikke klometiazol (Heminevrin) til pasienter som
 er hemodynamisk eller respiratorisk ustabile
• Ikke bruke Nozinan
• Generell forsiktighet med sederende midler og
 midler som senker blodtrykket pga fallfare
         Delirium
• Pasienter med delirium utgjør en heterogen
 gruppe både mht klinisk presentasjon
 (symptomer) og bakenforliggende årsak
• Delirium er uttrykk for somatisk sykdom eller
 skade, er assosiert med dårlig prognose, men
 kan (til en viss grad) forebygges
• Det trengs mer forskning på patofysiologiske
 mekanismer for å kunne forbedre forebygging
 og behandling
Prevention and treatment of
  postoperative delirium

•  RCT
•  Lundstrøm, Stenvall et. al (2007)
•  >= 70 yrs, n= 97 (control) vs 102 (intervention)
•  Delirious patients in orthopedic department vs
  deliriuos patients in geriatric department
  – Postoperative intervention programme
    • Comprehensive geriatric assessment
    • Prevention and treatment of complications assosiated with
     delirium
    • Teamwork
Prevention and treatment of
  postoperative delirium

• Deliriuos patients in orthopedic
 department:
 – No assessment of underlying causes of
  delirium
   • Treatment with morfine, sedatives, neuroleptics
 – Resulted in delayed detection and treatment
  of complications
Prevention and treatment of
  postoperative delirium


• Delirious patients in geriatric department:
 – Immediate and systematic asessment of
  underlying causes of delirium (a delirium
  check list)
 – Treatment of underlying causes
 – Three times more complications treated in the
  geriatric department compared to orthopedic
  department
  Behandling av pasienter med hoftebrudd i en
   geriatrisk sengepost pre- og postoperativt

   80
   70
   60
   50
   40                              Geriatri
                                 Ortopedi
   30

   20
   10
   0
     Forvirring  Trykksår    UVI    Fall i s.h.
• Lundstrøm et al. A multifactorial intervention programme reduces
 the duration of delirium, length of hospitalisation and mortality, JAGS
 2005
        Ortogeriatri
• Postoperative delirium in patients with
 dementia

 – The duration of postoperative delirium was
  shorter in the intervention ward

 – 42 % of those with dementia were discharged
  deliriuos from the control ward compared to
  none from the intervention ward
         Ortogeriatri

• Long term outcome:
 – Odds Ratio (OR) to be an independent walker one
  year after the hip-fracture was 3.0 in favour of those
  treated in the geriatric department
• Conclusion:
 – A geriatric team applying comprehensive
  assessment, management an rehabilitation reduces
  postoperative delirium and assosiated complications
  which also results in shorter hospitalisation and better
  long term outcome
       Ortogeriatri
• Yngve Gustafson (Umeå):
 –”alle skrøpelig gamle mennesker og
  særlig de med demens bør alltid bli
  tatt hånd om av et geriatrisk team
  når de blir akutt syke”
      Generelle konklusjoner
• Helhetlig tilnærming / oppfølging / rehabilitering
 er nødvendig for suksess i behandling av eldre
 skrøpelige mennesker
• Geriatrisk utredning og behandling
  – Er komplisert, men effektivt når det utføres riktig
   gjennom teamarbeid
  – Vil redusere unødvendig lidelse for en stor andel
   eldre skrøpelige mennesker
• Store økonomiske besparelser er mulig hvis
 ressurser for geriatrisk utredning, behandling og
 rehabilitering utvides
• ”Geriatrisk medisin
  er den eneste mulige løsningen for fremtiden”
                   sier Y. Gustafson
Takk for oppmerksomheten

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:97
posted:6/22/2012
language:Norwegian
pages:81