�agdas Y�netim Teknikleri - Download as PowerPoint by r8GoacSP

VIEWS: 25 PAGES: 23

									Çağdaş Yönetim Teknikleri

   Yalın Organizasyonlar
     Yalın Organizasyonlar
• Yeni gerçekler işletmeleri sosyal, siyasal,
 kültürel ve teknolojik değişimlere uyum
 sağlayabilmek ve giderek karmaşıklaşan
 sorunlara çözümler getirebilmek amacıyla yeni
 arayışlara yöneltmektedirler
• Bu değişimden hem büyük hem de küçük
 işletmeler etkilenmiştir
        Yalın Organizasyonlar
• Organizasyonlar büyüyüp karmaşıklaştıkça, hız,
 hareketlilik, ve esneklik yeteneklerini giderek
 kaybetmeye başlamaktadırlar
• Bu olumsuzluğu fark eden bazı işletmeler,
 yapacakları değişikliklerle güç, hız, daha büyük ölçek
 ve esnekliğe sahip olabileceklerini görmüşlerdir
• 1990’larda başlayan yalınlaşma sürecinde
  – büyük ölçekli organizasyonların bürokratik katılığa boyun
   eğmeden
  – Küçük ölçekli firmalara ait sadelik, kolay iletişim, esneklik,
   ve uyum yeteneği gibi özelliklerden yararlanarak
   yapılanabilecekleri kanıtlanmıştır
     Yalın Organizasyonlar

• Rekabetin çok yüksek olduğu bu çağda
 –Öncelikle var olmak
 –Daha iyiyi yapabilmek için hızlı, yalın,
  esnek olmak gerekmektedir
     Yalın Organizasyon Kavramı
• Yalın olmak, ihtiyaç duyulmayan her şeyden
 kurtulmaktır.
• Örgütler için yalınlık ise, üretimle ilgili gereksiz
 faaliyetlerden ve maliyetlerinden kurtulmaktır
• Yalınlaşma gündeme, 1990’larda firmalarda
 hantallaşma, gereksiz stoklar, artan maliyetler, artan
 rekabet ve faaliyetlerde aksama ve kötüleşmeler ile
 gelmiştir
• Yalın kavramı ile firmalar,
  – Müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerin kalite düzeyini
   geliştirirken zamanı
  – İnsan kaynağını, değerleri ve verimliliği optimize etmek için iş
   süreçlerine ilişkin teknikleri bir araya getiren bir felsefe olarak
   tanımlanmaktadır
     Yalın Organizasyon Kavramı

• Organizasyonel etkinliğin ilk şartı, çalışanların
 oluşturduğu gruplar ve bu grupların
 organizasyonların faaliyetlerinde mevcut sosyal yapı
 içinde verimli olmasını sağlamaktır
• Bunu başarmak için, grup olarak çalışan birçok
 insanın birbiriyle bağlantılı çevik, hızlı, iletişim
 içerisinde hareket bütünlüğü olmalıdır.
     Yalın Organizasyon Kavramı


• Yalın organizasyon,
  –Organizasyon yapısını sadeleştirmeyi ve
  basitleştirmeyi gerçekleştirmiş
  –Dikey organizasyon yerine yatay
  organizasyon yapısını ikame etmiş
  –Gereksiz ve katma değer yaratmayan
  fonksiyonları kaldırmış bir organizasyondur
    Yalın Organizasyon Kavramı

• Yalın organizasyon ile,
  –Vurgulanmak istenen “yalın” lıktır
  –Yani sade, gereksiz detaydan uzak
  –İşleri geciktirmeyen
  –Hemen reaksiyon gösterebilecek bir yapıdır
  –Organizasyon içerisinde hem yönetim hem
  de üretimde yalınlıktan bahsedebiliriz
  Yalın Organizasyonun Temel Unsurları
• 6 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;
• Temel yetenek: birlikte öğrenmeyi olanaklı kıldığı
 gibi organizasyonun kendi yetkinlikleri çerçevesinde
 kendini organize etmesine, kendi içindeki hedef
 yatırımları geliştirmesine neden olmaktadır
• Stratejik birlikler ve ortaklıkları: organizasyonun
 temel yetenek kazanması için güç kazandırmakta,
 yeni ve gelişen pazarlarla uzun dönemli bağlantı ve
 örgütsel öğrenme için de bir platform
 oluşturmaktadır
  Yalın Organizasyonun Temel Unsurları

• Stratejik outsourcing: dış kaynak
 kullanımı yalın organizasyonlarda
 stratejiye eklemlenmektedir
• Yeni yönetim disiplinleri: yalın org.
 Başarısında önemli bir yer tutmaktadır.
 Hem işbirliği hem de rekabet içinde çoklu
 ilişkileri yönetebilmenin öğrenilmesi
 gereklidir
  Yalın Organizasyonun Temel Unsurları
• Ortaklık kültürü: çalışanların katılımını öne
 çıkarmalı ve işbirliği ve takım çalışması
 ödüllendirilmelidir. Dinamik, hızlı, esnek bir örgüt
 kültürü ile değişen çevreye yanıt verilmelidir
• Teknolojik güç: hem performans hem de iletişim
 için gereklidir. Ortaklar arasında bilgi alışverişini
 sağlamak, yatay organizasyon yapısına
 geçebilmek, hataları azaltmak ve süreçleri
 kısaltmak amacıyla teknolojik güç yalınlaşmada
 önemli bir unsurdur
    Yalın Organizasyonun Yararları
• Değişen çevre ve zorlu rekabet koşullarına uyum
 sağlanmasında yalın organizasyonun katkısı
 fazladır. Faydaları şunlardır;
 – Daha az kaynak kullanımı
 – Çalışan zamanı ve enerji israfını azaltma
 – Artan mal ve hizmet kalitesi
 – Artan kapasite
 – Gereksiz işlem ve süreçlerden kurtulma
 – Değişmelere hızla cevap verme kabiliyeti
 Yalın Üretim ve Organizasyonun Kavramlarının
          Gelişimi
– Toyota’nın üretim sistemi olarak adlandırılan yalın
 organizasyon, şirket başkanı Eiji Toyoda ve başmühendis
 Taiichi Ohna tarafından geliştirilmiştir.
– Yalın organizasyonda israfın önlenmesi temel alınmıştır.
 Bunlar;
  • Yeniden işlenmeyi gerektiren hatalı ürünler
  • Talep edilmeden üretilen ve stoklarda bekleyen mallar
  • Gerekli olmayan süreçler
  • Çalışanların ve ürünlerin zorunlu olmadığı halde bir
   yerden başka bir yere nakledilmesi
  • Zamanında yapılmayan işler nedeniyle, sonraki süreçte
   bekleyen çalışanlar ve mallar
  • Müşterilerin beklentilerini karşılamayan ürün ve hizmetler
        Yalın Organizasyon İlkeleri
Kaizen :
  • İnsanın her geçen gününün bir öncekinden daha iyi olabilmesi için
   çaba sarfetmesini öngörmekte
  • Deming döngüsü olarak bilinen, Planla, Uygula, Kontrol Et ve Düzelt
   sürecini kapsamaktadır
Takım Ruhu:
  • Şirket çalışanlarının ortak hedefler doğrultusunda daha etkili ve
   verimli çalışmasını sağlar
  • Etkin bir takımın elemanları takıma büyük bağlılık gösterir
  • Yüksek verimlilik düzeyine sahip olan takımların başarı normlarının
   güçlü, örgüt amaçlarıyla uyumlu olması gerekir
  • Biz bilinci oluşturulmalıdır
  • Takım ruhu ile, her kademedeki personelin yetenek ve bireysel
   kapasitesinden en üst seviyede yararlanmak mümkün olacaktır
        Yalın Organizasyon İlkeleri
Etkili bir iletişim sistemi :
  • İyi bir iletişime sahip olabilmek için kademe ve basamak sayısı az
   olmalıdır
  • Astlarla bilgi paylaşımı artırılmalı
  • Bilişim sistemi yeterli olmalı
  • Toplantılarda harcanan zamanın etkin ve verimli kullanılması
Kaynakların etkin kullanımı:
  • Yalın Org. Kaynak israfına karşı olduğu için, kaynakların etkili
   kullanımı önemli bir ilkedir
  • İş etüdü, pareto analizi, değer analizi, beyin fırtınası, neden sonuç
   ilişkileri
  • Pareto analizi: sorun çözme ve önleme yolunda, acil temel
   nedenlerin belirlenmesinde etkili karar verme tekniğidir
  • Değer analizi: iş kapsamındaki gereksiz maliyetlerin tesbiti ve ortadan
   kaldırılması için yapılmaktadır
      Yalın Organizasyon İKY İlişkisi
– Yönetici ve personelin organizasyonun neyi başaracağı
 veya nasıl yapması gerektiği kapsamında, nasıl
 başarmaya çalıştığını anlamalarını sağlayan belli bilgi ve
 becerilere sahip olmasını gerektirir.
– Yalın organizasyon, aynı zamanda bireylerin yüksek
 düzeyde etkinliği başarma zorunluluğunun yarattığı stres
 ve gerginlik içinde olmasından dolayı, IKY’nin önemli bir
 unsuru olan motivasyonu önemsemektedir
– Yalın Org.’da çalışanlar müşteri odaklı olmak
 durumundadır
– Yaratıcılık, iletişim ve işbirliği öne çıkmalı ve insan
 kaynağı yalın org.’da örgütsel değişimin dışında
 tutulmamalı
      Yalın Organizasyon İKY İlişkisi
– Yalın Org. Ve IKY ilişkisinde başlıca şu kurallar önemsenir
  • Çalışanlarla sağlıklı iletişim
  • Liderlik ve takım çalışmasını organizasyona
   yerleştirmek
  • Çalışana kendi kariyerini yönetme fırsatı vermek
  • Çalışanın kişisel ve mesleki gelişimi için olanaklar
   sağlamak
  • Çalışanın başarısını ödüllendirmek
  • Her kadro ve birim işletmeye değer katmalıdır
  • Yalın organizasyonla, IKY yönetim işlerinden daha
   fazla üretim personeliyle ilgilenerek çıktı ve verimliliği
   artıracaktır
Yalın Organizasyonların Başarılı Olma Koşulları

 – Dikkatler doğrudan değer yaratan üretim üzerine
  odaklanmalıdır
 – Yönetimin eli işin üzerinde olmalıdır
 – İnsana yatırım yapılmalı
 – Kritik öneme sahip faaliyetler yakından kontrol
  edilirken, diğerleri alt kademelere devredilmeli
 – Daima müşteriye yakın olunmalı
 – Operasyonel yenilikler yapılmalı
 – Tüm faaliyetler aksiyon ve değer üretmeli
          Yalın Üretim
– 70’ler sonrası Ford tarzı yığın üretim rekabetin değişmesi
 ile zorlu bir sürece girdi. Bu durum, müşterilerin değişen
 talepleri doğrultusunda firmaları üretim yapmaya
 yönlendirmiştir.
– En iyi örnek Toyota yalın üretim sistemidir
– Yalın üretim, yapısında gereksiz hiçbir unsur taşımayan
 ve müşteri tatminsizliği, kusur, geliştirme süresi, işçilik,
 stok gibi unsurların en aza indirgendiği üretim sistemidir.
– Daha az alanda üretim, yüksek moral ve kalite, az zaman,
 uzmanlaşmış işçilerle yapılan üretimdir
– Kitle üretimine rağmen, daha az alan, ekip, yatırım,stok
 ve hata demektir
        Yalın Yönetim

– Her türlü fazlalıktan arınarak,
– gereksiz aşamaların yok edildiği
– Kalanların devamlı bir iş akış düzenine konması ve
 bu düzenle ilgili işgücünün çapraz fonksiyonlu
 takımlar halinde yeniden organize edilmesi
– Sürekli gelişme hedefinin olduğu bir felsefedir.
– Daha az harcama ile mal ve hizmet üretimi
– “az ile çok yapma sanatıdır”
          Yalın Yönetim

– Yalın yönetimin başarılı olmasında aşağıdaki
 ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır;
 • Örgütte takım ruhu anlayışı hakim olmalıdır. Planlama takım
  üyelerine, strateji ise yöneticilere bırakılmalıdır
 • Yetki ve sorumluluklar ekiplere verilmeli. Bu nedenle sorumlu
  ve uyumlu kişiler işe alınmalıdır
 • Değişen şartlara uyumlu olabilmeli ve müşteri odaklı
  olunmalıdır
 • Çalışanların kararlara katılımına dayalı basit bir yapı
  kurulmalıdır
 • Sürekli gelişmeyi başarmak amacıyla sürekli eğitim
  uygulanmalıdır
 Yalın Yönetimin Temel Unsurları

– Yatay örgütlenme
– Sürekli iyileştirme Kaizen
– Sonucun standardizasyonu
– Çapraz fonksiyon yönetimi
– Müşteri odaklı olma
– İnsana yönelik olma
Yalın Yönetime Benzer Kavramlar

–Kademe azaltma (delayering)
–Delegasyon
–Sıfır hiyerarşi
–Küçülme (downsizing)

								
To top