format ?

Document Sample
format ? Powered By Docstoc
					                       ‫سواالت ‪DOS‬‬
               ‫1 - پس از راه اندازی رایانه فرمانهای داخلی سیستم عامل ‪DOS‬در کجا قرار میگیرند؟‬
‫د: در فایلهای دیسک‬  ‫ج: در حافظه پنهان‬        ‫ب: در حافظه ‪ROM‬‬        ‫الف: در حافظه ‪RAM‬‬
                       ‫2 - با کدامیک از فرامین زیر میتوان بر چسب دیسک را مشاهده نمود؟‬
                     ‫د: الف و ب‬       ‫ج: ‪MD‬‬      ‫ب: ‪LABEL‬‬        ‫الف: ‪vol‬‬
                          ‫3 - برای تغییراعالن آمادگی سیستم از چه فرمانی استفاده میشود؟‬
             ‫د: ‪LABEL‬‬       ‫ج: ‪PROMPT‬‬          ‫ب: ‪DEFRAG‬‬       ‫الف: ‪FORMAT‬‬
                   ‫4 - برای حذف مسیرهای تعریف شده فایلهای اجرایی کدام گزینه صحیح است؟‬
               ‫د: ?/‪PATH‬‬         ‫ج: ‪SYS‬‬         ‫ب: ‪PATH‬‬        ‫الف: ;‪PATH‬‬
                                   ‫5 - کدامیک از فرمانهای زیر تماما داخلی هستند؟‬
           ‫ب: ‪CD-VOL-CLS-FORMAT-DIR‬‬                 ‫الف: ‪TREE-CD-CLS-DIR-MD‬‬
              ‫د: ‪CLS-VOL-CD-RD-DIR‬‬                  ‫ج:‪MD-CD-RD-DIR-TREE‬‬
                 ‫6 - در کدامیک از فرمانهای زیر از کاراکترهای عمومی ( *و؟ ) استفاده نمیکنیم؟‬
       ‫د: ‪COPY.DIR‬‬         ‫ج: ‪COPY.MOVE‬‬           ‫ب: ‪REN.DIR‬‬        ‫الف: ‪MD.RD‬‬
                                      ‫7 - از نظر کاربردی سیستم عامل ‪DOS‬؟‬
                 ‫د: 2 کاره‬        ‫ج: چند کاربره‬     ‫ب: چند کاره‬    ‫الف: تک کاربره‬
             ‫8 - انتقال فایلهای سیستم عامل از دیسک به حافظه ‪ RAM‬توسط کدام مرحله انجام میشود؟‬
              ‫د: ‪BIOS‬‬      ‫ج: ‪BOOTUP‬‬          ‫ب: ‪PAST‬‬        ‫الف: ‪LOADER‬‬
                            ‫9 - کدام گزینه زیر تعریف دقیقی از دستورات داخلی میباشند؟‬
                             ‫الف: دستورات داخلی بعد از راه اندازی وارد‪ RAM‬میشوند‬
     ‫ب: دستورات داخلی همراه ‪ COMMAND.COM‬میباشند و پس از راه اندازی وارد حافظه اصلی میشوند‬
           ‫ج: دستورات داخلی نیاز به مسیر دهی دارند و بصورت برنامه روی دیسک راه انداز قرار دارند‬
                                                    ‫د: الف و ب‬
                         ‫10- جهت تغییر نام یک فایل از چه گزینه هایی میتوان استفاده کرد؟‬
                 ‫د: الف و ج‬       ‫ج: ‪FORMAT‬‬        ‫ب: ‪COPY‬‬       ‫الف: ‪REN‬‬
                                   ‫00- این عبارت ?/‪ DIR‬چه عملی انجام میدهد؟‬
           ‫ب: لیست تمام فهرستهای جاری را نشان میدهد‬          ‫الف: لیست تمام فایلها را نشان میدهد‬
                            ‫د: هیچکدام‬       ‫ج: یک راهنمای دستور ‪ DIR‬میباشد‬
                                 ‫20- کدام فرمان شماره نسخه ‪ DOS‬را نمایش میدهد؟‬
                       ‫د: ‪DIR‬‬      ‫ج: ‪LABEL‬‬       ‫ب: ‪VOL‬‬       ‫الف: ‪VER‬‬
                            ‫10- جهت حذف فهرست جاری از چه فرمانی استفاده می شود؟‬
                      ‫د: هیچکدام‬     ‫ج: \‪CD‬‬        ‫ب: ‪RD‬‬        ‫الف: ‪MD‬‬
        ‫10- اگر تمام فایلها موجود باشند در هنگام روشن شدن کامپیوتر کدام فایل از همه زودتر اجرای میشود؟‬
                       ‫ب: ‪CONFIG.DYS‬‬              ‫الف: ‪COMMAND.COM‬‬
                         ‫د: ‪LOADER.TB‬‬              ‫ج: ‪AUTOEXEC.BAT‬‬
                    ‫10- کدام فرمان بر حذف دایرکتوری خالی سریعتر عمل می کند و مناسب تر است؟‬
                        ‫د: ‪RD‬‬      ‫ج: ‪DEL TREE‬‬        ‫ب: ‪DEL‬‬      ‫الف: ‪MD‬‬
                       ‫10- برای ساختن یک دیسک راه انداز لز کدام دستورات زیر کمک می گیریم؟‬
                            ‫ب: ‪FORMAT . SYS‬‬             ‫الف: ‪PATH C:\DOS‬‬
                                  ‫د: هیچکدام‬       ‫ج: ‪COMMAND . COM‬‬
                                   ‫10- کدام مورد از صفتهای زیر صحیح نمی باشد؟‬
            ‫د: ‪ A‬بایگانی‬     ‫ج: ‪ S‬شامل زیر دایرکتوری‬       ‫ب: ‪ R‬فقط خواندنی‬    ‫الف: ‪ H‬مخفی‬
                                  ‫10- فایلهای راه انداز سیستم عامل ‪ DOS‬عبارتند از؟‬
          ‫ب: ‪COMMAND.COM –IO.SYS-MSDOS.SYS‬‬                 ‫الف: ‪LOADER-BIOS- POST‬‬
                 ‫د: هر سه گزینه‬     ‫ج:‪IO.SYS-AUTOEXEC.BAT-COMMAND.COM‬‬
          ‫10- با اجرای دستور زیر در درایو(‪ )C‬چه پیغامی در صفحه نمایش ظاهر میشود؟‪DIR C:\FOX.??T‬‬
                              ‫الف: لیست فایلهایی که اسم فایل آنها ‪ FOX‬است ظاهر میشوند‬
           ‫ب: لیست فایلهایی که اسم آنها ‪ FOX‬و پسوند آنها سه رقمی و به حرف ‪ T‬ختم شده باشد ظاهر میشود‬
                   ‫ج: لیست تمام فایلهایی که با حرف ‪ F‬شروع شده و حرف آخر آنها ‪ T‬باشد ظاهر میشود‬
                                              ‫د: گزینه ب و ج درست است‬
               ‫12- برای انتقال فایلهای سیستم از فال پی ‪ A‬به درایو ‪ C‬از کدام فرمان زیر استفاده می گردد؟‬
          ‫د: هرسه گزینه درست است‬      ‫ج: ‪MSDOS.SYS‬‬      ‫ب: :‪SYS C: A‬‬      ‫الف: :‪SYS A: C‬‬
               ‫02- اگر سیستم عامل ‪ DOS‬نتواند یک فرمان خارجی را پیدا کند چه پیغامی صادر میشود؟‬
                     ‫ب: ‪NO PATH‬‬        ‫الف: ‪INVALID DRIVE SPICIFICATION‬‬
              ‫د: ‪NOT READY DRIVE‬‬             ‫ج: ‪BAD COMMAND OR FILENAME‬‬
                         ‫22- برای پنهان کردن فایل ‪ TEST.TXT‬کدام فرمان زیر درست است؟‬
              ‫ب: ‪ATTRIB+ R C:\TEST.TXT‬‬               ‫الف: ‪ATTRIB+H C:\TEST.TXT‬‬
              ‫د: ‪ATTRIB+ A C:\TEST.TXT‬‬               ‫ج: ‪ATTRIB+ S C:\TEST.TXT‬‬
‫12- در صورتیکه اعالن ‪ DOS‬بصورت زیر باشد برای بازگشت به فهرست ما قبل فهرست جاری چه دستوری صادر میکنیم؟‬
                                                   ‫>2‪A:\TEST\T‬‬
               ‫د: مسیر جدید ‪CD‬‬          ‫ج: مسیر ‪CD‬‬        ‫ب: ..‪CD‬‬      ‫الف: \‪CD‬‬
‫12- هر گاه بخواهیم قبل از حذف هر فایل بصورت گروهی سوالی مبنی بر تایید حذف تک تک فایلها مطرح شود از چه فرمانی‬
                                                    ‫استفاده میشود؟‬
            ‫د: ‪DEL *.*/P‬‬       ‫ج: ‪DEL *.* /A‬‬          ‫ب: ‪DEL *.*/S‬‬      ‫الف: *.*‪DEL‬‬
                    ‫12- برای تعیین مسیر جستجوی فایلهای اجرایی از کدام فرمان زیر استفاده می کنند؟‬
                   ‫د: ‪REN‬‬        ‫ج: ‪PROMPT‬‬         ‫ب:‪PATH‬‬       ‫الف: ‪TREE‬‬
                                ‫12- با کدام فرمان زیر میتوان صفحه نمایش را پاک کرد؟‬
              ‫د: گزینه الف و ج‬       ‫ج: ‪DEL TREE‬‬         ‫ب: ‪CLS‬‬       ‫الف: ‪DEL‬‬
                                       ‫12- ;‪ PATH‬چه عملی را انجام می دهد؟‬
            ‫ب: مسیر فایلهایی اجرایی را نشان می دهد‬          ‫الف: مسیر فایلهای متنی را نشان می دهد‬
                           ‫د: هیچکدام‬         ‫ج: مسیر فایلهای اجرایی را پاک می کند‬
                                    ‫12- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟‬
    ‫الف: دستورات داخلی با روشن شدن کامپیوترو راه اندازی سیستم از روی حافظه جانبی به حافظه ‪ RAM‬منتقل میشوند‬
           ‫ب: دستورات خارجی به صورت فایل بر روی دیسک قرار دارد و برای اجرا به ‪ RAM‬منتقل میشود‬
                            ‫ج: زمان اجرای فرمانهای خارجی بیشتر از فرمانهای داخلی است‬
                                            ‫د: هر سه گزینه درست است‬
‫12- اگر در فایل ‪ CONFIG.SYS‬مقدار فایلهای باز شده ( ‪ )FILES‬را ننویسیم بطور پیش فرض حداکثر چند فایل میتوانند باز‬
                                                      ‫باشند؟‬
                             ‫د: 11‬     ‫ج: 1‬     ‫ب: 10‬       ‫الف: 11‬
                ‫‪COPY C:\*.EXE A:\V‬‬               ‫11- دستور زیر چه عملی انجام می دهد؟‬
                             ‫الف: تمامی فایلهای اجرایی درایو ‪C‬را در درایو‪ A‬کپی می کند‬
  ‫ب: تمامی فایلهای دارای انشعاب ‪ EXE‬واقع در درایو ‪ C‬را روی درایو ‪ A‬کپی کرده و صحت عملیات را نیز بررسی میکند‬
         ‫ج: تمامی فایلهای دارای انشعاب ‪ EXE‬را بر روی درایو ‪ C‬کپی میکند و پسوند آنها را به ‪ V‬عوض میکند‬
                                            ‫د: گزینه ب و ج صحیح است‬
           ‫01- جهت حذف دایرکتوری از دستور ......... و ساخت دایرکتوری از دستور........... استفاده میشود؟‬
                   ‫د: ‪MD.DEL‬‬       ‫ج: ‪MD.RD‬‬      ‫ب: ‪MD.CD‬‬      ‫الف: ‪RD.CD‬‬
                    ‫21- اگر اعالن ‪ DOS‬به شکل >‪ D:\A\B\C‬باشد زیر فهرست جاری کدام است؟‬
                          ‫د: ‪A\B‬‬       ‫ج: ‪C‬‬       ‫ب: ‪B‬‬       ‫الف: ‪A‬‬
                  ‫11- جمله اول فایل ‪ CONFIGSYS‬بصورت ‪ DOS=HIGH‬است مفهوم آن چیست؟‬
         ‫ب: یعنی سیستم عامل ‪ DOS‬در حافظه باال بار گذاری می گردد‬      ‫الف: یعنی سیستم عامل ‪DOS‬است‬
         ‫د: گزینه الف وب درست است‬       ‫ج: اگر در کامپیوتر چند سیستم عامل باشد اول ‪DOS‬اجرا میشود‬
                                   ‫11- کدامیک از فایلهای اجرایی قالب متنی دارند؟‬
                     ‫د: هر سه مورد‬      ‫ج: ‪BAT‬‬      ‫ب: ‪EXE‬‬      ‫الف: ‪COM‬‬


                            ‫11- کدامیک از نامگذاریهای زیر برای نام فایل مجاز نمی باشد؟‬
             ‫د: ‪ALI.IPT‬‬       ‫ج: ‪PRN.CON‬‬         ‫ب: ‪M.CAM‬‬      ‫الف: ‪REZA.NVL‬‬
                               ‫11- فهرست ریشه را در سیستم عامل ‪ DOS‬چه مینامند؟‬
                    ‫د: ‪TEST‬‬       ‫ج: ‪ROOT‬‬       ‫ب: ‪RESET‬‬      ‫الف: ‪BOOT‬‬
                ‫11- برای نمایش ساختار درختی فهرستها و فایلها از کدام فرمان زیر می توان استفاده کرد؟‬
                ‫د: ‪DEL TREE‬‬        ‫ج: ‪TREE‬‬       ‫ب: ‪PROMPT‬‬        ‫الف: ‪MD‬‬
       ‫11- برای استفاده ازیکسری فرمانها به صورت خودکاردرابتدای راه اندازی ‪ DOS‬کدام فرمان را بکار میبریم؟‬
          ‫د:‪AUTOEXEC.BAT‬‬         ‫ج: ‪FORMAT‬‬         ‫ب:‪ATTRIB‬‬    ‫الف: ‪CONFIG.SYS‬‬
              ‫11- حداکثر تعداد فایلهایی که به صورت همزمان در ‪ DOS‬می توانند باز باشند چند تا می باشد؟‬
                        ‫د: 11‬        ‫ج: 12‬        ‫ب: 11‬       ‫الف: 1‬
                     ‫11- از کارکترهای جانشینی در کدامیک از فرمانهای زیر می توان استفاده کرد؟‬
                     ‫د: ‪VER‬‬          ‫ج: ‪DATE‬‬      ‫ب: ‪DIR‬‬      ‫الف: ‪CLS‬‬
                      ‫01- در سیستم عامل ‪ DOS‬نام فایل می تواند حداکثر چند کارکتر باشد؟‬
    ‫د: حداکثر 120 و 1 پسوند‬    ‫ج: حداکثر 112‬    ‫ب: حداکثر 00 کارکتر‬    ‫الف: 1 کارکتر و 1 پسوند‬
                            ‫21- کارکترهای جانشینی در سیستم عانل ‪ DOS‬عبارتند از؟‬
                      ‫د: الف و ب‬     ‫ج: / و |‬       ‫ب: ؟ و *‬      ‫الف: / و .‬
                     ‫11- دستوری که در سیستم عامل ‪ DOS‬مسیر را نشان میدهد کدام است:‬
              ‫د: گزینه الف و ج‬       ‫ج: ‪PATH‬‬        ‫ب: ‪VOL‬‬       ‫الف: ‪LABEL‬‬
                              ‫11- مهم ترین وظایف سیستم عامل ‪ DOS‬عبارتند از؟‬
             ‫ب: مدیریت منابع سیستم‬       ‫الف: بر قرار کردن ارتباط بین کاربران و سخت افزار‬
                 ‫د: هر سه مورد‬            ‫ج: فراهم کردن امکانات الزم جهت کاربران‬
                    ‫استفاده کرد؟‬   ‫11- برای نوشتن فرمانها در ‪ DOS‬باید از حروف ........‬
     ‫د: فرقی ندارند‬      ‫ج: بعضی بزرگ و بعضی کوچک‬           ‫ب: کوچک‬        ‫الف: بزرگ‬
                        ‫11- کدام عبارت در مورد ‪ AUTOEXEC.BAT‬صحیح است؟‬
       ‫ب: این فایل حاوی فرمانهای داخلی میباشد‬        ‫الف: این فایل جزء فایلهای اصلی سیستم است‬
   ‫ج: اگر این فایل در درایو ریشه از دیسک سیستم باشد پس از راه اندازی کامپیوتر بطور اتوماتیک اجرا میشود‬
                                     ‫د: هیچکدام از این موارد درست نمی باشد‬
  ‫11- با کدامیک از مجموعه دستورات زیر میتوان فهرستی که دارای زیر فهرست و فایل میباشد را حذف نمود؟‬
                ‫د: ب و ج‬      ‫ج: ‪DELTREE‬‬           ‫ب:‪DEL‬‬        ‫الف:‪REN‬‬
                         ‫11- هدف از فرمان ‪ REN‬در سیستم عامل ‪ DOS‬چه می باشد؟‬
     ‫د: تغییر نام فهرست‬     ‫ج: تغییر نام درایو‬     ‫ب: تغییر نام فهرستها‬      ‫الف: تغییر نام فایل‬
‫11- تعیین حداکثر تعداد فایلهایی که بصورت همزمان می توانند باز باشند 09=‪ FILES‬در کدام فایل تعریف میشود؟‬
              ‫ب: ‪AUTOEXEC.BAT‬‬                     ‫الف: ‪COMMAND.COM‬‬
                   ‫د: ‪MSDOS.SYS‬‬                     ‫ج: ‪CONFIG.SYS‬‬
       ‫11- به منظور اجرای فرامین داخلی ‪ DOS‬وجود کدامیک از فایلهای زیر در حافظه ضروری است؟‬
     ‫د:‪CONFIG.SYS‬‬       ‫ج: ‪MSDOS.SYS‬‬        ‫ب: ‪COMMAND.COM‬‬           ‫الف: ‪IO.SYS‬‬
‫د‬  ‫ج‬  ‫ب‬  ‫الف‬    ‫د‬  ‫ج‬  ‫ب‬  ‫الف‬
         ‫12‬           ‫0‬
         ‫12‬           ‫2‬
         ‫12‬           ‫1‬
         ‫12‬           ‫1‬
         ‫11‬           ‫1‬
         ‫01‬           ‫1‬
         ‫21‬           ‫1‬
         ‫11‬           ‫1‬
         ‫11‬           ‫1‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫00‬
         ‫11‬           ‫20‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫01‬           ‫10‬
         ‫21‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫10‬
         ‫11‬           ‫12‬
         ‫11‬           ‫02‬
         ‫11‬           ‫22‬
         ‫11‬           ‫12‬
         ‫11‬           ‫12‬
         ‫11‬           ‫12‬
                                                        ‫‪: DOS‬‬
                                           ‫11-فايل ‪ CONFIG.SYS‬براي :‬
        ‫ب – دستورالعملهاي راه اندازي نرم افزاري است‬             ‫الف- راه اندازي سخت افزارها است‬
                  ‫د- حاوي فايلهاي اصلي است‬             ‫ج - راه اندازي مجدد كامپيوتر است‬
                                        ‫11- تعريف فرمانهاي داخلي كدام است ؟‬
                         ‫الف- در ابتداي راه اندازي سيستم درحافظه ‪ RAM‬قرارميگيرند‬
     ‫ج – در فهرست ‪ DOS‬قراردارند د- الف وب‬             ‫ب- در فايل ‪ COMMAND.COM‬قراردارند‬
                                          ‫3 1-كار فرمان ‪ PROMPT‬چيست ؟‬
                     ‫ب – تغيير سيستم عامل‬                      ‫الف – تغيير درايو‬
                          ‫د- الف و ب‬             ‫ج – تغيير شكل ظاهري خط فرمان‬
                             ‫11- كدام فرمان فهرستها و زير فهرستها را نمايش ميدهد؟‬
   ‫د – ‪DIR/S‬‬           ‫ج – ‪DIR/B‬‬             ‫ب – ‪DIR/ L‬‬            ‫الف – ‪DIR/W‬‬
                                          ‫11-فرمان ‪ CD‬بدون هيچ عبارتي :‬
         ‫ب – به فهرست ريشه ميرود‬            ‫الف – بدون هيچ تغييري مسير جاري را نمايش ميدهد‬
           ‫د – تغيير درايو ميدهد‬                        ‫ج – به يك فهرست باالتر ميرود‬
                                     ‫11- حذف فهرستهاي پر با كدام فرمان است ؟‬
                         ‫ب - ‪RD‬‬                       ‫الف- ‪DELETE‬‬
                          ‫د- ‪CLS‬‬                      ‫ج – ‪DELTREE‬‬
                       ‫11 - فرمان ‪ COPY CON‬براي ............................. است :‬
      ‫ب – اتصال چند فايل به يكديگر‬                            ‫الف – ايجاد يك فايل متني‬
            ‫د – كپي روي چاپگر‬                                ‫ج – كپي همه فايل‬
                                   ‫11- روشهاي تعيين برچسب براي ديسك كدامند؟‬
‫د- الف و ج‬    ‫ج - فرمان ‪FORMAT/V‬‬          ‫ب- فرمان ‪VOL‬‬               ‫الف- فرمان ‪LABEL‬‬
                       ‫11-تهيه ديسك راه انداز بدون پاك شدن اطالعات با كدام فرمان است ؟‬
 ‫د- فرمان ‪SYS‬‬       ‫ج – ‪FORMAT/S‬‬            ‫ب- ‪FORMAT/U‬‬           ‫الف – كپي فايلهاي اصلي‬
      ‫21-براي اينكه فايل هاي با پسوند ‪ JPG‬را مخفي كرده و از حالت خواندني در آوريم كدام صحيح است ؟‬
    ‫ب- ‪ATTRIB +H - R *.JPG‬‬                        ‫الف- ‪ATTRIB + H + R *.JPG‬‬
    ‫د – *.* ‪ATTRIB - H + R‬‬                         ‫ج – ‪ATTRIB - H - R *.JPG‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:6/22/2012
language:Persian
pages:6