2010 03 29 KL rmtp sise eeskiri 2010 tervikteks

Document Sample
2010 03 29 KL rmtp sise eeskiri 2010 tervikteks Powered By Docstoc
					             KINNITATUD

             Kaitseliidu ülema
              19. märtsi 2010
            käskkirjaga nr 4985
    KAITSELIIDU
RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI
SISUKORD

PÜSIV OSA ............................................................................................................................... 4
I  ÜLDSÄTTED ................................................................................................................... 4
II MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA RAAMATUPIDAMIS-
   REGISTRITE PIDAMINE............................................................................................. 5
   Nõuded algdokumentidele ................................................................................................. 5
   Kontoplaan, tegevusalade koodid ...................................................................................... 6
   Raamatupidamislausend .................................................................................................... 6
   Raamatupidamisregistrid ja –andmikud ............................................................................ 6
III DOKUMENTIDE KÄIBE KORRALDAMINE ........................................................... 7
   Kuludokumentide kinnitamine .......................................................................................... 8
   Keskjuhatuse otsused ......................................................................................................... 8
   Arvete liikumine ja kinnitamine Kaitseliidu Peastaabis .................................................... 9
   Arvete liikumise ja kinnitamise erinevus malevates ....................................................... 10
   Garantiikirjade koostamine.............................................................................................. 10
IV RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS .................................................................. 10
   Pangatehingud ................................................................................................................. 10
   Sularahakassa................................................................................................................... 11
V  TULUDE KAJASTAMINE .......................................................................................... 11
VI VARADE ARVESTUS .................................................................................................. 12
   Ettemaksed ...................................................................................................................... 12
   Muude nõuete arvestus .................................................................................................... 12
   Arveldused aruandeliste isikutega ................................................................................... 13
   Lähetuskulud ................................................................................................................... 13
   Mobiiltelefoni kasutuskulu .............................................................................................. 14
   Tööandja sõiduki kasutamise kulud ................................................................................ 14
   Kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks .................................... 15
   Kaitseliidu tegevliikmete kulude kompenseerimine........................................................ 15
   Kaitseliidu tegevliikmete saatmine välisriiki .................................................................. 15
   Krediitkaardid .................................................................................................................. 15
   Varude arvestus ............................................................................................................... 16
   Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus .............................................................. 16
   Amortisatsiooni arvestus ................................................................................................. 18
VII KOHUSTUSTE ARVESTUS ....................................................................................... 19
   Arveldused hankijatega ................................................................................................... 19
   Töötasude arvestus .......................................................................................................... 19
   Palga maksmine ............................................................................................................... 20
   Puhkusereservi arvestus ................................................................................................... 21
   Reservväelaste töötasude arvestus ................................................................................... 21
   Maksude arvestus ............................................................................................................ 21
   Sihtfinantseerimine .......................................................................................................... 21
VIII RAAMATUPIDAMISTOIMINGUD MALEVATES ................................................ 22
   Raamatupidamise korraldamine ...................................................................................... 22
   Raamatupidamisregistrid ja –andmikud .......................................................................... 22
   Aruandluse koostamine ja esitamine ............................................................................... 22
   Majandustegevusest laekuvate kulude ja tulude kasutamine .......................................... 22                                                                     2
IX INVENTEERIMINE ..................................................................................................... 22
  Inventeerimise ülesanded ................................................................................................ 22
  Inventeerimise ajaline jaotus ........................................................................................... 22
  Inventeerimise kohustuslikkus ........................................................................................ 23
  Inventuurikäskkiri ............................................................................................................ 23
  Inventeerimise protseduurid ............................................................................................ 23
  Inventuuriakt .................................................................................................................... 23
  Inventeerimiskomisjonide vastutus ................................................................................. 24
  Põhivarade eest vastutavate isikute kinnitused................................................................ 24
  Inventuuri tulemuste kontrollimine ja selgunud vahede reguleerimine .......................... 24
X  ARUANDLUSE KOOSTAMINE JA ESITAMINE................................................... 24
XI RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE ....................................... 25
MUUTUV OSA ....................................................................................................................... 26
XII KOODIDE JA LÜHENDITE KASUTAMINE .......................................................... 26
LISAD ...................................................................................................................................... 31
  LISA 1      Kontoplaan .......................................................................................................
  LISA 2      Garantiikiri .......................................................................................................
  LISA 3      Arve koostamise esildis ....................................................................................
  LISA 4      Majanduskulude aruanne ..................................................................................
  LISA 5.1 Lähetuskulude aruanne .....................................................................................
  LISA 5.2 Lähetustunnistus ...............................................................................................
  LISA 6      Krediitkaardi kuluaruanne ................................................................................
  LISA 7.1 Tööaja arvestuse tabel ......................................................................................
  LISA 7.2 Tööaja arvestuse tabel ajatöölistele ..................................................................
  LISA 8      Andmed palgaarvestuste koostamiseks ............................................................
  LISA 9      Vara mahakandmisakt ......................................................................................
  LISA 10 Kaitseliidu tegevliikme sõidukulude kompenseerimine ...................................
  LISA 11 Kaitseliidu tegevliikme telefoni kõnekulude kompenseerimine ......................
  LISA 12 Reservväelaste töötasu arvestusleht..................................................................
  LISA 13 Kulumaterjalide arvestamise kord ....................................................................
  LISA 14 Finantsseadistused- seerianumbrid ...................................................................
  LISA 15 Sõidupäevik ......................................................................................................
  LISA 16 Valveteenistuse töötaja tööletuleku avaldus .....................................................
  LISA 17 Valveteenistuse töötaja puhkuseavaldus ..........................................................
  LISA 18 Valveteenistuse töötaja taotlus töölepingu tingimuste muutmiseks .................
  LISA 19 Valveteenistuse töötaja taotlus töölepingu lisa vormistamiseks.......................
  LISA 20 Valveteenistuse esildis töötaja karistamiseks ...................................................
  LISA 21 Valveteenistuse töötaja lahkumisavaldus .........................................................
                                                                       3
                                       KINNITATUD
                                      Kaitseliidu ülema
                                       19. märtsi 2010
                                     käskkirjaga nr 4985

PÜSIV OSA

I   ÜLDSÄTTED

1.  Käesolev raamatupidamise sise-eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks
   raamatupidamise ja aruandluse korraldamise põhimõtted Kaitseliidus kui ühes avalik-
   õiguslikus juriidilises isikus.
2.  Kaitseliidu raamatupidamise sise-eeskirja koostamise aluseks on raamatupidamise
   seaduse § 11 lõige 2.
3.  Käesolev eeskiri kehtestab, lisaks üldeeskirjas kehtestatule, täiendavad arvestuse ja
   aruandluse nõuded Kaitseliidule sh kõikidele Kaitseliidu struktuuriüksustele (edaspidi
   üksused).
4.  Eeskiri koos lisadega on terviklik lahutamatu dokument, mis sätestab Kaitseliidu
   raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise põhimõtted.
5.  Eeskirja osade kinnitamisel on lähtutud põhimõttest:
   a. püsiv osa on peatükid I-XI, mille muudatused kinnitab Kaitseliidu ülem;
   b. muutuv osa on peatükk XII ja lisad, kui kiiremini muutuv nagu kontoplaan,
     näidiskanded jms, täiendatakse vastavalt vajadusele kooskõlas seaduste
     muutumisega keskjuhatuse kooskõlastuseta. Lisade muudatused ja täiendused
     kinnitab Kaitseliidu Peastaabi rahandusosakonna (edaspidi G8) ülem
     raamatupidamisjaoskonna juhataja ettepanekul, tehes vastavasisulise märke
     kuupäevaliselt viitega uue versiooni kehtima hakkamise kohta.
6.  Eeskirja eesmärgiks on Kaitseliidus raamatupidamise korralduse seaduslikkuse
   tagamine, sätestades nõuded raamatupidamise algdokumentidele, nende kontrollimisele,
   dokumentide ja aruannete esitamisele ja säilitamisele, andmete sisestamisele
   raamatupidamise infosüsteemi ning inventeerimise korrale.
7.  Üksused eeskirja tähenduses on Kaitseliidu Peastaap (edaspidi KLPS) ja malevad.
8.  Kaitseliidu malevad on Alutaguse Malev, Harju Malev, Jõgeva Malev, Järva Malev,
   Lääne Malev, Põlva Malev, Pärnumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala
   Malev, Tallinna Malev, Tartu Malev, Valgamaa Malev, Viru Malev ja Võrumaa Malev.
9.  Kaitseliidu eriorganisatsioonid on Noored Kotkad, Kodutütred ja Naiskodukaitse.
10.  Kaitseliidu raamatupidamise eest vastutab Kaitseliidu ülem.
11.  Kaitseliidu raamatupidamise korraldamise eest vastutab G8 ülem.
12.  Kaitseliidu raamatupidamise korraldamist juhib vahetult G8 raamatupidamisjaoskonna
   (edaspidi raamatupidamisjaoskond) juhataja, kelle õigused, kohustused ja vastutus
   määratakse tema ametijuhendis.
13.  Kaitseliidus on raamatupidamine korraldatud asutuse koosseisus olevate
   raamatupidajatega.
14.  Kaitseliidu raamatupidamisarvestust teostatakse Kaitseliidu Peastaabis ja üksused eraldi
   raamatupidamisarvestust ei pea.
15.  Kaitseliidu üksuste raamatupidamisandmete sisestamise korrektsuse ja eelarve vastavuse
   eest vastutavad üksuste juhid, kes korraldavad üksuse siseselt vastava töökorralduse,
   mis kinnitatakse ametijuhendites.
16.  [Tunnistatud kehtetuks]                                              4
17. Raamatupidamise arvestust peetakse raamatupidamistarkvarade HansaWorld 5.3
  (koostanud HansaWorld Estonia AS tel 6101 700, aadress: Ahtri 6 Tallinn) ning TAAVI
  (Taavi Tarkvara OÜ tel 6800 855, aadress: Turu plats 5/7-17 Tallinn) abil.
18. Kaitseliit lähtub kulutuste tegemisel tegelikest vajadustest keskkogu poolt kinnitatud
  eelarve piires. Kuluartiklite eest vastutavad volitatud isikud (edaspidi: kulujuht)
  kinnitatakse Kaitseliidu ülema käskkirjaga.
19. Raamatupidamises peavad olema kajastatud kõik asutuse majandustehingud. Kui
  Kaitseliidus tehakse majandusliku sisuga tehinguid, mis ei ole dokumenteeritud, tuleb
  tehingu sooritanud töötajal koostada raamatupidamisarvestuse aluseks olev dokument
  (vara üleandmise-vastuvõtmise akt, hindamise akt, kokkulepe, täiendav nõue või
  kohustus jmt) ning esitada see raamatupidamisjaoskonnale kannete tegemiseks vahetult
  peale tehingu sooritamist.
20. Igale eeskirja alusel raamatupidamisjaoskonnale esitatud dokumendile antud viisale
  peab olema loetavalt lisatud viisa andnud isiku nimi ja selle andmise kuupäev.
21. Muudatused ja täiendused käesolevas eeskirjas tehakse sõltuvalt muudatuste ulatusest
  kas mõne eeskirja punkti kohta eraldi või uue eeskirja kinnitamisega.


II   MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE JA RAAMATUPIDAMIS-
    REGISTRITE PIDAMINE

Nõuded algdokumentidele
22. Majandustehingud kirjendatakse kronoloogilistes ja süstemaatilistes raamatupidamis-
  registrites nende toimumise momendil või vahetult pärast. Raamatupidamisregister
  vormistatakse kronoloogilises järjekorras päevaraamatus ja kontode kaupa pearaamatus.
23. Andmete registritesse kirjendamisel on aluseks majandustehinguid tõendavad
  algdokumendid või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. Algdokument
  kinnitab majandustehingu toimumist, on esitatud Kaitseliidu nimele ja sellel peavad
  olema järgmised rekvisiidid:
  1) dokumendi nimetus ja number;
  2) koostamise kuupäev;
  3) tehingu majanduslik sisu;
  4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
  5) tehingu osapoolte nimed;
  6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
  7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri
    (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist;
  8) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.
24. Sõlmitavates lepingutes ja koostatavates garantiikirjades määratakse tehtud tööde,
  osutatud teenuste või ostetud kaupade vastuvõtjad nimeliselt ning Kaitseliidu
  eksemplarile märgitakse eelarve artikkel (varade soetamisel ja investeeringute korral
  lisatakse ka objekti kood), mille arvelt kulu tehakse. Tehtud töid, osutatud teenuseid või
  vastuvõetud kaupu kajastavatele dokumentidele (aktid, arved jms) peavad vastutavad
  isikud tegema märke, millega kinnitavad töö, kauba või teenuse vastuvõtmist.
25. Lepingute ja garantiikirjade registreerimise kantseleis korraldab kulujuht. Kantselei
  edastab registreeritud lepingute ja garantiikirjade koopiad G8-le.
26. Dokumentides sisalduvate andmete autentsuse ning algdokumentide õigeaegse ja
  nõuetekohase koostamise eest vastutavad neid dokumente viseerinud isikud.
                                              5
Kontoplaan, tegevusalade koodid
27. Kaitseliit kasutab majandustehingute kirjendamiseks üldeeskirjaga kinnitatud
  kontoplaani, kuhu lisatakse vastavalt vajadusele allkontosid. Allkontode vajalikkus
  tuleneb raamatupidamisarvestuse detailsemast kajastamisest, mis võimaldab kasutada
  informatsiooni kuluarvestuses.
28. Kontoplaan koosneb järgmistest üldeeskirjaga kehtestatud koodidest:
  1) kontode koodid (üldeeskirja lisa 1);
  2) tehingupartnerite koodid (üldeeskirja lisa 2);
  3) tegevusalade koodid (üldeeskirja lisa 3);
  4) allikate koodid (üldeeskirja lisa 4);
  5) rahavoo koodid (üldeeskirja lisa 5).
29. Tegevusala kood igapäevase tegevuse kajastamiseks on 02500 – muu riigikaitse.

Raamatupidamislausend
30. Raamatupidamisarvestust peetakse tekkepõhiselt kahekordse kirjendamise põhimõttel
  debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel.
31. Algdokumendi või algdokumentide alusel koostatud koonddokumendi põhjal
  koostatakse raamatupidamislausend, millele kronoloogilises registris antakse
  registreerimise järjekorranumber. Lausendi sisu määratakse üldeeskirjaga kehtestatud
  kontokombinatsiooni alusel. Lausendis võib sisalduda:
  1) dokumendi kronoloogilises registris registreerimise järjekorranumber;
  2) tehingu kuupäev;
  3) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod;
  4) finantseerimise allikas;
  5) üksuse tunnus;
  6) kulukoht/kulukohad (piirkond, tegevus jne);
  7) eelarve artikkel;
  8) ürituse kood;
  9) kulude maksustamise alus;
  10) tehingupartnerite koodid;
  11) allikate koodid;
  12) rahavoo koodid;
  13) summad.
32. Algdokumendi sisestamisel lisatakse koheselt tegeliku- ja kassakulu objektid.
33. Kui kuludokumendil on kajastatud käibemaks, kontrollib raamatupidaja, kas hankija on
  registreeritud käibemaksukohustuslane ja kas arve on vormistatud vastavalt
  käibemaksuseadusele.

Raamatupidamisregistrid ja –andmikud
34. Raamatupidamistarkvaraga HansaWorld 5.3 on hõlmatud järgmised raamatupidamise
  valdkonnad:
  1) finantsraamatupidamine – algdokumentide ja koonddokumentide registreerimine
    päevaraamatus (kombineeritud arvestusregister, milles on ühendatud kronoloogiline
    ja süstemaatiline kirjendamine) ja selle põhjal kõikide kontode ja käivete saldode
    arvestus, kontode analüütiline arvestus, aruanded eelarve täitmise kohta kassakulude
    osas;
  2) pangadokumendid – maksekorralduste koostamine ja registreerimine ning nende
    sisestamine Swedbank’i või SEB Panga programmi;
                                             6
   3) varad- põhivarade registreerimine, amortisatsiooni arvestus, inventuurid, arvestus
     põhivara liikide ja põhivara eest vastutavate isikute lõikes, bilansiväliste varade
     registreerimine;
   4) varud – varude registreerimine, inventuurid, arvestus varude liikide ja varude eest
     vastutavate isikute lõikes;
   5) ostureskontro – ostuarvete registreerimine ja tasumine;
   6) müügireskontro -müügiarvete koostamine ja nende laekumiste registreerimine;
   7) abimenüüd – Kaitseliidu üldandmete kajastamine, automaatsete lausendite
     kirjeldamine, üldkasutatavate abimenüüde koostamine eelnevate programmiosade
     tarbeks;
   8) andmebaasid – andmebaaside kopeerimine, taastamine, kontrollimine ja
     korrastamine.
35.  Raamatupidamistarkvaraga Taavi on hõlmatud:
   1) tööajaarvestus – tööaja graafikute koostamine ning täitmine isikute ja üksuste lõikes;
   2) palgaarvestus - põhitöötajate ja lepinguliste töötajate palga ja muude tasude arvestus,
     palgalehtede ja –sedelite vormistamine, arvestatud kuukoondite tegemine ning
     arvestatud palkade kogumine ja säilitamine isikukontodel.
36.  Tarkvarale on ligipääs ainult Kaitseliidu teenistujatel ning tarkvara kasutamise õigused
   määrab raamatupidamisjaoskonna juhataja.
37.  Analüütilise arvestuse vajalikud abitegevused tehakse tabelarvutussüsteemis Excel.
38.  Jooksvalt tehakse palgaarvestuse väljatrükid palgalehtedest ja pangakontodest.
39.  Saldoandmiku koostamisel tehakse väljatrükk käibeandmikust.
40.  Uuel aastal kantakse kontode ja allkontode algsaldod raamatupidamisregistritesse täpses
   kooskõlas eelmise aasta lõppbilansi ja arvestusregistritega. Kui juhtub, et peale
   aastaaruande valmimist ja kinnitamist avastatakse eelmist perioodi puudutavaid
   asjaolusid, mis on jäänud õigeaegselt avastamata ja aruandes kajastamata ning lõppenud
   aasta aruanne on juba kinnitatud, kajastatakse selliste eelmise aasta vigade mõju
   üldjuhul nende avastamise aasta aruannetes. Kui vea mõju eelmise aasta aruandele on
   niivõrd suur, et selle arvestamata jätmise korral ei kajasta lõppenud aasta aruanded enam
   õigesti ja õiglaselt Kaitseliidu tulemust (näiteks väga oluline arvutus- või süsteemiviga
   või mõne töötaja poolt tahtlikult edastatud valeinformatsioon või informatsiooni
   varjamine), kajastatakse selline mõju aruannetes tagasiulatuvalt, korrigeerides eelmise
   aasta võrdlusandmeid.
41.  Raamatupidamise alg- ja koonddokumentidel ning registrites ei ole lubatud sissekandeid
   kustutada ega teha õienditeta parandusi.
42.  Ebaõige raamatupidamiskirjendi kohta tehakse õiend paranduskirjega, viidates
   parandatavale raamatupidamiskirje numbrile. Paranduse tegija märgib dokumendile
   kuupäeva, millal parandus tehti, allkirja, tehingu majandusliku sisu ja paranduse sisu.
   Parandatavale algdokumendile märgitakse viide hilisema parandusdokumendi ja –
   kirjendi kohta.
43.  Aruande   koostamisel   tehtavate  reguleerimiskannete   algdokumendiks   on
   raamatupidamises koostatud raamatupidamisõiend koostaja nime ja allkirjaga.


III  DOKUMENTIDE KÄIBE KORRALDAMINE

44. Dokumentide käibe korraldus peab tagama dokumentide õigeaegse töötluse ja
  arhiveerimise heade raamatupidamistavade järgi.
45. Kaitseliidu raamatupidamisdokumente menetleb G8. Töötajate vastutuse ulatus
  määratakse nende ametijuhendites.


                                               7
46. Kaitseliidu malevate raamatupidamisdokumentide käitlemise sätestab üksuse pealik töö
  korraldamisel kooskõlastades selle G8-ga.

Kuludokumentide kinnitamine
47. Kulujuhid määravad üksuse siseselt laekuvate arvete (jm kuludokumentide) sisu õigsuse
  ja lepingule või tellimiskirjale vastavuse (ehk tellimuse ning kaupade või teenuste
  vastuvõtmise) eest vastutavad isikud (edaspidi: kulu tekitajad) üksuse teenistujate
  hulgast.
48. Kulu tekitajate kirjaliku määramise puudumisel on vastutavaks isikuks kulujuht.
49. Kaitseliit menetleb arveid, millele on märgitud saajaks Kaitseliit Toompea 8 Tallinn
  10142 või millele on märgitud Kaitseliit maleva nime ja aadressiga.
50. KLPS-i kantseleisse saabunud arve suunatakse arvel märgitud kontaktisikule. Juhul kui
  arvel olevatest andmetest ei selgu kontaktisiku nimi või vastav osakond, selgitab
  kantselei välja arve edasiseks menetlemiseks vajalikud andmed.
51. Teostatud töid või vastuvõetud kaupu ja teenuseid kajastatavatele dokumentidele
  (arved, aktid jms) peavad kulu tekitajad (kulujuht) märkima järgmised rekvisiidid:
  1) viisa, nimi, kuupäev;
  2) märge kaupade, teostatud tööde või teenuste vastuvõtmise kohta (kuupäev, kuu,
    aasta);
  3) arve alusdokumendi (garantiikirja või lepingu) kantseleis registreerimise number;
  4) osakonna või üksuse nimetus, kelle tellimusel kulutus tehakse või vara ostetakse
    koos jaotuskavaga;
  5) vastuvõetud materiaalsete väärtuste, tööde ja teenuste otstarve;
  6) selgitus, kas on tegemist uue vara soetamisega või eelnevalt KLPS-i või muu üksuse
    vara paranduse või parendusega;
  7) kinnitatud eelarvele vastava artikli number ning objektidega seotud kulude puhul
    objekti kood, mille arvelt kulu tehakse ning vajadusel riigihanke kood;
  8) ja muu informatsiooni, mis selgitab kulu otstarvet.
52. E-kirjaga või digitaalallkirjaga saabuvat algdokumenti menetletakse sarnaselt
  paberkandjal saabuvatele. Tehinguga seotud kulujuht, kinnitades viisaga algdokumendi,
  tagab selle esitamise õiguspärasuse ja algdokumendil toodud andmete vastavuse
  ostutingimustele.
53. Raamatupidamisjaoskond teostab ülekande, kui algdokumendid vastavad nõuetele ja on
  kinnitatud kulujuhi poolt.
54. Raamatupidamisjaoskonnal on õigus keelduda ülekande tegemisest, kui mõni punktis 51
  toodud nõuetest on täitmata.

Keskjuhatuse otsused
55. Keskjuhatuse otsused edastab G8-le referent, kes vastutab nende vormistamise eest.
  Otsuste täitmiseks on vajalik alljärgnev informatsioon:
  1) tehingu sisu;
  2) raamatupidamiskande aluseks olev dokument (arve, leping jne);
  3) rahaline väärtus;
  4) eelarve allikas;
  5) otsuse täitmise periood;
  6) kontaktisik.
56. Keskjuhatus kehtestab oma otsusega korra ja volitused üksuste juhatustele
  majandusküsimuste osas. Üksuste juhatuse otsuste koopiad esitatakse G8-le vastavalt
  punktis 55 sätestatule.                                            8
Arvete liikumine ja kinnitamine Kaitseliidus
57. Arvete esitamine ning vastutajad kululiikide lõikes on järgnevad:
     Dokumendi nimetus       Esitamise aeg      Dokumendi esitamise ja
                   raamatupidamisele     õigsuse eest vastutav isik
   Hankija arve        3 tööpäeva jooksul peale   kulujuht
                 arve saamist
   Lähetusaruanne       3 tööpäeva jooksul peale   lähetatu
                 lähetusest saabumist ja
                 enne järgmise avansi
                 saamist
   Majanduskulude aruanne   3. tööpäeva jooksul peale   kulujuht
   koos alusdokumendiga    avalduse saamist
   Avaldus lähetuskulude    2 tööpäeva enne vajalikku lähetatav
   avansi saamiseks      ülekandepäeva
   Krediitkaardi kuluaruanne aruandekuule järgneva kuu Kaitseliidu ülem,
                 3 tööpäeval          KLPS ülem
   Isikliku sõiduauto     hiljemalt järgneva kuu 10. aruandev isik, vahetu ülem
   kasutamise kuluaruanne   kuupäevaks
   Materjalide kuluaruanne   järgneva kuu 10.       kulujuht
                 kuupäevaks
   Käskkiri          koheselt           kantselei juhataja
   Põhivara, väheväärtusliku 3 tööpäeva jooksul       vastuvõtja-üleandja,
   vara, varude, kulu                    kulujuht
   arvelevõtmine-
   üleandmine
   Põhivara, väheväärtusliku 3 tööpäeva jooksul peale    mahakandmiskomisjoni
   vara mahakandmine      mahakandmisakti        esimees
                 kinnitamist
   Puhkuste ajakava      31. jaanuar          personaliosakonna ülem
   Puhkuse käskkiri      vähemalt 5 tööpäeva enne personaliosakonna ülem
   ajakava muudatuse korral  muudatust puhkuste
                 ajakavas
   Palgaarvestuse algandmed arvestuse kuule järgneva     personaliosakonna ülem,
   (käskkiri, tööajatabel,   kuu 3. tööpäev        maleva pealik
   leping)

58. Kulujuht vastutab planeeritud vahendite olemasolu, tehtud kulutuste sihipärasuse, mahu
  ja seaduslikkuse eest. Jälgib, et tingimused vastavad parimatele analoogsete tehingute
  tingimustele, lähtudes kokkuhoidlikkuse printsiibist, peab arvestust varadele ja
  vajadusel varude üle (lisa 13). Arve koos saatelehe, kauba või teenuse üleandmise-
  vastuvõtmise aktiga (koos kõigi kohustuslike rekvisiitidega, vt punktid 20, 23
  (alapunktid 1-6), 49, 51) liigub kulu tekitajalt kulujuhile, kes vastutab tehtavate
  kulutuste otstarbekuse ja vastavuse eest eelarves arvestatud vahenditele, kinnitab selle
  (sõna: KINNITAN, viisa, nimi, kuupäev).
59. Seejärel esitatakse arve G8-le, kus kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust
  seadustele, lepingutele, garantiikirjadele ja eelarveliste vahendite olemasolule.
60. Peale arve kontrollimist G8 ülem kinnitab selle (sõna: VÄLJA MAKSTA, viisa,
  kuupäev).
61. G8   ülem   edastab   arve   raamatupidamisjaoskonnale,    kus   koostatakse
  raamatupidamislausend. Juhul kui raamatupidamisjaoskonnale esitatakse välja


                                               9
  maksmiseks arve, mille koostamise aluseks puudub leping või garantiikiri, on arve välja
  maksmiseks nõutav KLPS-i ülema kinnitus.
62. Arve maksmiseks kinnitab raamatupidamisjaoskonna juhataja arve, misjärel arved
  registreeritakse raamatupidamisprogrammis ning koostatakse maksekorraldused arve
  tasumiseks.
63. Kinnitatud kuludokumentide alusel tehtavad kulud peavad üldjuhul olema eelarve
  vastavas artiklis ette nähtud. Sellekohase jälgimise, korraldamise, ressursi otstarbeka ja
  seadusliku kasutamise ning eelarvesumma piiresse jäämise eest vastutab kulujuht.

Arvete liikumise ja kinnitamise erinevus malevates
64. Malevates vastutab arvete liikumise ja kinnitamise eest maleva pealik.
65. [Tunnistatud kehtetuks]
66. Malevatele ei kehti tegevuse korraldamisel eeskirja punktid 59-61.
67. Malevates on kulujuhiks maleva pealik.
68. Maleva pealik kinnitab arveid vastavalt keskjuhatuse otsusele, milles on määratud arvete
  kinnitamise piirmäärad ja volitusnormid lepingute sõlmimiseks.
69. Kulu tekitaja esitab arve maleva eelarve eest vastutavale teenistujale, kes kontrollib
  esitatud dokumentide vastavust seadustele, lepingutele, tellimiskirjadele ja eelarveliste
  vahendite olemasolule ning edastab arve maleva pealikule kinnitamiseks.
70. Arve väljamaksmiseks on vajalik maleva pealiku kinnitus (sõna: TASUDA, viisa,
  kuupäev).
71. Maleva pealik edastab arve G8-le, kus kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust
  eelarveliste vahendite olemasolule ning koostatakse raamatupidamislausend.

Garantiikirjade koostamine
72. Üksustes koostatud garantiikirjad allkirjastab KLPS ülem ja kaasallkirja annab G8 ülem,
  registreeritakse asutuse dokumendiregistris ja säilitatakse KLPS-i kantseleis.
73. Erandina on maleva pealikel õigus allkirjastada garantiikirju keskjuhatuse otsuse või
  Kaitseliidu ülema volituse alusel.
74. Garantiikirjas peab olema (lisa 2):
  1) tarnija täpne nimi/nimetus ja aadress;
  2) kuupäev;
  3) kauba või teenuse nimetus;
  4) kogus, hind ja kogumaksumus;
  5) Kaitseliidu esindaja (kauba või teenuse üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutaja)
    nimi;
  6) tellimuse täitmise tähtaeg;
  7) maksetingimused (sh arve tasumise tähtaeg soovitavalt mitte lühem kui 21
    kalendripäeva).


IV   RAHALISTE VAHENDITE ARVESTUS

Pangatehingud
75. Rahaliste vahendite kasutamine toimub panga arveldusarvete kaudu. Kaitseliidul on
  järgmised arveldusarved:
  1) riigieelarveliste eraldiste ja omatulude arveldusarve – 10022002422007
  2) omatulude arveldusarve - 221001154174
76. Rahaliste vahendite eristamiseks kasutatakse arveldusarvetel viitenumbreid.
                                              10
77. Isikud, kes on volitatud arveldusarveid kasutama ja selle vahendusel tehinguid teostama,
  määratakse kindlaks Kaitseliidu ülema käskkirjaga.
78. Kõik rahalised ülekanded teostatakse ainult elektroonselt.
79. Elektroonilisi ülekandeid KLPS-is kinnitab raamatupidamisjaoskonna juhataja.
  Raamatupidamisjaoskonna juhataja äraolekul kinnitab ülekandeid G8 ülem või
  vanemraamatupidaja, kelle ametijuhendis on teenistusülesandena määratud rahaliste
  ülekannete teostamine.
80. [Tunnistatud kehtetuks]

Sularahakassa
81. Sularahakassat peetakse KLPS-is. Üldjuhul välditakse üksustes tehinguid sularahaga.
82. Sularahaoperatsioone teostab kassapidaja kohuseid täitev isik, kelle tööülesanded
   sätestatakse ametijuhendiga.
83. Sularahaoperatsioone teostatakse kahe allkirjaga kinnitatud kassa sissetuleku- ja
   väljaminekuorderite alusel.
84. Sularaha kasutamisest annavad aru neid kasutama määratud töötajad igakuuliselt
   hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.
85. Kassa sissetulekuorderil on kohustuslikud järgmised rekvisiidid:
   1) orderi järjekorranumber;
   2) isiku ees- ja perekonnanimi kellelt võeti sularaha vastu;
   3) kuupäev;
   4) mis alusel (milleks);
   5) summa numbrite ja sõnadega;
   6) allkirjad.
86. Kassasse laekunud sularaha kantakse pangakontole hiljemalt kalendrikuu viimasel
   tööpäeval. Üksuse sularaha jääk kassas ei tohi ületada 10.000 krooni.
87. Kassa inventuuri viib läbi üksuse töötajatest moodustatud vähemalt kaheliikmeline
   komisjon kassapidaja kohuseid täitva isiku juuresolekul vähemalt kolm korda aastas.


V   TULUDE KAJASTAMINE

88. Tulud kajastatakse Kaitseliidu raamatupidamisaruandluses alljärgnevalt:
  1) tulusid toodete ja teenuste müügist kajastatakse kontol 322800, välja arvatud üüri ja
    rendi ning sellega seotud kommunaalmaksete vahendamise tulud, mis kajastatakse
    kontogrupis 3233, ning õiguste müük, mis kajastatakse kontogrupis 3237;
  2) muud tulud, sh kasum või kahjum varade müügist kajastatakse kontoklassis 38;
  3) finantstulud kajastatakse kontoklassis 65, sh intressid hoiustelt kajastatakse kontol
    655000;
  4) kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kajastatakse kontol 350000;
  5) kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kajastatakse kontol 350200;
  6) saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine kajastatakse kontorühmas 352 sh:
    a. sponsorlus ja annetused kajastatakse kontol 352900;
    b. liikmemaksud kajastatakse kontol 352800.
  7) valuutakursi kasumid/kahjumid kajastatakse kontol 608000
89. Tulud toodete ja teenuste müügist kirjendatakse raamatupidamises tekkepõhiselt koostatud
  arve alusel.
90. Keskjuhatuse poolt moodustatud sihtotstarbelise reservid ja nende poolt määratud
  kasutamine kajastatakse kontol 290091.
                                           11
VI   VARADE ARVESTUS

Ettemaksed
91. Ettemaksete tasumist võimaluse korral välditakse.
92. Ettemaksud võetakse arvele soetusmaksumuses maksmise momendil.
93. Esitatud, kuid maksmata ettemakseid, raamatupidamises ei kajastata.
94. Ettemaks tulevaste perioodide kulu eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest
   ettemaks on tehtud.
95. Erandina võib arvestuse lihtsustamiseks kanda tulevaste perioodide kulu koheselt kuluks
   vastavuses üldeeskirja § 36 lõikega 6.
96. Lepinguliste ettemaksete tegemisel on lepingu täitmise eest vastutav kulujuht
   kohustatud järgnevate arvete puhul varem tehtud ettemaksust täiendavalt teavitama
   raamatupidamist.

Muude nõuete arvestus
97. Muude nõuetena käsitletakse lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu, viitlaekumisi ning
   muid lühi-ja pikaajalisi nõudeid (kinnipidamised töötasust jms).
98. Arvete koostamise aluseks on lepingud, struktuuriüksuste esitatud teatised või
   märgukirjad (osutatud teenus, kahjunõuded jms). Kui arve koostatakse konkreetse
   ostuarve alusel, võib arve koostamiseks ja väljastamiseks vajalik info olla märgitud
   ostuarve pöördele.
99. Tuluarveid vormistab KLPS raamatupidaja.
100. [Tunnistatud kehtetuks]
101. Arvete esitamise aluseks on sõlmitud lepingud, edasiantavad arved, aruanded, kirjalikud
   esildised osutatud teenuse kohta. Arvete alusdokumendid peavad olema üksuste poolt
   KLPS raamatupidamisele edastatud vähemalt 5 päeva enne nõude esitamise tähtaega.
102. Arve koostamise esildisele (lisa 3) on kohustuslik märkida:
   a. üksuse nimetus, kes tulu laekumise eest vastutab;
   b. viide arve koostamise alusele (leping, saateleht, tellimus vms);
   c. tulu nimetus, hind, ühik, kogus ja summa;
   d. käibemaksustamise määr;
   e. ostja nimi ja aadress. Juriidiliste isikute korral ka kontaktisiku nimi ja tel nr.
103. Arved esitatakse kooskõlas alusdokumentidega, arvestades “Käibemaksuseaduse” nõudeid
   arvete esitamise ja käibemaksu arvestuse ning tasumise kohta.
104. Varade müügi, kasutusse andmise ja teenuste osutamise hinnad määratakse Kaitseliidu
   keskjuhatuse otsuste ja volitusnormide alusel.
105. Arved koostatakse raamatupidamisprogrammi HansaWorld 5.3 müügireskontro
   moodulis. Arve allkirjastab arve koostanud raamatupidaja.
106. Nõuete mittelaekumisel määratud tähtajaks väljastatakse meeldetuletus.
107. Vähemalt iga kvartali lõpus hinnatakse nõudeid individuaalselt, see tähendab, et iga
   nõude laekumise tõenäolisust käsitletakse eraldi.
108. Ebatõenäoliselt    laekuvate    nõuete    kandmiseks    kuludesse    koostab
   raamatupidamisjaoskond õiendi, mille kinnitab G8 ülem ja edastab selle juristidele, kes
   koostavad kirjaliku nõude võlgnikult võla sissenõudmiseks.
109. Nõuded tunnistatakse lootusetuks Kaitseliidu ülema käskkirjaga summas kuni 30.000
   krooni ning sellest suurem nõue Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega.
                                              12
Arveldused aruandeliste isikutega
110. Aruandeline isik on Kaitseliidu teenistuja ja Kaitseliidu tegevliige, kes on teostanud
   Kaitseliidu jaoks kulutusi. Lähetustes viibinud isikud on aruandelised isikud lähetustega
   seotud kulude osas.
111. Aruandeliste isikute arvelduste kohta peetakse arvestust aruandvate isikute kaupa.
   Arveldusteks kasutatakse sularahata arvelduste korda (st tehtud kulud kantakse aruandva
   isiku pangakontole).
112. Majanduskulude eest tasumine aruandvale isikule toimub vormikohase
   majanduskulude aruande (lisa 4) alusel.
113. Aruandelised isikud on kohustatud esitama G8-le majanduskulude aruande 5
   kalendripäeva jooksul peale kulude teostamist. Esitatav aruanne peab olema eelnevalt
   kinnitatud aruandva isiku osakonna ülema/ maleva pealiku ja kulujuhi poolt.
114. Majanduskulude    aruandele   lisatakse   kulusid  tõendavad   dokumendid.
   Kuludokumentideks on arved, tšekid, kviitungid kaupade või teenuste eest tasumise
   kohta, mis peavad vastama punkti 23 alapunktides 1-6 esitatud nõuetele. Nõuetele
   mittevastavate dokumentide alusel kulutatud summasid ei hüvitata. Kuludokumendina ei
   arvestata ainult kaardimaksekviitungit.

Lähetuskulud
115. Teenistuslähetusse saatmine, lähetuskulude hüvitamine ning aruandluse esitamine
   toimub Vabariigi Valitsuse ja kaitseväe juhataja kehtestatud korras.
116. Käesolevas eeskirjas on sätestatud lähetuskulude hüvitamine ja aruandluse kord
   Kaitseliidu eelarvest finantseeritavate lähetuste korral.
117. Peale lähetuskulude käskkirja allkirjastamist Kaitseliidu ülema poolt ja registreerimist
   KLPS-i    dokumendiregistris,    edastab   kantselei  käskkirja   koopia
   raamatupidamisjaoskonda.
118. Juhul kui lähetatu soovib lähetuskulude avanssi, tuleb esitada G8-le kirjalik avaldus,
   märkides ära käskkirja numbri ning kas tegemist on ametilähetuse- või
   koolituslähetusega. Lisaks tuleb märkida avaldusele arveldusarve number, kuhu
   lähetusavanss tuleb kanda.
119. Avansiline ettemakse on võimalik siis, kui lähetatu kirjalik avaldus jõuab
   raamatupidamisjaoskonda vähemalt kaks (2) tööpäeva enne lähetuse algust. Avanssi ei
   maksta varem kui 2 tööpäeva enne lähetuse algust.
120. Lähetuses tehtud kulude kohta peab töötaja esitama lähetuskulude aruande (lisa 5.1) 3.
   tööpäeva jooksul pärast lähetusest saabumist ja enne järgmise avansi saamist, lisades
   kõik vajalikud kuludokumendid (sõidupiletid, hotelliarved jne).
121. Lähetuskulude aruandele lisatud kuludokumentide ja lähetuskulude piirmääradest
   kinnipidamise üle teostab kontrolli raamatupidamisjaoskond. Ülekulu aruande kinnitab
   KLPS ülem.
122. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks lähetusest saabudes
   järgmise päeva valuutakursid.
123. Raamatupidaja teatab koheselt peale lähetusaruande põhjal kulukannete tegemist
   teenistujale elektronposti teel Kaitseliidule tagasimaksmisele kuuluva summa ja lisab
   pangakonto andmed, kuhu enammakstud lähetusavanss tuleb kanda. Teenistuja kannab
   tagasimaksmisele kuuluva summa Kaitseliidule tagasi 5 tööpäeva jooksul peale
   sellekohase teate saamisest.
124. Kui lähetuskulude aruannet või avansi ülejääki ei ole tagastatud õigeaegselt, peetakse
   nõutav summa kinni lähetatu järgmise kuu töötasust, kui lähetatu on andnud selleks
   eelnevalt kirjaliku nõusoleku.                                              13
125. Lähetuskulude teostamisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse ja kaitseväe juhataja poolt
   kehtestatud piirmäärasid.
126. Eesti kroonide valuutaks vahetamisel ja valuutat eesti kroonideks vahetamisel kursi
   vahest tingitud rahalist vahet ei hüvitata.
Siseriiklikud lähetused
127. Siseriikliku teenistuslähetuste korraldamine toimub üldjuhul lähetustunnistuse alusel
   (lisa 5.2). Kaitseliidu ülema käskkirjaga lähetatavatel teenistujatel ei ole vajalik
   koostada täiendavalt lähetustunnistust.
128. Lähetuskulud tuleb enne lähetust kooskõlastada kulujuhi poolt ning peale lähetust
   kinnitada üksuse juhi poolt.
129. Juhul kui lähetatu soovib avanssi siseriikliku lähetuskulude katteks, tuleb koostada
   lähetuskkäskkiri Kaitseliidu ülema poolt ja lähetatul tuleb täita punktides 115-125
   sätestatud nõudeid.
130. Üksuse juhi poolt kinnitatud lähetustunnistus tuleb esitada G8-le või maleva pealikule 3
   tööpäeva jooksul pärast lähetusest saabumist, lisades kõik vajalikud kuludokumendid
   (sõidupiletid, hotelliarved jne).
131. Malevas korraldatakse lähetustunnistuse kulude kajastamist ja tasumist sarnaselt
   kuluarvete menetlemisega.
132. Kulude aruande alusel toimub lähetuskulude väljamaksmine lähetatule G8 poolt peale
   lähetust kolme (3) tööpäeva jooksul peale lähetustunnistuse esitamist.

Mobiiltelefoni kasutuskulu
133. Mobiiltelefoni kasutaja, kasutatava rahalise limiidi suurus ja limiidi arvestusperiood
   määratakse üksuse juhi iga-aastase otsusega tulenevalt sidevahendi kasutaja töö
   eripärast.
134. Asjaajamist korraldav teenistuja tutvustab otsust mobiiltelefoni kasutavatele töötajatele
   ja registreerib töötajate avaldused limiiti ületava summa töötasust kinnipidamise kohta.
135. Kehtestatud limiitidest kinnipidamist jälgib KLPS side- ja infotehnoloogia osakond ja
   malevates maleva pealiku poolt määratud isik. Raamatupidamisjaoskond peab kinni
   limiite ületavad kulud töötasust töötaja avalduse alusel.
136. Kui limiidi ületus on põhjendatud tööülesannetest tulenevast vajadusest, siis on töötaja
   kohustatud esitama üksuse juhile kulude põhjendatuse taotluse. Üksuse juhi vastava
   otsuse korral ületatud limiiti töötasust kinni ei peeta.

Tööandja sõiduki kasutamise kulud
137. Tööandja sõidukite kasutamise aluseks on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud
   kord.
138. Tööandja sõiduki (sh rendile võetud) kasutaja, kasutuskulude limiidi suurus ja limiidi
   arvestusperiood määratakse üksuse juhi otsusega.
139. Kasutaja avalduse alusel võib limiiti ületava isiklikke sõite kajastava summa töötasust
   kinni pidada.
140. Sõidukite osas peab KLPS kulude arvestust tagalakeskuse transpordijaoskond. Teistes
   üksustes peavad arvestust sõidukite kulude üle maleva pealiku poolt määratud isikud.
141. KLPS tagalakeskus esitab raamatupidamisjaoskonnale nimekirja sõidukitest, mida
   kasutatakse ka isiklikeks sõitudeks ja millelt tuleb tasuda erisoodustusmaks ja
   käibemaks vastavalt seadusele. Nimekiri on aluseks raamatupidamisjaoskonnale
   maksude arvestamiseks.
                                              14
Kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks
142. Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni makstakse kooskõlas Vabariigi
   Valitsuse poolt kehtestatud korraga ja Kaitseliidu ülema käskkirjaga määratud isikutele
   4 krooni ühe teenistusülesande täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem
   kui 4000 krooni kuus isikule, vastavalt sõidupäevikule (lisa 15).
143. Ilma korrektselt täidetud sõidupäevikuta ei maksta kompensatsiooni enam kui 1000
   krooni.

Kaitseliidu tegevliikmete kulude kompenseerimine
144. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.1999 määrusele nr 395 “Tegevliikme poolt
   Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra
   kehtestamine” kompenseeritakse väljaõppes osalemise kulud.
144’ Erandina kompenseeritakse transpordikulud eriorganisatsiooni liikmete osalemiseks
   organisatsiooni tegevuse teostamiseks ja väljaõppeks kuludokumentide alusel vastavalt
   tegelikele kulutustele.
145. Õppustest osavõtmisel isikliku sõiduki kulude kompenseerimise ja kajastamise aluseks
   on kompensatsiooni saaja esitatud sõidukulude aruanne (lisa 10), milles kajastuvad
   sõidu kuupäev, eesmärk, marsruut, läbitud kilomeetrid.
146. Õppusest osavõtmise ühiskondliku transpordi piletite kohta esitab kompensatsiooni
   saaja sõidukulude aruande (lisa 10) koos kuludokumentidega, milles kajastuvad sõidu
   kuupäev, eesmärk ja marsruut.
147. Õppusest osavõtmise mobiiltelefoni kõnekulude kohta esitab kompensatsiooni saaja
   aruande (lisa 11) koos kõneväljavõttega, kus on näidatud õppusega seotud kulud.
148. Esitatud aruande õigsust kontrollib ja edastab kinnitatult raamatupidajale väljaõppe eest
   vastutav isik.

Kaitseliidu tegevliikmete saatmine välisriiki
149. Kaitseliidu tegevliikmeid saadetakse välisriiki Kaitseliidu sõjalises väljaõppes
   osalemiseks.
150. Kaitseliidu tegevliikme välisriiki saatmise aluseks on Kaitseliidu ülema käskkiri.
151. Kaitseliidu tegevliikmele kompenseeritakse sõidu- ja majutuskulud.
152. Kulujuhi poolt kinnitatud sõidu- ja majutuskulud tasutakse kas:
   1) Kaitseliidule esitatud arve alusel, kuhu on märgitud lähetuse käskkirja number või
   2) lähetatu avalduse alusel, kuhu on lisatud originaal kuludokumendid, lähetatu
     arveldusarvele.
153. Kaitseliidu tegevliikmele makstakse iga välisriigis viibimise päeva eest toetust
   teenistuslähetusega sarnaste päevaraha piirmääradega, millelt tasutakse tulumaks
   vastavalt tulumaksuseaduse § 51 lg 2 alusel.
154. Kaitseliidu tegevliikmetele punktis 149-153 nimetamata kulutusi ei kompenseerita.

Krediitkaardid
155. Kaitseliidu krediitkaart väljastatakse Kaitseliidu ülemale ja KLPS ülemale.
156. Raamatupidamisjaoskond esitab krediitkaardi saamiseks taotluse panka. Pank väljastab
   maksekaardi taotluses nimetatud kaardivaldajale. Kaardi kehtivuse aeg on märgitud
   kaardile.
157. Kaardivaldaja on kohustatud täitma kõiki panga poolt sätestatud krediitkaardi kasutuse
   tingimusi ning vastutab krediitkaardi säilimise ja selle sihipärase kasutamise eest.
   Kaardivaldaja ei tohi anda PIN- koodi ja maksekaarti teise isiku valdusesse ega jätta
   järelevalveta kohta, kust see võiks sattuda teise isiku kasutusse.                                              15
158. Kaardivaldaja on kohustatud hüvitama maksekaardi mittesihipärase kasutamise ning
   kaardivaldaja süül rikkumise, hävinemise või kaotsiminekuga Kaitseliidule tekitatud
   kahju.
159. Krediitkaarti on lubatud kasutada teenistuslähetusega seotud kulude ja esinduskulude
   tasumiseks. Muude kulude, samuti isiklike kulude tasumine Kaitseliidu krediitkaardiga
   on keelatud.
160. Krediitkaardiga tehtud maksete kohta esitatakse vormikohane krediitkaardi aruanne
   (lisa  6)   koos   kaardimaksete   aluseks   olevate  kuludokumentidega
   raamatupidamisjaoskonda lähetuskulude osas koos lähetuskulude aruandega punktis 120
   kehtestatud tähtajaks, esinduskulude osas hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 3
   tööpäeval. Kui krediitkaardiga on tasutud esinduskulude eest, peab esitatav aruanne
   olema eelnevalt kinnitatud esinduskulu artikli kulujuhi poolt. Krediitkaardi aruandeid
   kontrollib vanemraamatupidaja ning kinnitab raamatupidamisjaoskonna juhataja.
161. Teenistussuhte lõppemisel on kaardivaldaja kohustatud koheselt tagastama krediitkaardi
   raamatupidamisjaoskonnale, kes esitab pangale taotluse kaardi sulgemiseks.

Varude arvestus
162. Kulumaterjalid kantakse raamatupidamisarvestuses kuludeks ostudokumentide alusel
   55. kontoklassis vastavalt nende majanduslikule iseloomule.
163. Varudena arvestatakse materjale ja ostetud asju mida hoitakse väljastamiseks pikema
   perioodi jooksul (olulises koguses soetatud sihtotstarbelised asjad, materjalid või muud
   varud).
164. Koguseline arvestus toimub struktuuriüksuses, mille juht on Kaitseliidu ülema
   käskkirjaga määratud artikli eest vastutavaks kulujuhiks.
165. Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses ilma käibemaksuta. Käibemaks
   kantakse varude soetamisel otse kuluks
166. Varude sissetuleku dokumentideks on arved, saatelehed, üleandmise-vastuvõtmise aktid
   jms.
167. Varude väljamineku dokumendiks on saateleht või akt.
168. Varude väljaminekudokumendid esitab vara väljaandja raamatupidajale vormistamise
   päeval.
169. Varude olemasolu, väljaandmise ja õige kajastamise eest vastutab vastutav kulujuht.
170. Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.
171. Kaitseotstarbelisi varusid, mida kasutatakse ainult militaareesmärkidel, kajastatakse
   erandina soetamisel kuluna kontorühmas 553 (käibemaks kontogrupis 6010). Laos ja
   kasutuses olevate varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansivälist arvestust.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus
172. Varade valdamine, kasutamine, kasutusse andmine, võõrandamine, koormamine ja muul
   viisil käsutamine, sealhulgas mahakandmine toimub riigivaraseaduse, Vabariigi Valitsuse
   määruste, kaitseministri käskkirjade ja määrustega ning KL ülema poolt kehtestatud
   korras, vastavalt üldeeskirjas sätestatule.
173. Materiaalne põhivara võetakse soetamisel bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis
   sisaldab ostuhinda ja muid kulusid, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisukorda
   ja –asukohta (projekteerimine, kulutused transpordile ja paigaldamisele). Vara
   soetusmaksumusse ei kapitaliseerita käibemaksu ja muid tagastamisele mittekuuluvaid
   makse ja lõive.
174. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimisel lähtutakse üldeeskirjaga
   kehtestatud alampiirist.                                              16
175. Väheväärtuslikud varad maksumusega alates 3000 (ilma käibemaksuta) kroonist,
   kajastatakse kuludes nende kasutuselevõtmise hetkel ning arvestus toimub
   raamatupidamises bilansiväliselt täiskroonides.
176. Väheväärtuslikud varad maksumusega kuni 3000 krooni (ilma käibemaksuta) kantakse
   kuludesse soetamismomendil ning raamatupidamises bilansivälist koguselist arvestust ei
   peeta. Vastavat arvestust peab kulujuht vastavalt kulumaterjalide arvestamise korrale
   (lisa 13).
177. Alla 3000 krooni maksumusega väheväärtuslikud varad, mis enne käesolevate eeskirjade
   kehtestamist on kantud bilansiväliste varade registrisse, kantakse registrist välja.
178. Erandina peetakse arvestust nullmaksumusega saadud transpordivahendite ja kingituste
   üle.
179. Vastavalt vara liigile määratakse põhivara eest vastutavad isikud (vara olemasolu ning
   sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest vastutav isik) järgmistest osakondadest:
   a. tagalakeskus – maa, hooned, rajatised, transpordivahendid, relvastus,
     kaitseotstarbelised varad, masinad ja seadmed ning inventar (mööbel, bürooseadmed,
     meditsiiniseadmed, muu inventar);
   b. side-ja infotehnoloogia osakond – info-ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed,
     tarkvara.
180. Punktis 179 nimetatud osakondade ülemad teevad Kaitseliidu ülemale ettepanekud
   põhivara eest vastutavate isikute määramiseks.
181. Põhivara eest vastutavad isikud määratakse Kaitseliidu ülema käskkirjaga.
182. Kui põhivara eest vastutav isik annab tema vastutusel oleva vara tööülesannete täitmiseks
   teiste ametiisikute kasutusse, vormistab põhivara eest vastutav isik akti konkreetse vara
   vastuvõtmise ja vastutavale hoiule ülemineku kohta.
183. Põhivara eest vastutav isik on kohustatud pidama arvestust kasutusse antud vara kohta
   kasutajate kaupa. Arvestuse pidamist ja õigsust kontrollib ning selle eest vastutab vastava
   põhivara eest vastutava osakonna ülem.
184. Vara üleandmine ühelt vastutavalt isikult teisele vormistatakse vara üleandmise
   vastuvõtmise aktiga. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb
   vara üleandjale, teine vara vastuvõtjale ja kolmas raamatupidamisjaoskonnale vajalike
   muudatuste sisseviimiseks põhivarade analüütilises arvestuses.
  1
184 Vara kasutuskõlbmatuks muutumise korral määrab vara eest vastutav isik
   kolmeliikmelise komisjoni ning koostab vara mahakandmisakti (Lisa 9), kuhu
   märgitakse vara mahakandmise põhjus. Mahakandmisakt kinnitatakse vara eest vastutava
   üksuse juhi poolt.
185. Põhivarade arvestust peetakse kontoplaani kontode liigenduses.
186. Põhivarade    analüütiline  arvestus  toimub   elektroonilistel  põhivarakaartidel
   raamatupidamistarkvara HansaWorld põhivarade moodulis, kus igale varale avatakse
   arvestuskaart, kuhu kantakse järgmised andmed:
   1) vara nimetus;
   2) inventari number;
   3) kasutusele võtmise aeg;
   4) soetusmaksumus;
   5) vastutav isik;
   6) amortisatsiooninorm;
   7) eelnevalt arvestatud amortisatsioon;
   8) parendustest lisandunud summad ning nende kajastamise aeg;
   9) lisainfo vara kohta.
                                               17
Amortisatsiooni arvestus
187. Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse
   üldjuhul kuluks nende hinnangulise kasuliku eluea jooksul.
188. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse iga kuu lineaarsel meetodil alates põhivara
   kasutuselevõtmise kuust kuni selle täieliku amortiseerumiseni või kasutusest
   eemaldamise kuule eelneva kuuni.
189. Olemasolevatele põhivaradele säilitatakse seni kehtinud amortisatsiooninormid. Uutele
   põhivaradele kehtestatakse alljärgnevad amortisatsiooninormid:

          Põhivara liik             Eeldatav kasulik Amortisatsiooni
                             eluiga aastates norm % des
     Kinnisvarainvesteeringud (korterid)         20-50     2-5
     Hooned                        20-50     2-5
     Eluhooned                      20-50     2-5
     Rajatised                      10-40     2,5-10
     Masinad ja seadmed                  5-10      10-20
     Transpordivahendid                  5       20
     Arvutustehnika                    2-3      33-50
     Bürooseadmed                     5       20
     Inventar                       5       20
     Seifid                        5       20
     Mööbel                        5       20
     Muu amortiseeruv põhivara              2-10      10-50
     Tarkvara                       2-20      5-50
     Relvad                        10       10
     Muu immateriaalne põhivara              2-20      5-50

190. Põhivara liikidel, millel ei ole määratud täpset amortisatsiooninormi, teeb ettepaneku
   selle määramiseks põhivara eest vastutav isik, lähtudes vara kasulikust elueast ja tabelis
   kehtestatud vahemikust. Amortisatsiooninormi märgib põhivara eest vastutav isik vara
   soetusdokumendile.
191. Kui 100%-liselt amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii vara
   soetusmaksumust kui kulumit bilansis seni, kui vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.
192. Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine,
   hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus. Ettepaneku allahindluse
   läbiviimiseks teeb vara eest vastutav isik või inventuurikomisjon ning see teostatakse
   Kaitseliidu ülema käskkirjaga selleks moodustatud komisjoni või inventuurikomisjoni
   poolt.
193. Allahindlus vormistatakse allahindluse aktil, mis esitatakse kinnitamiseks Kaitseliidu
   ülemale. Aktile peab olema lisatud selgitus põhivara väärtuse languse põhjuse kohta.
194. Kaitseliidu   ülema   poolt   kinnitatud   allahindluse   akt    edastatakse
   raamatupidamisjaoskonnale. Varade allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuludes
   koos amortisatsiooniga.
195. Bilansis ei kajastata varasid, mille soetusmaksumust ega õiglast väärtust ei ole võimalik
   usaldusväärselt mõõta (va relvastus). Sellised varad kajastatakse bilansiväliselt.
                                               18
VII  KOHUSTUSTE ARVESTUS

Arveldused hankijatega
196. Arveldustes hankijatega eristatakse lühiajalisi kohustusi hankijatele ostetud toodete ja
   teenuste eest ning põhivarade eest.
197. Analüütilist arvestust peetakse raamatupidamisprogrammi HansaWorld ostureskontro
   moodulis, kus tehingud registreeritakse hankijate lõikes.

Töötasude arvestus
198. Kaitseliidus arvestatakse töötasu kehtivate seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja
   Kaitseliidu ülema käskkirjaga kinnitatud palgajuhendi alusel.
199. Töötasude arvestus toimub raamatupidamisjaoskonnas.
200. Töötasude arvestus sisaldab:
   1) Koosseisulistele, koosseisuvälistele teenistujatele ja töölepingu seaduse alusel
     töötavatele töötajatele palgaarvestust kõigi töötasuliikide lõikes;
   2) töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasude arvestamist;
   3) puhkusetasude arvestamist;
   4) ühekordsete väljamaksete arvestamist;
   5) töövõimetuslehtede vormistamist;
   6) maksude kinnipidamisi;
   7) täitedokumentide järgi tehtavaid kinnipidamisi;
   8) muid vabatahtlikke kinnipidamisi palgast;
   9) palgateatiste vormistamist ja töötajale soovi korral esitamist;
   10) arvestatud tasude kuukoondite tegemist, väljatükke ja säilitamist;
   11) isikukontode palgaarvestuse väljatrükke ja säilitamist.
201. Töötasu arvestamise alusdokumentideks on Kaitseliidu ülema käskkirjad, võlaõiguslike
   lepingute korral tööde vastuvõtmise aktid, tööaja arvestuse tabelid (lisad 7.1 ja 7.2) jm
   dokumendid.
202. Ametnikele ja kaadrikaitseväelastele kehtestatavad palgatingimused ja muudatused
   ametipalkades kajastatakse käskkirjades. Abiteenistujate ja teiste töölepingu seaduse
   alusel töötajate palgatingimused fikseeritakse töölepingus ja selle lisades, mille kohta
   koostab üksuse juht käskkirja, mis tuleb koheselt esitada raamatupidamisjaoskonda.
   Töölepingu alusel töötavate valvurite palgatingimused ja muudatused fikseeritakse
   töölepingus ning selle lisades, mille kohta esitavad malevad andmed vastavatel avaldustel
   või taotlustel (Lisa 16-21) Kaitseliidu Peastaabi valveteenistuse spetsialistile, kes sisestab
   andmed Taavi personaliprogrammi ning edastab lisad raamatupidamisjaoskonda.
   Käskkirja valvuri tööle võtmisel, töölepingu tingimuste muutmisel ja töölepingu
   lõpetamisel tegema ei pea.
203. Tööaja arvestuse tabelites peab olema kirjas:
   1) osakonna nimetus;
   2) kuu nimetus;
   3) aasta;
   4) töötajate ees-ja perekonnanimed;
   5) ametinimetus;
   6) töötatud aeg kuupäevade järgi;
   7) töögraafiku alusel töötajatel töötunnid sh öö- ning riigipühadel töötatud tunnid;
   8) haiguspäevad;
   9) puhkusepäevad;
   10) muudel põhjustel töölt puudutud päevad;
   11) tabeli koostaja nimi ja allkiri.


                                                19
204. Palgaarvestuse aluseks olevad tööajatabelid koostatakse elektroonselt TAAVI
   tööajaarvestuse programmis järgnevalt:
   1) KLPS-i avaliku teenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse alusel töötavale
     Kaitseliidu palgalisele koosseisule KLPS-i personaliosakonnas;
   2) malevate avaliku teenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse alusel töötavale
     Kaitseliidu palgalisele koosseisule malevas;
   3) kaitseväe objektide töölepingu seaduse alusel töötavate valvurite tööajatabelite
     täitmine toimub malevas, kus töötaja on tööl.
205. Malevad esitavad maleva teenistujate tööajatabeli andmed, mis on kinnitatud maleva
   pealiku poolt, personaliosakonda arvestuskuule järgneva kuu esimeseks tööpäevaks.
206. Malevad sisestavad kaitseväe objektide töölepingu seaduse alusel töötavate valvurite
   tööajatabelid tööajaarvestuse programmi hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval ja
   esitavad maleva pealiku poolt kinnitatud tööajatabelid KLPS valveteenistuse spetsialistile
   arvestuskuule järgneva kuu esimeseks tööpäevaks (fax, e-post, vms).
207. Maleva pealiku, osakonnajuhataja või KLPS-i ülema ja personaliosakonna või KLPS
   valveteenistuse peaspetsialisti poolt kinnitatud tööajatabelid peavad olema esitatud
   raamatupidamisjaoskonnale hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu kolmandal tööpäeval, et
   tagada töötajatele palkade õigeaegne väljamaksmine.
208. Puhkusetasude arvestamiseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks tuleb käskkirjad esitada
   raamatupidamisjaoskonnale hiljemalt viis (5) tööpäeva enne töötaja puhkuse algust.
209. Tagamaks tööajaarvestuse õigsuse, on töövõimetuslehele vormistatud töötaja kohustatud
   koheselt teatama on vahetule juhile ja personaliosakonnale töövõimetuslehe alguse
   kuupäeva.
210. Töötajad KLPS-is esitavad töövõimetuslehed personaliosakonnale tööle asumise päeval,
   kes edastab need arvestuse tegemiseks ja haigekassale esitamiseks G8-le.
211. Töötaja esitab teenistusse asudes raamatupidamisjaoskonnale kirjaliku teatise (lisa 8)
   palgalt ja muudelt tasudelt tulumaksuseaduses sätestatud tulumaksuvaba tulu maha
   arvamiseks 3 tööpäeva jooksul alates tööleasumisest. Kaitseväe objektidel töölepingu
   alusel töötavatel valvuritel asendab kirjalikku teatist (lisa 8) tööletuleku avaldus (Lisa
   16).
212. Kui teatises esitatud andmetes on muutusi, on töötaja kohustatud esitama
   raamatupidamisjaoskonnale kirjaliku teatise uute andmete kohta.
213. Töötajad malevates esitavad punktides 210-212 nimetatud dokumendid maleva
   referendile punktides näidatud tähtaegadel, kes edastab need koheselt G8-le.

Palga maksmine
214. Kaitseliidus on palgapäevaks töötasu arvestuse kuule järgneva kalendrikuu 8. kuupäev,
   sealjuures makstakse palk sularahata arvelduste korras pangaülekande teel töötaja
   isiklikule pangakontole.
215. Kaitseliidus töötasu avansse ei maksta.
216. Kuu töötasude ja muude tasude (puhkusetasud, toetused, ergutused jm) pangaülekannete
   aluseks on G8 ülema poolt kinnitatud väljatrükk „Palgaülekanded”, mis sisaldab
   töötajatele panka ülekantavate summade nimekirja. Eelnevalt allkirjastavad väljatrüki
   arvestuse koostanud raamatupidajad.
217. Pärast palgaarvestust edastatakse töötajale soovi korral palgateatis talle kuu jooksul
   arvestatud tasude ja kinnipidamiste kohta.
218. Hiljemalt iga kuu viieteistkümnendaks (15) kuupäevaks trükitakse välja eelneva kuu
   palgaarvestuse kuukoond, mille põhjal koostatakse lausendid päevaraamatusse kuu
   viimase kuupäeva seisuga.                                              20
219. Palgaarvestuse kuukoondi allkirjastavad palgaarvestuse koostanud raamatupidaja ja G8
   ülem.

Puhkusereservi arvestus
220. Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustus hinnatakse
   ümber üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga.
221. Arvestuse aluseks on personaliosakonna poolt koostatud kasutamata puhkusepäevade
   inventuur, mis esitatakse G8-le aruandeaastale järgneva aasta 15.jaanuariks.

Reservväelaste töötasude arvestus
222. Reservväelaste töötasu arvutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 05. septembri 2000.a.
   määrusele nr 292 „Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud
   Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord”
223. Töötasu arvestamise aluseks on reservväelase töötasu arvestusleht (lisa 12), kuhu on
   märgitud:
   1) reservväelase ees- ja perekonnanimi;
   2) reservväelase isikukood;
   3) reservväelase arveldusarve number;
   4) reservväelase aadress ja telefoninumber;
   5) reservväelase tegelik auaste;
   6) reservväelase ametikohajärgne palgaaste;
   7) palgaarvestuse andmed.
224. Aruanne koostatakse malevas, kelle koosseisus reservõppekogunemisest osa võetakse.
225. Kinnitatud aruanne esitatakse KLPS-i 3 tööpäeva jooksul peale õppuse lõppemist.
226. Tasude arvestamine raamatupidamisprogrammis toimub raamatupidamisjaoskonnas.
227. Tasud kantakse reservväelaste arveldusarvele hiljemalt 2 nädala jooksul õppuse
   lõppemisest.

Maksude arvestus
228. Maksude arvestust teostatakse raamatupidamisjaoskonnas.
229. Töötasudelt tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse
   maksete kinnipidamine, arvestamine ja ülekandmine ning töötajatele tehtud
   erisoodustustelt maksude arvestamine ja ülekandmine Maksu- ja Tolliametile toimub
   kehtivate maksuseaduste järgi.
230. Käibemaksu arvestatakse ja deklareeritakse käibemaksuseaduses ettenähtud korras.
231. Erisoodustusmaksu ja muude tulumaksuseadusest tulenevate maksude arvestamise ja
   raamatupidamiskirjendite tegemise aluseks on koondandmikud, mille allkirjastavad
   koostaja ja G8 ülem.
232. Deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt. Deklaratsiooni koond
   trükitakse välja ning selle allkirjastavad deklaratsiooni koostaja ja G8 ülem.
233. Maksude ülekanded teostatakse arvestusega, et maksud laekuksid Maksu- ja Tolliameti
   arvele seadusega määratud tähtajaks.
234. Maksude arvestuse õigsuse eest vastutab raamatupidamisjaoskonna juhataja.

Sihtfinantseerimine
235. Kaitseväe poolt tasutud ja Kaitseliidule üleantavad varad ja kulud kajastatakse
   sihtfinantseerimisena akti alusel.
                                             21
VIII  RAAMATUPIDAMISTOIMINGUD MALEVATES

236. [Tunnistatud kehtetuks]

Raamatupidamise korraldamine
237. [Tunnistatud kehtetuks]
238. [Tunnistatud kehtetuks]
239. [Tunnistatud kehtetuks]
240. [Tunnistatud kehtetuks]
241. [Tunnistatud kehtetuks]
242. [Tunnistatud kehtetuks]

Raamatupidamisregistrid ja –andmikud
243. [Tunnistatud kehtetuks]

Aruandluse koostamine ja esitamine
244. [Tunnistatud kehtetuks]
245. [Tunnistatud kehtetuks]
246. [Tunnistatud kehtetuks]
247. [Tunnistatud kehtetuks]

Majandustegevusest laekuvate kulude ja tulude kasutamine
248. [Tunnistatud kehtetuks]
249. [Tunnistatud kehtetuks]
250. [Tunnistatud kehtetuks]
251. [Tunnistatud kehtetuks]


IX   INVENTEERIMINE

Inventeerimise ülesanded
252. Kaitseliidus inventeeritakse varad (ka väheväärtuslikud varad) ja kohustused vähemalt
   üks kord aastas novembri kuus 31. oktoobri seisuga.
253. Inventeerimise   põhiülesanded    on   selgitada varade tegelik  olem   seda
   raamatupidamisandmetega kõrvutades, selgitada kasutamata seisvad väärtused ning
   kontrollida nõuete ja teiste bilansikirjete reaalsust.
254. Raamatupidamisjaoskonna juhataja on koos osakonnaülematega, kellele alluvad
   inventeeritavate varade eest vastutavad isikud, kohustatud kontrollima selle eeskirjaga
   kehtestatud inventeerimise korrast kinnipidamist.

Inventeerimise ajaline jaotus
255. Varade ja kohustuste inventeerimise läbiviimise ajalised nõuded on alljärgnevad:


    Inventeeritav vara/kohustus    Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus
      Saldod pankadega                 Igakuiselt
    Maksunõuded ja –kohustused      Bilansisaldode igakuine võrdlus maksuameti
                     kontokaartidega e-Maksuameti infosüsteemist, vahede
                           selgitamine ja likvideerimine                                            22
    Inventeeritav vara/kohustus    Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus
    Muud nõuded ja ettemaksed    Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega ja
                  vähemalt iga kvartali lõpus aegunud nõuete allahindlused,
                   aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt olulistelt
                               deebitoridelt
     Materiaalne põhivara ja    Füüsiline inventuur kuni 2 kuud enne aruandeaasta
    kinnisvarainvesteeringud    lõppu, hinnang järelejäänud eluea õigsusele ning vara
                       allahindluse läbiviimise vajaduse suhtes
   Kohustused ja saadud ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, aasta
                     lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt olulistelt
                               kreeditoridelt
     Saldoandmikke esitavate    Peale saldoandmike esitamist võrreldakse e-posti teel
     avaliku sektori üksuste            kõiki vahedega saldosid
      omavahelised saldod

Inventeerimise kohustuslikkus
256. Erakorraline inventeerimine on kohustuslik:
   1) põhivara eest vastutavate isikute vahetuse korral (v.a teenistussuhte ajutise peatumise
    korral haiguse või puhkuse ajal) asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise päeva seisuga;
   2) varguse, röövimise, omastamise ja kuritarvituse, samuti väärtuste riknemise
    (üleujutus, põleng jms) kindlakstegemisel viivitamatult nimetatud faktide selgumise
    järel.

Inventuurikäskkiri
257. Inventuur viiakse läbi Kaitseliidu ülema käskkirja alusel, milles:
   1) määratakse inventuuri läbiviimise eest vastutav(ad) isik(ud);
   2) määratakse inventeerimise algus-ja lõpptähtajad;
   3) määratakse inventuuriaktide raamatupidamisjaoskonnale esitamise tähtaeg;
   4) moodustatakse inventuuri korraldamiseks Kaitseliidu töötajatest vähemalt
     kolmeliikmelised inventeerimiskomisjonid ning määratakse nende esimehed;
   5) määratakse inventuuri aktide Kaitseliidu ülemale esitamise tähtaeg.
258. Inventuurikomisjoni ei või kuuluda varade eest vastutav isik. Varade eest vastutav isik
   osaleb inventuurikomisjoni töös selgituste andjana.
259. Käskkirja ettevalmistamise korraldab ja inventeerimiskomisjonide tööd koordineerib
   raamatupidamisjaoskonna juhataja.

Inventeerimise protseduurid
260. Inventeerimisel võib kasutada ettetäidetud lugemislehti va varude inventeerimisel.
261. Materiaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute ja bilansiväliste varade ettetäidetud
   lugemislehtedel võib kajastada kogused ja maksumused ning inventuurikomisjoni poolt
   kantakse sellele tegelik seis inventuuri läbiviimise käigus.
262. Lugemislehed dateeritakse, allkirjastatakse lugejate ja vara eest vastutava isiku poolt ning
   esitatakse raamatupidamisele võrdluste teostamiseks.
263. Pärast võrdluste läbiviimist koostatakse inventuuriakt.

Inventuuriakt
264. Inventuuriaktis toovad komisjonid esile:
   1) kindlakstehtud materiaalsete väärtuste jäägid ja võrdluse raamatupidamisandmetega;
   2) otsused puudu- ja ülejääkide kohta ning edaspidiseks vältimiseks meetmete
    rakendamise ettepanekud;


                                               23
   3) hinnangu varade ümberhindluse teostamise vajadusest;
   4) ettepanekud kasutuskõlbmatu (nii füüsiliselt kui moraalselt amortiseerunud) vara ja
    kasutuses mitteoleva vara allahindluseks või mahakandmiseks;
   5) hinnangu vara järelejäänud kasulikule elueale ja ettepanekud amortisatsiooninormide
    muutmiseks.
265. Inventuuriakti koostab komisjoni esimehe poolt määratud ametiisik.
266. Inventuuriaktid allkirjastatakse kõikide komisjoni liikmete ja varade eest vastutava isiku
   poolt.
267. Inventuuriaktid kinnitab Kaitseliidu ülem.

Inventeerimiskomisjonide vastutus
268. Inventeerimiskomisjonid vastutavad:
   1) inventuuri õigeaegsuse ja läbiviimise korrast kinnipidamise eest Kaitseliidu ülema
    käskkirja alusel;
   2) lugemislehtedele kontrollitavate väärtuste tegelike koguste kohta tõepäraste ja täpsete
    andmete esitamise eest;
   3) inventuuri materjalide kehtivale korrale vastava vormistamise ja õigeaegsuse eest.

Põhivarade eest vastutavate isikute kinnitused
269. Materiaalsete väärtuste säilimise eest vastutavad isikud annavad enne inventuuri algust
   allkirja, millega nad tõendavad, et kõik materiaalsete väärtuste sissetulekute ja
   väljaminekute dokumendid on üle antud raamatupidamisse ning mingeid materiaalseid
   väärtusi ei ole jäetud arvele võtmata ega väljaminekusse kirjendamata. Allkirja võtmise
   korraldab ja selle eest vastutab komisjoni esimees, kes koos komisjoni liikmetega
   inventeerib materiaalsete väärtuste eest vastutava isiku vastutaval hoiul olevaid varasid.

Inventuuri tulemuste kontrollimine ja selgunud vahede reguleerimine
270. Kinnitatud inventuuriaktide põhjal teeb raamatupidaja vastavad korrektuurid
   raamatupidamise andmetesse: leitud puudujäägid kantakse kuluks või võetakse arvele
   kuni tasumiseni, ülejäägid võetakse arvele, kasutamiskõlbmatud ja hävinud varad
   kantakse maha, tehakse allahindluse kanded.
271. Kõigi puudu-ja ülejääkide, riknemiste jt kahjude kohta peavad asjassepuutuvad isikud
   olema esitanud inventeerimiskomisjonidele kirjalikud seletused, mis on lisatud
   inventuuriaktidele. Selgituste võtmise kohustus on inventuurikomisjonidel.
272. Esitatud materjalide põhjal selgitab komisjon inventuuri-ja raamatupidamisandmete
   vahede põhjused ning teeb ettepanekud süüdlaste kindlakstegemiseks.
273. Kuritarvitusest tingitud kahju kindlakstegemise korral peab inventeerimiskomisjoni
   esimees asjaomased materjalid kümne (10) päeva jooksul pärast fakti tuvastamist üle
   andma KLPS-i siseaudiitor- pearevidendile.
274. Inventuuri tulemused tuleb raamatupidamises läbi kanda sel kuul, millal inventuur
   lõppes.


X   ARUANDLUSE KOOSTAMINE JA ESITAMINE
275. Igakuuliselt koostatakse:
   1) riigieelarveliste eraldiste aruanne;
   2) „tulu-ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete
    deklaratsiooni” ja käibedeklaratsioonid ning esitatakse Maksu-ja Tolliametile
    elektroonselt vastavalt seaduses määratud kuupäevadele ja vormidele;                                              24
    3) eelarve täitmise aruanne kulukohtade lõikes, mis esitatakse kulujuhile hiljemalt
      järgneva kuu 15. kuupäevaks.
2751  G8-s koostatakse igapäevaselt malevatele:
    1) majandustegevusest laekuvate kulude ja tulude aruanne üksuste lõikes, vastavalt
      üksuse poolt määratud alategevustele;
    2) riigieelarve kulude aruanne üksuste lõikes vastavalt kinnitatud eelarve
    detailsusastmele.
276.  Riigieelarve eraldiste kasutamist jälgitakse tekkepõhiselt, arvestuse pidamisel lähtutakse
    Kaitseministeeriumiga sõlmitud lepingus sätestatud eraldiste jaotusest.
277.  Saldoandmikud esitatakse vastavalt Rahandusministeeriumi ja Kaitseministeeriumi poolt
    esitatud tähtaegadele ja kehtestatud vormidele.
278.  Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste saldode ja käivete võrdlusi teostatakse
    elektronposti teel iga kvartali lõppedes, lahknevused selgitatakse välja ja lepitakse kokku
    parandustes.
279.  Majandusaasta aruanne koostatakse ning esitatakse vastavalt raamatupidamise seaduse
    nõuetele ja tähtaegadel.
280.  Aruanded esitatakse nõutud tähtaegadel järgmiste ametnike poolt:
     Aruande nimetus             Vastutaja, kontrollija
     Riigieelarveliste eraldiste aruanne   rahandusosakonna ülema asetäitja
     Eelarve täitmise aruanne         rahandusosakonna ülema asetäitja
     Saldoandmik               raamatupidamisjaoskonna juhataja
     Maksudeklaratsioonid           raamatupidamisjaoskonna juhataja
     Statistiline aruanne PALK        raamatupidamisjaoskonna juhataja


XI   RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE

281. Kaitseliit säilitab:
   1) algdokumente seitse (7) aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument
     raamatupidamises kajastati;
   2) raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid ja muid dokumente,
     mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise
     käigus seitse (7) aastat, alates vastava majandusaasta lõpust;
   3) raamatupidamise sise-eeskirja seitse (7) aastat pärast selle muutmist või asendamist;
   4) pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud dokumente seitse (7) aastat pärast
     kehtimistähtaja möödumist;
   5) töötajate isikukontokaarte viiskümmend (50) aastat;
   6) majandusaasta aruannet alaliselt.
282. Punktis 281 loetletud dokumente säilitatakse raamatupidamisjaoskonnas kaks (2) aastat
   ning seejärel antakse üle asutuse arhiivi:
283. Elektroonsetest raamatupidamisandmetest varukoopiate tegemise kohustus on side- ja
   infotehnoloogia osakonnal.
Varmo Ronk
Leitnant
Rahandusosakonna ülem                                               25
                                      KINNITAN
MUUTUV OSA


                                Rahandusosakonna ülem
XII  KOODIDE JA LÜHENDITE KASUTAMINE               04. jaanuar 2010

284. Raamatupidamise dokumentides kasutatakse alljärgnevaid kohustuslikke lühendeid:
   1) RE- 2008. aasta riigieelarvelised eraldised
   2) 9RE – 2009. aasta riigieelarvelised eraldised
   3) 0RE – 2010. aasta riigieelarvelised eraldised
   4) OT- omatulud
   5) AA- avansi aruanne
   6) AK- akt
   7) AM- amortisatsiooni arvestus
   8) KM- käibemaks
   9) KA- majanduskulude aruanne
   10) LA- lähetuskulude aruanne
   11) MA- müügiarve
   12) MK- maksekorraldus
   13) MM- muud
   14) O - ostuarve (sissetulnud)
   15) T – tasumine
   16) PA- põhivara arvelevõtmise akt
   17) PK- palgaarvestuse koond
   18) PM- põhivara mahakandmise akt
   19) ÜA- üleandmise-vastuvõtmise akt
   20) TP- tehingupartneri kood
   21) TT- tegevusala
   22) A - allikas
   23) RV- rahavoo kood
   24) art- artikkel
   25) kk- käskkiri

285. Raamatupidamise programmis kasutatakse alljärgnevaid kohustuslikke lühendeid üksuste
   tähistamisel:
   1) Kaitseliidu Peastaap – 101 ja PS
   2) Alutaguse Malev – 102 ja ALU
   3) Harju Malev – 103 ja HAR
   4) Jõgeva Malev – 104 ja JÕG
   5) Järva Malev – 105 ja JÄR
   6) Lääne Malev – 106 ja LÄA
   7) Põlva Malev – 107 ja PÕL
   8) Pärnumaa Malev – 108 PÄR
   9) Rapla Malev – 109 ja RAP
   10) Saaremaa Malev – 110 ja SAA
   11) Sakala Malev – 111 ja SAK
   12) Tallinna Malev – 112 ja TAL
   13) Tartu Malev – 113 ja TAR


                                            26
   14) Valgamaa Malev – 114 ja VAL
   15) Viru Malev – 115 ja VIR
   16) Võrumaa Malev- 116 ja VÕR

286. Raamatupidamise programmis kasutatakse alljärgnevaid kohustuslikke objektitüüpide
   lühendeid:
   1) Kaitseliidu Peastaap – KL
   2) Alutaguse Malev – AL
   3) Harju Malev – HA
   4) Jõgeva Malev – JG
   5) Järva Malev – JV
   6) Lääne Malev – LN
   7) Põlva Malev – PV
   8) Pärnumaa Malev – PN
   9) Rapla Malev – RA
   10) Saaremaa Malev – SM
   11) Sakala Malev – SA
   12) Tallinna Malev – TL
   13) Tartu Malev – TA
   14) Valgamaa Malev – VA
   15) Viru Malev – VR
   16) Võrumaa Malev- VM

287. Üksused kasutavad allüksuste tähistamiseks alljärgnevaid kohustuslikke lühendeid:
   1) üksuse kulud – M
   2) Kaitseliidu Kool – KLK
   3) Noored Kotkad – NK
   4) Kodutütred – KT
   5) Naiskodukaitse – NKK
   6) üldkulud – HAL
   7) väljaõppekulud VOP
   8) KV objektide valvekulu – VAL
   Vastavalt vajadusele võib kasutada alategevuste kajastamiseks ka lisakoode
   kooskõlastades selle raamatupidamisjaoskonna juhatajaga.

288. Malevate tulude arvestamisel kasutatakse   pankades  järgmiseid  kohustuslikke
   viitenumbreid:
   Swedbank
   1) Kaitseliidu Peastaap – 6202019
   2) Jõgeva Malev – 6202048
   3) Saaremaa Malev – 6202103
   4) Tartu Malev – 6202132
   5) Valgamaa Malev – 6202145
   6) Võrumaa Malev – 6202161

   SEB Pank – riigieelarveliste eraldistel
   1) Kaitseliidu Peastaap – 740007250016
   2) Alutaguse Malev – 740007250029
   3) Harju Malev – 740007250032
   4) Jõgeva Malev – 740007250045


                                          27
   5) Järva Malev – 740007250058
   6) Lääne Malev – 740007250061
   7) Põlva Malev – 740007250074
   8) Pärnumaa Malev – 740007250087
   9) Rapla Malev – 740007250090
   10) Saaremaa Malev – 740007250100
   11) Sakala Malev – 740007250113
   12) Tallinna Malev – 740007250126
   13) Tartu Malev – 740007250139
   14) Valgamaa Malev – 740007250142
   15) Viru Malev – 740007250155
   16) Võrumaa Malev – 740007250168

   SEB Pank – omatuludel
   17) Kaitseliidu Peastaap – 62020100012
   18) Alutaguse Malev – 62020100025
   19) Harju Malev – 62020100038
   20) Jõgeva Malev – 62020100041
   21) Järva Malev – 62020100054
   22) Lääne Malev – 62020100067
   23) Põlva Malev – 62020100070
   24) Pärnumaa Malev – 62020100083
   25) Rapla Malev – 62020100096
   26) Saaremaa Malev – 62020100106
   27) Sakala Malev – 62020100119
   28) Tallinna Malev – 62020100122
   29) Tartu Malev – 62020100135
   30) Valgamaa Malev – 62020100148
   31) Viru Malev – 62020100151
   32) Võrumaa Malev – 62020100164

289. Tasumisel kasutatavad koodid:

Tasumisviis       Nimetus        Arveldusarve nr  Viitenumber
  01    Kassa- PS
  02    Kassa- Alutaguse
  03    Kassa- Harju
  04    Kassa- Jõgeva
  05    Kassa- Järva
  06    Kassa- Lääne
  07    Kassa- Põlva
  08    Kassa- Pärnumaa
  09    Kassa- Rapla
  10    Kassa- Saaremaa
  11    Kassa- Sakala
  12    Kassa- Tallinn
  13    Kassa- Tartu                                       28
Tasumisviis       Nimetus  Arveldusarve nr  Viitenumber
  14    Kassa- Valgamaa
  15    Kassa- Viru
  16    Kassa- Võrumaa
  20    RE-SEB        10022002422007
  21    RE-SEB - Peastaap           740007250016
  22    RE-SEB - Alutaguse           740007250029
  23    RE-SEB - Harju             740007250032
  24    RE-SEB - Jõgeva            740007250045
  25    RE-SEB - Järva             740007250058
  26    RE-SEB - Lääne             740007250061
  27    RE-SEB - Põlva             740007250074
  28    RE-SEB - Pärnumaa           740007250087
  29    RE-SEB - Rapla             740007250090
  30    RE-SEB - Saaremaa           740007250100
  31    RE-SEB - Sakala            740007250113
  32    RE-SEB - Tallinn            740007250126
  33    RE-SEB - Tartu             740007250139
  34    RE-SEB - Valgamaa           740007250142
  35    RE-SEB - Viru             740007250155
  36    RE-SEB - Võrumaa            740007250168
  40    OT-SEB
  41    OT-SEB - Peastaap            62020100012
  42    OT-SEB - Alutaguse           62020100025
  43    OT-SEB - Harju             62020100038
  44    OT-SEB - Jõgeva             62020100041
  45    OT-SEB - Järva             62020100054
  46    OT-SEB - Lääne             62020100067
  47    OT-SEB - Põlva             62020100070
  48    OT-SEB - Pärnumaa            62020100083
  49    OT-SEB - Rapla             62020100096
  50    OT-SEB - Saaremaa            62020100106
  51    OT-SEB - Sakala             62020100119
  52    OT-SEB - Tallinn            62020100122
  53    OT-SEB - Tartu             62020100135
  54    OT-SEB - Valgamaa            62020100148
  55    OT-SEB - Viru              62020100151
  56    OT-SEB - Võrumaa            62020100164
  70    HP - OT         221001154174
  71    HP - OT - Peastaap             6202019
  74    HP - OT - Jõgeva              6202048
  80    HP - OT - Saaremaa             6202103                                  29
Tasumisviis       Nimetus  Arveldusarve nr  Viitenumber
  83    HP - OT - Tartu               6202132
  84    HP - OT - Valgamaa             6202145
  86    HP - OT - Võrumaa              6202161
  99    EUR Swedbank’is
                                  30
LISAD

LISA 1  Kontoplaan

LISA 2  Garantiikiri

LISA 3  Arve koostamise esildis

LISA 4  Majanduskulude aruanne

LISA 5.1 Lähetuskulude aruanne

LISA 5.2 Lähetustunnistus

LISA 6  Krediitkaardi kuluaruanne

LISA 7.1 Tööaja arvestuse tabel

LISA 7.2 Tööaja arvestuse tabel ajatöölistele

LISA 8  Andmed palgaarvestuste koostamiseks

LISA 9  Vara mahakandmisakt

LISA 10 Kaitseliidu tegevliikme sõidukulude kompenseerimine

LISA 11 Kaitseliidu tegevliikme telefoni kõnekulude kompenseerimine

LISA 12 Reservväelaste töötasu arvestusleht

LISA 13 Kulumaterjalide arvestamise kord

LISA 14 Finantsseadistused- seerianumbrid

LISA 15 Sõidupäevik

LISA 16 Valveteenistuse töötaja tööletuleku avaldus

LISA 17 Valveteenistuse töötaja puhkuseavaldus

LISA 18 Valveteenistuse töötaja taotlus töölepingu tingimuste muutmiseks

LISA 19 Valveteenistuse töötaja taotlus töölepingu lisa vormistamiseks

LISA 20 Valveteenistuse esildis töötaja karistamiseks

LISA 21 Valveteenistuse töötaja lahkumisavaldus                                      31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:80
posted:6/22/2012
language:Estonian
pages:31