Maj arv alused 2011 2012 by s6234U

VIEWS: 16 PAGES: 59

									   Majandusarvestuse alused
     Lektor: Rita Sikk
   Loengukonspekt 2011
Maj.arvestuse liigid, kulu- ja juhtimisarvestus,
bilanss,muudatused bilansis, kasumiaruanne,
 kontod, kahekordne kirjendamine, maksude
          arvestus
    Majandusarvestus
e. accouting, e. Rechnungswesen
on süsteem, mille koostisosaks on:
- finantsarvestus (≈ raamatupidamine)
- kuluarvestus
- juhtimisarvestus
- finantsanalüüs
- eelarvestus
- audiitorkontroll, sisekontroll
- maksude arvestus
Kellele vaja majandusarvestust?
Info ettevõttevälised kasutajad:
Aktsionärid, tulevased aktsionärid, konsultandid
– finantsanalüütikud, investeerimisfirmad. Kas
firma on atraktiivne omanikele, kas tulevikus
firma võib muutuda tulutoovaks või hoopis
muutub olukord halvemaks? Kas firma on
võimeline tootma soovitud kasumit?
Kreeditorid. Kas firma on võimeline laenu
tagasi maksma tähtaegselt? Kas firma on
võimeline maksma ka intresse?
Kellele vaja majandusarvestust?
Info ettevõttevälised kasutajad:
Töötajad. Kas firma on võimeline maksma
tulevikus rohkem? Kas firma on võimeline
maksma töötasusid õigeaegselt?
Kliendid. Kas firma on võimeline müüma kokku-
lepitud mahus, hinnaga, maksetähtajaga?
Valitsus. Kas firmad on võimelised tootma
piisavalt lisaväärtust investeeringuteks?
Kas firmad on võimelid kandma maksu-
koormust? Kas maksud on tasutud õigesti?
  Info ettevõttesisesed kasutajad
     (otsuste tegemiseks)
•  Finantsotsustes – kui palju ja millise
  struktuuriga vajab firma kapitali – laenukapital
  ja omakapital
•  Ressursside paigutamine – millises koguses ja
  kuhu investeerida.
•  Tootmisotsustes – millist toodet toota, millisel
  moel ja millal.
•  Turundusotsused – Müügihindade
  kehtestamine, reklaamieelarvete koostamine,
  millisele turule suunduda ja kuid
Kuluarvestus ja juhtimisarvestus

 Kuluarvestus ühendab endas finants- ja
 juhtimisarvestust. Kuluarvestus jälgib
 kulude kajastamist ettevõtte finants-
 arvestuse protsessis (raamatupidamine,
 aruanded jne) ja samuti kulude kogumist,
 süstematiseerimist ja analüüsimist
 juhtimisarvestuse protsessis (omahinna
 kalkuleerimine, hinnakujundus jne.).
Kulude juhtimine (cost management)

Kulude juhtimine on eesmärkidele ja
 tulemuslikkusele suunatud mõttelaadist lähtuv
 eesmärgistatud tegevusprotsess, mille abil
 kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku
 finants- ja muu infoga.
Kulude juhtimine sunnib otsima uusi võimalusi, et
 aidata organisatsioonil langetada õigeid otsuseid
 ja luua erinevatele huvigruppidele, suuremat
 väärtust madalamate kuludega.
Kulude juhtimine (cost management)

Kulude juhtimine organisatsioonis on vajalik:
• strateegiate väljatöötamiseks ja strateegiliste
 eesmärkide saavutamiseks,
• kasumlikkuse suurendamiseks,
• planeerimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks,
• kulu-tulemus seoste kindlakstegemiseks,
• aruandluse koostamiseks,
• muude organisatsioonile pandud kohustuste
 täitmiseks.
Kuluarvestussüsteemi 3 komponenti

Kululiigid:    Kulukohad:    Kulukandjad:
Kuluarvestus   Millistes     Millises mahus
peab selgitama,  ettevõtte     on erinevate
millised kulud  struktuuri või  arvestusobjekti
esinevad     tegevusportses  de tarvis tehtud
ettevõttes.    si osades     kulusid?
Seotud kulude   kululiigid    Võimaldab
registreerimise  tekivad. Keskne  võrrelda
ja hindamisega  probleem –    erinevate
         üldkulude     arvestusobjekti
         jaotumine     de tulemusi
         kulukohtade
    Muutuv- ja püsikulud
• Muutuvkulud       • Püsikulud jäävad
 muutuvad koos       teatud ajaperioodi
 tegevuse mahu       vältel erinevate
 muutumisega –       tegevusmahtude
 otsene materjalikulu,   puhul muutumatuks –
 tükitööliste palk,     hoonete
 tehnoloogilise energia   amortisatsioon,
 kulu, kütusekulu      administratiivkulud,
 transpordis jt.      rendikulud jt.
          Ülesanne
• Külalistemaja püsikulud on 1000 € kuus.
• Muutuvkulud (toitlustamine, pesu) on 20€.
 külalise kohta.
• Millised on tegevuse kogukulud ja ühe külastaja
 vastuvõtukulud 50, 75 ja 100 külalise puhul?
• Koostage tulemuste kohta graafikud (kogu
 muutuvkulu, ühiku muutuvkulu, kogu püsikulu,
 ühiku püsikulu), kus x-teljel on külastajate arv ja
 y-teljel kulud
    Ülesande lahendus

Külalis Püsiku Muutu Kogu-  Muutu Püsikul Ühiku
te   lu   vkulu kulu  v-kulu u ühiku kulu
arv             ühiku kohta kokku
               kohta
50

75

100
  Tasuvuspunkt e kasumilävi
e kulude katmise piir on see müügimaht üle mille
 hakkab ettevõtte saama kasumit.
 Kasum = Tulud - Kulud
 Kasum = Tulud -(Püsikulud+Muutuvkulud)
Tasuvuspunktis kasum = 0
 a) 0 = Tulud – Püsikulud – Muutuvkulud;
          Püsikulud_____
b) Tas.punkt =     Muutuvkulud
         1 - Müügikäive(tulu)
       Eelarvestamine (1)
Eelarve (budget) on kavandatavate tegevuste
 (plaanide) ja oodatavate tulemuste esitus
 rahalises väljenduses.
Eelarvestamisel on oluline roll kogu
 organisatsiooni planeerimisprotsessis, sest just
 eelarvete abil mõtestatakse lahti ja
 täpsustatakse strateegiaid ning nende
 elluviimiseks vajalikke ressursse ja tegevusi.
Tekib võrdlusbaas tegelike tulemuste hindamiseks
 ning võrdlevanalüüsiks (benchmarking).
      Eelarvestamine (2)

Tegevusperioodi lõpus kasutatakse eelarvet
 tulemuslikkuse hindamisel.
Eelarve koostamiseks (budgeting) nimetatakse
 eelarve koostamise protsessis tehtavaid
 tegevusi. Eelarve koostamisel kasutatavad
 protseduurid ja tegevused moodustavad
 eelarvestamissüsteemi (budgeting system).
Eelarvestamise protsessis on oluline tähtsus
 prognoosimisel ja eelarve projektide koostamisel
      Eelarvestamine (3)

Prognoose liigitatakse järgmiselt:
• lühiajalised – kuni 1 aasta;
• keskmised – 1-5 aastat;
• pikaajalised – 3-15 aastat.
Eelarve ja prognoos on paljuski erinevad. Eelarve
 eeldab, et sooritatavad tegevused vastaksid
 eelarves ettenähtutele ja aitaksid saavutada
 eesmärgiks seatud tulemusi. Prognoos püüab
 ette aimata, mis tulevikus toimub. Kõikides
 eelarvetes on prognoosimise elemente.
      Eelarvestamine (4)

Terminoloogiliselt on otstarbekas nimetada
 eelarveprotsessis koostatavaid eelarveid seni
 prognoosiks/projektiks, kuni need on eel-
 arve(te)na vastu võetud. Nt. niikaua, kui eelarve
 on vastava otsustaja poolt kinnitamata,
 nimetatakse seda prognoosiks ja pärast
 kinnitamist juba eelarveks.
Eelarve koostamiseks kaks põhilist meetodit -
 traditsiooniline ehk baasiline eelarvestamine
 ning nullbaasiga (null-baasist lähtuv)
 eelarvestamine.
         Audiitorkontroll

• Auditeerimine on raamatupidamisaruande
 kontrollimine ja sellele hinnangu andmine
 Audiitortegevuse seadusest lähtudes.
 Auditeerimise õigus on audiitoril.
• Raamatupidamise aastaaruande audit on
 kohustuslik igale aktsiaseltsile,
 riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku
 omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule
 juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest
 eraldist saavale erakonnale.
     Auditi kohustus (1)

• Raamatupidamise aastaaruande audit
 onkohustuslik
 raamatupidamiskohustuslasele, kelle
 raamatupidamise aastaaruandes toodud
 aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks
 ületavad alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 2 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000
 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 30 inimest.
     Auditi kohustus (2)

• Raamatupidamise aastaaruande audit on
 kohustuslik
 raamatupidamiskohustuslasele, kelle
 raamatupidamise aastaaruandes toodud
 aruandeaasta näitajatest vähemalt üks
 ületab alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 6 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000
 000 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 90 inimest.
    Ülevaatuse kohustus (1)

• Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on
 kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle
 raamatupidamise aastaaruandes toodud
 aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületab
 alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 1 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000
 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 15 inimest.
    Ülevaatuse kohustus (2)

• Raamatupidamiskohustuslasele, kelle
 raamatupidamise aastaaruandes toodud
 aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab
 alljärgnevaid tingimusi:
 1) müügitulu või tulu 3 000 000 eurot;
 2) varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000
 eurot;
 3) keskmine töötajate arv 45 inimest.
• Kohustusliku ülevaatuse võib asendada
 auditiga.
      Maksuarvestus
  Kasulikud lingid
•  www.riigiteataja.ee
•  www.emta.ee
•  www.finance.ee
•  www.raamatupidaja.ee
•  www.maksumaksjad.ee
       Maksud – millal?

• Maksud on sama vanad kui on inimkond.
• Maksuks võib pidada annetusi jumalale, et
 vältida ja säästa ennast nende vihast või
 kingitused võimsatele ja vägevatele, olgu selleks
 siis väepealikud, kuningad ja miks mitte kasvõi
 pruudi isa.
• Üheks varasemaks laiemalt tuntud maksuks oli
 keiser Vespasianuse poolt Roomas esimese
 aastatuhande 70-ndal aastal kehtestatud maks
 avalikele käimlatele
    Maksustamise eesmärk

Maksudel on mitmeid eesmärke ning otseseid ja
 kaudseid kõrvalmõjusid maksumaksja suhtes.
 Seda nimetatakse maksuterminoloogias ka
 maksude:
• - koormamisfunktsiooniks (nt koguda raha
 riigieelarvesse)
• - kujundamisfunktsiooniks (nt mõjutada
 käitumist või tarbimist)
Maksusaladuseks on mis tahes
 maksukohustuslast puudutav teave,
   Maksusüsteemi kujunemine

• F.D.Roosevelt: “Maksud on lõiv, mida isikud
 tasuvad privileegi eest olla organiseerunud
 ühiskonna liige”
• Maksustamine on riigis asuvatelt ja selle
 teenuseid tarbivatelt inimestelt osa nendele
 laekuva tulu või nende omanduses oleva rikkuse
 äravõtmine eesmärgiga katta ühiskondliku elu
 organiseerimisega seotud kulusid
• Maksusüsteem kujunes osalt juba vanaajal.
 Maksukogujad olid nii muistses Egiptuses,
 Kreekas kui Babüloonias, samuti maiade riigis
     Kohalikud maksud
• Kehtestatakse kohaliku omavalitsuse poolt ning
 kehtivad ainult nende territooriumil.
• Aluseks on valla või linnavolikogu poolt
 vastuvõetud määrus, mis kehtestab kõik
 maksukogumiseks vajalikud regulatsioonid
• Müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja
 tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks,
 loomapidamismaks, lõbustusmaks ja
 parkimistasu.
• Kehtestatud on ainult osa nendest maksudest
 ning kaugeltki mitte kõikide kohalike
 omavalitsuste territooriumil.
      Riiklikud maksud
• Kehtestatakse iseseisvate maksuseadustega,
 mis sätestavad selle nimetuse, maksubaasi, -
 määra, -soodustused, maksusumma arvutamise
 ja tasumise korra, laekumise koha ja tähtajad.
• Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks,
 maamaks, hasartmängumaks, käibemaks,
 tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks
         Maksud (1)
• Palgaga seotud maksud:
 Töövõtjalt (2011):
 1) tulumaks (21%….X summalt)
 2) töötuskindlustusmakse (2,8%)
 3)vajadusel pensionikindl(2%)
 Tööandja maksab:
1) 33% sotsiaalkindlustusmaksu
 2) 1,4% töötuskindlustusmaksu
         Maksud (2)
• Ülesanne: Teha jurist Kalle palgaarvestus, kui tema
 töölepingujärgne töötasu X kuul oli 1000 (2011) ja
 lisatasu (preemia) 100.-
 sünd. 1984 aastal, avaldus T/m vaba min… ja
 Pensionikindl.
 1) töötuskindlustusmakse: 1000*..%=…
 (2) pensionikindl: 1000* 2%=)…
 3) summa, millest TM= 1000-…….
 TM=……… P.s: SM…? Ja tööandaja TKM...
  Raamatupidamise ajalugu
Arvepidamise ajalugu ulatub 8 000-10 000 e.m.a
Lähis-Idas, s.o märkmed karj, vilja jm kohta.
3000 a e.m.a leiutasid Sumerid numbrisüsteemi
(esimesed kes kasutasid kirja).
Babüloonia kuningas Hammurapi (XVIII saj
e.m.a) – vanim seaduste kogu.
Luca Pacioli – teadlane, matemaatik, 1494 a
ilmus Veneetsias raamatuna (üks esimesi trükituid
üldse), millest ühe osa moodustas traktaat
arvepidamisest – bestseller.
Arvutustehnika: muuhulgas Roomas – abakus...?
     Finantsarvestus
Finantsarvestuse infosüsteem on arvestuse
infosüsteemi see osa, mille eesmärgiks on
koguda ettevõtte majandustehingute andmestik
reeglite järgi, mis võimaldaks majandusaasta
lõpus koostada
raamatu-pidamis-regulatsioonidele
(Raamatupidamisseadus, Rahvusvahelised
Finantsaruandluse Standardid (IFRS)) vastav
raamatupidamise aastaaruanne.
    Finantsraamatupidamise
     põhimõtted, printsiibid

• Finantsaraamatupidamine ≈ raamatupidamine
 Nimetus tähendab: lõppeb finantsaruandlusega
 Tugineb – finantsrvestuse põhimõtetel e
 printsiipidel (Rp seadus)
 Reglementeeritus  riiklikud ja rahvusvahelised
           normatiivaktid
 S.o: rp seadus, RTJ-d, rp sise-eeskirjad,
 maksuseadused
  Raamatupidamise seadus (1)

Rp seadus:
•   Raamatupidamiskohustuslaseks on
 riik
 juriidiline isik
 FIE
 omavalitsuse üksus
 filiaal
• Vabariigis korraldab raamatupidamist
 Raamatupidamise Toimkond
    Raamatupidamise seadus (2)
    Raamatupidamine – rangelt
       dokumentaalne
• Raamatupidamise algdokument... tõend, millel
 peavad olema järgmised andmed:
 1) dokumendi nimetus ja number;
 2) koostamise kuupäev;
 3) tehingu majanduslik sisu;
 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 5) tehingu osapoolte nimed;
 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
 7)...esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab
 (kinnitavad) majandustehingu toimumist;
 8) vastava raamatupidamiskirjendi jrk. nr.
   Raamatupidamise seadus (3)

• Ettevõte on kohustatud kõiki majandus-tehinguid
 dokumenteerima (algdok.) ning kirjendama
 raamatupidamisregistrites mõistliku aja
 jooksul pärast tehingu toimumist nii, et oleks
 tagatud aruannete tähtaegne esitamine.
• Raamatupidamisregistreid võib vormistada:
 1) käsitsi kirjutatud või trükitud dokumentidena;
 2) kirjalikku taasesitust võimaldaval infokandjal
• Aldokum, registreid peab säilitama seitse
 aastat, alates vastava majandusaasta lõpust.
  Raamatupidamise seadus (4)

• Kassapõhine arvestus on majandus-
 tehingute kajastamine vastavalt nendega
 seotud raha laekumisele,väljamaksmisele.
• Tekkepõhine arvestus on tehingute
 kajastamine vastavalt majandus-
 tehingu toimumisele, sõltumata sellest,
 kas sellega seotud raha on laekunud või
 välja makstud
   Raamatupidamise seadus (5)
     Rp. sise-eeskirjad
• Rp.kohustuslane on kohustatud koostama
 raamatu-pidamise sise-eeskirja, mis kehtes-
 tab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega,
 reguleerib maj.tehingute dokumenteerimist ja
 kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilita-
 mist, rp.registrite pidamist, tulude ja kulude
 kajastamist kasumiaruandes, varade ja kohus-
 tuste inventeerimist, kasutatavaid arvestuspõhi-
 mõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete
 koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist
    Raamatupidamise seadus (6)
         Mõisted
  • Vara, kohustused ja omakapital
 Iseloomustavad ettevõtte finantsseisundit
 Valem.........................................
•   Tulu, kulu ja kasum
 Iseloomustavad ettev. Majandustulemust
 Valem...........................................
•   Kaks raamatupidamistava: Eesti hea raama-
 tupidamistava ja rahvusvahlistel finantsaruand-
 luse standarditel põhinev (bösiettev., krediidi..)
       Majandusaasta aruanne

Majandusaasta: 12 kuud (erand. mitte üle 18)
Majandus/a aruanne (aega teha 6kuud)koosneb
• Raamatupidamise aastaarunne
• Tegevusaruanne
millele lisanduvad
• Audiitorkontrolli järeldusotsus
 (Kasumijaotuse ettepanek (äriühingute puhul)
    Raamatupidamise aastaaruanne

koosneb:
Põhiaruanne
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne ja
Lisad
        Bilanss (1)
Kajastab teatud kp seisuga ettevõtte
finantsseisundit, s.o vara, kohustusi ja
omakapitali.
Eesti hea raamatupidamistava rakendamisel
lähtuda seaduse lisas toodud bilansiskeemist (vt
kirjete selgitus)
Lähtudes arusaadavuse printsiibist võib kirjeid
täiendavalt liigitada, lisada uusi kirjeid.
Rp kohustuslase asutamisel koostatakse
algbilanss (seis enne maj.tegevuse algust),
lõppemisel - lõppbilanss.
        Bilanss (2)
  AKTIVA            PASSIVA
e varad (nende paigutus) e kohustused ja omakapital
             (varade moodust. allikad)
KÄIBEVARAD          LÜHIAJALIS. KOHUST.
Raha, lühiajalised      Võlad tarnijatele, ostjate
väärtpaberid ja nõuded,    ettemaks, maksuvõlad,
varud.....          võlad töövõtjatele jm
PÕHIVARAD           PIKAAJALISED KOHUST
Pikaajalised finantsinvest,  Pikaajal.pangalaen....
kinnisvarainvesteeringud   OMAKAPITAL
materiaalne pv, immater pv  Põhikapital, reservid,
               kasum...
Muudatused bilansis majandustehingute
   mõjul, neli võimalust (1)
 Enne tehingute algust eeldame bilansi summat
 5000 (tuhandetes)
   A = 5000 ja   P = 5000
 I. A kirje suureneb
  ja A kirje väheneb samas summas. Näiteks
 ostetud sularaha,400 kr eest materjali. Siit
 A-s Varude all Materjal + 400 ja Raha – 400:
   A =....... ja   P = .......
Muudatused bilansis majandustehingute
   mõjul, neli võimalust (2)
 II P kirje suureneb ja P kirje väheneb samas
 summas. Näiteks: eraldatud aruandeaasta
 kasumist kohustuslikku reservi 300. P-s
 Kohustuslik reserv + 300 ja Aruandeaasta
 kasum – 300. Siit:
 A =................ ja P = ..................
 III A + ja P + samas summas. Näiteks: saadud
 lühiajalist pangalaenu 1000.
 A Raha + 1000 ja P Lühiajalised laenud + 1000
 A = .................. ja P = .......................
Muudatused bilansis majandustehingute
   mõjul, neli võimalust (3)

   IV Üks A kirje – ja teine P kirje – samas
   summas
   Näiteks: makstud tagasi lühiajal.
   pangalaenu 200
   A Raha – 200 ja P Lühiajal. laenud –
   200, siis
   A =................ ja P = ...................
   Kuidas muutuvad/ ei muutu bilansisummad
   peale: I; II; III ja IV muutuse võimalust?
          Näide
Härra Pops asutas firma (osaühingu), avas panga-
konto ja üüris bürooruumid . Tehingud jaanuar
  2011:
1.Osakapitali sissemaks 2 500
2.Sularahas eest 300 ostetud kontoritarbeid
3.Ostetud arvega arvuti, hind 1 000.
4.Tasutud jaanuari üüriarveid 240.
5.Arvestati ja maksti palka 20 00
6.Konsultatsiooniteenuste eest laekus 1 800.
    Rahavoogude aruanne
• Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamis-
 kohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja
 väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile
• äritegevuse
• investeerimistegevus: põhivarade ja muude
 investeeringute soetamine ja müük
• finantseerimistegevus: muutuvad ettevõtte
 omakapital või laenude koosseisud või suurus.
  Raha- e kassavoogude prognoosi
       koostamine
• Koostatakse kassapõhiselt (laekuvate ja
 väljamakstavate rahasummade vahena)
• Koostatakse igakuiselt, võttes arvesse kõik
 maksetingimused. Ül: koostada rahavood...
• Prognoos näitab ettevõtte tegevuse,
 investeeringute ja finantsoperatsioonide mõju
 rahakäibele ja ettevõtte rahavajadust.
• Ei ole olemas ainuõiget kassaprognoosi skeemi
 kõigile, soovitav vajadusel vaadata EAS näide
• NB! Amortisatsioonisumma ei ole rahakulu!
     Kasumiaruanne (1)
Kasumiaruanne kajastab aruandeperioodi
majandus-tulemust e. tulusid, kulusid ja kasumit
(või kahjumit)
Rp.kohustuslane peab oma aruandes kasutama
ühte kahest lubatud kasumiaruandeskeemist.
Skeem 1: ärikulud on liigendatud lähtudes
kulude olemusest näit: materjalikulu, palgakulu...
Skeem 2: ärikulud on jagatud lähtudes kulude
funktsioonist ettevõttes (näit: müüdud toodete
maksumus, turustuskulud, üldhalduskulud
Vt. Kasumiaruande skeem
      Kasumiaruanne (2)
• Kasumiaruandes kajastub tekkepõhine kasum.
• Tulud-kulud kajastatakse (skeemis 1):
 1. Äritegevusega seotud (müügitulu e –käive,
 muu äritulu, materjalikulu, tööjõukulu,
 amortisatsioonikulu jm)
 2. Finantstegevusest tulenevad (intressikulud,
 fin.tulud/kulud... aktsiatelt, valuutakursimuutus-
 test, jm).
  Ülesanne: koostada kasumiaruanne
 Rp. seadus: Majandustehingute
    dokumenteerimine
Majandustehing – selle tagajärjel muutub
midagi rp.kohustuslase varade, kohustuste või
omkapitali koosseisus.
Kõik tehingud tuleb dokumenteerida ja
kirjendada.
Kirjendatakse kahekordse kirjendamise
põhimõttel
Kirjend peab sisaldama.....(vt rp. seadus).
Iga kirjendi aluseks algdokument või nende
põhjal
koostatud koonddokument. Rekvisiidid vt. rp.
seadusest (dokum nimetus, number,
   Rp. seadus: Kontoplaan ja
      rp.registrid
Raamatupidamiskohustuslane koostab
kontoplaani (kontode loetelu)
Raamatupidamisregistrid peavad võimaldama
teha väljavõtteid kirjendatud majandus-
tehingutest kontode kaupa kronoloogilises
järjekorras (süstemaatilised, kronoloogilised
registrid) Vt. lisa: Raam.pidaja assistent I tase,
lk 26-27.
Paranduste tegemine: ei kustuta, õiendiga,
paranduslausend, storno....(vt .lk 32-33)
       Kontode liigid
Kontoplaan: raamatupid. Siseeeskirjades
Bilansikontod:
Aktva ja passiva; kontraaktiva ja –passiva...
Kasumiaruande kontod: tulude ja kulude....
Tulemuskontod s.o tulude-kulude koond...
Sünteetilised (rahaliselt) ja analüütilised (kus
 sünteetilise konto info on detailiseeritud;
 arvestust võib pidada nii rahaliselt kui
 natur.näitajates) kontod.
      Kontode struktuur
 Kontod esindavad mingit bilansi kirjet ning
 vastavalt kas vähendavad või suurendavad
 vastavat bilansikirje summat.
 Kõikide kontode vasakut poolt nimetatakse
 deebet pooleks ja paremat poolt kreedit pooleks.
 Vastavalt kõik deebetkirjed lähevad konto
 vasakule poolele e. deebetpoolele ja
 kreeditkirjed paremale poolele e. kreeditpoolele.
Vt lisa: Raamatupidaja assistest, Itase, lk 15-22
   Kahekordne kirjendamine
 s.t: majandustehingud kirjendatakse vähemalt 2
 korda: ühe konto deebetisse ja teise kreeditisse.
 Seda seost nimetatakse kontode korrespondeeri-
 vuseks, kontosid korrespondeeruvateks kontodeks.
 Eesti keeles:rp. kirjend, kanne, lausend,konteering
 Lihtlausend – kus seotud kaks kontot
N: D Kassa 200 K Pank 2 00
 Liitlausend – omavahel seotud 3 või enam kontot
Vt. lisa Rp.assistendi I tase, lk 28-31
     Tööandja maksud (1)
Erisoodustus
Tööandja maksab tulumaksu töötajale tehtud
erisoodustuselt.
Töötajaks lõike on töölepingu alusel töötav isik, avalik
teenistuja, juhtimis- või kontrollorgani liige, samuti füüsiline
isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus
kuud. Töötajaks loetakse ka töövõtu-, käsundus- või muu
võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat
füüsilist isikut.
Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või
rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse eelpool nimetatud
isikutele
     Tööandja maksud (2)
Erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida tööandja
annab lõikes nimetatud isiku abikaasale, vanemale või lapsele.
Näiteks: Kingitud pearaamatupidajale sünnipäevaks õlimaal,
makstud arvelduskontolt 100 ja km 20, kokku 120.-
Erisoodustuse tulumaks ( 21/79)…………………………….
Erisoodustuse sotsiaalmaks (33% erisoodustuse summalt koos
tulumaksuga e brutosummalt)…………………………
Erisoodustuse summa: 120, tulumaksu summa X,
Brutosumma = 120 + X
Koostada lasusendid.
      Tööandja maksud (3)
 Kingitused;
 Dividendid ning muud kasumieraldised;
 Ettevõtlusega mitteseotud kulud
 maksustatakse tulumaksuga 21/79.
Ülesanne:
 Kingitud värviteleviisor (makstud a/k-lt): 600 + km 120,
 kokku 720.-: parimale töölisele, lastekodule (valitsuse
 nimekirjas) ja aasta parimale isale (pole oma töötaja).
 Väljamakstava palga brutosumma 30 000.
 Tööandja maksud on veel arvestatud palgalt (vt palgad)

								
To top