inkilap notu

Document Sample
inkilap notu Powered By Docstoc
					İNKILAP:Arapça bir kelime olup bir halden diğer hale geçmek anlamında kullanılır.Geniş manada bir milletin sahip olduğu
sosyal,siyasal,askeri,kültürel vb. alanlardaki kurumların köklü bir şekilde değiştirilerek bu kurumların yerine çağdaş dünyanın
kurumlarını getirmektir.
Ör:Fransız inkılabı,Türk inkılabı
İHTİLAL:Bir devletin mevcut siyasi yapısına iktidar düzenini hukuki kurallara uymadan zorla değiştirtmesidir.İnkılaba
geçiş,safhasıdır.
İSLAHAT=REFORM:Yeniden şekillendirme,düzeltme,iyileştirme anlamına gelir.Islahat ve reform yeni bir şey getirmekten ziyade
mevcudun düzeltilmesini esas alır.
       20. YY.'DA OSMANLI DEVLETİ
20. yy'da Osmanlı Devletinin dağılma süreci hızlandı.1908'de 2. Meşrutiyetin ilanı sırasında büyük karışıklıklar yaşandı.Bu
karışıklıktan yararlanan ;
1) Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
2)Girit Yunanistan’a bağlandığını bildirdi.
3)Avusturya Berlin anlaşması ile geçici olarak yönetimi üstlendiği Bosna-Hersek'i resmen topraklarına kattı.
  Sömürgecilik Faaliyeti Sonucunda:Fransa;Cezayir (1830) ve Tunus’u (1881) İngiltere Kıbrıs’ı (1978) ve Mısırı (1882) işgal etti.
Milliyetçilik faaliyeti sonucunda: Yunanistan (1829)Sırbistan (1878) Karadağ (1878) ve Romanya (1878) kaybedildi.
     2.MEŞRUTİYETİ'İN İLANI (1908)
1908'de Balkanlardaki karışıklıkların giderek artması ve Avrupa'da devletlerin yeni isteklerde bulunması üzerine ittihat ve
Terakki cemiyeti yanlıları Makedonya'da ayaklanma çıkarttılar.Bunun üzerine 2.Abdülhamit Kanun-u Esasiyi yeniden yürürlüğe
koydu.Böylece 2.Meşrutiyeti dönemi başlamış oldu.      31 MART OLAYI (13 NİSAN 1909)
Nedenleri:
A)İttihat ve terakki fırkasına karşı büyük bir muhalefetin oluşması.
B) Meşrutiyeti Benimsemeyen kişilerin tepkisi.
Padişahın ayaklanmayı bastıramaması üzerine Selanik’te bulunan 3. Ordu harekete geçti.Buna Edirne deki birliklerde
katıldı.Mahmut Şevket Paşa’nın komutasındaki hareket ordusu adı verilen bu ordu isyanı bastırdı.2. Abdülhamit tahttan
indirilecek yerine 5.Mehmet Reşat getirildi.
NOT: Mustafa Kemal hareket ordusunda Kurmay Subay olarak görev yapmıştır.
 OSMANLI DEVLETİ KURTARMAK İÇİN ORTAYA ATILAN FİKİR AKIMLARI
Osmanlıcılık:Milliyetçi isyanları durdurup ülkenin bütünlüğünü korumak için         devlet sınırları içinde yaşayan bütün
milletleri,dil,din,ırk farklılıkları gözetmeden aynı hak ve sorumluluklara sahip olmasını savunmuşlardır. Milliyetçilik düşüncesinin
güç kazanmasına paralel olarak etkinliğini kaybetti.
İslamcılık (İslam birliği): özellikle 1877-1978’de Osmanlı Rus savaşından sonra önem kazanan bir düşüncedir. Ülkenin
bütünlüğünü korumak amacıyla hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanların halifenin etrafında toplanması gerektiğini
savunmuşlardır.Buna göre toplumun temel direği dindir.
 2.Abdülhamit döneminde devlet politikası olacak kadar güç kazandı.Mehmet Akif,Cemalettin Afgani,Sait Halim Paşa gibi
aydınlar tarafından savunuldu.
  1.Dünya savaşında özellikle Arap cephelerinde milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle bu düşünce önemini kaybetti.
Turancılık:Bütün Türkleri bir devlet içinde bir bayrak altında toplamak düşüncesidir. İttihatçılarnı ileri gelenleri tarafından
ortaya sürülmüştür. 1.Dünya savaşında Kafkas cephesindeki yenilgi,son Osmanlı Mebusun Meclisinin ve yeni Türk Devletinin Misak-
I Milli’yi benimsemesi ile önemini kaybetti.
Türkçülük:Bu anlayışa göre devlet ancak dili,dini soyu ve ülküsü bir toplumlar ayakta durabilir.Bu akım 2.Meşrutiyet döneminde
önem kazandı.Bu düşünce ziya Gökalp’le ilmi bir çehre kazandı.Milli mücadelenin kazanılmasında etkili oldu.Yeni Türk devletinin
temel politikası oldu.
Batıcılık:Bu akıma göre Batının üstünlüğü bilime dayalıdır ve buna karşı gelmek doğru değildir.Fakat batıcılar fikir birliği içinde
değildirler.Bir kısmı batının bilim ve tekniği alınmalı,bir kısmı kültürü alınma vb. Fikirleri savunmuşlardır.

            Trablusgarp Savaşı(1911)
Nedenleri:
  1) Biriğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde arayışı.

  2) İtalyanın sömürge olarak en yakın Trablusgar’I görmesi.

  3) İngiltere ve Fransa;İtalyanın’nın Almanya’ya yaklaşmasını engellmek amacıyla İtalya’nın Trablusgarp’taki isteklerine göz
    yumması.                                 1
  4) 1909 Trablusgarp Raccanigi anlaşması ile Rusya ,İtalya’nın Trablusgarp’taki,İtalya’da Rusya’nın boğazlardaki isteklerini
    Kabul etmesi.

  5) Osmanlı devletinin Mısır’ın elinden çıkması üzerine karayolu ile ve donanmanın Haliç’te çürütülmesiyle de deniz yolu
    ileTrablusgarp’a asker yollayamayacak durumda olması ve İtalya’nın bundan yararlanmak istemesi.

  6) 2.Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı devletinin içine düştüğü durumdan İtalya’nın yararlanmak istemesi.

    28 Eylül 1911’de İtalya Trablusgarp’ın uygarlıktan geri kaldığını ve buradaki vatandaşlarına baskı yapıldığını belirten savaş
  ültimatonunu Osmanlı devletine verdi ve Trablusgarb’a asker çıkardı.Osmanlı devleti Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi birkaç
  gönüllü subayla Trablusgarb halkını teşkilatlandırarak İtalyanlarla mücadele yolunu seçti.

   İtalyanlar Trablusgarb’I ele geçiremeyince Osmanlıyı barışa zorlamak için 12 adayı işgal etti. Balkan savaşının çıkması ve
  İtalya’nın 12 adayı işgal etmesi sonucunda anlaşma yapmak zorunda kaldı.

          UŞİ ANLAŞMASI (18 Ekim 1912)
   1) Trablusgarb İtalyanlara bırakıldı. (Osmanlının Kuzey Afrikadaki varlığı sona erdi.
   2)Oniki ada ve Rodos Yunan işgaline karşı savaş sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.
   3) Trablusgarp dini bakımdan halifeye bağlı kalacaktı.
   4) İtalya Osmanlının Duyun-u Umumiye’ye olan borçlarının Trablusgarp payını ödeyecektir.
   5) İtalya Kapütülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlıya yardım edecekdir.
  NOT:
  1) İtalyanlar Balkan savaşından sonra 12 adayı geri vermedi. 2. Dünya savaşından sonra 1947 Paris anlaşmasıyla 12 ada
    Yunanistana verildi.

  2) İtalyanın 12 adayı işgali ile doğu Akdenizdeki güçler dengesi değişti.

          1. Balkan Savaşı(1912-1913):
Nedenleri
1)Rusya’nın Türkleri Balkanlardan atmak amacıyla uyguladığı panislavizm politikası.
2)Rusya aracılığı ile Sırbistan,Karadağ,Yunanistan ve Bulgaristan’nın ittifak oluşturması.
3)Balkan davetlerinin Osmanlı’yı Balkanlardan atma isteği.
4)Bulgaristan’ın Makedonya’yı olarak Ege’ye inmek istemesi.
5)Sırbistan ve Yunanistan’ın Makedonya’da hak iddia etmesi
6)Reval görüşmesi sonrasında Rusya’nın Osmanlı üzerindeki yayılımına izin verimesi.
7)Osmanlı devletinin Trablusgarp savaşında olması.
8)İttihat ve terakki partisinin yanlış Balkan politikası
Yenilginin Nedenleri:
1)Osmanlı ordusunun aynı anda birden çok cephede savaşması.
2)Sırp ve Bulgar çetelerinin Osmanlı ulaşım ve haberleşme araçlarına Sabotaj düzenlemesi
3)Balkanlardaki Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması.
4)Ordu içindeki ikilik ve organize bozukluğu.
Londra Anlaşması(30 Mayıs 1913):
1)Midye-Enez hattının Batısında kalan topraklar Trakya(Gelibolu Hariç)Bulgaristan’a verildi.(Edirne,Kırklareli ve Makedonya
elimizden çıktı.)
2)Makedonya toprakları Sırp ve Yunanlılar arasında paylaşıldı.
3)Arnavutluk ve Ege adalarının durumu büyük devletlerinin kararına bırakıldı.
Sonuçları:
1)Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.(Osm. Balkanlardaki varlığı sona erdi.)
2)Bulgaristan Ege ve Marmara denizine ulaştı.
3)Osmanlının Rumeli ve Ege hakimiyeti sona erdi.
4)Batı Trakya’nın elimizden çıkması ile Türk azınlık sorunu ortaya çıktı.
5)İttihat ve Terakki partisi karışıklıktan yararlanarak Bab-ı Ali baskını ile yönetimi ele geçirdi.(23 Ocak 1913)
2-Balkan Savaşı:
Nedenleri:
1)Bulgaristan’ın alınan toprakları paylaşmak istememesi.
2)Alınan toprakların paylaşılmasında sorun çıkması.
3)Romanya’nın,Bulgaristan’ın güçlenmesini kendi aleyhine görmesi.

                                 2
 Bulgaristan;Sırbistan ve Yunanistan’ın ittifak oluşturduğunu anlayınca 2 devlete savaş ilan etti.Romanya’da Bulgaristan’a savaş
açtı.
  Osmanlı karışıklıklardan yararlanarak Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı.
İstanbul Anlaşması(29 Eylül 1913)
Osmanlı ile Bulgaristan arasında yapıldı.
1)Edirne,Dimetoka ve Kırklareli Osmanlı’da kaldı.
2)Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.
3)Türkler kendi müftülerine seçebilecek.
4)Türkler isterse 4 yıl içinde Anadolu’ya göç edebilecek.
5)Türkler ilk,orta okul seviyesinde kendi okullarına açabilecek
----NOT----:Bu anlaşma büyük ölçüde Lozan’da imzalanan Türk-Bulgar sınırı belirlenmiştir
Atina Anlaşması(13 Kasım 1913):Osmanlı ile Yunanistan arasında yapıldı.
1)Yunanistan’daki Türklerin hakları belirlendi.
2)Yanya,Girit ve Selanik Yunanistan’a verildi.
Not:Büyük Devletler Şubat 1914’te aldıkları karar ile imroz,Bozcaada ve meyis dışındaki Ede adalarını Yunanistan’a oniki adayı da
İtalyanlara bıraktılar.
İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):Osmanlı İle Sırbistan arasında imzalandı. Sırbistan’daki Türklerin durumu düzenlendi.
Bükreş Anlaşması(10 Ağustos 1913) :Balkan devletleri kendi arasında yaptı.Bulgaristan zararlı çıktı.Bu anlaşma Balkanlardaki
Huzuru sağlayamadı.
                        1.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) :
Genel Nedenler:
1-Büyük Devletlerin Ekonomik çıkar çatışmaları.
2-Milliyetçilik ve Özgürlük hareketleri
3-Karşılıklı siyasi rekabetler bloklaşmalar,devletler ve milletler arası uyuşmazlık
Özel Nedenler:
1-İngiltere ve Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik yarış
2-İngiltere ve Almanya arasında olan silahlanma yarışı
3-Almanya’nın İngiliz sömürgelerinde gözü olması
4-Cermen-Slav çatışması
5-Bağdat-Berlin Demir yolu ile Ortadoğu petrollerinin Almanya’ya taşınması isteği
6-İtalya’nın Sömürge arayışı
7-Rusya’nın boğazları ve balkanları egemenliği altına alma istemesi
8-Rusya’nın Panslavizm politikasının Avu.-Mac. İmp. Zarar vermesi.
9- Japonya’nın Almanya’nın uzak doğudaki sömürgelerini ele geçirmek istemesi
 İtilaf Devletleri:                İttifak Devletleri
-Sırbistan,Kara dağ 29 Temmuz 1914         -Avusturya-Macaristan 18 temmuz 1914
-Rusya 1 Ağustos 1914             -Almanya 1 Ağustos 1914
-Fransa,Belçika 3 Ağustos 1914          -Osmanlı Devleti 11 Kasın 1914
-İngiltere 5 Ağustos 1914            - Bulgaristan 14 Eylül 1915
-Japonya 13 Ağustos 1914
-İtalya 24 Mayıs 1914
Not: İtalya İttifak Bloğundaydı.Savaş başladığında tarafsızlığını ilan etti.Daha sonra İtilaf devletlerinin yanında ne aldı.
  Almanya’nın Osmanlı Devletini Yanında Savaşa Girmesini İstemesinin Nedenleri:
1-Osmanlıya Güneyde Yeni cepheler açtırarak Rusya’yı Güneye Çekip Batıda İngiltere ve Fransa İle daha rahat savaşmak.
2-Osmanlı Devleti aracılığı ile İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri ile arasındaki bağı kesmek.
3-Rusya’nın müttefikleri ile bağını kesmek
4-Halifenin kutsal cihat çağrısından yararlanmak.
5- Osmanlının ham madde ve asker gücünden yararlanmak.
  Osmanlı Devletinin Almanya Yanında Savaşa Girmesinin Nedenleri:
1-İngiltere,Fransa ve Rusya’ya karşı Alman desteğini alarak bağımsızlığını korumak.
2- kaybedilen toprakları geri alma isteği.
3- İttihat ve Terakkinin Alman hayranlığı
4-Savaşa Almanların Kazanacağına Olan Güven
5-Almanya’dan alınacak destek ile orta Asya Türkleri ile birleşip Türk imp. Kurmak
6- 2 Ağustos 1914 tarihinde Alman-Osmanlı İttifak anlaşması
Osmanlının İngiltere Yanında Yer Almamasının Nedenleri :
1-İngiltere’nin Osmanlı topraklarında gözü olması
2-İngiltere ve Fransa’nın Osmanlının İttifak teklifini kabul etmemesi
3-Osmanlının satın aldığı savaşı gemilerinin verilmemesi.
                                 3
Savaşın Başlangıcı:Avus.-Mac. İmp. Veliahdı Ferdinant’ın Sırbistan da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile savaş
başladı.
Osmanlın Savaşa Girmesi:İngiliz Donanmasının önünden kaçan Goben ve Breslaw ismindeki alman gemileri Çanakkale boğazını
geçerek İstanbul’da demirlemeleri. Osmanlı yönetimi gemileri satın aldığını açıkladı. Yavuz ve Midilli adını alan bu gemilerin Rus
kıyılarını bombalaması ile Osmanlı savaşa Girmiş oldu.
OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER
1-Kafkasya Cephesi: Rusya’nın 1914 Kafkasya üzerinden Saldırmasıyla açıldı Osmanlı kuvvetleri Rusya’yı durdurdu. bölgeye
gelen Enver paşa Alman desteği ile Rus ordusunu arkadan kuşatmak ve Bakü petrollerine uğraşmak ve orta Asya Türkleri ile
Doğrudan Bağlantı kurmak amacıyla taarruz başlattı. ancak başlatılan taarruz ağır kış şartları,Açlık ve Salgın hastalıklarından
dolayı ağır zayiat verdi. Ruslar Ermenilerin yardımıyla da Erzurum, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı aldılar .
1916’da doğu cephesine atanan Mustafa Kemal Muş ve Bitlisi Ruslardan geri aldı. Bu arada Rusya’da İhtilal Çıktı Rusya İle Birest
Litovsk anlaşması yapıldı bu anlaşma ile Kars , Ardahan , ve Batum’u Osmanlı Devletine geri verdi.
2-Çanakkale Cephesi: Nedenleri:
1-İstanbul’u alarak Osmanlıyı saf dışı bırakmak.
2-Trakya’dan yeni bir cephe açmak
3-Rusya’ya Boğazlar Yoluyla Yardım etmek
4-Osmanlı ordusunu Çanakkale’ye çekerek Rus ordusunu doğuda rahatlatmak.
Sonuçları :
1. Dünya savaşı uzadı ve yeni cepheler açıldı
2. Yardım alamayan Rusya’da İhtilal oldu
3. İtlaf devletlerinin donanmaları ağır bir yenilgiye uğradı
4. Beş yüz bin civarında insan öldü.
5. Mustafa Kemalin başarıları Milli Mücadelede lider olmasında etkili oldu
6.Bu başarıları sonucuna Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katıldı
3-Irak cephesi
1.Türklerin İran’a girip Hindistan’ı tehdit etmesini engellemek
2. Kuzeye çıkıp Rusya’ya karadan yardım etmek
3.Musul Petrollerinin ele geçirilmek istenmesi ‘
Başlangıçta Osmanlı başarılı olmasına rağmen İngilizler üstünlüğü sağladılar ve 1917 de Bağdat’ı ele geçirdiler
4-Kanal Harekatı (1915-1916): Nedenleri: Osmanlının Mısırı tekrar ele geçirme isteği. İngiltere’nin sömürge yollarını ele
geçirmek.
Sonuç: Osmanlı başarısız oldu.
5- Yemen-Hicaz Cephesi (1916-1918):nedenleri:
1- İngilizlerin Arap topraklarını ele geçirmek istemeleri
2-İngiltere’nin Kızıldeniz sömürge yolunu güvence altına almak istemesi.
İngilizler bir yandan Arapları milliyetçilikle kışkırtırken bir yandan da askeri harekatla bu toprakların büyük bir kısmını ele
geçirdi. Ancak Hicazı alamdılar Mondros ateş kesten sonra ateşkese dayanarak Hicaz’ ı İşgal ettiler.
6-Suriye Filistin cephesi:Fransızların Suriye’yi İngilizlerin Filistinlileri ele geçirmek istemeleri .
Neticede Osmanlı orduları geriye çekildi .
Not:Hicaz , Yemen , Irak, Filistin,Suriye cepheleri Arapların itilaf devletleri ile iş birliği yapmasıyla ümmetçilik düşüncesinin
milliyetçilik karşısında etkisi kalmadığı anlaşıldı.
7-Galiçya,Romanya ve Makedonya cepheleri: Rusya’nın Romanya’dan güneye inmesini engellemek amacıyla Osmanlı ordusu
buraya asker gönderdi.
OSMANLI DEVLETİNİ PAYLAŞMA PLANLARI
Boğazlar Sözleşmesi: İngiltere 9 Kasım 1914 Boğazları Rusya’ya vaat etti. Çanakkale’de Savaşları sürerken Rusya istediklerini
tekrar edince mart 1915’te İngiltere Nisan 1915 de Fransa boğazlar ve Marmara’nın Rusya’ya ait olduğunu kabul ettiler.
Sykas-Picat anlaşması :Fransa’ya adana kayseri Elazığ ve Musul verildi . İngiltere’ye ırak İtalya ve akka limanlarıyla genellikle
Fransız bölgesinin güneyi verildi.
Petrograf protokolü (1916):Rusya’ya ilaveten Van muş Bitlis ve Siirt verildi.
Londra anlaşması(26 nisan 1915) İtalya’ya Savaşa Girmesi karşılığında oniki ada, Antalya , Trablusgarp ve bin gazi verildi
M.Mahon Anlaşması (1916): İngiliz Mısır Valisi Mahon ile Mekke emiri şerif Hüseyin arasında yapıldı.Anlaşmada bağımsız Arap
devletlerinin kurulması kararlaştırıldı .
Sen Jeans de morien Anlaşması (19-21 Nisan 1917):İngiltere Fransa ve İtalya arasında yapıldı. italya‘nın sykes-pitact
Anşlaşması duyması üzerine yapıldı. Böylece Antalya’ya Aydın İzmir İtalya’ya verildi.Rusya bu anlaşmayı imzalamamıştır.
İtalyanlar Paris ve konferansında aldatıldıklarını anladılar.
Rusya’nın Savaştan çekilmesi
Yardım alamayan çarlık Rusya’sında Bolşevik ihtilali oldu. Yeni yönetim gizli anlaşmaları açıkladı bu anlaşmaları tanımadığını
bildirdi.İtilaf devletleri ile yeni anlaşmalar imzaladı 3 Mart 1918 ‘de Bres Litowsk anlaşması ile Rusya ittifak devletleri ile


                                4
arasındaki savaşa son verdi.1878 de Berlin anlaşması ile Osmanlıdan aldığı toprakları geri verdi.Böylece doğu ana’doluda güvenlik
sağlandı.
ABD’NİN SAVAŞA GİRİŞİ
Nedenleri:1-ABD nin itilaf devletlerine silah satması .
2-Alman deniz altlarının ABD nin ticaret ve yolcu gemilerini batırtması.
ABD 6 Nisan 1917 de Almanya ya resmen savaş ilan etti.Böylece güçler dengesi değişti Ocak 1818’de de Wilson ilkeleri yayınlandı.
WİLSON İLKELERİ
  1) Yenenler Savaş tazminatı ve toprak almayacak.
  2) Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak
  3) Boğazlar bütün devletlere açık olacak
  4) Osmanlının Türk bölgelerine kesin egemenik sağlanacak
  5) Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara kendini yönetme hakkı verilecek
  6) Uluslar arası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek bunun için bir örgüt kurulacak
  Not1:Milli mücadele Haklılığı Wilson ilkelerinde almaktadır.
  2: ABD Sömürgeciği yıkarak İngiltere sömürgeleri ile ticaret yapmak istemiştir.
  1. DÜNYA SAVAŞININ SONA ERMESİ
  1. 29 Eylül 1918 de Bulgaristan
  2) 30 Ekim 1918 de Osmanlı
  3) 3 Kasım 1918 de avu.-mac.
  4)11 Kasım 1918 de Almanya savaşatan çekildi.
  Sonuçları:
  1. İmparatorluklar Sistemi Çöktü.
  2. Avrupa’nın haritasını yeniden çizildi ve milli devletler kuruldu (Polonya vb.)
  3. Barışı korumak amacıyla Milliyetler cemiyeti kuruldu.
  4. İngiltere dünya ekonomisinde 1.sıraya Fransa 2. sıraya geldi.
  5. Savaş sonunda imzalanan anlaşmalar ittifak devletlerinin bağlayıcı hükümler taşıdığı ve sınırlar çizilirken etnik yapı
     dikkate alınmadığından 2. dünya savaşına zemin hazırladı
  6. Yeni yönetim şekilleri ortaya çıktı (Nazizim , faşizm, kominizim )
  7. Klasik Silahlar Yerine tanklar, kimyasal silahlar ve denizaltılar kullanılmaya başladı.
Anlaşmalar
Osmanlı->Sevr anlaşması ( 10 Ağustos 1920 )
Almanya->Versay ( 28 Haziran 1919)
Avusturya->Sen Jermen ( 10 Eylül 1919 )
Macaristan->Triyanon (4 Haziran 19209
Bulgaristan-> Nöyyi ( 27 Kasım 1919 )
Anlaşmaların Ortak Özellikleri:
  1. Yeni devletlerin kurulmasını sağladı.
  2. Bazı devletlerin sınırları değişti.
  3. Yenilen devletlere askeri sınırlandırmalar getirildi.
  4. Yenilen devletlere ekonomik yükümlülükler getirildi.
Mondros Ateşkes Anlaşması ( 30 Ekim 1918 )
Hükümler:
  1. Boğazlar İtilaf devletlerince işgal edilecek.
  2. Osmanlı ordusu terhis edilecek.
  3. İtilaf devletlerinin ve Ermenilerin tutsakları serbest bırakılacak
  4. Osmanlı donanması teslim olacak ve limanları itilaf devletleri kontrol edecek.
  5. İtilaf devletleri Osmanlının liman ve tersanelerinden yararlanacak
  6. Toros tünelleri işgal edilecek.
  7. Resmi haberleşme dışındaki tüm haberleşme araçları itilaf devletlerinin kontrolü altında olacak.
  8. Vilayet-i Site (Erzurum ,Van Harput ,Sivas,Diyarbakır, Bitlis’te karışıklık çıkarsa itilaf devletleri işgal ede bilecek.
*Osmanlı devleti fiilen sona erdi.
*Osmanlı Wilson ilkelerine güvenerek ateşkes imzaladı.
Mondros’un Uygulanışı
İngilizler:Musul , Antep ,Urfa Maraş Batum ve Kars’ı işgal etti samsun ve Merzifon’a asker çıkardı.
Fransızlar:Dörtyol mersin adana yöreleri ile Afyon’u işgal ettiler.
İtalyanlar:Antalya Bodrum Kuşadası Marmaris ve Konya çevresinde asker çıkarıldı.
13 Kasım 1918’de itilaf devletleri donanması İstanbul’a demir attı.
Not 1) Ateşkesten Sonra işgal edilen ilk yer Musul’dur.
2) 13 Kasım İstanbul’a gelen Mustafa Kemal düşman donanmasını görünce ’geldikleri gibi giderler’ demiştir.
                                 5
3) Mondros’a ilk tepki direniş cemiyetleri kurmak olmuştu.
4)İlk kuvay-ı Milliye hareketi Güney cephesinde Fransızlara karşı olmuştur.
Paris Barış Konferansı
Konular: 1.Avrupa Sorunları ve sınırları yeniden gözden geçirme
2.İtilaf devletlerinin Wilson ilkelerini nasıl aşacaklarını görüşmek istemeleri.
3.Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya yerine Yunanistan’ın getirilmek istenmesi
4. İtilaf devletlerinin ittifak devletleri ile imzalayacağı kesin barış anlaşmalarının şartlarını görüşmek istemesi
Sonuçları:
   1. Sömürgecilik yerine Wilson ilkelerine uygun manda fikri çıktı.
   2. Osmanlı dışındaki devletlerin anlaşma şartlarını belirlendi
   3. İzmir ve civarı sahte belgeler ile Yunanistan’a bırakıldı
   4. Milletler cemiyeti ( cemiyet-i Akvam ) Kuruldu.
   5. İzmir’in Yunanlılara verilmesi ile İtalya’nın itilaf devletleri ile arası açıldı.
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
İzmir 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edildi. Halk tepki gösterdi.Yunanlıların zulüm yaptığı duyulunca itilaf
devletleri kendini haklı çıkartmak için Amiral Bristol başkanlığında bir heyeti inceleme yapmak üzere İzmir’e gönderdi.İnceleme
sonucunda Yunanlıların Zulüm yaptıkları tespit edildi.
Böylece:
İtilaf devletleri Amiral Bristol raporu ile Türk tarafının haklı olduğunu kendi temsilcileri vasıtasıyla ilk kez kabul etmiş oldular.
CEMİYETLER
A-Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler:
*Mavr-i Mira: İzmir ve batı Anadolu’da Rum nüfusunun fazla olduğu propagandasını yaparak Bizans’ı canlandırmak.
*Pontus-Rum: Trabzon merkezi bir Rum Devleti oluşturmak amacındaydı.
*Etnik-i Etarya: Karadenizde bir Pontus Rum devleti oluşturmak istemiştir.
*Hınçak-Taşnak: Bu cemiyetin Amacı Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmaktı.
*Alyans İsrailit: Yahudi çıkarlarını korumayı ve bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıştır.

B-Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler:
*Sulh ve Selamet-i Osmaniye : Kurtuluşun padişah ve halife bağlı görüyordu.
*Teali İslam : Kurtuluşun halifeye ve İslam bağlı olduğuna inanıyorlardı.
*Kürt Teali : Doğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak amacında idi.
*İngiliz Muhipleri : İngiliz mandasını savunmuştur.
*Wilson Prensipleri : Amerika mandasını savunmuştur.

C-Yararlı Cemiyetler:
*Şark vilayeti Müdafaa-i Hukuk: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.Bunun için şu karaları aldı:
+ Bölgeden göçü kesinlikle yasakladı.
+ Bölgede dini,ekonomik ve kültürel örgütlenme yapılacak.
+İşgallere karşı topyekun karşı koyacak.

*Trakya paşaeli: Trakya’nın yunan işgalinden kurtulması için kuruldu.(ilk kurulan cemiyet)
*İzmir Redd-i İlhak: İzmir ve çevresinin Türk olduğunu ispatlayarak Yunan işgaline engel olmak.
*Klikyalılar: Adana ve civarında Fransız ve Ermenilere karşı kuruldu.İlk silahlı direnişi gerçekleştirdi.
*Trabzon Muhafaza-i Hukuk C. : Doğu Karadeniz’de kurulmak istenen Rum Pontus devletine engel olmak istemiştir.
*Milli Kongre C. : Türk davasının haklılığını basın yolu ile duyurmak istemiştir.
CEMİYETLERİN ÖZELLİKLERİ
-Bölgeseldir.
-İşgallerin başlaması ile ilk silahlı direnişe geçtiler.
-Türklük duygusu hakimdir. Milli bilincin oluşmasına katkı sağlamıştır.
-Kurtuluş savaşındaki örgütlenmeyi sağlayıp düşmanı oyaladılar.
-Genelde merkezleri İstanbul’dur.(Haberleşme ve ulaşım Yüzünden.)

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
9.kolordu müfettişliği olarak gönderilmesinin nedenleri :
*İşgal gerekçesi sayılabilecek ortamı ortadan kaldırıp asayişi sağlamak.
*Halkın elindeki silah ve cephaneyi almak.
*Milli mücadele için oluşan kurulları ortadan kaldırmak.
Mustafa Kemal’in tercih edilmesinin sebepleri: ittihatçı olmaması,sultan vahdetinin onu iyi tanıması, Çanakkale’deki başarıları,
Enver paşaya rakip olarak görülmesi.
                                 6
16 Mayısta yola çıkan Mustafa Kemal 19 Mayısta Samsun’a Ulaştı.
Havza Genelgesi(25 Mayıs 1919)genelge ile;
*İşgaller büyük ve heyecanlı mitinglerle protesto edilmelidir.
*İstanbul hükümetine ve itilaf devletlerine protesto telgrafları çekilmelidir.
*Protestolar esnasında azınlıklara iyi davranılmalıdır.
Amaç:Ulusal bilinci uyandırıp mücadeleye halka mal etmek 8 Haziran Mustafa Kemal İstanbul’a çağrıldı.
Amasya Genelgesi(21-22 Haziran 1919)
Milli mücadeleye halka maletmek amacıyla Ali Fuat,Refat,Rauf ve Kazım Karabekirle görüşerek onlarında onayını aldı.Genelge
valiliklere ve Kolordu komutanlıklarına gönderildi.
Kararları 1) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.(Savaşın Gerekçesi)
2)İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.
3)Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.(kurtuluş savaşının amacı ve yöntemi)
4)Her türlü etki ve denetimden uzak bir yerde(Sivas’ta) bir kurul oluşturulmalıdır. Kongreye gelecek kimseler halkın güvenini
kazanmış 3’er üye olmalıdır.Temsilcileri belediyeler , Redd-i ilhak ve müdafaa-i hukuk cemiyetleri seçmelidir.Bu durum milli bir sır
gibi saklanmalıdır.
Önemi:1)Milli bir uyarış hareketidir.(Milli Egemenlik)
2)Yönetim şeklinin değiştirme yönünde bir hareket bildirisidir.
3)Kurtuluş savaşının amaç,yöntem ve gerekçesi belirtilmiştir.
      Erzurum Kongresi(23 Temmuz 7 Ağustos 1919)
Şark vilayetleri müdafaa-i hukuk cemiyeti şu nedenlerden dolayı Erzurum Kongresini toplamaya karar vermiştir.
* Yaklaşan Ermeni saldırıları
* Bölgesel güçleri birleştirmek.
* Doğu Anadolu’da Ermeni devletinin kurulmasını engellemek için Mustafa Kemal İstanbul’a çağrıldı. Bunun üzerine 7-8 Temmuz’da
askerlikten istifa etti. M. Kemal Kongreye başkan seçildi ve şu kararlar alındı.
*Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünmez.
* Mebusan derhal toplanmalıdır.
* İstanbul hükümeti bağımsızlığı sağlayamaz ise geçici bir hükümet kurulacaktır.Bu hükümeti milli Kongre seçecek o
toplanmamışsa bu seçimi Temsil heyeti Yapacaktır.
*Manda ve Himaye Kabul edilemez
*Azınlıklara milli varlığımızı zedeleyen haklar verilemez.
*Kuvay-ı Milliye yi etkin irade-i Milliye yi bölüm kılmak esastır.
Not:Temsil heyeti seçildi başkanlığa Mustafa Kemal Seçildi.
Önemi:Toplanışı bakımından yöresel aldığı kararlar itibari ile milli bir Kongredir.
İlk defa yeni bir devlet kuracağı belirtilmiştir.
İlk defa azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceği belirtilmiştir.
İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.Doğu Anadolu’da güçler birleştirilmiştir.
Balıkesir Kongresi(26 -30 Temmuz 1919)
Alaşehir Kongresi(15-20 Ağustos1919)
Amacı:Yunan işgaline karşı alınacak tedbirler silah , cephane ve asker toplanmasına ilişkin
Sonuç:Batı Cephesi oluştu.
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Sivas kongresinin amacı ulusal güçleri birleştirme vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığını sağlamaktadır.Alınan kararlar
şöyledir:
*Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edildi ve yurdu kaplayacak şekilde genişletildi.
*Milli cemiyetler Anadolu ve R.müdafaa-i Hukuk cemiyeti adı altında birleştirildi.
*Temsil heyeti yurdu temsil edecek şekilde genişletildi ve M. Kemal başkan olarak seçildi.
*Manda ve himaye tamamen reddedildi.
Temsil heyeti ilk defa yürütme görevini yerine getirerek Ali Fuat Cebesoy’u Batı cephesi komutanlığına atadı.
Milli Mücadelenin yayın organı olan İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başladı.

Amasya Görüşmesi(20-22 Ekim 1920)
Temsil Heyeti 12-13 Eylülde İstanbul ile olan bağlantıları kesti bunun üzerine Damat Ferit hükümeti düştü.Yerine Ali Rıza paşa
Hükümeti kuruldu.Bu hükümet Salih Paşayı Anadolu’ya gönderdi.Sonuçta şu kararlar alındı.
  1- Sivas Kongresinin Kararlarını İstanbul Hükümeti kabul edecek.
  2- İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin izni olmadan anlaşma yapılmayacak.
  3- Meclis-i Mebusan mümkünse İstanbul dışında toplanacaktır.

  *Hükümet sadece meclisin toplanması kararını kabul etti.
  İstanbul hükümeti bir temsilcisini göndermek ile milli mücadeleyi hukuken tanımış oldu.
                                 7
  Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi(27 Aralık 1919)
  Temsil Heyeti Ankara’ya;
  *Batı cephesine yakınlığı, İstanbul’a yolun olması, haberleşme ve ulaşımın kolay olması, Kuvay-ı Milliye birlikleri kontrolünde
  olduğu için geldi.
  Meclis-i Mebusan’ın Açılışı ve Misal-ı Millinin İlanı
  M.K Mebuslarla görüşerek şunları yapmalarını istedi.
  *Müdafaa-i Hukuk grubu oluşturmalarını.
  *Misak-ı Milli Kararlarını kabul etmelerini
  * Kendisini meclis başkanı seçmeleri

  12 Ocak 1920’de Çalışmaya başlayan mecliste Müdafaa-i hukuk yerine Felah-ı vatan grubu kuruldu ve M.K. Başkan Seçmediler.
  Misak-ı Milli Kararları (28 ocak 1920)
1) 30 Ekim 1919’daki vatan bir bütündür parçalanamaz.
2) Mondros ateşkes anlaşmasından önce işgal altına girmiş Arap topraklarının geleceği bu bölge halkının yaşayacağı serbest
seçimlerle belirlenmelidir.
3) Kars,Ardahan,Artvin,Batum ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylaması yapılmasını kabul ederiz.
4) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması ile boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için ilgili
devletlerle beraber vereceğimiz kararlar geçerli olacaktır.
5) Ülkemizdeki Hıristiyan azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez.
6)Sosyal ve iktisadi gelişmemizi ve hukuk alanında hakimiyetimizi engelleyen kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.(milli mücadele
döneminde ilk defe kapitülasyonlar reddedildi. )
  28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı milli kararları 17 Şubat 1920’de ilan edildi.İtilaf devletleri Misak-ı Milli Kararları
  üzerine 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. Meclis-i Mebusan’ı basarak buradaki Milli mücadeleci mebusları
  Malatya’ya sürdüler. Meclis 18 Martta son toplantısını yaptı.11 Nisanda da padişah tarafından kapatıldı.
  Not: Anlaşma devletlerinin Mebusan meclisini basmaları ve İstanbul’u resmen işgal etmeleri TBMM’nin Ankara’da Açılmasını
  kolaylaştırmıştır.Mustafa Kemal’e Milli mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme imkanını vermiştir.
  TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
  Mustafa Kemal İstanbul’da toplanacak meclisin ulusal iradeyi belirleyemeyeceğini belirtmiş.İstanbul’un işgalide bunu
  ispatlamıştı. İstanbul’un işgali üzerine Temsil Heyeti 19 Mart 1920’de yayımladığı genelge ile şunların yapılmasını istedi.
   1- İstanbul’la olan tüm bağlar kesilecek.
   2- Anadolu’dan İstanbul’a gidecek her şeye el konulacak.
   3- Anadolu’daki İtilaf devletleri subayları tutuklanacak.
   4- Ankara’da milli bir meclis toplanacak bu amaçla seçimler yapılacak.
   Meclis-i Mebusandan kaçabilen Milletvekilleri ve yeni seçilen milletvekillerinin katılımı ile 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.
   (Temsil heyetinin varlığına son verildi.)
   Meclis açılmış ancak adı konmamıştı. M.K. Meclisin Adını kurucu meclis olmasını istemişse de Fransız ihtilalinden sonra
   kurulan mecliste aynı adı taşıdığı için yapabileceği çağrışımlardan dolayı gelebilecek tepkiler nedeniyle bu ad verilmedi.
   Meclis olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis olarak kabul edildi. Bu meclis gerçekte bir kurucu meclis ve aynı zamanda
   istiklal mücadelesini sevk ve idare eden meclistir.
   23 Nisan 1920’de toplanan meclis 24 Nisanda Mustafa kemal’i meclis başkanı seçti ve şu kararlar alındı:
   1-Hükümet kurmak zorunludur.
   2-Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir.(TBMM’nin süreklilik Özelliği.)
   3-Mecliste beliren milli idarenin yurt kaderine doğrudan etki ettiğini kabul etmek temel ilkedir.Meclisin üzerinde hiçbir güç
   yoktur.(İstanbul hükümeti yok sayılıyordu.
   4-Yasama,Yürütme ve Yargı TBMM’de toplanır.(güçler birliği)
   5-TBMM üyelerinden seçilecek vekiller heyeti hükümeti oluşturur.Meclis başkanı aynı zamanda hükümetinde
   başkanıdır.(Meclis Hükümeti Sistemi)
   6-Padişah ve halife baskı ve zordan kurduğu zaman meclisin çıkaracağı yasaya uygun son durumudur.(saltanat ve halifeliğin
   kaldırılacağının yasal dayanağı)
   Meclisin açılmasıyla ulusal irade gerçekleşti ancak ortam müsait olmak için rejimin adı cumhuriyet olarak konamadı.

  Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)
  Anayasa devletin temel işleyiş esaslarını , devletin kurumlarının birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen esas yasadır.TBMM’nin
  açılmasından sonra yeni bir devletin temelleri atıldı.Bu nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu.1.İnönü zaferinden sonra
  Teşkilat-i Esasi kanunu kabul edildi.   -Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
  -Yasama,yürütme ve yargı yetkisi TBMM’de toplanır.(Güçler Birliği)
  -Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir.
  -Seçimler 2 Yılda bir yapılır.
  Not: 1-İhtilal bildirisidir.Meclis Hükümeti ve tek meclis benimsemiştir.Egemenlik milletindir.
                                8
  2-Olağan üstü dönemde hazırlandığı için temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.
  3-İlk yazılı anayasamız 1876 anayasasıdır.1909 Anayasasının 1921 Anayasasına aykırı olmayan hükümleri 1924 Anayasasına
  kadar yürürlükte kaldı.
  1924 Anayasası (20 Nisan 1924)
  Teşkilat-i Esasiye olağanüstü bir dönemde hazırlanmış bir anayasadır. 1921’den sonraları çok değişiklik oldu. Saltanat ve
  halifelik kaldırıldı. Cumhuriyet ilan edildi.Kurtuluş savaşı kazanıldı.Türk İnkılabı yeni bir aşamaya girdi.Yeni bir anayasaya
  ihtiyaç duyuldu.Başlıca maddeleri şöyledir.
  -Devletin dini islamdır.(1929’da Anayasadan Çıkarıldı.)
  -Resmi dili Türkçe , Başkenti Ankara’dır.
  -Türkiye devleti cumhuriyet ile idare edilir.
  -Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  -TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
  -Yasama, yürütme TBMM’de toplanır.Yürütme Bakanlar kurulu eli ile kullanılır .
  -Türk Halkını yasal tek temsilcisi TBMM’dir.
  Not:1924 anayasası en çok yürürlükte kalan ve en çok değiştirilen anayasadır.
  1924 Anayasasında şu değişiklikler yapıldı.
  A)Devletin dini islamdır ibaresi anayasadan çıkarıldı.(1928)
  B)Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi(1934)
  C)CHP’nin altı oku yani Atatürk ilkeleri anayasayla alındı. (1937)
  1961 Anayasası:
  a)Güçler ayrılığı ilkesini getirmiştir.
  b)Özgürlükçü bir anayasadır.
  c)Senato ve millet meclisi kaldırıldı. Meclis TBMM olarak bire indirildi.

  Milli Mücadeleye Karşı Ayaklanmalar
  İstanbul hükümeti TBMM’nin Çalışmasını engellemek için şunları yaptı.
  -Mustafa Kemal ve yakın arkadaşlarını gıyaben yargılayarak ölüm cezasına mahkum etti.
  -Şeyhülislam fetvasıyla milli mücadele taraftarının dinsiz olduğunu ilan etti.
  -TBMM’nin haksız yere asker ve malzeme topladığını belirtti ve bunlara karşı konmasını istedi.
  -İtilaf devletleri ile yapılacak kesin barış anlaşması çalışmalarına hız verdi.
  İstanbul hükümeti dışında İngiliz faaliyetleri ile İstanbul basının tutumuda ayaklanmaların çıkmasında etkili oldu.1919
  başlayan ayaklanmalar 1920’de en geniş sahalara ulaştı. Ayaklanmaların büyük kısmı 1921’de bastırıldı.


SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :
-   İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşündükleri esasları İtalya'nın
San-Remo kentinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için “Osmanlı Saltanat Şurası'nda” incelendi ve
onaylandı. Rıza Paşa'dan başka hepsi de antlaşma şartlarını kabul etti. Sonra da Paris'in Sevr mahallesinde Damat
Ferit Paşa tarafından antlaşma metni imzalandı.
Maddeleri: 1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını
gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.
2. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve "Boğazlar Komisyonu" nün idaresinde
bulunacak.
3. Doğu Anadolu'da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
4. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye - Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya,
Yunanlılar'a verilecek.
5. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek.
6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar'a verilecek.
7. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.
8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Elli
bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.
9. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.
10. Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yararlanacak.
Önemi:
- Türk Milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.
- Müslüman azınlıklar iddiası ile Türk milletinin de parçalanması plânlanmıştır.


                                9
- TBMM bu antlaşmayı tanımadı. Çünkü, Antlaşmayı kendisi değil, İstanbul Hükümeti imzalamıştı. Mustafa Kemal
TBMM Başkanı olur olmaz bu konuda gerekli duyuruyu yapmıştı. Ayrıca, Türk milletini yok sayan, Türk vatanının
parçalanmasını öngören bu antlaşma kabul edilemezdi.
- İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini kabul edildi.
- Sevr Antlaşmasını TBMM kabul etmediği için yürürlüğe girememiştir.


  +Düzenli Ordunun Kurulması
  Mondros ateşkes anlaşması Osmanlı devleti Kayıtsız Şartsız teslim olup fiilen sona erdi. İşgallerden Sonra işgallere karşı
  Kuvay-ı Milliye birlikleri oluştu. Kuvay-ı Milliye ; Düşman işgalini yavaşlatıp yıprattı, iç isyanların bastırılmasında etkili oldu ,
  düzenli ordunun oluşmasına zemin hazırladı ve Milli Şuurun oluşmasında etkili oldu.
  Ancak;Düşman işgalini tamamen durdurma ve düşmanı yurttan atmakta yetersiz kalması , halktan zorla asker, malzeme , para
  toplandığından , yargısız infazda bulunduğundan halkın milli mücadeleye tepki duymasına neden olmaya başladı.
  Bunlardan dolayı düzenli orduya ihtiyaç vardı. 1. İnönü savaşından sonra Kuvay-ı milliye birlikleri düzenli orduya dönüştürüldü
  ve Başına İsmet paşa atandı.

  CEPHELER
  A- Doğu Cephesi
Nedenleri : * Ermenilerin Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurma düşünceleri.
Doğu Anadolu’da sadece 15. Kolordunun bulunmasından cesaret alan Ermenilerin saldırılarının artması ve halka zulüm etmeleri.
 Sevr’den cesaret almaları (Mondros’tan sonra Kafkasya’dan Türk askeri çekilmişti.)
Eylül 1920’de Ermenilerin saldırılarının yoğunlaşması üzerine Kazım Karabekir TBMM’den aldığı yetki ile Ermeni ordusuna karşı
başarılı savaşlar yaptı.Ermeniler başarılı olamayacaklarını anlayınca barış istediler.
Gümrü Anlaşması : (3 Aralık 1920)
Anlaşmaya göre ; Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Türk devletine verildi.
TBMM’e Gürcistan’a bir nota vererek Ardahan , Artvin ve Batumu iadesini istedi.Gürcistan savaşı göze alamadığı için bu yerleri
TBMM’ye verdi. (Batum Anlaşması 27 Şubat 1921)
Not:İlk askeri başarıdan sonra kazanılan ilk siyasi başarıdır. Doğu sınırı büyük ölçüde çekilmiştir.TBMM’yi Tanıyan ilk devlet
Ermenistan’dır
  B- Güney Cephesi
- Mondorosun 7. maddesine dayanarak İngilizler ocak 1919’da Urfa , Antep , Maraş’ı İşgal ettiler. Eylül 1919’da Fransa bu
bölgeleri İngilizlerden devraldı. .
- Fransızlar işgallerine güç kazandırmak ve halkı sindirmek amacıyla Ermenileri silahlandırdılar.
Ermeniler Anadolu halkına zulümler yaptılar.Bu nedenle Batı Anadolu’da gönüllü kimselerin katıldığı Kuvay-ı Milliye’ye Mukabil,
Güney Anadolu’da topyekun bir halk mücadelesi başladı.
-Güney Anadolu’da Sivas kongresinden sonra Koordineli birlikler kurulması kararlaştırıldı.
11 Şubat 1920’de Maraş , 10 Nisan 1920’de Urfa kurtarıldı. 11 Nisan 1920’de kuşatılan Antep ancak 1 yıllık kuşatmadan sonra 9
Şubat 1921’de kurtarıldı.Fransa Sakarya savaşından sonra Ankara anlaşmasını imzalayarak Anadolu’dan Çekildi. (20 Ekim 1921)

          c-Batı Cephesi:
Sivas Kongresinden sonra buraya Ali Fuat Cebesoy komutan olarak atanmıştır.
1) 1.İnönü Savaşı: (6-12 ocak 1921)
Nedenleri: 1_Yunanistan’ın Batı Anadolu’da ilerlemesi
2_Yunanların Çerkez Ethem İsyanı’ndan yararlanarak,Ankara’yı alıp milli mücadeleye son vererek Sevri kabul ettirmek istemesi
Sonuçları: 1 Yunanlarının Anadolu’da düzenli ordu karşısında ilk yenilgisini aldı.
2_Halkın morali ve TBMM’ye ve düzenli orduya güveni arttı.
3_TBMM’nin otoritesi,kanun hakimiyeti ve asayişi sağladı.
4_Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi.
5_Londra konferansı toplandı.(itilaf devletleri Anadolu politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar.)
6_Afganistan ile dostluk anlaşması imzalandı.
7_İstiklal marşı kabul edildi.
8_Rusya ile Moskova anlaşması imzalandı.
  Londra Konferansı: (23 Şubat-12 Mart 1921)
Nedenleri: İtilaf devletlerinin cephede başarılı olmayan Yunanistan’a masada başarı kazandırma
istekleri. Bunun yanında TBMM’nin Doğu ve Güney cephelerinde başarılı olması ve Ruslara dostluk kurma girişimi.
 Konferansa Osmanlı hükümeti ve dolaylı olarak TBMM hükümeti davet edildi. Mustafa Kemal TBMM’nin Anadolu halkının tek
temsilcisi olması nedeniyle konferansa doğrudan çağrılmasını istedi.Bu gerçekleşti.TBMM Bekir Sami Bey’i bu işle
görevlendirdi.Görüşmelerde sevri yumuşatarak kabul ettirmek istiyorlardı. Sonuç alınamadı.

                                 10
Sonuçları: 1)Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde haklı olduğunu dünyaya duyurdu.
2) İtilaf dev. TBMM’yi Konferansı çağırmakla onu hukuken tanımış oldular.
3) Osmanlı devleti TBMM’nin varlığını hukuken kabul etti.
4)Osmanlı Devleti temsilcisinin TBMM’yi tanımasıyla itilaf devletlerinin iki tarafın ihtilafından yararlanması engellendi.İtilaf
devletleri Konferansı terk eden Türk tarafını barışa zorlamak için Yunanlılara taarruz emri verdiler.
  Afganistan ile Dostluk Anlaşması: (1 Mart 1921) Buna göre;
1-Türkiye ile Afganistan birbirlerinin bağımsızlığını tanıdılar
2-Türkiye kültürel yardım amacıyla Afganistan’a öğretmen ve subay gönderilecektir.
3-İki taraftan birine yapılan saldırıyı diğer taraf kendine yapılmış kabul edecektir.
NOT:Yeni Türk devletini tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur.
  Moskova Anlaşması: (16 Mart 1921)
* İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır.
* Sovyetler Birliği Misak-ı Milliye tanıdı.
* Osmanlı ile çarlık Rusya arasında geçen Anlaşmalar geçersizdir.
* Rusya kapitülasyonlarını kaldırılğını bildirildi.
*Sovyetler Birliği Batum’un Gürcistan’a vermesi şartıyla TBMM Hükümetinin Ermenistan ve Gürcistan’la yapılan anlaşmaları kabul
eder.
Sonuçları: Doğu sınırı halledilmiş oldu.Misak-ı Milli ve kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden ilk batılı devlet.
Botumun Gürcistan’a verilmesi Misak-ı Milli’den ilk tavizdir.
2..İnöünü Savaşı: (23 Mart-1 Nisan 1921)
Nedenleri: 1) Yunanların 1.İnönü yenilgisi ile kaybolan prestijlerini kurtarmak istemesi, Yunanistan’ın henüz taarruz gücüne sahip
olmayan Türk ordusunu ortadan kaldırmak istemesi
2) Ankara’yı alarak TBMM’yi dağıtmak, Sevri Türk halkına kabul ettirmek Yunan taarruzu 23 martta başladı.Türk ordusu Yunan
ilerleyişini durdurdu ve yenilgiye uğrattı.
Sonuçları: 1) Halkın TBMM’ye güveni arttı.
2) Mustafa Kemal ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters giden tarihini de yendiniz’’ dedi.
3)Fransızlar TBMM ile görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya temsilci gönderdi.
4)İzmir’in Yunalılara verilmesine kızan İtalya Anadolu’dan çekilmeye başladı. İtalya

Eskişehir-Kütahya Muhaberesi: (10-24 Temmuz 1921)
Nedenleri: 1) İnönü savaşında kaybolan prestijlerini kurtarmak istemeleri
2)Türk ordusunu ortadan kaldırmak istemeleri
4)Batılı devletlerin desteğinin devamını sağlama isteği
5)Ankara’yı alarak TBMM’ye son vermek.
Yunan ordusu 10 Temmuzda başladı.Eskişehir,Kütahya ve Afyon Yunanlıların yerine geçti.Türk ordusu Yunan ilerleyişini
durduramadı. Bunu üzerine ordu Sakarya nehri’nin doğusuna çekildi.Yunanlar Sakarya’ya kadar ilerlediler.

Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesi:
 Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi mecliste büyük tartışmalara yol açtı Meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme geldi.Bazı
milletvekilleri bu sorunu Mustafa Kemal’in yapabileceğini savunuyordu.Mustafa Kemal Başkomutanlığı kabul edileceğini ancak
meclis etkilerinin 3 ay süre ile kendisine verilmesi şartını öne sürdü.Bunun üzerine meclis Mustafa Kemal’i 5 Ağustos 1921’de
başkomutan seçti.
Tekalif-i Milliye Emirleri:
 Milli mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için ordunun silah,cephane ve diğer malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
gerekiyordu.TBMM’nin bunu karşılayacak mali varlığı olmadığından halktan fedakarlık istendi. Tekalif-i Milliye emirleri 7-8
Ağustos 1921’de yürürlüğe girdi. Böylece topyekun savaşı başlatılmış oldu Tekalif-i Milliye emirleri:
-Her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak
-Her aile bir takım çamaşır,bir çift çorap,bir çift çarık verecek
-Tüccarların elinde bulunan malzemelerin %40’ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacak
-Herkes elindeki taşıtlarla ayda bir 100km’lik yere savaş malzemesini taşıyacak
Sakarya Savaşı: (29 Ağustos-12 Eylül 1921)
Nedenleri: 1)Yunanlıların Kütahya- Eskişehir savaşında ağır yenilgi alan Türk ordusunun toplanmasına izin vermeden dağıtmak.
2)Ankara’yı alıp TBMM’yi kapatmak ve Sevr anlaşmasını Türk halkına kabul ettirmek.Yunan ordusu karşısında Türk ordusu
başarıyla direnmeye çalıştı.Burada Türk ordusunun geri çekildiğini gören Mustafa Kemal ‘’Hattı müdafaa yoktur.Sathı müdafaa
vardır.O satıh vatandır.’’emrini verdi.Türk ordusu bu strateji’ye uyarak Yunan ordusunu mağlup etti.
Sonuçları şöyledir;
*Türk ordusunun 2. Viyana kuşatmasından bu yana devam eden geri çekilişi sona erdi.(1683)
*İtilaf devletlerin arasındaki fikir ayrılıkları kesin olarak ortaya çıktı.
*Yunan ordusu taarruzdan savunmaya çekildi.
                                11
*Halkın morali ve TBMM’ye olan güveni arttı.Asker kaçakları durdu.
*İtilaf devletinin Yunanlılara güveni sarsıldı.
*Türklerin savaşı kazanacağı Yunanlıların kaybedeceği anlaşıldı.
*Meclis Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verdi.
*Sovyetlerin teşviki ile Ermenistan,Gürcistan,Azerbaycan ile Kars antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921)
*Fransızlarla Ankara antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)
Kars Antlaşması:
Nedenleri:1) Moskova antlaşması ile tam halledilemeyen doğu sınırındaki pürüzlerin giderilmek istenmesi.
3) Türk ordusunun Sakarya savaşını kazanması ile Ermenistan,Gürcistan,Azerbaycan’ın TBMM’ye yakınlaşmak istemesi.
Sonuç:Doğu sınırımız bugünkü kesin biçimini aldı.
Ankara Antlaşması(20 Ekim 1921):
Nedenleri:1)Urfa,Antep,Maraş’ta Türk direnişiyle karşılaşan Fransızların Suriye’yi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalması.
2) 1.2. İnönü ve Sakarya savaşının kazanılması üzerine Fransızların Anadolu politikalarını yeniden gözden geçirmeleri.
3)Türk ordusunun Sakarya savaşını kazanması üzerine Fransızların Türklerin savaşı kazanacaklarına inanmaları,barış yapmak
istemeleri.
 Türk-Fransız görüşmeleri Mart 1921’de başladı.Ancak Yunanlıların Kütahya-Eskişehir savaşını kazanmaları görüşmelerin askıya
alınmasına neden oldu.Sakarya savaşının sonucunu bekleyen Fransızlar TBMM ordularının savaşı kazanması üzerine barış yapmak
zorunda kaldılar.

Anlaşmanın Hükümleri
1-Her iki taraf arsındaki savaş durumu sona erecek.
2-Türkiye-Suriye sınırı Kilis,Cizre Nusaybin sınırı Türklerde kalmak üzere tespit edilecek.
3-Anlaşmanın imzalanmasını takip eden iki ay içinde ,Türkler belirlenen sınırların kuzeyine Fransızlar ise güneyi ne çekilecek.
4-Fransızlar İskenderun ve Antakya için özerk bir yönetim kuracak burada Türk kültürünün geliştirilmesi için her türlü kolaylık
sağlanacak, Türkçe resmi dil olacak.
 Sonuçları
  1- İlk defa bir itilaf devleti TBMM nin varlığını resmen tanıdı misakı milliyi kabul etti.
  2- Fransa’nın TBMM yi tanıması İngilizlerle görüş ayrılığına düşmelerine neden oldu.
  3- 1. Dünya savaşı öncesinde meydana gelen itilaf bloğu parçalandı
  4- Güney cephesi güvenceye alındığında buradaki birlikler batıya kaldırıldı.
  5- Fransa’ya karşı kazanılan başarı sömürge altındaki uluslara örnek Teşkil etti.
  6- Özerk bölgenin resmi dilinin Türkçe olması Fransızların bu bölgenin Türk olduğunu kabul ettiği gösterir.
  NOT:dönemin şartları uygun olmadığı için misak-ı milliden 2. kez taviz verildi.
          BÜYÜK TAARUZ (26 ağustos 9 Eylül 1922 )
  Nedenleri
  1- Yunan ordusunu ani bir baskınla kuşatarak ortadan kaldırmalı.
  2- Milli sınırlar içinde bağımsız bir Türk yurdu oluşturmak.
  3- İtilaf devletleri ile imzalanacak barış öncesinde kesin zafer kazanmak.
      Sakarya zaferinden sonra yunan ordusu savunma ordusuna Türk korkusu taarruz hazırlıklarına girişti hazırlık yaklaşık
  1 yıl sürdü sürenin uzaması mecliste tepkiye neden oldu millet vekilleri sürenin uzun tutulmasının nedenini Mustafa kemal in
  meclis yetkilerini elinde tutma İsteğine bağlıyorlardı.sürenin bitmesi üzerine meclisin yetkiler (yasama,yürütme,yargı) 4 kez
  süresi olarak Mustafa kemal e verildi.26 ağustosta hazırlıkların tamamlanması üzerine Türk ordusuna taarruz emri verildi.
  İzmir (9 Eylül) ve batı Anadolu (18 Eylül) Yunan askerinden temizlendi.Türk ordusunun bir kolu kuzeye , boğazlara yöneldi
  bunun nedeni barış masasında avantaj kazanmak istenmesidir.
Mudanya Mütarekesi: (11 Ekim 1922)
İtalya ve Fransa’nın önerisi ile Mudanya ateşkes yapılması karşılaştırıldı.Bu arada İngilizler sömürgelerinden yardım istediler
cevap alamayınca da ateşkes yapmak zorunda kaldılar.
HÜKÜMLERİ: 1)Anlaşma 15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek.
2)Doğu Trakya Meriç ırmağı kıyısına kadar 15 gün içerisinde Yunan ordusu tarafından başlatılacak.
3)Barış imzalanana kadar doğu Trakya’da 8.000 jandarma bulunabilecek
4)İstanbul ve boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak
5)Türk ordusu kesin barış anlaşması imzalanana kadar Çanakkale’de belirlenen çizgilerde kalacaktır.
Sonuçları: 1) İngiltere ilk kez TBMM’yi tanımış oldu.
2)Savaş dönemi sona erip, barış dönemi başlamış oldu.
3)Yunanlıların Megalo idea fikri suya düştü.
4)Askeri zafer sonrası gerçekleştirilmiş siyasi bir zaferdir.
5)Doğu Trakya, Edirne ve İstanbul savaş yapılmadan alındı.
6)İstanbul’da düşman egemenliğine son verildi.
7)Anadolu projesinde başarılı olamayan Loyd George hükümeti düştü.
                                12
8)Boğazların durumu kesin anlaşmaya bırakıldı.
Saltanat’ın Kaldırılması: (1 Kasım 1922)
Nedenleri: 1)Lozan Konferansına Ankara hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetinde çağrılması üzerine Ankara hükümeti Anadolu
halkının tek temsilcisinin TBMM olmasından dolayı iki başlılığı ortadan kaldırmak istemesi.
2) TBMM ile Milli Egemenlik gerçekleşmiş saltanata ihtiyaç kalmadı.
3) Padişahın milli mücadele boyunca tutumu ve saltanatın ülkede iki başlılığı neden olması. Saltanat ve Halifelik ayrıldı saltanat
kaldırıldı.Bunun üzerine Sulatan Vahdettin 17 Kasım 1922’de Yurt dışına çıktı. TBMM Vahdettin şahsına olan halifeliğin İngilizler
tarafından kullanılması için Abdulmecit Efendiyi halife tayin etti.
Sonuçları: 1) TBMM İstanbul’a hakim oldu ve Osmanlı devleti resmen sona erdi.
2)Devletin rejiminin cumhuriyet olmasında büyük bir adım atıldı.
3)Laikliğin ilk aşaması oldu.
4)Halifeliğin siyasi gücü elinden alındı.
5)İlk TBMM’nin yaptığı ilk inkılaptır.
Lozan Anlaşması: (24 Temmuz 1923)
1)Sınırlar: a-Suriye sınırı: 20 ekim 1921 Ankara anlaşmasına göre çözümlenecek.
b-Irak sınır: İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak ikili görüşmelerde halledilecek.
c- Batı sınırı: Meriç nehri sınır olarak kabul edildi. Karaağaç Türkiye’ye 12 ada, İtalya’ya kaldı.İmroz ve Bozcaada Türkiye’ye
diğer adalar Yunanistan’a bırakıldı.
2) Kapitülasyonlar: Kapitülasyonlar ve yabancıların hukuk alanındaki ayrıcalıklar sona erdi.
3) Azınlıklar: Türkiye’deki tüm azınlıklar Türk kabul edildi.
4) Patrikhanenin durumu: Ortodoks mezhebinin merkezi sayılan patrikhanenin İstanbul’da kalması kabul edildi.
5) Savaş tazminatları: Türkiye savaş tazminatı ödemeyecek.Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağacı alacak.
6) Osmanlı borçları: Osmanlı devletinden ayrılan devletler arasında bölüştürüldü.
7) Boğazlar: Bozğazlar başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyon tarafından idare edilecek. Boğzların her iki yanıda 15 km’lik
alan silahsızlandırılacak.
Ermeni meselesi: Ermeni devleti Misak-ı Milliye ters olduğu için reddedildi.
Önemi:1) Bağımsız Türk devleti tüm dünyaca tanındı.
2) Ermeni yurdu ile ilgili düşünceler ortadan kalktı.
3)Sevr geçersiz sayıldı.
4)İnkılaplar için uygun zemin oluştu.
5)Hasta adam ve şark meselesi gibi sorunlar tarihe karıştı.
TBMM’nin Seçimlerinin Yenilenmesi: (2-TBMM)
23 Nisan 1920’de açılan 1-TBMM milli egemenlik ve milli bağımsızlığı aynı zamanda gerçekleştirmiştir.Meclisteki bütün vekillerin
amacı milli bağımsızlığı gerçekleştirmek olduğundan derin bir görüş ayrılığı olmamıştır. Buna rağmen;
1-Tesanüt Grubu (ithalatçı)
2-Hak zümeri (balşevik)
3-Islahat grubu (muhafazakar)
4-İstiklal grubu (Mustafa kemal taraftarları) olmuştur.
Ankara’nın Başkent olması: )13 Ekim 1923)
4 Ekim 1923’de İstanbul işgal güçleri tarafından boşalıtılınca başkent sorunu gündeme geldi.
Meclisteki tartışmalardan sonra şu nedenlerden dolayı başkent Ankara oldu;
1-İstanbul’un Osmanlılık ruhunu canlandırdıkları düşüncesi
2-Ankara’nın jeopolitik konumunun uygun olması
3-Ankara’nın milli mücadele merkezi olması
Seçimlerin yenilenmesinin nedeni:
1-Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüş ayrılıkları.
2-Savaşın zor şartlarından dolayı meclisin yıpranmış olması
3-Lozan görüşmelerinden sonra mecliste tartışmaların yoğunlaşması
4-1921 anayasasına göre seçimlerin geçmiş olması
Seçimlerin genellikle Müdafaa-i hukuk grubu üyeleri kazandı.TBMM 11 Ağustos 1923’te çalışmaları başladı.23 Ağustos 1923’te
Lozan anlaşması imzaladı.CHP partisi kuruldu.
Cumhuriyet’in İlanı: (29 Ekim 1923)
Nedenleri: 1)Rejimin adının belirlenmek istemesi.
2)Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmek istenmesi
3)Devlet başkanı sorunun halledilmek istenmesi
Sonuçları: 1) Rejimin adı Cumhuriyet olarak adlandırıldı.
2) Mustafa Kemal cumhurbaşkanı seçildi.
4) Yürütme işlerlik kazandı.
5) Anayasaya devletin yönetim şeklini cumhuriyet olduğu maddesi geçirildi.
                                13
Halifeliğin Kaldırılması: (3 Mart 1924)
Nedenleri: 1) Halife yanlılarının güçlenmesi
2) Laiklik önünde engel oluşturması.
Saltanat kaldırılırken ortam uygun olmadığı için halifelik kaldırılmamıştı.Yukarıdaki nedenlerden dolayı Atatürk ordunun desteği
olarak halifeliği kaldırdı.
Sonuçları: 1)Halifeliğin kaldırıldığı aynı gün
* Şer’i ye ve Evkaf vekaleti kaldırıldı.Vekalet tarafından idare edilen okullar ve medreseler kapatıldı. (laiklik yolunda önemli bir
adım.)
*Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edildi.
*Erkan-ı Harbiye-i umumiye kaldırıldı.
2) Laikliğin en önemli aşaması gerçekleşti.
3) Eğitim kurumları laik ve milli bir nitelik kazandı.
4) İnkılapların önündeki büyük bir engel kaldırıldı.
Laikliğe Geçiş Aşamaları:
1-Saltanatın kaldırılması
2-Halifeliğin kaldırılması
3-Tevhid-i Tedrisat kanunu
4-Şer’iyye (Din işleri) bakanlığının kaldırılması
5-Tekke,türbe, ve zaviyelerin kapatılması
6-Türk medeni kanunun kabulü
7-Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması
8-Kadınlara siyasal hakların verilmesi
9-Bütün dinlere ait din adamları dinsel kıyafetlerini yalnız ibadethanelerde giymesinin kabulü
10-Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi
Hukuk Sisteminin Kurulması
1-Saltanatın kaldırılması-1922
2-Cumhuriyetin ilanı-1923
3-Halifeliğin kaldırılması-1924
4-Türk medeni kanun kabulu (17 Şubat 1926)
Osmanlı devletinde şerli ve örfi hukuk kullanılmaktaydı., bu hukuk kurallarının uygulayacak şer’iyye mahkemeleri,nizamiye
mahkemeleri,azınlık ve konsolosluk mahkemeleri vardı.
NOT: Konsolosluk mahkemeleri kapitülasyonlarla,azınlık mahkemeleri tazminatla verilen haklarla açılmıştır.
 Türk devleti bu ayrılıkları ortadan kaldırmak ve yabancıların içişlerimize müdahalesini engellemek amacıyla Avrupa’da
hazırlananların en sonuncusu olan İsviçre Medeni kanunu kabul etti.Zamanın kısa olması ve yeni kanunlar hazırlayacak kadroların
olmaması nedeniyle çeviri yolu tercih edildi. Medeni kanun kabulü ile;
a-Sosyal ve ekonomik alanda Kadın-erkek eşitliği sağlandı
b-Kadınlara boşanma hakkı verildi.
c-Tek evlilik ve resmi nikah usulü getirildi.
d-Yargılamalarda dil,din,ırk,tahsil farkı gözetmeme usulü getirildi.
e-Patrikhanelerin azınlıkların günlük işlerini izleme ve düzenleme gibi yetki uç sorumlulukları sona erdi.
f-Mecelle kanunu ve kadı mahkemeleri ortadan kalktı.
g-Ülkede hukuk birliği sağlandı
 *Diğer temel kanunların kabulü-1923
 *Kadınlara siyasal hakların tanınması-1934
Eğitim Sisteminin Kurulması
1-Tevhid-i tedrisat kanunun kabulü-1924
2-Medreselerin kapatılması
3-Maarif (MEB) teşkilatı hakkında kanunun kabulü.Tevhid-i Tedrisat Kanunun temeli üzerinde Türkiye’de bütün eğitim
kurumlarının yeni bir düzene sokulması. İlk ve orta öğretimin esasları belirlendi.
4-Yeni Türk harflerinin kabulü
5-Millet mekteplerinin açılması-okuma yazma seferberliği başlatıldı.
6-Türk tarihi tetkik cemiyetin kurulması
7-Türk dili Tetkik cemiyetin kurulması
8-Modern üniversitelerin kurulması
Ekonomik Alanda Yenileşme Çabaları:
1-İzmir iktisat kongresi Nedenleri;İktisadi kalkınmayı sağlamak amacıyla gerekli kararları almaktı.Kongreye pek çok meslek
dalından üye katıldı.Atatürk burada yaptığı konuşmada ‘Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferler ile
taçlandırılmasa kalıcı olmaz.’’ dedi. Kongrede Misak-ı İktisadi esasları belirlendi.Bu esaslara göre;
                                14
a-Hammaddesi yurtiçinde bulunan sanayiye ağırlık verilmelidir.
b-Küçük işletmelerden ve el işçiliğinden büyük sanayiye geçilmelidir.
c-Tüccarlara kredi sağlayacak bir banka kurulmalıdır.
d-Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalı
e-Devlet ekonomik görevleri olan bir organ haline getirilmeli
Kongrede alınan kararların son maddesi savaştan yeni çıkmış Türk halkının elinde gerekli sermayenin olmamasından dolayı
yatırımların devlet tarafından yaptırılması zorunluluğundan doğmuştur.Kongrede alınan kararlar Türk devletinin liberal ekonomi
politikası uygulayacağını göstermektedir.Bu durumun Batılı devletlerin Türkiye’ye karşı davranışlarında olumlu etkisi oldu.
2-İş bankasının kurulması-1925
3-Aşar vergisinin kaldırılması.
Tarım üreticisini teşvik etmek amacıyla Osmanlı döneminde üründen alınan 1/10 oranındaki vergi kaldırıldı.
4- Kabotaj hakkının tanınması ( 1 temmuz 1926) Türk karasularında Türk ticaret gemilerinin serbestçe ticaret yapabilmesi kabul
edildi.Yabancılara tanınan ayrıcalıklar geri alındı.
5- Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü .
Sanayi alanında özel teşebbüsünde yatırım yaptırmak amacıyla çıkarıldı ise de istenilen sonuç alınamadı. Bunda 1929 yılı dünyada
görülen ekonomik krizinde etkisi olmuştur.
6- Anadolu demiryollarından satın alınması ve demiryolu yapılmasıyla başlatılması (1927-1939)
7- Planlı Ekonomiye ve sanayileşmeye geçiş ( 1. beş yıllık kalkınma planı 1933-1938)
8- İkinci beş yıllık kalkınma planı 2.dünya savaşında ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanamadı.
Toplumsal Yaşayışın Yeniden Düzenlenmesi:
1-Şapka giyilmesi hakkındaki kanunun kabulü (24 ağustos 1925)
2-Kılık-kıyafet hakkındaki kanunun kabulü (25 mayıs 1925) (çağdaşlaşma, laiklik)
3-Uluslar arası saat ve takvimin kabulü (çağdaşlaşma)
4-Türk medeninin kabulü (1926)
5-Uluslar arası rakamların kabulü (çağdaşlaşma)
6-Ölçü ve ağırlık sisteminin değişmesi (çağdaşlaşma)
7-Hafta sonu tatili cumadan pazara alındı (çağdaşlaşma)
8-Soyadı kanunun kabulü (21 haziran 1934)

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Cumhuriyete Karşı Tepkiler
A)Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası: (17 Kasım 1924)1924 yılında ordunun siyasetle uğraşması yasaklanınca (erkan-ı harbiye-i
umumiye riyasetinin kaldırılması) pek çok subay istifa etti politikaya girdi.Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ,Refet
Bele, Adnan Adıvar gibi aynı düşünen kişiler terakki perver cumhuriyet fırkasını kurdular.Parti kısa zamanda rejim muhalifleri
yuvası durumuna geldi.Partinin yaptığı çalışmaların Şeyh Sait İsyanının çıkmasında etkisi görülmüş ve Takrir-i Sükun kanuna
dayanılarak 5 Haziran 1925’te parti kapatılmıştır.
ŞEYH SAİT İSYANI: (NEDENLERİ)
1)Terakki Perver partisinin olumsuz çalışmaları.
2)İngilizlerin Güneydoğu halkını kışkırtarak yeni bir devlet kurma düşüncesi.
3)Şeriat isteyenlerin mevcut yönetime karşı bir araya gelmeleri
Bu nedenlerden dolayı 13 Şubat 1925’te başlayan Şeyh Sait isyanı kısa sürede tüm Doğu Anadolu’da yayıldı.Hükümet isyanı
bastırmakta başarısız olunca hükümet değişikliği oldu. Yeni hükümet 4 Mart 1925’teTakrir-i sükun kanunu çıkarıp istiklal
mahkemelerini yeniden kurdu .Ayaklananlar cezalandırıldı.
NOT:Şeyh Sait isyanı Musul meselesinin İngilizlerin lehine olmasında etkili oldu. Takrir-i sükun kanuna dayanılarak önce doğudaki
tekke ve zaviyeler kapatıldı daha sonra bu kanun genelleştirildi.
 Mustafa Kemale Suikast Girişimi: (1926) Cumhuriyete karşı olanlar Atatürk’ü öldürerek amaçlarına ulaşabileceklerini
düşündüler. 16 Haziran 1926’da İzmir’e yapacağı geziye göre suikast planlandı. fakat içlerinden bir tanesinin bunu hükümete
bildirmesiyle olay engellendi.

B)Serbest Cumhuriyet Fırkası : (12 Ağustos 1930)
Nedenleri:1-1929Dünya Ekonomik buhranından etkilenen Türkiye’de buhranın aşılmasını sağlamak için değişik görüşlerin ortaya
çıkmasını sağlamak ve LİBERAL iktisat politikasını uygulayacak kadroları oluşturmak.
2-Ülkede demokratik bir ortam oluşturmak.
3-Hükümetin çalışmalarını denetleyecek bir partiye duyulan ihtiyaç. Atatürk Fethi Okyar’dan bir parti kurmasını istedi.Fethi
Okyar’da 12 Ağustos 1930’da Serbest C.F partisini kurdu kısa zamanda muhaliflerin yuvası oldu.Fethi Okyar da partiyi 13 Aralık
1930’da kapattı.partinin olumsuz çalışmalar yaptığı kısa zamanda belli oldu.23 aralık 1930’da rejimi değiştirmek isteyenler
Menemende ayaklandılar.ayaklanmalar kısa zamanda bastırıldı ve suçlular cezalandırıldı.
NOT:
1-Şeyh Sait İsyanı ayaklanması ve menemen olayı mevcut rejime karşı yapılmıştır.
2-Her iki denemede gösterdi ki Türk toplumu çok partili siyasi rejime hazır değildi.
                                15
3-Şeyh Sait ve menemen Olayı çok partili demokrasiye geçilmesini geciktirmiştir.

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
 Atatürk’ün dış politika’da belirlediği ilkeler :
  1- Her şeyden önce milli gücümüze dayanmak.
  2- Milli sınırlar içinde kalmak
  3- Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
  4- Milletler arası münasebetlerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler ve ittifaklar kurulacak.
  5- Milli politikayı yürütürken her zaman iç teşkilatı dikkate almak.
  6- Diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek.
  7- Dış politika diplomasisinde bilim ve teknolojiye yol gösterici olarak kullanmak.
  8- Dış politikada güçlü olabilmek için işte ekonomik yönde güçlü olmak.
  9- Atatürk’ün barışçı dış politikası ‘’yurtta sulh,cihanda sulh’’ ilkesiyle ifade edilmiştir.
         Lozan Barış Antlaşmasından Çıkan Sorunlar
  a)Yabancı Okullar:
  1924 yılında Türkiye ülkedeki bütün yabancı okulların milli eğitim bakanlığına bağlandığını batılı devletlere bildirdi.Batılı
  devletler bu duruma karşı çıkmak istedilerse de (özellikle Fransa ve Vatikan ) Türkiye bunu bir iç sorun olarak gördüğünü bu
  nedenle görüşme konusu yapmayacağını bildirince sorun kendiliğinden ortadan kalktı.
  b) Musul sorunu :
  Lozan antlaşmasına göre Musul sorunu Türkiye İngiltere ikili görüşmeleriyle halledilecekti ikili görüşmelerle sorun
  halledilmese milletler cemiyetine havale edilecekti.Türk-İngiliz görüşmeleri ile sorun halledilmeyince olay milletler
  cemiyetine intikal etti. Milletler cemiyeti haksız kararla Musul’u İngiliz mandası altındaki ırak’a bıraktı bu arada şeyh Sait
  isyanını bastırmakla uğraşan Türkiye her hangi bir şey yapamadı karara razı oldu. Sorunu halletmek amacıyla Türkiye –(ırak)
  İngiltere arasında Ankara anlaşması imzalandı.(5 haziran 1926)
  Türkiye Musul’un ırak’a ait olduğunu kabul ediyor buna karşılık ırak kendisine düşen petrol gelirlerinin %10 unu 25 yıl süreyle
  Türkiye ye vermeyi kabul ediyordu.
  Sonuç:Irak sınırımız belli oldu.
  C) nüfus mübadelesi:
  Lozan anlaşmasına göre İstanbul’daki Rumlar ile batı Trakya’daki Türkler hariç tutulmak üzere Türkiye’deki Rumlarla
  Yunanistan’daki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecekti.Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen Yunanistan İstanbul daha
  çok Rum bırakmak istedi. bu gelişme Türk-yunan anlaşmazlığına yol açtı. Ancak 2 devlet cumhurbaşkanlarını karşılıklı
  görüşmeleri sonucunda sorun halledildi.(30 Ekim 1930 ) Bu yalanlaşma balkan antantının gerçekleşmesini sağladı.Türk-Yunan
  dostluğu 2 dünya savaşının sonuna kadar sürdü.1950’den sonra özellikle Kıbrıs sorunu nedeniyle anlaşmazlık havası tekrar
  oluştu.
  D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936 )
  Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutum takılması ve boğazlara yönelik baskıları Türkiye’yi tedbir almaya yöneltti. Bu dönemde
  İngiltere ve Fransa Avrupa sorunlarıyla uğraştıklarından Türkiye’nin boğazlar konusundaki isteklerine olumlu
  yanaştılar.Boğazların korunabilmesi amacıyla Türkiye’nin elinde bulunması İngiltere ve Fransa’nın da işine geliyordu Buna göre ;
  1-Boğazlar komisyonu kaldırıldı ve boğazların idaresi Türkiye’ye verildi.
  2- Türkiye boğazların her iki tarafını da silahlandıra bilecek.
  3-Barış zamanı ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek savaş amanı da ticaret ve savaş gemilerinin geçişleri izne
  tabi tutulacaktır.
  Sonuç: Lozan anlaşmasının ulusal egemenliğimizi zedeleyen maddesi ortadan kaldırıldı. Türk toprakları arasında bütünlük
  sağlandı.

  E)Hatay’ın ana vatan ‘a katılması
  Fransa’nın Avrupa sorunlarına yönelip Suriye üzerindeki mandasını kaldırması Ankara anlaşmasının hatayla ilgili hükmünün
  gözden geçirilmesine neden oldu.Türkiye Milletler cemiyetine baş vurarak Hatay da referandum yaptırdı. Bu referandum
  sonucunda bağımsız Hatay devleti kuruldu.bağımsız Hatay devleti meclisi 29 Haziran 1939 da Türkiye’ye katılma kararı aldı.
  Temmuz 1939 da Hatay Türkiye sınırları içinde il durumuna getirildi.
  Not: Ankara anlaşması (1921 ) ile misk ı milliden verilen taviz geri alındı.

                  TÜRKİYENİN BARIŞ Ve GÜVENLİK ARAMA ÇABALARI
Milletler Cemiyeti’ne Girmesi : (18 Temmuz 1918)
Türkiye barışçı olduğunu göstermek için üye oldu.
Balkan Antantı: (9 Şubat 1937)Almanya ve İtalya’nın aşırı silahlanması . İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlarda egemenlik kurmak
istemesi.Türkiye,Yugoslavya,Yunanistan ve Romanya arasında oldu.Bulgaristan pakt’a girmedi.
Türkiye pakt’a girmekle batı sınırlarını güvence altına aldı balkanlarda barış sağlandı ve dünya barışına katkı sağlandı.
NOT: Balkan Antantı 2. Dünya Savaşı çıkması ile fiilen sona erdi.
                                16
Sadabat Paktı: (5 Temmuz 1937)
İtalyanın Habeşistan’a saldırması ve güneyde yayılımcı politika izlemesi Türkiyeyi bu yolda tedbir               almaya
yöneltti.Türkiye ,Irak ,İran,Afganistan arasında oldu ve güney kontrol altına alındı.Bölgesel işbirliği yapılmasını sağladı.
EK BİLGİLER:
*29 Ekim 1927’de ilk nufus sayımı yapıldı.
*1 Kasm 1927’de 3. TBMM Çallışmalarına başladı.
*CHP’nin 2. Kongresinde nutuk okundu.(1919-1927 yılları arasındaki olaylar anlatılıyor)
TC. DEVLETİNİN DIŞ POLİTİKA ESASLARI
1-BARIŞÇIDIRR
2-BAĞIMSIZDIR
3-GERÇEKÇİDİR
4-HUKUĞA BAĞLIDIR
5-MİLLİ GÜCE DAYANIR


                             ATATÜRKÇÜLÜK
Tanımı: Temel esaslar Atatürk Tarafından Belirlenen Devlet Hayatına,ekonomik hayata ve fikir hayatına ilişkin gerçekçi fikirlere
ve ilkelere Atatürkçülük Denir.

Amaçları: 1) Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımız olarak huzur ve refah içinde yaşaması

2) Millet Egemenliği esasına dayalı olarak aklın ve bilimin önderliğinde Çağdaş Uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır. Özellikleri :

1) Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur 2) Akla Ve Mantığa Uygundur

3) Bir bütündür ayrı ayrı düşünülmez 4) İlkeler Ata. Tarafından Hem Söz Hem de uygulama ile gösterilmiştir

Atatürk İlkelerinin Dayadığı Temel Esaslar

1) Milli Tarih Bilinci       2) Milli Dil 3) Milli Birlik Ve Beraberlik   4)Barışçılık  5) Akıcılık

6) Milli Bağımsızlık Ve Özgürlük 7) Milli Kültürün Geliştirilmesi        8) Çağdaşlaşma Ve Batılılaşma

9)Vatan Ve Millet Sevgisi 10) Egemenliğin Millete Ait Olması 11) Türk Milletine İnanmak Ve güvenmek

             Bütünleyici İlkeler

1) Milli Egemenlik     2) Milli Birlik Ve Beraberlik 3) Milli Bağımsızlık   4) Akıcılık Ve Bilimsellik

5) Çağdaşlaşma ve Batılaşma     6) Özgürlükçülük 7) Barışçılık     8) İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

                Atatürk'ü Etkileyen Olaylar Ve Düşünceler

1) Fransız İhtilali: Özgürlük,Eşitlik,Adalet Ve Demokrasi Gibi Düşünceler

2) Milliyetçilik Akımları

3) Osmalı Devletinin İçinde Bulunduğu Siyasi Durum

4) Osmalı Aydınlarının Etkileri

5) Osmanlı Devletin in Bilim ve Teknik Alanda Dünyadan Geri Kalması

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSYEMİNDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI:

  1)  Siyasi güç     2) Ekonomik    3) Sosyo-kültürel güç    4) Askeri güç
                                    17
     ATATÜRK İLKELERİ


   1) Cumhuriyetçilik: Doğrudan Doğruya Millet Egemenliğine Dayanan Yöneticilerin Halkın Oyu İle Seçildiği Yönetim Şekline
 Cumhuriyet Denir. Cumhuriyetçilik    ise Devletinin Siyasi Rejimi Olarak Cumhuriyetin Benimsemesidir. Bu İlke Doğrusunda
 Yapılan İnkılaplar Şunlardır.

1) TBMM'nin Açılması      2) Saltanatın Kaldırılması 3) Halifeliğin Kaldırılması

4) 1921 - 1924 Anayasaları    5) Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

6) Kadınlara Seçme - Seçilme Haklarının Verilmesi

2 ) Milliyetçilik : Ait Olduğu Milletin Varlığını Sürdürmek Ve Yüceltmek için Çalışmak Ve Bu Çalışmayı Gelecek Kuşaklara
Aktarmaktır. Atatürk Milliyetçiliğinde Kendini Aynı Milletin Üyesi Sayan Kişilerin O Milleti Yüceltme İstekleridir. İnsancıdır
Irkçılığı Reddeder Bu Alada:

1) Siyasi Ekonomik ve Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar.

2) Türk Dil Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Açılması

3) Yabancı Okullarda Türkçe, Tarih, Coğrafya Derslerinin Türk Öğretmenler Tarafından Okutulması

3) Halkçılık: Toplumsal Barışı Sağlamayı, Sınıf Ayrımcılığını Önlemeyi, Halkın Temel Sorunlarını Çözmeyi Ve Devlet Yönetimine
Herkesin Eşit Düzeyde Katılmasını Sağlamaya Çalışmaktır. Bu Doğrultuda:

1) Egemenliğin Millete Verilmesi 2) Aşar Vergisinin Kaldırılması 3)Kılık - Kıyafet Kanunu

4) Hukuk Birliği İle Herkesin Kanun Önünde Eşit Hale Getirilmesi.

5) Soy Adı Kanunu (Unvanların Yasaklanması) 6) Medeni Kanunun Kabulü

4) Laiklik: Din Ve Devlet İşlerinin Birbirinden Ayrılarak Devlet Yönetiminde Ve Siyasette Din Kurallarına yer verilmemesidir.
Laikliğe Geçiş Aşamaları Şöyledir:

Devlet düzeninde:

1) Saltanatın Kaldırılması    2) Cumhuriyetin İlanı 3) Halifeliğin Kaldırılması

4) Şer’i ye ve Evkaf vekaletinin Kaldırılması 5) Medeni Kanun Kabulü

6) Anayasadan Devletin Dini İslam’dır İbaresinin Çıkarılması     7) Laikliğin Anayasaya Girmesi

Eğitimde:

1) Tevhid-i Tedrisat Kanunu    2) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun

3) Medreselerin Kapatılması     4) Yeni Alfabenin Kabulü 5) Üniversiteler Yasasının Çıkarılması

Toplumsal düzende: 1) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 2)Şapka kanunu 3) Miladi takvimin kabulü

5) Devletçilik: Özel Sektörün Güç Yetiremediği Ağır Sanayi Kuruluşlarının Devlet Eli İle Gerçekleştirilmesidir. Özel Sermayeye
Karşı Değildir Özel Sermayenin Tam Güven İçinde Çalışacağı Ortamı Meydana Getirir Bu Doğrultuda:

1) 1933 Yılında 1. Beş Yıllık Kalkma Planına Uygulamasına Geçilmiş

2) Devlet Ekonomik Görevler Üstlenerek Çeşitli Yatırımlar Gerçekleştirmiştir.

6) İNKİLAPÇILIK:Toplumsal Kurumların ve Devlet Düzenin Belli Süreçte Değişmesi Modernleşmesi Düşüncesine Açık Olmaktır
Amaç Muasır Medeniyetler Seviyesine Ulaşmaktır. Bu İlke Atatürk İlkelerinin Dinamizmini Sağlamıştır...
                                 18
                          2. Dünya Savaşı
Nedenleri :
1- 1.Dünya savaşından sonra imzalanan anlaşmaların yeni sorunlar ortaya çıkarması
2- Almanya ve İtalya nın saldırgan bir tutum içinde bulunması.
3- Milletler cemiyetinin sorunları çözmede etkisiz kalması
4- Devletler arası enerji kaynaklarına sahip olma yarışı.
Mihver:Almanya Japonya İtalya
Müttefik : İngiltere Fransa ABD SSCB

 Savaş 6-9 Ağustos 1945’te ABD’nin Japonya nın Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerine nükleer bomba atması ile sona ermiştir.
2. Dünya savaşında Türkiye :
Türkiye iki grubunda çağırmasına rağmen denge siyaseti izleyerek fiili olarak savaşa girmemeyi başarmıştır. Savaş sırasında
Türkiye:
-  Askeri harcamalar Artmıştır.
-  Radyo yayınlarında kesinti yapılmıştır.
-  Özel otomobillerin trafiğe çıkışında kısıtlamalar yapılmıştır.
-  Yeni vergiler konulmuş Tahıl stoklarına engel konuşmuş. Ekmek v.b. ürünler karne ile dağıtılmış.
-  Hava saldırılarına karşı karartma uyhulamasına geçilmiş. Saat 23..00 dan sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.Varık
   vergisi.
YALTA KONFERANSI: 1945 ‘te İngiltere ,ABD ve SSCB devlet başkanları bir araya gelerek savaş sonrası durumu
görüştüler.kurulacak olan milletler teşkilatına katılmak için 1 Mart 1945 e kadar Almanyaya savaş açma şartı getirdiler.bunun
üzerine Türkiye 23 Şubat 1945 te Almanya ve Japon yaya Savaş ilan etti.
- Amaç dünya Siyasetinde söz sahibi olmak.
Sonuçları:
-Baskıcı yönetimler sona ermiş demokrasi yayılmıştı
-Asya ve Afrika’daki sömürgeler bağımsızlıklarına kavuşmuştu.
-Birleşmiş milletler teşkilatı kuruldu.
-ABD ve SSCB dünyanın en güçlü iki devleti haline geldiler.Demokrasi Yolunda Türkiye
Çok Partili hayata Geçilmesi: Enflasyonun artması basının denetim altında olması polisin yetkisinin geniş olması grev yapma
hakkının kısıtlanması CHP’yi yıpratmıştı. 1946 da Adnan MENDERES Celal BAYAR Fuat KÖPRÜLÜ nün kurduğu demokrat parti
ekonomi olarak liberal ( serbest ) olması yönü ile CHP den ayrılıyordu. Bu parti 1950 seçimlerinde iktidara gelmişti.
        Soğuk Savaş Dönemi
Soğuk savaş: Açık silahlı çatışmaya varmayan anlaşmazlıklara da kullanılan uluslar arası gerginlik durumuna soğuk savaş denir. Bu
savaşın silahları, psikasosyal politik ekonomik güçler ile teknolojidir. SSCB nin doğu Avrupa’da yayılması üzerine ABD Sovyet
tehdidi altındaki ülkelere Truman taktirini adı altında Marshall planı çerçevesinde ekonomik yardım yapmıştır. 16 Ülkeye askeri
araç-gereç vermişti. ABD SSCB’nin yayılmasını engellemek amaç ile 10 ülke ile birlikte NATO yu kurdu. Türkiye SSCB nin
yayılımcı politikasından dolayı NATO yu desteklemiştir.
        Kore Savaşı
SSCB denetimin deki kuzey Kore ile ABD denetimindeki G. Kore ye savaş açmıştır. Birleşmiş milletler savaşı kınamış ABD
başkanlığındaki bir gücü bölgeye göndermiştir. 1950–1953 arasında süren savaşta devletler bir birine üstünlük sağlayamamışlardır.
Türk Askeri bu savaşa katılmış 700 civarında şehit vermiştir. Türkiye NATO ya 1952 de katılıştır. Kore savaşından sonra ABD ye
karşı olan devletler Varşova paktını oluşturmuşlardır.
                               19
                ATATÜRKÇÜLÜK

Tanımı: Temel esaslar Atatürk Tarafından Belirlenen Devlet Hayatına,ekonomik hayata ve fikir hayatına ilişkin
gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük Denir.

Amaçları: 1) Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımız olarak huzur ve refah içinde yaşaması

2) Millet Egemenliği esasına dayalı olarak aklın ve bilimin önderliğinde Çağdaş Uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır.
Özellikleri :

1) Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur 2) Akla Ve Mantığa Uygundur

3) Bir bütündür ayrı ayrı düşünülmez 4) İlkeler Ata. Tarafından Hem Söz Hem de uygulama ile gösterilmiştir

Atatürk İlkelerinin Dayadığı Temel Esaslar

1) Milli Tarih Bilinci      2) Milli Dil 3) Milli Birlik Ve Beraberlik  4)Barışçılık  5) Akıcılık

6) Milli Bağımsızlık Ve Özgürlük 7) Milli Kültürün Geliştirilmesi       8) Çağdaşlaşma Ve Batılılaşma

9)Vatan Ve Millet Sevgisi 10) Egemenliğin Millete Ait Olması 11) Türk Milletine İnanmak Ve güvenmek

                Bütünleyici İlkeler

1) Milli Egemenlik    2) Milli Birlik Ve Beraberlik 3) Milli Bağımsızlık   4) Akıcılık Ve Bilimsellik

5) Çağdaşlaşma ve Batılaşma    6) Özgürlükçülük 7) Barışçılık    8) İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

             Atatürk'ü Etkileyen Olaylar Ve Düşünceler

1) Fransız İhtilali: Özgürlük,Eşitlik,Adalet Ve Demokrasi Gibi Düşünceler

2) Milliyetçilik Akımları

3) Osmalı Devletinin İçinde Bulunduğu Siyasi Durum

4) Osmalı Aydınlarının Etkileri

5) Osmanlı Devletin in Bilim ve Teknik Alanda Dünyadan Geri Kalması

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSYEMİNDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI:

  2) Siyasi güç    2) Ekonomik    3) Sosyo-kültürel güç   4) Askeri güç

                      ATATÜRK İLKELERİ

   2) Cumhuriyetçilik: Doğrudan Doğruya Millet Egemenliğine Dayanan Yöneticilerin Halkın Oyu İle Seçildiği
 Yönetim Şekline Cumhuriyet Denir. Cumhuriyetçilik ise Devletinin Siyasi Rejimi Olarak Cumhuriyetin
 Benimsemesidir. Bu İlke Doğrusunda Yapılan İnkılaplar Şunlardır.

1) TBMM'nin Açılması      2) Saltanatın Kaldırılması 3) Halifeliğin Kaldırılması

4) 1921 - 1924 Anayasaları   5) Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

6) Kadınlara Seçme - Seçilme Haklarının Verilmesi
                               20
2 ) Milliyetçilik : Ait Olduğu Milletin Varlığını Sürdürmek Ve Yüceltmek için Çalışmak Ve Bu Çalışmayı Gelecek
Kuşaklara Aktarmaktır. Atatürk Milliyetçiliğinde Kendini Aynı Milletin Üyesi Sayan Kişilerin O Milleti Yüceltme
İstekleridir. İnsancıdır Irkçılığı Reddeder Bu Alada:

1) Siyasi Ekonomik ve Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar.

2) Türk Dil Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Açılması

3) Yabancı Okullarda Türkçe, Tarih, Coğrafya Derslerinin Türk Öğretmenler Tarafından Okutulması

3) Halkçılık: Toplumsal Barışı Sağlamayı, Sınıf Ayrımcılığını Önlemeyi, Halkın Temel Sorunlarını Çözmeyi Ve Devlet
Yönetimine Herkesin Eşit Düzeyde Katılmasını Sağlamaya Çalışmaktır. Bu Doğrultuda:

1) Egemenliğin Millete Verilmesi 2) Aşar Vergisinin Kaldırılması 3)Kılık - Kıyafet Kanunu

4) Hukuk Birliği İle Herkesin Kanun Önünde Eşit Hale Getirilmesi.

5) Soy Adı Kanunu (Unvanların Yasaklanması) 6) Medeni Kanunun Kabulü

4) Laiklik: Din Ve Devlet İşlerinin Birbirinden Ayrılarak Devlet Yönetiminde Ve Siyasette Din Kurallarına yer
verilmemesidir. Laikliğe Geçiş Aşamaları Şöyledir:

1) Saltanatın Kaldırılması   2) Cumhuriyetin İlanı 3) Halifeliğin Kaldırılması

4) Şer’i ye ve Evkaf vekaletinin Kaldırılması 5) Medeni Kanun Kabulü

6) Anayasadan Devletin Dini İslam’dır İbaresinin Çıkarılması     7) Laikliğin Anayasaya Girmesi

Eğitimde:

1) Tevhid-i Tedrisat Kanunu   2) Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun

3) Medreselerin Kapatılması   4) Yeni Alfabenin Kabulü 5) Üniversiteler Yasasının Çıkarılması

Toplumsal düzende: 1) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 2)Şapka kanunu 3) Miladi takvimin kabulü

5) Devletçilik: Özel Sektörün Güç Yetiremediği Ağır Sanayi Kuruluşlarının Devlet Eli İle Gerçekleştirilmesidir.
Özel Sermayeye Karşı Değildir Özel Sermayenin Tam Güven İçinde Çalışacağı Ortamı Meydana Getirir Bu
Doğrultuda:

1) 1933 Yılında 1. Beş Yıllık Kalkma Planına Uygulamasına Geçilmiş

2) Devlet Ekonomik Görevler Üstlenerek Çeşitli Yatırımlar Gerçekleştirmiştir.

6) İNKİLAPÇILIK:Toplumsal Kurumların ve Devlet Düzenin Belli Süreçte Değişmesi Modernleşmesi Düşüncesine
Açık Olmaktır Amaç Muasır Medeniyetler Seviyesine Ulaşmaktır. Bu İlke Atatürk İlkelerinin Dinamizmini
Sağlamıştır...
                              21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:6/22/2012
language:Turkish
pages:21