Letter of Intention

Document Sample
Letter of Intention Powered By Docstoc
					       НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"
    София 1040, Бул. “Ал. Стамболийски”17, тел. 988 58 26 , 94 00 842, факс 980 61 90
                ПРОГРАМА „ДЕБЮТИ”

Програмата е насочена към:
  1. професионални творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи,
   музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи
   професионални опити;
  2. организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на
   дебютанти.
За подкрепа на проекти могат да кандидатстват:
     - отделни артисти (ако в екипа има повече от един дебютант е предимство),
      които реализират до третия си самостоятелен професионален опит (моля,
      имайте предвид, че един автор/изпълнител може да бъде подкрепен от
      Фонда само веднъж в кариерното си развитие);
     - студенти със завършен поне трети курс на някое от висшите учебни
      заведения по изкуствата;
     - организации – инициатори на събития, които подпомагат дебютанти (в
      това число – неправителствени организации, театрални сцени, концертни
      зали, галерии и издателства, които предлагат конкретен проект,
      подкрепящ повече от един дебютиращ артист).

При групови проекти/ проекти на организации необходимо условие е повече от
половината участници в екипа на проекта да са дебютанти.
Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително
приключване и отчитане) до края на месец ноември 2013 г.

Фондът не финансира проекти:
    - свързани с дългосрочно обучение и стипендии;
    - които покриват дейности, съставляващи задължителна част от учебния
      процес (изработване на курсови или дипломни работи и др.);
    - които имат националистическа, расистка или ксенофобска насоченост;
    - които кандидатстват за покриване на инфраструктурни разходи, като
      например строителни, ремонтни работи и др.;
    - които кандидатстват за покриване на текущи разходи на организация
      /напр. заплати, наем и т.н./;
    - които се отнасят до научни изследвания и/или публикации;
    - кино продукции;
    - възпоменателни публикации, изложби и пр. събития, свързани с конкретна
      личност или дата.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуалните кандидати следва да представят:
       НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"
    София 1040, Бул. “Ал. Стамболийски”17, тел. 988 58 26 , 94 00 842, факс 980 61 90
     -  описание на проекта (до 2 стр.), което трябва да включва и ясна
       аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви
       график и финансова рамка
     -  автобиография
     -  препоръка от утвърден специалист в сферата, за която дава препоръки
     -  писмо/а за подкрепа от партньор/и по проекта
     -  визуални материали или текст (ако е приложимо)

Кандидатстващите организации следва да представят:
    - описание на проекта (до 2 стр.), което трябва да включва и ясна
     аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви
     график и финансова рамка
    - кратко описание на организацията (до 1 стр.) – опитът в работа с
     дебютанти е предимство
    - препоръка от утвърден специалист в сферата, за която дава препоръки
    - копие от съдебна регистрация
    - писмо/а за подкрепа от партньор/и
    - визуални материали или текст (ако е приложимо)

   Ако проектът изисква осигуряване на пространство за осъществяването му,
кандидатите следва да представят писма, удостоверяващи, че такова ще им бъде
предоставено за целите на проекта. В случаите на литературни проекти, такова писмо
трябва да бъде предоставено от заинтересовано издателство.
   Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие
за участие във втория. Всички кандидати трябва да имат готовност да участват (ако
бъдат одобрени на първи кръг) в двудневно обучение по разработване на проекти.
Участието в пълния курс на семинара също е задължително условие за разглеждането
на проекта на втори кръг.

Документи за участие в първи кръг се подават в пет еднообразни екземпляра в
Национален фонд „Култура” до 31.05.2012 г.

Индикативни дати за провеждане на конкурса
Краен срок за кандидатстване на първи кръг: 31.05.2012 г.
Обучение на допуснатите кандидати до втори кръг: 16 - 17.06. 2012 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.07.2012 г.

За допълнителна информация: Национален фонд “Култура”
тел. 988 58 26;981 08 13
е-мейл: office@ncf.bg

Както и от следните адреси: www.ncf.bg и www.mc.government.bg

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/21/2012
language:
pages:2