byla debata z Prezesem by tW51w6

VIEWS: 12 PAGES: 40

									             PROTOKÓŁ NR IX/2003
   Z SESJI RADY MIASTA ODBYTEJ W DNIU 24 KWIETNIA 2003 R. W SALI
     KONFERENCYJNEJ RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
             UL. JANA PAWŁA II 10.

Sesję rozpoczęto o godz. 13.oo

W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólną liczbę 23.

Radni nieobecni
--------------------
Pan Zygmunt Klosa
Pan Bogdan Maciejewski


Porządek obrad
----------------------
1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2003 r.

4. Informacja w sprawie nadania nagrody Wojciecha Korfantego.

  - Przywitanie zaproszonych gości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  nadania Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich im. Wojciecha Korfantego.

6. Wystąpienie Prezydenta Miasta Zbigniewa Pawła Szandara.

7. Podziękowanie Pana Stanisława Sakiela.

8. Podziękowanie Pana Feliksa Korfantego.

9. Przedstawienie zaproszonym gościom sztandaru Siemianowic Śląskich.

10.Wystąpienie Pani Marii Korfanty - Rupp.

  - Wręczenie upominków zaproszonym gościom.

  - Pożegnanie gości.

11. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

  - Dyskusja.


12. Interpelacje radnych.

13. Wprowadzenie do tematu zasadniczego sesji tj. " Sprawozdanie z wykonania
  budżetu miasta za 2002 r. "

14. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2002 r.
  i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu


                            &s
  miasta za 2002 r. i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

16 Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.

  - Dyskusja.

17. Podjęcie uchwały w sprawie:
  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.
  i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

  - Wystąpienia Prezydenta Miasta Zbigniewa Pawła Szandara.

18. Podjęcie uchwały w sprawie:
  przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2002 r.

19. Informacja na temat "Ochrona zdrowia - bilans przemian".

  - Dyskusja.

  - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. "Ochrona zdrowia -
   bilans przemian"

20. Podjęcie uchwał w sprawie:

  - przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego miasta Siemianowic Śląskich dla obszaru położonego u zbiegu
   ulic Dworskiej i Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich

  - częściowej zmiany uchwały Nr 27/2002 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
   z 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizownym
   w rejonie osiedla Waloszka - Duracza

  - zmian budżetu miasta na 2003 rok
   /MOSiR/

  - zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie rozbudowy
   basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej


  - zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych,
   które wyniknęły w trakcie realizacji zadania " Modernizacja krytej Pływali
   i Hali Zbornej "

  - wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
   umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja Krytej Pływali
   przy Hali Zbornej, do kwoty 2.022.000 zł

  - zmian budżetu miasta na 2003 rok
   /zakup inwestycyjny, zmiany w PFZGiK/

 - zaciągnięcia kredytu w wysokości 610.000 zł na sfinansowanie zadań bieżących
  - remonty placówek oświatowych

 - powołania Rady Oświatowej Miasta Siemianowic Śląskich

 - utworzenia Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich z siedzibą
  przy ul. M. Dąbrowskiej 10

  - utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich                           &s
  - częściowej zmiany Uchwały Nr 50/99 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
   z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji
   Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Przyjaźni 28
   i utworzenia gimnazjum

  - utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkoł Techniczno - Usługowych

  - likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siemianowicach Śląskich
   przy ul. Dąbrowskiego 10

  - zmian budżetu miasta na 2003 rok
   /SPZZOZ - zakup inwestycyjny/

  - zwolnienia z podatku rolnego gruntów pracowniczych ogródków działkowych
   oraz z podatku od nieruchomości budynków stanowiących własność pracowniczych
   ogródków działkowych

  - utworzenia zamniętych obwodów głosowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego
   referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego
   przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

21. Odpowiedzi na interpelacje.

22. Sprawy informacyjne.

23. Zamknięcie obrad.
              Kaseta nr 1 - strona A
              ------------------------------


                   Ad. 1
                   ----------


Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Rzepczyk otworzył IX Sesję Rady Miasta
Siemianowic Śląskich oraz stwierdził na podstawie listy obecności, że Rada Miasta
jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Poinformował, iż do głosowania jawnego wyznaczony został radny Rudolf Winkler.


                   Ad. 2
                   --------

Przyjęcie porządku obrad:


Przewodniczący Rady Miasta poinformował o uzupełnieniu porządku obrad
o projekt uchwały w sprawie:

- utworzenia zamkniętych obwodów głosowania do przeprowadzenia ogólnokrajowego
 referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego
 przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej                               &s
 /21/IX/03/


 Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad:

              za       -        20

              przeciw     -        0

              wstrzym.      -      0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty.
                   Ad. 3
                   ------------

Zatwierdzenie porotokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2003 r.

głosowanie nad przyjęciem powyższego protokołu:


                za         -      20

                przeciw      -       0

                wstrzym.        -     1

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół został przyjęty.


                   Ad. 4
                   ------------

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w dniu 23 kwietnia br.w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość nadania nagrody im. Wojciecha
Korfantego Panu dr nauk med. Stanisławowi Sakielowi.

Przewodniczący Rady Miasta przywitał Panią Annę Szanecką Honorową Obywatelkę Siemianowic Śląskich

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutowę przerwę w obradach sesji Rady Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady sesji Rady Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta przywitał przybyłych na sesję zaproszonych gości:

Felixa Korfantego      -      wnuka Wojciecha Korfantego

Christophera Korfantego   -      prawnuka Wojciecha Korfantego
                                   &s
Marię Korfanty-Rupp      -     wnuczkę Wojciecha Korfantego

Michaela Korfantego      -     bratanka Felixa Korfantego

Diane Korfanty-Fox      -     żonę Michaela Korfantego
oraz poinformował, iż podjęcie uchwały w sprawie:

- nadania Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich imienia Wojciecha Korfantego
 /3/IX/03/

 nastąpi w trakcie obecności zaproszonych gości.


                    Ad. 5
                    --------


Podjęcie uchwały w sprawie:

- nadania Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich
 imienia Wojciecha Korfantego
 /3/IX/03/

 Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść powyższego projektu uchwały
 wraz z uzasadnieniem.

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie -jednogłośnie


 Komisja Finansowo-Gospodarcza projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie -
 jednogłośnie.


 Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały:

                 za       -    21

                 przeciw       -  0

                 wstrzym.      -  0


Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż Rada Miasta uchwałę przyjęła
                              &s
                 Ad. 6
                 ----------

Zbigniew Paweł Szandar - Prezydent Miasta
-------------------------------
Szanowni Goście, Wysoka Rado. Trzeba było 130 lat od urodzenia Wojciecha Korfanego,
żeby mogła odbywać się taka radosna sesja samorządowej siemianowickiej władzy.
Sesja, która może obradować w mieście polskim, śląskim, w mieście, które pomimo obecnych kłopotów ma
swoje dobre perspektywy rozwojowe, w mieście, którego samodzielność, byt
również w znakomitej mierze wywalczył właśnie nasz wielki krajan Wojciech Korfanty.
To Wojciech Korfanty, tak udawadnia historia już dziś przez nikogo nie podważana, jest tym,
który po 600 latach przyprowadził na powrót Śląsk do polskiej macierzy.
    To Wojciech Korfanty jest tym, który stworzył podwaliny również pod władze samorządowe
przedwojennego śląskiego autonomicznego województwa.
    To Wojciech Korfanty jest tym, który stworzył dziś na nowo odradzaną zasadę działania
w ramach chrześciańskiej demokracji. Tworzył tę partię, był jej szefem, a z jego przemyślenia,
nie tak dawno wydano w książce specjalnej są, myślę bardzo aktualne również w dniu dzisiejszym.
    Drodzy Państwo dzisiejsza chwila jest ważna dla nas. Nie co dzień nam się zdarza
wnuczkę i wnuka Wojciecha Korfantego gościć oraz prawnuków. Tak zrządziły poprzednie lata, przede
wszystkim wojenne, że rodzina Wojciecha Korfantego mieszka w Stanach
Zjednoczonych, ale więzi z naszym miastem są utrzymywane. Myślę, że aktualny pobyt
wszystkich Państwa w Siemianowicach Śl. więzi te umocni i utrwali.
    Pragnę poinformować Wysoką Radę, że jest to pobyt całotygodniowy. Uczestnictwo
nie tylko w dzisiejszej sesji, ale poprzedzającej ją otwarciu wystawy poświęconej
Wojciechowi Korfantemu, złożeniu kwiatów i kilka imprez, które w najbliższych dniach
będą się działy w naszym mieście. Pośród nich już bardzo popularny XI bieg
im. Wojciecha Korfantego, od pomnika katowickiego do siemianowickiego, w którym jak
mi wiadomo Pan Feliks i Pan Christopher zamierzają pobiec. Myślę, że będziemy
ich witać wszyscy na mecie, na pewno bez względu, które miejsce zajmą, jako triumfatorów.
    Szanowni Państwo chciałbym, by ten pobyt pozostał w trwałym wspomnieniu
potomków Wojciecha Korfantego i na pamiątkę tej chwili spędzonej w naszym mieście
przekazać obojgu wnukom, Pani Marii Korfanty-Rupp i Panu Feliksowi Korfantemu,
odbitkę z księgi metrykalnej, w której ręką ówczesnego urzędnika jest wpisane na str. 289
pod pozycją 204, że w miejscowości Sadzawki /Siemianowice/ dnia 20 kwietnia /april/
urodził się Albert - syn Józefa Korfanty oraz Karoliny Klecha, a zgłoszono to 23 kwietnia
1873. To jest dokument, jaki jest przechowywany w Wojewódzkim Archiwum Państwowym
w Katowicach. Odbitkę chcę Państwu przekazać.


               Ad. 7
               -----------

Pan dr nauk med. Stanisław Sakiel podziękował wszystkim za podanie kandydatury
do nagrody Wojciecha Korfantego.
               Ad. 8
               ---------

Pan Feliks Korfanty podziękował Zarządowi Miasta Siemianowic Śl.
za zaproszenie wraz z synem na bieg Wojciecha Korfantego.

               Ad. 9
               --------

Pan Zbigniew Paweł Szandar przedstawił zaproszonym gościom sztandar
Siemianowic Śląskich.                          &s
                   Kaseta nr 1 - strona B
                   -----------------------------

                    Ad. 10
                    ---------

Pani Maria Korfanty-Rupp - wspomniała o mile przeżytych latach ze swoim dziadkiem
Wojciechem Korfantym.

Przewodniczący Rady Miasta wraz z Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie
wręczyli upominki zaproszonym gościom.


Nastąpiło pożegnanie gości.

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 - minutową przerwę.


Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił obrady sesji.


                      Ad. 11
                      -----------

Pan Zbigniew Paweł Szandar Prezydent Miasta złożył informację z działalności
w okresie międzysesyjnym.


                 Kaseta nr 2 - strona A
                 ------------------------------

c.d. Pan Zbigniew Paweł Szandar
Dyskusja
-----------
Pan Zenon Kaczmarzyk
Pan Zbigniew Paweł Szandar
Pan Zenon Kaczmarzyk
Pan Zbigniew Paweł Szandar


                    Ad. 12
                    ----------

Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o złożonych interpelacjach w okresie
międzysesyjnym.

Radni na sesji złożyli następujące interpelacje:

Pan Grzegorz Jurkiewicz
----------------------------------
                                   &s
77/IX/03 -    Pierwsza interpelacja dotyczy remontu części chodnika w Michałkowicach
         pomiędzy ulicami Sikorskiego 1 a Kruczkowskiego 10. W czasie zimy
         chodnik został zniszczony i zagraża bezpieczeństwu przechodników.

78/IX/03 -    Druga interpelacja dotyczy remontu schodów za pawilonem handlowym
         "Biedronka" w Michałkowicach . Schody te prowadzą do Centrum
         Stomatologicznego przy Pl. Bohaterów Września, również zagrażają
         bezpieczeństwu przechodniów.


Odpowiedź na powyższe interpelacje zostanie udzielona pisemnie.


Pan Zenon Kaczmarzyk
--------------------------------
Pierwsza interpelacja dotyczy uzupełnienia brakujących koszy na terenie miasta.
Komentarz - sobota, niedziela. Wygląda to tragicznie, bo się nie sprząta, wydaje mi się
coś trzeba z tym zrobić.

Temat drugi. Prosiłbym o odpowiedź dot. byłego pawilonu "Wanda" w centrum miasta
naprzeciw Urzędu Miasta. Co dalej się będzie działo w tym rejonie. Chciałem tylko
przypomnieć, że kiedyś był pomysł na powstanie centrum usługowo-handlowego - w trzecim
etapie to stanęło i teraz słyszę, że rodzą się różne koncepcje w mieście. Chciałbym tu na forum sesji usłyszeć co
będzie w tym rejonie i co się będzie działo ewentualnie.
Temat następny - czy jest postęp, jeżeli chodzi o obiekt budowlany naprzeciw Poczty,
mówię o obiekcie Spółdzielni "Siemion". Na jednym z początkowych posiedzeń komisji,
była debata z Prezesem, było dużo deklaracji działań, które potwierdzał Pan Prezes.
Chciałbym wiedzieć jaki jest tego skutek.

Temat następny - pola golfowe. Prosiłbym o wyjaśnienie jaki obecnie jest stan prawny
i wielkość terenów golfowych i czy są z tego przez Urząd Miasta pobierane opłaty
podatkowe. Mówię to w kontekście dzisiejszego projektu uchwały odnośnie podatków
od ogródków działkowych

Na powyższe interpelacje odpowiedź została udzielona na sesji.Władysław Paprotny
---------------------------

79/IX/03 -    Interpelacja dotycząca naszych kasztanowców zaatakowanych
         przez 'szrotówka". W mediach są informacje, że znaleziono sposób
         uratowania kasztanowców za pomocą szczepionek. Mam pytanie
         do Wydziału Ochrony Środowiska - czy u nas będzie to robione.?
         Podobno koszty są przyzwoite, rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

80/IX/03 -    Sprawa dotyczy ogrodzenia i placu zabaw Przedszkola
         przy ul. Wyzwolenia. Nie składałem tej interpelacji w okresie
         międzysesyjnym - dlaczego.? Dlatego, że nie chodzi mi o to, żeby
         miasto wyremontowało zagrażające w tej chwili już całe ogrodzenie
         plus ten plac zabaw. Przecież do przedszkola chodzą dzieci nie tylko
         mieszkańców zamieszkujących budynki komunalne tego rejonu, ale tam
         jest kilka spółdzielni. Mam propozycję w związku z tym, czy któraś
         z komórek miasta nie mogłaby się podjąć mediacji, rozmów z pozostałymi                            &s
         Spółdzielniami, które tam mają swoje budynki i wspólnie to zrobić, bo
         ZPOiŻ nie ma pieniędzy na tego typu roboty. Należałoby zmienić cały
         płot, bo on się sypie,wypadają poszczególne fragmenty. Zdaje się, że już
         brygada sprzątająca zaczyna usuwać żelazne części ogrodzenia.
         Jednocześnie z jednej strony są 3 nie świecące lampy, które w poprzedniej
         kadencji zostały naprawione, jednak znowu nie świecą.

81/IX/03   -  Trzecia interpelacja dot. ogródków działkowych, terenu pomiędzy stacją
          benzynową PKN "Orlen" i stacją diagnostyczną. Ogródki częściowo
          zlokalizowano na terenach miejskich /i na tych terenach pobierane
          są opłaty/, częściowo na terenach "fabudowskich". Czy teraz w ramach
          rozliczeń z "Fabudem" kompensat poszczególnych płatności, które
          "Fabud" dawny nie płacił, jest pomysł na to, żeby te ogródki scalić, żeby
          były na terenie miejskim, żeby działkowicze mogli się zorganizować
          i przeciwdziałać temu co się tam dzieje tzn. brakowi wody, ewentualnie
          prądu, a przede wszystkim złodziejstwo.Na powyższe interpelacje odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.


Pan Zygmunt Jurowiec
------------------------------

82/IX/03 -     Składam interpelację do służb odpowiedzialnych za jezdnię w tym
          mieście. Mam do nich prośbę, aby przejechały ul. Komuny Paryskiej,
          Śmiłowskiego, a także Głowackiego /róg ul.Matejki/, jak nie połamią
          swoich resorów to będzie szczęście.

          Nie czekam na odpowiedź, ja chciałbym wiedzieć, że te dziury
          zostały załatane, bo naprawdę nie jest to wielki koszt.

83/IX/03 -     Tą interpelację składam do Straży Miejskiej o uaktywnienie.
          Niech się przejdą przez ul. Śmiłowskiego /od kościoła do PKO/,
          jak tam parkują samochody, tam naprawdę nie można przejść.
          Albo dajmy zakaz z jednej strony - bo tam wjeżdżają pod sam
          płot z kościoła i nie można się przeciskać, ocierając się o auto.
          Ja tam bardzo często przechodzę.

84/IX/03 -     Jeszcze bardzo ważna sprawa dla mnie i nie tylko dla mnie, ale dla
          dzieci ze Szkoły Nr 9 i mieszkańców ul. Śmiłowskiego przy budynku nr 33,
          gdzie wynajmuje firma "ATRIUM". Dwa lata temu ten pan sobie zrobił
          nielegalny parking. Parkują samochody bezpośrednio na chodniku.
          Matki z dziećmi są zmuszone do schodzenia na jezdnię i omijania
          samochodów. Proszę, żeby tego pana ukarać, bo namalował białe pasy,
          później zamalował na czarno i sam daje przykład parkowania. Jestem
          mieszkańcem i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czekam, żeby
          ta sprawa została w końcu wyjaśniona.

      Interpelacje od nr 82 - 84 nie wymagają odpowiedzi. Zgłaszający zwrócił się
      z prośbą o ich realizację.


 Pan Marian Jadwiszczok
 ---------------------------------
85/IX/03 - Od szeregu lat kolejką wąskotorową przez Siemianowice Śląskie
          przewożono węgiel, drewno i inne materiały. Przez ostatnie 3 lata kolejki
          wąskotorowe cieszą się dużą popularnością i wśród mieszkańców
          Siemianowic Śl. i okolicznych miast.. Z uwagi na systematyczną dewastycję                             &s
         torów i kradzieży szyn kolei wąskotorowej chciałbym zadać pytanie Panu
         Prezydentowi, czy są w naszym mieście sympatycy turystycznej kolejki
         wąskotorowej, a jeśli nie, to jakie są plany Pana Prezydenta na wykorzystanie
         zdewastowanych już torowisk wąskotorówki na odcinku Siemianowic
         Śląskich.?
86/IX/03 -    Druga interpelacja dot. stawu w Michałkowicach w Parku Górnik.
         Wędkarze i mieszkańcy ubolewają, że staw w Parku tym uległ dewastacji
         i nie jest zapełniony wodą. Dlatego też proszę o odpowiedź jakie plany
         Pan Prezydent ma na dalsze istnienie michałkowickiego stawu.

Na podwyższe interpelacje odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.

Radna RM Alfreda Barnaś

87/IX/03 -     Składałam interpelację w dniu 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystanku
         autobusowego przy Starej Szosie. Wydział Gospodarki Komunalnej
         odpowiedział mi i w zasadzie jestem zadowolona z tej odpowiedzi.
         Odpowiedź podpisała Pani Grażyna Pietrek kierując równocześnie
         pismo do dalszego załatwiania do ówczesnego Wydziału Geodezji
         i Gospodarki Nieruchomościami / w miejscu, czyli w tym samym dniu
         dokładnie 16 grudnia przekazano/. Do dnia dzisiejszego nie mam żadnego
         wyjaśnienia Wydziału.

Na powyższą interpelację odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.


Pan Mikołaj Wajda
--------------------------

88/IX/03 -    Podczas wykonywania wiosennego przeglądu miasta, mieszkańcy
         dzielnicy Przełajka zwrócili się do mnie w sprawie, która w poprzedniej
         kadencji była tematem niejednych obrad - a temat ten to torf i pyły
         dymnicowe, czyli boisko w Przełajce. W tej mnogości pytań zadanych mi,
         fali oskarżeń, posądzeń stronniczych i negatywej oceny poprzednich władz
         wypowiedzianych przez grono osób /przy mnie/ chciałbym wyjaśnić tą sprawę
         i zadać pytanie jakie są plany, sposób wykonania, czas realizacji boiska
         i terenu przyległego w Przejałce.

Na powyższą interpelację odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.

Pan Zbigniew Krupski
------------------------------

Na tą interpelację będę prosił o odpowiedź Pana Prezydenta. Wcześniej mówiłem,
że będę pytał na każdej sesji, a terez zmieniam działanie, bo będę pytał co dwie sesje.
Co dalej - czy są nowe sprawy związane z Zespołem Pałacowo-Parkowym.

89/IX/03 -    Otrzymałem odpowiedź na interpelację nr 38 i wskazano mi termin
         że wyburzenie budynku zlokalizowanego przy ul. Westerplatte, to jest
         na skrzyżowaniu nastąpi do 15 kwietnia 2003 r.Termin nie został
         dotrzymany. Proszę o następny termin.

Na interpelację nr 89 odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
                            &s
Podziękowanie również. Dziękuję MPGKiM za bardzo szybkie usunięcie
dziur w drodze - ul. Zgrzebnioka.


Pan Piotr Komraus
--------------------------

90/IX/03 -    W imieniu mieszkańców Osiedla Budryka wnioskuję o usunięcie złamanych
         słupów oświetleniowych na odcinku od Szkoły do budynku nr 10.
         Wnioskuję również, ażeby przy tej ulicy na tymże odcinku uruchomić
         oświetlenie. Od 4 lat sprawa ta jest rozpatrywana i nie została do tej pory
         zrealizowana.

Na powyższą interpelację odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.


Pan Henryk Rybka
---------------------------

Na kanwie ostatnio ukazujących się artykułów na temat funduszy strukturalnych z Unii
Europejskiej. Mam takie pytanie do Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Skarbnika
Miasta równocześnie. Mianowicie artykuły te dotyczą szansy dla samorządów i zagrożeń
wynikających z tytułu dużego zadłużenia samorządów gmin. Czy to nie będzie przeszkoda,
czy wąskie gardło w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych dla naszej gminy. Wiemy,
że zaciągamy kolejne kredyty i może się okazać, że nie będziemy mieć na ten tzw. "wkład
własny". Każdy projekt strukturalny wymaga wkładu własnego i tutaj pojawiają
się pewne zagrożenia głównie dla miast mocno zadłużonych. Wiem, że my do takich
jeszcze nie należymy, ale chciałbym usłyszeć taką odpowiedź.

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji.


91/IX/03 -     Trzy uwagi wiosenno - porządkowe. Nasze miasto ma bardzo ładne
          słupy oświetleniowe, ale nie mogę patrzeć od lat jak one są upstrzone
          reklamami. Naprawdę trudno znaleźć 1 słup w mieście, który nie byłby
          oblepiony ohydnymi reklamami. I tu jest prośba do służb porządkowych,
          żeby to usuwały i również do Straży Miejskiej, bo na tych ogłoszeniach
          znajdują się adresy ludzi, którzy te ogłoszenia przyklejają. Przecież można
          się tym zająć.

92/IX/03 -     Sprawa druga. Chwalebne jest to, że wycinane są drzewa i krzewy, ale
          na kanwie wycinania krzewów, chciałem zwrócić uwagę na taką drobnostkę.
          Po wycięciu krzewów zbierane są i te wycięte krzewy są usuwane, natomiast
          odsłania się prawdziwy krajobraz po bitwie, puszki, butelki, śmieci
          i to czeka czasami miesiąc, aż ktoś się zorientuje, że trzeba to posprzątać.
          Póki te krzewy były duże śmieci widać nie było.
93/IX/03   -   Trzecia uwaga dot..Urzędu Miasta. Wiem, że ładnie wyglądają
          pomieszczenia wymalowane na biało, ale czasami je trzeba odnawiać.
          Korytarz w Urzędzie Miasta wygląda tragicznie.


Interpelacje od 91 - 93 nie wymagają odpowiedzi. Zgłaszający zwrócił się z prośbą
o ich realizację.


Pan Tomasz Dzierwa                             &s
-----------------------------

94/IX/03 -    W imieniu mieszkańców Osiedla Stary Tuwim oraz Dyrekcji II LO
         zwracam się z zapytaniem dot. terminu realizacji projektu inwentaryzacji
         zieleni na Osiedlu. Z dnia 8.06.2000 r. wykonanie tego projektu przez
         Przedsiębiorstwo "DENDRO-EKON" z Opola dot. to głównie wycinki
         dużych drzew, które niestety zaciemniają mieszkania i pomieszczenia,
         które są w tej niskiej zabudowie osiedlowej.

95/IX/03 -    Druga interpelacja dot. miejsca po zapadlisku w rejonie ul. Zielonej
         i przywrócenia estetyki temu miejscu, czyli zasiania trawy i wyrówniania
         tego terenu, żeby ładnie wyglądało.

Na powyższe interpelacje odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.


Pan Krzysztof Trzaska
------------------------------
Komisja Społeczna, której jestem członkiem wnioskowała tylko jedną poprawkę
do Budżetu Miasta na ten rok, dotyczyło to akcji szczepień wśród dzieci. Nie znalazło
to uznania u Prezydenta. Rozpoczęliśmy już agitację, informację w poradni, że takie
szczepionki będą zakupione. Niektórzy rodzice zdecydowali się przesunąć termin
szczepienia i tydzień temu otrzymaliśmy list z Referatu Zdrowia mówiący o tym, że
przetarg nie został rozstrzygnięty i tych szczepionek nie będzie.
Chciałbym zapytać o przyczyny tego i chciałbym zapytać co z pieniędzmi przeznaczonymi
na promocję zdrowia. Czy one będą w inny sposób, może taki jak sugerowała Komisja
Społeczna spożytkowane. ?

Na powyższą interpelację odpowiedź zostanie udzielona na sesji.


Pan Zenon Kaczmarzyk
--------------------------------
Ja w temacie, który jest zbieżny z Unią Europejską. My w projektach, w dokumentach
czytamy, że chcemy dużo przy pomocy Unii /mam na myśli, czy nam starczy pieniędzy
z budżetu/. Przed nami jest jeszcze kilkadziesiąt dni przed referendum tzn. czy poprzemy
tak, czy nie jeżeli chodzi o wejście Polski do Unii. Mam pytanie - z różnych informacji
dowiaduję się, że są dwie osoby w Urzędzie Miasta, które mają wspierać w różny
sposób działania dot. informacji propagandowej odnośnie Unii Europejskiej.
Mamy także sygnały, że tych ludzi nie można znaleźć, bo nie wiadomo, gdzie oni
przebywają. Mam pytanie - jak Urząd Miasta, jak wydziały, które są zbieżne w pozyskiwa-
niu funduszy europejskich chce wesprzeć informacyjnie, propagandowo różne działania
w mieście, żeby było na tak, a nie na nie.

Na powyższą interpelację odpowiedź została udzielona na sesji.


Radny RM Jerzy Becker

96/IX/03 -    Ja już własnymi drogami poruszałem te dwie sprawy, nawet nie jako
        interpelację, ale chcę nadać rangi poprzez interpelację. Rozmawiałem
        z Komendantem A. Bocianowskim, gdyż są wielbiciele silnych motorów.
        Regularnie między 12.oo w nocy, a 1.3o w nocy ulicą 1 Maja bez zacho-
        wywania i przestrzegania pulsującego światła na skrzyżowaniu
        z Parkową "przelatują" motory. Proszę, żeby o tej porze jak wracają
        z "Parkowej", czy z innych zamykanych restauracji przy szpitalu, przy                            &s
       prokuraturze stanął radiowóz. On bardzo tonująco działa na tych wszystkich,
       którzy tamtędy przejeżdżają, żeby taka akcja przez 2 - 3 tygodnie trwała
       i może ci ludzie będą wiedzieli, że tam nie należy z szybkością 160 km i 110
       decybelach przejeżdżać.


              Kaseta nr 2 - strona B
              -----------------------------

97/IX/03 -  Rozmawiałem już z Panem R. Sikorą, ale też chcę nadać rangi interpelacji.
       Chodzi o zatoczkę na 2 - 3 samochody przy kiosku ruchu na ul. Kapicy / u góry
       w sąsiedztwie płotu SP nr 1 nieopodal Centrum Kultury/.

     Interpelacje nr 96 - 97 nie wymagają odpowiedzi.


                  Ad. 13
                  -------

Wprowadzenie do tematu zasadniczego sesji tj. "Sprawozdanie z wykonanie budżetu
miasta za 2002 r. "

Pan Henryk Falkus - Skarbnik Miasta
------------------------
Ja nie będę powtarzał tych wszystkich kwestii, które mówiłem na komisjach. Państwo
otrzymaliście ode mnie materiał odnośnie zadłużenia, to będzie odpowiedź równieżprzy okazji dla pana radnego H Rybki, ja tylko do tego nawiążę, jak również jaki
był poziom wykonania inwestycji w roku 2002. Na Komisji Finansowo-Gospodarczej
informacja była, że to nie Pan Prezydent i de facto nie było dyskusji na ten temat.
Ja chcę się odnieść do kilku spraw, które według mnie są dość istotne. O kwestii nie wykony-
wania swoich zobowiązań przez Ministerstwo Finansów pan Prezydent w swoim wystąpieniu
informował. Niedobór przekazanych środków to prawie 1,6 mln za 3 miesiące, a sprawa
ta powraca z roku na rok /chodzi oczywiście o raty z udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych/. Ja Państwa będę zawsze informowało tym, bądź pan Prezydent. Chcę tylko powiedzieć
jedną rzecz - kredytów żeśmy nie zaciągnęli zbyt dużo. Nasz deficyt za rok 2002 to jest około 9 mln zł po
stronie oczywiście zobowiązań kredytowych, na ogólną kwotę 14 mln. Chcę Państwu powiedzieć raz tak do
końca, że gmina może maksymalnie według ustawy o finansach publicznych z art. 113 i 114 zaciągnąć
zobowiązania do wysokości maksymalnie 60 % swoich dochodów. Natomiast spłaty tych kredytów nie mogą
przekraczać 15 % rat kapitałowych i odsetek w stosunku do dochodów rocznie. I tu jedna sprawa się kłania tzw.
"sprawy sanacyjne", gdzie wchodzi już Regionalna Izba Obrachunkowa, ja tu może troszeczkę od tego
odbiegnę, ale to jest bardzo ważne żebyście Państwo wiedzieli. Jest kwestia zadłużenia naszej gminy w 2003
r.,które ma być w granicach 30 mln zł, jeżeli dodamy dodatkowe kredyty to jest około 30 %, czyli nie jest
połowa tej kwoty. Natomiast przy spłacie my będziemy sięgali 11,2 %. I jedna sprawa za którą odpowiedzialny
jest Skarb Państwa. Zadłużenie Skarbu Państwa, a mówi o tym art. 45 ustawy o finansach publicznych, obecnie
już sięga przeszło 52 %, kiedy przekroczy 55 % gminy nie mogą zaciągać więcej zobowiązań jak 12 %,
maksymalna jest 15%.. Zadłużenie gmin w Polsce w stosunku do Skarbu Państwa
to jest 3,8% w skali kraju. Jeżeli chodzi o kwestię budżetu roku 2002 - ten budżet był
realizowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na to mamy protokoły pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej, do wglądu były one Komisji Rewizyjnej, do wglądu również był protokół
pokontrolny dot. Skarbu Państwa przez Urząd Wojewody, jak również
dzisiaj otrzymałem wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która kontrolowała
budżet roku 2002 i wydatki na drogi publiczne. Ja tylko może Państwu przeczytam tą
krótką sekwencję "Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie wykonania
budżetu w roku 2002 w zakresie finansowania wydatków na drogi publiczne.
Pozytywnie ocenia również rzetelność i prawidłowość sprawozdań budżetowych".
Ja również tą informację Komisji Rewizyjnej przekażę. Są również opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, jak również Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.                              &s
Pan Jacek Rzepczyk
--------------------------

Dziękuję bardzo za te uwagi. Powtórzę bardzo stanowczo pewną regułę, która obowiązuje,
że wszelkie sprawy, już nie mówiąc sprawa absolutorium, sprawa sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2002 r. były obszernie omawiane na komisjach. Ponieważ
mamy na sali wielu miłych i szanownych gości mówię jeszcze raz wyraźnie, że wiele, wiele
godzin komisje poświęciły analizie tych materiałów i wypracowaniu wniosków, które będą
wygłaszały. To, że jest wrażenie skrótowości, broń Boże, żeby nie było powodem do wypowiadania opinii na
zewnątrz, że Rada w ten, czy inny sposób skraca tematy.
Spotkałem się z takim krzywdzącym zdaniem i bardzo proszę, aby takich zdań nie wypowia-
dać nie mając wiedzy w temacie.
                    Ad. 14
                   ----------

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Władysław Paprotny odczytał opinię
Komisję Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2002 i wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

               / stanowi załącznik protokołu/

                    Ad. 15
                   ------------

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Gościniak odczytał Uchwałę
Nr 00570/V/44/2003 w z dania 22 kwietnia 2003 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich sprawozdania z wykonania budżetu
za 2002 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo oraz z wykonania planu
finansowego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

            /stanowi załącznik protokołu/


Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Rzepczyk odczytał Uchwałę Nr 00570/V/43/2003
z dnia 22 kwietnia 2003 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej
w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Siemianowic Śląskich.

            /stanowi załącznik protokołu/


                    Ad. 16
                   ----------

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r.

Opinie Komisji.

Komisja Finansowo-Gospodarcza jednogłośnie zdecydowała, że głosowanie
nad sprawozdaniem z wykonania budżetu odbędzie się indywidualnie na sesji RM.
                               &s
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2002 rok wraz z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Głosowanie: za - 7, przeciw - 0, wstrzym. 1.


Dyskusja
------------

Pan Andrzej Gościniak
Mam krótkie pytania do Komisji Rewizyjnej i oświadczenie Klubu.

Jakie i ile odbyło się w 2002 r. kontroli w Urzędzie i czy komisja z tymi protokołami
się zapoznawała. Z materiałów wynika, że była to kontrola jedna, a odnoszę wrażenie,
że może ich było więcej. Być może jakiś powód zaistniał dla których to wyników tych
kontroli nie zacytowano, czy nie powołano się na nie.

Drugie pytanie - czy komisja podała stan należności Urzędu Miasta, w tym tzw. należności
spornych. Jeśli takowe są to ich sposób ich egzekwowania. Jeśli należności spornych nie ma
chwała wszystkim za to. A jeśli są to warto im się nieraz przyjrzeć. Tym powodem jest
podyktowane to pytanie.
  Jedno stwierdzenie. Chcę wspólnie sobie uświadomić dwa różne elementy tyczące
budżetu oraz uchwały o absolutorium, uchwały rozliczającej władze miasta w danym
roku finansowym. Pierwszy aspekt to realizacja budżetu. Drugi aspekt to ocena działalności
Zarządu bądź Prezydenta. Wszyscy to wiemy, ale chcę to mocno zaakcentować, są to dwie
różne sprawy Teoretycznie można powiedzieć, że ocena realizacji budżetu może być
znakomita przy negatywnej ocenie działalności danego greminium, czy danej osoby.

Oświadczenie do uchwały w imieniu Klubu Radnych.

" Klub Radnych "Echo Siemianowic" bardzo krytycznie, a w niektórych zakresach
 działania negatywnie ocenia działalność Zarządu Miasta w 2002 r.

  Klub Radnych pozytywnie ocenia działania Prezydenta Miasta w okresie
 od 18 listopada do 31 grudnia 2002 r. Z uwagi na to, że brak prawnej możliwości
 wyrażenia tych dwóch różnych opinii w jednym głosowaniu Klub Radnych
 "Echa Siemianowic" będzie głosował za udzieleniem absolutorium, z akcentem
 na - Prezydentowi Miasta za 2002 r.

Pan Władysław Paprotny
--------------------------------
Zapoznawaliśmy się również z zaleceniami pokontrolnymi kontroli problemowych
wykonanych przez inspektorów Oddziału Rewizji Finansowo-Księgowej Wydziału
Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Była taka kontrola
prowadzona, zakończyła się w dniu 29 lipiec 2002 r., ale dotyczyła lat poprzednich.
Dlatego myśmy te protokoły pokontrolne również mieli, wyjaśnień nam
udzielał Skarbnik Miasta, ale ponieważ dot. to egzekwowania i terminowości odprowadzenia
dochodu do budżetu Państwa uzyskanych w 2001 r. w związku z tym ta kontrola, te protokoły nie zostały przez
nas w komisji uwzględnione. W ostatecznej wersji opinii, bo
w pierwotnej mam wpisane, dlatego mogę na to bezpośrednio odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie -
jak pan Przewodniczący to określił zaległości wymagalne rozumiem tak
jak udzielał nam Pan Skarbnik, że dot. sprawa prawdopodobnie sprawy, która jest
w sądzie, jako efekt arbitrażu "IHNUT-u". Na tamtym etapie, my powielamy taką samą
wiadomość i wiedzę na ten temat jak wszyscy pozostali radni.Pan Jacek Rzepczyk
--------------------------
Panie Skarbniku, a kwota należności spornych.                           &s
Pan Henryk Falkus
-------------------------
Miasto Siemianowice Śląskie nie posiada ani złotówki spornych należności komukolwiek.
Jeżeli Sąd uzna, że to będzie 2,50 to będzie 2,50 uzna 1 mln to będzie 1 mln. Na dzień
dzisiejszy spornych zaległości gmina Siemianowice w stosunku do jakiegokolwiek
podmiotu nie ma.

Pan Zenon Kaczmarzyk
-------------------------------
Ponieważ dokument Komisji Rewizynej precyzował jednoznacznie, jeżeli chodzi o ocenę,
żeby mieć jasność przy zabieraniu głosu odnośnie absolutorium
   Mam pytanie następujące - po wyborze nas na radnych w miesiącu październiku,
listopadzie, grudniu dowiadywaliśmy się o tzw .........

             Kaseta nr 3 - strona A
             -----------------------------

.... kadencji i pan Prezydent informował w sposób bardzo uważam uczciwy i konkretny
i przekazywał swoje informacje o dalszym działaniu. Miałbym taką prośbę, żeby
te wątpliwości rozwiać, bo one dotyczyły Zarządu poprzedniego - jaki jest los tych spraw zdarzeniowiowych
/mówią takim językiem policyjnym/, jeżeli chodzi o tematy - pierwsze co powiedział Pan Skarbnik H. Falkus,
potem kino "Tęcza" okres zaległości, następnie wynajem budynku, czy przejęcie budynku Kopalni na uczelnię
wyższą i także była mowa
o podwyższonych kwotach za remont kapitalny ronda.
   Chciałbym, żeby ten temat był wyjaśniony, żeby mieć jasność, jaki jest dalszy tok, bo są
to pieniądze duże, czy one będą miały miejsce z Urzędu, czy nie, to oczywiście pokaże prawo, ale dobrze
byłoby wiedzieć, bo to nie jest wina Pana Prezydenta Z.P. Szandara, ani tu obecnej Rady myślę, ale wartoby
było społeczeństwu mówić językiem jednym konkretnym z czego to się wzięło.

Pan Zbigniew Paweł Szandar
------------------------------------
O wszystkich sprawach informowałem. Relacja dzisiejsza jest podobna, aczkolwiek
nie tożsama z tym co podawałem wcześniej. Tam gdzie moim zdaniem nastąpiło naruszenie dyscypliny
budżetowej, gdzie naruszone zostały przepisy prawne.Zostały złożone stosowne wnioski do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. RIO do tej pory nie podjęła tematu kina, nie podjęła tematu rozliczeń z "Gońcem" z "Trybuną
Śląską", podjęła tylko temat
sprawy "INHUT-u" oddalając go do czasu, aż nie będzie wyroku sądowego. Skoro wyroku
nie ma, nie ma żadnych należności spornych w związku z czym Regionalna Izba Obrachunkowa jest tego
samego zdania, że nie ma problemu. Dopiero po ewentualnym wyroku sądowym do tej sprawy powróci.
Pozostałe kwestie są przedmiotem oczekiwania
na podjęcie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie ma możliwości, ani przyspieszenia,
ani opóźnienia, wszystkie wnioski zostały złożone. Natomiast sprawa należności z rondem
jest w tej chwili można powiedzieć bezprzedmiotowa, dlatego, że firma prawnicza występująca w imieniu
przedsiębiorstwa pewnego nie potrafi sprecyzować tak naprawdę
o co jej chodzi. Zatem tak ta sytuacja wygląda.
  Pominąłem Kopalnię w tym wszystkim. Budynki, które miasto przejęło dwoma aktami notarialnymi w 2001
r. zobowiązaniem rozliczenia się we wzajemnych kompensatach należności między miastem, a Kopalnią
"Siemianowice" Zakład Górniczy "Rozalia" w ciągu
trzech miesięcy za jeden budynek, sześciu miesięcy za drugi budynek, rzecz oczywiście w tym terminie nie
została w 2001 r. rozliczona, nie została rozliczona w 2002 r, żadne kwoty nie zostały zaproponowane do
budżetu. W tej chwili sprawa jest w sądzie. Stroną jest i miasto
i Kopalnia Węgla Kamiennego Zakład Górniczy "Rozalia". Problem sprowadza się do rozważań natury
prawnej. Sformułowanie mówi o wzajemnej kompensacie należności, a nie zapłacie, zaokrąglam 800 tys. zł.
Ponieważ, żeby skompensować jakieś należności one muszą być po obu stronach i jeśli Zakład Górniczy
"Rozalia" wie, że nie ma żadnych możliwości                             &s
kompensaty, bo nic nie ma, można domiemywać, że działał w złej wierze przystępując do czegoś takiego
wiedząc, że się nie da skompensować. Czy tak zdecyduje sąd, nie wiem,
lub sąd zdecyduje, że to miasto działało w złej wierze przystępując do takiej umowy nie mając co
kompensować. Problem jest bardzo szeroki. My wszyscy w mieście mamy świadomość,
że górnictwo odchodząc z miasta pozostawiło nieodwracalne skutki ekologiczne w infrastrukturze gospodarczej,
tylko koszt remontu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w Michałkowicach został wyszacowany na 170 mln zł. Przyczyna - szkody górnicze i to bezspornie. Mamy
wskazanych konkretnie około 90 mln zł ewidentnych szkód górniczych.
Pozostałe szacuje się na 300 mln, ale problem jest natury prawnej. Dzisiejsza Kopalnia
Węgla Kamiennego Siemianowice, Zakład Górniczy "Rozalia" Sp. z o.o. nigdy nie
"fedrowała" pod Siemianowicami, ponieważ została utworzona wtedy, kiedy zakład wydobywający węgiel
mający ........ górniczą przestał istnieć. I nie może być podmiotem naszych żądań. Zatem do kogo mamy się
zwracać, bezpośrednio do Skarbu Państwa
do powstałej w tej chwili kompanii węglowej, ? która przejęła niby Rudzką Spółkę Węglową,
to niby jest dlatego, że Zarząd i grupa pracowników Rudzkiej Spółki Węglowej nadal funkcjonuje stwierdzając,
że to nie oni są adresatem tego. Spór zapowiada się na wieloletni, długotrwały i uciążliwy i niestety kosztowny.
My jako mieszkańcy miasta, jako władze samorządowe mamy moralne prawo żądać od szeroko pojętego
górnictwa odszkodowań
za skutki jakie po sobie pozostawiło. Natomiast formuła żądań prawnych jest bardzo skomplikowana i
uzyskanie odszkodowań może być daleko odsunięte w czasie. W tym kontekście jest sprawa tych 800 tys. za te
dwa budynki. Skoro formalno-prawnie z tym podmiotem KWK Siemianowice Zakład "Rozalia" nie ma co
skompensować, a należy nam się z innych już przyznanych zasądzonych co najmniej 1 mln 200 tys. a w
perspektywie to jest
390 mln zł, dlaczego mamy cokolwiek komuś dać, jak nam się należy kilkaset razy tyle.
Problem w tej chwili jest w sądzie, czy dojdzie do ugody pozasądowej trudno mi odpowiedzieć. W ubiegłym
tygodniu na ten temat były prowadzone pertraktacje. Chciałbym
by doszło do następującej sytuacji, że jednak górnictwo między sobą wykona pewne ruchy.
Ten kto ma nam zapłacić te 1 mln 200 tys. niech tę należność 800 tys. przekaże na rzecz
KWK Siemianowice Zakład "Rozalia" i nam odda resztę 400 tys. zł żywej gotówki, bo my
800 tys. na zapłacenie za to po prostu nie mamy. I w dodatku nie powinniśmy płacić, bo to miała być
kompensata należności, a nie żywa gotówka. I tak wygląda ten problem.
Pan Zbigniew Krupski
---------------------------
Chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego A. Gościniaka, który jak gdyby wskazał
nam 2 aspekty oceny tego budżetu. Budżetu poprzedniego Zarządu
i drugiej części jego realizowania przez ostatnie miesiące przez nowego Prezydenta Miasta.
W zeszłej kadencji byłem członkiem klubu radnych, który krytycznie podchodził do tego budżetu i krytycznie
go oceniał. W związku z tym Stowarzyszenie "Nasz Dom" nie upoważniło mnie do głosowania na tak nad
realizacją tego budżetu, ale mając na uwadze to, że w części był on realizowany przez nowego Prezydenta i
wykazanie dobrej woli upoważniono mnie tylko do wstrzymania się od głosu.

Pan Zenon Kaczmarzyk
------------------------------
Szanowni Państwo, ja jako Przewodniczący Klubu SLD chciałem zabrać głos i przedstawić naszą opinię, jako
Klubu. Wszyscy jesteśmy świadomi, pozwalam sobie powiedzieć wszyscy,
że realizacja budżetu odbyła się w szczegółnym okresie w roku ubiegłym w czasie kampanii
wyborów do samorządu i wyboru Prezydenta Miasta. Jest sprawą oczywistą, że ówczesny
Zarząd drukował dla społeczeństwa miasta informacje, które były pozytywne zarówno jako
"Głos Siemianowicki", czy dodatki w "Trybunie". Tak samo, jeżeli chodzi o wkładkę
do "Trybuny Śląskiej" i dlatego ta informacja, także i moja była na tyle możliwa, czy moich kolegów ile
otrzymaliśmy z prasy, a radni oczywiście otrzymywali na forum sesji.
Kampania prezydencka, a wybory do Rady społeczeństwu przekazywaliśmy różne odczucia
i oceny w tej kampanii jako radni kandydaci, tak samo jako kandydaci na prezydentów
jest ten ból wewnętrzny w wyniku błędu, czy w ogóle błędu w prawie, czy nie możliwości
oddzielenia o czym tu dzisiaj była mowa, żeby oddzielić wykonanie budżetu przez były Zarząd                           &s
i działanie nowego Pana Prezydenta, czy nowego Zarządu jednoosobowego. W związku
z tym ta wątpliwość jest także w moim odczuciu, jest także w gronie moich kolegów, tak jak powiedział Pan
radny Z. Krupski biorąc pod uwagę te elementy ułomności prawnej, a także
tego co mówiliśmy w kampanii wyborczej, to co mówimy społeczeństwu w stosunku
do ówczesnego Zarządu, realizacji budżetu za rok 2002 r. w tej części jak się toczyła kampania wyborcza, tutaj
w uzgodnieniu z kolegami również jako Klub SLD wstrzymamy
się za udzieleniem absolutorium. Mówię jeszcze raz z szacunkiem do Pana Prezydenta
Z.P. Szandara, natomiast do tego elementu poprzedniego taka forma została wypracowana.
Ja myślę, że za rok nie będzie u nas już wstrzymywania się, będzie tak, albo nie w zależności od tego jak będzie
realizowany program pod nazwą "Ożywienie Gospodarcze Miasta".

Pan Jacek Rzepczyk
--------------------------
Pozwolę sobie dwa zdania komentarza. Wiele opinii było właściwych, które mówiły
o nie możności rozdzielenia dwóch torów myślenia w prowadzeniu procedury absolutoryjnej tzn. o nie
możności rozdzielenia tej rachunkowej wyliczanki od rzeczywiście sprawdzenia
gospodarności w przeciągu całego roku budżetowego Zarządu Miasta, czy to Prezydenta.
I to jest jeden z powodów dla którego obecna procedura absolutoryjna jest postrzegana,
przepraszam mówię to teraz, nie powiedziałem tego celowo przed dyskusją, ale teraz to
powiem - jako bubel prawny. Przepraszam, odsyłam Szanownych Radnych do przedostatniego numeru
"Wspólnoty", gdzie bardzo prestiżowa narada prezesów
Regionalnych Izb Obrachunkowych w ten sposób definiuje stan obecny instytucji absolutoryjnej dla samorządu.
Jest wiele tematów, które mógłbym w tej chwili wyłożyć,
bo zaznajomiłem się z tą tematyką bardzo precyzyjnie, ale tak jak mówię gorset niemalże
stalowy nałożony przez ustawodawcę na procedurze absolutoryjnej dla samorządu stwarza nielogiczne z góry
działania dla tych, którzy tą procedurę przeprowadzają.
  Najbardziej smutnym stwierdzeniem na koniec jest to, że nie wiem czy radni wiedzą o tym,
ale są wnioski, aby absolutorium dla Prezydenta, dla Zarządu przeszło w kompetencjach
z Rad do Regionalnych Izb Obrachunkowych. Smaczku dodaje fakt proszę Państwa, że taki wniosek wypłynął z
instytucji samorządowej, ze Związku Miast Polskich. Kto nie wierzy
w Biurze Rady jest przedostatni numer "Wspólnoty", tam można publicznie i oficjalnie
przeczytać. Przepraszam, że to powiedziałem, ale mówmy sobie prawdę.


                 Ad. 17
                 ------------

Podjęcie uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok i udzielenia
 absolutorium Prezydentowi Miasta.


Pan Jacek Rzepczyk Przewodniczący Rady Miasta
--------------------------
Na sali jest obecnych 21 radnych. Wysoka Rado informuję, że głosowanie nad absolutorium
jest głosowaniem w trybie nadzwyczajnym. Absolutorium zostanie udzielone bądź nie udzielone, kiedy uzyska
większość polegającą na bezwzględnej większości ustawowego
składu Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r. i udzielenia
 absolutorium Prezydentowi Miasta

 głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie:                           &s
 - rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 r. i udzielenia
  absolutorium Prezydentowi Miasta

              za    -    17

              przeciw -     0

              wstrzym. -     4

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta
przez Radę Miasta.Pan Zbigniew Paweł Szandar - Prezydent Miasta
------------------------------------

Wysoka Rado pragnę podziękować za udzielenie absolutorium za rok miniony.
Absolutorium udzielone mnie, ale i poprzedniemu Zarządowi. Jeśli wypowiedziane zostały
na tej sali przed chwilą liczne krytyczne uwagi to nie są to uwagi negujące prace poprzedniego Zarządu. Zawsze
spostrzegane są te momenty w których jesteśmy niekontenci z pewnych
zdarzeń, a trochę zapominamy o sprawach, które są pozytywne. Dorobkiem minionego Zarządu w minionym
roku jest to, że została uchwalona i wdrożona procedura restrukturyzacji siemianowickiego ZOZ-u, że została
oddana do użytku kolejna sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 11, że została rozpoczęta wielka
modernizacja i kosztowna Hali Kąpielowej, przykładów by można wymieniać jeszcze sporo. Nigdy bowiem nie
jest tak, że są wyłącznie negatywy i ponieważ moi poprzednicy nie mogą tego przypomnieć, ja tworząc
kontynuację władzy jestem zobowiązany na to wskazać.
Dziękuję w tym momencie wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i wszystkich instytucji powiązanych z
Urzędem Miasta, których działalność w rzeczy samej tworzy to co jest
potem przedmiotem oceny Wysokiej Rady na sesji absolutoryjnej. Dziękuję za ofiarną pracę,
za pracę odpowiedzialną. Sądzę, że daleką jeszcze od doskonałości, no ale nikt nie jest
ideałem. Dziękuję serdecznie za udzielenie absolutorium.


                 Ad. 18
                -----------

Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2002 r.
 /2/IX/03/

 Do powyższego projektu uchwały głos zabrał Bogusław Kałwak - Państwowy
 Inspektor Sanitarny.

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopinowała pozytywnie - jednogłośnie.
 Równocześnie Komisja wyraża zadowolenie z dobrej i jak wynika z informacji owocnej
 współpracy miasta z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza zapoznała się z powyższym projektem uchwały -
 głosowanie indywidualne na sesji.

 Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Pan Zenon Kaczmarzyk
 również podziękował za dobrą współpracę z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
oraz zwrócił się z prośbą o sprawdzenie targowisk pod względem sanitarnym
w okresie wiosenno-letnim.                           &s
głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:
 /2/IX/03/

               za      -     20

               przeciw -        0

               wstrzym. -        0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji Rady Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta po przerwie wznowił obrady sesji.


                 Ad. 19
                --------------


Informacja na temat " Ochrona zdrowia - bilans przemian "

oraz podjęcie uchwały w sprawie:

przyjęcia informacji nt. "Ochrona zdrowia - bilans przemian"
/4/IX/03/

Opinie Komisji:

Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

Komisja Finansowo-Gospodarcza wnioskuje o zmianę tematu materiału sesyjnego
z "Ochrona zdrowia-bilans przemian" na "Ochrona zdrowia-ocena, wnioski ".
Ponadto Komisja wnioskuje, aby przedstawiając powyższy temat na sesji zawrzeć
we wprowadzeniu do tematu zasadniczego przez przedstawiciela Prezydenta Miasta,
odpowiedzi na wnioski z posiedzeń Komisji oraz ująć przekazane sugestie do realizacji.
Po uwzględnieniu powyższego zapisu Komisja przyjęła projekt uchwały w głosowaniu:
za - 9, przeciw - 0, wstrzym. -0.


             Kaseta nr 3 - strona B
             ------------------------------

Informacji na temat "Ochrona zdrowia - bilans przemian" udzieliła
Pani Prażnowska - Krzak Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw SpołecznychDyskusja
-----------
Pan Zenon Kaczmarzyk
Pan Andrzej Gościniak zaproponował wprowadzenie do powyższego projektu uchwały
dodatkowego paragrafu tj. "Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie
Miasta:                              &s
- prognozy wyniku finansowego SPZZOZ na koniec 2003 r. i 2004
- do określenia sposobu i terminów pokrycia ujemnego wyniku finansowego
 za rok 2001 w kwocie 3.3 mln, za rok 2002 w kwocie ok. 5 mln oraz za lata 2003
 i 2004 w terminie najdalej do 31 lipca 2003 - podając uzasadnienie

Pan Jerzy Becker
Pan Jerzy Kurzawa
Pan Ryszard Hapeta
Pan Zenon Kaczmarzyk
Pan Jerzy Becker
Pan Ryszard Hapeta
Pan Jerzy Becker
Pan Zbigniew Paweł Szandar


             Kaseta nr 4 - strona A
             ------------------------------


c.d. Pan Zbigniew Paweł Szandar Prezydent Miasta zaproponował wykreślenie wskazania długu za 2004 oraz
kwot w zgłoszonym wniosku przez Pana Andrzeja Gościniaka - podając uzasadnienie.

Prezydent Miasta poiformował również, iż w dniu 22.04.03 gościł Wojewódzkiego
Konsultanta odpowiedzialnego za sprawy tworzenia oddziałów szybkiej pomocy medycznej
w szpitalach powiatowych, z którym przeprowadził rozmowę dotyczącą funkcjonowania
siemianowickich placówek ochrony zdrowia.

Pan Jerzy Kurzawa
Pan Zbigniew Paweł Szandar
Pan Andrzej Gościniak - odczytał nowe brzmienie wcześniej zgłoszonego wniosku
tj." Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

-przedstawienia Radzie Miasta prognozy wyniku finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich
 na koniec 2003 r.

- określenia sposobu i terminów pokrycia ujemnego wyniku finansowego
 za 2001, 2002 oraz 2003

oraz zaproponował zmianę w uzasadnieniu w tymże projekcie uchwały - podając powodyPan Ryszard Hapeta
Pan Jerzy Becker - ustosunkował się do wypowiedzi Pana Andrzeja Gościniaka
Pan Zenon Kaczmarzyk
Pan Zbigniew Paweł Szandar - przyjął autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Andrzeja
              Gościniakagłosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:
/4/IX/03/ wraz z autopoprawkami

              za     -       21

              przeciw -            0

              wstrzym. -           0
                                &s
                    Ad. 20
                    ----------


projekt uchwały w sprawie:

- przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego miasta Siemianowic Śląskich dla obszaru położonego u zbiegu
 ulic Dworskiej i Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich
 /5/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna w głosowaniu przyjęła powyższy projekt uchwały
 za - 3, przeciw - 4, wstrzym- 2

 Komisja Finansowo-Gospodarcza - głosowanie indywidualne na sesji.

 Komisja prosi o opinię na sesji RM - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
 Pana Jerzego Kopyczoka. Ponadto zwraca się z pytaniem - dlaczego Urząd Miasta
 nie skorzystał z prawa pierwokupu.

               Kaseta nr 4 - strona B
               ------------------------------

 Pan Jerzy Kopyczok - udzielił wyjaśnień do powyższego projektu uchwały
           oraz na wniosek Komisji

 Pan Zbigniew Paweł Szandar - uzupełnił wypowiedź Pana Jerzego Kopyczoka
 oraz udzielił odpowiedzi na pytanie dlaczego miasto nie skorzystało z prawa pierwokupu ?


 Dyskusja
 ------------
 Pan Rudolf Winkler
 Pan Zygmunt Jurowiec

 Pan Zbigniew Krupski
 -----------------------------
 Zrodził się we mnie pewien znak zapytania po fakcie, który zaistniał i jest opisywany
 przez dzisiejszą prasę - chodzi o tereny po Hali Sportowej Huty Baildon, gdzie
 również sprzedano tereny na coś innego, na sport i rekracje, a okazuje się, że właściciel,
 który kupił ten teren może zmienić sobie użytkowanie i może postawić salon meblowy.
 Chodzi mi o taką niejasność - czy istnieje możliwość /w związku z tym, że zaistniała
 taka sytuacja tutaj/ oraz dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, jako uzupełniającej
 do działek, czy jest możliwość, że po przekwalifikowaniu terenu właściciel terenu
 może podzielić na działki mniejsze i sprzedać np. na działki rekreacyjne, czy zabudowę
 domków jednorodzinnych. Czy jest taka możliwość ?

 Pani Ewa Kupczyńska
 ---------------------------
 Nie ma takiej możliwości. Po to opracowujemy plan i plan miejscowy tzn. zmianę planu
 opracowuje miasto i tam trzeba stworzyć takie zapisy, żeby można było tylko i wyłącznie
 zrealizować tą koncepcję w tym celu. Naprawdę można tego pilnować. To jest plan
 szczegółowy w skali 1: 1000, gdzie dokładnie można opisać co w tym miejscu powinno
 być. Państwo jako radni będą w tym uczestniczyć.

 Pan Zbigniew Krupski
 -----------------------------                               &s
 Wydaje mi się, że to oświadczenie Pani Architekt jest dla mnie wystarczające, jako fakt,
 że będzie ta wypowiedź odnotowana w protokole dzisiejszej sesji.

 c.d. dyskusja
 ----------------
 Pan Zenon Kaczmarzyk
 Pan Henryk Falkus Skarbnik Miasta udzielił odpowiedzi Panu Zenonowi Kaczmarzykowi
 Pani Ewa Kupczyńska

              Kaseta nr 5 - strona A
              -----------------------------

 Pan Zbigniew Paweł Szandar
 Pan Ryszard Hapeta
 Pan Zbigniew Paweł Szandar - odpowiedział na pytanie Pana Ryszard Hapety
 Pan Jerzy Kurzawa
 Pan Zbigniew Paweł Szandar
 Pan Zenon Kaczmarzyk
 Pan Andrzej Bazański - Radca Prawny ustosunkował się do wypowiedzi
           Pana Zenona Kaczmarzyka głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały
 /5/IX/03/

              za      -     17

              przeciw    -     0

              wstrzym.   -      4


Przewodniczący Rady Miasta stwierdzł, że powyższa uchwała została przyjęta.

Prezydent Miasta poinformował, iż obecnie nie skorzysta z prawa pierwokupu terenów,
które sprzedaje jedna z firm na terenie Siemianowic Śl. podając uzasadnienie.


projekt uchwały w sprawie:

- częściowej zmiany uchwały Nr 27/2002 Rady Miasta Siemianowic Śl.
 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym
 w rejonie osiedla Waloszka - Duracza
 /6/IX/03/

Opinie Komisji:

Komisja Społeczna - głosowanie za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Komisja Finansowo-Gospodarcza - głosowanie jednogłośnie - za.


głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


           za     -     21

           przeciw -       0
                              &s
           wstrzym. -       0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


- projekt uchwały

 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok
 /MOSiR/
 /7/IX/03/ Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza powyższy projekt uchwały zaopiniowała
 pozytywnie - jednogłośnie.

 głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:


               za     -      21

               przeciw  -      0

               wstrzym.  -      0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały

- w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie
 rozbudowy basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej
 i biernej
 /8/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza powyższy projekt uchwały zaopiniowała
 pozytywnie - jednogłośnie.

 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


             za     -      21

             przeciw -        0

             wstrzym. -        0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.
                             &s
 projekt uchwały

- w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie robót
 dodatkowych, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania "Modernizacja krytej
 Pływalni przy Hali Zbornej"
 /9/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Finansowo-Gospodarcza przyjęła projekt uchwały w głosowaniu
 za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

 Dyskusja
 -----------
 Pan Stefan Wieczorek
 Pan Jerzy Kurzawa
 Pan Jacek Guzy Wiceprezydent Miasta udzielił odpowiedzi Panu Stefanowi Wieczorkowi
 Pan Henryk Falkus

 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały
 /9/IX/03/

            za     -     21

            przeciw -        0

            wstrzym. -        0projekt uchwały

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Siemianowice
 Śląskie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja Krytej
 Pływali przy Hali Zbornej
 /10/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.

 Pan Jerzy Kurzawa zwrócił się pytaniem, na które odpowiedzi udzielił
 Pan Jacek Guzy Wiceprezydent Miastagłosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


             za      -  21

             przeciw    -   0
                           &s
             wstrzym.    -   0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały

- w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok
 /zakup inwestycyjny, zmiany w PFZGiK/
 /11/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.


 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


             za    -     21

             przeciw -      0

             wstrzym. -      0


projekt uchwały

w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 610.000 zł na sfinansowanie zdań
bieżących - remonty placówek oświatowych
/12/IX/03/

Opinie Komisji:

Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

Komisja Finansowo-Gospodarcza projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jedno-
głośnie. głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


             za    -     20

             przeciw -        0

             wstrzym. -        0


Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały

- w sprawie powołania Rady Oświatowej Miasta Siemianowic Śląskich
 /13/IX/03/                            &s
 Opinie Komisji

 Komisja Społeczna pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały
 z uwagami, które zostały przyjęte jako autopoprawki w nowo przygotowanym projekcie
 uchwały

 Komisja Finansowo-Gospodarcza przyjęła projekt uchwały w głosowaniu
: za - 8, przeciw - 0, wstrzym. -1
 Komisja zaproponowała zmiany zapisu, które zostały ujęte w nowo przygotowanym
 projekcie uchwały

 Dyskusja
 ------------
 Pan Ryszard Hapeta
 Pan Andrzej Gościniak - zaproponował zmiany do Regulaminu Działania Rady Oświatowej.
 Pan Zbigniew Paweł Szandar przyjął autopoprawkę do § 3 powyższego Regulaminu
       i udzielił wyjaśnień do pozostałych zgłoszonych zmian.
 Pan Andrzej Gościniak
 Pan Zbigniew Paweł Szandar


             Kaseta nr 5 - strona B
             -----------------------------

c.d. Pan Zbigniew Paweł Szandar
Pan Zbigniew Krupski
Pan Andrzej Gościniak
Pan Zbigniew Krupski
Pan Jacek Rzepczyk
Pan Ryszard Hapeta


Pan Zbigniew Paweł Szandar
Pan Jacek Rzepczyk
Pan Jerzy Kurzawa
Pan Jacek Rzepczyk
Pan Zbigniew Paweł Szandar
Pan Jerzy Kurzawa
Pan Jacek Guzy
Pan Zenon Kaczmarzyk

głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawkami:
/13/IX/03/


              za     -         20

              przeciw   -        0

              wstrzym.   -        1


Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały w sprawie:

- utworzenia Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich z siedzibą
 przy ul. M. Dąbrowskiej 10                               &s
 /14.IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna przyjęła projekt uchwały w głosowaniu: za - 5, przeciw - 0, wstrzym. 4.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza powyższy projekt uchwały zaopiniowała
 pozytywnie - jednogłośnie.

 Dyskusja
 -----------
 Pan Krzysztof Trzaska
 Pan Jacek Rzepczyk
 Pan Jerzy Kurzawa
 Pan Zenon Kaczmarzyk
 Pan Grzegorz Jurkiewicz
 Pan Zbigniew Krupski
 Pan Jacek Guzy Wiceprezydent Miasta udzielił odpowiedzi na pytania radnych
 Pan Piotr Komraus
 Pan Jerzy Kurzawa Pan Jacek Guzy
 Pan Jerzy Kurzawa
 Pan Zenon Kaczmarzyk
 Pan Jacek Guzy

             Kaseta nr 6 - strona A
            ------------------------------
c.d. Pan Jacek Guzy
Pan Ryszard Hapeta
Pan Jacek Guzy
Pan Zbigniew Krupski
Pan Krzysztof Trzaska

głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały
/14/IX/03/

              za      -     11

              przeciw -        2

              wstrzym. -        8

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.

projekt uchwały

- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich
 /15/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna przyjęła projekt uchwały w głosowaniu
 za - 5, przeciw - 0, wstrzym. - 4.

 Komisja Finansowo-Budżetowa powyższy projekt uchwały zaopiniowała
 pozytywnie - jednogłośnie.
                             &s
 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:

              za    -     16

              przeciw -       0

              wstrzym. -       5

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.
projekt uchwały

- w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 50/99 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji
 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siemianowicach Śl. przy ul. Przyjaźni 28 i utworzenia
 gimnazjum
 /16/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna przyjęła projekt uchwały w głosowaniu: za - 4, przeciw - 0, wstrzym. - 5.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza zaopiniowała powyższy projekt uchwały
 pozytywnie - jednogłośnie.


 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały:


              za    -    17

              przeciw -     0

              wstrzym. -     4
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutowę przerwę w obradach sesji.


Przewodniczący Rady Miasta wznowił po przerwie obrady sesji.projekt uchwały

- w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespołe Szkół Techniczno-Usługowych
 /17/IX/03/

 powyższy projekt uchwały zawiera autopoprawkę

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.                            &s
 głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką


               za     -      21

               przeciw -         0

               wstrzym. -          0


 Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały w sprawie:

- likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siemianowicach Śląskich
 przy ul. Dąbrowskiego 10
 /18/IX/03/

 powyższy projekt uchwały zawiera autopoprawkę

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisja Finansowo-Gospodarcza przyjęła projekt uchwały w głosowaniu:
 za - 6, przeciw - 0, wstrzym. - 3


 Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na sali obrad znajdują się rodzice
 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz udzielił głosu Dyrektor SP 7
 Pani Grażynie Bzdęga.

Pan Piotr Dziendziel Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych i Żłobków
udzielił wyjaśnień do powyższego projektu uchwały i ustosunkował się do wypowiedzi
Pani Dyrektor SP 7.

 Pan Andrzej Gościniak Przewodniczący Komisji Uchwał wyjaśnił stronę formalną
 projektu uchwały.

 Pan Jacek Guzy ustosunkował się do wypowiedzi Pani Dyrektor SP 7.

             Kaseta nr 6 - strona B
             ------------------------------

 Pan Zbigniew Paweł Szandar udzielił wyjaśnień Pani Dyrektor SP.

 Głos zabrała Pani Grażyna Bzdęga Dyrektor SP 7.


 głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:

              za     -      16

              przeciw -        0

              wstrzym. -        5                               &s
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały w sprawie:

- zmian budżetu miasta na 2003 rok
 /SPZZOZ - zakup inwestycyjny/
 /19/IX/03/

Opinie Komisji:

Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie.

Komisja Finansowo-Gospodarcza - j.w.


głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:


                za    -    21

                przeciw -     0

                wstrzym. -     0

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


projekt uchwały w sprawie:

- zwolnienia z podatku rolnego gruntów pracowniczych ogródków działkowych
 oraz z podatku od nieruchomości budynków stanowiących własność pracowniczych
 ogródków działkowych
 /20/IX/03/

 Opinie Komisji:

 Komisja Społeczna projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie.

 Komisji Finansowo-Gospodarcza - głosowanie indywidualne na sesji.


 Pan Andrzej Gościniak zabrał głos jako Przewodniczący Komisji Uchwał.

 Dyskusja
 -----------
 Pan Zenon Kaczmarzyk
 Pan Grzegorz Jurkiewicz
 Pan Jacek Rzepczyk
 Pan Jerzy Becker
 Pan Henryk Falkus - Skarbnik Miasta udzielił odpowiedzi Panu Jerzemu Beckerowi
 Pan Jerzy Becker
 Pan Henryk Falkus

 głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:


              za    -    16
                            &s
               przeciw -      1

               wstrzym. -      3


Ponadto głos zabrali:

Pan Andrzej Gościniak
Pan Henryk Falkus

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała została przyjęta.


 projekt uchwały w sprawie:

 - utworzenia zamkniętych obwodów głosowania do przeprowadzenia
  ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
  Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
  Europejskiej
  /21/IX/03/

  powyższy projekt zawiera autopoprawkę


  Opinie Komisji:

  Komisja Społeczna powyższy projekt uchwały przyjęła pozytywnie - jednogłośnie

  Komisja Finansowo-Gospodarcza nie opiniowała projektu uchwały ze względu
  na wcześniejszy termin komisji.  głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały:


                za     -    20

                przeciw   -     0

                wstrzym.    -    0


Uchwała została przyjęta.


                  Ad. 21
                  ------------

Odpowiedzi na interpelacje.

Pan Zenon Kaczmarzyk uzyskał odpowiedź na interpelację w sprawie brakujących
koszy na terenie miasta w trakcie przerwy w obradach sesji


Pan Zbigniew Paweł Szandar

Odpowiadam na interpelację Pana Zenona Kaczmarzyka w sprawie pawilonu "Wanda".
Pawilon "Wanda" został sprzedany przez syndyka masy upadłościowej dotychczasowej
właścicielki. Było to ogłoszone publicznie, każdy mógł przystąpić do kupna. Niektórzy                              &s
z tego skorzystali, w końcu nabyła to pewna firma specjalizująca się w przetwórstwie
mięsnym z Pilicy. Firma ta nabyła sam pawilon i przyległe do niego tereny, które były działką na której stoi
pawilon. Pozostałe w stronę ulicy Świerczewskiego dalej są działką miasta
i to jest zupełnie inna sprawa. Firma ta będąc właścicielem zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
wyrażającym zgodę na tego typu placówki zamierza stworzyć tam super-market w centrum miasta. Ja mogę
tylko wyrazić zdumienie, że inicjatywy kupna nie przejawił jakiś indywidualny przedsiębiorca, kupiec z
Siemianowic lub spółka
kupców, która by to zrealizowała, która by zrealizowała również zamiar jaki był przez
ileś lat zgłaszany, żeby stworzył tam pewien pasaż handlowy właśnie pod egidą siemiano-
wickiego kupiectwa. Aliści w tej chwili przedstawiony przez nowego właściciela program,
taki wniosek został złożony do Urzędu, jest przedmiotem analizy i wydania stosownego
dokumentu o warunkach zabudowy. Niemniej pragnę zasygnalizował następujący problem,
że może chwilę poniewczasie zjawił się inny przedsiębiorca, który chce pertraktować
z dotychczasowymi właścicielami, który chce to kupić, który chce odkupić wszystkie działki
w tym terenie całego narożnika i który przedstawia własną wizję nowego centrum miasta
w tym miejscu. Mogę powiedzieć, że jest to firma, która ma wiele dokonań budowlanych
na terenie Katowic, Tychów, Mysłowic, kto wie czy deweloper prywatny budownictwa
w tej chwili w aglomeracji górnośląskiej. Nie odpowiem, czy dojdzie do przejęcia, czy nie dojdzie, nie ja
prowadzę te rozmowy, nie jestem upoważniony do podawania nazw, kwot
itd. Niemniej sygnalizuję, że coś takiego jest. Czy się to zakończy jakimś finałem w tym
kierunku nie wiem, jeśli nie, nie mamy żadnych podstaw prawnych by odmówić warunkom zabudowy w tym
miejscu i by ten market w centrum powstał. Część wydatna tego ma być mięsna, bo są specjaliści od tego, ale
nie tylko to. Poziom sprzedażny, tak jak informują
jest rangi powiedzmy "Biedronki", czyli tanie popularne, konkurencyjne dla innych firm.


Druga interpelacja w kwestii narożnika drugiego na wprost Poczty, ul. Krasińskiego
i Świerczewskiego. Jak Państwo zauważyliście.......


              Kaseta nr 7 - strona A
              ----------------------------

... a ta kwestia co dalej z własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Siemion" nie jest
rozstrzygnięta. Zadłużenie podstawowe kredytu jest relatywnie niewielkie, ale odsetki
są... na 100- milionowe. Są prowadzone rozmowy zarówno u kredytodawcy
w Banku PKO PB S.A, jak i w Urzędzie Mieszkalnictwa, który był poręczycielem.
Wyraziłem zgodę, by te rozmowy były prowadzone z uwzględnieniem miasta, ponieważ
chciałbym, aby sprawa była rozwiązana, ale dopiero po sfinalizowaniu ostatecznej wersji
pewnej ugody będą mógł to Wysokiej Radzie przedstawić. Rzecz sprowadza się do tego,
że Bank PKO B.P wyraża w tej chwili pewną skłonność, bo jeszcze nie ostateczną, pewną
skłonność, by umorzyć kilkunastomilionowe odsetki dłużnikowe o ile nim będzie gmina
Siemianowice. A zatem musiałoby dojść do przejęcia przez gminę tejże budowli i wtedy
bank to umorzy. Ja z daleko idącą ostrożnością procesową chcę to uważnie przeanalizować,
żeby nie było takich sytuacji, że zostaniemy z obiektem i z długiem. To musi być tak
zrealizowane i skonstruowane, że nie będzie żadnych wątpliwości, że zostaniemy
z obiektem i z co najwyżej z długiem podstawowym, który mówię nie jest tak przeogromny
i z konkretnym kontrahentem na odkupienie co najmniej w tej samej kwocie 1 : 1 tegoż
obiektu niezwłocznie nawet w dacie przejęcia przez nas. Mamy, uwazam że bardzo poważnego kandydata, dużą
firmę ze Stuttgartu, która chce niezwłocznie ten teren kupić,
która chce przeprowadzić rozmowy z właścicielami sąsiedniej parceli, bo chciałaby przejąć
wszystko, aliści sformułowania z oferty sprowadzają się do kolejnego super-marketu.
W związku z czym nie bardzo chciałbym wyrazić zgodę na tego typu zagospodarowanie
tego terenu. Wysoka Rado o ile koncepcja, którą przedstawił prawdopodobny kontrahent
na cały teren narożnika Parkowa - Świerczewskiego nie sprowadza się do marketu tylko
do pewnego centrum usługowo-biurowo-mieszkalnego, z jakimś elementem sklepu również,                             &s
ale nie wyłącznie to to mi odpowiada, natomiast ta propozycja jakoby mniej. Ale ponieważ to propozycja jest na
kanwie sondażu i penetrowania naszej informacji internetowych.
My jeszcze niczym nie dysponujemy, mówimy o czymś co nie istnieje, sama podstawowa
transakcja umorzenia nie została przeprowadzona i nie mogą zagwarantować, że zostanie
przeprowadzona, bo jeśli nie będę miał /jak się to mówi/ stuprecentowych pewności,
a nawet na sto dwa, że nie zostaniemy z długiem 20 mln zł i z ruinami, to ja takiego czegoś
Wysokiej Radzie nie przedstawię. A zatem nie mogę powiedzieć, czy na pewno w tym roku,
czy w ogóle to zostanie rozwiązane. Po raz pierwszy jednoosobowy Zarząd Miasta
wyraził wolę w imieniu miasta współudziału w rozwiązaniu sprawy. I to się liczy.
Jaki będzie efekt - zobaczymy.   Następna sprawa, na którą chcę odpowiedzieć, tak się składa, że dopiero co pisemnie
na identyczne pytania odpowiadałem przewodniczącej Komisji Społecznej Pani radnej
Alfredzie Barnaś, która zrobiła interpelację międzysesyjną w sprawie pola golfowego, dlatego
pozwolę sobie odczytać tę odpowiedź, dlatego, że składa się ona z dwóch części:
w części pierwszej informuję Panią radną, a zatem Pana radnego i wszystkich tutaj, że z uwagi na
samodzielność funkcjonowania Klubu, Urząd Miasta nie dysponuje wszystkimi informacjami, które stanowią
przedmiot zainteresowania Pani radnej. W tej chwili jest możliwe udzielenie odpowiedzi w zakresie
powierzchni pola golfowego i jego statusu
i podatków i ta odpowiedź brzmi, że Śląski Klub Golfowy dzierżawi od gminy
z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną 412 tys. m2 inaczej mówiąc to jest 41 h
i z tego tytułu jest ustalony czynsz dzierżawy w wysokości 4.123.053 zł w stosunku
rocznym i jest on wpłacony. Natomiast pozostała informacja przyszła z Klubu Golfowego
i pozwolę sobie ją odczytać dlatego, że sam z ciekawością zapozałem się z pewnymi
sprawami, aczkolwiek przyznaję, jestem formalnie członkiem tegoż klubu, członkiem
założycielem i płacę co roku składki, ale niestety nie mam czasu na to, żeby grać.
Śląski Klub Golfowy założyli pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego i w tej
drugiej części się mieszczę. Zebranie założycielskie odbyło się 20 października 1994 r.,
dodam, że w Zameczku w Michałkowicach. Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskano
w Sądzie Wojewódzkim 16 listopada 1994 r. nr akt 1542 A. Misją Klubu jest tworzenie
na Śląsku możliwości nowej, atrakcyjnej formy rekreacji oraz integracja tworzącej się klasy
średniej. Zasadnicze cele Klubu to propagowanie gry w golfa jako sportu dla rodzin,
tworzenie kontaktów i więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu oraz promocja miasta
Siemianowice Śląskie i całego śląskiego regionu. 1 sierpnia 1995 r. Klub wydzierżawił
od gminy Siemianowice Śląskie 40 h zdegradowanych, nie wykorzystywanych rolniczo
terenów, którym stopniowo przywraca użyteczność publiczną. Ze środków klubu
zbudowano dziewięciodołkowe pole golfowe i domek klubowy oraz uzbrojony teren
w sieć elektryczną, wodno i kanalizacyjną. Działa szkoła golfa i wypożyczalnia sprzętu
do gry. Wszystkie pozystane środki przeznacza się na pielęgnację pola, wzbogacenie
infrastruktury i dalsze inwestycje. W planach jest rozbudowa do pełnowymiarowego
w standardzie międzynarodowym osiemnastodołkowego pola klasy mistrzowskiej,
na którym można będzie przeprowadzać międzynarodowe zawody. Minimalna powierzchnia
takiego obiektu powinna wynosić ok. 40 h i pole ten warunek spełnia. Jesienią 2002 r.
przygotowano i obsiano trawą kolejne trzy tory. Już obecnie pole golfowe w Siemianowicach
Śląskich znajduje się na mapie atrakcji Śląska. Za wydzierżawione od miasta tereny klub
płaci regularnie podatki. Śląski Klub Golfowy liczy obecnie 103 członków w tym 25 mieszkańców Siemianowic
Śląskich. Pośród członków są między innymi prezesi trzech
największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w regionie śląskim. Kanclerz
Loży Katowickiej Biznes-Center-Club Prezes Klubu Kapitału Śląskiego oraz Prezes
Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, mogę wymienić nazwiska; Pan Eugeniusz Budniok,
Michał Goli i Wojciech Kupścik.
  W ramach popularyzacji sportu golfowego klub organizuje masowe imprezy rekreacyjno-
sportowe. W latach 1998 - 2002 zorganizowano 20 takich imprez. Ponadto na polu golfowym
odbywają się regularnie turnieje golfowe - średnio 7 w sezonie, a codziennie ktoś ćwiczy..
W 2002 r. odbyły się tutaj pierwsze mistrzostwa śląskie. Z usług naszego klubu skorzystało
2500 osób. Golf staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Polski Związek Golfa
zrzesza 20 klubów. W kraju jest już 40 miejsc, w których można uprawiać tę dyscyplinę
sportu. Dodam, że przy wielkim udziale miasta wyrosła wielka konkurencja w Pszczynie,                           &s
nie opodal parku i pałacu. Podkreślam przy wielkim udziale miasta. Pole golfowe,
kontynuuje Pan Prezes Zarządu dr Marian Kupka, jest elementem stymulującym rozwój
mikroregionów daje możliwość zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy zarówno
w turystyce, jak i usługach. Możliwość gry w golfa staje się wyznacznikiem rozwoju
turystycznego danego kraju.
   Ja pragnę powiedzieć, że w tym tygodniu odwiedzili mnie przedstawiciele Zarządu
Klubu z propozycją następującą, by miasto stało się członkiem Śląskiego Klubu Golfowego,
by miasto wniosło teren dzierżawiony aportem do tegoż Klubu Golfowego. Rzecz do rozważenia, to naprawdę
było przedwczoraj, za krótko, żeby przeanalizować całę tę propozycję. Skutki jakie rodzi, jedno jest pewne, że
na razie bez finansowego udziału miasta
w naszych promocyjnych publikacjach, na naszej stronie internetowej obok Centrum Leczenia
Oparzeń, pole golfowe jest zawsze pod hasłem wizytówka miasta. Myślę, że dobrze, żeby
to pole istniało. Po rozważeniu złożonej mi propozycji przedstawię to Wyskiej Radzie,
ponieważ rodzić to może dalece idące reperkusje, a w podtekście było wskazanie pewnych
możliwości pozyskania środków unijnych w bardzo poważnej kwocie, które można uzyskać
pod warunkiem, że współwaścicielem tego klubu obok organizacji pozarządowej, jakim
jest Śląski Klub jest samorząd miasta. Jeśli to zostanie spełnione, takie środki unijne bardzo
pokaźne, a w przeliczeniu na miliony złotych wręcz kilkadziesiąt, mogą być uzyskane.
Gra jest warta świeczki i do rozważenia, ale czy na pewno, o tym powiem.


Pan Piotr Sobieraj
-----------------------
W zastępstwie Naczelnika Wydziału Rozwoju odpowiadam na interpelację
Pana Henryka Rybki dot. funduszy unijnych.
Kwestia finansowania przyszłych projektów, o które to finansowanie ubiegamy się
do Funduszu Spójności dot. bardzo potężnych kwot. Te kwoty faktycznie stanowiłyby
ogromne nie do udźwignięcia wydatki dla budżetu miasta. Niemniej jednak w tym celu podjęliśmy rozmowy z
przede wszystkim Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, dalej z Bankiem Ochrony Środowiska
i planujemy - ja domyślam się, że tutaj pytanie dotyczy przede wszystkim realizacji
inwestycji w kanalizację w Michałkowicach. Planujemy zawiązanie konsorcjum,
konsorcjum nie jest podmiotem praw i obowiązków jest to jedynie porozumienie, ideą
tego konsorcjum będzie udzialanie miastu kredytów pomostowych - tak bym je nazwa,
na realizację poszczególnych etapów inwestycji, po czym po sfinansowaniu, po zrealizowaniu
konkretnego etapu nastąpi w okresie do 2 miesięcy wypłata pewnej części dotacji z Funduszu
Spójności. Z tej części dotacji będzie następowała spłata kredytu udzielonego przez
Bank Ochrony Środowiska. Planowane oprocentowanie kredytu, ja mogę mówić jedynie
w tej chwili na tym etapie negocjacji nie powinno przekroczyć 3,5 %. Będziemy starali
się całość inwestycji podzielić na możliwie takie etapy, które będą właśnie do udźwignięcia
dla budżetu miasta i nie będą rodziły dużych skutków w postaci oprocentowania. Tak, że sama idea w ogóle
wykorzystania środków pomocowych i zrealizowania tej ogromnej inwestycji
rodzi konsekwencje w postaci skonstruowania bardzo skomplikowanych procedur finansowania i wymaga to
dobrego zgrania w czasie, zharmonizowania robót razem
z wypłatami środków. Ale jest to wszystko możliwe i jest to w tej chwili przedmiotem naszych
prac. Jest to do udżwignięcia.
Pan Jacek Rzepczyk
-------------------------
Chodziło też o zasadę. Czy obciążenia kredytowe mogą powodować perturbacje
w pozyskiwaniu funduszy. Czy ma Pan taką informację.

Pan Piotr Sobieraj
-----------------------                           &s
Wymaga to intensywnej konsultacji naszego Wydziału Rozwoju Miasta, który będzie pilotować cały projekt.
Pilotuje go w tej chwili. Jesteśmy na szczęśliwej drodze do otrzymania
tych środków. Wymaga to jeszcze przygotowania solidnej dokumentacji, ale wymaga
to ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta. Miasto musi pewne środki mieć zabezpieczone.
My staramy się sfinansować już nie z Funduszu Spójności, bo tam wchodzą w grę tylko
koszty kwalifikowane samego wykonawstwa inwestycji, ale z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska będziemy chcieli uzyskać bezzwrotną dotację na samą dokumentację.
Koszty wykonania dokumentacji to też są dosyć poważne kwoty tak, żeby budżet miasta
wszedł z jak największymi kwotami wykonanie inwestycji. Jakoże w skład konsorcjum
będzie wchodził właśnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a najprawdopopdobniej będzie on do
czasu realizacji projektu, to zakładam na 2005 r. już wykonawstwo inwestycji, będzie on prawdopodobnie
instytucją finansującą tzw. "RIFEM" Regionalną Instytucją
Finansującą, a więc będzie możliwość tutaj wokół tych samych zespołów ludzi jak gdyby
skoordynować działania wykonawstwa, udzielania nam wypłaty poszczególnych
transz kredytu, a następnie umożliwienia spłaty ich w formie dotacji. Tak, że będziemy chcieli
to tak skoordynować, ażeby było to do podźwignięcia przez nasz budżet miasta.
My będziemy jak gdyby przekaźnikiem tutaj środków dalej do instytucji, które wykonują
te inwestycje.

Pan Zbigniew Paweł Szandar
------------------------------------
Do tych wszystkich założeń teoretycznych, które przekuwamy na praktykę działania
chcę przywołać to co już na początku sesji wskazywałem, problem wydatków, które uważamy za szkody
górnicze i mówiłem, że to jest wartość około 170 mln zł jeśli chodzi o likwidację tego i wymianę wodociągów i
kanalizacji w Michałkowicach. Jesteśmy w tej sytuacji że już
wcześniej z budżetu miasta zostały wydatkowane środki na opracowanie projektu.
I taki projekt konkretny istnieje. W tej chwili mamy potwierdzoną informację, że znaleźliśmy
się już w drugim etapie miast starających się o środki unijne i zasygnalizowana możliwość
to jest przy naszym wkładzie 12 mln Euro bezzwrotne 24 mln Euro, ale skąd weźmiemy
te 12 mln Euro to jest właśnie to co tutaj Pan Sobieraj omówił - jakim mechanizmem chcemy
to zrealizować. Ponieważ to ma służyć ekologii zatem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pragnę poinformować, że w ciągu dnia dzisiejszego
otrzymałem ostateczne potwierdzenie planowanej, zapowiadanej, przesuwanej wizyty jutro
w mieście będzie gościł Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Myślę, że
część rozmów będzie poświęcona pozyskaniu tych właśnie środków o których tutaj była
mowa. Mam nadzieję, że to zaowocuje dobrem.
Pan Jacek Rzepczyk
-------------------------
Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Bardzo pozytywna informacja. Pan Z. Kaczmarzyk
również pytał o osoby zatrudnione do informowania o aspektach wejścia do Unii, ale
to jakby wypowiedź Pana Sobieraja dała do zrozumienia, że to on jest jedną z tych osób,
a resztę odpowie Pan Prezydent.

Pan Zbigniew Paweł Szandar
-------------------------------------
To są dwie inne osoby, są one zatrudnione na zasadzie ogólnopolskiej, że płaci Powiatowy
Urząd Pracy i mają swoje miejsce przy Wydziale Rozwoju, gdzieś trzeba było je zlokalizować. Zajmują się
informacją głównie powiedziałbym w tej chwili praktycznie w starszych
głosowujących klasach szkolnych. Tu Państwo widzicie, że jest taka na korytarzu mozliwość
zadawania pytań, są organizowane pewne spotkania z inspiracji tych dwóch pań. Wkrótce
odbędzie się takie spotkanie z Panem Posłem Rzymełką, mam nadzieję, że również
z Panią Senator Grabowską dojdzie do takiego spotkania. To są te działania, które
są realizowane. Tyle tylko że, Panie, zresztą bardzo słusznie, starają się akcentować swoje                           &s
działanie w kierunku ludzi młodych, bo same są młode i wtórnym zadniem młodzieży
jest przekonać nieprzekonanych, ewentualnie starszych. Ja tylko pragnę wyrazić pewną
swoją opinię, właściwie wręcz obawę. Ponieważ w kontekście zdarzeń związanych nie tak dawno z tym co się
działo wokół protestów hutniczych wielokrotnie były wypowiadane,
powiedziałbym wręcz wykrzykiwane, opinie z grona tych osób protestujących, że to wszystko
z powodu Unii zamknięto kopalnię, teraz się likwiduje hutę i oni na pewno będą głosować
przeciw. Nie wiem czy pójdą w ogóle zagłosować, bo ich się prawdopodobnie nie przekona,
że nie mają racji, tak jak nie mieli w innym przypadku również racji. Chodzi o to, żeby
tych, którzy pójdą głosować na tak było jak najwięcej. Ja ze swej strony wyrażam przekonanie, że jest to w
interesie miasta, w interesie Śląska, w interesie Kraju, żebyśmy
się w Unii Europejskiej znaleźli.

Pani Janina Prażnowska
-------------------------------
Odpowiedź na interpelację Pana Krzysztofa Trzaski.

   Chciałam poinformować, że w dniu 16 kwietnia na tzw. Zarządzie Prezydenckim
przedstawiłam Panu Prezydentowi protokół z przeprowadzenia zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na skojarzoną szczepionkę - odra, świńka, różyczka.
Protokół zakończony wnioskiem o unieważnienie tego postępowania z uwagi na to,
że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zapytaliśmy o skojarzoną szczepionkę,
nie mogliśmy tutaj użyć nazwy. Wysłaliśmy prośbę do sześciu firm o złożenie ofert, złożono
cztery oferty w tym dwie oferty na szczepionkę "Trimovax", jedną szczepionką MMR 2
oraz Priorix. Rzeczoznawca Pani lek.med. Barbara Pajek która uczestniczyła w przetargu
w zasadzie wydała opinię, że jedna ze szczepionek "Trimovax" w ogóle nie powinna być
brana pod uwagę, MMR2 nie jest całkowicie sprawdzoną szczepionką /mówię to
w uproszczeniu/, natomiast najlepszą z tych szczepionek jest szczepionka "Priorix".
Każdy lekarz pediatra szczepiąc dziecko bierze na siebie odpowiedzialność, więc
uważaliśmy za słuszne zasięgnąć opinii pediatrów. Dostaliśmy od wszystkich pediatrów
na piśmie, że wyrażają zgodę tylko i wyłącznie na szczepienie szczepionką "Priorix",gdzie mieliśmy jedną ofertę o najwyższej cenie i nie mogliśmy rozstrzygnąć tego przetargu,
dlatego też zwróciliśmy się do Pana Prezydenta o unieważnienie zapytania o cenę,
informując jeszcze, że w międzyczasie Główny Inspektor Sanitarny uwzględnił od miesiąca
września obowiązkowe szczepienia, czyli szczepienia bezpłatne dla dzieci między
12 a 15 miesiącem życia szczepienia przeciwko śwince. Czyli faktycznie już w tym wieku
dzieci będą szczepione na odrę i na świnkę i zostałaby nam tylko różyczka, tak że wydaje
mi się, że byłoby to zmarnotrawienie pieniędzy budżetu miasta tym bardziej, że różyczka
jest obowiązkowa dla dziewczyn bodajże w 13 roku życia i ta ochrona przynajmniej
z informacji pediatrów, jest potrzebna.
   Natomiast z protokołu również wynika, że Pan Prezydent w temacie przeznaczenia
środków niewykorzystanych na zakup szczepionek wystąpi do Rady Miasta o wyrażenie
zgody na przeznaczenie tych środków na działania związane z promocją i profilaktyką
zdrowotną. Polecił jednocześnie Kierownikowi Referatu Zdrowia przygotować propozycje
na jaki cel będą te środki wykorzystane. Mamy już parę programów, które zakłady złożyły
w zeszłym roku, poprosimy o uzupełnienie programów promocji zdrowia i wybór będzie
należał do Pana Prezydenta, który powiadomi Radę.

Pan Jan Szwachuła
-------------------------
Odpowiedź na interpelację Pana Zbigniewa Krupskiego nt. Zespołu Pałacowo-Parkowego.

   Szanowni Państwo "Pałac" ma trochę pecha jednak. Ponieważ w Pałacu mieszkają
jeszcze 3 rodziny, jak się okazało. W sumie jest konieczność wykwaterowania i Pan
Prezydent wydał polecenie, gdzieś półtora miesiąca temu o pilne przeprowadzenie tych
ludzi do lokali zamiennych, czyli lokali o tym samym standardzie i jest to realizowane
w tej chwili. Rozważane jest w Wydziale w tej chwili sprawa zrobienia tych warunków
przetargowych w ten sposób, że zobowiązać się, że jako obecny właściciel, wykwateruje                           &s
tych ludzi nawet po wykupieniu już przez jakiegoś inwestora. Sprawa z inwestorami
z którymi dyskutujemy na ten temat jest bardzo niechętnie przyjmowana przez mieszkańców
i stąd jest ta zwłoka. Jest to naprawdę również dla nas denerwujące.

               Kaseta nr 2 - strona B
               ------------------------------
Może przy okazji odpowiem na interpelację Pani Alfredy Barnaś.
Chodzi o to, że nie do końca została udzielona odpowiedż na interpelację w sprawie
działań zmierzających do zrobienia przejścia ul. Czeladzkiej na Starą Szosę. Otóż sprawa
utknęła w taki sposób, że ówczesny Wydział zwrócił się do Spółdzielni "Michał", która
jest właścicielem wieczystego użytkowania tego gruntu, o sprzedaż. Prezes Spółdzielni
"Michał" udzieliła 29 stycznia br. odpowiedzi wymijającej, która mówi tak, że informujemy,
że w miesiącu grudniu zakończyliśmy wystawianie uchwał dot. ustanawiania odrębnej
własności lokali mieszkalnych dla przedmiotowych nieruchomości. Inaczej mówiąc sprzedają
te mieszkania wraz z gruntem i według naszego rozeznania lokatorzy zamieszkali w ww.
nieruchomościach są zainteresowani przejściem na odrębną własność, czyli kupić to. Wobec
zaistniałych faktów sprawę można będzie rozwiązać z przyszłymi współwłaścicielami tych
nieruchomości. Sądzę, że po zapoznaniu się, bo dla mnie to jest nowa sprawa, ona jeszcze była prowadzona
przez uprzedni Wydział Geodezji. Ponownie zwrócę się do Spółdzielni
"Michał" i do Pani Prezes o sprzedanie teraz i zrobienie podziału geodezyjnego, moim zdaniem jest możliwe i
spróbujemy tę sprawę załatwić w ten sposób.


Pani Alfreda Barnaś
-------------------------
Jednak bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, żebym mogła przedstawić wyborcom.
To się toczy 2 lata, więc załatwy to wreszcie.

Pan Zbigniew Paweł Szandar
-------------------------------------
Został poruszony pewien problem spraw związanych z majątkiem, sprzedażą z mieszkań.
Szanowni Państwo, to że się nagle okazało, że tam ktoś jeszcze mieszka, dla mnie to jest
przeogromnym zaskoczeniem. Nie miałem "zielonego" pojęcia, że ktokolwiek w Pałacu jeszcze mieszka.
Wyprowadzenie do równorzędnego mieszkania nie jest sprawą prostą, zainteresowany musi wyrazić zgodę, że
akceptuje takie mieszkanie. Wysoka Rado, w budynku
Straży Pożarnej na ul. Pułaskiego też są dwa mieszkania. Mało tego, są to mieszkania
przyznane kiedyś decyzją Rejonego Komendanta Straży Pożarnej z Chorzowa, któremu
to podlegało i 1 z mieszkań nie ma wyznaczonego czynszu. Ktoś od kilku lat nie płaci
czynszu, bo jest mieszkanie służbowe i rzekomo Straż Pożarna gdzieś to płaci.
Są przewidziane środki przez Radę Miasta i pozyskane dwakroć tak duże środki z Komendy Głównej Straży na
remont, nie można przystąpić do remontu, ponieważ te osoby odmawiają wyprowadzenia się, chcą równorzędne
mieszkanie /za darmo w podtekście, ale tego już
nie mówią/. Jeśli to ma być równorzędne mieszkanie z centralnym ogrzewaniem, z dostępem
do łazienki itd. musiałbym ich wprowadzić do bloku na ul. Grunwaldzką, ale ja nie mam
mieszkania 80 m i ta przepychanka trwa od dawna. Podobnie w Szkole Nr 5 też są
do opróżnienia 3 mieszkania, nie ma możliwości prawnych dziś przymuszenia. To jest naprawdę trudne. A
kwestia sprzedaży- inny przykład, ktoś nam może wkrótce zarzucić
że w sposób opieszały realizujemy wniosek. Jest wniosek, żeby sprzedać cały dom
na ul. Powstańców. Domek jest parterowy, chyba Powstańców 20 /tam jest warzywniczy sklepik/ dawno temu
była mleczarnia Pana Mizgalskiego, u góry jest mieszkanie nad tym, ale co się okazuje to jest dom składający
się z trzech zewnętrznych ścian, a czwarta ściana jest ścianą sąsiedniej kamienicy. Właścicielowi, kiedyś
wspólnemu to było obojętne, że trzy ściany dostawił nie stawiając czwartej. Jak podzielić tę działkę, jest bardzo
trudno, ale podobno nie niemożliwe, ale jest następujący problem oba budynki są połączone drzwiami i jest
jedno wspólne mieszkanie, które ma wejście tylko z tego małego budynku, a z dużego nie, bo zostało to ileś lat
temu zamurowane. I teraz nie można sprzedać tego budynku bez reszty tego mieszkania w tamtym budynku, a
tym znowu wnioskodawca nie jest zainteresowany i technicznie trzeba by tam przebudowywać i burzyć ściany.
Okazuje się, że wola nasza sprzedać nie zawsze jest zgodna z możliwościami i różnych karkołomnych spraw /
to jest najbardziej kuriozalna inne są trochę mnie/ dość sporo mamy. Wydział, którym kieruje Pan Naczelnik
Ryszard Szwachuła dwoi się troi, żeby sprostać tym oczekiwaniom. I tu zwracam uwagę, że będzie to pierwszy
jak dotąd w mieście, jeśli szczęśliwie sfinalizujemy przykład sprzedaży lokalu użytkowego, ale dlaczego -                            &s
dlatego, że razem z lokalami mieszkalnymi wszystkimi w liczbie jeden, czyli całego budynku. I w takim
kierunku powinniśmy pójść. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem całej kamienicy, proszę uprzejmie, a jeśli nie
to uważam, że trzeba utrzymać wolę poprzedniej Rady, że samych lokali użytkowych się nie sprzedaje, bo to
jest ze stratą dla miasta.
                 Ad. 22
                ------------

Sprawy informacyjne.

Przewodniczący Rady Miasta zgodnie z prośbą Dyrektora SPZZOZ
Pani dr Joanny Bon-Bałazińskiej odczytał oświadczenie Ordynatorów SPZZOZ
oraz poinformował o odpowiedzi na interpelację sesyjną zgłoszoną na poprzedniej
sesji przez pana Bogdana Maciejewskiego
Powyższa odpowiedź zostanie przekazana na komisje Rady Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta poinformował:

- o aktualnościach Zarządu Wojewódzkiego - uchwalenie budżetu Województwa
 Śląskiego na 2003
          /stanowi załącznik niniejszego protokołu/

- o przekazanej informacji z Inspekcji Ochrony Środowika Wojewódzkiego Inspektoratu
 Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w województwie śląskim

         / do wyglądu w p. Rady Miasta/

- o powstaniu Klubu Radnych SLD, Echo Siemianowic oraz Wspólnota Samorządowa
 Siemianowic Śląskich

          /stanowi załącznik niniejszego protokołu/


Przewodniczący Rady Miasta odczytał:

- zaproszenie Siemianowickiego Ruchu Samorządowego z dnia 24.04.2003 r. na mszę w dniu
 8 maja br. z okazji dziesięciolecia istnienia Siemianowickiego Ruchu Samorządowego

         / stanowi załącznik niniejszego protokołu/

 - rozstrzygnięcie nadzorcze w postaci uchwały Nr 55/XII/2003 Kolegium Regionalnej
  Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2003 r. dot. uchwały Rady
  Miasta Siemianowic Śląskich Nr 89/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie
  zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego
 "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Powstańców 12" i określenia zasad
  wniesienia wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
  Siemianowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o.

          /stanowi załącznik protokołu/

  w powyższej sprawie głos zabrał Pan Zenon Kaczmarzyk
                           &s
Przewodniczący Rady Miasta poinformował:

-o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
 nr 87/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 marca 2003 w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja
Przodowników Pracy" i nazwania jej "Olimpijska" oraz nadania nazwy "Księdza Pawła Lubiny" drodze
wewnętrznej

    /pismo Śląskiego Urządu Wojewódzkiego w Katowicach
    Nr PN - N - 0911/125/Z/03 z dnia 14.04.2003 r.
    stanowi załącznik protokołu/

- o umorzeniu postępowania nadzorczego wszczętego w dniu 27 stycznia 2003 r. w sprawie
 stwierdzenia nieważności uchwały Nr 31/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
 z dnia 15 stycznia 2003 rok. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów
 sprzedaży napojów alkohlowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % / z wyjątkiem
 piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia
 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

    / stanowi załącznik protokołu/


 W sprawie sprecyzowania Statutu Miasta głos zabrał Pan Zbigniew Paweł Szandar

 Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o składaniu przez radnych oświadczeń
 majątkowych do dnia 30 kwietnia 2003 r.

 Pan Zenon Kaczmarzyk w imieniu Klubu SLD, Zarządu SLD
 w dniu 1 maja br. o godz. 10.oo na uroczystości składania kwiatów przy grobie nieznanego
 żołnierza.

 Pan Zbigniew Paweł Szandar Prezydent Miasta poinformował, iż 3 maja br.
 odbędzie się uroczystość składania kwiatów pod pomnikami oraz zaprosił
 na koncert słowno-muzyczny w Miejskim Ośrodku Kultury i inne imprezy
 odbywające się w dn. 1 - 7 maja br.

                 Ad. 24
                 ----------

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Rzepczyk zamknął IX/2003 r. Sesję Rady Miasta Siemianowic
Śląskich.
Sesja zakończyła się o godz. 20.5o.
                          &s

								
To top