EEN WOORD VOORAF - DOC by dZfeOt

VIEWS: 0 PAGES: 45

									SCHOOLGIDS
 2011 - 2012
JAN VAN SWOLGENSTRAAT 44
  5866 AV SWOLGEN
 TELEFOON: 0478-691977

              0
INHOUDSOPGAVE

blz.
3      Een woord vooraf

4   1.  De school

4   2.  Waar de school voor staat

5   3.  De organisatie van het onderwijs
5      3.1.  De organisatie van de school
5      3.2.  De samenstelling van het team
6      3.3.  De activiteiten voor de kinderen
8      3.4.  Speciale voorzieningen in en buiten het schoolgebouw
9      3.5.  Verdeling van tijd over de leergebieden

9   4.  De zorg voor kinderen
9      4.1.  De opvang van nieuwe leerlingen in de school
10     4.2.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
11     4.3.  De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
13     4.4.  Het Zorg Advies Team (ZAT)
13     4.5.  Beleid leerling gebonden financiering (“rugzakleerlingen”)
13     4.6.  Kinderen met lees- en spellingproblemen
14     4.7.  De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
14     4.8.  Overige activiteiten

15   5.  De medewerkers
15     5.1. Vervanging bij compensatie-uren/BAPO, cursussen, toetsen, studiedagen,
         ziekte
16     5.2. Bestrijding en voorkoming lesuitval/vervangingsprotocol
16     5.3. Begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO’s
16     5.4. Scholing van leerkrachten

17   6.  Ouders
17     6.1.  Schriftelijke informatie
17     6.2  Kennismakingsgesprek met de directeur
17     6.3.  Ouderavonden
18     6.4.  Oudergesprekken
18     6.5.  Kinderen naar binnen brengen
18     6.6.  Informatievoorziening gescheiden ouders
18     6.7.  Ouderhulp
19     6.8.  De Ouderraad
19     6.9.  De Medezeggenschapsraad (MR)
19     6.10. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
19     6.11. Ouderbijdrage
20     6.12. Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep
21     6.13. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Dynamiek Scholengr.
22     6.14. Schoolverzekering

22   7.  De ontwikkeling van het onderwijs in de school
22     7.1.  Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
24     7.2.  Zorg voor de relatie school en omgeving
                                            1
25  8.  De resultaten van het onderwijs
25     8.1.  Cijfers over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs
26     8.2.  Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
26     8.3.  Kwaliteitszorg

27  9.  Regeling school- en vakantietijden
27     9.1.  Schooltijden
27     9.2.  Vakanties en vrije dagen schooljaar 2011-2012
28     9.3.  Schoolverzuim en verlof
29     9.4.  Gronden voor vrijstelling van onderwijs
29     9.5  Leerlingen met geen of een andere geloofsovertuiging
         of medische beperkingen
29     9.6.  Het verlaten van de school
29     9.7.  Schorsing en verwijdering van leerlingen

30  10.  Bijlage
30     10.1.   Indeling van de groepen
31     10.2.   Verlof leerkrachten
31     10.3.   Het schoolbestuur: Dynamiek Scholengroep
32     10.4.   BCO-Onderwijsadvies (BCO)
32     10.5.   Gymnastiek
32     10.6.   Schrijfspullen/Pennendoosje
32     10.7.   Verjaardagen
33     10.8.   Met de fiets of te voet
33     10.9.   Vader is niet thuis, moeder is niet thuis
33     10.10.  Schoolshirts
33     10.11.  Servicepunt bibliotheek
34     10.12.  Jeugdtijdschriften en jeugdboeken
34     10.13.  Tussenschoolse opvang (Overblijven)
35     10.14.  Speciaal voor groep 1/2
35     10.15.  Bestrijding hoofdluis
36     10.16.  Sponsoring
36     10.17.  Ziek ……. en toch onderwijs
36     10.18.  Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in het basisonderwijs
37     10.19.  Een veilige school
37     10.20.  Een veilige schoolomgeving
37     10.21.  Maken van filmopnamen
38     10.22.  Foto’s op website (www.klimboom.nu)
38     10.23.  Regels voor een verantwoord bezoek aan het internet
38     10.24.  Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
39     10.25.  Dynamiek Samenspel
39     10.26   Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas - Venray
40     10.27.  Belangrijke data schooljaar 2011-2012
41     10.28.  Lijst van afkortingen

42  11.  Namen, adressen en telefoonnummers
                                       2
EEN WOORD VOORAF


WAAROM EEN SCHOOLGIDS VOOR OUDERS/VERZORGERS*?
Alle scholen zijn verplicht, in het kader van de Kwaliteitswet, om jaarlijks een schoolgids uit te
geven. Deze schoolgids informeert ouders en leerlingen over de gang van zaken op school.
Volgens de Kwaliteitswet is de gids een openbare verantwoording van de school aan de ouders
over de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de
resultaten die daarmee worden geboekt.
Voor u ligt de veertiende schoolgids van onze school. Aan de vele positieve reacties hebben we
gemerkt, dat de schoolgids in een behoefte voorziet.

 * In het vervolg staat telkens alleen ouders. Daarmee bedoelen we natuurlijk ook steeds de ouder of de verzorger(s).WAT STAAT ER IN DE SCHOOLGIDS?
De schoolgids laat zien wat de ouders van de school kunnen verwachten en wat de school voor
een kind kan betekenen. De gids moet ouders in staat stellen na te gaan, welke school de beste
is voor hun kind. Scholen verschillen: in manieren van werken, in sfeer en in wát de kinderen
leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en waar u ons op kunt aanspreken.
In deze gids kunt u onder meer iets lezen over:
    - de organisatie van het onderwijs
    - de (speciale) zorg voor de kinderen
    - de resultaten van het onderwijs
    - de inhoud van het onderwijs
    - wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.
Achter in deze gids vindt u een overzicht van de gebruikte afkortingen.


WILT U MEER WETEN?
Ouders die meer willen weten over algemene rechten en plichten van ouders en leerlingen,
kunnen dit nalezen in de Onderwijsgids van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Deze is reeds in uw bezit.


WIE HEBBEN AAN DE SCHOOLGIDS GEWERKT?
De schoolgids is samengesteld door Marijke van Horen en Pieter Timmermans. De concepttekst is
kritisch bekeken door Déanne van Rijswick (namens de ouderraad) en Linda van Deurzen
(namens de MR).
Hun opmerkingen over de inhoud, de leesbaarheid en het taalgebruik zijn verwerkt in de
definitieve versie.
De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het
College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep.


REACTIES
Als u vragen hebt over de inhoud van deze schoolgids of suggesties voor verbetering, neem dan
contact op met Pieter Timmermans.
                                                            3
1.   DE SCHOOL

NAAM
Basisschool De Klimboom
Jan van Swolgenstraat 44
5866 AV Swolgen
Telefoon:   0478 – 691977
E-mail:    info@klimboom.nu
Website :   www.klimboom.nu
Banknummer: 15.04.00.799 t.n.v. Basisschool De Klimboom Swolgen

Sinds oktober 2008 heeft de school een nieuwe naam: Basisschool D Klimboom. Voorheen
heette de school: St. Jozefschool.
Net als bij een klimboom leren kinderen op onze school te klimmen in hun kunnen en kennen,
hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen, samen steeds een trapje verder te komen,
de moed niet op te geven maar door te zetten en te spelen en plezier te hebben met elkaar.


RICHTING
Onze school is een katholieke school, met dien verstande, dat kinderen met een andere of geen
geloofsovertuiging ook van harte welkom zijn. In het lesprogramma wordt rekening gehouden
met de verschillende geloofsachtergronden van kinderen.


DIRECTIE
Directeur (tot 1 januari 2012)    : Pieter Timmermans
Directeur (vanaf 1 januari 2012)   : Leo Meijers
Waarnemend directeur         : Dré Beckers


SITUERING VAN DE SCHOOL
De school ligt aan de rand van het dorp en het bos, precies binnen de bebouwde kom.
De meeste kinderen wonen op loopafstand van de school.
Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de sporthal in Meerlo.


SCHOOLGROOTTE
In het schooljaar 2011-2012 telt onze school ongeveer 120 leerlingen. Prognoses wijzen uit dat dit
aantal de komende jaren nog wat verder zal dalen richting de 110. De meeste leerlingen wonen
in Swolgen. Het team bestaat uit 12 medewerkers.
2.   WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

“ LOSLATEN WAAR HET KAN, STUREN WAAR HET MOET.”

Op Basisschool De Klimboom willen we, in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en in een goede
verstandhouding met alle betrokkenen, onderwijs van goede kwaliteit bieden aan zoveel
mogelijk kinderen.
Als kinderen onze school verlaten dan willen we dat ze:

  Hun talenten optimaal hebben kunnen ontplooien.
  Veel hebben geleerd, met en van elkaar en van de leerkrachten.

                                                 4
  Kritische, zelfstandige en actieve voortgezet onderwijs leerlingen zijn.
  Zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig hebben gevoeld.
  Zich sociaal en verantwoordelijk hebben leren opstellen.
  Een open en zelfbewuste blik naar de wereld hebben ontwikkeld.
  Respect hebben voor zichzelf, de ander en de omgeving.
  Kunnen terugkijken op een fijne basisschooltijd.

Bij dit alles zijn een open contact mét en inbreng ván de ouders voor ons van wezenlijk belang.
3.   DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

3.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Het aantal groepen dat een school kan maken is afhankelijk van het aantal leerkrachten
waarop ze recht heeft. Dit laatste wordt bepaald door het aantal leerlingen op de teldatum
(1 oktober).

In het schooljaar 2011 - 2012 telt onze school 5 basisgroepen:
  groep 1-2
  groep 3
  groep 4-5
  groep 6-7A
  groep 7B-8
Groep 7 is dus gesplitst.

De groepsleerkracht is de leerkracht van de basisgroep. Deze is verantwoordelijk voor de
basisgroep en houdt ook de oudergesprekken.

Bij sommige leergebieden wordt gewerkt met niveaugroepen. Kinderen die ongeveer hetzelfde
niveau hebben met betrekking tot de verwerking van de leerstof, worden in dezelfde groep
geplaatst. Dit kan betekenen dat kinderen (delen van) de leerstof in een andere groep
doorlopen. Dit kan een lagere maar ook een hogere groep zijn.3.2. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM
 Directeur     De directeur heeft de algehele leiding over de school en is
           eindverantwoordelijk. Hij zorgt onder meer voor de organisatie, het
           personeel, de materialen en financiën.
 Waarnemend    De waarnemend directeur is een leerkracht die de directeur vervangt bij
    directeur  afwezigheid.
 Groepsleerkracht De groepsleerkracht heeft de leiding over de basisgroep, met alle
          bijbehorende taken. Daarnaast heeft elke leerkracht enkele schooltaken
          zoals: organisatie creamiddagen, begeleiden stagiaires, beheer
          apparatuur, organisatie vieringen en lid mr.
 Interne      De interne begeleider regelt alles rondom de speciale zorg voor kinderen,
    begeleider die daar behoefte aan hebben zoals: toetsen, mee opstellen van
          handelingsplannen, coachen van collega’s, gesprekken met ouders.
 Coördinator ICT  De coördinator Informatie- en Communicatietechnologie beheert het
           computernetwerk en de software. Verder begeleidt hij de leerkrachten en
           de leerlingen bij het werken met computers.
 Administratief  De administratief medewerkster verzorgt een aantal administratieve
   medewerkster zaken voor de directeur en de leerkrachten.

                                                 5
 Onderwijs-     De onderwijsassistent(e) assisteert de leerkrachten binnen en buiten de
   assistent(e)   groep. Hij/Zij legt spullen klaar, kopieert, corrigeert, toetst, helpt kinderen.
 Conciërge      De conciërge verricht allerlei klussen. Dit loopt uiteen van kopiëren, het
           opruimen van een berging, het ophangen van een haakje tot het vegen
           van de speelplaats.
 Medewerkster    De medewerkster huishoudelijke dienst verzorgt de dagelijkse schoon-
huishoudelijke dienst maak van het gebouw.


3.3. DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN
We beschrijven hier, in het kort, de activiteiten voor de leerlingen.
Ouders die meer informatie willen, verwijzen we naar ons schoolplan. Dit plan kunt u op school
lenen.
Bij ons onderwijs aan het jonge kind wordt gewerkt vanuit het concept van Basisontwikkeling.
De leef- en belevingswereld van het kind neemt hier een centrale plaats in. De leerkracht
ontwerpt hierbij betekenisvolle, doelgerichte activiteiten. De ontwikkelkracht van de kinderen
zelf is een belangrijk uitgangspunt. Er is veel aandacht voor betrokkenheid en welbevinden.

In groep 1 en 2 leren de kinderen al doende, tijdens hun spel. Er zijn veel (ontwikkelings-)
materialen waarmee ze iets kunnen leren. Veelal gebeurt dit in zogenaamde hoeken zoals de
bouwhoek, de luisterhoek en de lees- en schrijfhoek. Ook is er veel aandacht voor
bewegingsactiviteiten (buiten of in de speelzaal).
Met kleuters wordt veel gepraat over allerlei onderwerpen uit hun belevingswereld zoals kermis,
Sinterklaas, lente en huisdieren. Hierdoor leren ze goed te luisteren en te spreken en ze leren veel
nieuwe woorden. Doordat kinderen veel activiteiten samendoen, leren ze omgaan met elkaar,
opkomen voor zichzelf en samenwerken. Vanaf het begin wordt kinderen geleerd om zelfstandig
te werken.

De ontwikkeling van elk kind wordt door de leerkracht bewaakt door middel van het observatie-
instrument ‘KIJK!’, het ‘Kinderdagboek’ en Cito-toetsen.
Kinderen in groep 1 en 2 die aan lezen toe zijn, krijgen de kans om alvast met voorbereidend
lezen te starten. We hebben daarvoor speciale leermiddelen die aansluiten bij de methode in
groep 3.

Het leren lezen, zoals u dat van vroeger kent, begint voor de meeste kinderen in groep 3.
We gebruiken daarbij de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze sluit prima aan bij de mogelijkheden
van de kinderen; wie sneller kan mag sneller, wie extra hulp nodig heeft krijgt die ook.
Voor voortgezet technisch lezen gebruiken we, in de groepen 4 tot en met 8, de methode
‘Lekker Lezen’. Ook deze methode sluit goed aan bij de leesvaardigheid van kinderen en bij de
leesmethode van groep 3. Er wordt gewerkt met leesgroepen die een verschillende hoeveelheid
instructie krijgen. Ons streven is dat de kinderen aan het einde van groep 6 het technisch lezen
onder de knie hebben.

Om de technische leesvaardigheid van en het plezier in lezen bij alle kinderen te vergroten,
hanteren we een werkwijze, waarbij het belevingsaspect een belangrijke rol speelt: het
zogenaamde BAVI-lezen. Kinderen kiezen zelf een boekje (of tijdschrift) dat ze leuk en/of
interessant vinden en lezen dat individueel op een rustig plekje in de groep. Kinderen die wat
meer moeite hebben met technisch lezen, krijgen op die momenten extra instructie van de
leerkracht.

In groep 4 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ voor begrijpend en
studerend lezen. Door middel van deze methode wordt kinderen geleerd hoe ze teksten beter
kunnen begrijpen en hoe ze de belangrijkste informatie uit teksten kunnen halen. Hiervoor leren
de kinderen een aantal strategieën toe te passen. Daarnaast is er veel aandacht voor
uitbreiding van de woordenschat.

                                                     6
Voor het leergebied Rekenen/Wiskunde hebben we de methode ‘Pluspunt’. Kinderen leren
rekenen door het oplossen van praktische problemen uit de dagelijkse praktijk. Ze werken met
tabellen en grafieken en krijgen wiskundige vraagstukken voorgeschoteld. Het cijferen leren ze
op een meer inzichtelijke manier (de staartdelingen zijn bijvoorbeeld verdwenen!). Heel
belangrijk is ook het kunnen schatten van uitkomsten. Verder behoort het gebruik van het
rekenmachientje tot het standaardprogramma.

Het onderwijs in Nederlandse taal is, veel meer dan voorheen, op spreken en luisteren gericht.
We gebruiken daarvoor, de methode ‘Taal in beeld’. Kinderen leren, mondeling en schriftelijk,
hun eigen meningen, wensen en gevoelens onder woorden te brengen. Verder is er ook hier
veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en zelfstandig (ver)werken.
Het onderdeel spelling wordt gegeven met behulp van de methode ‘Spelling in beeld’, een
methode die prima aansluit bij de taalmethode. Bij het samenstellen van deze methode is
rekening gehouden met verschillen in spellingvaardigheid tussen leerlingen. Het toepassen van
de juiste spelling in verhaaltjes en werkstukken is verder een belangrijk aandachtspunt.

Het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld komt, met ingang van het schooljaar 2011-2012,
in de groepen 4 tot en met 8 aan bod met behulp van de methodes ‘Naut’, ‘Meander’ en
‘Brandaan’. In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig de Wereld in’.
In groep 1 en 2 worden onderwerpen behandeld die dicht bij de belevingswereld van de
kinderen staan. Op deze manier doen zij kennis en inzicht op met betrekking tot dit leergebied.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen regelmatig het leren van een toets als huiswerk op. Kinderen
van groep 5 en 6 mogen thuis leren, zij moeten dit dus niet.
    Bij Ruimte (methode ‘Meander’) krijgen de kinderen inzicht in de ons omringende ruimte
en vormen ze zich een beeld van de aarde. Daarbij komen natuurlijke, economische, sociale,
politieke en culturele aspecten aan bod. In groep 4 staat de eigen omgeving centraal. Dit
gebied wordt in groep 5 en 6 uitgebreid naar Nederland en in groep 7 naar Europa. Tenslotte
komen in groep 8 de werelddelen aan de orde. Vanaf groep 5 wordt er aandacht besteed aan
topografie.
    Het onderdeel Tijd (methode ‘Brandaan’). Geschiedenis gaat vooral over mensen.
Deze leven in gemeenschappen of samenlevingen. Met deze bestaande en verdwenen
samenlevingen laten we de kinderen kennismaken. We laten kinderen ervaren dat zij ook zelf
geschiedenis maken; iedereen heeft zijn eigen invloed op de wereld van morgen. Maar de
methode maakt kinderen ook nieuwsgierig naar hoe het ‘toen’ was. ‘Brandaan’ legt een
duidelijk verband tussen het verleden en heden, zodat geschiedenis betekenis krijgt.
    Bij Natuur en techniek (methode ‘Naut’) leren we de kinderen wat de natuur is en op
welke manier zij met de natuur verbonden zijn. Het gaat hierbij om een kennismaking met
planten, dieren en mensen, de omgeving van de mens, materialen en verschijnselen uit de
techniek en de niet-levende natuur. Deze kennismaking roept vragen op en zet kinderen aan tot
onderzoek.
    Bij het onderdeel Mens en samenleving komen onder meer aan bod: lichamelijke en
psychische gezondheid, waarden en normen, verkeer, staatsinrichting, burgerschap, geestelijke
stromingen en milieu. We maken hierbij onder meer gebruik van de methodes ‘Kinderen en hun
sociale talenten’ en de verkeersmethodes van Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen van
groep 8 nemen deel aan het (theoretisch) verkeersexamen.

Godsdienst wordt gegeven door de groepsleerkrachten. De bijbel, kerkelijke feesten en ‘je als
christen gedragen’ komen in alle groepen aan de orde. In groep 4 wordt veel tijd besteed aan
de voorbereiding op de Eerste Communie. Dit geldt, zij het in mindere mate, ook voor de
voorbereiding op het Vormsel in groep 7 en 8 (één keer in de twee jaar). Bij laatstgenoemde
activiteiten worden de voorbereidingslessen verzorgd door pastoor Verheggen.

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een half uurtje Engels. Hierbij wordt vooral geoefend in
spreekvaardigheid.


                                                 7
Bij het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie komen de volgende onderdelen aan bod: tekenen,
handvaardigheid, muziek*, spel en bevordering van het taalgebruik, beweging. Bij deze vakken
wordt de methode ‘Moet je doen’ als bronnenboek gebruikt.
     * De leerlingen van de groepen 4 en 5 krijgen, 45 minuten per week, lessen uit ‘Muziek in
     de Klas’(MIK), gegeven door een vakdocent van de muziekschool.

Onder Bewegingsonderwijs vallen de gymnastieklessen.

Onze school beschikt over een modern computernetwerk. In de onderbouw staan een of meer
vaste computers. Daarnaast hebben we een centrale kast met 16 laptops die door kinderen uit
groep 4 tot en met 8 en door de leerkrachten worden gebruikt.
Computers worden ingezet voor het oefenen van bepaalde leerstofonderdelen (spelling,
woordenschat, hoofdrekenen, topografie), als hulpmiddel voor kinderen die problemen hebben
met bijvoorbeeld leren lezen, als tekstverwerker en als opzoeksysteem. Natuurlijk wordt er ook wel
eens een leuk spelletje gespeeld. De kinderen krijgen geen speciale computerles.
De coördinatie van het computergebeuren is in handen van Dré Beckers.


3.4. SPECIALE VOORZIENINGEN IN EN BUITEN HET SCHOOLGEBOUW
De school telt vijf groepslokalen. De aula wordt af en toe als groepslokaal gebruikt. Verder wordt
deze ruimte ingezet voor het (zelfstandig) werken in groepjes, het werken met het
documentatiecentrum (een soort bibliotheek met uitsluitend informatieve boeken), t.v.- en/of
videolessen, presentaties middels de beamer en het activboard, vergaderingen, oudergesprek-
ken, schoolvieringen, verjaardagen, enzovoort. In de aula vindt ook het overblijven plaats.
Tussen de aula en de bibliotheek is een multifunctionele ruimte, die, het woord zegt het al,
inzetbaar is voor allerlei doeleinden. Hier staan een aantal computers, waaraan kinderen kunnen
werken en die ook kunnen worden gebruikt door bezoekers van de bibliotheek.
Naast deze ruimte bevindt zich de bibliotheek die buiten de uitleentijden ook inzetbaar is voor
het onderwijs. Dit laatste geldt niet alleen voor de ruimte maar ook voor de boeken.
De speelzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor binnenspel door de kleuters en de peuters.
De overige groepen gaan er wel eens naar toe voor dans en drama. Ook vinden hier
gezamenlijke schoolvieringen plaats. Er zijn drie binnenbergingen; één voor de onderbouw, één
voor de middenbouw (tevens kopieerlokaal) en één voor de bovenbouw.
De koffiekamer (lerarenkamer) wordt gebruikt voor pauzes, vergaderingen (team, ouderraad,
MR), overblijven van leerkrachten, ontvangst van gasten. De directiekamer, direct naast de
ingang, wordt gebruikt door de directeur en de administratief medewerkster (’s woensdags).
De ruimte voor de interne begeleider ligt tegenover de directiekamer en is, naast werkplek voor
de ib’er, ook beschikbaar als spreekkamer.
Voor de gymnastieklessen zijn we aangewezen op de sporthal in Meerlo. De kinderen worden
met een bus gebracht en gehaald.
We beschikken over twee speelplaatsen met een berging: één voor de kleuters en één voor de
overige groepen. Op beide speelplaatsen staan speeltoestellen en zijn er diverse andere
mogelijkheden om te spelen. De fietsenstalling tenslotte, is met name bedoeld voor kinderen die
wat verder van school wonen.
                                                 8
3.5  VERDELING VAN TIJD OVER DE LEERGEBIEDEN

LEERGEBIED                  1   2    3    4    5    6    7    8

NEDERLANDSE TAAL              4,5   5,5  9,75  9,25   9   8,25   7,5   7,5
    Technisch lezen                   5,5   2,5  2,5   2,5  2,25  2,25
    Begrijpend lezen                  0,25   1,5  1,5   1,5   1,5   1,5
    Spelling                      1,75   1,5  1,5   1,5   1,5   1,5
    Taal                         1   2,75  2,75  2,25  1,75  1,75
    Schrijven                     1,25   1   0,75   0,5   0,5   0,5
ENGELSE TAAL                                        0,75  0,75
REKENEN EN WISKUNDE             2,5   2,5   4,5   4,5  4,5   4,5   4,5   4,5
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD     2,75  2,75   1,5   1,5   2    4    4   3,75
    Ruimte (aardrijkskunde)              0,25  0,25  0,5    1    1    1
    Tijd (geschiedenis)                0,25  0,25  0,5    1    1    1
    Mens en samenleving*                0,5   0,5  0,5   1,25  1,25   1
    Natuur en techniek                 0,5   0,5  0,5   0,75  0,75  0,75
BEWEGINGSONDERWIJS              5   5,75   3   2,5  2,5   2,5   2,5   2,5
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE           3,5   3,5   3,5   3,5  3,5   2,5   2,5  2,75
    Tekenen                       1   0,75  0,75  0,75  0,75   1
    Handvaardigheid                   1    1   1   0,75  0,75   0,5
    Muziek                        1   1,25  1,25   0,5   0,5   0,5
    Spel en bevordering taalgebruik          0,25  0,25  0,25  0,25  0,25   0,5
    Beweging (dans)                  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25
SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING       0,5   0,5   0,5   0,5  0,5   0,5   0,5   0,5
GODSDIENST                 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25
ZELFSTANDIG WERKEN**            0,5   1    1    2   2,25   2    2    2
PAUZE                   1,25  1,25  1,25  1,25  1,25  1,25  1,25  1,25

URENTOTAAL PER WEEK            20,75  23,00  25,25  25,25  25,75  25,75  25,75  25,75


*Burgerschapsvorming, sociale redzaamheid (verkeer), gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen
(staatsinrichting) en geestelijke stromingen
**Zelfstandig werken omvat onderdelen van de leergebieden Nederlandse taal, Engels, Rekenen en
Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld
4.   DE ZORG VOOR KINDEREN

4.1. DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL
Een keer per jaar worden ouders opgeroepen om hun kind(eren) te komen aanmelden voor het
nieuwe schooljaar. Ze kunnen dan ook kennismaken met de leerkracht en het gebouw.
Ouders van nieuwe leerlingen die, bijvoorbeeld door verhuizing, tussentijds komen, kunnen
hiervoor een afspraak maken met de directeur.
Komt een kind van een andere school naar onze school, dan krijgen we een onderwijskundig
rapport. Aan de hand van de gegevens uit dit rapport proberen we dan een zo soepel
mogelijke overgang te verwezenlijken. Overigens, dezelfde procedure geldt als leerlingen onze
school verlaten.

De directie kan, op grond van bekende of door de ouders ingebrachte informatie, nader (laten)
onderzoeken of de aanwezigheid van een kind ernstige verstoring van rust, veiligheid of
gezondheid kan opleveren voor Basisschool De Klimboom. Dit kan gevolgen hebben voor de
inschrijfmogelijkheid. Als het een kind betreft dat (heel) veel extra zorg nodig heeft, zal aanname
door onze school afhankelijk zijn van de verwachtingen van de ouders, de mogelijkheden van

                                                      9
het kind en de mogelijkheden van Basisschool De Klimboom. In deze gevallen wordt de
aanmelding beoordeeld door het bevoegd gezag.

Als een kind vier jaar is geworden mag het, daags na de verjaardag, naar school. Dit met
uitzondering van de laatste vier weken van het schooljaar. De betreffende leerkracht stuurt
hiervoor een uitnodiging. Een kind dat vier jaar wordt, mag twee keer, liefst twee weken voor de
inschrijving, als gast naar school komen voor een ‘kijkochtend’. Maakt u hiervoor ruim van
tevoren een afspraak.
De school bepaalt in welke groep een nieuwe leerling wordt geplaatst!
Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is
geworden, geldt de leerplicht. Hierop kan in slechts enkele gevallen een uitzondering worden
gemaakt. Dit kan uitsluitend na overleg met de directeur.


4.2. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL
De eerste vraag van ouders bij oudergesprekken is steevast: “Hoe gaat het met mijn kind?”
Om hierop een gefundeerd antwoord te kunnen geven, wordt door leerkrachten informatie
gehaald uit het leerlingvolgsysteem. Hierin worden de prestaties (punten, toetsscores) van de
kinderen bijgehouden, maar ook gegevens over hoe een kind zich voelt, zich gedraagt en
werkt.
Dit laatste gebeurt door middel van observaties (gericht kijken naar kinderen).
Leerprestaties worden beoordeeld met behulp van toetsen. Hierbij maken we onderscheid in:
   toetsen bij de verschillende methodes, bijvoorbeeld Pluspunt, Taal in beeld, Spelling in beeld
   Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL
   landelijk genormeerde toetsen, bijvoorbeeld Cito
De behaalde resultaten worden vastgelegd in een punt of een score (bijvoorbeeld bij Cito A tot
en met E). De leerlinggegevens slaan we op in ons “onderwijs administratie systeem”
(Dotcomschool). Ook is er voor iedere groep een groepsklapper. We bewaren van ieder kind
gegevens over toetsen, handelingsplannen, verslagen van oudergesprekken, verslagen van
speciale onderzoeken, observatieformulieren, enzovoort.
Daarnaast wordt van elk kind een dossier aangelegd met persoonlijke gegevens:
aanmeldingsformulieren, kopieën van rapporten, verslagen van onderzoeken, (soms) verslagen
van geneeskundige onderzoeken, onderwijskundige rapporten, enzovoort.
Cito-scores worden verwerkt in een speciaal computerprogramma.         Ouders hebben recht op inzage in alle stukken over hun kind!!!Regelmatig bespreekt de leerkracht de resultaten van zijn/haar groep met de interne
begeleider. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen met zwakke resultaten
(zorgleerlingen) en leerlingen met zeer goede resultaten. Ook de observatielijsten voor sociaal-
emotionele ontwikkeling, het sociogram en werkhouding worden onder de loep genomen. Dit
noemen we de groepsbespreking.
Daarnaast vindt er (vier maal per jaar voor groep 1 - 2 en vier maal voor groep 3 - 8) een
bouwoverleg plaats. In dit overleg worden zaken besproken die specifiek betrekking hebben op
de betreffende groepen (bijvoorbeeld zelfstandig werken, coöperatief leren, toetsresultaten).
Tenslotte is er vier maal per jaar een leerlingenzorgvergadering waaraan het hele team
deelneemt. Hier komen meer algemene zaken over leerlingenzorg aan de orde.
Ook kunnen collega’s hier meedenken over belangrijke problemen uit de groepsbesprekingen
of het bouwoverleg.

Uiteraard worden leervorderingen, Cito-toetsen en leer- en sociaal gedrag ook besproken met
de ouders. Dit gebeurt tijdens de 15-minuten-gesprekken, die tweemaal per jaar worden

                                                 10
gehouden en waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Ook worden dan de rapporten
besproken. Het laatste rapport wordt in principe alleen besproken als leerkrachten en/of ouders
dat wenselijk achten.
Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek.
Als ouders hier zelf behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als ze thuis merken of horen dat er iets
aan de hand is, zijn ze altijd van harte welkom!


4.3. DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN
Elk kind krijgt, zoveel mogelijk, de zorg die het nodig heeft.
Wanneer er kinderen zijn met problemen (bijvoorbeeld met leren, sociaal-emotioneel of met de
werkhouding) dan wordt hier extra aandacht aan besteed.
In eerste instantie gebeurt dit binnen de groep door de groepsleerkracht. Komt er geen
oplossing of treedt er geen verbetering op, dan wordt de interne begeleider ingeschakeld.
Zij doet nader onderzoek in de vorm van het afnemen van speciale toetsen, gesprekken of
observaties in de groep.
Een en ander kan uitmonden in een handelingsplan. In dit plan, staat aangegeven, wat het
probleem is en wat er in een bepaalde periode, door wie en met welke middelen gedaan
wordt, om het probleem op te lossen. Overigens is het ook mogelijk dat een handelingsplan voor
meerdere leerlingen met een zelfde probleem wordt opgesteld en uitgevoerd
(groepshandelingsplan). Na afloop van de vastgestelde tijd wordt bekeken of het beoogde
doel bereikt is. Soms volgt er een nieuw handelingsplan.
Er kan ook worden besloten, een HGPD-formulier in te vullen om de kansen en bedreigingen
voor een leerling in kaart te brengen.
In een aantal gevallen is een handelingsplan niet voldoende en wordt de leerlijn voor een
leerling verlegd. Dat wil zeggen dat de doelen voor die leerling op een bepaald gebied worden
bijgesteld. Als een kind extra begeleiding krijgt met behulp van een handelingsplan, dan worden
de ouders daarover mondeling geïnformeerd. Krijgt een kind een verlegde leerlijn, dan worden
de ouders hierover mondeling geïnformeerd en wordt hen gevraagd een handtekening te
zetten onder het betreffende formulier.

Wanneer we op school zelf niet goed vooruit kunnen met een probleem, vragen we hulp van
BCO- Onderwijsadvies. Dit wordt altijd eerst met de ouders besproken. Het HGPD wordt dan
samen met de orthopedagoog van het BCO bekeken. Hiervoor worden een zestal
overlegmomenten (BCO-consultaties) per jaar ingepland.
Soms leidt dit tot verdiept onderzoek door het BCO; er wordt dan een persoonlijkheids- en/ of
een intelligentieonderzoek afgenomen. Van deze mogelijkheid kunnen we slechts enkele keren
per jaar gebruikmaken! De school bepaalt welk kind voor nader onderzoek door BCO in
aanmerking komt! Bij dit onderzoek worden beide ouders, onder schooltijd, uitgenodigd voor
enkele gesprekken. De resultaten van het BCO-onderzoek kunnen leiden tot:
      een nieuw handelingsplan met een andere aanpak, een ander doel en andere
       middelen
      aanmelding bij het Zorg Advies Team (ZAT)
      aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) (met toestemming
       van ouders)

Het ZAT / de PCL bekijkt, na bestudering van alle gegevens, of:
      extra hulp binnen de eigen school mogelijk is; dit kan bijvoorbeeld met behulp van
      ambulante hulp vanuit het speciaal (basis)onderwijs.
      overplaatsing naar een andere basisschool gewenst is, bijvoorbeeld een school die
      speciale kwaliteiten heeft op het betreffende probleemgebied.
      plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) noodzakelijk is.
      Aan zo’n plaatsing gaat een onderzoek met een advies door de onderzoeks-
      commissie van de school voor sbo vooraf.
      aanmelding bij een Regionaal Expertise Centrum (REC) gewenst is. Hierbij wordt

                                               11
      onderzocht of de leerling op school kan blijven met aanvulling van LGF financiering
      (rugzakje) of dat de leerling geplaatst mag worden op een school voor speciaal
      onderwijs (so).

Blijkt uit alle onderzoeken dat een kind de beste kansen heeft op een school voor speciaal
basisonderwijs (voor ons in principe “de Peelhorst” in Horst) of op een school voor speciaal
onderwijs, dan beslissen de ouders over al dan niet aanmelden.

De speciale zorg voor kinderen wordt geleid door de interne begeleider (ib’er) Desirée van
Kessel. Ook de leerkrachten kunnen bij hun werk hulp vragen, bijvoorbeeld in de vorm van
adviezen of coaching, aan de interne begeleider.
De taak van interne begeleider houdt onder meer in:
      coördineren van de leerlingenzorg
      afnemen van speciale toetsen en observeren van leerlingen
      leerkrachten begeleiden en adviseren bij het opstellen van handelingsplannen
      overleggen met en begeleiden van collega’s
      overleg met ouders, BCO, PCL, ZAT, Bureau Jeugdzorg, scholen voor (speciaal)
      basisonderwijs.
Soms voert de interne begeleider zelf (delen van) handelingsplannen uit buiten de groep. We
noemen dit remedial teaching. Voor deze laatste taak kunnen ook leerkrachten of de
onderwijsassistente worden ingezet.
Voor al deze werkzaamheden zijn voor Desirée van Kessel twee dagen per week beschikbaar.

Om kinderen met speciale behoeften binnen de eigen groep te kunnen helpen, werken
kinderen geregeld helemaal zelfstandig aan hun weektaak (ze mogen elkaar vaak wel helpen).
De leerkracht heeft dan de mogelijkheid om extra hulp te bieden.
In een klein aantal gevallen kan het gebeuren dat extra hulp binnen de groep alleen niet
voldoende is. In overleg met de ouders kan dan worden besloten dat een extra schooljaar de
beste oplossing is. Uitgangspunt hierbij is, dat het moet passen binnen de algehele ontwikkeling
van een kind. Zittenblijven komt niet zo vaak voor. Vaker wordt gekozen voor een stapje
terugdoen voor een bepaald vak. Verder is bij het werken in niveaugroepen de leerstof al
aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen.

Hoogbegaafde leerlingen rekenen we ook onder de kinderen met specifieke behoeften.
Zij beschikken vaak over aanmerkelijk meer mogelijkheden dan hun groepsgenoten. Voor deze
kinderen wordt gezocht naar extra uitdagende leerstof die ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen
doorwerken. In voorkomende gevallen kan worden besloten dat een kind een groep overslaat.

Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. Zoals aangegeven kan de situatie
ontstaan dat de school of de ouders het beter achten dat een kind een jaar doubleert of een
jaar overslaat. In dat geval hanteren we de volgende procedure:
  1. Als de ontwikkeling van een kind achterblijft of zich juist versneld ontwikkelt, bespreekt de
    leerkracht dit met de interne begeleider. De ouders worden hiervan op de hoogte
    gebracht.
  2. Indien gewenst wordt advies en/of onderzoek aangevraagd bij BCO. Hiervoor wordt
    toestemming van de ouders gevraagd.
  3. Op het moment dat leerkracht en interne begeleider denken aan doubleren of een jaar
    overslaan, wordt dit besproken met de directeur.
  4. Er vindt een gesprek plaats tussen de ouders, de leerkracht en eventueel de interne
    begeleider. Tijdens dit gesprek geeft de school de argumenten aan om het kind te laten
    doubleren of een groep over te laten slaan. Uiteraard wordt de ouders de mogelijkheid
    geboden om hun mening te geven.
  5. Indien nodig volgt een gesprek tussen leerkracht, interne begeleider en directeur. Daarin
    worden alle argumenten nogmaals gewogen en neemt de school een besluit.
  6. In een tweede gesprek wordt dit besluit door de leerkracht en de interne begeleider aan

                                                 12
   de ouders medegedeeld.
  7. Van de besprekingen met de ouders wordt een verslag opgenomen in het
   leerlingdossier.


4.4. HET ZORG ADVIES TEAM (ZAT)
Het Zorg Advies Team richt zich op vragen omtrent problemen in het kind, in het gezin of in de
omgeving van het kind, die een negatief effect hebben op het functioneren binnen de school.
Deskundigen van PCL, BCO, GGD, Bureau Jeugdzorg en Synthese en de interne begeleider van
de betreffende school gaan in overleg om problemen te verhelderen, hulpverleningsvoorstellen
te doen en handelingsafspraken binnen en buiten de school te maken.
Het ZAT verleent zelf geen inhoudelijke hulp.
Aanmelding bij het ZAT kan plaatsvinden door iedere onderwijs- of zorginstelling.


4.5. BELEID LEERLING GEBONDEN FINANCIERING (“RUGZAKLEERLINGEN”)
De komende jaren zullen steeds meer verzoeken bij de reguliere basisscholen binnenkomen
om kinderen met een handicap te plaatsen. Het betreft hier kinderen die geld krijgen om
extra begeleiding en voorzieningen te kunnen betalen. Het kan dan gaan om kinderen die
een visuele of auditieve handicap hebben of kinderen met een geestelijke handicap, zoals
het Syndroom van Down.
Wij hebben, als team, uitgesproken dat we in principe openstaan voor dergelijke verzoeken.
Deze verzoeken worden beoordeeld door een brede commissie, waarin in elk geval ook de
interne begeleider en de directeur van de school zitting hebben
We zoeken daarbij naar een balans tussen de hulpvraag van dit kind en de mogelijkheden van
de school, inclusief de organisatie binnen de klas / de school, en de positie van de
medeleerlingen. We maken gebruik van het draaiboek zoals dat is vastgelegd door Dynamiek
Scholengroep. Dit ligt ter inzage op school. De afspraken met de ouders worden vastgelegd.


4.6 KINDEREN MET LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN
De interne begeleiders van de basisscholen van Dynamiek Scholengroep hebben, met
ondersteuning van het BCO, de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de
begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen. Dit heeft geleid tot een werkwijze die
geldt voor alle scholen van ons schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie,
een uitgave van het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen, de leidraad voor de school.
Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden zijn:
 Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees-
  en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen
  met problemen bij lezen en taal.
 Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door
  onze school, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een
  dossier opgenomen worden. De ib’er beoordeelt dit samen met de orthopedagoog van het
  BCO . Als zij tot de conclusie komen dat de leerling extra hulp nodig heeft op lees- en
  taalgebied, dan wordt de leerling behandeld als zou hij/zij een dyslexieverklaring hebben.
  Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden.
  Vanaf de start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.
 Mocht blijken dat een leerlingen dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden
  van de school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een
  beroep te doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. Deze regeling wordt
  stapsgewijs ingevoerd t/m 2013:
    Voor het kalenderjaar 2011 voor kinderen van 7, 8, 9 of 10 jaar.


                                                13
    Voor het kalenderjaar 2012 voor kinderen van 7, 8, 9, 10 of 11 jaar.
    Vanaf kalenderjaar 2013 voor alle kinderen vanaf 7 jaar.
  Indien u als ouder om persoonlijke redenen het toch wenselijk vindt een dyslexie-onderzoek
  te laten doen, zijn de kosten daarvan voor rekening van uzelf. Onze school erkent alleen de
  onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen en daartoe erkende instellingen,
  conform het dyslexieprotocol.


4.7. DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Aan het einde van groep 8 maken de kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Zij hebben dan de keuze uit verschillende scholen. Wij proberen ouders en leerlingen zo goed
mogelijk te helpen bij het maken van deze keuze. We maken hierbij gebruik van de volgende
procedure:
    1. Aan het eind van het schooljaar in groep 7 zet de leerkracht een voorlopig advies op
      papier.
    2. In oktober groep 8 zet de leerkracht alle gegevens uit de schoolcarrière van de
      kinderen op een rijtje. Vervolgens wordt het voorlopig advies van CITO vergeleken
      met de uitslag van de Entreetoets (afgenomen in groep 7) en de voorlopige
      adviezen van de leerkracht.
    3. Begin november is er een ouderavond waarin wordt uitgelegd welke verschillende
      stromen er binnen het voortgezet onderwijs zijn. Hierbij zijn ook de kinderen aanwezig.
    4. In het 15-minutengesprek van november worden bovenstaande gegevens
      besproken met de ouders. De ouders krijgen tijdens dit gesprek de uitslag van de
      Entreetoets mee naar huis.
    5. In de periode november - februari bespreekt de leerkracht met de individuele
      leerlingen het voorlopige advies en de eventuele schoolkeuze.
    6. Met ouders waarvan kinderen mogelijk naar het praktijkonderwijs, LWOO of LWOO+
      gaan worden gesprekken gevoerd in de periode september – februari. Hierin wordt
      informatie gegeven en toestemming gevraagd.
    7. In januari is er een informatieavond voor ouders over onder meer de Cito Eindtoets.
    8. De leerkracht zet in februari het definitieve advies op papier en bespreekt dit
      vervolgens met de intern begeleider en de leerkracht van groep 7.
    9. Begin maart bespreekt de leerkracht met de kinderen individueel, de uitslag van de
      CITO Eindtoets.
    10. Mocht het advies van de leerkracht sterk afwijken van de uitslag van CITO dan vindt
      er overleg plaats tussen de leerkracht, de intern begeleider en de directeur.
    11. Tijdens het adviesgesprek in maart bespreekt de leerkracht het advies met de ouders
      en de kinderen gezamenlijk. Het kind mag mee, maar het moet niet.

Na aanmelding en toelating is er nog overleg met een medewerker van de ontvangende
school over leerlingen die speciale aandacht verdienen. Ook worden dan de schoolverlaters
van een jaar eerder besproken. Op deze manier komen wij te weten of ons advies goed is
geweest.


4.8. OVERIGE ACTIVITEITEN
Een aantal keren per jaar worden activiteiten georganiseerd met een wat minder schools
karakter. Soms gaat het hierbij om één groep, soms om alle groepen (samen).
Een greep uit het aanbod:
 Herfstviering    Kinderen van groep 1 tot en met 8 zingen, dansen, spelen toneel,
           playbacken of bespelen een instrument.
 Voorleeskampioen Kinderen van groep 7 en 8 mogen meedoen aan de verkiezing van de
           voorleeskampioen. De winnaar gaat door naar de gemeentelijke finale.
           Er wordt ook een schoolkampioen van groep 5 en 6 gekozen.


                                                 14
 Sint op school    Sinterklaas bezoekt de jongste leerlingen.
 Kerstviering     In het kader van Kerstmis wordt er, ’s avonds, een gezellige activiteit voor
            alle groepen georganiseerd. Ouders zijn hierbij ook welkom.
  Carnavalsviering Kinderen van groep 1 tot en met 8 houden een minirevue (’s morgens) en
            dansen en hossen met de Prins en zijn gevolg (’s middags).
  Kunstmenu     Alle groepen nemen deel aan een culturele activiteit. Dit kan zijn een
            bezoek aan een toneel -, dans – of muziekvoorstelling of een bezoek aan
            (of van) een kunstenaar.
  Cruijff Foundation Kinderen van groep 6 meten hun krachten op sportgebied met leeftijd-
    Games      genoten van de andere Dynamiekscholen.
  Schoolsport-    Kinderen van groep 7 proberen zoveel mogelijk gouden, zilveren en
    Olympiade    bronzen medailles te behalen op allerlei sportonderdelen.
  Schoolreizen    Er worden drie schoolreizen georganiseerd: voor groep 1 en 2, voor
            groep 3, 4 en 5 en de ‘grote schoolreis’ voor groep 6, 7 en 8.
•  Creamiddagen    Enkele maandagmiddagen zijn alle kinderen, samen met heel veel
            ouders, creatief bezig.
   “School uit,   Alle kinderen gaan de school uit om hun dorp nu eens op een andere
    Swolgen in!”  manier te verkennen.
  Afscheidsmusical De kinderen van groep 7 en 8 brengen in een van de laatste schoolweken
            een afscheidsmusical op de planken.
  Schoolkamp     In de laatste schoolweek wordt door ouders een kamp georganiseerd
            voor de leerlingen van groep 8.
  Schoolfeest    Op de laatste donderdag van het schooljaar is er een spellenochtend en
            ’s middags een grote ‘Muziekshow’.

Veel van deze activiteiten worden georganiseerd door of in samenwerking met de Ouderraad.
Als kinderen willen oefenen voor bovengenoemde activiteiten dan mag dit, ook na schooltijd,
altijd op school.
Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. In een aantal gevallen zijn
belangstellende ouders welkom. Soms is dat, wegens plaatsgebrek, niet mogelijk. Nadere
mededelingen hierover volgen in de Nieuwsbrief. Data vindt u achter in deze schoolgids.
5.    DE MEDEWERKERS

Ons team bestaat dit schooljaar uit 12 medewerkers, waarvan 9 vrouwen en 3 mannen:
     7 leerkrachten
     1 interne begeleider
     1 conciërge
     1 onderwijsassistente / administratief medewerkster
     1 medewerkster huishoudelijke dienst
     1 directeur


5.1. VERVANGING BIJ COMPENSATIE-UREN/BAPO, CURSUSSEN, TOETSEN, STUDIEDAGEN, ZIEKTE
Om diverse redenen wordt een groep (geregeld) door collega’s overgenomen:
     enkele leerkrachten hebben recht op compensatie-uren.
     leerkrachten kunnen vanaf 52 jaar gebruikmaken van de BAPO-regeling, een soort
     seniorenverlof. Van deze mogelijkheid maken twee collega’s gebruik.
     leerkrachten worden vrijgeroosterd om bij elkaar in de klas te gaan kijken, kennis en
     ervaring op te doen bij een collega-school of gesprekken te voeren met de interne
     begeleider en/of BCO-medewerkers.

                                                 15
      leerkrachten worden vrijgeroosterd voor het afnemen van (individuele) toetsen.
      soms nemen leerkrachten deel aan cursussen, studiedagen of congressen.
      leerkrachten zijn ziek of hebben recht op verlof.

Dynamiek Scholengroep beschikt over een zogenaamde vervangerspool. Hierin zijn een aantal,
meest ervaren, leerkrachten benoemd die vervangingswerkzaamheden op diverse scholen
verrichten. In een aantal van bovenstaande gevallen maken wij gebruik van deze pool.


5.2. BESTRIJDING EN VOORKOMING LESUITVAL / VERVANGINGSPROTOCOL
Het naar huis sturen van kinderen tijdens de schooltijd kan men zien als het 'doen en nalaten in
strijd met een wettelijke plicht'. De Minister en de Inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter
voorkoming van lesuitval. Toch zijn er grenzen aan de mogelijkheden van onze school.
Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen)
kinderen in gevaar komt.
Bekende afwezigheid wordt ruim van tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De
vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld.

Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal 's avonds of 's morgens de directie
waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om te voorzien in vervanging.
Indien dat laatste niet lukt, of indien zich in de loop van de dag calamiteiten voordoen, is ons
uitgangspunt dat we in elk geval de kinderen de eerste dag op de school zullen opvangen.
Voorkomen moet worden dat we door langdurige extra opvang en onrust in de overige
groepen, de werkdruk van alle leerkrachten op een onaanvaardbare wijze belasten.
Via de procedures in het noodplan proberen we de vervanging te regelen. Is voor meer dan
één dag geen enkele vervanging te regelen, dan moet een groep thuisblijven. De ouders van
de leerlingen uit die groep worden de dag er voor, via de kinderen, schriftelijk op de hoogte
gebracht. Indien nog meer tijd nodig is om vervanging te regelen, dan zal elke dag een andere
groep naar huis gestuurd worden.
Het thuisblijven van kinderen via deze maatregel wordt schriftelijk bekend gemaakt bij het
bestuur en bij de inspectie. De directie blijft ook dan moeite doen om alsnog vervanging te
regelen. Op school zijn afspraken vastgelegd over de manier waarop de opvang de eerste dag
wordt geregeld.


5.3. BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES VAN DE PABO’S
Jaarlijks begeleidt de school een aantal stagiaires, meestal van Pabo ‘De Kempel’ in Helmond.
Dit is een wettelijke verplichting.
Afhankelijk van het studiejaar waarin ze zitten, geven studenten les aan groepjes leerlingen of
aan de hele groep. In hun afstudeerjaar moeten studenten ook zelfstandig een groep over
kunnen nemen. Het gaat hier dan om de zogenaamde wpo-stage.
Doordat er soms een tekort is aan stageplaatsen, is het ook mogelijk dat twee studenten in één
groep worden geplaatst.
Leerkrachten begeleiden de studenten en blijven eindverantwoordelijk voor het gebeuren in de
groep. De studenten krijgen enkele keren bezoek van een stagebegeleider van de Pabo.
De laatste jaren krijgen we ook soms studenten van de Gilde Opleidingen (opleiding spw) en het
ROC (opleiding onderwijsassistente).


5.4. SCHOLING VAN LEERKRACHTEN
Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in het onderwijs
nemen leerkrachten geregeld deel aan cursussen, netwerken, studiedagen en congressen.
Soms gebeurt dit individueel, steeds vaker met het hele team.
Vaak vinden deze bijeenkomsten op woensdagmiddagen, in de avonduren of na school plaats,
soms ook onder schooltijd.

                                                  16
Jaarlijks hebben alle leerkrachten een gesprek met de directeur over hun functioneren en de
persoonlijke ontwikkeling. Hierin wordt onder meer besproken op welke gebieden leerkrachten
zich op de korte maar ook op de langere termijn verder willen ontwikkelen.
Voor een beschrijving van de scholingsonderwerpen in het schooljaar 2011 – 2012 verwijzen we
naar het scholingsplan, een onderdeel van het Jaarplan.
6.   OUDERS

BETROKKENHEID EN INSPRAAK VAN OUDERS
Wij vinden het van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij wat er op school gebeurt.
We proberen dan ook op allerlei manieren te bereiken dat ouders gemakkelijk en graag naar
school komen.
Als kinderen naar de basisschool gaan, dragen ouders een deel van de opvoeding over aan de
school. Om de opvoeding thuis en op school zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen,
is het belangrijk dat we van elkaar weten, hoe we met de kinderen omgaan.
Als school verwachten we van ouders minimaal dat ze interesse tonen in wat er op school
gebeurt. Dit kan door dagelijks met uw kind te praten over school, door schriftelijke informatie
van de school aandachtig te lezen, door ouderavonden en vieringen te bezoeken, door als
hulpouder mee te werken of door lid te worden van de ouderraad of de medezeggenschaps-
raad.

Op welke manieren worden ouders betrokken bij de school:

6.1. SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders de nieuwe schoolgids. Verder verschijnt
ongeveer één keer in de drie weken de ‘Nieuwsbrief’. Geregeld wordt ook schriftelijke informatie
verstrekt, bestemd voor één of meerdere groepen.
Tip: Schoolgids en Nieuwsbrieven worden ook geplaatst op de website van de school:
www.klimboom.nu


6.2. KENNISMAKINGSGESPREK MET DE DIRECTEUR
Ouders die voor het eerst een kind op onze school aanmelden, worden enkele weken voor de
plaatsing van het kind, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur.


6.3. OUDERAVONDEN
 Tweemaal per jaar worden er ‘15-minuten-gesprekken’ gehouden. U kunt dan met de
  leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind.
 Ouders van schoolverlaters hebben twee informatieavonden. Ze worden verder uitgenodigd
  voor een schoolkeuze-adviesgesprek.
 Voor de ouders van de leerlingen van groep 4 is er een ouderavond over de Eerste
  Communie.
 Eén keer in de twee jaar is er een ouderavond over het Vormsel voor ouders van leerlingen
  uit de groepen 7 en 8.
 Eind september / begin oktober worden klassenavonden gehouden. Leerkrachten vertellen
  u dan over het reilen en zeilen in hun groep.
 Eén keer in de twee jaar verzorgt de school een algemene ouderavond rond een of
  meerdere actuele thema’s zoals de invoering van een nieuwe methode of werkwijze.
 Ook de Ouderraad organiseert, één keer in de twee jaar, een algemene ouderavond rond
  een bepaald thema.
 Als bepaalde zaken binnen een groep niet lekker lopen, als er problemen zijn of wij merken

                                                17
  dat er veel vragen leven bij ouders dan kan de directie besluiten een extra ouderavond te
  houden voor de betreffende groep.


6.4. OUDERGESPREKKEN
Ouders die na schooltijd graag een gesprek willen met de leerkracht van hun kind verzoeken wij,
om van tevoren contact op te nemen. Een goed gesprek vereist een goede voorbereiding.
Onze ervaring is, dat gesprekken vóór schooltijd niet werken. Ze worden meestal afgebroken,
omdat de lessen op tijd moeten beginnen.
Wilt u een gesprek met de directeur of de interne begeleider, bel dan voor een afspraak.
NB : Op een aantal maandagen en donderdagen zijn alle teamleden na schooltijd bezet in
verband met teamvergaderingen of scholing.


6.5. KINDEREN NAAR BINNEN BRENGEN
Wij stellen het erg op prijs als ouders zo af en toe eens mee naar binnen komen om in de
schriften, werkboeken en leerboeken van de kinderen te kijken of om snel iets aan de meester of
juf te vragen/vertellen. Uiteraard ook als er iets speciaals in de klas te zien is zoals bijvoorbeeld
een kleine tentoonstelling of een bouwwerk.
Hierbij gelden de volgende afspraken:
 Ouders komen maximaal twee keer per week mee naar binnen. Op andere dagen brengen
   ouders hun kind van groep 3 tot en met 8 tot bij de poort en/of hun kleuter tot bij de
   achteringang. We kunnen ons voorstellen dat ouders van de jongste kleuters in eerste
   instantie nog wat vaker mee naar binnen komen. Hen vragen we echter ook, het
   binnenbrengen af te bouwen. Dit zal per kind verschillen.
 Kinderen en ouders mogen 10 minuten voor het begin van de lessen naar binnen (stoplicht
   op groen). Om 8.40 en om 13.10 gaat de schoolbel, ten teken dat de kinderen naar binnen
   en de ouders naar buiten moeten. Ouders die wat later zijn, mogen dan niet meer mee naar
   binnen!
 Om drukte en gedrang bij de kleuters tegen te gaan, vragen we ouders die hun kleuter
   komen brengen en ook nog een kind in een andere groep hebben, een keuze te maken.
   Bijvoorbeeld: de ene keer ga je met je kleuter mee via de achteringang, een andere keer
   met je kind uit een hogere groep via de hoofdingang.
 Kleuters gaan altijd via het kleuterpaadje naar hun eigen ingang.
 Kinderen uit groep 3 tot en met 8 gaan niet mee via de achteringang om een broertje of
   zusje naar de kleutergroep te brengen.6.6. INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie over zijn of haar kind.
Om hieraan tegemoet te kunnen komen is er voor alle scholen van Dynamiek Scholengroep de
volgende afspraak gemaakt:
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor de school het
eerste aanspreekpunt. Deze ouder ontvangt dus alle informatie over het kind. Wij gaan ervan uit
dat beide ouders deze informatie met elkaar delen. Indien dit niet het geval is, heeft de niet
verzorgende ouder het recht om deze informatie op te vragen bij de directeur van de school.
Deze informatie wordt altijd gegeven, tenzij het belang van het kind zich hiertegen verzet.
Wat de ouderavonden betreft, worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Alleen in heel bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.6.7. OUDERHULP
Geregeld wordt aan de ouders gevraagd om ons te komen helpen bij uiteenlopende

                                                  18
activiteiten zoals: kleuterwandelingen, creamiddagen, schoolfeest, excursies, schoolreisjes,
luizencontrole, schoonmaken van materialen, de voorbereiding op de Eerste Communie,
schoolkamp, sportdag en de kerstviering. Als dank voor hun medewerking worden alle
hulpouders aan het einde van het schooljaar uitgenodigd voor de ‘Hulpouders-Bedankt-Avond’.


6.8. DE OUDERRAAD
De ouderraad organiseert zelf en/of assisteert het team bij onder meer: het schoolfeest, de
luizencontrole, de kerst- en de carnavalsviering, het schoolkamp en het Sinterklaasfeest.
De ouderraad denkt en praat mee over zaken als: vakanties, schooltijden, schoolreizen,
onderwijskundige ontwikkelingen en schoolorganisatorische zaken.
De ouderraad heeft onderling ongeveer vier keer per jaar een or-overleg om activiteiten (zie
boven) voor te bereiden en actuele schoolzaken te bespreken.
Over de ouderbijdrage leest u verderop in dit hoofdstuk.
Voor namen en adressen zie hoofdstuk 11.


6.9. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De MR is een gekozen inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR kan in een aantal
gevallen advies uitbrengen aan het bestuur. Voor bepaalde besluiten heeft het bestuur zelfs de
instemming nodig van (een deel van) de MR. Alles is nauwkeurig vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement.
Enkele zaken waarover bestuur en MR moeten overleggen: vaststelling vakanties, besteding van
gelden, benoeming van personeel, fusieplannen, schoolgids en schoolplan.
De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Voor namen en adressen zie hoofdstuk 11.


6.10. DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel
samenwerken aan een gezonde organisatie. De GMR is de gesprekspartner van het College
van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen tezamen.
Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die door de MR-en van de Dynamiekscholen
gekozen zijn. Van Basisschool De Klimboom maakt Desirée van Kessel deel uit van de GMR.
De GMR heeft met name tot taak, de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te
controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur.
Beleidsnotities worden na enkele jaren geëvalueerd. De GMR vindt het belangrijk om in een
vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben.
Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een
goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een open
communicatiestructuur, enzovoort.
De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen
leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen. Jaarlijks worden er door de GMR
twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarbij vooral de
saamhorigheid centraal staat. Leren met en luisteren naar elkaar.
Zie voor samenstelling en contactgegevens www.dynamiek.nu onder het kopje: over Dynamiek


De punten 6.1. tot en met 6.10. hebben betrekking op het vergroten van de betrokkenheid van
ouders bij het onderwijs. De punten die nu volgen zijn zaken die alle ouders moeten weten in hun
eigen belang en/of in het belang van de schoolorganisatie.


6.11. OUDERBIJDRAGE
Voor de financiering van allerlei activiteiten waarvoor de school geen vergoeding van het
ministerie ontvangt, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. Zonder geld van de ouders

                                                19
kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is dus geen extra
geld, maar geld dat echt nodig is. Ouders hebben de vrije keuze om hun kind wel of niet aan de
leuke activiteiten mee te laten doen. Wil men echter meedoen, dan moet men in principe ook
betalen, tenzij men dat echt niet kan. Hiervoor kan een kwijtschelding- of reductieregeling
worden aangevraagd.

Het geld wordt onder meer besteed aan: ‘vijf-december-cadeautjes’, consumpties en
benodigdheden tijdens vieringen en schoolfeesten, afscheidscadeau voor groep 8, presentjes
bij bijzondere gelegenheden (bijv. voor leerkrachten bij geboorte of huwelijk), gastsprekers op
thema-avonden en de contributie van de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders
(NKO). De NKO verzorgt onder andere nieuwsbrieven, magazines, cursussen en kortingen op
onder meer tijdschriften en attractieparken, voor ouders met schoolgaande kinderen, zowel in
het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. De magazines van het NKO liggen ter inzage in
de bibliotheek. Natuurlijk kunt u ook de website bezoeken; www.nko.nl.

De hoogte van de ouderbijdrage 2011-2012 is vastgesteld op € 9,00 per kind. Voor kinderen die
na 1 januari op school komen is de bijdrage € 4,50. Het incasseren en beheren van het geld
gebeurt door de ouderraad. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een betalingsverzoek.
Bankrekeningnummer: 150493401 ten name van Ouderraad Basisschool De Klimboom.


6.12. KLACHTENREGELING DYNAMIEK SCHOLENGROEP
Overal waar mensen werken, kan iets fout lopen, ook op Basisschool De Klimboom.
Vaak heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis
loopt in de communicatie.
Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van
klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het
belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap van
Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen
en beslissingen van het bestuur van Dynamiek Scholengroep en personeel of het nalaten
daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die
hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op
school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de
klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep of de
klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk.
Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep verwijst het
bestuur de klager naar een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Het bestuur kan er
ook voor kiezen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.
Vertrouwenspersonen van Dynamiek Scholengroep :

De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep
wordt ingevuld door mevrouw José Hoebers, Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom, 077-
3987031 en door de GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo. De werkzaamheden van

                                                20
de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de
afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de
externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken
met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat tevens na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van
een klacht. Is dit het geval dan begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en
verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk of
noodzakelijk wordt geacht verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar andere instanties
gespecialiseerd in opvang en nazorg.

De klachtenregeling en de namen van de commissie kunt u vinden op www.geschillencies-
klachtencies.nl
 Voor aanmelding van een klacht en vragen hierover kunnen betrokkenen terecht bij de
ambtelijk secretaris van de:
     Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs
     Postbus 82324
     2508 EH Den Haag
     Tel 070-392.55.08 (van 9.00 - 12.00 uur)
     Fax 070-302.08.3
     Info@geschillencies-klachtencies.nl

Ouders die de behoefte hebben om eerst op schoolniveau met iemand te praten over een
mogelijke klacht, kunnen daarvoor een afspraak maken met de interne begeleider en interne
contactpersoon Desirée van Kessel.

Vertrouwensinspecteur Primair Onderwijs
Een personeelslid, of een lid van de MR dat op de hoogte is van een seksueel misdrijf, is verplicht
dit te melden aan het bestuur. Het bestuur moet dan verplicht overleggen met de
vertrouwensinspecteur.
Als er een redelijk vermoeden is van een misdrijf, is het bevoegd gezag verplicht om aangifte te
doen nadat het de betrokkenen op de hoogte heeft gesteld.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk
geweld worden doorgegeven aan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111
(tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).


6.13. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING DYNAMIEK SCHOLENGROEP
Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met
kinderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan
met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dynamiek Scholengroep heeft een meldcode die voor al haar medewerkers geldt.
Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan
worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet :
   Stap 1:     Het in kaart brengen van de verschillende signalen.
   Stap 2:     Overleg met de intern begeleider en/of directeur en, zo nodig,
            raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het
            Steunpunt Huiselijk Geweld.
   Stap 3:     Gesprek met de ouders.
   Stap 4:     Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
   Stap 5:     De school neemt een besluit: Hulp organiseren in overleg met de ouders of
           melden bij de geëigende instantie.                                                   21
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de
meldcode biedt hem bij die afweging houvast. Voor een volledige beschrijving van de
meldcode verwijzen we U naar de website van Dynamiek Scholengroep.


6.14. SCHOOLVERZEKERING
Voor alle kinderen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Onder de WA-verzekering van de school vallen de personeelsleden en tevens de hulpouders en
de ouders die de overblijfkinderen begeleiden. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het
gaan naar, het verblijf op en het komen van school, evenals datgene wat in schoolverband
gebeurt, zoals schoolreisje, zwemmen, excursie, sportdag, enzovoort. De verzekering dekt in het
bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas of fiets. Vergoeding van
geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere
verzekering worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering!
7.    DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL


7.1. ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
Het onderwijs is voortdurend in beweging; nieuwe ontwikkelingen en inzichten volgen elkaar in
sneltreinvaart op.
Wij stellen ons voortdurend de vraag: “Doen we de goede dingen en doen we de goede
dingen goed?” Ons streven is, de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en, waar nodig
en mogelijk, te verbeteren.
In ons schoolplan staat aangegeven op welke zaken de komende jaren vooral de aandacht
wordt gericht; wat wordt aangepakt, veranderd, vernieuwd?
Meestal is aan deze ontwikkeling een stukje (na)scholing van het team gekoppeld.


In het schooljaar 2010-2011 hebben we het volgende gedaan:

     Schoolplan 2011-2015
     Een keer in de vier jaar moeten scholen in Nederland een Schoolplan vaststellen. Hierin
     staan de hoofdlijnen van het beleid (onderwijskundig, personeel, middelen) voor een
     periode van vier jaar. In een aantal bijeenkomsten hebben we ons beraden op wat er
     de komende jaren gedaan moet worden om de kwaliteit van ons onderwijs te
     verbeteren. Daarin hebben we onze eigen wensen maar zeker ook die van de ouders,
     de leerlingen, de inspectie en het bestuur meegenomen. Omdat er nogal wat zaken op
     de school afkomen, hebben we keuzes moeten maken. Het resultaat is te lezen in het
     Schoolplan 2011-2015. Binnenkort te vinden op www.klimboom.nu.

     De identiteit van De Klimboom
     In een tweetal bijeenkomsten hebben het team en een klein groepje geïnteresseerde
     ouders zich gebogen over de levensbeschouwelijke identiteit van De Klimboom.
     Uiteindelijk resultaat van de besprekingen was, dat we een ontmoetingsschool willen zijn,
     een school waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen. We zijn op
     zoek naar ontmoeting met kinderen, ouders, verenigingen, parochie, collega-scholen,
     enzovoort. Bij dit alles spelen christelijk-humanistische waarden en normen een alles
     overkoepelende rol. Voor de volledige beschrijving verwijzen we naar www.klimboom.nu.                                                 22
    De invoering van de begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL
    In het schooljaar 2010-2011 hebben we de methode Nieuwsbegrip XL ingevoerd. Hierbij
    leren kinderen hoe ze, door middel van een aantal leesstrategieën, allerlei soorten
    teksten kunnen begrijpen. Teksten staan niet voor jaren vast in een leerlingenboek, maar
    er worden wekelijks nieuwe teksten geschreven op basis van de actualiteit. De
    verwachting dat hiermee de betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot, is volledig
    uitgekomen. Ook zien we inmiddels een lichte verbetering in de resultaten. Een klein
    nadeel is wel dat er wekelijks nogal wat tijd in kopieerwerk gaat zitten.

    De invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem voor groep 1/2
    Om de ontwikkeling van de jongste kinderen goed te kunnen bewaken, hebben we een
    nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters gekozen: ‘Kijk!’ Dit volgsysteem is veel
    uitgebreider dan het oude en biedt daardoor ook meer aanknopingspunten, waardoor
    er een nog duidelijker beeld van de ontwikkeling van onze kleuters gaat ontstaan.

    Een herbezinning op het onderdeel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
    De herbezinning op het onderdeel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ heeft uiteindelijk
    geresulteerd in de aanschaf van een drietal nieuwe methodes: ‘Naut’, ‘Meander’ en
    ‘Brandaan”. Voordat tot deze aanschaf werd besloten, hebben we in een aantal
    teambijeenkomsten, onder begeleiding van een medewerker van BCO-Onderwijsadvies,
    gesproken over de manier waarop we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur
    en techniek en mens en samenleving vorm willen geven. Het team is van mening dat dit
    het beste gaat met afzonderlijke methodes. In de uitprobeerfase bleken genoemde
    methodes de kinderen erg aan te spreken.

    Werken met ‘Maatwerk’
    Onder leiding van Marijke van Horen (in het kader van haar afstudeertraject van de
    opleiding tot intern begeleider) zijn er flinke stappen gezet in een nieuwe aanpak van het
    rekenonderwijs. Hierin wordt een andere werkwijze toegepast bij kinderen die moeite
    hebben met rekenen (‘Maatwerk’), maar ook voor kinderen die meer aankunnen op dit
    gebied (‘compacten en verrijken’).

    En verder
      - De leerkrachten maken steeds vaker gebruik van coöperatieve werkvormen bij
       allerlei lessen.
      - Er is een begin gemaakt met de invoering van ‘opbrengstgericht werken’.


In het schooljaar 2011-2012 staan de volgende zaken centraal:

    Invoeren nieuwe methodes ‘Naut’, ‘Meander’ en ‘Brandaan’.
    In het schooljaar 2011-2012 worden deze methodes ingevoerd in de groepen 4 tot en
    met 8. Van de leerkrachten zal dit een flinke tijdsinvestering vragen om zich de nieuwe
    stof en de nieuwe werkwijzen eigen te maken. Daar komt nog bij dat we op zoek gaan
    naar duidelijke verbindingen met het begrijpend leesonderwijs (toepassen van daar
    geleerde leesstrategieën) en met het woordenschatonderwijs (uitbreiden woordenschat
    van kinderen).

    Verbeteren resultaten Nederlandse taal.
    Ondanks alle inspanningen in de afgelopen jaren (scholing, deelname taalpilot, nieuwe
    methodes, uitbreiding leertijd, coaching) blijven de resultaten bij de Citotoetsen op het
    onderdeel Nederlandse taal, tegenvallen. We gaan op zoek om hier op korte termijn
    verbetering in aan te brengen. Dit verwacht/eist de Inspectie van ons maar willen we zelf
    ook al jaren. Meteen in het begin van het schooljaar hebben we een studiedag gepland
    om te kijken waar we zaken anders/beter kunnen doen. We hebben een flink aantal

                                                23
    begeleidingsuren bij BCO-Onderwijsadvies ingekocht om ons te ondersteunen. Verder
    krijgt Marijke van Horen extra taakuren voor de coördinatie van het geheel.

    Invoering sociogram.
    Om nog meer zicht te krijgen op onderlinge relaties tussen kinderen, gaan we enkele
    keren per jaar een sociogram maken. Met dit instrument denken we een duidelijker
    beeld te krijgen van hoe kinderen over elkaar denken en met elkaar omgaan.

    Informatievoorziening over het kind.
    In de oudertevredenheidspeiling gaven een aantal ouders aan dat ze niet helemaal
    tevreden zijn over de informatievoorziening over hun kind. Omdat we dit signaal serieus
    nemen, willen we achterhalen waarover die ouders wat minder tevreden zijn. We willen
    dit bespreken met de ouderraad en de mr maar staan zeker ook open voor
    tips/opmerkingen van de overige ouders.

    Invoering leerlingvolgsysteem ‘Kijk!’ in groep 1/2.
    De invoering in het schooljaar 2011-2012 zal gebeuren in nauw overleg tussen de
    leerkracht van groep 1/2, de intern begeleider en een deskundige van BCO-
    Onderwijsadvies. Hiervoor zijn enkele studiemiddagen ingepland. Verder zal er in groep
    1/2 speciale aandacht worden besteed aan geletterdheid en woordenschat. Dit hangt
    samen met wat we hierboven schreven over het verbeteren van de resultaten bij
    Nederlandse taal.

    Opbrengstgericht werken.
    Op onze school worden veel toetsen afgenomen en de vorderingen van de kinderen
    worden vastgelegd. Wat nog voor verbetering vatbaar is, is het vooraf stellen van
    meetbare doelen, het analyseren van toetsresultaten en het trekken van conclusies met
    betrekking tot te nemen verbetermaatregelen. In het schooljaar willen we hier meer
    aandacht aan gaan besteden tijdens groepsbesprekingen, bouwoverleggen en
    leerlingbesprekingen. Ook hebben de directeur en de intern begeleider een drietal
    overlegmomenten ingepland in het jaarrooster om de resultaten, met name op groeps-
    en schoolniveau, te bespreken.

    En verder
      - Met ingang van 1 januari 2012 komt er een nieuwe directeur. Uiteraard zal dit om
       wat extra overleg vragen.
      - We gaan bekijken of we het regelen van de tussenschoolse opvang al dan niet
       gaan overdragen aan Dynamiek Samenspel.
      - Het (bovenschoolse) probleem met onze leerlingcomputers moet nu eindelijk
       eens worden opgelost.


7.2.  ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING
Als school werken we nauw samen met de volgende scholen en instellingen:
  Basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray (zie 10.3.).
    Deze scholen vallen allemaal onder het bestuur van Dynamiek Scholengroep en vormen
    samen een samenwerkingsverband in het kader van Weer Samen Naar School (WSNS).
    Er is veelvuldig contact via het directeurenberaad, via taakgroepen van directeuren en
    netwerken van IB-ers en leerkrachten.
  BCO-Onderwijsadvies (BCO).
    De school werkt nauw samen met BCO. Voor nadere informatie zie de bijlage. (10.4)
  Opleidingsschool voor onderwijzers (PABO).
    We hebben goede contacten met PABO ‘De Kempel’ in Helmond. Regelmatig worden
    stagiaires van deze hogeschool begeleid.
  Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Limburg.

                                                 24
     Via deze instantie kunnen we gebruik maken van de diensten van de jeugdarts, de
     verpleegkundige en de logopediste. Voor nadere informatie zie de bijlage. (10.18)
  Schooltypen ‘Instituut Spijksma’.
     ‘Instituut Spijksma” verzorgt een typecursus op de computer voor leerlingen van groep
     6,7 en 8. Dit gebeurt na school op basis van vrijwilligheid. De kosten zijn voor de ouders.
  BiblioNu.
     Deze regionale organisatie beheert het servicepunt van de bibliotheek binnen onze
     brede school.
  Stichting Dynamiek Samenspel.
     Deze stichting beheert de peuterspeelzaal binnen onze brede school.
  Kunstencentrum Jerusalem Venray.
     De afdeling muziekschool van dit centrum verzorgt wekelijks een muziekles voor de
     kinderen van de groepen 4 en 5.
  Cultuurpad.
     Cultuurpad is een samenwerkingsverband van 46 basisscholen die cultuureducatie een
     structurele plek willen geven in het onderwijs.
8.   DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

8.1. CIJFERS OVER DE UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Naar welke stroom in het voortgezet onderwijs gingen en gaan onze schoolverlaters:

                     2007    2008    2009    2010    2011
LWOO                    -     -     1      2     2
VMBO – B                  4     1     1      2     -
VMBO – TK                  2     5     5      7     7
HAVO / VWO                 8     8     7      7     7
VWO                     -     2     1      -     -

Toelichting:
 De gekozen stroom is in nagenoeg alle gevallen conform het advies van de school.
 De gekozen stroom hangt nauw samen met wat leerlingen kunnen (zie ook Cito-
  resultaten), wat ze willen en wat ze ervoor over hebben.


Naar welke school voor voortgezet onderwijs gingen en gaan deze kinderen:

                     2007    2008    2009    2010    2011
AOC / CITAVERDE COLLEGE HORST        -     -     1      3     -
DENDRON COLLEGE HORST           14     16     14     15     15
SCHOLEN BUITEN DE REGIO           -     -     -      -     1

Toelichting:
 De meeste kinderen kiezen voor het Dendron College.
 Soms voelen kinderen wel iets voor het AOC / Citaverde College, bezoeken daar ook de
  open dag maar kiezen uiteindelijk toch voor het Dendron College. Blijkbaar spelen vriendjes/
  vriendinnetjes en de afstand hier ook een rol.

                                                    25
Resultaten Eindtoets Cito groep 8

Standaardscores              2007    2008   2009   2010    2011

Gemiddelde Bs De Klimboom         534,7   536,4   535,1   532,9   533,7
Gemiddelde vergelijkbare scholen     536,1   537,3   535,2   535,2   535,3
Landelijk gemiddelde (alle scholen)    534,7   534,9   535,0   534,9   535,1

Toelichting:
  Onderdelen van de toets waarbij we voor ons gevoel te ver onder het gemiddelde scoren
  worden grondig geanalyseerd. We willen graag weten wat we in ons onderwijs zouden
  moeten/kunnen/willen veranderen om tot een betere score te komen.
  We zijn in staat om meer kinderen binnen onze eigen basisschool op te vangen.
  Met een aangepast leerprogramma en veel extra zorg wordt voorkomen dat kinderen
  uitstromen naar het speciaal basisonderwijs. Voor deze kinderen is het wel heel lastig om het
  eindniveau van groep 8 te halen.
  We willen niet uitsluitend een ‘prestatieschool’ zijn. Wij vinden vaardigheden als kunnen
  samenwerken, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, enzovoort, van groot belang voor
  de algehele ontwikkeling van kinderen. Ze moeten zich thuis voelen op school en plezier
  hebben in leren. Deze zaken worden niet getoetst


8.2. CIJFERS OVER SPECIFIEKE ZORG VOOR LEERLINGEN
Hieronder staan de cijfers over het schooljaar 2010-2011 met betrekking tot de specifieke zorg.
Raadpleging / advisering BCO (consultatiebesprekingen):      6
Onderzoeken door BCO:                       1
Raadpleging / advisering PCL / ZAT:                2
Verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs:           1
Verwijzingen naar het speciaal onderwijs:             0
Terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs:        0
Ambulante begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs:     1
Ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs /
leerlingen met LGF:                        3
Doublures / verlengde kleuterperiode:               1
Leerlingen met dyslexieverklaring:                 4
Studiedagen interne begeleiders:                  7

Toelichting:
 De leerkrachten besteden veel tijd aan het overleggen met de interne begeleider en
  andere collega’s over leer- en gedragsproblemen, niet alléén tijdens leerling- en
  groepsbesprekingen.
 Voor onderzoeken door BCO is slechts een beperkt budget beschikbaar.
  Het team bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.


8.3. KWALITEITSZORG
De scholen van Dynamiek Scholengroep willen staan voor kwalitatief goed onderwijs.
Dat betekent :
 Een veilige en gestructureerde speel- en leeromgeving voor alle kinderen
 Sociale vaardigheden met heldere normen en waarden
 Adequaat gebruik van de kerndoelen
 Een leerproces dat kinderen in toenemende mate verantwoordelijk maakt voor hun eigen
  leren
 Een open interactie met de omgeving, de ouders, andere scholen en instanties


                                                 26
  Welbevinden van alle personeelsleden.

Daarvoor hebben alle scholen van Dynamiek Scholengroep een gezamenlijk beleid opgezet
voor kwaliteitszorg. Het gaat dan om de vraag : “Doen we de goede dingen en doen we die
goed?” We hebben een aantal instrumenten afgesproken die gehanteerd worden om de
kwaliteit doorlopend te verbeteren.
Enkele voorbeelden zijn :
 Kritische gesprekken over de gebruikte ‘metingen van de kwaliteit’
 Een leerlingvolgsysteem en diverse toetsen (bijvoorbeeld van Cito)
 Beschrijving van leerstofaanbod en methodes en middelen in het schoolplan
 Lesrooster
 De toetsingseisen van de inspectie
 De Algemene Schoolverkenning (ASV) voor veiligheid en Arbozaken
 Vragenlijsten (enquêtes) voor ouders, leerlingen en personeel.

Een uitgebreidere beschrijving van de kwaliteitszorg vindt u in het schoolplan 2011-2015.
Dit kunt u te allen tijde inzien op school of bekijken op www.klimboom.nu.
9.   REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

9.1. SCHOOLTIJDEN
    ’s morgens  08.45 – 12.00 uur
    ’s middags  13.15 – 15.30 uur

  groep 1             : vrij op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag
  groep 2             : vrij op woensdag- en vrijdagmiddag
  groep 3 en 4          : vrij op woensdagmiddag vanaf 12.00 uur
  groep 5 tot en met 8      : vrij op woensdagmiddag vanaf 12.30 uur

Stuurt u de kinderen niet te vroeg naar school. De kinderen mogen tien minuten vóór het begin
van de lessen naar binnen. Het ‘stoplicht’ gaat dan op groen. Dit geldt ook voor de ouders.
Stuurt u de kinderen zeker niet te laat; dit is storend voor de groep en héél vervelend voor het
kind.


9.2. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2011 – 2012

                   eerste dag              laatste dag

Studiemiddag groep 1-8        maandagmiddag 12 september
Studiemiddag groep 1-2        maandagmiddag 19 september
Kermis                maandag 26 september
Herfstvakantie            maandag 24 oktober          vrijdag 28 oktober
Sinterklaas             dinsdag 6 december
Studiemiddag groep 1-2        donderdagmiddag 8 december
Kerstvakantie            vrijdag 23 december          vrijdag 6 januari
Carnavalsvakantie          maandag 20 februari          vrijdag 24 februari
Studiedag groep 1-8         maandag 12 maart
Goede Vrijdag/Paasmaandag      vrijdag 6 april            maandag 9 april
Meivakantie (incl. Koninginnedag)  maandag 30 april           vrijdag 4 mei
Hemelvaart              donderdag 17 mei           vrijdag 18 mei
Studiedag groep 1-8         vrijdag 25 mei

                                                  27
Pinksteren              maandag 28 mei
Vrijdagmiddag 29 juni        vrijdagmiddag 29 juni
Zomervakantie            maandag 2 juli            vrijdag 10 augustus
Studiemiddag groep 1-8        middag nader te bepalen

Jaartotalen klokuren onderwijs:          Wettelijk verplicht aantal klokuren:
    groep 1     795,75           7520 in 8 jaar
    groep 2     885,75
    groep 3-4    973,50
    groep 5-8    994,00


9.3. SCHOOLVERZUIM EN VERLOF
Hoe gaan we om met schoolverzuim?
    Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.
    Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet is afgemeld,
    probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.
    Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, noteert de leerkracht dit in de
    verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur.
    De ouders ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim
    met de mededeling, dat bij de tweede keer het verzuim wordt doorgegeven aan de
    ambtenaar leerplicht van de gemeente.
    Een tweede verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens
    contact opneemt met de ouders.
    Bij een verzuim van drie achtereenvolgende dagen wordt direct melding gemaakt bij
    de ambtenaar leerplicht.

Afspraken met de ambtenaar leerplicht
   Ongeoorloofd verzuim wordt bij de tweede (en volgende) keer in één schooljaar, altijd
    schriftelijk gemeld bij de ambtenaar leerplicht.
   De ambtenaar neemt contact op met de ouders.
   Bij herhaald ongeoorloofd verzuim of bij zeer langdurig ongeoorloofd verzuim worden de
    ouders door de ambtenaar leerplicht uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een proces-
    verbaal worden opgemaakt.

Hoe gaan we om met verlof?
   Verlof wegens familieomstandigheden (zoals jubileum, bruiloft, enzovoort) dient
   schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie. U krijgt schriftelijk antwoord.
   Voor ander verlof buiten de schoolvakanties dienen de ouders zich eveneens schriftelijk
   tot de directie te wenden. Ook hier krijgt u schriftelijk antwoord.
   Extra vakantiedagen worden alleen toegekend, indien zij vallen onder de noemer
   “andere buitengewone omstandigheden”. Ook dit verlof dient met opgaaf van reden
   schriftelijk aangevraagd te worden. Ook dan zal de directie hierop schriftelijk
   reageren.
   Indien er verlof wordt aangevraagd voor een periode langer dan 10 dagen, beslist de
   ambtenaar leerplicht van de gemeente nadat deze eerst de directeur gehoord heeft.
   De aanvraag dient altijd schriftelijk te worden gericht aan de ambtenaar leerplicht.

Tenslotte …..
Uit bovenstaande tekst begrijpt u, dat de directie geen toestemming zal verlenen bij aanvragen
voor tussentijdse vakanties, ook niet als het gaat om de bekende lange weekends.
De directie hoopt dat u begrip heeft voor de aanpak, zoals die – wettelijk opgedragen – door
ons wordt uitgevoerd.

Als uw kind ziek is, naar de tandarts of een dokter moet, niet mag zwemmen of gymmen, geeft u

                                                28
dit dan schriftelijk of telefonisch aan ons door. Belt u alstublieft niet tijdens de schooluren, maar
vóór 8.45 uur, tussen 10.15 – 10.30 uur, tussen 12.00-13.15 uur of ná 15.30 uur.


9.4. GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN ONDERWIJS
Omstandigheden waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht om hun kind de school te laten
bezoeken zijn:
 als de school gesloten is of het onderwijs geschorst is
 als het bezoeken van de school door uitzonderlijke omstandigheden verboden is
 als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd is
 wegens ziekte van de leerling
 als de specifieke aard van het beroep van één van de ouders schoolbezoek tijdelijk
   onmogelijk maakt
 wegens vervullen van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of
   levensovertuiging
 wegens andere gewichtige omstandigheden zoals eerder vermeld. (Leerplichtwet artikel 11)
Op besluiten van de leerplichtambtenaar of de directeur van de school over verzoeken tot
vrijstelling van geregeld schoolbezoek is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing.

Als leerlingen vrijstelling krijgen voor activiteiten in het kader van bijvoorbeeld voorbereiding
Eerste Communie of Vormsel, zal de school zorg dragen voor adequate invulling van deze lestijd.


9.5. LEERLINGEN MET GEEN OF EEN ANDERE GELOOFSOVERTUIGING OF MEDISCHE BEPERKINGEN
Leerlingen met geen of een andere geloofsovertuiging worden op Basisschool De Klimboom
toegelaten. Deze leerlingen volgen het gewone lesprogramma, inclusief de godsdienstlessen.
Mochten medische redenen en/of religieuze overtuiging het volgen van het normale
lesprogramma onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het
bevoegd gezag bepaalt of er vervangende activiteiten op die momenten worden
aangeboden en zo ja, welke.


9.6. HET VERLATEN VAN DE SCHOOL
Een leerling verlaat de school op onderstaande tijdstippen:
 Een leerling bij wie naar het oordeel van de directeur van de basisschool de grondslag voor
  het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaat aan
  het einde van het schooljaar de basisschool, mits hierover met de ouders overeenstemming
  bestaat.
 In elk geval verlaat de leerling de basisschool aan het eind van het schooljaar waarin de
  leerling de leeftijd van 14 jaar bereikt.
 Indien een leerling door de daartoe opgerichte commissie een verwijzing krijgt voor het
  volgen van een speciale school voor basisonderwijs, wordt door de ouders en betrokken
  scholen overeenstemming bereikt over het tijdstip van overplaatsing.


9.7. SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN
Reden voor een schorsing is vooral wangedrag van een leerling, zoals ernstige verstoring van de
rust, van de veiligheid of van de gezondheid van medeleerlingen of leerkrachten in de school.
Ook het zich onttrekken aan de regels van de school kan een reden zijn. De directeur kan, na
overleg met de groepsleerkracht, de leerling en zijn ouders, een leerling voor maximaal drie
schooldagen schorsen. Indien dit gebeurt, moet hij zo spoedig mogelijk:
  De ouders mondeling en schriftelijk in kennis stellen.
  De ambtenaar leerplichtzaken schriftelijk een melding sturen.
  Het bevoegd gezag op de hoogte stellen.
Het bevoegd gezag zal binnen drie dagen de betrokken groepsleerkracht, de ouders en de

                                                    29
directeur horen en een bindende beslissing nemen over het vervolg, waarin ook het belang van
de leerling wordt betrokken. (conform de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 40)

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd, beslist het bevoegd gezag over de
verwijdering van een leerling (niet vrije keus ouders). Alvorens hiertoe over te gaan moet het
bevoegd gezag op zo kort mogelijke termijn:
  De ouders van de leerling horen.
  De betrokken groepsleerkracht horen.
  De directeur horen.
In de overwegingen dient uitdrukkelijk ook het belang van de leerling te worden betrokken.
Definitieve verwijdering vindt niet plaats, dan nadat een andere (onderwijs-)instelling bereid is
deze leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag aantoonbaar gedurende 8 weken zonder
succes een andere (onderwijs-)instelling heeft gezocht waarnaar kan worden verwezen, kan
eveneens tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarin wordt gewezen op de
mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Het bestuur
meldt dit besluit terstond aan de ambtenaar leerplichtzaken en aan de inspectie van het
onderwijs. Indien tegen de beslissing bezwaar wordt gemaakt, beslist het bevoegd gezag binnen
4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De ouders kunnen, naast een bezwaarschrift, een
procedure aanspannen bij de burgerlijke rechter. (conform de WPO, artikel 40 en artikel 63)
10.  BIJLAGE

10.1. INDELING VAN DE GROEPEN

Groep 1/2  juf Suus                 13 -> 24 leerlingen
   Gedurende het schooljaar stromen er nog 11 kinderen die 4 jaar zijn geworden in.
   Op dinsdagmiddag is juf Annemie in de groep.
   Op donderdagmiddag heeft juf Suus alléén de kinderen van groep 2.

Groep 3    juf Linda                19 leerlingen
   Als juf Linda compensatieverlof heeft (19 woensdagen), neemt juf Annemie de groep
   over.

Groep 4/5   juf Ria en juf Marijke           31 leerlingen (gr.4: 13 / gr.5: 18)
   Juf Ria: maandag, dinsdagmorgen, woensdag.
   Juf Marijke: dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag.
   Alle morgens, behalve woensdag, assistentie van onderwijsassistente Petra.
   De kinderen van groep 4 en groep 5 krijgen op maandagmiddag (resp. 13.15-14.00 uur
   en 14.00-14.45 uur) muziekles van juf Anjo Jacobs van het Kunstencentrum.

Groep 6/7a  meester Dré                 26 leerlingen (gr.6: 16 / gr.7a: 10)
   Juf Annemie is 19 woensdagen in deze groep (16x compensatieverlof en 3x ICT-tijd voor
   meester Dré.
   Juf Suus is 12 dinsdagmiddagen in de groep i.v.m. ICT-tijd voor meester Dré.

Groep 7b/8  juf Hanneke                 26 leerlingen (gr.7b:11 / gr.8: 15)
   Juf Marijke is 20 woensdagen in deze groep (11x compensatieverlof en 9x studieverlof
   voor juf Hanneke).
   Juf Joyce (wpo-stagiaire) loopt nog enige tijd stage in deze groep en hoopt hier haar
   studie af te ronden.

                                                30
Als een groep gesplitst moet worden, doen de betreffende leerkrachten een voorstel op basis
van vastgestelde criteria. De directeur neemt uiteindelijk de beslissing over de verdeling van de
leerlingen.


10.2. VERLOF LEERKRACHTEN
Leerkrachten:
   hebben recht op compensatie in tijd als ze meer dan het toegestane aantal van 930
   lesuren per jaar geven (compensatieverlof)
   kunnen, vanaf 52 jaar en als zij dat willen, gebruik maken van de regeling Bevordering
   ArbeidsParticipatie Ouderen (BAPO)
   kunnen gebruik maken van de regeling ouderschapsverlof
   kunnen worden vrijgesteld van lesgevende taken in verband met overige taken

In het volgende schema ziet u wanneer leerkrachten afwezig zijn en door wie ze worden
vervangen
leerkracht           afwezig            vervanger
Pieter Timmermans       woensdag + vrijdag      ----------
Ria Baas            dinsdagmiddag         Marijke van Horen
Hanneke Schütte        20 woensdagen         Marijke van Horen
Dré Beckers          19 woensdagen         Annemie Buddiger
                12 dinsdagmiddagen      Suus Hoeijmakers
Linda van Deurzen       19 woensdagen         Annemie Buddiger
Desirée van Kessel       8 maan- of donderdagen    ---------


10.3. HET SCHOOLBESTUUR : DYNAMIEK SCHOLENGROEP
Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt
primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Ruim 4000 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting.
Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van
Bestuur. Dat houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van Dynamiek
Scholengroep is.

Samenstelling van het College van Bestuur:
     dhr. Jan Jenneskens       - voorzitter
Voor namen, adressen en telefoonnummers zie hoofdstuk 11.
Website:   www.dynamiek.nu
E-mail:    info@dynamiek.nu

Ondersteuning
Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau. Hier zijn werkzaam:
dhr. Gerard Voesten - manager P&O     mevr. Nell Drissen       - secretariaat
mevr. Marli Linskens - secretariaat

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op
de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het College van Bestuur met advies
ter zijde. De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Voorzitter:      dhr. P. Kurvers
Leden:        dhr. S. Smits            mevr. M. Lubbert
           dhr. C. de Koning          dhr. R. Joosten
           dhr. B. Janssen


                                                31
De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het College van Bestuur of via het
bestuurskantoor van Dynamiek Scholengroep.


10.4. BCO-ONDERWIJSADVIES (kortweg BCO)
Onze school werkt nauw samen met BCO-Onderwijsadvies, een begeleidingsdienst voor het
onderwijs in Venlo. BCO helpt de school onder meer bij:
 het opstellen van allerlei beleidsplannen
 het kiezen van nieuwe methodes
 het krijgen van informatie over nieuwe ontwikkelingen (cursussen)
 het zoeken naar oplossingen bij kinderen met leer- of gedragsproblemen
 het nader onderzoeken van kinderen
 de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

BCO-begeleiders voor onze school zijn dit schooljaar:
   mevr. Saskia Park       : begeleiding leerlingenzorg
   dhr. Mat Custers       : adviseur onderwijsinhoudelijke zaken
   mevr. Anne van Bijnen     : invoering ‘Kijk!’ in groep 1/2


10.5. GYMNASTIEK
Voor de gymlessen gaan de groepen 3 tot en met 8, twee keer per week, met de bus, naar de
sporthal in Meerlo.
Lestijden (inclusief reistijd):
dinsdagmiddag          13.15-14.30 uur groep 3    juf Linda
                        groep 4/5   juf Marijke
                14.15-15.30 uur groep 6/7a  meester Dré/juf Suus
                        groep 7b/8  juf Hanneke
woensdagmorgen         09.45-11.00 uur groep 4/5   juf Ria
                        groep 7b/8  juf Hanneke/juf Marijke
donderdagmiddag         14.15-15.30 uur groep 3    juf Linda
                        groep 6/7a  meester Dré

Gymkleding:
     sportbroek/korte legging + shirtje
     gymschoenen die niet buiten gedragen worden (!) en geen zwarte zolen hebben
Enkele tips voor de gymlessen:
     zorg ervoor dat de kinderen hun gymkleding niet vergeten
     leer uw kind zélf de veters te strikken
     laat horloges, oorbellen en sieraden thuis; ze mogen tijdens de les niet worden
      gedragen in verband met de veiligheid, je kunt ze zo ook niet vergeten of verliezen
      en ze kunnen niet worden gestolen.


10.6. SCHRIJFSPULLEN/PENNENDOOSJE
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een pennendoosje (i.p.v. een pennenzakje) met de
benodigde schrijf- en tekenspullen van de school. Geef uw kind dus geen schooletui of eigen
schrijf- en tekenspullen mee. Kinderen die hun pennendoosje vernielen, krijgen tegen betaling
van de kosten een nieuw exemplaar. Ook als kinderen hun (kleur)potloden, balpennen, vulpen,
gum of liniaal vernielen of ‘opeten’ moet er worden betaald voor een nieuw exemplaar.


10.7. VERJAARDAGEN
Op verjaardagen van leerkrachten en leerlingen worden geen gekochte presentjes
aangenomen. In de groepen wordt natuurlijk wel aandacht besteed aan verjaardagen.

                                                 32
Er wordt, behalve in groep 1 en 2 (glaasje limonade), niet getrakteerd.
Als een leerkracht zijn of haar verjaardag viert, brengen alle kinderen van de school om half
twaalf een aubade (in de speelzaal). De leerkracht heeft voor alle kinderen een kleine traktatie.


10.8. MET DE FIETS OF TE VOET
Kinderen die niet zo ver van school wonen, vragen we dringend te voet te komen. Onze
fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. Het trekken van een eerlijke ‘fietsgrens’ is
nauwelijks te doen. Wij voelen ook niets voor een bindende regeling die streng wordt
gecontroleerd. We laten het aan het gezond verstand van de ouders over of kinderen al dan
niet met de fiets komen.
Ouders die hun kind met de fiets komen brengen en/of halen verzoeken wij dringend, de ingang
bij de poort niet te blokkeren. Voor iedereen geldt: niet fietsen op de speelplaats!In verband met de veiligheid van iedereen: Breng uw kind(eren) alleen met de auto als dat qua
afstand of weersgesteldheid echt noodzakelijk is!
10.9. VADER IS NIET THUIS, MOEDER IS NIET THUIS
Voor kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders buitenshuis werken, is het belangrijk dat ze
 - en ook de meester of juf – weten, waar ze in geval van ziekte of een ongelukje onder schooltijd
terecht kunnen. Vergeet u niet om eventuele wijzigingen in opvangadressen en/of (mobiele)
telefoonnummers aan ons door te geven.


10.10 SCHOOLSHIRTS
Sinds 2011 beschikt de school over leuke shirts met daarop het logo van school. Dit zorgt voor
uniformiteit en daardoor makkelijke herkenbaarheid (ook voor de kinderen!) bij grotere
evenementen en openbare gebouwen. Tijdens door school georganiseerde buitenschoolse
evenementen ontvangen de kinderen deze shirts voor vertrek en ze dienen deze onmiddellijk na
aankomst weer in te leveren. De shirts worden vervolgens gezamenlijk gewassen door één van
de leden van de ouderraad.


10.11. SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK
Binnen onze Brede School beschikken we over een prachtige bibliotheek. Hier kunnen kinderen
in de leeftijd tot 13 jaar boeken en andere media lenen. De bieb wordt gerund door enkele,
daartoe opgeleide, vrijwilligers uit het dorp. Het beheer van de bibliotheek is in handen van
BiblioNu, een organisatie met vestigingen in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
Het gebruik van de bibliotheek is voor een groot deel gratis. Bij inschrijving wordt € 2,50
administratie- en pasjeskosten berekend. Met het pasje kunnen kinderen ook terecht in alle
andere servicepunten en bibliotheken van BiblioNu.
Kosten die verder in rekening worden gebracht zijn onder meer:
      te laat een boek teruggebracht:             € 0,15 per dag
      een nieuwe pas:                     € 2,50
      aanvraagkosten voor kinderen tot 12 jaar:        gratis
      boeken die beschadigd zijn of kwijtraken moeten worden betaald
Elk kind kan maximaal 4 boeken lenen voor de duur van drie weken.

Openingstijden servicepunt bibliotheek Swolgen:
dinsdagmiddag    van 14.00 – 16.15 uur
donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur

                                                 33
In de schoolvakanties is het servicepunt gesloten.
Tijdens de openingstijden zijn de vrijwilligers bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
De kinderen van groep 1 tot en met 3 gaan op dinsdagmiddag tussen 14.15 en 15.30 uur,
groepsgewijs naar de bieb. Kinderen van groep 4 tot en met 8 kunnen na schooltijd in de bieb
terecht.


10.12. JEUGDTIJDSCHRIFTEN EN JEUGDBOEKEN
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de school diverse folders van jeugdtijdschriften
en boeken. Wij geven deze folders mee omdat wij thuis lezen erg belangrijk vinden en dit, waar
mogelijk, willen stimuleren. De verdere afhandeling van abonnementen en bestellingen loopt
voortaan via het thuisadres. Bestelformulieren worden dus niet meer op school ingenomen.


10.13. TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN)
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om uw kind te laten overblijven,
van 12.00 tot 13.05 u. De kinderen kunnen, onder toezicht van overblijfouders, in de aula of
buiten, eten en daarna, afhankelijk van het weer, binnen of buiten spelen.
U kunt overblijfkaarten kopen door middel van betaling via de bank.
De tarieven:
- bij betaling via een overblijfkaart (via de bank)           € 1,50
- bij contante betaling incidenteel                   € 1,75
Het betalingssysteem ziet er als volgt uit:
   U maakt de keuze welke overblijfkaart u wilt kopen.
         5-strippenkaart      € 7,50    10-strippenkaart    € 15,00
         20-strippenkaart     € 30,00    50-strippenkaart    € 75,00
   U maakt het betreffende bedrag over op rekeningnummer 15.04.00.799 t.n.v. Basisschool
    De Klimboom o.v.v. de kaart die u wilt kopen ( bv “50-strippenkaart”) en de naam van
    uw kind (eren ) Vermeldt u duidelijk voor- en achternaam van uw kind(eren) om
    misverstanden te voorkomen?
   De strippenkaarten blijven op school en worden bijgewerkt door de inschrijfouders.
    De kaart van uw kind(eren) is altijd ter inzage.
   U krijgt tijdig bericht middels een briefje als uw kaart bijna vol is. Hierop bevindt zich dan
    weer de informatie m.b.t. het kopen van een nieuwe kaart.
   De volle kaart krijgt u ter controle mee naar huis. Niet gebruikte strippen worden
    terugbetaald.
   Uw kind, of u als ouder, meldt zich ’s morgens bij de inschrijfouder. Kinderen die vaste
    dagen overblijven kunnen worden afgemeld via het telefoonnummer van de school
    tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
   Het is uiterst belangrijk dat u, of uw kind(eren), zich ’s morgens meld(en) bij de
    inschrijfouder. Dit geldt ook voor het afmelden. Overblijfouders zijn verantwoordelijk voor
    de kinderen die gebruik maken van de TSO. Wanneer er kinderen niet komen die wel als
    vast aangemeld zijn óf juist andersom ( er komen kinderen die niet zijn aangemeld),
    levert dit verwarring op bij de overblijfouders. Ze gaan op zoek naar kinderen die er niet
    zijn óf er zijn te weinig overblijfkrachten voor het aantal kinderen dat overblijft. U moet
    hiervan goed nota nemen.

Graag attenderen wij u ook nog op een aantal regels die gelden tijdens het overblijven:
   Koolzuurhoudende dranken zijn verboden. Verantwoorde drankjes om mee te geven zijn
   bv. melk, chocomelk, vruchtensap of multivitamine.
   Tijdens het overblijven wordt er een snoepje uitgedeeld. Kinderen nemen zelf geen snoep
   mee.
   Voor aan- en afmelden, vanaf 8.30 uur, gebruiken we uitsluitend de buitendeur van de
   bibliotheek. Vervolgens gaan we weer door dezelfde deur naar buiten en vanaf 8.35 uur
   via de hoofdingangen naar binnen.

                                                  34
    Kinderen moeten luisteren naar de overblijfouders, zich fatsoenlijk gedragen en rekening
    houden met elkaar. Gebeurt dit niet dan wordt er een aantekening gemaakt in het
    schrift. Blijft een kind ongewenst gedrag vertonen dan neemt de directeur contact op
    met de betreffende ouders. In het uiterste geval volgt tijdelijke uitsluiting van het
    overblijven.

Tijdens het overblijven zijn de kinderen WA-verzekerd.
Voor eventuele vragen, mededelingen of bij problemen kunt u contact opnemen met de
coördinator Emmy Palmen, telefoon 077-7850679 / e-mail: e.palmen@albeng.nl


10.14. SPECIAAL VOOR GROEP 1/2
  Wij staan altijd open voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Voor schooltijd is
  hier geen tijd voor – we moeten op tijd met de lessen beginnen – dus graag na schooltijd.
  Het kan wel eens nodig zijn dat we u uitnodigen om een morgen of middag in de klas te
  komen om uw kind bezig te zien bij de verschillende activiteiten.
  ’s Morgens en ‘s middags eten we fruit in de groep. Geeft u uw kind fruit mee? Geen
  boterhammen of crackers alstublieft. Doet u, om misverstanden te voorkomen, een briefje
  met de naam van het kind bij het fruit?
  We vragen ouders er rekening mee te houden dat sappig fruit vraagt om knoeien op de
  kleren of de vloer. Om dat te voorkomen verzoeken we u dringend om hier bij de keuze van
  het fruit rekening mee te houden.
  Wanneer u het fijn vindt dat uw kind een versje leert of iets maakt voor een feestelijke
  gebeurtenis, geeft u dan even een briefje mee? Hieronder vallen de volgende
  gebeurtenissen: verjaardagen papa/mama, broer/zus en opa/ oma. Ook voor huwelijken
  van diverse personen maken we iets!
  Voor allerlei knutselwerkjes kunnen we rolletjes, doosjes, kuipjes, hout, enzovoort gebruiken.
  Geef uw kind geen snoep of speelgoed mee naar school. Op maandagochtend mogen de
  kinderen een voorwerp mee naar school nemen om over te vertellen. Bijvoorbeeld een foto,
  folder of ander voorwerp van een in het weekend ondernomen activiteit.
  Op verjaardagen en na Sinterklaas mag wel (één stuk) speelgoed worden meegebracht.
  Als uw kleuter jarig is, worden de klasgenootjes getrakteerd op een bekertje ranja. Op school
  zijn bekers. Zorgt u zelf voor de ranja? Vindt u het leuk om aanwezig te zijn als de verjaardag
  van uw kind wordt gevierd, dan bent u van harte welkom.
  Omdat het gebruik van ‘gewone schoenen’ niet bevorderlijk is voor het behoud van de
  nieuwe speeltoestellen, vragen we ouders om gymschoentjes (met elastiek of klittenband!)
  aan te schaffen. Deze schoentjes blijven op school in een speciale kast.


10.15. BESTRIJDING HOOFDLUIS
Op alle scholen is hoofdluis een regelmatig terugkerend probleem. Iedereen kan ermee te
maken krijgen ook al wordt het haar prima verzorgd. Iedereen weet dat hoofdluis erg
besmettelijk is.
In samenspraak met de Ouderraad hebben we het protocol hoofdluisbestrijding van de GGD
overgenomen. Dit protocol houdt onder meer in dat alle kinderen en leerkrachten, met name
na vakanties, door zogenaamde ‘luizenscreeners’ worden gecontroleerd. Dit zijn ouders die
hiervoor zijn geschoold door een medewerkster van de GGD.
Mocht bij een controle blijken dat een kind hoofdluis heeft, dan krijgen de ouders een brief van
de school met nadere informatie. Uiteraard is geheimhouding verplicht; de betreffende ouders
hebben hiervoor een contract ondertekend! Controleert u zelf ook geregeld op hoofdluis!
Als uw kind hoofdluis heeft, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de school en aan ouders van
vriendjes en vriendinnetjes. Dit is heel belangrijk. En………….. u hoeft zich echt niet te schamen.
Het volledige ‘protocol hoofdluisbestrijding’ ligt op school ter inzage.
                                                 35
10.16. SPONSORING
Sponsoring is een commerciële activiteit, waarbij een bedrijf of instelling geld of goederen geeft
in ruil voor bepaalde diensten. Er moet dus sprake zijn van een tegenprestatie die de school
moet bieden, bijvoorbeeld reclamebordjes voor een bepaald bedrijf.
Alle scholen van Dynamiek Scholengroep krijgen van Rabobank Maashorst per jaar € 500,-- voor
buitenschoolse activiteiten. Deze overeenkomst is aangegaan door het College van Bestuur en
heeft een looptijd van vier jaar. Verder is er op Basisschool De Klimboom geen sprake van
sponsoring.
Als een bedrijf geld of goederen gaf/geeft, is dat een schenking waarvoor geen tegenprestatie
werd/wordt verlangd. Vooralsnog zijn er geen plannen om tot verdere sponsoring over te gaan.
Dynamiek Scholengroep heeft geen eigen beleidsregels op dit terrein opgesteld. We volgen de
regels van het convenant ‘Sponsoring primair onderwijs’. (Ministerie van OC&W, 15-03-02)


10.17. ZIEK …… EN TOCH ONDERWIJS
Vanaf 1 augustus 1999 is de kaderwet ‘Ondersteuning onderwijs zieke leerlingen’ in werking
getreden. Dat betekent dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs
aan zieke kinderen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor; zij kunnen gebruik maken
van de ondersteuning van een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen, die verbonden is aan
BCO. De consulent maakt, in overleg met de school, afspraken over de inhoud van de
ondersteuning.
Wordt uw kind opgenomen in een academisch ziekenhuis, dan kunt u zich aanmelden bij de
Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij BCO (telefoon 077-
3519284).


10.18. JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) IN HET BASISONDERWIJS
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle kinderen van 4-19 jaar en
hun ouders en/of verzorgers.
Er is een nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de Zorggroep.
Samen bewaken, bevorderen en beschermen we de gezonde groei en ontwikkeling van
kinderen zowel lichamelijk als psycho-sociaal.
Gezondheidsonderzoeken vinden o.a. plaats in de groepen 2 en 8 voor het basisonderwijs en in
klas 3 van het voortgezet onderwijs. De kinderen die speciaal onderwijs volgen krijgen een
toelatingsonderzoek en elke twee/drie jaar een gezondheidsonderzoek.
Logopedie:In veel gemeenten krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een uitnodiging voor
een bezoek aan de GGD-logopedist.
 Op negenjarige leeftijd krijgt elk kind een uitnodiging voor een DTP en BMR vaccinatie en alle
meisjes vanaf hun twaalfde verjaardag een uitnodiging voor drie HPV vaccinaties.

Het team van de Jeugdgezondheidszorg zal zorg dragen voor het plannen van de
gezondheidsonderzoeken waarvoor de kinderen in het schooljaar 2011-2012 in aanmerking
komen. Het team kan bestaan uit een arts, verpleegkundige, logopediste en assistente.
Iedereen kan bij het team Jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over
gezondheidsonderwerpen.
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website; www.ggdlimburgnoord.nl Jeugd of
van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bij de JGZ telefoniste 077-8504949.

Waar kunt u het JGZ-team voor onze school bereiken:
via het telefonisch spreekuur van de:
jeugdarts A. Suilen          tel. 06-21964961   op maandag van 12.30-13.30 uur
verpleegkundige P. Claessens     tel. 0478-531475   op vrijdag van 13.30-14.30 uur
logopediste L. Tonen         tel. 0478-531479   op woensdag van 11.30-12.30 uur
assistente S. Weijers         tel. 0478-531477   dagelijks van 09.00-12.00 uur

                                                36
10.19. EEN VEILIGE SCHOOL
Speeltoestellen
De speeltoestellen, binnen en buiten, worden regelmatig gecontroleerd door daartoe
gecertificeerde instanties. Eventuele gebreken worden zo snel mogelijk verholpen.

Ontruimingsplan
De school beschikt over een ontruimingsplan dat in samenspraak met de commandant van de
brandweer is opgesteld. Hierin staat wat leerkrachten moeten doen in geval van nood.
Het plan wordt enkele keren per jaar met alle kinderen geoefend.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers)
Scholen zijn verplicht om bedrijfshulpverleners te hebben. BHV’ers zijn collega’s die speciaal zijn
opgeleid, en jaarlijks worden bijgeschoold, op het gebied van EHBO en brandpreventie. Op
onze school hebben we vier gediplomeerde BHV’ers:
Dré Beckers, Jaap Janssen, Marijke van Horen en Linda van Deurzen.


Pesten
Op elke school wordt gepest, dus ook op de onze. Maar zowel kinderen als ouders kunnen in
zo’n situatie onvoorwaardelijk op onze steun rekenen.
We besteden regelmatig aandacht aan het pestprobleem, maar wanneer extra zorg nodig is,
horen we dit graag van u of uw kind!
We hanteren op onze school “Het nationaal onderwijsprotocol tegen pesten” en het
“Stappenplan bij pestgedrag”. Op onze school wordt pesten niet geaccepteerd!10.20. EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING.
Het is aan ons allemaal om de schoolomgeving écht veilig te maken en te houden.
Daar hebben we een aantal tips voor en dringende verzoeken aan alle mensen die kinderen
komen brengen en/of halen maar ook voor alle andere weggebruikers:
   Als het even kan, kom te voet of met de fiets naar school!
   Parkeer je fiets uitsluitend in de fietsenstalling en niet tegen het hek.
   Maak voor het in- en uitstappen van kinderen gebruik van de parkeerplaats en niet van
    de Jan van Swolgenstraat en de Schoolstraat! Zeker niet van de hoek van deze straten.
   Parkeer je auto uitsluitend met de neus richting betonblokken.
   Rijd, bij het verlaten van de parkeerplaats, een klein stukje achteruit en vervolgens een
    blokje om, richting zendmast/gemeenteopslagplaats! Dit is uiteraard een paar honderd
    meter ‘omrijden’ maar echt veel veiliger.
   Ouders die hun kind(eren) komen halen, wachten (met hun fiets) voor de gele hekjes.
    Niet voorbij het laatste hekje want dat is de doorgang voor kinderen met hun fiets.
    De kinderen kunnen dan over het voetpad naar hun ouders lopen.
   Kinderen die met de fiets komen en gaan, mogen niet over het voetpad fietsen. Zij
    komen via de blauwe oversteekplaats naar binnen en gaan daar ook weer naar buiten!
   Het is voor iedereen verboden om op de speelplaats te fietsen.
   Ouders die hun kind(eren) door opa’s, oma’s of de oppas laten ophalen, verzoeken we
    dringend om bovenstaande te bespreken.
   Houd je aan de aangegeven snelheid!


10.21. MAKEN VAN FILMOPNAMEN
In verband met de privacy van de kinderen is, in samenspraak met de medezeggenschapsraad
en de ouderraad, besloten dat het niet is toegestaan dat ouders filmopnamen voor eigen
gebruik maken tijdens schoolse activiteiten (verjaardagen kleuters, schoolfeest, kerstviering,
enzovoort). Dit geldt voor video- en fotocamera’s maar ook voor telefoons! Als er filmopnamen
worden gemaakt, is dat op verzoek van de school en alleen bestemd voor gebruik op school.

                                                   37
10.22. FOTO’S OP WEBSITE (www.klimboom.nu)
Om onze website te verlevendigen, plaatsen we hierop geregeld actuele foto’s, met name van
groepjes kinderen in diverse situaties. Hierbij worden geen namen vermeld.
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat een foto met hun kind erbij op de website wordt
geplaatst, kunnen dit doorgeven aan Dré Beckers of Pieter Timmermans.


10.23. REGELS VOOR EEN VERANTWOORD BEZOEK AAN HET INTERNET
Kinderen maken gebruik van het internet om informatie te zoeken, deskundigen te raadplegen
en eventueel contacten te leggen met andere scholen. Internetactiviteiten worden steeds meer
onderdeel van methodes.
Voor het gebruik van internet hanteren we een aantal afspraken:
  Kinderen geven nooit persoonlijke informatie door op internet zonder toestemming van de
  leerkracht. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers.
  Kinderen vertellen het meteen aan de leerkracht als ze informatie tegenkomen waarbij ze
  zich niet prettig voelen, of waarvan ze weten dat het niet hoort. Als je je aan de afspraken
  houdt, is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
  Leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.
  Verstuur geen e-mail met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de
  leerkracht.
  Beantwoord geen e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waarvan je weet dat dat niet
  hoort. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
  Spreek met je leerkracht af wat je op internet gaat doen.
  De leerkracht laat geen sites zoeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
  De leerkracht legt kinderen uit waarom bepaalde sites wel of niet worden bekeken.
  De leerkracht zorgt voor een open sfeer, waarin kinderen kunnen vertellen wanneer zij op
  een onbedoelde of ongewenste site komen. Het is meestal niet hun schuld.
  Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
  terechtkomen.
  Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In
  voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders.
  Op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten de e-mail
  van leerlingen bekijken.
  Het beeldscherm staat zodanig dat anderen kunnen meekijken.


10.24. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)
De Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met
gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de WBP zijn
scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt
worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén
van de dingen die de WPO voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het
onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een
dergelijk rapport op te stellen. In het rapport mogen echter niet meer gegevens dan
noodzakelijk is, worden opgenomen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd
aan scholen in het voortgezet onderwijs.

Over de informatieplicht
Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn organisaties en instellingen daarom verplicht
mensen te informeren over hun identiteit en wat zij met hun persoonsgegevens doen. De school
moet bijvoorbeeld laten weten voor welk doel het de persoonsgegevens verzamelt. Ook moet
de school laten weten of het persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties en waarom.
De scholen van Dynamiek scholengroep gaan zorgvuldig met gegevens om. Hebt u vragen
hierover neem dan contact op met de directeur van de school.

                                                38
10.25. DYNAMIEK SAMENSPEL
Per 1 augustus 2007 heeft Dynamiek scholengroep de wettelijke verplichting tot het organiseren
van een voorziening voor buitenschoolse opvang (BSO).
Buitenschoolse opvang betreft het opvangen van kinderen voor en na schooltijd en in de
schoolvakanties. BSO is een onderdeel uit de Wet Kinderopvang. Het is een gezamenlijke
aangelegenheid van de school (Dynamiek Scholengroep) en de ouders.
Dynamiek scholengroep heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan erkende
kinderopvangorganisaties in onze regio en heeft hiervoor samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten. Op deze manier voldoet het schoolbestuur aan haar zorgplicht.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de opvangorganisatie. Ook de zorg voor
kwaliteit, het personeel en de huisvesting is in deze situatie een verantwoordelijkheid van de
kinderopvang.
De kinderopvangorganisaties geven aan waar de opvang plaatsvindt, hoe de leerlingen er
komen, hoe de opvang in vakantieperioden geregeld is, enzovoort. De ouders sluiten een
overeenkomst met de opvangorganisatie.

Op 1 januari 2010 is Dynamiek Samenspel van start gegaan. Deze nevenstichting van Dynamiek
Scholengroep is verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk (ontwikkelingsgericht werken) in
ons werkgebied. Dynamiek Samenspel is opvolger van Stichting Peuterspeelzalen Meerlo-
Wanssum en de afdeling peuterspeelzaalwerk van Synthese. Doelstelling van de nieuwe
organisatie is het borgen en verder ontwikkelen van het ontwikkelingsgericht werken.
In toenemende mate hebben ouders buiten ontwikkelingsgericht werken behoefte aan
adequate opvang voor hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Dynamiek Scholengroep
en Dynamiek Samenspel die zich richten op de ontwikkeling van integrale kindcentra in elke kern
of wijk. Zo’n integraal kindcentrum is een voorziening waar onderwijs, ontwikkelingsgericht
werken en opvang in een doorgaande pedagogische lijn wordt aangeboden. Door bundeling
van krachten , kunnen zij samen hierin méér betekenen voor jonge kinderen en hun ouders, dan
ieder alleen.

Met ingang van 1 juni 2010 is Dynamiek Samenspel een samenwerking aangegaan met Stichting
Kinderopvang Grubbenvorst ( ’t Nest) om deze kindcentra overal te ontwikkelen.
In het schooljaar 2009-2010 zijn hierin voor Basisschool De Klimboom de eerste concrete stappen
gezet door aan ouders te vragen welke behoeftes zij hierin hebben. Uitkomst van deze
behoeftepeiling was, dat er op dit moment nog te weinig aanmeldingen zijn om een integraal
kindcentrum kostendekkend te kunnen realiseren. Zo gauw die behoefte er wel is, zal verdere
actie worden ondernomen.


10.26. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN HORST AAN DE MAAS – VENRAY
Voor kleine en grote vragen over opvoeden en opvoeden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Dat kunnen kleine en grote vragen zijn. Kinderen en jongeren tot 23 jaar, ouders,
opvoeders en professionals kunnen er terecht voor informatie en advies.
Of het nu gaat om een peuter die niet wil eten, een schoolgaand kind dat niet achter de
computer vandaan te krijgen is of een puber waar geen woord meer uit komt. Het CJG is hét
centrale punt waar u terecht kunt: makkelijk bereikbaar, deskundig, betrouwbaar en anoniem.
De gemeenten Horst aan de Maas en Venray zijn samen verantwoordelijk voor het CJG. Het
CJG verbindt instellingen op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg, om vragen of problemen
snel en in samenhang aan te kunnen pakken. De CJG-consulenten zijn medewerkers van: GGD
Limburg-Noord, Groene Kruis Jeugdgezondheidszorg, Synthese en MEE Noord en Midden
Limburg.
Voorkom dat kleine vragen grote problemen worden. Aarzel dus niet en neem contact op met
het CJG. Dat kan via www.mijncjg.nl en info@mijncjg.nl of door te bellen naar 088 - 3300 600
(maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 11.00 uur). U kunt voor vragen en advies ook terecht bij
de schoolmaatschappelijk werker van Synthese, partner van het CJG.

                                               39
10.27. BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2011-2012

AUGUSTUS
maandag    22  08.45   Start schooljaar 2011-2012 (opening met ouders)
SEPTEMBER
vrijdag    16  11.30   Ontruimingsoefening (aangekondigd)
donderdag   22  20.00   Klassenavond (alle groepen)
OKTOBER
vrijdag    21  morgen  Herfstviering
NOVEMBER
dinsdag    01  19.30   Ouderavond groep 8 – info vo
vrijdag    11  middag  Voorleeswedstrijd schoolronde
vrijdag    18  morgen  Het Pakhuis van Sinterklaas (Venlo) groep 1 t/m 3
vrijdag    18  12.00   Uitreiking 1e rapport
maandag    21  18.00   15-minuten gesprekken
dinsdag    22  18.00   15-minuten gesprekken
woensdag   30  morgen  Sinterklaas op school
DECEMBER
maandag    12  middag  Creamiddag 1 (met hulpouders)
vrijdag    23       Afscheid Pieter
JANUARI
dinsdag    10  20.00   Ouderavond groep 4 - Communie
donderdag   26  20.00   Ouderavond groep 8 – info Eindtoets Cito
FEBRUARI
dinsdag    07  morgen  Eindtoets Cito – dag 1
woensdag   08  morgen  Eindtoets Cito – dag 2
donderdag   09  morgen  Eindtoets Cito – dag 3
donderdag   09       Open Huis Dendron College
maandag    13  middag  Creamiddag 2 (met hulpouders)
vrijdag    17       Schoolcarnavalsdag (’s middags met ouders)
MAART
donderdag   01  16.00   Inschrijven nieuwe leerlingen
week van…..  05       Uitslag Eindtoets Cito binnen
maandag    12       Adviesgesprekkken schoolkeuze groep 8
dinsdag    13       Adviesgesprekkken schoolkeuze groep 8
maandag    19       Aanmelden Dendron College
dinsdag    20       Aanmelden Dendron College
vrijdag    30  12.00   Uitreiking 2e rapport
APRIL
maandag    02  18.00   15-minuten gesprekken
dinsdag    03  18.00   15-minuten gesprekken
zondag    22       Eerste Communie groep 4
dinsdag    24  middag  “School uit –Swolgen in”
donderdag   26       Schoolsportolympiade groep 7
vrijdag    27       Cruijff Foundation Games groep 6
MEI
donderdag   10  morgen  Entreetoets Cito groep 7 – dag 1
vrijdag    11  morgen  Entreetoets Cito groep 7 – dag 2
maandag    14  morgen  Entreetoets Cito groep 7 – dag 3
dinsdag    15  morgen  Entreetoets Cito groep 7 – dag 4
dinsdag    22       Schoolreizen (alle groepen)
JUNI
woensdag   06  middag  Kennismakingsmiddag Dendron College groep 8

                                         40
donderdag   07    20.00      “Hulpouders- bedankt-avond”
donderdag   14    middag     Afscheidsmusical (voor kinderen en ouders)
donderdag   14    19.30      Afscheidsmusical (voor ouders en familie)
maandag    18    morgen     Kennismaking nieuwe groep (voor alle kinderen)
donderdag   21    12.00      Uitreiking 3e rapport
maandag    25    09.00      Start schoolkamp groep 8 (t/m woensdag)
donderdag   28    08.45      Schoolfeest (met hulpouders)
vrijdag    29            Laatste schooldag schooljaar 2011-2012 (tot 12.00 uur)


Dit overzicht is niet volledig. Er zullen zeker nog data bijkomen en onvoorziene omstandigheden
kunnen wijzigingen noodzakelijk maken.


10.28. LIJST VAN AFKORTINGEN
ASV      Algemene SchoolVerkenning
       Een instrument (vragenlijst) om veiligheid, welzijn, gezondheidsrisico’s in kaart te brengen.
AVI      Analyse van IndividualiseringsVormen
       Een hulpmiddel bij het bepalen van het technisch leesniveau van kinderen.
BAPO     Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen
       Een soort seniorenverlof waarvan leerkrachten vanaf 52 jaar gebruik kunnen maken.
BAVI     Zie AVI
       Een vorm van AVI-lezen waarbij de klemtoon ligt op Beleving en Begrip.
BCO      BCO-Onderwijsadvies.
       BCO is de onderwijsbegeleidingsdienst voor onze school.
BHV      BedrijfsHulpVerlening
BSO      Buitenschoolse Opvang
CITO     Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling
CJG      Centrum voor Jeugd en Gezin
CvI      Commissie van Indicatiestelling
       Deze commissie bepaalt of kinderen in aanmerking komen voor een “rugzakje”.
GGD      Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GMR      Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
       Een inspraakorgaan op bovenschools niveau voor ouders en personeel.
HGPD     HandelingsGerichte ProcesDiagnostiek
       Een manier om snelle, praktische oplossingen te vinden bij leer- of gedragsproblemen.
IB’er     Interne begeleider
ICT      Informatie- en CommunicatieTechnologie.
JGZ      JeugdGezondheidsZorg
       Een afdeling van de GGD waarvan de jeugdarts deel uit maakt.
LWOO     LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
MR      MedezeggenschapsRaad
       Een inspraakorgaan op schoolniveau voor ouders en personeel.
NKO      Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders
       Landelijke overkoepelende organisatie van katholieke ouderverenigingen.
PABO     Pedagogische Academie BasisOnderwijs
       De opleiding voor leerkracht in het basisonderwijs.
PCL      Permanente Commissie Leerlingenzorg
       Deze commissie bepaalt of plaatsing van een leerling op een speciale school voor basisonderwijs
       noodzakelijk is. Daarnaast geeft zij adviezen, begeleiding en/of middelen voor de opvang van
       zorgleerlingen.
P&O      Personeel en Organisatie
POP      Persoonlijk OntwikkelingsPlan
       Een plan waarin leerkrachten aangeven wat ze in een afgesproken periode willen leren.
REC      Regionaal Expertise Centrum
       Dit zijn scholen voor speciaal onderwijs, bijvoorbeeld voor visueel, lichamelijk of auditief
       gehandicapten of voor zeer moeilijk lerende of zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
RT      Remedial Teaching
       Extra hulp, individueel of in een groepje, voor zorgleerlingen. Dit kan in of buiten de groep.
SBO      School voor Speciaal Basis Onderwijs
       School die zorgleerlingen opvangt die op een basisschool niet goed geholpen kunnen worden.


                                                        41
SCOL         Sociale Competentie ObservatieLijst
           Met deze lijst worden sociale competenties van kinderen systematisch in kaart gebracht.
SEO         Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
SO          Speciaal Onderwijs
SPW         Sociaal Pedagogisch Werk
           Een middelbare schoolopleiding waarvan we geregeld stagiaires krijgen.
SWV         SamenWerkingsVerband
           Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Horst aan de Maas/Sevenum/Meerlo-
           Wanssum. Hierin werken alle basisscholen (21) en de speciale school voor basisonderwijs (1) samen
           aan een gerichte zorg voor alle leerlingen.
VVE         Voor- en vroegschoolse educatie
WPO         Wet op het Primair Onderwijs
WSNS         Weer Samen Naar School
           Het WSNS-beleid is erop gericht, zoveel mogelijk leerlingen zorg te geven die ze nodig hebben binnen
           het reguliere basisonderwijs. Hiervoor krijgen scholen extra (geld)middelen.
ZAT         Zorg Advies Team
           Een adviesteam van deskundigen van o.m. BCO, PCL, GGD en Bureau Jeugdzorg.
11.     NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

HET SCHOOLTEAM

Pieter Timmermans           Schoolstraat 1       5866 AW Swolgen         0478-692584
Directeur (tot 1 januari 2012)
Leo Meijers              van Wijlickshove 22    5973 KG Lottum          077-4631935
Directeur (vanaf 1 januari 2012)
Dré Beckers              Stuksbeemden 13      5961 LJ Horst          077-3986987
waarnemend directeur - leerkracht groep 6/7A – coördinator ICT
Ria Baas-Bosman            Ellenberg 52        5872 AP Broekhuizen       077-4632655
leerkracht groep 4/5
Annemie Buddiger-Martens        Sambastraat 13       5802 NL Venray          0478-586875
vervangster groep 1/2, 3 en 6/7a
Linda van Deurzen           Zandhoek 4         5808 BK Oirlo          0478-502752
leerkracht groep 3
Suus Hoeijmakers- Hesen        Beatrixstraat 38      5864 EC Meerlo          0478-785475
leerkracht groep 1/2
Joyce van den Hombergh         Kanakker 55        5866 BD Swolgen         06-53143141
wpo-leerkracht groep 7b/8
Marijke van Horen           Kruisstraat 1b       5856 AC Wellerlooi        0478-852116
leerkracht groep 4/5 – coördinator taal
Jaap Janssen              Noordsingel 8       5801 GK Venray          06-11492039
conciërge
Desirée van Kessel-Smits        Muurpeper 12        5803 LA Venray          0478-513795
interne begeleider
Hanneke Schütte            Touwslagerstraat 34    5801 RD Venray          06-45260549
leerkracht groep 7B/8
Sjan Vermeulen             Pastoorswal 7       5866 BV Swolgen         0478-851995
medewerkster huishoudelijke dienst
Petra van Well -van Ool        Broekhuizerweg 1      5866 BA Swolgen         0478-692752
onderwijsassistente groep 4/5 – administratief medewerksterCOLLEGE VAN BESTUUR DYNAMIEK SCHOLENGROEP

Jan Jenneskens             Postbus 6162        5960 AD Horst          077-4678020
voorzitter               Expeditiestraat 3a     5961 PX Horst                                                             42
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Ira Reerink           Mezenlaan 21      5866 AK Swolgen     06-41675813
voorzitter - namens de ouders
Linda van Deurzen        Zandhoek 4       5808 BK Oirlo      0478-502752
secretaris - namens het team
Karin Custers          Legert 5        5866 CG Swolgen     0478-691467
lid - namens de ouders
Suus Hoeymakers- Hesen     Beatrixstraat 38    5864 EC Meerlo     0478-785475
lid – namens het team


DE OUDERRAAD

Déanne van Rijswick       Broekhuizerweg 14    5866 BA Swolgen     06-55120089
voorzitter
Martin Ebbenhorst        Hubertusstraat 3    5866 BK Swolgen     0478-692326
penningmeester
Marjan Gooren          Molenstraat 14     5866 AB Swolgen     0478-692598
Leontine Janssen        Boabelweg 10      5866 AP Swolgen     0478-698866
Sonja Kursten          Kanakker 47       5866 BD Swolgen     0478-690095
Rianne van Leendert       Kerkveld 20       5866 BW Swolgen     0478-691600
Julia Nabben          Schoolstraat 28     5866 AX Swolgen     0478-692274


COÖRDINATOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN)

Emmy Palmen           Telefoon: 077-7850679     E-mail: e.palmen@albeng.nl

OVERIGEN

Inspectie van het Onderwijs – Inspectiekantoor Eindhoven - Toezichtgebied Noord
                Postbus 530      5600 AM Eindhoven   040-2197000
BCO-Onderwijsadvies      Postbus 829      5900 AV Venlo     077-3519284
Mevr. A. Suilen (jeugdarts)                         06-21964961
Bureau Jeugdzorg        Noorderhof 14     5804 BV Venray     0478-517484
Advies- en meldpunt Kindermishandeling
                Prinsenstraat 4    5913 ST Venlo     0900-1231230
Sporthal Meerlo        De Leeuwerik 33    5864 BZ Meerlo     0478-691283
GGD Limburg-Noord       Drie Decembersingel 50
                Postbus 1150     5900 BD Venlo     077-8504848
Taxi Geerets (gymvervoer)   Meerloseweg 9     5861 AB Wanssum    0478-532212
Kindertelefoon                               0800-0432
Informatie- en Advieslijn voor ouders over onderwijs            0800-5010
Riagg Jeugdzorg        Molenpad 10      5801 VD Venray     0478-568500
Spring/SSK Klantenservice   Plataanstraat 5    5802 EH Venray     0478-587110
Typecursus Instituut Spijksma Velakker 12      5672 PH Nuenen     040-2832762
Peuterspeelzaal Dreumesbos Swolgen                     0478-691678
Pedagogisch Spreekuur Regio Noord-Limburg                  08861-08861
Dynamiek Samenspel                             077-8508703
Centrum voor Jeugd en Gezin                         088-3300600
                                               43
AANTEKENINGEN
        44

								
To top