Docstoc

VanLuong.Blogspot.Com_BX413

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_BX413 Powered By Docstoc
					  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                MỤC LỤC
Më ®Çu ............................................. 1
PhÇn I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu
tæ chøc cña Chi nh¸nh .............................. 2
 I.1.Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ
 ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn. ........... 2
 I.2.Chøc n¨ng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
 Nguyªn. ............................................. 2
 I.3.C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
 Nguyªn. ............................................. 3
  I.3.1.M« h×nh tæ chøc. ............................ 3
  I.3.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phßng ban. ........ 4
   I.3.2.1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. ............. 4
   I.3.2.2. Phßng kh¸ch hµng doanh nghiÖp. ......... 5
   I.3.2.3. Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n. ............. 5
   I.3.2.4. Phßng qu¶n lÝ rñi ro. ................. 6
   I.3.2.5. Phßng tæng hîp. ........................ 7
   I.3.2.6. Phßng kÕ to¸n. ......................... 7
   I.3.2.7. Phßng tiÒn tÖ kho quü. ................. 8
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh
cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn. .......... 9
 II.1. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i
 Nguyªn. ............................................. 9
  II.1.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. .................. 11
  II.1.2. T×nh h×nh sö dông vèn. ................... 15
  II.1.3 . T×nh h×nh d- nî tÝn dông: ............... 18
  II.1.4 Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh: ............. 20
 II.2. Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi
 nh¸nh. ............................................. 23
  II.2.1 KiÓm so¸t chøng tõ. ....................... 23
  II.2.2 Quy trinh kiÓm so¸t. ...................... 23
  II.2.3. M« t¶. ................................... 23
PhÇn III: NhËn xÐt - kÕt luËn vµ ph-¬ng h-íng ho¹t
®éng n¨m 2010 cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
Nguyªn. ........................................... 25
 III.1. NhËn xÐt vÒ m«i tr-êng kinh doanh. ..........            25
 III.2. ¦u - Nh-îc ®iÓm. ............................            25
  III.2.1. ¦u ®iÓm. ................................            25
  III.2.2. Nh-îc ®iÓm. .............................            26
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 III.3. ChØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2010 cña NHNo&PTNT tØnh
 Th¸i Nguyªn. ....................................... 26
  III.3.1. C¸c gi¶i ph¸p. .......................... 27
KÕt luËn .......................................... 29
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 Më ®Çu
  Ng©n hµng lu«n lµ x-¬ng sèng trong nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ toµn cÇu ®ang suy tho¸i chóng
ta cµng thÊy râ tÇm quan träng cña ng©n hµng. X©y dùng
vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng lu«n lµ mét yªu cÇu vµ
nhiÖm vô quan träng.
  Ngµy nay hÖ thèng ng©n hµng lín m¹nh vµ ph¸t triÓn
kh«ng ngõng c¶ vÒ mÆt chÊt l-îng vµ sè l-îng v× vËy tÝnh
c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng t¨ng cao. Trong
xu thÕ ®ã c¸c ng©n hµng ph¶i thùc sù nç lùc tù c¶i thiÖn
n¨ng lùc cña m×nh vµ søc kháe cña ng©n hµng m×nh, vµ nh-
mét ®iÒu tÊt yÕu lÜnh vùc Marketing ng©n hµng ngµy cµng
®-îc chó träng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i NHNo&PTNT
tØnh Th¸i Nguyªn, em ®· lu«n chó träng ®Õn vÊn ®Ò
Marketing ng©n hµng vµ nhËn thÊy Ng©n hµng N«ng nghiÖp
nãi chung vµ NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn nãi riªng rÊt
chó träng ®Õn vÊn ®Ò nµy. §©y lµ mét ®iÓm kh¸ míi mÎ
trong ho¹t ®éng ng©n hµng vµ ng©n hµng N«ng nghiÖp lµ
mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy.
  Víi nh÷ng ®Þnh h-íng nªu trªn trong b¶n b¸o c¸o nµy
em ®· thùc hiÖn b¶n b¸o c¸o theo nh÷ng phÇn träng t©m
nh- sau:
  PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn, c¬ cÊu bé
m¸y cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn.
  PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn.
  PhÇn III: NhËn xÐt vµ kÕt luËn.
  Do thêi gian thùc tËp vµ qu¸ tr×nh thu thËp d÷ liÖu
h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu xãt vÒ néi dung còng nh- h×nh thøc
tr×nh bµy. Em kÝnh mong nhËn ®-îc sù nhËn xÐt vµ ®ãng
gãp cña thÇy c« ®Ó b¸o c¸o thùc tËp cña em ®-îc hoµn
chØnh h¬n.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

                                       1
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 PhÇn I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ
     c¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh
I.1.Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ
ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn.
  Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt
Nam  ®-îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh 53/N§-H§BT ngµy
26/3/1988 cña Héi ®ång Bé tr-ëng (Nay lµ chÝnh phñ) Ng©n
hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn   n«ng th«n tØnh Th¸i
nguyªn lµ chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ
Ph¸t triÓn  N«ng th«n ViÖt Nam. Víi nhiÖm vô lµ kinh
doanh tiÒn tÖ, tÝn dông, dÞch vô ng©n hµng trªn ®Þa bµn
tØnh Th¸i Nguyªn. Qua 20 n¨m ho¹t ®éng víi c¬ së vËt
chÊt ban ®Çu tiÕp nhËn tõ c¸c chi nh¸nh cña Ng©n hµng
Nhµ n-íc cßn nghÌo nµn, l¹c hËu ®Õn nay ®· cã nh÷ng b-íc
tiÕn v-ît bËc. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng
th«n tØnh Th¸i Nguyªn cã trô së chÝnh t¹i sè 279 ®-êng
Thèng nhÊt Thµnh phè Th¸i Nguyªn, víi tæng sè 359 c¸n
bé, trong ®ã c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc, chiÕm
tû lÖ 52,8% cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn chøc n¨ng kinh
doanh ®a n¨ng. C¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· ®-îc tin
häc ho¸, tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh ®· ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ
m¸y vi tÝnh vµ ®-îc kÕt nèi néi bé trong ph¹m vi toµn
ng©n hµng n«ng nghiÖp tØnh theo ®-êng truyÒn riªng. C¸c
chi nh¸nh lo¹i III ®Òu ®-îc trang bÞ xe chuyªn dïng ®Ó
phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ngò c¸n bé th-êng
xuyªn ®-îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m n©ng cao kiÕn
thøc nghiÖp vô còng nh- c¸c kü n¨ng kh¸c ®Ó ®¸p øng yªu
cÇu ngµy cµng cao cña ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi
héi nhËp.
I.2.Chøc  n¨ng   cña  chi   nh¸nh   NHNo&PTNT     tØnh    Th¸i
Nguyªn.
  Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh- ®ßi
hái cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn ho¹t ®éng c¸c
nghiÖp vô c¬ b¶n nh- sau:
                                        2
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


      -TiÕp nhËn vèn ñy th¸c, tµi trî do NHNo&PTNT ViÖt
    Nam chØ ®Þnh ®Ó thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh v¨n hãa, kinh tÕ,
    x· héi.
      -ChiÕt khÊu th-¬ng phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu vµ
    c¸c giÊy tê trÞ gi¸ b»ng tiÒn. Lµm dÞch vô thanh to¸n
    gi÷a c¸c ng©n hµng, cÊt gi÷, b¶o qu¶n, qu¶n lÝ c¸c chøng
    kho¸n, giÊy tê cã gi¸ vµ c¸c tµi s¶n quý kh¸c cho kh¸ch
    hµng.
      -Thùc hiÖn c¸c dÞch vô t- vÊn vÒ tiÒn tÖ, ®¹i lý
    ng©n hµng, dÞch vô b¶o hiÓm, qu¶n lý tiÒn vèn vµ c¸c dù
    ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn theo yªu cÇu kh¸ch hµng.
    I.3.C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
    Nguyªn.
      Bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
    Nguyªn ®-îc tæ chøc thµnh ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban
    chøc n¨ng.
      Ban gi¸m ®èc gåm: 1 gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc.
      C¸c phßng ban gåm: phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng
    kh¸ch hµng doanh nghiÖp, phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n, phßng
    qu¶n lÝ rñi ro, phßng tæng hîp, phßng kÕ to¸n, phßng
    tiÒn tÖ kho quü.
    I.3.1.M« h×nh tæ chøc.
     S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i
                 Nguyªn

                   Gi¸m ®èc                                    Phã gi¸m ®èc 4
 Phã gi¸m     Phã gi¸m ®èc       Phã gi¸m ®èc        phô tr¸ch 1
  ®èc 1         2             3          chi nh¸nh trùc
                                      thuéc                   Phßng      Phßng
Phßng   Phßng     Phßng    qu¶n      tæng     Phßng      Phßng
tæ    kh¸ch     kh¸ch    lÝ rñi     hîp      kÕ        tiÒn
chøc    hµng     hµng     ro              to¸n       tÖ 3
hµnh   doanh      c¸                             kho
chÝnh   nghiÖp     nh©n                            quü
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                      (Nguån:    Phßng   tæ    chøc
hµnh chÝnh)
I.3.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phßng ban.
  I.3.2.1.   Phßng tæ chøc hµnh chÝnh.
  a.Chøc n¨ng:
  -Tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o t¹i chi nh¸nh theo ®óng
chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc.
  -Qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng v¨n phßng phôc vô ho¹t ®éng
kinh doanh t¹i chi nh¸nh, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c b¶o vÖ
an ninh, an toµn chi nh¸nh.
  b.NhiÖm vô:
  -Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi
cho c¸n bé nh©n viªn trong toµn chi nh¸nh.
  -Qu¶n lÝ lao ®éng tuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng s¾p
xÕp c¸n bé phï hîp víi chøc n¨ng tr×nh ®é vµ yªu cÇu
nhiÖm vô kinh doanh.
  -Mua s¾m tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng, trang thiÕt bÞ
phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
  -Theo dâi, b¶o d-ìng söa ch÷a tµi s¶n c«ng cô lao
®éng theo ñy quyÒn.


                                        4
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  I.3.2.2. Phßng kh¸ch hµng doanh nghiÖp.
  a.Chøc n¨ng:
  -Giao dÞch víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp cã
quan hÖ giao dÞch víi chi nh¸nh.
  -Khai th¸c vèn b»ng ViÖt Nam ®ång vµ ngo¹i tÖ.
  -Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, qu¶n lÝ c¸c s¶n
phÈm tÝn dông, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, giíi thiÖu vµ b¸n c¸c
s¶n phÈm dÞch vô.
  b. NhiÖm vô:
  -Khai th¸c c¸c nguån vèn b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ.
  -TiÕp thÞ hç trî, ch¨m sãc kh¸ch hµng, t- vÊn cho
kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých cña ng©n hµng.
  -ThÈm ®Þnh, x¸c ®Þnh, qu¶n lÝ c¸c giíi h¹n tÝn dông
cho kh¸ch hµng.
  -Qu¶n lÝ c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®-îc cÊp, qu¶n lÝ tµi
s¶n ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.
  -Cung cÊp hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cña kh¸ch hµng
cho phßng qu¶n lÝ rñi ro.
  -Thùc hiÖn chÊm ®iÓm xÕp h¹ng tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c
kh¸ch hµng cã nhu cÇu quan hÖ giao dÞch vµ ®ang cã nhu
cÇu giao dÞch tÝn dông víi chi nh¸nh.
  I.3.2.3.   Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n.
  a.Chøc n¨ng:
  -Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n lµ phßng nghiÖp vô trùc
tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng lµ c¸c c¸ nh©n ®Ó khai
th¸c vèn b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ.
  -Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tÝn dông,
qu¶n lÝ c¸c s¶n phÈm tÝn dông phï hîp víi chÕ ®é, thÓ lÖ
hiÖn hµnh cña ng©n hµng Nhµ n-íc vµ h-íng dÉn cña
NHNo&PTNT ViÖt Nam.
  -Trùc tiÕp qu¶n c¸o, tiÕp thÞ, giíi thiÖu, b¸n c¸c
s¶n phÈm dÞch vô cho c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n, qu¶n lÝ
ho¹t ®éng c¸c quü tiÕt kiÖm ®iÓm giao dÞch.

                                       5
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  b.NhiÖm vô:
  -Khai th¸c c¸c nguån vèn b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ.
  -TiÕp thÞ hç trî, ch¨m sãc kh¸ch hµng, t- vÊn cho
kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých cña ng©n hµng.
  -ThÈm ®Þnh, x¸c ®Þnh, qu¶n lÝ c¸c giíi h¹n tÝn dông
cho kh¸ch hµng c¸ nh©n.
  -Qu¶n lÝ c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®-îc cÊp, qu¶n lÝ tµi
s¶n ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.
  -Cung cÊp hå s¬, tµi liÖu, th«ng tin cña kh¸ch hµng
cho phßng qu¶n lÝ rñi ro.
  -Thùc hiÖn chÊm ®iÓm xÕp h¹ng tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c
kh¸ch hµng c¸ nh©n cã quan hÖ vµ cã nhu cÇu giao dÞch
tÝn dông víi chi nh¸nh.
  I.3.2.4.   Phßng qu¶n lÝ rñi ro.
  a.Chøc n¨ng:
  -§¶m b¶o tu©n thñ c¸c giíi h¹n tÝn dông cho tõng
kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh hoÆc t¸i thÇm ®Þnh kh¸ch hµng, dù
¸n, ph-¬ng ¸n ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông.
  -ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vµ xö lÝ c¸c kho¶n nî cã
vÊn ®Ò (C¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî, nî qu¸ h¹n, nî xÊu
).
  -Qu¶n lÝ, khai th¸c vµ xö lÝ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay
theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc nh»m thu håi c¸c kho¶n nî gèc
vµ l·i tiÒn vay, qu¶n lÝ, theo dâi, thu håi c¸c kho¶n nî
®· ®-îc xö lÝ rñi ro.
                                       6
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  b.NhiÖm vô:
  -§Ò xuÊt møc t¨ng tr-ëng tÝn dông, ®Ò xuÊt danh s¸ch
kh¸ch hµng cÇn h¹n chÕ, tÝn dông hoÆc ngõng quan hÖ tÝn
dông.
  -Theo dâi qu¶n lÝ c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò, nî qu¸
h¹n.
  -Thùc hiÖn thÈm ®Þnh ®éc lËp, t¸i thÈm ®Þnh, ®¸nh
gi¸ rñi ro.
  -ChÊm ®iÓm, xÕp h¹ng tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng cã
quan hÖ tÝn dông víi chi nh¸nh.
  -KiÓm tra viÖc thùc hiÖn hå s¬ tÝn dông, gi¸m s¸t
thùc hiÖn c¸c kho¶n cÊp tÝn dông vµ viÖc nhËp d÷ liÖu
®èi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông t¹i chi nh¸nh.
  I.3.2.5. Phßng tæng hîp.
  a.Chøc n¨ng:
  -Phßng tæng hîp cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc
chi nh¸nh dù kiÕn kÕ ho¹ch kinh doanh tæng hîp.
  -Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh.
  -Thùc hiÖn b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng n¨m cña chi nh¸nh.
  b.NhiÖm vô:
  -Dù kiÕn kÕ ho¹ch kinh doanh, ph©n tÝch tµi chÝnh.
  -Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t
®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh.
  -Lµm ®Çu mèi c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng
Nhµ n-íc vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam.
  -Lµm c«ng t¸c thi ®ua cña chi nh¸nh.
  I.3.2.6. Phßng kÕ to¸n.
  a.Chøc n¨ng:
  -Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng qu¶n lÝ tµi chÝnh, chi
tiªu    néi    bé    t¹i    chi   nh¸nh,
-Cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng liªn quan ®Õn nghiÖp vô
thanh to¸n, xö lÝ, h¹ch to¸n c¸c giao dÞch.


                                       7
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  b.NhiÖm vô:
  -ChØ ®¹o bé phËn thanh to¸n ®iÖn to¸n, qu¶n lÝ hÖ
thèng giao dÞch trªn m¸y, thùc hiÖn më, ®ãng giao dÞch
cho chi nh¸nh hµng ngµy.
  -NhËn c¸c d÷ liÖu tham sè míi nhÊt tõ NHNo&PTNT ViÖt
Nam, thiÕt lËp th«ng sè ®Çu ngµy ®Ó thùc hiÖn hoÆc kh«ng
thùc hiÖn c¸c giao dÞch, phèi hîp ®¶m b¶o th«ng suèt.
  -Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n víi kh¸ch hµng:
më ®ãng c¸c tµi kho¶n, thùc hiÖn c¸c giao dÞch, b¸n SÐc
cho kh¸ch hµng.
  I.3.2.7. Phßng tiÒn tÖ kho quü.
  Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô:
  -Qu¶n lÝ an toµn kho quü, qu¶n lÝ quü tiÒn mÆt theo
quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam.
  -ứng vµ thu tiÒn tõ c¸c quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao
dÞch trong vµ ngoµi quÇy.
   -Thu chi tiÒn mÆt cho c¸c doanh nghiÖp cã thu chi
tiÒn mÆt lín.
                                       8
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt-
    kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT
        tØnh Th¸i Nguyªn.
II.1. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i
Nguyªn.
  NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn ho¹t ®éng theo chØ ®¹o
cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ linh ho¹t ¸p dông c¸c chÝnh
s¸ch cña chi nh¸nh ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa bµn
ho¹t ®éng. Do vËy NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn cã c¸c ho¹t
®éng kinh doanh nh- sau:
  a. Huy ®éng vèn :
   NhËn tiÒn göi cã k× h¹n vµ kh«ng k× h¹n b»ng VN§
vµ ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c-.
   NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm d-íi nhiÒu h×nh thøc phong
phó vµ hÊp dÉn: tiÕt kiÖm cã k× h¹n vµ kh«ng k× h¹n b»ng
VN§ vµ ngo¹i tÖ, tiÕt kiÖm dù th-ëng vµ tiÕt kiÖm tÝch
lòy.
   C¸c th«ng tin vÒ l·i suÊt, k× h¹n míi lu«n ®-îc
cËp nhËt vµ niªm yÕt réng r·i cho kh¸ch hµng ®-îc biÕt
vµ lùa chän k× h¹n cho thÝch hîp.
   Ph¸t hµnh k× phiÕu, tr¸i phiÕu.
   Tuy nhiªn m¶ng huy ®éng nµy chØ chiÕm tØ träng vèn
nhá trong c¬ cÊu vån cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn
(0.16% c¸c c«ng cô nî).
  b. Cho vay ®Çu t- :
   Cho vay ng¾n h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ.
   Cho vay trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ.
   Tµi trî xuÊt, nhËp khÈu, chiÕt khÊu bé chøng tõ
hµng xuÊt.
   §ång tµi trî vµ cho vay hîp vèn ®èi víi nh÷ng dù
¸n lín, thêi gian hoµn vèn dµi.


                                       9
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Cho vay tµi trî theo ch-¬ng tr×nh lín cña
NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ cña Ng©n hµng trung -¬ng (hç trî
l·i suÊt cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá) vµ c¸c hiÖp
®Þnh tÝn dông khung.
   ThÊu chi, cho vay tiªu dïng.
   Hïn vèn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc tÝn
dông vµ c¸c tæ chøc ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong n-íc vµ
quèc tÕ.
   §Çu t- trªn thÞ tr-êng vèn vµ thÞ tr-êng tiÒn tÖ
trong n-íc vµ quèc tÕ.
  Trong m¶ng cho vay ®Çu t- NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn
chó träng vµo viÖc cho vay c¸c doanh nghiÖp cã lÞch sö
ph¸t triÓn l©u ®êi, c¸c lµng nghÒ, c¸c doanh nghiÖp cã
lÜnh vùc ho¹t ®éng an toµn, c¸c khu c«ng nghiÖp (kÕt hîp
víi kh©u thÈm ®Þnh vµ qu¶n lÝ rÊt chÆt chÏ). ChÝnh v×
vËy m¶ng cho vay ®Çu t- nµy lµ m¶ng chÝnh trong ho¹t
®éng thu phÝ dÞch vô cña ng©n hµng ®em l¹i nguån lîi
nhuËn ®¸ng kÓ.
  c. B¶o l·nh:
   B¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh cho c¸c hîp ®ång trong
n-íc vµ quèc tÕ: b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn
hîp ®ång, b¶o l·nh thanh to¸n.
     Thanh to¸n vµ tµi trî th-¬ng m¹i.
   Ph¸t hµnh thanh to¸n th- tÝn dông nhËp khÈu, th«ng
b¸o, x¸c nhËn, thanh to¸n th- tÝn dông nhËp khÈu.
   Nhê thu xuÊt nhËp khÈu (collection), nhê thu hèi
phiÕu tr¶ ngay (D/P) vµ nhê thu chÊp nhËn hèi phiÕu
(D/A).
   ChuyÓn tiÒn trong n-íc vµ quèc tÕ.
   ChuyÓn tiÒn nhanh Westen Union.
   Thanh to¸n ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, SÐc, chi
tr¶ l-¬ng cho doanh nghiÖp qua tµi kho¶n, qua ATM.

                                        10
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


      Chi tr¶ kiÒu hèi.
    d.   Ng©n quü:
      Mua b¸n ngo¹i tÖ (Spot, Forward, Swap).
      Mua b¸n c¸c chøng tõ cã gi¸ (tr¸i phiÕu chÝnh phñ,
   tÝn phiÕu kho b¹c, th-¬ng phiÕu).
      Thu chi hé VN§ vµ ngo¹i tÖ b»ng tiÒn mÆt.
      Cho thuª kÐt s¾t, cÊt gi÷ b¶o qu¶n vµng b¹c, ®¸
   quý, giÊy tê cã gi¸, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ.
      Trong m¶ng nµy c¸c ho¹t ®éng lu«n ®-îc thùc hiÖn
   theo quy tr×nh chuÈn vµ qu¶n lÝ rñi ro tèt nªn còng gãp
   phÇn ®em l¹i nguån thu cho NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn.
   II.1.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn.
     NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn rÊt tÝch cùc trong c«ng
   t¸c huy ®éng nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh
   tù tóc cña ng©n hµng, bëi chÝnh nguån vèn nµy cung cÊp
   dåi dµo cho c¸c ho¹t ®éng cho vay kh¸c cña ng©n hµng
   thªm hiÖu qu¶. Sau ®©y lµ t×nh h×nh huy ®éng vèn cña
   ng©n hµng trong mét sè thêi k×:
       Tình hình huy động vốn        ĐVT: Tỉ đồng                  2007        2008        2009
STT      Néi dung            TØ          TØ         TØ
                  Sè         Sè         Sè
                       träng        träng        träng
                  tiÒn        tiÒn        tiÒn
                        %          %          %
                   434.        822.
 I  TGDN               7   46.13    5    45.63   663.7  55.41
                   175.        148.
 1  TGKKH              9         4         249.4
                   215.        616.
 2  TGKH < 12 th¸ng         8         1         340.9
   TGKH tõ 12 - 24
 3  th¸ng              43         58         73.4
                            799.         530.8
II  TiÒn göi tiÕt kiÖm       413   43.83    1    44.33    3   44.32
                   157.        494.
 1  TGTKKKH             3         6         17.03

                                           11
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                          165.
2  TGTKKH < 12 th¸ng      141         5         407.9
  TGKH tõ 12 - 24                123.
4  th¸ng            98.5         6          99

3  TGTKKH > 24 th¸ng      16.2        15.4         6.9
  Ph¸t hµnh c¸c c«ng     94.6        180.
III cô nî             5   10.04    9    10.04   3.24   0.27
                          130.
1  K× phiÕu          34.3         9         1.26

2  Tr¸i phiÕu         0.15         50          0

3  GTCG kh¸c          60.2         0        1.98
                942.        1802       1197.
  Tæng             35         .5        77
                               (Nguån:   B¶ng
  c©n ®èi kÕ to¸n-phßng TCKT)
    Ph©n tÝch:
    Trong t×nh h×nh kinh tÕ suy tho¸i toµn cÇu NHNo&PTNT
  tØnh Th¸i Nguyªn vÉn duy tr× kh¸ tèt ho¹t ®éng huy ®éng
  nguån vèn kinh doanh cho ng©n hµng, gãp phÇn duy tr×
  tÝnh æn ®Þnh trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ, ®¶m b¶o t©m lý cho
  kh¸ch hµng tr-íc sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ nãi chung
  vµ ngµng ng©n hµng nãi riªng.
    Nh×n chung b¶ng sè liÖu cho thÊy t×nh h×nh huy ®éng
  vèn cña n¨m 2008 lµ tèt nhÊt ®¹t tæng nguån huy ®éng cao
  nhÊt (so víi n¨m 2007 t¨ng 96.04 %), sang ®Õn n¨m 2009
  tuy tæng nguån huy ®éng gi¶m nh-ng vÉn cao h¬n n¨m 2007
  (t¨ng 27 % so víi n¨m 2007, gi¶m 35 % so víi n¨m 2008).
    Nh- ta thÊy nguån vèn huy ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng
  lµ tõ tiÒn göi doanh nghiÖp vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm, nguån
  vèn nµy lu«n ë møc cao (chiÕm 89.96 % tæng nguån n¨m
  2007 vµ 87.78% n¨m 2008 vµ lªn tíi 99.73% trong n¨m
  2009).
    Do chÞu ¶nh h-ëng cña suy tho¸i vµ c¸c bÊt           æn vÒ tµi
  chÝnh nªn t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh           vµ c¸c tæ
  chøc tµi chÝnh kh¸c trong n¨m 2009 lµ v« cïng           khã kh¨n,
  c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ            vµ nh÷ng

                                         12
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thay ®æi bÊt ngê trong t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giê ®· ¶nh
h-ëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña ng©n
hµng. Ta cã thÓ thÊy chñ yÕu kh¸ch hµng muèn göi nh÷ng
kho¶n tiÒn göi cã l·i suÊt cao, tr¸nh sù mÊt gi¸ cña
®ång tiÒn trong thêi k× nµy nªn tØ träng nguån tiÒn göi
tiÕt kiÖm lµ kh¸ cao tËp trung vµo lo¹i k× h¹n d-íi 12
th¸ng ®Ó cã thÓ thÝch nghi víi nh÷ng biÕn ®éng bÊt
th-êng cña l·i suÊt trong thêi gian nµy vµ sù c¹nh tranh
khèc liÖt vÒ khuyÕn m¹i cña c¸c ng©n hµng.
  H¬n n÷a NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn lu«n ¸p dông c¸c
chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch
hµng nªn l-îng vèn huy ®éng kh«ng cã g× biÕn ®éng lín,
vÉn ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng vµ
®em l¹i kh¶ n¨ng sinh lêi.
                                       13
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


             BiÓu ®å t×nh h×nh huy ®éng vèn

                    10,04%
                             46,13%

                 43,83%
             TGDN
             TiÒn göi tiÕt kiÖm
             Ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî  N¨m 2007

   10,04%                            0,27%
             45,63%           44,32%
                                       55,41%
44,33%
  Năm                                      2008
  Năm 2009
    Nh×n vµo biÓu ®å cña ng©n hµng ta cã thÓ thÊy nh×n
  chung c¸c n¨m kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng, tuy nhiªn c¸c
  c«ng cô nî ch-a ph¸t huy ®-îc tÝnh huy ®éng vèn linh
  ho¹t cña m×nh, ch-a thùc sù lµ c«ng cô huy ®éng vèn hiÖu
  qu¶ cho ng©n hµng, ®©y lµ t×nh tr¹ng chung cho c¸c ng©n
  hµng trong thêi ®iÓm nh¹y c¶m nµy.
    Do ng©n hµng cã lîi thÕ lµ ng©n hµng lín, uy tÝn nªn
  tuy l·i suÊt cã phÇn thÊp h¬n c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i
  kh¸c nh-ng vÉn rÊt ®-îc kh¸ch hµng tin cËy vµ sö dông
  dÞch vô còng nh- tiÕp tôc göi tiÒn t¹i chi nh¸nh. Trong
  thêi buæi kinh tÕ suy tho¸i ngoµi chøc n¨ng kinh doanh
  tiÒn th× ng©n hµng cßn ph¶i kinh doanh c¶ “niÒm tin”, cã
  nh- vËy ng©n hµng míi cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn vµ v-ît

                                          14
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   qua ®-îc giai ®o¹n khã kh¨n, tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ
   cña m×nh trªn thÞ tr-êng.
   II.1.2. T×nh h×nh sö dông vèn.
      Cho vay lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c
   ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng, v× thÕ mµ NHNo&PTNT tØnh
   Th¸i Nguyªn lu«n ®Èy m¹nh c«ng t¸c cho vay ®Ó ®¶m b¶o
   dßng vèn lu«n ®-îc l-u chuyÓn vµ sö dông mét c¸ch hiÖu
   qu¶ nhÊt ®¶m b¶o tÝnh an toµn trong sö dông vèn, t¨ng
   kh¶ n¨ng sinh lêi vµ t¹o lîi Ých kinh tÕ cho x· héi mét
   c¸ch tÝch cùc nhÊt.
     §Ó quan s¸t thÊy kh¸i qu¸t t×nh h×nh sö dông vèn cña
   ng©n hµng ta cã thÓ quan s¸t biÓu ®å sau


   §VT: tØ ®ång

                    Tình hình sử dụng vốn

                   2006         2007         2008

                      TØ          TØ      TØ
stt     Néi dung       Sè          Sè
                      träng        träng Sè tiÒn träng
                 tiÒn         tiÒn
                       %          %       %

   Cho   vay   ng¾n
 1  h¹n            565.3   70.96   686.96 75.70     1040.4   81.54

   Cho   vay   trung
 2  h¹n            62.12    7.80   75.55   8.33   109.12    8.55

 3  Cho vay dµi h¹n     166.54   20.91   143.17 15.78     124.69    9.77

   Cho vay tµi trî
 4  ñy th¸c          2.68    0.34   1.75    0.19    1.75    0.14

   Tæng           796.64    100%   907.43   100%   1275.96    100%
                                           15
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368             T×nh h×nh     sö dông vèn                          1275.96


                      907.43


                     796.64         0       500    1000     1500


           Năm 2007     Năm 2008   Năm 2009


              (Nguån: Phßng KTTC)
  Nh×n vµo sè liÖu b¶ng ë trªn cã suy gi¶m tõ n¨m 2008
®Õn 2009 nh-ng t×nh h×nh sö dông vèn cña ng©n hµng rÊt
æn ®Þnh vµ cã sù t¨ng tr-ëng ®Òu ®Æn.
  + N¨m 2007 tæng nguån cho vay chØ lµ 796.64 tØ ®ång
nh-ng ®Õn n¨m 2008 lªn tíi  907.43 tØ ®ång (t¨ng gÇn
14%) , ®Õn n¨m 2009 tæng nguån cho vay lµ 1275.96 tØ
®ång (t¨ng 40.6% so víi n¨m 2008, h¬n 60% so víi n¨m
2007).
  Song song víi c«ng t¸c cho vay, phßng qu¶n lÝ rñi ro
còng lu«n theo dâi vµ th«ng b¸o kÞp thêi c¸c kh¸ch hµng
cã vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh, ®¶m b¶o qu¶n trÞ tèt vµ cho vay
®óng ®èi t-îng. Nh×n chung, chñ yÕu ng©n hµng cho vay
ng¾n h¹n, bëi chØ tiªu nµy lu«n ë møc cao trong 3 n¨m
(trªn 70% tæng nguån cho vay).
  NÕu nh- n¨m 2007 cho vay ng¾n h¹n chØ cã 565.3 tØ
®ång (chiÕm 70.96% tæng sè vèn cho vay) th× ®Õn n¨m 2008
sè vèn cho vay ®· lªn tíi 686.96 tØ ®ång (chiÕm 75.7%
tæng sè vèn cho vay) t¨ng 21%, vµ ®Õn n¨m 2009 t¨ng h¼n
51% so víi n¨m 2008. N¨m 2008 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m
2009 do kinh tÕ cã sù t¨ng tr-ëng v-ît bËc nªn nhu cÇu
vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ v« cïng lín, thªm vµo ®ã
nguån vèn cña ng©n hµng lu«n æn ®Þnh nªn t¹o ®-îc sù tÝn
nhiÖm ë kh¸ch hµng, nhê thÕ mµ ho¹t ®éng cho vay cña
                                       16
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ng©n hµng lu«n t¹o ®-îc nguån doanh thu lín vµ æn ®Þnh
cho ng©n hµng.
  Cho vay trung h¹n cña ng©n hµng còng t¨ng qua c¸c
n¨m nh-ng chiÕm tØ träng kh«ng lín l¾m, còng do tÝnh
chÊt cña nguån huy ®éng mµ ¶nh h-ëng phÇn nµo ®Õn ho¹t
®éng cho vay trung vµ dµi h¹n.
  Cho vay dµi h¹n vµ cho vay ñy th¸c chiÕm tØ träng
rÊt nhá trong tæng tµi s¶n vµ cã xu h-íng gi¶m vµ quy
m«. §©y lµ lo¹i tµi s¶n Ýt rñi ro vµ ®em l¹i nguån thu
nhËp ®¸ng kÓ cho ng©n hµng. Quy m« cña c¶ hai chØ tiªu
nµy ®Òu gi¶m dÇn qua c¸c n¨m cô thÓ nh- sau :
  + Cho vay dµi h¹n n¨m 2007 lµ 166.54 tØ ®ång chiÕm
20.91% tæng nguån cho vay, ®Õn n¨m 2008 lµ 143.17 tØ
®ång vµ chØ cßn chiÕm 15.78%tæng nguån cho vay, vµ ®Õn
n¨m 2009 gi¶m h¼n xuèng cßn 124.69 tØ ®ång chiÕm 9.77%
tæng nguån cho vay.
  + Cho vay tµii trî ñy th¸c n¨m 2007 lµ 2.68 tØ ®ång
vËy mµ n¨m 2008 vµ 2009 cïng xuèng cßn 1.75 tØ ®ång
                                       17
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


     §Ó nh×n thÊy râ t×nh h×nh huy ®éng vèn ta cã thÓ
   quan s¸t c¸c biÓu ®å sau:

                           0,34%
          Cho vay ng¾n     20,91%
                     h¹n
          Cho vay trung h¹n
                    7,80%
          Cho vay dµi h¹n                70,96%
          Cho vay tµi trî ñy th¸c
                          Năm 2007
                                9,77%0,14%
     15,78% 0,19%
                            8,55%
 8,33%


               75,70%                       81,54%
Năm 2008                         Năm 2009


   II.1.3 . T×nh h×nh d- nî tÝn dông:
     Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô sinh
   lêi lín nhÊt cña ng©n hµng vµ còng tiÒm Èn kh«ng Ýt rñi
   ro. §Ó qu¶n lÝ rñi ro ng©n hµng thµnh lËp phßng qu¶n lÝ
   rñi ro, tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó
   thÈm ®Þnh mét c¸ch bµi b¶n vµ kÜ l-ìng c¸c kho¶n tÝn
   dông. Sau ®©y lµ t×nh h×nh d- nî tÝn dông ®-îc ph©n lo¹i
   theo quyÕt ®Þnh 493 cña Ng©n hµng Nhµ n-íc:
                                           18
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                               T×nh    h×nh   d-   nî  tÝn
        dông

                                     §VT: tØ ®ång

                    2007         2008           2009

                      TØ           TØ            TØ
STT   Néi dung         Sè          Sè
                      träng         träng   Sè tiÒn    träng
                 tiÒn         tiÒn
                        %           %           %

   Nî ®ñ tiªu
 1  chuÈn          794.68   28.36    905   28.27   1204.6      57.5

 2  Nî cÇn chó ý       274.7    9.80    808   25.24      646     30.8

 3  Nî nghi ngê        434    15.49    161.9   5.06     230.7     5.06

   Nî cã kh¶ n¨ng
 4  mÊt vèn          1299   46.35   1326.6 41.44       13.45     6.64

   Tæng           2802.4         3201.5        2094.75   (Nguån phßng KTTC)
     Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh chÊt l-îng
   c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng ®· c¶i thiÖn ®¸ng kÓ qua
   c¸c n¨m, tØ lÖ c¸c kho¶n nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn gi¶m ®i
   râ rÖt, vµ cho ®Õn n¨m 2009 th× con sè t-¬ng ®èi gÇn nh-
   lµ kh«ng ®¸ng kÓ.
     NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn cã t×nh h×nh cho vay t¨ng
   tr-ëng m¹nh qua c¸c n¨m, bªn c¹nh ®ã do lu«n tu©n thñ
   nguyªn t¾c thËn träng trong qu¶n lÝ rñi ro mµ hÇu hÕt
   c¸c kho¶n nî cã yÕu tè rñi ro ®Òu ®-îc ng©n hµng xÕp chñ
   yÕu vµo nhãm nî nghi ngê vµ nî cÇn chó ý.
     Nî nghi ngê: ChØ tiªu nµy lu«n ®-îc qu¶n trÞ chÆt
   chÏ nªn kh«ng cã sù biÕn ®éng qua c¸c n¨m, n¨m 2008 chØ
   chiÕm 15.49%, n¨m 2009 gi¶m xuèng chØ cßn 5.06%, vµ vÉn
   gi÷ nguyªn ë møc ®ã trong n¨m 2009.
                                             19
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn: Quan s¸t b¶ng sè liÖu ta cã
  thÓ thÊy n¨m 2007 tØ lÖ nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn chiÕm tØ
  träng kh¸ cao 46.35%, chØ tiªu nµy ®Õn n¨m 2008 gi¶m
  chót Ýt cßn 41.44% tæng d- nî, tuy nhiªn ®Õn n¨m
  2009,víi sù nç lùc cña b¶n th©n ng©n hµng cïng víi nh÷ng
  biÖn ph¸p hç trî cña nhµ n-íc qua c¸c chÝnh s¸ch hç trî
  doanh nghiÖp, hç trî n«ng d©n v-ît qua khã kh¨n, thiªn
  tai vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî kh¸c ng©n hµng ®· gi¶m ®-îc
  tØ lÖ nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn xuèng cßn xÊp xØ 7%. Nh-ng
  ®Õn n¨m 2009 tØ lÖ nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn gi¶m ®i râ
  rÖt, tØ lÖ nî ®ñ tiªu chuÈn chiÕm tØ träng lín (57.5%).
     Ng©n hµng cÇn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro
  cña c¸c c¸n bé trong kh©u thÈm ®Þnh vµ qu¶n trÞ ®Ó c¶i
  thiÖn vµ æ ®Þnh h¬n t×nh h×nh d- nî tÝn dông trong c¸c
  n¨m tiÕp theo.
  II.1.4 Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh:
    KÕt qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh phÇn nµo ho¹t ®éng tµi
  chÝnh cña ng©n hµng, qua ®ã ta cã thÓ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc
  cña ng©n hµng còng nh- søc kháe cña ng©n hµng ®ã. §Ó t×m
  hiÓu râ h¬n vÒ NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn ta sÏ xem xÐt
  ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng hai n¨m gÇn ®©y:

   KÕt qu¶ kinh doanh
                                §VT: tØ ®ång
                          2008          2009

STT      Néi dung                TØ          TØ
                     Sè     träng    Sè
                                     träng
                    tiÒn          tiÒn
                           %           %
I   PhÇn thu             244.4   100.00    294   100.00
   1. Thu l·i cho vay         109    44.59    181   61.56
   2.  Thu  l·i     ®iÒu
   chuyÓn vèn             96    39.27    84.3   28.67
   3. Thu nhËp bÊt th--
   êng                29.2    11.94    13.7    4.65
   4. Thu dÞch vô           7.7     3.10    9.8    3.33

                                         20
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   5. Thu kh¸c             2.1    1.10    5.2     1.79
II  PhÇn chi             209.5    100.00    248   100.00
   1. Chi tr¶ l·i tiÒn
   göi                 142    76.78    194     78.22
   2. Chi néi bé          35.6    16.75     15    6.04
   3. TrÝch dù phßng rñi
   ro          31.9         15.22     15.7   6.33
   4. Kh¸c             0      0.00     23.3   9.41
III Lîi nhuËn tr-íc thuÕ       34.9           46
IV  ThuÕ TNDN            8.725           11.5

V   Lîi nhuËn sau thuÕ       26.175          34.5
             Tình hình thu - chi 2008- 2009


                             100%
            209.5       248      80%
                             60%      Chi
                                    Thu
                             40%
            244.4       294
                             20%
                             0%
              2008       2009

     (Nguån: Trung t©m NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn)
    Nh×n chung qua hai n¨m 2008, 2009 t×nh h×nh Thu- Chi
  cña ng©n hµng ®Òu cã xu h-íng t¨ng râ rÖt. Thu cña n¨m
  2008 lµ 244.4 tØ ®ång th× n¨m 2009 ®· t¨ng lªn lµ 294 tØ
  ®ång, t¨ng tíi 20.3%. Chi cña n¨m 2008 lµ 209.5 tØ ®ång
  ®Õn n¨m 2009 lµ 248 tØ ®ång t¨ng 18.3%.


                                          21
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  T×nh tr¹ng Thu- Chi t¨ng vät ®ã cña ng©n hµng còng
lµ b×nh th-êng bëi mét phÇn do tèc ®é l¹m ph¸t cña n¨m
2009 kh¸ cao, h¬n thÕ n÷a ng©n hµng cã t×nh h×nh huy
®éng tèt nªn sè tiÒn ph¶i trÝch ra tr¶ l·i còng cao h¬n.
   PhÇn Thu:
   Nh×n chung, nguån thu chñ yÕu cña ng©n hµng lµ tõ
l·i  cho vay n¨m 2008 chiÕm 44.59% tæng nguån thu, cßn
n¨m  2009 lªn tíi 61.56% tæng nguån thu. Do t×nh h×nh cho
vay  cña ng©n hµng t¨ng tr-ëng tèt nªn chØ tiªu Thu l·i
cho  vay n¨m 2009 t¨ng 66% so víi n¨m 2008.
  Thu tõ dÞch vô cßn chiÕm tØ träng thÊp, chñ yÕu chØ
thu tõ phÝ b¶o l·nh, phÝ më L/C, phÝ thanh to¸n, ch-a
trë thµnh nguån thu chñ yÕu cña ng©n hµng, môc tiªu cña
ng©n hµng trong nh÷ng n¨m tíi lµ sÏ tÝch cùc ph¸t triÓn
m¶ng dÞch vô nµy, biÕn nã trë thµnh nguån thu chÝnh cho
ng©n hµng.
   PhÇn Chi:
  Do nghiÖp vô chñ yÕu cña ng©n hµng lµ huy ®éng tiÒn
göi nªn phÇn chi cho tr¶ l·i còng lu«n chiÕm tØ träng
cao (76.78% n¨m 2007, vµ 78.22% tæng Chi n¨m 2009).
  Chi néi bé cã gi¶m (n¨m 2008 lµ 35.6 tØ ®ång th× ®Õn
n¨m 2009 chØ cßn lµ 15 tØ ®ång) do ng©n hµng thùc hiÖn
nghiªm tóc chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm trong chi tiªu ng©n
s¸ch, th¾t chÆt c¸c kho¶n chi tiªu bÊt hîp lÝ, gi¶m mua
s¾m TSC§.
  Chi dù phßng rñi ro gi¶m râ rÖt n¨m 2008 lµ 31.9 tØ
®ång chiÕm 15.22% tæng chi, nh-ng ®Õn n¨m 2009 chØ cßn
lµ 15.7 tØ ®ång chiÕm 6.33% tæng chi. Cã ®-îc kÕt qu¶
nh- vËy lµ nhê sù qu¶n trÞ rñi ro hiÖu qu¶ cña ng©n
hµng, lu«n t«n träng nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n
vµ cho vay, nhÊt lµ trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ngµy cµng
nhiÒu biÕn ®éng nh- ngµy nay.
   Nh×n chung tæng thu cña ng©n hµng lu«n lín h¬n
tæng chi cña ng©n hµng, nhê vËy mµ ng©n hµng lu«n lµm ¨n


                                        22
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cã l·i, lîi nhuËn sau khi nép thuÕ t¨ng tõ 26.175 tØ
®ång n¨m 2008 lªn 34.5 tØ ®ång trong n¨m 2009 (t¨ng
31.8%). Do ®ã mµ t×nh tr¹ng l-¬ng cña c¸n bé trong ng©n
hµng còng cã nhiÒu c¶i thiÖn râ rÖt.
II.2. Ph©n tÝch mét sè ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi
nh¸nh.
II.2.1 KiÓm so¸t chøng tõ.
  Do lµ mét chi nh¸nh        lín cña tØnh      Th¸i Nguyªn,
NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn      ph¶i kiÓm so¸t     mét l-îng lín
c¸c giao dÞch, trong thêi       gian thùc tËp     em ®· cã dÞp
tham gia vµo mét phÇn c¸c      quy tr×nh kiÓm     so¸t chøng tõ
cña chi nh¸nh:
  Nh- ®· nªu trªn, chi nh¸nh cã quan hÖ giao dÞch víi
gÇn 400 kh¸ch hµng doanh nghiÖp vµ hµng ngh×n kh¸ch hµng
c¸ nh©n, nªn viÖc kiÓm so¸t chøng tõ lµ hÕt c¨ng th¼ng,
l-îng chøng tõ lín, l¹i cã yªu cÇu ph©n lo¹i, chÝnh x¸c
vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ.   Ph¸t sinh NV          Xö lÝ         KiÓm tra chøng
                    NV            tõ  Kh¸ch hµng kÝ
    nhËn           Tr¶ chøng         S¾p xÕp chøng
                   tõ              tõ

II.2.2 Quy trinh kiÓm so¸t.
  Nh- vËy nh×n vµo s¬ ®å trªn ta còng cã thÓ thÊy rÊt
tâ rµng quy tr×nh kiÓm so¸t cña ng©n hµng, c¸c kh©u lu«n
®-îc tu©n thñ chÆt chÏ t¹o hiÖu øng tèt cho tÊt c¶ c¸c
ho¹t ®éng kh¸c.
II.2.3. M« t¶.

  Ph¸t sinh NV     C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh th-êng
           xuyªn t¹i NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn
nh-: chuyÓn    tiÒn, thanh to¸n SÐc, chuyÓn tiÒn trong

                                       23
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


n-íc vµ quèc tÕ, chuyÓn tiÒn nhanh Westen Union, thanh
to¸n ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, SÐc, chi tr¶ l-¬ng cho
doanh nghiÖp qua tµi kho¶n, qua ATM.


  Xö lÝ NV    Nh©n viªn tiÕp nhËn nghiÖp vô vµ tiÕn
        hµnh c¸c c«ng t¸c kÕt hîp xö lÝ nhanh
chãng chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn kh¸ch hµng,
®¶m b¶o chÝnh x¸c, an toµn, nhanh chãng.

  KiÓm tra chøng   KiÓm tra chøng tõ lµ kh©u v«
  tõ       cïng quan träng trong chu tr×nh
thùc hiÖn mét nghiÖp vô kinh tÕ trong ng©n hµng, bëi
tÝnh b¶o mËt vµ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c nghiÖp vô trong
ng©n hµng, tr¸nh viÖc x¶y ra sai sãt, x¸c nhËn l¹i nh÷ng
th«ng tin liªn quan ®Õn chøng tõ, ®èi chiÕu sè hiÖu tµi
kho¶n, con dÊu, ch÷ kÝ, tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng
tõ.
            S¾p xÕp chøng tõ lµ ho¹t ®éng ph©n
  S¾p xÕp
  chøng tõ    lo¹i, ®èi chiÕu c¸c liªn cña chøng
tõ, rµ so¸t l¹i mét lÇn n÷a c¸c chøng tõ gèc, bæ sung
c¸c chøng tõ liªn quan cßn thiÕu, s¾p xÕp c¸c chøng tõ
theo tõng tµi kho¶n cña c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n, kh¸ch
hµng doanh nghiÖp ®Ó tiÖn tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. Mçi
kh¸ch hµng cã chøng tõ t¹i ng©n hµng ®Òu cã file hå s¬
riªng ®Ó tiÖn theo dâi vµ s¾p xÕp.
          Cuèi ngµy hoÆc cuèi th¸ng kh¸ch hµng ®Õn
  Tr¶ chøng
  tõ       nhËn vµ ®èi chiÕu chøng tõ.
               Khi nhËn chøng tõ kh¸ch hµng ph¶i
  Kh¸ch hµng kÝ
    nhËn       tù kiÓm tra sè l-îng vµ th«ng tin
             trªn chøng tõ mét lÇn n÷a tr¸nh sai
sãt ®¸ng tiÕc.
                                       24
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


PhÇn III: NhËn xÐt - kÕt luËn vµ ph-¬ng h-íng
    ho¹t ®éng n¨m 2010 cña chi nh¸nh
     NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn.
III.1. NhËn xÐt vÒ m«i tr-êng kinh doanh.
  NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn n»m ë trung t©m cña thµnh
phè Th¸i Nguyªn, n¬i ng· t- giao c¾t cña rÊt nhiÒu tuyÕn
giao th«ng quan träng, lµ n¬i héi tô cña nhiÒu ng©n
hµng, cöa hµng, c«ng ty kinh doanh, c¸c trô së giao
dÞch, c¸c ng©n hµng lín. §©y lµ mét trong nh÷ng -u thÕ
cña ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh
cña ng©n hµng, bëi nhu cÇu vÒ sö dông c¸c dÞch vô cña
kh¸ch hµng lµ rÊt lín. Bªn c¹nh ®ã cßn cã kh«ng Ýt c¸c
®èi thñ c¹nh tranh tõ ®ã t¹o mét m«i tr-êng kinh doanh
tèt cho ng©n hµng.
III.2. ¦u - Nh-îc ®iÓm.
III.2.1. ¦u ®iÓm.
  C¬ së vËt chÊt khang trang, ®Ñp ®Ï, t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ng©n hµng
còng th-êng xuyªn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao
nghiÖp vô cho c¸n bé trong ng©n hµng, ®Çu t- chó träng
cho m¶ng c«ng nghÖ th«ng tin, nh»m cung cÊp ®-îc dÞch vô
tèt vµ chÝnh x¸c nhÊt cho kh¸ch hµng.
  C¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh cña ban gi¸m ®èc còng hÕt
søc linh ho¹t vµ kÞp thêi, thÓ hiÖn ë c¸c chÝnh s¸ch vÒ
tØ gi¸, l·i suÊt, c¸c dÞch vô tiÖn Ých ®i kÌm trong c¸c
dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng, chø kh«ng thô ®éng chê
®îi chØ ®¹o tõ ng©n hµng trung -¬ng.
  Ngoµi ra ng©n hµng cßn n©ng cao c«ng t¸c qu¶n trÞ
rñi ro,®¸nh gi¸ kh¸ch hµng tØ lÖ nî qu¸ h¹n lu«n ®-îc
kiÒm chÕ ë møc thÊp vµ lu«n trong tÇm kiÓm so¸t cña ng©n
hµng.
  C¸n bé ng©n hµng lu«n lµm viÖc tËn tôy, tr¸ch nhiÖm
cao ®é víi c«ng viÖc cña m×nh, kh«ng ng¹i khã, lu«n s½n
sµng phôc vô kh¸ch hµng, tõng b-íc lµm tèt c«ng t¸c
                                       25
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Marketing ng©n hµng, t¹o b¶n s¾c cho c¸c ho¹t ®éng cña
ng©n hµng. Ng©n hµng cã chÝnh s¸ch qu¶n trÞ nh©n lùc phï
hîp t¹o m«i tr-êng lµm viÖc n¨ng ®éng th©n thiÖn.
III.2.2. Nh-îc ®iÓm.
  C«ng t¸c huy ®éng vèn:
  C¬ cÊu nguån vèn ch-a hîp lÝ chñ yÕu vèn vÉn lµ TiÒn
göi doanh nghiÖp, Tæ chøc tµi chÝnh, TiÒn göi d©n c-
thÊp, kh«ng v÷ng ch¾c vµ thiÕu tÝnh c©n ®èi.
  C«ng t¸c qu¶ng c¸o, th«ng tin cßn h¹n chÕ, l·i suÊt
huy ®éng cßn thÊp, ch-a thùc sù linh ho¹t trong mét sè
giai ®o¹n.
  C«ng t¸c cho vay:
  T¨ng c-êng cho vay c¸c ®èi t-îng kinh tÕ ngoµi quèc
doanh, t¨ng tØ lÖ cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o. Tuy nhiªn,
mét sè kh¸ch hµng vÉn ch-a ®¸p øng ®-îc chÊt l-îng cña
tµi s¶n thÕ chÊp, vèn chñ së h÷u thÊp, hÖ thèng th«ng
tin ch-a ®Çy ®ñ, thiÕu minh b¹ch, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
ch-a ®-îc kiÓm to¸n.
  Ho¹t ®éng dÞch vô:
  Ph¸t triÓn dÞch vô cßn bÞ h¹n chÕ, míi chØ tËp trung
thu phÝ b¶o l·nh, phÝ vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp
khÈu, phÝ thanh to¸n thÎ, tÝn dông quèc tÕ, chi tr¶ kiÒu
hèi, ATM.
  Chuyªn m«n nghiÖp vô:
  HiÖn vÉn cßn thiÕu c¸n bé giái trong c¸c kh©u: tÝn
dông, kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ. T¸c phong giao dÞch
nhiÒu khi cßn chËm ch¹p, ch-a ®¶m b¶o vÒ mÆt thêi gian
cho kh¸ch hµng, cßn ®Ó kh¸ch hµng chê ®îi.
III.3. ChØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2010 cña NHNo&PTNT tØnh
Th¸i Nguyªn.
  Nguån vèn t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 15% - 20% so víi
  2009 .                                       26
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §Çu t- cho vay t¨ng b×nh qu©n tõ 15% - 20% so víi
  2009.
  Cho vay Doanh nghiÖp nhµ n-íc chiÕm 20% tæng d- nî.
  Cho vay Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm 80%
  tæng d- nî.
  TØ lÖ cho vay cã Tµi s¶n ®¶m b¶o chiÕm 70% tæng d-
  nî.
  TØ lÖ nî xÊu (3,4,5) chiÕm 1% tæng d- nî .
  Thu phÝ dÞch vô 14 tØ.
  Lîi nhuËn h¹ch to¸n phÊn ®Êu: 95 tØ ®ång.
  Thu håi nî ®· xö lÝ rñi ro ngo¹i b¶ng 35 triÖu
  ®ång.
III.3.1. C¸c gi¶i ph¸p.
  N¨m 2009 lµ n¨m ®Çu tiªn chuyÓn sang m« h×nh NHTMCP
ngoµi viÖc ®¹t c¸c chØ tiªu cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, ®Ó
t¨ng søc c¹nh tranh, NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn cßn cã
nhiÖm vô t¨ng thÞ phÇn, ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu NHNo&PTNT
ViÖt Nam trªn ®Þa bµn. Víi môc tiªu ph¸t triÓn an toµn,
hiÖu qu¶, bÒn v÷ng, minh b¹ch tµi chÝnh, n©ng cao chÊt
l-îng ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng lÜnh vùc trªn nguyªn
t¾c ph¸t triÓn an toµn hiÖu qu¶.
  Nguån vèn
  §©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña ng©n hµng, cÇn ®Èy m¹nh
khai th¸c nguån vèn, chñ ®éng t×m kiÕm nguån vèn, kh¸ch
hµng tiÒm n¨ng t¹i c¸c ®¬n vÞ, tËp ®oµn lín trªn ®Þa bµn
nh- DÇu khÝ, B¶o hiÓm, B¶o ViÖt, B-u ChÝnh, c¬ cÊu l¹i
k× h¹n, l·i suÊt, tËp trung vµo ho¹t ®éng huy ®éng tiÒn
göi cña kh¸ch hµng k× h¹n 3-6 th¸ng, h¹n chÕ k× h¹n 1
n¨m. §©y lµ nh÷ng chÝnh s¸ch cã tÝnh chiÕn l-îc cña ng©n
hµng nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh trong giai
®o¹n kinh tÕ hiÖn nay.
  Chñ ®éng n¾m diÔn biÕn cña l·i suÊt trªn thÞ tr-êng
®Ó ®iÒu hµnh linh ho¹t. Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, hç

                                       27
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


trî cho kinh doanh, t¨ng kÝ quü, khi ph¸t hµnh b¶o l·nh
®Ó tËn dông l·i suÊt kh«ng k× h¹n.
  Tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm, t¨ng c-êng
khuyÕn m¹i cho c¸c ®¬n vÞ göi tiÒn víi l·i suÊt thÊp
theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt Nam. TËp
trung tèi ®a huy ®éng nguån tiÒn göi d©n c- mét c¸ch cã
hiÖu qu¶ h¬n.
  KhuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c
tiÕp thÞ thu hót nguån vèn vÒ cho chi nh¸nh víi l·i suÊt
hîp lÝ.
  §Çu t- cho vay
  Më réng ho¹t ®éng tÝn dông nh»m vµo kh¸ch hµng
truyÒn thèng, cã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh
vµ ph¸t triÓn, t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã lîi thÕ
c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ nh-: c¬
khÝ, giao th«ng, ®iÖn, th-¬ng m¹i dÞch vô.
  Tuy nhiªn còng cÇn tËp trung ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng
kh¸ch hµng ph©n nhãm kh¸ch hµng, nh»m chän lùa ®-îc ra
nh÷ng kh¸ch hµng chiÕn l-îc.
  §æi míi c¬ cÊu ®Çu t-, n©ng tØ träng cho vay c¸c
doanh nghiÖp nhá vµ võa, cho vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi
s¶n, më réng cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc
doanh, cho vay c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. TËp trung
cñng cè chÊt l-îng tÝn dông néi b¶ng, tËn thu ngo¹i
b¶ng, thu håi nî khã ®ßi.
  Trong lÜnh vùc thanh to¸n thÎ, cÇn më thªm c¸c c¬ së
chÊp nhËn thÎ, hiÖn ®¹i hãa thanh to¸n thÎ ®©y lµ nhiÖm
vô träng t©m cña ng©n hµng.
  Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô tiÖn Ých míi, qu¶n trÞ
rñi ro, an ninh b¶o mËt, ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm ng©n hµng,
ph¸t triÓn dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn, chi tr¶ kiÒu hèi.
   Nh÷ng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p trªn hoµn toµn phï
hîp víi kh¶ n¨ng cña ng©n hµng, ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu
cña thùc tÕ. Cïng víi kinh nghiÖm h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng

                                       28
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn lµ mét ng©n hµng héi tô ®ñ
nh÷ng yÕu tè ®Ó ph¸t triÓn thµnh mét ng©n hµng m¹nh, giò
vÞ trÝ chñ ®¹o trong ho¹t ®éng ng©n hµng t¹i ®Þa bµn,
gióp t¨ng c-êng vµ thóc ®Èy kinh tÕ ®Þa ph-¬ng còng nh-
gãp phÇn vµo nÒn kinh tÕ chung cña ®Êt n-íc.
                KÕt luËn
  Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ng©n hµng em nhËn thÊy,
NHNo&PTNT ViÖt Nam lµ mét ng©n hµng l©u n¨m, cã vÞ thÕ
vµ uy tÝn tèt trong ngµnh Ng©n hµng, ®-îc céng ®ång
trong n-íc vµ quèc tÕ ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng ng©n
hµng lín m¹nh, gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o trong ngµnh ng©n hµng
ViÖt Nam, cã nh÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c tèt. M¹ng l-íi
chi nh¸nh ho¹t ®éng ®éc lËp vµ hiÖu qu¶, c«ng t¸c qu¶n
trÞ kinh ho¹t tËn dung tèi ®a n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng s¸ng
t¹o cña c¸n bé nh©n viªn, tõng c¸n bé gãp phÇn t¹o nªn
bé mÆt c¶ ng©n hµng, tÊt c¶ v× mét môc tiªu chung lµ sù
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ng©n hµng. Ng©n hµng lu«n cã
nh÷ng ®Þnh h-íng chiÕn l-îc sím vµ phï hîp víi tõng thêi
k×, t¹o cho ng©n hµng sù chñ ®éng trong mäi hoµn c¶nh.
  Nguån lùc c¸n bé chÊt l-îng lµm viÖc hiÖu qu¶ còng
lµ mét thµnh c«ng cña NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn, t¹o
nªn nh÷ng thµnh c«ng cho c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng.
  Bªn c¹nh ®ã thÞ tr-êng lu«n tiÒm Èn nh÷ng nguy c¬
rñi ro, v× vËy Ng©n hµng cÇn lu«n l¾ng nghe nh÷ng yÕu tè
thay ®æi cña thÞ tr-êng tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p phï hîp
sÏ lµm nªn thµnh c«ng cña ng©n hµng.
  Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt
t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong NHNo&PTNT tØnh Th¸i
Nguyªn cïng c¸c thÇy c« trong Bé m«n Kinh tÕ cña tr-êng
§¹i häc Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o
thùc tËp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


                                       29
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                                     30
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   NhËn xÐt cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/21/2012
language:
pages:33
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com