Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ALGEMENE VOORWAARDEN by dZfeOt

VIEWS: 15 PAGES: 4

									              ALGEMENE VOORWAARDEN

  Bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie
                    Dibevo

  Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zijn tot stand gekomen in
 overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal
Economische Raad en treden in werking op 1 november 2007. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat
uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478 bij
                de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 1 – Definities                   ondernemer verplicht om voor rekening van de
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan        consument deskundige (veterinaire) hulp in te
onder:                           roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat
DIERENPENSION: de natuurlijke of rechtspersoon       het welzijn van het gastdier in gevaar is.
en zijn medewerkers, hierna te noemen de
ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk    Artikel 2 – Toepasselijkheid
huisvesten en verzorgen van gastdieren en lid is van    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te       alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de
Amersfoort.                        consument met betrekking tot de huisvesting van
CONSUMENT: de natuurlijke persoon die niet         een gastdier in een dierenpension.
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en die met de ondernemer een                Artikel 3 – Het aanbod
pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.          1. De ondernemer brengt het aanbod
GASTDIER: het huisdier van de consument,              mondeling, dan wel
waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is              schriftelijk/elektronisch uit.
gesloten.                           2. Het aanbod omvat is elk geval de volgende
PENSIONOVEREENKOMST: de overeenkomst                onderdelen:
tussen de ondernemer en de consument, waarbij de        - de periode waarvoor de gevraagde
ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende          reservering geldt;
een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen       - de prijs en de wijze van betaling hiervan;
tegen een door de consument te betalen prijs.         - de in de sector vereiste vaccinaties;
PENSOINOVEREENKOMST OP AFSTAND:                - de gevallen waarin de huisvesting van het
elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het           gastdier kan worden geweigerd;
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik        - de zorg van de consument om de naam van
wordt gemaakt van één of meer technieken voor            een contactpersoon en/of de eigen
communicatie op afstand, waarbij de ondernemer           dierenarts door te geven voor spoedoverleg
het systeem daartoe heeft georganiseerd.              in bijzondere omstandigheden;
VERZORGING: de door de ondernemer uit te            - de vermelding van de naam van de
voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzij           dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer
van het gastdier.                          zal inschakelen wanneer het welzijn van
HUISVESTING: het tijdelijk ter beschikking             het gastdier dit nodig maakt;
stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten        - de vermelding van het al dan niet
behoeve van het verblijf en de verzorging van het          aanwezig zijn van een
gastdier.                              quarantaineafdeling;
RESERVERING: de afspraak tussen de               - de vermelding van het bestaan van de op
ondernemer en de consument om het gastdier             de overeenkomst van toepassing zijnde
gedurende een overeengekomen periode                algemene voorwaarden.
huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen       3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van
het op het moment van in ontvangst nemen van het          een dagtekening en is onherroepelijk
dier geldende tarief.                        gedurende dertig dagen nadat de
VACCINATIE: de op het moment van de                 consument het aanbod heeft ontvangen.
pensionovereenkomst geldende                  4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat
vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer          verzegeld van een exemplaar van deze
de consument informeert en waaraan de consument           Algemene Voorwaarden.
moet voldoen.
MACHTIGING: een door de consument aan de
ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de
Artikel 4 – De overeenkomst              Artikel 8 – Niet-tijdige betaling
  1. De overeenkomst komt tot stand door         1. De consument s in verzuim vanaf het
     aanvaarding van het aanbod.              verstrijken van de afgesproken
  2. Na totstandkoming van de overeenkomst          betalingsdatum. De ondernemer zendt na
     ontvangt de consument schriftelijk of langs      het verstrijken van die datum een
     elektronische weg een bevestiging hiervan,       betalingherinnering en geeft de consument
     eventueel in de vorm van een factuur.         de gelegenheid binnen 14 dagen na
  3. Indien is er sprake van een overeenkomst         ontvangst van deze betalingsherinnering
     op afstand, dan geldt voor de consument        alsnog te betalen.
     een bedenktijd van zeven werkdagen.        2. Als na het verstrijken van de
                                betalingsherinnering nog steeds niet is
Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen           betaald en de consument stemt niet in met
  1. De prijs die de consument moet betalen          voorlegging aan de Geschillencommissie,
     wordt vastgelegd in de gesloten            conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke
     overeenkomst. De prijs bevat de kosten         of buitengerechtelijke incasso worden
     van verzorging, voeding en huisvesting         overgegaan. De hiervoor in redelijkheid
     van het gastdier en de verschuldigde BTW.       gemaakte korsten zijn voor rekening van
  2. Optredende prijsstijgingen tussen het          de consument. De ondernemer is tevens
     moment waarop de overeenkomst wordt          gerechtigd rente in rekening te brengen
     gesloten en het moment waarop deze           vanaf het verstrijken van de afgesproken
     wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op       betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de
     de overeengekomen prijs.                wettelijke rente.
  3. Het tweede lid is niet van toepassing op de
     prijswijzigingen die uit de wet        Artikel 9 – De annuleringsverzekering
     voortvloeien, zoals verhoging van de     Bij annulering door de consument gelden voor deze
     BTW.                     de volgende betalingsverplichtingen.
  4. Bij een overeengekomen verlenging van        - Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan
     de huisvesting van het gastdier geldt         van de overeenkomst: de aanbetaling
     dezelfde prijs per dag als de           - Annulering tot 1 maand vóór het ingaan
     overeengekomen prijs voor de periode dat        van de overeenkomst: 50% van de prijs
     het gastdier al in het pension zat.        - Annulering tot 2 weken vóór het ingaan
                                van de overeenkomst: 75% van de prijs
Artikel 6 – De aanbetaling                 - Annulering binnen 2 weken vóór het
Nadat de pensionovereenkomst tot stand is            ingaan van de overeenkomst: 100% van de
gekomen, kan de ondernemer een aanbetaling           prijs.
vragen van € 50,00 per hond, € 25,00 per kat, en €
10,00 per vogel of per klein knaagdier. Waneer een   Artikel 10 – Rechten en plichten van de
van deze betalingen hoger zou zijn dan de totaal te  ondernemer
betalen pensionprijs omdat voor slechts een korte     1. De ondernemer verplicht zich om conform
periode wordt gereserveerd, wordt de aanbetaling        de gesloten pensionovereenkomst
verhoudingsgewijs aangepast.                  gedurende de overeengekomen periode de
                                overeengekomen verzorging en
Artikel 7 – De betaling                     huisvesting te verlenen op een wijze, zoals
  1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de        het een vakbekwame ondernemer betaamt.
     betaling van het nog openstaande bedrag,     2. De ondernemer zal zoveel mogelijk
     onder aftrek van een eventueel gedane         rekening houden met de individuele
     aanbetaling, plaats in contacten direct bij      wensen van de consument ten aanzien van
     beëindiging van de pensionovereenkomst.        de huisvesting en verzorging van het
     Contante betaling omvat ook bijschrijving       gastdier. Voor zover die wensen afwijken
     van het verschuldigde bedrag op een door        van de gebruikelijke gang van zaken,
     de ondernemer aangegeven bank- of           worden deze schriftelijk vastgelegd en ter
     girorekening of betaling door middel van        kennis gebracht van een ieder die
     door banken erkende vormen van             betrokken is bij de huisvesting en
     elektronisch betalen.                 verzorging van het gastdier.
  2. Het vervroegd afhalen van het gastdier
     geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf  Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten
     van de pensionprijs, tenzij partijen anders  van de consument
     overeengekomen zijn.               1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang
  3. De consument ontvangt een bewijs van           van het verblijf van het gastdier aan de
     betaling van de ondernemer.              ondernemer alle gevraagde informatie
     verstrekken, die van belang is voor een
     goede en verantwoorde huisvesting en      Artikel 13 – Overlijden van het gastdier
     verzorging van het huisdier. Dit zoveel       1. De ondernemer stelt na het overlijden van
     mogelijk onder overlegging van de op die         het gastdier de consument of diens
     informatie betrekking hebbende              contactpersoon hiervan zo spoedig
     documenten.                       mogelijk op de hoogte. De consument, die
  2.  De consument is verplicht bij het            zelf over het stoffelijke overschot van het
     ondertekenen van het verblijf van de           overleden gastdier wil beschikken, kan dit
     pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de        binnen 1 week na de mededeling van de
     aanvang van het verblijf van het gastdier in       ondernemer op een afgesproken plaats
     het dierenpension, het bewijs af te geven        ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de
     dat het gastdier de op dat moment in de         ondernemer het stoffelijke overschot via
     sector vereiste vaccinaties heeft            de destructie laten verwijderen.
     ondergaan. Voor honden betreft dit in elk      2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in
     geval de ziekte van Carré en               het dierenpension overlijdt, kan de
     parvovirusinfectie en voor katten betreft        ondernemer door een dierenarts sectie
     dit in elk geval de infectieuze             laten verrichten. De ondernemer zal de
     gastoënteritis en niesziekte.              consument of de door deze aangewezen
  3.  De consument is aansprakelijk voor de          contactpersoon vooraf in kennis stellen
     gevolgen wanneer de ondernemer schade          van een voorgenomen sectie. De kosten
     ondervindt als gevolg van het niet            van de sectie komen voor rekening van de
     vermelden van gegevens of het              ondernemer.
     verstrekken van onjuiste gegevens over het     3. De consument kan:
     gastdier, tenzij dit de consument niet is toe    - sectie laten verrichten op zijn overleden
     te rekenen.                       gastdier door de eigen dierenarts, indien de
                                 ondernemer besluit geen sectie uit te
Artikel 12 – Ziekte van het gastdier               voeren;
  1. Op basis van een vooraf daartoe door de        - door de eigen dierenarts een contra-
     consument afgegeven machtiging is de           expertise naar de doodsoorzaak laten
     ondernemer verplicht om bij ziekte van het        uitvoeren.
     gastdier (of een redelijk vermoeden         In beide gevallen komen de onderzoekskosten
     daarvan) de in het aanbod genoemde         en andere kosten voor rekening van de
     dierenarts/dierenkliniek te consulteren.      consument.
     Verder is de ondernemer verplicht om in       4. Op verzoek van de consument kan de
     dat geval al die maatregelen te nemen, die        ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke
     hem in de gegeven situatie juist             overschot op kosten van de consument
     voorkomen. De hieraan verbonden kosten          wordt gecremeerd of begraven.
     zijn voor rekening van de consument.
  2. Wanneer blijkt dat het herstelproces van     Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen van
     het gastdier kostbare veterinaire        de pensionovereenkomst
     maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld      1. Indien de consument zich zonder bericht
     bij de consument of bij de door de            niet op de in de pensionovereenkomst
     consument aangegeven contactpersoon.           overeengekomen aanvangsdatum met het
     Wanneer de hiermee verbonden contacten,         gastdier bij het dierenpension meldt, is de
     ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot       ondernemer:
     stand kunnen komen en als gevolg daarvan      - niet verplicht om de gereserveerde ruimte
     een eventuele vertraging optreedt in de         nog langer voor de consument beschikbaar
     behandeling van het gastdier, kan de           te houden;
     ondernemer dit niet worden toegerekend.       - gerechtigd om 100% van de pensionprijs
  3. De ondernemer mag, na consultatie en op          voor de gereserveerde periode in rekening
     voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek,       te brengen.
     het gastdier kalmerende of andere          2. Indien de consument zonder bericht het
     medicamenten (laten) toedienen.             gastdier niet binnen 1 week na beëindiging
  4. De ondernemer is bij teruggave van het           van de pensionovereenkomst bij het
     gastdier aan de consument verplicht           dierenpension ophaalt, zal de ondernemer
     schriftelijk melding te maken van met          de consument aanmanen om het gastdier
     ziekte samenhangende bijzonderheden bij         op te halen. Die aanmaning geschiedt per
     het gastdier tijdens het verblijf. Van het        aangetekende brief met bericht van
     raadplegen van een dierenarts wordt in het        ontvangst. Een kopie van deze brief wordt
     verslag in elk geval melding gemaakt.          gezonden naar de eventueel door de
     consument aangewezen contactpersoon.          uitvoering van de pensionovereenkomsten
     Wanneer de consument, dan wel de            kunnen zowel door de consument als door
     contactpersoon, binnen 2 weken na            de ondernemer worden voorgelegd aan de
     ontvangst van de brief geen gevolg geeft        Geschillencommissie voor de
     aan de sommatie, heeft de ondernemer het        Gezelschapsdierenbranche, Bordewijlaan
     recht het gastdier naar een gecertificeerd       46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
     asiel te brengen. De consument blijft       2.  Een geschil wordt door de
     daarbij steeds gehouden om de              Geschillencommissie slechts in
     uiteindelijke pensionprijs (d.w.z. inclusief      behandeling genomen, indien de
     de periode van verlenging) te betalen,         consument zijn klacht eerst bij de
     vermeerder met de eventuele asielkosten.        ondernemer heeft ingediend.
  3.  Voor het geval er in het dierenpension       3.  Nadat de klacht bij de ondernemer is
     geen opnamecapaciteit meer is op het          ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
     moment dat de consument zich op de in de        maanden na het ontstaan daarvan bij de
     pensionovereenkomst overeengekomen           Geschillencommissie aanhangig worden
     aanvangsdatum met het gastdier bij het         gemaakt.
     dierenpension meldt, is de ondernemer       4.  Wanneer de consument een geschil
     verplicht zorg te dragen dat er binnen een       aanhangig maakt bij de
     redelijke termijn na het tijdstip van          Geschillencommissie, is de ondernemer
     aanmelden een goede opvang voor het           aan deze keuze gebonden. Indien de
     gastdier geregeld is. De consument wordt        ondernemer een geschil aanhangig wil
     hiervan op de hoogte gesteld.              maken bij de Geschillencommissie, moet
                                 hij de consument vragen binnen vijf weken
Artikel 15 – Aansprakelijkheid                  uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
  1. De ondernemer is tegenover de consument          De ondernemer dient daarbij aan te
     aansprakelijk voor schade die het gevolg is       kondigen, dat hij zich na het verstrijken
     van een tekortkoming die aan hem of aan         van de genoemde termijn vrij zal voelen
     personen in zijn dienst, dan wel aan          het geschil bij de burgerlijke rechter
     personen die in zijn opdracht incidenteel        aanhangig te maken.
     werkzaamheden verrichten, is toe te        5.  De Geschillencommissie doet uitspraak
     rekenen.                        met inachtneming van het voor haar
  2. De ondernemer zal de consument of de           geldende reglement. Op verzoek wordt dit
     eventueel door hem aangewezen              reglement toegezonden. De beslissingen
     contactpersoon, in geval van onvoorziene        van de Geschillencommissie hebben het
     omstandigheden, hiervan zo spoedig           karakter van een bindend advies. Voor de
     mogelijk in kennis stellen.               behandeling van een geschil is een
  3. De consument is tegenover de ondernemer          vergoeding (het zogenaamde klachtengeld)
     aansprakelijk voor schade die door           verschuldigd.
     onaangepast of afwijkend gedrag van het      6.  Uitsluitend de rechter dan wel de
     gastdier is veroorzaakt.                hierboven genoemde Geschillencommissie
  4. De ondernemer is tegenover de consument          is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
     niet aansprakelijk voor door andere
     gastdieren aangerichte schade aan       Artikel 18 – Nakominggarantie
     persoonlijke bezittingen, die de consument   De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat
     in het dierenpension achterlaat vanwege de   voor de consument borg voor de nakoming van het
     gehechtheid daaraan van het gastdier.     door de geschillencommissie gewezen binden
                            advies.
Artikel 16 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst     Artikel 19 – Afwijking van de Algemene
moeten volledig en duidelijk omschreven bij       Voorwaarden
voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch    Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel
uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de   elektronisch tussen de ondernemer en de consument
pensionovereenkomst worden ingediend bij de       worden vastgelegd.
ondernemer. Niet tijdig indienen van een klacht kan
tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten     Artikel 20 – Wijziging van de Algemene
verliest.                        Voorwaarden
                            De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal
Artikel 17 – Geschillen                 deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigingen in
  1. Geschillen tussen consument en          overleg met de Consumentenbond.
     ondernemer over de totstandkoming of

								
To top