Hoofdstuk 1 De Nederlandse weg naar de vrijheid (1581 � 1848) by dZfeOt

VIEWS: 30 PAGES: 12

									Hoofdstuk 1 De Nederlandse weg naar de vrijheid
(1581 – 1848)

Verwerken

Voor je begint

1   a   In 1581 zetten de opstandige Nederlandse gewesten de Spaanse koning Filips II af als hun
       vorst. Hun vrijheid en zelfstandigheid begint.
   b   In 1848 werd Nederland een constitutionele monarchie, de huidige staatsvorm. De weg
       naar onze huidige staatsvorm was dus afgelopen.
   c   II is het juiste antwoord.

2   a   In de Tijd van Pruiken en revoluties. Je ziet dat de prinses en enkele van de mannen een
       pruik dragen.
   b   De prinses vond het ongelofelijk dat zij, als persoon van Koninklijke bloede werd
       aangehouden door het ‘volk’ en dat ze daar dan naar moest luisteren. Zij voelde nog heel
       duidelijk dat standsverschil.
   c   Haar broer was zelf ook heerser en vond het een verontrustende gedachte dat het volk een
       heerser zou kunnen afzetten. Hij wilde niet dat die revolutionaire ideeën zouden
       doorsijpelen naar zijn eigen volk.


1.1     De Nederlandse opstand en de Republiek

Lezen, begrijpen en leren

Privileges

1   a   De lagere adel, de steden en de gewesten.
   b   Een politieke reden was dat een centraal bestuur Filips’ macht over de Nederlanden zou
       vergroten. De financiële reden was dat een centraal bestuur efficiënter werkt én dat
       belastingen voortaan sneller en beter zouden kunnen worden opgehaald.

2   a   ‘De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over
       grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap’ is het juiste kenmerk.
   b   Het feodalisme veroorzaakte het ontstaan van de privileges: de lagere edelen hadden hun
       grond en andere rechten gekregen in ruil voor beloftes van trouw aan de hogere adel en
       vorsten.
   c   Bij het tijdperk ‘Tijd van Steden en Staten’ hoort het aspect ‘Het begin van staatsvorming
       en centralisatie’. Dit aspect is een voorloper van de poging van Filips.

3   a   Defensie en buitenlandse politiek vereisen een samenhangende aanpak. Het zou
       omslachtig zijn om per gewest een eigen legertje en eigen diplomaten erop na te houden.
   b   De Republiek moest zich verdedigen tegen Frankrijk en het Duitse Rijk.
   c   De verschillende gewesten werkten wel samen maar wilden ook elk hun eigen
       zelfstandigheid behouden. Dat zorgde voor langdurige overleg en sluiten van
       compromissen in de Staten Generaal.
   d   Dat heet poldermodel: in de Tweede Kamer debatteren kamerleden over wetsvoorstellen
       en budgetten. Tussen de partijen wordt overlegd en er worden compromissen gesloten.
Godsdienst

4  a    Een hagenpreek is een bijeenkomst buiten in het veld, buiten het gezichtsveld van de
       katholieken. Er wordt gepreekt en geluisterd. De opkomst kon zo te zien best groot zijn.
   b    Filips liet de protestanten streng vervolgen. Het was dus gevaarlijk om bijeen te komen.
       Buiten de stadsmuren was het beter mogelijk om in het geheim toch naar mis te komen.
   c    Nee, tijdens de tijd van Filips II konden katholieken in het openbaar hun geloof belijden.
       In de tijd van de Republiek werden ze niet vervolgd en werden hun kerken vaak
       oogluikend toegestaan.
   d    Na 1581 genoten ook de katholieken godsdienstvrijheid in de Republiek. Zij werden dus
       niet vervolgd. De katholieke kerk was wel verboden maar hun het werd gedoogd dat ze
       hun geloof belijden. Ze mochten echter geen overheidsambten bekleden.

5  a    Eigen antwoord. Zorg ervoor dat de volgende groepen in je schema staan:
       Calvinisten, opgesplitst in preciezen en rekkelijken.
       Katholieken
       Joden
       Protestanten, opgesplitst in lutheranen en remonstranten.
   b    Het is voor een handelsnatie beter als de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met
       privézaken. Zo kun je met zoveel mogelijk verschillende groepen handelen.

Regenten

6  a    De regenten hielden alle macht door elkaar de bestuursfunctie toe te spelen zodat ze de
       invloed van lagere burgerij en volk uitsloten.
   b    1:  In de Republiek werden boeken gedrukt die elders verboden waren
       2:  Vrouwen waren vrij en niet onderdanig aan de mannen
       3:  Personeel werd in de Republiek met respect behandeld
       4:  De boeren waren vrij
       5:  De geestelijke stand was afgeschaft
   c    De adel met haar speciale geboorterechten speelde alleen in het oosten van het land nog
       een rol.

Calvinisme en democratie

7  Volgens de calvinisten moest de overheid zich niet met de kerk bemoeien. De gewone
   gelovigen bestuurden de kerk en niet de geestelijken. Bovendien hadden ze het idee dat iedereen
   de Bijbel moest kunnen lezen.
   De democratie profiteerde van het alfabetisme dat noodzakelijk was voor het Bijbellezen én van
   het idee dat gewone mensen zichzelf wel kunnen besturen.


Deelvraag en samenvatten

8  Zet onder elkaar: Staten-Generaal, Staten, onder Staten zet je steden en adel. Onder de steden
   zet je regenten.
1.2     De democratische revolutie

Lezen, begrijpen en leren

Vrijheid en gelijkheid

1   a   Een overeenkomst is dat er nieuwe machthebbers zouden komen. Een verschil is dat de
       macht van het volk veel groter is bij de Bataafse revolutie.
   b   Het is een nieuw idee dat staatsmacht niet van God afhangt maar dat de maatschappij
       ‘maakbaar’ is en dat dus het volk de macht geeft aan de regeerders.

2   a   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
       Argumenten: Het idee dat je je eigen lot kunt bepalen maakt dat mensen meer eigen
       verantwoordelijkheid nemen, het idee dat de macht niet van God afhangt maakt de weg
       open voor meer invloed van een individu.
   b   De boeren en de burgers in de steden zouden meer te zeggen hebben gekregen.

3   a   De Amerikaanse revolutie bewees dat de volkssoevereiniteit in de praktijk echt werkte.
   b   De stadhouders waren steeds meer een soort van koning geworden. Hun ambt was erfelijk
       en de stadhouder had grote invloed gekregen in de stadsbesturen.

Patriotten

4   a   De Republiek was in 1780 in oorlog geraakt met Engeland en verloor kansloos.
   b   Aan bron 9. Van der Capellen schreef dat Nederlanders zich moesten bewapenen en
       vechten tegen de tirannie, op de prent er zijn gewapende burgers te zien. Verder vond van
       der Capellen dat de volk de regering mocht wegjagen en recht had op vrijheid. Op de
       prent zie je dat de vlag van de patriotten aan de toren wappert: ze nemen het roer over.

5   a   De patriotten wilden de machthebbers afzetten en daar behoorden de regenten ook toe.
       Het is bijzonder dat ze de kant kiezen van de mensen die hun macht willen afpakken.
   b   Veel regenten verzetten zich tegen de grote macht van de stadhouder, dat deden de
       patriotten ook.
   c   Ze kozen deze naam om aan te geven dat zij het beste voor hadden met het volk en
       vaderland.

Bataafse republiek

6   a   1781: pamflet van Van der Capellen
       1786: stadhouder vlucht naar Nijmegen, het Pruisische leger herstelt de macht van de
       stadshouder. Patriotten vluchtten naar Frankrijk.
       1795: Patriotten keren terug met Franse leger, stadhouder vlucht naar Engeland. Bataafse
       republiek uitgeroepen.
       1796: Nationale vergadering gekozen
       1798: Fransen plegen staatsgreep, eerste grondwet maakt van NL een eenheidsstaat
       1801: Napoleon laat staatsgreep uitvoeren, beperkt macht parlement
       1805: Napoleon benoemt een dictator
       1806: Eind Bataafse Republiek, broer wordt koning van Koninkrijk Holland
       1810: Nederland ingelijfd bij Frankrijk
       1813: Nederland bevrijdt door Britse en Russische troepen
   b   1781 – 1798: geen kiesrecht
       1798 – 1801: algemeen mannenkiesrecht
      1801 – 1805: censuskiesrecht
      1805 – 1813: geen kiesrecht, eerst een dictator, dan een koning en dan Napoleon zelf.
   c   De Bataven waren ook ‘Nederlanders’ die hadden gevochten voor de vrijheid.

7  a   Staat die gebonden is aan geschreven wetten en waarin elke burger zich op de wetten kan
      beroepen.
   b   Radicale democraten pleegden met hulp van Franse troepen een staatsgreep.
      Tegenstanders werden gearresteerd. Dat is niet democratisch: het volk heeft zo geen stem
      gehad in de gebeurtenissen.

8  Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
   Argument voor: in 1798 werden de privileges afgeschaft omdat Nederland een eenheidsstaat
   werd.
   Argument tegen: De privileges waren toch al verdwenen door de grote macht van de
   stadhouder.

Algemeen kiesrecht

9  a   Tegenstanders van de nieuwe grondwet, aanhangers van Oranje (die zouden immers
      loyaal zijn aan de vijand), knechten en bedienden (die waren te afhankelijk van hun
      meester om een eigen oordeel te kunnen geven).
   b   Ze vonden dat armen en vooral analfabeten zich niet konden informeren en dus geen goed
      oordeel konden vellen.


Deelvraag en samenvatten

10  1:  Pruisen
   2:  stadhouder
   3:  Verlichting
   4:  staatsgreep
   5:  volksvertegenwoordiging (18e letter)
   6:  Napoleon
   7:  Bataafse Republiek
   Oplossing: patriot

11  Verlichte denkers: Locke en Rousseau: hun ideeën over afzetten van heersers inspireerden tot de
   Bataafse Republiek
   Verlichting: ideeën als volkssoevereiniteit en ‘maakbare samenleving’ inspireerden tot Bataafse
   Republiek.
   Democratische revolutie in Amerika: liet zien dat volksoevereiniteit werkte in de praktijk
   Pamflet: Ideeën van Van der Capellen over wegjagen van tirannie inspireerde Nederlanders tot
   het oproepen tot gewapende burgermilities.
1.3    Het koninkrijk der nederlanden

Lezen, begrijpen en leren

Koning Willem I

1   a  Bron 12 is getekend door iemand die blij is dat Willem terug is. Er zijn juichende mensen
      te zien die hem als held binnenhalen.
   b  Die jaren waren kennelijk onprettig. Mensen zijn klaar voor een verandering.
   c  Nederland moest een sterke staat worden om Frankrijk te ontmoedigen ooit nog eens
      agressief te worden.

2   a  De koning handhaafde de eenheidsstaat en nam de nationale wetboeken over.
   b  Dat moest het volk een gevoel geven van vertrouwen. De Staten-Generaal was een orgaan
      uit een tijd dat de Nederlanders zeggenschap hadden over hun eigen zaken. Willem wilde
      de suggestie wekken dat dat nu weer het geval was.

3   a  ‘De aanzienlijksten in den lande’.
   b  Vertegenwoordigers van de adel en de stedelijke regenten, benoemd door de Provinciale
      Staten.
   c  De koning kon ministers benoemen en ontslaan en kon buiten de Staten-Generaal
      besluiten nemen. Hij mocht ook een begroting maken zonder inspraak van de Staten-
      Generaal.

4   a  Willem regeerde als een vader over een gezin.
   b  De mensen hadden de buik vol van democratie na alle moeilijkheden rond de Bataafse
      revolutie. Ook hoopten de mensen dat Willem I weer welvaart zou brengen na alle oorlog
      en crisis.

De liberalen

5   a  Ze werden geïnspireerd door de idealen van de Franse revolutie: vrijheid en gelijkheid.
   b  De rijkere middenklasse hadden geen enkele invloed onder Willem I. De eerste en tweede
      kamer zaten vol met regenten en adel. Zij vonden het onrechtvaardig dat ze economisch
      wel belangrijk waren maar geen inspraak hadden in de regering.
   c  Economische vrijheid en vrijheid van meningsuiting.


Deelvraag en samenvatten

6   a  Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
      Vaderlijk, constitutionele monarchie, Staten-Generaal, liberalen
   b  Je kunt spreken van continuïteit. In de Republiek was er geen koning maar dezelfde
      groepen die in de Republiek het voor het zeggen hadden, zaten ook in het parlement
      onder Willem I. Het volk had geen zeggenschap. Afkomst en positie bepaalde je rechten.
   c  Economisch: de economische terugval na 1840 maakte dat de middenklasse verandering
      wilde.
      Politiek: Willem I deelde zijn macht niet, wat ertoe leidde dat de middenklasse ging
      vragen om vrijheid. Dat zou ook leidden tot recht op vergadering en een eind aan de
      willekeur waarbij rechten afhingen van afkomst en positie.
1.4    De grondwet van 1848

Lezen, begrijpen en leren

Capaciteiten

1   a  Problemen volgens Thorbecke: vaderlijk bewind van de koning, familieconnecties
      belangrijker dan talenten, zonder burgerij zal natie ten onder gaan.
      Oplossing volgens Thorbecke: burgers moesten parlement kiezen, ministers moeten geen
      dienaren van de koning zijn, regering moest aan Kamer verantwoording afleggen,
      besluiten moesten open en duidelijk bediscussieerd worden.
      Kritiek: koning, edelen en regenten waren het meest geschikt voor de macht, liberale
      praatjes stookten het volk op en dat zou leiden tot burgeroorlog en chaos.
   b  Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
      Een pijl tussen talenten werden niet benut en burgers moesten Tweede Kamer kiezen,
      regering moest aan Kamer verantwoording afleggen, besluiten moesten open en duidelijk
      bediscussieerd worden.
      Of zonder burgerij zal natie ten onder gaan en ‘regering moest aan Kamer
      verantwoording afleggen’ en ‘besluiten moesten open en duidelijk bediscussieerd
      worden’.

2   a  Door de aardappelziekte en tegenvallende graanoogsten waren er hongersnoden. Er waren
      strenge winters en epidemieën,.
   b  Ten eerste braken in andere langen revoluties uit waarbij het volk de machthebbers
      afzetten  de machthebbers deden liever concessies aan de liberalen dan dat ze echt de
      volksrevoluties afwachtten.

De koning geeft toe

3   a  De koning was heel zenuwachtig geworden van de revoluties in landen om hem heen.
   b
                Mening over grondwet van      Verklaring voor deze mening
                1848
      Willem II     Slecht               Was zijn macht kwijt geraakt
      Willem III     Slecht               Wilde de macht van de koning
                                 weer vergroten
      Conservatieven   Slecht               Volk is niet geschikt om te regeren
      Liberalen     Goed                Grondwet ging uit van liberale
                                 principes

4   a  Mensen houden op straat een feestelijk fakkeltocht. Je ziet mensen die uitbundig en nogal
      chaotisch met fakkels en spandoeken rondlopen. Het lijken mensen van het ‘gewone
      volk’.
   b  Thorbecke legde een streng censuskiesrecht op. De meeste mensen op bron 19 kregen dus
      geen kiesrecht.
   c  Hier zie je dan de voorspelde chaos als ‘het gepeupel’ naar liberale praatjes luisteren. De
      straten zijn niet meer veilig.

5   a  Structurele oorzaken: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle
      terreinen van de samenleving en De democratische revoluties in westerse landen.
      Incidentele oorzaken: honger door de aardappelziekte en misoogsten, strenge winters en
      epidemieën.
      Veranderingen: Tweede Kamer: direct gekozen door de burgers.
      Eerste Kamer: gekozen door de leden van Provinciale Staten, maar kreeg niet veel
      invloed.
      Positie koning: hij werd onschendbaar, ministeriële verantwoordelijkheid moest hem in
      toom houden.
      Gevolgen: De Tweede Kamer bepaalt de regering, de Eerste Kamer controleert de
      Tweede Kamer, de koning heeft slecht symbolische macht.
   b   Men moest rationeel kunnen oordelen en dat hing af van bezit. Eigen antwoord of dat ook
      democratisch is. Tegenwoordig vinden de meeste mensen niet dat politieke deelname nog
      afhankelijk zou moeten zijn van bezit.


Deelvraag en samenvatten

6  a   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
      De Tweede Kamer wordt direct door de burgers gekozen
      Alle mensen krijgen grondrechten
      De koning wordt onschendbaar maar verliest zijn macht door de ministeriële
      verantwoordelijkheid
      De Eerste Kamer krijgt weinig macht
      Censuskiesrecht
   b   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
      Een jonge hoogleraar maakt politiek Nederland
      Hoofdvraag: Welke motieven had Thorbecke om de grondwetwijziging te schrijven?
      Hoofdstukken: zijn jeugd, 1848, zijn invloed.


Hoofdvraag

7  a   Opstand (1568 – 1648) Aan de macht: eerst en Spaanse koning, na 1581 de Staten-
      Generaal
      Republiek (1648 – 1795). Aan de macht: de Staten-Generaal (vooral regenten)
      Revolutie (1785). Aan de macht: revolutionaire comités
      Grondwet (1798). Aan de macht: algemeen mannenkiesrecht met het Uitvoerend Bewind
      Koninkrijk (1806 – 1810 en 1815 – nu). Aan de macht: 1806 – 1810: de broer van
      Napoleon. 1815 – 1848: de koning, Staten-Generaal stelt weinig voor. 1848 – nu: Tweede
      Kamer

8  Hoe heeft het Nederlandse bestuurssysteem zich ontwikkeld tussen 1581 en 1848?

   Kenmerkende aspecten      Steekwoorden           Antwoord hoofdvraag
   Het begin van staatsvorming  Voorloper van Plakkaat van
   en centralisatie        Verlatinge
   Het ontstaan van feodale    De vorsten gaven privileges   In de Republiek werd
   verhoudingen in het bestuur  aan de adel, deze privileges   vastgehouden aan de
                   werden door Filips II      privileges van de steden en
                   aangepakt. Feodalisme      gewesten.
                   bestond in Rusland veel
                   langer dan in de Republiek.
   Het conflict in de       In 1581 Plakkaat van       In de Republiek werd
   Nederlanden dat resulteerde  Verlatinge, afzetting van    voorkeur gegeven aan overleg
   in de stichting van een    Filips II. Conflict draaide om  tussen gewesten boven een
   Nederlandse staat       privileges en godsdienst.    machtig vorst. De Spaanse
                             koning werd afgezet. De
                             Nederlanden werden een
                             Republiek
Rationeel optimisme en     Ideeën over        De ideeën over
‘verlicht denken’ dat werd   volkssoevereiniteit en   volkssoevereiniteit zorgen
toegepast op alle terreinen  maakbare samenleving.   voor ontstaan van
van de samenleving                    democratische beweging in
                             Nederland die leidt tot
                             Bataafse opstand. Stadhouder
                             vlucht. Eerst wordt NL de
                             Bataafse republiek, dan volgt
                             een periode van Franse
                             overheersing. Na 1813 is NL
                             vrij en wordt een koninkrijk.
De democratische revoluties  Sommige principes van   De Bataafse revolutie in 1795
in westerse landen met als   Plakkaat van Verlatinge  werd geïnspireerd door de
gevolg discussies over     werden gebruikt bij deze  Amerikaanse revolutie.
grondwetten, grondrechten en  revoluties.        De idealen van de Franse
staatsburgerschap                     revolutie inspireerden de
                             liberalen, die in 1848 macht
                             kregen na de
                             grondwetswijziging.
Hoofdstuk 1 De Nederlandse weg naar de vrijheid
(1581 – 1848)

Toepassen

Historisch onderzoek doen

Zie: errata: bron 2 moet bron 1 zijn
1   a
                     Bron 1
       Persoon:  wie schreef de  Willem van Oranje
       bron?
       Tijd: wanneer is de bron  Oudejaarsdag 1564
       gemaakt?
       Informatie: hoe kwam    Dit zijn persoonlijke ideeën van Willem over de plakkaten.
       de schrijver aan zijn
       informatie?
       Bedoeling: waarom      Willem van Oranje wil aangeven dat de strenge vervolging
       maakte de schrijver deze  van de protestanten niet goed is. Hij is wel katholiek maar
       bron?            ook voor godsdienstvrijheid.

   b   Willem zegt niets over de privileges. Die noemt hij niet omdat dat voor hem (als deel van
       de adel) meer een persoonlijke zaak was, het volk gaf meer om de godsdienstkwestie dan
       de privileges.
   c   De bron is erg persoonlijk. Het is een mening van Willem van Oranje, je kunt niet zien of
       het volk zijn ideeën deelt. Je zult andere bronnen ernaast moeten leggen.
   d   De plakkaten van Filips waren één van de redenen waarom de Republiek besloot hem als
       koning af te zetten.

Heden en verleden verklaren

Zie: errata: bron 2 moet bron 1 zijn
2   a   Bron 2: Feit: in 1795 was de Bataafse revolutie. Er werd om vrijheidsbomen gedanst.
       Meningen: 1795 was een belangrijk jaartal, de Bataafse revolutie was een laf verraad, de
       Bataafse revolutie was een samenspel van de patriotten in binnen- en buitenland.
       Beeld Bataafse revolutie: het was een nogal potsierlijk gedoe, veroorzaakt door patriotten
       in binnen- en buitenland.
       Bron 3: De stadhouder was een inhalig, vraatzuchtig en wijnzuipend zwijn dat piest op
       de rechten van de Unie van Utrecht.
       Beeld Willem V: een slecht bestuurder die zijn onderdanen uitzoog.
       Bron 4: Feit: de bevolking van de Republiek was verdeeld in verschillende standen.
       Sommige standen waren klaar voor een verandering in bestuur.
       Meningen: rijken zijn egoïsten, het gemeen is belust op plundering en is weinig verlicht.
       De middenstand heeft het meeste te lijden gehad.
       Beeld van de Republiek: de meeste mensen in de Republiek waren klaar voor een
       omwenteling maar Gogel schetst een nogal negatief beeld van een deel van de bevolking:
       lui, plunderend, egoïstisch of weinig verlicht.
    b   Bron 2: De patriotten werden geïnspireerd door de Franse revolutie.
       Bron 3: De slechte regering onder Willem V.
       Bron 4: Onder de middenstand bevinden zich velen die ontevreden zijn door de
       economische malaise, zij zouden de revolutie ondersteunen.
c
                       Bron 2
   Persoon:  wie schreef de bron?     Historicus Rogier
   Tijd: wanneer is de bron gemaakt?    1952
   Informatie: hoe kwam de schrijver    Heeft primaire en secundaire bronnen gebruikt
   aan zijn informatie?          om een historisch werk te schrijven.
                       Wil een beeld schetsen van de Bataafse
   Bedoeling:  waarom maakte de
                       revolutie.
   schrijver deze bron?

  Betrouwbaarheid: de historicus is afhankelijk van andere bronnen én hij heeft een
  duidelijke mening over de Bataafse revolutie. Woorden als ‘potsierlijk’ zijn niet objectief.

                       Bron 3
   Persoon:  wie schreef de bron?     Anonieme tegenstander van Willem V
   Tijd: wanneer is de bron gemaakt?    1786
   Informatie: hoe kwam de schrijver    Dit is een persoonlijke mening van de tekenaar
   aan zijn informatie?
                       De tegenstander wilde een ongunstig beeld van
   Bedoeling:  waarom maakte de
                       Willem V verspreiden om de patriotten te
   schrijver deze bron?
                       steunen.

  Betrouwbaarheid: deze bron is gemaakt door een tegenstander die er duidelijk op uit is de
  stadhouder zwart te maken. Dat levert geen objectief beeld op van de regering van Willem
  V.

                       Bron 4
   Persoon:  wie schreef de bron?     Patriot Isaac Gogel
   Tijd: wanneer is de bron gemaakt?    Voor de Franse inval in 1785
   Informatie: hoe kwam de schrijver    Heeft de republiek bezocht en geeft een
   aan zijn informatie?          ooggetuigenverslag
   Bedoeling: waarom maakte de       Gogel wilde de Fransen een beeld geven van hoe
   schrijver deze bron?          succesvol de inval zou kunnen zijn. Hij geeft aan
                       dat er genoeg mensen in de republiek klaar
                       waren voor de revolutie.

  Betrouwbaarheid: deze bron is gemaakt door een patriot die achter de inval van de
  Fransen staat. Hij zal een bepaald beeld schetsen dat gunstig is voor de Franse inval.
d  Het beeld van bron 3 is een heel ongunstig beeld van Willem V als een vraatzuchtig
  zwijn. Dit is te verklaren vanuit de patriotten die Willem V kwijt wilden. Uit de paragraaf
  1.2 wordt duidelijk dat Willem V een soort koning was geworden. Er staat niet duidelijk
  dat Willem V echt het land helemaal uitzoog.
  Het beeld van de republiek uit bron 4 is dat de rijksten egoïstisch waren met uitzondering
  van enkelen, het gemeen makkelijk te beïnvloeden en de middenstand is het meeste
  uitgebuit. Uit paragraaf 1.2 blijkt dat inderdaad sommige regenten met de patriotten
  wilden samenwerken. Verder blijkt uit de paragraaf wel dat er inderdaad steun was voor
  de patriotten, maar er staat niet bij welke standen daar het meest bij betrokken waren.
e  De bronnen zijn gemaakt in 1786 (bron 3). Dat is het jaar dat de patriotten de macht
  probeerden de grijpen en dat in sommige steden ook deed.
  Bron 4 is gemaakt vlak voor de Bataafse revolutie.
       Beide bronnen zijn gemaakt door patriotten.

Heden en verleden verklaren

Zie: errata: bron 2 moet bron 1 zijn
3   a   Hij vindt de vergelijking tussen de inval van de Fransen in 1795 en de Duitse inval in mei
       1940 niet terecht.
    b   In 1952 was de Tweede Wereldoorlog nog maar net afgelopen en speelde dus nog een
       hele grote rol.
    c   De Franse revolutie.
    d   Door de Unie van Utrecht was de eerste stap naar de Republiek. De verschillende
       gewesten beloofden elkaar te steunen en elkaars vrijheden te respecteren.
    e   Hij verwijst terug naar de Opstand met o.a. een portret van Willem van Oranje. Zo maakt
       de maker een vergelijking tussen de opstand tegen de Spanjaarden en de strijd tegen
       Napoleon.

Het verleden beoordelen

4   a   In 1801 stelde Napoleon censuskiesrecht in. In 1805 benoemde Napoleon een dictator. Je
       ziet dat er maar nauwelijks mensen kwamen stemmen. Geheel ondemocratisch werden
       die mensen vervolgens meegeteld alsof ze voor hadden gestemd.
   b   In 1798 kwamen van de volwassen mannen ongeveer 40% opdagen (kwamen dus
       stemmen). Hiervan stemden de grote meerderheid voor de grondwet.
   c   Toch in 1798, er kwam ca. 40% van de mensen stemmen. In de twee andere jaren kwam
       slechts een heel laag percentage stemmen.

Het verleden beoordelen

5   a   Voordat de meerderheid kan regeren moet ze een wil hebben’ en ‘al wat nuttig, groots en
       duurzaam tot stand is gekomen is men aan Vorsten verschuldigd’. Willem I vond dus dat
       het volk niet klaar was om te regeren én dat een vorst het sowieso beter kon dan het volk.
   b   Hij noemt Brussel ‘waar het gras op de straten groeide’, het ging dus niet goed met de
       Nederlanden onder de Fransen. Het idee dat Nederland boft met komst van Willem I is
       ook te vinden in bron 6, waar Willem I gelauwerd werd als ‘bevrijder’.
   c   1   De wetgevende macht: in handen van de koning en de Staten-Generaal
       2   de uitvoerende macht: in handen van de koning
       3   de rechterlijke macht: rechters voor het leven benoemd maar wel door de koning.
       De situatie is niet democratisch omdat de koning overal iets over te zeggen heeft. Hij kan
       beslissingen zo beïnvloeden vanuit verschillende hoeken.
   d   ‘Om Nederland en de grondwettige monarchie te behouden, eischen onze instellingen een
       andere en oneindig grootere medewerking der burgerij’.
   e   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
       ‘voordat de meerderheid kan regeren moet zij een wil hebben (Thorbecke antwoordt met
       het censuskiesrecht en met ‘de volkskracht moet in alle aderen des Staats worden
       opgenomen)
       ‘‘De bevoegdheden van de Koning en de Staten-Generaal zijn in de grondwet
       beschreven’. (Thorbecke antwoordt: ‘Er moet een oprecht stelsel komen van
       vertegenwoordiging in land-, provincie- en plaatselijke gemeentezaken’ en ‘het moet
       afgelopen zijn met de geheimzinnigheid waarmee de koning regeert’)
Tijdsindelingen gebruiken

6  a+b

          Van     Wie had de    Invloed van het     (vraag b)     (vraag c)
          wanneer   leiding?     volk?          Bronnen
          tot
          wanneer?
   Spaanse    Tot 1571   De Spaanse    Geen          Bron 2      Familie van
   Nederlanden  officieel  koning                           Oranje had
          tot 1648                                macht als
                                              leider van de
                                              Opstand en
                                              later als
                                              stadhouders
   Republiek   1581     De Staten-    De adel en regenten   Bron 3, bron 4,  Oranjes waren
          (officieel  Generaal     vormden samen de             stadhouders
          1648) –            Staten. Het gemeen            die steeds
          1795             had geen invloed             meer op een
                                              koning ging
                                              lijken.
   Bataafse   1795 –    Revolutionaire  Na 1798 was er     Bron 1, bron 5  Geen invloed,
   Republiek   1806     comités. Vanaf  ‘algemeen                 Willem V was
                 1798 spelen de  mannenkiesrecht’ dat           gevlucht naar
                 Fransen een   echter meer dan de            Engeland
                 grotere rol.   helft van de mannen
                         toch nog uitsloot.
   Koninkrijk  1813 –    Willem I en   Tot 1848 geen, de    Bron 6, bron 7,  Grote invloed,
   tot 1848   1848     Willem II    vorst had alle macht.  bron 8, bron 9  Willem I werd
                         De adel en regenten            koning met
                         benoemden de               veel macht.
                         Tweede Kamer maar
                         de koning kon daarom
                         heen besluiten

   d   De macht is nog zoals na 1848: vooral ceremonieel en ingeperkt door de ministeriële
      verantwoordelijkheid.
   e   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:
      Ik verwacht dat er niets veranderd. Het systeem functioneert nu goed en de meeste
      mensen zijn tevreden met de rol van het staatshoofd zoal die nu is.

								
To top