Inleidende PP by HC12062111506

VIEWS: 0 PAGES: 35

									Principes voor een rijke leeromgeving
              Heleen Schoots-Wilke
      Heleen Schoots-Wilke
      • Ja maar?

      • Hoezo 7 ?

• Wat is dan een rijke leeromgeving?

  • Wat is hier dan nieuw aan?
  Wat zijn onze bronnen?

•De praktijk
•(Ortho)didactiek
•Leer- en ontwikkelingspsychologie
•Motivatieleer
•Neurowetenschappen
        Vier inzichten
1. Minder verbindingen tussen hersendelen
2. Risicovol gedrag behoefte aan kicks
3. De invloed van de peergroep wordt steeds
  groter
4. Periode van risico’s en van kansen       Multitasken kan niet
  Strategisch Handelingsmodel
      De vraag is steeds:

   Wat heeft deze leerling nodig?  Rijke      en
                 en/of

leeromgeving      2.
                     3.
          Training
           en/of   Compensaties
                    en
          coaching   dispensaties
7 principes voor een rijke leeromgeving
   Leren is
 ‘state managing’
          PRINCIPE 1
Principe 1     Om te leren moet je in de
          juiste stemming zijn
          •????
          •Hè wat?
          •Ssst, ik ben bezig
          •Yes hebbes


          •Monique Boekaerts
          •Eric Jensen
          •Eveline Crone
    Het puberbrein in de klas

Mix van drie hormonen

•Dopamine; je krijgt zin om je in te zetten voor
iets

•Opioiden; lichaamseigen en zorgt dat je je
lichamelijk en mentaal goed voelt

•Oxytocine: knuffelhormoon, je voelt je
verbonden met anderen
   Gemotiveerde leerlingen

Wat is er nodig om dit te genereren?

•Sociale acceptatie en persoonlijke
waardering
•Erkenning waardering en feedback

Hier ligt een grote uitdaging
•Cruciaal zijn ouders, docenten en
medeleerlingen
Principe 2  PRINCIPE 2
       Ontwikkeling van het
       brein verschilt sterk
       per persoon

       Brein zoekt naar
       betekenis

       Iedereen leert anders

       •Jan Vermunt
       •David Kolb
       •Jelle Jolles
De invloed van de omgeving

        •Ieder stel hersenen is
        uniek: zelfs bij identieke
        tweelingen is bv. een
        groot deel van het brein
        verschillend.

        •De omgeving is van
        meer invloed op de
        structuur van de
        hersenen dan
        genetische factoren.
Leerstijlen van Jan Vermunt
•  Reproductiegericht
•  Betekenisgericht
•  Toepassingsgericht
•  Ongericht
  Vraag:

•  Wat had u vroeger voor leerstijl in het voortgezet
   onderwijs?

•  Hoe houdt u met dit principe rekening tijdens uw
   lessen?
Veranderbaarheid

                   Leerstijl is een in de
                   persoon (nature) verankerde
                   persistente (hardnekkig)
                   neigingJung   Kolb             Vermunt
    Organisatie-          Wetenschap-
    psychologie            pelijk
  LSI: (1975)            ILS: inventaris
  leerstijl-inventaris         LS test  Mensen hebben een voorkeur om de
     leercyclus in te gaan
Principe 3
Je onthoudt de stof
makkelijker door er met

Je leert het meest als je
het uitlegt aan anderen

Leerlingen zijn gevoelig
voor de peergroep


Eveline Crone
Norm Green
Spencer Kagan
Samenwerkend Leren: vijf sleutelbegrippen

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Individuele aanspreekbaarheid
  • Directe interactie
  • Aandacht voor sociale vaardigheden
  • Aandacht voor groepsprocessen
Groepen samenstellen
     • Genummerde hoofden
     • Heterogeen, op leer-
     stijlen
     • Heterogeen, op type
     intelligentie
     • Vaardigheden
     • Heterogeen, op cijfers
     • Op samenwerkings-type
     • Op.. ..

      Maar: doe het altijd
          zélf!!
         Oefening:
• Bedenk iemand waar je bijzonder goed mee kan
 samenwerken;
• Wat is jouw kracht in die samenwerking? En van
 de ander?

• Ken je iemand waar je bijzonder slecht mee kunt
 samenwerken?
• Wat is het verschil tussen jullie?
Principe 4

Het gaat er niet om hoe
intelligent je bent, maar
hoe je intelligent bent

Horen, zien en doen
•Howard Gardner
Vraag:
• Bedenk iemand in Uw omgeving waarvan U vindt
 dat hij/zij zeer intelligent is.
• In welk opzicht is die persoon intelligent?
Meervoudige Intelligentie
           “ Het gaat er niet om hoe
           intelligent je bent, maar
           hoe je intelligent bent”
Howard Gardner
•  * 1943
•  Neuropsycholoog

•  Professor of Cognition and Education in
  Harvard

•  1983: Frames of mind
•  1993: Multiple Intelligences
•  www.pz.harvard.edu/Pis/HG.htm
Meervoudige Intelligentie
          Howard Gardner:
          “Leren is het vermogen van de
          mens om problemen op te
          lossen ……en ook het
          vermogen om nieuwe
          problemen te bedenken”
                              Taalkundig:
                Intrapersoonlijk:      spreek-,
                zelfbeeld,         lees- en
   Interpersoonlijk                   schrijf-
   samenwerken,       karakter,
                levensloop,         vaardigheid
   communicatie,
   relaties         passie, droom,
                ideaal, leerstijl
Logisch/
mathematisch:
analyseren,                 Natuurlijk:
logisch denken,               ontleden/deter
gevoel voor     Meervoudige       minatie, gevoel
cijfers       intelligentie      voor planten en
                      dieren,
                      betrokkenheid
 Lichamelijk/ motorisch;  Howard     bij de wereld
 vrijheid van bewegen,
              Gardner
 ritmegevoel, leren door           Visueel/ruimtelijk:
 doen                     ruimtelijk inzicht, vorm,
     Muzikaal/ritmisch:          kleding, kleurgevoel
     muzikaliteit,
     stemgebruik/ zang,
     ritmegevoeligheid
Kernpunten in de theorie MI
• Iedereen is in het bezit van alle intelligenties
• De meeste mensen ontwikkelen de intelligenties tot
 een adequaat niveau
• Intelligenties werken samen
• Er zijn verschillende manieren om intelligent te zijn
 binnen een bepaald gebied
Principe 5
Maak van de losse feiten
een samenhangend
geheel

Mindmap
Project
Opbouw boek
Transfer
•Tony Buzan
•Gerard Westhoff
Principe 6
Herhalen, herhalen,
herhalen

En neem letterlijk en
figuurlijk ruimte

Reflectie
Focus
Timemanagement
plannenStephen Covey
Feiten Hersenen

•  Bestaan voor 80% uit water
•  Gebruiken 20% van onze energie
•  Hippocampus: opslagplaats feiten en info
•  Thalamus: filtert de informatie
Op onderzoek gebaseerde strategieën
didactische strategieën die echt goed werken

1.  Identificeren van overeenkomsten en verschillen
2.  Samenvatten en notities maken
3.  Inspanningen bevestigen en erkenning geven
4.  Huiswerk en oefening
5.  Non-verbale representatie
6.  Coöperatief leren
7.  Doelen stellen en feedback geven
8.  Vragen formuleren en hypothesen testen
9.  Voorkennis activeren met vragen aanwijzingen en
   kapstokken
Mindmappen
•  Pak een vel
•  Draai het vel in landscape
•  Zet in het midden: principe 5
•  zet daar omheen 4 takken
• Schrijf op de eerste tak: wat
• Schrijf op de tweede tak: Hoe
• Schrijf op de derde tak: Waarom
• Schrijf op de vierde tak: voorbeelden
• Vul nu de takken aan
      Wat blijft er hangen van wat we leren?

•  20 %    van wat we horen
•  30 %    van wat we zien
•  50 %    van wat we zien en horen
•  70 %    van waar we over gediscussiëerd
        hebben met anderen
• 80 %     van wat we persoonlijk ervaren
        hebben
• 95%      van wat we uitleggen aan anderen
Principe 7
Uitdaging zonder angst
en vrees

Feedback
verwachtingen
Vygotsky
Luc Stevens
Emotie hoort bij feedback
      •De boodschap komt pas
      binnen als die gepaard
      gaat met emotie

      •Dus geen “laissez faire”.

      •De docent heeft hierin
      een belangrijke rol.

								
To top