07 Contracte cessio dret us propietat intel lectual programes informatics by N6U126bw

VIEWS: 19 PAGES: 6

									                            Última modificació 24/12/2008
       <Si us plau feu servir sempre el model actualitzat que trobareu al web>

  CONTRACTE DE CESSIÓ DEL DRET D’ÚS ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA
  FUNDACIÓ URV I L’EMPRESA ............................ DEL PROGRAMA INFORMÀTIC ...........


REUNITS

D’una part, la Fundació URV (en endavant, FURV), amb CIF G-43.581.321 i seu a Tarragona, carrer
de l’Escorxador, s/n, representada per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i
Innovació, Sra. Lourdes Jané i Ros, amb DNI núm. 52.421.507-E, amb adreça per notificacions a Av.
Països Catalans, 18, 43007 Tarragona.

D’una altra part, la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), amb CIF Q-9350003-A i seu a
Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n, representada pel rector, Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal,
amb DNI núm. 39.850.167-E.

I d’una altra, l’empresa ......... (en endavant, EMPRESA), amb CIF ....... i seu social a ..................,
carrer ................, núm. ........, representada pel Sr./Sra. .......... (càrrec)..........., amb DNI núm. ..........


Compareix també el Dr./ la Dra. ........., professor/a del Departament ................. de l’Escola/Facultat
.............. de la URV.

Els representants de cada part ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per
subscriure aquest document.


ANTECEDENTS

1. El/La     Dr./Dra.      .....................  és  autor/a  del  programa  informàtic   denominat
  ....................................

2. D’acord amb l’article 97.4 de la Llei de la propietat intel·lectual i l’article 133 de l’Estatut de la
  URV, aquesta última és l’entitat titular dels drets d’explotació corresponents al programa
  d’ordinador creat, tant el programa font com el programa objecte desenvolupat pel professor/a
  ................. .

3. La FURV té com a objectiu principal, segons l'article 6 dels Estatuts fundacionals, fomentar les
  relacions entre la URV, la societat i l'entorn socioeconòmic, fomentar la recerca, la innovació i la
  formació continuada, i constituir-se com a estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de
  coneixements i de tecnologia de la URV.

4. La FURV té com un dels objectius específics, segons el mateix article, promoure i fomentar
  contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de serveis entre el personal acadèmic,
  serveis, departaments, escoles i facultats, i entitats públiques o privades, o amb persones
  físiques.

5. La FURV és l'entitat encarregada per la URV per gestionar els contractes i convenis de recerca i
  desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les empreses i entitats públiques i
  privades, segons el conveni subscrit entre la FURV i la URV l'11 de maig de 2000.
                                  1/6
6. L’EMPRESA està interessada que la URV li concedeixi la cessió d’ús, per a la versió executable
  del programa informàtic ......... .


Per tant, totes dues parts acordem les següents


CLÀUSULES


1.  Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és que la URV cedeixi a l’EMPRESA, a través de la FURV, l’ús del
programa ..............................., descrit en l’annex. Segons l’article 99 de la Llei de la propietat
intel·lectual, s’entén que la cessió esmentada té caràcter no exclusiu i intransferible, i es considera
que ho és per satisfer únicament les necessitats de l’EMPRESA.

L’EMPRESA reconeix i accepta que el programa se subministra tal com es descriu a l’annex, i que el
present acord no li concedeix cap dret sobre altres versions ni sobre millores o modificacions.

La propietat dels models i el programari esmentats corresponen als investigadors, mentre que les
dades introduïdes al programa i resultats concrets o informació que resulti d’aplicar el programa
......................... corresponen a l’EMPRESA. L’ús de l’aplicació concreta amb les dades de l’empresa
se cedirà en exclusiva a l’EMPRESA i el resultat que se n’obtingui amb aquest model serà propietat
de la mateixa EMPRESA.


2.  Coneixements addicionals i assistència tècnica

En aquest contracte no s’inclouen els coneixements addicionals al contingut del programa. Si
l’EMPRESA hi està interessada, seran objecte d’un contracte específic d’assessorament i assistència
tècnica en què es regularan aquestes condicions.

Concretament, el present contracte inclou:

   a) Un curs de formació, de .... dia/es de durada, en el qual s’instruirà en l’ús del programa ........
    als empleats que l’EMPRESA sol·liciti.
   b) Una assistència tècnica a distància (per telèfon i/o Internet) durant els ........ mesos següents
    al lliurament del programa ..... .Aquest servei s’entendrà com una consulta en línia per
    preguntar sobre temes referents a l’ús i possibles errors associats al programa, i no sobre la
    interpretació/optimització dels resultats obtinguts en aplicacions específiques de l’EMPRESA.
    El temps de resposta en l’assistència tècnica sempre serà inferior a ..... dies hàbils des de la
    consulta realitzada.


3.  Durada

Aquesta cessió entrarà en vigor quan es formalitzi el present contracte i tindrà una durada de 12
mesos a partir de la signatura.

El contracte es renovarà automàticament per períodes anuals, excepte en el cas que alguna de les
dues parts notifiqui a l’altra part, per escrit, la seva voluntat de no renovar-lo, amb un mínim de trenta
dies abans de la data de finalització del període en curs.
                          2/6
4.  Responsabilitat sobre l’ús del programa

L’EMPRESA és responsable de seleccionar el programa que li permeti obtenir els resultats desitjats,
d’instal·lar-lo, d’utilitzar-lo i de fer-lo eficaç.

En cap cas els autors del programa seran responsables, davant l’EMPRESA o terceres persones, de
qualsevol dany, incloent-hi la pèrdua de beneficis, pèrdua d’estalvis o altre tipus de perjudici sorgit
com a conseqüència de la utilització, ja que l’ús del programa és responsabilitat a risc i ventura de
l’EMPRESA.

Per part de la URV, el responsable del seguiment del programa serà el Dr./Dra. .................., que
tindrà com a interlocutor vàlid per part de l’EMPRESA el Sr./Sra. .................... .


5.  Col·laboració de la FURV

La FURV, per realitzar el treball descrit en l’annex al present contracte, assumirà les obligacions
següents:

   a) Prestarà el servei de caixa, que implica facturar i cobrar les quantitats que ha d’abonar
    l’EMPRESA i fer els pagaments necessaris d’acord amb l’execució de les tasques del
    present contracte. Els pagaments es faran amb la conformitat del Dr./ de la Dra. ................ i
    sempre que les ordres abans esmentades s’ajustin al contingut d’aquest contracte i
    l’EMPRESA hagi fet els pagaments. La FURV, en els seus pagaments, aplicarà les
    retencions i repercussions que escaigui.
   b) Portarà la comptabilitat, en la qual es reflectirà la situació econòmica del treball objecte del
    present contracte, i en facilitarà informació periòdica a l’equip investigador.
   c) Proporcionarà a l’equip investigador els mitjans administratius necessaris que permetin dur a
    terme la investigació contractada i qualsevol altre suport que es pugui demanar per complir
    el contracte, sempre que la investigació sol·licitada pugui desenvolupar-se amb els mitjans
    normals de la FURV.
   d) En general, aquelles obligacions que s’estableixen en el contracte pel qual la URV encarrega
    la gestió dels contractes de transferència de la URV a la FURV.


6.  Import i condicions de pagament

Com a contraprestació per la cessió del dret d’ús del programa ............ , l’EMPRESA es compromet
a abonar la quantitat de ..........( en lletres)....... euros (.....en xifres.... euros) que la FURV meritarà
segons les condicions següents:

   -  Un primer pagament, que correspon al ...... % del total, per un import de .......(en lletres)....
     euros (.....(en xifres) ..... euros) després de signar el contracte.

   -  Un segon pagament i darrer, que correspon al ......% del total, per un import de ......(en
     lletres).... euros (.....(en xifres) ..... euros) després de lliurar el programa i després de la
     formació convinguda.

Aquestes quantitats s'hauran d'incrementar amb l'IVA corresponent.

Un cop exhaurit el període inicial de validesa de la cessió, la renovació anual tindrà un cost de .....(en
lletres) ... euros/any (.....(en xifres) ..... euros/any).
                          3/6
7.  Forma de pagament

L’abonament d’aquestes quantitats es farà efectiu a la Caixa de Catalunya, al carrer Ramón y Cajal,
núm. 40, de Tarragona, núm. de compte 2013-0291-96-0200833200, a nom de la FURV.


8.  Subministrament del suport informàtic

Contra el pagament de la quantitat esmentada en la clàusula sisena, l’EMPRESA rebrà una còpia en
suport magnètic/òptic dels fitxers del programa “....” en format ......., executables sota el sistema
operatiu ....... .


9.  Garantia

Els autors garanteixen el bon estat del suport magnètic/òptic, així com la gravació correcta del
contingut, per un termini de seixanta dies. Si s’hi aprecia qualsevol defecte en aquest termini, els
autors es comprometen a substituir els disquets/CD defectuosos per d’altres en perfecte estat. En els
casos de maltractament evident o ús inadequat dels disquets/CD, aquesta garantia queda sense
efecte.


10. Confidencialitat de la informació

Cada una de les parts ens comprometem a no difondre, sota cap aspecte, les informacions
científiques o tècniques que pertanyin a l’altra part a les quals hàgim pogut tenir accés en el
desenvolupament del projecte objecte d’aquest contracte, sempre que aquestes informacions no
siguin de domini públic i respectarem sempre la menció als autors del treball.


11. Comunicació

ATENCIÓ: ESCOLLIU UN PARÀGRAF I ESBORREU ELS ALTRES DOS

L’EMPRESA es compromet a no fer publicitat dels resultats i conclusions del projecte, de forma
associada al nom de la URV.

En cas que l’EMPRESA desitgi fer publicitat dels resultats o conclusions del projecte, de forma
associada al nom de la URV, ho comunicarà a la FURV amb antelació suficient. El vicerectorat de la
URV competent en temes de transferència, d’acord amb l’EMPRESA, verificarà el contingut, la
forma i l’oportunitat temporal de l’esmentada publicitat.

En cas que l’EMPRESA desitgi fer publicitat sistemàtica dels resultats i conclusions del projecte, de
forma associada al nom de la URV, incloent la seva imatge o logotip, ho sol·licitarà a la FURV amb
antelació. En aquest cas, prèvia autorització de la Comissió d’Investigació i Transferència de la URV,
es firmarà un contracte específic, en el que es regularan tant l’abast de la publicitat com les
contraprestacions que puguin correspondre.


12. Modificació del contracte

Les parts podrem denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per mutu acord.
                         4/6
13. Cancel·lació del contracte

La cessió objecte d’aquest contracte podrà ser interrompuda per mutu acord entre les parts
contractants quan es consideri sense vigència l’ús del programa. o per qualsevol altra causa.


14. Rescissió del contracte

Si per causes imputables a qualsevol de les dues parts no es finalitza aquest contracte acordat,
quedarà automàticament rescindit.


15. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal


En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s’informa a les parts d’aquest contracte
que les dades de caràcter personal que ens faciliten, necessàries per a la formalització del mateix,
s’incorporaran a un fitxer manual, del qual és titular i responsable la FURV.
Les parts autoritzen la utilització de les dades de caràcter personal i de correu electrònic als efectes
de les comunicacions periòdiques que la FURV pugui dur a terme amb els seus clients informant-los
de tot allò relacionat amb l’activitat que desenvolupa.
Així mateix, la FURV garanteix el tractament confidencial de les dades personals aportades i els
informa que poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició mitjançant carta a
l’adreça següent: Fundació URV, Av. Països Catalans, 18, 43007 Tarragona o enviant un correu
electrònic a atencio.usuari@fundacio.urv.cat16. Jurisdicció

L’EMPRESA i la FURV ens comprometen a resoldre, de manera amistosa, qualsevol desacord que
pugi sorgir durant la vigència d’aquest contracte.


Per resoldre qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, les parts ens sotmetem a
l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de l'Associació per a l'Arbitratge a
Tarragona, la qual s'encarrega de designar l'àrbitre o àrbitres i d’administrar l'arbitratge, i ens
obliguem des d'ara a complir la decisió arbitral. El laude i la protocol·lització es duran a terme a la
ciutat de Tarragona.I, com a prova de conformitat, signem aquest document per triplicat en el lloc i data esmentats més
avall.Tarragona, ....... de/d’....... de 200_
                         5/6
Per la                  Per
Universitat Rovira i Virgili       ...(nom complet de l’empresa).....
Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal     Sr./Sra. .....................................
Rector de la URV             ....... (càrrec) .......
President de la FURV
                     Per la Fundació URV
Dr./Dra. .............          Sra. Lourdes Jané i Ros
Responsable del programari        Directora del Centre de Transferència
                     de Tecnologia i Innovació
                  6/6

								
To top