kontrola vykonan� dna 23 11 vo veci odvolania �castn�ka konania Van Toan Vu so z�rucn�m listom za�le �castn�kovi konania de by N6U126bw

VIEWS: 24 PAGES: 55

									           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0100/99/2011                   Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – TANK, s.r.o.,
Haličská cesta 3200, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 568, kontrola vykonaná dňa
06.10.2010 v prevádzkovej jednotke – Espresso, Šiatorská Bukovinka, proti rozhodnutiu
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č.
P/0554/06/10, zo dňa 04.02.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 330 EUR,
slovom: tristotridsať eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a/, § 12 ods. 2, § 16 ods. 1 písm. d/
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0554/06/10,
zo dňa 04.02.2011 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – TANK, s.r.o. - peňažnú
pokutu vo výške 330,-- €, pre porušenie povinnosti § 4 ods. 1 písm. a), § 12 ods. 2, § 16
ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej
dňa 06.10.2010 v prevádzke – Espresso, Šiatorská Bukovinka zistené, že v čase kontroly
predávajúci neoznačil predávané výrobky údajom o miere alebo množstve, keď tovary
uvedené v spoločnom vývesnom cenníku nápojov neobsahovali údaje o ich objeme alebo
hmotnosti. Rovnako bolo zistené, že kontrolný nákup nebol účtovaný správne, čo bolo
spôsobené nedodržaním objemu u nápoja Fernet Stock citrus o 2 ml. Doklad o kúpe z ERP,
ktorý bol vydaný na kontrolný nákup neobsahoval sídlo predávajúceho a názov odpredaného
tovaru, keď odpredaná Vodka Triumph a Fernet Stock citrus boli označené ako „Alko
nápoje“.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo predávať výrobky v správnej
miere; vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe, v ktorom je uvedené sídlo predávajúceho a názov
výrobku; zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere
alebo množstve; čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bola dňa 06.10.2010 vykonaná kontrola v prevádzke – Espresso,
Šiatorská Bukovinka. Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji bol
inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup. Kontrolný nákup pozostával z 50 ml Vodky
Triumph á 20,00 €/1 l a 1 x Presso káva Blaser á 1,00 € účtovaných správne a zo 48 ml Fernet
Stock citrus á 30,- €/l účtovaného 1,50 €. Správne mal byť kontrolný nákup účtovaný 1,44 €,
čím vznikol rozdiel 0,06 € v neprospech spotrebiteľa. Nesprávne účtovanie bolo spôsobené
nedodržaním objemu u Fernet Stock citrus o 2 ml. Predávajúci tým nedodržal povinnosť
predávať výrobky v správnej miere. Ku kontrolnému nákupu bol vydaný doklad o kúpe z ERP
č. 01*0001 zo dňa 06.10.2010, ktorý neobsahoval sídlo predávajúceho a názov odpredaného
tovaru, keď odpredaná Vodka Triumph a Fernet Stock citrus bolo označené ako „Alko
nápoje“.
  Zároveň bolo kontrolou zistené, že predávajúci neoznačil predávané výrobky údajom
o miere alebo množstve, keď tovary uvedené v spoločnom vývesnom cenníku nápojov
neobsahovali údaj o ich objeme alebo hmotnosti. Išlo o tieto výrobky: fľaškové Plzeň á 1,50
€, Pivo fľaškové Zubr 12% á 1,00 €, Pivo fľaškové Kozel, Kelt 10% á 0,70 €, Nealko nápoje
– Cola, Fanta, Sprite, Cappy á 1,00 €, Bonaqua á 0,50 €, Káva Blaser á 1,00 €, Horúca
čokoláda á 1,30 €, Mlieko á 0,10 €, čaj á 0,70 €, Med á 0,20 €, Tyčinky á 0,40, Kešu, arašidy,
mandle á 2,00 €, Med á 0,25 €.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že si je vedomý, že v jeho prevádzke
Espresso Šiatorská Bukovinka pri kontrole dňa 06.10.2010 došlo k porušeniu jednotlivých
ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom k tomu, že na uvedenej prevádzke
doposiaľ pri kontrolách nebolo zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa, spoločnosť
Tank s.r.o. voči zodpovedným zamestnancom nevyvodila finančný postih. Zamestnanci boli
náležite poučení o dodržiavaní zásad statočnosti pri predaji, boli upozornení na správne
označovanie tovarov na cenníkoch. Pokiaľ ide o údaje na doklade o kúpe z ERP, ktorý
neobsahoval predpísané náležitosti, oslovil účastník konania servisnú spoločnosť, ktorá
uvedenú ERP programovala, aby zistené nedostatky odstránila, aj keď pri prvom
programovaní údajov mala tieto údaje naprogramovať v súlade so zákonom. Nakoľko ide
o prvé porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto prevádzke, preto považuje uloženú
pokutu vo výške 330,- € za neprimerane vysokú a žiada o jej zníženie.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že vo svojom odvolaní účastník konania neuvádza
skutočnosti, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky a zistený skutkový
stav nepopiera. Skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania pokladá odvolací orgán za
subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti
uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah
následkov protiprávneho konania. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo
svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.
  Ďalej odvolací orgán podotýka, že následné odstránenie zistených nedostatkov nemá
vplyv na vydané rozhodnutie a túto skutočnosť odvolací orgán pri preskúmaní rozhodnutia
nezohľadnil, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva
účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa.
  Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
06.10.2010. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon.
  V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu
vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán
skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku
uloženej pokuty pokladá odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu. Odvolací
orgán trvá na kontrolných zisteniach zo dňa 06.10.2010, za zistené nedostatky zodpovedá
účastník konania v plnom rozsahu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie
povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi
alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66387,83 €.
  Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob
a následky porušenia povinnosti spočívajúce v porušení zásad statočnosti pri predaji
predávajúcim tým, že v kontrolnom nákupe poškodil spotrebiteľa o 0,06 € nedodržaním
objemu u alkoholického nápoja Fernet Stock citrus o 2 ml po zohľadnení povolenej
tolerancie, čím došlo k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
  Zároveň správny orgán prihliadol aj na porušenie povinnosti spočívajúce v porušení
príslušných ustanovení zákona účastníkom konania tým, že nezabezpečil, aby doklad o kúpe
z ERP obsahoval všetky predpísané náležitosti, nakoľko kontrolou bolo zistené, že na doklade
o kúpe nebolo uvedené sídlo predávajúceho a nebol uvedený názov výrobku, keď odpredaná
Vodka Triumph a Fernet Stock citrus boli označené ako „Alko nápoje”. Pri určovaní výšky
pokuty bola zohľadnená nemožnosť dôslednej kontroly obsahu a hodnoty nákupu
spotrebiteľom pri nevydaní dokladu o kúpe, pričom jeho nevydaním sú podstatne oslabené
práva spotrebiteľa pri možnom uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobku, nakoľko doklad
o kúpe preukazuje existenciu právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim a je
podstatnou náležitosťou pre uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Neuvedením názvu
výrobku na vydanom doklade o kúpe nie je zrejmé, čo bolo skutočne predmetom kúpy.
Presný názov tovaru je pre spotrebiteľa nevyhnutný pre následnú kontrolu správnosti
účtovania cien zakúpeného tovaru a jej prípadnú reklamáciu.
  Rovnako bolo pri určení výšky pokuty prihliadnuté aj na porušenie povinnosti riadne
informovať spotrebiteľa o predpísaných informačných povinnostiach, medzi ktoré paní aj údaj
o hmotnosti, alebo objeme ponúkaných tovarov, keď tovary uvedené v spoločnom vývesnom
cenníku neobsahovali údaj o ich hmotnosti‚ alebo objeme. Uvedenie hmotnosti, alebo objemu
tovarov v ponuke predaja, je pre spotrebiteľa nevyhnutné pre následnú kontrolu jeho
dodržania, ale aj správnosti jeho účtovania a prípadnú reklamáciu.
  Správny orgán zároveň prihliadol na to, že účel sledovaný zákonom vyjadrený
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na
informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na ochranu ekonomických záujmov
vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
05540610.
Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
      prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
      plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0156/99/2011                   Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – CANTON spol.
s r.o., Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder, IČO: 35 803 916, kontrola
vykonaná dňa 23.11.2010 v prevádzkovej jednotke – Copyshop CANTON, Galantská
5416/5D, Dunajská Streda, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/521/2/2010, zo dňa 23.02.2011, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná
pokuta vo výške 400 EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 12 ods. 3 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/521/2/2010, zo
dňa 23.02.2011 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – CANTON spol. s r.o. - peňažnú
pokutu vo výške 400 € pre porušenie povinnosti § 12 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Inšpektormi SOI bolo v prevádzke: Copyshop CANTON, Galantská 5416/5D, Dunajská
Streda zistené porušenie zákazu prekrývať označenie výrobku a iných údajov uvedených
výrobcom.
   Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo dodržať zákaz neprekrývať
označenie výrobku a iných údajov uvedených výrobcom; čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bolo dňa 23.11.2010 vykonaná kontrola, zameraná na prešetrenie
kontrolných zistení zaznamenaných v inšpekčnom zázname zo dňa 29.09.2010
u predávajúceho v Dunajskej Strede, počas ktorej bolo zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa
sa nachádzal výrobok – atramentová tlačová kazeta HP 57 á 21,90 €, pričom na originálnom
obale výrobku boli prekryté informácie pre spotrebiteľa o dátume najneskoršej inštalácie
tlačovej kazety. Predmetné informácie pre spotrebiteľa boli prilepené nálepkou, na ktorej bolo
uvedené „Distribútor: CanTon spol. s r.o.“. Pri kontrole vykonanej dňa 23.11.2010 bolo
zistené, že účastník konania umiestnil do ponuky pre spotrebiteľa 1 druh výrobku (1 ks
atramentová kazeta HP 14 á 24,56 €), pričom na výrobku boli údaje o dátume najneskoršej
inštalácie tlačovej kazety prekryté inými údajmi. Predmetné informácie pre spotrebiteľa boli
prelepené nálepkou, na ktorej bolo uvedené „Distribútor: CanTon spol. s r.o.“. Uvedeným
konaním účastník konania porušil § 12 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako
predávajúcemu zakazuje prekrývať označenie výrobku a iných údajov uvedených výrobcom.
  Za zistené nedostatky ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že pracovníkmi SOI bolo
prekontrolovaných niekoľko sto atramentových tlačových kaziet, medzi ktorými sa
nachádzala iba 1, ktorá bola nesprávne označená. Nepopiera, že k chybe došlo neúmyselne,
v dôsledku nedbanlivosti predavačky. Odvolania odôvodňuje tým, že od roku 2004 neporušil
žiaden zákon, a iba 1 produkt mal nedostatky. Uvádza, že tovar sa nachádza za pultom
a zákazníci sa k nemu nemohli dostať. Chybu uznáva a žiada o zníženie pokuty. Poukazuje na
to, že žiadnemu zákazníkovi neublížil na zdraví a zamestnankyňa pred doručením rozhodnutia
nastúpila na materskú dovolenku, takže nemá od koho vymáhať pokutu. Uplatnil opatrenia,
aby sa to neopakovalo.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania
pokladá za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu
povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán poznamenáva, že
preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Odvolací orgán nezistil
dôvod na zrušenie uvedeného rozhodnutia.
  Správny orgán nepovažuje za opodstatnené námietky účastníka konania a trvá na
kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 23.11.2010. Skutkový stav
bol vykonanou kontrolou spoľahlivo zistený a zaznamenaný do inšpekčného záznamu. Zo
zisteného skutkového stavu jasne vyplýva porušenie informačných povinností účastníkom
konania. Podľa § 12 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa dovozca a dodávateľ nesmú
odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom,
predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje
uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom. Námietky účastníka konania považuje
správny orgán za subjektívne, nakoľko ho nezbavujú zodpovednosti za porušenie zákona.
Správny orgán je toho názoru, že účastník konania je povinný poznať zákon a zabezpečiť na
svojej prevádzke jeho dodržiavania, rovnako aj zaškoliť svojich zamestnancov tak, aby sa
riadili zákonom pri výkone svojej činnosti. Zamestnanci účastníka konania v súvislosti
s plnením povinností boli povinní na prevádzke zachovávať všetky predpisy, ktoré sa
vzťahujú k výkonu ich zamestnania. V prípade zisteného porušenia zákona, je správny orgán
povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah zisteného
porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení spotrebiteľa,
odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI.
  Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený
skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
  V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu
vydaného rozhodnutia.
  Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Správny orgán prihliadal pri určovaní výšky pokuty na charakter protiprávneho konania,
pri ktorom účastník konania porušil zákaz prekrývať označenie výrobku a iných údajov
uvedených výrobcom v zmysle § 12 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa ako aj to, že
výrobky s rovnakým závažným nedostatkom distribuoval ostatným predávajúcim. Správny
orgán prihliadal k tomu, že každý spotrebiteľ má právo na informácie, na ochranu svojho
zdravia a bezpečnosť a na ochranu ekonomických záujmov. Prekrývaním informácií o dátume
najneskoršej inštalácie si spotrebiteľ nemôže overiť, či výrobok umiestnený v ponuke pre
spotrebiteľa je vhodný na inštaláciu do tlačiarne.
  Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-
výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
05210210.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0155/99/2011                   Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Van Toan Vu –
SAIGON, miesto podnikania – Sv. Martina 4740/107, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO:
34 981 608, kontrola vykonaná dňa 25.11.2010 v prevádzkovej jednotke – Textil, obuv,
Limbová 7, Trnava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/505/2/2010, zo dňa 07.02.2011, ktorým bola podľa § 24
ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo
výške 500 EUR, slovom: päťsto eur, pre porušenie § 12 ods. 2, § 13, § 15 ods. 3, § 18
ods. 1, § 18 ods. 10 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2
správneho poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/505/2/2010, zo
dňa 07.02.2011 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Van Toan Vu – SAIGON - peňažnú
pokutu vo výške 500 EUR pre porušenie povinnosti § 12 ods. 2, § 13, §15 ods. 3, § 18 ods. 1
a § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
  Inšpektormi SOI bolo v prevádzke: Textil, obuv, Limbová 7, Trnava, pri kontrole
vykonanej dňa 25.11.2010 zistené porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby
predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o výrobcovi a informáciami podľa
osobitného predpisu ako aj porušenie povinnosti predávajúceho uvádzať písomné informácie
podľa § 11 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Ďalej bolo kontrolou zistené porušenie
povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú
do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.
Kontrolou SOI bolo zistené porušenie povinnosti predávajúceho riadne informovať
spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv; reklamačný poriadok umiestniť na
viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Pri kontrole SOI bolo zároveň zistené porušenie
povinnosti viesť evidenciu reklamácií a predložiť ju orgánu dozoru na nazretie.
  Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo zabezpečiť, aby predávané
výrobky boli zreteľne označené údajmi o výrobcovi a informáciami podľa osobitného
predpisu; uvádzať písomné informácie podľa § 11 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka;
zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so
spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; riadne informovať
spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv; viesť evidenciu o reklamáciách; čo
účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bolo zistené pri kontrole zo dňa 25.11.2010 v prevádzke: Textil, obuv,
Limbová 7, Trnava, že sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov, na ktorých
nebol uvedený výrobca a u 7 druhov výrobkov chýbal údaj o materiálovom zložení výrobkov
v súlade s Vyhláškou MH SR č. 84/2008 Z.z. o označovaní materiálov použitých v hlavných
častiach obuvi. (bližší zoznam výrobkov s uvedenými nedostatkami je súčasťou
prvostupňového správneho rozhodnutia č. P/505/2/2010 zo dňa 07.02.2011). Pri kontrole bolo
zároveň zistené, že na 1 druhu výrobku nebol spôsob použitia a spôsob údržby uvedený
v štátnom jazyku – (Pánske botasky zn. Sandic art. No:SD 8872, spôsob údržby a účel
použitia neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, len v maďarskom jazyku).
Zároveň bolo kontrolou SOI zistené, že zamestnanci prichádzajúci do styku so spotrebiteľmi
neboli v čase kontroly žiadnym spôsobom, odevom ani označením odlíšení od spotrebiteľa.
Ďalej bolo zistené porušenie povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach
a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní
záručných opráv; reklamačný poriadok umiestniť na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. V čase kontroly SOI nebol spotrebiteľ informovaný o podmienkach a spôsobe
reklamácie a o právach v prípade uplatnenia reklamácie. Reklamačný poriadok sa
nenachádzal na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Pri kontrole SOI bolo zároveň
zistené porušenie povinnosti viesť evidenciu reklamácií a predložiť ju na požiadanie orgánu
dozoru na nazretie. Účastník konania nepredložil dozornému orgánu evidenciu
o reklamáciách. Uvedeným konaním porušil § 12 ods. 2, § 13, § 15 ods. 3 § 18 ods. 1 a § 18
ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania žiada o odpustenie pokuty, nakoľko zistené
nedostatky odstránil.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že skutočnosť uvedenú v odvolaní účastníka konania
pokladá za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu
povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odvolací orgán poznamenáva, že
preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný. Odvolací orgán nezistil
dôvod na zrušenie uvedeného rozhodnutia. Pre správny orgán je rozhodujúce porušenie
zákonnej povinnosti, ktoré bolo spoľahlivo zistené vykonanou kontrolou SOI. Zo
zaznamenaného skutkového stavu vyplýva nedodržanie povinnosti, ktoré spočívalo v tom, že
predávajúci nezabezpečil, aby predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o výrobcovi
a informáciami podľa osobitného predpisu, t.j. o materiálovom zložení v zmysle Vyhlášky
MH SR č. 84/2008 Z.z., o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
a neuvádza písomné informácie podľa § 11 v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Ďalej
bolo zistené porušenie povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci
v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré
ich odlíši od spotrebiteľa. Súčasne bolo vykonanou kontrolou SOI zistené aj to, že
reklamačný poriadok sa nenachádzal na prevádzke a predávajúci neviedol evidenciu
o reklamáciách. Účastník konania uvedené povinnosti nesplnil. K námietkam účastníka
konania, ktorý poukazuje na to, že nedostatky ihneď odstránil, správny orgán uvádza, že pri
rozhodovaní nemôže prihliadať na to, že účastník odstránil všetky nedostatky a že prijal
opatrenie, aby k takým porušeniam nedochádzalo. Odstránenie uvedených nedostatkov je
povinnosťou účastníka konania, ktorá mu priamo vyplýva z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Charakter
protiprávneho konania, rozsah zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné následky pre
spotrebiteľa, ktoré spočívajú v ohrození zdravia odôvodňujú uloženie pokuty vo výške
určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI. Pri ukladaní výšky pokuty správny orgán zohľadnil aj
množstvo výrobkov ako aj ich hodnotu, vzhľadom na to uložil pokutu v dolnej hranici
zákonnej sadzby.
  Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih za zistený
skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah následkov
protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky
a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia.
  Na základe vyššie uvedených skutočností pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal hlavne na charakter protiprávneho
konania, pri ktorom účastník konania nezabezpečil predávaný výrobok údajmi o výrobcovi
a materiálovom zložení obuvi ako aj uvádzal písomne poskytované informácie podľa § 11
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Nesplnenie informačných povinností v zmysle
zákona o ochrane spotrebiteľa by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia majetku spotrebiteľa
znehodnotením ním zakúpených výrobkov pri ich nesprávnej údržbe. Z hľadiska možných
následkov, ktoré tento škodlivý výrobok mohol spôsobiť, považujeme uloženú pokutu za viac
ako primeranú. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil aj to, že zamestnanci
prevádzkarne, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, nepoužívali označenie alebo odev,
ktoré ich líši od spotrebiteľa, tak aby nedochádzalo k ich zámene a spotrebiteľ ich mohol
lepšie identifikovať.
  Správny orgán pri určovaní výšky pokuty prihliadal na porušenie povinnosti účastníka
konania zabezpečiť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
Nezabezpečením danej povinnosti došlo k zníženiu rozsahu práv spotrebiteľa pri uplatňovaní
reklamácie, priznaných mu zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko sa nemohol s nimi
oboznámiť. Vo vzťahu k porušenému § 18 ods. 10 cit. zákona odvolací správny orgán uvádza,
že zákon presne určuje, ktoré údaje má evidencia reklamácií obsahovať, pričom plní funkciu
zdroja informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti ohrozenia oprávnených
záujmov spotrebiteľov v prípade výskytu vady výrobkov alebo služieb.
  Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-
výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
  Preto výšku pokuty správny orgán považuje za primeranú k zistenému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
05050210.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/1290/99/2010                  Dňa : 05.08.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Stranger, s.r.o.,
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 782 978, kontrola vykonaná dňa
15.10.2010 v prevádzkovej jednotke – Kaviareň Dolce Vita, Avion Shopping Park, Ivánska
cesta 12, Bratislava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Bratislave pre Bratislavský kraj, č. P/0486/01/2010, zo dňa 11.11.2010, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná
pokuta vo výške 100 EUR, slovom: jednosto eur, pre porušenie § 15 ods. 1 písm. a/, b/ c/
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č.
P/0486/01/2010, zo dňa 11.11.2010 potvrdzuje.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Bratislave pre
Bratislavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Stranger, s.r.o. - peňažnú pokutu
vo výške 100,-- €, pre porušenie povinnosti § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane
spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 15.10.2010 v prevádzkarni –
Kaviareň Dolce Vita, Avion Shopping Park, Ivánska cesta 12, Bratislava zistené, že
prevádzkareň účastníka konania nebola v čase kontroly označená na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo označiť prevádzkareň na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste zákonom predpísanými údajmi; čo účastník konania
porušil.
  Dňa 15.10.2010 vykonali inšpektori SOI kontrolu v prevádzke Kaviareň Dolce Vita,
Avion Shopping Park, Ivánska cesta 12, Bratislava. Predmetná kontrola bola zameraná na
dodržiavanie ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”). Počas kontroly inšpektori SOI zistili,
že prevádzka v čase kontroly nebola označená zákonom predpísanými údajmi, t.j. chýbalo
obchodné meno a sídlo predávajúceho, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne, prevádzková dobá určená pre spotrebiteľa, čím došlo k porušeniu § 15 ods. 1
písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá účastník
konania so statusom predávajúceho v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) bod 1. zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje
služby.
  V zmysle § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný
na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo
predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby zodpovednej
za činnosť prevádzkarne, prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa. Neoznačením
kontrolovanej prevádzky predpísanými údaj tni účastník konania preukázateľne porušil
povinnosť stanovenú zákonom.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že uvedený nedostatok, nebol spôsobený
úmyselne, ani z dôvodu zanedbania svojej povinnosti, a že prevádzka bola predtým riadne
označená predpísaným spôsobom. Už aj v minulosti sa účastníkovi konania viackrát stalo, že
toto označenie bolo strhnuté cudzou osobou a museli ho opakovane zabezpečiť. Má za to, že
sa mu niekto pokúša uškodiť týmto spôsobom. Nakoľko sa toto označenie navyše nachádzalo
na vonkajšom stĺpe, personál si hneď nevšimol, že označenie chýba, čo malo za následok, že
i v čase kontroly nebola prevádzka označená. V súčasnosti účastník konania zmenil
umiestnenie tejto tabule tak‚ aby bolo zamedzené prístupu cudzej osoby, bez toho‚ aby si to
všimol obsluhujúci personál. Prevádzka bola opäť riadne označená ešte v deň vykonania
kontroly. Na záver svojho odvolania žiada o prehodnotenie rozhodnutia a uloženia pokuty.
Účastník konania si uvedomuje zistený nedostatok, ale s prihliadnutím na vyššie uvedené
fakty prosí o ústretovosť a pochopenie.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania
pokladá za subjektívne. Odvolací orgán má za to, že v podanom odvolaní účastník konania
žiadnym spôsobom nespochybnil zistenia kontroly. Pre odvolací orgán je podstatné, že bol
porušený zákon a dôvody, ktoré uvádza vo svojom odvolaní účastník konania na svoju
obranu, pokladá odvolací orgán za irelevantné.
  Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadal.
  Ďalej odvolací orgán podotýka, že následné odstránenie zistených nedostatkov nemá
vplyv na vydané rozhodnutie a túto skutočnosť odvolací orgán pri preskúmaní rozhodnutia
nezohľadnil, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva
účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani
dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na
zmenu vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací
orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
Výšku uloženej pokuty pokladá odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach zo dňa 15.10.2010, za zistené nedostatky
zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených v tomto zákone alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti
ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 387,83 €. Výšku uloženej pokuty považuje
odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Pri rozhodovaní o výške pokuty bolo prihliadnuté na účel sledovaný zákonom, ktorý je
vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého má každý
spotrebiteľ právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody,
vzdelávanie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na ochranu ekonomických záujmov
vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a na zákonom požadovanej
úrovni nebol dosiahnutý. Správny orgán prihliadol aj na to, že neoznačením prevádzkarne
neoznačením prevádzkarne obchodným menom a sídlom predávajúceho, menom
a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkovou dobou určenou pre
spotrebiteľa, boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  Predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť za zistené nedostatky. Zároveň bolo
prihliadnuté aj na to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky
podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa
od začiatku vykonávania podnikateľskej činnosti. Výšku pokuty považuje odvolací orgán za
primeranú k zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
04860110.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/1280/99/2010                   Dňa : 05.08.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Thuy Cao Xuan –
LOTOS, miesto podnikania – Št. Turčeka 163/22, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 37 266 675,
kontrola vykonaná dňa 10.06.2010 v prevádzkovej jednotke – LOTOS – predaj slnečných
okuliarov, Mierová 8, Želiezovce, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0176/04/10, zo dňa 26.10.2010, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná
pokuta vo výške 550 EUR, slovom: päťstopäťdesiat eur, pre porušenie § 13, § 15 ods. 1
písm. a/, b/, § 16 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa
§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0176/04/10, zo dňa
26.10.2010 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
    Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) v Nitre pre Nitriansky
kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Thuy Cao Xuan – LOTOS - peňažnú pokutu vo
výške 550,- €, pre porušenie povinnosti § 13, § 15 ods. 1 a), b) a § 16 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 10.06.2010 v prevádzke –
LOTOS – predaj slnečných okuliarov, Mierová 8, Želiezovce zistené, že v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku v celkovej hodnote 115,- €, ku ktorému nebol
k dispozícii návod na údržbu v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Zároveň bolo zistené,
že v čase kontroly nebola prevádzka označená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
Ako aj skutočnosť, že pri kontrolnom nákupe nebol vydaný doklad o kúpe.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo uviesť informácie uvedené
v § 11, ak sú poskytnuté písomne, v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; na vhodnom
a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť sídlo predávajúceho; vydať spotrebiteľovi
doklad o kúpe výrobku; čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bola dňa 10.06.2010 vykonaná kontrola v prevádzke – LOTOS – predaj
slnečných okuliarov, Mierová 8, Želiezovce, pri ktorej bolo zistené, že sa v ponuke pre
spotrebiteľa nachádzal 1 druh výrobku (23 ks slnečných okuliarov Uniquc) v celkovej
hodnote 115,- €, ku ktorému nebol k dispozícii návod na údržbu v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. Návod na údržbu bol uvedený len v maďarskom, anglickom, nemeckom
a španielskom jazyku. Zároveň bolo zistené, že v čase kontroly nebola prevádzka označená na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste miestom podnikania, menom a priezviskom osoby
zodpovednej za činnosť prevádzkarne. Ako aj skutočnosť, že pri kontrolnom nákupe nebol
vydaný doklad o kúpe.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že mu nebolo doručené oznámenie o začatí
správneho konania, a teda nemohol v zákonom stanovenej lehote 5 dní oznámiť odstránenie
zistených nedostatkov. Zároveň žiada, pokiaľ nebude možné rozhodnutie o uložení pokuty
zmeniť, o možnosť splatenia uloženej pokuty vo výške 550,- € v štyroch splátkach.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že vo svojom odvolaní účastník konania neuvádza
skutočnosti, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky a zistený skutkový
stav nepopiera. Skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania pokladá odvolací orgán za
subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti
uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Pri určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah
následkov protiprávneho konania. Na ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo
svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.
  Ďalej odvolací orgán podotýka, že následné odstránenie zistených nedostatkov nemá
vplyv na vydané rozhodnutie a túto skutočnosť odvolací orgán pri preskúmaní rozhodnutia
nezohľadnil, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva
účastníkovi konania z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu
vo veciach ochrany spotrebiteľa.
  Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
10.06.2010. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon.
  V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu
vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočností pokladá odvolací orgán
skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku
uloženej pokuty pokladá odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu. Odvolací
orgán trvá na kontrolných zisteniach zo dňa 10.06.2010, za zistené nedostatky zodpovedá
účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, správny orgán nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie
povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi
alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Pri určení pokuty správny orgán prihliadol aj na skutočnosť, že pri nedodržaní povinnosti
označiť výrobky spôsobom údržby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka mohlo dôjsť
k poškodeniu majetku spotrebiteľa nesprávnou údržbou výrobku. Správny orgán má za to, že
pri kúpe výrobku je pre spotrebiteľa informácia o spôsobe údržby jednou z najpodstatnejších
informácií.
  Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že na doklade o kúpe
neboli uvedené všetky zákonom stanovené náležitosti. Doklad o kúpe výrobku je relevantným
dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci
a zároveň je dôkazom existencie kúpnej zmluvy pri predaji v obchode medzi predávajúcim
a kupujúcim - spotrebiteľom. Doklad o kúpe výrobku patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú
o predávajúcom a o obsahu záväzkového vzťahu, a preto chýbajúci názov výrobku, resp. iný
názov výrobku na doklade o kúpe môže sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich
práv zo zodpovednosti za vady výrobku. Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel
sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý
spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti
a na ochranu ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom
požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
01760410.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0167/99/2011                  Dňa : 12.07.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – EXIsport s.r.o.,
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, kontrola vykonaná dňa
08.11.2010 v prevádzkovej jednotke – EXI SPORT, NC Laugarício, Trenčín, proti
rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj, č. P/0373/03/2010, zo dňa 10.02.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške
200 EUR, slovom: dvesto eur, pre porušenie § 18 ods. 4, § 18 ods. 9 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č.
P/0373/03/2010, zo dňa 10.02.2011 potvrdzuje.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – EXIsport s.r.o. - peňažnú pokutu
vo výške 200 € pre porušenie povinnosti § 18 ods. 4 a § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Inšpektormi SOI bolo pri vykonanej kontrole zo dňa 08.11.2010 v prevádzkarni: EXI
SPORT, NC Laugarício, Trenčín zistené porušenie povinnosti predávajúceho vybaviť
reklamáciu v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. Rovnako
bolo zistené porušenie povinnosti predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení
reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú preto dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo vybaviť reklamáciu v zákonom
stanovenej 30-dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie; vydať písomný doklad
o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; čo účastník
konania nesplnil.
  Vykonanou kontrolou SOI zo dňa 08.11.2010 na základe podnetu č. 799/2010 na
prevádzkarni: EXI SPORT, NC Laugarício, Trenčín bolo zistené, že spotrebiteľka si zakúpila
dňa 19.09.2010 reklamáciu športovej bundy zn. AUTHORITY – SABRINA, na ktorú bola
dňa 28.09.2010 uplatnená reklamácia z dôvodu, že ľavý rukáv premoká cez výšivku.
Reklamácia bola prijatá, bol vypísaný reklamačný lístok a zaevidovaná pod č. Z-18573-2010.
Výrobok bol zaslaný znalcovi na vypracovanie odborného posudku. V čase kontroly SOI
nebol predložený žiaden doklad o tom, že predávajúci vydal spotrebiteľke písomný doklad
o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O zamietnutí reklamácie
bola spotrebiteľka informovaná až dňa 29.10.2010, keď sa dostavila do prevádzky, čo bolo
potvrdené aj na reklamačnom lístku. Spotrebiteľke bola odovzdaná kópia odborného
posúdenia, reklamovaný výrobok sa však na prevádzke nenachádzal. Spotrebiteľka dňa
29.10.2010 odstúpila od kúpnej zmluvy, nakoľko reklamovaná bunda jej nebola vrátená.
Reklamácia spotrebiteľky nebola vybavená do 30 dní od jej uplatnenia a predávajúci nevydal
spotrebiteľke doklad o vybavení reklamácie. Uvedeným konaním predávajúci porušil § 18
ods. 4 a ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že so zákazníkom mal na reklamačnom
lístku dohodnuté, že reklamácia bude vybavená dňa 28.11.2010 na uvedenej predajni.
Vysvetľuje, že dňa 28.11.2010 bol doklad o vybavení reklamácie a znalecký posudok na
predajni pripravený a zákazník si ho vlastnou vinou neprevzal. Posudok bol vydaný dňa
27.10.2010, ktorý prikladá ako prílohu k podanému odvolaniu. Súčasne ako prílohu prikladá
scan reklamačného programu, kde v momente vybavenia reklamácie a ukončenia reklamácie
na reklamačnom oddelení v Košiciach v kolónke odišlo z RS (reklamačný sklad), programom
pridelí dátum daného dňa, čo je v tomto prípade dátum 27.10.2010. Tvrdí, že v ten deň mal
vyjadrenie k dispozícií pre zákazníka. Má za to, že dátumy nenahradzuje žiadna osoba
pracujúca s reklamačným programom, nakoľko sú vygenerované počítačom. Dňa 27.10.2010
bol tovar odoslaný na predajňu. Odôvodnené zamietnutie bolo dňa 27.10.2010 pripravené pre
zákazníka.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, ako
príslušný správny orgán preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo preukázaný.
  Z podkladov k rozhodnutiu jednoznačne vyplýva, že spotrebiteľka si uplatnila reklamáciu,
ktorú predávajúci nevybavil v lehote nie dlhšej ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Reklamáciu možno považovať za vybavenú vtedy, ak predávajúci vie preukázať, že bolo
reklamačné konanie ukončené a to buď odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku,
vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnením zamietnutím. Zo zisteného skutkového
stavu vyplýva, že spotrebiteľka bola o zamietnutí reklamácie informovaná dňa 29.10.2010.
keď sa dostavila na prevádzku, čo bolo potvrdené aj na reklamačnom lístku. Spotrebiteľke
bola odovzdaná kópia odborného posúdenia, reklamovaný výrobok sa však na prevádzke
nenachádzal, tzn. reklamácia predmetnej zimnej bundy zo dňa 28.09.2010 nebola vybavená
v zákonom stanovej 30-dňovej lehote. Odovzdanie kópie odborného posúdenia zo dňa
29.10.2010 bez reklamovaného výrobku, správny orgán nemôže považovať za vybavenie
reklamácie zákonným spôsobom. Súčasne predávajúci porušil aj ustanovenie 18 ods. 9 zákona
o ochrane spotrebiteľa, ktoré stanovuje povinnosť vydať spotrebiteľovi písomný doklad
o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Účastník konania
v podanom odvolaní predložil písomný doklad o vybavení reklamácie. Správny orgán má
za to, že predmetný písomný doklad o vybavení reklamácie nie je riadne podpísaný
spotrebiteľom a nepreukazuje splnenie zákonnej povinnosti. Pričom v čase kontroly SOI
inšpektorom SOI nebol predložený žiaden písomný doklad o vybavení reklamácie.
  SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu posudzuje formálny postup reklamačného konania
a neposudzuje subjektívnu stránku reklamácie, t.j. či reklamácia bola opodstatnená. Slovenská
obchodná inšpekcia rovnako nezasahuje do rozhodnutia o vybavení reklamácie. Zo strany
správneho orgánu je dôležité je, aby bolo zachované spotrebiteľovo právo na preskúmanie
reklamácie a rozhodnutie o nej v zákonnej lehote, a aby bol spotrebiteľovi vydaný doklad
o vybavení reklamácie. Správny orgán chce podotknúť, že formálny postup pri vybavovaní
reklamácie zo strany účastníka konania nebol dodržaný.
  Z ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že zákonom je uložená
obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení
povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, a preto bolo začaté správne
konanie o uložení pokuty aj v predmetnom prípade. Správny orgán výšku pokuty považuje za
primeranú vzhľadom, na charakter a rozsah zistených nedostatkov ako aj na poškodenie
spotrebiteľa.
  Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a pri
určovaní výšky postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné
okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.
  Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
08.11.2010. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah
následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky
a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia. Správny orgán nezistil v odvolacom konaní
dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Nevybavením reklamácie v zákonom stanovenej lehote a nevydaním písomného dokladu
o vybavení reklamácie do 30 dní bol spotrebiteľ ukrátený na jeho práve na riadne vybavenie
reklamácie spôsobom ustanoveným zákonom. Následkom protiprávneho konania bolo
porušenie práva spotrebiteľa na riadne užívanie predmetu reklamácie. Vzhľadom na uvedené
bola pokuta správnym orgánom uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a od uloženej
pokuty očakáva nielen represívny, ale aj preventívny účinok.
  Správny orgán prihliadol na skutočnosť, že ako predávajúci, to znamená podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, je predávajúci povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov alebo poskytovania služieb.
  Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívno-
výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou
primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru
porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
03730310.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
          Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0127/99/2011                  Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – TESCO
STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828,
kontrola vykonaná dňa 21.12.2010 v prevádzkovej jednotke – Hypermarket TESCO, Predaj
živých rýb, Nám. Ľ. Štúra 212, Bánovce nad Bebravou, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, č.
P/0379/03/2010, zo dňa 04.02.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 200 EUR,
slovom: dvesto eur, pre porušenie § 4 ods. 1 písm. a/ vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                  rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č.
P/0379/03/2010, zo dňa 04.02.2011 potvrdzuje.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – TESCO STORES SR, a.s. -
peňažnú pokutu vo výške 200 EUR, pre porušenie povinnosti § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Inšpektormi SOI bolo dňa 21.12.2010 v prevádzke: Hypermarket TESCO, Predaj živých
rýb, Nám. Ľ. Štúra 212, Bánovce nad Bebravou zistené porušenie povinnosti predávajúceho
predávať výrobky v správnej hmotnosti.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou predávajúceho bolo predávať výrobky v správnej
hmotnosti; čo účastník konania porušil.
  Inšpektori SOI vykonali dňa 21.12.2010 v prevádzke: Hypermarket TESCO, Predaj
živých rýb, Nám. Ľ. Štúra 212, Bánovce nad Bebravou kontrolný nákup v celkovej správnej
hodnote 4,81 €, účtovaný v celkovej hodnote 5,01 €. Inšpektori SOI zistili, že na kontrolný
nákup nebola dodržaná správna hmotnosť, u odpredávaného kapra 1610 g á 2,99 €/kg, pričom
účtovaná hmotnosť odpredávaného kapra bola 1675 g á 2,99 €, čím vznikol rozdiel o 65 g
v hodnote 0,20 € v neprospech spotrebiteľa. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4
ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že zamestnanec prevádzky postupoval pri
predaji kapra správne, nakoľko tento odvážil prázdnu odnosnú tašku a váhu vynuloval. Táto
skutočnosť je priamo potvrdená aj v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly SOI.
Vysvetľuje, že po vykonaní kontrolného nákupu kapra sa inšpektori SOI ohlásili, nechali si
zavolať manažéra a po cca. 10 minútach bol kapor preložený do čistej odnosenej tašky a bol
prevážený. Pričom bolo zistené nedováženie o 65 g. Účastník konania uvádza, že ryba je živý
organizmus, ktorý žije vo vodnom prostredí, t.j. po vytiahnutí z vody má v žiabrach
a v tráviacej sústave množstvo vody. Voda z kapra sa prirodzeným spôsobom vylučuje. Po 10
minútach čakania je prirodzené, že časť vody sa z ryby vylúči a nemôže mat’ preto rovnakú
hmotnosť. Skutočnosť, že „nedováženie” bolo spôsobené vodou, ktorá sa z kapra vylúčila, je
zrejmá aj z inšpekčného záznamu. Poukazuje na to, že jedna odnosná taška váži 6,47 g
a pokladá za nemožné, aby ryba bola podvážená o hmotnosť 10-tich odnosných tašiek. Žiada
rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušiť.
  Správny orgán preskúmaním napadnutého rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu
dospel k záveru, že účastník v podanom odvolaní nevyvrátil skutkový stav. Pre správny orgán
je rozhodujúce porušenie zákonnej povinnosti, ktoré bolo spoľahlivo zistené vykonanou
kontrolou SOI. Pri postihovaní účastníka správny orgán postupoval na základe zákona
o ochrane spotrebiteľa. V zmysle § 4 ods. 1 písm. a/ je predávajúci povinný predávať výrobky
v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Zo zaznamenaného skutkového stavu v čase
kontroly vyplýva porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej
hmotnosti. Nedodržaním deklarovanej hmotnosti o 65 g zo strany predávajúceho, došlo
k predraženiu nákupu spotrebiteľa o 0,20 €. Odvolací orgán nezobral do úvahy subjektívne
okolnosti uvádzané účastníkom konania. Účastník konania uviedol, že voda v taške sa
nachádzala v dôsledku vylučovania žiabier kapra. Správny orgán má za to, že zo skutkového
stavu počas kontroly SOI vyplýva, že tekutina v taške bola nabratá v dôsledku neodbornej
manipulácie zamestnanca účastníka konania. Je potrebné poznamenať aj to, že spotrebiteľ si
nemôže platiť za tekutinu v taške ako ani za hmotnosť tašky. Nedodržanie hmotnosti
odpredávaného kapra o 65 g nemohlo nastať len vyplavením vody zo žiabier kapra, nakoľko
došlo k podstatnému prekročenie hmotnosti odpredávaného tovaru. Ide o závažné porušenie
ekonomických záujmov spotrebiteľa a správny orgán nemôže upustiť od postihu účastníka
konania. K výške pokuty odvolací orgán uvádza, že v prípade zisteného porušenia zákona, je
správny orgán povinný pristúpiť k uloženiu postihu. Charakter protiprávneho konania, rozsah
zisteného porušenia povinnosti, ako aj možné následky, ktoré spočívajú v poškodení
spotrebiteľa odôvodňujú uloženie pokuty vo výške určenej v rozhodnutí inšpektorátu SOI.
  Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach, uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
21.12.2010. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Pre postih
za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon a rozsah
následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nepopiera ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky.
Na základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Správny orgán nezistil v odvolacom
konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona za porušenie
povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi
alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu do 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti.
  Správny orgán zohľadnil pri určovaní výšky pokuty skutočnosť, že nedodržaním správnej
hmotnosti bol spotrebiteľ poškodený na majetku. Dodržanie deklarovanej hmotnosti
odpredávaných jedál patrí medzi základné povinnosti, ktorými sa musí predávajúci riadiť pri
vykonávaní podnikateľskej činnosti. Správny orgán má za to, že pokuta uložená v tejto výške
je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom
stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou
zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
03790310.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0099/99/2011                  Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – ALMADA, spol.
s r.o., Hať Podharajch 705, 960 01 Zvolen, IČO: 31 645 216, kontrola
vykonaná dňa 28.09.2010 v prevádzkovej jednotke – Reštaurácia kaviareň ALMADA, Hať
Podharajch 705, Zvolen, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie
v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, č. P/0544/06/10, zo dňa 08.02.2011, ktorým bola
podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
uložená peňažná pokuta vo výške 250 EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur, pre porušenie § 4
ods. 1 písm. a/ vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2
správneho poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj č. P/0544/06/10,
zo dňa 08.02.2011 potvrdzuje.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Banskej Bystrici pre
Banskobystrický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – ALMADA, spol. s r.o. -
peňažnú pokutu vo výške 250,- €, pre porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 4
ods. 1 písm. a) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo pri kontrole
vykonanej dňa 28.09.2010 v prevádzke Reštaurácia kaviareň ALMADA, Hať Podharajch
705, Zvolen zistené, že kontrolný nákup, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 4,06 €
správne mal byť účtovaný 3,78 €, čím došlo k poškodeniu spotrebiteľa o 0,28 € nedodržaním
objemu u Hrušky spišskej o 6 ml po zohľadnení povolenej tolerancie.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na zmenu napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo predávať výrobky v správnej miere; čo
porušil.
  Dňa 28.09.2010 vykonali inšpektori SOI kontrolu v Reštaurácia kaviareň ALMADA, Hať
Podharajch 705, Zvolen, kde za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji
bol inšpektormi SOI vykonaný kontrolný nákup. Kontrolný nákup pozostával z 2 x 0,1 1
Minerálky á 1,70 €/1 účtovaná 0,34 € správne, 37 ml Spišskej hrušky á 46, 50 €/1 účtovanej
1,86 €‚ správne mala byt’ účtovaná 1,72 € - rozdiel 0,14 € v neprospech spotrebiteľa a 37 ml
Spišskej hrušky á 46, 50 €/1 účtovanej 1,86 €‚ správne mala byt’ účtovaná 1,72 € - rozdiel
0,14 € v neprospech spotrebiteľa. Nákup bol účtovaný v celkovej hodnote 4,06 €. Pri kontrole
nákupu bolo zistené, že mal byť účtovaný v celkovej hodnote 3,78 €‚ čím došlo k poškodeniu
spotrebiteľa o 0,28 €. Nesprávne účtovanie bolo spôsobené nedodržaním objemu u Spišskej
hrušky o 6 ml. Predávajúci tým nedodržal povinnosť predávať výrobky v správnej miere.
  Za zistený nedostatok účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) zákona
o ochrane spotrebiteľa zodpovedá v plnom rozsahu.
  V odvolaní účastník konania žiada o zníženie pokuty, ktorá mi bola udelená za porušenie
zákona, ktorú spôsobila zamestnankyňa, a to tým, že dňa 28.09.2010 poškodila spotrebiteľa
nedoliatím alkoholu. Zamestnankyňa prejavila ľútosť, riziko opakovania sa nedostatku bolo
eliminované. Uvádza, že v rokoch 2009 a 2010 sa značnou mierou u neho prejavila
hospodárska kríza, nakoľko jeho podnikanie spočíva vo sfére cestovného ruchu. Žiada
o prehodnotenie výšky pokuty, nakoľko aj takáto suma je v jeho terajšej situácii problémová.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že skutočnosti uvedené v odvolaní účastníka konania
pokladá za subjektívne. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu
povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa.
  Odvolací orgán podotýka, že následné odstránenie zistených nedostatkov nemá vplyv na
vydané rozhodnutie a túto skutočnosť odvolací orgán pri preskúmaní rozhodnutia
nezohľadnil, nakoľko odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou, ktorá vyplýva
účastníkovi konania z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších zmien.
  Na základe hore uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty
pokladá odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 €.
  Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa
prihliadol na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností, spôsob
a následky porušenia povinnosti spočívajúce v porušení zásad statočnosti pri predaji
predávajúcim tým, že v kontrolnom nákupe poškodil spotrebiteľa 0,28 € nedodržaním
účtovaného objemu u Hrušky spišskej o 6 ml po zohľadnení povolenej tolerancie, čím došlo
k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
  Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na závažnosť porušenia, ako aj celkové množstvo výrobkov, ktoré neboli označené
predajnou cenou, ako aj skutočnosť že predávajúci nedodržaním účtovnej miery spôsobil
priamu škodu na majetku spotrebiteľa vo výške 0,28 € a porušil zásadu statočnosti
a poctivosti pni predaji výrobkov.
  Z hľadiska miery zavinenia správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že predávajúci
v zmysle zákona objektívne bez ohľadu na zavinenie zodpovedá za porušenie povinnosti.
V rámci tejto zodpovednosti zodpovedá aj za protiprávne konanie osôb, ktoré v mene
predávajúceho pri predaji výrobkov, či poskytovaní služieb, konajú.
  Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na
informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na ochranu ekonomických záujmov
vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
05440610.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0158/99/2011                   Dňa : 21.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania ––
TT - KOMFORT s. r. o., 917 32 Trnava, Františkánska 16, IČO: 36 277
215, kontrola vykonaná dňa 02.12.2010 u správcu bytov TT – KOMFORT s. r. o.,
Františkánska 16, Trnava, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/535/2/2010, zo dňa 21.02.2011, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane spotrebiteľa“) uložená peňažná pokuta vo výške 200 EUR slovom: dvesto eur, pre
porušenie § 18 ods. 4 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2
správneho poriadku takto
                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, č. P/535/2/2010, zo
dňa 21.02.2011, potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej „SOI“) so sídlom v Trnave pre
Trnavský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – TT - KOMFORT s. r. o. - peňažnú
pokutu vo výške 200,- € pre porušenie povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 02.12.2010 u správcu bytov TT –
KOMFORT s. r. o., Františkánska 16, Trnava zistené, že účastník konania si nesplnil
povinnosť vybaviť reklamáciu spotrebiteľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo vybaviť reklamáciu
spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, čo porušil.
  Inšpektormi SOI bolo počas kontroly zameranej na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č.
360/02/2010 vykonanej dňa 02.12.2010 u správcu bytov TT – KOMFORT s. r. o.,
Františkánska 16, Trnava presne a spoľahlivo zistené, že reklamácia účtovania faktúry č.
514000068 zo dňa 08.08.2010, ktorá bola účastníkovi konania doručená dňa 09.08.2010,
nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Uvedeným konaním došlo k porušeniu
povinnosti podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania poukázal na skutočnosť, že predmetná reklamácia
bola neopodstatnená a fakturácia bola z ich strany vykonaná správne, čo bolo konštatované aj
v inšpekčnom zázname zo dňa 02.12.2010. Jediným pochybením bolo nedodržanie 30-dňovej
lehoty z dôvodov uvedených v liste zo dňa 26.01.2011. Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo
k poškodeniu spotrebiteľa, nakoľko predmetná sťažnosť bola neopodstatnená, žiada
o prehodnotenie napadnutého rozhodnutia, upustenie od uloženia sankcie a riešenie veci
napomenutím.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania v podanom odvolaní neuviedol žiadne
skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by spochybňovali zistený skutkový stav a mali tak vplyv na
prehodnotenie napadnutého rozhodnutia v odvolacom konaní. V súlade s § 18 ods. 4 zákona
o ochrane spotrebiteľa vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej
uplatnenia, čo bolo v danom prípade preukázateľne porušené. Príčiny vzniku porušenia
uvedenej povinnosti, na ktoré účastník konania poukázal vo svojom liste zo dňa 26.01.2011,
účastníka konania nezbavujú zodpovednosti za predmetné porušenie zákona, nakoľko za
plnenie povinností stanovených príslušnou právnou úpravou zodpovedá objektívne, teda bez
ohľadu na zavinenie (úmysel, nedbanlivosť) alebo iné okolnosti, za ktorých k ich porušeniu
prišlo. Účastník konania bol povinný zabezpečiť vybavenie reklamácie takým spôsobom, aby
bola dodržaná maximálna zákonná lehota na jej vybavenie, čo v danom prípade nesplnil. Čo
sa týka tvrdenia účastníka konania, predmetná reklamácia bola neopodstatnená a faktúra bola
správna, čo bolo konštatované aj v inšpekčnom zázname z vykonanej kontroly, odvolací
orgán uvádza, že inšpektori pri predmetnej kontrole len konštatovali, že fakturovaná čiastka
bola zhodná s predloženou smernicou určujúcou sadzbu za výkon práce pracovníkov údržby.
Inšpektori SOI ďalej uviedli, že posudzovanie technických záležitostí a dôvodov zvlhnutia
stien, ako aj pravosti podpisu spotrebiteľky, nie je v náplni kontrolnej činnosti SOI. Odvolací
orgán k tomu uvádza, že SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu kontroluje len formálny
postup predávajúcich pri vybavovaní reklamácií. Prípadná neopodstatnenosť prešetrovanej
reklamácie teda nemá vplyv na zodpovednosť účastníka konania za porušenie povinnosti
podľa § 18 ods. 4 cit. zákona, nakoľko spotrebiteľ má právo, aby bola každá jeho reklamácia
vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V danom prípade bola predmetná
povinnosť preukázateľne porušená.
  Odvolací orgán uvádza, že skutočnosťami, na ktoré sa pri určovaní výšky pokuty
prihliada, sú v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa najmä charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti a má za to, že prvostupňový správny orgán dané skutočnosti vo svojom rozhodnutí
zohľadnil, pričom uložil pokutu v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona. Pre posúdenie
celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností uvedených v zákone
o ochrane spotrebiteľa. Na okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní a na
základe ktorých žiada o prehodnotenie prvostupňového rozhodnutia, odvolací orgán
neprihliadal, nakoľko na uloženú sankciu nemajú vplyv. V zmysle § 18 ods. 4 vybavenie
reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Kontrolou bolo nepochybne
zistené, že účastník konania túto povinnosť nesplnil. Odvolací orgán trvá na kontrolných
zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 02.12.2010. Za zistené nedostatky
zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku
uloženej pokuty pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Správny orgán pri rozhodovaní prihliadol na skutočnosť, že
nevybavením reklamácie spotrebiteľa v zákonnej lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia boli
porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom. Právo na uplatnenie reklamácie je jedným zo
základných práv spotrebiteľa garantovaných v § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa,
pričom lehoty a postup pri vybavovaní reklamácií je bližšie upravený v § 18 cit. zákona.
Nevybavením reklamácie v zákonom stanovenej lehote bolo spotrebiteľovi sťažené
vymáhanie jeho oprávnení vyplývajúcich mu z objektívnej zodpovednosti predávajúceho za
vady poskytovaných služieb a znížil sa tak rozsah práv, ktoré sú mu priznané danou právnou
úpravou bez ohľadu na skutočnosť, či je reklamácia v konečnom dôsledku posúdená ako
oprávnená alebo neoprávnená. Spotrebiteľ tak bol nútený strpieť reklamačné konanie po dobu
dlhšiu ako je maximálna lehota určená v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zároveň
bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať
podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane
spotrebiteľa. Predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť za zistené nedostatky. Odvolací
orgán má za to, že výška uloženej pokuty je vzhľadom na jej represívno-výchovnú funkciu,
ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou
zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci, na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolací orgán odvolanie zamieta ako
nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou
poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-05350210.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0422/99/2011                   Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania –– MS –
Massimmo, s. r. o., 917 01 Trnava, Vajanského 617/22, IČO: 36 281 751,
kontrola vykonaná dňa 17.03.2011 v prevádzkovej jednotke – ALTERO – obuv, ZOC
MAX, Chrenovská 30, Nitra, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0054/04/11, zo dňa 01.07.2011, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane spotrebiteľa“) uložená peňažná pokuta vo výške 1 000 EUR slovom: jedentisíc
eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 vyššie cit. zákona
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. P/0054/04/11, zo dňa
01.07.2011 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) v Nitre pre Nitriansky kraj
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – MS – Massimmo, s. r. o. - peňažnú pokutu vo
výške 1 000 EUR, pre porušenie povinnosti § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 17.03.2011 v prevádzkarni: ALTERO –
obuv, ZOC MAX, Chrenovská 30, Nitra zistené, že účastník konania nedodržal zákaz upierať
práva podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo dodržať zákaz upierať práva
podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa; čo účastník konania porušil.
  Inšpektori SOI dňa 17.03.2011 vykonali kontrolu v prevádzke: ALTERO – obuv, ZOC
MAX, Chrenovská 30 Nitra, pri ktorej bolo zistené, že spotrebiteľka si u účastníka konania
zakúpila dňa 14.10.2009 čižmy. Prvá reklamácia bola uplatnená dňa 03.03.2010 a bola
vybavená dňa 24.03.2010 opravou. Druhá reklamácia bola uplatnená dňa 12.11.2010, a teda
po uplynutí 12 mesiacoch od kúpy výrobku. Účastník konania zaslal reklamovanú obuv
na odborné posúdenie do Reklamačného servisu obuvi a doplnkov O.- H. K., V. H..
Reklamácia bola vybavená dňa 08.12.2010 zamietnutím. Na základe nespokojnosti
spotrebiteľky so zamietavým stanoviskom k reklamácií, spotrebiteľka zaslala predmetnú obuv
na odborné posúdenie do spoločnosti VIPOTEST, s.r.o., ktorý posúdil predloženú obuv. Na
základe objednávky spotrebiteľky zo dňa 19.01.2011 vydal VIPOTEST, s.r.o. k predmetnej
reklamovanej obuvi odborný posudok č. 28/11 zo dňa 18.02.2011, v ktorom závere uviedol,
že „vznik chyby nebol ovplyvnený spôsobom užívania výrobku.“ Spotrebiteľka si počas
kontroly SOI zo dňa 17.03.2011, na základe vyššie uvedených skutočností chcela uplatniť za
prítomnosti inšpektorov SOI novú reklamáciu, doloženú odborným posúdením. Účastník
konania odmietol reklamáciu prijať, čím spotrebiteľke upieral právo na uplatnene si
reklamácie. Uvedeným konaním účastník konania porušil § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti
na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V odvolaní účastník konania poukazuje na to, že zákonnú povinnosť splnil, nakoľko sám
požiadal vopred o odborné stanovisko vo veci predmetnej reklamácie „určenú osobu”
v zmysle poverenia a na základe tohto posúdenia určenou osobou predmetnú reklamáciu
zamietol. Neporušil žiaden zákon a neuprel zákazníkovi právo na odborné vyjadrenie,
nakoľko až na základe vyhotoveného odborného stanoviska si dovolil reklamáciu vybaviť.
Má za to, že v danom prípade bola reklamácia riadne vybavená a dokonca sám na vlastné
náklady opatril vopred, stanovisko k vybaveniu predmetnej reklamácie, odborným posúdením
osobou oprávnenou a to V. H. — O. — H.. Urobil tak nad rámec svojich zákonných
povinností a rovnako neuprel spotrebiteľke právo obrátiť sa na ním poverenú osobu
s požiadavkou na vypracovanie odborného posúdenia, nakoľko takúto možnosť uviedol
v zázname o reklamáciách.
  Poukazuje na právne významnú skutočnosť, že k neprijatiu opätovnej reklamácie, na
základe predloženia odborného posúdenia vypracovaného spoločnosťou VIPOTEST, s.r.o.
došlo z dôvodu, že posudok, ktorý vypracovala spoločnosť VIPOTEST, s.r.o. nemožno
považovať za odborné posúdenie tak ako to požaduje zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa. Uvádza, že spoločnosť VIPOTEST, s.r.o. nie je znalcom, ale je osobou
autorizovanou   a osobou   akreditovanou.  Podľa   Rozhodnutia    o autorizácii
A1/2008/170/008870/03694 z 28.11.2008 je nesporné, že spoločnosť VIPOTEST, s.r.o.
SKTC-111;NO1295 je osobou autorizovanou, pričom súčasťou tohto rozhodnutia je príloha
k rozhodnutiu o autorizácii, v ktorej je vymedzený rozsah autorizácie a obuv sa tam
nenachádza. Má za to, že spoločnosť VIPOTEST s.r.o. nemôže vydávať odborné stanovisko
podľa § 2 písm. n/ zákona č. 250/2007 Z.z., nakoľko rozsah autorizácia sa nevzťahuje na
predávané výrobky spoločnosťou MS-Massimmo, s.r.o.. Účastník konania tvrdí, že
VIPOTEST, s.r.o. je zároveň akreditovanou osobou a má za to, že z rozsahu akreditácie
vyplýva, že ide o osobu akreditovanú na certifikáciu výrobkov. Uvádza, že certifikácia
nemôže súvisieť s vydávaním odborných posudkov. Účastník konania poznamenáva, že
posudok bol vyhotovený nad rámec rozsahu povolenej akreditácie, nakoľko VIPOTEST, s.r.o.
je síce akreditovanou osobou, ale na vykonávanie certifikácie výrobkov. Žiada rozhodnutie
v celom rozsahu zrušiť.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že považuje skutočnosti uvedené účastníkom konania
v odvolaní za bezpredmetné. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia správny orgán nezistil
dôvod na zmenu alebo zrušenie tohto rozhodnutia. Skutkový stav popísaný v inšpekčnom
zázname zo dňa 17.03.2011 správny orgán pokladá za spoľahlivo zistený. Správny orgán chce
zdôrazniť, že predmetom kontroly SOI je porovnávanie zisteného stavu so stavom
požadovaným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých dodržiavanie je SOI
oprávnená dozorovať. Z tohto pohľadu je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly, z ktorého
vyplýva porušenie povinnosti. Zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že účastník konania
uprel právo spotrebiteľky na uplatnenie reklamácie, nakoľko spotrebiteľka uplatnila
reklamáciu po uplynutí 12 mesiacoch od kúpy výrobku a zaslala reklamovanú obuv na
odborné posúdenie do spoločnosti VIPOTEST, s.r.o.. V odbornom posúdení č. 28/11 zo dňa
18.02.2011 spoločnosti VIPOTEST, s.r.o. bolo uvedené, že chyba, ktorá vznikla nebola
ovplyvnená spôsobom užívania výrobku. Spotrebiteľka si teda uplatnila za prítomnosti
inšpektorov SOI novú reklamáciu, doloženú predmetným odborným posúdením. Pričom
účastník konania reklamáciu obuvi, uplatnenú po 12 mesiacoch neprijal a to aj za prítomnosti
inšpektorov SOI.
  Účastník konania v celom rozsahu podaného odvolania spochybňuje odborný posudok
spoločnosti VIPOTEST, s.r.o.. Správny orgán chce upozorniť na to, že účastník konania mal
v prvom rade povinnosť, opätovnú reklamáciu spotrebiteľky so znaleckým posúdením prijať.
Uvedená povinnosť pre účastníka konania vyplýva z § 18 ods. 7 zákona o ochrane
spotrebiteľa. Podľa § 18 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ reklamáciu
výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu
vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať
výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,
náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Účastník konania
v podanom odvolaní poukazuje na to, že „spoločnosť VIPOTEST, s.r.o. nemôže vydávať
odborné stanovisko podľa § 2 písm. n/ zákona č. 250/2007 Z.z., keďže rozsah autorizácie sa
nevzťahuje na predávané výrobky.“ Správny orgán chce poznamenať, že problematika
odborného posúdenia je definovaná v zákone o ochrane spotrebiteľa, konkrétne v § 2 písm. n/,
kde na účely cit. zákona sa odborným posúdením rozumie vyjadrenie znalca – podľa zákona
č. 382/2004 Z.z. alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou
osobou podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a zákona č. 90/1998 Z.z. alebo stanovisko osoby
oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Správny orgán má za to, že
spotrebiteľkou predložené odborné posúdenie - spoločnosti VIPOTEST, s.r.o. spĺňalo atribúty
uvedené v zákone o ochrane spotrebiteľa, a teda spotrebiteľka mala nárok na znovu uplatnenie
reklamácie u predávajúceho. Odvolávanie sa účastníka konania na nedostatky odborného
posúdenia, nemôže byť dôvodom neprijatia znovu uplatnenej reklamácie, nakoľko
spotrebiteľka splnila zákonnú požiadavku a preukázala zodpovednosť predávajúceho za vadu
v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán uvádza, že je prvoradou povinnosťou
účastníka konania poznať právne predpisy a riadiť sa nimi pri vykonávaní podnikateľskej
činnosti. Zákon o ochrane spotrebiteľa jednoznačne stanovuje povinnosti predávajúceho pri
vybavovaní reklamácie, preto námietky účastníka konania správny orgán neakceptuje.
Účastník konania príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa preukázateľne porušil,
a preto zodpovedá za protiprávny skutkový stav zistený v čase kontroly SOI.
  Z § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna
povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistení porušenia povinností
vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Čo sa týka samotnej výšky uloženého
postihu, odvolací správny orgán považuje vzhľadom na charakter zisteného protiprávneho
konania, pokutu vo výške 1 000 € za adekvátnu sankcionovanému konaniu, nakoľko
protiprávnym konaním účastníka konania boli obmedzená práva spotrebiteľov pri uplatňovaní
reklamácie. Odvolací orgán nesúhlasí s názorom účastníka konania a nevidí dôvody
neuloženia sankcie, nakoľko účastník konania upieral práva spotrebiteľa na uplatnenie si
reklamácie.
  Pre postih za zistený skutkový stav je rozhodujúca skutočnosť, že bol porušený zákon
a rozsah následkov protiprávneho konania bol zohľadnený pri určovaní výšky postihu. Na
ostatné okolnosti, ktoré účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán
neprihliadol.
  V odvolaní účastník konania zistený skutkový stav nevyvracia ani neuvádza žiadne nové
skutočnosti ani dôkazy, ktoré by účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky
a mali by vplyv na zmenu vydaného rozhodnutia.
  Na základe vyššie uvedených skutočnosti pokladáme skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku uloženej pokuty pokladáme za
primeranú zistenému skutkovému stavu. Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach zo
dňa 17.03.2011, za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 6 cit. zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob a následky porušenia povinnosti.
  Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy aj následky porušenia povinnosti,
vzhľadom na to, že účastník konania spotrebiteľovi upieral právo na uplatnenie reklamácie.
Následkom protiprávneho konania boli porušené práva spotrebiteľa upravené zákonom
o ochrane spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené bola pokuta správnym orgánom uložená
odôvodnene, v adekvátnej výške a od uloženej pokuty očakáva nielen represívny, ale aj
preventívny účinok.
  Výšku pokuty považuje odvolací orgán za primeranú k zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamietame ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou
poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-00540411.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

  Číslo : SK/0084/99/2011                        Dňa: 21.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – MPM Štúrovo,
spol. s r.o., Janka Kráľa 66, 943 02 Štúrovo, IČO: 36 540 692, kontrola
vykonaná dňa 12.08.2010 v prevádzkovej jednotke – Čistiareň PRIMA, Ernestova bašta
13, Nové Zámky, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre
Nitriansky kraj, č. P/0300/04/10, zo dňa 18.01.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 400,-
EUR, slovom: štyristo eur, pre porušenie § 18 ods. 4, § 18 ods. 8, § 18 ods. 9 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti m e n í tak, že za porušenie povinností
ustanovených v § 18 ods. 8, § 18 ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov sa účastníkovi konania: MPM Štúrovo, spol. s r.o., Janka Kráľa 66,
943 02 Štúrovo, IČO: 36 540 692, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa,
ukladá peňažná pokuta vo výške 200,- EUR, slovom: dvesto eur. Uloženú pokutu je účastník
konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou
poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-03000410

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) v Nitre pre Nitriansky kraj
rozhodnutím uložil účastníkovi konania – MPM Štúrovo, spol. s r.o. – peňažnú pokutu vo
výške 400,- EUR, pre porušenie povinností vyplývajúcich z § 18 ods. 4, ods. 8 a ods. 9 vyššie
cit. zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo dňa 12.08.2010 v prevádzkarni
Čistiareň PRIMA, Ernestova bašta 13, Nové Zámky, zistené, že po prevzatí výrobku po
čistení dňa 24.05.2010 spotrebiteľ po približne týždni doniesol výrobok naspäť na predajňu,
pričom vytýkal nedostatočné vyčistenie výrobku. Účastník konania reklamáciu prevzal a aj
vybavil, avšak spotrebiteľovi nevydal žiadny doklad o uplatnení reklamácie a ani doklad o jej
vybavení.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní bol zistený dôvod na zmenu napadnutého
rozhodnutia. Dňa 26.07.2010 bol na Inšpektorát SOI v Nitre doručený podnet spotrebiteľa,
ktorý bol zaevidovaný pod č. 786/2010 a v ktorom spotrebiteľ poukazuje na nesprávny postup
predávajúceho v súvislosti s podanou reklamáciou a bol toho názoru, že stanovisko, ktoré mu
bolo doručené, sa netýka jeho reklamácie, resp. nerieši predmet jeho reklamácie, nakoľko
nereklamoval znehodnotenie lemu, ale zničenie ľavej klopy, pričom tiež uviedol, že
reklamovaný kabát nemá žiadne lemy, ale má klopu. Vykonaným šetrením bolo zistené, že
dňa 18.06.2010 si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, v ktorej vytýkal, že na ľavej klope kabátu
čistiareň vytvorila neidentifikovateľný fľak a pri jeho následnom odstraňovaní čistiareň
zničila ľavú klopu kabátu – vydrala látku a vytvorila ďalší fľak s červeným odtieňom.
Účastník konania predmetnú reklamáciu zamietol listom zo dňa 21.06.2010, pričom uviedol,
že reklamácia sa týkala znehodnotenia ľavého lemu červeného kabáta v golierovej časti,
pričom konštatoval, že sa jednalo o starší kabát, ktorý bol u neho viackrát čistený, čo sa
prejavilo v jeho fyzickom opotrebovaní, ktoré je predmetom reklamácie. S poukazom na to,
že v jeho možnostiach je vec len vyčistiť a nie obnoviť, reklamáciu v celom rozsahu zamietol.
Prvostupňový orgán bol toho názoru, že predmetným konaním predávajúci reklamáciu zo dňa
18.06.2010 nevybavil v zákonnej lehote a ani nevydal doklad o jej vybavení a trval na tom, že
je rozdiel medzi lemovaním kabátu a klopou kabátu. Odvolací orgán poukazuje na
skutočnosť, že pri kontrole reklamácií je v kompetencii SOI prešetrovať formálny postup pri
ich vybavení. Kontrolou bolo zistené, že reklamácia poskytnutých služieb zo dňa 18.06.2010
bola vybavená jej zamietnutím – listom zo dňa 21.06.2010. V danom prípade je otázne, či
takéto zamietnutie možno považovať za zamietnutie neodôvodnené, alebo zamietnutie
odôvodnené. Problematickým je pritom samotné označenie reklamovanej vady, ktorú
kupujúci označil ako poškodenie ľavej klopy (pričom uviedol, že výrobok nemal lemy)
a predávajúci ju označil ako znehodnotenie ľavého lemu. S prihliadnutím na skutočnosť, že
spisový materiál neobsahuje žiadnu bližšiu dokumentáciu reklamovaného výrobku, napr.
formou fotografií, nemožno spoľahlivo a objektívne posúdiť, či predávajúci posudzoval inú
vadu výrobku ako tú, na ktorú poukazoval spotrebiteľ, alebo sa jednalo o rovnakú vadu, ktorej
umiestnenie však jedna zo strán nesprávne popísala. Odvolací orgán súčasne poukazuje na
skutočnosť, že preskúmanie vecného riešenia reklamácie, medzi ktoré patrí aj tá skutočnosť,
či bolo jej zamietnutie odôvodnené vzhľadom na charakter reklamovanej vady, patrí do
kompetencie súdu a nie SOI. Na vytýkané nedostatky v súvislosti s reklamáciou zo dňa
18.06.2010 tak odvolací orgán vo svojom rozhodnutí neprihliadal, napadnuté rozhodnutie
zmenil a primerane znížil výšku uloženej sankcie.
  Povinnosťou účastníka konania bolo vydať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie,
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o jej vybavení;
čo bolo porušené.
  Inšpektormi SOI bola za účelom prešetrenia podania č. 786/2010 dňa 12.08.2010
vykonaná kontrola v prevádzkarni Čistiareň PRIMA, Ernestova bašta 13, Nové Zámky, pri
ktorej bolo zistené, že spotrebiteľ podľa predložených dokladov dňa 17.05.2010 pod č. 139 P
odovzdal na čistenie 2 ks kabátov, ktoré si prevzal dňa 24.05.2010. Podľa vyjadrenia konateľa
kontrolovanej osoby prítomného pri kontrole asi po týždni doniesol spotrebiteľ jeden kabát
naspäť, tvrdil, že je zle vyčistený a žiadal ho dočistiť, t.j. vytýkal vady poskytnutej služby.
Predávajúci predmetný kabát od spotrebiteľa prijal a bezplatne ho vyčistil, avšak
spotrebiteľovi nevydal žiadne potvrdenie o uplatnení reklamácie a ani písomný doklad o jej
vybavení.
  Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1.
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V podanom odvolaní účastník konania tvrdí, že k porušeniu § 18 ods. 4 a 9 zákona
o ochrane spotrebiteľa nedošlo a povinnosti poskytovateľa služby po uplatnení reklamácie zo
dňa 18.06.2010 boli splnené. Pomenovanie miesta znečistenia a aj to, či bolo z lícnej alebo
rubovej časti goliera pokladá za presné a nezameniteľné. Podotýka, že predmetom čistenia bol
dámsky flaušový kabát červenej farby s golierom lemovaným s tenkou čiernou semišovou
látkou z lícovej strany. Nepopiera, že sa na ňom znečistenie nenachádzalo, ale trvá na tom, že
ho len presne definoval. Čo sa týka porušenia § 18 ods. 8 zákona, účastník konania pripúšťa
administratívne nedostatky v procese postupnosti, ktoré predchádzali uvedenému stavu.
Následne popisuje predmet vybavovania požiadaviek spotrebiteľa, kedy spotrebiteľ po čistení
prevzal svoje dva kabáty bez pripomienok, avšak s odstupom cca 10 dní priniesol jeden kabát
na dopracovanie v dôsledku výskytu fľaku vo veľkosti 1,- € na lemovej látke goliera.
Pracovníčka bez skúmania, či k znečisteniu došlo prepravou, skladovaním alebo nosením bez
poplatku prevzala kabát na dopracovanie a nevypísala reklamačný zápis. Závada bola
odstránená bez zjavných nedostatkov do stavu primeranému veku kabáta (6 rokov podľa
tvrdenia zákazníka) a technologickým možnostiam (kabát bol už na predmetnej prevádzke
v predchádzajúcom období trikrát čistený). Po odstránení znečistenia pri prebratí začal
zákazník poukazovať na iný nedostatok – fľak s červeným odtieňom a ako prejav satisfakcie
požadoval najskôr 150,- €, pri ďalšej návšteve 100,- € a nakoniec prišiel s požiadavkou 50,- €
bez pochopenia jeho zlatokopeckých predstáv prevzal zákazku z dopracovania a dňa
18.06.2010 bol spísaný reklamačný zápis. Účastník konania uvádza, že v ústretovosti sa
dopustil administratívnej chyby, ktorá však tvorí len marginálnu časť vytýkaného porušenia
zákona, ale aj napriek tomu bola riešená zmenou predpisov pracovných činností. Po posúdení
vyššie uvedených skutočností účastník konania žiada o zrušenie napadnutého rozhodnutia,
resp. o prehodnotenie jeho výrokovej časti v § 18 ods. 4 ods. 9 a zníženie pokuty.
  Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ako aj námietok účastníka konania, má odvolací
orgán za to, že porušenie § 18 ods. 4 a ods. 9 v súvislosti s reklamáciou zo dňa 18.06.2010
nepovažuje za spoľahlivo preukázané, a preto na neho vo svojom rozhodnutí ani neprihliadal,
pričom primerane znížil výšku uloženej sankcie. Za relevantné však považuje zistenie, že
v súvislosti s reklamáciou zameranou na nedostatočné dočistenie prevzatého kabáta
predávajúci, ako v konečnom dôsledku aj v odvolaní sám priznáva, nedodržal formálny
proces vybavovania reklamácie spotrebiteľa, nakoľko nevydal potvrdenie o uplatnení
reklamácie a ani doklad o jej konečnom vybavení, čím boli preukázateľne porušené
povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 ods. 8 a ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Skutočnosť, že v danom ohľade bola vykonaná zo strany predávajúceho náprava napr.
popisom pracovných činností vníma správny orgán pozitívne, čo však nič nemení na
skutočnosti, že sa nejedná o skutočnosť, ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistený
nedostatok, ale len o splnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č.
128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, v zmysle
ktorého je kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a ich
príčiny. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinností
uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa. V zmysle § 18 ods. 8 zákona o ochrane
spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie.
V zmysle § 18 ods. 9 zákona je predávajúci povinný o vybavení reklamácie vydať písomný
doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Odvolací orgán trvá na kontrolných
zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 12.08.2010. Za zistené nedostatky
zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Na základe hore uvedených skutočností
pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za
nepochybne preukázanú.
  Správny orgán podotýka, že v prípade záujmu o dohodu ohľadom splácania uloženej
pokuty formou splátkového kalendára je potrebné obrátiť sa na odbor vymáhania pohľadávok
na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených
v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 EUR.
  Podľa § 24 ods. 5 citovaného zákona sa pri určení výšky pokuty prihliada najmä na
charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky
porušenia povinnosti. Správny orgán pri stanovovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť,
že spotrebiteľovi v súvislosti s uplatnenou reklamáciou nebolo zo strany predávajúceho
vydané potvrdenie o jej uplatnení a ani doklad o jej vybavení, čím boli preukázateľne
porušené povinnosti predávajúceho v reklamačnom konaní. Spotrebiteľovi tak neboli vydané
žiadne relevantné doklady, ktorými by bolo možné relevantne preukázať, čo bolo predmetom
reklamácie ani akým konečným spôsobom bola táto vybavená, čím by mohlo prísť
k zhoršeniu jeho postavenia a dôkaznej situácie v prípade možného súdneho sporu.
Zohľadnená bola aj skutočnosť, že v danej veci bola zo strany účastníka konania vykonaná
náprava a predmetná reklamácia bola vybavená v prospech spotrebiteľa. Na deklarované
nedostatky v súvislosti s reklamáciou zo dňa 18.06.2010 z vyššie uvedených dôvodov
odvolací orgán neprihliadal a napadnuté rozhodnutie zmenil a znížil uloženú sankciu. Zároveň
bolo prihliadnuté aj na to, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať
podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch vrátane zákona o ochrane
spotrebiteľa od začiatku vykonávania podnikateľskej činnosti. Výšku pokuty považuje
odvolací orgán za primeranú k zistenému skutkovému stavu.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo rozhodnutie prvostupňového
správneho orgánu zmenené tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

  Číslo : SK/0469/99/2011                        Dňa: 21.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Ing. Eduard
Dunčič – ORAVA TOUR, miesto podnikania – Komenského 486/11, 029 01
Námestovo, IČO: 33 755 272, kontrola vykonaná dňa 05.05.2011 a dňa 27.05.2011
(Inšpekčný záznam - došetrenie) v prevádzkovej jednotke – Cestovná kancelária
ORAVA TOUR, ul. Hviezdoslavova 55/4, Námestovo, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, č. P/0176/05/2011, zo
dňa 15.07.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 1100 EUR, slovom:
jedentisícsto eur, pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a); § 5 ods. 1; § 11 ods. 1; § 13 a § 14 ods. 1
vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho
poriadku takto
                    r o z h o d o l:
napadnuté rozhodnutie m e n í tak,

že z výroku ako aj z príslušnej časti odôvodnenia vypúšťa pri porušení povinnosti podľa § 4
ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa časť:

- „v zmluve v časti : iné služby bolo uvedené: poistenie insolventnosti: počet: 5, cena za
  app: 2,64 €, spolu: 13,20 €, čím sa od objednávateľa zájazdu – spotrebiteľa žiadalo
  zaplatiť poplatok v prípade insolventnosti CK, a to aj napriek tomu, že poistenie zájazdu
  pre prípad úpadku je povinnosťou CK, ktorú jej ukladá § 7 a § 9 zákona o zájazdoch“,

že z výroku ako aj z príslušnej časti odôvodnenia vypúšťa pri porušení povinnosti podľa § 5
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa časti:

-  „zmluva zo dňa 12.04.2011 (na miesto pobytu: Taliansko- Bibione) bola označená ako
  „Zmluva o obstaraní zájazdu“, pričom jej obsahom bolo poskytnutie len jednej služby –
  ubytovania a za zájazd sa v zmysle zákona o zájazdoch považuje kombinácia najmenej
  dvoch služieb, čím predávajúci porušil zákaz klamania spotrebiteľa uvádzaním
  nepravdivých údajov o nákupných podmienkach“,

-  „že v článku VI. VZP pod názvom Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu v bode
  7) v poslednej vete bolo uvedené: „Ak je doprava uskutočnená iným dopravným
  prostriedkom, než aký bol dohodnutý zmluvne, je CK ORAVA TOUR povinná buď
  vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady“, čím predávajúci
  porušil zákaz klamania spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o nákupných
  podmienkach, keď § 471k ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len
  „Občiansky zákonník“) stanovuje, že CK je povinná v tomto prípade hradiť rozdiel ceny
  z vlastných prostriedkov, nie vracať rozdiel ceny (vracanie rozdielu ceny by pripadalo
  do úvahy v prípade, ak by bola doprava uskutočnená za nižšie náklady; zároveň spojka
  „buď“, po ktorej neprichádza žiadna iná myšlienka uvedená spojkou „alebo“ navodzuje
  atmosféru neukončenej myšlienky)“,

že z výroku ako aj z príslušnej časti odôvodnenia vypúšťa porušenie povinnosti
predávajúceho resp. poskytovateľa služieb podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Za porušenie povinností ustanovených v § 4 ods. 2 písm. a); § 5 ods. 1; § 13; § 14 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na
znenie zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, zistených pri kontrole uskutočnenej dňa 05.05.2011 a 27.05.2011 v prevádzke
Cestovná kancelária ORAVA TOUR, Hviezdoslavova 55/4, Námestovo, sa účastníkovi
konania: Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR, Komenského 486/11, 029 01 Námestovo,
IČO: 33 755 272, podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá peňažná
pokuta vo výške 800 EUR, slovom: osemsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania
povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou
poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068,
numerický kód-8180, VS-01760511.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Žiline pre
Žilinský kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR
- peňažnú pokutu vo výške 1100,- €, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a); § 5
ods. 1; § 11 ods. 1; § 13 a § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) v nadväznosti na zákon č.
281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o zájazdoch“). Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 05.05.2011 a dňa
27.05.2011 (Inšpekčný záznam - došetrenie) v prevádzkovej jednotke Cestovná kancelária
ORAVA TOUR, ul. Hviezdoslavova 55/4, Námestovo zistené, že účastník konania ako
predávajúci - obstarávateľ zájazdu porušil povinnosť zákazu predávajúceho ukladať
spotrebiteľovi ako objednávateľovi zájazdu povinnosť bez právneho dôvodu,; povinnosť
zákazu klamať spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, nejasných
a dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach; povinnosť informovať spotrebiteľa
o charaktere poskytovanej služby; povinnosť poskytovať písomné informácie podľa § 11
o charaktere poskytovanej služby v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, povinnosť
informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť službu cenou.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0176/05/2011 zo dňa 15.07.2011
ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. V napadnutom
rozhodnutí správny orgán skonštatoval, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho
ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v zmluve v časti : iné služby
bolo uvedené: poistenie insolventnosti: počet: 5, cena za app: 2,64 €, spolu: 13,20 €, čím sa
od objednávateľa zájazdu – spotrebiteľa žiadalo zaplatiť poplatok v prípade insolventnosti
CK, a to aj napriek tomu, že poistenie zájazdu pre prípad úpadku je povinnosťou CK, ktorú jej
ukladá § 7 a § 9 zákona o zájazdoch. Sám správny orgán však v ďalšej časti prvostupňového
rozhodnutia zároveň účastníka konania postihoval za porušenie povinnosti zákazu klamania
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o nákupných podmienkach, nakoľko zmluva zo
dňa 12.04.2011 (na miesto pobytu: Taliansko- Bibione) bola označená ako „Zmluva
o obstaraní zájazdu“, pričom jej obsahom bolo poskytnutie len jednej služby – ubytovania
a za zájazd sa v zmysle zákona o zájazdoch považuje kombinácia najmenej dvoch služieb.
Prvostupňové rozhodnutie preto odvolací orgán v tejto časti považuje za zmätočné, keď na
jednej strane je účastník konania postihovaný za nedodržanie zákazu predávajúceho, ukladať
povinnosti bez právneho dôvodu, v predmetnej zmluve o obstaraní zájazdu v nadväznosti na
zákon o zájazdoch, a na druhej strane je účastník konania zároveň postihovaný za klamanie
spotrebiteľa, keď predmetná zmluva o obstaraní zájazdu vlastne nie je v zmysle zákona
o zájazdoch zmluvou o obstaraní zájazdu, ale zmluvou o obstaraní ubytovania. Naviac,
spotrebiteľ bol v predmetnej zmluve jasne a zreteľne informovaný o službách na jej základe
poskytovaných. Takisto správny orgán skonštatoval porušenie povinnosti zákona o ochrane
spotrebiteľa účastníkom konania, keď v článku VI. VZP pod názvom Zmeny dohodnutých
služieb, zrušenie zájazdu v bode 7) v poslednej vete bolo uvedené: „Ak je doprava
uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než aký bol dohodnutý zmluvne, je CK ORAVA
TOUR povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady“.
Uvedené konanie bolo posúdené správnym orgánom ako porušenie zákazu klamania
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o nákupných podmienkach, keď § 471k ods. 3
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) stanovuje, že
CK je povinná v tomto prípade hradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, nie vracať
rozdiel ceny (vracanie rozdielu ceny by pripadalo do úvahy v prípade, ak by bola doprava
uskutočnená za nižšie náklady; zároveň spojka „buď“, po ktorej neprichádza žiadna iná
myšlienka uvedená spojkou „alebo“ navodzuje atmosféru neukončenej myšlienky). Odvolací
orgán má za to, že v prípade danej formulácie išlo o zrejmú chybu v písaní vo VZP účastníka
konania, ktorá v konečnom dôsledku nebola na ujmu spotrebiteľa. Odvolací orgán preto
pristúpil ku zmene výroku ako aj príslušnej časti odôvodnenia tohto rozhodnutia a sporné
časti vypustil. Účastník konania bol v prvostupňovom rozhodnutí takisto postihovaný za
porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď kontrolou bolo
zistené, že v informáciách (podľa inšpekčného záznamu VOUCHER) absentovalo uvedenie
mena, miesta pobytu alebo kontaktná adresa a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa
objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je
oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu. Nakoľko správny
orgán skonštatoval, že v prípade predmetnej zmluvy nešlo o obstaranie zájazdu, ale obstaranie
ubytovania, má odvolací orgán za to, že nemožno účastníka konania postihovať za porušenie
§ 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na porušenie § 741d ods. 1 písm. c)
Občianskeho zákonníka, ktorý sa vzťahuje na zmluvu o obstaraní zájazdu. Vzhľadom na to
odvolací orgán porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa z tohto
rozhodnutia vypustil. Odvolací orgán zároveň pristúpil ku zníženiu prvostupňovým
rozhodnutím uloženej pokuty.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu; dodržať povinnosť zákazu klamania spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých,
neúplných, nejasných a dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach; poskytovať
písomné informácie podľa § 11 o charaktere poskytovanej služby v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka; informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť
službu cenou; čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bolo počas kontroly vykonanej dňa 05.05.2011 a dňa 27.05.2011
(Inšpekčný záznam – došetrenie) v prevádzkovej jednotke, Cestovná kancelária (ďalej len
„CK“) ORAVA TOUR, ul. Hviezdoslavova 55/4, Námestovo, zameranej na kontrolu
dodržiavania povinností zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o zájazdoch, ako aj
posúdenia Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch Cestovnej kancelárie
ORAVA TOUT (ďalej len „VZP“) a ďalších písomných podrobných informácií
poskytovaných spotrebiteľovi ako objednávateľovi presne a spoľahlivo zistené, že v článku
IV. VZP pod názvom Práva a povinnosti objednávateľa v bode 1) písm. f) bolo uvedené:
„V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, je povinný
bezodkladne o tom informovať cestovnú kanceláriu, aby zabezpečila nápravu. Ak
objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi cestovnej kancelárii, že
neobdržal pokyny na zájazd, CK ORAVA TOUR má za to, že objednávateľ pokyny na zájazd
obdržal včas a úplné.“, pričom povinnosť poskytnúť objednávateľovi najneskôr do 7 dní pred
začatím zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie má CK a objednávateľ nie je povinný
oznámiť ich obdržanie alebo neobdržanie CK. Uvedeným konaním účastníka konania došlo
k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Ďalej bolo kontrolou zistené, že v článku VIII. VZP s názvom Reklamácie, zodpovednosť
za škody v bode 7) bolo uvedené: „CK ORAVA TOUR nezodpovedá za prípadné meškanie
dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia
prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov
nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. CK ORAVA TOUR
nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku.
V prípade meškania dopravného prostriedku z uvedených dôvodov nevzniká zákazníkovi
právo na odstúpenie od zmluvy“, čím účastník konania ako predávajúci – obstarávateľ
zájazdu porušil zákaz klamania spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o nákupných
podmienkach, nakoľko CK nemôže spotrebiteľovi – objednávateľovi zájazdu odoprieť právo
odstúpiť od zmluvy, pretože je na zvážení spotrebiteľa, či odstúpi v danom prípade od zmluvy
v závislosti od času. Takisto Občiansky zákonník v ustanoveniach týkajúcich sa Zmluvy
o obstaraní zájazdu takúto výhradu zákazu objednávateľa odstúpiť od zmluvy nepredpokladá.
Podľa § 741h Občianskeho zákonníka, ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy
objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou alebo týmto zákonom, je
objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Podľa uvedeného, spotrebiteľ –
objednávateľ zájazdu má právo odstúpiť od zmluvy, teda aj v prípade vyššie spomenutom,
pričom ak by dôvodom tohto konania nebolo porušenie povinností zo strany CK, musí
spotrebiteľ zaplatiť zmluvnú pokutu. Odvolací orgán zároveň poukazuje na znenie
ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluvné podmienky upravené
spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa.
Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo
si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Preto je tvrdenie účastníka konania o nemožnosti
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v prípade meškania dopravného prostriedku klamaním
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o nákupných podmienkach.
V článku VI. VZP pod názvom Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu v bode 2) bolo
uvedené: „...CK ORAVA TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného
vzťahu uzavretého medzi CK ORAVA TOUR a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho
začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch,
ak jeho uskutočnenie je pre CK ORAVA TOUR ekonomicky neúnosné.“, pričom predávajúci
nedefinoval, kedy nastane ekonomická neúnosnosť, čím porušil zákaz klamania spotrebiteľa
uvádzaním nepresných a nejasných údajov o nákupných podmienkach.
V článku VII. VZP pod názvom Odstúpenie od zmluvy v bode 4) bolo uvedené: „...Výška
zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním
služieb nasledovne: a) 45 a viac dní pred začatím zájazdu 500,-Sk za každú osobu, minimálne
však skutočne vzniknuté náklady...“, pričom podľa § 741b ods. 1 písm. e) Občianskeho
zákonníka, zmluva musí obsahovať výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ CK
uhradiť pri odstúpení od zmluvy a informácia o výške zmluvnej pokuty v neplatnej mene nie
je informovaním spotrebiteľa v zmysle zákona, čím predávajúci porušil zákaz klamania
spotrebiteľa uvádzaním neúplných údajov o nákupných podmienkach.
V článku VII. VZP pod názvom Odstúpenie od zmluvy v bode 6) bolo uvedené: „...Vopred
stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK ORAVA TOUR a zmluvne
dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným
dodávateľom služieb.“, keď táto formulácia v nadväznosti na formuláciu uvedenú v článku II.
Cenové podmienky v znení: „Ceny zájazdov organizovaných CK ORAVA TOUR sú
zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK ORAVA TOUR
a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.“, je porušením
zákazu klamania spotrebiteľa uvádzaním dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach,
nakoľko v článku II. VZP účastník konania uvádza, že cena dohodnutá v zmluve je záväzná
a v článku VII. VZP zároveň uvádza, že táto cena ešte nezahŕňa v sebe ďalšie plnenia
(náhrady), a teda že cena zájazdu môže byť v budúcnosti navýšená. Uvedenými konaniami
došlo k porušeniu § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Kontrolou inšpektorov SOI bolo ďalej zistené, že v čase vykonania kontroly boli
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu poskytované písomné informácie
o charaktere   poskytovaných    služieb  vo   forme   cudzojazyčného   katalógu
(taliansky/nemecky/anglicky) Agenzia Turistica Casa Mare, estate 2011 (ktorej zájazdy sú
účastníkom konania sprostredkovávané), čím došlo k porušeniu § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa.
  Taktiež bolo kontrolou inšpektorov SOI zistené, že v článku VI. VZP pod názvom Zmeny
dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu v bode 8) bolo uvedené: „Na základe individuálneho
želania objednávateľa je CK ORAVA TOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny
podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie týchto zmien môže podliehať
poplatku vo výške 500,-Sk za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb,
termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod...“, pričom cena stanovená
v neplatnej mene, ktorou nie je možné platiť na území Slovenskej republiky má za následok
neinformovanie spotrebiteľa o cene účastníkom konania poskytovanej služby. Uvedeným
konaním došlo k porušeniu povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania nesúhlasil s tým, že správny orgán mu uložil pokutu
za porušenie zákona alebo osobitných predpisov podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa,
pričom mal podľa jeho názoru postupovať podľa miernejšieho ustanovenia § 23 zákona
o ochrane spotrebiteľa a uložiť pokutu v súlade s § 23 ods. 2 tohto zákona za priestupok podľa
§ 23 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Podľa jeho názoru teda postupoval správny orgán
neodôvodnene podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko zákon neurčuje presné
a jasné pravidlá, kedy má správny orgán postupovať podľa § 23 a kedy podľa § 24, účastník
konania vyjadril názor, že z výrazne rozdielnej výšky pokuty, ktorá hrozí subjektu, voči
ktorému sa vedie konanie je zrejmé, že § 24 sa uplatní iba pri závažnom porušení povinností.
A správny orgán sám v rozhodnutí ako aj v inšpekčnom zázname zo dňa 27.05.2011 uviedol,
že nedostatky boli odstránené a pokyny správneho orgánu neboli porušené. Súhlasil, že
pokuta v spodnej hranici zákonnej sadzby postačuje, avšak mala by byť uložená v spodnej
hranici v rozsahu podľa § 23 zákona o ochrane spotrebiteľa, kde je horná hranica vo výške
332,- EUR. Ďalej účastník konania poukázal na formuláciu správneho orgánu
v prvostupňovom rozhodnutí, keď tento uviedol, že „...ukladá predávajúci, ktorý porušil svoje
povinnosti pokutu až do výšky 66.387,83 EUR.“ a táto formulácia podľa neho navodzuje
dojem, že pokutu ukladala osoba, ktorej je vlastne uložená. Účastník konania mal za to, že
povinnosť informovať spotrebiteľa pri predaji o charaktere poskytovaných služieb
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka porušená nebola. Odôvodnil to skutočnosťou, že
predmetný katalóg bol predkladaný spotrebiteľom spolu s informáciami, ktoré zamestnanci
cestovnej kancelárie podávali v slovenskom jazyku a zákazníci si tento katalóg prezerali
zväčša len z dôvodu, že si chceli pozrieť fotografie apartmánov a hotelov. Ďalej účastník
konania nesúhlasil s tým, že uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu zo dňa 12.04.2011 malo
dôjsť ku klamaniu spotrebiteľa. Odôvodnil to skutočnosťou, že nešlo o zmluvu o obstaraní
zájazdu ale o zmluvu o poskytnutí ubytovania, keďže nespĺňala podmienky podľa § 2 zákona
o zájazdoch, teda zmluvou o obstaraní zájazdu nebola, preto ani nemohlo dôjsť k porušeniu
zákona o zájazdoch. Účastník konania zároveň zdôraznil, že právny úkon sa posudzuje podľa
svojho obsahu a nie podľa názvu. V žiadnom prípade nešlo o klamanie spotrebiteľa, klient
žiadal o ubytovanie pre stanovený počet osôb, čo bolo obstarané podľa zmluvy
a nedopatrením došlo k nesprávnemu pomenovaniu zmluvy. Znenie ustanovenia článku IV.
VZP „V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, je
povinný bezodkladne o tom informovať cestovnú kanceláriu, aby zabezpečila nápravu. Ak
objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi cestovnej kancelárii, že
neobdržal pokyny na zájazd, CK ORAVA TOUR má za to, že objednávateľ pokyny na zájazd
obdržal včas a úplné.“ bolo podľa účastníka konania zvolené asi nešťastne, môže sa zdať, že
ním ukladá povinnosť bez právneho dôvodu. Toto ustanovenie bolo ale podľa účastníka
konania do VZP zahrnuté len z dôvodu zvýšenia kvality ich služieb, aby náhodou nedošlo
k nedoručeniu týchto informácií napr. z dôvodu chyby pri poštovej preprave. Avšak k takejto
situácii v praxi nikdy nedošlo. Vzhľadom na to je podľa účastníka konania zrejmé, že
k uloženiu povinnosti bez právneho dôvodu spotrebiteľovi nedošlo. Ďalej účastník konania
nesúhlasil s tým, že porušil zákaz klamania spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov
o nákupných podmienkach, a to v ustanovení čl. VI. VZP, podľa ktorého „Ak je doprava
uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než aký bol dohodnutý zmluvne, je CK ORAVA
TOUR povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady“.
Jednalo sa o preklep a v počítači došlo k odstráneniu jedného riadku s textom. Touto úpravou
podľa účastníka konania došlo k zväčšeniu práv spotrebiteľa, kedy sa zaviazali uhradiť
klientovi rozdiel dokonca aj z navýšenej ceny dopravy. Čo sa týka porušenia § 11 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa, účastník konania uviedol, že toto sa nezakladá na pravde,
nakoľko aj z inšpekčného záznamu vyplýva, že v informáciách bola ako osoba, na ktorú sa
objednávateľ môže v priebehu zájazdu obrátiť s otázkami, žiadosťou o pomoc a prípadnými
reklamáciami, uvedená p. A. R. Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že všetky
vytýkané nedostatky boli odstránené, považoval účastník konania pokutu za neprimerane
vysokú, Rozhodnutie č. P/0176/05/2011 zo dňa 15.07.2011 za nezákonné a žiadal o zrušenie
rozhodnutia.
  Pokiaľ ide o nesúhlas účastníka konania s uložením pokuty podľa § 24 zákona o ochrane
spotrebiteľa, pričom mal podľa jeho názoru postupovať správny orgán podľa miernejšieho
ustanovenia § 23 zákona o ochrane spotrebiteľa a uložiť pokutu v súlade s § 23 ods. 2 tohto
zákona za priestupok, odvolací orgán uvádza, že aplikácia § 23 zákona o ochrane spotrebiteľa
pripadá do úvahy v súvislosti s § 20 ods. 13 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď je spotrebiteľ
poškodený klamaním na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo druhu, akosti
a množstve poskytovaných výkonov alebo ak je spotrebiteľ poškodzovaný uvádzaním na trh
výrobkov, prác alebo služieb, ak sa zataja ich podstatné vady. Odvolací orgán má v tomto
prípade za to, že v danom prípade je potrebné takisto rozlišovať, či sa jedná o správny delikt
postihovaný na základe objektívnej zodpovednosti (§ 24 zákona – zodpovedá predávajúci,
výrobca, dovozca, dodávateľ alebo osoba v zmysle § 26) alebo sa jedná o priestupok (§ 23
zákona – zodpovedá ten, kto poškodí práva spotrebiteľa tým, že poruší zákon o ochrane
spotrebiteľa alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa) Odvolací orgán v danej
súvislosti poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ zodpovedná osoba, t.j. podnikateľ ako
predávajúci, v danom prípade za zistené porušenie zákona zodpovedá objektívne, a to bez
ohľadu na zavinenie či už vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti, tak pri zodpovednosti za
priestupok je otázka subjektívnej stránky, t.j. zavinenia relevantná. S prihliadnutím na
uvedené skutočnosti, má odvolací orgán za to, že o priestupku v danom prípade možno
hovoriť len v súvislosti s postihom fyzických osôb – zamestnancov podnikateľa, ktorí svojím
správaním porušili práva spotrebiteľa. V prípade ak sa v danom prípade jedná o podnikateľa –
či už ako fyzickú alebo právnickú osobu, vzťahuje sa na neho ustanovenie § 24 a nie
ustanovenie § 23 a zákon o priestupkoch. Čo sa týka odstránenia kontrolami zistených
nedostatkov, odvolací orgán poukazuje na znenie § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
v zmysle ktorého je kontrolovaná osoba povinná v určenej lehote odstrániť zistené
nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie.
Prijatie príslušných opatrení je povinnosťou účastníka konania, a teda nie je skutočnosťou,
ktorá by ho zbavovala zodpovednosti za zistené porušenie zákona. V súvislosti s formuláciou
správneho orgánu v prvostupňovom rozhodnutí, na ktorú účastník konania vo svojom
odvolaní poukázal, odvolací orgán uvádza, že sa jednalo o chybu v písaní a táto bola v tomto
rozhodnutí opravená. Na nesúhlas účastníka konania s porušením § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa, nakoľko predmetný katalóg bol predkladaný spotrebiteľom spolu
s informáciami, ktoré zamestnanci cestovnej kancelárie podávali v slovenskom jazyku
a zákazníci si tento katalóg prezerali zväčša len z dôvodu, že si chceli pozrieť fotografie
apartmánov a hotelov, odvolací orgán neprihliada. Zdôrazňuje, že v zmysle § 11 zákona
o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa
o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby. Podľa § 13 tohto
zákona, ak sa informácie uvedené v § 11 a § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka. V predmetnom katalógu sa nachádzalo na str. 51 ubytovanie
poskytnuté účastníkom konania spotrebiteľovi v zmluve o obstaraní zájazdu uzavretej dňa
12.04.2011, app Capitol C1, teda spotrebiteľ bol informovaný o charaktere poskytnutej služby
písomne a účastník konania mal v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa povinnosť tieto
informácie poskytnúť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. To, že tieto informácie boli
prekladané ústnou formou do slovenského jazyka nie je dostatočná záruka pre spotrebiteľa, že
mu boli tieto informácie preložené a poskytnuté správne, naviac nemá vo svojej dispozícii
písomný preklad predmetného katalógu (resp. časti týkajúcej sa jeho pobytu) v slovenskom
jazyku, na ktorý by sa pri možnom výskyte následných nezrovnalostí, príp. uplatnenia
zodpovednosti za vady poskytnutej služby u predávajúceho mohol odvolať. Čo sa týka
vyjadrení účastníka konania k porušeniu zákazu klamania spotrebiteľa, ku ktorému malo
dôjsť uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu zo dňa 12.04.2011 a k formulácii znenia
ustanovenia článku VI. VZP pod názvom Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
v bode 7), ako aj k porušeniu § 11 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, odvolací orgán sa
týmito nezaoberal, nakoľko boli z tohto rozhodnutia vypustené. Pokiaľ ide o znenie
ustanovenia článku IV. VZP pod názvom Práva a povinnosti objednávateľa bod 1) písm. f),
odvolací orgán má za to, že sa v tomto prípade jednalo o ukladanie povinnosti bez právneho
dôvodu. Podľa § 741d ods. 1 Občianskeho zákonníka, cestovná kancelária je povinná
najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie
podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré
sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi
odovzdaný. A teda spotrebiteľ ako objednávateľ nemá zákonom uloženú žiadnu povinnosť
v súvislosti s informovaním CK o neobdržaní pokynov na zájazd. Pre posúdenie celého
prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti uvedenej v zákone o ochrane
spotrebiteľa. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu. Na základe
hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo zistený
a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
  Cieľom kontrolnej činnosti SOI je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností
stanovených zákonom so skutočným stavom. Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa, predávajúci nesmie spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
Podľa § 6 zákona o zájazdoch, zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva. V zmysle § 741d
ods. 1 Občianskeho zákonníka, cestovná kancelária je povinná najneskôr sedem dní pred
začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté
už v zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný. Ustanovenie § 5 ods. 1
zákona o ochrane spotrebiteľa ustanovuje, výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ
nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné,
nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby
alebo o nákupných podmienkach. Podľa § 741h Občianskeho zákonníka, ak nie je dôvodom
odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou alebo
týmto zákonom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. V zmysle § 741b ods. 1
písm. e) Občianskeho zákonníka, zmluva musí obsahovať výšku zmluvných pokút, ktoré je
povinný objednávateľ CK uhradiť pri odstúpení od zmluvy. Podľa § 3 ods. 1 zákona č.
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, dňom zavedenia eura sa v hotovostnom peňažnom obehu v Slovenskej republike
prechádza zo slovenskej meny na euro, pričom eurobankovky a euromince, vrátane
zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska, sa stávajú zákonnými
platidlami vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých hotovostných peňažných platbách
v Slovenskej republike. Ustanovenie § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa znie, ak sa
informácie uvedené v § 11 a § 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. Podľa § 14 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný
informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne
označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.
Odvolací orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa
05.05.2011 a dňa 27.05.2011 (Inšpekčný záznam - došetrenie). Za zistené nedostatky
zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Odvolací orgán súčasne uvádza, že v prípade záujmu o dohodu ohľadom splácania
uloženej pokuty formou splátkového kalendára, je potrebné sa obrátiť na odbor vymáhania
pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada
najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti. Správny orgán pri určení výšky pokuty prihliadol na
skutočnosť, že nedodržaním zákazu ukladať povinnosti bez právneho dôvodu; nedodržaním
zákazu klamania spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, nepresných, nejasných
alebo dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach; nedodržaním povinnosti
poskytovať písomné informácie podľa § 11 o charaktere poskytovanej služby v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka; nedodržaním povinnosti informovať spotrebiteľa o cene
poskytovanej služby a zreteľne označiť službu cenou, účastník konania porušil svoje
povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Následkom protiprávneho
konania bolo porušenie práva spotrebiteľa na riadne a úplné informovanie. Ústava SR v čl. 2
ods. 3 zabezpečuje právne postavenie osôb tak, že povinnosti im možno ukladať len zákonom
alebo na základe zákona a v jeho medziach, prípadne medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7
ods. 4 alebo nariadením vlády SR podľa čl. 120 ods. 2. Táto ústavná ochrana sa premieta v
ochrane spotrebiteľa do konkrétneho ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a), ktorého účelom je
ochrániť spotrebiteľa pred takými povinnosťami, ktoré by podnikateľ sám spotrebiteľovi
ustanovil. Konanie, ktorým je spotrebiteľ klamaný, zákon o ochrane spotrebiteľa výslovne
zakazuje, pričom je právne bezvýznamné, či predávajúci klame spotrebiteľa úmyselne alebo
neúmyselne. Zo zákona o ochrane spotrebiteľa teda jasne vyplýva, že spotrebiteľ má právo na
ochranu pred konaním, ktorým je spotrebiteľ klamaný, a to v tomto prípade aj vo vzťahu
k údajom vo VZP účastníka konania. Účelom zákazu klamania spotrebiteľa je zabezpečenie
riadnej informovanosti spotrebiteľa o nákupných podmienkach. Nepravdivým, neúplným,
nepresným, nejasným a dvojzmyselným informovaním o nákupných podmienkach môže byť
spotrebiteľ uvedený do omylu pri rozhodovaní o pristúpení ku kúpe zájazdu. Jedným zo
základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné informácie
o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane spotrebiteľa, keď
predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o cene (vrátane výšky poplatku za
možnú zmenu podmienok dohodnutých v zmluve v platnej mene), teda označiť službu cenou.
Jednoznačná informácia o cene je jedným z hlavných kritérií, ktoré môže ovplyvniť
ekonomické správanie spotrebiteľa ohľadom jeho záujmu o poskytované služby. Preto jej
absenciu v platnej mene nemožno hodnotiť ako zanedbateľnú. Neuvedením potrebných
informácií o charaktere poskytovanej služby - ubytovania v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, bola porušená povinnosť predávajúceho stanovená v § 13 zákona o ochrane
spotrebiteľa. To, že tieto informácie boli prekladané ústnou formou do slovenského jazyka nie
je dostatočná záruka pre spotrebiteľa, že mu boli tieto informácie preložené a poskytnuté
správne, naviac nemá vo svojej dispozícii písomný preklad predmetného katalógu (resp. časti
týkajúcej sa jeho pobytu) v slovenskom jazyku, na ktorý by sa pri možnom výskyte
následných nezrovnalostí, príp. uplatnenia zodpovednosti za vady poskytnutej služby
u predávajúceho mohol odvolať. Správny orgán teda zároveň prihliadol k tomu, že účel
sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa
ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie, vzhľadom na zistené
nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol. Z hľadiska
posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán pri určovaní
výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie.
Takisto správny orgán prihliadal na skutočnosť, že povinnosťou predávajúceho, ktorým je
v zmysle § 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa najmä podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi
ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, je zabezpečiť splnenie všetkých
povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému
nebolo splnené. Prihliadnuté bolo aj na skutočnosť, že došlo k viacerým porušeniam zákona
o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon o zájazdoch a Občiansky zákonník. Keďže
v čase kontroly hore uvedenej prevádzkovej jednotky inšpektormi SOI boli preukázateľne
zistené nedostatky a porušenie povinností stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa,
odvolací orgán je toho názoru, že uloženie pokuty bolo plne v súlade s danou právnou
úpravou. Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na všetky okolnosti daného
prípadu a postupoval v súlade s § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom po
preskúmaní prvostupňového rozhodnutia ako aj konania, ktoré mu predchádzalo prehodnotil
výšku uloženej pokuty a pristúpil k jej zníženiu. Uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej
sadzby v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú považuje
odvolací orgán za pokutu primeranú a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu
a charakteru porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
             Slovenská obchodná inšpekcia
  Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

  Číslo : SK/0073/99/2011                       Dňa: 20.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Ametist Slovakia,
s.r.o., 018 41 Dubnica nad Váhom, Továrenská 4201/50, IČO: 36 346 250,
kontrola vykonaná dňa 20.07.2010 a dňa 29.09.2010 v prevádzkovej jednotke – Ametist
Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, proti rozhodnutiu Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0316/03/2010,
zo dňa 18.01.2011, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta vo výške 500 EUR, slovom: päťsto eur,
pre porušenie § 4 ods. 2 písm. a) vyššie cit. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa
§ 59 ods. 2 správneho poriadku takto
                   r o z h o d o l:

napadnuté rozhodnutie m e n í vo výrokovej časti ako aj v príslušnej časti odôvodnenia tak,
že:

pre porušenie povinnosti predávajúcim zistenej pri kontrole uskutočnenej dňa 20.07.2010
a dňa 29.09.2010 v prevádzkarni - Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50, Dubnica nad
Váhom,

-  zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko
  v Zmluvných podmienkach Kúpnej zmluvy č. 061164 uzatvorenej dňa 09.07.2010
  a Kúpnej zmluvy (nevyplnenej) č. 064325, v § 2 bod 2 bolo uvedené: „Náklady spojené
  s predložením tovaru a záručného listu hradí kupujúci, v prípade uznania reklamácie
  v plnej výške predávajúci.“, ktoré ukladajú spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona,
  a to povinnosť spotrebiteľa pri neuznanej reklamácii hradiť náklady spojené
  s predložením tovaru a záručného listu,

čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, sa účastníkovi konania Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 250 podľa § 24 ods. 1 vyššie cit. zákona o ochrane
spotrebiteľa, ukladá peňažná pokuta vo výške 500,- EUR, slovom: päťsto eur. Uloženú
pokutu je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.:
7000065068, numerický kód-8180, VS-03160310.

                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Prievidzi pre
Trenčiansky kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Ametist Slovakia, s.r.o. - peňažnú
pokutu vo výške 500,- €, pre porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 20.07.2010 a dňa 29.09.2010
v prevádzkovej jednotke Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom
zistené, že účastník konania porušil povinnosť zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi
povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach na stránke
www.ametist.sk, bod 3 a v Zmluvných podmienkach kúpnej zmluvy, v § 2 bod 2, boli
uvedené podmienky, ktoré ukladajú spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona, a to
povinnosť spotrebiteľa pri reklamácii hradiť náklady spojené s predložením tovaru
a záručného listu, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie č. P/0316/03/2010 zo dňa 18.01.2011
ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom zistil dôvod na jeho zmenu. V napadnutom
rozhodnutí správny orgán skonštatoval, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho
ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach
na stránke www.ametist.sk, bod 3 a v Zmluvných podmienkach kúpnej zmluvy, v § 2 bod 2,
boli uvedené podmienky, ktoré ukladajú spotrebiteľovi povinnosti nad rámec zákona, a to
povinnosť spotrebiteľa pri reklamácii hradiť náklady spojené s predložením tovaru
a záručného listu, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.
Odvolací orgán po preštudovaní spisového materiálu a na základe zisteného skutkového stavu
prehodnotil prvostupňové rozhodnutie ako aj jeho odôvodnenie a toto zmenil tak, ako je
uvedené vo výroku a v odôvodnení tohto rozhodnutia, pričom právna kvalifikácia príslušného
porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa zostala zachovaná. Uvedená zmena nemá vplyv na
zistený skutkový stav ani na výšku uloženej sankcie.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod zrušenie napadnutého
rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo neukladať spotrebiteľovi povinnosť bez
právneho dôvodu; čo účastník konania porušil.
  Inšpektormi SOI bolo počas kontroly vykonanej dňa 20.07.2010 a dňa 29.09.2010
v prevádzkovej jednotke Ametist Slovakia, s.r.o., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom
presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania porušil zákaz predávajúceho ukladať
spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, nakoľko pri kontrole inšpektormi SOI
z predloženej kópie Kúpnej zmluvy č. 061164 uzavretej dňa 09.07.2010 ako aj z originálu
a kópie (nevyplnené) Kúpnej zmluvy č. 064325 bolo zistené, že v predmetnej zmluve je
v zmluvných podmienkach v § 2 bod 2 uvedené: „Náklady spojené s predložením tovaru
a záručného listu hradí kupujúci, v prípade uznanej reklamácie v plnej výške predávajúci.“
Uvedeným konaním účastníka konania došlo k porušeniu § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa.
  Za zistené nedostatky účastník konania, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1
zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho
zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  Vo svojom odvolaní účastník konania v zastúpení svojho právneho zástupcu uviedol, že
rozhodnutie správneho orgánu považuje za nezákonné a nesprávne v tom, že SOI na základe
zisteného skutkového stavu došla k nesprávnym skutkovým zisteniam, právny stav nesprávne
právne posúdila a na základe nesprávnych skutkových zistení a nesprávneho právneho
posúdenia vydala rozhodnutie, čím boli porušené práva účastníka konania. Účastník konania
zastával názor, že z jeho strany ako predávajúceho sa nejednalo o ukladanie povinnosti bez
právneho dôvodu, ale len o konštatovanie povinnosti kupujúceho na svoje náklady zaslať
reklamovaný výrobok spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho a hradiť náklady
spojené s predložením tovaru a záručného listu. Účastník konania uviedol, že právna
povinnosť kupujúceho znášať náklady za zaslanie výrobku a kópie faktúry, ako i náklady
spojené s predložením tovaru a záručného listu vyplýva z právnych predpisov, ako napr.
z § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka, kde zmluvou o preprave nákladu vzniká
odosielateľovi právo aby mu dopravca za prepravné zásielku prepravil do určeného miesta,
§ 23 a nasl. zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách, kde sa v zmysle zmluvy
o poskytnutí poštovej služby odosielateľ zaväzuje zaplatiť poštovú sadzbu podľa tarify.
Takisto účastník konania v odvolaní poukazoval na znenie § 18 ods. 7 zákona o ochrane
spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa
znova uplatnenia reklamácie všetky náklady na odborné posúdenie ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady, teda že náklady spojené s uplatňovaním nárokov z vád
znáša spotrebiteľ a predávajúci mu ich je povinný uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia
reklamácie. Ďalej účastník konania nesúhlasil s výkladom § 598 Občianskeho zákonníka, tak
ako to uviedla SOI v odôvodnení svojho rozhodnutia, bol toho názoru, že obsahom daného
ustanovenia je úprava práva kupujúceho žiadať od predávajúceho úhradu nevyhnutných
nákladov, ktoré mu už vznikli. Podľa jeho názoru je zrejmé, že náklady na uplatnenie
zodpovednosti z vád znáša kupujúci a voči predávajúcemu má len nárok na úhradu
nevyhnutných nákladov, ktoré vynaložil. Bol takisto toho názoru, že právo kupujúceho na
úhradu nevyhnutne vynaložených nákladov mu patrí a i súdom by bolo kupujúcemu priznané
len v prípade, ak si kupujúci nároky z vád tovaru riadne, včas a u povinnej osoby uplatnil
a uplatnenie týchto nárokov bolo dôvodné. S poukazom na vyššie uvedené žiadal účastník
konania o zrušenie rozhodnutia č. P/0316/03/2010 zo dňa 18.01.2011.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že Kúpna zmluvu č. 061164 uzavretá dňa 09.07.2010 ako
aj Kúpna zmluva č. 064325 (nevyplnená) je spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. V zmysle
§ 612 Občianskeho zákonníka, na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu okrem ustanovení § 52 až
§ 54 sa vzťahujú aj všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve a ustanovenia § 613 až § 627.
V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Nákladmi v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady sú napríklad aj
nevyhnutné náklady na prepravu reklamovanej veci, poštovné. V prípade, že spotrebiteľ
reklamovaný tovar spolu so záručným listom zašle účastníkovi konania, de facto mu tým
vzniknú nevyhnutné náklady v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady
Odvolací orgán má teda za to, že náklady spojené s predložením tovaru a záručného listu
v prípade uplatnenia reklamácie u účastníka konania sú charakteru nevyhnutných nákladov,
na úhradu ktorých má spotrebiteľ v zmysle § 598 Občianskeho zákonníka právo. Odvolací
orgán má tiež za to, že bez ohľadu na výsledok reklamačného konania, teda bez ohľadu na to,
či predávajúci reklamáciu vybaví ako opodstatnenú alebo neopodstatnenú, spotrebiteľ má
právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo
zodpovednosti za vady. Tým, že účastník konania v Zmluvných podmienkach predmetných
kúpnych zmlúv v § 2 bod 2 stanovil, že „náklady spojené s predložením tovaru a záručného
listu hradí kupujúci, v prípade uznanej reklamácie v plnej výške predávajúci“, určil
spotrebiteľovi povinnosť v prípade neuznanej reklamácie uhradiť náklady spojené
s predložením tovaru a záručného listu, čím mu uložil povinnosť nad rámec zákona, teda mu
uložil povinnosť bez právneho dôvodu. Odvolací orgán má teda za to, že toto rozhodnutie je
správne a na základe zisteného skutkového stavu správne právne posúdené a zákonné. Pokiaľ
ide o názor účastníka konania, že právo kupujúceho na úhradu nevyhnutne vynaložených
nákladov kupujúcemu patrí a i súdom by bolo kupujúcemu priznané len v prípade, ak si
kupujúci nároky z vád tovaru riadne, včas a u povinnej osoby uplatnil a uplatnenie týchto
nárokov bolo dôvodné, odvolací orgán v tejto súvislosti poukazuje aj na ustanovenie § 18
ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku
uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné
náklady súvisiace s odborným posúdením. V zmysle § 18 ods. 7 druhá veta zákona o ochrane
spotrebiteľa, ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného
posúdenia ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci
bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Odvolací orgán opakuje, že má za to, že bez
ohľadu na výsledok reklamačného konania, teda bez ohľadu na to, či predávajúci reklamáciu
vybaví ako opodstatnenú alebo neopodstatnenú, spotrebiteľ má právo na úhradu
nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za
vady. Naviac účastník konania sám vo svojom odvolaní poukázal na znenie § 18. ods. 7
zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť
do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady na odborné posúdenie ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, teda že náklady spojené s uplatňovaním
nárokov z vád znáša spotrebiteľ a predávajúci mu ich je povinný uhradiť do 14 dní odo dňa
znova uplatnenia reklamácie a odvolací orgán k tomu dodáva, že v zmysle tohto ustanovenia
zákona o ochrane spotrebiteľa, tieto náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Teda bez ohľadu na skutočnosť, či sú v prospech alebo neprospech
predávajúceho. Odvolací orgán na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia ako aj
konania, ktoré mu predchádzalo, zmenil prvostupňové rozhodnutie ako aj odôvodnenie
a Obchodnými podmienkami účastníka konania sa v tomto rozhodnutí nezaoberal, teda sa
nezaoberal ani námietkami súvisiacimi so skutočnosťou, že náklady na uplatnenie
zodpovednosti z vád znáša v zmysle Obchodných podmienok účastníka konania kupujúci. Pre
posúdenie celého prípadu je rozhodujúce, že došlo k porušeniu povinnosti uvedenej v zákone
o ochrane spotrebiteľa. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
Na základe hore uvedených skutočností pokladá odvolací orgán skutkový stav za spoľahlivo
zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú.
  Cieľom kontrolnej činnosti SOI je zisťovanie a zabezpečenie súladu plnenia povinností
stanovených zákonom so skutočným stavom. Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane
spotrebiteľa, predávajúcu nesmie spotrebiteľovi ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.
V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Odvolací
orgán trvá na kontrolných zisteniach uvedených v inšpekčnom zázname zo dňa 20.07.2010
a dňa 29.09.2010. Za zistené nedostatky zodpovedá účastník konania v plnom rozsahu.
  Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za
spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil
v odvolacom konaní dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty
pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Odvolací orgán súčasne uvádza, že v prípade záujmu o dohodu ohľadom splácania
uloženej pokuty formou splátkového kalendára, je potrebné sa obrátiť na odbor vymáhania
pohľadávok na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie
povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 387,83 €.
  Podľa § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa sa pri určení výšky pokuty prihliada
najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti. Správny orgán vzal do úvahy následky protiprávneho
konania, ktorým je porušenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní zákazu ukladať spotrebiteľom
povinnosť bez právneho dôvodu. Rozsah porušenia je o to závažnejší, že vyššie uvedené
zmluvné podmienky sa nachádzali v zmluvách, obsah ktorých spotrebiteľ nemôže podstatným
spôsobom ovplyvniť. Tým, že spotrebiteľ bol povinný v zmysle predmetných Kúpnych zmlúv
hradiť náklady uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady v prípade neuznania reklamácie,
bola spotrebiteľovi spôsobená majetková ujma. Správny orgán teda zároveň prihliadol
k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa, podľa ktorého každý spotrebiteľ má okrem iného právo na ochranu svojich
ekonomických záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere
a úrovni dosiahnutý nebol. Správny orgán vzal do úvahy aj to, že účel právnych predpisov
poskytujúcich zvýšenú ochranu spotrebiteľom, ktorí uzatvárajú spotrebiteľské zmluvy, nebol
z dôvodov porušenia zákazu ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu splnený.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konanie správny orgán pri
určovaní výšky pokuty prihliadol na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za dodržiavanie
ktorých zodpovedá objektívne, teda bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie. Odvolací orgán má teda za to, že napadnuté rozhodnutie vychádzalo z presne,
úplne a spoľahlivo zisteného stavu veci. Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na
všetky okolnosti daného prípadu a postupoval v súlade s § 24 ods. 5 zákona o ochrane
spotrebiteľa, pričom uložil pokutu v dolnej hranici zákonnej sadzby v zmysle § 24 ods. 1
vyššie cit. zákona, ktorú považuje za primeranú a zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu
stavu a charakteru porušenia zákona.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku bolo I. stupňové rozhodnutie zmenené
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
           Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
           Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

    Číslo : SK/0014/99/2011                   Dňa : 19.09.2011

  Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie so sídlom v Bratislave, vo veci odvolania účastníka konania – Mária Solárová,
Zoltána Fábryho 180/30, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 43 163 602, kontrola
vykonaná dňa 05.10.2010 v prevádzkovej jednotke – Butik BENJAMÍN, Zoltána Fábryho
180/30, Veľké Kapušany, proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Košiciach pre Košický kraj, č. P/0543/08/10, zo dňa 02.12.2010, ktorým bola podľa
§ 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená peňažná
pokuta vo výške 180 EUR, slovom: jednostoosemdesiat eur, pre porušenie § 13 vyššie cit.
zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku takto

                   rozhodol:
Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Bratislave odvolanie účastníka konania zamieta a rozhodnutie Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj č. P/0543/08/10, zo
dňa 02.12.2010 potvrdzuje.
                 Odôvodnenie:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Košiciach pre
Košický kraj rozhodnutím uložil účastníkovi konania – Mária Solárová - peňažnú pokutu vo
výške 180,-- €, pre porušenie povinnosti § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI
bolo pri kontrole vykonanej dňa 05.10.2010 v prevádzkovej jednotke Butik BENJAMÍN,
Zoltána Fábryho 180/30, Veľké Kapušany zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo
10 druhov výrobkov v celkovej 309,31 €, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení
informačných povinností a to uvádzanie písomných informácií podľa § 12 ods. 2 zákona –
informácií o materiálovom zložení textilných výrobkov podľa osobitných predpisov –
Vyhlášky MH SR č. 370/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
materiálového zloženia textilných výrobkov v znení neskorších predpisov len v cudzom
jazyku.
  Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie.
  Odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstráni. Podľa ods. 2 ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší,
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
  Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie
napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou účastníka konania bolo zabezpečiť, aby informácie
uvedené v § 12 ods. 2 poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka; čo
účastník konania porušil.
  Dňa 05.10.2010 bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach
pre Košický kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni: Butik BENJAMIN, Zoltána
Fábryho 180/30, Veľké Kapušany, pri ktorej bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil
dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 13 zákona, v zmysle ktorého, ak sa informácie
podľa § 11 a § 12 zákona poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, nakoľko v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 10 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 309,31 eur, u ktorých boli zistené nedostatky v plnení
informačných povinností a to uvádzanie písomných informácií podľa § 12 ods. 2 zákona -
informácií o materiálovom zložení textilných výrobkov podľa osobitného predpisu - vyhlášky
MH SR č. 370/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového
zloženia textilných výrobkov v znení neskorších predpisov len v cudzom jazyku. S uvedeným
nedostatkom sa v ponuke na predaj v čase kontroly nachádzali tieto druhy výrobkov: 1 ks
dámska vesta 8832036 MG á 49,79 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom
jazyku: 10% wool, lane, 25% nylon, 65% acrilic, 1 ks dámsky pulóver YOU8YOU jeans
á 21,58 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 20% cachemire, 40%
polyamide, 30% viscosa, (10% elastan), 2ks dámske tričko bebe á 25,55 € - materiálové
zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 100% coton, 2ks dámska vesta bebe jeans á 21,58
€ - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 77% acrylic, 18% spandex, 5%
cashmere, iks dámsky pulóver Yes Miss YM5100I MG á 36,95 € - materiálové złoženie
nebolo uvedené v štátnom jazyku: 65% acrilico, 35% lana, wool, laine, iks dámske tričko
bebe jeans á 23,45 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 100% cotton,
1 ks dámska blúzka XOXO á 2 1,58 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom
jazyku 68% cotone, coton, cotton, 30% nylon, poliamid, 2 % elastam, 1 ks dámske tričko Yes
Miss YM28309 TS á 21,50 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 95%
cotton, cotone, coton, baumwolle, 5% elasthane, elastomero, Iks dámska blůzka Yes Miss
YM28085 CA á 21,95 € - materiálové zloženie nebolo uvedené v štátnom jazyku: 100%
cotone, cotton, algodon, 1 ks dámska blúzka ružová á 18,25 € - materiálové zloženie nebolo
uvedené v štátnom jazyku: 90% cotone, cotton, coton, baumwolle, 10% elastomero, elastane.
  Za zistené nedostatky, ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bod 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá účastník konania.
  V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.
  V podanom odvolaní účastník konania uvádza, že zistené nedostatky som odstránil ešte
v deň vykonanej kontroly, t.j. 05.10.2010. Uvádza, že zákazníkov, ktorí nakupujú
v prevádzkarni, osobne pozná, nakoľko Veľké Kapušany sú iba malé mestečko. V prípade
záujmu o niektorý tovar, ktorý má v predajni, zákazníkovi všetko podrobne vysvetlí, čo sa
týka toho tovaru, teda aj jeho materiálové zloženie. Podotýka, že doteraz sa nevyskytla ani
jediná reklamácia predaného tovaru. Z toho dôvodu žiada o zrušenie prvostupňového
rozhodnutia, resp. o zníženie uloženej pokuty.
  K tomu odvolací orgán uvádza, že účastník konania vo svojom odvolaní žiadnym
spôsobom nespochybnil dôvod uloženia pokuty. Pre posúdenie celého prípadu je rozhodujúce,
že došlo k porušeniu povinnosti uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa. Pri určovaní výšky
postihu bol zohľadnený rozsah následkov protiprávneho konania. Na ostatné okolnosti, ktoré
účastník konania uviedol vo svojom odvolaní, odvolací orgán neprihliadal.
  V odvolaní účastník konania neuvádza žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, ktoré by
účastníka konania zbavovali zodpovednosti za nedostatky a mali by vplyv na zmenu
vydaného rozhodnutia. Na základe vyššie uvedených skutočnosti pokladá odvolací orgán
skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú. Výšku
uloženej pokuty pokladá odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu. Odvolací
orgán trvá na kontrolných zisteniach zo dňa 05.10.2010, za zistené nedostatky zodpovedá
účastník konania v plnom rozsahu.
  O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, ktorý podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností
ustanovených v tomto zákone alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti
ochrany spotrebiteľa pokutu až do výšky 66 387,83 €. Výšku uloženej pokuty považuje
odvolací orgán za primeranú zistenému skutkovému stavu.
  Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia
povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil splnenie informačných
povinností v zákonom stanovenom rozsahu u 10 druhov textilných výrobkov v celkovej
hodnote 309,31 eur. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa
chráneného dotknutým ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri kúpe textilného
výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších,
ktoré zvažuje. Jej uvádzanie výlučne v cudzom jazyku by mohlo viest’ k negatívnym
následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály. Prihliadnuté bolo
i na počet a celkovú hodnotu výrobkov so zisteným nedostatkom v plnení informačných
povinností.
  Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na
informácie, na ochranu svojho zdravia a bezpečnosti a na ochranu ekonomických záujmov
vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.
  Podkladom pre vydanie rozhodnutia bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav veci na
základe čoho podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku druhostupňový správny orgán odvolanie
zamieta ako nedôvodné.
  Zároveň upozorňujeme účastníka konania, že pokutu uloženú I. st. rozhodnutím je povinný
uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo
príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000065068, numerický kód-8180, VS-
05430810.


Poučenie: Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je
     prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej
     plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

								
To top