M?t s? gi?i ph�p nh?m n�ng cao ho?t d?ng ph?c

Document Sample
M?t s? gi?i ph�p nh?m n�ng cao ho?t d?ng ph?c Powered By Docstoc
					 Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động phục vụ bộ phận
              bàn nhà hàng Tao Li

            Đề cương đề tài mã số:31237


                PHẦN MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài
    Bất kể ngành nào cũng đều hướng tới phục vụ con người, tuy nhiên trong
lĩnh vực phục vụ nhà hàng khách sạn lại được chú ý hơn cả bởi những đặc
trưng vốn có của nó. Trong 2 tháng thực tập tại Tao Li, được học và thực hành
rất nhiều. Việc học ở trường lớp, từ trong sách vở với ngoài thực tế khác nhau
rất xa. Dù có học lý thuyết giỏi tới đâu nhưng không thực hiện, không chịu làm
thì không bao giờ làm được, đặc biệt là trong lĩnh vực mà thỏa mãn nhu cầu
thiết yếu của con người là sứ mệnh của nó. Để mang lại sự thoải mái trong tâm
trí của khách hàng cần rất nhiều yếu tố và các yếu tố đó không là riêng lẻ mà
có mối quan hệ khăng khít với nhau: về cơ sở vật chất, về loại hình dịch vụ, về
lao động tại nhà hàng…
    Trong xã hội hiện nay thì yếu tố cạnh tranh luôn đặt ra thách thức cho
doanh nghiệp về mối quan hệ giữa chất lượng với giá cả, phải làm sao cho hợp
lý và kinh doanh nhà hàng, khách sạn vẫn đạt được mục tiêu hiệu quả.
    Nâng cao hoạt động phục vụ bộ phận bàn là một trong các phương thức
của nhà hàng nhằm nâng cao thế mạnh của khách sạn mình, góp phần nâng cao
doanh thu cho khách sạn – một bộ phận có nguồn doanh thu đứng thứ 2 sau
dịch vụ buồng phòng trong khách sạn. Và đó chính là hoạt động nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
    Mục tiêu thứ nhất là hiểu rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận
bàn.
  Mục tiêu thứ hai là đánh giá thực trạng về hoạt động phục vụ bàn trong
nhà hàng Tao Li
  Mục tiêu thứ ba là đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động phục
vụ bàn trong nhà hàng Tao Li
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
    Đối tượng nghiên cứu:
   Nội dung hoạt động phục vụ bàn
   Hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li
   Đề xuất giải pháp
    Phạm vi nghiên cứu
   Nhà hàng Tao Li – Khách sạn Nikko Hà Nội
4 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
  Lý luận chung về hoạt động phục vụ bàn kinh doanh nhà hàng khách sạn
  Đánh giá về thực trạng hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li
  Đưa ra đề xuất về nâng cao hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li
                           MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN
TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN .............................................................. 3
1.1. Kinh doanh khách sạn ................................................................................ 3
1.1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn ............................................ 3
1.1.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn ............................................................. 4
1.1.3. Khách của khách sạn ............................................................................... 5
1.1.4. Sản phẩm của khách sạn ......................................................................... 7
1.2. Hoạt động phục vụ bàn kinh doanh nhà hàng khách sạn ......................... 10
1.2.1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận bàn .................................... 10
1.2.2. Tổ chức lao động của bộ phận bàn trong nhà hàng khách sạn ............. 11
1.2.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật bộ phận bàn .................................................... 14
1.2.4. Quy trình phục vụ bàn ........................................................................... 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ
HÀNG TAO LI ............................................................................................... 24
2.1. Giới thiệu khách sạn Nikko Hà Nội và hoạt động kinh doanh của khách
sạn   ............................................................................................................... 24
2.1.1. Giới thiệu khách sạn .............................................................................. 24
2.1.2. Các điều kiện kinh doanh của khách sạn .............................................. 26
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn ............................................................... 29
2.1.4. Dịch vụ của khách sạn........................................................................... 32
2.1.5. Khách của khách sạn ............................................................................. 36
2.2. Thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li ............................... 40
2.2.1. Giới thiệu chung về nhà hàng Tao Li.................................................... 40
2.2.2. Sơ đồ nhà hàng Tao Li .......................................................................... 42
2.2.3. Tổ chức lao động nhà hàng ................................................................... 43
2.2.4. Khách hàng của nhà hàng Tao Li .......................................................... 47
2.2.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng Tao Li ............................................... 51
2.2.6. Quy trình phục vụ bàn nhà hàng Tao Li ............................................... 54
2.2.7. Dịch vụ nhà hàng Tao Li ....................................................................... 59
2.2.8. Tổng kết về thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li ......... 61
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG
PHỤC VỤ BỘ PHẬN BÀN NHÀ HÀNG TAO LI ....................................... 63
3.1.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko và nhà hàng
Tao Li ..................................................................................................................
     ............................................................................................................... 63
3.1.1. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko .............. 63
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của nhà hàng .......................... 63
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động dịch vụ của bộ phận bàn nhà
hàng Tao Li ..................................................................................................... 65
3.2.1. Tổ chức lao động ................................................................................... 65
3.2.2. Quy trình phục vụ.................................................................................. 67
3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật .......................................................................... 70
3.2.4. Dịch vụ nhà hàng................................................................................... 71
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 72
    TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 73
          DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ


1.1.     Cơ cấu tổ chức lao động trong nhà hàng ........................................... 12
1.2: Sơ đồ về quy trình phục vụ bàn trong nhà hàng khách sạn ..................... 17
2.1: Bảng biểu về cơ cấu khách của khách sạn căn cứ vào tính chất tiêu dùng
......................................................................................................................... 37
và nguồn gốc của khách .................................................................................. 37
2.2: Bảng biểu về cơ cấu khách của khách sạn căn cứ vào mục đích, động cơ
của chuyến đi ................................................................................................... 38
2.3: Bảng biểu về cơ cấu khách cảu khách sạn căn cứ vào hình thức tiêu dùng
của khách ......................................................................................................... 38
2.4: Bảng biểu về cơ cấu khách của khách sạn căn cứ vào quốc tịch ............. 39
2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhà hàng Tao Li ..................................................... 43
2.6: Bảng biểu về lao động nhà hàng .............................................................. 44
2.7: Bảng biển về cơ cấu khách của nhà hàng Tao Li dựa vào căn cứ tổng hợp
......................................................................................................................... 47
2.8: Bảng biểu về cơ cấu khách của nhà hàng Tao Li căn cứ vào quốc tịch .. 48
2.9: Bảng biểu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhà hàng ....................... 49
2.1: Biểu đồ Tỷ trọng doanh thu của nhà hàng Tao Li so với bộ phận F&B . 49
năm 2006 ......................................................................................................... 49
2.2: Biểu đồ Tỷ trọng doanh thu của nhà hàng Tao Li so với bộ phận F&B
năm 2007 ......................................................................................................... 50
2.3: Biểu đồ Tỷ trọng doanh thu của nhà hàng Tao Li so với bộ phận F&B . 50
năm 2008 ......................................................................................................... 50
2.4: Biểu đồ Tỷ trọng doanh thu của nhà hàng Tao Li so với bộ phận F&B . 50
năm 2009 ......................................................................................................... 50
2.10: Bảng biểu về dịch vụ hội họp................................................................. 61
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem hướng dẫn)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/21/2012
language:Vietnamese
pages:6