chuyen de ngoai thuong.doc by N6U126bw

VIEWS: 20 PAGES: 4

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                 Học phần: Chuyên đề ngoại thương
                 - Mã số: KT333
                 - Số Tín chỉ: 1
                 + Giờ lý thuyết:
                 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 15

1. Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Quan Minh Nhựt, Thạc sĩ, Giảng viên chính
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Giảng viên Bộ môn Kinh tế
Đơn vị: Khoa Kinh tế & QTKD
Điện thoại: 071 838 831
E-mail: qmnhut@ctu.edu.vn

2. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành học phần Chuyên đề kinh tế (KT110)

3. Nội dung:

3.1. Mục tiêu:
- Giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành và biết vận dụng vào thực tế hoạt động sản
xuất kinh doanh.
- Bước đầu làm cho sinh viên làm quen với kỹ năng viết và tổng hợp những chuyên đề ngắn
- Giúp cho sinh viên làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học
3.2. Yêu cầu về nội dung:
- Đề tài phải gắn với các lĩnh vực có liên quan đến các môn học chuyên ngành ngoại thương
- Phải sử dụng số liệu sơ cấp hoặc thứ cấp để phân tích
- Số liệu thu thập để làm đề tài đối với Chuyên đề ngoại thương ít nhất là 2 năm trong đó có năm
mới nhất, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của GVHD và Trưởng Khoa quyết định.

3.3. Đ nh gi  ôn học: Điển cuối cùng của luận văn là điể   bình quân của gi o viên hướng
   dẫn và hai gi o viên phản biện.
       - Nội dung Luận văn:  90 %
       - Hình thức trình bày: 10 %

4. Cấu trúc của chuyên đề:
Nội dung Chuyên đề ngọai thương được cấu trúc thành 3 phần chính: phần mở đầu, phần nội
dung, phần kết luận và kiến nghị. Nội dung tối thiểu là 15 trang, tối đa là 20 trang, không kể
biểu bảng, hình vẽ và phụ lục.
Phần giới thiệu:
    - Lý do chọn đề tài
    - Khái quát phương pháp tiến hành đề tài
Phần nội dung:
       - Phân tích thực tế
       - Đánh giá thực tế
       - Đề ra phương hướng, biện pháp
Phần kết luận và kiến nghị:

Duyệt của Đơn vị           Bộ môn    Ngày 01 tháng 4 năm 2008
                            Người biên soạn                 Quan Minh Nhựt    Quan Minh Nhựt
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                 Học phần: Chuyên đề kinh tế học
                 - Mã số: 311
                 - Số Tín chỉ: 1
                 + Giờ lý thuyết:
                 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 15

1. Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Quan Minh Nhựt, Thạc sĩ, Giảng viên chính
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Giảng viên Bộ môn Kinh tế
Đơn vị: Khoa Kinh tế & QTKD
Điện thoại: 071 838 831
E-mail: qmnhut@ctu.edu.vn

2. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải hòan thành học phần Chuyên đề kinh tê (KT110)

3. Nội dung:

3.1. Mục tiêu:
- Giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành và biết vận dụng vào thực tế hoạt động sản
xuất kinh doanh.
- Bước đầu làm cho sinh viên làm quen với kỹ năng viết và tổng hợp những chuyên đề ngắn
- Giúp cho sinh viên làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học
3.2. Yêu cầu về nội dung:
- Đề tài phải gắn với các lĩnh vực có liên quan đến các môn học chuyên ngành kinh tế học
- Phải sử dụng số liệu sơ cấp hoặc thứ cấp để phân tích
- Số liệu thu thập để làm đề tài đối với Chuyên đề kinh tế học ít nhất là 2 năm trong đó có năm
mới nhất, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của GVHD và Trưởng Khoa quyết định.

3.3. Đ nh gi  ôn học: Điển cuối cùng của luận văn là điể  bình quân của gi o viên hướng
   dẫn và hai gi o viên phản biện.
       - Nội dung Luận văn:  90 %
       - Hình thức trình bày: 10 %

4. Cấu trúc của chuyên đề:
Nội dung Chuyên đề kinh tế học được cấu trúc thành 3 phần chính: phần mở đầu, phần nội dung,
phần kết luận và kiến nghị. Nội dung tối thiểu là 15 trang, tối đa là 20 trang, không kể biểu
bảng, hình vẽ và phụ lục.
Phần giới thiệu:
    - Lý do chọn đề tài
    - Khái quát phương pháp tiến hành đề tài
Phần nội dung:
       - Phân tích thực tế
       - Đánh giá thực tế
       - Đề ra phương hướng, biện pháp
Phần kết luận và kiến nghị:

Duyệt của Đơn vị           Bộ môn    Ngày 01 tháng 4 năm 2008
                            Người biên soạn                 Quan Minh Nhựt    Quan Minh Nhựt

								
To top