Universitatea Babes�Bolyai, Cluj�Napoca - Download Now DOC

Document Sample
Universitatea Babes�Bolyai, Cluj�Napoca - Download Now DOC Powered By Docstoc
					Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Studii Europene
Anul universitar 2006-2007
Semestrul II I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Matematici aplicate în economie (matematici financiare)
Codul: SMR1203
Numărul de credite: 6
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:

 II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: lect. Dr. Rodica Ioana Lung
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): srodica@cs.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: luni 1230-1430, sala 404 (Campus)


III. Descrierea disciplinei:

Obiectivele cursului de Matematici aplicate în economie II (matematici financiare) sunt
de a prezenta mecanismele matematice aflate la baza principalelor operaţiuni financiare
(dobânzi, anuitǎţi, obligaţiuni, leasing, scont, conturi curente, rentabilitatea investiţiilor,
asigurǎri). Pentru fiecare tip de operaţiune cursul prezintǎ atât abordarea matematicǎ
teoreticǎ cât şi exemple economice relevante cu scopul de a sublinia importanţa
noţiunilor teoretice introduse.

Cursul este structurat în trei pǎrţi. Prima parte introduce noţiunea de dobândǎ simplǎ şi
compusǎ împreunǎ cu alte noţiuni asociate: factori de fructificare şi factori de actualizare.
Se studiazǎ în continuare modele de rambursare a împrumuturilor indivizibile şi ale celor
cu obligaţiuni. In partea a doua se prezintǎ o serie de tipuri de operaţiuni financiare:
scontul comercial, conturile curente, leasing şi studiul rentabilitǎţii investiţiilor. Ultima
parte este dedicatǎ matematiciilor actuariale cuprinzând o descriere a funcţiilor
biometrice, a anuitǎţilor viagere şi în caz de deces şi a asigurǎrilor de persoane.


Competenţe dobandite in urma cursului:
La sfârşitul cursului, studentul trebuie sa fie capabil sa recunoască si sa foloseasca
modelele matematice asociate urmatoarelor tipuri de operatiuni:
       Dobanda simpla, compusa; fructificare si actualizare; dobanda simpla platita
      in avans;
       Amortizarea imprumuturilor indivizibile / Anuitati;
       Amortizarea imprumuturilor cu obligatiuni; diverse taxe legate de
      imprumuturile cu obligatiuni;
       Scontul comercial;
       Conturi curente;
       Operatiuni de leasing;
       Rentabilitatea investitiilor;
       Functiile biometrice si rolul lor in matematicile actuarile;
       Plati viagere si plati in caz de deces;
       Diverse tipuri de asigurari (de viata, de deces, de pensii, mixte).Metodele utilizate în cursul predǎrii : cursul este predat interactiv. Se folosesc
prezentǎri in PowerPoint şi materiale tipǎrite. Studenţii sunt încurajaţi sǎ contribuie la
calcule şi sǎ punǎ întrebǎri. Seminariile au loc în laborator de informaticǎ. Se foloseşte
Microsoft Excel.


IV. Bibliografia obligatorie:


  1. Filip, D. A., Calcule financiare, Ed. Dacia, 2000.
  2. Mureşan, A.S., Filip, D.A., Ban, I. A., Hangan, A., Operaţiuni financiare, Ed.
   Mediamira, 2005
  3. www.euro.ubbcluj.ro/~srodica/seminarii
  4. Gheorghe CENUSA,Radu SERBAN, Constantin RAISCHI, Matematici pentru
   economisti, Biblioteca digitala, http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=21
  5. S. David Promislow, Fundamentals of Actualial Mathematics, Wiley, 2006.

 V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:
Cursuri, surse electronice, reţea de calculatoare

VI. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor
   intermediare:
  Structura cursului (28 ore):
  C1. Noţiuni de dobândă
     a. Dobânda simplă
     b. Metoda numerelor şi a divizorilor
     c. Factor de fructificare. Factor de actualizare
     [1] pg. 9- 14; [2] pg. 7-14
  C2. Noţiuni de dobândă (continuare)
     a. Dobânda simplă plătită în avans
     b. Dobânda compusă
     c. Dobânzi unitare echivalente
     [1] pg. 15-27; [2] pg. 17-23
  C3. Imprumuturi indivizibile
    a. Noţiuni introductive
    b. Anuităţi
    [1] pg. 29-35; [2] pg. 45-53
C4. Amortizarea împrumuturilor indivizibile
    a. Amortizări directe
    b. Amortizări indirecte
    [1] pg. 35- 44; [2] pg. 53-63
          Se programeaza parţial
C5. Imprumuturi cu obligaţiuni
    a. Noţiuni introductive
    b. Amortizarea împrumuturilor obligatare
    [1] pg. 59-76; [2] pg. 83-106
C6. Imprumuturi cu obligaţiuni (continuare)
    a. Rata de randament
    b. Rata de cost
    [1] pg. 81- 93; [2] pg. 106-121
C7. Scontul comercial.
    a. Noţiuni de bază
    b. Taxa reală şi taxa efectivă de scont
    c. Echivalenţa efectelor de comerţ
    [1] pg. 125-135; [2] pg. 151-165
C8. Conturi curente
    [1] pg. 223-228; [2] pg. 279-286
C9. Operaţiuni de leasing.
    [1] pg. 215-221; [2] pg. 269-278
C10.    Rentabilitatea investiţiilor
    [1] pg. 231-241; [2] pg. 287 - 299
           Se programeaza parţial.
C11.    Matematici actuariale
    a. Funcţii biometrice
    b. Plăti viagere
    [2] pg. 306-315, [4] cap 16,[5] pg. 37-43
C12.    Matematici actuariale (continuare)
    a. Plăţi viagere (cont.)
    b. Plăţi în caz de deces
    [2] pg. 315- 326, [5] pg. 45-55
C13.    Matematici actuariale (continuare)
    a. Asigurarea de viaţă
    b. Asigurarea de pensii
    [2] pg. 331-333, [5] pg. 59-70
C14.    Matematici actuariale (continuare)
    a. Asigurarea de deces
    b. Asigurarea mixta
    [2] pg. 331-341, [5]
           Se programează parţial
 Tematica seminar (28 ore):
 Seminariile urmăresc structura cursului. Se doreşte fixarea noţiunilor prezentate la cursuri
 prin rezolvarea de exerciţii si probleme alese exact pe tematica cursului respectiv. În orar
 toate grupele de seminar sunt programate după curs.VII. Modul de evaluare:
Nota finală se obţine ca şi medie ponderată a urmăroarelor note :
   3/4 din nota finală : rezultatul obţinut în urmă unui examen scris de două ore.
    Subiectul probei scrise e format din trei puncte (unul de teorie si două probleme)
    acoperind cele trei parti ale cursului. Fiecare subiect se noteaza cu o notă între 1 şi
    10, nota finală obţinându-se ca şi medie aritmetică a celor trei note. Studenţii au
    ocazia să se prezinte la trei examene parţiale. Media obţinută la aceste parţiale
    poate fi considerată ca fiind nota de la examenul scris daca la fiecare parţial nota
    este mai mare de 5.
   1/4 din nota finală : o notă obţinută pentru activitatea la seminarii. Această notă
    cuprinde :
      o evaluări ale intervenţiilor în timpul seminariilor
      o nota pe un caiet conţinând rezolvările problemelor indicate ca şi temă ;
      o prezenţa la seminar


VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
 Prezenţa la curs şi seminar este reglementată prin Statut. Prezenţa la seminar este
 încurajată prin acordarea unui punctaj care reprezintă o treime din nota de seminar.
 Frauda se pedepseste conform regulamentului.


 IX. Bibliografia opţională:

 1. www.aslr.ro
 2. www.1asig.ro
 3. Mureşan, A.S., Blaga P., Matematici aplicate în economie, vol. II, Ed.Transilvania
 Press, Cluj-Napoca 1996.
 4. H. Tudor, O. Popescu, Matematici financiare şi actuariale, Editura Albastrǎ, 2004.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:6/21/2012
language:Romanian
pages:4