Dit is een test voor een nieuwe nieuwbrief by h7pc3hf

VIEWS: 23 PAGES: 5

									    Exemplaar per gezin                            Nieuwsbrief jaargang 3, nummer 1

                                        R.-K. basisschool ‘t Vossenhol
    OUDERVERENIGING                                    Van Ruysdaelweg 8
                                              6562 XE Groesbeek
                                         024 - 397 15 48 / 397 24 09
                                              Fax 024 - 397 20 43
                                   E-mail: oudervereniging@bs-vossenhol.nl     ‘t VOSSENHOL
    Nieuws van de directie en het team            Bovenbouwspeelplaats
Nieuwsbrief
                                 Misschien heeft u het al gezien/gehoord de
    Foto’s gemaakt                      afgelopen weken, de kinderen op de
    Hebt u tijdens een activiteit, excursie, wandeling etc.  bovenbouwspeelplaats zijn tegenwoordig zeer
    foto’s   gemaakt   stuur   die   dan   naar  actief.
    pauline.hermans@bs-vossenhol.nl en via haar        Er was teveel ruzie en onenigheid, we kwamen als
    worden deze op internet gezet. Martijn Arents zorgt    school tot de conclusie dat dit anders moest. Jos
    er dan weer voor dat de ‘link’ op de website komt.    heeft meteen de dag erna ‘t touwtje springen
                                 geïntroduceerd en vanaf die dag is het anders, de
    Recht op vrije dagen                   kinderen springen wat af. Natuurlijk niet iedereen,
    Er komen van tijd tot tijd wel eens verzoekjes      maar wel heel veel kinderen. En ze bewegen
    binnen voor vrije dagen. Als het kind 4 jaar is      meteen ook extra.
    hebben wij graag dat het kind natuurlijk naar school
    gaat. Als het kind onverhoopt niet kan komen, kunt    Namen van de groepen:
    u volstaan met een bericht aan de onderwijskracht     Bij ons op ’t Vossenhol kiest iedere groep in het
    van groep 1/2.                      begin van het jaar een eigen groepsnaam.
    Als vrij gevraagd wordt voor een kind van 5 jaar of    Dit jaar zijn de namen als volgt:
    uiteraard ouder dient u zich te wenden tot de       1/2 GW: de (maffe) giraffen
    directeur, John Peters. Bij zijn afwezigheid tot     1/2 A: de bolle beren
    Pauline Hermans.                     1/2 IP: de lollige kabouters
    Vrij vragen ( niet bedoelend een half uur later      1/2 J: de kikkertjes
    komen op school vanwege bv. artsenbezoek) kunt u     3A: de confetticlub
    niet doen bij de leerkracht, want die verwijst altijd   3T: de vuurvliegjes
    weer naar de directie.                  4L: de slimme vosjes
    Het komt voor dat vrij gevraagd wordt voor zaken     5M: de partykids
    waarvoor formeel geen vrij gegeven kan worden.      5T: de pokemonklas
    Als u wel eens een weekend iets wenst te doen,      6GJ: de Jacksons 30
    waarvoor het kind geen vrij kan krijgen, maak dan     6/7J: de koekenbakkers
    gebruik van de mogelijkheid dat het 7 keer in het     7/8H: Dr. Harry
                                     ste
    schooljaar mogelijk is om er een lang weekend van     8J: de 8 groepers
    te maken. WE HEBBEN NAMELIJK IN ONS
    SYSTEEM 7 VRIJE VRIJDAGEN OPGENOMEN.           Kinderparlement
    De school kan niet verweten worden dat in         De volgende kinderen zitten in ons kinderparlement:
    bepaalde gevallen geen soepelheid betracht wordt.     Tom Cillessen (5M)
    Echter op die soepelheid kan niet meer in bepaalde    Esmee Peters (5M)
    gevallen gerekend worden.                 Luuk Nillessen (5T)
                                 Sanne Nikkelen (5T)
    Klimrek                          Jaron Brouwers (6GJ)
    Het houten klimrek (speelplaats kleuters) is       Ian de Wildt (6GJ)
    weggehaald vanwege onveiligheid. Dit rek is de      Gemma Claassen (6/7J
    afgelopen jaren halfjaarlijks gecontroleerd. Zelfs    Mara Jacobs (6/7J)
    nog goedgekeurd in mei dit jaar. Echter, de        Dirk Wollenberg (7/8H)
    slijtage van het materiaal neemt enorm toe en       Joy Willemsen (7/8H)
    herstel is niet mogelijk, ook al omdat de eisen      Fenna Hummeling (8J)
    aan zo’n rek anders zijn dan 12 jaar geleden: in     Thomas Kersten (8J)
    1997 geplaatst. We nemen met dit toestel geen
    risico. Over een alternatief wordt nagedacht.       Gedenkplek Bas:
    Op korte termijn zal er nog geen oplossing zijn.     De bovenbouwgroepen hebben twee weken
    Denkt u mee over een eventuele actievorm?         geleden gesproken over een gedenkplaats in de
    Sponsorvorming? Sponsoring bedrijven?           aula. De ideetjes uit de groepen zijn bij het
    Laat het de schoolleiding maar weten!           kinderparlement terecht gekomen. De leden
                                 daarvan ( zie boven) hebben hierover met mijnheer
                                 John   vergaderd.  Binnenkort  komt   het
kinderparlement hierover weer bij elkaar om op enig  van hun kinderen in de school/in de klas kan bij ons
                                                    e
moment met een besluit te komen. Het          op school altijd, ouders kunnen dat dan bij de 1 bel
                                             e
kinderparlement neemt hiervoor rustig de tijd om    in de klas doen, maar bij de 2 bel niet meer.
een juiste beslissing te nemen.            Dan willen we met de lessen gaan beginnen.

Rapport groep 3                    Midi-setje
Op onze schoolkalender staat dat op 19 november    Wij zijn op zoek naar twee midi-setjes voor in de
de rapporten mee gaan voor groep 3 t/m 8, met     speelzaal van het kleutergebouw en in de gymzaal,
aansluitend in week 48 de 10 min. gesprekken voor   zodat er met bewegen op muziek cd’s gedraaid
de groepen 1 t/m 8.                  kunnen worden die verstaanbaar zijn. Cd spelers
Het rapport van groep 3 is vrijwel helemaal      die we op school hebben geven een te zachte
afhankelijk van de resultaten van de eerste drie    weergave om daar te gebruiken. Dus mocht u nog
leskernen van Veilig Leren Lezen, ná kern 3 moeten   ergens op zolder een setje hebben staan dan
de herfstsignalering toetsen nog gedaan worden en   houden we ons aanbevolen!!!
dat kan pas in week 47. Dus redden Anke en Thea
                    e
het niet om het rapport voor de 19 november      Digitale schoolbord
                                            e
ingevuld te krijgen.                  Op dinsdag 13 oktober is het 1 digibord geplaatst
Dat betekent dat de kinderen van groep 3 hun      op onze school, groep 3A had de primeur. Volgende
rapport pas meekrijgen op donderdag 26         week dinsdag is groep 3T aan de beurt. Verdeeld
november en dat de 10 min. gesprekken voor       over dit schooljaar komen er nog een aantal borden
groep 3 in week 49 zijn.                bij. De rest volgt dan volgend schooljaar. Het heeft
Vervelend voor sommige ouderparen, die hebben     even geduurd voordat onze school deze borden
nu gesprekken verdeeld over twee weken, onze      kreeg, maar dat kwam omdat we aan het wachten
excuses hiervoor. We hebben dit bij het maken van   waren op de evt. nieuwbouwplannen. Nu er nog
de planning in mei niet in de gaten gehad, het heeft  steeds (helaas) niets bekend is daarover, gaan we
namelijk ook te maken met de latere start dit     wel verder met vernieuwingen binnen onze school,
schooljaar.                      dus digiborden. Het is een hele klus om deze op te
                            hangen. Hans (onze conciërge) heeft dit op de
Familie Xhafa                     Sieppe al gedaan en gaat er nu ook bij ons mee aan
Vorig jaar september hebben we er als school voor   de slag. De borden worden op ’t raamwerk geplaatst
gezorgd dat de familie Xhafa in Groesbeek kon     van de oude schoolborden zodat ze verschuifbaar
blijven wonen, zodat Arbessa, Agron en Agnesa bij   zijn.
ons op school konden blijven. Ze mogen nu tot juni
in dat huis blijven wonen. Ondertussen loopt de
procedure rondom hun verblijfsvergunning nóg      Nieuws van de MR
steeds. Nog steeds weet dit gezin niet of het kan
blijven  of  niet.   In  samenwerking  met   Michael van Hoogstraaten heeft zijn MR-
vluchtelingenhulp   wordt    nu  door  ons   lidmaatschap opgezegd. Isolde van de Laar volgt
kinderparlement námens onze hele school een brief   hem op als voorzitter.
ondertekend die gericht is aan de staatsecretaris
om haar te overtuigen van het feit dat een gezin
waarvan alle 4 de kinderen zijn geboren in
Nederland hier moet kunnen blijven wonen. We      Nieuws van de oudervereniging
hopen op een goede afloop voor de familie Xhafa
en dat er nu snel duidelijkheid komt voor hen.     In de schoolgids is per abuis de naam van Hanita
                            Geerts (3A, 5T) weggevallen als bestuurslid.
Kunst                         Uiteraard is zij nog wel bestuurslid.
Op 24 september heeft de klas van Leon Schelfhout
(4)meegedaan aan een scholenkunstproject. Deze     In het nieuwe schooljaar is het bestuur van de
groep heeft kunstwerkjes gemaakt met brooddeeg.    oudervereniging alweer bij elkaar gekomen.
Deze kunstwerkjes zijn te bezichtigen op de      Aan het eind van vorig schooljaar hebben Ellen
Adelbrecht Windekind school, daar is een        Bögels en Nicole Haan aangegeven zich als
tentoonstelling ingericht.               bestuurslid terug trekken. In verband met het feit dat
                            haar zoon van onze school is gegaan, is ook Marja
Volleybal                       Nielen afgetreden. Inmiddels hebben we afscheid
Zondag 4 oktober werd in sporthal Heuvelland het    van hen als bestuurslid genomen.
jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden. Er deden erg  Door dit vertrek zijn er vacatures in het bestuur
veel kinderen mee. Met goed resultaat.         ontstaan en is er een oproep gedaan. Inmiddels
Kinderen uit de groepen 5M en 6GJ hebben allebei    heeft Jacqueline Rutten zich aangemeld als
   e                         secretaris. Omdat zijn de enige kandidaat was,
de 1 prijs behaald.
Super!                         hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden.
                            Jacqueline is de moeder van de tweeling Julian en
 e   e                        Tristan uit de groep van juf Anneke. Wij heten
1 en 2 bel
Bij ons op school is de regel dat de kinderen bij de  Jacqueline van harte welkom.
 e                 e
1 bel naar binnen mógen, bij de 2 bel moeten ze
naar binnen, dat betekent dan jas ophangen en     Door omstandigheden is ook gebleken dat de
gauw in de klas. Ouders die afscheid willen nemen   financiële verantwoording van het afgelopen jaar
niet voor het eind van dit jaar gereed kan zijn.    appelmoes gemaakt. De moeder van Emma heeft
Reden waarom de ledenvergadering, welke in       ons zoet, zoet, bitter en zuur laten proeven. We
oktober gehouden zou worden, niet eerder kan      gaan ook nog een herfstwandeling maken en krijgen
plaatsvinden dan 12 januari 2010. Tijdens deze     nieuwe raamschilderingen.
ledenvergadering kan pas de contributie worden     Shanta en Brian , 8J.
vastgesteld, zodat inning van de contributie pas
eind januari 2010 zal plaatsvinden.           Groep 1 / 2 Anneke
                            Dit is de Bolle Berenklas.
Friends of Paraplegia                  In de klas van juf Anneke is er een nieuw kindje:
De opbrengst van de kerstmarkt 2008 is         Ryan. Fijn dat je er bent.
geschonken aan het project Friends of Paraplegia.    Omdat er Kinderboekenweek is kwam er een kok in
Dit project is mede opgericht door de dochter van    de klas met een wagen vol met friet en mayonaise,
meneer Guus, Jossy v.d. Boogaard.            dat was smullen! Ook hebben we een workshop
Jossy heeft ons onlangs laten weten dat van het     proeven gehad.
bedrag ad € 1.831,23 een huis is gebouwd voor een    Deze smaken kennen we nu heel goed: zoet, zout,
mevrouw die Avelina heeft. In een recente e-mail    bitter en zuur. Ook gaan we zelf appelmoes maken.
aan de school schrijft Jossy:              Groep 1/2 heeft in de gang een restaurant gemaakt
´Zoals jullie in het verslag van ons Friends of     en een keuken voor de kok.
Paraplegia (FoP) project hebben kunnen lezen, is    Yuèly en David, 8J.
de bouw van het huis voor Avelina inmiddels
voltooid. Dat het zo'n geweldig succes is geworden,   Groep 1 / 2 Greetje/Wencke
hebben we grotendeels te danken aan jullie       Met de Kinderboekenweek lazen we vaak boeken.
fantastische bijdrage uit de kerstmarkt-opbrengst    We gaan ook vaak spelen in de hal. Dan spelen we
van 2008!´ Het verslag hangt ter inzage in de      restaurantje. Dan gaan we de gasten serveren en
ouderhoek.                       we koken zelf eten. Thijs en Pleunie, 8J.

                            Groep 3 Anke
Commissies                       Deze klas heet de Confetticlub.
                            Op dinsdag 13 oktober krijgt groep 3 de Confetticlub
Kinderboekenweek                    het eerste digitale schoolbord van ’t Vossenhol. Zij
In het kader van de opening van de           zijn hier heel erg blij mee. Hulpouders hebben de
Kinderboekenweek        heeft      onze  ramen heel erg mooi versierd. De Confetticlub wil ze
Kinderboekenweekcommissie leuke activiteiten      hierbij speciaal bedanken.
bedacht. De week is geopend door kok John, die     Verder hebben de kinderen van groep 3 bij het
een rondje door de school heeft gemaakt met       aanleren van het woordje ‘sok’ mooie sokpoppen
cakefriet en slagroommayonaise. Het thema was:     gemaakt van oude sokken.
AAN TAFEL, eten en snoepen in kinderboeken.       Alle sokpoppen waren welkom op de bruiloft van
In de aula was een heel mooi gedekte tafel gemaakt   Zoem en Zara, Het was een gezellig feest.
voorzien van fruit en snoep, helemaal passend bij    Kiki en Max, 8J.
het thema en waar veel kinderboeken uitgestald
staan.                         Groep 3 Thea
Alle groepen hebben een leuke workshop gehad,      Juf Thea heeft met de klas lettersoep gemaakt in
dankzij de medewerking van vele Groesbeekse       een heel grote pan. Ze halen ook letters uit de pan
ondernemers, kortom leuk en leerzaam tegelijk.     en daarmee maken ze woorden.
Foto’s van deze activiteiten staan (binnenkort) op de  Zoem en Zara (uit Veilig Leren Lezen) zijn met
website.                        elkaar getrouwd. Iedereen was aanwezig op de
                                              e
                            bruiloft. Ook heeft groep 3T het 2 boekje van veilig
                            leren lezen al bijna uit.
Nieuws uit de groepen                  In groep 3 staan de tafeltjes in groepjes, Elk groepje
                            heeft een kast met boeken en schriften. Sinds kort
Opgesteld door kinderen uit groep 8J
                            heeft elke kast een leuke naam gekregen. Ook
                            krijgen ze volgende week een spiksplinternieuw
Groep 1 / 2 Ineke / Petra
                            DIGITAAL schoolbord waarmee ze T.V. kunnen
Project over het lichaam : ons zelf op papier
                            kijken, op internet en nog veel meer.
gemaakt. Ze hebben een mensen tekening gemaakt
                            Een ander gunstig iets is dat er geen krijt meer hoeft
van wasco en daarover met ecoline.
                            worden gebruikt. En groep 3 werd vorige week ook
Ze zijn met de kinderboekenweek naar de markt
                            verrast door chef-kok John, Hij kwam lekkere ’’friet
geweest om fruit te kopen om zelf appelmoes te
                            met’’ brengen; iedereen vond het erg lekker.
maken.
                            Dit was het nieuws uit groep 3 Thea voor deze keer.
Ze hebben nieuwe kinderen in de klas: Timon, Floor
                            Verslag voor de nieuwsbrief door Thomas en
en Rens. Welkom.
                            Djamel , 8J.
Kok John bracht friet cakejes met slagroom-
mayonaise.
                            Groep 4 Leon
Fenna en Thies, 8J.
                            De naam van de klas is: de slimme vosjes.
                            12 November krijgt de moeder van Lana Janssen
Groep 1 / 2 Josje/Laura
                            een dochtertje.
De klas heet dit jaar de kikkerklas. We zijn met het
thema eten en drinken bezig en we hebben
Groep 4L heeft meegedaan aan de tentoonstelling    een stagiaire in de klas en ze heet Anne Arts en is
                            de
over kunst voor kinderen.               2 jaar studente aan de PABO.
Die tentoonstelling is te zien in de aula van de   Ida en Joost , 8J.
Adelbrecht-Windekind school.
De kinderen hebben een kastanjeblad na getekend.   Groep 8 Jan
Groep 4L hoopt na groep 3 aan de beurt te zijn voor  Groep 8 is met het met vormsel bezig. Op elke
een digibord.                     vrijdag komt Jos van Rooij in de klas.
Pastor Jos van Rooij is in onze klas geweest om te  Ook zijn er vormselgroepjes waar de kinderen bij
vertellen dat je je kan opgeven voor de communie.   elkaar komen.
De moeders van Lana, Rinse, Iris,Tijmen en Floris   Deze week zijn we ook bezig met de oefencito.
hebben de ramen geschilderd.             Deze toets bepaalt net zo als de entreetoets en je
Cella en Tim, 8J.                   rapport welk niveau je hebt.
                           We zijn ook bezig met de Kinderboekenweek. Wat
Groep 5 Mieke                     we nog gaan doen is een verrassing.
Groep 5 Mieke is naar het bos geweest.        Evelyn en Kevin, 8J
Ze hebben daar spullen gezocht en hebben met die
spullen een kijkdoos gemaakt.
Ze hebben ook champignons in de klas.
Esmee, Jorn, Mika en Marloes hebben het
volleybaltoernooi gewonnen en mogen op 24 Maart
meedoen met het Gelderse kampioenschap.
Juf Mieke gaat op 11 Juni trouwen met Ruud.
Ze heeft de trouwjurk al uitgezocht.
Sammy-Jo en Jesse , 8J.

Groep 5 Toska
De groep van juf Toska heeft champignons
gekweekt. Ze hebben ook van alles in het bos     Agenda
gevonden en hebben er een kijkdoos van gemaakt.        26 t/m 30 oktober: herfstvakantie
Voor Femke hebben ze een webcam in de klas. Na         3 november: luizen kamen
dierendag zijn er echte dieren in de klas geweest.       4 november: uitdelen kinderpostzegels
Ook hebben ze met meneer Jos een schilderij          13 november: spelletjesmiddag gr 1 /m 8
gemaakt.                            14 november: intocht St. Nicolaas
Thijs en Lara, 8J.                       Schiedam
                               17 november: controledag luizen kammen
Groep 6 Gertie/Jos                      19 november: rapporten groep 3 t/m 8 mee
5 oktober hebben we dierendag gevierd.
                               20 november: hele school vrij
De moeder van Fea had haar paard mee naar
                               21 november: Vormsel
school genomen.
9 oktober zijn we naar het bos geweest.            23/26 november: week 10 min. gesprekken
14 oktober hebben we studiedag van school.           1 t/m 8
We hebben met schoolvolleybal gewonnen.            24 november: vergadering oudervereniging
Groep 6 Gertie en Jos, de kinderen zijn Demi,         4 december: Sint op school
Martijn, Ian, Fea, Demi.                   10 december: wenmiddag voor de kleuters
Rik en Joey, 8J.                        die in januari starten

Groep 6/7 Jeroen
Groep 6/7 heeft een stagiaire juf Elle. Ze vinden     IN DE HOOFDROL
haar heel leuk en aardig.
Groep 7 heeft een speciaal plekje voor Bas. Ze      In de rubriek In de hoofdrol komen personen
steken elke maandag een kaarsje aan.           aan het woord die veel voor de school
Ze hebben een foto en een beer erbij staan.        betekenen.
Groep 6/7 heet de koekenbakkers (een goede
bijpassende naam).                    Wat is je naam en je functie op school?
Groep 6/7 vindt touwtje springen heel leuk, ze      Mijn naam is Tine Loeffen en de kinderen
hebben 7 springtouwen. De eerste krantenkringen      kennen mij als de schoonmaakjuf.
zijn geweest. Het was een groot succes.
Verslag nieuwsbrief van Mike Driessen, 8J.        Op welke basisschool heb je zelf gezeten?
                             Ik zat zelf in Berg en Dal op de Titus Brandsma
Groep 7/8 Harry                      school.
Groep 7 is begonnen aan de technieklessen op het
Montessori College.                    Wat was het leukste schoolmoment van
Bij de opening van de kinderboekenweek kwam        jouw basisschool?
meneer John cakefrietjes uitdelen met slagroom      Ik vond het altijd leuk op school. Het was daar
mayonaise. Dat was erg leuk en lekker. Groep 8 is     heel gezellig. Er werd wel altijd iets extra’s
bezig aan de proef Cito-toets. Ze krijgen ook nog     gedaan als er een
                             leraar jarig was.
Welk vak vond je het leukst?
Ik hou van sporten, dus gym vond ik
het leukste vak. Ik was ook vaak één
van de beste.

Wie was je meest favoriete leer-kracht?
Juf Willems van klas 1, dat is nu groep 3. Dat
was een hele lieve juf. Ze moest
altijd heel veel niezen. Wij telden dan hoe vaak
ze nieste. We zijn zelfs een keer tot 20
gekomen.

Heb je een idool of persoon die een
voorbeeld voor je is?
Nee, ik heb geen idool.

Wat zijn je hobby’s?
Sporten, bijv. paardrijden. Maar uitgaan en
lekker uiteten vind ik ook
leuk.

Welk eten lust je het liefst?
Als ik moet kiezen: spaghetti.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Frankrijk, vind ik een heel mooi land.

Wat vind je van de nieuwsbrief die een
aantal keer per jaar wordt uitgebracht?
Heel goed! Je blijft op de hoogte van wat er
zoal op school gebeurt en er staat goede
informatie in voor de ouders.

Wat vind je van de Ouder-vereniging?
Super. Als ik zie wat die ouders allemaal doen,
echt super.

Heb je nog ideeën voor school of zijn er
zaken die je op school anders wil zien?
Als het aan mij lag minder glas en plakband of
geen zandbak (hahaha!)

								
To top