TOEZICHT in publieke en private sector by N6U126bw

VIEWS: 9 PAGES: 25

									TOEZICHT in publieke en private sector
 Zevende college Inleidende course governance


 E-mail: ROEL.INT.VELD@RMNO.nl
      Inhoudsopgave
1.  Hoofdvormen van toezicht
2.  Toezicht en vertrouwen
3.  Verticaal en horizontaal
4.  Overlap
5.  Organisaties op Curacao
1.1. Toezicht betreft:- informatie verzamelen

- beoordelen

- interveniëren
     1.2. doel “toezicht” instrument

• consumentenbescherming
              • “kwaliteitshandvest”
• handhaving controle op
 taakvervulling
              • “inspectie”
• kwaliteitszorg
              • “visitatie” /
               metakwaliteitszorg
• effectiviteit
              • “accountantscontrole”
• efficiency
              • “ARK”

              • audits
    1.3 Dimensies van toezicht


Signalerend………………………………………………………………
Corrigerend
(info+analyse+beoordeling)    (+interventie)

Preventief……………………………………………………………………Repressief
(goedkeuringsinstrument)     (vernietiging)

Sturend……………………………………………………………………………Werend

Direct………………………………………………………………………………Indirect

Intern…………………………………………………………………………… …Extern


     tussen dimensies bestaan spanningen
       1.4 Opkomst van toezicht 1
• vertrouwen begrensd
• opkomst van parlementaire democratie
    • parlement controleert executieve
    • rekenkamer helpt parlement
    • verantwoording als centraal moment

• opkomst van procedurele rationaliteit
    • verlies ideologie als inspiratiebron politiek
    • functie-verschraling politieke partijen
    • interactie politiek-media
    • ICT als katalysator

• immunisering als stijlfiguur
    • samenhang met procedurele rationaliteit
    • de positie van de expert en contra-expert
    • pervertering van immunisering
    • de strijd om dominantie van de controleurs
     1.5 Opkomst van toezicht 2

• “oprichting” van markten


  • blijvende overheidsinvloed door “regulator”
  • recente mededingingswetgeving• ideologische voorkeur voor

  • scheiding van bestuur en toezicht
       • tussenpersonen
       • tussenfuncties• professionalisering van toezicht als functie en als beroep
  1.6 Hoofdvormen van toezicht
                       RvC
A   • toezicht binnen organisaties
                       RvT
   • toezicht op organisaties


B   • toezicht van publieke op private organisaties
   • toezicht van publieke op publieke organisaties


C   • toezicht op naleving wet- en regelgeving
   • toezicht op effectiviteit en efficiency
 1.7 Opvattingen over structuur publieke sector


             publiek = puur publiek


          dus verbod op hybride organisaties
                  vs
 hybride organisaties zijn onmisbaar voor maatschappelijke innovatie


• beide opvattingen zijn gelijktijdig gehuldigd
• in beide opvattingen is kruissubsidiëring ongewenst
• van sector tot sector grote verschillen
              1.8 Toezicht
• op marktwerking
      • mededingingstoezicht

      • marktontwikkelingtoezicht
• op andere bestuurslaag
      • rijk op provincie en gemeenten

• op individuele “publieke” organisaties
      • ZBO’s

      • private rechtspersonen met publieke taak
• op naleving van wetgeving
• op doelmatigheid
• op functioneren als onderneming
2.1
Toezicht, een kwestie van
        ...vertrouwen...
               een kwestie van toezicht


Toezicht, dus
        ...wantrouwen...
               dus toezicht
  .
.    .
Omringende   waarden
        emoties
        sentimenten
               zeer belangrijk
2.2 Vertrouwen

      De verwachting dat de ander niet het voor
      mij nadeligste gedragsalternatief zal kiezen.
MINIMAAL
           Alle tussen-figuren ook
MAXIMAAL
      De verwachting dat de ander het voor mij
      voordeligste gedragsalternatief zal kiezen.
2.3 Vertrouwen

• Noodzakelijke voorwaarde voor complex economisch verkeer

• Alleen dan transactiekosten beheersbaar

• Vertrouwen institutioneel gestold

• Vertrouwen is dus mede product van professionele activiteit in
 die instituties

• Die professionele activiteit ziet toe op economische processen
2.4 Vertrouwen

• Die professionele activiteit behoeft:
  • codes (protocollen)?
  • certificering (diplomering)?
  • toezicht?
  • encadrering?

• Professies door overheden i.s.m. onderwijs-instellingen
 bevestigd

• Professies in voortdurende strijd om macht met politiek
 gewikkeld
2.5


Burger heeft tal van uiteenlopende vertrouwensrelaties


abstract              concreet
met organisaties          met mensen
minimaal              maximaal
met overheden           met professionals
 2.6 Toezicht en hybride organisaties
              Beleidsorgaan
            Minister c.q.wethouder


       bekostiging              verantwoording
       taakstelling
                Taakorganisatie              Ook marktorganisatie“eigen” klanten                    “klanten”
                           (gedefinieerd door
                           beleidsorgaan)
2.7 Toezicht en uitvoeringsorganisatie
            Parlement
            c.q. staten
                       ARK
Registratiekamer               c.q.
                       ERK
            Minister
             c.q.
 accountants      gedepu-
             teerde
                      Inspectie
            Raad van
            Toezicht


             Directie
          uitvoeringsorganisatie
  3.1. Verticaal en horizontaal

Verticaal:
   Directie aan RvC / RvT
   Comptabel aan rijk
   Inspectie


Horizontaal:
   Kwaliteitszorg (INK, etc.), bijv. Ook HKZ
   Certificering
   Kwaliteitshandvest
   3.2. Aanvulling voor ZBO’s in NL:
   Handvest Publieke Verantwoording
o Parallel met zbo’s ook voor overheids nv’s en stichtingen
 interessant:
o Doelstelling: meervoudige verantwoording
      o Verticale verantwoording in de richting van institutionele macht, voorzover nodig
       voor beleving ministeriële verantwoordelijkheid
      o Horizontale verantwoording aan klanten en samenleving

o Leerproces staat voorop
      o Zelfevaluatie, visitatie en rapportage zijn geen strafexercitie, maar bedoeld als
       leerervaring
      o Ontwikkelperspectief organisatie in specifieke omgeving is te optimaliseren
      o Diversiteit en variëteit dus motto’s


o Visitatie is element van leerproces
      o Periodiciteit
      o Peer review – karakter
      o Sober
    3.3. Componenten van verantwoording

o Kwaliteit
  o  Eisen
  o  Metingen
  o  Uitkomsten
  o  Zorgsystemen
o Prijs – prestatie             geconcretiseerd
  o Beoordelen producten
  o Dienstverlening volgens specificatie  in
  o Afspraken prijs/prestatie
o Transparantie               “Tastbaar
  o Inzicht organisatie
  o Toedeling verantwoordelijkheden    Arrangement”
o Responsief handelen
  o Externe klanten
  o samenlevingsontwikkeling
    3.4 Ervaringen met de eerste visitaties

o Sensitiviteit gevisiteerde
  o Zelfevaluatie
       o  Procedure
       o  Verantwoordelijkheden
       o  Bestuurlijke verhoudingen
       o  Verspreiding
  o Rapportage
       o Reikwijdte
       o Externe relaties
       o Openbaarheid

o Momentopname vs dynamiek
  o Fixatie van oordeel
  o “intussen”
  o Repercussies
o Openbaarheid rapportages
4.1Overlap:extern en intern tozicht
 Richt externe toezichthouder zich tot
 interne toezichthouder: meestal niet!
 Afstemming tussen externe
 toezichthouders: single audit principes
         4.2 Overlap:
    verbreding van verantwoording
  Toezicht en kwaliteitszorg vormen een dreigend teveel
  Wie is daarvoor verantwoordelijk?
  RvC / RvT zou zich kunnen opstellen als schild tegen het teveel
  Waarover gaat mogelijkerwijze bredere verantwoording?
      Toegekende functies toezicht
      Gekozen dimensies toezicht
      Respectering verantwoordelijk management
      Ingezette instrumenten
      Gekozen intensiteit
      Gekozen verhouding tot ander toezicht
      Toegepaste andere interventies dan advies:
      redengeving, aard, effecten
   4.4 de NL rijksbrede visie op
        toezicht
 Onderscheid in nalevingstoezicht,
 uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht
 Betreft resp. burgers en ondernemers,
 uitvoeringsorganisaties en andere overheden
 6 principes goed toezicht: selectief, slagvaardig,
 samenwerkend, onafhankelijk, transparant en
 professioneel
 Wat ik mis: de optie van zelfverdwijning
   5. Organisaties op Curacao
  Zeer complexe politieke omgevingsrelaties
  Overheidsbeleid niet erg expliciet geformuleerd
  Vluchtigheid en wispelturigheid
  Marktwerking gebrekkig
  Markttoezicht afwezig
  Dus toezicht en bestuur passend vormgeven,
  mede ter beteugeling van complexiteit

								
To top