Schylek sredniowiecza i emancypacja polityki by N6U126bw

VIEWS: 11 PAGES: 10

									Zajęcia IV – dr I.Barwicka-Tylek
SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA
 / emancypacja polityki /
   Awerroizm łaciński. Św. Tomasz (1225-1274).
     Marsyliusz z Padwy (ok.1275-1342/3).
  PRZEMIANY SPOŁECZNO-POLITYCZNE
• wyłom w stabilnej strukturze średniowiecza:
 miasta i uniwersytety;
• zróżnicowanie w ramach istniejącej hierarchii
 (nowe warstwy społeczne);
• rozwój monarchii narodowych (koniec
 uniwersalizmu):
 – rola prawa rzymskiego (rex est imperator in regno
  suo);
 – początki parlamentaryzmu (Anglia: Wielka Rada –
  1265; Francja: Stany Generalne – 1302);
 – monarchia stanowa (uprawnienia władcze dzielone
  między króla i zgromadzenia stanowe – gł. kwestie
  podatkowe) w miejsce monarchii feudalnej (decydują
  osobiste więzi senioralne).
       „Odkrycie” Arystotelesa
   pytanie: jak uzyskać dostęp do prawdy (wiedzy)?
- propozycja św. Augustyna (por. Platon)
  TEOLOGIA (narzędziem                FILOZOFIA (narzędziem
  poznania wiara)                   poznania rozum)
 - awerroizm łaciński (XII/XIII w.; Ibn Ruszd, Siger z
                                      FILOZOFIA - rozum
 Brabantu)
    TEOLOGIA - wiara
                                        marginalizacja
                                        politycznej roli
                                        Kościoła
                                        (wiedza=władza)
                koncepcja „podwójnej prawdy”
   „Odkrycie” Arystotelesa – c.d.
 • św. Tomasz z Akwinu – Arystoteles „ochrzczony”
                        FILOZOFIA – rozum ludzki


TEOLOGIA - wiara
                      „margines” dla filozofii: znaczna
                      część zagadnień politycznych
                      i prawnych (por. dalej)
„margines” dla
religii: dogmaty

          część wspólna – wiedza o świecie dostępna
          zarówno dzięki aktywności indywidualnego
          rozumu, jak też dana dzięki objawieniu (m.in.
          istnienie Boga!)
         PRAWO:
   św. Tomasz vs. Marsyliusz z Padwy
R    PRAWO WIECZNE
                                 „BRZYTWA”
O                                OCKHAMA:
Z    PRAWO NATURALNE                    nie mnożyć bytów
U      (3 skłonności naturalne)              ponad potrzebę
M
                    wnioski
                    z prawa
                    naturalnego   PRAWO STANOWIONE                    PRAWO STANOWIONE

                                         W
  niesprzeczne z prawem naturalnym         TREŚĆ     FORMA     O
  – odpowiedź na pytanie: jakie prawo
                                         L
  „czyń dobrze, unikaj zła”
                               +  SANKCJA     A
  średniowieczne rozumienie tyranii (uzurpacja
  władzy, ale także „złe” rządy)            PROCEDURA – kto tworzy
                             prawo: PRAWODAWCA
  prawo oporu wobec tyranii (ograniczone)
                            LUD suwerenem pierwotnym
    Św. Tomasz – myśl polityczna
• główne dzieła: Suma teologiczna; Suma przeciwko
 poganom; O królowaniu (De regno);
• człowiek = istota społeczna dążąca do poznania Boga
 (por. Arystoteles);
• władza pochodzi od Boga, ale ustrój określają ludzie;
• cel państwa: dobro ogółu (władza „pomaga” w realizacji
 dobra i wspomaga cnotę obywateli – por. św. Augustyn);
• moralność zwierzchnia wobec polityki (ostatecznym
 celem zbawienie);
• problem niezmienności prawa naturalnego i zmienności
 prawa stanowionego (własność prywatna).
  Św. Tomasz – myśl polityczna c.d.
• hierarchia i zgoda stanów: ordo i pax;
• struktura społeczna – kryterium majątkowe (por.
 Arystoteles):
  – optimates (feudałowie świeccy i duchowni);
  – populus honorabilis (na tyle bogaci, by nie pracować);
  – populus villis (biedni, świadczący swoją pracę innym).
• najlepszy ustrój: monarchia (ograniczona; por.
 ustrój mieszany);
• nauka o tyranii – tyran to uzurpator (por. Grecja),
 ale także „zdegenerowany” król (namaszczony
 przez Boga – problemy z egzekwowaniem
 prawa poddanych do oporu wobec tyranii).
 Marsyliusz z Padwy – myśl polityczna
• dzieła: Obrońca pokoju (Defensor pacis);
 Obrońca mniejszy (Defensor minor);
• rozdział sfery politycznej i religijnej
 (por. awerroizm);
• cel państwa: interes/korzyść wspólnoty,
 rozumiany jako suma interesów obywateli (ale to
 jeszcze nie indywidualizm!);
• Kościół to dobrowolna wspólnota wiernych –
 jedna z instytucji życia publicznego (zapowiedź
 kościoła narodowego), istniejąca z woli
 obywateli (por. koncyliaryzm).
Marsyliusz z Padwy – myśl polityczna c.d.

• SUWERENNOŚĆ LUDU
      treścią suwerenności STANOWIENIE PRAWADEMOKRACJA najlepszym ustrojem               silny monolityczny
(ale nie jedynym dobrym – decyduje           +  rząd (skuteczność
wola ludu, a nie zdanie Marsyliusza )           egzekwowania praw)

   ARGUMENTY:
       1. Nikt nie będzie krzywdził sam siebie
       (więc prawo stanowione przez
       większość jest najlepsze z możliwych).
       2. Ludzie chętniej słuchają praw, które
       sami sobie przypisali (łatwiej
       zagwarantować praworządność).
 PYTANIA POD ROZWAGĘ 
• Dzieła którego z omawianych filozofów
 powinny znaleźć się w podręcznej
 biblioteczce każdego Robin Hooda?
• Jakie dostrzegasz zalety i wady
 alternatywnego rozstrzygania zagadnień
 prawnych przez św. Tomasza i
 Marsyliusza? Czy któreś z tych ujęć
 można uznać dzisiaj za dominujące?

								
To top