Eerste communie by N6U126bw

VIEWS: 93 PAGES: 29

									1
             Prijssestraat 23
            4101 CM Culemborg
            Telefoon: 0345-530644
             Fax: 0345-53486
            e-mail info@vtc-bv.nl


VTC was sponsor van het volleybaltoernooi tweede Paasdag jl.
Wij vragen meer sponsors voor ons kerkblad.
Heeft u interesse of binding met onze parochie dan willen we
tegen vergoeding graag een advertentie van u plaatsen.
13 Juli a.s. is er weer braderie in de Culemborgse binnenstad.
Dit kan voor parkeerproblemen zorgen. Raadpleeg hiervoor de
Culemborgse Courant.

“In de Nieuwstad”
Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk van de HH Barbara en Antonius
Nummer 134: juli, augustus, september 2008                  2
                         Daniël Blondeel Timmerman
Onlangs zat ik lekker te genieten van de muziek van Radio 5, dé zender
voor “ouderen” als ik. Er werd een plaatje gedraaid dat bijna woordelijk het
verhaal weergaf dat een van mijn ooms mij vertelde toen ik nog een jochie
was. Net als zijn broers, neven en vrienden had mijn oom de tweede
wereldoorlog aan den lijve ondervonden.
Hij vertelde mij hoe een van zijn kameraden, vlak voordat de Japanners ons
Nederlandsch Indië binnenvielen, bij de commandant op het matje
geroepen werd omdat hij tijdens de kerkdienst-te-velde had zitten kaarten.
De soldaat in kwestie keek zijn commandant rustig aan en zei dat deze
ongelijk had en dat hij (de soldaat dus) alles kon verklaren.
De geërgerde en boze commandant zei dat hij zijn gang kon gaan.
Mijn ooms kameraad gaf toen de volgende uitleg:
“Ik geef eerlijk toe dat ik, zodra ik de kans krijg, graag een kaartje leg. Maar
mijn spel kaarten gebruik ik niet alleen om te dobbelen. Het is voor mij ook
de vervanging van iets waaraan ik erg gehecht was. Namelijk mijn Bijbel,
die ik tijdens mijn eerste patrouille ben kwijtgeraakt.
Maar ik leg u graag uit wat mijn kaarten voor mij betekenen.
De aas herinnert mij eraan dat er maar één God is, de enige God in Wie ik
geloof.
De twee vertelt mij dat de Bijbel uit twee delen bestaat: het Oude en het
Nieuwe Testament.
De drie wijst mij op de Heilige Drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De vier vertelt mij over het bestaan van de vier Evangelisten.
De vijf wijzen mij op de vijf wijze maagden die hun olielamp brandende
hielden, terwijl hun vijf zusters niet eens om de olie gedacht hadden.
De zes herinnert mij eraan dat de Here God de hemel en de aarde in zes
dagen schiep.
De zeven zegt mij dat op de zevende dag de Here God rust nam en van ons
verwacht dat wij op deze dag onze beslommeringen even opzij zetten en tot
rust komen.
De acht wijst mij erop dat na de zondvloed acht mensen gespaard bleven:
Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen.
De negen duiden op de melaatsen die door de Here Jezus genezen en
gereinigd werden en Hem er niet eens voor bedankten.
De tien wijst mij op de Tien Geboden die Mozes op de berg ontving.

                    3
De koning is voor mij het symbool van God de enige Koning die wij op de
wereld kennen.
De vrouw herinnert mij aan de Koningin van de hemel, de moeder van onze
Heer.
De boer is voor mij de duivel die mij elke dag opnieuw tart om mij van mijn
geloof af te keren.
Er zijn 365 tekens in het kaartspel, ze herinneren mij eraan dat er 365
dagen in een jaar gaan.
De 52 kaarten in het spel wijzen mij op de 52 weken die het jaar bevat.
De vier kleuren zijn voor mij de 4 weken in de maand.
Ziet u commandant, mijn kaartspel is voor mij Bijbel en almanak tegelijk”.
Toen mijn oom uitverteld was, bleef ik in stille verwondering achter. Ik vond
het een prachtig en spannend verhaal. Dat met die kaarten en die almanak
en al die getallen en zo. Pas later ging ik mij over iets anders verwonderen.
Namelijk dat het maar vreemd is dat wij mensen vaak aan de meest
simpele dingen in ons bestaan voorbij gaan zonder daar de hand van God
in te zien. Is het niet juist de kunst van het leven en de gave van het geloof,
wanneer je de Liefde en de troost van de Allerhoogste hoort, voelt en ziet in
de dingen van alledag? Zoals het kraaien van een baby, het “kopjes geven”
van een jong poesje, de tedere glimlach van een oude vrouw die haar man
in zijn rolstoel voortduwt…………..
                         Corrie/Jaap/culemborg.okkn.nl
Het jaarlijkse Tweede-Paasdag volleybaltoernooi in Lunetten was een
succes. Buiten was het Kerst, binnen was het Pasen, met een eucharistie
(Frans had zijn keybord weer van zolder gehaald) en daarna de wedstrijden
in de sporthal. Spannend als altijd, gezellig als altijd, vloog de tijd en moest
alweer de finale gespeeld worden tussen Hilversum en Egmond.
Even leek het erop dat Egmond van de troon gestoten zou worden, maar
uiteindelijk bleek het Egmondse team wederom de sterkste! Goede tweede
was Hilversum. Op de derde plaats eindigde de OK jeugdkampen. De
aanmoedigingsprijs plus welverdiende taart werden door het team van
Enkhuizen meegenomen. Foto’s staan op internet: culemborg.okkn.nl. U
kunt ze zo downloaden voor eigen gebruik.
Volgend jaar moeten we op 13 april naar Rotterdam voor de volgende editie
van het Oud-Katholieke volleybaltoernooi.
Met dank aan de sponsering van VTC en Peter Janson en alle vrijwilligers
en spelers die deze dag tot een succes hebben gemaakt.
                    4
        Op zondag 13 april was de tweede collecte bestemd voor
        de World Servants. Sebastiaan van den Burg, een jonge
        parochiaan gaat deze zomer samen met een groep andere
        Culemborgers naar Ocara, Brazilië.
        World Servants is een christelijke organisatie die scholen,
        klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met
        hulp van teams van jongeren en volwassenen uit
        Nederland.
Al sinds 1994 zijn er elk jaar jongeren uit Culemborg en omstreken actief
voor en met World Servants. Ook dit jaar is dat weer het geval: negen
jongeren en een hele groep vrijwilligers hebben elkaar gevonden in de
World Servantsgroep Culemborg 2008. Onder het motto:

        'Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'
gaan zij in de zomervakantie van 2008 samen met de lokale bevolking
huizen, scholen, klinieken en opvangcentra voor kinderen bouwen in allerlei
ontwikkelingslanden.
De meeste jongeren in de groep komen uit Culemborg zelf. Maar net als
voorgaande jaren doen er ook enkele jongeren uit omliggende plaatsen
mee. Deze deelnemers hebben allemaal via familie, vrienden, school of
kerk een binding met Culemborg.
Samen werken al deze jongeren een jaar lang keihard om hun reis en
verblijf in het gekozen ontwikkelingsland te kunnen financieren. Ook dit jaar
moeten de deelnemersbijdragen en de vaccinatiekosten door de groep
bijeen worden gebracht. Allerlei acties worden daartoe uit de kast
getrokken, maar ook sponsoring speelt hierin een rol.

Vandaar de collecte.
Denkt u nu: Ik was wel in de kerk, maar dit als ik geweten had, had ik wat
extra meegenomen, of was u niet in de kerk, en wilt u alsnog doneren: doe
dan geld in een enveloppe, schrijf er op “World Servants” en geef het aan
pastoor Sarot of leg het in het collectemandje.
En we kunnen allemaal dit project ondersteunen met onze gebeden!
De collectie bracht € 176,05 op.

        Sebastiaan is weg van 11 juli tot 31 juli 2008.
            We wensen je veel succes!!!

                   5
Na het lezen van een bewerking door Hans Bouma van Psalm 67 opent
Pastoor Sarot de vergadering met gebed.
Opbouwwerk: De parochie heeft een tijdelijke uitbreiding van de
pastoorsfunctie van 30 naar 50%. Reden en doel: structurele groei van de
parochie. Hiertoe is een opbouwwerkcommissie geformeerd: Christa
Bijkerk, Christine van Straalen, Evert v.d. Veer, Herman van Campenhout,
Daniël Blondeel Timmerman, Hans van der Linden en pastoor Nico Sarot.
Op 26 mei vond de eerste bijeenkomst plaats o.l.v. Han van Peer. Hiervóór
had Han met Myriam en pastoor Sarot en vervolgens met het voltallige
kerkbestuur gesproken. De kerk heeft een functie, daarom gaat de
opbouwwerkcommissie aan het werk met de visie dat de OK Culemborg
naar buiten toe zichtbaar wil worden.
Vredegroet: Deze zal in het vervolg op de oude vertrouwde wijze
gebracht en doorgegeven worden: de pastoor brengt de vredesgroet aan
degenen die aan het begin van de rij zitten waarna dezen haar in hun
omgeving doorgeven. Afgesproken wordt dat we op de zaterdagavonden
dichter bij elkaar zullen gaan zitten om het doorgeven van de vredegroet te
vergemakkelijken. Herman zal iets over de betekenis van de vredegroet in
“De Nieuwstad” schrijven.
Zaterdagavonddiensten: De zaterdagavonddiensten worden minder
bezocht dan de zondagdiensten. Ze zullen, mede op verzoek van de
aartsbisschop, daarom een andere invulling krijgen. Hiertoe is de
zaterdagavondcommissie geformeerd: Christa Bijkerk, Christine van
Straalen, Evert v.d. Veer, Herman van Campenhout, Frans Kievith, Hans
van der Linden en pastoor Sarot. Deze commissie zal gaan nadenken over
een nieuwe invulling van de zaterdagavonddiensten. Een eventuele
verplaatsing van de zaterdagavonddienst naar de zondagmorgen stuit op
praktische bezwaren en heeft daarom geen levensvatbaarheid. Overigens
zal  pastoor    Van   Ditmarsch,    gezien  zijn leeftijd, geen
zaterdagavonddiensten meer leiden.
Medelingen: De jongeren uit de oudste jongerencatechesegroep willen dit
jaar nog niet gevormd worden. Volgend jaar komt er een nieuwe
catechesegroep met o.a. Yvette en Michael, eventueel aangevuld met
Maartje, Jouke en anderen. De onderwerpen voor deze catechese worden
door de jongeren zelf aangegeven.
* 7 Juni a.s. is de jaarafsluiting voor alle catechesejongeren van het Bisdom
Utrecht, ook de jongeren uit onze parochie zijn daarvoor uitgenodigd.                   6
* In september wordt het nieuwe catechesejaar geopend met een
regioweekend voor de catechisanten uit de parochies Utrecht, Gouda,
Oudewater, Schoonhoven en Culemborg.
* De volgende volwassencatechese is op donderdagavond 19 juni,
wederom onder leiding van Herman. Na de grote vakantie zal er opnieuw
een aantal avonden ingepland worden.
* Mevrouw Dirkje van Beusekom woont nu in het Beatrix Zorgcentrum, het
gaat haar naar omstandigheden goed.
* We heten nieuwkomers Fenna en Jaap Krocké uit Veenendaal van harte
welkom in onze parochie. Verder natuurlijk ook Pelle Suringa en Wendy
Appels met hun dochtertje Femke.
* Het parochie-uitje op 7 september a.s. zal worden georganiseerd door
Christa, Corrie en Myriam.
* Het volleybaltoernooi begin dit jaar is, ondanks de startproblemen bij de
organisatie, prima verlopen.
* Afgelopen jaar is er een regio-kerkbestuursvergadering geweest, in
oktober staat de volgende gepland.
* Hans legt per 1 juni zijn functie als koster neer. Eventueel wil Jaap per
april 2009 de kosterstaken op zich nemen. Tot die tijd zullen we met zijn
allen een oplossing voor het kosteren moeten vinden. Hans heeft al zijn
werkzaamheden op papier gezet. Het kerkbestuur zal hiernaar kijken en
erover nadenken hoe de diverse taken verdeeld zouden kunnen worden.
* Op 13 september a.s. is er weer Monumentendag, het thema zal zijn
“religieus erfgoed”. Achter in de kerk ligt een intekenlijst voor de Open
Kerkdagen en de Monumentendag. Tevens ligt er een intekenlijst voor
ideeën en suggesties voor invulling van deze Monumentendag.
* Mw. Adrie Paassen zal haar functie in het CB per 1 januari 2009
neerleggen. Een profielschets voor een nieuw CB lid is beschikbaar. Er
kunnen dus kandidaten voorgesteld worden.
* Jaap deelt mee dat de website van onze kerk, sinds 1 januari, 7000
“clicks” gehad heeft op de voorpagina. De site die het meest bekeken wordt
is die welke onze kerkdiensten vermeldt, deze site moet dus goed
bijgehouden worden. De Nieuwstad zal voortaan ook ons webadres
vermelden. Uiteraard oogst Jaap de nodige welverdiende complimenten.
Kinderkerk: Tijdens de pauze is er een discussie over het hoe en
wanneer van het wegzenden van de kinderen. Uiteindelijk wordt
afgesproken dat de kinderen na de tweede lezing naar voren zullen komen.
Terwijl de pastoor hen wegzendt zet het koor de antwoordpsalm in, zodat
de kinderen onder het zingen naar hun eigen dienst gaan. Evert zal een
kandelaar maken die hanteerbaar is voor kinderen. Zo kunnen zij dan het
licht vanuit de dienst naar hun eigen kinderdienst meenemen.
Ons zaaltje: Het kerkbestuur wil graag open kaart spelen over ons zaaltje
dat in zeer slechte staat verkeert. De kopbalken zijn verrot en zullen

                  7
vervangen moeten worden. De wateroverlast die de instorting in de hoeken
veroorzaakt heeft moet nog verholpen worden. Op korte termijn moet er iets
aan het toilet gebeuren, al is het maar een noodreparatie. De schoorsteen
op het dak (die overigens geen enkele functie heeft) staat op instorten en
moet dus verwijderd worden. Al met al gaat het om belangrijke beslissingen
waar veel geld mee gemoeid is. Pastoor Sarot verklaart eerst de offertes
die wij ontvangen hebben van Rasing Bouw BV.
a. Renoveren: Het zaaltje wordt helemaal gestript en na isolatie weer
geheel opgebouwd. Daarbij zal het zoldertje bruikbaar gemaakt worden
voor opslag.
b. Uitbouw: Dit betreft alleen de aanbouw van ongeveer 4 meter. Aan het
huidige zaaltje is dan nog niets gerestaureerd.
c. Renovatie en uitbouw: Renoveren en uitbouw zoals hierboven
beschreven.
d. Nieuwbouw: Het huidige zaaltje wordt afgebroken en een geheel nieuw
gebouw wordt neergezet.
Voor wat betreft Renoveren: Dit zou een zinnige investering zijn. We zullen
de regio en specifieke fondsen benaderen voor de kosten. Een tweede
optie zou zijn het zaaltje alleen op te knappen (dus niet strippen en
isoleren) voor wat betreft het allernoodzakelijkste.
v.w.b. Uitbouw: De eerste vraag is of dit noodzakelijk is. Het zaaltje zou dan
wel met meer succes verhuurd kunnen worden. Maar is hier wel vraag
naar? Het zaaltje moet ook verantwoord verhuurd worden, dus niet
iedereen zal het huren. In geval van uitbouw kunnen we de regio en
specifieke fondsen benaderen. In noodgevallen kan de kerk eventueel
omgebouwd worden (met stoelen en tafeltjes) zodat daar koffie kan worden
gedronken. Maar tegen dit laatste hebben enkele parochianen grote
bezwaren.
Het voorstel wordt dan geopperd om een gedeelte van de pastorie bij de
kerk te betrekken zodat daar koffie kan worden gedronken.
v.w.b. Renovatie en uitbouw: In dit geval zal er een onafhankelijk adviseur
ingeschakeld worden en zullen er meerdere offertes aangevraagd moeten
worden zodat we vergelijkingsmateriaal hebben. Belangrijkste is echter dat
er kwalitatief gebouwd wordt.
Op de vraag of de parochie zélf de financiële middelen heeft om te
renoveren antwoordt Esther dat dit in principe het geval is, maar dat het
onverstandig is om in te teren op ons vermogen omdat we weinig
inkomsten hebben uit de levende kerk. Daarom wil Esther eerst graag
weten wat we aan financiële steun kunnen verwachten voordat er een
beslissing genomen wordt. Ons zaaltje is overigens géén monument, wel
“beschermd stadsgezicht”. Er is een rapport van de monumentenwacht.
Conclusie:

                   8
 * Evert gaat het rapport van de monumentenwacht naast de offerte van
Rasing Bouw BV leggen en bekijken wat de noodzakelijkste reparaties zijn.
Aandachtspunten zijn: toilet, kopbalken, dubbel glas.
* Een bouwkundige raadplegen en de mogelijke fondsen onderzoeken.
* Aan uitbouw geen prioriteit verlenen.
De parochie zal bij belangrijke beslissingen altijd worden betrokken,
eventueel zal er een extra parochievergadering worden belegd. Overigens
vraagt Esther of iedereen het op prijs stelt erbij betrokken te worden. Wij
moeten echter zo zorgvuldig mogelijk met deze problematiek omgaan en er
volkomen open over zijn.
Financiën (onder voorbehoud):
Esther heeft deze nog niet rond, dit punt komt dus te vervallen.
Rondvraag:
Frans: kan het toilet in het zaaltje al eerder gemaakt worden?
Antwoord: zie hierboven.
Is er een contract met een schilder afgesloten?
Antwoord: neen, er is een 10-jarenplan aan de hand waarvan offertes
worden aangevraagd. Voorstel is om Daniël te vragen contact op te nemen
met Kees v.d. Laan en om te achterhalen hoe dit in het verleden geregeld
werd.
Kan de pastoor bij aanvang van de dienst van achteruit de kerk inkomen?
Antwoord: ja, graag zelfs. Maar dan ook graag het kruis naar voren
meenemen. Evert zal hiervoor een constructie bedenken.
Hans: de luchtbevochtiger doet het nog steeds niet.
Antwoord: Daniël zal worden gevraagd hier iemand naar te laten kijken.
De voorzetsels en toebehoren zijn in niet al te beste staat.
Antwoord: Loes wil hier wel eens naar kijken.
Ook het kerklinnen moet gedeeltelijk vervangen worden.
Antwoord: ook hier zal naar gekeken worden.
Met Cees Pouw is afgesproken dat deze regelmatig de pastorietuin met
onkruidbestrijder zal behandelen.
Pastoor Sarot: voorstel om een aantal nieuwe kazuifels aan te schaffen die
passen bij de voorzetsels. Het gaat om de groene en rode exemplaren. Het
groene is tot op de draad versleten en het rode is “uit de tijd”. Naar
schatting zal dit twee tot drie duizend euro per kazuifel gaan kosten.
Antwoord: het kerkbestuur zal eerst de prioriteiten op een rij zetten,
alvorens te beslissen.

Tijdens Monumentendag zal het Culemborg Chapel Choir o.l.v.
Arian Ooijevaar twee concerten geven in onze kerk.
Eén om 13.30 uur (speciaal gericht op
kinderen) en één om 15.00 uur.

                   9
Evelien Jansen, organist van de Oud-
Katholieke Kathedrale Kerk van de
Ste Gertrudis te Utrecht, geeft om
16.00 uur een concert in de
Grote- of Barbara kerk.


                             Pastoor Nico Sarot
Het schrijven van het wel en wee is altijd een moment van even stil staan.
Een moment van bezinning en gebed. Bij het schrijven van het “wel en
wee” draait het er om dat we met elkaar kunnen meeleven, dat we elkaar
dragen in gebed.
Mevr. Dirkje van Beusekom is door een moeilijke periode gegaan. In of
rondom het bed heeft ze haar been gebroken. Toen dit ontdekt werd is ze
opgenomen in Tiel en geopereerd. Sindsdien gaat het weer een stukje
beter. Ze verblijft nu in de het Beatrix Zorgcentrum, Beatrixstraat 20, 4101
HK Culemborg, Afdeling 1, kamer 1.05, en begint langzaam haar draai te
vinden. Gelukkig zijn de meeste kinderen en kleinkinderen nu op fiets
afstand.
Loes heeft na het overlijden van haar zus het grote huis van Henny
leeggeruimd. Dit was een enorme klus, die een aantal maanden in beslag
heeft genomen. Gelukkig is Loes nu weer thuis, maar het duurt nog wel
even voor alles werkelijk is afgerond.
Een enkele keer bezocht Ton Bouwman, de zoon van mevr. C. Bouwman-
Kemp en de broer van Nel van der Veer-Bouwman, onze kerk. Vijf
maanden geleden heeft Ton, na een slopende ziekte afscheid moeten
nemen van zijn vrouw Ine. In onze kerk hebben wij in zijn aanwezigheid
gedachtenis van haar gehouden. Geheel onverwachts is Ton een paar
weken geleden onwel geworden. Eenmaal in het ziekenhuis bleek hij o.a.
een zware longontsteking te hebben. Niet lang daarna ontdekte men dat hij
leukemie in een gevorderd stadium had. Na een ziekbed van slechts drie
dagen is Ton op 31 mei jl. op de leeftijd van 57 jaar ontslapen. Hij is
begraven vanuit de de Rooms-.Kath. H.H. Petrus en Pauluskerk in
Everdingen. De klap is voor de familie dubbelhard aangekomen omdat ze
zo hoopten dat Ton, nadat hij 20 jaar voor zijn vrouw had gezorgd, nog wat
geluk mocht krijgen. Wij bidden zijn moeder en familie troost en Gods
nabijheid toe.
Dan zaken van een andere orde, maar evenzeer belangrijk.


                  10
Op 25 mei jl. hebben Eddy en Gerieke, in een feestelijke dienst, eerste
communie gedaan. Samen met Maarten deden ze de voorbeden. Er was
veel belangstelling van familie en vanuit de parochie. Omdat het een
bijzondere dienst was gingen pastoor van Ditmarsch en ondergetekende
samen voor.
Lang hebben we uitgekeken naar de doop van Esperanza Isabella
Johanna, dochter van Esther en Arnoud. De doop die in de paasnacht zou
plaatsvinden is uitgesteld, vanwege een plotselinge ziekenhuisopname van
Arnoud. Op zondag 1 juni was het eindelijk zover. In een afgeladen kerk is
Esperanza gedoopt te midden van familie, vrienden en parochie.
Esperanza ontwikkelt zich gelukkig goed. Het is een voorrecht om haar in
ons midden te hebben. Dit geldt overigens voor alle kinderen die in en
rondom onze kerk opgroeien.
Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven,
mensenmacht schiet toch tekort.
Door de doop ben je opgenomen,
kind van mensen, kind van God,
in de kring hier om je heen,
leven kun je niet alleen.
We zijn blij dat mevr. Alie Smits, ondanks haar pijn en handicap weer
regelmatig in de kerk aanwezig is.
Naast de zieken en geloofsleerlingen wil ik voor uw voorbede die mensen
aanbevelen die moeten leren leven met het gemis van een geliefd mens.
Niet alle namen heb ik genoemd, maar laten wij ze in de stilte van ons hart
noemen en Gods nabijheid en ontferming vragen.

Kosterwerk
Op 1 juni jl. heeft Hans van der Linden zijn taak als koster neergelegd.
Dit in verband met zijn werk, zijn gezin en zijn studie theologie.
Hans is 3½ jaar koster geweest. Op een bijzondere manier heeft hij vanuit
zijn geloof deze functie ingevuld. Hij was er altijd, deed op een zorgzame,
vanzelfsprekende manier wat er gedaan moest worden, woonde een beetje
in onze kerk. Je kon te allen tijde op hem bouwen.
Vanaf deze plaats wil ik hem nogmaals bedanken.
Gelukkig heeft zich al iemand aangemeld die vanaf april volgend jaar de
taak van koster voor een aantal jaren wil overnemen. Het lijkt er zelfs op dat
er iemand is die min of meer als interim koster wil optreden. Als we met


                   11
elkaar de schouders er onder zetten moet het mogelijk zijn om alles goed te
laten draaien.
Wij vragen uw begrip voor als er iets soms even minder geolied loopt.

             Wie helpt er mee op de zaterdagmiddag de kerk
             open te houden? Geef je op voor een paar uurtjes.
             De lijst voor medewerkers ligt achter in de kerk.
             Vele handen maken licht werk!!!!!
                           Herman van Campenhout
             Op de laatste gemeenteavond hebben we nieuwe
             afspraken gemaakt over het uitvoeren van het
             ritueel  van  de   vredegroet  tijdens de
             eucharistieviering. Mij is toen gevraagd om daarbij
             ook eens de betekenis van dit gebaar voor u te
             belichten.
Want wat is nu eigenlijk de bedoeling en zin van dit eeuwenoude liturgische
gebruik?
“De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en
gedachten bewaren in Jezus Christus, onze Heer”. Met dit apostelwoord
(Filip. 4:7) nodigt de priester de gelovigen uit elkaar de vredegroet te geven.
Oorspronkelijk ging het bij de vredegroet om een kus. Augustinus zegt
hierover: “De christenen kussen elkaar met een heilige kus. Het is het teken
van de vrede: zoals de lippen uiterlijk tonen, zou het moeten gebeuren in
het geweten. Dat wil zeggen: zoals uw lippen de lippen van uw broeder
naderen, zo mag uw hart niet van zijn hart wijken”. Aldus wijst Augustinus
op de noodzaak dat wat men uiterlijk doet, aan een innerlijke gesteltenis
moet beantwoorden. Het ging hier duidelijk om een werkelijke kus. De kus
is natuurlijk een cultureel-bepaald teken: in de christelijke oudheid gold de
kus als symbool van eerbied en genegenheid. Ten tijde van Jezus was de
kus tevens een begroetingsgebaar (vgl. Lk. 7:45: “Gij hebt Mij niet eens een
kus gegeven…”). In de geschriften van de apostelen wordt de “heilige kus”
meermalen aanbevolen (Rom. 16:6; 1 Kor.16:20; 2 Kor. 13:12; 1 Thess.
5:26; 1 Petr. 5:14). In de tekst van 1 Petrus 5:14 is er een nauwe band
tussen kus en vredegroet. De kus was een teken van onderlinge eenheid
en vrede. Men kende echter ook de handdruk als teken van gemeenschap
(Gal. 2:9: “Zij reikten mij en Barnabas de hand als teken van
gemeenschap”).

                   12
Dat de kus al spoedig ook in de liturgie van de kerk werd opgenomen, blijkt
uit wat Justinus omstreeks 160 schreef, namelijk dat wanneer het
voorbede-gebed beëindigd was, men elkaar begroette met de heilige kus.
In de eerste eeuwen werd de vredeskus niet van de priester uit
doorgegeven van persoon tot persoon, maar ieder wisselde deze uit met
degenen die het dichtst bij hem stonden (de mannen en vrouwen hadden
toen gescheiden plaatsen). In de Middeleeuwen ontstond het gebruik dat
de vredekus van het altaar (dat door de priester eerst werd gekust) uitging
en zo werd doorgegeven. In de dertiende eeuw ontstond ook de gewoonte
een apart “pax-tafeltje” (osculatorium of instrumentum pacis), een metalen
bordje met handvat, door te geven. Eerst werd dit door de celebrant gekust,
en daarna werd het verder gereikt aan de misdienaars en aan het volk om
het eveneens te kussen. Men wilde op die wijze het oude gebruik van de
“pax” in zekere vorm handhaven, maar tevens misbruiken tegengaan die bij
de vredekus soms plaatsvonden sinds mannen en vrouwen niet langer
gescheiden plaatsen in de kerk hadden.
De kus als eerbiedsbetuiging en teken van gemeenschap werd in latere
eeuwen niet meer overal in die zin verstaan. Vandaar dat andere vormen
van vredesgebaren in de vrederitus op de voorgrond traden. In de
Romeinse liturgie werd dat een lichte omarming. In sommige
kloostergemeenschappen bleef het gebruik bestaan om tijdens de
omarming lichtjes elkaars wangen aan te raken (onlangs nog door mij
ervaren tijdens een verblijf in de trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van
Koningshoeven in Tilburg). Niet alleen in de Westerse liturgie geraakte de
feitelijke kus in onbruik. Ook in Oosterse liturgieën traden wijzigingen op: bij
de Kopten reikt ieder de hand aan wie rechts en links naast hem staat; bij
de Armeniërs maakt men slechts een buiging naar elkaar.
In de huidige praktijk van de Oud-Katholieke Kerk geldt de oudchristelijke
gewoonte; de priester kust niet meer het altaar en de gelovigen geven
elkaar links en rechts, achter en voor de “pax”. De vredeskus is een
handdruk geworden. Deze vorm is het meest praktisch en in
overeenstemming met onze Noord-Europese aard. Als gelovigen elkaar
tijdens de vredegroet hun geopende handen reiken, maken zij duidelijk dat
ze de vrede die Christus hen gegeven heeft willen doorgeven aan elkaar.
Vaak wordt dit doorgeven van de vrede van Christus hoorbaar gemaakt
door de woorden: “De vrede van Christus”. Iets van de vroegere omarming
blijft zichtbaar in het gebaar waarmee de priester zijn oproep tot de
vredegroet gepaard laat gaan: hij spreidt zijn handen uit, in dit uitspreiden
van de handen moeten wij niet de traditionele orante-houding (als
gebedshouding)    zien, maar eerder de oorspronkelijke, collectieve
omarming, die verder enigszins uitgebeeld wordt doordat de priester het
altaar verlaat en de vrede overbrengt aan de gelovigen in de kerk.


                   13
De vredegroet wordt in de Oud-Katholieke Kerk gegeven vóór de opdracht
van de gaven. Dit heeft een belangrijke reden. Jezus zegt immers: “Als gij
uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw
broeder iets tegen u hebt, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u
eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te
bieden” (Matt. 5: 23). De deelname aan de eucharistie, met name aan het
communiceren in de mis, is niet slechts een exclusieve, persoonlijke
vereniging met Christus, het Hoofd, maar ook met de ledematen van zijn
Lichaam, de Kerk, zoals die ook heel concreet in de plaatselijke gemeente
rond het altaar tegenwoordig is. De gemeenschap met Christus is tevens
een gemeenschap met de broeders en zusters in de Heer. De ritus van de
vredegroet stelt treffend de sociale, horizontale dimensie van de eucharistie
in het licht. Men drukt op deze wijze de wederzijdse liefde uit; men geeft
tastbaar gestalte aan de bede om vrede en verzoening om zo Christus te
ontvangen. Juist het tastbare karakter getuigt van diepe menselijke
nabijheid van de gelovigen onderling en van broederlijke en zusterlijke
gemeenschapszin. De eucharistieviering is immers een samenkomst van
gelovigen, die zich broeders en zusters in de Heer weten. De vredegroet
met handdruk geeft aan dit element van de viering een expressievere
kracht dan het louter gesproken woord van de vredegroet. De vredegroet
wijst ons er dus op, dat het geloof in God altijd concreet is. De dienst van
de verzoening in Christus, die wij vieren in de eucharistie, kan niet zonder
de dienst van de verzoening aan elkaar. Alleen zo kan de liturgie
geloofwaardig blijven.
Het gaat bij de uitwisseling van de vredegroet dus niet om een particuliere,
seculiere groet die we elkaar kunnen geven aan het begin van de dienst of
bij de uitgang, het gaat om een liturgische groet die in dienst staat van onze
relatie tot God en zijn gemeente. In de vrederitus worden de vrede en
eenheid voor de Kerk en heel de mensheid gesymboliseerd en tegenover
elkaar betuigen de gelovigen hun wederzijdse liefde, alvorens zij aan het
ene brood deelnemen. Het gaat niet om een menselijke vrede, maar om de
vrede die een gave van Christus aan de gelovigen is. Het is de vrede van
Christus die de gelovigen tot eenheid brengt, één maakt. Dat is het
Messiaanse heil: de vervulling van de reeds door Jesaja beloofde vrede
(Jes. 9:6: “Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van
David, voor zijn koninkrijk; Jes. 52:7: “Hoe welkom zijn op de bergen de
voeten van de vreugdebode die vrede meldt”). Vrede is datgene wat de
Heer in zijn afscheidsrede aan zijn leerlingen belooft; vrede is hetgeen de
verrezen Heer aan zijn apostelen met Pasen geeft. De vrederitus is dus een
bijzondere gedachtenis van het Paasmysterie: de verrezen Heer is bij ons
en schenkt ons vrede en eenheid waardoor allen één gemeenschap zijn in
en met de Heer!


                   14
(geraadpleegde bronnen: 1. Serie over liturgische gebruiken, dl. III, liturgische
houdingen en gebaren, uitgave van de Oud-Katholieke Liturgiegroep Utrecht; 2.
De liturgie van de eucharistie van dr. J. Hermans, pg.335-342)
                               Myriam v.d. Linden
Dit jaar ben ik samen met Gerieke en haar vriendin Laura (van het kamp)
vanuit Culemborg vertrokken naar Zeewolde. De meiden wilden gauw hun
tent opzetten maar het bleek dat we geen tentstokken hadden. Gelukkig
hadden we nog een tent bij ons met stokken. Samen begonnen we met het
opzetten van de tent.. Ik had met Gerieke en Laura drie afspraken gemaakt:
1.Niet van het kampterrein af zonder begeleiding; 2.Niet roken; 3. Niet
drinken. Bij overtreding: direct naar huis. Ze hebben zich netjes aan de
afspraak gehouden. Toen er meer VJKers kwamen werd het een gezellige
boel.
     Donderdagmorgen, na een dienst van Schrift en Gebed werd het
kamp officieel geopend. Iedereen mocht een vorm van het “altaar” pakken
en aan de hand daarvan was er eerst een snelle kennismakingsronde en
daarna in groepjes een wat diepere kennismaking. ’s Middags zijn er
groepen gemaakt dmv het trekken van een nummertje voor de speurtocht,
(bij de jeugd is heel wat gewisseld om toch bij elkaar in de groep te komen),
onderweg nog wat quizvragen en op laatst nog een gedeelte van een
puzzel van Esscher. Na het avondeten stonden er spelletjes op het
programma, maar ik ben de hele avond in gesprek geweest over koetjes en
kalfjes en over serieuze religieuze zaken.
     Vrijdag was het programma voor de volwassenen serieus. Nadat
we een poppetje uit schuimrubber hadden geknipt, werden we in groepjes
verdeeld. Aan de hand van kaartjes met vragen kreeg ons poppetje steeds
meer kleur. De vragen waren soms diepe geloofsvragen en soms
oppervlakkige vragen. Het hoofd stond voor “je bewustzijn” (wat wil je nog
leren en wie ben je?), de armen stonden voor “ontmoeting”, de benen voor
“ontspanning” en de romp voor “relatie”. Na iedere vragenronde kleurde je
het gedeelte van het poppetje waar de vragen over gingen. Aan het eind
had ieder “zijn eigen ik” gemaakt. Op het eind van de middag hebben we
mandala’s zitten kleuren. Dit was en ontspannende bezigheid. Iedereen zat
rustig te kleuren met stemmige muziek op de achtergrond. De tieners
waren die dag op survival, de kinderen van 7 tot 12 hebben in de
kampvuurkuil zelf broodjes gebakken en de jongste kinderen hebben zitten
vingerverven. Bij de ingang van de tent, voor het avondeten, kregen we
weer een vormpje. Wat dat te betekenen had, kwamen we te weten toen
we ons eten gingen halen. De één kreeg een gehaktbal, de ander worst en
                    15
weer een ander kipfilet. De maaltijd werd afgesloten met een koffietafel
met heerlijke chocolaatjes en koekjes. ’s Avonds stond er een wandeling op
het programma. De volwassenen hadden hier weinig zin in en hebben
lekker zitten praten onder genot van een wijntje en borrelnootjes. De
kinderen en de jongeren hadden een dropping. Die nacht lag Gerieke, bij
uitzondering, eerder in bed dan ik.
     De zaterdag staat altijd in het teken van de kolderavond. Ik zat in
een groep die de kampcommissie uit ging beelden. We hebben heel veel lol
gehad met de voorbereiding. De zaterdagmiddag is altijd vrij en dan kun je
doen wat je wilt. Gerieke en Laura zijn die middag naar het strandje
geweest met alle jongeren. Zelf heb ik lekker bij de caravan gekeuveld. De
kolderavond op zaterdag is altijd een hilarische avond waar iedereen zijn
voorbereidingen van die ochtend laat zien. Het eind van die avond heb ik
doorgebracht bij het kampvuur. We hebben met zijn allen kampliederen
zitten zingen inclusief het Wilhelmus (het eerste èn het zesde couplet).
     Zondag lekker uitslapen tot een uur of half 9. Om 11 uur begon de
kerkdienst. We zijn deze dienst begonnen met een liquit workshop. Op
verschillende plaatsen in de buurt van de tent stond een tafel waar je een
opdracht kon doen. Zo was er een workshop waar de tekst van “de hand
van de pottenbakker” bij stond en waar je dan ging zitten kleien. Er was een
workshop waarbij je op een briefje schreef waar je spijt van had en dat
briefje gooide je dan in het vuur zodat het in rook op ging. Verder was en
een workshop waar je een gebed op een briefje schreef en dat aan een
waslijn hing. Ook kon je een moment stilte nemen voor het altaar. Bij de
laatste tafel ben ik niet meer geweest omdat we als koor de liederen voor
de dienst gingen instuderen. Het waren voor mij allemaal bekende liederen
uit Taizé. Daarna begon het tweede deel van de kerkdienst; de
eucharistieviering. Dit zonder preek, maar met een geloofsgesprek. Dat
was heel leuk omdat voornamelijk de kinderen hier aan het woord waren
(ze durfden meer te zeggen dan de volwassenen, denk ik). De kinderen
zaten allemaal voor het altaar op de grond en dat had wel iets, vond ik. Na
de dienst nog gezamenlijk lunchen en daarna alles afbreken.
Het kamp was weer voorbij………… helaas. Volgend jaar hopen we weer te
gaan. Het voorjaarskamp is dan van 21 tot en met 24 mei


“wij hadden zo een toneelstukje voor de kolderavond met elf kampgeboden.
(Klinkt heel saai maar het was best oké) Alleen we vergaten de helft!
   1. Gij zult niet te lang en te hard bellen
   2. Gij zult niet drinken en/of roken.
   3. Gij zult geen diesel in het kampvuur gooien.
   4. Gij zult geen schade aan het milieu toebrengen.
   5. Gij zult niet vloeken.
   6. Gij zult niet blij zijn.
                   16
  7. Gij zult met uw vuisten niet de tafels beroeren.
  8. Gij zult de kinderen liefhebben.
  9. Gij zult eten wat de pot schaft.
  10. Gij zult geen motors in het toiletgebouw parkeren.
  11. Gij zult geen stank overbrengen tijdens het toiletteren.
En nah, daarna kampvuur, keihard meezingen en daarna beetje vervelen, daarna
sociaal zijn in de keukentent en kindertent. ;-p &Toen ging ik om kwart voor 5
slapen……… enz.                 ( van Gerieke van internet geplukt)
Lieve Barbaraleden
De vakantie is voor Barbara begonnen. De scholen hebben pas als laatste
groep vakantie en dat duurt nog enkele weken. Dirkje van Beusekom is uit
het ziekenhuis ontslagen en heeft nu een eigen kamer in het “Beatrix
Zorgcentrum”. Het zal wel wennen zijn. Heel veel sterkte gewenst namens
de leden van Barbara. Voor Wennie en Aart Wammes waren de afgelopen
weken heel bijzonder. Ze waren n.l. 40 jaar getrouwd. Na eerst met
kinderen en kleinkinderen een klein feestje te hebben gebouwd zijn ze
samen heerlijk op vakantie naar Griekenland geweest. En als u nu denkt dat
het zo wel afgelopen was – nee hoor – de kinderen hadden in het geheim de
hele familie opgetrommeld en een surpriseparty georganiseerd. Dat was
even genieten. Wennie en Aart nogmaals namens de dames van harte
gefeliciteerd en hartelijk dank voor de lekkere traktaties. Op woensdag 3
september starten we weer. We halen dan de bioscoop in huis. U krijgt nog
bericht welke films er voor u uitgekozen zijn. U maakt een keuze en laat het
ons weten. U vraagt, wij draaien. In de komende maanden zijn jarig: 12
augustus Teunie v.d. Veer en 16 september Alie Smits. De volgende
avonden zijn dus 3 september, 1 oktober, 6 november en 3 december. Dan
is de koek van 2008 weer op en gaan we ons voorbereiden op 2009. Een
hartelijke groet van Alie Scharroo.
Een droom, die geen bedrog is
Ik droomde eens en zie ik liep      ik zei toen: “Heer,waarom dan toch?
aan ’t strand bij lage tij.       Juist toen ik U nodig had;
Ik was daar niet alleen, want ook    juist toen ik zelf geen uitkomst zag
de Heer liep aan mijn zij.        op het zwaarste deel van het pad”
We liepen saam het leven door      De Heer keek toen vol liefd’mij aan

                    17
en lieten in het zand           en antwoordde op mijn vragen:
een spoor van stappen,           “Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
twee aan twee;               toen heb ik jouw gedragen…”
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan….
Hallo parochianen,
Ons kerkgebouw behoort tot de oudere monumenten van Culemborg. Met
de openstelling van ons kerkgebouw maken mensen kennis met onze
parochie en de Oud-Katholiek kerk. Steeds opnieuw zijn er mensen die
verrast zijn door het mooie kerkgebouw of geïnteresseerd zijn in onze
parochie of ons kerkgenootschap. Als vrijwilliger is het leuk om de mensen
te kunnen informeren over onze kerk en ermee in gesprek te komen. Geen
enkel gesprek is gelijk. Sommige zijn heel persoonlijk en andere verrijken je
eigen kennis. Er zijn ook mensen die komen om een kaarsje aan te steken of
zomaar even te zitten.
Dit jaar is het thema van monumentendag “Religieus erfgoed”. Religieus
erfgoed hebben we als kerk genoeg zou ik denken. Ideeën over de invulling
van deze dag zijn welkom.
Vanaf 5 juli tot open monumentendag, 13 september, zoeken we
vrijwilligers om onze kerk te bemannen en de bezoekers te verwelkomen.
Opgeven kunt u telefonisch doen of door in te tekenen op de lijst achter in
de kerk. Wilt u eerst informatie dan kunt u ook bellen naar 0613182288.
                              Hans v.d.Linden

Eerste communie.

Begin 2007 begonnen we met catechese. Maarten, Eddy en ik.
Met Arja en de pastoor als leiding. Is altijd best gezellig!!
Tijdje geleden kwam de pastoor met de vraag of wij communie wilden
doen. Eddy en ik hebben ja gezegd, Maarten wou nog wachten.
Toen hebben we tijdens de lering van alles over de communie
                     18
uitgelegd gekregen.
We moesten ook de voorbeden doen.
Die deden we met zijn drieën!
Later in de dienst deden we de communie.
Dat ging allebei best wel goed.
Alleen was het wel lastig voor de mensen achterin de kerk dat ze ons niet
konden horen tijdens de voorbeden.
Er was veel familie gekomen.
Ik wil iedereen nog even bedanken voor de cadeautjes, en de super leuke
dag!!                  Gerieke

Jongerendag bisdom Utrecht

7 Juni zijn we met pastoor Nico naar Hilversum gegaan. Wij dat zijn
Gerieke, Maarten en ik. We moesten vroeg weg, want we mochten mee
helpen met het klaarzetten van de spullen die pastoor mee moest nemen.
We waren met 10 jongens en meisjes uit bisdom Utrecht en ook pastoor
Remco Robinson was erbij. Pastoor Nico vertelde een verhaal over
Brammetje (Abram) en verre reizen maken. Dat was heel leuk. In
pantomime moesten wij het verhaal naspelen.
Het was mooi weer dus we konden buiten eten. Ook hebben we gevoetbald.
Toen naar het museum “Beeld en geluid”.
Als slot hebben we nog gebarbecued. Daarna gingen we tevreden, vol en
moe naar huis. Het was een heel leuke dag.
                                 EddyKinderverzuchting
O, was ik maar niet klein,      Mijn kind, al ben je klein,
o, was ik maar niet klein,      ‘k Wil juist jouw herder zijn.
dan zouden die gemenerds       Ik heb die wolven wel gezien.
de baas niet zijn.          Ik jaag ze wel, Ik tel tot tien.
O, was ik maar niet klein      Mijn schaapjes schuil bij mij.
                   Ik maak je leven blij.
O, was ik maar heel groot.

                  19
o, was ik maar heel groot.      O, Jezus, lieve Heer,
Dan sloeg ik monsters dood.      ik huil al niet meer.
O, was ik maar heel groot       Al ben ik klein. U bent toch groot.
                   U bent een schuilplaats in de nood.
O, was ik maar niet klein,      In al mijn verdriet,
o, was ik maar niet klein.      U bent het die mij ziet.
Dan ging ik heel ver met de trein.
O, was ik maar niet klein.

                                  Josine
                   20
  7 september 7 september 7 september 7 september

         Parochie-uitje!!!
Op zondag 7 september 2008 houden we weer ons
Parochie-uitje!
We bezoeken dit jaar de oude stad DELFT.
Na de dienst (10.00uur) en de lunch (zelf meenemen, ook het
drinken!) gaan we de stad verkennen. Het middagprogramma
heeft een open karakter. We kunnen in groepjes uiteen gaan
en een eigen plan maken.
Wil je de gaten in de muur zien waar Willem van Oranje is
doodgeschoten? Dan breng je een bezoek aan het Prinsenhof!

Wil je lekker griezelen bij spinnen, slan-
gen en krokodillen? Dan ga je op bezoek
in de Serpo-Zoo!
Wil je een grotere stadswandeling doen en eens zien hoe
scheef de toren van de Oude Kerk staat?
Of ga je mee met een “treintje” en stap je onderweg uit om een
bezoek te brengen aan de botanische tuinen?
Je ziet, er is van alles te doen! Bij veel activiteiten moet je wel
entree betalen.


                 21
Rond een uur of half vier verzamelen we ons weer op de
Markt, dan gaan we samen wat drinken en daarna gaan we
terug naar Culemborg om in de pastorietuin de dag te
besluiten met een gezamenlijke maaltijd. Bij mooi weer
houden we natuurlijk een barbecue!
Geef je op, via het strookje achterin deze Nieuwstad, of via de
mail: okkc@live.nl
Tot 7 september!!
                    Myriam, Corrie, Christa
De botanische tuinen en de stadswandeling zijn toegankelijk
voor rolstoelers, de Serpo-Zoo voor een groot gedeelte.
Oecumenische vredesdienst
In het kader van de vredesweek houdt
de Raad van Kerken Culemborg op zondag
28 september 2008 een oecumenische
viering.
De meeste bij de Raad aangesloten geloofsgemeenschappen hebben die
morgen geen eigen dienst, zodat we als gelovigen uit diverse kerken
samen kunnen komen in één viering.
We sluiten aan bij het landelijk thema: ‘Kiezen voor vrede’; de gelijkenis van
de twee zonen (Matteüs 21:28-32) staat centraal. Voorgangers zijn ds.
Helma van Loon-Kuiper (PKN) en pastor Joset van Leeuwen (RK).
Muzikale medewerking wordt verleend door de Cantorij Sint Jan onder
leiding van Ben Holtkamp. De dienst wordt gehouden in de RK Barbarakerk
en begint om 10.00 uur. Voor de kinderen is er een nevendienst (in het
Parochiecentrum) en een crèche (in de Grote of Barbarakerk, via de glazen
zij-ingang).

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

40 jaar Raad van Kerken in Nederland
Precies 40 jaar na de oprichting op 21 juni 1968 vierde de Raad van Kerken
in Nederland op zaterdag 21 juni 2008 haar jubileum. Als opmaat werd in
de week hiervoorafgaand een estafette vanuit de vier hoeken van het land
naar het centrum gehouden. In de Jacobikerk werd ’s middags een
symposium georganiseerd met een drietal sprekers. De nieuwe voorzitter
                   22
van de Raad van Kerken, de heer Henk van Hout kondigde aan tijdens het
symposium, dat juist de leeftijdsgroep van 20-35 jaar centraal zal staan
komend jaar voor ontwikkeling en beleid. Ook voerde hij aan dat de kerken
de waarden van het conciliair proces onverkort hoog moeten houden, dat
zijn: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
Anton Houtepen overhandigde het eerste exemplaar van het jubileumboek
“Waakvlam van de Geest” aan prinses Máxima en sprak bij de aanbieding
over de historische verbondenheid van het huis van Oranje met de
oecumenische beweging. Hij roemde de persoonlijke inzet van Máxima, zelf
een nieuwkomer in de Nederlandse samenleving, bij het streven naar
kerkelijke en maatschappelijke saamhorigheid. Voor een uitgebreid verslag
en informatie zie de website: www.raadvankerken.nl
Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van ‘De Zonnebloem’.
Hetzij via een spotje op de televisie of de radio, via een advertentie in de
krant of doordat iemand u aan de deur probeerde een lot te verkopen.
De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking door ziekte,
leeftijd of handicap vanaf 18 jaar. Het gaat dan vooral om mensen voor wie
persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet
vanzelfsprekend zijn. De activiteiten van de Zonnebloem bestaan uit het
regelmatig bezoeken van deze mensen. Zo wordt geprobeerd te
voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen.
De Zonnebloem is een landelijke organisatie.
Culemborg heeft een eigen plaatselijke afdeling. Deze organiseert
activiteiten, zoals een dagje winkelen in een winkelcentrum, bezoek aan
een tuin/plantencentrum, samen ergens kersen eten, wandelen met een
stadsgids en nog soortgelijke leuke uitstapjes.
Zou u het leuk vinden als er eens iemand komt die gezellig een kopje thee
of koffie met u drinkt en de tijd neemt voor een praatje, of iemand die een
wandeling(etje) met u gaat maken, een spelletje met u doet, misschien
samen met u een puzzel maakt, belt u dan eens met Ria Nelissen, tel.: 533
131.
Als u dit leest, en denkt dat u het fijn zal vinden om als vrijwilliger een
steentje te kunnen bijdragen aan de doelstelling van de Zonnebloem kunt u
natuurlijk via genoemd telefoonnummer nadere informatie vragen. Dit geldt
voor zowel dames als voor heren.


                  23
Sinds kort heeft de Zonnebloem Culemborg ook een eigen website die u
kunt bekijken via: http://culemborg.zonnebloem.nl .
             In dankbare gedachtenis aan
              Bert Wirix-Speetjens
            echtgenoot van Christel Ruts
            papa van Jonathan en Johannes
           Zeventiende bisschop van Haarlem
            Neeroeteren, 13 oktober 1946
             † Haarlem, 29 februari 2008

Karakteristiek voor Bert is wat Paulus schreef aan de christenen van Filippi:
“Verblijdt U altijd in de Heer, ik zeg nog eens verblijd U!
Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend. De Heer is nabij”
(Filippenzen 4: 4-5)
Zijn levensinzet spreekt uit de spreuk die hij als bisschop koos:
‘Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar.
Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’ (psalm 85,11)
              19 April jl. werd verkozen
           tot achttiende bisschop van Haarlem
               Dirk Jan Schoon
    De wijding vindt plaats op zondag 29 juni 2008 om 14,30 uur
           tijdens een eucharistieviering in de
           Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem.
Voor deze dienst is een landelijk “kerkkoor” gevormd.
Ook onze koorleden hebben zich hiervoor ingezet.

                    24
2 juli a.s. zal de Bisschop van Haarlem zijn zetel in bezit nemen tijdens een
vesperdienst in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria aan de
Kinderhuissingel te Haarlem. Aanvang 19.30 uur. Ieder is van harte
welkom.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
           80 Jaar en 45-jaar priester
23 Juni 2008 was het 45 jaar geleden dat Jacobus Nicolaas van Ditmarsch
(Niek) uit handen van Aartsbisschop van Utrecht Mgr. Dr. A. Rinkel, de
priesterwijding ontving.
Hoewel geen officieel jubileum werd dit toch dankbaar herdacht samen met
             ste
het bereiken van zijn 80 verjaardag. Dit vond plaats op zondag 22 juni in
de Oud-Katholieke Kathedrale kerk van Ste. Gertrudis. Na de feestelijke
dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en pastoor en zijn
echtgenote en familie te feliciteren. In Culemborg was deze zondag de kerk
dicht om de parochianen in de gelegenheid te stellen dit in Utrecht mee te
vieren.
Dag     datum   uur   Dienst
                      ste
Zaterdag  05 juli  19.00  Eucharistie/8 zondag na Pinksteren (9)
                Lectionarium blz. 161
                Eerste lezing M.A.W. Mugge
                Tweede lezing H. van Campenhout
                      e
Zondag   13 juli  10.00  Eucharistie/9 zondag na Pinksteren (10)
                Lectionarium blz. 163
                Eerste lezing A. Scharroo
                Tweede lezing H. v.d. Linden
                       e
Zondag   20 juli  10.00  Eucharistie/10 zondag na Pinksteren (11)
                Lectionarium blz. 166
      `         Eerste lezing D. Blondeel Timmerman
                Tweede lezing J. van Oort
                       e
Zondag   27 juli  10.00  Eucharistie/11 zondag na Pinksteren (12)
                Lectionarium blz. 168
                Eerste lezing M. v.d. Linden
                Tweede lezing C. Kievith
Zaterdag  02 aug.  19.00  Eucharistie/12e zondag na Pinksteren (13)
                Lectionarium blz. 170
                Eerste lezing M.A.W. Mugge
                Tweede lezing H. Van Campenhout


                   25
                        e
Zondag    10 aug.  10.00  Eucharistie/13 zondag na Pinksteren (14)
                Lectionarium blz. 172
                Eerste lezing A. Scharroo
                Tweede lezing J. van Oort
Zondag    17 aug.  10.00  Eucharistie
                Ontslapen van de heilige maagd Maria
                Lectionarium blz. 533
                Eerste lezing D. Blondeel Timmerman
                Tweede lezing C. Kievith
Zondag    24 aug.  10.00  Eucharistie/H. Bartolomeüs, apostel
                Lectionarium blz. 535
                Eerste lezing E. v.d. Veer
                Tweede lezing H. v.d. Linden
                       e
Zondag    31 aug.  10.00  Eucharistie/16 zondag na Pinksteren (17)
                Lectionarium blz. 178
                Eerste lezing D. Blondeel Timmerman
                Tweede lezing M. v.d. Linden
Dag     datum   uur   Dienst

Zondag 07 sept.10.00 Dienst van Schrift en Gebed Delft

Zondag    14 sept. 10.00   Eucharistie/Verheffing van het H. Kruis
Kinderkerk           Lectionarium blz. 538
                Eerste lezing L. v.d. Veer
                Tweede lezing E. Kooijman
Zondag    21 sept. 10.00   Dienst van Schrift en Gebed
                H.Matteüs,apostel en evangelist
                Lectionarium blz. 540
                Eerste lezing J. van Oort
                Tweede lezing H. v.d. Linden

Zondag 28 sept.10.00 Vredesdienst in de RK Barbarakerk
           Met kinderkerk en crêche
        17.00 Evensong C’borg Chapel Choir

Tijdens de maanden juli en augustus is er geen “Kinderkerk” Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat kinderen niet welkom zijn in de kerk!!!
In september beginnen we weer gewoon op de tweede zondag. Het
invullen van lezers is moeilijk in de vakantietijd. Wilt u, zo mogelijk, zelf voor
vervanging zorgen bij afwezigheid?
                    26
Een eerste deel van “Een lied over het Priesterschap”
(melodie gezang. 719).

Dienstbaar een leven lang     is zulk een leven niets
altijd beschikbaar zijn,      dan vasten zonder eind:
open voor aller angst,       last en verlies, gemis,
aller geluk of pijn,        een lidteken dat schrijnt….
voor wie de dingen telt      Maar wie gelooft, die weet
zoals een koopman doet:      van erfdeel in het Land,
in eigendom en geld        voor wie gelooft is dit,
in have en in goed,        de hoogste adelstand!

Geschreven voor pastoor J.N. van Ditmarsch door Willem Barnard in 1993
Ik wil me opgeven voor 7 september 2008:

Naam: ……………………………………………………………

Ik heb een auto en kan nog ……….. personen meenemen

De hele dag:

Aantal personen: ……………………………..………………..

Alleen Delft:

Aantal personen ……………………….………………………

* Alleen Barbecue/koudbuffet:

Aantal personen: ………………………………………………

* Wij vragen voor dit laatste uw vrijwillige bijdrage!!!!
                   27
28
Redactieadres:
C.A.J. Kievith-van der Veer
Westerwal 38
4101 ET CULEMBORG
e-mail: fkievith@xs4all.nl
Internet sites: plaatselijk: culemborg.okkn.nl (zonder www)
        landelijk: okkn.nl (zonder www)
e-mailadres: okkc@live.nl (secretaris)
Adressen:
Parochie van de H.H. Barbara en Antonius, Varkensmarkt 18, Culemborg
Pastoor: N. Sarot, Varkensmarkt 20,4101 CL Culemborg tel. 0345-512371
Lektor: E. v.d.Veer, Lekdijk 96, 4124 KE Hagestein. tel. 0347-351426
Secretaris: M. v.d. Linden, Akelei 6, 4102 JL Culemborg tel. 0345-752336
Penningmeester: E. Kooijman, Bommelweg 19, 4014 PT Wadenoijen
Postgironummer: 839941      (t.n.v. Kerkbestuur Oud-Kath. parochie
Banknummer:    47 01 42 065 (Bommelweg 19, 4014 PT Wadenoijen
                  29

								
To top