Rondom het woord: - DOC by HC12062111506

VIEWS: 33 PAGES: 9

									Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744
Kerkbode Feb. 2007 jaargang 04 nummer 73
KERKDIENSTEN
Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.
D.V. Zondag 04 feb. 2007
Thaborkerk aanvang :  08.45 uur Ds.v/d Palm uit Middelburg
            14.30 uur Ds.B.A.Dubbeldam uit Gouda
Collecten:       1. Diaconie
            2. Kerkvoogdij
            3. Onderhoud kerkgebouw

D.V. Zondag 11 feb. 2007
Thaborkerk aanvang :  08.45 uur Eerw.Hr.v.Rijn uit Katwijk
            14.30 uur Ds.C.J.P. v/d Bas Woudenberg
 Collecten:       1. Diaconie
            2. Kerkvoogdij
            3. Onderhoud kerkgebouw

D.V. Zondag 18 feb. 2007
Thaborkerk aanvang :  08.45 uur Eerw.Hr.J.Stuurman uit Rotterdam
            14.30 uur Eerw.Hr.J.Stuurman uit Rotterdam
Collecten:       1. Diaconie
            2. Kerkvoogdij
            3. Onderhoud kerkgebouw

D.V. Zondag 25 feb. 2007
Thaborkerk aanvang :  08.45 uur Ds.L.Ruijgrok uit Monster
            14.30 uur Kandidaat Drs.Joh.Fekkes uit Nijkerk
Collecten:       1. Diaconie
            2. Kerkvoogdij
            3. Onderhoud kerkgebouw
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .           1
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744

D.V. Zondag 4 mrt. 2007
Thaborkerk aanvang :  08.45 uur Eerw.Hr.J.de Koning uit Ridderkerk
            14.30 uur Ds. J.van Rossem uit Voorburg
                    Voorbereiding HEILIG AVONDMAAL
Collecten:         1. Diaconie
              2. Kerkvoogdij
              3. Onderhoud kerkgebouwTer inleiding
Hierbij ontvang u opnieuw een kerkbode vol met gemeentenieuws.


Pastorale zorg
Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood, ziekenhuisopname of
sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad. U gelieve dan contact op
te nemen met ouderling D.van Alphen tel 070-3521052 of J.Knoester
tel 070-3503356.

Kerkelijke bijdragen:
Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar 2007 kunnen worden overgemaakt op het
gironummer 4613545 tnv Ned. Herv. Gem. in Hersteld Verband Thabor p/a
Messstraat 19 2586XH Den Haag. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om als
gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Kerktelefoon:
Mocht er belangstelling zijn voor kerktelefoon, dan moet u zich in verbinding stellen
met diaken J.Taal of J.van Lenten.

Cassettebandjes of CD van de kerkdiensten:
Deze zijn te bestellen bij ouderling D.J. van Alphen voor € 2,50 per stuk.

Verjaardagen januari 2007:
  5 januari 2007, mw. Taal Kranenburgweg 93/p
  6 januari 2007, hr. ten Berge Haviklaan 12
  7 januari 2007, hr. De Zwart Kijfhoeklaan 87
  22 januari 2007, mw. Vogelaar Stevinstraat 278
Wij wensen hen God’s onmisbare zegen toe.

Bijbelkring:
De data voor het nieuwe jaar 2007 (voor de zomerstop) zijn DV :
  8 februari, 1 maart, 22 maart, 12 april, 3 mei en 24 mei.

Heilig Avondmaal:
Op DV zondag, 11 maart 2007, zal voor het eerst in onze gemeente de bediening
van het Heilig Avondmaal gehouden worden. Dit zal geschieden in de middagdienst
door ds D.A. Dubbeldam. De voorbereiding hierop zal op DV zondag, 4 maart 2007,
in de middagdienst door ds. J. van Rossem gehouden worden.
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                2
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744
Kerkenraad:
Consulent Ds. J.van Rossem Westerlookade 20 2271 GA Voorburg tel 070-3871618

D.J.van Alphen   Westduinweg 901       tel  3521052  Ouderling
J.Knoester     Westduinweg 188       tel  3503356  Ouderling
J.Post       v.Egmondstraat 62      tel  3556556  Ouderling – Scriba
J.Taal       Ripperdastraat 51      tel  3542824  Diaken
J.van Lenten    Alph.Diepenbrockhof 99   tel  3551862  Diaken
J. de Boer     Spinozalaan 28       tel  071-4076995 Pastoraal medew.
P.J.van Zaanen   Messstraat 19        tel  3550212  Administratie
         Meditatie
Onrustig is ons hart
Er blijft dan een rust over voor het volk van God Hebreeën 4:9

Wat is er een onrust in ons leven. We worden meegenomen in de maalstroom
van het leven. Maatschappelijk worden we opgejaagd. Ieder klaagt over
drukte en onrust. We denken aan onszelf, we gaan er weer eens even uit om
tot rust te komen om vervolgens in de onrustige maalstroom rond te draaien.
We hebben alles om mee te leven, maar hebben we nog iets om voor te leven?
Onrustig zoeken we de rust. De zorgen voor de toekomst maken ons
onrustig. Hoe zal het gaan met de politiek? Hoe zal het milieu eruitzien over
vijftig jaar? Hoe zal het komen met de kerk in ons land? Hoe zal het met onze
kinderen vergaan?
Duizend zorgen kwellen ons hart. Ook kerkelijk en geestelijk leven is
losgesneden van alle vastheden en historische en confessionele en
schriftuurlijke wortels om in een oneindige spiraal te worden opgejaagd. We
zoeken overal om de rust te vinden. De tendens van de tijd is om de rust in
de toekomst te zoeken. Als we nu een betere gemeente hebben, als we
meedoen aan de gaven van de Geest, als we genoeg kerkelijke veranderingen
hebben doorgevoerd, zal het allemaal beter gaan. Er worden wat conferenties
gehouden. Elke conferentie biedt een ander medicijn om tot rust te komen.
Zo zoeken we onrustig naar rust. Persoonlijk en geestelijk is het niet anders.
We hopen dat we eenmaal nederiger zijn. Dat zal ons rust geven. We zien uit
naar meer berouw en meer geloof. We zijn gericht op bijzondere ervaringen.
Als we die hebben, zal ons leven daadwerkelijk veranderen en zullen we de
rust kennen. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God.
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                 3
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744De tekst van deze meditatie geeft het enige medicijn. Buiten God en Christus
is nergens rust te vinden. Onze geschiedenis is verval van de eerste
schepping. Het is een breuk met de schepping en dan valt er niets goeds te
verwachten. De geschiedenis verandert en ze blijft veranderen. Het is een en
al vergankelijkheid. De geschiedenis zal nooit iets goeds opleveren. Het heil
ligt niet in de toekomst die beter zal zijn dan het heden. In dit licht is het
werk van de Heere Jezus Christus zo bijzonder. Terwijl engelen alleen maar
invloed kunnen uitoefenen op de historie en historische mensen, is de Heere
Jezus de geschiedenis ingegaan. Hij heeft Zich één gemaakt met de
vergankelijke en altijd veranderende mens. Hij is ondergegaan in de dood. Zo
heeft Hij de onrust van de tijd overwonnen en het eeuwige heil aan het licht
gebracht.

Hij roept het uit: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven. In Hem is de rust. Hij heeft de onrust overwonnen. Wat
een ontdekking: De rust ligt niet in wat er nog moet gebeuren, maar in
hetgeen door Hem is volbracht. Hij troost niet slechts met de toekomst van
de wederkomst, maar met de toegang tot het hemelse Vaderland. In Hem
sterven we aan deze wereld en wordt de vergankelijke wereld aan ons
gekruisigd. In gemeenschap met Christus ontvangen we gemeenschap aan
het onveranderlijke, onvergankelijke en het eeuwige leven.
Zalig wie die rust in Christus mag kennen. In Hem worden we boven de tijd
en het vergankelijke uitgetild. We ervaren het in ons hart: Hier wordt de rust
geschonken, het vette van Uw huis gesmaakt. We vinden rust in God. Wat
wordt de sabbat dan bijzonder. Het is een herinnering aan die paradijselijke
rust, toen er nog geen zonde en onrust was. Het oorspronkelijke wordt
heerlijker hersteld.
De wet herinnert aan Gods eeuwige rust. Deze wordt in ons hart geschreven.
Hoe lief krijgen we Gods wet. We krijgen de scheppingsorde lief, om daarnaar
te leven. We hoeven niet meer mee te doen met de onrustige maalstroom van
samenleving en kerk. We hoeven niet meer overal achteraan te jagen en
overal heen en aan allerlei activiteiten deel te nemen om onszelf maar voor
geestelijk te houden, maar we vinden rust in onze dagelijkse arbeid en
roeping. Aardappels schillen wordt onze godsdienst. We genieten het in ons
hart: De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.

We staan met onze rug naar de toekomst en we leven uit het begin van Gods
schepping. We zoeken niet meer de dingen van deze wereld, maar de dingen
van de hemelse wereld. We leven niet meer horizontaal, maar verticaal. Onze
wandel is in de hemelen. Deze wandel versterkt de Heere door Woord en
sacrament.
Dat zij onze ervaring in het jaar des Heeren 2007.

Ds. W. van Vlastuin.Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .              4
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744

Schriftonderzoek.
“Onderzoekt de Schriften”.
Johannes 5:39a

Het zijn niet mijn woorden, waarmee ik tot u kom, lezer. Het zijn woorden van
Christus. De Heere Jezus heeft ze gesproken tot de Joden in Zijn dagen, maar ze
gelden evenzeer voor ons. Wij liggen onder de Goddelijke eis om ons bezig te houden
met het onderzoek van de Schriften. Deze opdracht geldt jong en oud, klein en
groot, geleerd en eenvoudig. Niemand wordt ooit ontheven van deze taak. Elk
excuus, waarmee men zich zoekt te onttrekken aan dit werk, is per definitie
ongeldig. Zo staat dan het duidelijke bevel Gods voor uw ogen afgedrukt:
Onderzoekt de Schriften.

Onze vaderen schreven vóór in de zogenoemde Statenbijbel onder andere deze tekst
neer in de vermaning tot onderzoek en betrachting der Heilige Schrift. Dat hebben
ze gedaan om ons aan te zetten tot het zo noodzakelijke, heilzame en nuttige
Schriftonderzoek. Bij het onderzoeken van Gods Woord komen de Kanttekeningen
van de Statenvertaling ons zeer van pas. Zij zijn hulpmiddelen om ons de zin en
mening van 's Heeren woorden des te beter te doen verstaan.

Onderzoekt de Schriften. Wij nemen deze woorden zoals ze er staan. Het naspeuren
en doorvorsen van de Bijbel dient plaats te vinden op de wijze van onderzoek. Dit
woord brengt ons in gedachten allereerst bij het zogeheten medisch onderzoek. Een
goede arts onderzoekt zijn patiënt zeer nauwkeurig. Hij mag er zich niet zomaar van
afmaken. Komt hij er in z'n spreekkamer niet uit, dan stuurt hij door naar het
ziekenhuis. Met moderne scanapparatuur wordt het lichaam millimeter voor
millimeter bekeken en in beeld gebracht. Duizenden foto's worden van alle kanten
genomen om maar precies uit te vinden wat er te zien is. Lezer, God geve dat u zich
zó tot het Schriftonderzoek zult zetten. Om elk deel van 't Woord van alle kanten
belicht te krijgen en te mogen zien wat er werkelijk staat.

Onderzoekt de Schriften. We denken bij de uitlegging van dit woord ook aan een
justitieel onderzoek. Dit dient te allen tijde in alle zorgvuldigheid plaats te vinden.
Alle feiten moeten op een rij worden gezet, alle vragen moeten worden gesteld eer er
een conclusie kan worden getrokken. Men moet zich niet laten scheeftrekken door
eenzijdig onderzoek te verrichten. Zo dient Gods Woord in al zijn verbanden
doorlicht te worden en zal tekst met tekst vergeleken moeten worden. De Reformatie
heeft ons de gouden regel geleerd:

Scriptura sui interpres: De Schrift is haar eigen uitlegster. De heldere plaatsen
laten licht vallen over de duistere teksten. Gods Woord spreekt zichzelf nooit tegen.
Schijnbare tegenstrijdigheden worden verklaard.

Het theologisch onderzoek van de Schriften vereist alzo een afdalen in de diepe
mijnschachten van Gods Woord om er de nieuwe en oude schatten op te delven, die
verborgen liggen in de Bijbel. We mogen niet oppervlakkig over de woorden des
Heeren heenlezen en heenlopen. De Heere heeft ons in elk woord iets te zeggen. Er
loopt vanuit elke tekst een lijn naar de verborgen Persoon in de Heilige Schrift. De
Heere Jezus verklaart Zelf in het slot van vers 39, als Hij van de Schriften zegt: Die
zijn het, die van Mij getuigen. De Bijbel is vol van Christus! De rol des boeks is met
Mijn Naam vervuld.Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                 5
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744
In het onderwijs aan de Emmaüsgangers leert de Heiland, dat het alles moest
vervuld worden wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes en de Profeten en
Psalmen. De hele Schrift is doorvlochten van Christus. Hij is de Hoofdpersoon in de
Bijbel. Iedere tekst wijst de weg tot Hem, zoals er vanuit elk steegje in Katwijk een
weg loopt naar het centrum.

Onderzoekt de Schriften. We kunnen studieus de Bijbel lezen, maar het kan ook
meditatief. Dat is op de wijze van het dag en nacht overdenken van Zijn Woord.
Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus en zij genoot er de kostelijke
Schriftuitleg. De Moorman kreeg onderwijs in de betekenis van de Bijbel, toen
Filippus hem liet lezen, dat het in Jesaja 53 over Christus ging. Hoe noodzakelijk is
't toch, dat de Heere Zelf onze ogen opent om ons te laten zien wat er staat! Dat leert
ons, dat we eerbiedig en aandachtig hebben te lezen, vooral ook met een biddend
hart om de verlichting van ons verduisterde verstand door de Heilige Geest. Het
licht van Boven is onmisbaar bij het Schriftonderzoek. Wie leest en wil verklaren bij
zijn eigen licht, gaat dwalen en laat tenslotte met de moderne mens de Schriften los.
Christus wil ons niet losmaken de Schriften. Hij bindt ons juist vast aan Zijn eigen
Woord.

Onderzoekt de Schriften. We lezen van de gemeenteleden in Berea, dat zij ná de
prediking van Paulus zich met des te meer ijver op 't Schriftonderzoek wierpen,
onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Zij geloofden
alleen die prediking, die volkomen in overeenstemming was met Gods Woord: Ik heb
het zelf uit Zijnen mond gehoord. De Heere geve u en mij zulk een onbedwingelijke
ijver en lust!

Katwijk aan Zee, ds. A. Vlietstra

EEN GETUIGENIS
God de Heere heeft mij zo'n twee maanden geleden getrokken uit de duisternis tot
Zijn wonderbaar licht. En zoals u zegt: WAT EEN ONBESCHRIJFELIJK WONDER!!!!
Ik, verschrikkelijk ellendig door mijn zonden, en op het moment van mijn bekering
wel het ergst. Ik die naar God niet vroeg, maar koud en onverschillig was. Hij had
geen onrecht gedaan als Hij had gezegd: Nu is het genoeg, ik neem je weg uit dit
leven. Ik kan nog steeds niet bevatten dat dat niet is gebeurd! Hij zei: Het is genoeg,
de maat is vol, nu wil Ik dat je tot Mijn eer gaat leven! Ik ben christelijk opgevoed,
heb mijn hele leven onder het Woord gezeten, en natuurlijk waren er wel eens
momenten dat ik aangeslagen was, of dat ik besefte met mijn verstand dat het
anders moest worden. Maar zodra het maandag was, was ik het vergeten. Ik was
dan zelfs weer onverschillig, koud, met een hart nog harder als steen. Wat een
schuld! Maar ook mijn daadwerkelijke zonden, het leek wel of ik steeds dieper
wegzonk, het is zelfs zo erg geweest dat ik vlak voor mijn bekering overspel heb
gepleegd. Ik schaam mij zeer diep om dit te zeggen en ik zeg het ook niet voor u,
maar om te laten zien hoe groot Gods liefde en genade is dat Hij mij heeft gered.
Het was zo, een goede vriend, die ik als een broer beschouw, een jongen nog maar
van 18 jaar oud, echt een jongere van deze tijd: bezeten van zijn computer,
vrouwen, films en muziek kwam vlak voor mij tot bekering. Dat was zo
indrukwekkend, wat hij kon vertellen over zijn Verlosser en Zaligmaker. Ik was diep
onder de indruk, zo kende ik hem helemaal niet. Het werkte in mij zo'n groot gemis
en zo'n grote jaloersheid dat ik terstond de Heere ben gaan zoeken. En dat geheel
anders als in het voorheen.
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                 6
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744


 Wat ik in mijn bijbel las was voor mij. God sprak tegen mij. Hij werkte het in me
dat ik zo'n ontzettende schuld voelde over mijn zonden en dan zeker de zonden die
ik had bedreven tegen het 10e gebod. Ik wilde dat vergeten, het was eenmalig en
niet zo heel erg geweest in mijn ogen, en ik was zeker niet van plan om het aan mijn
man op te biechten. Wat niet weet wat niet deert. De zwaarte van mijn schuld werd
zo zwaar dat ik het ook ging belijden, op een gegeven moment drukte het zo zwaar
op me dat ik geheel ging instemmen met psalm 6. Maar tegelijkertijd werd de liefde
en rechtvaardigheid van God zo groot in mij dat ik het uitkermde: Heere, ik verdien
de hel, ik heb het zo verdiend, maar ik smeek u, vergeef mij, en doe mij dan weg
van voor U aangezicht. Maar mijn smeken en zuchten lieten de hemel onberoerd en
God zei me waarom. Er stond iets tussen Hem en mij in. Ik kreeg in mijn gedachten
Deuteronomium 5:21. Ik dacht dat ik krankzinnig werd, en dacht dat het van
mezelf kwam, ik wist niet eens of dat hoofdstuk en vers wel bestonden. Ik zocht het
op in mijn bijbeltje en op dat moment haalde God alles onder mijn voeten vandaan.
Er staat namelijk geschreven: En gij zult niet begeren uws naasten vrouw, en zult u
niet laten gelusten uws naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstmaagd, zijn os,
noch zijn ezel, nog iets wat uws naasten is.
Toen ervaarde ik wat u ook zegt. Wij proberen God aan onze kant te krijgen met van
alles en nog wat, maar Hij wil ons aan Zijn kant hebben. Daar stond beschreven
mijn grootste zonden die ik bedreven had, waar ik over wilde zwijgen. God ging mij
duidelijk maken dat ik het op moest gaan biechten bij mijn man, dat ik om
vergeving moest vragen, eer ik vergeving van Hem kon ontvangen. Dominee, dat
ging zo in tegen mijn eigen vlees, ik wilde het niet, wist echt niet hoe ik het had,
maar ik moest. De liefde van Christus drong mij. Het is zo'n strijd geweest, ik zal
het nooit vergeten. Ik heb het ook gedaan, met Gods hulp, want ik hou zielsveel van
mijn man, en ik ging hem zo ontzettend veel pijn doen. Ik dacht ook dat het me zou
opluchten als ik het verteld had, maar nee, Gods toorn verteerde mij en benam me
de adem. Het was zoals in psalm 6 vers 3 berijmd. Het waren moeilijke dagen, wat
had ik aangericht? Dat is niet te bevatten. Ik verdiende het om voor eeuwig om te
komen. Het grote wonder is dat ik vergeving ontving van mijn man, die was en is
ook gemeend, dat voel ik, en dat heb ik helemaal niet verdiend.
En het grote wonder is dat ik toen gebracht ben aan de voeten van het kruis. Er
was en is niets in mijzelf, ik ben zwart en stinkende van de zonden, maar op Gods
tijd, ik was inmiddels zo leeg en eenzaam, toen gaf Hij die intense vrede in mijn hart
die alleen van Hem kan zijn. Mijn zonden vergaf Hij, ze waren ook meteen weg, alsof
ze er nooit geweest waren. Hij zei tegen mij: Gij zijt schoon, mijn dochter, gij zijt
schoon. Ik zal er een eeuwigheid voor nodig hebben om die pure genade te
aanschouwen, aanbidden en gedenken.
Ik weet niet waarom, maar ik voelde mij gedrongen dit neer te schrijven, om te laten
zien hoe God nog werkt! Vooral onder jonge mensen, denk ik. Ik mag er meerdere
kennen. God onze Heere Jezus Christus verdient hiervoor alle lof, roem en
aanbidding. Wat is Hij goedertieren, groot, machtig en heilig. Laten we dagelijks,
zonder ophouden onze Vader prijzen en danken. Wat God doet is welgedaan. Ik, een
hoer, heb genade gevonden in Zijn ogen. En dat niet door mezelf, maar door Zijn
onuitsprekelijke wijsheid en goedheid. LOF ZIJ ONZE GOD! HIJ IS GOED!
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                7
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744

NIEUWS:
Beheerder HHK.eigenstart.nl stopt met startpagina.
Al vrij snel na de scheuring in 2004 is op particulier initiatief de website hhk.eigenstart.nl
ontstaan. Een bundeling van diverse zogenaamde links zijn hierop bijgehouden. Dat er een
behoefte hiervoor bestaat is af te lezen uit de bezoekstatistieken. Vooral voor de diverse ‘links’
naar de (audio) preken vinden veel waardering. Hoewel de uitstraling zo was dat het leek dat dit
onder verantwoording viel van de HHK is dit nooit het geval geweest en wij als beheerders van de
herstelhervormdekerk.nl hebben hierop ook nooit invloed op willen uitoefenen.

De beheerder van de hhk.eigenstart.nl heeft op de site te kennen gegeven te stoppen met het
beheer en gezocht naar een vervanger. Per 1 febr. 2007 zal genoemde site worden verwijderd.

HHK.eigenstart.nl           wordt           start.hersteldhervormdekerk.nl.

In goed overleg met de huidige beheerder van hhk.eigenstart.nl en de inmiddels gevonden nieuwe
beheerder is besloten de startpagina onder te brengen binnen de site van de Hersteld Hervormde
Kerk.nl. De voorkeur hiervoor komt, dat de gedachte bij veel gebruikers, dat de startpagina al
onder verantwoording viel van de website HHK. Door de pop-up reclame, (die overigens meestal
werd afgekocht) waarop geen invloed verder is uit te oefenen, is besloten de 'linken' te behouden
en  onder  te  brengen   in  een  sub  site  van   de  HersteldHervormdeKerk.nl.

We bedanken de beheerder van de hhk.eigenstart.nl voor zijn medewerking om op deze wijze zijn
vergaarde 'linken' aan ons over te dragen zodat de beheerder van de nieuwe startpagina hierop
verder                    kan                  bouwen.
De nieuwe startpagina is te vinden op http://www.start.hersteldhervormdekerk.nl .

Kerkdiensten van onze gemeente zijn ook          te  beluisteren  via  internet  op
http://audioserver.nl/stream/index.php?id=475

Hersteld Hervormde Gem. Rehobôth en de Herv. Gem. te Rijssen komen tot een
gezamelijke overeenstemming.

De Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth beschikt niet over een eigen kerkgebouw en maakt
thans op zondagmiddag gebruik van de Open Hof kerk en op de zondagavond van de Syrische
Orthodoxe kerk. Voor doordeweekse activiteiten wordt eveneens gebruik gemaakt van de beide
genoemde lokaliteiten en Jeruël. Bovendien leeft de wens om op zondagmorgen een kerkdienst te
kunnen houden. Dit kan op de genoemde locaties niet omdat deze dan in gebruik zijn. Het geheel
is niet bevorderlijk voor het gemeenteleven. Om deze reden is contact gezocht met het college van
kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente over een gezamenlijk gebruik van de Westerkerk.
Het college van kerkrentmeesters heeft dit verzoek besproken met de Algemene Kerkenraad.
Besloten is op het verzoek van Rehobôth in te gaan.
Beide colleges zijn dankbaar te kunnen meedelen dat in goed onderling overleg op hoofdlijnen het
volgende is overeengekomen:
· De Hervormde gemeente Rijssen blijft nog 5 jaar eigenaar van de Westerkerk; in deze periode
huurt de Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth de Westerkerk; gedurende deze periode blijft de
Hervormde Gemeente de kerk ook zelf gebruiken.
De Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth koopt de Westerkerk, levering vindt plaats over 5
jaar.
Er vindt komende maanden overleg plaats over de invulling van het gezamenlijk gebruik van de
kerk en de daarbij behorende zaken.
Er wordt naar gewerkt dat het gezamenlijk gebruik ingaat per 1 september 2007.
Voor beide partijen geldt het voorbehoud van goedkeuring door:
De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth en de Algemene Kerkenraad van
de Hervormde Gemeente
De toezichthoudende instanties binnen de kerken.

Een belangrijke overweging bij de Hervormde Gemeente is het uitgangspunt dat de kerk zo goed
mogelijk over de burgerlijke gemeente gespreid moet zijn. Op deze manier krijgt de kerk een plek
in de wijk en komt er bovendien binnen de wijk zaalruimte beschikbaar is voor catechese,
jeugdwerk en verenigingsactiviteiten. Ook is de Algemene Kerkenraad van mening dat met de
ontwikkeling van de toekomstige wijk Het Opbroek rekening moet worden gehouden.


Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .                         8
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl
Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor Scheveningen.
Kerkgebouw Thaborkerk Prins Mauritslaan 15
Scheveningen tel 070-3547744
BEROEPINGSWERK:

Beroepen
te Arnemuiden:
Ds. C.M. Visser te Boven-Hardinxveld.
(Beslissingsdatum D.V. 8 februari 2007)

te Urk
Ds. W.J. op 't Hof te Nederhemert
(beslissingsdatum D.V. 31 jan. 2007)


Bedankt
voor Middelharnis - Sommelsdijk
Ds. P.C. Hoek te Sint Annaland
WEBSITE:www.hersteldhervormdegemeentescheveningen.nl
Beheerders: Dhr. P.J. van Zaanen, Dhr. J.Post, Dhr.J.Knoester.
webbeheer info@hersteldhervormdegemeentescheveningen.nl
Kerkenraad Hersteld Hervormde Kerk gemeente Thabor .         9
Postadres P.J. van Zaanen tel 070-3550212 e-mail pvanzaan@xs4all.nl

								
To top