CONG VAN DAT NANGCAO by h7pc3hf

VIEWS: 14 PAGES: 3

									    VIỆN KHCN XÂY DỰNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   VIỆN THÔNG TIN, ĐT&TCH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:   / TT ĐT&TCH                     Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012
 V/v Đào tạo thí nghiệm viên phòng thí
nghiệm chuyên ngành xây dựng.

    Kính gửi: - Lãnh đạo các Sở XD, Giao thông, Nông nghiệp & PTNT;
           - Lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty xây dựng;
           - Lãnh đạo Ban QLDA các CT XD, GT, Thuỷ lợi, Thuỷ điện;
           - Lãnh đạo các phòng thí nghiệm chuyên ngành XD (LAS-XD);
           -Lãnh đạo các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.
    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, trong tháng 5,6/2012 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ
chức tại Hà Nội các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên, cụ thể như sau:

    1. Lớp đào tạo TNV về “Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của Vật liệu kim loại và liên kết hàn"
    a. Nội dung đào tạo:
    + Tầm quan trọng của công tác thí nghiệm vật liệu kim loại và mối hàn trong xây dựng và trong các ngành
công nghiệp khác;
    + Các tính chất cơ lý của vật liệu kim loại;
    + Phương pháp thử kéo kim loại;
    + Phương pháp thử uốn kim loại nguyên và kim loại có mối hàn;
    + Phương pháp thử kéo mối hàn;
    + Phương pháp thử kéo ống thép nguyên và ống thép hàn;
    + Phương pháp thử độ cứng kim loại;
    + Phương pháp xác định độ dai va đập ở nhiệt độ thường;
    + Phương pháp xác định giới hạn chảy quy ước;
    + Phương pháp xác định Môđun đàn hồi;
    + Phương pháp thử uốn và thử uốn lại thép cốt bê tông
    b. Thời gian học: 07 ngày, từ ngày 30/5/2012 (Thứ tư) học trong giờ hành chính. Đăng ký nhập học từ
14h00 ngày 29/5/2012 (Thứ ba).

    c. Kinh phí: 1.700. 000đ/người. (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

    2. Lớp Thí nghiệm viên nâng cao về tính cơ lý Đất trong phòng.
    a. Nội dung đào tạo:
    + Các khái niệm cơ bản về đất
    + Xác định các chỉ tiêu chống cắt của đất loại cát và đất loại sét bằng phương pháp thí nghiệm nén 3 trục
trong phòng thí nghiệm.
    + Phương pháp xác định hệ số thấm trong phòng được áp dụng đối với đất loại cát và đất loại sét có kết
cấu nguyên trạng hoặc kh«ng nguyªn tr¹ng ë trong phßng thÝ nghiÖm.

    b. Kết quả đào tạo:
    Sau khi hoàn thành khóa đào tạo học viên có thể làm được một số công việc cho thực hiện các phương
pháp thí nghiệm trên bao gồm:
    + Chuẩn bị mẫu đất và các thiết bị.
    + Thực hiện được các quy trình thí nghiệm
   + Tính toán kết quả và lập báo cáo kết quả.
   c. Đối tượng học: Các học viên đã qua đào tạo thí nghiệm về tính chất cơ lý của đất và làm việc tại phòng
LAS_XD trên 3 năm hoặc cán bộ có trình độ từ trung cấp xây dựng trở lên.
    d. Thời gian đào tạo: 10 ngày, từ ngày 07/6/2012 (Thứ Năm), học trong giờ hành chính. Đăng ký
nhập học từ 14h00 ngày 06/6/2012 (Thứ Tư).
    e. Kinh phí: 2. 500. 000đ/người (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

    3. Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về "Phương pháp phân tích Nước dùng cho xây dựng"

    a. Nội dung đào tạo:
    + Phân loại nước
    + Kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu
    + Dụng cụ và hóa chất dùng trong phân tích
    + Xác định các chỉ tiêu hóa học cơ bản
    b. Thời gian học: 07 ngày, Khai giảng vào tháng 6/2012
    c. Kinh phí: 1. 800. 000đ/người (một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

    * Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung –
Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
    Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu học đề nghị gửi danh sách đăng ký về Viện KHCN Xây dựng
trước thời gian nhập học 10 ngày (gọi điện thoại, FAX hoặc e-mail...) để Ban Tổ chức lớp học chuẩn bị in tài liệu
và làm các thủ tục phục vụ lớp học.
    Khi đến nhập học học viên cần mang theo 02 ảnh 3x4cm cho mỗi lớp để làm chứng nhận.
    Nơi ăn, ở học viên tự lo, Ban tổ chức chúng tôi có thể giúp liên hệ nơi ăn, ở chu đáo.
    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:
    Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
    * Địa chỉ: số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
    * Điện thoại: 04.62945110/37561360/ 0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359
    * E-mail: daotao.ibst@gmail.com
    * Website: www.ibst.vn

                                   Gi¸m ®èc
N¬i nhËn:
- Nh- trªn;
- L-u: VT, TT§T&TCH                              Th.S. TrÇn H÷u Quang

Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân đăng ký địa chỉ, điện thoại liên lạc đầy đủ để Ban tổ chức tiện cho việc liên hệ,
phản hồi được kịp thời.
                        Nội dung đăng ký:
      DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO DO VIỆN KHCN XD TỔ CHỨC

STT   Họ và     Ngày,     Quê    Trình độ   Đơn vị công   Địa chỉ liên   Tên Khóa
     tên    tháng, năm    quán    chuyên     tác      hệ, số DĐ,     đào tạo
            sinh            môn              EMAIL

1

2

								
To top