Jaaragenda Onderweg 2011 2012 definitief

Document Sample
Jaaragenda Onderweg 2011 2012 definitief Powered By Docstoc
					               DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL
              Protestantse Wijkgemeente te ’s-Gravenhage
                www.duinzichtkerkvredeskapel.nl
Van Hogenhoucklaan 89                                 Malakkastraat 1 - 3
2596 TC ‘s-Gravenhage                                2585 SG ’s-Gravenhage
                 JAARPROGRAMMA 2011 - 2012
                ‘ZOEKTOCHT NAAR GOD’
  Van enkele activiteiten worden de precieze data pas in de loop van het seizoen vastgesteld.
          Lees daarom ook de aankondigingen in Onderweg dit jaar.
START

Startzondag: “Zoektocht naar God: Wat brengt     De “ware” vertaling
je in beweging?” Voor jong en oud.          “Zoektocht naar Bijbelvertaling”. Vanuit het
Na de dienst koffie en taart; “ateliers”; lunch.   Grieks en zes Nederlandse Bijbelvertalingen
Voorganger: ds. J.C. van Dongen m.m.v.        lezen we, om de tafel, teksten die we bezien
       gemeenteleden              qua taal, inhoud en achtergrond. Bijbelteksten
Locatie:   Duinzichtkerk              zijn aanwezig. Kennis van Grieks is niet nodig.
Datum:    Zondag 4 september 2011         Leiding: drs. Tine Suttorp - classica
Tijd:    10.00 uur                ds. Henk van Laren – therapeut en theoloog en
                           ds. Casper van Dongen – wijkpredikant.
Startavond: “Zoektocht naar Jodendom” met       Locatie: Duinzichtkerk
rabbijn Marianne van Praag.              Data:   de maandagen
Marianne van Praag woont in onze wijk en is      2011:   10 oktober, 21 november
sedert enige jaren rabbijn van de Liberaal Joodse   2012:   23 januari, 19 maart
Gemeente m.n. in een aantal kleine gemeentes in    Tijd:   20.00 uur
het midden en oosten van het land. Haar kijk op
het Jodendom is onorthodox, open en een        Het Psalmgebed: “Zoektocht naar God via het
eyeopener voor wie op zoek is naar “God”. Een     maken van gebeden”.
mooie start.                     Iedereen kan, gelovig of niet, aan de hand van
Locatie: Duinzichtkerk                een Psalm – de oudste Joodse en Christelijke
Datum: Woensdag 14 september 2011           bron van gebed – zelf een gebed maken. Een
Tijd:  20.00 uur                  beproefde, door ds. Van Dongen ontwikkelde
                           methode, die werkt en enorme inspiratie geeft.
BIJBEL EN SPIRITUALITEIT               Leiding: ds. J.C. van Dongen
                           Locatie: Duinzichtkerk
Bijbelkring                      Data:   de maandagen
“Zoektocht met het oog op zondag”. We lezen een         17 en 24 oktober, 7 november 2011
Bijbelgedeelte dat een komende zondag ook in de    Tijd:   20.00 - 22.00 uur
kerk klinkt en zoeken met elkaar naar diepere
betekenis.                      Russisch Orthodoxe Spiritualiteit rondom
Leiding: ds. J.C. van Dongen en ds. C. van Duinen   iconen. Olga Fransen ontvangt een kleine groep
Locatie: Duinzichtkerk                belangstellenden (max. 8 personen) om iets over
Data: de donderdagen                 haar bijzondere iconen te vertellen.
2011: 13 en 27 oktober, 17 november,         Contactpersoon:
     8 december                 Olga Fransen, tel. 324 10 30,
2012: 19 januari, 9 februari, 8 en 22 maart,     e-mail: olga.fransen@hetnet.nl
     19 april, 3 mei               Data:   dinsdag 18 oktober 2011en
Tijd:  10.00 – 11.30 uur                   zaterdag 26 november 2011
                           Tijd:   10.00 uur – 12.00 uur
“Wandelen over het water”              Locatie: Duinzichtkerk
Het gelijknamige boekje van ds. Carel ter Linden   Datum: Maandag 16 januari 2012
maakte vele tongen los: wat is ‘waar’, ‘echt     Tijd:  20.00 uur
gebeurd’, enz.? Ds. J.C. van Dongen gaat er
verder op in.                    Bijbel en kunst, “zoektocht naar Bijbel en
Leiding:   ds. J.C. van Dongen          kunst”. De dia’s van Paul Prakken van diverse
Locatie:   Duinzichtkerk             ‘grote’ schilderijen samen met de theologische
Datum     Maandag 6 februari 2012        achtergrond van ds. Casper van Dongen openen
Tijd:     14.00 uur               wellicht innerlijke vergezichten op zoek naar
                           God.
‘Leergesprek’ voor 30-ers en 40-ers         Locatie: Duinzichtkerk
Verdieping en samen ‘bijleren’ over de vragen    Datum: Donderdag 16 februari 2012
van geloof en theologie; bedoeld voor ‘jongere’   Tijd:   20.00 uur
gemeenteleden die op een kritische en intelligente
                           Huiskamerbijeenkomsten.
manier willen doordenken over het geloof.
                           “Zoektocht naar de essentie van het leven” over
Wisselend bij mensen thuis op
                           een boek van Frédéric Lenoir.
donderdagavonden, vanaf januari 2012. O.l.v. ds.
                           Contactpersoon:
Corrie van Duinen. Wil je hierover meer weten,
                           Olga Fransen, tel. 324 10 30,
meld je dan bij Alie Timmer, email:
                           e-mail: olga.fransen@hetnet.nl
alie.kortleve@planet.nl (telefoon: 3284246) Een
                           Data: de dinsdagen
gedetailleerde uitnodiging volgt dan per email.
                               24 januari, 21 februari en 20 maart 2012
                           Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Hoe vieren wij Pasen…
Een avond met liturg en tekstdichter Sytze de    MARIENBRUNN
Vries over de Paascyclus, in de week
voorafgaand aan de ‘Stille Week’. Bedoeld voor    In onze zustergemeente Leipzig-Marienbrunn is
alle gemeenteleden.                 men na de ‘Wende’ evengoed op zoek naar God
Locatie:   Duinzichtkerk              in een sterk veranderende context van leven.
Datum:    Woensdag 28 maart 2012         Tijdens het bezoek van gemeenteleden uit
Tijd:    20.00 uur                Marienbrunn aan Den Haag gaat het over het
                           diaconaat als basale vorm en zoektocht naar ….
KUNST EN HERVORMING                 U bent op beide ‘leer’ochtenden welkom.
                           Locatie: Duinzichtkerk
Rabindranath Tagore 150 jaar.            Vrijdag 30 september 2011
‘Zoektocht naar Hervorming’             Drs. Ineke Bakker – v.m. secretaris Raad van
Op Hervormingsdag: een Indiase ‘Hervormer’:     Kerken in Nederland, nu directeur van STEK,
beroemd dichter en Nobelprijswinnaar Tagore     over “Diaconale uitdagingen in een tijd van
werd 150 jaar geleden geboren in Calcutta.Victor   globalisering”. Tijd: 10.00 uur
van Bijlert, v.m. docent te Calcutta en kenner van  Zaterdag 1 oktober 2011
deze Indiase ‘Hervormer’, vertelt over hem, zijn   Prof. Turre (Leipzig) “Die diakonische
werk en achtergrond.                 Verantwortung der Kirchengemeinde”
Locatie:    Duinzichtkerk             (Nederlandse vertaling aanwezig)
Datum:     Maandag 31 oktober 2011        Tijd: 10.00 uur (kerk open 09.30 uur)
Tijd:     20.00 uur               Vrijdag 30 september 2011
                           Een gezamenlijke gemeentemaaltijd.
Isaac Israels, “Zoektocht naar kunst”        Tijd: 19.00 uur
Willemien de Vlieger-Moll organiseert zomer
2012 vier tentoonstellingen en schrijft een     OECUMENE
begeleidend boek met de titel “Isaac Israels in   Taizéviering: de Taizé-liturgie heeft vanuit de
Den Haag”.                      communauteit van Taizé de wereld veroverd en
Via een powerpoint presentatie laat zij u kennis   spreekt ook jongeren zeer aan in hun zoektocht
maken met deze Hollandse Impressionist.       naar God.
Locatie: Christus Triumfatorkerk           ‘s-Morgens 10.00 uur
Data: de zaterdagen                 Woensdag 28 maart, maandag 21 mei en
     24 september 2011 (Vredesweek)       donderdag 23 augustus 2012.
     21 januari 2012 (Gebedsweek eenheid)
Tijd:  17.00 uur                 Locaties, inhoud en mogelijkheid om u op te
                          geven volgen nog in Onderweg.
St. Egidio: de St. Egidio-beweging heeft m.n. in
Antwerpen bijzondere ervaringen, sociaal en     ZOEKTOCHT MET HUUB OOSTERHUIS
spiritueel, te weeg gebracht. Mevr. dr. Hilde
Kieboom is er als een moeder Terésa bij       Bijzonder dat hij om de paar jaar bij ons in de
betrokken.                     Vredeskapel komt om ons via zijn dichterlijke
Locatie:    Christus Triumfatorkerk       gaven met stem en muziek dichter bij God te
Datum:     Zie Onderweg             brengen. Altijd een bijzondere ervaring.
Tijd:     20.00 uur              Locatie: Vredeskapel
                          Data:   Maandag 12 maart 2012
GEMEENTEAVONDEN                   Tijd:   20.00 uur

Over het nieuwe kerkelijke beleid in wijk en    MAALTIJDGROEP VREDESKAPEL
stad en over Vorming en Toerusting. Hoe       De eerste maandag van de maand wordt een
verder? Uw inspraak is erg belangrijk voor de    voortreffelijke maaltijd georganiseerd. Van jong
toekomst.                      tot oud, iedereen is welkom.
Locatie:   Duinzichtkerk             Contactpersonen: Caroline Wassenaar en Hans
Datum:    Donderdag 6 oktober 2011        ter Schegget, tel. 06-40937771
Tijd:    20.00 uur               Prijs: ca. € 3,50
                          Locatie: Wijkgebouw Vredeskapel,
Over studieverlof ds. C. van Duinen               Malakkastraat 7
Zojuist terug van haar studieverlof in Amerika,   Data:    de maandagen
een verslag over haar zoektocht.          2011:    5 september, 3 oktober,
Locatie:   Duinzichtkerk                   7 november, 5 december
Datum:    Donderdag 17 november 2011      2012:    2 januari, 6 februari,
Tijd:     20.00 uur                     5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni
                          Tijd:    18.00 uur
À DIEU MET DS. VAN DONGEN
                          JEUGDWERK
Op 9 september 2012 gaat ds. Casper van Dongen
met emeritaat. Zijn ‘Credo’ laat zich samenvatten  Basiscatechese: voor kinderen in groep 7 en 8
onder: “Ik geloof in God en houd van mensen”.    Kennismaken met de kerk en het christelijk
Van hieruit bedreef hij vanaf 1989 in onze     geloof; vanaf 26 oktober wekelijks, steeds op
gemeente pastoraat en theologie. In een zestal à  woensdagavond in de Duinzichtkerk, van 19.15
Dieu-gesprekken (drie ’s avonds en drie       – 20.00 uur, met ds. Casper van Dongen (herfst
‘s morgens) op diverse plekken in de gemeente    2011) en ds. Corrie van Duinen (2012). Voor
(in de kerkgebouwen of aan huis) wil hij      ouders is er een informatie-avond in september.
theologisch en pastoraal vanuit zijn        De uitnodiging daarvoor volgt. U kunt zich ook
interessegebieden een laatste ‘ronde’ met u doen.  aanmelden, of meer informatie vragen bij
                          jeugdouderling Volkert Ebbink, email:
De data zijn bekend:                volkert_ebbink@hotmail.com (telefoon: 06-
’s-Avonds 20.00 uur                 18223702).
Maandag 27 februari, donderdag 26 april en
woensdag 18 juli 2012.               12-jaar moment 2012 – voorzien voor zondag
                          1 juli 2012 in de Duinzichtkerk.
                          Meer informatie en uitnodigingen volgen t.z.t.
                          Onder leiding van ds. Corrie van Duinen.
“Tieners in gesprek”: voor jongeren van 12-15      Kinderen en avondmaal….
jaar                          Op het moment dat in de kerk ook kinderen
Doorpraten over wat je belangrijk vindt in het     welkom zijn aan het avondmaal wordt ook een
leven; 3x 3 bijeenkomsten, op woensdagavonden      eenvoudige ‘kindercatechese’ zinvol om met
van 20.30 – 21.15 uur in de Duinzichtkerk, met     kinderen door te praten over wat dat dan is,
Ds. Casper van Dongen (herfst 2011) en ds.       avondmaal vieren. Het is de bedoeling om twee à
Corrie van Duinen. In de herfst op 2, 9 en 16      drie bijeenkomsten hierover te organiseren voor
november. Meer informatie bij Volkert Ebbink,      ouders en kinderen vanaf ongeveer 6 jaar (als ze
email: volkert_ebbink@hotmail.com (telefoon:      een beetje kunnen lezen). Voorzien voor de
06-18223702).                      eerste helft van 2012. Informatie hierover volgt
                            t.z.t.. Onder leiding van ds. Corrie van Duinen.
12+ club – een paar keer per jaar samen iets
leuks doen….
met Volkert Ebbink en Frank Beumer Jr. Wie
zijn/haar emailadres meldt bij Volkert krijgt een
uitnodiging!
email: volkert_ebbink@hotmail.com (telefoon:
06-18223702).

Kerkdiensten:
Duinzichtkerk    Van Hogenhoucklaan 89 - 91:    Zondagsdienst: 10.00 uur
Vredeskapel     Malakkastraat 1 – 3:       Zondagsdienst: 10.30 uur
In beide kerken: Crèche voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de kerkdienst. Kindernevendienst voor
kinderen van 4-12 jaar. Autodienst voor kerkbezoek op zondag: tel. 355 95 38 of 06-171 30 946

Kerkelijk bureau Duinzichtkerk/Vredeskapel:
Mw. H.L.M. Kranenburg-v.d. Pal, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 324 57 78
E-mail: duinvre@xs4all.nl; geopend: ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur.

Kosterij:
Duinzichtkerk:   Peter en Susan Kalkman,
          Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC Den Haag, tel. 324 57 74
          E-mail: kosterijduinzichtkerk@live.nl
Vredeskapel:    Riek de Jong, Malakkastraat 1, 2585 SG Den Haag, tel. 355 82 12

Organisten:
Duinzichtkerk:   Cantororganist Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda

Vredeskapel:    Organist Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag

Predikanten en Diaconaal Opbouwwerker:
Ds. J.C. van Dongen                     Telefoon: (werkadres) 070 - 324 99 00
Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC DEN HAAG           E-mail: casper.van.dongen@12move.nl
Ds. Van Dongen is in de regel telefonisch bereikbaar van 9.00 – 9.30 uur.

Ds. C. van Duinen                      Telefoon: 070 - 887 94 10
Malakkastraat 5, 2585 SG DEN HAAG              E-mail: dsvanduinen@ziggo.nl
Telefonische spreekuren dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en woensdag t/m vrijdag van 14.00 – 14.30 uur.

Diaconaal opbouwwerker mevrouw Aklil Getachew        Telefoon 070 - 318 16 16
p/a STEK, Postbus 371, 2501 CJ DEN HAAG           E-mail: agetachew@steknet.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:6/21/2012
language:Dutch
pages:4