Docstoc

The Production of Organic Compounds from Expired Dried Longan .. - PowerPoint

Document Sample
The Production of Organic Compounds from Expired Dried Longan .. - PowerPoint Powered By Docstoc
					                                                    ้
                        การผลิตสารประกอบอินทรีย์จากลาไยอบแห้ งหมดอายุผสมกากนาตาล
                              ด้ วยจุลนทรีย์ 15 สายพันธ์ ุในสภาวะตั้งนิ่ง
                                  ิ
                           (The Production of Organic Compounds from Expired Dried Longan Mixed with Molasses
                                     Using 15 Microbial Strains in Static Condition)
                                                                                                 ตติยา คาทิพย์ , ฐิติพร ก้านบัว, พนิตนันท์ สิ ทธิมูล, นพพล เล็กสวัสดิ์


                                                               บทคัดย่อ
     ้ ิ                ้ ่         ิ         ่                                                  ี              ่ ่     ่
การเพาะเลียงจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ ในสภาวะตังนิงระดับ 100 มิลลิลตร เป็ นเวลา 48 ชัวโมง อุ ณหภูม ิ 25.6 องศาเซลเซียส ทีใ่ ช้แหล่งอาหารคาร์ บอนเป็ นลาไยอบแห้งหมดอายุผสมกากน้าตาล และไม่มการเติมแหล่งอาหารไนโตร-เจนอืนเพิมเติม เพือตรวจสอบความสามารถในการผลิต
สารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ทีระดับสูงสุด พบว่า Saccharomyces cerevisiae TISTR 5606 ผลิตเอทานอลและกลีเซอรอลได้ 38.4  1.3 และ 4.51  0.16 กรัมต่อลิตร Zymomonas mobilis TISTR 405 ผลิตกรดแลกติกได้ 3.93  0.15 กรัมต่อลิตร
               ่
Escherichia coli TISTR 1261 ผลิตกรดซิตริกและกรดฟอร์มกได้ 29.1  1.7 และ 2.92  0.99 กรัมต่อลิตร และ Candida utilis TISTR 5001 ผลิตกรดโพรพาโนอิกได้ 7.71  0.39 กรัมต่อลิตร
                             ิ


     บทนำ                                                                    ผลกำรทดลอง
              ้
       ลาไยอบแห้งทังเปลือกปี 2546 – 2547 มูลค่ากว่า 300 ล้านบาทยังคงตกค้างอยู่ในคลังขององค์การตลาดเพือ       ่
                            ้                 ั     ่
 เกษตรกร (อตก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) รวมทังสิ้นประมาณ 67,000 ตัน โครงงานวิจยนีเ้ ป็ นหนึงในความพยายาม ทีจะ   ่
                           ิ
 ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยศึกษาความสามารถของจุลนทรีย์ 15      สายพันธุ์ ในการผลิตสารอินทรีย์หลากชนิดรวมถึง R-
                        ้                    ้        ้  ่ี
 phenylacetylcarbinol (PAC) ทีใ่ ช้เป็ นสารตังต้นในการผลิตยา ephedrine ด้วยการเพาะเลียงในอาหารเลียงเชื้อทีมองค์ประกอบ
                   ่                    ั ่
 เป็ นสารสกัดจากลาไยอบแห้งเน่าเสียทีตกค้างในคลังและกากน้าตาล ข้อมูลจากงานวิจยทีนาเสนอนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการคัดเลือกสาย
     ิ                        ่
 พันธุ์จุลนทรีย์ทเี่ หมาะสมสาหรับการผลิตระดับ 1,500 ml เพือศึกษาจลนพลศาสตร์และผลิตมวลเซลล์สาหรับกระบวนการไบโอทรานส์
      ่ ่                     ่ี   ั
 ฟอร์เมชันเพือผลิต PAC จากไพรูเวตและ เบนซาลดีไฮด์ ทีทมงานวิจยของเรากาลังดาเนินการศึกษาอยู่
     วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง
       ิ       ึ
     จุลนทรีย์ทใี่ ช้ศกษา 5 ชนิด (Candida utilis, Escherichia coli, Klebsiella sp., Saccharomyces cerevisiae และ
                                      ้
 Zymomonas mobilis) รวม 15 สายพันธุ์ แล้วทาการฆ่าเชื้ออาหารเลียงเชื้อแต่ละชนิด (nutrient broth, yeast และ
                    ้   ่ี                    ้      ้
 Zymomonas media)และอาหารเลียงเชื้อทีมสารสกัดจากลาไยอบแห้งผสมกากน้าตาล จากนันทาการเพาะเลียงกล้าเชื้อและเพาะเลียง    ้
                      ่ ่                              ่
 อาหารเลี้ยงเชื้อเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 48 ชัวโมงทีอุณหภูม ิ 25.6 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างที่ 0 และ 48 ชัวโมง โดยหยุ ดการ
            ิ
 เจริญเติบโตของจุลนทรีย์ด้วยการแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลว และเก็บตัวอย่างที่ -20 องศาเซลเซียส สาหรับการวิเคราะห์นาตัวอย่างมา
        ่ ่                       ่    ่                ่
 ละลายแล้วปันเหวียง ณ 2,822×g เป็ นเวลา 15 นาที ด้วยเครืองหมุนเหวียงเก็บตะกอนเซลล์และส่วนของเหลวเพือวิเคราะห์
                                                                  รูปที่ 1 ความเข้มข้นน้าตาล มวลชีวภาพแห้ง เอทานอล สัดส่วน รูปที่ 2 ความเข้มข้นกรดอินทรีย์ กลีเซอรอล ค่า pH ปริมาณของแข็งที่
                                                                                                        ั้                       ิ
                                                                  การ ผลิตมวลชีวภาพและเอทานอลต่อน้าตาลทังหมดทีใ่ ช้ไป (YX/S และ ละลายน้าได้ทงหมด ค่าความทึบแสง และความเข้มข้นโปรตีน สาหรับจุลนทรีย์
                                                                                        ้
                                                                                                               ่        ้    ่
                                                                  YP/S) สาหรับจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ ทีเ่ วลาเริมต้นและหลังเลียง 48 15 สายพันธุ์ ทีเ่ วลาเริมต้นและหลังเพาะเลียง 48 ชัวโมง
                                                                          ิ               ่      ้
                                                                   ่
                                                                  ชัวโมง
                                                                          วิจำรณ์และสรุป
                                                                            ั    ิ   ี่          ้      ่         ่
                                                                       ผลการวิจยพบว่าจุลนทรีย์ทสามารถใช้น้าตาลทังสามชนิดได้มากทีสุดในเวลา 48 ชัวโมง คือ E. coli TISTR 1261 โดยเหลือ
                                                                 ความเข้มข้นน้าตาลทังหมดเพียง 3.75  0.13 กรัมต่อลิตร ตามด้วย S. cerevisiae TISTR 5606 (13.6  0.6 กรัมต่อลิตร)
                                                                           ้
                                                                 และ S. cerevisiae TISTR 5020 (43.3  2.2 กรัมต่อลิตร) โดย E. coli ผลิตกรดซิตริก ในขณะทียสต์ S. cerevisiae ทังสองสาย
                                                                                                                  ่ี        ้
                                                                 พันธุ์ผลิต เอทานอล การผลิตเอทานอล จุลนทรีย์ทดทสุดสามอันดับแรก คือ S. cerevisiae TISTR 5606 (38.4  1.3 กรัมต่อ
                                                                                      ิ   ี่ ี ี่
                                                                 ลิตร), S. cerevisiae TISTR 5020 (28.8  2.2 กรัมต่อลิตร) และ Z. mobilis TISTR 405 (12.0  0.8 กรัมต่อลิตร) ทีม ี        ่
                                                                                                                            ิ   ี่
                                                                 ค่าสัดส่วนการผลิตเอทานอลในระดับสูงใกล้เคียงหรือเทียบเท่าค่าในทางทฤษฎี จะเห็นได้ว่า S. cerevisiae TISTR 5606 เป็ นจุลนทรีย์ทม ี
                                                                          ่           ิ                          ้ ่     ้       ้
                                                                 ความสามารถสูงทีสุดจากการคัดเลือกจุลนทรีย์ 15 สายพันธุ์ ในการผลิตเอทานอลภายใต้สภาวะตังนิง สาหรับการเพาะเลียงในอาหารเลียงเชื้อที่
                                                                                             ี   ่
                                                                 ประกอบไปด้วยลาไยอบแห้งหมดอายุผสมกากน้าตาล และไม่มการเพิมเติม แหล่งอาหาร ไนโตรเจนอืน    ่
     กิตติกรรมประกำศ                                                              เอกสำรอ้ ำงอิ ง
                                                                  Fresh Plaza. 2007. http://www.freshplaza.com/news_detail.asp? id=9313 (accessed 06/12/07).
      ั                ั                        ั
  ทีมงานวิจย ขอขอบคุ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจย (สกว.) ฝ่ าย
                                                                  Hildebrandt, G. and W. Klavehn. 1932. Verfahren zur Herstellung von 1-1-Phenyl-2-methylamino-propan-1-ol.
                                  ั         ้
 อุตสาหกรรม สานักงานโครงการ IRPUS ประจาปี 2551 ทีไ่ ด้สนับสนุนทุนวิจย (R51D03005) ในครังนี้
                                                                  German patent 548 459.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:47
posted:6/21/2012
language:Thai
pages:1