VanLuong.Blogspot.Com_22807 by bvl91

VIEWS: 0 PAGES: 88

									   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                    Môc lôcLêi më ®Çu        4                  Ch-¬ng I

  Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
                    mÆt

              trong nÒn kinh tÕ

1.1. Tæng qu¸t vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
(Thanh to¸n qua

Ng©n hµng- Kho b¹c Nhµ n-íc) ......................
5

1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt .....................................
5

1.1.2. ý nghÜa cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ......................
5

1.1.3. §iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng tham gia thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt... ...........................
6

1.1.4. Tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng trong thanh to¸n
..6                    1
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


1.1.5. Thñ tôc më vµ sö dông tµi kho¶n tiÒn göi
..7

1.2. C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
..8

1.2.1. Thanh to¸n b»ng SÐc
..8

1.2.2. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm chi- chuyÓn tiÒn .. 14

1.2.3. Thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm thu ............... 17

1.2.4. Thanh to¸n b»ng th- tÝn dông ............... 19

1.2.5. Thanh to¸n b»ng Ng©n phiÕu thanh to¸n ...... 20

1.2.6. Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n ............. 22

1.3. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt ë n-íc ta ..................................... 23

1.3.1. Nh÷ng quy ®Þnh chung ....................... 23

1.3.2. Quy ®Þnh ®èi víi ng-êi chi tr¶ (Ng-êi mua) . 24

1.3.3. Quy ®Þnh ®èi víi ng-êi thô h-ëng (Ng-êi b¸n)
24

1.3.4. Quy ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng ................. 25

1.4. Yªu cÇu ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c thÓ thøc
thanh to¸n kh«ng dïng

tiÒn mÆt ë ViÖt nam hiÖn nay ...................... 25
                    2
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                Ch-¬ng II

Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
                 mÆt t¹i

   chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a

2.1. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng
§èng §a ........................................... 27

2.1.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi               ®Þa
bµn quËn §èng §a .................................. 27

2.1.2. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng
th-¬ng §èng §a .................................... 27

2.1.3. M« h×nh bé m¸y tæ chøc ..................... 28

2.2. C¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng
th-¬ng §èng §a .................................... 29

2.2.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ..................... 29

2.2.2. Ho¹t ®éng sö dông vèn ...................... 30

2.2.3. C«ng t¸c thanh to¸n ........................ 30

2.2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ............... 31

2.3. C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt .. 31

2.3.1. Tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt .... 31

2.3.2. Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt ............................... 33

2.3.2.1. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc ............. 34                   3
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


2.3.2.2. ThÓ thøc thanh to¸n b©õng uû nhiÖm chi –
chuyÓn tiÒn ....................................... 36

2.3.2.3. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu .... 37

2.3.2.4. ThÓ thøc thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh
to¸n .............................................. 38

2.3.2.5.   C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh¸c ............ 38

2.4. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng c¸c thÓ thøc
thanh to¸nkh«ng dïng tiÒn mÆt ..................... 39

               Ch-¬ng III

 Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn më réng vµ hoµn thiÖn
                  c¸c

thÓ thøcthanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë Chi nh¸nh

       Ng©n   hµng C«ng th-¬ng §èng §a

3.1. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt

 ë n-íc ta trong thêi gian tíi .................... 41

3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ më réng
ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng

dïng tiÒn mÆt ..................................... 42

3.2.1. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n, n©ng cao
tr×nh ®é c¸n bé Ng©n hµng ......................... 43

3.2.2. KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng më tµi kho¶n c¸
nh©n qua ®ã më réng viÖc


                   4
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thanh to¸n qua tµi kho¶n c¸ nh©n .................. 43

3.2.3. §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc ....................... 44

3.2.4. Hîp lý ho¸ qu¸ tr×nh thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt theo h-íng tiÖn

dông cho kh¸ch hµng ............................... 44

3.2.5. NghÖ thuËt kinh doanh (Marketing Ng©n hµng) 45

3.3. Mét sè kiÕn nghÞ ............................. 45

3.3.1 §èi víi    Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam vµ
ChÝnh phñ ......................................... 45

3.3.2 §èi víi Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam ...... 46

KÕt luËn .......................................... 48
                   5
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                 Lêi më ®Çu

    Sau 15 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña
§¶ng vµ Nhµ n-íc, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng
chuyÓn biÕn tÝch cùc, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ
nhanh, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n
d©n ngµy mét n©ng cao, l¹m ph¸t ®-îc k×m chÕ, nÒn
kinh  tÕ   tho¸t   khái   t×nh   tr¹ng   khñng    ho¶ng    kÐo
dµi…Gãp phÇn trong thµnh qu¶ ®ã cã sù nç lùc kh«ng
nhá cña ngµnh Ng©n hµng. Ng©n hµng víi chøc n¨ng
®Æc biÖt quan träng lµ trung t©m tiÒn tÖ, tÝn dông
vµ thanh to¸n ®· t¸c ®éng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña ®êi
sèng kinh tÕ - x· héi. Nh÷ng ®ãng gãp cña Ng©n hµng
ViÖt Nam cho ®Êt n-íc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt vµ
®-îc mäi ng-êi nh×n nhËn. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng
cña Ng©n hµng cã t¸c ®éng nh¹y bÐn ®èi víi nÒn kinh
tÕ lµ ho¹t ®éng thanh to¸n qua Ng©n hµng (Thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt).

    Do nhËn thøc ®-îc vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña
c«ng t¸c thanh to¸n, trong nh÷ng n¨m qua                    Ng©n
hµng Nhµ n-íc ®· ban hµnh nhiÒu chñ tr-¬ng, quy
chÕ më réng c¸c quan hÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt, gãp phÇn c¶i thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, æn
®Þnh l-u th«ng tiÒn tÖ, t¹o dÇn thãi quen sö dông
c«ng cô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.

    ViÖc thùc hiÖn ®Èy m¹nh c«ng t¸c thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· ®¹t ®-îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶
quan.Tuy nhiªn ®©y lµ nghiÖp vô ®a d¹ng, phøc t¹p,
nhÊt lµ trong thêi ®¹i kinh tÕ th«ng tin vµ kinh tÕ
tri thøc ®ang dÇn chiÕm -u thÕ nªn nã cßn cã nhiÒu

                     6
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tån t¹i cÇn ph¶i söa ®æi,bæ sung kÞp thêi nh»m mang
l¹i hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. Do vËy trong qu¸
tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu trªn thùc tÕ t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a, nhËn thøc vÒ
tÇm quan träng cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
trong nÒn kinh tÕ, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p
më réng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng
§èng §a”.

  Víi nhËn thøc cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ,
kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt, thêi gian thùc tËp vµ
ph¹m vi nghiªn cøu cã h¹n nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. V× vËy em kÝnh mong sù
tham gia chØ dÉn cña ThÇy §Æng Ngäc §øc, c¸c thÇy
c« gi¸o bé m«n vµ Ban l·nh ®¹o, tËp thÓ CBCNV chi
nh¸nh NHCT §èng §a gióp ®ì bæ sung nh÷ng ý kiÕn
quý b¸u ®Ó ®Ò tµi cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n.

  Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi ®-îc
chia lµm 3 ch-¬ng:

  Ch-¬ng I:     Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ.

  Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a.

  Ch-¬ng III:      Gi¶i ph¸p më réng vµ hoµn thiÖn
c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
                   7
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                  Ch-¬ng I

   Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng
         tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ1.1 Tæng qu¸t vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
(Thanh to¸n qua Ng©n hµng – Kho b¹c Nhµ n-íc)

1.1.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt

  Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ viÖc thanh
to¸n kh«ng cã sù xuÊt hiÖn cña tiÒn mÆt. Hay nãi
c¸ch kh¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ sù vËn
®éng cña tiÒn tÖ th«ng qua chøc n¨ng chu chuyÓn
thanh to¸n gi÷a c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong nÒn
kinh tÕ b»ng c¸ch trÝch chuyÓn vèn tiÒn tÖ tõ tµi
kho¶n ng-êi nµy sang tÇi kho¶n ng-êi kh¸c hoÆc
b»ng c¸ch bï trõ lÉn nhau th«ng qua vai trß trung
gian cña ng©n hµng th-¬ng m¹i hoÆc c¸c tæ chøc tÝn
dông kh¸c.

  C¸c doanh nghiÖp,c¬ quan, tæ chøc, ®oµn thÓ,
®¬n vÞ vò trang, c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng-êi n-íc
ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt nam gäi chung
lµ ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®-îc quyÒn lùa chän Ng©n hµng
®Ó më tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n.

  C¸c ®în vÞ dù to¸n Ng©n s¸ch nhµ n-íc më tµi
kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ n-íc.
                   8
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸
nh©n cã thÓ cã quan hÖ thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ
dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n-íc.

  C¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ cã tµi kho¶n tiÒn göi
t¹i Ng©n hµng gäi chung lµ chñ tµi kho¶n.

  Chñ thÓ tham gia trong quan hÖ thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt kh«ng chØ bao gåm ng-êi mua vµ
ng-êi b¸n nh- thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt mµ cßn cã
c¶ Ng©n hµng hoÆc      Tæ chøc tÝn dông kh¸c ®ãng vai
trß trung gian thanh to¸n. Do ®ã tèc ®é thanh to¸n
nhanh hay chËm phô thuéc rÊt lín vµo ho¹t ®éng cña
c¸c tæ chøc nµy.

1.1.2 ý nghÜa cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

  Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ g¾n
liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ. Khi
nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ch-a ph¸t triÓn, viÖc trao
®æi víi sè l-îng nhá, trªn mét ph¹m vi hÑp th×
tiÒn mÆt ®-îc sö dông hÕt søc tiÖn lîi nhê vµo sù
gän nhÑ, dÔ vËn chuyÓn…Khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸
ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, viÖc trao ®æi hµng ho¸
®a d¹ng, víi khèi l-îng lín trªn b×nh diÖn réng
th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt trë nªn khång
cßn phï hîp, ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ.             NÒn kinh tÕ
thÞ tr-êng ®ßi hái ho¹t ®éng thanh to¸n ph¶i ®¶m
b¶o hiÖu qu¶ cao thÓ hiÖn ë thêi gian thanh to¸n
nhanh, ®é tin cËy cao, chi phÝ giao dÞch thÊp, rñi
ro Ýt nhÊt.

  Tæ chøc tèt viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt sÏ cã t¸c dông tÝch cùc vÒ nhiÒu mÆt:
                   9
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Lµm gi¶m ®-îc chi phÝ in Ên, b¶o qu¶n, vËn
chuyÓn tiÒn mÆt.

  Nhê c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt mµ
c¸c kh¸ch hµng ë xa nhau vÉn cã thÓ thanh to¸n
tiÒn hµng ho¸ dÞch vô nhanh chãng thay v× ph¶i mÊt
nhiÒu thêi gian ®Ó vËn chuyÓn tiÒn mÆt. Cã thÓ nãi
viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· rót nhanh
vßng quay vèn cña kh¸ch hµng.

  §èi víi Ng©n hµng th× thanh to¸n qua Ng©n hµng
lµm t¨ng thªm nguån vèn tÝn dông v× nã sö dông
®-îc sè tiÒn t¹m thêi nhµn rçi cña kh¸ch hµng göi
vµo ®Ó ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n. MÆt kh¸c
ng©n hµng thu ®-îc phÝ dÞch vô do thùc hiÖn nghiÖp
vô thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng.

  Th«ng qua c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt, Ng©n hµng cã thÓ biÕt ®-îc phÇn nµo ho¹t ®éng
thanh to¸n cña kh¸ch hµng tõ ®ã tæng hîp sè liÖu
®Ó biÕt ®-îc ho¹t ®éng thanh to¸n vèn chung trong
c¶ nÒn kinh tÕ.

1.1.3 §iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng tham gia thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt

  Kh¸ch hµng muèn tham gia thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña
Ng©n hµng vÒ thñ tôc giao dÞch, giÊy tê thanh
to¸n. C¸c chøng tõ thanh to¸n qua Ng©n hµng, kh¸ch
hµng nép vµo ph¶i ®óng mÉu cña Ng©n hµng Ên hµnh
nh-îng b¸n, ®Çy ®ñ c¨n cø ph¸p lý, viÕt râ rµng
kh«ng tÈy xo¸…


                   10
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §èi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n qua
Ng©n hµng th-êng xuyªn ph¶i më tµi kho¶n t¹i Ng©n
hµng vµ trªn tµi kho¶n ph¶i cã sè d- ®Ó thanh to¸n
kÞp thêi cho bªn thô h-ëng.

1.1.4 Tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng trong c«ng t¸c
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

  Ng©n hµng ph¶i cung cÊp kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ c¸c
lo¹i mÉu giÊy tê thanh to¸n qua Ng©n hµng theo yªu
cÇu cña kh¸ch hµng phï hîp qui ®Þnh.

  Ng©n hµng h-ìng dÉn kh¸ch hµng lËp thñ tôc khi
hä ch-a biÕt víi th¸i ®é lÞch sù. MÆt kh¸c Ng©n
hµng còng th-êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t kh¶ n¨ng
chi tr¶ cña chñ tµi kho¶n, ph¶i thùc hiÖn viÖc
thanh to¸n nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn.

  Tr-êng hîp Ng©n hµng vi ph¹m sai lÇm nh- chËm
tr¶, thÊt l¹c g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng th×
ph¶i båi th-êng t-¬ng øng víi sù thiÖt h¹i ®ã.

1.1.5   Thñ tôc më vµ sö dông tµi kho¶n tiÒn göi

  Theo th«ng t- sè 08/TT-NH2, ngµy 21/02/1994
cña Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam, h-íng dÉn thùc
hiÖn thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt th×
viÖc më vµ sö dông tµi kho¶n tiÒn göi ph¶i chÊp
hµnh ®óng nh÷ng qui ®Þnh sau ®©y:

  a/ Thñ tôc më Tµi kho¶n tiÒn göi:

  §Ó më tµi kho¶n tiÒn göi, kh¸ch hµng ph¶i göi
®Õn Ng©n hµng:


                   11
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp, c¬
quan, tæ chøc, ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vò trang:

   + GiÊy ®¨ng ký më tµi kho¶n do chñ tµi kho¶n
(tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, chñ doanh nghiÖp, thñ
tr-ëng ®¬n vÞ) ký tªn, ®ãng dÊu trong ®ã ph¶i ghi
râ:

   .  Tªn ®¬n vÞ

   .  Hä tªn chñ tµi kho¶n

   .  §Þa chØ giao dÞch cña ®¬n vÞ

   .  Sè, ngµy th¸ng n¨m, n¬i cÊp giÊy chøng minh
nh©n d©n cña chñ tµi kho¶n.

   .  Tªn ng©n hµng n¬i më tµi kho¶n.

   + B¶ng ®¨ng ký mÉu dÊu vµ ch÷ ký ®Ó giao dÞch
víi Ng©n hµng.

   .  Ch÷ ký mÉu cña chñ tµi kho¶n vµ ng-êi ®-îc
uû quyÒn.

   .  Ch÷ ký mÉu cña kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi ®-îc
uû quyÒn

   .  MÉu dÊu    cña ®¬n vÞ.

   - §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n:             Muèn më tµi
kho¶n ph¶i lËp

   +  GiÊy ®¨ng ký më tµi kho¶n do chñ tµi kho¶n
ký tªn, trong ®ã ph¶i ghi râ: Hä vµ tªn chñ tµi
kho¶n, ®Þa chØ giao dÞch cña chñ tµi kho¶n, sè,


                    12
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ngµy th¸ng n¨m,n¬i cÊp giÊy chøng minh nh©n d©n
cña chñ tµi kho¶n, tªn Ng©n hµng n¬i më tµi kho¶n.

   +  B¶n ®¨ng ký mÉu ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n ®Ó
giao dÞch víi Ng©n hµng. §èi víi tµi kho¶n ®øng
tªn c¸ nh©n kh«ng ®-îc thùc hiÖn viÖc uû quyÒn
ng-êi ký thay chñ tµi kho¶n, tÊt c¶ c¸c giÊy tê
thanh to¸n, giao dÞch víi ng©n hµng ®Òu ph¶i do
chñ tµi kho¶n ký.

   Sau khi ®· chÊp nhËn viÖc më tµi kho¶n, Ng©n
hµng th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt sè hiÖu tµi
kho¶n, ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng cña tµi kho¶n.

   b) Sö dông tµi kho¶n tiÒn göi:

   Chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn
trªn tµi kho¶n tiÒn göi tuú theo yªu cÇu chi tr¶
cã thÓ thanh to¸n chuyÓn kho¶n hoÆc rót tiÒn mËt.
NÕu chñ tµi kho¶n chi v-ît qu¸ sè d- trªn tµi
kho¶n th× chÞu ph¹t theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña
Ng©n hµng. Chñ tµi kho¶n ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n
theo dâi vµ ®èi chiÕu th-êng xuyªn sè d- trªn tµi
kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng vµ sæ s¸ch cña m×nh
®Ó ®iÒu chØnh chªnh lÖch kÞp thêi.

   §èi víi Ng©n hµng trÝch tr¶ tiÒn trªn tµi
kho¶n ph¶i ®óng lÖnh cña chñ tµi kho¶n, kiÓm so¸t
c¸c giÊy tê do chñ tµi kho¶n lËp hoÆc n¬i kh¸c göi
®Õn ph¶i chÝnh x¸c vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho chñ
tµi kho¶n biÕt khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t
sinh cã liªn quan.

1.2  C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

                    13
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


1.2.1 Thanh to¸n b»ng SÐc:

  SÐc lµ mét h×nh thøc thanh to¸n l©u ®êi, phæ
biÕn ë hÇu hÕt c¸c Ng©n hµng trªn thÕ giíi víi
tiªu ®Ò: Cheque (tiÕng Anh), ChÌque (tiÕng Ph¸p)
mµ ng-êi ta th-êng dÞch sang tiÕng ViÖt Nam lµ
“Chi phiÕu”. Riªng ë ViÖt Nam chóng ta kh«ng dïng
tiªu ®Ò lµ “Chi phiÕu” mµ dïng tiªu ®Ò “SÐc”.

  Cã thÓ hiÓu SÐc lµ chøng tõ ®Æc biÖt cã gi¸
trÞ nh- tiÒn do kh¸ch hµng hay Ng©n hµng ph¸t hµnh
theo mÉu in sÉn nh»m thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,
dÞch vô. Ng-êi thô h-ëng nép SÐc vµo Ng©n hµng
trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ ®-îc thanh
to¸n.

  Kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn göi ë Ng©n hµng
nµo ®-îc Ng©n hµng ®ã nh-îng sÐc l¹i ®Ó sö dông.
C¸c Ng©n hµng th× chän mÉu sÐc riªng cña hÖ thèng
Ng©n hµng m×nh vµ ®¨ng ký víi nhµ in cña Ng©n hµng
Nhµ n-íc. Ng-êi ph¸t hµnh scs vµ ng-êi thô h-ëng
sÐc cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n chÆt chÏ c¸c tê sÐc ®·
ph¸t hµnh vµ ch-a ph¸t hµnh.

  Theo thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
hiÖn nay cã nhiÒu lo¹i sÐc nh- sÐc chuyÓn kho¶n,
sÐc b¶o chi…

A/ SÐc chuyÓn kho¶n:

  a) Kh¸i niÖm:

  SÐc chuyÓn kho¶n lµ lo¹i sÐc do chñ tµi kho¶n
ph¸t hµnh trùc tiÕp cho ng-êi thô h-ëng nh-ng kh¶


                   14
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


n¨ng thanh to¸n cña nã phô thuéc vµo sè d- trªn
tµi kho¶n tiÒn göi cña ng-êi ph¸t hµnh.

   b) Qui ®Þnh vÒ sÐc chuyÓn kho¶n:

   SÐc chuyÓn kho¶n        chØ ®-îc dïng trong thanh
to¸n chuyÓn kho¶n gi÷a c¸c kh¸ch hµng më t¹i kho¶n
t¹i mét Ng©n hµng hoÆc hai Ng©n hµng kh¸c nhau
nh-ng ph¶i cïng tham gia thanh to¸n bï trõ.

   Chñ tµi kho¶n muèn ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n
ph¶i ghi b»ng mùc kh«ng phai, kh«ng nhoÌ, kh«ng
®-îc viÕt bót ch×, bót ®á. Kh«ng ®-îc ký tªn, ®ãng
dÊu vµo c¸c tê sÐc mµ trªn ®ã kh«ng ghi ®ñ c¸c yÕu
tè (sÐc khèng).

   Thêi gian hiÖu lùc cña sÐc chuyÓn kho¶n lµ 15
ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ng-êi ph¸t hµnh sÐc ghi
vaß tê sÐc ®Õn ngµy ng-êi thô h-ëng nép sÐc vµo
Ng©n hµng.

   c/   S¬ ®å qu¸ tr×nh thanh to¸n sÐc chuyÓn
kho¶n:

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n trong
      cïng Ng©n hµng:(2)    §¬n vÞ                        §¬n vÞ
       b¸n                         mua
(1)               Ng©n hµng                    15
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   (3)                                   (5)
(4)
   (1): §¬n vÞ b¸n cung cÊp hµng ho¸ cho ®¬n vÞ
mua theo hîp ®ång ®· ký kÕt tr-íc ®ã.

   (2): §¬n vÞ mua ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n tr¶
trùc tiÕp cho ®¬n vÞ b¸n.

   (3): §¬n vÞ b¸n tiÕp nhËn sÐc,tr-íc tiªn ph¶i
kiÓm tra sÐc cßn thêi gian hiÖu lùc? §Çy ®ñ c¨n cø
ph¸p lý? Cã tÈy xo¸ söa ch÷a? NÕu tÊt c¶ ®Òu hîp
lÖ th× ®¬n vÞ b¸n nép sÐc vµo Ng©n hµng.

   (4): Ng©n hµng l¹i mét lÇn n÷a kiÓm tra tÝnh
hîp lÖ cña tê sÐc, sau ®ã kiÓm tra sè d- trªn tµi
kho¶n tiÒn göi cña ng-êi ph¸t hµnh, nÕu ®ñ thanh
to¸n th× Ng©n hµng ghi gi¶m tµi kho¶n tiÒn göi
ng-êi ph¸t hµnh vµ b¸o cho hä biÕt (b¸o nî)

   (5): Ng©n hµng ghi t¨ng tµi kho¶n ng-êi b¸n vµ
b¸o cho hä biÕt (b¸o cã)

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë hai
     Ng©n hµng kh¸c nhau
                    16
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368    §¬n vÞ                           §¬n vÞ
(2)   b¸n                             mua
(1)
    Ng©n hµng                         Ng©n hµng
     Bªn b¸n                          Bªn mua
    (3)                                   (6)
(3)                                   (4)(5)
(3*)    (1): §¬n vÞ b¸n cung cÊp hµng ho¸ cho ®¬n vÞ
mua theo hîp ®ång ®· ký kÕt tr-íc ®ã.

    (2): §¬n vÞ mua ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n tr¶
trùc tiÕp cho ®¬n vÞ b¸n.

    (3): §¬n vÞ b¸n cã thÓ nép sÐc chuyÓn kho¶n
vµo Ng©n hµng bªn mua hoÆc nép vµo Ng©n hµng bªn
b¸n sau khi ®· kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña tê sÐc.                    17
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  (3*): Trong tr-êng hîp ®¬n vÞ b¸n nép sÐc
chuyÓn kho¶n vµo Ng©n hµng bªn b¸n th× Ng©n hµng
nµy ph¶i chuyÓn sÐc vÒ Ng©n hµng bªn mua.

  (4): Ng©n hµng bªn mua tiÕp nhËn sÐc, kiÓm tra
c¸c yÕu tè nh- trªn        sau ®ã kiÓm tra sè d- trªn
tµi kho¶n tiÒn göi cña ®¬n vÞ mua, nÕu tµi kho¶n
nµy cßn ®ñ sè d- ®Ó thanh to¸n th× Ng©n hµng bªn
mua sÏ ghi gi¶m tµi kho¶n tiÒn göi ®¬n vÞ mua vµ
sau ®ã b¸o nî cho ®¬n vÞ mua.

  (5): Ng©n hµng bªn mua b¸o cã (mét h×nh thøc
chuyÓn tiÒn ghi sæ) cho Ng©n hµng bªn b¸n.

  (6): Ng©n hµng bªn b¸n ghi t¨ng tµi kho¶n
ng-êi b¸n vµ b¸o cho hä biÕt (b¸o cã)

  NhËn xÐt: Ph-¬ng thøc thanh to¸n nµy ngay sau
khi ng-êi b¸n giao hµng ho¸ th× nhËn ®-îc sÐc
chuyÓn kho¶n nh-ng ë ®©y sÐc chuyÓn kho¶n míi ®-îc
xem nh­ lµ “giÊy høa tr¶” cßn Ng©n hµng th× ®ãng
vai trß chñ ®éng h¬n trong thanh to¸n. ViÖc ng-êi
b¸n cã ®-îc tr¶ tiÒn hay kh«ng cßn phô thuéc vµo
sè d- trªn tµi kho¶n tiÌn göi cña ng-êi mua hµng.
Kinh nghiÖm thùc tÕ cho thÊy nÕu tµi kho¶n tiÒn
göi ng-êi ph¸t hµnh kh«ng ®ñ sè d- th× viÖc ¸ch
t¾c trong thanh to¸n th-êng xÈy ra.

  ë n-íc ta c¸c Ng©n hµng ch-a thùc hiÖn viÖc
thÊu chi- NghÜa lµ cho kh¸ch hµng chi v-ît qu¸ sè
d- trªn tµi kho¶n tiÒn göi ë mét møc nµo ®ã. Vµ
khi ®ã Ng©n hµng sÏ cho vay ®Ó thanh to¸n khi ph¸t
hµnh sÐc qu¸ sè d-. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c tê sÐc
chuyÓn kho¶n ph¸t hµnh qu¸ sè d- Ng©n hµng l-u gi÷
                   18
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vµ chê cho ®Õn khi tµi kho¶n cña ng-êi ph¸t hµnh
®ñ tiÒn sÏ thanh to¸n kÌm theo c¸c lo¹i ph¹t.

  - Ph¹t ph¸t hµnh qu¸ sè d-:

  C«ng thøc tÝnh       = Sè tiÒn v-ît qu¸ sè d-           x
  30%.

  Sè tiÒn ph¹t lo¹i nµy Ng©n hµng sÏ ghi vµo thu
  quü nghiÖp vô Ng©n hµng.

  - Ph¹t chËm tr¶:

  C«ng thøc tÝnh       =   Sè tiÒn trªn sÐc x Tû lÖ
  ph¹t   x  Sè ngµy chËm tr¶.

  Trong ®ã:

  +  Tû lÖ ph¹t ®-îc tÝnh b»ng l·i suÊt nî qu¸
h¹n cña lo¹i cho vay víi l·i suÊt cao nhÊt ®ang ¸p
dông t¹i Ng©n hµng.

  +  Sè ngµy chËm tr¶ tÝnh tõ ngµy tê sÐc ®Õn
Ng©n hµng (hay Ng©n hµng bªn mua trong tr-êng hîp
kh¸c Ng©n hµng) cho ®Õn ngµy tµi kho¶n tiÒn göi
cña ng-êi mua (ng-êi ph¸t hµnh sÐc) ®ñ sè d- ®Ó
thanh to¸n.

  NÕu chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh sÐc qu¸ sè d- ®Õn
tê thø hai th× Ng©n hµng sÏ th«ng b¸o vÒ cho Ng©n
hµng Nhµ n-íc ®Ó th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c Ng©n
hµng kh¸c biÕt. §ång thêi xö lý nh-            sau:

  -  §×nh chØ quyÒn ph¸t hµnh sÐc chuyÓn kho¶n
Ýt nhÊt lµ ba th¸ng, sau ®ã nÕu cam kÕt kh«ng t¸i
ph¹m míi ®-îc phôc håi quyÒn ph¸t hµnh sÐc.
                   19
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - Thu håi toµn bé sÐc tr¾ng cßn l¹i.

  - Sau 10 ngµy ch-a båi hoµn tiÒn th× tuú theo
møc ®é g©y hËu qu¶ mµ ng-êi ph¸t hµnh sÐc cã thÓ
bÞ truy tè tr-íc ph¸p luËt.

B/ SÐc b¶o chi:

  a) Kh¸i niÖm:

  SÐc b¶o chi lµ lo¹i sÐc ®-îc Ng©n hµng b¶o ®¶m
chi tr¶ b»ng c¸ch trÝch tr-íc sè tiÒn ghi trªn tê
sÐc tõ tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc tµi kho¶n tiÒn vay,
®Ó l-u ký trªn mét tµi kho¶n riªng nh»m ®¶m b¶o
thanh to¸n cho tê sÐc ®ã.

  b) Qui ®Þnh vÒ sÐc b¶o chi:

  SÐc b¶o chi ®-îc sö dông trong tr-êng hîp c¸c
kh¸ch hµng më tµi kho¶n cïng mét ng©n hµng. NÕu
kh¸c Ng©n hµng th× ph¶i cïng hÖ thèng. Tr-êng hîp
kh¸c hÖ thèng chØ ¸p dông gi÷a c¸c Ng©n hµng cã
tham gia thanh to¸n bï trõ.

  Kh¸ch hµng muèn sö dông sÐc b¶o chi ph¶i lËp
c¸c liªn uû nhiÖm chi (kÌm theo chuyÓn kho¶n nÕu
b¶o chi th-êng xuyªn) göi vµo Ng©n hµng. Sau khi
kiÓm tra c¸c yÕu tè ®Òu hîp lÖ Ng©n hµng tiÕn hµnh
trÝch chuyÓn tµi kho¶n ®ãng dÊu b¶o ®¶m chi tr¶
lªn tê sÐc chuyÓn kho¶n vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng.

  Thêi gian hiÖu lùc cña sÐc b¶o chi lµ 15 ngµy
kÓ tõ ngµy Ng©n hµng nhËn b¶o chi sÐc cho ®Õn ngµy
ng-êi thô h-ëng nép sÐc vµo Ng©n hµng.


                   20
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   c. S¬ ®å qu¸ tr×nh thanh to¸n sÐc b¶o chi:

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n trong
     cïng Ng©n hµng:
     §¬n vÞ                         §¬n vÞ
(3)    b¸n                          mua
(4)
                Ng©n hµng
    (5)                                  (6)
(1)         (2)
                    21
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë hai
   Ng©n hµng kh¸c nhau(3)


   §¬n vÞ                        §¬n vÞ
    b¸n                          mua

(4) Ng©n (5)
    hµng                        Ng©n hµng      (6)
(1) Bªn b¸n       (2)                Bªn mua
(7)   (1):   §¬n vÞ mua lµm thñ tôc xin b¶o chi sÐc.

   (2):   Sau khi Ng©n hµng b¶o chi sÏ tr¶ l¹i sÐc
cho kh¸ch hµng.

   (3):   Ng-êi b¸n cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cho
ng-êi mua.

   (4):   Ng-êi mua tr¶ sÐc b¶o chi cho ng-êi b¸n.

   (5):   Ng-êi b¸n nép sÐc b¶o chi vµo Ng©n hµng.                    22
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  (6):   Ng©n hµng ghi t¨ng tµi kho¶n tiÒn göi
®¬n vÞ b¸n vµ b¸o cho ®¬n vÞ b¸n biÕt.

  (7):   Tr-êng hîp ng-êi b¸n vµ ng-êi mua më tµi
kho¶n ë hai Ng©n hµng kh¸c nhau th× sau khi Ng©n
hµng bªn b¸n ghi t¨ng tµi kho¶n tiÒn göi ng-êi
b¸n, sÏ göi giÊy b¸o nî vÒ Ng©n hµng bªn mua. GiÊy
b¸o nî víi ý nghÜa lµ Ng©n hµng bªn b¸n øng tr-íc
tiÒn tr¶ cho ng-êi b¸n do ®ã nã ph¶i ®ßi tiÒn l¹i
ë Ng©n hµng bªn mua.

  L-u ý: Trong thùc tÕ tuú theo sù qui ®Þnh cña
tõng Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng mµ viÖc thanh to¸n
sÐc b¶o chi cã thÓ tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c trªn,
còng cã thÓ tiÕn hµnh thanh to¸n nh- sÐc chuyÓn
kho¶n.

C/ SÐc ®Þnh møc.

  a) Kh¸i niÖm:

  SÐc ®Þnh møc lµ lo¹i sÐc ®-îc Ng©n hµng ®¶m
b¶o chi tr¶ kh«ng chØ cho tõng tê sÐc mµ bao gåm
nhiÒu tê trong quyÓn sæ sÐc theo mét ®Þnh møc nhÊt
®Þnh.

  b) Qui ®Þnh vÒ sÐc ®Þnh møc:

  - Ph¹m vi ¸p dông: Gièng sÐc b¶o chi.

  - Thñ tôc ph¸t hµnh: Kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö
dông sÐc ®Þnh møc lËp 3 liªn uû nhiÖm chi yªu cÇu
Ng©n hµng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó më tµi kho¶n
tiÒn g-Ø thanh to¸n sÐc ®Þnh møc.


                   23
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Ng©n hµng khi nh-îng sÐc ®Þnh møc cho kh¸ch
hµng ph¶i ghi lªn tÊt c¶ c¸c tê sÐc trong sæ sÐc
®Þnh møc vÒ tªn ®¬n vÞ ph¸t hµnh, ®¬n vÞ thô
h-ëng, ghi lªn tê b×a ®Çu tiªn sè tiÒn ®Þnh møc.
Sau ®ã Ng©n hµng ký tªn, ®ãng dÊu ®óng chç qui
®Þnh.

  - Thêi gian hiÖu lùc cho c¶ quyÓn sæ ®Þnh møc
    lµ 30 ngµy.

  c) Thanh to¸n sÐc ®Þnh møc

  S¬ ®å thanh to¸n sÐc ®Þnh møc gièng nh- sÐc
  b¶o chi. Tuy nhiªn cÇn l-u ý:

  - §èi víi ®¬n vÞ mua: NÕu ph¸t hµnh qu¸ ®Þnh
møc th× bÞ ph¹t gièng nh- sÐc chuyÓn kho¶n ph¸t
hµnh qu¸ sè d-.

  - §èi víi ®¬n vÞ b¸n: Ph¶i kiÓm tra sè d- cña
sÐc ®Þnh møc tr-íc khi giao hµng.

  - §èi víi Ng©n hµng nÕu kh¸ch hµng sö dông hÕt
sÐc ®Þnh møc mµ vÉn cßn thõa ®Þnh møc th× ph¶i
chuyÓn tr¶ sè tiÒn thõa ®ã vÒ tµi kho¶n mµ tr-íc
®©y Ng©n hµng ®· trÝch. NÕu sö dông hÕt tiÒn ®Þnh
møc mµ cßn thõa sÐc tr¾ng th× ph¶i thu håi sè tê
sÐc tr¾ng vµ lµm thñ tôc huû bá ®ång thêi cÊp sæ
sÐc ®Þnh møc míi nÕu kh¸ch hµng cã yªu cÇu.

D/ SÐc c¸ nh©n

  SÐc c¸ nh©n ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng cã tµi
kho¶n tiÒn göi ®øng tªn c¸ nh©n t¹i Ng©n hµng ®Ó


                   24
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c kho¶n
thanh to¸n kh¸c.

  SÐc c¸ nh©n ®-îc thanh to¸n gi÷a c¸c kh¸ch
hµng cã tµi kho¶n ë cïng Ng©n hµng, kh¸c Ng©n hµng
cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng cã tham gia thanh
to¸n bï trõ trªn ®Þa bµn TØnh, Thµnh phè.

  SÐc c¸ nh©n cè sè tiÒn trªn 5 triÖu ®ång,
ng-êi ph¸t hµnh ph¶i ®Õn Ng©n hµng lµm thñ tôc b¶o
chi gièng nh- sÐc b¶o chi.

  Ng-êi thô h-ëng nhËn sÐc ph¶i yªu cÇu ng-êi
ph¸t hµnh sÐc xuÊt tr×nh giÊy CMND ®Ó kiÓm tra.
ChØ thu nhËn sÐc do ®Ých th©n ng-êi cã tªn trªn
mÆt sau tê sÐc ph¸t hµnh vµ ký t¹i chç.

  SÐc c¸ nh©n cã thêi gian hiÖu lùc tèi ®a lµ 10
ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ký ph¸t hµnh sÐc.

1.2.2 Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn.

A/ Uû nhiÖm chi:

  a) Kh¸i niÖm:

  Uû nhiÖm chi lµ lÖnh chi tiÒn cña chñ tµi
kho¶n ®-îc lËp theo mÉu in sÉn cña Ng©n hµng yªu
cÇu Ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tµi kho¶n cña
m×nh ®Ó tr¶ cho ng-êi thô h-ëng.

  b) Qui ®Þnh vÒ uû nhiÖm chi:

  Uû nhiÖm chi ®-îc dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n
tr¶ tiÒn hµng dÞch vô hoÆc chuyÓn tiÒn trong cïng
hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng Ng©n hµng.

                   25
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Trong vßng 1 ngµy lµm viÖc khi nhËn uû nhiÖm
chi Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn ngay yªu cÇu ®ã cña
chñ tµi kho¶n nÕu uû nhiÖm chi hîp lÖ vµ sè d-
trªn tµi kho¶n ®ñ ®Ó thùc hiÖn.   c) S¬ ®å thanh to¸n uû nhiÖm chi:

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n trong
     cïng Ng©n hµng:


     §¬n vÞ                         §¬n vÞ
(1)
      b¸n                          mua
                 Ng©n hµng
              (4)
(2)         (3)
                    26
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë hai
   Ng©n hµng kh¸c nhau(1)                                §¬n vÞ
     §¬n vÞ                           mua
     b¸n
       (5)
(2)   Ng©n hµng (3)                      Ng©n hµng
     Bªn b¸n                         Bªn mua
(4)   (1) : §¬n vÞ b¸n giao hµng ho¸ cho ®¬n vÞ mua
     theo hîp ®ång ®· ký kÕt.

   (2) : §¬n vÞ mua lËp uû nhiÖm chi göi vµo Ng©n
     hµng.

   (3): Ng©n hµng sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lÖ
cña uû nhiÖm chi sè d- tµi kho¶n ®¬n vÞ mua, ghi
gi¶m tµi kho¶n ®¬n vÞ mua vµ b¸o cho ng-êi mua
biÕt.

   (4): Ng©n hµng bªn mua b¸o cã vÒ Ng©n hµng bªn
b¸n nÕu hai ®¬n vÞ mua, b¸n më tµi kho¶n ë kh¸c
Ng©n hµng – Ng©n hµng ghi t¨ng tµi kho¶n ng-êi b¸n
vµ b¸o cã cho ng-êi b¸n nÕu hai ®¬n vÞ mua, b¸n më
tµi kho¶n ë cïng Ng©n hµng.

                    27
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  (5): Ng©n hµng bªn b¸n ghi t¨ng tµi kho¶n
ng-êi b¸n vµ b¸o cho ng-êi b¸n biÕt.

  Uû nhiÖm chi lµ h×nh thøc thanh to¸n mµ hiÖn
nay ®-îc kh¸ch hµng -a chuéng v× ®¬n gi¶n, dÔ thùc
hiÖn vµ viÖc chuyÓn tiÒn cña Ng©n hµng nhanh ®¶m
b¶o theo yªu cÇu kh¸ch hµng. Tuy nhiªn ng-êi ta
th-êng dïng trong tr-êng hîp ng-êi b¸n vµ ng-êi
mua tin t-ëng nhau, uy tÝn ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu.
V× nÕu kh«ng ng-êi mua cã thÓ nhËn hµng mµ chËm
thanh to¸n do chËm lËp uû nhiÖm chi hoÆc sè d-
trªn tµi kho¶n kh«ng ®¶m b¶o thanh to¸n.

B/ SÐc chuyÓn tiÒn:

  a) Kh¸i niÖm:

  SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay lµ mét lo¹i chuyÓn
tiÒn ®-îc sö dông theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng do
Ng©n hµng lËp vµ trao cho kh¸ch sau khi ®· l-u ký
tiÒn vµo mét tµi kho¶n.

  b) Quy ®Þnh vÒ sÐc chuyÓn tiÒn:

  SÐc chuyÓn tiÒn dïng ®Ó chuyÓn tiÒn gi÷a nh÷ng
Ng©n hµng cïng hÖ thèng, kh¸c hÖ thèng th× ph¶i
qua Ng©n hµng Nhµ n-íc.

  Muèn sö dông kh¸ch hµng ph¶i lËp uû nhiÖm chi
(nÕu cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng) hoÆc nép tiÒn mÆt
(nÕu kh«ng cã tµi kho¶n ë Ng©n hµng) kÌm giÊy CMND
cña ng-êi ®øng tªn trªn sÐc göi vµo Ng©n hµng. Sau
khi Ng©n hµng trÝch tµi kho¶n hoÆc nhËn tiÒn mÆt,
Ng©n hµng lËp sÐc chuyÓn tiÒn vµ giao cho kh¸ch


                   28
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hµng trùc tiÕp mang sÐc vµo nép t¹i Ng©n hµng mµ
hä ®Þnh rót tiÒn ra.

  Thêi gian hiÖu lùc cña sÐc chuyÓn tiÒn lµ 30
ngµy kÓ tõ ngµy Ng©n hµng lËp ®Õn ngµy ng-êi cã
tªn trªn tê sÐc nép vµo Ng©n hµng kh¸c ®Ó rót
tiÒn.
                   29
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368   c) S¬ ®å thanh to¸n sÐc chuyÓn tiÒn.

   §¬nvÞ thô                          §¬n vÞ
Hµng ho¸h-ëng                          chuyÓn tiÒn
                  C¸ nh©n
(1)       (2)

    Ng©n hµng
                                   Ng©n
    Tr¶ tiÒn
                                   hµng
        (4)                          ChuyÓn
                                   tiÒn
                   (4)

                           (3)
(2)
(5)   (1): §¬n vÞ chuyÓn tiÒn lËp uû nhiÖm chi hoÆc
nép tiÒn mÆt vµo Ng©n hµng.

   (2): Sau khi l-u ký tiÒn vµo tµi kho¶n riªng,
Ng©n hµng cÊp sÐc chuyÓn tiÒn giao trùc tiÕp cho


                    30
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


c¸ nh©n    ®ång thêi b¸o cho ®¬n vÞ chuyÓn tiÒn
biÕt.

  (3) : C¸ nh©n nép sÐc chuyÓn tiÒn vµo Ng©n
    hµng tr¶ tiÒn.

  (4): Ng©n hµng tr¶ tiÒn kiÓm tra tÝnh hîp lÖ
cña sÐc, kiÓm tra giÊy CMND cña ng-êi ®øng tªn
trªn sÐc, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn sÏ cho c¸ nh©n rót tiÒn
mÆt hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña ®¬n vÞ thô h-ëng
vµ b¸o cho hä biÕt.

  (5): Ng©n hµng tr¶ tiÒn b¸o nî vÒ Ng©n hµng
chuyÓn tiÒn.

1.2.3   Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu

  a) Kh¸i niÖm:

  Uû nhiÖm thu lµ chøng tõ ®ßi tiÒn do ®¬n vÞ
b¸n lËp theo mÉu in s½n,          uû nhiÖm cho Ng©n hµng
thu hé tiÒn trªn c¬ së hµng ho¸ hay dÞch vô ®·
cung øng theo hîp ®ång ®· ®-îc ký kÕt.

  b) Qui tr×nh vÒ uû nhiÖm thu:

  Uû nhiÖm thu dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,
dÞch vô gi÷a nh÷ng kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë cïng
mét Ng©n hµng hoÆc kh¸c Ng©n hµng.

  Sau khi hai bªn mua b¸n thèng nhÊt ¸p dông
h×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu th× b¸o cho
Ng©n hµng biÕt b»ng v¨n b¶n víi nh÷ng ®iÒu kiÖn
thanh to¸n cô thÓ ®Ó Ng©n hµng c¨n cø vµo ®ã thùc
hiÖn c¸c uû nhiÖm thu.


                   31
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   c) S¬ ®å thanh to¸n uû nhiÖm thu:

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n trong
     cïng Ng©n hµng:
     §¬n vÞ                         §¬n vÞ
(1)    b¸n                          mua
                Ng©n hµng   (2)                                   (4)
(3)
   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë hai
Ng©n hµng kh¸c nhau
     §¬n vÞ                          §¬n vÞ
(1)    b¸n                            mua
    Ng©n hµng                         Ng©n hµng
    Bªn b¸n            32             Bªn mua
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


      (2)                                (6)
(4)
(5)
(3)   (1): §¬n vÞ b¸n giao hµng ho¸, cung øng dÞch
vô ®¬n vÞ mua theo hîp ®ång ®· ký kÕt.

   (2): §¬n vÞ b¸n lËp uû nhiÖm thu kÌm theo c¸c
ho¸ ®¬n chøng tõ chøng nhËn ®· giao hµng ho¸ göi
vµo Ng©n hµng, ho¸ ®¬n chøng tõ ph¶i phï hîp víi
th«ng b¸o tr-íc ®©y cña kh¸ch hµng, kiÓm tra sè d-
trªn tµi kho¶n cña ng-êi mua, nÕu ®¶m b¶o thanh
to¸n th× Ng©n hµng ghi gi¶m tµi kho¶n vµ b¸o c¸o
cho ®¬n vÞ mua biÕt.

   (3):NÕu kh¸c Ng©n hµng th× Ng©n hµng bªn b¸n
göi uû nhiÖm thu vµ ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ vÒ
Ng©n hµng bªn mua.

   (4): NÕu cïng Ng©n hµng, ng©n hµng ghi t¨ng
tµi kho¶n ®¬n vÞ b¸n.
                    33
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    (5): Ng©n hµng bªn mua b¸o cã vÒ Ng©n hµng bªn
b¸n.

    (6): Ng©n hµng bªn b¸n

    H×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu tiÖn
lîi cho c¶ hai ®¬n vÞ mua vµ b¸n nÕu hä tin t-ëng
nhau v× viÖc trÝch tµi kho¶n ng-êi mua ®-äc tiÕn
hµnh   ngay   trong    ngµy   lµm   viÖc.    MÆt   kh¸c    viÖc
chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c Ng©n hµng kh¸c nhau ngµy nay
còng ®-îc thùc hiÖn nhanh chãng nhê ¸p dông nh÷ng
kü thuËt hiÖn ®¹i trong c«ng nghÖ Ng©n hµng.

    Tuy nhiªn h×nh thøc thanh to¸n nµy cã ®iÓm h¹n
chÕ lµ tr-êng hîp sè d- trªn tµi kho¶n ng-êi mua
kh«ng ®¶m b¶o thanh to¸n. Khi ®ã ng©n hµng sÏ l-u
gi÷ uû nhiÖm thu chê ®Õn khi nµo ®ñ sÏ tiÕn hµnh
thanh to¸n cho ng-êi b¸n, ®ång thêi ph¹t ng-êi mua
v× chËm thanh to¸n.

    Sè tiÒn ph¹t chËm tr¶ = Sè tiÒn trªn uû nhiÖm
thu  x Tû lÖ ph¹t      x Sè ngµy chËm tr¶.

    Tû lÖ ph¹t sè ngµy chËm tr¶ tÝnh t-¬ng tù nh-
ph¹t chËm tr¶ cña sÐc chuyÓn kho¶n ph¸t hµnh qu¸
sè d-.

1.2.4 Thanh to¸n b»ng th-          tÝn dông:

    a) Kh¸i niÖm:

    Th- tÝn dông thanh to¸n trong n-íc lµ giÊy uû
nhiÖm cña kh¸ch hµng yªu cÇu Ng©n hµng phôc vô
m×nh trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc tµi
kho¶n tiÒn vay ®Ó l-u ký trªn tµi kho¶n riªng nh»m

                    34
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ do bªn b¸n yªu cÇu theo
hîp ®ång ®· ký kÕt.

    b) Qui ®Þnh vÒ th- tÝn dông:

    Muèn më th- tÝn dông kh¸ch hµng ph¶i lËp c¸c
liªn giÊy më th- tÝn dông theo mÉu in s½n göi vµo
Ng©n hµng. Ng©n hµng c¨n cø vµo ®©y ®Ó trÝch tµi
kho¶n, sau ®ã göi th- tÝn dông vÒ Ng©n hµng bªn
b¸n.

    Sè tiÒn tèi thiÓu ®Ó më th- tÝn dông theo qui
®Þnh hiÖn nay lµ 10 triÖu ®ång.

    Thêi gian hiÖu lùc cña th- tÝn dông tèi ®a 3
th¸ng.

    Mäi tranh chÊp vÒ hµng ho¸ ®· giao tiÒn hµng
®· tr¶ do hai bªn mua b¸n gi¶i quyÕt.

    c) S¬ ®å thanh to¸n th- tÝn dông:
     §¬n vÞ                          §¬n vÞ
(4)    b¸n                            mua
  (3)
   Ng©n hµng (5)                        Ng©n hµng
                                     (6)
   Bªn b¸n                           Bªn mua
(1)     (8)
                    35
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
(2)
(7)
    (1): §¬n vÞ mua lËp giÊy më th- tÝn dông

    (2): Ng©n hµng bªn mua göi giÊy më th- tÝn
dông cho Ng©n hµng bªn b¸n.

    (3): Ng©n hµng bªn b¸n göi th- tÝn dông cho
ng-êi b¸n.

    (4): §¬n vÞ b¸n giao hµng ho¸ cho ®¬n vÞ mua.

    (5): §¬n vÞ b¸n lËp ho¸ ®¬n giao hµng göi vµo
Ng©n hµng phôc vô m×nh.

    (6): Ng©n hµng bªn b¸n sau khi kiÓm tra ho¸
®¬n giao hµng phï hîp víi giÊy më th- tÝn dông sÏ
ghi t¨ng tµi kho¶n ng-êi b¸n vµ b¸o cã cho ng-êi
b¸n.

    (7): Ng©n hµng bªn b¸n b¸o nî vÒ Ng©n hµng bªn
mua.                    36
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   (8): Ng©n hµng bªn mua tÊt to¸n th- tÝn dông
vµ b¸o cho ng-êi mua biÕt.

   Thanh to¸n b»ng th- tÝn dông trong n-íc hiÖn
nay rÊt Ýt dïng. H×nh thøc nµy ®ßi hái tiÒn ký quü
ph¶i lín h¬n tiÒn göi thanh to¸n, th- tÝn dông
kh«ng ®-îc h-ëng l·i. MÆt kh¸c trong n-íc cã nhiÒu
h×nh thøc thanh to¸n thuËn lîi h¬n nhiÒu.

1.2.5 Thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh to¸n:

   a) Kh¸i niÖm:

   Ng©n phiÕu thanh to¸n do Ng©n hµng Nhµ n-íc
ph¸t hµnh, cã mÖnh gi¸ vµ thêi h¹n thanh to¸n in
s½n  trªn   tõng   tê,   kh«ng   ghi   tªn,   ®-îc   chuyÓn
nh-îng. Kh¸ch hµng dïng Ng©n phiÕu thanh to¸n ®Ó
thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ dÞch vô, tr¶ nî ng©n
hµng, nép Ng©n s¸ch, göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi
t¹i Ng©n hµng, göi tiÕt kiÖm…

   b) Qui ®Þnh vÒ ng©n phiÕu thanh to¸n:

   Ng©n phiÕu thanh to¸n kh«ng cã hiÖu lùc thanh
to¸n nÐu hÕt h¹n ghi trªn mçi tê ng©n phiÕu, tÈy
xo¸, r¸ch n¸t, gi¶ m¹o…

   Muèn sö dông Ng©n phiÕu thanh to¸n kh¸ch hµng
cã thÓ:

   - Nép tiÒn mÆt.

   - TrÝch tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i Ng©n
hµng.                    37
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - Vay Ng©n hµng víi sè tiÒn t-¬ng øng víi gi¸
trÞ ng©n phiÕu.

   Khi kh«ng muèn sö dông n÷a kh¸ch hµng cã thÓ:

   -   Nép vµo Ng©n hµng ®Ó ®-îc ghi t¨ng tµi
kho¶n tiÒn göi.

   - §æi lÊy tiÒn mÆt.
   c) S¬ ®å thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh to¸n:

   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n trong
     cïng Ng©n hµng:
     §¬n vÞ                        §¬n vÞ
(3)
      b¸n                          mua
                Ng©n hµng
(4)   (5)                                   (6)
(1)         (2)
                    38
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   - Tr-êng hîp hai kh¸ch hµng më tµi kho¶n ë hai
     Ng©n hµng kh¸c nhau


     §¬n vÞ                          §¬n vÞ
(3)                                 mua
     b¸n
(4)
    Ng©n hµng                         Ng©n hµng
    Bªn b¸n                          Bªn mua

    (5)                                  (6)
(1)         (2)
   (1): §¬n vÞ mua nép tiÒn hoÆc uû nhiÖm chi ®Ó
lÊy Ng©n phiÕu thanh to¸n.

   (2): Ng©n hµng sau khi nhËn tiÒn hoÆc trÝch
tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay sÏ giao Ng©n phiÕu
cho ®¬n vÞ mua.

   (3): §¬n vÞ b¸n giao hµng ho¸ cho ®¬n vÞ mua.                    39
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    (4): §¬n vÞ mua tr¶ cho ®¬n vÞ b¸n b»ng Ng©n
phiÕu

    (5): §¬n vÞ b¸n nép Ng©n phiÕu vµo Ng©n hµng

    (6): Sau khi kiÓm tra Ng©n phiÕu hîp lÖ sÏ ghi
t¨ng tµi kho¶n ng-êi b¸n hoÆc cho hä nhËn tiÒn
mÆt.

1.2.6    Thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n

    a) Kh¸i niÖm:

    ThÎ thanh to¸n lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n
g¾n liÒn víi kü thuËt tin häc ®-îc øng dông trong
Ng©n hµng. ThÎ thanh to¸n do Ng©n hµng ph¸t hµnh
vµ b¸n cho kh¸ch hµng sö dông ®Ó tr¶ tiÒn hµng
ho¸, dÞch vô, c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c vµ rót
tiÒn mÆt t¹i c¸c ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n hay
c¸c quÇy tr¶ tiÒn tù ®éng.

    b) C¸c lo¹i thÎ thanh to¸n: D-íi gãc ®é vËt lý
     cã thÎ tõ vµ thÎ ®iÖn tö:

    - ThÎ tõ lµ lo¹i thÎ dïng kü thuËt b»ng tõ ®Ó
ghi vµ ®äc th«ng tin trªn thÎ.

    - ThÎ ®iÖn tö lµ lo¹i thÎ g¾n bé nhí vi ®iÖn
tö trªn thÎ, ghi vµ ®äc th«ng tin qua bé nhí vi
®iÖn tö ®ã.

    D-íi gãc ®é biÓu t-îng cã c¸c lo¹i thÎ: VISA
CARD, MASTER CARD, BISINESS CARD.

    Ngµy nay ë ViÖt Nam ¸p dông phæ biÕn 3 lo¹i
thÎ sau:

                    40
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    + ThÎ lo¹i A (ThÎ thanh to¸n kh«ng ph¶i ký
quÜ)

    Kh¸ch hµng khi sö dông lo¹i thÎ nµy, kh«ng
ph¶i l-u ký tr-íc sè tiÒn vµo mét tµi kho¶n nh»m
®¶m b¶o thanh to¸n cho thÓ, mµ c¨n cø ®Ó thanh
to¸n lµ dùa trªn sè d- tµi kho¶n tiÒn göi cña
kh¸ch hµng vµ h¹n møc thanh to¸n theo qui ®Þnh ®·
®-îc Ng©n hµng ghi vµo bé nhí cña thÎ nÕu lµ thÎ
®iÖn tö vµ ghi vµo d¶i b¨ng tõ nÕu ®ã lµ thÎ tõ.
Lo¹i thÎ nµy ®-îc dïng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã
quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n th-êng xuyªn, cã tÝn
nhiÖm víi ng©n hµng, ®-îc gi¸m ®èc ng©n hµng ph¸t
hµnh thÎ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

    + ThÎ lo¹i B (ThÎ ký quÜ thanh to¸n)

    §-îc ¸p dông réng r·i cho mäi kh¸ch hµng. Muèn
sö dông thÎ lo¹i nµy kh¸ch hµng ph¶i l-u ký tiÒn
vµo mét tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng vµ ®-äc sö
dông thÎ cã gi¸ trÞ thanh to¸n b»ng sè tiÒn ký quÜ
ghi trong thÎ ®· l-u ký.

    + ThÎ lo¹i C (ThÎ tÝn dông)

    Lµ lo¹i thÎ kh«ng ph¶i ký quÜ, ®-îc ¸p dông
®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc phÐp
vay vèn cña Ng©n hµng, víi møc cho vay ®-îc coi lµ
h¹n møc tÝn dông ®· ®-îc ghi vµo bé nhí cña thÎ.
Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n
cho kh¸ch hµng hoÆc cã thÓ uû nhiÖm cho mét sè chi
nh¸nh Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n vµ qu¶n lý thÎ.
ViÖc lËp thÎ thanh to¸n do mét bé phËn chuyªn
tr¸ch cña Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ thùc hiÖn ®¶m
                    41
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


baá yªu cÇu kü thuËt vµ b¶o mËt             ®Ó ng¨n chÆn thÎ
gi¶ m¹o, gi÷ bÝ mËt tuyÖt ®èi vÒ mËt m· sö dông
thÎ cña kh¸ch hµng.

   Ng-êi sö dông thÎ cã thÓ dïng thÎ ®Ó rót tiÒn
mÆt t¹i c¸c quÇy tr¶ tiÒn tù ®éng, hay c¸c Ng©n
hµng ®¹i lý thanh to¸n. Kh«ng tiÕp nhËn thanh to¸n
c¸c thÎ cã th«ng b¸o mÊt vµ cÊm l-u hµnh. Khi hÕt
thêi h¹n sö dông, sö dông hÕt h¹n møc thanh to¸n
hoÆc muèn gi¶m h¹n møc thanh to¸n th× ng-êi sö
dông thÎ ph¶i ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ lµm thñ
tôc xin gia h¹n, ®Ò nghÞ t¨ng hoÆc gi¶m h¹n møc
thanh to¸n. NÕu mÊt thÎ ng-êi sö dông thÎ ph¶i
th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n ®Õn Ng©n hµng ph¸t
hµnh thÎ ®Ó Ng©n hµng cã biÖn ph¸p xö lý.

   c) C¬ chÕ thanh to¸n thÎ:

   §©y lµ mét c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i, cho
phÐp thanh to¸n víi tèc ®é nhanh. Lµ c«ng cô thanh
to¸n tù ®éng, kh¸ch hµng cã thÓ tù phôc vô mµ
kh«ng cÇn cã sù cã mÆt trùc tiÕp cña nh©n viªn
Ng©n hµng. ThÎ l¹i gän nhÑ, viÖc sö dông ®¬n gi¶n,
tiÖn lîi vµ an toµn ®èi víi tÊt c¶ c¸c bªn tham
gia sö dông nh- chñ së h÷u thÎ, bªn tiÕp nhËn,
Ng©n hµng ph¸t hµnh…1.3  Nh÷ng qui ®Þnh vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt ë n-íc ta

   Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh«ng nh÷ng chØ
cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh

                    42
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cña c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n mµ nã cßn t¸c ®éng
®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc vÒ l-u
th«ng tiÒn tÖ. Do vËy viÖc tiÕn hµnh thanh to¸n
gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia trong quan hÖ nµy ®Òu
ph¶i dùa vµo nh÷ng quy ®Þnh nhÊt ®Þnh.

    ë   n-íc    ta   theo    NghÞ   ®Þnh   91/CP     ngµy
25/11/1993     cña  Thñ  t-íng    ChÝnh  phñ   vÒ  tæ    chøc
thanh    to¸n  kh«ng   dïng   tiÒn    mÆt,  QuyÕt   ®Þnh    sè
22/Q§-NH1 ngµy 21/02/1994 cña Thèng ®èc NHNN vÒ
thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, NghÞ ®Þnh
30/CP ngµy 09/05/1996 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ
quy chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc, Th«ng t-               07/TT-
NH1 ngµy 27/12/1996 cña Thèng ®èc NHNN h-íng dÉn
thùc hiÖn quy chÕ sö dông sÐc. Thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt ph¶i tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh sau:

1.3.1 Nh÷ng qui ®Þnh chung:

  C¸c ®¬n vÞ muèn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
ph¶i cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng. Trªn tµi
kho¶n ph¶i cã ®ñ sè d- ®Ó thanh to¸n, c¸c ®¬n vÞ
kh¸ch hµng ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c chÕ ®é
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt do Nhµ n-íc qui
®Þnh.

  C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vò
trang, c«ng d©n ViÖt nam          vµ ng-êi n-íc ngoµi ®ang
ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt nam®Òu cã quyÒn lùa
chän Ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc
hiÖn thanh to¸n.

  ViÖc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, kho b¹c Nhµ
n-íc vµ thùc hiÖn thanh to¸n qua tµi kho¶n ®-îc
                    43
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ghi b»ng VN§. Tr-êng hîp më tµi kho¶n vµ thanh
to¸n b»ng ngo¹i tÖ ph¶i thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n
lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ban hµnh.

    Khi x¶y ra c¸c tr-êng hîp thÊt l¹c, mÊt chøng
tõ, sai sãt hoÆc chËm trÔ trong qu¸ tr×nh thanh
to¸n th× c¸c bªn liªn quan ph¶i tham gia lËp biªn
b¶n x¸c ®Þnh râ lý do, ®èi t-îng g©y thiÖt h¹i vµ
møc ®é thiÖt h¹i ®Ó xö lý

1.3.2    Qui ®Þnh ®èi víi ng-êi chi tr¶ (ng-êi mua)

    §Ó ®¶m b¶o thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chñ
tµi kho¶n bªn mua ph¶i cã ®ñ tiÒn trªn tµi kho¶n.
Chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn
tµi kho¶n ®Ó chi tr¶ cho ng-êi kh¸c hoÆc rót tiÒn
mÆt khi cã nhu cÇu. Mäi tr-êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu
kiÖn thanh to¸n ®Òu lµ vi ph¹m ph¸p luËt vµ bÞ xö
lý.

    LËp chøng tõ theo ®óng qui ®Þnh.

    KiÓm tra l¹i vËt t- hµng ho¸. NÕu cã sù sai
sãt th× cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n vµ tr¶ l¹i vËt
t- hµng ho¸ ®ã.1.3.3    Qui ®Þnh ®èi víi ng-êi thô h-ëng (ng-êi
b¸n)

    Khi nhËn ho¸ ®¬n, chøng tõ bªn mua thanh to¸n.
Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm lËp, gi÷ toµn bé ho¸ ®¬n
chøng tõ     vµ ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ hîp ph¸p
c¸c yÕu tè ®-îc ghi trªn sè ho¸ ®¬n, chøng tõ nµy.

                    44
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Khi nhËn sÐc, ng-êi thô h-ëng sÐc ph¶i kiÓm
tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña tê sÐc (ghi ®Çy ®ñ
khíp ®óng c¸c yÕu tè qui ®Þnh trªn tê sÐc, kh«ng
söa ch÷a, tÈy xo¸…). NÕu thiÕu mét trong c¸c yÕu
tè ®ã sÐc kh«ng hîp lÖ vµ kh«ng cã gi¸ trÞ thanh
to¸n. NÕu qu¸ thêi h¹n hiÖu lùc, ng-êi thô h-ëng
ph¶i yªu cÇu ng-êi ph¸t hµnh ph¸t hµnh sÐc míi ®em
®æi tê sÐc ®· qu¸ h¹n ®Ó ®¶m b¶o quyÒn ®-îc thanh
to¸n. Vµ trong tr-êng hîp sÐc bÞ tõ chèi thanh
to¸n, ng-êi thô h-ëng cã quyÒn khiÕu n¹i ng-êi ký
ph¸t hµnh sÐc vµ nh÷ng ng-êi chuyÓn nh-îng sÐc ®Ó
®o× l¹i sè tiÒn ghi trªn sÐc. §¬n khiÕu n¹i ph¶i
kÌm phiÕu tõ chèi thanh to¸n sÐc cña ®¬n vÞ thanh
to¸n kÌm theo.

  §èi víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng Uû nhiÖm
thu, Th- tÝn dông bªn thô h-ëng chØ ®-îc tr¶ tiÒn
khi xuÊt tr×nh ho¸ ®¬n, chøng tõ giao nhËn hµng
ho¸ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt.

1.3.4  Qui ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng

  Ng©n hµng vµ Kho b¹c Nhµ n-íc cã tr¸ch nhiÖm
kiÓm so¸t kh¶ n¨ng thanh to¸n vÒ c¸c giÊy tê thanh
to¸n cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o ®óng thñ tôc, ®óng
qui ®Þnh.

  Thùc hiÖn uû th¸c thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n
®¶m b¶o chÝnh x¸c, an toµn, thuËn tiÖn. Chi tr¶
b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n trong ph¹m vi sè
d- tiÒn göi theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. Ng©n
hµng ®-îc quyÒn tõ chèi thanh to¸n c¸c giÊy tê sai
qui ®Þnh, tµi kho¶n kh«ng ®ñ tiÒn, ®ång thêi Ng©n

                   45
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung liªn
®íi gi÷a hai bªn kh¸ch hµng.

    Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô giao dÞch trªn tµi
kho¶n tiÒn göi, Ng©n hµng ph¶i göi ®Çy ®ñ, kÞp
thêi giÊy b¸o Nî, giÊy b¸o Cã vµ cuèi th¸ng göi
b¶n sao sè d-      tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc giÊy b¸o sè
d- tµi kho¶n tiÒn göi cho chñ tµi kho¶n biÕt.

    NÕu do thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thanh to¸n
g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng th× Ng©n hµng, Kho
b¹c ph¶i båi th-êng thiÖt h¹i vµ tuú theo møc ®é
vi ph¹m cã thÓ bÞ xö lý theo qui ®Þnh cña ph¸p
luËt.

    ChØ cung cÊp sè liÖu trªn tµi kho¶n cña kh¸ch
hµng cho c¸c c¬ quan ngoµi Ng©n hµng, Kho b¹c khi
cã v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo qui
®Þnh cña ph¸p luËt. Vµ khi thùc hiÖn thanh to¸n
cho kh¸ch hµng, Ng©n hµng ®-îc thu phÝ theo qui
®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc.1.4 Yªu cÇu ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c thÓ thøc
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë ViÖt Nam hiÖn
nay.    Kh«ng chØ riªng ë ViÖt Nam. C¬ chÕ thanh to¸n
nãi chung chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè vÒ kinh
tÕ – x· héi, tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt
vµ c«ng nghÖ thanh to¸n. C¬ chÕ thanh to¸n ®· ph¸t
triÓn qua nhiÒu thËp kû cïng víi sù ph¸t triÓn cña
                    46
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nÒn kinh tÕ – x· héi vµ tr×nh ®é v¨n minh cña nh©n
lo¹i tõ viÖc thanh to¸n hµng ®æi hµng, b»ng tiÒn
kim lo¹i, tiÒn giÊy ®Õn thanh to¸n b»ng bót tÖ.

    ë ViÖt Nam chóng ta víi sù nç lùc cña ChÝnh
phñ, Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ c¸c Ng©n hµng h÷u quan,
c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng
®-îc ph¸t triÓn, më réng ®Õn mäi thµnh phÇn kinh
tÕ trong x· héi.

    §Ó ho¹t ®«ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
ngµy mét ®¸p øng víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ngµy
25/10/1993    ChÝnh    phñ   ®·   ban  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè
91/CP “ vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt”. Thi
hµnh NghÞ ®Þnh nµy, ngµy 21/02/1994 Thèng ®èc Ng©n
hµng Nhµ n-íc ®· ký quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-NH1 ban
hµnh thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. QuyÕt
®Þnh nµy b-íc ®Çu ®· hÖ thèng ho¸ ®-îc c¸c vÊn ®Ò
liªn quan ®Õn c«ng t¸c thanh to¸n. Tõ kh©u më tµi
kho¶n ®Õn c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n, thuËn lîi
cho viÖc nghiªn cøu vµ triÓn khai ë c¸c Ng©n hµng,
kho b¹c phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn thanh to¸n
trong nÒn kinh tÕ.

    Ngµy 09/05/1996 ChÝnh phñ l¹i ban hµnh NghÞ
®Þnh sè 30/CP vÒ “ Quy chÕ ph¸t hµnh sö dông sÐc “
cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/07/1996 ®Õn nay.
C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: Thanh
to¸n b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn, uû nhiÖm
thu, ng©n phiÕu thanh to¸n, sÐc …®­îc sö dông réng
r·i.                    47
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®·                ¸p dông
nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt, ®· cã nhiÒu
c¶i tiÕn vÒ thêi gian thanh to¸n vµ c¸c thÓ thøc,
ph-¬ng thøc thanh to¸n. Víi viÖc më réng m¹ng l-íi
Ng©n hµng cïng víi viÖc ®-a vµo           sö dông m¹ng m¸y
vi tÝnh trong néi bé c¸c Ng©n hµng ®· lµm cho qu¸
tr×nh thanh to¸n ®-îc nhanh chãng. Tr-íc ®©y khi
tiÕn hµnh chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c Ng©n hµng, c¸c ®Þa
ph-¬ng ph¶i mÊt tõ 7 ®Õn 10 ngµy th× hiÖn nay chØ
mÊt kho¶ng 1 ®Õn 2 ngµy. §Æc biÖt cã tr-êng hîp
chØ mÊt cã vµi giê ®ång hå.

  N¨m 1993 c¶ n-íc triÓn khai thanh to¸n bï trõ
víi 43 trung t©m thanh to¸n trªn c¸c ®Þa bµn tØnh,
thµnh phè th× ®Õn nay sè trung t©m thanh to¸n bï
trõ ®·   t¨ng lªn trªn 60 trung t©m vµ dÇn kh¼ng
®Þnh sù thuËn tiÖn nhanh chãng cña ph-¬ng thøc
thanh to¸n nµy.  Trong c«ng t¸c tæ chøc triÓn khai c¸c thÓ thøc
thanh to¸n míi, ®¸ng chó ý nhÊt ®ã lµ sè l-îng tµi
kho¶n c¸ nh©n còng nh- tµi kho¶n c¸c tæ chøc kinh
tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn.

  Thêi gian ®Çu sè tµi kho¶n c¸ nh©n ë 6 tØnh,
thµnh phè lín míi chØ cã 11.650 tµi kho¶n víi sè
d- 149 tû ®ång. Cho ®Õn nay sè tµi kho¶n ®· lªn
tíi kho¶ng 155.000 tµi kho¶n. C¸c c¸ nh©n ®· b¾t
®Çu biÕt sö dông thanh to¸n qua tµi kho¶n c¸ nh©n,
doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua tµi
kho¶n c¸ nh©n hiÖn nay vµo kho¶ng 1.697 tû VN§.

                   48
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


§©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t
triÓn c«ng t¸c tæ chøc thanh to¸n qua Ng©n hµng.
                   49
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                 Ch-¬ng IIThùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
 mÆt t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th-¬ng               ®èng ®a2.1  Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng
§èng §a.

2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi                  ®Þa
bµn quËn §èng §a

   QuËn §èng §a lµ mét quËn néi thµnh cña Thµnh
phè Hµ Néi, víi diÖn tÝch réng 14 km2, gåm 26
ph-êng, gÇn 40 v¹n d©n lµ n¬i d©n c- tËp trung
®«ng ®óc vµ ®a phÇn lµ khu tËp thÓ cña CBCNV thuéc
c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®ãng trªn thµnh phè
Hµ Néi. §©y lµ mét thÞ tr-êng cã søc mua lín, nhu
cÇu tiªu dïng cao nhÊt thµnh phè Hµ Néi. MÆt kh¸c,
®©y lµ mét quËn tËp trung nhiÒu nhµ m¸y,xÝ nghiÖp
lín cña Trung -¬ng vµ cña Hµ Néi tham gia ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi ®ñ ngµnh nghÒ nh-
c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp chÕ
biÕn, c«ng nghiÖp x©y dùng…cã uy tÝn trªn th­¬ng
tr-êng nh- nhµ m¸y cao su Sao vµng, nhµ m¸y phÝch
n­íc R¹ng §«ng, nhµ m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt…Do ®ã
nhu cÇu vÒ vèn còng nh- nhu cÇu vÒ dÞch vô Ng©n
hµng lµ rÊt lín.

    Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th-¬ng              §èng §a lµ
mét Ng©n hµng c¬ së ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ

                    50
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vµ cung cÊp c¸c dÞch vô Ng©n hµng trªn ®Þa bµn
quËn §èng §a – mét m«i tr-êng rÊt thuËn lîi cho
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh-ng còng gióp cho
chi nh¸nh cã mét m«i tr-êng kinh doanh mµ c¸c Ng©n
hµng kh¸c ®ãng trªn ®Þa bµn thñ ®« Hµ Néi kh«ng cã
®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cña m×nh nh-: TÝn dông,
thanh to¸n…gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn v÷ng
m¹nh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cña hÖ thèng NHCT ViÖt Nam.

2.1.2 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a.

  Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, chi nh¸nh
Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a ®-îc gäi lµ Ng©n
hµng nhµ n-íc quËn §èng §a trùc thuéc Ng©n hµng
nhµ n-íc thµnh phè Hµ Néi. Tõ th¸ng 8 n¨m 1988
®-îc chuyÓn thµnh Ng©n hµng C«ng th-¬ng khu vùc
§èng §a trùc thuéc Ng©n hµng C«ng th-¬ng thµnh phè
Hµ Néi. Tõ 1/04/1993 ®-îc ®æi thµnh chi nh¸nh Ng©n
hµng C«ng th-¬ng §èng §a trùc thuéc Ng©n hµng C«ng
th-¬ng ViÖt Nam.

    Ph¸t triÓn cïng víi sù ®æi míi cña hÖ thèng
Ng©n hµng ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ                cã
nhiÒu   biÕn ®æi lín (ChuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung
sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
n-íc). Cïng víi viÖc h×nh thµnh hµng lo¹t c¸c Ng©n
hµng liªn doanh vµ chi nh¸nh cña Ng©n hµng n-íc
ngoa×…Qua h¬n 10 n¨m thµnh lËp vµ ®æi míi, tuy gÆp
nhiÒu  khã  kh¨n   trë   ng¹i   trong    ho¹t   ®éng    kinh
doanh, nh-ng b»ng ý chÝ v-¬n lªn tõ néi lùc cña
280 CBCNV l¹i cã sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña Ng©n hµng
C«ng th-¬ng ViÖt Nam tõng b-íc chi nh¸nh Ng©n hµng
                   51
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


C«ng th-¬ng §èng §a ®· t¹o ®-îc thÕ chñ ®éng,hoµ
nhËp vµ n©ng cao ®-îc n¨ng lùc c¹nh tranh trong c¬
chÕ thÞ tr-êng. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®a n¨ng
vµ kh«ng ngõng ®æi míi ®· gãp phÇn ®Èy nhanh sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc.

2.1.3   M« h×nh bé m¸y tæ chøc

  Chi nh¸nh NHCT §èng §a cã trô së chÝnh t¹i Sè
187 – Phè T©y S¬n – QuËn §èng §a. Víi c¸c phßng
ban chøc n¨ng: Ban Gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ hai
Phã Gi¸m ®èc, phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n,
phßng tiÒn tÖ- kho quü, phßng tæ chøc hµnh chÝnh,
phßng kiÓm so¸t, phßng nguån vèn, phßng ®èi ngo¹i,
phßng vi tÝnh. Ngoµi ra chi nh¸nh cßn cã 2 phßng
giao dÞch Kim Liªn, C¸t Linh vµ 14 quü tiÕt kiÖm
nÇm r¶i r¸c trªn ®ia bµn quËn §èng §a.
  S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña chi nh¸nh NHCT               §èng
                   ®a

                   52
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                     Gi¸m §èc           Phã                       Phã
         gi¸m ®èc                      gi¸m
                                   ®èc
     Phßn     Phßn     Phßn        Phßn     Phßn     Phßn     Phßn
Phßn   g      g      g         g      g      g      g
g    Nguå     TiÒn     Tæ         KÕ      Vi      KiÓm     §èi
Kinh   n      TÖ      Chøc        To¸n     TÝnh     So¸t     Ngo¹
doan   Vèn                                         i
h


       Phßng giao dÞch Kim Liªn, C¸t Linh             vµ 14
              quü tiÕt kiÖm
    2.2  C¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng
    th-¬ng §èng §a

       Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña chi nh¸nh
    Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a nh÷ng n¨m gÇn ®©y
    lu«n ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng kinh doanh cña
    Ng©n hµng lu«n lu«n b¸m s¸t tiÒn ®é thùc hiÖn kÕ
    ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Ó ®Èy m¹nh
    huy ®éng vèn vµ ®Çu t- tÝn dông, nªn ®· gãp phÇn
    thiÕt thùc vµo viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh
    cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phôc vô sù nghiÖp                  c«ng
    nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ kinh tÕ ë thñ ®«.
                       53
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   2.2.1   Ho¹t ®éng huy ®éng vèn:

     Víi ph­¬ng ch©m “®i vay ®Ó cho vay” chi nh¸nh
   ®· më réng m¹ng l-íi giao dÞch réng kh¾p ®Õn tËn
   c¸c ph-êng, c¬ së kinh tÕ.v.v. Do ®ã trong nh÷ng
   n¨m qua c«ng t¸c huy ®éng vèn ®¹t møc t¨ng tr-ëng
   nhanh vµ ®-îc ®¸nh gi¸ tèt. TÝnh ®Õn 31/12/2000
   tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t ®-îc 1.850 tû ®ång
   trong ®ã VN§ ®¹t 1.634 tû, ngo¹i tÖ quy ®æi ra VN§
   ®¹t 216 tû.           B¶ng 1:    Ho¹t ®éng huy ®éng vèn
   §¬n vÞ: Tû ®ång

       ChØ tiªu               N¨m 1999        N¨m 2000

                        Sè tiÒn     %     Sè     %
                                    tiÒn

1-   Huy  ®éng    tõ   c¸c   tæ      244   26,3      559 30,2
chøc,doanh nghiÖp                         0

2- Huy ®éng tõ d©n c-                617   66,4    1.249 67,5
                                  8

3- Nguån kh¸c                     67  7,22       42  2,3

       Tæng céng                928        1.850
                              100           100                     54
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp n¨m cña chi nh¸nh
NHCT §èng §a)

   Qua sè liÖu b¶ng 1, ta thÊy ho¹t ®éng huy ®éng
vèn cña Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a n¨m 2000 so
víi n¨m 1999 t¨ng ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã chøng tá uy tÝn
cña Ng©n hµng ngµy mét ®-îc kh¼ng ®Þnh. MÆc dï
trong nh÷ng n¨m qua l·i suÊt lu«n lu«n biÕn ®éng,
sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng Ng©n hµng ngµy mét
s«i  ®éng   nh-ng    NHCT   §èng   §a   lu«n   ®æi   míi   c¸c
ph-¬ng thøc, gi÷ uy tÝn vµ phong c¸ch phôc vô tèt
nªn vÉn thu hót ®-îc l-îng kh¸ch hµng ®¸ng kÓ.
Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn nh»m ®¶m b¶o
nguån tµi nguyªn kinh doanh. Tuy nhiªn trong c¬
cÊu nguån vèn th× chñ yÕu lµ nguån vèn huy ®éng
tiÕt kiÖm d©n c-, phÇn nhiÒu lµ tiÒn göi cã kú h¹n
vµ l·i suÊt cao. §©y còng lµ ®iÒu bÊt lîi trong
kinh doanh tiÒn tÖ vµ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh
tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn hiÖn nay.

2.2.2   Ho¹t ®éng sö dông vèn

   Víi nguån vèn huy ®éng ®-îc chi nh¸nh ®· sö
dông mét c¸ch tèi ®a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn
cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n b»ng nhiÒu
h×nh thøc kh¸c nhau. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i c¬
chÕ tÝn dông cã sù ®iÒu chØnh ®· t¹o thuËn lîi cho
viÖc ®Çu t­ vèn cho c¸c doanh nghiÖp, hé s¶n xuÊt…
Tõ ®ã d- nî ë NHCT §èng §a ®· t¨ng dÇn lªn.

         B¶ng 2: B¸o c¸o kÕt qu¶ cho vay§¬n vÞ: Tû ®ång
                    55
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368      ChØ tiªu             N¨m 1999          N¨m 2000

                     Sè tiÒn       %    Sè tiÒn     %

1- D- nî ng¾n h¹n                 423    59,5       608   59,6

2-  D-   nî  trung,    dµi       288    40,5       412   40,4
h¹n

   Tæng d- nî                  711     100     1.020    100

      (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp n¨m cña chi nh¸nh
   NHCT §èng §a)

      Ngoµi viÖc ®Çu t- ng¾n h¹n vèn l-u ®éng cho
   c¸c doanh nghiÖp, Ng©n hµng ®· ®Çu t- vèn trung vµ
   dµi h¹n ®¹t tû träng trªn 40%, trong ®ã ®Çu t-
   chiÒu s©u gÇn 40 tû ®ång vµo C«ng ty bãng ®Ìn
   phÝch n-íc R¹ng ®«ng, trªn 40 tû cho C«ng ty C¬
   ®iÖn TrÇn Phó, C«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng 165 tû
   ®ång.Ng©n hµng cßn ®Çu t- vµo c¸c lo¹i h×nh kinh
   tÕ kh¸c nh- cho vay C«ng ty tu bæ di tÝch, ®Çu t-
   cho hîp t¸c x· lao ®éng ë QuËn §èng §a gióp ®ì con
   em th-¬ng binh, liÖt sü vµ c¸c ®èi t-îng chÝnh
   s¸ch cã viÖc lµm… TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000: Doanh
   sè cho vay ®¹t 1.020 tû ®ång, so víi kÕ ho¹c v-ît
   21%.

   2.2.3   C«ng t¸c thanh to¸n

      C«ng t¸c thanh to¸n qua Ng©n hµng lµ mét trong
   nh÷ng kh©u then chèt ®Ó thu hót kh¸ch hµng vµ ®a
   d¹ng  ho¸   c¸c   dÞch   vô  Ng©n    hµng.Trong     c«ng   t¸c
   thanh to¸n, chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· lu«n lu«n
   phÊn ®Êu ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ®-îc tèt h¬n víi
                       56
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chÊt l-îng cao. Ban l·nh ®¹o lu«n ®Æt môc tiªu ®µo
t¹o ®éi ngò thanh to¸n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n
cao, nghiÖp vô thµnh th¹o, th¸i ®é phôc vô ch©n
thµnh, cëi më vµ tËn t×nh h-íng dÉn kh¸ch hµng
nh÷ng thñ tôc giao dÞch ®Ó xö lý kÞp thêi, chÝnh
x¸c c¸c kho¶n thanh to¸n, rót ng¾n tèi ®a thêi
gian  thanh    to¸n   cho   kh¸ch    hµng,   ®iÒu   hµnh   vèn
nhanh nhaþ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é chu
chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ.

    Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh ®· tù ®Çu t- vèn, cïng
víi sù hç trî cña NHCT ViÖt Nam ®Ó ®æi míi trang
thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tin häc vµ trang bÞ mét hÖ
thèng m¸y vi tÝnh ®Õn c¸c phßng ban nghiÖp vô,
thùc hiÖn nèi m¹ng néi bé còng nh- trong toµn hÖ
thèng NHCT ViÖt Nam ®Ó ®¸p øng tèt viÖc khai th¸c
sè liÖu, xö lý th«ng tin, tæ chøc thanh to¸n ®iÖn
tö mét c¸ch nhanh chãng víi ®é chÝnh x¸c cao. Tõ
®ã ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n, h¹n chÕ ®-îc nh÷ng
sai sãt, t¹o uy tÝn vµ thu hót ngµy mét t¨ng l-îng
kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch.

2.2.4   KÕt qu¶ kinh doanh

    N¨m 1999 thu nhËp c¶ n¨m ®¹t 98 tû ®ång, trong
®ã thu l·i cho vay lµ 53,8 tû ®ång, thu l·i ®iÒu
chuyÓn vèn 40,08 tû, thu phÝ dÞch vô thanh to¸n vµ
b¶o l·nh lµ 4,12 tû. Tæng chi phÝ lµ 87,4 tû. Lîi
nhuËn ®¹t 7,6 tû. Nép Ng©n s¸ch Nhµ n-íc 250 triÖu
®ång.

    N¨m 2000 thu nhËp c¶ n¨m ®¹t 112 tû ®ång,
trong ®ã thu l·i cho vay 59,6 tû, thu l·i ®iÒu

                    57
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chuyÓn vèn 47,9 tû, thu phÝ dÞch vô thanh to¸n vµ
b¶o l·nh lµ 4,5 tû. Tæng chi phÝ lµ 100,2 tû. Lîi
nhuËn ®¹t 9,5 tû. Nép Ng©n s¸ch Nhµ n-íc321 triÖu
®ång.

2.3  C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

2.3.1 Tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

   Trong nh÷ng n¨m qua nhËn thøc ®-îc tÇm quan
träng cña c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
Chi nh¸nh NHCT §èng §a ®· nhanh chãng hoµ nhËp vµo
sù chuyÓn m×nh cña hÖ thèng NHCT ViÖt Nam, thùc
hiÖn ®æi míi c«ng t¸c thanh to¸n, n©ng cao tr×nh
®é, c¶i tiÕn nghiÖp vô, øng dông c«ng nghÖ tin häc
vµo thanh to¸n. §ång thêi thi hµnh mét c¸ch ®óng
®¾n, linh ho¹t c¸c NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n míi ban hµnh
vÒ c«ng t¸c thanh to¸n ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thanh
to¸n t¹i chi nh¸nh diÔn ra nhanh chãng, ®é chÝnh
x¸c cao vµ hÕt søc thuËn lîi cho kh¸ch hµng.

   Nhê nh÷ng c¶i c¸ch nãi trªn trong thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· lµm cho kh¸ch hµng nhËn
thÊy lîi Ých thËt sù cña viÖc thanh to¸n qua Ng©n
hµng. V× vËy t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a doanh sè
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm mét tû träng
lín trong tæng doanh sè thanh to¸n vµ cã xu h-íng
ngµy mét t¨ng, thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau:
     B¶ng 3: T×nh h×nh thanh to¸n t¹i chi nh¸nh
               NHCT §èng §a
                    58
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   §¬n vÞ: TriÖu ®ång

   ChØ tiªu        N¨m 1999         N¨m 2000       6 th¸ng     n¨m
                                         2001

             Sè tiÒn      %    Sè tiÒn     %    Sè tiÒn     %

1-  Thanh  to¸n   3.027.468     13,   2.857.17    12, 1.188.49       9,1
b»ng tiÒn mÆt                 8       5     2        2

2-  Thanh  to¸n   18.928.64     86,   20.563.6    87, 11.905.9       90,
kh«ng     dïng          4     2       73     8      52      9
tiÒn mÆt

Tæng céng       21.956.11     100   23.420.8    100 13.094.4       100
                   2            48           44


     (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp kÕ to¸n thanh to¸n
   n¨m 1999, 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001).

     Ta cã thÓ gi¶i thÝch viÖc quy m« thanh to¸n
   kh«ng dïng tiÒn mÆt ®-îc më réng qua mét sè ®iÓm
   sau ;

     Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸           c¸c c¸ nh©n, doanh
   nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®-îc phÐp tù do                lùa
   chän ®èi t¸c vµ tù do tè chøc h¹ch to¸n kinh doanh
   cïng víi sù ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i
   h×nh kinh tÕ. C¸c tæ chøc kinh tÕ,             c¬ quan vµ c¸
   nh©n ngµy cµng më réng quan hÖ kinh tÕ còng nh-
   lùa chon ph-¬ng thøc thanh to¸n. Mµ thanh to¸n qua
   Ng©n hµng víi nh÷ng -u ®iÓm vèn cã nh-: An toµn,                     59
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nhanh chãng, thuËn lîi nªn nã ngµy cµng ®-îc sö
dông phæ biÕn h¬n.

  MÆt kh¸c sù ®æi míi c«ng t¸c thanh to¸n, c¶i
tiÕn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c thÓ thøc thanh to¸n lµm
cho qu¸ tr×nh thanh to¸n kh«ng ngõng ®-îc hoµn
thiÖn. Tõ    n¨m 1999 chi nh¸nh NHCT §èng §a ®·
triÓn khai hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö thay cho hÖ
thèng thanh to¸n liªn hµng qua m¹ng vi tÝnh tr-íc
®©y víi tèc ®é thanh to¸n ®-îc rót ng¾n theo yªu
cÇu ®Õn møc tèi ®a. Do ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng
t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ngµy cµng ®-îc
-a chuéng.

  VÒ  ph-¬ng    thøc   thanh    to¸n,   trong    n¨m    2000
ngoµi thanh to¸n trong néi bé, chi nh¸nh NHCT §èng
§a cßn sö dông ph-¬ng thøc thanh to¸n liªn hµng vµ
thanh to¸n bï trõ víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. KÕt qu¶
n¨m 2000 ®· thùc hiÖn thanh to¸n liªn hµng 22.213
mãn víi doanh sè 3.803.676 triÖu ®ång, thanh to¸n
bï trõ 24.462 mãn víi doanh sè 2.784.890 triÖu
®ång.

  Qua ®ã cho thÊy mèi quan hÖ gi÷a chi nh¸nh
NHCT §èng §a víi c¸c Ng©n hµng kh¸c trong vµ ngoµi
hÖ thèng kh¸ réng, do ®ã vïa ®Èy nhanh tèc ®é
thanh to¸n, võa lµm t¨ng thªm uy tÝn cña Ng©n hµng
m×nh.

2.3.2 Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt

  HiÖn nay t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a viÖc thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn
                   60
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    qua c¸c thÓ thøc sau: SÐc,          uû nhiÖm chi – chuyÓn
    tiÒn, uû nhiÖm thu, ng©n phiÕu thanh to¸n, thÎ
    thanh to¸n…

      B¶ng 4: T×nh h×nh ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh
             to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt    §¬n vÞ: TriÖu ®ång

   ChØ     N¨m 1999           N¨m 2000        6 th¸ng n¨m 2001
 tiªu
      Mãn    Sè     %    Mãn  Sè tiÒn    %    Mãn    Sè     %
          tiÒn                            tiÒn

1- SÐc   12.8 926.00     4,9 14.6 1.090.3        5,3 7.96 445.54 3,74
       73      0        89      44         6      4

2- UNC- 24.6 9.517. 50,3 30.7 11.270. 54,8 14.9 6.377. 53,2
CT      90    525        65     514        42     733

3- UNT   4.76 22.855     0,1 4.81      24.852 0,14 3.28      6.489 0,1
        1              7               0

4- NPTT 5.92 501.88 2,65 5.90 563.338 2,74 3.20 355.63 2,98
        7     5        4               9      4

5- Lo¹i 9.95 7.960. 42,0 10.0 7614.62 37,0 4.62 4.760. 39,9
kh¸c      5    379     5   61       5    2    7     552    8

Tæng    58.2 18.928     100 66.2 20.563.        100 34.0 11.905 100
céng     06   .644         36     673        24     .952

      (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp kÕ to¸n thanh to¸n
    n¨m 1999, 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001)                       61
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  T¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt ngµy cµng t¨ng vÒ sè mãn còng nh- tû
träng. Qua sè liÖu ë b¶ng 4 ta thÊy doanh sè thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh«ng ngõng t¨ng lªn. N¨m
1999 lµ 58.206 mãn víi sè tiÒn lµ 18.928.644 triÖu
®ång, ®Õn n¨m 2000 lµ 66.236 mãn víi 20.563.673
triÖu ®ång vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 lµ 34.024 mãn
víi 11.905.952 triÖu ®ång, ph¶n ¸nh trung thùc sù
biÕn ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn cña nÒn kinh tÕ
thµnh phè Hµ Néi, sù kh¼ng ®Þnh uy tÝn vµ tÇm quan
träng cña Ng©n hµng vµ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù
®æi míi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, c¬ chÕ thanh to¸n
cña hÖ thèng Ng©n hµng.

  XÐt vÒ c¬ cÊu thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt
qua ph©n tÝch sè liÖu ë b¶ng 4 ta thÊy thÓ thøc
thanh to¸n ®-îc -a dïng nhÊt lµ Uû nhiÖm chi-
chuyÓn tiÒn. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n mang tÝnh
truyÒn thèng cña Ng©n hµng, nã ®· thay thÕ mét
l-îng tiÒn mÆt rÊt lín trong l-u th«ng. H×nh thøc
thanh to¸n b»ng SÐc, Uû nhiÖm thu… tû lÖ nhá h¬n,
chñ yÕu ¸p dông thanh to¸n víi nh÷ng mãn tiÒn nhá
vµ trong tr-êng hîp kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm cao.

  Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc tÕ trªn cho thÊy chi
nh¸nh NHCT §èng §a ®· vµ ®ang tõng b-íc ®¹t ®-îc
môc tiªu ®Æt ra cña ngµnh Ng©n hµng trong thêi kú
®æi míi “ T¨ng tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt, gi¶m tèi thiÓu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt”. §Ó
cã ®-îc kÕt qu¶ nµy chi nh¸nh NHCT §èng §a ®·
kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, më réng quan
hÖ thanh to¸n víi kh¸ch hµng, tuyªn truyÒn, gióp

                   62
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®ì kh¸ch hµng lùa chän h×nh thøc thanh to¸n sao
cho cã thÓ ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt trong kho¶ng
thêi gian ngÊn nhÊt.

  C¸c thanh to¸n viªn cña phßng kÕ to¸n ®· cè
g¾ng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh, ®¶m b¶o an toµn
tuyÖt ®èi tµi s¶n cña kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng
trong kh©u thanh to¸n. Tõ ®ã t¹o ®-îc lßng tin ®èi
víi kh¸ch hµng, khuyÕn khÝch ®-îc kh¸ch hµng ®Õn
víi ng©n hµng, lùa chän ph-¬ng thøc thanh to¸n vµ
lµm cho h×nh thøc thanh to¸n nµy ngµy cµng chiÕm
-u thÕ h¬n.

2.3.2.1  ThÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc

  §©y lµ thÓ thøc thanh to¸n ra ®êi rÊt sím,
®-îc sö dông kh¸ phæ biÕn ë c¸c n-íc ®ang ph¸t
triÓn. ë ViÖt nam ngµy 09/05/1996, ChÝnh phñ ®·
ban hµnh NghÞ ®Þnh 30/CP vÒ “ Ban hµnh Quy chÕ
ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc”. KÌm theo Th«ng t­ h­íng
dÉn sè 07/TT-NH1 ngµy 27/12/1996 cña Ng©n hµng Nhµ
n-íc vÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. T¹i chi
nh¸nh NHCT §èng §a ®· lµm tèt c«ng t¸c ph¸t hµnh
vµ thanh to¸n sÐc, tuy nhiªn thùc tÕ khèi l-îng
thanh to¸n b»ng thÓ thøc nµy chØ chiÕm mét tû
träng nhá trong tæng doanh sè thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh. Tõ 4,9% n¨m 1999 lªn
5,3% ë n¨m 2000 vµ gi¶m xuèng cßn 3,74% ë 6 th¸ng
®Çu n¨m 2001      B¶ng 5: T×nh h×nh thanh to¸n b»ng sÐc


                   63
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   §¬n vÞ: TriÖu ®ång

   ChØ      N¨m 1999             N¨m 2000         6 th¸ng n¨m
 tiªu                                        2001

       Mãn    Sè     %    Mãn       Sè    %    Mãn    Sè   %
            tiÒn              tiÒn             tiÒn

1-   SÐc  8.3   624.0    67, 9.41      641.17    58, 3.68    227.6  51
CK       95     72     4     1       2    8   2    16

2-   SÐc  4.4   301.9    32, 5.27      449.17    41, 4.28    217.9  49
BC       78     28     6     8       2    2   4    28

Tæng     12.   926.0    100 14.6      1.090.    100 7.96    445.5  10
céng     873     00        89       344        6    44  0

       (Nguån: B¸o c¸o chi tiÕt kÕ to¸n thanh to¸n
   n¨m 1999, 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001)       * §èi víi sÐc chuyÓn kho¶n:

       Qua sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy thanh to¸n
   b»ng sÐc chuyÓn kho¶n cã sù giao ®éng vµ cã xu
   h-íng gi¶m vÒ tû träng. MÆc dï sè mãn thanh to¸n
   t¨ng  lªn   tõ   8.395     mãn    n¨m  1999    víi  sè   tiÒn
   624.072    triÖu   ®ång,    ®Õn    9411   mãn   víi  sè   tiÒn
   641.172 triÖu ®ång n¨m 2000 vµ 3.682 mãn cã gi¸
   trÞ 227.616 triÖu ®ång trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001.
   So víi c¸c lo¹i sÐc ®-îc ph¸t hµnh trong hÖ thèng
   Ng©n hµng ViÖt nam th× sÐc chuyÓn kho¶n ®-îc sö
   dông kh¸ phæ biÕn, v× ®èi t-îng ¸p dông réng r·i,

                         64
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thñ tôc ®¬n gi¶n, dïng ®Ó chi tr¶ tiÒn hµng ho¸
hay dÞch vô ®· ®-îc cung øng. T¹i chi nh¸nh NHCT
§èng §a ¸p dông cho kh¸ch hµng cã tµi kho¶n tiÒn
göi t¹i cïng mét Ng©n hµng hoÆc kh¸c Ng©n hµng
nh-ng trong cïng mét hÖ thèng, hoÆc kh¸c hÖ thèng
nh-ng cã tham gia thanh to¸n bï trõ.

    SÐc chuyÓn kho¶n ®-îc thùc hiÖn thanh to¸n
theo   nguyªn    t¾c   ghi   “Nî   “  tr­íc    vµ  ghi    “Cã”
sau.Thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc chuyÓn kho¶n lµ 15
ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh sÐc cho ®Õn khi sÐc ®-îc
thanh to¸n. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ cho thÊy kh¸ch
hµng kh«ng thÝch thanh to¸n nh÷ng mãn cã gi¸ trÞ
lín nguyªn nh©n lµ do tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n cña sÐc
chuyÓn kho¶n, tèc ®é thanh to¸n chËm, cã thÓ bÞ
ph¸t hµnh qu¸ sè d- vµ trong tr-êng hîp ®ã sÏ ¶nh
h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn thô h-ëng.

    * §èi víi sÐc b¶o chi:

    Sè liÖu ë b¶ng 5 cho thÊy doanh sè thanh to¸n
b»ng sÐc b¶o chi cã xu h-íng t¨ng lªn c¶ vÒ sè mãn
lÉn gi¸ trÞ thanh to¸n. Tõ           4.478 mãn víi trÞ gi¸
301.928 triÖu ®ång n¨m 1999, lªn 5.278 mãn trÞ gi¸
449.172 triÖu ®ång vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 cã
4.284 mãn trÞ gi¸ 217.928 triÖu ®ång.

    §èi víi sÐc b¶o chi thùc chÊt lµ mét tê sÐc
chuyÓn kho¶n ®-îc Ng©n hµng ®¶m b¶o chi tr¶ trong
thanh to¸n nªn ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm, ®é an
toµn cao h¬n so víi sÐc chuyÓn kho¶n. §øng trªn
gãc ®é ng-êi thô h-ëng sÐc b¶o chi cã nhiÒu -u
®iÓm: Tr-íc hÕt sÐc b¶o chi lu«n ®¶m b¶o ch¾c ch¾n

                    65
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng-êi thô h-ëng kh«ng ph¶i lo
l¾ng g× vÒ viÖc ph¸t hµnh cã ®ñ sè d- hay kh«ng.
V× thùc chÊt khi ph¸t hµnh sÐc ®¬n vÞ mua ®· ph¶i
lËp uû nhiÖm chi kÌm theo tê sÐc göi ®Õn Ng©n hµng
xin trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh mét sè tiÒn                 b»ng
sè tiÒn trªn tê sÐc ®Ó l-u ký           vµo tµi kho¶n tiÒn
göi ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc b¶o chi t¹i Ng©n hµng.
NghÜa lµ tê sÐc b¶o chi ®· ®-îc Ng©n hµng ®¶m b¶o
chi tr¶.

  ChÝnh v× vËy mµ ®é an toµn cña sÐc b¶o chi
cao, ®-îc kh¸ch hµng -a chuéng. H¬n n÷a tèc ®é
lu©n chuyÓn cña sÐc b¶o chi nhanh nªn ng-êi thô
h-ëng kh«ng bÞ ø ®äng vèn. Khi ng-êi b¸n nép tê
sÐc nµy vµo Ng©n hµng th× thanh to¸n viªn tiÕn
hµnh ghi “Cã” ngay vµo tµi kho¶n cña ng­êi nép sÐc
®èi víi nh÷ng mãn thanh to¸n cïng Ng©n hµng, trong
hÖ thèng. Cßn ®èi víi kh¸ch hµng ngoµi hÖ thèng
th× sau kho¶ng 1 ®Õn 2 ngµy. Tuy nhiªn ®Ó cã ®-îc
sù ®¶m b¶o trong thanh to¸n sÐc cho ng-êi thô
h-ëng th× ng-êi ph¸t hµnh ph¶i ®Õn Ng©n hµng xin
lµm thñ tôc b¶o chi sÐc, trÝch tiÒn ®Ó ký quü vµo
tµi kho¶n tiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc b¶o chi
vµ tµi kho¶n nµy kh«ng cã sinh lêi. V× thÕ ng-êi
ph¸t hµnh (Ng-êi mua) th-êng kh«ng -a thÝch sö
dông thÓ thøc nµy.

2.3.2.2 ThÓ thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi –
    chuyÓn tiÒn

  Uû nhiÖm chi- ChuyÓn tiÒn lµ mét thÓ thøc ®-îc
¸p dông phæ biÕn nhÊt, cã doanh sè ho¹t ®éng lín
nhÊt. T¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a tû träng thanh
                   66
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   to¸n b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn chiÕm 50,3%
   n¨m 1999, lªn 54,8% n¨m 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m
   2001 ®¹t 53,2% trong tû träng thanh to¸n kh«ng
   dïng tiÒn mÆt.
      B¶ng 6: T×nh h×nh thanh to¸n b»ng UNC – ChuyÓn
   tiÒn   §¬n vÞ: TriÖu ®ång

 ChØ         N¨m 1999         N¨m 2000          6 th¸ng n¨m
 tiªu                                     2001

      Mãn     Sè    %    Mãn     Sè     %    Mãn     Sè   %
            tiÒn             tiÒn            tiÒn

1- UNC   24.    9.506   99, 30.6      11.260  99. 14.8     6.328    99
      607     .860     9  73     .858      9  90     .045  ,2

2- SÐc     83   10.66   0,1   92    9.656   0,1    52   9.688    0,
CT              5                               8

Tæng    24.    9.517   100 30.7      11.270  100 14.9     6.377    10
céng    690     .525       65     .514        42     .733  0

      (Nguån: B¸o c¸o chi tiÕt kÕ to¸n thanh to¸n
   n¨m 1999, 2000 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001)

      *   Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi:

      Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ë trªn ta thÊy ®©y lµ
   h×nh thøc thanh to¸n ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt chiÕm
                        67
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tû träng gÇn nh-      tuyÖt ®èi 99,9%. Së dÜ uû nhiÖm
chi ®-îc sö dông nhiÒu nh- vËy nguyªn nh©n lµ do
h×nh thøc vµ chøng tõ vµ thñ tôc ®¬n gi¶n. Nã cã
thÓ do kh¸ch hµng hoÆc Ng©n hµng tù t¹o mÉu, kh«ng
sî nhÇm lÉn, bÞ lµm gi¶ nh- sÐc. Kh¸ch hµng chØ
cÇn lËp 4 liªn uû nhiÖm chi vµ nép vµo Ng©n hµng
phôc vô m×nh, mäi thñ tôc thanh to¸n ®Òu do Ng©n
hµng ®¶m nhiÖm. Uû nhiÖm chi ®-îc ¸p dông réng r·i
víi mäi ®¬n vÞ cã tµi kho¶n ë cïng mét Ng©n hµng,
kh¸c Ng©n hµng nh-ng cïng hÖ thèng, kh¸c hÖ thèng
nh-ng trªn cïng ®Þa bµn vµ cïng tham gia thanh
to¸n bï trõ vµ kh¸c Ng©n hµng, kh¸c ®Þa bµn th×
qua tµi khoµn tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ n-íc.
Ngoµi viÖc sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,
dÞch vô uû nhiÖm chi cßn lµ c«ng cô trung gian ®Ó
Ng©n hµng b¶o chi sÐc, cÊp sÐc chuyÓn tiÒn hoÆc
®iÒu chuyÓn vèn trong cïng hÖ thèng vµ kh¸c hÖ
thèng.

  Trªn thùc tÕ kh¸ch hµng rÊt -a thÝch sö dông
h×nh thøc thanh to¸n nµy v× sù nhanh chãng, thuËn
tiÖn vµ dÔ sö dông. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy còng
cã mét sè h¹n chÕ nh- cã thÓ bÞ ph¸t hµnh qu¸ sè
d-, kh«ng thÓ mang ®i giao dÞch trao ®æi ®-îc vµ
còng cã tr-êng hîp ng-êi mua ®· nhËn hµng nh-ng
göi uû nhiÖm chi ®Õn ng©n hµng chËm sÏ g©y thiÖt
h¹i cho ng-êi b¸n, ng-îc l¹i bªn mua cã lîi khi
kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n chËm mµ
kh«ng ph¶i chÞu h×nh thøc ph¹t nµo trong thanh
to¸n.

  * Thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn tiÒn:

                   68
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  B¶ng trªn cho thÊy ®©y lµ h×nh thøc thanh to¸n
chiÕm mét tû trong rÊt khiªm tèn trong thanh to¸n
b»ng uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn (0,1%). §èi víi
thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn tiÒn, mÆc dï viÖc ph¸t
hµnh sÐc chuyÓn tiÒn kh¸ phøc t¹p v× ph¸t hµnh t¹i
Ng©n hµng vµ tÝnh ký hiÖu mËt nh-ng nã l¹i rÊt
thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. Nhê cã sÐc chuyÓn tiÒn
nªn khi ®Õn ®Þa bµn kh¸c, kh¸ch hµng cã thÓ rót
tiÒn mÆt ®Ó chi tiªu hoÆc xin ®-îc b¶o chi sÐc ®Ó
®i mua hµng hay chuyÓn th¼ng vµo tµi kho¶n cña
ng-êi b¸n mµ kh«ng ph¶i mang theo tiÒn mÆt. VÒ
phÝa ng-êi b¸n khi b¸n hµng xong sÐc ®-îc nép vµo
Ng©n hµng lµ cã tiÒn ngay. Tuy nhiªn viÖc ph¸t
hµnh sÐc chuyÓn tiÒn trong thùc tÕ mÊt nhiÒu thêi
gian, qua nhiÒu c«ng ®o¹n… nªn nã kh«ng ®­îc ­a
chuéng b»ng h×nh thøc uû nhiÖm chi.

2.3.2.3  ThÓ thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu

  Theo sè liÖu ë b¶ng 4 ta thÊy thÓ thøc thanh
to¸n nµy t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a chiÕm mét tû
träng rÊt nhá, b×nh qu©n 0,1% trong tû träng thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Cô thÓ n¨m 1999 cã 4.761
mãn víi sè tiÒn lµ 22.855 triÖu ®ång, n¨m 2000 cã
4.817 mãn víi sè tiÒn 24.852 triÖu ®ång vµ 6 th¸ng
®Çu n¨m 2001 lµ 3.280 mãn víi sè tiÒn 6.489 triÖu
®ång.

  Thùc tÕ cho thÊy h×nh thøc nµy chØ ®-îc ¸p
dông ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ dÞch vô cã tÝnh
chÊt ®Þnh kú th-êng xuyªn nh-: TiÒn ®iÖn, tiÒn
n-íc, tiÒn thuª nhµ, tiÒn ®iÖn tho¹i, phÝ vÖ sinh
vµ lµm s¹ch m«i tr­êng… cña c¸c ®¬n vÞ cung øng
                   69
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


dÞch vô vµ ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn thu b¸n hµng
®èi víi b¹n hµng cã ®é tin cËy cao. Víi nguyªn t¾c
thùc hiÖn lµ kh¸ch hµng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n
b¶n cho Ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ h-ëng, giÊy uû
nhiÖm thu chØ thanh to¸n mét lÇn vµ do ng-êi b¸n
chñ ®éng lËp chøng tõ. Theo chÕ ®é thanh to¸n ®-îc
quy ®Þnh t¹i chi nh¸nh, nÕu tr-êng hîp tµi kho¶n
tiÒn göi cña ng-êi mua kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh
to¸n, Ng©n hµng sÏ b¸o cho ng-êi mua biÕt ®ång
thêi nhËp “sæ theo dâi chøng tõ qu¸ h¹n thanh
to¸n” vµ chê khi nµo tµi kho¶n ng­êi mua ®ñ kh¶
n¨ng thanh to¸n th× míi tiÕn hµnh thanh to¸n vµ
tÝnh ph¹t. Sè tiÒn ph¹t chËm tr¶ ®-îc tÝnh nh-
sau:

    TiÒn ph¹t chËm tr¶        = Sè tiÒn trªn UNT x          Sè
ngµy chËm tr¶ x 150% l·i suÊt trÇn cho vay ng¾n
h¹n.

    Trªn thùc tÕ t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a tõ n¨m
1999 ®Õn nay kh«ng cã tr-êng hîp nµy xÈy do h×nh
thøc nµy chñ yÕu chØ ¸p dông víi nh÷ng dÞch vô
thanh to¸n th-êng xuyªn, ®Þnh kú víi sè tiÒn Ýt vµ
v× thÕ nã chØ chiÕm tû träng nhá trong c¸c thÓ
thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh.2.3.2.4 ThÓ thøc thanh to¸n b»ng ng©n phiÕu thanh
to¸n:

    T¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a, ng©n phiÕu thanh
to¸n còng lµ thÓ thøc ®-îc sö dông kh¸ phæ biÕn.
N¨m 1999 cã 5.927 mãn víi 501.885 triÖu ®ång, n¨m
                    70
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


2000 cã 5.904 mãn víi 563.338 triÖu ®ång, 6 th¸ng
®Çu n¨m 2000 cã 3.209 mãn víi 355.634 triÖu ®ång.

  NÐt ®Æc tr-ng cña ng©n phiÕu thanh to¸n lµ nh-
mét d¹ng tiÒn mÆt, nã ®­îc gäi lµ “tiÒn cã thêi
h¹n “, ng­êi kh«ng cã tµi kho¶n ë Ng©n hµng còng
cã thÓ sö dông. Ng©n phiÕu thanh to¸n cã -u ®iÓm
lµ gän nhÑ vµ cã thÓ chi tr¶ trùc tiÕp cho ng-êi
thô h-ëng mµ kh«ng cÇn th«ng qua Ng©n hµng. Khi
kh«ng cã nhu cÇu sö dông hä cã thÓ nép vµo Ng©n
hµng ®Ó ghi t¨ng trªn tµi kho¶n cña m×nh, h¬n n÷a
thêi h¹n thanh to¸n cña ng©n phiÕu ®-îc ghi râ
trªn tõng tê ng©n phiÕu vµ ®-îc ®¶m b¶o l-u th«ng,
thanh to¸n bëi chÝnh Ng©n hµng Nhµ n-íc nªn ®-îc
®«ng ®¶o c«ng chóng chÊp nhËn.

  Tuy nhiªn do ng©n phiÕu thanh to¸n cã thêi h¹n
hiÖu lùc, nÕu ®Ó qu¸ thêi h¹n sÏ bÞ ph¹t tiÒn nªn
ng-êi gi÷ lu«n ph¶i tÝnh ®Õn viÖc ®æi ng©n phiÕu
míi. Thªm n÷a ng©n phiÕu thanh to¸n kh«ng ghi danh
nªn viÖc gi÷ g×n ph¶i cÈn thËn vµ nã dÔ bÞ lµm
gi¶, l­u gi÷ ng©n phiÕu kh«ng ®­îc h­ëng l·i…ChÝnh
v× nh÷ng lý do ®ã mµ tû träng cña ng©n phiÕu thanh
to¸n t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a chØ chiÕm mét phÇn
nhá so víi tû träng chung vÒ thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt.2.3.2.5  C¸c thÓ thøc thanh to¸n kh¸c:

  Ngoµi c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt cô thÓ nh- ®· tr×nh bµy ë trªn th× t¹i chi
nh¸nh NHCT §èng §a cßn cã mét sè thÓ thøc thanh
                   71
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


to¸n kh¸c nh- tÝnh l·i tµi kho¶n tiÒn göi kh¸ch
hµng  hay   b¶ng   kª  tÝch   sè,   phiÕu   chuyÓn    kho¶n,
chuyÓn tiÒn thanh to¸n bï trõ.

    Nh÷ng kho¶n thanh to¸n nµy chiÕm mét tû träng
®¸ng kÓ trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®iÒu
®ã ®-îc thÓ hiÖn rÊt râ trªn b¶ng 4. Cô thÓ: N¨m
1999   víi   9.955    mãn,   sè   tiÒn   7.960.379,     chiÕm
42,05%    ;  N¨m   2000   víi   10.061    mãn,   sè    tiÒn
7.614.625 triÖu ®ång, chiÕm 37,02% ; 6 th¸ng ®Çu
n¨m 2001 víi 4.627 mãn, sè tiÒn 4.760.552, chiÕm
39,98%. Së dÜ c¸c h×nh thøc thanh to¸n nµy ®¹t tíi
sè mãn vµ sè tiÒn cao nh- thÕ chñ yÕu lµ do c¸c
kho¶n tÝnh l·i trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch
hµng. Víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi dµi h¹n th×                   ®-îc
tÝnh l·i mçi th¸ng mét lÇn, víi nh÷ng kho¶n tiÒn
göi tiÕt kiÖm th× th× sÏ ®-îc tÝnh l·i vµo ngµy
®Õn h¹n. Nh÷ng kho¶n tÝnh l·i nµy lín c¶ vÒ mãn
lÉn gi¸ trÞ      v× thÕ nã chiÕm tû träng lín so víi
c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh¸c
t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a.2.4   §¸nh gi¸ chung vÒ          thùc tr¹ng c¸c thÓ thøc
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

    Uû nhiÖm chi: Kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc tiÒn hµng
®i song song th-êng thiÖt h¹i cho ng-êi b¸n v×
hµng ®· trao nh-ng tiÒn ch-a nhËn ®-îc. ChØ ¸p
dông cho tr-êng hîp c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ
th-êng xuyªn vµ uy tÝn.                    72
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Uû nhiÖm thu: Cµng ngµy cµng Ýt ®-îc ¸p dông
bëi thanh to¸n chËm, bÞ lÖ thuéc vµo bªn mua, tµi
kho¶n ng-êi mua cã tiÒn hay kh«ng, cã bÞ tõ chèi
hay kh«ng, kh«ng thÓ n¾m ®-îc.

  Ng©n phiÕu thanh to¸n ®· gãp phÇn kh¾c phôc
t×nh tr¹ng thiÕu tiÒn mÆt trong nh÷ng n¨m qua. Qua
thùc tÕ sö dông, ng©n phiÕu thanh to¸n ®· chøng tá
nh÷ng -u thÕ vÒ tÝnh tiÖn lîi, ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn
®©y chØ lµ biÖn ph¸p t×nh thÕ, v× ng©n phiÕu thanh
to¸n thùc chÊt lµ ®ång tiÒn mÆt cã mÖnh gi¸ lín,
l-u th«ng trong thêi h¹n x¸c ®Þnh, do ®ã chÞu rñi
ro lín.

  Th- tÝn dông: Chñ yÕu thanh to¸n quèc tÕ, bëi
thñ tôc vµ quy ®Þnh qu¸ chÆt chÏ.

  ThÎ thanh to¸n: §· cã m¸y rót tiÒn tù ®éng,
thanh to¸n CARD…Tuy nhiªn nã g¾n liÒn víi c«ng
nghÖ tin häc hiÖn ®ai, m¸y mãc trang bÞ cho viÖc
thanh to¸n thÎ ®ßi hái nhiÒu chi phÝ, gi¸ thÎ cao,
kü thuËt lµm thÎ phøc t¹p, kiÕn thøc vÒ thÎ trong
d©n c­ cßn thÊp… §©y chÝnh lµ nh÷ng trë ng¹i lín
®èi víi viÖc ¸p dông thÎ thanh to¸n ë ViÖt Nam
hiÖn nay vµ ng-êi sö dông thÓ thøc nµy cßn rÊt
khiªm tèn.

  SÐc: Tr-íc ®©y chóng ta ¸p dông nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau nh-ng mçi lo¹i cã nh÷ng -u nh-îc
®iÓm nhÊt ®Þnh. Tõ khi cã nghÞ ®Þnh 30/CP cña
ChÝnh phñ ra ®êi vµ th«ng t-           07/TT- NH1 vÒ viÖc
ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc, ®·          t¹o tiÒn ®Ò vÒ c¬ së
ph¸p lý, t¹o ®-îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng,

                   73
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


song hiÖu qu¶ vµ giíi h¹n ¸p dông cßn h¹n chÕ ch-a
tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu thanh to¸n cña x· héi, ng-êi
d©n ch-a thÊy ®-îc viÖc më tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó
thanh to¸n qua Ng©n hµng lµ cÇn thiÕt.

  Giíi h¹n thanh to¸n sÐc hÑp, quan hÖ tiÒn hµng
kh«ng ®i ®«i víi nhau, tiÒn bao giê còng ®-îc tr¶
tr-íc hoÆc tr¶ sau hµng ho¸, dÞch vô ®«i bªn cã
thÓ lîi dông lÉn nhau.Muèn tr¸nh ®-îc ®iÒu nµy
ph¶i b¶o chi sÐc, nh-ng mçi lÇn b¶o chi sÐc ph¶i
®Õn Ng©n hµng lµm thñ tôc vµ ph¶i trÝch tµi kho¶n
võa g©y ø ®äng vèn vµ kh«ng chñ ®éng trong kinh
doanh. Cho nªn sÐc hiÖn nay vÉn ch-a tho¶ m·n c¸c
nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ch-a            thu hót mäi kho¶n
tiÒn trong thanh to¸n.

  Nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ do chÊt l-îng thÊp
vµ l¹c hËu cña hÖ thèng thanh to¸n khiÕn cho t©m
lý -a thÝch sö dông vµ l-u gi÷ tiÒn mÆt cña c«ng
chóng vµ doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®i mµ
cã dÊu hiÖu t¨ng lªn.

  HÖ thèng tµi kho¶n cøng nh¾c, thiÕu c¸c tµi
kho¶n l-ìng tÝnh khiÕn cho c¸c Ng©n hµng                th-¬ng
m¹i gÆp nhiÒu khã      kh¨n trong viÖc øng dông c¸c kü
thuËt thanh to¸n linh ho¹t vµ hiÖn ®¹i phôc vô nhu
cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng.
                   74
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                ch-¬ng III     Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn më réng vµ hoµn
 thiÖn    c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
 mÆt ë chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a3.1  Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n
kh«ng dïng tiÒn mÆt ë n-íc ta trong thêi gian tíi.

   Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi víi nÒn
kinh tÕ thÞ tr-êng, chiÕn l-îc ph¸t triÓn dù kiÕn
20 n¨m ®Çu cña ThÕ kû XXI nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t
tr×nh ®é mét n-íc c«ng nghÖp ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh
®i ®Õn môc tiªu ®ã kÐo theo nh÷ng biÕn ®éng lín
trong ngµnh Ng©n hµng. Bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng
truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp, tè chøc kinh tÕ…
thêi gian gÇn ®©y c¸c Ng©n hµng ®· h-íng tíi thu
hót ®a d¹ng kh¸ch hµng b»ng nhiÒu h×nh thøc thanh
to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong d©n c-, thö nghiÖm
c¸c c«ng cô thanh to¸n c¸ nh©n hiÖn ®¹i. §ã lµ mét
bé phËn cã ý nghÜa ngµy cµng to lín trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam.

   NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng yªu cÇu c¬ chÕ thanh
to¸n ph¶i tÝnh ®Õn sù thÝch øng víi c¸c chñ thÓ
tham gia thanh to¸n do cã quyÒn tù do lùa chän cña
kh¸ch hµng giao dÞch, do qui luËt cung cÇu, c¹nh
tranh t¸c ®éng vµ chi phèi. Ho¹t ®«ng thanh to¸n
ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao thÓ hiÖn ë thêi gian
                    75
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thanh to¸n nhanh, ®é tin cËy cao, chi phÝ giao
dÞch thÊp, rñi ro Ýt…

  Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh
tÕ thÞ tr-êng cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c
chñ thÓ thanh to¸n, c¸c trung gian thanh to¸n, c¸c
®èi t-îng, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc. Ph-¬ng
thøc thanh to¸n kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc thùc
hiÖn chi tr¶ tiÒn cho nhau, mµ hµm nghÜa réng h¬n
lµ chuyÓn t¶i c¸c luång vèn trong nÒn kinh tÕ tõ
n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c. Th«ng qua c¸c tho¶ thuËn
thanh to¸n, quyÕt to¸n trong ngµy mµ gãp phÇn æn
®Þnh c¸c nhu cÇu dù tr÷ cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i,
cho phÐp c¸c nhµ qu¶n lý tiÒn tÖ, Ng©n hµng cã thÓ
x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c thay ®æi cung vµ cÇu vÒ dù
tr÷ khi cã sù thay ®æi vÒ ho¹t ®éng thu chi cña
chÝnh phñ, hoÆc cã sù can thiÖp vµo thÞ tr-êng
tiÒn tÖ, thÞ tr-êng ngo¹i hèi, hç trî trùc tiÕp
cho thÞ tr-êng liªn Ng©n hµng vµ thÞ tr-êng tµi
chÝnh, gãp phÇn ®iÒu hµnh mÆt b»ng l·i suÊt gi÷a
c¸c khu vùc do ®ång vèn lu©n chuyÓn nhanh chËm,
nhiÒu Ýt trªn thÞ tr-êng.

  Nh- vËy     thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®·
tham gia mét c¸ch “chñ ®éng” vµo viÖc thùc thi
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Ngoµi ra do sù tiÕn
bé vÒ kü thuËt ®-îc ¸p dông vµo c«ng nghÖ thanh
to¸n mµ t¸c ®éng vµo sù æn ®Þnh hÖ thèng tµi chÝnh
quèc gia. Mét sù thanh to¸n cña ®¬n vÞ nµy lµ
nguån quÜ ®èi víi ®¬n vÞ kh¸c, mét sù sai sãt
trong viÖc chuyÓn tiÒn bëi bÊt kú mét lý do nµo
còng dÉn ®Õn khã kh¨n, thËm chÝ thiÕu hôt ng©n quÜ

                   76
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cho ng-êi tham gia thanh to¸n vµ tiÕp diÔn mét
ph¶n øng d©y chuyÒn m¹o hiÓm vÒ kh¶ n¨ng thanh
to¸n.

   ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn
kinh tÕ thÞ tr-êng - ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa,
cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, rÊt cÇn cã c¸ch nh×n
nhËn s¸t hîp víi thùc tÕ cña ViÖt Nam. §ã lµ tõ
xuÊt ph¸t ®iÓm cña viÖc chuyÓn ®æi ë møc thÊp, cã
nhiÒu bÊt cËp, tiÒm n¨ng kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng
cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ ph¶i ®¶m b¶o cho mét x· héi
c«ng b»ng nªn cÇn sù m¹nh d¹n song ph¶i cÈn träng,
tõng b-íc kh«ng nãng véi ®Ó rót ra bµi häc ph¸t
triÓn tiÕp theo.

   NghÞ ®Þnh vÒ thanh to¸n s¾p ®-îc ban hµnh theo
LuËt Ng©n hµng, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. VÒ ®èi
t-îng tham gia thanh to¸n còng nh- chñ thÓ tham
gia thanh to¸n ®-îc më réng h¬n – kh«ng chØ cã c¸c
Ng©n hµng th-¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông mµ c¶
c¸c tæ chøc kh¸c khi ®-îc Ng©n hµng Nhµ n-íc cho
phÐp. §iÒu ®ã hoµn toµn phï hîp víi luËt còng nh-
thùc tÕ ®· vµ ®ang ®ßi hái.

    Ph¹m vi tham gia thanh to¸n kh«ng chØ giíi
h¹n trong biªn giíi mµ quan hÖ mËt thiÕt víi thanh
to¸n quèc tÕ. Nh÷ng quan ®iÓm vÒ thanh to¸n, tiÒn
göi   thanh to¸n, tµi kho¶n thanh to¸n còng ®-îc
chØnh theo h-íng phï hîp dÇn víi th«ng lÖ quèc tÕ
nh- cÇn cã lo¹i tµi kho¶n thanh to¸n ®-îc phÐp
thÊu chi khi cã tho¶ thuËn ë mét h¹n møc nhÊt
®Þnh.


                    77
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    §-¬ng nhiªn, vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ
tham gia thanh to¸n còng ®-îc ®Ò cËp ®Çy ®ñ, cao
h¬n nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c bªn tham gia
thanh to¸n; thanh to¸n nhanh, an toµn vµ tin cËy
cao, rñi ro thÊp nhÊt. Víi ph-¬ng h-íng x©y dùng
míi c¬ chÕ thanh to¸n ®ã sÏ lµm cho thanh to¸n cña
nÒn kinh tÕ nãi chung, dßng vèn lu©n chuyÓn qua
c¸c trung t©m thanh to¸n nãi riªng ®¹t hiÖu qu¶
h÷u Ých h¬n, tõng b-íc héi nhËp víi sù ph¸t triÓn
cña c¬ chÕ thanh to¸n c¸c n-íc trong khu vùc vµ
thÕ giíi.3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng
 thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.

  XuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c thÓ thøc
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt

t¹i chi nh¸nh NHCT §èng §a, t«i xin nªu mét sè
kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ më réng c¸c thÓ thøc
thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.

3.2.1    HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n, n©ng
cao tr×nh ®é c¸n bé Ng©n hµng

  Th-êng xuyªn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé
nh»m kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n
nghiÖp vô ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin
häc…. X©y dùng c¸n bé vi tÝnh ®iÖn to¸n, kÕ to¸n
thanh to¸n thµnh ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc n¨ng
®éng, chÝnh x¸c, an toµn tµi s¶n lµ viÖc lµm mang


                   78
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tÝnh cÊp b¸ch vµ l©u dµi theo néi dung, yªu cÇu
thùc tÕ ®ßi hái ngµy m«t ph¸t triÓn.

  Kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ thanh
to¸n cña Ng©n hµng lu«n lµ yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸ch
quan trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi chi
nh¸nh NHCT §èng §a nãi riªng. Chi nh¸nh hiÖn ®·
trang bÞ ®-îc hÖ thèng m¸y tÝnh t-¬ng ®èi hiÖn
®¹i. Tuy nhiªn theo yªu cÇu vÒ ®æi míi c«ng nghÖ
thanh to¸n th× cÇn ph¶i øng dông nhanh nh¹y c¸c
phÇn mÒm thÝch hîp trong thanh to¸n, hiÖn ®¹i ho¸
triÖt ®Ó c«ng t¸c thanh to¸n theo tèc ®é ph¸t
triÓn hiÖn nay cña c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó t¨ng
thªm uy tÝn, ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét cao cña
kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng m×nh, thu hót thªm
kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trong thêi ®¹i c¹nh tranh
quyÕt liÖt gi÷a c¸c Ng©n hµng nh- hiÖn nay.

3.2.2   KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng më tµi kho¶n c¸
nh©n qua ®ã më réng viÖc thanh to¸n qua tµi kho¶n
c¸ nh©n

  Ngµy 19/08/1993 Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam ®· ra
QuyÕt ®Þnh 160/Q§-NH2 ban hµnh thÓ lÖ më tµi kho¶n
c¸ nh©n rÊt ®¬n gi¶n, chØ cÇn ®Õn Ng©n hµng víi
chøng minh th- nh©n d©n vµ kh¸ch hµng ®iÒn th«ng
tin vµo 3 mÉu in s½n lµ ®-îc. T¹i chi nh¸nh NHCT
§èng §a ®· ¸p dông vµ thùc hiÖn víi thñ tôc ®¬n
gi¶n,  thuËn   tiÖn   vµ  rÊt   nhanh    chãng   cho   kh¸ch
hµng, song trªn thùc tÕ sè l-îng kh¸ch hµng më tµi
kho¶n c¸ nh©n vÉn lµ Ýt ái, mÆc dï chÝnh CBCNV
trong chi nh¸nh ®· tham gia më tµi kho¶n c¸ nh©n,
h¬n n-· chi nh¸nh NHCT §èng §a ®ãng trªn ®Þa bµn
                   79
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cã ®«ng d©n c-, c¸c hé bu«n b¸n nhá vµ c¸c ®¬n vÞ
cung øng dÞch vô. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó chi
nh¸nh ®Èy m¹nh c«ng t¸c më tµi kho¶n c¸ nh©n, thu
hót thªm mét l-îng vèn tÝn dông vµ lµ c¬ së lµm
dÞch vô thanh to¸n qua tµi kho¶n.

  NhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña nguån vèn
trong  thanh   to¸n   th«ng   qua   tµi   kho¶n    tiÒn   göi
thanh to¸n cßn kÐm. V× vËy muèn t¨ng nhanh sè
l-îng tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n, t¨ng tû träng
thanh to¸n qua Ng©n hµng, Ng©n hµng cÇn ph¶i cung
øng nhiÒu h¬n n÷a c¸c dÞch vô trän gãi hoµn h¶o
song song víi     viÖc tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu vÒ
v¨n minh giao dÞch, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp
vµ tæ chøc ®ãng trªn ®Þa bµn thùc hiÖn chi tr¶ thu
nhËp cho nh©n viªn th«ng qua tµi kho¶n t¹i Ng©n
hµng.

3.2.3   §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc

  §©y lµ mét vÊn ®Ò còng g©y kh«ng Ýt trë ng¹i
kh«ng nh÷ng cho kh¸ch hµng mµ cßn cho c¶ Ng©n
hµng, kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng ngoµi c¸c môc
®Ých kh¸c nh- l·i suÊt, an toµn vµ tiÖn lîi th× hä
còng cÇn c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng. NÕu
Ng©n hµng cø b¾t kh¸ch hµng ph¶i lµm thñ tôc r-êm
rµ qu¸ l©u th× mét phÇn hä ng¹i, phÇn kh¸c hä
kh«ng muèn mÊt qu¸ nhiÒu thêi gian vµo c«ng viÖc
nµy cho nª Ng©n hµng ph¶i c¶i c¸ch c¸c thñ tôc sao
cho ®¬n gi¶n, râ rµng, thanh to¸n nhanh, hiÖu qu¶
nh-ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho kh¸ch hµng. §©y
chÝnh lµ vÊn ®Ò n¨ng ®éng cña Ng©n hµng ®Ó lµm sao
cho phï hîp vµ ®¸p øng thËt tèt tÊt c¶ nh÷ng nhu
                   80
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cÇu cña kh¸ch hµng, nã tiÕt kiÖm thêi gian               vµ t¹o
t©m lý tho¶i m¸i cho c¶ hai bªn.

3.2.4   Hîp lý ho¸ qu¸ tr×nh thanh to¸n kh«ng dïng
tiÒn mÆt theo h-íng tiÖn dông cho kh¸ch hµng

  * §èi víi uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn

  Víi h×nh thøc thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi, cã
thÓ xÈy ra tr-êng hîp ph¸t hµnh qu¸ sè d-, g©y
thiÖt h¹i ®èi víi ng-êi b¸n do chËm thanh to¸n
nh-ng kh«ng ph¶i chÞu bÊt kú mét h×nh ph¹t nµo.
§iÒu nµy cÇn ph¶i söa ®æi ®Ó t¹o t©m lý an t©m vµ
c«ng b»ng, b×nh ®¼ng trong thanh to¸n cña c¸c bªn
tham gia, cÇn miÔn phÝ mua Ên chØ vµ miÔn phÝ
chuyÓn tiÒn ®èi víi viÖc chuyÓn tiÒn cña chñ tµi
kho¶n c¸ nh©n kh«ng ph¶i v× môc ®Ých knh doanh.

  * §èi víi uû nhiÖm thu:

  CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, chÆt chÏ t¹o ra
mét hµnh lang ph¸p lý ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ sö dông
thuËn lîi h×nh thøc nµy mét c¸ch an toµn, hiÖu
qu¶. Quy ®Þnh vÒ c¸c møc xö ph¹t thÝch ®¸ng ®èi
víi tõng sai ph¹m nh»m më r«ng h×nh thøc thanh
to¸n uû nhiÖm thu, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng
tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian vÒ c¸c thñ tôc phôc vô
c«ng t¸c thanh to¸n, t¨ng thªm ®é tin cËy lÉn nhau
gi÷a c¸c kh¸ch hµng tõ ®ã gióp Ng©n hµng thùc hiÖn
tèt vai trß lµm trung gian thanh to¸n cña m×nh.

  * §èi víi sÐc:

  Ng©n hµng nªn ph¸t hµnh cÈm nang sö dung sÐc
víi nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan,
                   81
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tiÖn Ých mang l¹i cña sÐc nh»m h-íng dÉn cô thÓ
cho c¸c ®èi t-îng cã nhu cÇu tham gia thÓ thøc
thanh to¸n nµy.

    Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 30/CP ngµy 09/05/1996
ban hµnh quy chÕ ph¸t hµnh vµ sö dông sÐc cña Ng©n
hµng  Nhµ   n-íc   ViÖt   nam,tuú    theo   tõng   lo¹i   sÐc
thanh to¸n trong cïng mét Ng©n hµng, kh¸c Ng©n
hµng mµ quy ®Þnh thêi gian hiÖu lùc riªng. Cô thÓ
thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc chuyÓn kho¶n vµ sÐc b¶o
chi cïng Ng©n hµng, kh¸c Ng©n hµng lµ 15 ngµy theo
t«i lµ qu¸ dµi so víi thùc tÕ thanh to¸n b»ng sÐc
chuyÓn kho¶n chØ tõ 1 ®Õn 3 ngµy, sÐc b¶o chi tõ 2
®Õn 4 ngµy. Do ®ã cÇn ph¶i cã sù söa ®æi. Môc ®Ých
cña viÖc söa ®æi lµ nh»m ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a
thêi gian quy ®Þnh vµ thêi gian thanh to¸n thùc tÕ
cña tõng tê sÐc. Tõ ®ã ®Èy nhanh tèc ®é thanh
to¸n, gãp phÇn ®Èy m¹nh sù vËn ®éng cña vËt t-,
tiÒn vèn trong c¸c ®¬n vÞ nãi riªng vµ trong nÒn
kinh tÕ nãi chung, h¹n chÕ sù “n»m chÕt” cña ®ång
vèn.

    Cuèi cïng v× sÐc lµ mét lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu
kiÖn, h¬n n÷a v× lµ mét c«ng cô thanh to¸n nªn nã
ph¶i ®-îc dÔ dµng chuyÓn ®æi ra c¸c d¹ng vËt chÊt
vµ phi vËt chÊt kh¸c. Cã nh- vËy míi thÓ hiÖn tÝnh
tiÖn Ých cña mét c«ng cô thanh to¸n vµ míi ®-îc
kh¸ch hµng, nhÊt lµ d©n c- dÔ dµng chÊp nhËn sö
dông.

3.2.5   NghÖ thuËt kinh doanh (Marketing Ng©n hµng)                    82
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Ng©n hµng cÇn ph¶i ®Æt ra chiÕn l-îc kh¸ch
hµng, lu«n thu thËp th«ng tin, n¾m b¾t nhu cÇu,
ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ nhÊt lµ cã chÝnh s¸ch
khuyÕn m·i ®èi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ th-êng
xuyªn, kh¸ch hµng ®Æc biÖt cô thÓ lµ:

   KhuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi kh¸ch
hµng cã quan hÖ th-êng xuyªn nh- tÆng quµ, chóc
mõng…

   §Õn c¸c ngµy lÔ, tÕt nªn tÆng quµ l-u niÖm nh-
lÞch, sæ, ®ång hå treo t­êng…cã biÓu t­îng cña
Ng©n hµng m×nh.

   Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng trao ®æi, pháng
vÊn theo d¹ng tr¾c nghiÖm ®¬n gi¶n ®Ó ph¸t hiÖn
nhu cÇu vµ së thÝch cña kh¸ch hµng.

   Cã sæ, hép th- gãp ý cña kh¸ch hµng, ®Ó kÞp
thêi chÊn chØnh nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng…

   Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch, khen th-ëng b»ng vËt
chÊt, tinh thÇn ®èi víi c¸c nh©n viªn Ng©n hµng cã
thµnh tÝch trong giao tiÕp t×m ra nh÷ng ph-¬ng
ph¸p thu hót kh¸ch hµng.

3.3  Mét sè kiÕn nghÞ

3.3.1   §èi víi Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt nam vµ
ChÝnh phñ

   Ng©n hµng Nhµ n-íc cïng c¸c Ng©n hµng th-¬ng
m¹i quèc doanh cÇn nhanh chãng thiÕt lËp               hÖ thèng
thanh to¸n tù ®éng, liªn kÕt           m¹ng thanh to¸n quèc

                    83
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


gia gi÷a c¸c Ng©n hµng         víi nhau vµ gi÷a Ng©n hµng
th-¬ng m¹i víi kh¸ch hµng          trong c¶ n-íc. ChuÈn bÞ
tõng b-íc tham gia hoµ nhËp            hÖ thèng thanh to¸n
liªn Ng©n hµng Quèc tÕ (SWIFT) ®Ó phôc vô thanh
to¸n quèc tÕ nhanh chãng. §©y lµ xu h-íng tÊt yÕu
cña nÒn kinh tÕ më cña ViÖt Nam.

   Ng©n hµng Nhµ n-íc cÇn ban hµnh thèng nhÊt chÕ
®é thanh to¸n kh«ng chøng tõ qua m¹ng l-íi vi
tÝnh, t¹o phÇn mÒm (hÖ ch-¬ng tr×nh) cho viÖc xö
lý kü thuËt truyÒn File chøng tõ gi÷a c¸c Ng©n
hµng th«ng qua m¹ng l-íi vi tÝnh, më réng thanh
to¸n bï trõ xuèng c¸c quËn, huyÖn th«ng qua m¹ng
vi tÝnh.

   Ng©n hµng Nhµ n-íc cÇn cho phÐp vµ khuyÕn
khÝch c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®-îc c¶i tiÕn c«ng
t¸c  thanh to¸n, kü thuËt vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ
theo ®Þnh h-íng chung cña Ng©n hµng Nhµ n-íc ®Ó cã
thêi gian thanh to¸n nhanh chãng, an toµn, chÝnh
x¸c vµ tiÖn lîi.

   ChÝnh phñ cÇn ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m«i
tr-êng ph¸p lý, hoµ nhËp víi th«ng lÖ Quèc tÕ                 lµm
c¬ së thóc ®Èy hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng..
Bëi v× m«i tr-êng ph¸p lý           chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¶m
b¶o thanh to¸n vµ ph¸t triÓn.            Nhµ n-íc cÇn ph¶i
chØnh söa, c¶i tiÕn, bæ sung c¸c néi dung,                   quy
chÕ trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ph¶i cã
nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp ®Ó ¸p dông c¸c LuËt Quèc
tÕ vÒ thanh to¸n vµo n-íc ta nh-: LuËt sÐc, LuËt
thanh to¸n Quèc tÕ, LuËt hèi phiÕu th-¬ng m¹i,
nh÷ng quy ®Þnh vÒ thanh to¸n hiÖn ®¹i.
                    84
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
3.3.2   §èi víi Ng©n hµng C«ng th-¬ng ViÖt nam.

   Th-êng xuyªn qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn c¸c c«ng
cô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt còng nh- nh÷ng
tiÖn Ých cña nã trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i
chóng ®Ó kh¸ch hµng biÕt vµ sö dông.

   C¸ch thøc tá chøc thanh to¸n chñ yÕu khÐp kÝn
theo tõng ph¸p nh©n Ng©n hµng, Kho b¹c riªng biÖt
nh- hiÖn nay lµ chËt hÑp, c¾t khóc kh«ng ®ñ søc
®¸p øng yªu cÇu dÞch vô thanh to¸n cho              nh÷ng quan
hÖ giao dÞch kinh tÕ ®a d¹ng, ®a ph-¬ng. Do vËy
cÇn h×nh thµnh mét tæ chøc liªn kÕt gi÷a c¸c ®¬n
vÞ giao dÞch cña c¸c ph¸p nh©n Ng©n hµng ®Ó tiÕn
hµnh hîp ®ång t¸c nghiÖp cïng lµm dÞch vô thanh
to¸n cho kh¸ch hµng.

   CÇn cã sù c¶i tiÕn, bæ sung c¸c thÓ thøc thanh
to¸n t¹i thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ban
hµnh theo quyÕt ®Þnh          22/Q§ -NH ngµy 21/12/1994
cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc. Cô thÓ nh-:

   §èi víi thÓ thøc uû nhiÖm chi – chuyÓn tiÒn
cÇn ph¶i ®-îc níi réng ph¹m vi thanh to¸n, kh«ng
ph©n biÖt cïng hay kh¸c hÖ thèng.

   §èi víi thÓ thøc uû nhiÖm thu còng lµ mét thÓ
thøc thanh to¸n rÊt phï hîp víi cung c¸ch giao
dÞch trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ lín cÇn ph¶i cã sù
më réng ®èi t-îng, quy ®Þnh c¸c h×nh thøc ph¹t khi
bªn  mua chËm thanh to¸n…


                    85
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    §èi víi thÓ thøc sÐc cÇn khuyÕn khÝch trong
khu vùc d©n c- ®Èy m¹nh thanh to¸n b»ng sÐc th«ng
qua tµi kho¶n tiÒn göi më taÞ Ng©n hµng. Trong
thêi kú ®Çu ®Ó thu hót vµ t¹o thãi quen cho kh¸ch
hµng th×     tiÒn göi ®Ó ph¸t hµnh sÐc sÏ ®-îc tÝnh
l·i theo    møc l·i suÊt tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, c¸c
dÞch vô thanh to¸n sÐc trªn tµi kho¶n nµy Ng©n
hµng kh«ng thu phÝ dÞch vô.

    §èi víi thÓ thøc th- tÝn dông lµ thÓ thøc
thanh to¸n mang h×nh thøc “B¶o l·nh” rÊt phï hîp
víi quan hÖ giao dÞch thanh to¸n phong phó trong
®iÒu kiÖn hiÖn t¹i nh-ng quy ®Þnh vËn hµnh chØ
theo mét c¸ch thøc ®¬n thuÇn lµ ký göi toµn bé sè
tiÒn “ b»ng tæng gi¸ trÞ hµng mua”, vµ chØ ®­îc
nhËn thanh to¸n “trong tr­êng hîp bªn thô h­ëng më
tµi kho¶n ë Ng©n hµng cïng hÖ thèng hoÆc trªn ®Þa
bµn ®ã cã Ng©n hµng cïng hÖ thèng ho¹t ®éng”. §iÒu
nµy lµm cho thÓ thøc th- tÝn dông ch-a ®-îc -a
dïng mÆc dï ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nÒn kinh tÕ hµng
ho¸ ®· cã sù ph¸t triÓn. V× vËy cÇn xo¸ bá bøc
t-êng ng¨n c¸ch gi÷a c¸c ®¬n vÞ cïng hÖ thèng víi
kh¸c hÖ thèng, më réng c¸ch thøc vËn hµnh theo
nhiÒu c¸ch nh- ký göi toµn bé, ký göi mét ph©n
hoÆc ký göi dÇn theo tiÕn ®é giao nhËn hµng, dÞch
vô …

    Trang bÞ m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM). Tõng b-íc
¸p dông më réng c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n nh-: thÎ
thanh to¸n     ®iÖn tö cña Ng©n hµng vµ Doanh nghiÖp,
thÎ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vµ thÎ rót tiÒn
mÆt, thÎ ph¸t hµnh sÐc cña Ng©n hµng…

                    86
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   ThiÕt nghÜ      víi h-íng x©y dùng, c¶i tiÕn vµ
thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn mét c¸ch ®ång bé tin
t-ëng trong thêi gian tíi,            hÖ thèng thanh to¸n
Ng©n hµng ViÖt Nam sÏ phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch
tèt h¬n, thu hót còng nh- ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña
mäi c¸ nh©n, doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ trong
vµ ngoµi n-íc.                 KÕt luËn   Ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam ®· cã tuæi ®êi nöa
thÕ kû. Sù nghiÖp Ng©n hµng ViÖt Nam g¾n liÒn víi
sù nghiÖp kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña §¶ng vµ nh©n
d©n trong suèt 50 n¨m qua. Nh÷ng ®ãng gãp cña Ng©n
hµng ViÖt    Nam cho ®Êt n-íc cã tÇm quan träng ®Æc
biÖt vµ ®-îc mäi ng-êi nh×n nhËn. NhÊt lµ ho¹t
®éng thanh to¸n qua Ng©n hµng.

   HiÖn nay t×nh h×nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn
mÆt trong c¶ n-íc nãi chung còng nh- t¹i chi nh¸nh
Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a vÉn cßn tån t¹i
nhiÒu vÊn ®Ò ch-a hîp lý, mÆc dï ngµnh Ng©n hµng
®· cã nhiÒu c¶i tiÕn song vÉn ch-a gi¶i quyÕt
triÖt ®Ó ®-îc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao
cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay,           gãp phÇn thóc ®Èy l-u
th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn, ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn
tÖ…

    §Ó ®-a ®Êt n-íc cÊt c¸nh trong thÕ kû 21, cÇn
ph¶i x©y dùng cho ®-îc mét hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt

                    87
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Nam hiÖn ®¹i vµ nhiÖm vô cña ngµnh Ng©n hµng lµ
ph¶i ®Èy nhanh tiÕn ®é c¶i tæ vµ ®æi míi mäi mÆt
nhÊt lµ m¶ng thanh to¸n, chØnh söa nhøng khuyÕt
tËt lµm suy yÕu hÖ thèng nh»m ®uæi kÞp hÖ thèng
Ng©n hµng c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn trong khu vùc
vµ thÕ giíi, ®ång thêi khai th¸c ®-îc triÖt ®Ó mäi
tinh hoa vÒ kü thuËt nghiÖp vô víi bÒ dµy lÞch sö
l©u ®êi cña ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt nµy.

  XuÊt ph¸t tõ nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i
chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th-¬ng §èng §a. Em m¹nh
d¹n ®-a ra nh÷ng suy nghÜ cña m×nh, ch¾c ch¾n cßn
nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em mong ®-îc sù gióp
®ì ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy §Æng Ngäc §øc, c¸c
thÇy c« gi¸o khoa Ng©n hµng - Tr-êng ®¹i häc kinh
tÕ quèc d©n Hµ Néi, c¸c c« chó trong Ban l·nh ®¹o,
vµ tËp thÓ CBCNV chi nh¸nh Ng©n            hµng C«ng th-¬ng
§èng §a.

  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
                   88

								
To top