Dankviering 2005 vormelingen by WJ10q00E

VIEWS: 0 PAGES: 7

									     DANKVIERING VORMSEL 2005
     Zaterdag 7 mei 2005 om 17 uur
         H.-Hartkerk Izegem
INTREDELIED Welkom (T. en M.: J. Wylin)

Refr.:  Welkom, welkom, welkom lieve mensen!
     Samen vieren, zingen voor de Heer.
     Welkom, welkom, willen wij u wensen!
     Samen bidden: Geest daal in ons neer.

   1.  Geest van  liefde, kom in ons hart,
     Geest van  Licht, wijs ons de weg;
     Geest van  vreugde, maak ons blij.
     Geest van  leven, sta ons bij.

   2.  Geest van  waarheid, schenk ons de kracht,
     Geest van  vrede, leid onze macht;
     Geest van  hoop, die leven doet.
     Geest van  goedheid, geef ons moed.


KRUISTEKEN (pastoor)


BEGROETING (vormeling)
Lieve mensen allemaal, wij zijn blij omdat U vandaag in deze dankmis
aanwezig bent. Vandaag zeggen wij dank om al het moois dat wij
tijdens onze catechesetocht ervaren hebben. Zondag laatst hebben wij
het sacrament van het vormsel ontvangen en hebben toen beloofd dat
deze dag geen eindpunt was, maar slechts een halte op onze
levensweg. Wekenlang hebben onze ouders en catechisten ons
gesteund en aangemoedigd. Wij willen hen daarvoor danken.
Morgen is het ook moederdag. Daarom willen wij ook heel speciaal alle
moeders en grootmoeders in deze viering eens extra in de bloemetjes
zetten.


OPENINGSWOORD (pastoor)
Beste jongens en meisjes, het is vandaag een blij feest, want vandaag
willen wij de Heer danken omdat jullie in het vormselsacrament de
heilige Geest ontvangen hebben. Laten wij dan samen met een
vreugdevol en vooral dankbaar hart eucharistie vieren.

                            Dankmis 2005 – p. 1
SCHULDBELIJDENIS

Pr.  We leven niet altijd in de gezindheid van Jezus. Laten we daarom
   eenvoudig en oprecht vergiffenis vragen.


Vormeling:
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik U kan volgen, weet ik niet. Uw ritme
van leven is immers zo heel anders dan het mijne. Heer, ontferm U
over ons.

A.  Tot zeven maal zeventig maal,
   vergeef ik een ander zijn schuld.
   Tot zeven maal zeventig maal,
   de Heer heeft mij ook geduld.


Vormeling:
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik echt liefhebben kan, weet ik niet.
Uw liefde voor de mensen is immers veel ruimer dan de mijne.
Christus, ontferm U over ons.

A.  Tot zeven maal zeventig maal,
   vergeef ik een ander zijn schuld.
   Tot zeven maal zeventig maal,
   de Heer heeft mij ook geduld.


Vormeling:
Ik wil wel komen, Heer, maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet. Uw
woord van trouw is goddank veel sterker dan het mijne. Heer, ontferm
U over ons.

A.  Tot zeven maal zeventig maal,
   vergeef ik een ander zijn schuld.
   Tot zeven maal zeventig maal,
   de Heer heeft mij ook geduld.


OPENINGSGEBED (pastoor)

God, onze Vader, wij weten dat wij heel veel hebben ontvangen. Maak
van ons dankbare mensen. Laat ons verwonderd blijven kijken naar
zoveel gaven. Geef ons de moed om ook in de toekomst elke dag
opnieuw “JA” te zeggen aan het leven, de wereld, de mensen en ook
aan U, God, die leeft in eeuwigheid. Amen.


                            Dankmis 2005 – p. 2
EERSTE LEZING (vormeling)

Wij moesten een opstel maken over moeders handen …
De onderwijzer gaf ons geen verdere uitleg, alleen zei hij: “Let maar
eens op alles wat moeder zoal doet.”
Er was nu in onze klas een meisje uit Polen en haar opstel werd door
de onderwijzer voorgelezen. Ze had geschreven:
“Moeders handen. Met de ene hand maakt moeder boter. Met de
andere hand houdt ze de bijbel op de schoot. Met de andere naait ze
een knoop aan vaders hemd. Met de andere kookt ze. Met de andere
vlecht ze mijn haar voor ik naar school ga …”
“Met de andere … met de andere …”, spotte de meester lachend.
En wij maar lachen.
“Zeg meisje, je moeder is toch geen duizendpoot, zoveel handen!
Hoeveel handen heeft ze dan eigenlijk?” vroeg de meester.
“Twee”, zei het meisje rustig, “voor vader en voor elk van de zeven
kinderen ook twee. Dat maakt zestien. Dan voor de keuken, stal en
veld elk twee. En twee voor God als ze bidt. Dat zijn in zijn geheel
vierentwintig handen.”
Wij lachten niet meer. En ook bij de meester was de lach op zijn
gezicht verdwenen.
“Meisje,” zei de meester rustig, “als dat zo is, dan zal de lieve God ook
voor jouw moeder eenmaal twee lieve, volle, genaderijke, zegenende
handen hebben. En jij, jij hebt het beste opstel gemaakt.”

TUSSENZANG God en Vader (T.: O. Bueten – M.: S. Opde Nacker)

 1. God en Vader,
   Gij zijt de bron van al wat leeft.
   Gij zijt een vuur dat warmte geeft.
   Van dank zijn wij vervuld.

 2. God en Vader,
   Gij zijt de grond die ons steeds draagt.
   Gij zijt de Stem die liefde vraagt.
   Van dank zijn wij vervuld.

 3. God en Vader,
   Uw adem geeft aan mensen vaart;
   in Hem werd dit geopenbaard.
   Van dank zijn wij vervuld.

 4. Jezus Christus,
   Gij zijt bezield, verlossend woord.
   Uw Geest in ons zendt leven voort.
   Van dank zijn wij vervuld.


                            Dankmis 2005 – p. 3
EVANGELIE De dankbare Samaritaan (Lucas 17, 11-19)

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien
melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen
luidkeels: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons.’
Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’
Onderweg werden ze gereinigd. Eén van hen kwam terug toen hij zag
dat hij genezen was en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp
zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een Samaritaan.
Jezus zei daarop: ‘Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen
anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen
deze vreemdeling?’ En Hij zei tegen hem: ‘Sta op en ga weer, uw
vertrouwen is uw redding.’

VOORBEDE

Pr.:  Durven wij met de kracht van Gods Geest bidden tot God, onze
    Vader:

Vormeling:
Laat ons bidden, opdat de Geest van vurigheid alle gedoopte en
gevormde mensen mag bezielen, zodat ze enthousiast en blij leven in
het spoor van Jezus van Nazareth.

A.   Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Vormeling:
Laat ons bidden opdat de Geest van wijsheid elke gevormde mag
bijstaan om een juiste keuze te vinden in belangrijke beslissingen.

A.   Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Vormeling:
Laat ons bidden opdat de Geest van sterkte over vele jongeren zou
komen. Jongeren die lijden en eenzaam zijn: dat ze niet ontmoedigd of
verbitterd worden, maar mensen ontmoeten die hen nabij blijven.

A.   Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Vormeling:
Laat ons bidden voor alle moeders: jong en oud, gehuwd en ongehuwd,
voor de moeders die nu ziek zijn, voor zij die geen vreugde kennen en
er alleen voor staan, voor de moeders die geen bloemen of attentie
meer ontvangen.

A.   Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

                            Dankmis 2005 – p. 4
Vormeling:
Laat ons ook bidden voor de vele oma’s die altijd bezorgd en
bekommerd zijn om hun kleinkinderen en die tijd maken om te
luisteren, om verhalen te vertellen en om te spelen met hun
kleinkinderen.

A.     Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Pr.    Goede Vader, Jij kent ons hart en weet best wat wij nodig
      hebben. Hou onze ogen op Jezus gericht, vandaag en morgen en
      elke dag van ons leven. Amen.

OFFERANDEGEBED

Heer, God en Vader, met een dankbaar hart bieden wij U deze gaven
aan van brood en wijn. Wij bidden dat ze voor alle mensen kracht tot
leven mogen zijn, opdat ook zij U dankbaar zouden verheerlijken. Door
Christus, onze Heer.

PREFATIE EN DANKGEBED

ONZE VADER

VREDESWENS

COMMUNIE

COMMUNIELIED
Zet je hart in de zon … (T.: E. Laridon – M.: G. Malfait)

   Refr.:  Zet je hart in de zon, put je kracht uit de Bron,
        de warmte van de zon kan veel genezen.
        Zet je hart in de zon, put je kracht uit de Bron,
        dit water kan een gloednieuw leven geven.

   1.    Als alles, alles best gaat
        geen vuiltje aan de lucht voor mij,
        maar niet voor Piet, neuriet dan voor hem dit lied:

   2.    Als alles, alles slecht valt,
        geen sprankel vuur of hoop voor mij,
        maar niet voor Griet, luister dan als zij je zegt:

   3.    Als ieder, ieder beu is,
        geen greintje vreugde meer voor mij,
        en voor niemand, open dan de ramen, zingt:


                                 Dankmis 2005 – p. 5
BEZINNING NA DE COMMUNIE (vormeling)

Omdat moeders vaak kunnen en moeten luisteren, luisteren wij naar
een gebed voor moederdag:

Vader, ik las ergens: “Omdat God niet overal kon zijn, zorgde Hij er
voor dat er moeders zijn.”

Als ik heel speciaal vandaag naar mijn moeder kijk, dan besef ik dat
dat echt zo is.

Zoals ze altijd in de weer is om ons meer te geven dan wij vragen,
om een eind verder mee te gaan dan ze eigenlijk kan,
om vijf minuten langer te luisteren dan wij praten …
In heel veel kleine dingen ontmoet ik Jou, God,
als zorgende, troostende, helpende hand in mijn moeder.
Een stukje God in haar …
Och, ik weet het,
er zijn van die dagen dat ik op haar vit, haar niet begrijp,
haar net iets te voorzichtig, te bezorgd vind.
Toch is ze mijn moeder – door dik en dun …
dank je voor haar, God!

SLOTLIED Pinksterlied (T.: A. Bosch – M.: H. Peters Jr.)

 1. Als de mensen zeggen: een voor een:
   samen dat is beter dan alleen;
   zeggen mensen: samen dat is feest.
   Mensen, dat is nou een goede geest.

 Refr.:  Nee, niet zwijgen zeg de geest maar voort:
      horen, zien en spreken
      woord voor woord voor woord voor woord. (2x)

 2. Als de mensen zeggen: stuk voor stuk:
   anderman, ik wens je veel geluk;
   zeggen mensen: liefde moet het meest.
   Mensen, dat is Jezus naar de geest.

 Refrein

  3. Als de mensen zeggen: vrouw en man:
   kind, de aarde is van alleman;
   van ’t begin af is dat zo geweest.
   Mensen, dat zijn mensen in Gods geest.

 Refrein

                            Dankmis 2005 – p. 6
SLOTTEKST (catechist An Perneel)

Beste jongens en meisjes,
verschillende maanden gingen we samen op stap.

Maar vandaag zeggen we tegen jullie allemaal:
Stap jij nu maar verder …!!!!!

Wat wij jou van harte wensen
is dat jij de tocht,
- want dat is het leven -
dat jij de tocht aandurft.

Durf sterk te leven,
vrees de hellingen en bergen niet.
Beklim ze, overwin ze.
Blijf niet futloos slenteren in het dal.
Straks kom je op wegen die je nog helemaal niet kende,
maar dat maakt het leven zo boeiend en verrassend.
Blijf geloven in de toekomst …
in de ander … in jezelf.

We hopen van harte
dat je gelukkig mag worden
en dat je ten volle mag leven
als een mens die zich durft laten raken
door het leven in al zijn aspecten.

We hopen dat je mag ontdekken
dat leven in het spoor van Jezus,
zeker niet evident en eenvoudig is,
maar wel ten diepste gelukkig maakt.
Dat wensen we alle vormelingen toe,
in naam van de pastoor,
in naam van alle catechisten en de hele parochiegemeenschap.


ZENDING EN ZEGEN

Heer, dankbaar om de gaven van Uw Woord en Uw Brood willen wij nu
gesterkt verder gaan. Dankbaar om de vele mooie woorden, weten wij
ons allen aangespoord en gezonden om verder te leven in het spoor van
uw Zoon, Jezus Christus.
Daartoe wil God de Vader ons zegenen: Hij die is Vader, Zoon en
heilige Geest.                             Dankmis 2005 – p. 7

								
To top