Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Het is dan ook een zeer gelukkige omstandigheid by AIaLlF

VIEWS: 36 PAGES: 45

									Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950
950. Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Dongen, 1643 –
1977 (1992).

START INLEIDING

      INLEIDING

        Vooraf

    In het navolgende historisch overzicht wordt uitsluitend de naam
    Hervormde Gemeente gehanteerd, teneinde de verwarring te voorkomen met de huidige
    Gereformeerde kerken. De lezer dient zich echter te realiseren, dat de naam Hervormde
    Gemeente relatief jong is. In de eerste eeuwen van de reformatie spreekt men vooral van
    Nederduits Gereformeerde Gemeente of Gereformeerde Gemeente.

    Historisch overzicht

    In het akkoord, dat in 1609 leidt tot het Twaalfjarig Bestand, wordt een bepaling tot
    handhaving van een kerkelijke status quo opgenomen, die zal gelden in die gebieden van de
    Nederlanden, welke in die tijd wel door de Staatse troepen worden gecontroleerd, maar die
    geen deel uitmaken van de Unie van Utrecht. Een van deze gebieden is het Land van Breda,
    dat sinds de verovering van de stad in 1577 onder Staats gezag valt. Het is
    nauwelijks denkbaar, dat men werkelijk hoge verwachtingen heeft van de
    naleving van deze bepaling tot handhaving van de kerkelijke status quo.
    Onmiddellijk na het ingaan van het bestand kan men dan ook overal in het Land van Breda
    activiteiten waarnemen, waardoor zowel katholieken als protestanten hun invloed proberen te
    consolideren en zelfs uit te breiden.
    In 1613 worden dientengevolge Hervormde Gemeenten gesticht in Oosterhout, Roosendaal
    en Dinteloord, in 1614 te Leur en Terheijden, in 1615 te Chaam en Zundert. De Hervormden
    te Ginneken, die in de eerste jaren bediend worden door de predikanten uit Breda, worden in
    1619 gecombineerd met de gemeenten te Chaam, terwijl Teteringen onder de zorg blijft van
    de Bredase predikanten. Het Land van Breda hoort aanvankelijk tot de classis Dordrecht.
    Al tijdens de onderhandelingen, die moeten leiden tot het bestand groeit zowel bij het
    Bredase stadsbestuur als bij de Bredase predikanten het streven om het Land van Breda los
    te maken van de classis Dordrecht en tot een zelfstandige classis te verheffen. Met de
    stichting van de bovengenoemde gemeenten wordt dit streven bewaarheid. In 1614 is de
    scheiding officieus. Door de beschikking van de Raad van State van 12 december 1615 op
    een daartoe gedaan verzoek van de Bredase predikanten, dat uit de gemene middelen van
    het Land van Breda gelden ter beschikking moet worden gesteld aan de classis Breda, wordt
    deze classis in feite officieel erkend. Vanaf 31 augustus 1616 vergadert zij zelfstandig.
    De classis omvat in 1616 slechts 6 gemeenten, Roosendaal en Dinteloord worden pas na de
    officiële afsplitsing aan de classis toegevoegd. Al met al een te smalle basis voor een
    volwaardige classis. Daarom doen de Bredase magistraat en de classispredikanten er alles
    aan om het aantal gemeenten zo snel mogelijk uit te breiden. De Raad van State houdt zich
    weliswaar niet geheel afzijdig van deze activiteiten, maar toont toch een zekere
    terughoudendheid ten aanzien van het bieden van financiële steun aan gemeenten in
    oprichting.
    Enerzijds wellicht om de vrede niet al teveel geweld aan te doen en anderzijds misschien uit
    vrees, dat elke investering in de vestiging van de religie na afloop van het bestand wel eens
    verspilde moeite kan blijken te zijn.
    Zo wordt in augustus 1618 een predikant bevestigd, zonder dat van landswege een
    predikantstraktement aan deze gemeente is toegekend. Evenmin beschikken de protestanten
    te Dongen over een eigen kerkruimte. Zij huren voor de predikaties een kamer in een der
    huizen van Dongen. Ook is er geen pastorie voor de predikant beschikbaar. Deze eerste
    predikant, Cornelius Lanius, heeft vermoedelijk zelfs nooit te Dongen gewoond. Eerst raad de
    classis hem af om zich te Dongen te vestigen, zolang er geen predikantstraktement wordt
    uitgekeerd. Als de classis in haar vergadering van 7 november 1618 op aandrang van enkele
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950   Dongenaren zijn verhuizing naar Dongen toestaat, wordt hij binnen een maand beroepen naar
   Chaam, waar hij begin 1619 wordt bevestigd. Dongen blijft nadien een jaar zonder bediening
   van een predikant. In het begin van 1620 wordt Lanius te 's-Gravenhage bevestigd, dat onder
   de classis Dordrecht ressorteert. Aan zijn vertrek uit de classis Breda wordt de voorwaarde
   verbonden, dat hij Dongen in combinatie met 's- Gravenmoer zal bedienen. Als na afloop van
   het bestand in 1621 de oorlogshandelingen worden hervat, wordt Lanius ontslagen van deze
   verplichting, omdat het om te gevaarlijk wordt. Na het neerleggen van de bediening door
   Lanius raakt de Hervormde Gemeente te Dongen compleet in verval. De herovering van
   Breda door de Spanjaarden in 1625 maakt een opleving van een Hervormde Gemeente te
   Dongen definitief onmogelijk. Er is geen predikant, geen predikantstoelage, geen kerk, geen
   kerkenraad en het aantal protestanten loopt sterk terug. De gemeente houdt op te bestaan.
   Breda valt in 1637 opnieuw in Staatse handen. Vanaf die tijd krijgen de Hervormden in het
   Land van Breda ruimere mogelijkheden om nieuwe pogingen in het werk te stellen voor de
   vestiging van de reformatie. Aan Dongen wordt in 1643 van landswege een
   predikantstraktement toegekend. Op 3 januari wordt Alexander van der Lith bevestigd en is de
   stichting van de Hervormde Gemeente te Dongen defnitief. Door middel van collectereizen
   weet Van Der Lith de nodige middelen bij elkaar te krijgen om een kerkje te bouwen aan de
   Hoge Ham. Aan het kerkje wordt een afhang gebouwd, dat dienst doet als pastorie. De bouw
   wordt in 1647 voltooid. De geur van geschaafd hout en verf is evenwel nog niet vervlogen
   als de Vrede van Munster wordt gesloten. De gevolge van deze vrede voor de
   onderscheidene religies zijn bekend. De Hervormde religie is vanaf 1648 staatsgodsdienst in
   de Republiek der Verenigde Nederlanden. Kerken en Kapellen worden aan de Rooms-
   Katholieken ontnomen en overgedragen aan de protestanten. De pastorieën in de Baronie
   vervallen aan de Prins van Oranje als de Heer van stad en land van Breda. Op 24 juni 1648
   wordt de juist gerestaureerde parochiale kerk van Dongen, als eerste in de Baronie Breda,
   door de protestanten in beslag genomen. Het gebouw blijft nadien in protestants bezit.
   De bij deze kerk behorende pastorie blijft na de overname van de kerk echter in gebruik bij
   een particuliere huurder, Godefroy Lloyd, die als officier van het Staatse leger toestemming
   krijgt van de Prins om deze woning te bewonen. Pas in 1664 wordt hij bereid gevonden tot
   woningruil, zodat de Dongense predikanten sedertdien over een "waardige" woning
   kunnen beschikken. Het onderhoud van de pastorie blijft tot in de Franse tijd een taak van het
   dorpsbestuur.

   In het rampjaar 1672 valt Dongen ten prooi aan een plunderende bende Franse en Munsterse
   soldaten. Een groot aantal huizen gaat in vlammen op. Kerk en pastorie blijven weliswaar voor
   zo'n ramp bespaard, maar aan plundering ontkomen beide gebouwen niet. Ook de predikant
   Eliazer Lotius, die in die dagen te Dongen werkt, lijkt aan de gevolgen van de
   geweldpleging bezweken te zijn. Hij overlijdt tegen het einde van november 1672 "door desen
   oorlogh" volgens de stukken. Een bevestiging van dit vermoeden is echter nergens
   aangetroffen. Waarschijnlijk gaat bij de plundering van de kerk ook het archief van de
   Hervormde Gemeente verloren, voor zover er tot dan toe archief gevormd is. Het is immers
   wel al te opmerkelijk, dat het archief van deze gemeente pas aanvangt in het jaar
   1674, gelijk met het aantreden van de nieuwe predikant, Simon vanHamerstede.
   Na 1672 breekt er een periode van rust aan voor de protestanten te Dongen. Vanzelfsprekend
   zijn er wel allerlei kleine grieven over "paapse stoutichheden", maar wekelijke schokkende
   voorvallen doen zich tot aan de Franse tijd niet voor. De medewerking die de protestanten op
   elk terrein ondervinden van het dorpsbestuur, dat nauwgezet de voorschriften van de
   landsoverheid volgt, maakt dat de Hervormde Gemeente in betrekkelijkerust kan gedijen. In
   de kerk worden de nodige verfraaiingen en verbeteringen aangebracht. Zo worden in 1687
   een viertal gebedsborden gemaakt, waarvan er nu nog twee in de kerk te bewonderen zijn.
   Herenbanken en nieuwe stoelen sieren het interieur. Het onderhoud van de kerk krijgt door de
   eeuwen heen veel aandacht, maar toch is het gebouw te groot om optimaal onderhouden te
   worden door de kleine protestantse gemeente. Herhaaldelijk blijken kostbare reparaties nodig
   te zijn, die voor een groot deel uit de gemene middelen van het dorp worden gefinancieerd.
   Met het aantreden van de predikant Simon van Hamerstede, wordt de Hervormde
   gemeenschap te Rijen gecombineerd met die van Dongen, voorlopig voor de periode, dat van
   Hamerstede het ambt binnen Dongen bedient. Tijdens de bediening van de opvolgende
   predikant Govert van Andel onstaat er enige deining rond deze combinatie. Vermoedelijk is na
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950   het overlijden van van Hamerstede het dorp Rijen gecombineerd met Gilze. Maar in 1738
   vertrekt de daar gevestigde predikant en onmiddellijk zendt van Andel een rekwest naar de
   Prins om de combinatie Dongen-Rijen weer te mogen bedienen. De combinatie met Dongen
   wordt dan hersteld, met alle financiële voordelen vandien voor de Dongense predikant.
   Tot 1795 kunnen de Hervormden te Dongen zich koesteren in de bescherming van met name
   de schout en de dorpssecretaris van Dongen. Na de Bataafse omwenteling ontstaan er echter
   ernstige problemen. De naastingspogingen, die de Rooms Katholieken ondernemen in 1797,
   in 1809 en in 1817, drijven de Hervormden behoorlijk in het nauw. De goede kontakten van
   ondermeer de dorpssecretaris met de betrokken heren in Den Haag kunnen steeds op het
   nippertje voorkomen, dat de naastingspogingen succes hebben. Ernstig en diep zijn echter de
   tegenstellingen tussen protestant en katholiek, die door deze affaires ontstaan.
   Met het ingaan van de Bataafse republiek wordt de Hervormde Gemeente geheel op zichzelf
   teruggeworpen. Het onderhoud van de kolossale kerk en al wat onder de bezittingen van de
   Hervormde Gemeente hoort, komt dan geheel voor rekening van deze gemeente. Een te
   zware taak. Het onderhoud van de kerk kan niet voldoende gefinancierd worden en
   gaandeweg raakt het kerkgebouw in een slechter staat. Omstreeks 1919 worden
   onderhandelingen aangeknoopt met de Rooms Katholieken over de overdracht van de kerk,
   omdat de Hervormde Gemeente het onderhoud ervan niet langer kan dragen terwijl de
   katholieke kerk in 1917 door brand geheel is verwoest. De prijs, die de Hervormden vragen en
   de omvangrijke restauratie, die aan de kerk verricht moet worden, blijken voor de
   katholieken onoverkomelijk. De overdracht gaat niet door. intussen doen weer en wind hun
   vernietigend werk. Geruime tijd durft men de kerk nauwelijks te betreden, vanwege het
   onheilspellend gekraak van de dakconstructie boven het kerkschip. De diensten vinden
   plaats in het hoogkoor van de kerk, dat door een muur is afgescheiden van het
   kerkschip. In mei 1928 stort het dak van het kerkschip tenslotte in. In 1929 worden de dan nog
   gevaar opleverende delen van het kerkdak verder gesloopt. Vanaf die dag heeft Dongen een
   markant monument. Een kerk waarvan de toren en het hoogkoor overeind staan en die
   slechts verbonden worden door de gevels van de ruïne van het kerkschip. In 1931 worden
   enige werkzaamheden aan het hoogkoor en de transepten uitgevoerd maar van een gedegen
   restauratie kan men niet spreken. De slechte staat van het in gebruik staande gedeelte van de
   kerk blijft bijgevolg als een zware last drukken op de financiële middelen van de Hervormde
   Gemeente. Gedurende de zestiger jaren van deze eeuw onderneemt de Hervormde
   Gemeente diverse vergeefse pogingen om subsidie te krijgen voor de restauratie van het
   hoogkoor. Uit de veelvuldige besprekingen met verschillende instanties groeit tenslotte de
   gedachte om de plannen voor de restauratie van de kerk over te dragen aan een daartoe in
   het leven geroepen stichting, mede op grond van de overweging, dat de Hervormde
    Gemeente te klein is om de vereiste eigen bijdrage voor een restauratie op te brengen. In
   1973 wordt er een stichting als bedoeld in het leven geroepen. Op 13 juni 1975 draagt de
   Hervormde Gemeente Dongen en Rijen de kerk over aan de Stichting tot restauratie, behoud
   en exploitatie van het Nederlands Hervormde kerkgebouw te Dongen voor het symbolisch
   bedrag van fl.1,--. Deze stichting stelt zich tot doel om een algehele restauratie van de kerk in
   fasen tot stand te brengen. De eerste fase, de vernieuwing van het dak van het hoogkoor,
   wordt in1978 afgerond. In 1986 wordt de tweede fase, een gedegen restauratie van het
   hoogkoor zelf, voltooid, waardoor de protestanten de beschikking krijgen over een
   schitterende kerkruimte.
   De protestanten binnen Dongen bewerken in diezelfde periode eveneens een indrukwekkende
   verandering. Op 27 mei 1984 gaan de Hervormden en de Gereformeerden binnen Dongen na
   jarenlange voorbereiding samen in de Protestantse Kerkgemeenschap Dongen en Rijen. Tot
   die datum behoorden de Gereformeerden in Dongen tot de Gereformeerde Kerk te 's-
   Gravenmoer, van welke kerk zij zich op die datum officieel hebben laten afscheiden.


   Kerkelijke organisatie

   Vanaf de definitieve stichting van de Hervormde Gemeente wordt daaraan de leiding gegeven
   door een kerkenraad bestaande uit 3 ouderlingen en 3 diakens. Omstreeks 1860 worden deze
   aantallen teruggevoerd tot 2 ouderlingen en 2 diakens. Deze beide ambtscolleges hebben
   altijd samen vergaderd en een gezamenlijke besluitvorming gevoerd. Wel houden de diaken
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950   een aparte financiële administratie bij. De kerkenraad houdt zich naast zijn bemoeienis met de
   diaconale taak, uitsluitend bezig met de geestelijke zorg over de gemeente. Namens het zijn
   daarnaast de kerkmeesters aangewezen om de materiële zorg over de kerk en kerkelijke
   bezittingen uit te oefenen. In 1798 wordt naar de richtlijnen, die dan door de Synode worden
   uitgegeven een commissie gevormd, tot beheer van de kerkelijke goederen voor de
   Hervormde Gemeente. In 1817 wordt op last van de Koning een kerkvoogdij in het leven
   geroepen.
   Hoe deze kerkvoogdij te Dongen haar taken uitvoert is nauwelijks te achterhalen. Het oudste
   notulen-register 1824 - 1873 is uiterst fragmentarisch. In verband met een rechtzaak wordt het
   notulenboek over de periode 1873 - 1927 uitgeleend aan het advocatenkantoor Pels-Rijcken
   te Breda en nadien nooit meer terugontvangen. De overige bestanddelen van het archief van
   de kerkvoogdij zijn dermate onvolledig, dat onmogelijk een verantwoord beeld gegeven kan
   worden van hetgeen de kerkvoogdij betekend heeft voor de kerk en haar bezittingen
   gedurende de eerste eeuw van haar bestaan.


   Bewaring en ordening van het archief

   Het archief van de Hervormde Gemeente vangt aan in 1674, een enkel ouder stuk
   daargelaten. Dat men aan de zorg voor het archief behoorlijk aandacht schonk is niet erg
   waarschijnlijk. Bij de bevestiging van nieuwe predikanten leest men meestal wel, dat ook het
   archief werd geïnspecteerd en overgedragen maar vermoedelijk strekte deze aandacht zich
   niet veel verder uit dan het nagaan van de aktuele bestanddelen van het archief. Al met al
   mist men in de series van rekeningen belangrijke delen. Evenmin werd met notulen registers
   zorgvuldig omgegaan. Uit sommige registers zijn katernen weggesneden, in een ander
   register is sprake van brandschade en een compleet register is als bewijs in een rechtzaak
   verloren geraakt. Pogingen om dit vermiste register alsnog te achterhalen bleven zonder
   succes. Het is dan ook een zeer gelukkige omstandigheid, dat schout en schepenen van
   Dongen, als opperprovisoren van de kerkmeesters, tot 1795 zorgdroegen voor het afhoren
   van kerkrekeningen en de luidgeldrekeningen. Deze rekeningen bevinden zich bijgevolg
   nagenoeg compleet in het archief van de gemeente Dongen.
   Het archief van de Hervormde Gemeente werd lange tijd bewaard in een daarvoor bestemde
   kist in de consistoriekamer, waar slechte klimatologische omstandigheden hun schadelijke
   uitwerking op de stukken niet hebben gemist. Het is moeilijk te achterhalen waar het archief
   na het instorten van de kerk in 1928 onderdak heeft gevonden zo het toen al uit de kerk is
   verwijderd.
   Vast staat, dat de verschillende administratieve ambtsdragers van kerkenraad, diaconie en
   kerkvoogdij gedurende de laatste decennia hun taak thuis hebben uitgevoerd, de
   administratieve neerslag thuis hebben bewaard en vervolgend delen van die administratieve
   neerslag thuis zijn "kwijtgeraakt". Van enige ordening in het archief was dan ook geen sprake.
   In de zeventiger jaren begonnen enkele belangstellenden, met toestemming van het
   kerkbestuur, vol goede bedoelingen en op eigen inzicht aan een ordening van het archief,
   daarbij niet gehinderd door enige kennis van richtlijnen voor inventarisatie. Hun betrokkenheid
   met het archief heeft vermoedelijk de aandacht voor het archief zodanig verlevendigd, dat een
   bijeenbrengen van her en der verspreide onderdelen ondernomen werd. Eveneens heeft het
   archief enige aandacht gehad van de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde Kerk.
   Door die dienst zijn enkele van de oudste notulenregisters van de kerkenraad gerestaureerd
   en vervolgens weer terugbezorgd bij de gemeente. Toch heeft de bewaring van het archief in
   ongeschikte ruimte weer de nodige schade aan deze registers toegebracht.
   Nadat Dongen ingaande 1979 aansloot bij het streekarchivariaat in de kring Oosterhout, werd
   door de samensteller van deze inventaris kontakt opgenomen met de Hervormde Gemeente
   over de inbewaargeving van het archief. Aanvankelijk zonder resultaat, maar na enkele
   publicaties met betrekking tot de kerk in het plaatselijk heemkundeblad met succes.
   Dit kontact leidde opnieuw tot de nodige acties om de her en der verspreide archivalia bijeen
   te brengen. In februari 1980 werden de archieven in bewaring genomen en gedeponeerd in
   de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Dongen. De inventarisatie is volgens de
   richtlijnen van de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk
   opgezet. In de inventaris zijn ook de doop- trouw- en begraafboeken beschreven, die berusten
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950   in het Rijksarchief in Noord Brabant. Enige registers van dorpen en lidmaten berusten onder
   het kerkbestuur en zijn als zodanig weer in gebruik, nadat zij een restauratie hebben
   ondergaan. De inventaris van het archief werd in 1985 afgerond met een getypte inventaris.
   De viering van 350 jaar Hervormde Gemeente te Dongen in 1994 vormde een goede
   gelegenheid om deze inventaris te verspreiden.

   Dank aan collega G. van Vuren voor zijn medewerking bij de opmaak van deze inventaris.

   Dongen, december 1993.
   A.M.C.Zom


      Lijst van predikanten te Dongen.

      1618 - 1619    C. Lanius
      1644 - 1662    A. van der Lith
      1662 - 1664    C. Backer
      1664 - 1672    E. Lotius junior
      1674 - 1729    S. van der Hamerstede
      1724 - 1751    G. van Andel
      1752       C. Boom
      1753 - 1778    B. de Buck
      1779 - 1786    J. Prinse
      1787 - 1793    H.S. van Rijsoort Lulius
      1797 - 1819    J. Guichart
      1820 - 1823    L. Voerman
      1824 - 1874    J. Begemann
      1874 - 1876    J.D. Tilanus
      1876 - 1881    W. Oudegeest
      1881 - 1906    J.a.T. Sperna Weiland
      1907 - 1922    A. Dronkers
      1923 - 1940    vacature
      1941 - 1946    M.J. Top (Met T.B. naar Zwitserland, waargenomen door Ds.
               J. Hensel, emeritus.)
      1946 - 1948    J.J. van Oosterzee
      1948 - 1959    L. Hijmans
      1960 - 1962    Ph. Kroes
      1963 - 1969    K.A. Cladder
      1970 - 1975    M.H. van Everdingen
      1976 - 1981    L.J. Keijzer
      1982 - 1987    A.P. Tak
      1988 - 1993    J. de Jong

EINDE INLEIDING

START INVENTARIS

   @1 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD

   @1.1     Stukken van algemene aard.

      @1.1.1 Notulen
   1-9          Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad.
   16 juni 1674 - 14 augustus 1972 9 delen

        1. 1674 - 1724.
          N.B. Dit deel omvat: *Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad, 16 juni
          ~X1674 - 15 december 1696; *Aantekeningen van dopen, 26 februari 1714 - 25
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950           ~Xmei 1724; * Aantekeningen van kerkvisitaties, 1674 – 1724; *Aantekeningen
           van verkiezing van leden van de kerkenraad, 1674 – 1723; *Formulieren van
           attestaties en trouwbrieven

        2. 12 maart 1724 - 25 mei 1753.
          N.B. Dit deel omvat: *Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad, 9 april
          ~X1724 - 17 april 1751; *Lijst van lidmaten, 15 december 1724 - 12 mei 1752; *Op
          de buitenzijde van het register staat vermeld: "Doopaantekeningen 1724 - 1753".
          Vermoedelijk zijn die katernen uitgesneden en gebonden tot het doopboek
          vermeld onder in. nr. 51.

        3. 16 augustus 1753 - 28 mei 1777.
          N.B. Dit deel omvat: *Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad, 16
          ~Xaugustus 1753 - 28 mei 1777; *Aantekeningen van kerkvisitaties, 1754 – 1777;
          *Naamlijst van leden van de kerkenraad, 1753 - 1777.

        4.   20 juni 1777 -27 september 1801.
           N.B. Dit deel omvat: *Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad, 20 juni
           ~X1777 - 27 september 1801; *Naamlijst van de leden van de kerkenraad, 1778 -
           ~X1801; *Aantekeningen van kerkvisitaties, 1778 - 1801.

        5. 12 november 1801 - 04 april 1824.
          N.B. Door brandschade zijn de notulen over de jaren 1809-1824verloren gegaan.
          In plaats daarvan zijn nadien een aantal aantekeningen over die jaren
          ingeschreven.

        6. 17 januari 1859 - 8 april 1906.

      7. 21 september 1906 - 13 maart 1944.

      8. 28 april 1944 - 03 augustus 1954.

      9. 14 september 1954 - 14 augustus 1972.

  10.  Fragmenten uit de handelingen van de kerkenraad.
      1673.                                 1 omslag

  11.  Fragmenten uit de handelingen van de kerkenraad.
      1681.                                 1 omslag

  12.  Fragment uit de handeling van de kerkenraad inzake het beroep op
      predikant Van Andel.
      1723.                                  1 stuk

  13.  Fragment uit de handelingen van de kerkenraad.
      29 juni 1777.       1 stuk

  14.  Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad.
      19 maart 1810, 16 september 1810.                    1 stuk

  15.  Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad.
      02 februari 1876 - 24 december 1876.                  1 katern


      @1.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken.

  16.  Klad van een gedeelte van een brief van Ds. Van Hamerstede aan de
      magistraat van Dongen, inzake de weigering van de schoolmeester / koster
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      Nicolaas Verheijden tot het verlenen van diensten als voorlezer en
      voorzanger tijdens de kerkdiensten te Dongen en Rijen.
      27 juli 1684.                              1 stuk
      N.B. Het andere deel van deze brief is ingeplakt in inv. nr. 57. Zie
      ook inv. nr. 45.

  17.  Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken.
      1688 - 1689, 1798 - 1896.                         1 pak

  18.  Ingekomen synodale en classicale missiven en circulaires.
      1838 - 1894.                               1 pak
      N.B. Meest gedrukte stukken.

 19-22.  Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken.
      1900 - 1976.                              4 pakken

      19. 1900 - 1925
      20. 1926 - 1948
      21. 1949 - 1970
      22. 1970 - 1976.

  23.  Inschrijvingsregister van ingekomen brieven en synodale stukken.
      1716 - 1951.                               1 deel
      N.B. Het inschrijvingsregister werd aan gelegd in oktober 1906 en bevat inschrijvingen
      van brieven aan de kerkenraad, diaconie en kerkvoogdij De inschrijving is tot 1716
      teruggewerkt.

      @1.1.3 Reglementering.

  24.  Verordeningen en reglementen van burgerlijke overheden.
      1801 - 1852.                               1 pak

  25.  Synodale en classicale verordeningen, reglementen en besluiten.
      1838 - 1897.                               1 pak

  26.  Besluit van het Algemeen College van Toezicht op het beheer van goederen van de
      Hervormde Gemeenten, ter voorlopige organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk
      aangaande het beheer der kerkelijke goederen en fondsen bij hare gemeenten en het
      toezicht daarop.
      Oktober 1868.                            1 katern
      N.B. Gedrukt.

  27.  Synodale voorschriften en reglementen.
      1906 - 1925.                               1 pak

  28.  Synodale voorschriften en reglementen.
      1941 – 1948, 1964 - 1975.                         1 pak


      @1.1.4 Geschillen.

      N.B. Zie ook: Oud administratief archief van de gemeente Dongen, inv.nr. 1664.

  29.  Stukken betreffende een geschil tussen twee leden van de Hervormde gemeente.
      1687 - 1688.                            1 omslag
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950  30.   Stukken betreffende een geschil tussen W.C. van Dam, veldpredikant en A.J. van
      Rossum.
      Oktober 1958 - maart 1959.                     1 omslag


      @1.1.5 Archief.

  31.   Inventarisatielijst van de archieven van de kerkenraad,opgemaakt 1821.
                                           1 stuk

  32.   Inventarislijst van het archief van de Hervormde Gemeente,
      opgemaakt 15 oktober 1842.
                                           1 stuk

  33.   Inventarislijsten van stukken in het archief van de Hervormde Gemeenten,
      aangelegd in 1906 en bijgehouden tot 1921.
                                           1 deel
      N.B. Aan keerzijde: Inventarislijst en index op de ingekomen stukken, 1840 - 1897,
aangelegd circa 1900.

  34.   Inventarislijsten van het archief van de kerkenraad, opgemaakt in 1938 en 1948 en lijst
      van de stukken berustend in de Hervormde kerk.
      Z.d.                                 1 omslag

 @1.2   Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

      @1.2.1 Personele aangelegenheden

        @1.2.1.1 Predikanten
          N.B. Zie ook: Oud administratief archief van de gemeente
          Dongen, inv. nr. 1664.

  35.   Formulier voor het beroepen van predikanten, vastgesteld door de classis.
      1 november 1695.                             1 stuk

  36.  Beroepsbrief van de kerkenraad aan Ds. Oostzee te Kerkdriel.
     6 juli 1946.        1 stuk
     N.B. Aan keerszijde Akte van approbatie door het classikaal bestuur te Breda, dd. 23
~Xseptember 1946.

  37.   Akte van ontslag verleend aan ds. Hijmans door de kerkenraad te Hoogmade.
      22 november 1948.                           1 stuk

  38.   Akte van ontslag verleend aan Ds. L. Hijmans door de kerkenraad van
      Dongen.
      18 september 1959.                            1 stuk

  39.   Lijst van genodigden bij de bevestiging van Ds. Ph. Kroes.
      1960.                                   1 stuk

  40.   Orde van de dienst bij het afscheid van Ds. K.A. Cladder.
      21 september 1969.                            1 stuk

  41.   Stukken betreffende de benoeming en salariëring van Ds. van Everdingen.
        1970 - 1975                           1 omslag


      @1.2.1.2 Overige ambstdragers en personeel
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950
      @1.2.1.2.1 Kerkenraadsleden.
          N.B. Zie ook: inv.nr. 1, 3 en 4.

  42.  Rooster van aftreden van leden van de kerkenraad.
      1944 - 1954.        1 stuk

  43.  Taakomschrijving voor de kapelouderling van de luchtmachtbasiskapel te Rijen.
           1 stuk

      @1.2.1.2.2 Kosters/onderwijzers

  44.  Stukken betreffende de aanstelling van Nicolaas Verheijden tot koster en
      schoolmeester.
      1683.                                 1 omslag

  45.  Stukken inzage de weigering van Nicolaas Verheijden tot de bediening van het
      kosterambt op order van de kerkenraad tijdens de ziekte van de koster Pieter van Eijck.
      1683 - 1684.                             1 omslag

  46.  Ontslagaanvrage door Antonie Korst als onderwijzer voor arme en andere
      kinderen op de Vaart, wegens gebrekene aan het gezichtsvermogen.
      27 oktober 1819.                            1 stuk

      @1.2.2 Registratie van dopen, lidmaten en huwelijken.

      N.B. Inventaris nr. 1 bevat doopaantekeningen over de periode 26 februari 1713 - 25 mei
      ~X1724. In. nr. 2 bevat een lidmatenlijst over de periode 15 december 1724.-12 mei
      ~X1752. De inventarisnummers 49, 51 en 52 zijn overgebracht naar archief 926 Doop-,
      trouw- en begraafboeken Dongen respectievelijk DTB-nr. 11, 12 en 13. Voor lidmaten zie
      ook: in. nr. 78.

  47.  Doopboek.
      1643 - 1662.                               1 deel

  48.  Doopboek.
      1643 - 1662.                               1 deel

  49.  Doopboek.
      1678 - 1712.                               1 deel

      n.b. Nummer 49 is overgebracht naar archief 926 Doop-, trouw- en begraafboeken
      Dongen respectievelijk DTB-nr. 11


  50.  Aantekeningen van dopen.
      z.j., 1696, 1718.    1 omslag

 51-52   Doopboeken.
      1724 - 1809.                              2 delen

      51. 1724 - 1753.
         N.B. Alfabetisch op de voornamen van de dopelingen.

      n.b. Nummer 51 is overgebracht naar archief 926 Doop-, trouw- en begraafboeken
      Dongen respectievelijk DTB-nr. 12
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      52. 1753 - 1809.
          N.B. Tot 1799 alfabetisch op de voornamen van de dopelingen.

      n.b. Nummer 52 is overgebracht naar archief 926 Doop-, trouw- en begraafboeken
      Dongen respectievelijk DTB-nr. 13

 53-54.   Doopboeken.
      1724 - 1779.                               2 delen

      53. 1724 - 1753.
          N.B. Afschrift van inv.nr. 51

      54. 1753 - 1779.
          N.B. Afschrift van in. nr. 52.

  55.   Doopboek.
      1819/1820 - heden.                            1 deel

N.B. Nummer 55 berust onder beheer van de president-kerkvoogd en bevindt zich bij de kerkvoogdij.
Voor doopaantekeningen over de periode 1874 - 1906, zie ook: in. nr. 63.

  755.   Doopboek (“dubbel”).
      1906-1992.         1 deel
      N.B. Niet openbaar t/m 2066.

  56.   Ingekomen doopattestaties.
      1927 - 1969.  1 omslag

  57.    Lidmatenregister.
       1674 - 1724.   1 deel
           N.B: Dit deel omvat: *Lidmatenlijst, 1674 – 1723; *Lijst van met attestatie
vertrokken lidmaken. 1674 – 1718; *Losliggend: Blad van een ouder lidmatenregister; *Losliggend:
een bezwaarschrift van Ds. Van Hamerstede; *Dit deel omvat katernen, die oorspronkelijk deel
uitmaakten van het register van notulen van de kerkenraad, 1674 - 1724, inv.nr. 1; *Voor het verlenen
van een lidmatenattestatie t.b.v. Beatrix Lloyd, echtgenote van Bratman de Stroombergh, voor haar
wederopname inde Hervormde Gemeente te Londen, 1688 - 1689, zie inven.nr. 17.

  58.   Ingekomen kerkelijke attestaties van lidmaten.
      1744 - 1948.  1 omslag

  59.   Lidmatenregister. 1753 - 1819.
      1 deel

  60.   Lijst van gemeenteleden, uitgesplitst naar lidmaten en niet-lidmaten.
      1796.                                   1 stuk

  61.   Lidmatenlijst, opgemaakt april 1819.
                                           1 stuk

  62.   Lidmatenregister.
      1820-heden   1 deel

       N.B. Ingedeeld in wijken. Vermeldt data van vertrek, plaats waarheen en afgifte van
attestaties. Aan keerzijde: Huwelijksregister, 1821 – heden; Nummer 62 berust onder beheer van de
president-kerkvoogd en bevindt zich bij de kerkvoogdij.

  63.   Contra-lidmatenboek.
      1874 - 1922.  1 deel
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950          N.B. Dit deel omvat tevens:*aantekeningen van dopen, 1874 – 1906;
*aantekeningen van huwelijken, 1874 - 1905.

  64.   Lidmatenlijsten.
      1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1974.                  1 omslag

  756.   Lidmatenregister (“dubbel”).
      1906-1992.                               1 deel
      N.B. Niet openbaar t/m 2066.

  65.   Huwelijksattestaties, ontvangen en afgegeven door de kerkenraad.
       1744, 1768, 1787, 1816, 1817, 1819.                1 omslag
           N.B. Voor huwelijksaantekeningen over de periode 1821 - heden, zie ook
inv.nrs. 62 en 63.

  757.   Trouwboek (“dubbel”).
      1906-1992.                              1 deel
      N.B. Niet openbaar t/m 2041.


      @1.2.3 Pastoraal werk.

  66.   Presentieregister van deelnemers aan de catechisatiecursussen.
      1948/1949 - 1957/1958.                           1 deel

  67.   Lijsten van protestantse gezinnen te Dongen, Rijen Klein Dongen en
      Dongevaart.
      Oktober 1958.                             1 omslag

  68.   Adreslijsten van protestantse gezinnen te Dongen.
      Z.j.                                 1 omslag

  69.   Lijst van aantallen kerkbezoekers tijdens de diensten gedurende het jaar 1960.
                                           1 stuk
      @1.2.4 Varia.

  70.   Tekst van de toespraak van Johannes Arnoldus Lette, ouderling, tot de gecommitteerden
      tot het behoud van de kerk en kerkelijke goederen en tot de leden van de Hervormde
      Gemeente, houdende een opdracht tot het benoemen van twee gecommitteerden tot het
      uitbrengen van dankbetuigingen aan die personen, die zich voor dit behoud hebben
      ingespannen.
        Z.j. (1819)                            1 katern

  71.   Predikaties gehouden bij diverse gelegenheden, door niet nader te
      identificeren predikanten.
      1888 - 1910.                             1 omslag

  72.   Herinneringsoorkonde van de geloofsbelijdenis uitgereikt aan L. Hijmans.
      29 maart 1936. 1 stuk

  73.   Mededelingen van de kerkenraad inzake kerkdiensten enz.
      1951 - 1958.                             1 omslag
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950  74.  Mededelingenblad "De Kerkklok".
      1954- 1958.                             1 omslag

  75.  "Kerknieuws", kerkblad voor de Protestantse Gemeenschap Dongen-Rijen.
      Juli 1960 - december 1975. 1 pak
           N.B. Niet compleet

  76.  Gids van de Ned. Hervormde Gemeente Dongen-Rijen.
      1964.                                 1 katern

  77.  Gids voor Protestants Rijen.
      November 1969.                            1 katern

  78.  Jaarverslag over 1972, van de Protestantse Gemeenschap te Rijen,
      uitgebracht aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Dongen-Rijen.
      26 april 1973.                          1 omslag
           N.B. Met lijst van doopleden en lidmaten te Rijen.


  @2     ARCHIEF VAN DE DIACONIE

   @2.1 Stukken van algemene aard

      @2.1.1 Notulen

      N.B. De diaconie heeft geen afzonderlijke register van notulen gehouden, maar
      vergaderde in combinatie met de kerkenraad. Zie inv.nrs. 1 t/m 15.

          @2.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken

      N.B. Zie ook inv.nr. 23.

  79.  Minuut-rekest met onwillig appointement en begeleidend schrijven inzake het verkrijgen
      van het oortjesgeld der tienden van Dongen, t.b.v. de diaconie.
      1797.                                1 omslag

 80-82.  Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken
      1817 - 1974                             3 pakken

      80. 1817 - 1928
      81. 1931 - 1957
      82. 1958 - 1974.

  83.  Ingekomen stukken en concepten van uitgaand stukken, inzake de
      diaconale ondersteuning van Sophia Schut en haar nabestaanden.
      1827 - 1831.                             1 omslag

  84.  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken inzake pogingen tot verkrijging
      van het recht om gratis te mogen procederen tegen de families Hultermans, Van der
      Sluijs en Vloeimans, teneinde nakoming af te dwingen van hypothecaire verplichtingen.
      1844 - 1847.                             1 omslag

      @2.1.3 Reglementering.

  85.  Algemeen reglement op de diaconieadministratie bij de NederlandseHervormde Kerk.
      1852.                                1 katern
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950  86.  Statuten en huishoudelijk reglement van de federatie van Diaconieën in de Nederlands
      Hervomde kerk.
      Juni 1921, augustus 1921.                       1 omslag

      @2.1.4 Archief

      N.B. Zie ook inv.nr. 101.

  87.  Bewijs van uitlening van stukken uit het archief van de diaconie door Van Alphen.
      02 mei 1822.                               1 stuk
 @2.2   Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

      @2.2.1 Personele aangelegenheden.

      N.B. Voor verkiezingen en benoeming van diaken zie inv.nrs. 1, 3 t/m 9 en 42.

      @2.2.2 Armenzorg en gezinszorg.

  88.  Afschriften van borgbrieven, afgegeven door de municipaliteit t.b.v. personen die uit de
      gemeente vertrokken.
      25 april 1784, 10 december 1798.                    1 omslag

  89.  Stukken betreffende een gerechtelijke procedure tot verkrijging van diaconale
      onderstand, aangespannen door Anna Snaphaan, echtgenote vanJoost Visser, t.b.v.
      zichzelf en haar drie kinderen.
      1817 - 1818.                              1 omslag

  90.  Stukken betreffende de diaconale zorg t.b.v. de kinderen van Hendrik Borstlap.
      1841 - 1848.                             1 omslag

  91.  Stukken betreffende de besteding van de kinderen Wervers en Kerst gedurende de jaren
      1849 - 1863.                            1 omslag

  92.  Stukken betreffende de diaconale zorg t.b.v. C. Broeksmits.
      1859 - 1866.                              1 omslag

  93.  Stukken betreffende de diaconale zorg t.b.v. de weeskinderen van JacobKoenen.
      1861 - 1868.                             1 omslag

  94.  Onderhandse akte van overeenkomst, onder toezicht van G.M.N. de Ruijter, notaris te
      Dongen, tussen de diaconie en Gerrit van Dongen, inzake de vestiging van een lijrente
      van f.2,50 per week en vrije woning t.b.v. laatstgenoemde, tegen betaling van f.680.--
      door laatstgenoemde aan de diaconie.
      Augustus 1925.                              1 stuk

  95.  Stukken betreffende de diaconale zorg t.b.v. de gebroeders Nieuwenhuijzen.
      1926-(1950)         1 omslag

  96.  Stukken betreffende de diaconale zorg t.b.v. K. Schaap.
      1955 - 1959.                              1 omslag

  97.  Tabellen inzake de statistiek van de bedeling der armen door de diaconie.
      1907 - 1919.                             1 omslag
Rubriek: 15.2                                  Toegangnr.: 950
  98.   Statistieke opgaven van verleende onderstand door de diaconie,
      opgemaakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
      1939 - 1963.                            1 omslag

  99.   Afschrift van een onderhandse akte van overeenkomst tussen de
      vereniging "Het Groene Kruis", de diaconie en andere plaatselijke
      instellingen van weldadigheid, inzake de overname van de dienst
      gezinszorg en kraamverzorging, door "Het Groene Kruis".
      14 juli 1949.                             1 stuk

  100.   Register van verleende onderstand.
      1953.                                 1 deel

      @2.2.3 Eigendommen.

      @2.2.3.1 Leggers.

      N.B. Zie ook inv.nr. 468.

  101.   Inventaris van de roerende en onroerende goederen, rentedragende kapitalen, inkomsten
      alsmede van stukken behorende tot het archief van de diaconie, opgemaakt ingevolge
      het decreet van Napoleon dd. 14 juli 1812.
              1 katern

  102.   Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt op 1 januari 1853 en
      bijgehouden tot 1928.
                                        1 deel

  103.   Kladlegger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt november 1874
      en bijgehouden tot 1898.
                                        1 deel

  104.  Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie opgemaakt november 1874 en
bijgehouden tot 1898.
                                       1 deel

  105.   Register van eigendommen en fondsen van de diaconie, gebruikt als manuaal van
      inkomsten en uitgaven, met aantekeningen gedurende deperiode.
      1877 - 1913.                             1 deel

  106.  Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt 1881 en bijgehouden
tot 1913.
                                         1 deel

  107.  Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt 1881 en bijgehouden
tot 1912.
                                         1 deel
           N.B. Afschrift van inv.nr. 106.

  108.  Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt 1881 en bijgehouden
tot 1922.
                     1 deel

  109.  Legger van fondsen en eigendommen van de diaconie, opgemaakt 1911 en bijgehouden
tot 1939.
           1 katern
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950  110.  Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale leggers van de gemeente
      Dongen en 's Gravenmoer, betreffende de eigendommen van de diaconie.
      1912, 1916.          1 omslag
      N.B. Met uittreksel uit de kadastrale netplans.

  111.  Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale leggers van de gemeente
      Dongen, betreffende de eigendommen van de diaconie.
      1958, 1959.         1 omslag

  112.  Rapport inzake het bezit van onroerend goed door de diaconie, uitgebracht door het
      kantoor der Geestelijke goederen.
      13 juni 1973.                              1 stuk
      @2.2.3.2 Polissen.

 113.   Stukken wegens de verzekering tegen brandschade van panden behorende aan de
      diaconie.
      1935 - 1947.                          1 omslag

  114.  Bewijs van aandeel in de onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, t.n.v. de diaconie,
      wegens de verzekering tegen brandschade van een negental panden te Dongen,
      behorende aan de diaconie.
      1 januari 1949.                            1 stuk

  115.  Duplicaat uittreksel van de brandverzekeringspolis van de stichting Stormbrand, ter
      verzekering van een zestal panden behorende aan de diaconie, gesloten dd. 20 juli/12
      ~Xseptember 1950, 4 april 1961.
                                         1 omslag

      @2.2.3.3 Kapitaal

      @2.2.3.3.1 Schuldbekendtenissen

  116.  Akte van schulbekentenis voor schepenen van Dongen, groot f.200,-- door Huijbert
      Peeter Claassen ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van een stede, huizing,
      schuur, hof en erf.
      1 januari 1754                            1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 1811, 1821, 1843.

  117.  Akte van schuldbekentenis voor schout en schepenen van Dongen, groot f.100.--, door
      Huijbert Peeter Claasen ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van een huis, hof
      en erf, gelegen in de Dertig Buijnderen.
      21 januari 1786.                            1 omslag
            N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 1811, 1821 en 1843.

  118.  Akte van schuldbekentenis voor schout en schepenen van Dongen, groot f.300.--, door
      Cornelis Hulst c.s. ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van een perceel zaai- ,
      wiede- en heidegrond, gelegen aan de Vaart alsmede van een huis, dat daarop gebouwd
      zal worden.
      7 februari 1789.                            1 omslag
            N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 11 november 1811.

  119.  Akte van schuldbekentenis, voor schepenen van Dongen, groot f.100--, door Antonie
      Coenen ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van een huisje en een perceel
      grond te Dongen.
Rubriek: 15.2                                     Toegangnr.: 950      8 juli 1790.                              1 omslag
            N.B. Met borderellen van hypotheekstelling en uittreksel uit de kadastrale
      leggers dd. 1812, 1821, 1843.

  120.   Akte van schuldbekentenis voor het dorpsbestuur van Dongen, groot f.300,--, door
      Jacobus de Geus ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van een huis, grond en
      eigen persoon.
      8 augustus 1795.                             1 omslag
N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving en uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale
legger van de gemeente Dongen, dd. 29 oktober 1821, 30 juli 1830, 15 juni 1843 en 12 jul1 1843 en
met onderhandse akte van borgstelling door Lambert de Geus en Maria Theresia van den Broek, dd.
~X15 augustus 1795.

  121.   Akte van schuldbekentenis, voor het gemeentebestuur van Dongen, groot f.425.--, door
      Lambert Borstlap ten behoeve van de diaconie, met onderzetting van zijn huis te Klein
      Dongen.
      29 april 1796.                             1 omslag
N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 30 juli 1811 en 29 oktober 1821.

  122.   Akte van schuldbekentenis, voor de municipaliteit van Dongen, groot f.200,--, door
      Antonie Kerst en echtgenote ten behoeve van de diaconie.
      3 december 1802.                            1 omslag
      N.B. Met borderellen van schuldinschrijving dd. 30 juli 1811 en 21 oktober 1821.

  123.   Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Dongen, groot f.250.--, door Antonij
      Wervers te Dongevaart, ten behoeve van diaconie, onder hypothecair verband van een
      perceel grond, gelegen ten oosten van Klein Dongen.
      15 juli 1803.                              1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 30 juli 1811 en 29 oktober 1821.
      Bijgevoegd: Extract uit het register van besluiten van G.S. van Noord Brabant, dd. 29
      ~Xnovember 1833, waarbij de kerkraad wordt toegestaan om de erfgenaam van Antonij
      Wervers in rechte aan te spreken tot inlossing van de schuld en de achterstallige interest.

  124.    Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Dongen groot f.300.--, door Adriaan
       Huijbert Broers te Dongevaart, ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair verband
       van een huis met aangelegen te Dongevaart.
       5 november 1803.                           1 omslag
N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 30 juli 1811, 29 oktober 1821 en 4 juli 1843 en
uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale legger van Dongen, betreffende de verhypothekeerde
goederen.15 juni 1843.

  125.   Akte van schuldbekentenis voor schout en schepenen van Dongen, door Jan Neerings te
      Dongevaart, ten behoeve van de diaconieën van 's-Gravenmoer en Dongen, elk ter
      somme van f.45.--, onder hypothecair verband van een huis met aangelegen te
      Dongevaart.
      25 augustus 1804.                           1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd.3 oktober 1811 en 29 oktober
      ~X1821.

  126.   Akte van schuldbekentenis voor schepenen van Dongen, groot f.350,--, door Andries van
      der Sluis te Klein Dongen, ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair verband van
      zijn huis en aangelegen te Klein Dongen.
      16 april 1805.                             1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 15 november 1811 en 29 oktober
      ~X1821. Bijgevoegd: Akte van verkoop, voor A.J. van Alphen, notaris te Dongen, door
      de erfgenamen van Andries van der Sluis aan Laureis Potscheider, mede-erfgenaam,
      van het in bovengemelde akte genoemd huis, 20 oktober 1832. Met boderel van
      overbrenging van de hypothecaire inschrijving dd 5 juli 1843 en uittreksel uit de
Rubriek: 15.2                                     Toegangnr.: 950      perceelsgewijze kadastrale legger van Dongen, betreffende genoemd perceel dd. 1
      ~Xoktober 1842.

  127.   Akte van schuldbekentenis, voor schout en schepenen van Dongen, grootf.140.--, door
      Lambert Borstlap te Dongevaart, ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair
      verband van een huisje met erf te Klein Dongen.
      1 oktober 1807.                             1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 30 juli 1811 en 29 oktober 1821.

  128.   Akte van schuldbekentenis voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, groot
      f.100.--, door Cornelis Adriaan Dekkers te Dongevaart, ten behoeve van de diaconie,
      onder hypothecair verband van zijn huis en erf te Dongevaart.
      3 februari 1817.                           1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 29 oktober 1821.

  129.   Akte van transport, van Jacob van Naerssen van Hooff, notarissen te Breda, van een
       akte van schuldbekentenis groot f.1000.--, ten laste van AdriaanBeumis te Klein Dongen
       en ten gunste van Arnoldus Josephus Ingenhousz te Breda, dd. 3 juni 1808, door
       Arnoldus Josephus Ingenhousz aan de diaconie
       16 juli 1821.                             1 omslag
N.B. Met retroacte dd.3 juni 1808, 14 februari 1810 en borderellen van hypothecaire inschrijving dd.
~X25 oktober 1811, 1 april 1811, 27 oktober 1821 en 30 oktober 1821.

  130.   Akte van schuldbekentenis, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, groot
      f.350.--, door Jan Beumis te Klein Dongen, ten behoeve van de diaconie, onder
      hypothecair verband van zijn huis, erf, zaai- en weilanden te Klein Dongen.
      1 september 1821.                           1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 3 november 1821.

  131.   Onderhandse akte van schuldbekentenis, groot f.200.--, door Elisabeth Nieumans ten
      behoeve van de diaconie.
      10 maart 1832.                             1 stuk

  132.   Akte van schuldbekentenis, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, groot
      tesamen f.715.--, door Johanna Kimenaij, weduwe van Jan van den Nieuwenhuijzen,
      voor f.250.--, door Maria, Cornelia en Jan Kimenaij, elk voor f.155.--, tenbehoeve van de
      diaconie, onder hypothecair verband van hun onroerende goederen gelegen te Dongen.
      30 december 1834.                             1 omslag
N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd.4 maart 1835 en 3 juli 1843 en uittreksel uit de
perceelsgewijze kadastrale legger van Dongen betreffende de verhypothekeerde goederen dd. 15 juni
~X1843.

  133.   Onderhandse akte van schuldbekentenis, groot f.60.--, door Adriaan Antonie Koenen ten
      behoeve van de diaconie.
      10 april 1837.                             1 stuk


  134.   Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem vanAlphen, notaris te
       Dongen, groot f.200.--, door Simon Adriaan van Dongen te Dongevaart, ten behoeve van
       de diaconie, onder hypothecair verband van zijn huis, tuin erf wei- en bouwland,
       kadastraal bekend sectie D nrs. 238, 239, 240 en 242.
       19 april 1838.                             1 omslag
            N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 5 mei 1830 en 5 juli 1843
en met uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van Dongen betreffende de
verhypothekeerde goederen dd. 1 oktober 1842.

  135.   Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f. 825.--, door Christiaan Cornelis Dekkers en Eliabeth Boeser,
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      echtgenoten te Klein Dongen, ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair verband
      van hun huis, hof erf, bouw- en weiland, kadastraal bekend sectie D. nrs. 257, 258, 259,
      ~X260 en 261.
      11 juni 1839.                             1 omslag
      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 3 juli 1839 en 26 april 1856.

  136.  Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.300.--, door Maria Knapen, weduwe van Adriaan Leijten, c.s. te Dongen,
      ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair verband van een huis, erf, tuin en land,
      kadastraal bekend, sectie E. nr. 253.
      24 december 1840.                           1 omslag
          N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 13 januari 1841.

  137.  Borderellen van hypothecaire inschrijving, afgegeven ten behoeve van de diaconie en ten
      laste van Pieter van Eersel te 's Gravenmoer.
      20 juni 1843.                             1 omslag
             N.B. Bijgevoegd: Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger
               van 's Gravenmoer van goederen ten name van Pieter van
             Eersel dd. 16 juni 1843.

  138.  Borderel van hypothecaire inschrijving, afgegeven ten behoeve van de diaconie en te
      laste van Adrianus Vloeimans.
      juli 1843.                              1 omslag
              N.B. Bijgevoegd: Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale
               legger van Dongen van de goederen ten name van Adrianus
               Vloeimans dd. 15 juni 1843.

  139.  Borderel van hypothecaire inschrijving, afgegeven ten behoeve van de diaconie en te
      laste van Antonia Veraart te Etten-Leur.
      10 juli 1843.                              1 omslag
             N.B. Met retroactum dd. 29 oktober 1829 en uittreksel uit de
             perceelsgewijze kadastrale legger van Etten-Leur van
              goederen ten name van Antonia Veraart, dd. 7 juni.

  140.  Onderhandse akte van schuldbekentenis, groot f.400.--, door de diaconie ten behoeve
      van Elisabeth van Breda, weduwe van Willem Gerrit Loef, welke schuldbekentenis door
      de diaconie werd overgenomen van Christiaan Cornelis Dekkers.
      1 september 1851.                          1 omslag
              N.B. Met retroactum dd. 19 mei 1833.

  141.  Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.420.--, door Cornelis Dekker Christiaanszoon, ten behoeve van de
      diaconie, onder hypothecair verbandvan een perceel grond, kadastraal bekend, sectie D.
      nr. 261.
      25 mei 1854.                              1 omslag
              N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 3 juni 1854.

  142.  Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.556.--, door Jan Jacobs, ten behoeve vande diaconie, onder hypothecair
      verband van vier percelen grond, kadastraal bekend sectie B. nrs. 783, 782, 167 en 169.
      4 mei 1857.                              1 omslag
              N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 10 mei 1857.

  143.  Akte van schuldbekentenis voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.100.--, door Anna Timmermans, weduwe van Jan Ansems, ten behoeve
      van de diaconie, onder hypothecair verband van een huis en erf te Dongenvaart,
      kadastraal bekend, sectie E. nrs. 240, 241, 242 en 243,
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      26 maart 1858.                            1 omslag
              N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 28 april 1858.

 144.   Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.540.--, door Christiaan Dekkers, ten behoeve van de diaconie, onder
      hypothecair verband van een huis en grond, kadastraal bekend, sectie E. nrs. 496 en
      ~X497.
      17 juli 1860.                             1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 24 september 1860.

  145.  Onderhandse akte van schuldbekentenis, groot f.100.--, door Matthijs Meeuwis ten
      behoeve van de diaconie.
      20 november 1820.                            1 stuk

  146.  Akte van schuldbekentenis, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te
      Dongen, groot f.500.--, door Leendert van Dongen, ten behoeve van de diaconie, onder
      hypothecair verband van een huis en erf, kadastraal bekend sectie G. nr 227.
      22 januari 1875.                            1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 4 februari 1875 en verklaring van
      doorhaling hypothecaire inschrijving dd. 8 september 1876.

  147.  Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      groot f.200.--, door Gerrit van Dongen, ten behoeve van Petrus van Gastel, burgemeester
      van Dongen, onder hypothecair verband van huis, erf en tuin, kadastraal bekend sectie
      D. nr. 925.
      8 juni 1907.                              1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 10 juni 1907. Deze schuld komt ook
      voor in de legger van de diaconie over de jaren 1853 - 1928. Zie inven.nr. 102.

  148.  Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      groot f.300.--, door Gerrit van Dongen, ten behoeve van Petrus van Gastel, burgemeester
      van Dongen, onder hypothecair verband van twee percelen grond, kadastraal bekend
      sectie D. nrs. 925 en 926.
      20 februari 1909.                            1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 22 februari 1909. Deze schuld komt
      voor in de legger van de diaconie over de jaren 1853-1928. Zie inv.nr. 102.

  149.  Onderhandse akte van overeenkomst tussen de diaconie en de kerkvoogdij, waarbij de
      eerste partij zich verplicht jaarlijks een bedrag van f.50.-- uit te keren aan de tweede
      partij.
      26 mei 1912.                                 1 omslag
                N.B. Aangehecht aan het concept van een verzoek tot
                goedkeuring van de overeenkomst aan het Provinciaal
                Collage van Toezicht. 26 mei 1912.

  150.  Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      groot f.250.--, door Gerrit van Dongen, ten behoeve van M.W.P. van Gastel te Nispen,
      A.J.C.M. van Gastel en A.F.J.M. van Gastel, bankiers te Dongen, onder hypothecair
      verband van 2 percelen grond kadastraal bekend sectie D. nrs. 925 en 926.
      4 juni 1912.                               1 omslag
             N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 30 juni 1912.
                Deze schuld komt voor in de legger van de diaconie over
                de jaren 1853-1928. Zie inv.nr. 102.

  151.  Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      groot f.1500.--, door de diaconie, te behoeve van de Protestantsche Vereeniging "Unitas"
      te 's-Gravenhage, onder hypothecair verband van een boerderij met aanbehoren te
      Dongen, kadastraal bekend sectie E. nrs. 1228, 1229, 281 en 283.
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      16 oktober 1916.                           1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 21 oktober 1916 en bewijzen van
      aandeel in de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, inzake de brandverzekering van
      de verhypothekeerde goederen. Dd. 1908 en 1920.

  152.   Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruyter, notaris te Dongen,
      groot f.300.--, door Jacobus Peter Verduijn, ten behoeve van de diaconie, onder
      hypothecair verband van een huis met erf, kadastraal bekend sectie E. nr. 1462.
      10 maart 1923.                            1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 14 maart 1923 en bewijs van aandeel
      in de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij, inzake de brandverzekering van het
      verhypothekeerde pand, alsmede bewijs van de kennisname van de hypotheekstelling
      dd. 20 maart 1923.

  153.   Akte van schuldbekentenis, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      groot f.500.--, door Adrianus Mewis, ten behoeve van de diaconie, onder hypothecair
      verband van het erfpachtrecht op twee percelen grond, kadastraal bekend Sectie E. nrs.
      1153 en 1154.
      30 juli 1934.                             1 omslag
      N.B. Met borderel van hypothecaire inschrijving dd. 1 augustus 1924 en bewijs van
      aandeel inzake de brandverzekering van de opstal op genoemde percelen, alsmede het
      bewijs van kennisname van de hypotheeksteling, dd. 10 oktober 1934.

  154.   Onderhandse akte van schulbekentenis, groot f.500.--, door Karel
      Sprangers, slager te Dongen, ten behoeve van de diaconie, onder
      hoofdelijke borgstelling van Marinus Sprangers, Geert Strating, Anton
      Kipmulder, Leendert Floris van Dongen, Arie Otto van Kleef en Adrianus
      Meeuwis.
      Juni 1935.                               1 stuk

  155.   Stukken betreffende de invordering door de diaconie van het geleende kapitaal met
      verschuldigde rente van Karel Sprangers te Sprang-Capelle.
      Februari 1946 –
maart 1946.    1 omslag
                N.B. Zie inven.nr. 154.


      @2.2.3.3.2 Legaten

  156.   Kopie-akte van legatering van een kapitaal groot f.200.--, door Charles Eduard van
      Alphen aan de diaconie, uit te betalen door zijn erfgenamen, na zijn overlijden.
      20 februari 1774.                              1 stuk
               N.B. Met aantekening van uitbetaling dd. 20 januari 1780.

  157.   Akte van testament tussen George Winkelaar, gegageerd soldaat en Dingena van de
      Weerde, zijn huisvrouw, waarbij aan de diaconie een kapitaal groot f.200,--wordt
      gelegateerd.
      26 oktober 1792.                             1 stuk

  158.   Koninklijk besluit inzake de goedkeuring tot het aannemen van een legaat, groot f.200,--,
      door de kerkenraad ten behoeve van de diaconie-armen, gelegateerd door Johanna
      Georgina Cornelia van Drongelen bij akte van testament, voor Roeland Middelkoop,
      notaris te Sprang Capelle.
      2 augustus 1869, 27april 1872.                    1 omslag
      N.B. Bijgevoegd: Uittreksel van de akte van testament dd. 2 augustus 1869.
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      @2.2.3.4 Onroerende goederen

         @2.2.3.4.1 Werving en vervreemding

  159.   Akte van transport voor de schepenen van Dongen door Adriaentje Swart c.s. aan de
      diaconie, van een perceel grond te Dongen, voor een som van f.197.--.
      30 maart 1740.                            1 omslag

  160.   Akte van overeenkomst voor schout en schepenen van Dongen, waarbij Dingena van
       Weerden, weduwe van Jan van Dongen en laatst van Georg Winkelaar, de diaconie
       aanwijst tot universeel erfgenaam van haar goederen en waarbij de diaconie zich
       verplicht om op te treden als voogd en verzorger van de innocente zoon van Dingena van
       Weerden, met name Johannes van Dongen.
       29 april 1744.                              1 omslag
N.B. Met retreacta en postacta dd. 18 maart 1716, 15 juli 1717, 19 juli 1717, 17 juli 1727, 17 maart
~X1731, 25 februari 1737, 19 februari 1740, 17 juli 1748 en 30 november 1753.

  161.   Kopie-akte van schenking voor schout en schepenen van Dongen, door Helena van
      Melssen c.s., aan de diaconie, van een perceel grond te Dongen.
      14 oktober 1746.                            1 omslag
      N.B. Met retroactum en postacta dd. 1 februari 1735, 24 april 1750 en 24 april 1750.

  162.   Akte van transport voor schepenen van Dongen, door Jan de Kok c.s., aan de diaconie,
      van een perceel grond, groot 6 lopenzaat, voor een som van f.202.--.
      4 december 1779.                            1 stuk

  163.   Condities en voorwaarden voor en proces-verbaal van de publieke verkoop, voor
      schepenen van Dongen, door de diaconie, van een huis, hof en erf teKlein Dongen.
      2 december 1784.                           1 omslag
             N.B. Bijgevoegd: Onderhandse akte van authorisatie tot de
             publieke verkoop, verleend door de kerkenraad aan de
             administrerende diaken, dd. 16 november 1784, waarop
             aantekeningen betreffende de verkoop en de ontvangst van de
             koopsom.
             Aangehecht: kwitantie wegens betaling van het bedongen
             strijkgeld. dd. 31 december 1784.

  164.   Akte van transport voor schepenen van Dongen, door Bastiaan Hoboken te Werkendam
      aan de diaconie, van twee percelen grond te Dongen, voor een som van f.238.--.
      24 augustus 1787.                         1 omslag
             N.B. Met retroacta dd. 7 juli en 25 juli 1787.

 165.   Akte van transport voor schepenen vanDongen, door Maria Adriaanse van Loon aan de
      diaconie, van een huis, hof, erf en land, gelegen te Dongevaart, in ruil voor alimentatie
      door de diaconie,
      24 december 1790.                              1 stuk

  166.   Extract uit het register van transporten van onroerende goederen van 's-Gravenmoer, van
      een akte van transport, voor schepenen van 's-Gravenmoer, door Jan Willemse Heijblom
      aan de diaconie, van een perceel hooiland te 's Gravenmoer, voor een som van f.225.--.
      13 augustus 1792.                            1 stuk

  167.   Akte van transport, tevens houdende een akte van schuldbekentenis, voor schepenen
      van Dongen, door Peter Venis en Willemijn Janssen van Eersel, respectievelijk in
      kwaliteit als diaken en privé-persoon, aan Bartholomeus Nieumans, van een huis en erf
      te Dongevaart, voor een som van f.200.--
      28 november 1804.                          1 omslag
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      N.B. Met borderellen van hypothecaire inschrijving dd. 3 oktober 1811 en 29 oktober
      ~X1821.

  168.  Akte van transport, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, door Cornelis
      Laurens Kanters aan de diaconie, van een huis, land, weide-en heidegrond te
      Dongevaart, voor een som van f.300.--.
      20 december 1820.                            1 stuk

  169.  Akte van transport, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, door Antonie
      Kerst c.s. aan de diaconie, van een huis, schoolhuis, erf en land te Dongevaart, voor een
      bedrag van f.500.--.
      31 december 1824.                             1 stuk

  170.  Stukken betreffende de ovedracht door de diaconie aan het
      gemeentebestuur van Dongen, van het schoolhuis te Dongevaart.
      1825 -1830.                               1 omslag

 171.   Akte van transport, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen, door Theuntje
      Marijnis Wervers, weduwe van Anthonie Kerst, aan de diaconie, van een perceel
      zaailand, kadastraal bekend, sectie D. nr. 407, groot omtrent 52 roeden, voor een som
      van f.200.--.
      12 oktober 1833.                             1 stuk

  172.  Extract uit een akte van transport, voor Adriaan Jacob van Alphen, notaris te Dongen,
      door de diaconie aan Adriaan van Dongen, van een huis, erf, hof, wei- en zaailand,
      gelegen te Dongevaart, voor een som van f.900.--, waarvan f.400.-- contant is voldaan en
      f.500.-- als hypotheek op het verkochte goed bleef gevestigd.
      15 oktober 1833.                             1 omslag
              N.B. Bijgevoegd: Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale
                leggers van Dongen, borderel van de hypothecaire
                inschrijving en extract van inschrijving in de openbare
                registers.

  173.  Akte van verkoop, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen,
      door Hendrina Niemans c.s., aan Anna Ruitenberg, weduwe van Marijn Borstlap, van een
      huis, hof, erf en bouwland, kadastraal bekend, sectie D. nrs. 215 t/m 222,
      14 maart 1836.                               1 stuk
           N.B. Deze akte staat ingeschreven in inv.nr. 23 onder volgnummer 87.

  174.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van openbare verkoop, voor Jacobus Johannes
      Adriaan Sem van Alphen, notaris van Dongen, door Hendrik Dijkman, als gevolmachtigde
      van Andries Keller te Dussen, aan Adriaan van de Dussen, als zaakwaarnemer voor
      Bastiaan Baas te 's Gravenmoer, van een huis, hof erf en weiland te Dongen, kadastraal
      bekend, sectie E. nrs. 250, 251 en 252.
          24 december 1849.                       1 stuk
          N.B. Deze goederen staan ingeschreven in de legger van de
           diaconie over de jaren 1853-1928, inv.nr. 102.

  175.  Akte van transport, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen,
      door Leendert van Dongen aan de diaconie, van een huis, tuin en erf, kadastraal bekend,
      sectie G. nrs. 1660 en 1661, voor een som van f.850,--.
      19 januari 1876.                           1 omslag
             N.B. Bijgevoegd: Kwintanties wegens voldoening van de koopsom.

  176.  Akte van transport, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, door Bastiaan
      Meeuwis en echtgenote aan de diaconie, van een huis, erf en land, kadastraal bekend,
      sectie E. nrs. 927 en 928, te voldoen door de diaconie middels een lijfrente van f.20.-- per
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      jaar, ingaande 1 juli 1877,
      20 juni 1876.                               1 stuk

  177.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van openbare verkoop, door Jacobus Johannes -
      Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen, op last van Antonie van Dongen en
      Martinus van Son, aan Stephanus Faro, van een huis, erf en twee percelen heide,
      kadastraal bekend, sectie E. nrs. 1058, 1059 en 1261.
      14 september 1878.                           1 omslag
           N.B. Bijgevoegd: Een schriftelijke verklaring van A. van Dongen,
          dat hij het huis met ingang van 1 december 1878 zal hebben
          ontruimd, dd. 8 oktober 1878.
           Deze goederen staan vermeld in de legger van de diaconie
          over de jaren 1853-1928, inv.nr. 102.

  178.  Akte van verkoop, voor David Christiaan Jan van Alphen., notaris te Dongen, door
      Johanna Kolster c.s., aan de diaconie, van een huis, erf en tuin, kadatraal bekend, sectie
      G. nr. 2009, voor een som van f.750.--.
      18 april 1898.                               1 stuk

  179.   Akte van verkoop, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen, door
      Johannes de Jong c.s., aan de diaconie, bij openbare veiling van een huis, schuur, erf,
      hof, bouw- en weiland, kadastraal bekend, sectie E. nrs. 1228, 1229, 281, 282 en 283,
      voor een som van f.2635.--
      7 juni 1916.                               1 stuk

 180.   Akte van verkoop, voor Gerard Mari Norbert de Ruijter, notaris te Dongen, door Nicolaas
      Pieter Lecessie aan de diaconie, van een huis, erf en tuin, kadastraal bekend sectie E.
      nrs.1103, 1104, 1105 en 1295, voor een som van f.900.--.
      14 december 1926.                            1 omslag
           N.B. Met retroactum dd. 1 juni 1868.

  181.  Akte van ruiling, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen, tussen de R.K.
      parochie van de Heilige Hubertus te Dongevaart en de diaconie, waarbij de diaconie
      enige percelen grond in eigendom aanneemt, kadastraal bekend, sectie D. nrs. 991, 992,
      993 en 994 en enige percelen grond in eigendom afstaat, kadastraal bekend, sectie D
      nrs. 316 en 298.
      7 maart 1929.                               1 stuk

  182.  Akte van verkoop, voor Petrus Josephus Buijsrogge, notaris te Dongen, door Martinus
      Cornelis van der Schans aan de diaconie, van een huisje, kadastraal bekend, sectie E.
      nr. 1376, voor een som van f.650.--.
      25 mei 1943.                             1 omslag
               N.B. Met retroactum dd. 21 april 1928.

  183.  Akte van verkoop, voor Petrus Josephus Buijsrogge, notaris te Dongen, door Christiaan
      Dekkers aan de diaconie, van een huis met erf, kadastraal bekend, sectie E. nrs. 1247 en
      1248, voor een som van f.800.--.
      19 mei 1948.                             1 omslag
               N.B. Bijgevoegd: Schrijven van het Classicaal Bestuur, houdende
               toestemming tot deze koop.

  184.  Akte van verkoop, voor Wilhelmus Hermanus Antonius Vulto, notaris te Dongen, door de
      diaconie van de kerkvoogdij, van een perceel grond, kadastraal bekend, sectie E. nr.
      1579, voor een som van f.1000.--.
      2 december 1968.                           1 omslag
               N.B. Met begeleidend schrijven van notaris Vulto.
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      @2.2.3.4.2 Leenrecht
             N.B. Bij de retroacta vermeld onder inv.nrs. 159, 160 en 161
           zijn eveneens stukken betreffende leenrecht opgenomen.

  185.  Extract uit het leenregister van het Leenhof van Breda, betreffende de akte van
      leenverhef, door Adriaan Jacob Sem, regerend diaken te Dongen, van een perceel grond
      te Dongen, de diaconie aangekomen bij overlijden van Adriaan Sem, laatst verheven op
      ~X3 mei 1740.
      30 december 1763.                             1 stuk

  186.  Extract uit het leenregister van het Leenhof van Breda, betreffende de akte van
      leenverhef, door Melgert Ackema, diaken, van een perceel grond te Klein Dongen, de
      diaconie aangekomen bij overlijden van Jan Jacob Kerst, laatst verheven op 22 maart
      ~X1768.
      7 mei 1776.                                1 stuk

  187.  Akte van belening, afgegeven ten Leenhove van Breda, ten behoeve van dediaconie,
      betreffende een huisje met grond gelegen te Dongen, de diaconie aanbestorven na het
      overlijden van Cornelis Pahro.
      15 mei 1788.                              1 stuk

      @2.2.3.4.3 Huur en verhuur

 188.   Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van percelen
      grond,behorende aan de diaconie, door de regerend diaken aan de meestbiedende.
      25 september 1804.                          1 stuk

  189.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van onroerende goederen,
      behorende aan de diaconie, door de regerend diaken.
      29 september 1810.                          1 stuk

  190.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van onroerende goederen,
      behorend aan de diaconie, door de regerend diakenen aan de meestbiedende, voor een
      termijn van zes jaren, aflopend 1822 en 1823.
           April 1816.                         1 stuk

  191.  Onderhandse akte van verhuur van een huis, zaai- en wei- en weidegrond, gelegen te
      Dongevaart door de diaconie aan Laurens Cornelis Kwanters, voor een termijn van 3
      jaren, aflopend 1 mei 1824.
      27 december 1820.                           1 stuk

  192.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van onroerende goederen,
      behorende aan de diaconie, door de regerend diakenen, aan de meestbiedende, voor
      een termijn van zes jaren.
      28 december 1821, 6 januari 1822.                  1 katern

  193.  Voorwaaden voor het verhuur van 2 percelen grond, behorende aan dediaconie.
      7 april 1824.                            1 stuk

  194.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van onroerende goederen,
      behorende aan de diaconie, door de regerend diakenen, aan de meest biedende, voor
      een termijn van zes jaren.
      3 december 1827.                          1 katern

  195.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring van landerijen, behorend
      aan de diaconie, door de regerend diakenen, voor een termijn van 6 jaren, ingaande 11
      november 1834.
      15 november 1833.                           1 katern
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950
  196.  Voorwaarden voor een proces-verbaal van publieke verhuring vanlanderijen, behorend
      aan de diaconie, door de regerend diakenen, voor een termijn van 6 jaren, ingaande 11
      november 1846.
      30 oktober 1845.                             1 stuk

  197.  Staat van de verhuring van landerijen behorend aan de diaconie.
      1876.                                   1 stuk

  198.  Onderhandse akte van verhuur door de diaconie aan Adriaan Rijken te Dongen, van een
      perceel grond te 's Gravenmoer, voor een termijn van 6 jaren, ingaande 1 maart 1880.
      8 maart 1880-                              1 stuk

  199.  Concept van voorwaarden en bepalingen voor de publieke verhuring van landerijen,
      behorend aan de diaconie, z.j.
      (1911)                                1 stuk

  200.  Akte van verhuur, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen, door de
      diaconie aan Woutherus IJpelaar te Dongen, van een perceel grond te Dongen,
      kadastraal bekend, sectie E. nrs. 438, voor een termijn van 6 jaren, ingaande 11
      november 1930.
      28 december 1930.                             1 stuk

      @2.2.3.4.4 Zakelijke rechten

 201.   Uittreksel uit de verbeterde borderel, bevattende alle percelen, waar de diaconie belang
      bij heeft, die begrepen zijn in de aangifte van de rentmeester der Domeinen te Breda
      betreffende het tiendrecht, van ouds genaamd "De Tiend van Dongen", zoals bedoeld in
      artikel 32 der Tiendwet 1907, toegezonden door de tiendcommissie te Breda, ingevolge
      artikel 33 van genoemde wet.
      1901-1911.                               1 omslag

  202.  Concept-akte van uitgifte in erfpacht, voor P.J. Buijsrogge, notaris te Dongen, van een
      woonhuis met erf en tuin, door de diaconie aan Cornelis Marinus de Jong, het perceel
      kadastraal bekend, sectie D. nrs. 1779 en 780.
      Z.d.                                   1 omslag
                     N.B. In duplo.

      @2.2.3.4.5 Vergunningen

  203.  Stukken betreffende de verlening van vergunning tot aanleg van
      telefoonkabels in percelen grond, behorend aan de diaconie.
      Januari 1970.                             1 omslag
           N.B. Met plantekeningen.

      @2.2.3.4.6 Beheer

  204.  Stukken betreffende de verbouwing van een huis behorende aan de
      diaconie, gelegen aan de Oude Baan.
      1910.                               1 omslag
           N.B. Bevat: Begroting, bouwvergunning, bouwtekening en inschrijving.
      @2.2.4 Financiën.

        @2.2.4.1 Begrotingen, jaarrekeningen en bijlagen
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950
  205.   Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de diaconie.
      1956 - 1957.        1 omslag
           N.B: Ontbreken: 1958, 1965 en 1966. De meeste begrotingen zijn vastgsteld
door de kerkenraad.

206-302.   Rekeningen van de diaconie.
       1753, 1755, 1756, 1810 - 1905.                  97 omslagen
N.B. De inv.nrs. 206, 207 en 208 zijn niet te raadplegen. Ontbreken: 1819 en 1820. In duplo: 1884 en
~X1886
       206.  1753 vastgesteld 27 april 1754
       207.  1755 vastgesteld 28 april 1757
       208.  1756 vastgesteld 31 december 757
       209.  1810 vastgesteld 06 november 1811
       210.  1811 vastgesteld 18 december 1812
       211.  1812 vastgesteld 03 februari 1814
       212.  1813 vastgesteld 30 december 1814
       213.  1814 vastgesteld 17 december 1816
       214.  1815 vastgesteld 04 april 1817
       215.  1816 vastgesteld 30 december 1817
       216.  1817 vastgesteld 04 april 1817
       217.  1818 vastgesteld 12 april 1819
       218.  1821 vastgesteld 31 juli 1823
       219.  1822 vastgesteld 25 juli 1825
       220.  1823 vastgesteld 25 juli 1825
       221.  1824 vastgesteld 13 augustus 1826
       222.  1825 vastgesteld 06 oktober 1828
       223.  1826 vastgesteld 06 oktober 1828
       224.  1827 vastgesteld 06 oktober 1828
       225.  1828 vastgesteld 26 september 1831
       226.  1829 vastgesteld 26 september 1831
       227.  1830 vastgesteld 05 augustus 1833
       228.  1831 vastgesteld 05 augustus 1833
       229.  1832 vastgesteld 14 november 1835
       230.  1833 vastgesteld 14 november 1835
       231.  1834 vastgesteld 05 november 1837
       232.  1835 vastgesteld 05 november 1837
       233.  1836 vastgesteld 16 augustus 1839
       234.  1837 vastgesteld 16 augustus 1839
       235.  1838 vastgesteld z.d.
       236.  1839 vastgesteld 16 mei 1841
       237.  1840 vastgesteld 01 mei 1842
       238.  1841 vastgesteld 12 februari 1843
       239   1842 vastgesteld 19 mei 1844
       240.  1843 vastgesteld 01 augustus 1847
       241.  1844 vastgesteld 02 augustus 1847
       242.  1845 vastgesteld 13 december 1848
       243.  1846 vastgesteld 13 december 1848
       244.  1847 vastgesteld 19 november 1850
       245.  1848 vastgesteld 19 november 1850
       246.  1849 vastgesteld 02 juni 1856
       247.  1850 vastgesteld 02 juni 1856
       248.  1851 vastgesteld 22 juni 1856
       249.  1852 vastgesteld 22 juni 1856
       250.  1853 vastgesteld z.d.
       251.  1854 vastgesteld z.d.
       252.  1855 vastgesteld 01 mei 1856
       253.  1856 vastgesteld 22 november 1861
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      254.  1857 vastgesteld 22 november 1861
      255.  1858 vastgesteld 29 november 1861
      256.  1859 vastgesteld 29 november 1861
      257.  1860 vastgesteld z.d.
      258.  1861 vastgesteld z.d.
      259.  1862 vastgesteld 25 april 1863
      260.  1863 vastgesteld 25 maart 1863 (sic) 1864?
      261.  1864 vastgesteld 25 maart 1865
      262.  1865 vastgesteld 1866
      263.  1866 vastgesteld 1867
      264.  1867 vastgesteld 03 april 1868
      265.  1868 niet vastgesteld
      266.  1869 nietvastgesteld "
      267.  1870 niet vastgesteld "
      268.  1871 niet vastgesteld "
      269.  1872 vastgesteld z.d.
      270.  1873 vastgesteld z.d.
      271.  1874 vastgesteld 03 juni 1875
      272.  1875 vastgesteld 25 juli 1876
      273.  1876 vastgesteld 19 juli 1877
      274.  1877 vastgesteld 12 september 1878
      275.  1878 vastgesteld 14 september 1879
      276.  1879 vastgesteld 03 oktober 1880
      277.  1880 vastgesteld 12 juni 1881
      278.  1881 vastgesteld december 1882
      279.  1882 vastgesteld 12 oktober 1883
      280.  1883 vastgesteld 03 augustus 1884
      281.  1884 vastgesteld 26 oktober 1885
      282.  1885 vastgesteld 14 september 1886
      283.  1886 vastgesteld 31 maart 1887
      284.  1887 vastgesteld 26 augustus 1888
      285.  1888 vastgesteld 15 mei 1889
      286.  1889 vastgesteld 26 mei 1890
      287.  1890 vastgesteld 12 juni 1891
      288.  1891 vastgesteld 30 maart 1892
      289.  1892 vastgesteld 20 mei 1893
      290.  1893 vastgesteld 05 augustus 1894
      291.  1894 vastgesteld 12 september 1895
      292.  1895 vastgesteld 26 maart 1896
      293.  1896 vastgesteld 23 mei 1897
      294.  1897 vastgesteld 29 mei 1898
      295.  1898 vastgesteld 30 april 1899
      296.  1899 vastgesteld 20 mei 1900
      297.  1900 vastgesteld 16 juni 1901
      298.  1901 vastgesteld 11 mei 1902
      299.  1902 vastgesteld 20 mei 1903
      300.  1903 vastgesteld 24 september 1904
      301.  1904 niet vastgesteld
      302.  1905 vastgesteld   24 juni 1906

303-304.   Registers van rekeningen van de diaconie.
       1905 - 1955.                              2 delen
N.B. Alle rekeningen bevatten aantekeningen van ter visie-legging en goedkeuring.

      303.  1905 - 1942
      304.  1943 - 1955
Rubriek: 15.2                                 Toegangnr.: 950305-314.  Rekeningen van de diaconie.
      1953 - 1966.                         10 omslagen
N.B. Ontbreken: 1955, 1956, 1958 en 1959. In duplo 1957.

      305.  1953 vastgesteld 15 maart 1954
      306.  1954 niet vastgesteld
      307.  1957 niet vastgesteld
      308.  1960 niet volledig, niet vastgesteld
      309.  1961 niet vastgesteld
      310.  1962 niet vastgesteld
      311.  1963 vastgesteld 1969
      312.  1964 vastgesteld 1969
      313.  1965 vastgesteld 1969
      314.  1966 kladrekening

  315.   Uittreksel uit de rekeningen van de diaconie over de jaren.
      1939 - 1951.                           1 omslag

316-467.  Bijlagen bij de rekening van de diaconie.
      1750 - 1869, 1909 – 1921, 1942 - 1975.             153 omslagen
           N.B. Ontbreken: 1754, 1755, 1759, 1947, 1948, 1955 en 1956.

      316.  1750 - 1753
      317.  1756 - 1758
      318.  1760
      319.  1761
      320.  1762
      321.  1763
      322.  1764
      323.  1765
      324.  1766
      325.  1767
      326.  1768
      327.  1769
      328.  1770
      329.  1771
      330.  1772
      331.  1773
      332.  1774
      333.  1775
      334.  1776
      335.  1777
      336.  1778
      337.  1779
      338.  1780
      339.  1781
      340.  1782
      341.  1783
      342.  1784
      343.  1785
      344.  1786
      345.  1787
      346.  1788
      347.  1789
      348.  1790
      349.  1791
      350.  1792
      351.  1793
Rubriek: 15.2      Toegangnr.: 950      352.  1794
      353.  1795
      354.  1796
      355.  1797
      356.  1798
      357.  1799
      358.  1800
      359.  1801
      360.  1802
      361.  1803
      362.  1804
      363.  1805
      364.  1806
      365.  1807
      366.  1808
      367.  1809
      368.  1810
      369.  1811
      370.  1812
      371.  1813
      372.  1814
      373.  1815
      374.  1816
      375.  1817
      376.  1818
      377.  1819
      378.  1820
      379.  1821
      380.  1822
      381.  1823
      382.  1824
      383.  1825
      384.  1826
      385.  1827
      386.  1828
      387.  1829
      388.  1830
      389.  1831
      390.  1832
      391.  1833
      392.  1834
      393.  1835
      394.  1836
      395.  1837
      396.  1838
      397.  1839
      398.  1840
      399.  1841
      400.  1842
      401.  1843
      402.  1844
      403.  1845
      404.  1846
      405.  1847
      406.  1848
      407.  1849
      408.  1850
      409.  1851
Rubriek: 15.2               Toegangnr.: 950      410.  1852
      411.  1853
      412.  1854
      413.  1855
      414.  1856
      415.  1857
      416.  1858
      417.  1859
      418.  1860
      419.  1861
      420.  1862
      421.  1863
      422.  1864
      423.  1865
      424.  1866
      425.  1867
      426.  1868
      427.  1869
      428.  1909
      429.  1910
      430.  1911
      431.  1912
      432.  1913
      433.  1914
      434.  1915
      435.  1916
      436.  1917
      437.  1918
      438.  1919
      439.  1920
      440.  1921
      441.  1942
      442.  1943-1946 (incompleet)
      443.  1949
      444.  1950
      445.  1951
      446.  1952
      447.  1953
      448.  1954
      449.  1957
      450.  1958
      451.  1959
      452.  1960
      453.  1961
      454.  1962
      455.  1963
      456.  1964
      457.  1965
      458.  1966
      459.  1967
      460.  1968
      461.  1969
      462.  1970
      463.  1971
      464.  1972
      465.  1973
      466.  1974
      467.  1975
Rubriek: 15.2                                     Toegangnr.: 950
      @2.2.4.2 Overige financiële bescheiden

  468.  Manuaal van uitstaande schepenschuldbrieven en rentedragende effecten, alsmede
      legger van onroerende goederen behorende aan de diaconie.
      1810 - 1842.                               1 deel
           N.B. Losliggend: Akte van procuratie t.n.v. Nicolaas Lasonder te
           Amsterdam, houdende machtiging tot het innen van de
           verschijnende renten van kapitalen ten name van de kerkenraad
           der Hervormde Gemeente Dongen, bij het Grootboek der
           Nationale Schuld, 19 december 1839.

  469.  Bewijzen van gedane afschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld.
      1887 - 1907.                            1 omslag
          N.B. De bewijzen zijn doorlopend genummerd van 1 tot en met 12.

470-472.  Kasboeken van inkomsten en uitgaven.
      1893 - 1947.                                3 delen

      470.  1893 juli - 1906 mei
      471.  1909 - 1943
      472.  1944 - 1947

  473.  Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven.
      1944 - 1966.                                1 deel

  474.  Collecteboek van de diaconie.
      1932 - 1948.                                1 deel
          N.B. Hierbij ook de aantekening van de collectegelden t.b.v. de
          kerkvoogdij 1932 - 1949 en het kerkefonds 1932 - 1947.

  475.  Staten van opbrengst en bestemingen der collectegelden.
      1949 - 1960.                               1 omslag

  476   Staten van inkomsten en uitgaven over de jaren 1939 en 1940.
                                           1 omslag

  477.  Afschrift van de rekening in het Grootboek A (oud) der Nationale Schuld, rentende 2%
      ten name van de diaconie.
      19 juli 1944.                               1 stuk

  478.  Afschriften van rapporten, uitgebracht aan het Provinciaal College vanToezicht der
      Nederlandse Hervormde Kerk.
      1940 – 1949, 1955 1959.                        1 omslag
 @2.3   Bij het diaconie gedeponeerd archief: Stukken uit de nagelaten boedel van de
gebroeders Nieuwenhuijzen.

  479.  Gedeelte van een verlofgangerspas., vermoedelijk afgegeven ten name van Wouter
      Nieuwenhuijzen.
      1875.                                 1 stuk
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950  480.  Extract uit het register van huwelijksakten van de gemeente Dongen, betreffende het
      huwelijk van Wouter Nieuwenhuijzen en Maaike Dekkers dd. 2 maart 1876.
      1876.                                  1 stuk

 481.   Akte van verkoop, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen,
      door Gijsbertus Kelders aan Wouter Nieuwenhuijzen, van een perceel grond te Dongen,
      kadastraal bekend, sectie E. nr. 1146.
      21 maart 1877.                            1 stuk

  482   Onderhandse akte van verkoop, door Marinus Tempelaars, schipper te Dongen, aan
      Wouter Nieuwenhuijzen, van een perceel grond te Dongevaart, kadastraal bekend sectie
      E. nr. 1268.
      7 maart 1890.                             1 stuk

  483.  Akte van verkoop, voor David Christiaan Jan van Alphen, notaris te Dongen, door
      Marinus Tempelaars aan Wouter Nieuwenhuijzen, zaak van een gedeelte van een
      perceel grond te Dongen, kadastraal bekend, sectie E. nr. 1265.
      30 november 1896.                            1 stuk

  484.  Kennisgeving van de herziening van de belastbare opbrengst der bebouwde
      eigendommen ten name van Wouter Nieuwenhuijzen.
      15 februari 1901.                          1 stuk

  485.  Akte van boedelscheiding, voor Gerard Marie Norbert de Ruijter, notaris te Dongen,
      tussen de erfgenamen van Wouter Nieuwenhuijzen en Maaike Dekkers, waarbij tegen
      geldelijke genoegdoening de gehele nalatenschap wordt toegewezen aan Hendrik en
      Pieter Nieuwenhuijzen
      3 februari 1914.                             1 stuk

 486.   Renteboekjes als bedoeld bij artikel 25 der invaliditeitswet, ten name van Hendrikus en
      Pieter Nieuwenhuijzen, aanvangende 1919 en 1920.
                                          1 omslag

  487.  Depositoboekje van P. v. Gastel & Zoon kassiers en commissionares in effecten te
      Dongen, ten name van Hendrik en Pieter Nieuwenhuijzen.
      1921 - 1925.                              1 deel

  488.  Foto's van Hendrik en Pieter Nieuwenhuijzen bij hun huis te Dongevaart.
      1933, (1944).                            1 omslag

  489.  Correspondentie aan de gebroeders Nieuwenhuijzen.
      1940 - 1950.                              1 omslag

  490.  Persoonsbewijzen van Pieter en Hendrik Nieuwenhuijzen, afgegeven te Dongen.
      17 oktober 1941.                         2 stukken

  491.  Rentekaart afgegeven door de Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch, ten name van
      Pieter van Nieuwenhuijzen.
      1942.                                 1 stuk

  492.  Zakagenda t.n.v. Hendrik Pieter Nieuwenhuijzen.
      1943.                                   1 deel

  493.  Stukken betreffende de verzekering tegen oorlogsschade van huis en inboedel van Pieter
      Hendrik Nieuwehuijzen bij het Algemeen Onderling Waarborg Genootschap,
      Renevatum".
      1944 - 1948.                            1 omslag
Rubriek: 15.2                                     Toegangnr.: 950  494.   Akte van testament, voor Petrus Josephus Buijsrogge, notaris te Dongen,door Pieter
       Nieuwenhuijzen.
       12 september 1946.                           1 stuk

  495.   Nota's ten laste van de gebroeders Nieuwenhuijzen.
       1946 - 1950.                              1 omslag

  496.   Toekenningsbewijzen voor uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening en
       de Invaliditeitswet, ten name van Hendrikus Nieuwenhuijzen, alsmede volmacht tot het
       innen van de uitkeringen ten name van Pieter Nieuwenhuijzen.
       1947, 1949.                             1 omslag

  497.   Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Dongen, betreffende
       de onroerende goederen van de gebroeders Nieuwenhuijzen.
       22 januari 1948.                            1 stuk

  498.   Spaarzegelboekje van de winkeliersvereniging "Kaatsheuvel", ten name vande
       gebroeders Nieuwenhuijzen.
       Z.j.                                 1 deel


  @3    ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ

       @3.1 Stukken van algemene aard.

        @3.1.1 Notulen

499-501.   Notulen van de vergaderingen van de kerkvoogdij, 5 december 1824, 21september 1927
       - 1972, juni.                               3 delen
        N.B. Het notulenregister over de periode 1873-1927, werd omstreeks 1927 uitgeleend
       aan het advocatenkantoor Pels Rijcken te Breda, i.v.m. een gerechtelijke procedure.
       Nadien is dit register niet terugbezorgd. Pogingen om dit register te achterhalen tijdens
       het opmaken van deze inventaris bleven zonder resultaat.

          499.     05 december 1824 - 21 september 1873
          500.     27 november 1927 - 06 december 1931
          N.B. Dit register werd aangelegd als tijdelijk register., omdat het oorspronkelijk
notulenboek was opgezonden naar Pels Rijcken te Breda.
          501.     24 augustus 1932 - 21 juni 1972.

  502.   Verslag van de vergadering van de kerkvoogdij met de directeur van de Raad van beheer
       van de predikantstraktementen, ter verkrijging van subsidie op het traktement voor een
       predikant te Dongen.
       10 augustus 1928.                             1 stuk

       @3.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken
          N.B. Zie ook: inventaris nr. 23.

 503.    Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken inzake het geschil tussen de
       kerkvoogdij en Martinus Cornelis van Son, over de invordering door de kerkvoogdij van
       verschuldigde graanrenten
       1827 - 1840.                             1 omslag

 504.    Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken inzake de restauratie van pastorie
       en kerk.
       1840 - 1844.                           1 omslag
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950505-508.  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken.
      1873 - 1977.                             4 pakken

      505.  1873 - 1949
      506.  1950 - 1958
      507.  1959 - 1961
      508.  1962 - 1977.

  509.  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende
      restauratie en in gebruikneming van de kerk.
      1917 - 1934.                             1 omslag

  510.  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende en restauratie van de
      kerk.
      1964 - 1971.                            1 omslag


      @3.1.3 Reglementering

  511.  Concept-reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde
      Gemeenten in Nederland en het toezicht daarop.
      Februari 1870.                           1 katern
         N.B. Gedrukt.

  512.  Huishoudelijk reglement voor de kerkvoogdij en het college van notabelen, vastgesteld
      ~X10 januari 1871.
                                         1 katern
                N.B. Gedrukt: Het eerste blad ontbreekt.

  513.  Algemeen reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen.
      1916.                                1 deel
         N.B. Gedrukt.

  514.  Lijst van jaarlijks voorkomende werkzaamheden van de kerkvoogdij.
      Z.d. (1930).                              1 stuk

  515.  Plaatselijk reglement op het beheer van kerkelijke goederen en fondsen van de
      Hervormde Gemeente te Dongen en Rijen.
      1926.        1 omslag
      N.B. Bijgevoegd: Stukken betreffende het besluit en de procedure tot aanpassing van dit
      reglement aan de nieuwe kerkorde, 1951 - 1954.

  516.  Plaatselijk reglement voor de Hervormde Gemeenten, waar men geen
college van Notabelen wenst, vastgesteld door de kerkvoogdij.
      7 april 1952.                             1 stuk


 @3.2   Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen

      @3.2.1 Predikantsplaats
  517.  Stukken houdende requesten en afwijzende beschikking op requesten van de kerkenraad
      aan de Representanten van het volk van Bataafsch Brabant en aan Nederland, teneinde
      uitbetaling te verkrijgen van de beroepingskosten van Ds. Guichart en van het
      predikantstraktement, ten aanzien van welke betalingen het dorpsbestuur van Dongen
      weigerachtig is.
      1796 - 1797.                             1 omslag
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950  518.   Stukken betreffende de vrijwillige inschrijving van leden van de Hervormde Gemeente op
een bedrag van f.100.--, tot aanvulling van het predikantstraktement
      1821.                                 1 omslag

  519.   Leggers van predikantstraktementen.
      Z.j. (1825), 1876.                           1 omslag

  520.   Legger van predikantstraktement en emolumenten verbonden aan de predikantsplaats.
      23 mei 1900.                            1 stuk

  521.   Leggers van predikantstraktement en de emolumenten verbonden aan de
      predikantsplaats.
      1921.                               1 omslag
          N.B. Bijgevoegd: Staat van berekening van het traktement.

  522.   Afschrift van de legger van het predikanstraktement en de emolumenten verbonden aan
      de predikantsplaats, vastgesteld 3 mei 1922, 1930, augustus.
                                          1 stuk

 523.   Legger van het predikantstraktement en de emolumenten verbonden aan de
      predikantsplaats, vastgesteld 9 september 1935.
                                        1 stuk

 524.   Leggers van het predikantstraktement en de emolumenten verbonden aan de
      predikantsplaats, vastgesteld 1946 en geldend tot 1954.
                                       1 omslag

  525.   Legger van de rechten en verplichtingen, verbonden aan de
      predikantsplaats te Dongen, opgemaakt 15 mei 1957.
      1957.                                 1 omslag
          N.B. Met schrijven van het Provinciaal College van Toezicht in Noord Brabant en
Limburg betreffende aan te brengen wijzigingen dd. 5 juni 1957.

  526.   Stukken betreffende de verlening van subsidie voor de predikantstraktementen door de
      Raad voor de predikantstraktementen en betreffende de vaststelling van de
      traktementen.
      1948 - 1974.                             1 omslag

  527.   Stukken betreffende een enquête naar de gewenstheid van de handhaving van de
      predikantsplaats te Dongen en naar de bereidheid tot vrijwillige bijdragen in de kosten
      van een predikantsplaats.
      December 1969.                             1 omslag

  528.   Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot handhaving van een
      predikanstplaats, na het emiritaat van Ds. Van Everdingen.
      1974 - 1975.                            1 omslag


      @3.2.2 Verkiezingen

  529.   Lijsten van stemgerechtigde lidmaten.
      1930 - 1960.                              1 omslag

      @3.2.3 Personeel

 530.   Benoemingsbesluit van kerkvoogden en notabelen door het Provinciale College van
      Toezicht op de kerkelijke administratie der hervormden in Noord Brabant.
      11 mei 1821.                               1 stuk
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950
  531.  Benoemingsbesluit voor F. Haartsen tot presidentkerkvoogd door het Provinciaal College
      van Toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde
      Gemeente in Noord Brabant.
      11 juni 1923.                             1 stuk

  532.  Instructie voor de secretarispenningmeester van de kerkvoogdij.
      Z.j. (1965).                  1 stuk

  533.  Stukken betreffende de overdracht van het kosterschap.
      1974.                                 1 omslag      @3.2.4 Eigendommen

        @3.2.4.1 Leggers
          N.B. Zie ook: Oud administratief archief van de gemeente Dongen,
          inv. nrs. 1656 en 1657.

  534.  Staat van goederen en fondsen behorende aan de Hervormde Gemeente te Dongen,
      opgemaakt door A.J. Sem.
      29 mei 1809.                          1 katern

  535.  Legger van bezittingen.
      11 augustus 1936.               1 stuk

  536.  Lijst van de in de consistorie aanwezige avondsmaalsgoederen.
      18 juli 1941.                              1 stuk

  537.  Leggers van goederen, fondsen en schulden.
      1945 - 1975.                             1 omslag
          N.B. 1945 tot en met 1957 opgenomen in een cahier.

      @3.2.4.2 Polissen

  538.  Stukken betreffende de verzekering tegen storm- en brandschade van kerk en pastorie.
      1931 - 1969.                            1 omslag

  539.  Stukken betreffende de W.A. verzekering ten behoeve van de Hervormde Gemeente
      Dongen en Rijen.
      1961 - 1967.                           1 omslag

  540.  Stukken betreffende een bromfietsverzekering t.n.v. de kerkvoogdij.
      1963 - 1968.                             1 omslag

  541.  Stukken betreffende de verzekering tegen kosten van predikdiensten, ingeval van ziekte
      van ds. K.A. Clader.
      1964 - 1969.                             1 omslag

  542.  Stukken betreffende de glasverzekering van de pastorie.
      1972 - 1976.                             1 omslag

      @3.2.4.3 Kapitaal

  543.  Stukken betreffende de geschillen tusen de Hervormde Gemeente en de burgelijke
      gemeente van Dongen over de eigendom en de registratie van de luidgelden.
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      1804 - 1805.                              1 omslag
                N.B. Met retroacta dd. januari en februari 1802.

  544.  Onderhandse akte van overdracht, door Adriaan Jacob Sem van Alphen als
      gecommitteerde namens de Hervormde Gemeente aan Mr. Stephanus Bernardus
      Jantzon, van een schepenschuldbrief ten laste van Willem Peter Driessen, gepasseerd
      ten overstaan van de schepenen van Dongen dd. 17 april 1806, ten gunste van de
      Hervormde Gemeente.
      17 oktober 1810.                           1 omslag
                NB. Bijgevoegd: Retroactum dd. 17 april 1806.  545.  Stukken betreffende de schenking en aanvaarding van een legaat groot f.1000.--, door
      Johannes Jacobus Sem van Alphen aan de Hervormde Gemeente van Dongen.
      1924 - 1925.                            1 omslag

  546.  Stukken betreffende de opgave van geadministreerde effecten.
      1959 - 1973.                              1 omslag

      @3.2.4.4 Onroerende goederen

        @3.2.4.4.1 Landerijen

         @3.2.4.4.1.1 Verwerving en vervreemding

  547.  Akte van transport, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen,
      door Bartholomeus Petrus Josephus van Son c.s. aan de Hervormde Gemeente van
      Dongen, van een perceel zaailand, gelegen in de Kerkstraat te Dongen, kadastraal
      bekend sectie G. nr. 238.
      13 januari 1840.                            1 stuk

  548.  Onderhandse akte van ruiling tussen de gemeente Dongen en de Hervormde Gemeente
      te Dongen, waarbij laatstgenoemde partij in eigendom afstaat het perceel te Dongen,
      kadastraal bekend, Sectie G. nr. 3329 en in eigendom verkrijgt het perceel te Dongen,
      kadastraal bekend, sectie G. nr. 238.
      17 juni 1935.                             1 omslag
                N.B. Met bijbehorende situatietekening.

  549.  Akte van verkoop, voor Petrus Josephus Buijsrogge, notaris te Dongen, door de
      gemeente Dongen aan de Hervormde Gemeente van Dongen, van een perceel grond,
      kadastraal bekend, sectie G. nrs. 4146 en 4154.
      26 augustus 1940.                           1 stuk

  550.  Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van een perceel grond, behorende aan de
      Hervormde Gemeente te Dongen, door de Gemeente Dongen.
      1956 - 1957.                           1 omslag

  551.  Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond, door de kerkvoogdij aan de
      diaconie van de Hervormde Gemeente, kadastraal bekend, sectie E. nr. 1579,
      1967 - 1968.                            1 omslag

  552.  Stukken betreffende de verkoop van een stuk grond te Dongen, door de kerkvoogdij aan
      de vereniging voor Hervormd Christelijk Onderwijs Dongen, kadastraal bekend, sectie I.
      nr. 944.
      1968 - 1969.                             1 omslag
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      @3.2.4.4.1.2 Verpachting

  553.  Onderhandse akte van verpachting door de kerkvoogdij aan P. Verharen te Dongen, van
      een gedeelte van een perceel grond te Dongen, kadastraal bekend, sectie I. nr. 517, (de
      pastorietuin), voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 jaar, tegen een pachtsom
      van f.20.-- per jaar.
      12 december 1959.                            1 omslag


      @3.2.4.4.2 Kerk

        @3.2.4.4.2.1 Gebouw
           N.B. Zie ook: Oud administratief archief van de gemeente Dongen,
        in. nrs. 1657, 1662, 1663 en 1676.

  554.  Stukken betreffende de geschillen over de pogingen tot naasting van de kerk, pastorie en
      kerkhof, alsmede de kerkelijke goederen en fondsen, ingevolge het 6-de additionele
      artikel, door de burgelijke en de katholieke gemeente te Dongen.
      1798 - 1801.                             1 omslag

  555.  Stukken aangaande de geschillen inzake de eigendom van kerk pastorie en andere
      kerkelijke rechten, gerezen ingevolge het besluit van Lodewijk Napoleon, koning van
      Holland, om te komen te een regeling in deze, tussen de burgelijke overheid, de
      protestantse en de Katholieke Gemeenten te Dongen.
      1809-1810.                              1 omslag

  556.  Stukken betreffende de poging tot naasting van de kerk, door de
      Katholieke Gemeente te Dongen.
      1817 - 1819.                              1 omslag

  557.  Begroting van timmerwerk, dakherstel, schilderwerk en herstel van ramen, opgemaakt
      door Adriaan van Helvert en Adriaan Driessen, timmerbazen en Adriaan Beumis,
      leiendekker, glazenmaker en verver, in verband met een algehele reparatie van de kerk.
      7 maart 1838, 9 maart 1838.                     1 omslag

  558.  Bestekken en voorwaarden voor een proces-verbaal van aanbesteding voor het uitvoeren
      van reparaties en vernieuwing aan de kerk.
      1843, 1844.                           1 omslag
                     N.B. Bestek in duplo.

  559.  Stukken en betalingsbewijzen van gemaakte kosten betreffende de
      voorgenomen restauratie van de kerk.
      1919.                                 1 omslag

  560.  Stukken betreffende de rechtsprocedure tussen de Hervormde Gemeente en de
      gebroeders Koolhaas, inzake de voorgenomen restauratie van de kerk.
      1925 - 1926.                            1 omslag

  561.  Kontrakt van aanbesteding van de gedeeltelijke sloop van de kerk aan de gebroeders
      Naglé te Geertruidenberg.
      Juni 1929.                              1 omslag
                N.B. Bijgevoegd: Mandaat voor betaling van de aanneemsom dd. 5
                augustus 1929.

  562.  Tekeningen van het restauratieplan van de kerk
      januari 1930.                             2 stukken
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950  563.  Kontrakt van aanbesteding van de restauratie van het koor en het transept aan de
      gebroeders Naglé te Geertruidenberg.
      Februari 1931.                            1 omslag
                N.B. Mandaten voor betaling van de termijnen van de
                aanneemsom, april en augustus 1932.

  564.  Staat van het meer- en minderwerk van de restauratie van de kerk.
      April 1932.                  1 stuk

  565.  Stukken, nota's en betalingsbewijzen betreffende de restauratie van de kerk
      1929 - 1933.                             1 omslag

  566.  Bouwvergunning met bouwtekening voor de verbouw van de
      kosterswoning in de kerk.
      1949.                                  1 omslag

  567.  Stukken betreffende de bestrijding van vocht in de muren van de kerk.
      1956, 1962, 1968.                1 omslag

  568.  Stukken betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid inzake het verkrijgen van een
      nieuw kerkgebouw.
      1967.                                1 omslag

  569.  Stukken betreffende de restauratie van de kerk.
      1972 - 1973.                              1 omslag

  570.  Ontwerptekeningen voor de restauratie van de kerk.
      1973.                                  1 omslag

  571.  Stukken betreffende de plannen tot restauratie van de kerk en de hieruit voortkomende
      overdracht van het kerkgebouw aan de stichting tot restauratie, behoud en exploitatie van
      het Nederlands Hervormde kerkgebouw te Dongen.
      1972 - 1975.                                1 pak

  572.  Akte van verkoop, voor H.C.J.G. Schreven, kandidaat-notaris te Dongen, door de
      kerkvoogdij aan de stichting tot restauratie, behoud en exploitatie van het Nederlands
      Hervormde kerkgebouw te Dongen, van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente.
      13 juni 1975.                                1 stuk
                N.B. Afschrift.

      @3.2.4.4.2.2 Orgel

  573.  Stukken betreffende de restauratie en het onderhoud van het orgel.
      1931 - 1950.                              1 omslag

  574.  Stukken betreffende de restauratie van het orgel.
      1960 - 1969.                                1 pak

      @3.2.4.4.3 Pastorie

         N.B. Zie ook: inv.nrs. 554 en 555 en Oud administratief archief van
      de gemeente Dongen, inv. nrs. 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 en 1663.

  575.  Stukken betreffende het geschil tussen het dorpsbestuur van Dongen en de Hervormde
      Gemeente, over de pogingen van het dorpsbestuur tot naasting en publieke verhuring
      van de pastorie.
      1796 - 1797.                            1 omslag
Rubriek: 15.2                                  Toegangnr.: 950
  576.  Stukken betreffende de geschillen tussen het gemeentebstuur van Dongen en de
      Hervormde Gemeente, over de teruggave van de pastorie voor bewoning door de
      predikant.
      1819 - 1921.                            1 omslag

  577.  Akte van verkoop, voor Jacobus Johannes Adriaan Sem van Alphen, notaris te Dongen,
      door het gemeentebestuur van Dongen aan de Hervormde Gemeente, van de pastorie
      met aanhoren, voor een bedrag van 1900.--.
      27 augustus 1838.                        1 omslag

  578.  Bestek en voorwaarden voor een proces-verbaal van aanbesteding van de verbouwing
      en restauratie van de pastorie.
      14 november 1839.                         1 katern

  579.  Statuten van het pastorie-bouwfonds.
      1 oktober 1935.                           1 omslag
              N.B. In viervoud.

  580.  Stukken betreffende de inzameling van middelen voor de oprichting van een nieuwe
      pastorie.
      1935 - 1940.                            1 omslag

  581.  Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van een nieuwe pastorie.
      September 1939.                          1 deeltje

  582.  Bouwtekening van de pastorie.
      1939.                                  1 stuk

      @3.2.4.4.4 Begraafplaats
         N.B. Zie ook: inv.nrs. 554 en 555. De inventarisnummers 583 tot en met 604
              berusten in de collectie doop-, trouw- en begraafboeken van het
              Rijksarchief in Noord Brabant. Kopieën van deze registers berusten in
              het gemeente-archief van Dongen. Voor aantekeningen van de
              ontvangst van het verschuldigde kerkrecht voor het begraven over de
              periode 1621 - 1702, zie: Oud administratief archief van de gemeente
              Dongen, inv.nrs. 1666-1669 en 1676.

583-604.  Registers van ontvangst van het verschuldigde kerkrecht voor het begraven.
      1703 - 1810.                             21 delen
          N.B. Vanaf 12 maart 1741 wordt ook de overlijdensdatum vermeld.

      583.  1703 - 1709
      584.  1712 - 1718
      585.  1719 - 1720
      586.  1721 - 1725
      587.  1725 - 1729
         N.B. Tot 18 januari 1725, kopie van inv.nr. 586.
      588.  1729
         N.B. Tot april 1729, kopie van inven.nr. 587.
      589.  1729 - 1735
      590.  1736 - 1739
      591.  1740 - 1744
      592.  1745 - 1748
      593.  1749 - 1757
      594.  1758 - 1761
      595.  1761 - 1765
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950      596.  1766 - 1769
      597.  1770 - 1776
      598.  1777 - 1781
      599.  1782 - 1785
      600.  1786 - 1789
          N.B. Bevat een vonnis van naamsverbetering.
      601.  1790 - 1793
      602.  1794 - 1798
      603.  1799 - 1802
      604.  1802 - 1810.

  605.  Registers van begravingen, met verwijzing naar de indeling van het kerkhof.
      1 mei 1924 - 25 september 1954.                     1 deel
          N.B. Losliggend: 2 losse bladen van een ouder begraafregister over de periode
~X1898 - 1907.

  606.   Uitgereikte verloven tot het begraven van lijken op de begraafplaats.
      1926 - 1956.                              1 omslag

      @3.2.4.5 Roerende goederen

  607.   Bewijs van schenking van een Statenbijbel, door de erfgenamen van Chr.L.S. van Alphen
      aan de Hervormde Gemeente.
      Z.j. (1977)                              1 stuk

      @3.2.4.6 Zitplaatsen

  608.   Voorwaarden voor het verhuur van zitplaatsen met relaas van verhuring door de
      kerkvoogden.
      21 mei 1838.                              1 stuk

  609.   Restant-lijst van de kerkstoelhuren, houdende achterstallige betalingen van stoelhuur
      betreffende de verhuring van 21 mei 1838, 15 augustus 1841.
                                           1 stuk

 610.   Kladstaten van de verpachting van zitplaatsen.
      1936.                                  1 omslag

 611.   Plattegrondtekening van de zitplaatsen.
      Z.j. (ca. 1950).                             1 stuk

      @3.2.5 Financiën

        @3.2.5.1 Begrotingen, jaarrekeningen en bijlagen

 612.   Begroting van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij, 1939, 1952, 1953, 1955-
      1960, 1969, 1970, 1972-1975.         1 pak

613-652.   Rekeningen van de kerkvoogdij.
       1932 - 1975.                           40 katernen
           N.B. Ontbreken: 1933-1935 en 1954. Voor de rekeningen 1648-1801, zie: Oud
administratie archief van de gemeente Dongen inv.nrs. 1666 tot en met 1676.

      613.  1932, vastgesteld 20 juni 1933.
          N.B. Bevat de financiële afwikkeling van de kerkrestauratie in 1931 - 1932
      614.  1936 vastgesteld 03 augustus 1937
      615.  1937 vastgesteld 16 augustus 1938
      616.  1938 vastgesteld 29 augustus 1939
Rubriek: 15.2                             Toegangnr.: 950      617.  1939 vastgesteld 15 augustus 1940
      618.  1940 vastgesteld 28 augustus 1941
      619.  1941 vastgesteld 13 augustus 1942
      620.  1942 vastgesteld 26 augustus 1943
      621.  1943 vastgesteld 15 augustus 1944
      622.  1944 vastgesteld 12 november 1945
      623.  1945 vastgesteld 26 september 1946
      624.  1946 vastgesteld 07 oktober 1947
      625.  1947 vastgesteld 30 april 1948
      626.  1948 vastgesteld z.d.
      627.  1949 vastgesteld 06 oktober 1950
      628.  1950 vastgesteld 11 februari 1952
      629.  1951 vastgesteld 11 februari 1952
      630.  1952 vastgesteld 12 februari 1953
      631.  1953 vastgesteld 15 maart 1954
      632.  1955 vastgesteld 31 maart 1956
      633.  1956 vastgesteld 12 maart 1957
      634.  1957 vastgesteld 10 maart 1958
      635.  1958 vastgesteld 17 maart 1959
      636.  1959 vastgesteld 20 januari 1960
      637.  1960 vastgesteld 14 februari 1961
      638.  1961 vastgesteld 29 januari 1962
      639.  1962 vastgesteld 02 mei 1963
      640.  1963 vastgesteld 07 februari 1964
         N.B. In duplo.
      641.  1964 vastgesteld 29 januari 1965
      642.  1965 vastgesteld 14 maart 1966
      643.  1966 vastgesteld 10 april 1967
      644.  1967 vastgesteld 20 maart 1968
      645.  1968 vastgesteld 22 januari 1969
      646.  1969 vastgesteld 26 januari 1970
      647.  1970 niet vastgesteld
      648.  1971 niet vastgesteld
      649.  1972 vastgesteld 07 juni 1973
      650.  1973 vastgesteld 13 mei 1974
         N.B. Fotokopie.
      651.  1974 vastgesteld 04 juni 1975
      652.  1975 vastgesteld 10 mei 1976

653-700.  Bijlagen bij de rekeningen van de kerkvoogdij.
      1918 - 1974.                      48 omslagen
          N.B. Ontbreken: 1919, 1920, 1947, 1961-1964.

      653.  1918
      654.  1921
      655.  1922
      656.  1923
      657.  1924
      658.  1925
      659.  1926
      660.  1927
      661.  1928
      662.  1929
      663.  1930
      664.  1931
      665.  1932
      666.  1933
      667.  1934
Rubriek: 15.2                                   Toegangnr.: 950      668.  1935
      669.  1936
      670.  1937
      671.  1938
      672.  1939
      673.  1940
      674.  1941
      675.  1942
      676.  1943
      677.  1944
      678.  1945
      679.  1946
      680.  1948
      681.  1949
      682.  1950
      683.  1951
      684.  1952
      685.  1953
      686.  1954
      687.  1955
      688.  1956
      689.  1957
      690.  1958
      691.  1959
      692.  1960
      693.  1965
      694.  1966
      695.  1967
      696.  1968
      697.  1969
      698.  1970
      699.  1971-1972
      700.  1973-1974

      @3.2.5.2 Overige financiële bijlagen
         N.B. Zie ook: inv.nr. 474

  701.  Staat van ontvangsten van luidgelden en van huur van het lijkkleed over de jaren 1780-
      1789, houdende aantekening betreffende te betalen grafrechten en luidgelden.
      Z.d. (1790).                             1 omslag

  702.  Staat van inschrijvingen door lidmaten op een steunbedrag tot reparatie van de kerk, met
      aantekening betreffende de aflossing van de ingelegde bedragen.
      5 maart 1843.                               1 stuk

  703.  Kladregister van inkomsten en uitgaven.
      1916 - 1921.                               1 deel  704.  Kasboek van inkomsten en uitgaven.
      1927 - 1953.                               1 deel

  705.  Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven.
      1953 - 1968.                               1 deel

  706.  Opgeheven spaarbankboekje t.n.v. de kerkvoogdij.
      1949 - 1960.                             1 deeltje
Rubriek: 15.2                                    Toegangnr.: 950
   707.  Kasboekje van inkomsten en uitgaven t.b.v. het kerkfonds.
      1930 - 1959.                              1 deeltje

708-709.  Opgeheven spaarboekje t.n.v. het kerkfonds.
      1945 - 1959.                              2 deeltjes

      708.  1945 - 1955
      709.  1957.- 1959

   710.  Stukken betreffende het beheer van het verwarmingsfonds.
      1949 - 1953.                              1 omslag

   711.  Staat van inkomsten en uitgaven van het verwarmingsfonds.
      1950 - 1956.                               1 stuk

   712.  Opgeheven spaarbankboekje t.n.v. het verwarmingsfonds.
      1952 - 1957.                              1 deeltje

   713.  Jaaroverzicht van de kasgelden van het verjaardagsfonds over 1960.
      31 december 1960.                             1 stuk

   714.  Stukken betreffende het collecteplan.
      1961 - 1977.                             1 omslag
            N.B. Omvat naast financiële stukken ook een rooster voor de
          bestemming van de collecten.

   715.  Register van ontvangst van vrijwillige kerkbijdragen door leden van de Hervormde
      Gemeente te Dongen en Rijen.
      1952 - 1960.                               1 deel

716tot718. Registers van ontvangsten van vrijwillige bijdragen door leden van de Hervormde
      Gemeente te Rijen.
      1959-1974

   719.  Stukken betreffende de Hervormde kerkenbouwaktie.
      1959 - 1960.                              1 omslag

   720.  Stukken betreffende het landelijk financieel appél "Trouw moet blijken".
      1962.                                  1 omslag

   721. Stukken betreffende de aktie "Kerkappél".
      1973.                                  1 omslag

   722. Stukken betreffende de aktie "Kerkbalans".
      1974.                                  1 omslag

   723. Stukken betreffende de aktie "Kerkbalans".
      1975.                                  1 omslag

   724. Financieel overzicht betreffende het jaar 1973.
                                         1 omslag
   725. Alphabetisch register van gemeenteleden, die bijdragenin de Generale Kas, met
      aantekeningen betreffende de vestiging en vetrek en betreffende jaarlijkse opbrengsten.
         1924 - 1926.                            1 deel
Rubriek: 15.2                                     Toegangnr.: 950  726-730. Lijsten van betalingsplichtigen en stukken betreffende betaling van de
       bijdragen in de Generale Kas.
       1949-1963, 1967-1972.              5 omslagen

       726.  1949 - 1963
       727.  1767 - 1972
       728.  1973
       729   1974
       730.  1975

       @3.2.6 Varia

    731. Foto's van de voormalige pastorie en van de Hervormde kerk.
       Ca. 1922, ca. 1930.                           3 stukken

   732. Register van de leden des Kerkenraad tot Dongen.
      1673 - 1972.                 1 deeltje
      N.B. Opgemaakt aan de hand van verschillende archivalia uit het archief van de
Hervormde Gemeente door J. Oostdijck, 1976 (getypt).

    733. Krantenknipsels betreffende de hervormde Gemeente Dongen en Rijen.
       1961, 1964, 1968.              1 omslag


       @4   GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

-       Archief van het kosterambt: zie toegangnr. 983

-       Archief van de Christelijke Jongelingsvereniging: zie toegangnr. 984

-    Archief van de stichting Protestantse Jeugd- en Gemeenschapshuis: zie toegngnr. 986

-        Archief van de stichting Protestants Centrum Rijen: zie toegangnr. 987

   750. Archief van het Bazarcomité:Nota's voor het bazarcomité in verband met de fancy-fair in
       de Anspach-school te Klein Dongen.
       1961.                               1 omslag

-       Archief van de stichting Protestants Kleuteronderwijs: zie toegangnr. 988

   753.  Stuk waarvan het verband met het archief niet blijkt: Voorwaarden voor een proces-
       verbaal van openbare verkoop, voor schout en schepenen van Etten, van een huisje, hof
       en erf, gelegen aan de Doelestraat te Etten
       18 januari 1782.                           1 stuk
   754.  Aanhangsel: Laatst opgemaakte inventaris.
       1986.                                 1 deel


EINDE INVENTARIS

								
To top