gemeente en zorg ggd limburg zuid anita by WJ10q00E

VIEWS: 0 PAGES: 10

									          Fysiotherapie
          ten Kate
“Meer Samen in Praktijk”
    (MSiP)
 Anita Vermeer
 Adviseur Gezondheidsbevordering
 GGD Zuid Limburg


 16 december 2010
     Krachtwijk MSP
• Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig
• ± 7000 inwoners

• Bevolkingskrimp
• Vergrijzing
• Ontgroening

• Grote werkeloosheid
• Lage inkomens en laag opleidingsniveau
• >50% sociale huurwoningen
  Preparing the ground

Aanleiding: behoefte aan samenwerking

Eerste activiteiten:
• Sociale kaart
• Instrumenten vroegsignalering (i.s.m.
 ROS)
• Wensmuur
• Speeddate-sessie
        MSiP


Meer Samen in Praktijk:
• Structurele samenwerking
• Verbinden zorg, welzijn en preventie
• Breed gedragen
• Gedeeld projectleiderschap
• Wijkgericht
          Structuur MSiP
                     Kernteam MSiP
                     ZORG-WELZIJN-PREVENTIE
         Groot MSiP                    Multidisciplinaire
         (collectief)                   samenwerking
                                   (casuïstiek)
Samenwerkingspartners (32): 1e lijnszorg, welzijn,
verenigingen, preventie, woningstichting, politie,
bewonersorganisatie, verenigingen.                Buurtnetwerk jeugdhulpverlening


                                 Buurtnetwerk zorg voor
                                 kwetsbare bewoners
                                 (in oprichting)

Werkgroep      Werkgroep      Werkgroep
ketenzorg      welzijn       zorg

   rand        aanbod      oprichten
 voorwaarden    afstemmen op    buurtnetwerk
  scheppen      behoefte en      zorg
           problemen in
             wijk
        Activiteiten MSiP
2009-2010:
• http://www.msip.nl
  – Digitale sociale kaart
  – Slimme verbindingen

• Buurtnetwerk Zorg
  – Frailtylijst
  – Multidisciplinair Overleg

• Werkgroep welzijn
  – Project moskee
  – Psychische problematiek en armoede
  – Bewegen in de buitenlucht voor ouderen

• Zichtbare Schakel
    Afstemming & integraliteit
         Openbare ruimten    Sociaal plan WAP  WMO loket
              Gebiedsregisseur   Volksgezondheid
                                        •  Afstemming van
                                          kortdurende projecten
                                        •  Inrichting CJG
                      Kernteam MSiP            •  Brede maatschappelijke
                                          voorziening


Welzijnswerk      1e Lijnszorg      Jeugdgezond-     Wonen en       Thuiszorg
-Opbouwwerk       -Huisartsen       heidszorg       veiligheid      -Wijkverpleeg
                        -GGD jeugdarts en   -woningstichting   kundigen
-Maatschappelijk werk  -POH’s
                        verpleegkundige               -Verzorgenden
-Ouderenadvies     -Psycholoog                  -wijkagenten
                        -consultatie bureau             -etc
-Jongerenwerk      -Fysiotherapie
                                   Bewoners
-Opvoedings-      -Logopedisten
ondersteuning                             -buurtbeheer
            -etc..
                                   -Zonnebloem
                                   -ANBO
                                   -etc..
 Verankering & borging
• Activiteiten inbedden in bestaande werkwijze

• Financiële borging
  – Zorgverzekeraar CZ
  – subsidie-aanvragen
  – financiële pooling


• Effecten: registratie gezamenlijk met Maastricht
 (GkD)

• Gemeentelijke integraliteit
  Wat ik wil meegeven

• Relatie opbouwen kost
 tijd

• Zorg dat bottom-up ook
 echt bottom-up is

• Wees eerlijk, maar
 tegelijkertijd open
       Vragen?


• Anita Vermeer

• Tel: 046-8505480

• E-mail: anita.vermeer@ggdzl.nl

								
To top