EGZAMIN DELF by WJ10q00E

VIEWS: 24 PAGES: 3

									                    Egzamin DELF
W celu ujednolicenia nauczania języków obcych i oceniania stopnia ich opanowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji poleciło Komisji Narodowej zajmującej się
DELF-em dostosowanie tego egzamin, zgodnie z zaleceniami Rady Europy, do
wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dlatego od 1
września 2005 roku zostaje wprowadzony NOWY EGZAMIN DELF.

Egzamin DELF jest egzaminem czteroczęściowym i odpowiada czterem pierwszym
poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1, A2, B1 i B2.
W   poprzedniej  wersji  poziomów   było  6:  od   A1  do  A6.
Obecnie każda część egzaminu składa się z czterech kompetencji: rozumienia ze
słuchu  i  rozumienia  tekstu czytanego   oraz  pisania  i  mówienia.
Trzy pierwsze części egzaminu są zbiorowe, czwarta natomiast indywidualna.
Egzaminy nie są powiązane ze sobą i każdy z nich można zdawać w dowolnym
terminie, w czasie jednej lub wielu sesji. Młodzież uczęszczająca do szkół zdaje
wersję DELF junior, która różni się od tej dla dorosłych jedynie przystosowanymi
do jej wieku tematami.
Najbliższe centrum egzaminacyjne znajduje się w ośrodku Alliance Française w Katowicach.
            Są dwie sesje egzaminu DELF: w lutym i w czerwcu.

                 Sesje w roku szkolnym 2005/2006

             sesja      termin        cena
            zimowa    16. – 21.01.2006.    A1 – 120  zł
                               A2 – 160  zł
            letnia    19. – 30.06.2006.    B1 – 200  zł
                               B2 – 240  zł.

Realizacja programu DELF autorstwa pani Małgorzaty Zalewskiej i Alicji Żmudzkiej
zapewnia uczniowi zmotywowanemu do nauki, a przy tym pracującemu nad
językiem co najmniej 0,5 godziny dziennie, osiągnąć poziom B2 w ostatniej klasie
liceum. Posiadanie tego dyplomu gwarantuje przyjęcie na studia we Francji bez
konieczności zdawania egzaminu językowego. Niektóre uczelnie honorują już
poziom B1. Ponadto DELF B2 daje uprawnienia do nauczania przedmiotów
niejęzykowych w klasach dwujęzycznych (np. nauczania biologii, matematyki,
historii... w języku francuskim).

W oparciu o doświadczenia poprzednich lat, jak również kierując się wskazówkami
autorek  programu   proponujemy   następujący  harmonogram    zdawania
poszczególnych jednostek DELF dla uczniów naszej szkoły.

DELF  A1  w  sesji  letniej po ukończeniu klasy III gimnazjum
DELF  A2  w  sesji  letniej po ukończeniu klasy I liceum
DELF  B1  w  sesji  letniej po ukończeniu klasy II liceum
DELF  B2  w  sesji  zimowej w klasie III liceum


Harmonogram przystępowania do egzaminów DELF jest tylko projektem. De facto każdy
uczeń może zdawać poszczególne jednostki indywidualnie.

Poniżej zamieszczamy dokładny opis egzaminu, natomiast przykładowe
arkusze egzaminacyjne można pobrać ze strony centralnego ośrodka DELF
znajdującego się w SEVRES pod Paryżem: www.ciep.fr
                    DELF A1

Czas trwania egzaminu zbiorowego to około 1 godzina i 20 minut.


Składa się z czterech części:

• Pierwsza część dotyczy rozumienia wypowiedzi związanej z życiem codziennym.
Trwa ona około 20 minut. W trakcie tego egzaminu trzeba odpowiedzieć na pytania
związane z wysłuchanymi trzema lub czterema wypowiedziami. Czas pojedynczej
prezentacji całego nagrania trwa około 3 minut. Tekst nagrania odtwarzany jest
dwukrotnie.

• Druga część dotyczy rozumienia tekstu czytanego, składającego się z czterech do
pięciu dokumentów odnoszących się do życia codziennego. Zadaniem zdających jest
wypełnienie kwestionariusza związanego z tekstami. Na wykonanie tego zadania zdający
ma 30 minut.

• Część trzecia to egzamin pisemny składający się z dwóch części: pierwsza to
uzupełnienie karty osobowej lub formularza; druga to zredagowanie wypowiedzi pisemnej
na temat życia codziennego / kartki pocztowej, wiadomości, krótkiego opisu /.Część ta trwa
30 minut.

• Czwarta część to egzamin ustny, który trwa od 5 do 7 minut. Na przygotowanie do
egzaminu zdający ma 10 minut. Sam egzamin składa się z trzech części: rozmowy na swój
temat, wymiany informacji, dialogu symulowanego.

                    DELF A2


Czas trwania egzaminu zbiorowego to około 1 godzina i 40 minut.


Składa się z czterech części:

• Pierwsza część to rozumienie tekstu mówionego. Trwa około 25 minut. Pisząc go
trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące trzech lub czterech nagrań związanych z życiem
codziennym. Czas pojedynczej prezentacji całego nagrania to maksymalnie 5 minut. Tekst
nagrania odtwarzany jest dwukrotnie.

• Druga część to rozumienie tekstu czytanego. Trwa 30 minut. Polega na odpowiedzi na
pytania dotyczące trzech lub czterech tekstów związanych z życiem codziennym.

• Część trzecia to egzamin pisemny. Polega na zredagowaniu dwóch krótkich tekstów:
listu lub wiadomości do osoby dobrze znanej. W trakcie egzaminu kandydat musi opisać
jakieś zdarzenie lub własne doświadczenia. Drugi tekst to zaproszenie, podziękowanie,
przeprosiny, zapytanie, informacja, gratulacje. Czas trwania tej części to 45 minut.

• Czwarta część ustna składa się z rozmowy ukierunkowanej, wypowiedzi własnej,
interakcji. Na egzamin przeznaczonych jest od 6 do 8 minut, a na przygotowanie się 10
minut.
                    DELF B1
Czas trwania egzaminu zbiorowego to około 1 godzina i 45 minut.

Składa się z czterech części:

• Pierwsza część to rozumienie tekstu mówionego. Polega na odpowiedzi na pytania
dotyczące trzech nagrań. Czas pojedynczej prezentacji całego nagrania to 6 minut. Tekst
nagrania odtwarzany jest dwukrotnie. Czas trwania tej części to około 25 minut. Są to
dialogi lub monologi, biuletyny informacyjne, audycje radiowe i telewizyjne, wywiady
dotyczące życia codziennego.

• Druga część to rozumienie tekstu czytanego. Trwa 35 minut. Udzielając odpowiedzi na
pytania związane z dwoma tekstami, zdający musi zrobić analizę tekstu na temat ogólny i
wyszukać informacje niezbędne do wykonania polecenia związanego z treścią dokumentu.
Mogą to być listy, prospekty, krótkie dokumenty o charakterze oficjalnym.

• Część trzecia to egzamin pisemny. Polega na wyrażeniu swojej postawy w danej
sytuacji /list formalny,   rozprawka, artykuł do prasy młodzieżowej, udział w dyskusji
np. na forum internetowym na około 160-180 słów/.Część ta trwa 45 minut.

• Czwarta część to egzamin ustny trwający około 15 minut i składający się z trzech
części: rozmowy kierowanej, interakcji (wypowiedź na jeden z dwóch wylosowanych
tematów) oraz wyrażenia własnego poglądu w oparciu o krótki tekst pisany. Na
przygotowanie się do trzeciej części kandydat ma 10 minut.

                    DELF B2

Czas trwania egzaminu zbiorowego to około 2 godziny i 30 minut.

Składa się z czterech części:

• Pierwsza część to rozumienie tekstu mówionego. Trwa około 30 minut. Dotyczy
odpowiedzi na pytania związane
 z dwoma nagraniami:
- pierwsze nagranie to wywiad, biuletyn informacyjny /tylko jednorazowe słuchanie
nagrania około 2 min./
- drugie nagranie to przemówienie, konferencja, program radiowy lub telewizyjny
/dwukrotne wysłuchanie nagrania/
Czas prezentacji całego nagrania to około 8 minut.

• Druga część to rozumienie tekstu czytanego. Trwa 1 godzinę. Dotyczy odpowiedzi na
pytania związane z dwoma
  tekstami pisanymi:
- tekstem o charakterze informacyjnym poświęconym Francji i krajom francuskojęzycznym
- tekstem o charakterze argumentacyjnym.

• Część trzecia to egzamin pisemny. Trwa 1 godzinę. Polega na zredagowaniu tekstu / list
oficjalny, artykuł krytykujący / przedstawiającego prezentację własnego stanowiska z
argumentacją, zawierającego komentarze, emocje, doświadczenia.

• Czwarta część to egzamin ustny. Trwa 20 minut. Dotyczy prezentacji i obrony swojego
punktu widzenia, opinii na podstawie przedstawionego materiału stymulującego. Czas na
przygotowanie się do tej części to 30 minut.

Egzamin jest oceniany w skali stupunktowej. Za każdą z czterech części egzaminu zdający
może otrzymać 25 punktów. Zaliczenie egzaminu następuje po otrzymaniu minimum 50
punktów na możliwych do otrzymania 100 punktów, jednakże przy założeniu, że z żadnej
części nie otrzymał mniej niż 5 punktów. Wyniki egzaminu znane są po upływie około
trzech tygodni. Natomiast dyplomy wydawane są po upływie około pół roku.

								
To top