Model Concessieovereenkomst by WJ10q00E

VIEWS: 146 PAGES: 18

									                                    Model ConcessieovereenkomstModel Concessieovereenkomstitel


  Omschrijving:     Model Concessieovereenkomst

  Thema:         Uitbatingsvormen horeca in GC en CC

  Auteur:        Griet De Wachter                  Model Concessieovereenkomst

Hoofdstuk 1: De contractanten

     Tussen de ondergetekenden:
     A.   De gemeente/stad ……………., vertegenwoordigd door het College van
     Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden ……………..………….,
     Burgemeester, en …………………., Secretaris, overeenkomstig de bepalingen        in
artikels 42, 43 & 57 van het “Gemeentedecreet”, en handelend in uitvoering     van    het
besluit van de gemeenteraad, genomen in zitting van (datum) en van      het besluit van het
College van Burgemeester en Schepenen, genomen in          zitting van (datum),
                           hierna “de stad/de gemeente” genoemd,
                           enerzijds,

     en

     B.   Mogelijkheden:

        Tussen de gemeente/stad en de concessiehouder, waarbij de concessiehouder
        een rechtspersoon is:
        De, (naam/maatschappelijke zetel), vertegenwoordigd door (naam), in zijn
     hoedanigheid van, volgens art……van de statuten/ door volmacht van ….
     (datum), bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van (datum) onder nr
     ………..
                           hierna “de concessiehouder” genoemd,
                           anderzijds

        Tussen de gemeente/stad en de concessiehouder, waarbij de concessiehouder
        een natuurlijk persoon is:
        …………………………………….,
                        hierna “de concessiehouder” genoemd,
                        anderzijds

        Tussen de gemeente/stad en de concessiehouder, met verdere bepaling dat de
        controlebevoegdheid wordt toevertrouwd aan het cultuurcentrum:
        …………………………………….,
                           hierna “de concessiehouder” genoemd,
                           anderzijds,

        Artikel 1 De controle op en de opvolging van de bepalingen in deze
    overeenkomst worden door het stadsbestuur/gemeentebestuur toevertrouwd
    aan de zorgen van (naam/rechtsvorm cultuur-, gemeenschapscentrum). Deze      zal
hierin optreden als een goede huisvader en een correcte verslaggeving       overmaken
aan het stadsbestuur/gemeentebestuur in de gevallen waar dit            volgens
onderhavige   overeenkomst noodzakelijk is om de belangen van het
    stadsbestuur/gemeentebestuur te handhaven.


           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 1 van 18
            LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    wordt overeengekomen wat volgt:
Hoofdstuk 2: Voorwerp en beschrijving van de goederen

Artikel 2
De stad/gemeente geeft een horecagelegenheid in concessie aan de concessiehouder: …………………
gelegen te…………….. en gekadastreerd als…………………..

(Eventueel) De hierbij in concessie gegeven onroerende goederen zijn aangeduid op het door beide
partijen ondertekend grondplan ( plan nr………d.d……………, bijlage 1) dat aan deze overeenkomst zal
worden gehecht om er een integrerend deel van uit te maken.

(Eventueel) De horecagelegenheid bij het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum zal onder
volgende benaming uitgebaat worden: ……………………………….

(Eventueel) Er is [geen/wel] woongelegenheid voor de aangestelde in het in concessie gegeven
goed voorzien.


Hoofdstuk 3: Staat van de goederen

Artikel 3 De concessiehouder verklaart de in concessie gegeven gebouwen bezichtigd te hebben, ze
goed te kennen en akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden. De concessiehouder
verbindt er zich toe deze goederen bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat of beter
achter te laten met uitzondering van de normale slijtage waarvoor de concessiehouder niet
aansprakelijk is.

Bij inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst zullen daarom in aanwezigheid van
beide partijen en eventueel een deskundige, op tegensprekelijke wijze, een staat van bevinding en
een inventaris opgemaakt worden. Bij het einde van de overeenkomst gebeurt dit nadat de
concessiehouder de plaatsen volledig heeft ontruimd en uiterlijk op de laatste dag van de
concessieovereenkomst. Voor het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek zullen partijen hun
deskundige in gemeenschappelijk overleg aanduiden ten laatste (aantal) maand voor het einde van
de concessieovereenkomst. Bij gebrek aan akkoord zal de deskundige op verzoek van de meest
gerede partij door de vrederechter worden benoemd. De deskundige zal de opdracht krijgen de
schade en de waarde ervan vast te stellen waarvoor de concessiehouder aansprakelijk is, alsmede
eventuele schadevergoeding wegens onbeschikbaarheid van de betrokken ter beschikking gestelde
lokalen. Zowel bij de ingebruikname als bij het vertrek is de beslissing van de deskundige welke
door partijen of de vrederechter werd aangeduid definitief bindend. Beide documenten, de staat
van bevinding en de inventaris, zullen een integrerend bestanddeel uitmaken van deze
overeenkomst. (bijlage 2)

Eventuele verborgen gebreken dienen binnen (periode) na overname door de uitbater aan de
stad/gemeente gesignaleerd te worden.

(Eventueel) Indien belangrijke wijzigingen worden aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is
opgemaakt, kan elke partij eisen dat op eigen kosten een nieuwe plaatsbeschrijving wordt
opgemaakt.
Hoofdstuk 4: Bestemming

Artikel 4
§ 1 Hoofdbestemming
Het goed wordt in concessie gegeven (uitsluitend) met het oog op het inrichten van een
(volwaardige) [drankgelegenheid/ drank- en eetgelegenheid/ eetgelegenheid] met levering/
aanbieden van [gerechten/eetwaren/dranken/……], verbonden aan het cultuurcentrum/
gemeenschapscentrum…………….. De concessiehouder verbindt er zich toe de hierna bepaalde
bestemming van de goederen te eerbiedigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 2 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                   Model Concessieovereenkomst

stad/ gemeente mag geen wijziging van de bestemming van de in concessie gegeven goederen
gebeuren.

§ 2 Uitgesloten activiteiten zijn:
   elk andere gebruik van het in concessie gegeven goed
   activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming van het in concessie
    gegeven goed
   het organiseren van fuiven
   het organiseren van feestmalen tijdens de openingsuren van de horecagelegenheid
   feesten, banketten of andere vormen van privaat gebruik van de geconcedeerde lokalen
   het ontwikkelen van activiteiten die in rechtstreekse concurrentie staan tegenover de
    plaatselijke middenstanders uit de horecasector, met name door het houden van eetmalen
    of koffietafels n.av. begrafenissen,…
   de inrichting als volwaardig restaurant
   …..

§ 3 (Eventueel) Toegelaten complementaire activiteiten:
Op ogenblikken dat er in het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum geen activiteiten
plaatshebben, mag de concessiehouder zelf activiteiten organiseren,
    mits voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen
    mits ze niet onverenigbaar zijn met de bestemming van het goed
    indien:
            ze rechtstreeks te maken hebben met de eigen specifieke dienstverlening
             (vb. recepties, maaltijden voor groepen, etc.).
            ze geen concurrentie betekenen voor de werking en de uitbating van het
             cultuurcentrum/gemeenschapscentrum.
            de bezoekers van het cultuurcentrum en andere gebruikers de toegang tot
             de horecagelegenheid niet ontzegd wordt en een normale bediening
             kunnen genieten.
            ze geen rechtstreekse concurrentie vormen tegenover de plaatselijke
             middenstanders uit de horecasector.
            …
     …
Hoofdstuk 5: Duur van de overeenkomst

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
De concessie wordt toegestaan voor een termijn van … jaar. Zij neemt een aanvang op……….. en
eindigt van rechtswege - zonder dat enige opzeg vereist is – op ………………   (Eventueel):
     (Verlenging) De concessie kan [niet (stilzwijgend) verlengd worden/ (stilzwijgend)
      verlengd worden met een termijn van ……jaar].
     (Proefperiode) In deze termijn is [geen/ (aantal) maanden/jaar] proefperiode
      inbegrepen. [Deze proefperiode vangt aan op ….……..en eindigt op…………..Na deze
      proefperiode kunnen beide partijen de overeenkomst evalueren en beëindigen.]

(Eventueel) Bij beëindiging van de uitbating zal de concessiehouder uit welke hoofde ook geen
enkele vergoeding van de stad/gemeente kunnen vorderen, o.m. niet voor het cliënteel, noch voor
het wegnemen van de door hem aangebrachte decoratie, voorwerpen, enz.

(Eventueel) Bij beëindiging van de uitbating om het even welke reden moet de concessiehouder:
   een verplichte afstandsverklaring van openingsbelasting geven aan de nieuwe
    concessiehouder.
   de gehele in concessie gegeven ruimte en zijn uitrusting ter beschikking stellen van de
    stad/gemeente in de staat waarin de concessiehouder het ontvangen heeft. Er zal opnieuw

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 3 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    een plaatsbeschrijving en staat van goederen opgemaakt worden. Eventuele beschadiging
    zal verrekend worden op de waarborg, maar is er niet tot beperkt.
    bij het einde van de overeenkomst, om welke reden ook, toestaan dat de lokalen tijdens
    een periode van (aantal) maanden, voor het einde van de overeenkomst, ten minste
    (aantal) dagen in de week van … tot …. uur bezocht kunnen worden door eventuele
    kandidaat-uitbaters (zonder dat daartoe een voorafgaande afspraak dient te worden
    gemaakt). Gedurende deze periode van (aantal) maanden dienen de lokalen bovendien ook
    buiten deze dagen en uren bezocht te kunnen worden na voorafgaande afspraken. De
    concessiehouder zal ook toestaan dat een affiche met betrekking tot het zoeken van een
    nieuwe uitbater op een duidelijk zichtbare plaats in de horecagelegenheid wordt
    aangeplakt.
    aan de nieuwe concessiehouder of uitbater het gemak verlenen opdat de uitbating niet zou
    onderbroken worden.
    …


Hoofdstuk 6: Vroegtijdige beëindiging

Artikel 6 Vroegtijdige beëindiging vanwege de concessiegever
De stad/gemeente heeft steeds het recht eenzijdig deze concessie te verbreken indien het
openbaar belang dit zou eisen of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden
van deze concessie na te leven. De verbreking door de concessiegever moet per aangetekende brief
aan de concessiehouder betekend worden en zal van kracht zijn vanaf de …….dag na het posten van
de brief. Indien de gemeente een fout aanwrijft vanwege de concessiehouder, dan is een
ingebrekestelling noodzakelijk.

    Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst:
    1. niet-betaling van verschuldigde bedragen (zowel de concessievergoeding als
     voorgestelde investeringen)
    2. slecht onderhoud van de geconcedeerde onroerende goederen, materieel en roerende
     goederen
    3. faling/faillissement van de concessiehouder of gerechtelijk akkoord door de
     concessiehouder aangevraagd
    4. overlijden van de concessiehouder
    5. vervalsing in de boekhouding door de concessiehouder
    6. nalatigheid in de uitbating door de concessiehouder
    7. niet-naleving van de in de huidige overeenkomst gestipuleerde voorwaarden
    8. niet afsluiten van de nodige verzekeringen
    9. grove nalatigheid
    10. veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf die de
     goede naam van de uitbating schaadt
    11. persoonlijke houding van de gerant of van de personeelsleden van de
      concessiehouder die niet strookt met de sfeer van het cultuurcentrum/
gemeenschapscentrum of die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden
    12. onaangepaste uitrusting van de cafetaria
    13. waardevermindering of achteruitgang van de uitbating die aan nalatigheid, het
verzuim of ernstige tekortkomingen van de concessiehouder, diens aangestelde of
personeel, te wijten is.
    14. ….

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de concessiehouder is deze een
schadeloosstelling verschuldigd, forfaitair vastgesteld op een bedrag dat overeenkomt met (aantal)
maanden vergoeding, vermeerderd met om het even welke kosten, onkosten en uitgaven die
voortvloeien uit de ontbinding. Geen enkele vergoeding zal door de concessiehouder of zijn
rechthebbende kunnen worden geëist in geval de concessiegever aan deze concessie een einde zou
stellen om reden van één van de hierboven vermelde inbreuken.

Artikel 7 Vroegtijdige beëindiging vanwege de concessiehouder           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 4 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

De concessiehouder kan de concessie [te allen tijde/ na elke …… jaarlijkse periode] opzeggen mits
een opzegperiode van zes maanden in acht genomen wordt. De opzegging moet gebeuren met een
aangetekende brief.
(Eventueel) Van deze mogelijkheid tot opzeg kan geen gebruik worden gemaakt de eerste (aantal)
jaar.
(Eventueel) In dit geval kan de concessiegever een vergoeding eisen van (aantal) maanden actuele
concessievergoeding.
(Eventueel) Opzegging kan enkel omwille van de hieronder vermelde redenen:
     dreiging van faillissement
     onmogelijkheid om verder in te staan voor de uitbating wegens gezondheidsproblemen
     …

Artikel 8 Vroegtijdige beëindiging in onderling overleg
De concessieovereenkomst kan te allen tijde in onderling overleg beëindigd worden.Hoofdstuk 7: Vergoeding wegens vroegtijdige beëindiging

Artikel 9 Vergoeding wegens vroegtijdige beëindiging vanwege de concessiehouder
Indien de concessiehouder de overeenkomst eenzijdig opzegt voor het verstrijken van de
overeengekomen termijn en mits de opzegtermijn gerespecteerd werd, om welke reden ook, zal de
stad/gemeente het recht hebben om een schadevergoeding te eisen ten belope van (aantal)
maanden concessievergoeding.
(Eventueel) Indien de concessiehouder de overeenkomst eenzijdig en vroegtijdig opzegt om
aantoonbare redenen die bedongen werden in de overeenkomst, zal de stad/gemeente geen
schadevergoeding eisen van de concessiehouder.

Artikel 10 Vergoeding wegens vroegtijdige beëindiging vanwege de concessiegever
Indien de stad/gemeente de overeenkomst eenzijdig en te allen tijde opzegt voor het verstrijken
van de overeengekomen termijn,
   omwille van niet-naleving van de overeenkomst vanwege de concessiehouder, dan zal de
    stad/gemeente geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de concessiehouder.
   omwille van bedongen redenen ten voordele van het algemeen belang, dan zal de
    stad/gemeente geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de concessiehouder.
   omwille van redenen van het algemeen belang waartegen de concessiehouder geen verhaal
    heeft, dan zal de stad/gemeente de concessiehouder een schadevergoeding uitkeren ten
    belopen van (aantal) maanden concessievergoeding.
   zonder redenen van algemeen belang, dan zal de stad/gemeente de concessiehouder een
    schadevergoeding   verschuldigd zijn  ten  belope van   (aantal)  maanden/jaar
    concessievergoeding.

Artikel 11 Vergoeding wegens vroegtijdige beëindiging in het geval van onderling overleg
Indien beide partijen in onderling overleg de overeenkomst opzeggen voor het verstrijken van de
overeengekomen termijn, zullen geen van beide partijen een schadevergoeding verschuldigd zijn.


Hoofdstuk 8 : Voorkeurrecht

Artikel 12 Voorkeurrecht
De stad/gemeente kent, na afloop van de concessietermijn, aan de concessiehouder een recht van
voorkeur toe om een nieuwe concessie tegen eventueel andere voorwaarden, een andere termijn en
een andere vergoeding, te verkrijgen. Het voorkeurrecht kan niet overgedragen of vervreemd
worden.
Daartoe zal:
   de stad/gemeente ten laatste (aantal) maanden voor het verstrijken van de vastgelegde
    concessietermijn per aangetekende brief de concessiehouder in kennis stellen van de
    nieuwe concessievergoeding, concessietermijn en voorwaarden.
Ofwel:

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 5 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    de stad/gemeente aan de concessiehouder/zijn gevolmachtigde, na de opening van de
    inschrijvingen en voor de toewijzing van de concessie, de vraag stellen of hij zijn
    voorkeurrecht wenst uit te oefenen tegen de voorwaarden zoals vastgesteld in de voor de
    stad/gemeente meest gunstige bieding.

Ofwel:
   de concessiehouder, indien hij van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, verplicht ten
    minste (aantal) maanden voor het verstrijken van de huidige concessieperiode bij de
    concessiegever een aanvraag bij aangetekende brief indienen. In geval van akkoord tussen
    beide partijen zal een nieuwe concessie worden aangegaan. De termijnen ervan zullen
    worden overeengekomen. Indien over de verlenging van de concessie uiterlijk (aantal)
    maanden voor het verstrijken van de concessie geen overeenkomst wordt bereikt, zal een
    nieuwe concessiebieding worden uitgeschreven.


Hoofdstuk 9: Concessievergoeding

Artikel 13 Concessievergoeding
De concessievergoeding is vastgesteld op …. EUR per maand/jaar (incl./excl. btw),
   voor de eerste maal betaalbaar voor de maand…..................
   het volgende vergoedingsregime wordt gehanteerd:
     Het eerste jaar dient (aantal)% van de vergoeding betaald te worden. Dit vangt aan op
      ………… en eindigt op …………
     Het tweede jaar dient (aantal)% van de vergoeding betaald te worden. Dit vangt aan op
      ….. en eindigt op ….
     Vanaf het derde jaar dient de volledige vergoeding betaald te worden. Dit vangt aan op
      ………….. en eindigt op ………………

De vergoeding moet door de concessiehouder voor de (datum, vb: vijfde) van iedere maand gestort
worden op het rekeningnummer ………………. van de stad/gemeente, met vermelding van
begrotingsartikel ……, en “concessievergoeding………………..”

Bij niet-tijdige betaling van de concessievergoeding brengt het achterstallige bedrag van
rechtswege intresten voor een bedrag van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag
van de termijn tot aan de dag van de betaling en dit zonder ingebrekestelling en onverminderd het
recht van het bestuur om de gerechtelijke ontbinding van de concessie te vorderen.

(Eventueel) Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat er, voor de overeengekomen duur van de
noodzakelijke werken bij aanvang, geen vergoeding verschuldigd is.

Artikel 14 Indexering
De concessievergoeding is automatisch en van rechtswege gebonden aan de index van de
[consumptieprijzen/ gezondheidsindex] (zoals die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad).
De concessievergoeding is voor het eerst indexeerbaar op …… en vervolgens op ……. van elk volgend
jaar. Elke aanpassing van de vergoeding aan de index geschiedt zonder dat de stad/gemeente de
concessiehouder daarvan in kennis moet stellen.

    De indexering wordt volgens de volgende formule berekend:
    de nieuwe concessievergoeding =
    Basisconcessievergoeding x nieuwe index           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 6 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst
             basisindex

    De elementen van deze formule kunnen worden omschreven als volgt:
    De basisconcessievergoeding is de concessievergoeding zoals deze volgens de overeenkomst
  van toepassing is vanaf ……………….
    De nieuwe index is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de aanpassing.
    De basisindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de
    overeenkomst in werking treedt.


Hoofdstuk 10: Waarborg

Artikel 15 Algemene waarborg
De concessiehouder zal tot waarborg van zijn verplichtingen binnen (periode, vb. één maand) na de
inwerkingtreding van deze overeenkomst een bedrag van …… hetzij in speciën, hetzij een
bankgarantie van …… indienen bij de stad/gemeente. Het bedrag in speciën moet:
   op een rekening worden gestort, geopend bij een Belgische bank in gezamenlijke naam van
    beide partijen.
  Ofwel:
   op een geïndividualiseerde rekening op naam van de concessiehouder gestort worden. Het
    bewijs ervan moet aan de concessiegever geleverd worden. De intresten op deze waarborg
    worden bij het basisbedrag gevoegd en de concessiegever verkrijgt een voorrecht op het
    actief van de rekening voor elke schuldvordering voortvloeiende uit de gehele of
    gedeeltelijke niet nakoming door de concessiehouder van zijn verplichtingen. Over deze
    waarborgrekening, zowel wat de hoofdsom als de intresten betreft, kan niet worden
    beschikt ten bate van de ene of andere partij, dan op voorlegging ofwel van een schriftelijk
    akkoord door beide partijen ondertekend ofwel van een afschrift van een rechterlijke
    beslissing.
  Ofwel:
   op het volgende rekeningnummer ……………………………

De intresten van deze waarborg komen ten goede van de concessiehouder. Bij een bankgarantie
moeten de desbetreffende bewijzen en documenten aan de stad/gemeente ter hand gesteld
worden.

De stad/gemeente of zijn afgevaardigde is gerechtigd in geval van niet-uitvoering door de
concessiehouder van zijn verplichtingen, de verschuldigde bedragen te verhalen op de
waarborgsom. De bankgarantie moet de verbintenis van de bank inhouden dat de bank de door de
concessiehouder verschuldigde bedragen ten belopen van ……….. op een eenvoudig verzoek van de
stad/gemeente of zijn afgevaardigde aan de stad/gemeente zal betalen, indien de concessionaris
zijn verplichtingen niet nakomt. De concessiehouder zal binnen (periode) het bedrag van de
waarborg moeten aanvullen.

De concessiehouder zal naargelang van het geval het in speciën gestelde bedrag of de gestelde
bankgarantie terugkrijgen bij het einde van de overeenkomst voorzover hij al de in deze
overeenkomst opgenomen verplichtingen is nagekomen en verminderd met de betaling van
eventuele schade.

Artikel 16 Bijzondere waarborg (eventueel)
Tot waarborg van zijn financieringsverplichtingen waarvan sprake is in hoofdstuk 13 zal de
concessiehouder, binnen (aantal) dagen nadat hem door het bestuur werd meegedeeld dat een
gunningsbesluit werd getroffen voor de eerste investering die hij financiert, een bankwaarborg van
………. indienen bij de stad/gemeente. Deze waarborg zal worden vrijgegeven naarmate de werken
vorderen.

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 7 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

(Eventueel) Tegelijkertijd moet de concessiehouder de helft (1 ste schijf) van zijn
financieringsbedrag voor de vermelde investering storten op het rekeningnummer zoals vermeld in
artikel 13. Binnen (aantal) dagen nadat hem door de stad/gemeente werd meegedeeld dat de
voorlopige oplevering heeft plaatsgehad, moet de concessiehouder de resterende helft (2de schijf)
van zijn financieringsbedrag voor de vermelde investering storten.

Hoofdstuk 11: Kosten

Artikel 17 Kosten ten laste van de concessiehouder
Volgende kosten zijn ten laste van de concessiehouder:
   de kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van nutsvoorzieningen zoals onder
    meer water, elektriciteit, gas, telefoon, kabeltelevisie, radioaansluiting, telefax en telex
    zijn ten laste van de concessionaris. De stad/gemeente staat echter niet garant voor de
    aansluiting op eender welk distributienet. (Eventueel) Het plaatsen van masten, antennes
    of dergelijke is verboden.
   de kosten en rechten in verband met deze concessieovereenkomst


Hoofdstuk 12: Taksen

Artikel 18 Taksen ten laste van de concessiehouder
Alle belastingen en taksen die door de verscheidene overheden geheven worden met betrekking tot
de in concessie gegeven ruimten, hun bezetting of de activiteiten die er door de concessiehouder
worden uitgeoefend, zijn ten laste van de concessiehouder. Zoals:
   onroerende voorheffing van de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of andere
    instellingen
   alle uitgaven in verband met RSZ en sociale wetgeving
   alle taksen en lasten n.a.v. de uitbating gesteld of te stellen door de staat, de provincie, de
    gemeente, e.a., onder meer: openingsbelasting, accijnzen, taksen op vermakelijkheden,
    muziektuigen, taks op drijfkracht en personeel, bijdrage aan het Federaal Agentschap voor
    de Voedselveiligheid, auteursrechten, billijke vergoeding, etc.
   ….
Hoofdstuk 13: Werken

Artikel 19 Verplichting tot het uitvoeren van werken (Eventueel)
De concessiehouder is ertoe gehouden en verbindt zich ertoe om op eigen kosten en onder eigen
verantwoordelijkheid, maar onder toezicht en met het akkoord van de stad/gemeente of een
afgevaardigde van de stad/gemeente, de volledige inrichting/binnenafwerking te realiseren,
namelijk: (nadere bepaling; vb.: verlichting, vloerbedekking, schilderwerken, gordijnen, meubilair,
etc.). Plans, tekeningen, beschrijvingen e.d. zullen vooraf voor goedkeuring aan de stad/gemeente
worden voorgelegd.
De inrichting van de horecazaak dient te voldoen aan de eisen van veiligheid en een vlotte
bediening in functie van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum en in een vormgeving die past
bij de bestemming van het in concessie gegeven goed.

Artikel 20 Mogelijkheid tot het uitvoeren van werken
Het is de concessiehouder niet toegestaan [infrastructuurwerken/ verbouwingswerken/
verbeteringswerken/ veranderingswerken/ decoratiewerken/ nieuwbouwwerken/…] uit te voeren
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad/gemeente. Plans, tekeningen,
beschrijvingen e.d. zullen vooraf voor goedkeuring aan de stad/gemeente worden voorgelegd.
(bijlage 3: investeringsplan)

De inrichting van de horecazaak dient te voldoen aan de eisen van veiligheid en een vlotte
bediening in functie van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum en in een vormgeving die past            48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 8 van 18
            LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

bij de bestemming van het in concessie gegeven goed. Voorts is de concessiehouder ertoe gehouden
de stad/gemeente steeds de toegang te verlenen tot de werken.

Artikel 21 Verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde werken
De stad/gemeente kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou
kunnen voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de
stad/gemeente hiervoor de toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken
door de concessiehouder, gebeuren op risico van deze concessiehouder.

Artikel 22 Kosten die voortvloeien uit de werken
Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van de in
concessie gegeven goederen als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve,
beroepsmatige of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of
arbeidsveiligheid omwille van de aard van handel van de concessiehouder, zijn ten laste van de
concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich toe de investeringen, zoals omschreven in het globaal
investeringsplan (bijlage 3) dat als bijlage aan deze overeenkomst wordt gehecht, te financieren
voor een totaal bedrag van ….. EUR.

Artikel 23 Toekomst van de werken bij het beëindigen van de overeenkomst en
schadevergoeding
Doorgaans:
Alle infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken, van welke aard dan ook,
door de concessiehouder of door derden aan het in concessie gegeven goed aangebracht, zijn bij
het einde van deze overeenkomst van rechtswege en om niet verworven aan de stad/gemeente in
volle eigendom. De concessiehouder kan hierbij geen enig recht op vergoeding of schadeloosstelling
doen gelden. Niettemin is aan de stad/gemeente eveneens het recht voorbehouden om bij het
einde van de overeenkomst het ongedaan maken van de aangebrachte veranderingen op kosten van
de concessiehouder te vorderen.
De door de concessiehouder ter aanvulling geleverde inboedel blijft te allen tijde eigendom van de
concessiehouder en moet voorafgaandelijk schriftelijk goedgekeurd worden door de stad/gemeente

Alternatief:
   De partijen kunnen onderling over elk afzonderlijk geval van verfraaiing, inrichting,
    verbetering, etc. een bijzondere schriftelijke overeenkomst aangaan waarin de bestemming
    van het roerend goed na beëindiging van de overeenkomst wordt vastgelegd. Deze
    schriftelijke overeenkomst zal aan de concessieovereenkomst gehecht worden en er een
    integrerend deel van uit maken.
   Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de stad/gemeente de keuze om een bedrag te
    betalen aan de concessiehouder dat gelijk is aan:
     de    meerwaarde   die  het  onroerend   goed  heeft   verkregen  door  de
       verbouwingen/aanpassingen.
     de waarde van de materialen en het arbeidsloon, onder aftrek van een delging van 1/
       (termijn van de concessieovereenkomst)de     per volledig verlopen jaar van de
       overeenkomst en dit met ingang vanaf (datum).
   Bij vroegtijdige beëindiging:
     Indien de stad/gemeente eenzijdig opzegt, uitgezonderd om redenen van algemeen
       belang, zal de stad/gemeente aan de concessiehouder een vergoeding betalen gelijk
       aan de waarde van de verbeteringen en veranderingen, door de concessiehouder op zijn
       kosten gerealiseerd, op het ogenblik dat de overeenkomst eenzijdig door de
       stad/gemeente wordt verbroken.
       De bedoelde waarde moet, in voorkomend geval, worden bepaald door een deskundige,
       aan te stellen in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen, of door de Vrederechter
       van ……, indien tussen de partijen geen overeenkomst kan     worden bereikt. Bij het
       bepalen van de vergoeding zal rekening worden gehouden        met de normale
       boekhoudkundige afschrijvingen.
     Indien de concessiehouder eenzijdig opzegt, blijven alle veranderingen en
       verbeteringen die door de concessiehouder op zijn kosten of door derden werden


           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 9 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

      gerealiseerd, door de stad verworven zonder dat de concessionaris in dat geval
      aanspraak kan maken op enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Artikel 24 Werken door de stad/gemeente
De stad/gemeente behoudt zich het recht voor te allen tijde en op elk ogenblik de werken die zij
nodig acht uit te voeren in het in concessie gegeven goed, zonder dat de concessiehouder een
schadevergoeding mag vorderen.


Hoofdstuk 14: Onderhoud en Herstellingen

Artikel 25 Herstellingen door de stad/gemeente
De stad/gemeente verbindt er zich toe het genot van de geconcedeerde gebouwen te leveren,
alsook de grote herstellingen te doen die nodig blijken, behalve deze die ten laste zijn van de
concessiehouder. Als grote herstellingen uit te voeren door de stad/gemeente worden uitsluitend
beschouwd:
   Dakwerken
   Afvoerbuizen buiten het gebouw, die beschouwd worden als behorende tot de uitbating
   Hoofdleidingen buiten het gebouw of tot aan de teller
   Terrasaanleg
   …
De concessiehouder is verplicht zonder schadevergoeding noch vermindering van de
concessievergoeding de uitvoering van de grote herstellingswerken die noodzakelijk zouden blijken
tijdens de duur van de overeenkomst te dulden, ongeacht de termijn die de uitvoering van deze
werken in beslag zal nemen. Indien ten gevolge van die werken het gebruik van de
horecagelegenheid onmogelijk zou worden, dan zal de concessievergoeding worden verminderd in
evenredigheid met de termijn gedurende dewelke de horecagelegenheid niet beschikbaar zou zijn
én in evenredigheid met het niet beschikbare gedeelte ervan. De stad/gemeente verbindt er zich
eveneens toe het uitzicht en inrichting van de geconcedeerde gebouwen niet te veranderen zonder
de concessiehouder vooraf te horen.

Artikel 26 Meldingsplicht van schade
De concessiehouder is verplicht de stad/gemeente (schriftelijk, bij aangetekende brief) op de
hoogte te brengen van elke schade aan de geconcedeerde gebouwen en van elke nodige grote
herstelling en dit binnen 24 uur na de vaststelling. De concessiehouder wordt aansprakelijk gesteld
voor elke verergering van die schade die een gevolg is van een laattijdige of van het ontbreken van
een kennisgeving, waardoor de stad/gemeente belet werd om tijdig de nodige herstellingswerken
uit te voeren.

Artikel 27 Herstellingen en onderhoud door de concessiehouder
De concessiehouder is verplicht de geconcedeerde gebouwen en installaties die hem ter beschikking
worden gesteld in goede staat te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken. Hij zal alle
herstellingen op zijn kosten verrichten. Als herstellingen en onderhoud te zijnen laste worden
beschouwd:
   alle onderhoudsherstellingen
   de grote herstellingen die normaal ten laste vallen van de stad/gemeente, doch die
     genoodzaakt worden door de fout van de concessiehouder of een derde waarvoor hij
     verantwoordelijk is, of die niet opgenomen zijn in de lijst vermeld in artikel 45
   reiniging en schoonmaak van de in concessie gegeven onroerende goederen
   tijdige herstelling van de apparaten, toestellen en meubilair
   het vegen van de schouwen
   het onderhoud van de riolering
   alle installaties, buizen, apparatuur, die beschadigd werden tijdens de concessie vervangen,
     (behalve indien de beschadiging te wijten is aan ouderdom of aan eigen gebrek)
   de gebroken ruiten vernieuwen
   de sanitaire inrichting onderhouden en tegen vorst beschermen
   de sloten en de sleutels onderhouden en desnoods vervangen
   de elektrische installaties en schakelaars onderhouden
   het meubilair onderhouden en desnoods vernissen of hernieuwen

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 10 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    de binnenschilderwerken
    het vocht- en watervrij houden
    …

Als de concessiehouder in gebreke blijft deze herstellingen en onderhoud uit te voeren, kan de
stad/gemeente de herstelling/onderhoud bevelen, en indien nodig, laten uitvoeren op kosten van
de concessiehouder.

Artikel 28 Verantwoordelijkheid van de stad/gemeente voor schade, hinder, etc.
De stad/gemeente kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, wat ook de oorzaak
moge zijn, voor hinder, schade, afwijkingen, toevallige onderbrekingen, enz. die zich aan de
gebouwen of aan technische installaties ten dienste van de gebouwen zouden kunnen voordoen,
waardoor de concessiehouder ervan afziet elke schadevergoeding of vermindering van de
concessievergoeding te eisen.
Het bestuur verbindt zich er niettemin toe de tot haar bevoegdheid horende maatregelen (zoals
beschreven in artikel 25) te treffen om te verhelpen aan de stand van zaken beschreven in alinea 1.


Hoofdstuk 15: Verzekeringen

Artikel 29 Door de concessiehouder aan te gane verzekeringen
   De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tegen de risico’s van brand, ontploffing en
    waterschade met betrekking tot alle hem ter beschikking gestelde lokalen en voor de volle
    waarde ervan. De polis moet zowel het gebruikersrisico als het verhaal van buren en derden
    dekken en zal dus ondermeer rekening moeten houden met de aansprakelijkheid voor
    schade die de concessiehouder zou kunnen berokkenen aan de omliggende goederen,
    lokalen en gebouwen van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum die niet ter
    beschikking van de concessiehouder zijn gesteld.
  Ofwel:
   De stad/gemeente verbindt er zich toe in zijn brandverzekeringspolis betreffende de in
    concessie gegeven goederen een afstand van verhaal op te nemen ten voordele van de
    concessiehouder. Met een aparte facturering door de verzekeringsmaatschappij zal de
    stad/gemeente deze kosten verhalen op de concessiehouder.

  Daarnaast:
   De concessiehouder is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar in de in
   concessie gegeven goederen te laten verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en
   diefstal.
   De concessiehouder verbindt er zich toe voor zichzelf en zijn personeel een verzekering af
   te sluiten inzake burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden.
   De concessiehouder is verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor
   brand en ontploffing af te sluiten.
   De concessiehouder zal eveneens een verzekering inzake arbeidsongevallen afsluiten.

De polissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brand, ontploffing en waterschade zullen
voorzien dat:
   de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt het college van burgemeester en
    schepenen te verwittigen in geval de premie niet zou betaald worden door de uitbater.
    de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt het college van burgemeester en
    schepenen te verwittigen in geval de polis wordt stopgezet, om welke reden en op initiatief
    van gelijk welke partij ook.
   onderhavige polis zal slechts vernietigd kunnen worden één maand na kennisgeving hiervan
    bij aangetekend schrijven door de verzekeringsmaatschappij aan het college van
    burgemeester en schepenen.
   in geval van schade, aangericht door brand, bliksem en ontploffing, de
    verzekeringsmaatschappij de op grond van de verzekeringswaarde vastgestelde
    schadevergoeding algeheel aan het stadsbestuur/gemeentebestuur ….. uitbetaald, als
    eigenaar  in  wiens  voordeel  het  gevaar  gedekt  is,  zonder  dat  het


           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 11 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    stadsbestuur/gemeentebestuur handelend als openbaar bestuur kan verplicht worden het
    schadebedrag voor heropbouwing of herstel aan te wenden.

Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk worden aangegaan bij de inwerkingtreding van deze
overeenkomst. De concessiehouder verbindt er zich toe aan het bestuur binnen (aantal) dagen na de
inwerkingtreding van deze overeenkomst het bewijs voor te leggen dat hij deze verzekering heeft
aangegaan. Op ieder verzoek van de stad/gemeente moet hij de polis en de kwijtschriften kunnen
voorleggen.

De stad/gemeente is gerechtigd, indien de concessiehouder in gebreke blijft, de nodige
verzekeringspolissen af te sluiten of de nodige premies te betalen, zelf in naam en op kosten van de
concessiehouder een polis af te sluiten of de betrokken premies te betalen.

Artikel 30 Voorzorgen te nemen door de concessiehouder
De concessiehouder verbindt er zich toe op zijn kosten het gebouw met het nodige materiaal ter
voorkoming en bestrijding van brand te voorzien alsook tegemoet te komen aan alle vereisten
inzake hygiëne, milieu en andere verplichtingen die de overheid zou opleggen en dit in het kader
van de normen en de vereisten die voorgeschreven zijn of die door om het even welke bevoegde
administratieve instantie zouden voorgeschreven worden, eventueel ook door de verzekeraars van
de concessiehouder of van de stad/gemeente.

Artikel 31 Aansprakelijkheid
De concessiehouder alleen, ter volledige ontlasting van de stad/gemeente, is verantwoordelijk voor
elke schade veroorzaakt aan of in de geconcedeerde lokalen ter gelegenheid van de exploitatie.
Noch de stad/gemeente ….., noch het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum is verantwoordelijk
voor schade welke de concessiehouder zou lijden door de schuld van verbruikers, gebruikers van het
cultuurcentrum/gemeenschapscentrum, of bezoekers, noch ten gevolge van diefstal, inbraak of enig
andere reden.
De stad/gemeente of het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum is evenmin verantwoordelijk voor
ongevallen of schade voortvloeiend uit de uitvoering van onderhavige overeenkomst, overkomen aan
eenieder die in dienst of voor rekening, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, van de
concessiehouder werkt.
Alleen de concessiehouder of diens aangestelde, met uitsluiting van de stad/gemeente, is
aansprakelijk voor zijn personeel.


Hoofdstuk 16: Ter beschikking stelling tegen vergoeding

Artikel 32 Ter beschikking stellen van de geconcedeerde lokalen door de concessiehouder aan
derden tegen een vergoeding
Het is de concessiehouder verboden de concessieruimten geheel of gedeeltelijk te verhuren aan
derden en/of toe te wijzen aan verenigingen/gebruikersgroepen. Indien de concessiehouder de
geconcedeerde lokalen wel ter beschikking van derden wenst te stellen, tegen een vergoeding, voor
activiteiten die verenigbaar zijn met de bestemming, kan dit enkel mits toestemming van de
stad/gemeente.


Hoofdstuk 17: Overdracht van de concessie

Artikel 33 Overdracht van de concessie
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de stad/gemeente blijft overdracht van
de concessie, zelfs ten dele, verboden. Bij toegestane overdracht wordt uitdrukkelijk bedongen dat
alle bepalingen van de huidige overeenkomst van kracht moeten blijven.


Hoofdstuk 18: Herziening van de overeenkomst

Artikel 34 Herziening van de overeenkomst
Beide partijen kunnen in onderling overleg (bepaalde) aspecten van de overeenkomst herzien, [na
elke (aantal) jaarlijkse periode/ te allen tijde], rekening houdend met alle elementen die op dat

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 12 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                   Model Concessieovereenkomst

ogenblik in aanmerking kunnen worden genomen. Er zal steeds gestreefd worden naar het bereiken
van een consensus. Enkel met instemming van beide partijen kan een herziening doorgevoerd
worden.

(Eventueel) Volgende aspecten van de overeenkomst kunnen in gemeenschappelijk overleg en bij
het bereiken van een consensus tussen de partijen herzien worden:
       de concessievergoeding
       de openingsuren
       de complementaire activiteiten
       …

(Eventueel) [Jaarlijks/maandelijks/wekelijks/…] wordt een formeel evaluatiegesprek georganiseerd
waarop [alle belanghebbende partijen/ volgende belanghebbende partijen] vertegenwoordigd zijn.
[Een datum wordt in onderling overleg vastgelegd, één maand voor het verstrijken van elk
werkjaar.]


Hoofdstuk 19: Uitbating

Artikel 35 Exclusief leveringsrecht
De stad/gemeente verleent aan de concessiehouder het alleenrecht inzake levering en verkoop van
allerlei dranken, spijzen, e.d. binnen het in concessie gegeven goed. (Daarnaast:)
   De stad/gemeente verbindt zich ertoe in de overige lokalen van het cultuurcentrum/
     gemeenschapscentrum geen gelijkaardige exploitatievergunningen te verlenen.
  Ofwel:
   De gemeente of andere gebruikers kunnen in de niet-geconcedeerde lokalen van het
     cultuurcentrum/gemeenschapscentrum [ontvangsten/recepties/…] organiseren. De dranken
     en spijzen kunnen door een andere dan de concessiehouder geleverd worden, zonder dat
     daarvoor enige vergoeding aan de concessiehouder verschuldigd is.
  Ofwel:
     Dit exclusief leveringsrecht geldt ook in de niet-geconcedeerde lokalen van het
     gebouwencomplex    van  het  cultuurcentrum/gemeenschapscentrum,   gelegen te
     ……….(Eventueel) De concessiehouder is er zelfs toe gehouden dranken en spijzen te
     verzorgen in de niet-geconcedeerde lokalen van het gebouwencomplex van het
     cultuurcentrum/gemeenschapscentrum indien de stad/gemeente hierom verzoekt. De
     prijzen en voorwaarden zullen door de concessiehouder worden voorgesteld en in
     gemeenschappelijk overleg worden vastgesteld.
  Ofwel:
     Dit leveringsrecht geldt ook in de niet-geconcedeerde lokalen van het gebouwencomplex
     van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum, gelegen te ……….Het leveringsrecht is
     echter met betrekking tot de niet-geconcedeerde lokalen niet exclusief. Voor bijzondere
     activiteiten in niet-geconcedeerde lokalen zijn organisaties-gebruikers van het
     cultuurcentrum/ gemeenschapscentrum gerechtigd de levering van dranken en spijzen toe
     te vertrouwen aan andere uitbaters dan de concessiehouder (vb.: vernissages, recepties,
     feestmaaltijden en vieringen,…). De concessiehouder krijgt echter steeds een recht van
     eerste bod.

Artikel 36 Personeel
Het is de concessiehouder [wel/niet] toegestaan
   een uitbater/gerant
   een zelfstandige uitbater
   personeel
aan te stellen voor de gehele of gedeeltelijke uitbating/ om een vlotte bediening te kunnen
verzekeren. [(Eventueel) Rekening houdend met bepaalde activiteiten in het cultuurcentrum/
gemeenschapscentrum, wordt gesteld dat tijdens een pauze ….mensen in …minuten moeten kunnen
bediend worden.] In dit geval moet de stad/gemeente zijn (schriftelijke) instemming betuigen met
de persoon(en), die door de concessiehouder hiervoor wordt(en) voorgesteld. Personen die geen
voldoende waarborg bieden inzake goed zedelijk gedrag en eerbaarheid, of inzake voorkomen en
omgang met het publiek, zullen door de stad/gemeente niet aanvaard worden. De concessiehouder

          48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 13 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

blijft evenwel steeds en uitsluitend verantwoordelijk tegenover de stad/gemeente wat betreft het
naleven van de verplichtingen voorzien in deze overeenkomst.
(Eventueel) De concessiehouder zal ervoor instaan dat het personeel een onberispelijke en
vriendelijke houding aanneemt, steeds correct algemeen Nederlands spreekt en een goede gepaste
uniforme en herkenbare kledij draagt die recht doet aan het gewenste kwaliteitsniveau van de
uitbating.

Artikel 37 Permanente uitbating
De concessiehouder moet alleszins de voortdurende, ononderbroken en werkelijke uitbating van de
…………...….verzekeren.

Artikel 38 Openingsuren
De horecagelegenheid, verbonden aan het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum, zal minimaal
volgende openingsuren respecteren:
   van één uur voor elke activiteit in het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum tot minimum
    één uur na elke activiteit in het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum.
   tijdens de duur van de herhalingen door gezelschappen en verenigingen in het
    cultuurcentrum/gemeenschapscentrum ingericht
   telkens de infrastructuur van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum voor enige
    activiteit gebruikt wordt
   vanaf …. uur tot ….. uur en tot het einde van de activiteiten in het
    cultuurcentrum/gemeenschapscentrum.
   …

Deze openingsuren waarop de horecagelegenheid open en toegankelijk moeten zijn voor het
publiek, zullen vooraf en tijdig door de directeur van het cultuurcentrum /gemeenschapscentrum
aan de concessiehouder meegedeeld worden.

Artikel 39 Sluitingsperiode
De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. Indien de concessiehouder dit
wenst, heeft hij een sluitingsperiode van (aantal) weken, dit als collectieve vakantie voor zijn
personeel. Bovendien mag hij een sluiting van (aantal) week voorzien voor het jaarlijks onderhoud.
De vastlegging van deze periode gebeurt na overleg met de concessiegever/het cultuurcentrum. Het
zelfde geldt voor het vastleggen van de wekelijkse sluitingsdag. Er kan bovendien een sluiting
voorzien worden op de wettelijke feestdagen.
De openingsuren, de wekelijkse sluitingsdag en het jaarlijks verlof zullen in onderling overleg met
de stad/gemeente en het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum worden overlegd en vastgelegd.

Artikel 40 Producten
§ 1 Al de prijzen, dranken en eetwaren moeten van het beste gehalte zijn, en noch de zuiverheid,
noch de bediening mogen in geen enkel opzicht te wensen overlaten. Er moet steeds de ruimste
keuze van dranken aangeboden worden en de concessiehouder is steeds gehouden een voldoende
voorraad van zijn aangeboden producten te hebben.

De concessiehouder zal aanbieden:
   Koude dranken
   Warme dranken
   Alcoholische en niet-alcoholische dranken
   Assortiment snacks
   Warme en koude dagschotels
   Lichte maaltijden
   …

§ 2 (Eventueel) De stad/gemeente kan om redenen van ongepastheid sommige artikelen voor
verkoop verbieden zonder dat de uitbater uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige
vergoeding.

De concessiehouder mag volgende producten niet verkopen:
   Sigaretten

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 14 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

    Dranken met een alcoholpercentage hoger dan (aantal) %
    Goederen of voorwerpen die niets te maken hebben met de uitbating van de
    horecagelegenheid
    …

Artikel 41 Prijzen
De prijsbepalingen van de aangeboden dranken, spijzen, e.d. dienen vooraf goedgekeurd te worden
door de stad/gemeente. Ze moeten vergelijkbaar zijn naar kwaliteit/prijsverhouding met
gelegenheden in de omgeving. Ingeval de prijzen in de horecasector worden gewijzigd, mogen de
consumptieprijzen, van toepassing in de drank/eetgelegenheid, eveneens worden aangepast. Voor
elke prijsaanpassing dient vooraf aan de stad/gemeente (schriftelijke) toestemming te worden
gevraagd.

De prijslijst met opgave van alle ter beschikking gestelde dranken, spijzen, e.d.dient op een voor
het publiek duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht aan de hoofdingang, en binnen in de
zaak. In de prijzen voor consumpties moeten de vergoedingen voor dienstverstrekking en B.T.W.
begrepen zijn. Bij een uitgebreide spijs- of drankenassortiment, mag het tarief aan de hoofdingang
beperkt worden tot de meest voorkomende producten.

(Eventueel) Wanneer culturele verenigingen, andere verenigingen, het cultuurcentrum/
gemeenschapscentrum of de stad/gemeente gebruik maakt van de horecagelegenheid, of van de
bediening in andere lokalen van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum, dan zal de
concessiehouder een korting toestaan van …% op de caféprijs.


Artikel 42 Het ter beschikking stellen van het in concessie gegeven goed aan andere
verenigingen door de concessiegever of exclusief gebruik door de concessiehouder
De stad/gemeente houdt zich het recht om (in) het in concessie gegeven goed:
    ter beschikking te stellen aan culturele en andere verenigingen. In dit geval blijven de
    levering en de verkoop van dranken e.d. voorbehouden aan de concessiehouder.
    per jaar (aantal) eigen activiteiten te organiseren. In dit geval blijven de levering en de
    verkoop van dranken e.d. voorbehouden aan de concessiehouder.
Ofwel:
De concessiehouder zal het in concessie gegeven goed in exclusiviteit mogen gebruiken, alsook er in
alle omstandigheden een exclusief leveringsrecht in uitoefenen.

Artikel 43 Leveranciers
   Er bestaat geen verplichte drankafname in de horecagelegenheid. De concessiehouder heeft
    van bij de aanvang en voor de gehele duur van de uitbating de vrije keuze van
    drankafname. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij beëindiging van de uitbating, om het
    even welke reden, de stad/gemeente geen enkel verplichting treft i.v.m. drankleveringen
    e.d.
   De concessiehouder zal drank afnemen van een opgelegde leverancier, waarmee de
    stad/gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Artikel 44 Nodige toestellen
De concessiehouder moet op zijn kosten instaan voor de levering en plaatsing van alle toestellen en
uitrusting die nodig zijn voor de inrichting en normale exploitatie van de drank-/eetgelegenheid,
namelijk: (verdere precisering of voorbeelden; vb.: glazen, tapinstallaties, koelkast, etc.)

Artikel 45 Het plaatsen van automaten
   Het plaatsen van drank-, snoep-, en/of muziekautomaten kan alleen mits voorafgaande
    (schriftelijke) toestemming van de stad/gemeente.
   Het plaatsen van drank-, snoep-, en/of muziekautomaten binnen en/of buiten de
    horecazaak zelf is verboden.
   Het plaatsen van speelautomaten binnen de hele concessie is verboden.


Artikel 46 Geluidssterkte en muziek

           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 15 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst

Tijdens de activiteiten (nadere bepaling; vb.:voorstellingen, herhalingen, repetities of
vergaderingen) die in het cultuurcentrum/ gemeenschapscentrum doorgaan, zal de concessiehouder
   geen muziek maken of laten maken, behoudens andersluidende beslissing van de
    stad/gemeente. Rustige achtergrondmuziek is wel toegelaten tijdens de pauze, voor en na
    de activiteiten.
   geen muziek maken of laten maken die doordringt in het cultuurcentrum. Rustige
    achtergrondmuziek is wel altijd toegelaten.
   erover waken dat de muziek niet storend werkt en rekening houden met het verzoek van de
    concessiegever en/of zijn afgevaardigde om deze muziek aan te passen aan de
    programmatie van het cultuurcentrum/ gemeenschapscentrum.

Artikel 47 Publiciteit
De concessiehouder mag zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de stad/gemeente
noch de buitenmuren noch de binnenmuren van de ter beschikking gestelde onroerende goederen
voor reclamedoeleinden aanwenden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat een ontwerp met
beschrijving van de eventueel aan de binnenzijde te plaatsen lichtreclames of reclameborden – die
uiteraard alleen betrekking mogen hebben op de exploitatie- vooraf aan de goedkeuring van de
stad/gemeente wordt onderworpen, dit onafgezien van de wettelijke beschikkingen inzake het
plaatsen van dergelijke reclame. Geen embleem, versieringen, prenten en dergelijke meer met
welkdanig politiek karakter of strijdig met de openbare orde of de goede zeden mogen worden
opgehangen.
(Eventueel) Een affichebord voor het aankondigen van manifestaties in de horecagelegenheid is
toegelaten.
(Eventueel) Bescheiden reclame (binnen) voor de verkrijgbare artikelen en de bekendmaking van de
eigen naam is eveneens toegelaten. Reclame voor tabaksproducten is verboden.

Artikel 48 Waakzaamheid
De concessiehouder zal over de goede orde en het voorkomen van de lokalen waken evenals over de
houding van de gebruikers. De concessiehouder dient ook waakzaam te zijn over de veiligheid van
het publiek. De wet der beteugeling van de dronkenschap moet stipt nageleefd worden.
De concessiehouder zal er waakzaam over zijn dat alles vermeden wordt wat de standing en goede
faam van de instelling zou kunnen schaden.

Artikel 49 Sluiting
In samenspraak met het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum worden afspraken gemaakt rond het
beheer van het gebouw. De concessiehouder staat dagelijks in voor:
    controle of de toegangsdeuren tot het centrum vergrendeld zijn.
    het doven van de lichten en verwarming in de gemeenschappelijke ruimtes.

Artikel 50 Gebruiker
De uitbating van de horecagelegenheid is niet enkel gebonden aan de bediening van de bezoekers
en gebruikers van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum. Het is echter duidelijk dat dezen
recht hebben op de beste dienstverlening van de concessiehouder.
Artikel 51 Gelijkheidsprincipe
De concessiehouder moet zich ten opzichte van de potentiële gebruikers van de infrastructuur
onthouden van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische
en filosofische redenen.

Artikel 52 Wettelijke verplichtingen
De concessiehouder is gehouden alle wettelijke verplichtingen na te komen die verbonden zijn aan
de uitbating (zoals een milieuvergunning, een alcoholvergunning, een vergunning voor sterke
drank,…). Hij zal de taalwetgeving naleven en alle reglementen die gelden voor activiteiten die
verband houden met de uitbating zoals taalwetgeving en het gemeentelijk reglement terzake,
andere gemeentelijke reglementen en politievorderingen o.m. op afval, lawaaihinder, etc.           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 16 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst


Hoofdstuk 20: Toezicht en controle

Artikel 53 Bewakingsopdracht
De stad/gemeente neemt geen enkele bewakingsopdracht op zich. Zij kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen noch voor beschadiging, brand of diefstal van de in het
in concessie gegeven goed voorhanden zijnde voorwerpen, toestellen en meubilair.

Artikel 54 Controlerecht
   De stad/gemeente behoudt zich het recht voor de aan de concessiehouder toegewezen
    onroerende goederen te allen tijde door een afgevaardigde te laten nazien.
   De stad/gemeente/cultuurcentrum is steeds gerechtigd om zich in de geconcedeerde
    lokalen te begeven om er controle uit te oefenen op de stipte eerbiediging van de
    bepalingen van de overeenkomst.

Hoofdstuk 21: Domeinconcessie

Artikel 55 Domeinconcessie
Beide partijen erkennen:
   dat deze overeenkomst geen handelshuurovereenkomst betreft en de bepalingen van de wet
    van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten bijgevolg niet van toepassing is.
   dat deze overeenkomst geen concessieovereenkomst van bouwwerken betreft.
   dat er bij de beëindiging van de overeenkomst geen uitwinnings- of andere vergoeding zal
    worden toegekend.


Hoofdstuk 22: Schadebeding

Artikel 56 Boete
De stad/gemeente heeft het recht om, ingeval van overtreding van één der bepalingen van deze
overeenkomst door de concessiehouder, van deze laatste een schadevergoeding te eisen, die hierbij
conventioneel wordt vastgesteld op
   ………..EUR per overtreding.
   een boete van minimum ………..EUR en maximum ……….EUR per overtreding.
(Eventueel) Elke boete wordt toegepast door de stad/gemeente en wordt onmiddellijk afgehouden
van de gestelde waarborg, die op het eerste bevel van de stad/gemeente dient worden aangevuld


Hoofdstuk 23: Registratie

Artikel 57 Registratieverplichting en kosten
De concessiehouder is ertoe gehouden onderhavige overeenkomst te laten registreren binnen de
wettelijk gestelde termijn. Eventuele kosten van zegels en registratie van deze overeenkomst zijn
ten laste van de concessiehouder.


Hoofdstuk 24: Keuze domicilie

Artikel 58 Domicilie van de partijen
Alle correspondentie in verband met de huidige overeenkomst zal rechtsgeldig op onderstaande
contactgegevens worden gezonden. Bij verandering van domicilie dient de medecontractant daarvan
onmiddellijk bij aangetekende brief in kennis gesteld te worden.

A.   voor “de stad/gemeente”:
    (contactgegevens)

B.   voor “de concessiehouder”:
    (contactgegevens)


           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 17 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be
                                    Model Concessieovereenkomst


Hoofdstuk 25: Geschillen

Artikel 59 Bevoegde rechtbank
De huidige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die tussen
partijen zouden kunnen ontstaan nopens de toepassing van deze overeenkomst, zullen beslecht
worden door de rechtbanken met bevoegdheid voor de stad/gemeente ………………


Opgemaakt in drie exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben. Het
derde exemplaar is bestemd voor de registratie.

Bijlagen aan deze overeenkomst:
    Bijlage 1: situatieplan en grondplan
    Bijlage 2: inventaris inboedel
    Bijlage 3: investeringsplan
    Bijlage …

Opgemaakt te (stad/gemeente), op (datum).

Voor de stad/gemeente                      Voor de concessiehouder
De burgemeester,                            De afgevaardigd-beheerder,
De secretaris,
           48d3cc0d-2cf2-47a9-ad30-237c61e20006.doc - Pagina 18 van 18
           LOCUS vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel – info@locusnet.be

								
To top