Bodem degradatie en Verwoestijning in Zuid-Europa by 2lROJe5M

VIEWS: 148 PAGES: 36

									  U kunt hier textboxen aanmaken en Verwoestijning
Bodem degradatie en foto’s en tabellen e.d. plaatsen in
  Het te gebruiken lettertype (huisstijl UvA) is Garamond
           Zuid-Europa
           Erik Cammeraat

     Institute for Biodiversity and Ecosystem
             Dynamics
         Inhoud
Wat is Verwoestijning
Woestijnen in Europa?
Oorzaken van verwoestijning in Europa
Bodemdegradatie
Conclusies
Wat is Verwoestijning?

Verwoestijning is degradatie van
land in aride, semi-aride en sub-
humide gebieden, als gevolg van
variaties in klimaat en invloed door
de mens.

UNCCD protocol vergelijkbaar
met Kyoto protocol
Sand dunes
              Mondiaal probleem
  Verwoestijning is een mondiaal probleem maar is ook belangrijk in Europa
  (Middellandse Zee gebied Oost Europa (Hongarije, Rusland, Oekraine))
 bron: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html
bron: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/desert.html
    Oorzaken van Verwoestijning
Klimaatsvariaties
• minder neerslag en/of langer uitblijven van regen
  minder water in de bodem of stuwmeren, droogvallen
  bronnen, afname plantengroei
• neerslag valt onregelmatiger maar met hogere intensiteit
  bodemerosie, vol sedimenteren van waterreservoirs
• hogere temperaturen
  meer verdamping van water, zoutaccumulatie
Variatie jaarlijkse neerslag in droge gebieden
                     (uit Cooke et al.,1999)
Trend in jaarlijkse neerslag in Murcia (1862-1997)
                           (uit Lopez Bermu-
                           dez et al., 2002)
Miljoenen met water stress:
   effect van beleid
               (from Arnel, 2007)
    Oorzaken van Verwoestijning
Menselijke invloed
• overbemaling van grondwater voor irrigatie
   sterke daling grondwater, verzilting van water
• ongelimiteerd gebruik van water voor landbouw en toerisme
   sterke daling grondwater, verzilting van water
• overbegrazing en ontbossing
  reductie van vegetatie bedekking en bodemdegradatie
• (economische) marginalisatie van landbouwgrond
  landverlating en erosie
Horticultuur in Murcia (Brocoli): Overbemaling kleine locale aquifers
Landgebruiksverandering in Almeria (1950-1990)
                   (uit Grove, 1996)
                 Grondwater in Murcia, ZO Spanje
             300                           0
                            Aantal waterputten
                            Diepte grondwater (m)
             250                           -50
                                             Diepte Grondwater (m)
  Aantal Waterputten
             200                           -100


             150                           -150


             100                           -200


             50                            -250


             0                            -300
             1970  1975  1980  1985  1990    1995     2000
Naar Romero-Diaz et al., 2002          Jaar
      ontzilting van zeewater: de oplossing?
Bron: Natuur en Techniek, sep 2005
 Bron: Natuur en Techniek
Stipa veld: Overbegrazing (N-Marokko)
Stipa veld: Niet (meer) begraasd (ZO Spanje)
Praktijkfoto
    Landverlating en rill vorming
Satellieten ‘zien’ een vergroening van de Sahel en het Middell. Zee gebied!
1982-2003: Trends in de vergroening van het Middellandse Zee gebied
(uit Helden and Tottrup, 2008)
        Verwoestijning?
Vergroening rijmt niet met satellietopnamen!
  verkeerde interpretatie?
  enorme toename van geïrrigeerd landbouw areaal!

Enorme aanslag op watervoorraad !
       Bodemdegradatie
 Belangrijke factoren:
 Organische stofgehalte afname
 Bodemstructuur verlies
 Korstvorming op het oppervlak
 Verlies aan infiltratie mogelijkheden
 Verlies nutriënten door erosie
 Verzilting
  Biomassa productie neemt af!
Zouden we bodemdegradatie kunnen verhinderen?
Verandering van organische stofgehalte afhankelijk van neerslag
(transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)
Verandering van bodemstructuurstabiliteit afhankelijk van neerslag
(transect Jerusalem- Dead Sea) (uit Lavee et al., 1989)
bodemverslemping
Experiment
       korstvorming
Water- en winderosie: afhankelijk van klimaat (uit Cooke et al., 1993)
Geulvorming, erosie en vegetatiesuccessie
Change in hydrological
and erosion processes
in relation to climate
(transect Jerusalem-
Dead Sea).
A= water accepting
C= overlandflow contrib.

(uit Lavee et al., 1989)
rills
rill erosie
Stuwdam
verlaten qanat systemen
klassieke ‘soil and water conservation’: situatie 1993
effecten wegploegen terrassen en ‘buldozering’: situatie 2008
Vermindering van Bodemdegradatie
Zorgen dat water zo min mogelijk oppervlakkig afstroomt en
 dus de bodem behouden blijft
  ‘Water harvesting’ (klassieke methode)
  ‘Organische stof gehalte verhogen (mulchen)
  Waterafstroming verhinderen met vegetatie (eco-engineering)
  Stop egaliseren van landschap
  ‘Duurzaam watergebruik’
“On site” oplossingen om “off-site” problemen te voorkomen
         Conclusies
-Verwoestijning:
 -Mondiaal probleem
 -Ook in Zuid Europa
 -Wordt vaak gemaskeerd door irrigatie en watermisbruik
-Bodemdegradatie
 - Gekoppeld aan klimaat en menselijk gebruik
 - Onderdeel van verwoestijning
 - Veroorzaakt verlaging van biomassaproductie
 - Is te voorkomen door geschikte management technieken

								
To top