REPUBLIKA SLOVENIJA - Download Now DOC by HC12062110468

VIEWS: 111 PAGES: 11

									Datum: 23.1.2007



ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na osnovi Zakona o javnih naročilih (ZJN-2) (Ur.l. RS, št. 128/06) in v skladu z Navodilom
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij o oddaji javnih naročil male vrednosti št. 037-04-
2/2004-3001 z dne 11.2.2005, iščemo najugodnejšega ponudnika za sukcesivne dobave
zdravil za potrebe zaprtih oseb Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni
zapora Celje.
V nadaljevanju vam posredujemo osnovni opis pogojev za oddajo ponudbe.
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje enega leta.

Okvirna vrednost naročila je 21.250 EUR. Ker porabe posameznih vrst zdravil in njihovih
količin ne moremo v naprej predvideti, bodo dejanske količine odvisne od števila zaprtih oseb
in njihovih potreb po posameznem zdravilu, zato okvirna vrednost naročila ne more biti
predmet spora na sodišču.

1. PREDMET NAROČILA

Predmet naročila so zdravila za potrebe zaprtih oseb -priloga ponudbeni predračun - cenik.
Naročnik bo pri izbranem dobavitelju nabavljal po potrebi tudi ostala zdravila, ki niso zajeta v
seznamu ponudbeni predračun.

2. POGOJI NAROČNIKA

a.) Cena
Ponudnik poda ceno na enoto brez in z DDV za vsa zdravila v priloženem seznamu. V ceni
morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika (stroški dobave, ipd) in tudi popusti. Ponudnik
navede skupno vrednost zdravil (seštevek vseh cen artiklov po ponudbenem predračunu).
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponuditi cene vseh navedenih artiklov (če
kakšnega zdravila ni več na trgu ponudi nadomestno zdravilo in to na jasen nedvoumen
način označi).
Ponudnik mora v seznamu ponudbeni predračun, katera zdravila se izdajajo izključno na
recept po veljavni zakonodaji o zdravilih.

b.) Rok plačila
Rok plačila je najmanj 30 dni od datuma prejema računa.

c.) Rok dobave
Dobavni rok je takoj oziroma najkasneje naslednji dan od datuma prejema naročila (recepta).

d.) Veljavnost ponudbe
Veljavnost ponudbe je najmanj 60 dni od datuma za oddajo ponudbe.
3. OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI
- ponudbeni predračun
- obrazec ponudbe
- izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v postopku

4. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA

a.) Predložitev ponudbe
Ponudnik mora predložiti ponudbo najkasneje do 9.2.2007 do 10.00,00 ure na naslov: Zavod
za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3, Celje, po pošti ali
osebno.
Ponudbe, ki ne bodo prispele na naslov naročnika v navedenem roku, bo naročnik zavrnil.

b.) Popolna ponudba:
- ponudba je popolna, če ponudnik navede v ponudbi vse podatke, ki jih zahteva naročnik,
- da so k ponudbi priloženi vsi zahtevani obrazci, ki so tudi v celoti izpolnjeni
- da je ponudba napisana v slovenskem jeziku, cene pa v EUR,
- da prispe ponudba pravočasno na naslov ponudnika.

c.) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Naročnik bo za izbiro najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo vrednost celotnega
ponudbenega predračuna.
V slučaju enakih cen pa bo naročnik upošteval še oddaljenost ponudnika od lokacije
naročnika.

5. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Vse ponudnike obveščamo, da ne bo javnega odpiranja ponudb. Ponudniki bodo o oddaji
javnega naročila obveščeni na spletni strani pod številko tega povabila najkasneje do
14.2.2007. Na isti spletni strani bodo objavljene vse morebitne spremembe povabila k
ponudbi.
Naročnik sme kadarkoli brez pojasnil preklicati postopek tega javnega naročila brez
kakršnihkoli obveznosti do ponudnika.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila na tel. 03 4266777 pri ga. Majdi KOS, pojasnila v
zvezi zdravil pa pri Brigiti BLAGOTINŠEK tel. štev. 03 4266792.


PRAVNI POUK

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila
in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika,
ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper
vsako ravnanje naročnika, razen če zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št.
128/06) in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) (Uradni list RS, št. 95/05 –
ZRPJN - UPB3 in 78/06 – dopolnitve) ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila
oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, pri javnih naročilih male
vrednosti pa 10 dni od objave odločitve na naročnikovi spletni strani.




                                               2/11
Po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, vlagatelj ne more navajati
kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni
vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma
prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti
pred tem trenutkom.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja, kontaktno osebo, naziv naročnika,
javno naročilo in odločitev o oddaji naročila, če je bila poslana ponudnikom, kršitve, dejstva in
dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse v višini
417,29 EUR, če gre za postopek javnega naročila blaga in storitve oziroma 834,58 EUR, če
gre za postopek javnega naročila za gradnje na transakcijski račun Ministrstva za finance, št.
0110-1000358802. V postopku oddaje javnih naročil, za katere je obvezna objava v glasilu
Evropskih skupnosti, se taksa podvoji. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje
podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:
1. model 11
2. P1: 16110
3. P2: 7111290
4. P3: 00000007 (zadnji številki pomenita oznako leta)

Za plačila iz tujine:
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
IBAN: SI56011001000358802




S spoštovanjem.

                                 Edita MEJAČ
                                 direktorica


Priloge:
  - vsebina,
  - vsebina.




                                               3/11
OBRAZEC PONUDBE



Naziv ponudnika

Naslov in e- naslov


Matična številka
Identifikacijska številka za
DDV
Številka transakcijskega
računa
Telefon
Telefaks
Mobilni telefon
Pooblaščena oseba za
podpis pogodbe
Pooblaščena oseba za
tolmačenje ponudbe
Ponudbena vrednost brez
DDV
Ponudbena vrednost z
DDV



V ……………………………, dne ……………………


                ----------------------------------------
                 podpis in žig




                                     4/11
_____________________________
(Ponudnik)



   IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE V POSTOPKU
                VZOREC


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za
sodelovanje, in sicer:
   POGOJ
 1  Ne ponudnik ne ponudnikov zakoniti zastopnik (velja za pravne osebe) nisva
   pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj po Kazenskem
   zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 – KZ-UPB1):
   - hudodelsko združevanje,
   - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
   sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za
   fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
   posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje
   - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
   zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih
   skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
   skupnosti
   - pranje denarja
 2  Plačane imamo vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
   postopkih javnega naročanja
 3  V ponudbi smo predložili resnična in nezavajajoča dokazila in nismo uvrščeni
   na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za
   finance
 4  Skladno z zahtevami naročnika smo tehnično, kadrovsko, terminsko in
   finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo

Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc,
podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, pa bomo na naročnikovo zahtevo dokazali s
predložitvijo ustreznih originalnih dokazil.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da
sprejemamo pogoje predmetnega javnega naročila.




V ____________, dne __________

                            ___________________________
                     Žig     (Osebno ime in podpis zastopnika)




                                           5/11
   OBRAZEC-PONUDBENI PREDRAČUN

Naziv artikla             Šifra   Enota mere  Količina  Cena  Cena z DDV
                   zdravila              brez
                                     DDV
Apaurin 30×2 mg tbl.               kos     1
Apaurin 30×5 mg tbl.               kos     1
Apaurin 30×10 mg tbl.              kos     1
Apaurin ampule 10 mg/2 ml/10           kom     1
kom.
Azibiot 3×500 mg tbl.              kos     1
Alkadil tbl. 25 mg (kaptopril)          kos     1
Asentra 28×50 mg tbl.              kos     1
Asentra 28×100 mg tbl.              kos     1
Akineton ampule 5×5mg /1 ml           kom     1
Akineton 50×2 mg tbl.              kos     1
Amoksiklav 2x 10×625 mg tbl.           kos     1
Amoksiklav 2x 14×1000 mg tbl.          kos     1
Anexate 5×0,5 mg/5 ml ampule           kom     1
Amyzol 100×10 mg tbl.              kos     1
Amyzol 30×25 mg tbl.               kos     1
Anafranil 30×25 mg tbl.             kos     1
Analgin 10×500mg tbl.              kos     1
Ansilan 30×5 mg tbl               kos     1
Aurorix 30×150 mg tbl.              kos     1
Aspirin 30×100 mg tbl.              kos     1
Aglurab 100×850 mg tbl              kos     1
Aglurab 100×500 mg tbl              kos     1
Angised lingv. 100×0,5 mg tbl          kos     1
Anaton 20×20/12,5 mg tbl.            kos     1
Amaryl 30×2 mg tbl.               kos     1
Aminophyllinum        ampule       kom     1
50×250mg/10 ml
Aminophyllinum ret. 20×350mg           kos     1
Aminophyllinum 50×100mg tbl.           kos     1
Betadine 10% 100 ml ali povidon         kos     1
jod
Belo hladilno mazilo 300g            kom     1
Betaklav 2x 14×1000 mg tbl.           kos     1
Berodual N 10 ml inhal. Susp.          kos     1
Bisolvon 20×8 mg tbl               kos     1
Bivacyn mazilo pro oculi 3,5 g          kos     1
Bivacyn dermalno pršilo 150 ml          kos     1
Bivacyn mazilo 30 g               kos     1
Bivacykapljice za oko in uho 10 ml        kos     1
Bloxan 30×100 mg tbl               kos     1
Calcii carbonatis caps. 100×500 mg        kos     1
Carbo medicinalis 30 tbl             kos     1
Canesten krema 1 % 20 g             kos     1
Cilazil 30×1 mg tbl.               kos     1

                                               6/11
Cipramil 28×20 mg tbl         kos  1
Claritine10×10 mg tbl         kos  1
Claritine 30×10 mg tbl         kos  1
Ciloxan sol. Pro aculi 0,3 % 5 ml   kos  1
Ciprobay 10×500 mg tbl         kos  1
Ciprobay 10×250 mg tbl         kos  1
Cordipin retard 30×20 mg tbl      kos  1
Cordipin XL 20×40 mg tbl        kos  1
Concor 30×5 mg tbl           kos  1
Concor 30×10 mg tbl          kos  1
Coaxil 30×12,5 mg tbl         kos  1
Cerson 10×5 mg tbl           kos  1
Copegus 168×200 mg tabl.        kos  1
Čaj indijski- ČRNI v filter vrečkah  kos  1
30 g
Čaj ursi v filter 36g (ČAJ ZA     kos  1
LEDVICE)
Čaj kamilični v filter vrečkah 20g   kos  1
Čaj šipkov v filter vrečkah 60g    kos  1
Daktarin krema 20mg/1g 30 g tuba    kos  1
Dalacin T gel 1 % 30 g         kos  1
Dalacin T raztopina 10 mg/1ml 30    kos  1
ml raztopine
Dexamethason neomycin sol.       kos  1
Dormicum 10×7,5 mg tbl.        kos  1
Dormicum 10×15 mg tbl.         kos  1
Distranevrin 25×200 mg caps      kos  1
Depakine chrono 30×500 mg tbl     kos  1
Dermazin 1% 50 g krema         kos  1
Diprosalic ung. 15 g          kos  1
Diprosalic lot. 30 ml         kos  1
Ditamin 20×2,5 mg tbl         kos  1
Dulcolax svečke 6×10 mg        kos  1
Dulcolax 30×5 mg tbl          kos  1
Dexamethason     ampule   25×4  kom  1
mg/1ml
Dexamethason 10×0,5 mg tabl      kos  1
Elocom losion 0,1 % 20 ml       kos  1
Elocom krema o,1 % 15 g        kos  1
Enap 20×20 mg tbl           kos  1
Enap 20×10 mg tbl           kos  1
Enap 20×5 mg tbl            kos  1
Enap 20×2,5 mg tbl           kos  1
Eritromicin 16×250 mg caps       kos  1
Efloran 10×400 mg tbl         kos  1
Eglonil 30×50 mg caps         kos  1
Eglonil forte 12×200 mg tbl      kos  1
Edemid 12×40 mg tbl.          kos  1
Fluzepam 10×15 mg caps         kos  1
Fluzepam 10×30 mg caps         kos  1

                         7/11
Fokalmin lege artis 2g ali Ledermix  kos  1
5 g ali paralela
Fromilid uno 500 mg tbl        kos  1
Fromilid 14×250 mg tbl        kos  1
Fromilid 14×500 mg tbl        kos  1
Flonidan 20×10 mg tbl         kos  1
Fucidin gaza 10×10 cm 10 kos     kos  1
Glucosum 25% 50×10ml ampule      kom  1
Granuflex 15×15 cm          kos  1
Grassolind neutral 10cm×10 cm     kos  1
gaza 10 komadov
Grassolind neutral 10cm×20 cm     kos  1
gaza 30 komadov
Helex 30×0,25 mg tbl         kos  1
Helex 30×0,50 mg tbl         kos  1
Helex 30×1 mg tbl           kos  1
Haldol ampule 5 mg/1ml        kom  1
Haldol 25×2 mg tbl          kos  1
Haldol 30×10 mg tbl          kos  1
Haldol 0.2% raztopina 10 ml      kos  1
Kalijev permanganat 10 g       kos  1
Heptanon p.o. razt. 10 mg/1 ml    kos  1
100ml steklenica
Hiconcil 16 x 250 mg caps       kos  1
Hiconcil 16 x 500 mg caps       kos  1
Ibuprofen 30×400 mg drg        kos  1
Ibuprofen 30×600 mg drg        kos  1
Ketonal forte 20×100 mg tbl      kos  1
Ketonal retard 20×150 mg tbl     kos  1
Ketonal 25×50 mg kapsule       kos  1
Klimicin T 1% dermalna razt. 30 ml  kos  1
Klimicin T gel 1 % 30 g        kos  1
Klimicin kapsule 16×300 mg      kos  1
Lamictal 30×25 mg tbl         kos  1
Lamictal 30×50 mg tbl         kos  1
Lamictal 30×100 mg tbl        kos  1
Leponex 50×25mg tbl          kos  1
Leponex 50×100mg tbl         kos  1
Lekadol 20×500 mg tbl         kos  1
Lexaurin 30×1,5 mg tbl        kos  1
Lexaurin 30×3 mg tbl         kos  1
Lexaurin 30×6 mg tbl         kos  1
Lamisil krema 1 % 15 g        kos  1
Lamisil 14×250 mg tbl.        kos  1
Loram 20×2.5 mg tbl.         kos  1
Lorsilan 20×2.5 mg tbl.        kos  1
Lorsilan 30×1 mg tbl.         kos  1
Lotriderm 15 g krema         kos  1
Livostin 0,5 mg/1 ml 4 ml gtt.    kos  1
Macropen t16×400 mg tbl.       kos  1

                        8/11
Medrol 30×4 mg tbl         kos  1
Medrol 50×16 mg tbl        kos  1
Medrol 20×32 mg tbl        kos  1
Mirzaten 30×30 mg tbl       kos  1
Mirzaten 30×45 mg tbl       kos  1
Moditen ampula 25 mg/1ml      kom  1
Moditen 25×1 mg drg        kos  1
Moditen 100×5 mg drg        kos  1
Moditen 100×2,5 mg drg       kos  1
Na Cl 0.9 % 20×10 ml        kos  1
Na Cl 0.9 % 500 ml z navojem    kom  1
Na Cl 0.9 % 500 ml za infuzije   kom  1
Naklofen 20×50 mg tbl       kos  1
Naklofen duo 20×75 mg caps     kos  1
Naklofen retard 20×100 mg tbl   kos  1
Neurontin 20×100 mg caps      kos  1
Neurontin 50×300 mg caps      kos  1
Neurontin 50×400 mg caps      kos  1
Neurontin 50×600 mg caps      kos  1
Nix šampon proti ušem       kos  1
Nozinan 20×25 mg tbl        kos  1
Nolicin 400 mg tbl         kos  1
Nalgesin 275 mg          kos  1
Nalgesin 500 mg          kos  1
Naprosyn 375 mg tbl        kos  1
Naprosyn 500 mg tbl        kos  1
Narcanti 0,4 mg amupula      kom  1
Nitro-dur obliž 0,2 mg/H obl 28  kos  1
Nitro-dur obliž 0,4 mg/H obl A28  kos  1
Nitro-dur obliž 0,6 mg/H obl A28  kos  1
Nitrolingual spray 14,8 ml (0.4  kos  1
mg/1P)
Ortanol 14×20 mg caps       kos  1
Ospen 30×1500 tbl         kos  1
Ospen 30×1000 tbl         kos  1
Praxiten 30×15 mg tbl       kos  1
Prozac 28×20 mg caps        kos  1
Prazine 50×25 mg drg        kos  1
Prazine 50×100 mg drg       kos  1
Plivasept 0.2 % 500 ml       kos  1
Primotren 20 tbl za odrasle    kos  1
Plivit B1 ampule 100 mg/1ml    kom  1
Plivit B6 amupule 250 mg/5ml    kom  1
Pegasys 180 mg injekcija      kos  1
Pegasys 135 mg injekcija      kos  1
Plivit C ampule 500 mg/5 ml    kom  1
Paroxat 30×20 mg tbl        kos  1
Ranital 30×300 mg tbl       Kos  1
Ranital 20×150 mg tbl       kos  1
Reglan 40×10 mg tbl        kos  1

                       9/11
Ringer solucija 500 ml.       kom.  1
Revia film. Tbl. 28×50 mg      kos  1
Risperdal 20×1mg tbl        kos  1
Risperdal 20×2mg tbl        kos  1
Risperdal 20×3mg tbl        kos  1
Risperdal 20×4mg tbl        kos  1
Salofalk mikroklizme 7×4g      kos  1
Spazmex tbl 20×5 mg tbl       kos  1
Spazmex ampule 5 ml         kom  1
Sanval 20×5 mg tbl         kos  1
Sanval 20×10 mg tbl         kos  1
Sumamed 3×500 mg tbl        kos  1
Sirdalud 30×2 mg tbl        kos  1
Sirdalud 30×4 mg tbl        kos  1
Solu-cortef 100 mg ampule      kom.  1
Suprarenin ampule 1 ml/5 kom.    kom  1
Seroquel 60×25 mg tbl        kos  1
Seroquel 60×100 mg tbl       kos  1
Sinequan 30×25 mg caps       kos  1
Sinequan 30×10 mg caps       kos  1
Skinoren krema 20 % 30 g      kos  1
Tramal 20×50 mg caps        kos  1
Tramal R 30×100 mg tbl       kos  1
Tramal R 30×150 mg tbl       kos  1
Tramal R 30×200 mg tbl       kos  1
Tramal 100mg ampula         kom  1
Tramal sol (100 mg/ml) 96 ml    kos  1
Tegretol 50×200 mg tbl       kos  1
Tafen novolizer 200 MCG 200 doz   kos  1
Tafen nasalni spay 50 MCG 10 ml   kos  1
Tametil 30×10 mg tbl        kos  1
Tavegyl 2 mg/2ml ampule       kom  1
Tonocardin 20×2mg tbl.       kos  1
Tonocardin 20×4mg tbl.       kos  1
Torecan 50×6,5 mg tbl.       kos  1
Torecan 50×6,5 mg/1ml ampula    kom  1
Tender Wet 24 urni 7,5×7,5 cm    kom  1
Tritace 28×5 mg tbl         kos  1
Ultop 14×20 mg caps         kos  1
Ultracain D-S ampule 2ml/10 kom   kos  1
Vodikov peroksid 30 %         L  1
Vodikov peroksid 3% 110 g      kom  1
Ventolin aerosol 200 inh.100 prg.  kos  1
Vitamini AD 3 SOL 15 ML       kos  1
Vasilip 28×20 mg tbl        kos  1
Vazelin 40 g            kos  1
Voltaren ampule 5×75 mg/3ml     kom  1
Voltaren forte tbl. 20×50 mg    kos  1
Zoloft 28×50 mg tbl         kos  1
Zoloft 28×100 mg tbl        kos  1
                        10/11
Zyrtec 10 mg tbl        kos  1
Zyprexa 28×5 mg tbl       kos  1
Zyprexa 28×10 mg tbl      kos  1
Zyprexa velotab 10 mg      kos  1
Zyprexa velotab 20 mg      kos  1
Zaldiar 20×37,5mg/325mg     kos  1
Xanax 30×1 mg tbl        kos  1
Xanax 30×0,5 mg tbl       kos  1
Xanax 30×0,25 mg tbl      kos  1
Xylocaine 10% pršilo 50 ml   kos  1
SKUPAJ z DDV


   1 kos = 1 škatlica
   1 komad = npr. 1 ampula

   Datum……………………….

                     ______________________
                        (Podpis in žig)




                                  11/11

								
To top