16 ?????? 2552 ? ??? ? ??? ? ??? 6 by Xna6TiQ

VIEWS: 9 PAGES: 60

									16 มกราคม 2552  1
ถินประสู ตพระเจ้ าเสื อ
 ่    ิ         แข่ งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสี ไฟ ศูนย์ รวมใจหลวงพ่ อเพชร     รสเด็ดส้ มท่ าข่ อย
      ข้ าวเจ้ าอร่ อยลือเลือง
                 ่   ตานานเมืองชาลวัน      2
              อ.สามง่ าม
                   จ.พิษณุโลก              N
                        กิ่ง อ.สากเหล็ก
                   อ.เมือง
   อ.วชิรบารมี

                               อ.วังทรายพูน

                                 อ.ตะพานหิน
อ.โพธิ์ประทับช้ าง
                                   อ.ทับคล้ อ
จ.กำแพงเพชร                            จ.เพชรบูรณ์
    กิ่ง อ.บึงนาราง             อ.โพทะเล  อ.บางมูลนาก     กิ่ง อ.ดงเจริญ

   4,531.013 ตารางกิโลเมตร          จ.นครสวรรค์            3
อำเภอ     12 อำเภอ
เทศบำลเมือง 3 แห่ ง
เทศบำลตำบล 15 แห่ ง
      86 ตำบล
     880 หม่ ูบ้ำน
รพ.ทั่วไป   1 แห่ ง
รพช.     8 แห่ ง
สอ./PCU 109 แห่ ง
            165,329 หลังคำเรือน
            ประชำกร 554,006 คน
                     4
5
6
1. ประชุมบุคลากร รพ.
 -ทบทวน Criteria แนว
  ทางการคัดกรอง ดูแลรักษา
- กาหนดระบบและหลักเกณฑ์ ในการ
  ส่ งต่ อผู้ป่วย มายัง รพ.แม่ ข่าย
- เตรียมทีมคัดกรองและทีมรักษา 24
  ชม.
- เตรียมห้ องแยกทุก รพ.         7
2. กาหนดระบบการส่ งตรวจยืนยัน PCR ทีศูนย์่
  วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พิษณุโลก โดย สสจ.
  รวบรวมส่ ง วันละ 1 รอบ (15.00 น.)
3. กระจาย PPE , Quick test , ยาทามิฟลู ซึ่งได้ รับ
  สนับสนุนจากกรม คร. / สคร.8 สารองไว้ ตาม รพ.
  ทุกแห่ ง ตามเกณฑ์
4. แจ้ งหน่ วยงานในการเฝ้ าระวังและติดตามอาการ
  ผู้ป่วยเข้ าข่ ายฯ ตามทีเ่ คยปฏิบัติ
                           8
   เกณฑ์ การคัดกรองผู้ป่วย โรคไข้ หวัดนก จ.พิจตร ปี 2549
                         ิ

               - ผู้ป่วยมาด้ วยอาการไข้ T > 38 + อาการ
   ผู้ป่วยเข้ าข่ าย
  สงสัยไข้ หวัดนก     URI + มีประวัติเสี่ ยง
               - แพทย์ Investigate เบืองต้ น
                           ้
                 - CXR
                 - CBC
  ทา Viral Study

             - Rapid ลบ และ
-Rapid Test                      OPD
             - ปอดปกติ
-ส่ ง PCR
-เจาะเลือด Clot     - Rapid บวก และ
             - ปอดปกติ/ปอดอักเสบ      IPD
Blood 5 cc.                            9
โรงพยาบาล       จานวนห้ องแยก
   ิ
รพ.พิจตร          3
รพ.วังทรายพูน        1
                    การเตรียม
รพ.โพธิ์ประทับช้ าง     1     ห้ องแยกโรค
รพร.ตะพานหิน        1     ไข้ หวัดนก
รพ.บางมูลนาก        1       ใน รพ.
รพ.โพทะเล          1       ตั้งแต่ ปี
รพ.สามง่าม         1       2547
รพ.ทับคล้อ         1
รพ.วชิรบารมี        1
     รวม        11           10
                 เกณฑ์ :
                 1. ห้องเต็ม
                 2. มี Sever Pneumonia
  รพ.ทับคล้ อ    โซน 2        รพ.โพทะเล

 รพร.ตะพานหิน              รพ.บางมูลนาก

          รพ.พิจิตร
             โซน 1
รพ.วังทรายพูน  รพ.สามง่ าม   รพ.โพธิ์ฯ   รพ.วชิรฯ
                             11
สถานการณ์ ในสั ตว์ ปีก ปี 2549
           1
              2             สาธารณสุ ขไม่ ได้ รับแจ้ งข่ าว


                              12
-มิ.ย.49 ระบาด
ที่ อ.วังทรายพูน
- แพร่ ระบาดสู่
อ.ตะพานหิน,
ทับคล้ อ , บาง
มูลนาก, สาก
เหล็ก, ดงเจริญ
          13
 สถานการณ์
 สั ตว์ ปีก จ.
  พิจิตร
 ข้ อมูลจาก
สนง.ปศุสัตว์ จ.
   พิจิตร
 (25 ก.ค.49)
      14
70
60
50
40                      2547
30                      2548
20
10
 0
   มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค  15
Case แรก วันที่ 16 มิ.ย.49
   ที่ รพ.โพธิ์ประทับช้ าง

Case 2 วันที่ 1 ก.ค.49 ที่ รพ.สามง่ าม
        **ลงข่ าว นสพ.
   ผู้บริหารระดับสู งให้ ความสนใจ **
                     16
   วันที่ 22 กรกฎาคม 49
กระทรวงเกษตรฯ แถลงข่ าวพบ
H5N1 ในไก่ พนเมืองที่ ต.
        ื้
เนินมะกอก อ.บางมูลนาก
               17
  เช้ าวันที่ 25 กรกฎาคม 49
 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
   แถลงข่ าวที่ รพ.พิจิตร
พบผ้ ูป่วยจาก อ.ทับคล้ อ จ.พิจิตร
    เสี ยชีวตด้ วย H5N1
        ิ
                18
 เป็ นผ้ ูป่วยเพศชาย อายุ 17 ปี มาด้ วย
อาการไข้ มีประวัติสัมผัสสั ตว์ ปีก เข้ าระบบ
คัดกรองที่ รพ.ทับคล้ อ 18 ก.ค.49
ผล Rapid Test : Neg.
CXR : ปกติ        OPD case
ผล PCR : Neg .        Exclude
                     19
  ต่ อมาผู้ป่วยยังมีไข้ เข้ ารับการรักษา
ที่ รพ.ทับคล้อ 20 ก.ค.49
  Dx: R/O DHF
22 ก.ค.49 รีเฟอร์ มา รพ.พิจิตร
    เนื่องจากผู้ป่วยไอมีเลือดปน
และเกล็ดเลือดต่า             20
  รพ.พิจิตร Dx: R/O DHF อาการ
ทั่วไปดี ไม่ หอบ
  วันที่ 23 ก.ค. 49 ผู้ป่วยช็อค และ
    ิ
เสี ยชีวตเวลา 20.00 น. ที่ตึกสามัญ
 CXR พบ Severe Pneumonia
  Rapid test : Neg .
24 ก.ค. 49 ส่ ง PCR : พบ H5N1      21
 สถานการณ์
 ผู้ป่วยเข้ าข่ าย
 เฝ้ าระวังฯ จ.
   พิจิตร
ข้ อมูลจาก สนง.
 สาธารณสุ ข จ.
   พิจิตร

(25 ก.ค.49)
     22
สถานการณ์
สั ตว์ ปีกและ
 ผู้ป่วยเข้ า
  ข่ ายฯ จ.
  พิจิตร
     23
       120
       100                      2547
        80                      2548
จานวน (ราย)
        60                      2549
        40                      2550
        20                      2551
        0
          มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

                   เดือน          24
500

400                      2547
300                      2548
                        2549
200
                        2550
100                      2551

 0
   มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค  25
              0
                10
                  20
                           30
                                      40
                                                50
                                                      60
                                                             70
         15/ 6/ 2006
         1/ 7/ 2006
         6/ 7/ 2006
                                                                             ผู ้ป่ วย passive

         7/ 7/ 2006
         8/ 7/ 2006                                                                     ื่
         9/ 7/ 2006


                                                               Count of ช อ
         10/ 7/ 2006
         11/ 7/ 2006
         12/ 7/ 2006
         13/ 7/ 2006
         14/ 7/ 2006
         15/ 7/ 2006
         16/ 7/ 2006
         17/ 7/ 2006
         18/ 7/ 2006
         19/ 7/ 2006
         20/ 7/ 2006
                                24 ก.ค.49
         21/ 7/ 2006
         22/ 7/ 2006
         23/ 7/ 2006
         24/ 7/ 2006
         25/ 7/ 2006
         26/ 7/ 2006
         27/ 7/ 2006
         28/ 7/ 2006
         29/ 7/ 2006
         30/ 7/ 2006
         31/ 7/ 2006
         1/ 8/ 2006
   ่ ิ
         2/ 8/ 2006
         3/ 8/ 2006
         4/ 8/ 2006
วัน ทีวนิจฉั ย
         5/ 8/ 2006
         6/ 8/ 2006
         7/ 8/ 2006
         8/ 8/ 2006
         9/ 8/ 2006
         10/ 8/ 2006
         11/ 8/ 2006
         12/ 8/ 2006
         13/ 8/ 2006
         14/ 8/ 2006
         15/ 8/ 2006
         16/ 8/ 2006
         17/ 8/ 2006
         18/ 8/ 2006
         19/ 8/ 2006
         20/ 8/ 2006
         21/ 8/ 2006
         22/ 8/ 2006
         23/ 8/ 2006
         24/ 8/ 2006
         25/ 8/ 2006
         26/ 8/ 2006
         28/ 8/ 2006
                                                                                       ผล Rapid Test ในผู้ป่วยคัดกรอง
         30/ 8/ 2006
         31/ 8/ 2006
         2/ 9/ 2006
                                                             Pos. A
                                                        Pos. B
         3/ 9/ 2006
         4/ 9/ 2006
         5/ 9/ 2006
                                                                       Negative
         22/ 9/ 2006
         24/ 9/ 2006
                          positive
                     negative
                                positiveB
                                              ผล rapid test
      26
                                      ไม่ ได ้ตรวจ
                                                                       ้ ่
              0
                10
                   20
                      30
                           40
                                 50
                                         60
                                               70
          15/6/2006
           1/7/2006
           6/7/2006
                                                                      ผูปวย pas s i ve
           7/7/2006
           8/7/2006
                                                        ่
           9/7/2006
                                                   Count of ชือ
          10/7/2006
          11/7/2006
          12/7/2006
          13/7/2006
          14/7/2006
          15/7/2006
          16/7/2006
          17/7/2006
          18/7/2006
                     24 ก.ค.49
          19/7/2006
          20/7/2006
          21/7/2006
          22/7/2006
          23/7/2006
          24/7/2006
          25/7/2006
          26/7/2006
          27/7/2006
          28/7/2006
          29/7/2006
          30/7/2006
          31/7/2006
           1/8/2006
   ่ ิ
           2/8/2006
           3/8/2006
           4/8/2006
วันทีวนิจฉัย
           5/8/2006
           6/8/2006
           7/8/2006
           8/8/2006
           9/8/2006
          10/8/2006
          11/8/2006
          12/8/2006
          13/8/2006
          14/8/2006
          15/8/2006
          16/8/2006
          17/8/2006
          18/8/2006
          19/8/2006
          20/8/2006
                              OPD
          21/8/2006
                                   ห้ องแยก
                                         ห้ องรวม
          22/8/2006
          23/8/2006
          24/8/2006
          25/8/2006
          26/8/2006
          28/8/2006
          30/8/2006
          31/8/2006
                                                 ผู้ป่วยคัดกรอง จาแนกรายวัน ตามประเภทผู้ป่วย
           2/9/2006
           3/9/2006
           4/9/2006
        27
           5/9/2006
          22/9/2006
          24/9/2006
                           A
                                                            ้่
      0
        5
          10
             15
                   20
                     25
                        30
15/6/2006
                                                           ผูปวย pas s ive
 1/7/2006
 6/7/2006
 7/7/2006                           ่
                          Count of ชือ
 8/7/2006
 9/7/2006
11/7/2006
12/7/2006
13/7/2006
14/7/2006
15/7/2006
16/7/2006
             24 ก.ค.49
17/7/2006
18/7/2006
19/7/2006
20/7/2006
21/7/2006
22/7/2006
23/7/2006
24/7/2006
25/7/2006
26/7/2006
27/7/2006
28/7/2006
29/7/2006
30/7/2006
31/7/2006
 1/8/2006
                                          yes
 2/8/2006
 3/8/2006
 4/8/2006
 5/8/2006
 6/8/2006
 7/8/2006
 8/8/2006
 9/8/2006
10/8/2006
11/8/2006
12/8/2006
13/8/2006
14/8/2006
15/8/2006
16/8/2006
17/8/2006
19/8/2006
20/8/2006
21/8/2006
22/8/2006
   28
23/8/2006
                                  จานวนผู้ป่วยคัดกรองที่ ADMIT ห้ องแยกโรค รายวัน
26/8/2006
 3/9/2006
29
       ปัญหา
               ่ ้
1.มีผู้มาเข้ ารับการคัดกรองเพิมขึน 4 เท่ า
2. มีการระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่
( Rapid test : Flu A +ve สูง)
   ผู้ป่วย Admit > ห้ องแยก
                     30
        ปัญหา
3. การเก็บตัวอย่ าง Viral study ไม่ ได้ คุณภาพ
ต้ องเก็บซ้า ไม่ สามารถย้ ายผู้ป่วยออกจาก
ห้ องแยกได้
4. ผลตรวจ PCR ออกช้ า เกิดปัญหาเตียงเต็ม
5. เกิดปัญหาระหว่ าง รพ. ในการ Refer ผู้ป่วย
                       31
     ่
1. การเพิมห้ องแยกโรค
         ่
 - ครั้งที่ 1 เพิมห้ องแยกที่ รพ.ทุกแห่ ง
 - ครั้งที่ 2 เปิ ดศูนย์ ดูแลผู้ป่วยไข้ หวัดนก 2 แห่ ง
  ( รพ.สามง่ าม และ รพ.วังทรายพูน )
2. จัดทีมพยาบาลจาก รพ. ต่ าง ๆ มาเข้ าเวรที่ ศูนย์ ฯ
  ไข้ หวัดนก
                             32
โรงพยาบาล       เริ่ มต้ น    ้
                  ครั งที่ 1    ้
                        ครั งที่ 2
   ิ
รพ.พิจตร         3      5      5
รพ.วังทรายพูน       1      2      6
รพ.โพธิ์ประทับช้ าง    1      1      2
รพร.ตะพานหิน       1      2      2
รพ.บางมูลนาก       1      3      3
รพ.โพทะเล         1      3      3
รพ.สามง่าม        1      2      8
รพ.ทับคล้อ        1      1      2
รพ.วชิรบารมี       1      1      2
     รวม      11      20      33
                               33
          ิ
3. ตั้งศูนย์ ปฏิบัตการไข้ หวัดนก 24 ชม.ที่ สสจ.พิจิตร
                    ่
4. กาหนดระบบรีเฟอร์ แบบรวมศูนย์ เพือรองรับกรณีห้อง
เต็ม บริ หำรเตียงโดย ศูนย์ ปฏิบัติกำรฯ สสจ.พิจิตร
5. จัดระบบการส่ ง PCR ที่รวดเร็ว วันละ 2 รอบ เพือ  ่
ลดเวลา Admit                  [09.00
      ิ
น. (ศูนย์ วทย์ นว.) , 15.00 น. (ศูนย์วทย์ พล.)]
                   ิ
                            34
35
  ปัญหา       การแก้ ไข
         - เบิกสิ่ งสนับสนุน
6. วัสดุ PPE      ่
         เพิมเติม : ยาทามิฟลู
 /เวชภัณฑ์ ไม่  ควิกเทสต์ PPE
 เพียงพอ     - จัดหางบประมาณ
         เพิมเติม  OT ,
             ่
 ในขณะระบาด    สิ่ งสนับสนุน
                   36
       ปัญหา
7. จานวนผู้ป่วยมาก และการ key ข้ อมูลผู้ป่วย
ตามแบบรายงาน AI.1 ซ้าซ้ อน
  - key บน Net ให้ สานักระบาด
  - Key ฐานข้ อมูลของจังหวัด เนื่องจาก
                  ่
ข้ อมูลจาก net ไม่ ครอบคลุมข้ อมูลทีต้องการใช้
8. การประชาสั มพันธ์ และการให้ ข่าว     37
**บูรณำกำรทุกฝ่ ำยใน สสจ.
 - ข้ อมูลไข้ หวัดนก  ทุกฝ่ ายส่ ง จนท.ช่ วย Key
  และ Key ให้ สานักระบาดทางเดียว
 - จัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุน  ฝ่ าย คบส.
 - จัดรถส่ ง Lab ศูนย์ ฯ นว.&พล
  บริหาร
                           38
    ปัญหา             แก้ ไข
       ้
9. ผู้ป่วยในพืนทีเ่ สี่ ยง - กาหนดทีม SRRT
 เข้ ารับการคัดกรองช้ า อาเภอ/ตาบล จัดระบบ
                ติดตามสถานการณ์ ใน
10. ปศุสัตว์ จงหวัดไม่ แจ้ ง
       ั        สั ตว์ ปีก และเฝ้ าระวัง
 ผล H5N1 ในสั ตว์ ปีก              ้
                ประชากรในพืนที่เสี่ ยง
 อย่ างเป็ นทางการ      อย่ างเข้ มแข็ง
                           39
  Critical Success Factor ในภาวะวิกฤติ
1. ต้ องมี Chief Commander ที่มีอานาจในการ
  ตัดสิ นใจ/สั่ งการในหน่ วยงาน สธ.  นพ.สสจ.
                    ิ
2. ศูนย์ ข้อมูลไข้ หวัดนกจังหวัด ปฏิบัตงาน 24 ชั่วโมง
3. ส่ งตรวจ PCR วันละ 2 รอบ
     ่
4. ฝ่ ายอืน ๆ ใน สสจ.มีส่วนร่ วม (บริหาร , คบส.,
  พัฒน์ )                    40
สรุปจานวนผ้ ูป่วยไข้ หวัดนก จ.พิจิตร
 -ปี 2547 ไม่ พบผู้ป่วย
 -ปี 2548 ไม่ พบผู้ป่วย
 -ปี 2549 ป่ วย 1 ราย ตาย 1 ราย
 - ปี 2550 ไม่ พบผู้ป่วย
 - ปี 2551 ไม่ พบผู้ป่วย        41
42
1. มี War room ไข้ หวัดนก ระดับจังหวัด
  โดยมี รอง ผวจ. เป็ นประธาน
2. การประสานข้ อมูลระหว่ างปศุสัตว์ และ
  สาธารณสุ ข รวดเร็ว ทาให้ เฝ้ าระวังและ
         ั
  ควบคุมโรคได้ ทนเหตุการณ์
                    43
3. ระบบการเฝ้ าระวังเชิงรุกในชุมชน
                ้
 สอ./PCU ค้นหาผู้สัมผัสในพืนทีเ่ สี่ ยง(Direct contact )
  ทันที ติดสติกเกอร์ และเฝ้ าระวังเป็ นเวลา 21 วัน
  เมื่อได้ รับรายงานครัวเรือนมีสัตว์ ปีกตาย
                           44
4. มีการเตรียมพร้ อมในทุกระดับ ปี ละ 1 ครั้ง
(จังหวัด – อาเภอ - ตาบล – หมู่บ้าน)
 - Table Top Exercise
  - ซ้ อม Drill ระดับจังหวัด / ศูนย์ ไข้ หวัดนกตาบล
   อาเภอละ 1 ตาบล


                         45
สถานบริการสาธารณสุ ข เตรียมพร้ อมรับสถานการณ์
  ไข้ หวัดนกอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
- โรงพยาบาลซ้ อมแผนรับผู้ป่วยคัดกรอง ฯ
- CUP ร่ วมกับปศุสัตว์ ซ้ อมแผน ศูนย์ ไข้ หวัดนกระดับ
 หมู่บ้าน-ตาบล - อาเภอ
                          46
       ระดับจังหวัด

 แนวคิด  เตรียมความพร้ อมของสถาน
บริการ ในการรับสถานการณ์ ไข้ หวัดนก /
ไข้ หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ การส่ งต่ อจาก รพช.
ไปยัง รพท.
                       47
    ผลการดาเนินงาน ปี 2551

ซ้ อม Drill ระบบการจัดการในสถานบริการ
 กรณีมีผู้ป่วยไข้ หวัดนกระบาด ใน 1 หมู่บ้าน
ระบบรีเฟอร์ ผู้ป่วยจาก
 ระดับ สอ.  รพช. รพท.
                       48
       ม.6 ต.เนินปอ อ.สามง่ าม
รพ.สามง่ าม   สอ.เนินปอ อ.สามง่ าม  49
รพ.พิจิตร

      50
5. สร้ างห้ องแยกโรคติดเชื้อ
  ทางเดินหายใจครบทุก รพ.
  (Modified Negative
  Pressure)

                51
โรงพยาบาล        ้
           ทังหมด  Negative Pressure ไม่ ใช่ N.P แหล่ ง งปม.
รพ.พิจิตร       6        6       0      UC
รพ.วังทรายพูน     2        1       1     ฉุกเฉิน
รพ.โพธิ์ประทับช้ าง  1        1       0     ฉุกเฉิน
รพร.ตะพานหิน      2        1       1      UC
รพ.บางมูลนาก      3        1       2     กลาง
รพ.โพทะเล       3        1       2     กลาง
รพ.สามง่ าม      1        1       0     กลาง
รพ.ทับคล้ อ      1        1       0     ฉุกเฉิน
รพ.วชิ รบารมี     1        1       0     กลาง
            20       14       6
                                  52
    รวม
53
54
55
56
57
58
59
สวัสดี

     60

								
To top