sawo 2012 program 16 04 12 by Ob6Nhe9

VIEWS: 4 PAGES: 9

									Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
Program wydarzeń

Wtorek, 24 kwietnia
Godzina   Wydarzenie                Miejsce
10.00-14.30 Konferencja "Kultura bezpieczeństwa pracy Hol Wschodni, II
       a prewencja wypadkowa"          piętro, Sala
                           Niebieska
       Tematyka:

          Kultura bezpieczeństwa, pracodawca,
          pracownik.
          Wypadki przy pracy a prewencja
          wypadkowa.
          Dobre praktyki BHP w zakładzie pracy.

      Program szczegółowy:

      10.00 - Powitanie uczestników
      - Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego
      Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

      10.10 Rola Państwa w kształtowaniu
      bezpieczeństwa pracy w Polsce.
      - Jan Rulewski, senator RP

      10.25 - Pracodawca a kultura bezpieczeństwa w
      zakładzie pracy.
      - Zbigniew Żurek, Business Centre Club

      10.40 - Partnerzy społeczni a bezpieczne
      miejsce pracy.
      - Zbigniew Janowski, ZZ Budowlani

      11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

      11.15 - XX lat firmy ROBOD S.A.

      11.30 - Środki ochrony indywidualnej a kultura
      pracy.
      - Andrzej Wieder, ROBOD S.A.

      11.45 - Rola Państwowej Inspekcji Pracy w
      prewencji wypadkowej.


                                     1/9
      - Henryk Batarowski

      12.05 - Ocena ryzyka zawodowego a prewencja
      wypadkowa.
      - Adam Słomka

      12.25 - Rola systemu bezpieczeństwa w
      kształtowaniu kultury pracy.
      - Wojciech Michalec, TÜV Rheinland Polska Sp.
      z o.o.

      12.45 - 13.00 - Przerwa kawowa

      13.00 - Rola Społecznej Inspekcji Pracy w
      zakładzie pracy.
      - Maciej Ratajczak, Społeczny Inspektor Pracy

      13.15 - Dobre praktyki BHP.
      - Jerzy Szymański, Volkswagen Poznań Sp. z o.
      o.

      13.30 - Dobre praktyki BHP.
      - Krzysztof Węgierek, WSK Rzeszów

      13.45 - Dobre praktyki BHP.
      - Urszula Gawrysiak, BUDIMEX S.A.

      14.00 - Dyskusja

      14.15 - Podsumowanie i zakończenie
      konferencji. - Marek Nościusz,
      Prezes OSPSBHP

      Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie
      Pracowników Służby BHP
      Współorganizatorzy: Państwowa Inspekcja
      Pracy, ROBOD S.A., TÜV RHEINLAND
      POLSKA SP. Z O.O
11.00    Uroczyste otwarcie targów SAWO połączone    Paw. 11 (Iglica)
      z galą wręczenia nagród Grand Prix i Złoty
      Medal SAWO
12.00-14.00 Konferencja „Ocena ryzyka zawodowego      Hol Wschodni, II
      w zakresie czynników psychospołecznych     piętro, Sala
      a wypadki przy pracy.”             Zielona

      Program

          Przeciążenie psychiczne i stres w
          miejscu pracy, a wypadki i zdarzenia
          potencjalnie wypadkowe.
          Doświadczenia programu
          prewencyjnego Państwowej Inspekcji


                                        2/9
          Pracy
          - Michał Galbarczyk, Państwowa
          Inspekcja Pracy, OIP Katowice
          Zarządzanie ryzykiem zawodowym w
          zakresie czynników
          psychospołecznych. Prewencja
          negatywnych skutków stresu w
          miejscu pracy w świetle badań
          naukowych - dr hab. n. hum., prof.
          CIOP-PIB Maria Widerszal-Bazyl,
          Centralny Instytut Ochrony Pracy
          - Państwowy Instytut Badawczy
          Zarządzanie ryzykiem
          psychospołecznym – doświadczenia i
          postępy
          - Ms Jeanette Falk-Berglind, Szwedzki
          Urząd ds. Środowiska Pracy
          Działanie prewencyjne inspekcji
          pracy na rzecz ograniczania
          wypadków i chorób zawodowych
          związanych z zagrożeniami
          psychospołecznymi.
          Psychospołeczne zagrożenia w pracy
          - kontrola psychospołecznych
          aspektów środowiska w pracy
          w Danii - Kristina Møller i Anette Skov,
          Duński Urząd ds. Środowiska Pracy
          Psychospołeczne czynniki i wypadki
          przy pracy z punktu widzenia
          holenderskiej inspekcji pracy - Jos
          Vervoort, holenderska Inspekcja Spraw
          Socjalnych i Zatrudnienia
          Zarządzanie stresem – case study –
          przykład praktycznego ograniczenia
          wypadków przy pracy i innych
          zdarzeń niepożądanych w wyniku
          wdrożenia programów prewencji
          zagrożeń psychospołecznych - Teresa
          Różycka, specjalista ds. BHP, Miejskie
          Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z
          o.o. w Toruniu

      Seminarium w językach polskim i angielskim

      Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
      Patronat medialny: "Praca i Zdrowie"
13.00-14.30 Pokaz najnowocześniejszych rozwiązań w       Sektor 03 (przy
      pożarnictwie i ratownictwie            paw. 4)

      Organizator: Fire-Max sp. z o.o.
14.00-16.00 Konferencja „Skuteczne techniki oceny       Paw. 6, sala
                                konferencyjna                                         3/9
ryzyka”

Program:
Postrzeganie zagrożeń [warsztaty] - Justyna
Kostka, Kirschstein&Partner
- W jaki sposób my sami postrzegamy ryzyko?
- Czy tak samo postrzegają je pracownicy?
- Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo w pracy?

Skutki lekceważenia zasad dotyczących
używania ochron indywidualnych -
Włodzimierz Piłaciński, Secura B.C.
- Dlaczego pracownicy nie używają ochron
indywidualnych?
- Jak bardzo może na tym ucierpieć ich zdrowie?

Ocena ryzyka zawodowego - Paweł
Szczepański, QES Consulting
- Kto powinien przeprowadzić ocenę ryzyka?
- Jak skutecznie przeprowadzić ocenę ryzyka
zawodowego?
- Jakie warunki muszą zostać spełnione?
- Czy oceny ryzyka można dokonać bez
współpracy z pracownikami?

Ocena ryzyka dla zadań/prac - Paweł
Szczepański, QES Consulting
- Jak dokonać oceny ryzyka dla poszczególnych
zadań/prac
- Czym taka ocena różni się od oceny ryzyka
zawodowego?

Ocena ryzyka w ostatniej chwili przed
rozpoczęciem pracy - Paweł Szczepański, QES
Consulting
- Czy pracownik może sam dokonać oceny
ryzyka?
- Czy ocena ryzyka w ostatniej chwili może być
skuteczna?
- Przykłady dobrych praktyk i praktycznych
rozwiązań

Organizator: portal „Kultura
Bezpieczeństwa” i QES Consulting
                         4/9
Środa, 25 kwietnia
       Wydarzenie                    Miejsce
10.00-12.00 Bezpieczna praca na wysokości           Paw. 6, sala
                                konferencyjna
       Program szczegółowy

       9.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników

       10.00 - 10.20 - Podtawy prawne, statystyki,
       przykłady i przyczyny wypadków, profilaktyka
       - Włodzimierz Wiśniewski, OIP Olsztyn

       10:20 - 10.40 - Prawidłowe użytkowanie sprzętu
       chroniącego przed upadkiem z wysokości
       - Jacek Sosnowski, PROTEKT

       10.40 - 11.00 - Wykorzystanie siatek
       asekuracyjnych w budownictwie – przykłady
       obiektów realizowanych na EURO 2012
       - Tomasz Mucha, TOTEM Safety

       11.00 - 11.20 - Bezpieczeństwo pracy na
       wysokości – stałe systemy asekuracyjne
       - Benjamin Kuciński, TOTEM Safety

       11.20 - 11.40 - Nadzór ratowniczy przy
       wykorzystaniu technik dostępu linowego w pracy
       na wysokości
       - Dominik Szmajda, Organizacja Techników
       Dostępu Linowego

       11.40 - 12.00 - Przerwa, przejście na miejsce  Paw. 6A, przy
       pokazu                      stoisku 49

       12.00 - 13.00 - Pokaz poziomego transportu
       poszkodowanego zorganizowany przez
       Organizację Techników Dostępu Linowego

       Organizator: Redakcja czasopisma
       PROMOTOR BHP

      Zgłoszenia:
      Email: promotor@elamed.pl
      Tel.: 32 788 51 46
11.00-15.00 Konferencja modułowa                Paw. 5, sala
                                WTC
11.00-13.00  „Partnerstwo dla prewencji”

       Program:

           Europejska kampania informacyjna pn.
           Partnerstwo dla prewencji - Wiktor M.


                                        5/9
           Zawieska, Dyrektor Krajowego Punktu
           Centralnego Europejskiej Agencji
           Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
           Wręczenie statuetki AKTYWNY
           DZIENNIKARZ Pani Elżbiecie
           Łukowskiej
           Rola kadry zarządzającej w
           kształtowaniu bezpieczeństwa pracy -
           Zofia Pawłowska, CIOP-PIB.
           Partycypacja pracowników w
           zarządzaniu bezpieczeństwem pracy -
           Małgorzata Pęciłło-Pacek, CIOP-PIB.
           Kształtowanie komunikacji pomiędzy
           pracownikami i kadrą zarządzającą w
           świetle społecznej odpowiedzialności
           biznesu - Mirella Panek-Owsiańska,
           Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
           Alfred Brzozowski, CIOP-PIB.

13.00-15.00  „Bezpieczne magazynowanie i transport
       chemikaliów”

       Program:

           Zagrożenia poważną awarią
           przemysłową w magazynach
           niebezpiecznych towarów chemicznych -
           Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek,
           CIOP-PIB.
           Wzorcowe praktyki magazynowe i krótki
           kurs architektury magazynowej - Marek
           Różycki, Sieć Ekspertów ds. BHP
           certyfikowanych przez CIOP-PIB.
           Działania prewencyjne w przemyśle
           petrochemicznym na przykładzie PKN
           Orlen - Jan Płaza, PKN ORLEN, Forum
           Liderów Bezpiecznej Pracy .
           ADR - europejskie przepisy o
           bezpieczeństwie w przewozie drogowym
           towarów niebezpiecznych w teorii
           oraz w praktyce firmy DB Schenker -
           Tadeusz Leszczyński, DB Schenker,
           Forum Liderów Bezpiecznej Pracy .
           Zasady stosowania środków ochrony
           indywidualnej w magazynach
           chemikaliów użytkowych - Katarzyna
           Majchrzycka, Krzysztof Makowski,
           CIOP-PIB.

       Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy
       – Państwowy Instytut Badawczy
                               6/9
11.00-13.00 Warsztaty „Zarządzanie ryzykiem w zakresie Paw. 14 B,
      czynników psychospołecznych w pracy”     sale 3.1, 3.2, 3.B,
                             3.C
      Celem warsztatów jest zaprezentowanie
      praktycznych sposobów wykorzystania
      dostępnych narzędzi do identyfikacji i
      szacowania zagrożeń psychospołecznych w
      środowisku pracy w celu zarządzania tym
      obszarem ryzyka
      w przedsiębiorstwie. Warsztaty służyć będą
      również ukazaniu relacji pomiędzy działaniami
      profilaktycznymi w przedsiębiorstwie, które
      wynikają z właściwie przeprowadzonej oceny
      ryzyka zawodowego a ograniczaniem zdarzeń
      niepożądanych, w tym zdarzeń potencjalnie
      wypadkowych i wypadków przy pracy, a w
      dłuższej perspektywie chorób zawodowych.
      Warsztaty prowadzone będą przez psychologów
      – pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

      Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
12.00-15.00 Konferencja „To człowiek powoduje        Paw. 6, sala
      wypadki”                    konferencyjna

       Zmiana zachowań pracownika i kierownika -
       Justyna Kostka, Kirschstein&Partner

           Wywieranie wpływu: perswazja czy
           system kar i nagród?
           Jak przekonać pracowników (i
           kierowników) do pożądanych
           zachowań?

       Spraw, żeby pracownik chciał pracować
       bezpiecznie - Adam Jabłoński, Filter Service

           Jak przekonać pracowników do
           używania ochron indywidualnych?
           Racjonalne zarządzanie kosztami
           ochron indywidualnych.

       Paweł Rolewski, DuPont Sustainable
       Solutions System Safe Start / Stop

           Obserwacja zachowań.
           Pozytywna komunikacja i motywacja
           pracowników.

       Marcin Gołębiewski, Geofizyka Toruń

           Bezpieczny lider poszukiwań gazu
           łupkowego.                                        7/9
           Podejście firmy Geofizyka Toruń do
           kwestii bezpieczeństwa pracy.
           Dobre praktyki - studium przypadku.

       Efektywne zarządzanie Środkami Ochrony
       Indywidualnej - Ryszard Szefler, Robod S.A

           W jaki sposób zoptymalizować koszty
           ponoszone na bezpieczeństwo pracy?
           Czy są możliwe alternatywne
           rozwiązania, gwarantujące wysoką
           ochronę pracowników?

       Zdarzenia potencjalnie wypadkowe - Paweł
       Szczepański, QES Consulting

           Doskonałe narzędzie czy pożeracz
           czasu?
           Przyczyny sukcesów i porażek?

       Zdarzenia potencjalnie wypadkowe okiem
       zarządu - Jacek Bandurski, Rhodia Polyamide
       Polska

           W jaki sposób zarząd postrzega
           programy podnoszące bezpieczeństwo
           pracy?
           Czy bezpieczeństwo można przełożyć
           na zyski finansowe?
           W jaki sposób zaangażować
           kierownictwo firmy?

      Organizator: portal KulturaBezpieczeństwa.pl i
      QES Consulting
12.00-15.00 Konferencja „20 lat Państwowej Straży Pożarnej Hol Wschodni, II
      –postęp w technice pożarniczej”        piętro, Sala
                              Zielona
      Tematyka

       Stan wyposażenia PSP w sprzęt u zarania jej
       powstania i nałożenia nowych zadań
       ratowniczych (początek lat 90-tych XX w).
       – st. bryg. w st. spocz. Marek Płotica – były
       Dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP;

       Zmiany w wyposażeniu strażaków w ochrony
       osobiste.
       – st. bryg. Robert Czarnecki – Centrum
       Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
       – PIB Józefów k/Otwocka;

       Ewolucja systemu certyfikacji sprzętu i urządzeń                                       8/9
       w ochronie przeciwpożarowej na przestrzeni
       ostatnich 20 lat.
       – mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski –
       Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego
       Ochrony Przeciwpożarowej –PIB Józefów
       k/Otwocka;

       Współczesne konstrukcje samochodów
       pożarniczych eksploatowane w Państwowej
       Straży Pożarnej.
       – st. bryg. Paweł Frątczak – Rzecznik Prasowy
       Komendanta Głównego PSP;

       Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla
       pojazdów uprzywilejowanych
       – Paweł Górski – Centralny Instytut Ochrony
       Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w
       Warszawie;

       Wystąpienia firm.

       Konferencja adresowana jest m.in. do strażaków
       PSP, OSP i ZSP, przedstawicieli administracji
       rządowej i samorządowej.

       Warunki uczestnictwa:

       Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Wymagana
       jest rejestracja on-line na stronie
       http://www.psp.wlkp.pl/sawo/

       UWAGA: Rejestracja nie zapewnia wejścia na
       targi SAWO.

       Dodatkowych informacji udzielają:
       Andrzej Król 513 096 949
       Tomasz Wiśniewski 601 939 974
       Tel./fax 61 82 15 291

       Organizatorzy: Komenda Główna Państwowej
       Straży Pożarnej,
       Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
       Pożarnej w Poznaniu,
       Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia
       Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Stan na dzień: 16.04.2012
                               9/9

								
To top