Docstoc

VanLuong.Blogspot.Com_V7311

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_V7311 Powered By Docstoc
					    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                Lêi më ®Çu

   NghÖ An tõ l©u ®· ®-îc biÕt ®Õn vµ næi tiÕng lµ
mét vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¾c nghiÖt nh-ng còng
lµ mét vïng quª xinh ®Ñp víi non xanh n-íc biÕc, víi
nh÷ng c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®éc ®¸o vµ c©u ca tiÕng hß
quyÕn rò. Tr¶i qua biÕt bao biÕn ®éng th¨ng trÇm,
nh©n d©n NghÖ An ®· cïng nh©n d©n c¶ n-íc, viÕt nªn
nh÷ng trang sö vÎ vang trong qu¸ tr×nh dùng n-íc vµ
gi÷ n-íc cña d©n téc, cña quª h-¬ng. Víi truyÒn thèng
cÇn cï, s¸ng t¹o trong lao ®éng; anh hïng, bÊt khuÊt
trong chiÕn ®Êu, nh÷ng thÕ hÖ ng-êi NghÖ An hoµn toµn
cã quyÒn tù hµo vÒ m¶nh ®Êt giµu truyÒn thèng ®Êu
tranh yªu n-íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng bÊt khuÊt cña
quª h-¬ng m×nh.

   NghÖ An cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ du lÞch c¶ tù
nhiªn vµ nh©n v¨n. Tµi nguyªn du lÞch rÊt phong phó
vµ ®a d¹ng, diÖn tÝch 16. 470 km2 h¬n 12.000 km2 rõng
nói t¹o ra nh÷ng th¶m thùc vËt víi nhiÒu khu rõng
nguyªn sinh ®¸p øng nhu cÇu du lÞch sinh th¸i, nghØ
d-ìng, leo nói vµ nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch kh¸c. §Æc
biÖt lµ v-ên quèc gia Pï M¸t, khu b¶o tån rõng nguyªn
sinh Pï Ho¹t lµ nh÷ng kho tµng b¶o tån ®a d¹ng sinh
häc rÊt hÊp dÉn du kh¸ch du lÞch trong n-íc vµ quèc
tÕ.

   Bê biÓn NghÖ An dµi 82 km, cã nhiÒu b·i t¾m ®Ñp,
®Æc biÖt lµ b·i t¾m Cöa Lß sãng hiÒn, nÒn ph¼ng, c¸t
mÞn, n-íc trong, c¶nh quan vµ m«i tr-êng hÊp dÉn.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  NghÖ An cã trªn 1 ngµn di tÝch lÞch sö v¨n ho¸,
trong ®ã cã 131 di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®-îc Nhµ n-íc
xÕp h¹ng di tÝch lÞch sö quèc gia. §Æc biÖt, m¶nh ®Êt
®Þa linh, nh©n kiÖt, khÝ thiªng s«ng nói, cïng truyÒn
thèng lÞch sö v¨n ho¸ mu«n ®êi ®· kÕt tinh trong mét
ng-êi con kiÖt xuÊt cña quª h-¬ng- Chñ tÞch Hå ChÝ
Minh, ng-êi anh hïng gi¶i phãng d©n téc, danh nh©n
v¨n ho¸ thÕ giíi.

  VÞ trÝ ®Þa lý cña NghÖ An kh¸ thuËn lîi, víi hÖ
thèng  giao   th«ng   ®-êng    bé,   ®-êng   s¾t,   ®-êng   hµng
kh«ng, ®-êng thuû t-¬ng ®èi ph¸t triÓn. Nguån tµi
nguyªn thiªn nhiªn cña NghÖ An còng kh¸ dåi dµo víi
rõng, nói, biÓn vµ h¶i ®¶o, víi tiÒm n¨ng dÇu khÝ ë
thÒm lôc ®Þa… Nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn cho phÐp NghÖ An
ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ tæng hîp ®a ngµnh, trong
®ã du lÞch ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã vai
trß ®Æc biÖt quan träng.

  Phã Thñ t­íng Vò Khoan ®· nãi: “…Trªn                 ®Êt n­íc
ta, kh«ng Ýt vïng miÒn ®-îc coi lµ ®Þa linh nh©n
kiÖt, song xø NghÖ lµ mét trong nh÷ng ®Þa linh hµng
®Çu. Bªn c¹nh nh÷ng di tÝch v« gi¸ vÒ B¸c Hå, ë NghÖ
An cßn kh«ng Ýt nh÷ng di tÝch lÞch sö kh¸c v× n¬i ®©y
thêi nµo còng cã danh nh©n, vïng nµo còng cã anh
hïng. Víi thÕ m¹nh næi tréi Êy, NghÖ An ph¶i trë
thµnh ®iÓm ®Õn vÒ du lÞch lÞch sö vµo lo¹i ®Ö nhÊt
giang s¬n…”

  Víi tiÒm n¨ng vÒ du lÞch, NghÖ An ®· trë thµnh
mét trong nh÷ng ®iÓm du lÞch hÊp dÉn cña du kh¸ch.
MÆc dï ®· cã b-íc ph¸t triÓn, song tèc ®é t¨ng tr-ëng

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cña ngµnh du lÞch NghÖ An vÉn ch-a thùc sù t-¬ng xøng
víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ s½n cã. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm
thÕ nµo ®Ó du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn
v÷ng?

  Víi lý do ®ã, trong ®ît thùc tËp t¹i Së KÕ ho¹ch
vµ §Çu t- tØnh NghÖ An em ®· chän ®Ò tµi “KÕ ho¹ch
ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010” nh»m
xem xÐt t×nh h×nh thùc tiÔn vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p
thùc hiÖn ®Ó ®-a ngµnh du lÞch NghÖ An trë thµnh mét
ngµnh kinh tÕ mòi nhän.

  Em xin tr×nh bµy c¬ cÊu chuyªn ®Ò nh- sau:

  Ch-¬ng I: Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch

  Ch-¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2001-2005.

  Ch-¬ng III: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
thêi kú 2006-2010.

  Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi GS-TS Vò
ThÞ Ngäc Phïng, cïng c¸c c¸n bé trong phßng C«ng
nghiÖp & DÞch vô Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- tØnh NghÖ An
®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                  Ch-¬ng I
 Néi dung kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn du lÞch

    I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ ®Æc tr-ng cña du lÞch

    1. Kh¸i niÖm
    Trong ®µ ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ mäi mÆt cña x·
héi, nhu cÇu cña con ng-êi còng theo ®ã mµ ph¸t triÓn
kh«ng ngõng, trong ®ã cã nhu cÇu vÒ du lÞch. MÊy n¨m
gÇn ®©y ®· bïng næ dßng du lÞch tõ T©y sang §«ng, tõ
§«ng sang T©y, tõ B¾c xuèng Nam vµ ng-îc l¹i. Bëi lÏ
nhu cÇu cña con ng-êi ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó
kh«ng chØ dõng l¹i ë nhu cÇu ¨n ë, ®i l¹i tham quan
b×nh th-êng, mµ du lÞch ngµy cµng chuyªn s©u, ph©n
nhá. V× thÕ, Du lÞch lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch
quan cña cuéc sèng con ng-êi. XuÊt ph¸t tõ sù mong
muèn t×m hiÓu nh÷ng c¸i kh¸c l¹ ë bªn ngoµi n¬i m×nh
sinh sèng, ®Ó c¶m nhËn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®éc ®¸o
nh- c¸c di tÝch lÞch sö, lÔ héi, phong tôc tËp qu¸n,
c¸c danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng, hay ®¬n gi¶n lµ ®Ó
®-îc  nghØ   ng¬i,   d-ìng    bÖnh,    ch¬i   thÓ   thao,   th¨m
viÕng…
    §Õn nay, trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu häc gi¶ ®-a
ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau, bëi ®i tõ nh÷ng gãc ®é
tiÕp cËn du lÞch kh¸c nhau:
    - Theo Gi¸o s-- TiÕn sü HUNSIKUR vµ KRAF:
    “Du lÞch lµ tËp hîp c¸c mèi quan hÖ vµ c¸c hiÖn
t-îng ph¸t sinh trong c¸c cuéc hµnh tr×nh vµ l-u tró
cña nh÷ng ng-êi ngoµi ®Þa ph-¬ng, nÕu viÖc l-u tró ®ã
kh«ng ph¶i c- tró th-êng xuyªn vµ kh«ng dÝnh d¸ng ®Õn
ho¹t ®éng kü thuËt, kinh tÕ vµ tæ chøc liªn quan ®Õn
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


c¸c cuéc hµnh tr×nh cña con ng-êi vµ viÖc l-u tró cña
hä ngoµi n¬i ë th-êng xuyªn víi môc ®Ých kh¸c nhau,
lo¹i trõ môc ®Ých ngµnh nghÒ, kiÕm lêi hoÆc ®Õn th¨m
cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn”.
   - Theo MC INTOSH:
   “Du lÞch lµ tæng thÓ c¸c hiÖn t­îng mèi quan hÖ
n¶y sinh tõ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a du kh¸ch, nhµ cung
øng, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng vµ céng ®ång chñ nhµ
trong qu¸ tr×nh thu hót vµ ®ãn tiÕp du kh¸ch”.
   - Theo I.I. PIR¤GIONIC,1985:
   “ Du lÞch lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña d©n c­ trong
thêi gian rçi liªn quan víi sù di chuyÓn vµ l-u l¹i
t¹m thêi bªn ngoµi n¬i c- tró th-êng xuyªn nh»m nghØ
ng¬i, ch÷a bÖnh, ph¸t triÓn thÓ chÊt vµ tinh thÇn,
n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc – v¨n ho¸ hoÆc thÓ thao
kÌm theo viÖc tiªu thô nh÷ng gi¸ trÞ vÒ tù nhiªn,
kinh tÕ vµ v¨n ho¸”.
   - Theo §iÒu 1 Ch-¬ng I Ph¸p lÖnh sè 45-CP ngµy
22/6/1993:
   Nhµ n­íc ViÖt Nam x¸c ®Þnh “Du lÞch lµ mét ngµnh
kinh tÕ tæng hîp quan träng, mang néi dung v¨n ho¸
s©u s¾c, cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸
cao; ph¸t triÓn du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu tham
quan, gi¶i trÝ, nghØ d-ìng cña nh©n d©n vµ kh¸ch du
lÞch quèc tÕ, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, t¹o viÖc lµm
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc”.
   NÕu xuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng du lÞch, b¶n chÊt c¬
b¶n cña du lÞch th×: “Du lÞch lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
cña con ng-êi rêi khái quª h-¬ng ®Õn mét n¬i kh¸c víi
môc ®Ých chñ yÕu lµ ®-îc c¶m nhËn nh÷ng gi¸ trÞ vËt

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chÊt vµ tinh thÇn ®Æc s¾c, ®éc ®¸o kh¸c l¹ víi quª
h-¬ng, kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®-îc tÝnh b»ng
®ång tiÒn”.

  2. B¶n chÊt cña du lÞch
  §Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña du lÞch, ta xem xÐt du
lÞch tõ nh÷ng gãc ®é sau ®©y:
  2.1. Tõ gãc ®é nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch
   HÇu hÕt kh¸ch du lÞch dïng thêi gian rçi tiÕn
hµnh mét chuyÕn du ngo¹n th-ëng thøc danh lam th¾ng
c¶nh, vÎ ®Ñp cña nh÷ng di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, lÔ
héi, phong tôc tËp qu¸n, thiªn nhiªn xanh… HoÆc qua
®ã g¾n liÒn víi d-ìng nghØ, ch÷a bÖnh, ho¹t ®éng thÓ
thao… Nh­ng kh«ng ph¶i v× môc ®Ých sinh lîi
   Nãi ®Õn du ngo¹n lµ nãi ®Õn thiªn nhiªn nh- b·i
biÓn, vÞnh biÓn, ®¶o biÓn, rõng nói, s«ng ngßi, cao
nguyªn, hang ®éng, thiªn nhiªn xanh… vµ c¸c “danh
th¾ng” nh©n t¹o nh­ di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸,
®Òn, ®×nh, chïa, nhµ thê, phè cæ, di tÝch kh¶o cæ,
dÊu tÝch nh÷ng trËn ®¸nh næi tiÕng, khu l-u niÖm c¸c
danh nh©n, lµng cæ, lµng nghÒ truyÒn thèng, phong tôc
tËp qu¸n, lÔ héi… Nãi tãm l¹i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu
cña kh¸ch du lÞch th× b¶n chÊt cña du lÞch lµ du
ngo¹n ®Ó ®-îc h-ëng nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh
thÇn mang tÝnh v¨n ho¸ cao, kh¸c l¹ víi quª h-¬ng hä,
kÓ c¶ viÖc kÕt hîp ®Ó d-ìng bÖnh, ch¬i thÓ thao, th¨m
viÕng…
  2.2. Tõ gãc ®é s¶n phÈm du lÞch
   S¶n phÈm ®Æc tr-ng cña du lÞch ®Ó b¸n cho kh¸ch
lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch. Ch-¬ng tr×nh du lÞch cã


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


néi dung chñ yÕu lµ sù liªn kÕt nh÷ng di tÝch lÞch
sö, di tÝch v¨n ho¸ vµ c¶nh quan thiªn nhiªn næi
tiÕng cïng víi nh÷ng dÞch vô t-¬ng øng phôc vô kh¸ch
du lÞch nh- phßng ngñ, thùc ®¬n, ph-¬ng tiÖn vËn
chuyÓn… Nh©n vËt trung t©m ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh
du lÞch lµ c¸c h-íng dÉn viªn du lÞch. KiÕn thøc ®Çu
tiªn ph¶i cã ®èi víi mét h-íng dÉn viªn du lÞch lµ sù
am hiÓu s©u s¾c vÒ gi¸ trÞ v¨n ho¸, gi¸ trÞ thiªn
nhiªn vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ®oµn du lÞch. §¹t
®-îc ®iÒu nµy th× hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch míi cã
kÕt qu¶ cao. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng b¶n chÊt cña du
lÞch lµ thÈm nhËn gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ c¶nh quan thiªn
nhiªn.

   2.3. Tõ gãc ®é t×m kiÕm thÞ tr-êng
   Nh÷ng nhµ tiÕp thÞ du lÞch cã nhiÖm vô ®i t×m
kiÕm thÞ tr-êng hay t×m kiÕm nhu cÇu cña kh¸ch. Nhu
cÇu  Êy  kh«ng    ph¶i   lµ  mua   b¸n   c¸c   hµng   ho¸   c«ng
nghiÖp, hµng ho¸ n«ng nghiÖp, mua b¸n c¸c dÞch vô phæ
biÕn mµ hä muèn mua c¸c s¶n phÈm du lÞch ph¶n ¸nh gi¸
trÞ v¨n ho¸, c¶nh quan thiªn nhiªn cña mçi vïng, mçi
®iÓm, mçi tuyÕn cña mçi quèc gia mµ hä ®Õn. Nh- vËy
tiÕp thÞ du lÞch cã ®Æc tr-ng riªng cña nã kh¸c víi
c¸c lo¹i tiÕp thÞ kh¸c. TÝnh ®Æc tr-ng Êy xuÊt ph¸t
tõ hµng ho¸ du lÞch lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu t¹i chç
“b¸n” ®i “b¸n” l¹i nhiÒu lÇn. Mçi lÇn nh­ vËy lµm
t¨ng chiÒu s©u c¶m nhËn cho kh¸ch du lÞch. Nh- thÕ lµ
xÐt tõ gãc ®é tiÕp thÞ du lÞch ta còng thÊy b¶n chÊt
cña du lÞch lµ c¶m nhËn gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn
mang tÝnh v¨n ho¸ cao.


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Tãm l¹i, dï xÐt tõ gãc ®é nµo th× b¶n chÊt cña
du lÞch còng lµ du ngo¹n ®Ó ®-îc h-ëng nh÷ng gi¸ trÞ
vËt chÊt vµ tinh thÇn mang tÝnh v¨n ho¸ cao, kh¸c l¹
víi quª h-¬ng hä, kÓ c¶ viÖc kÕt hîp ®Ó d-ìng bÖnh,
ch¬i thÓ thao, th¨m viÕng…

   3. C¸c lo¹i h×nh du lÞch
    Du lÞch lµ ho¹t ®éng cã tÝnh phong phó vµ ®a
d¹ng vÒ lo¹i h×nh. Phô thuéc vµo c¸c nh©n tè kh¸c
nhau, dùa vµo ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ, ph-¬ng tiÖn vµ môc
®Ých, cã thÓ chia du lÞch thµnh c¸c lo¹i h×nh riªng
biÖt sau:

   3.1.   Theo nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch
    a. Du lÞch ch÷a bÖnh
    Lµ h×nh thøc ®i du lÞch ®Ó ®iÒu trÞ mét c¨n bÖnh
nµo ®ã vÒ thÓ x¸c hay tinh thÇn. Môc ®Ých ®i du lÞch
lµ v× søc khoÎ. Lo¹i du lÞch nµy g¾n liÒn víi viÖc
ch÷a bÖnh vµ nghØ ng¬i t¹i c¸c trung t©m ch÷a bÖnh,
c¸c  trung    t©m   ®-îc   x©y   dùng   bªn   c¸c   nguån   n-íc
kho¸ng, cã gi¸ trÞ, gi÷a khung c¶nh thiªn nhiªn t-¬i
®Ñp vµ khÝ hËu thÝch hîp.

    b. Du lÞch nghØ ng¬i (gi¶i trÝ)
    N¶y sinh do nhu cÇu cÇn ph¶i nghØ ng¬i ®Ó phôc
håi thÓ lùc vµ tinh thÇn cho con ng-êi. §©y lµ lo¹i
h×nh du lÞch cã t¸c dông gi¶i trÝ, lµm cho cuéc sèng
thªm ®a d¹ng vµ gióp con ng-êi ra khái c«ng viÖc hµng
ngµy.

    c. Du lÞch v¨n ho¸


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Môc ®Ých chÝnh lµ n©ng cao hiÓu biÕt cho c¸
nh©n, lo¹i h×nh du lÞch nµy tho¶ m·n lßng ham hiÓu
biÕt vµ ham thÝch n©ng cao v¨n ho¸ th«ng qua c¸c
chuyÕn ®i du lÞch ®Õn nh÷ng n¬i xa l¹ ®Ó t×m hiÓu vµ
nghiªn cøu lÞch sö, kiÕn tróc, kinh tÕ, chÕ ®é x·
héi, cuéc sèng vµ phong tôc tËp qu¸n cña ®Êt n-íc du
lÞch. Trong du lÞch v¨n ho¸ l¹i ®-îc chia thµnh nhiÒu
lo¹i du lÞch kh¸c nhau: du lÞch di tÝch lÞch sö, du
lÞch phè cæ, du lÞch lÔ héi, du lÞch c¸c di tÝch v¨n
hãa næi tiÕng, du lÞch v¨n ho¸ Èm thùc.

   d. Du lÞch thÓ thao
   §©y lµ h×nh thøc du lÞch g¾n víi së thÝch cña
kh¸ch vÒ mét lo¹i h×nh thÓ thao nµo ®ã. Nã xuÊt hiÖn
do lßng say mª thÓ thao cña du kh¸ch, bao gåm du lÞch
leo nói, du lÞch s¨n b¾n, du lÞch hang ®éng, du lÞch
c©u c¸, du lÞch lÆn biÓn, du lÞch tham dù c¸c cuéc
ch¬i thÓ thao.
  3.2. Theo ph¹m vi l·nh thæ.
   C¨n cø theo ph¹m vi l·nh thæ cña chuyÕn ®i du
lÞch mµ ph©n chia thµnh du lÞch quèc tÕ vµ du lÞch
néi ®Þa.
   a. Du lÞch trong n-íc
   Lµ chuyÕn ®i cña ng-êi du lÞch tõ chç nµy sang
chç kh¸c nh-ng trong ph¹m vi ®Êt n-íc m×nh, chi phÝ
b»ng tiÒn n-íc m×nh. §iÓm xuÊt ph¸t vµ ®iÓm ®Õn ®Òu
n»m trong l·nh thæ cña mét ®Êt n-íc.
   b. Du lÞch quèc tÕ
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Lµ chuyÕn ®i tõ n-íc nµy sang n-íc kh¸c. ë h×nh
thøc nµy, kh¸ch ph¶i ®i qua biªn giíi vµ tiªu ngo¹i
tÖ ë n¬i ®Õn du lÞch.
    Du lÞch quèc tÕ ®ù¬c chia lµm hai lo¹i: du lÞch
quèc tÕ chñ ®éng vµ du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng.
    Du lÞch quèc tÕ chñ ®éng lµ thÓ lo¹i ®ãn kh¸ch
du lÞch n-íc ngoµi ®Õn du lÞch quèc gia m×nh. Du lÞch
quèc tÕ bÞ ®éng lµ ®-a kh¸ch du lÞch ë trong n-íc ®i
du lÞch c¸c n-íc kh¸c.

  3.3. Theo h×nh thøc tæ chøc
    Theo h×nh thøc nµy ng-êi ta chia du lÞch thµnh
du lÞch tËp thÓ, du lÞch c¸ nh©n vµ du lÞch gia ®×nh

    a. Du lÞch tËp thÓ:
    Lµ du lÞch cã tæ chøc theo ®oµn víi sù chuÈn bÞ
ch-¬ng tr×nh tõ tr-íc, hay th«ng qua c¸c tæ chøc du
lÞch nh­ ®¹i lý du lÞch, tæ chøc c«ng ®oµn…. Mçi
thµnh viªn trong ®oµn ®-îc th«ng b¸o tr-íc ch-¬ng
tr×nh cña chuyÕn ®i.
    b. Du lÞch c¸ nh©n
    Lµ lo¹i h×nh trong ®ã c¸ nh©n tù ®Þnh ra tuyÕn
hµnh tr×nh, kÕ ho¹ch l-u tró, ®Þa ®iÓm vµ ¨n uèng tuú
nghi.
    c. Du lÞch gia ®×nh:
    §©y lµ lo¹i h×nh du lÞch ngµy cµng phæ biÕn ë
ViÖt Nam còng nh- nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi. Th«ng
th-êng cã hai lo¹i du lÞch gia ®×nh. Lo¹i thø nhÊt
x¶y ra th-êng xuyªn t¹i c¸c khu vùc phô cËn ®« thÞ,
thêi gian chuyÕn ®i kh«ng dµi, th-êng chØ diÔn ra


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


trong mét ®Õn hai ngµy. Lo¹i thø hai lµ c¸c chuyÕn du
lÞch dµi ngµy, hä chän c¸c ®iÓm ë xa næi tiÕng vµ ®Ó
tiÕt kiÖm thêi gian trong chuyÕn ®i hä muèn ®i ®-îc
nhiÒu ®iÓm.

  4. C¸c ®Æc tr-ng cña du lÞch
   Du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt g¾n liÒn
víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nh- c«ng nghiÖp, n«ng
nghiÖp, th-¬ng m¹i, vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c vµ
mang l¹i lîi Ých kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi kh«ng chØ
cho nh÷ng ng-êi ho¹t ®éng trong ngµnh du lÞch, cho du
kh¸ch mµ cßn c¶ céng ®ång d©n chóng ®Þa ph-¬ng, chÝnh
quyÒn së t¹i. Bëi vËy, ho¹t ®éng du lÞch cã ®Æc tr-ng
lµ ®a ngµnh, ®a thµnh phÇn vµ ®a môc tiªu. §iÒu nµy
thÓ hiÖn cô thÓ nh- sau:

  4.1. §a ngµnh
   Du lÞch lµ ho¹t ®éng cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c
ngµnh kinh tÕ kh¸c. HÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c
nh- c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i,
th«ng tin liªn l¹c… ®Òu cã ý nghÜa quan träng ®Ó thóc
®Èy ph¸t triÓn du lÞch.
   - C«ng nghiÖp cïng víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc
kü thuËt t¹o nªn nh÷ng tiÒn ®Ò n©ng cao thu nhËp cña
ng-êi lao ®éng, ®ång thêi t¨ng thªm kh¶ n¨ng ®i du
lÞch. C«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao, s¶n xuÊt ra nh÷ng
vËt liÖu ®a d¹ng ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh du lÞch
vµ hµng tiªu dïng cho kh¸ch du lÞch. Sù tËp trung d©n
c- trong c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín, bÇu kh«ng khÝ
bÞ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp lµm bÈn, t×nh tr¹ng c¨ng
th¼ng vµ tiÕng ån lµm t¨ng thªm bÖnh tËt khiÕn cho

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


con ng-êi ph¶i t×m chç nghØ vµ phôc håi søc khoÎ
ngoµi n¬i sinh sèng. C«ng nghiÖp ph¸t triÓn lµ søc
hót ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n-íc.
   - N«ng nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín v× du lÞch
kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®-îc nÕu kh«ng ®¶m b¶o viÖc ¨n
uèng cho kh¸ch du lÞch. Mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu,
kÐm ph¸t triÓn th× kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp ®ñ
l-¬ng thùc, thùc phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña
du kh¸ch c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng.
   - M¹ng l-íi giao th«ng còng lµ mét tiÒn ®Ò kinh
tÕ quan träng nhÊt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Nhê m¹ng
l-íi giao th«ng hoµn thiÖn mµ du lÞch ph¸t triÓn víi
tèc ®é nhanh.
   - Th«ng tin liªn l¹c ph¸t triÓn còng t¸c ®éng
s©u s¾c ®Õn du lÞch. ViÖc qu¶ng b¸ du lÞch mét c¸ch
h÷u hiÖu kh«ng thÓ thiÕu c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin.
Th«ng tin hiÖn ®¹i hç trî ngµnh du lÞch, ®-a ®Õn hµng
triÖu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ë kh¾p mäi n¬i nh÷ng th«ng
tin vÒ mét s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, t¹o cÇu du lÞch
vµ dÉn hä tíi quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm du lÞch cña
m×nh. Bªn c¹nh ®ã, sù ®¶m b¶o ph-¬ng tiÖn th«ng tin
hiÖn ®¹i t¹i c¸c ®iÓm du lÞch còng lµ mét trong nh÷ng
yªu cÇu cña du kh¸ch.
  4.2. TÝnh céng ®ång vµ ®a thµnh phÇn
   Du lÞch lµ häat ®éng mang tÝnh céng ®ång cao. Du
lÞch phôc vô cho mäi tÇng líp nh©n d©n, ®-îc sù tham
gia cña nhiÒu thµnh phÇn nh- céng ®ång d©n c-, c¸c tæ
chøc chÝnh phñ, phi chÝnh phñ, kh¸ch du lÞch, c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ,…


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  4.3. §a môc tiªu
   Ho¹t ®éng du lÞch bao gåm nhiÒu môc tiªu kh¸c
nhau vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi… nh­ng
víi môc tiªu chÝnh lµ tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt
còng nh- tinh thÇn ngµy cµng cao cña con ng-êi. §ång
thêi, nã t¨ng c-êng vµ ph¸t triÓn nÒn hoµ b×nh, æn
®Þnh trªn thÕ giíi, b¶o vÖ m«i tr-êng thiªn nhiªn,
b¶o tån c¶nh quan di tÝch lÞch sö v¨n hãa, n©ng cao
chÊt l-îng sèng cho ng-êi d©n ®Þa ph-¬ng vµ nh÷ng
ng-êi tham gia trong ho¹t ®éng du lÞch, kh¾c phôc sù
c¨ng th¼ng, mÖt mái cho kh¸ch du lÞch, më réng sù
giao l-u hîp t¸c vÒ v¨n ho¸, kinh tÕ vµ n©ng cao nhËn
thøc cña con ng-êi vÒ thÕ giíi xung quanh.

  5. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù h×nh thµnh vµ
ph¸t triÓn du lÞch
  5.1. Sù ph¸t triÓn du lÞch phô thuéc vµo nhËn
thøc cña x· héi, cña c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ vÒ
vai trß, ý nghÜa vµ vÞ trÝ cña ngµnh du lÞch.
   NhËn thøc ®-îc vai trß, vÞ trÝ quan träng cña
ngµnh du lÞch trong nÒn kinh tÕ, Nhµ n-íc vµ chÝnh
quyÒn ®Þa ph-¬ng míi ®Ò ra ®-îc c¸c chÝnh s¸ch ®óng
®¾n ®Ó khai th¸c tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña
du lÞch trong n-íc còng nh- trong tõng ®Þa ph-¬ng.
§ång thêi cã sù phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh ®Ó thóc ®Èy
ngµnh du lÞch ph¸t triÓn ngang tÇm víi tiÒm n¨ng cña
nã mét c¸ch bÒn v÷ng còng nh- t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a
c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  5.2. Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ c¸c
ngµnh kinh tÕ
   Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi cã tÇm
quan träng hµng ®Çu lµm xuÊt hiÖn nhu cÇu du lÞch vµ
biÕn nhu cÇu cña con ng-êi thµnh hiÖn thùc. Kh«ng thÓ
nãi tíi nhu cÇu hoÆc ho¹t ®éng du lÞch cña x· héi nÕu
nh- lùc l-îng s¶n xuÊt x· héi cßn ë trong t×nh tr¹ng
thÊp kÐm.
   Vai trß to lín cña nh©n tè nµy ®-îc thÓ hiÖn ë
nhiÒu khÝa c¹nh quan träng. Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n
xuÊt x· héi cã t¸c dông tr-íc hÕt lµm ra ®êi ho¹t
®éng du lÞch, råi sau ®ã ®Èy nã ph¸t triÓn víi tèc ®é
nhanh h¬n. Gi÷a nhu cÇu vµ hiÖn thùc tån t¹i mét
kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Kho¶ng c¸ch Êy phô thuéc rÊt
nhiÒu vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x·
héi: tr×nh ®é cµng cao kho¶ng c¸ch cµng rót ng¾n. Sù
ph¸t triÓn cña du lÞch còng bÞ chi phèi bëi nÒn s¶n
xuÊt x· héi. §Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu ¨n ë, ®i l¹i, nghØ
ng¬i du lÞch cña con ng-êi, tÊt yÕu ph¶i cã, thÝ dô,
c¬ cÊu h¹ tÇng t-¬ng øng. Nh÷ng c¸i thiÕt yÕu nhÊt
®èi víi kh¸ch du lÞch nh- m¹ng l-íi ®-êng s¸, ph-¬ng
tiÖn giao th«ng, kh¸ch s¹n, nhµ hµng... khã cã thÓ
tr«ng cËy vµo mét nÒn kinh tÕ èm yÕu.
   MÆt kh¸c, ®« thÞ ho¸ lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t
triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt, ®« thÞ ho¸ nh- nh©n tè ph¸t
sinh gãp phÇn ®Èy m¹nh nhu cÇu du lÞch.
   §« thÞ ho¸ cã nh÷ng ®ãng gãp to lín trong viÖc
c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho nh©n d©n vÒ ph-¬ng diÖn
vËt chÊt vµ v¨n ho¸, thay ®æi t©m lý vµ hµnh vi cña


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


con ng-êi, n©ng cao tr×nh ®é, nhËn thøc cña hä vµ lµm
cho hä quen víi thãi quen vµ nhu cÇu v¨n hãa.
    Tuy nhiªn ®« thÞ ho¸ còng béc lé nh÷ng mÆt tr¸i
cña nã. §ã lµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ lµm biÕn ®æi c¸c
®iÒu kiÖn sèng tù nhiªn, t¸ch con ng-êi ra khái m«i
tr-êng tù nhiªn xung quanh, thay ®æi bÇu kh«ng khÝ vµ
c¸c qu¸ tr×nh kh¸c cña tù nhiªn… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu
®ã, trong nhiÒu tr-êng hîp, ¶nh h-ëng xÊu ®Õn søc
khoÎ con ng-êi.
    Tõ nh÷ng mÆt tr¸i nªu trªn, nghØ ng¬i gi¶i trÝ
trë thµnh mét trong nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thay thÕ
®-îc cña ng-êi d©n thµnh phè. Ngoµi nh÷ng chuyÕn ®i
nghØ dµi ngµy, vµo ngµy nghØ cuèi tuÇn hä cã nhu cÇu
thay ®æi kh«ng khÝ vµ ®-îc sèng tho¶i m¸i gi÷a thiªn
nhiªn. Nhu cÇu nµy ®· lµm xuÊt hiÖn mét lo¹i h×nh du
lÞch ®Æc biÖt, du lÞch ng¾n ngµy rÊt phæ biÕn trªn
thÕ giíi.
    Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi nãi chung, ho¹t ®éng
cña mét sè ngµnh nh- c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ c¶
giao th«ng cã ý nghÜa quan träng ®Ó ph¸t triÓn du
lÞch.
    5.3. Nhu cÇu nghØ ng¬i du lÞch
    NÒn s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn ra
®êi cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nh- nhu cÇu nghØ
ng¬i, gi¶i trÝ, møc sèng, thu nhËp, thêi gian rçi
r·i.
    Nhu cÇu nghØ ng¬i du lÞch vµ sù thay ®æi cña nã
theo thêi gian vµ kh«ng gian trë thµnh mét trong
nh÷ng nh©n tè quan träng ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh ra
®êi vµ ph¸t triÓn du lÞch. Sù ho¹t ®éng mang tÝnh

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chÊt x· héi cña c¸ nh©n trong thêi gian rçi ®-îc
quyÕt ®Þnh bëi nhu cÇu vµ nh÷ng ®Þnh h-íng cã gi¸
trÞ. Nhu cÇu nghØ ng¬i lµ h×nh thøc thÓ hiÖn vµ gi¶i
quyÕt  m©u   thuÉn    gi÷a   chñ   thÓ   víi   m«i   tr-êng   bªn
ngoµi, gi÷a ®iÒu kiÖn sèng hiÖn cã víi ®iÒu kiÖn sèng
cÇn cã th«ng qua c¸c d¹ng nghØ ng¬i kh¸c nhau.
    Nhu cÇu nghØ ng¬i du lÞch cã tÝnh chÊt kinh tÕ –
x· héi lµ s¶n phÈm cña sù ph¸t triÓn x· héi. Nã ®-îc
h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi d-íi t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan thuéc m«i
tr-êng bªn ngoµi vµ phô thuéc tr-íc hÕt vµo ph-¬ng
thøc s¶n xuÊt. Cô thÓ h¬n, ®ã lµ nhu cÇu cña con
ng-êi vÒ kh«i phôc søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng, thÓ
chÊt vµ tinh thÇn bÞ hao phÝ trong qu¸ tr×nh sinh
sèng.
    Nhu cÇu nghØ ng¬i du lÞch ®Æc tr-ng cho mäi giai
®o¹n ph¸t triÓn cña x· héi. Nã ra ®êi ë mét tr×nh ®é
nhÊt ®Þnh cña sù ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt, lµ
kÕt qu¶ t¸c ®éng tæng hîp cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸ vµ ®« thÞ ho¸, t¨ng mËt ®é vµ sù tËp trung d©n c-
vµo c¸c thµnh phè, kÐo dµi tuæi thä... Song chØ trong
®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, nhu cÇu míi
trë thµnh hiÖn thùc trªn quy m« x· héi. §iÒu ®ã ®-îc
gi¶i thÝch ë chç, gièng nh- bÊt kú hiÖn t-îng x· héi
nµo, nhu cÇu lµ sù ph¶n ¸nh chñ quan cña c¸c ®iÒu
kiÖn kh¸ch quan tån t¹i con ng-êi.
  5.4. §iÒu kiÖn sèng
    D­íi mét gãc ®é kh¸c, “C«ng nghiÖp du lÞch” ch¾c
ch¾n kh«ng ph¸t triÓn m¹nh ®-îc nÕu thiÕu sù hç trî
cña c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ qu¸ tr×nh c«ng

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nghiÖp ho¸. Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· khuÊy ®éng mäi
ngµnh s¶n xuÊt, ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu
qu¶ kinh tÕ cao. §ã lµ tiÒn ®Ò n©ng cao thu nhËp cña
ng-êi lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng-êi d©n.
   Du lÞch chØ cã thÓ ph¸t triÓn khi møc sèng c¶ vÒ
vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng-êi ®¹t tíi tr×nh ®é
nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× vËy, ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n
lµ nh©n tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. Nã ®-îc
h×nh thµnh nhê viÖc t¨ng thu nhËp thùc tÕ vµ c¶i
thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, n©ng cao khÈu phÇn ¨n
uèng, ph¸t triÓn ®Çy ®ñ m¹ng l-íi y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o
dôc… Kh«ng cã møc thu nhËp cao th× khã cã thÓ nghÜ
®Õn viÖc nghØ ng¬i du lÞch.
   Cïng víi viÖc t¨ng møc thu nhËp thùc tÕ, c¸c
®iÒu kiÖn sèng kh¸c liªn tôc ®-îc c¶i thiÖn. C¸c
ph-¬ng tiÖn ®i l¹i cña c¸ nh©n t¨ng lªn gãp phÇn ph¸t
triÓn réng r·i ho¹t ®éng du lÞch, t¨ng c-êng tÝnh c¬
®éng cña nh©n d©n trong qu¸ tr×nh nghØ ng¬i gi¶i trÝ.
   Du lÞch quèc tÕ vµ trong n-íc kh«ng thÓ ph¸t
triÓn ®ù¬c nÕu con ng-êi thiÕu thêi gian rçi. Nã thùc
sù trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng thóc
®Èy ho¹t ®éng du lÞch.

  II. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ
x· héi tØnh NghÖ An

  1.Vai trß cña du lÞch ®èi víi ®êi sèng x· héi
   §èi víi x· héi, du lÞch NghÖ An cã vai trß trong
viÖc gi÷ g×n, håi phôc søc khoÎ vµ t¨ng c-êng søc
sèng cho nh©n d©n. NghÖ An cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp,
n-íc trong vµ s¹ch nh- biÓn Nghi ThiÕt, Quúnh B¶ng-

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Quúnh Ph-¬ng, ®Æc biÖt lµ b·i biÓn Cöa Lß, khu du
lÞch n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n (§« L-¬ng)- ®©y lµ
nh÷ng ®iÓm du lÞch du kh¸ch cã thÓ trót bá ®-îc nh÷ng
c¨ng th¼ng, vÊt v¶ trong cuéc sèng hµng ngµy. Du
kh¸ch sÏ cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi nhau, gÇn gòi nhau
h¬n. V× vËy, trong chõng mùc nµo ®ã, du lÞch cã t¸c
dông h¹n chÕ c¸c bÖnh tËt, kÐo dµi tuæi thä, t¨ng kh¶
n¨ng lao ®éng cña con ng-êi vµ t¨ng thªm t×nh ®oµn
kÕt céng ®ång trong x· héi.
   MÆt kh¸c, NghÖ An lµ vïng ®Êt cã truyÒn thèng
lÞch sö, v¨n ho¸ l©u ®êi. Vïng ®Êt “®Þa nh©n linh
kiÖt” nµy hiÖn cã trªn 1.000 di tÝch lÞch sö v¨n ho¸
c¸ch m¹ng. Tiªu biÓu nh- B¶o tµng Quú Ch©u, di tÝch
Phan Béi Ch©u- nhµ yªu n-íc, nhµ V¨n ho¸ lín cña d©n
téc, tªn tuæi cña cô ghi dÊu Ên s©u ®Ëm trong trang
sö ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cuèi thÕ kû XIX ®Çu
thÕ kû XX, ®Òn thê vµ miÕu mé Mai H¾c §Õ, Khu di tÝch
Lª Hång Phong, di tÝch Ph­îng Hoµng Trung §«… §Æc
biÖt, Khu di tÝch Kim Liªn, quª h-¬ng cña Chñ tÞch Hå
ChÝ Minh- Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, ®· ®-îc c«ng
nhËn lµ khu di tÝch ®Æc biÖt cña quèc gia. Bªn c¹nh
®ã, ë NghÖ An cßn diÔn ra hµng tr¨m lÔ héi rÊt phong
phó, mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ xø NghÖ nh- LÔ héi §Òn
Cên (Quúnh L-u), lÔ héi Hang Bua (Quú Ch©u), lÔ héi
Lµng Sen (Nam §µn), lÔ héi Uèng n-íc nhí nguån (Anh
S¬n), lÔ héi §Òn thê Mai H¾c §Õ (Nam §µn),... Khi
tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ cña d©n
téc, ®-îc sù gi¶i thÝch cÆn kÏ cña h-íng dÉn viªn vÒ
c¸c di tÝch nµy, du kh¸ch sÏ thùc sù c¶m nhËn ®-îc
gi¸ trÞ to lín cña c¸c di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tr×nh v¨n ho¸, t¨ng thªm tinh thÇn yªu n-íc, kh¬i dËy
lßng tù hµo d©n téc trong mçi du kh¸ch.
    Du lÞch cßn gãp phÇn quan träng trong viÖc gi¶i
quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng th«ng qua c¸c ho¹t
®éng nh­: vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, dÞch vô,…. N¨m 2000
sè l-îng lao ®éng trong ngµnh lµ 2.450 ng-êi vµ ®Õn
cuèi n¨m 2004 sè l-îng lao ®éng t¨ng lªn lµ 3.630
ng-êi  víi   doanh    thu   toµn   ngµnh    ®¹t   266.811     triÖu
®ång. Sù khëi s¾c cña du lÞch ®· gãp phÇn t¨ng thu
nhËp  b×nh   qu©n   ®Çu   ng-êi    n¨m   2004   lµ  4,8    triÖu
®ång/ng-êi vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng-êi d©n mét
c¸ch ®¸ng kÓ.

    2. Vai trß cña du lÞch ®èi víi kinh tÕ
     Du lÞch cã vai trß liªn quan mËt thiÕt víi vai
trß cña con ng-êi nh- lµ lùc l-îng s¶n xuÊt chñ yÕu
cña x· héi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ c¬ së tån t¹i cña
mäi x· héi. ViÖc nghØ ng¬i, du lÞch mét c¸ch tÝch cùc
vµ ®-îc tæ chøc hîp lý sÏ gãp phÇn vµo viÖc håi phôc
søc khoÎ còng nh- kh¶ n¨ng lao ®éng, mÆt kh¸c nã ®¶m
b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng lùc l-îng lao ®éng. Th«ng
qua ho¹t ®éng nghØ ng¬i, du lÞch, tû lÖ èm ®au trong
khi lµm viÖc gi¶m ®i, tû lÖ tö vong ë ®é tuæi lao
®éng h¹ thÊp vµ rót ng¾n thêi gian ch÷a bÖnh, gi¶m sè
lÇn kh¸m bÖnh t¹i c¸c bÖnh viÖn.
    HiÓu râ lîi thÕ vµ vai trß v« cïng quan träng
cña ngµnh du lÞch, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh
NghÖ An kho¸ XIV n¨m 1996 ®· x¸c ®Þnh: “Du lÞch, dÞch
vô lµ ngµnh kinh tÕ cã vÞ trÝ quan träng, ph¶i nhanh
chãng ph¸t triÓn ®Ó cã tû träng ngµy cµng cao trong


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


c¬ cÊu kinh tÕ vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu chÝnh
cña ng©n s¸ch”.
   N¨m 2000, du lÞch cã tæng doanh thu lµ 135.316
triÖu ®ång víi ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch ®¹t 6.780 triÖu
®ång. §Õn n¨m 2004, tæng doanh thu ®¹t 266.811 triÖu
®ång víi ®ãng gãp ng©n s¸ch ®¹t 20.400 triÖu ®ång.
§ång thêi, nhu cÇu nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña kh¸ch du
lÞch ®-îc tho¶ m·n th«ng qua thÞ tr-êng hµng ho¸ vµ
dÞch vô du lÞch, dÞch vô giao th«ng, ¨n ë, lµm cho
thÞ tr-êng nµy t¨ng lªn râ rÖt: N¨m 2000, doanh thu
dÞch vô du lÞch ®¹t 90,9 tû ®ång chiÕm tû träng 67%,
doanh thu hµng ho¸ ®¹t 44,3% chiÕm tû träng 33% trong
tæng doanh thu du lÞch. N¨m 2004, doanh thu dÞch vô
du lÞch ®¹t 230,2 tû ®ång chiÕm tû träng 86%, doanh
thu hµng ho¸ ®¹t 36,6 tû ®ång chiÕm tû träng 13,7%
trong tæng doanh thu du lÞch.
   Bªn c¹nh ®ã, ph¸t triÓn du lÞch gãp phÇn ®Èy
m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i, t¨ng gi¸ trÞ kim
ng¹ch xuÊt khÈu th«ng qua xuÊt khÈu t¹i chç, ®ång
thêi thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi vµo lÜnh vùc du lÞch
lµm t¨ng tæng sè vèn ®Çu t- n¨m 2000 lµ 350.000 triÖu
®ång ®Õn n¨m 2004 lµ 729.570 triÖu ®ång vµ c¸c lÜnh
vùc kh¸c.
   ChÝnh v× vËy, dÞch vô du lÞch lµ c¬ së quan
träng kÝch thÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ nguån thu
ngo¹i tÖ lín cña tØnh.

  3. Vai trß cña du lÞch ®èi víi gi÷ g×n v¨n ho¸
   Mét trong nh÷ng ý nghÜa cña du lÞch lµ gãp phÇn
cho viÖc phôc håi vµ ph¸t triÓn truyÒn thèng v¨n ho¸


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


d©n téc. §¸p øng nhu cÇu vÒ n©ng cao nhËn thøc v¨n
ho¸ lÞch sö trong chuyÕn ®i cña du kh¸ch trong nh÷ng
n¨m võa qua tØnh NghÖ An ®· rÊt chó träng c«ng t¸c
duy tr×, kh«i phôc c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö trªn
®Þa bµn tØnh nh- Khu di tÝch Kim Liªn, khu di tÝch
l¨ng mé ®Òn thê vua Mai H¾c §Õ vµ th©n mÉu vua Mai
H¾c §Õ, khu l-u niÖm cô Phan Béi Ch©u, khu di tÝch
lÞch sö ®Òn Cu«ng- Cöa HiÒn,… C¸c lÔ héi truyÒn thèng
mang tÝnh v¨n ho¸ ®Æc s¾c nh- lÔ héi uèng n-íc nhí
nguån (Anh S¬n), lÔ héi Hang Bua (Quú Ch©u), lÔ héi
lµng Sen (Nam §µn), lÔ héi s«ng n­íc (Cöa Lß),…còng
®-îc duy tr× vµ tæ chøc tèt. §ång thêi,               t¨ng c-êng
c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn c¸c
di s¶n v¨n ho¸ ë hang ThÈm åm (Quú Ch©u), Lµng V¹c
(NghÜa §µn), §ång M«n, Hang Chïa,… cïng víi nh÷ng
truyÒn thuyÕt d©n gian trªn vïng ®Êt cã nÒn v¨n ho¸
l©u ®êi - NghÖ An - mét trong nh÷ng c¸i n«i v¨n minh
thêi tiÒn sö.

  4. Vai trß cña du lÞch ®èi víi m«i tr-êng
   Vai trß cña du lÞch ®èi víi m«i tr-êng ®-îc thÓ
hiÖn trong viÖc t¹o nªn m«i tr-êng sèng æn ®Þnh vÒ
mÆt sinh th¸i. NghØ ng¬i du lÞch lµ nh©n tè cã t¸c
dông kÝch thÝch viÖc b¶o vÖ, kh«i phôc vµ tèi -u hãa
m«i tr-êng thiªn nhiªn bao quanh, bëi v× chÝnh m«i
tr-êng nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ c¸c
ho¹t ®éng cña con ng-êi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu du lÞch,
trong c¬ cÊu sö dông ®Êt ®ai nãi chung ph¶i dµnh
riªng nh÷ng l·nh thæ nhÊt ®Þnh cã m«i tr-êng tù nhiªn
Ýt thay ®æi, x©y dùng c¸c c«ng viªn rõng quanh thµnh


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


phè, thi hµnh c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ nguån n-íc vµ bÇu
khÝ quyÓn nh»m t¹o nªn m«i tr-êng sèng thÝch hîp.
   Víi lîi thÕ vÒ du lÞch sinh th¸i, nghØ d-ìng,
NghÖ An rÊt chó träng ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng sèng
trong tØnh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng khu, ®iÓm du lÞch. V-ên
quèc gia Pï M¸t, suèi n-íc nãng Giang S¬n, b·i biÓn
Cöa Lß còng nh- c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, tØnh rÊt
chó träng trong viÖc gi÷ g×n khu rõng nguyªn sinh,
bÇu kh«ng khÝ trong lµnh cña nã ®Ó t¹o cho du kh¸ch
c¶m gi¸c dÔ chÞu, tho¶i m¸i. TØnh ®· tËp trung quy
ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ®Õn n¨m 2010 nh»m
®Çu t- mét c¸ch toµn diÖn vÒ h¹ tÇng c¬ së, hÖ thèng
cÊp tho¸t n-íc vµ mét sè c¬ së dÞch vô ¨n uèng, gi¶i
kh¸t ®Ó ph¸t triÓn du lÞch         mét c¸ch bÒn v÷ng.
   MÆt kh¸c, viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch, t¨ng
møc ®é tËp trung kh¸ch vµo nh÷ng vïng du lÞch nµy l¹i
®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i tèi -u ho¸ qu¸ tr×nh
sö dông tù nhiªn víi môc ®Ých du lÞch. §Õn l-ît m×nh,
qu¸ tr×nh nµy l¹i kÝch thÝch viÖc t×m kiÕm c¸c h×nh
thøc b¶o vÖ tù nhiªn nh- cÊm chÆt ph¸ rõng, tuyªn
truyÒn ý thøc b¶o vÖ m«i tr-êng xanh- s¹ch- ®Ñp,… ®¶m
b¶o ®iÒu kiÖn sö dông nguån tµi nguyªn mét c¸ch hîp
lý.
   ViÖc lµm quen víi c¸c danh th¾ng vµ m«i tr-êng
thiªn nhiªn bao quanh cã ý nghÜa kh«ng nhá ®èi víi
kh¸ch du lÞch. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hiÓu biÕt s©u
s¾c c¸c tri thøc vÒ tù nhiªn, h×nh thµnh quan niÖm vµ
thãi quen b¶o vÖ tù nhiªn, gãp phÇn gi¸o dôc cho
kh¸ch du lÞch vÒ mÆt sinh th¸i häc.


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  III. Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ
An thêi kú 2006-2010

  1. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m
trong ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
   KÕ ho¹ch ho¸ vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n                   lµ
ph-¬ng thøc qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña Nhµ n-íc theo môc
tiªu. Nã thÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu ®Þnh h-íng ph¸t
triÓn kinh tÕ- x· héi ph¶i ®¹t ®-îc trong mét kho¶ng
thêi gian nhÊt ®Þnh cña mét quèc gia vµ nh÷ng gi¶i
ph¸p chÝnh s¸ch, nh÷ng c©n ®èi vÜ m« cÇn thiÕt nh»m
®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®Æt ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao
nhÊt.
  XÐt vÒ b¶n chÊt, kÕ ho¹ch ho¸ lµ sù t¸c ®éng cã
ý thøc cña ChÝnh phñ nh»m ®Þnh h-íng vµ ®iÒu khiÓn sù
biÕn ®æi cña nh÷ng biÕn sè kinh tÕ chÝnh (tiªu thô,
®Çu t-, tiÕt kiÖm, xuÊt, nhËp khÈu v.v....) cña mét
n-íc hay mét khu vùc nµo ®ã ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®·
®Þnh tr-íc.
  NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam
®· x¸c ®Þnh “X©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m trë thµnh c«ng
cô chñ yÕu cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn”.
Thêi h¹n 5 n¨m lµ thêi h¹n th-êng trïng lÆp víi nhiÖm
kú lµm viÖc cña c¬ quan ChÝnh phñ, lµ thêi h¹n mµ
theo ®ã lîi tøc ®Çu t- b¾t ®Çu cã sau 1 n¨m hoÆc mét
vµi n¨m. Nh÷ng kÕ ho¹ch trong ph¹m vi 5 n¨m th-êng
chÝnh x¸c h¬n, dÔ thùc thi h¬n nh÷ng kÕ ho¹ch cã thêi
gian dµi h¬n.
  NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng cña viÖc lËp
kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn du lÞch còng nh- vai trß
cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh, trong

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸, duy tr× c¸c di tÝch, lÔ
héi, b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i, n©ng cao ®êi sèng
nh©n d©n trong tØnh…, Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An
cïng c¸c Së, ban ngµnh cã liªn quan x©y dùng kÕ ho¹ch
5 n¨m ph¸t triÓn du lÞch nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng cña
du lÞch NghÖ An mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng.
ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng du lÞch hay kh«ng
phô thuéc rÊt lín vµo kÕ ho¹ch ®-îc lËp ra vµ viÖc sö
dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã.

  2. Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
thêi kú 2006-2010
   KÕ ho¹ch 5 n¨m lµ sù cô thÓ ho¸ c¸c chiÕn l-îc
vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch tØnh NghÖ An trong lé
tr×nh ph¸t triÓn dµi h¹n. Nã x¸c ®Þnh c¸c quan ®iÓm
ph¸t triÓn, ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn, môc tiªu, chØ
tiªu t¨ng tr-ëng ®ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thùc
hiÖn. Néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m              ph¸t triÓn
du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 bao gåm:

  2.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn
  Ph¸t triÓn du lÞch theo h-íng lµ mét ngµnh kinh
tÕ quan träng trong tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x·
héi, cã tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao,
ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. §Æc biÖt,
ph¸t triÓn du lÞch ph¶i g¾n víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy
b¶n s¾c v¨n ho¸, gi¸o dôc truyÒn thèng quª h-¬ng, b¶o
vÖ m«i tr-êng sinh th¸i.

  2.2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn
  TËp trung khai th¸c thÕ m¹nh cña du lÞch néi ®Þa
®Ó ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch, nhanh

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chãng t¹o ra nhiÒu khu, ®iÓm, tuyÕn du lÞch träng
®iÓm hÊp dÉn du kh¸ch, h×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch
quèc tÕ.

  2.3. Môc tiªu ph¸t triÓn
  PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 NghÖ An trë thµnh trung
t©m du lÞch vïng B¾c Trung Bé, ®-a du lÞch thµnh
ngµnh kinh tÕ quan träng cña tØnh trªn c¬ së khai
th¸c triÖt ®Ó tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, lÞch sö vµ
v¨n ho¸, lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña tØnh, ®i ®«i
víi viÖc t¨ng c-êng nguån lùc ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹
tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é
ph¸t triÓn du lÞch, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh
tÕ cña tØnh theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸
®Êt n-íc.
  2.4. C¸c chØ tiªu ph¸t triÓn
  - ChØ tiªu kh¸ch du lÞch :
  Tæng sè l-ît kh¸ch phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 toµn
ngµnh ®ãn 2,5 triÖu l-ît kh¸ch ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng
b×nh qu©n 16%/n¨m trong thêi kú 2006-2010, trong ®ã
kh¸ch quèc tÕ dù kiÕn ®¹t 100.000 l-ît t¨ng b×nh qu©n
23%/n¨m.
  Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch ®Õn n¨m 2010
dù kiÕn 2,2 ngµy.
  - ChØ tiªu doanh thu du lÞch:

   Tæng doanh thu: dù kiÕn n¨m 2010 ®¹t 727 tû ®ång
t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m. Trong ®ã:
   Doanh thu dÞch vô du lÞch: dù kiÕn  ®¹t 655 tû
®ång, tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n ®¹t 17%/n¨m.
   Doanh thu hµng ho¸: dù kiÕn ®¹t 72 tû ®ång t¨ng
b×nh qu©n 12,5%/n¨m.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt:
   Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®¹t 589
tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m (Theo gi¸ trÞ thùc tÕ)
vµ ®¹t 437 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m (Theo gi¸
cè ®Þnh 1994).
   - ChØ tiªu gi¸ trÞ gia t¨ng: Dù kiÕn ®Õn n¨m
2010:
   Theo gi¸ trÞ thùc tÕ: Gi¸ trÞ gia t¨ng ®¹t 401
tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m.
   Theo gi¸ cè ®Þnh 1994: §¹t 197 tû ®ång, t¨ng
b×nh qu©n 17%/n¨m.
   ChØ tiªu nép ng©n s¸ch:
   Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 nép 56 tû ®ång ®¹t tèc ®é
t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 17,5%/n¨m.

  2.5. M¹ng l-íi du lÞch NghÖ An
  2.5.1.      §èi víi tuyÕn du lÞch néi tØnh: TËp
trung h×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch theo c¸c lo¹i
h×nh:
  + Du lÞch t×m hiÓu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸,
truyÒn thèng gi÷ n-íc vµ x©y dùng b¶o vÖ Tæ quèc cña
d©n téc.
  + Du lÞch t¾m biÓn, nghØ d-ìng.
  + Du lÞch sinh th¸i.
  + Du lÞch lÔ héi, tham quan lµng nghÒ.
  + Du lÞch thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ.
  + Du lÞch tham quan nghiªn cøu
  2.5.2.     TuyÕn du lÞch liªn tØnh:
  - Vinh- Ninh B×nh- Hµ Néi- Qu¶ng Ninh.
  - Vinh- Khu l-u niÖm §¹i thi hµo NguyÔn Du-
NguyÔn C«ng Trø- §Òn Cñi.


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - Vinh- Hµ Néi- H¶i Phßng- Qu¶ng Ninh- Mãng C¸i
   - Cöa Lß- Phong Nha (Qu¶ng B×nh).
   - Vinh- Hµ Néi- L¹ng S¬n.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng- Nha Trang- §µ L¹t- Thµnh
phè Hå ChÝ Minh- Vòng Tµu- §ång Th¸p- CÇn Th¬.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng.
   - Vinh- Thµnh phè Hå ChÝ Minh (®­êng kh«ng),…
   - Vinh- Cao B»ng.
   2.5.3.   C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ:
   - Vinh- Na khon- U®on- Viªng Ch¨n theo ®-êng 8,
Vinh- Na khon Fan«m- U®on- B¨ng Cèc.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Lu«ng Prab¨ng theo ®-êng 8.
   - Vinh- C¸nh ®ång chum (Xiªng Kho¶ng) qua ®-êng
7.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Na khon- vïng §«ng B¾c Th¸i
Lan- B¨ng Cèc.
   - Vinh- Qu¶ng Ninh- Trung Quèc,…
   - Vinh- L¹ng S¬n- Trung Quèc…


   2.6. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn

   - Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch
   - Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t- gåm:
     + §Çu t- x©y dùng c¸c khu du lÞch
     + §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh
   vui ch¬i gi¶i trÝ.
     + §Çu t- b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö
   v¨n ho¸, b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i vµ ph¸t triÓn
   c¸c lÔ héi truyÒn thèng, lµng nghÒ.
     + §Çu t- ph¸t triÓn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ch
   du lÞch chÊt l-îng cao


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


     + §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng kh¸ch s¹n; ®µo
  t¹o, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô du
  lÞch cña ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng trong ngµnh du
  lÞch.
   - Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc
   - T¨ng c-êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ
xóc tiÕn ph¸t triÓn du lÞch.
   - Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                Ch-¬ng II:
T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch
         nghÖ An thêi kú 2001-2005

   I. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch nghÖ an

   1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn du lÞch NghÖ
An
   1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kÕt cÊu h¹ tÇng
   NghÖ An lµ tØnh thuéc vïng B¾c Trung Bé. L·nh
thæ cña NghÖ An n»m trong to¹ ®é tõ 18033’20” ®Õn
19059’58” vÜ B¾c, vµ tõ 103052’15” ®Õn 105048’17” kinh
®é §«ng.
   Toµn tØnh cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 16.487 km2,
chiÕm kho¶ng 5% diÖn tÝch c¶ n-íc vµ víi sè d©n lµ
3.014.850 ng-êi, chiÕm 3,70% d©n sè ViÖt Nam, bao gåm
c¸c d©n téc Kinh, H’M«ng, Th¸i, ¥ §u, Thæ, Kh¬ Mó.
NghÖ An lµ tØnh dÉn ®Çu c¶ n-íc vÒ mÆt diÖn tÝch vµ
thø t- vÒ mÆt d©n sè, gåm c¸c vïng sinh th¸i: vïng
nói, trung du vµ ®ång b»ng ven biÓn, hÇu hÕt c¸c vïng
®Êt ®Òu chøa nhiÒu kho¸ng s¶n quý nh-: vµng, thiÕc,
ch×, kÏm, c¸c lo¹i ®¸ vµ gç quý…. NghÖ An cã bê biÓn
dµi 82 km tõ huyÖn Quúnh L-u ®Õn thÞ x· Cöa Lß víi
nhiÒu b·i biÓn ®Ñp.
   NghÖ An n»m trong vïng nhiÖt ®íi Èm giã mïa,
chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu hÖ thèng thêi tiÕt. NhiÖt ®é
trung b×nh n¨m ë vïng nói lµ 2305C, cßn ë ®ång b»ng
duyªn h¶i lµ 2309C, chia lµm hai mïa nãng vµ mïa l¹nh
râ rÖt. §é Èm trung b×nh kho¶ng 71-79%. L-îng m-a
trung b×nh n¨m kho¶ng 1.800mm.Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  NghÖ An cã ®ñ c¸c tuyÕn ®-êng giao th«ng: cã s©n
bay Vinh, bÕn c¶ng, ®-êng biÓn, ®-êng s«ng, ®-êng s¾t
vµ ®-êng bé. §-êng s¾t vµ quèc lé 1A, ®-êng Hå ChÝ
Minh xuyªn ViÖt lµ c¸c tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch
cña ®Êt n-íc ®Òu ®i qua NghÖ An. Ngoµi ra, NghÖ An cã
®-êng biªn giíi víi Lµo dµi kho¶ng 419 km, v× thÕ
th«ng qua ®-êng bé, ®Æc biÖt lµ c¸c quèc lé 7, 8 vµ
gÇn ®©y thªm quèc lé 46, viÖc trao ®æi víi Lµo vµ xa
h¬n n÷a vïng §«ng B¾c Th¸i Lan cµng thuËn lîi.
  Víi c¸c ®iÒu kiÖn nh- vËy ®· gãp phÇn kh«ng nhá
trong viÖc ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An trong nh÷ng n¨m
qua còng nh- trong thêi gian s¾p tíi.

  1.2. Tµi nguyªn du lÞch NghÖ An.
  N»m ë trung t©m vïng B¾c Trung Bé, trªn trôc
hµnh lang §«ng - T©y, víi thÕ nói, h×nh s«ng, sù ph©n
bè tù nhiªn cña ®Þa h×nh vµ miÒn khÝ hËu ®· t¹o cho
NghÖ An hÖ thèng danh th¾ng cã gi¸ trÞ c¶ vÒ kinh tÕ
- v¨n ho¸ - du lÞch vµ qu©n sù. NghÖ An héi tô kh¸
nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh du lÞch ph¸t
triÓn nhiÒu lo¹i h×nh nh-: du lÞch biÓn, du lÞch sinh
th¸i kÕt hîp nghiªn cøu lÞch sö v¨n ho¸, du lÞch nghØ
d-ìng.
  1.2.1. VÒ du lÞch biÓn:
  Bê biÓn NghÖ An dµi 82 km, vïng biÓn cã nhiÒu
b·i c¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ, c¶ng biÓn vµ c¸c b·i t¾m
lý t-ëng, thÝch hîp hÊp dÉn du kh¸ch nh- b·i biÓn
Nghi ThiÕt, b·i biÓn Quúnh B¶ng- Quúnh Ph-¬ng, b·i l÷
Nghi Léc, b·i biÓn DiÔn Thµnh- DiÔn Ch©u,                 ®Æc biÖt
lµ b·i t¾m Cöa Lß.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Bê biÓn Cöa Lß dµi h¬n 10 km, c¸t tr¾ng mÞn,
b»ng ph¼ng, léng giã, n-íc biÓn trong vµ s¹ch, mét
trong nh÷ng n¬i nghØ m¸t, d-ìng bÖnh næi tiÕng. N¬i
®©y cã vÞ trÝ giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c thuËn
lîi, c¶nh quan vµ m«i tr-êng hÊp dÉn. Cïng víi nh÷ng
sù tÝch vÒ ®¶o M¾t, ®¶o Lan Ch©u, huyÒn tho¹i vÒ ®¶o
Song Ng- (n»m ë phÝa §«ng Nam thÞ x· Cöa Lß) nh- lêi
mêi gäi hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch. BiÓn Cöa Lß rÊt
giµu h¶i s¶n vêi nhiÒu lo¹i ®Æc s¶n quý cã gi¸ trÞ
kinh tÕ cao nh-: t«m, mùc, ghÑ, c¸ thu, c¸ l-ìng, c¸
song, c¸ ngõ…. Ngoµi ra, c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n
ho¸, danh lam th¾ng c¶nh cïng lÔ héi s«ng n-íc ®-îc
tæ chøc hµng n¨m sÏ lµ nh÷ng ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ®èi
víi du kh¸ch.
  Víi nh÷ng tiÒm n¨ng mµ thiªn nhiªn ®· -u ¸i ban
tÆng, l·nh ®¹o thÞ x· còng nh- Uû ban nh©n d©n tØnh
rÊt chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch – ngµnh kinh
tÕ mòi nhän cña Cöa Lß. NhiÒu chñ tr-¬ng, gi¶i ph¸p
huy ®éng tæng lùc kh¶ n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
cïng víi nh÷ng c¬ chÕ phï hîp t¹o m«i tr-êng th«ng
tho¸ng cho c¸c nhµ ®Çu t- ®· ®-îc thùc thi. NÕu nh-
nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 90 Cöa Lß míi lµ nh÷ng lµng
chµi bÐ nhá, nguån sèng chñ yÕu lµ ®¸nh b¾t h¶i s¶n
ven bê, ch-a cã kh¸i niÖm ph¸t triÓn du lÞch th× n¨m
2004, Cöa Lß cã mét hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ph¸t
triÓn du lÞch hiÖn ®¹i. Víi 165 kh¸ch s¹n ®-îc ®-a
vµo sö dông vµ h¬n 10 kh¸ch s¹n ®ang x©y dùng cïng
hµng tr¨m nhµ hµng víi c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n lu«n lu«n
s½n sµng phôc vô du kh¸ch. §ång thêi, thÞ x· lu«n
th-êng xuyªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®Ò ¸n x©y dùng ®«

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thÞ du lÞch biÓn thµnh mét thÞ x· v¨n ho¸, giµu vÒ
kinh tÕ, tèt ®Ñp vÒ nh©n v¨n, víi nh÷ng nÕp øng xö,
giao tiÕp thanh lÞch, v¨n minh; x©y dùng c¶nh quan
v¨n ho¸, m«i tr-êng du lÞch Cöa Lß xanh- s¹ch- ®Ñp,
g©y Ên t-îng tèt cho du kh¸ch ®Õn tham quan, du lÞch.
  1.2.2. Du lÞch sinh th¸i
  Du lÞch sinh th¸i lµ lo¹i h×nh du lÞch thiªn
nhiªn ngµy cµng ®-îc yªu thÝch ®èi víi kh¸ch du lÞch
trong vµ ngoµi n-íc vµ cµng thó vÞ h¬n nÕu thiªn
nhiªn hoang d· g¾n víi v¨n ho¸ b¶n ®Þa ®Æc s¾c. HÇu
hÕt c¸c khu rõng nguyªn sinh cña NghÖ An ®Òu gi÷ ®-îc
nh÷ng nÐt ®éc ®¸o ®ã. NhiÒu tuyÕn du lÞch ®i b»ng
®-êng mßn trong rõng võa t¹o cho du kh¸ch c¶m gi¸c
phiªu l-u, m¹o hiÓm, võa thÝch thó bëi ®-îc hÝt thë
kh«ng khÝ trong lµnh vµ chiªm ng-ìng nhiÒu lo¹i c©y,
thó quý hiÕm. Du lÞch sinh th¸i ë NghÖ An cßn hÊp dÉn
bëi b¶n s¾c v¨n ho¸ cña h¬n 40 v¹n ®ång bµo d©n téc
thiÓu sè nh- M«ng, Th¸i, Kh¬mó, ¥ §u,… c­ tró bªn mçi
c¸nh rõng. Mçi d©n téc ngoµi b¶n s¾c riªng cßn mang
nhiÒu ®Æc ®iÓm trong phong c¸ch sèng cña c- d©n ë
th-îng nguån s«ng C¶ (s«ng Lam). T×m hiÓu hä còng tùa
nh- nghiªn cøu mét pho s¸ch quý. TÊt c¶ gãp phÇn lµm
nªn søc hót cña c¸c tour du lÞch sinh th¸i ë ®©y.
  Du lÞch sinh th¸i NghÖ An næi lªn víi: Khu B¶o
tån thiªn nhiªn Pï Huèng vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn
Pï Ho¹t. Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Huèng víi tæng
diÖn tÝch 50.075 ha, trong ®ã ®Ønh Pï Huèng cao 1.560
m so víi mÆt n-íc biÓn. Pï Huèng cã hai kiÓu rõng
chÝnh lµ rõng kÝn th-êng xanh m-a mïa nhiÖt ®íi ph©n
bæ ë ®é cao trung b×nh trªn 900m vµ kiÓu rõng kÝn

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


th-êng xanh nhiÖt ®íi ph©n bæ ë ®é cao d-íi 900m. Khu
b¶o tån thiªn nhiªn Pï Ho¹t cã diÖn tÝch 67 ngh×n ha.
§Ønh Pï Ho¹t cao 2.451 m so víi mÆt n-íc biÓn.
  §Æc biÖt, NghÖ An cã V-ên Quèc gia Pï M¸t víi
tæng diÖn tÝch 91 ngh×n ha. Pï M¸t ®-îc coi lµ khu
rõng nguyªn sinh lín nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay. §Ønh Pï
M¸t cao 1.841 m so víi mùc n-íc biÓn. Ch¹y däc suèt
chiÒu dµi 70 km ®-êng biªn víi n-íc b¹n Lµo lµ nh÷ng
d·y nói cao trªn 1.400 m nghiªng dèc, hiÓm trë.
  Theo c¸c nhµ khoa häc, n¬i ®©y cã hÖ thùc vËt
rÊt ®a d¹ng vµ phong phó: Cã tíi 896 loµi thùc vËt
bËc cao thuéc 522 chi vµ 153 hä. Trong rõng cã tíi
220 loµi c©y thuèc quý nh- Hµ Thñ «, Thæ Phôc Linh,
QuÕ, Ba KÝch, TrÇm H-¬ng vµ c¸c loµi c©y lÊy gç. V-ên
Quèc gia Pï M¸t cã hÖ thèng ®éng vËt ®a d¹ng víi 241
loµi thó cña 86 hä, 28 bé, 137 loµi chim, 25 loµi bß
s¸t, 15 loµi l-ìng thÓ. §©y lµ n¬i sinh sèng cña hµng
tr¨m loµi ®éng vËt hoang d·, cã rÊt nhiÒu loµi quý
hiÕm cã tªn trong s¸ch ®á ViÖt Nam. Cã thÓ nãi, V-ên
Quèc gia Pï M¸t lµ rõng thiªng cã hang ®éng ®Ñp nh-
th¸c Khe KÌm, thung lòng Khe Bu, s«ng Gi¨ng víi nhiÒu
c¶nh quan kú thó, khÝ hËu m¸t mÎ, trong lµnh lµ ®iÓm
thÝch hîp cho kh¸ch du lÞch vui ch¬i, nghØ d-ìng.

  1.2.3. Du lÞch v¨n ho¸
  Kh«ng   chØ   cã  c¶nh   quan   thiªn   nhiªn   võa   hïng
tr¸ng, võa diÔm lÖ, NghÖ An cßn lµ m¶nh ®Êt cã truyÒn
thèng lÞch sö v¨n ho¸ l©u ®êi. Vïng ®Êt “®Þa linh
nh©n kiÖt” nµy hiÖn cã trªn 1.000 di tÝch lÞch sö v¨nNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ho¸ c¸ch m¹ng, trong ®ã cã 131 di tÝch ®· ®-îc Nhµ
n-íc xÕp h¹ng di tÝch lÞch sö quèc gia.
  Tiªu biÓu nh- B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc Quú
Ch©u, di tÝch Phan Béi Ch©u, ®Òn thê vµ miÕu mé Mai
H¾c §Õ, Khu di tÝch Lª Hång Phong, di tÝch Ph-îng
Hoµng Trung §«, §Òn thê NguyÔn S- Håi, §Òn thê NguyÔn
XÝ, §Òn Cu«ng Cöa HiÒn theo sù tÝch An D-¬ng V-¬ng vµ
nµng Mü Ch©u, Khu di chØ Lµng V¹c- NghÜa §µn,… §Æc
biÖt, Khu di tÝch Kim Liªn, quª h-¬ng cña Anh hïng
gi¶i phãng d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ kiÖt xuÊt cña
thÕ giíi, l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam- Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh, ®· ®-îc c«ng nhËn lµ Khu di tÝch
®Æc biÖt cña quèc gia, cã gi¸ trÞ lÞch sö v¨n ho¸
mu«n ®êi.
  Bªn c¹nh v¨n ho¸ vËt thÓ, v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë
NghÖ An còng hÕt søc phong phó, mang ®Ëm b¶n s¾c xø
NghÖ. Phæ biÕn lµ lÔ héi lÞch sö, lÔ héi d©n gian, lÔ
héi tÝn ng-ìng. Tiªu biÓu nh- lÔ héi §Òn Cên (Quúnh
L-u), lÔ héi Hang Bua (Quú Ch©u), lÔ héi Lµng Sen
(Nam §µn), lÔ héi uèng n-íc nhí nguån, lÔ héi s«ng
n­íc Cöa Lß,… §Æc biÖt lµ lÔ héi sÊm ra cña ng­êi ¥
§u lµ lÔ thê mÆt trêi rÊt cæ cña nhiÒu d©n téc §«ng
Nam ¸.
   Cïng víi nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng
nh- nghÒ ®an nøa tróc ë Xu©n Nha (H-ng Nguyªn), ch¹m
træ ®¸ DiÔn B×nh; dÖt ë DiÔn Ch©u; lµm gèm gia dông
b»ng tay vµ bµn xoay ë Yªn          Thµnh; nghÒ s¶n xuÊt hµng
thñ c«ng mü nghÖ m©y tre ®an ë Nghi Léc, DiÔn Ch©u;
s¶n xuÊt chÕ biÕn h¶i s¶n víi nh÷ng s¶n phÈm ®Æc s¶n


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ë Cöa Lß, Quúnh L-u; nghÒ dÖt thæ cÈm, nghÒ thªu ®an
cña ®ång bµo c¸c d©n téc Th¸i, M­êng, …
  Ngoµi ra NghÖ An cßn cã kho tµng d©n ca tr÷ t×nh
®éc ®¸o víi h¸t GiÆm, h¸t VÝ ë kh¾p n¬i trªn ®Êt NghÖ
An, nÕp sèng vµ nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ d©n téc ®Æc
s¾c cña c¸c d©n téc ë miÒn nói phÝa t©y cña tØnh gåm
Th¸i, Kh¬mó, Thæ, M«ng, ¥ §u.

  1.2.4. Du lÞch nghØ d-ìng
  Bªn c¹nh lo¹i h×nh du lÞch v¨n ho¸ ®Ó hiÓu thªm
vÒ lÞch sö d©n téc, du lÞch nghØ d-ìng cã tiÒm n¨ng
ph¸t triÓn rÊt lín ë NghÖ An. §Õn víi V-ên quèc gia
Pï M¸t, suèi n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n hay b·i biÓn
Cöa Lß, du kh¸ch kh«ng chØ ®-îc kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu
míi l¹ trong thiªn nhiªn mµ cßn ®-îc tËn h-ëng bÇu
kh«ng khÝ trong lµnh, ®¾m m×nh trong nh÷ng con sãng
hay nh÷ng th¸c n-íc m¸t mÎ t¹o cho con ng-êi c¶m gi¸c
th- th¸i, dÔ chÞu, thËm chÝ cßn ch÷a ®-îc rÊt nhiÒu
bÖnh.
  Trong thêi gian tíi, NghÖ An tiÕp tôc ®Çut- vµo
lo¹i h×nh du lÞch nµy t¹i c¸c ®iÓm du lÞch ®ang ®-îc
h×nh thµnh, ®ã lµ: Khu du lÞch biÓn Quúnh (Quúnh
L-u), Khu du lÞch B·i L÷- Nghi Léc, Khu du lÞch biÓn
Nghi ThiÕt, Khu du lÞch biÓn DiÔn Thµnh. §©y sÏ lµ
nh÷ng ®iÓm du lÞch ®Çy hÊp dÉn cho lo¹i h×nh du lÞch
nghØ d-ìng.

  2. M¹ng l-íi du lÞch trªn l·nh thæ tØnh NghÖ An.
   Trong quy ho¹ch ®· x¸c ®Þnh râ, NghÖ An cã 4 khu
du lÞch träng ®iÓm, bao gåm:Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Khu du lÞch Nam §µn: víi côm di tÝch quª B¸c,
côm di tÝch vua Mai H¾c §Õ, côm di tÝch Phan Béi Ch©u
cïng c¸c danh th¾ng cña huyÖn Nam §µn: Nói §ôn, S«ng
Lam…
    Khu du lÞch Thµnh phè Vinh: Thµnh phè Vinh lµ
trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi víi c¸c ®iÓm du
lÞch næi bËt nh- C«ng viªnTrung t©m, Khu vui ch¬i
gi¶i trÝ du lÞch Hå Cöa Nam, Khu du lÞch BÕn Thuû-
Nói QuyÕt, khu C«ng viªn Hå Thµnh g¾n víi b¶o tån
Thµnh cæ Vinh…
    Khu du lÞch biÓn Cöa Lß: bao gåm du lÞch Cöa Lß,
b·i t¾m Nghi ThiÕt, Nghi TiÕn, Cöa HiÒn, BiÓn Quúnh,
b·i L÷ Nghi Léc…
    Khu du lÞch V-ên quèc gia Pï M¸t: du lÞch Phµ
Lµi- S«ng Gi¨ng, V-ên Quèc gia Pï M¸t, du lÞch Th¸c
KÌm- §Ønh Pomu…
    M¹ng l-íi du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn theo h-íng:

    2.1. H×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch theo c¸c lo¹i
h×nh:
    - Du lÞch t×m hiÓu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸,
truyÒn thèng gi÷ nø¬c vµ x©y dùng b¶o vÖ Tæ quèc cña
d©n téc.
    - Du lÞch t¾m biÓn, nghØ d-ìng.
    - Du lÞch sinh th¸i.
    - Du lÞch lÔ héi, tham quan lµng nghÒ
    - Du lÞch thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ
    - Du lÞch tham quan nghiªn cøu.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   2.2.   H×nh thµnh c¸c tour du lÞch chÝnh nh-:
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- Nam §µn (Khu mé bµ Hoµng
ThÞ Loan th©n mÉu B¸c Hå- Khu mé cô Hµ ThÞ Hy bµ néi
B¸c Hå- Quª ngo¹i- Quª néi B¸c Hå- Khu mé ®Òn thê vua
Mai H¾c §Õ- Khu mé th©n mÉu vua Mai- Nhµ l-u niÖm chÝ
sü yªu n-íc Phan Béi Ch©u- Nhµ l-u niÖm ®ång chÝ Tæng
BÝ th- Lª Hång Phong) - Khu di tÝch lÞch sö phong
trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh 1930-1931 (Th¸i L·o).
   - Vinh- Cöa Lß- B·i Chïa §¶o Ng- (hoÆc Cöa Lß-
B·i Chïa §¶o Ng-).
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- V-ên quèc gia Pï M¸t (th¨m
V-ên quèc gia, lµng nghÒ dÖt thæ cÈm truyÒn thèng, ®i
thuyÒn   trªn   s«ng   Gi¨ng    trong    V-ên   quèc   gia,   th¨m
phong tôc sinh ho¹t v¨n ho¸ truyÒn thèng ®ång bµo d©n
téc Th¸i, Téc ng-êi §an Lai, B¶o tµng Gene ®éng, thùc
vËt…).
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- Cét mèc sè 0 con ®-êng Hå
ChÝ Minh- Khu du lÞch n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n- §«
L-¬ng.
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn- B·i
t¾m Nghi ThiÕt.
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- Quú Ch©u- QuÕ Phong (th¨m
hÖ thèng hang ®éng hang Bua, hang ThÈm åm, hang Tiªn
N÷, th¸c Xao Va, lµng dÖt thæ cÈm Ch©u TiÕn; th¨m
phong tôc tËp qu¸n sinh ho¹t v¨n ho¸ truyÒn thèng
®ång bµo d©n téc Th¸i, nhµ B¶o tµng d©n téc Quú Ch©u,
c¸c  lÔ   héi   d©n   gian   cña   c¸c   d©n   téc,   rõng   QuÕ
Phong.v.v…)
   - Khu du lÞch biÓn Quúnh B¶ng (Quúnh Ph-¬ng)-
Vinh- Nèi c¸c tour tõ Vinh.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - Khu du lÞch biÓn (Quúnh B¶ng- Quúnh Ph-¬ng)-
§Òn Cên- Hå Vùc MÊu- Di chØ Quúnh V¨n- Lµng v¨n ho¸
Quúnh §«i.
   - Vinh City tour: Th¨m Thµnh cæ Vinh, c¸c b¶o
tµng, c¸c siªu thÞ.

   2.3.  C¸c tuyÕn du lÞch liªn tØnh:
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- Th¨m quª h-¬ng, nhµ b¶o
tµng vµ viÕng mé §¹i thi hµo NguyÔn Du- Th¨m quª, khu
mé, ®Òn thê NguyÔn C«ng Trø- Th¨m ®Òn Chî Cñi.
   - Vinh (hoÆc Cöa Lß)- §éng Phong Nha-KÏ Bµng
   - Vinh- §éng H-¬ng TÝch (Can Léc- Hµ TÜnh).
   - Vinh- Hµ Néi- L¹ng S¬n.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng- Nha Trang- §µ L¹t- Thµnh
phè Hå ChÝ Minh- Vòng Tµu- §ång Th¸p- CÇn Th¬.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng
   - Vinh- Cao B»ng.
   - Vinh- Hµ Néi- H¶i Phßng- Qu¶ng Ninh
   Vµ mét sè tuyÕn du lÞch kh¸c.

   2.4. Du lÞch quèc tÕ
   - Vinh- Na khon- U®on- Viªng Ch¨n theo ®-êng 8,
Vinh- Na khon Fan«m- U®on- B¨ng Cèc.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Lu«ng Prab¨ng theo ®-êng 8.
   - Vinh- C¸nh ®ång chum (Xiªng Kho¶ng) qua ®-êng
7.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Na khon- vïng §«ng B¾c Th¸i
Lan- B¨ng Cèc.
   - Vinh- Qu¶ng Ninh- Trung Quèc,…Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  3. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
   Nh×n chung NghÖ An lµ tØnh cã nguån tµi nguyªn
du lÞch phong phó, ®a d¹ng kÓ c¶ tµi nguyªn thiªn
nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n (c¸c di tÝch lÞch sö v¨n
ho¸, c¸c lÔ héi truyÒn thèng, c¸c lµng nghÒ…).
   VÒ tù nhiªn, NghÖ An cã mét tiÒm n¨ng phong
phó, ®a d¹ng bao gåm c¶ biÓn, h¶i ®¶o, s«ng ngßi,
rõng, nói, hang ®éng, th¸c n­íc…, cã nhiÒu nÐt ®Æc
s¾c víi nh÷ng th¾ng c¶nh næi tiÕng. §©y lµ nh÷ng ®iÒu
kiÖn lý t-ëng ®Ó NghÖ An cã thÓ khai th¸c ph¸t triÓn
®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c nhau nh- du lÞch
sinh th¸i, tham quan, nghiªn cøu, nghØ d-ìng, t¾m
biÓn, thÓ thao, leo nói… Nh÷ng di tÝch danh th¾ng nh­
nói Hång, s«ng Lam, c¸c hang ®éng… lµ nh÷ng ®iÓm du
lÞch v¨n ho¸ sinh th¸i hÊp dÉn.
  VÒ di tÝch lÞch sö, c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸
cña NghÖ An tuy vÒ mÆt quy m« kh«ng lín nh- mét sè
®Þa ph-¬ng kh¸c, song còng cã gi¸ trÞ ®Æc s¾c vÒ mÆt
du lÞch. §Æc biÖt lµ khu di tÝch lµng Sen- Kim Liªn
(HuyÖn Nam §µn) lµ quª h-¬ng cña chñ tÞch Hå ChÝ
Minh. Ngoµi ra NghÖ An cßn cã nhiÒu di tÝch liªn quan
®Õn lÞch sö thêi kú ®Êu tranh chèng ¸ch ®« hé ph-¬ng
B¾c, rÊt hÊp dÉn vµ phï hîp ®Ó ph¸t triÓn c¸c lo¹i
h×nh du lÞch tham quan v¨n ho¸, du lÞch chuyªn ®Ò, du
lÞch nghiªn cøu…
  Víi nh÷ng c¶nh quan thiªn nhiªn non xanh n-íc
biÕc, nh÷ng c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®éc ®¸o vµ c©u ca
tiÕng hß quyÕn rò, víi hÖ thèng giao th«ng ®a d¹ng
víi nhiÒu tuyÕn quèc lé, ®-êng s¾t xuyªn ViÖt ch¹y
qua, cã s©n bay, bÕn c¶ng, c¶ng biÓn rÊt thuËn lîi,

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


NghÖ An sÏ trë thµnh mét ®iÓm hÑn ®Çy hÊp dÉn vÒ du
lÞch sinh th¸i, du lÞch nghØ d-ìng vµ th-ëng thøc
nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸, tinh thÇn cao ®Ñp ®èi víi du
kh¸ch.

   II. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du
lÞch NghÖ An thêi kú 2001-2004

  1. §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2001-2004:
   Nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú
2001-2004 ngµnh Du lÞch NghÖ An ®· cã b-íc ph¸t triÓn
v-ît bËc, c¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®-îc cñng cè vµ
t¨ng c-êng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, mét sè c¸c
khu, ®iÓm du lÞch ®-îc h×nh thµnh, b-íc ®Çu thu hót
c¸c nhµ ®Çu t- t¹o thªm c¸c s¶n phÈm du lÞch míi,
kh¸ch ®Õn víi NghÖ An ngµy cµng ®«ng, doanh thu du
lÞch ngµy cµng t¨ng; ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc, nh©n
viªn ngµnh du lÞch ®· cã b-íc tr-ëng thµnh, c«ng t¸c
tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ®-îc ®Èy m¹nh lµm cho h×nh ¶nh
NghÖ An ngµy cµng cã Ên t-îng s©u s¾c ®èi víi du
kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc. Ho¹t ®éng du lÞch ph¸t
triÓn lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp c¶nh quan ®« thÞ, b¶o vÖ
m«i tr-êng sinh th¸i, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao d©n trÝ, c¶i
thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n.
   Qua 04 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé
tØnh NghÖ An kho¸ XV, ngµnh du lÞch sím kh¼ng ®Þnh
®-îc vÞ trÝ cña m×nh ®· vµ ®ang trë thµnh ngµnh kinh
tÕ  quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi tØnh
nhµ, thùc hiÖn theo ®óng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn ngµnh


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


mµ nghÞ quyÕt ®¹i héi ®· ®Ò ra “§Õn n¨m 2005 t¨ng
doanh thu khai th¸c du lÞch lªn gÊp 3 lÇn so víi n¨m
2000”. Ngµnh du lÞch NghÖ An ®· rÊt chó träng tíi
c«ng t¸c quy ho¹ch, c«ng t¸c ®Çu t-, qu¶ng b¸ vµ ®µo
t¹o nguån nh©n lùc. Cô thÓ:
  1.1. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch
  NghÞ   quyÕt    12   NQ/T¦    ngµy   30/7/2002     cña  Ban
Th-êng vô TØnh uû ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô cho ngµnh: “Bæ
sung, hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch chi
tiÕt c¸c khu du lÞch ®Õn tËn ®Þa bµn c¸c huyÖn ®Ó x¸c
®Þnh râ tiÒm n¨ng vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ khai th¸c”.
  Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 Du lÞch NghÖ An ®· tiÕn
hµnh quy ho¹ch chi tiÕt mét sè khu, ®iÓm du lÞch t¹i
c¸c huyÖn vµ thÞ x· Cöa Lß, bao gåm: Quy ho¹ch chi
tiÕt khu du lÞch biÓn Quúnh (bao gåm x· Quúnh B¶ng,
Quúnh Liªn, Quúnh Ph-¬ng thuéc huyÖn Quúnh L-u), b·i
biÓn DiÔn Thµnh (DiÔn Ch©u); quy ho¹ch chi tiÕt khu
du lÞch Mòi Rång- Nghi ThiÕt (Nghi Léc), khu du lÞch
®¶o Lan Ch©u (thÞ x· Cöa Lß); c«ng viªn b·i t¾m B×nh
Minh (Cöa Lß). Ngoµi ra cßn           quy ho¹ch khu du lÞch
n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n- §« L-¬ng (§« L-¬ng); quy
ho¹ch B¶o tån t«n t¹o Khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ Kim
Liªn, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch (Nam §µn); C«ng viªn
cét mèc sè 0 (T©n Kú). §ang triÓn khai quy ho¹ch chi
tiÕt khu du lÞch v¨n ho¸ Quú Ch©u- QuÕ Phong; §Ò ¸n
“Khai th¸c du lÞch V­ên quèc gia Pï M¸t”. §ång thêi
dù kiÕn trong n¨m 2005 bæ sung vµ hoµn thiÖn Quy
ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
2006-2010 cã tÝnh ®Õn n¨m 2020.


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Qóa tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®· ®-îc triÓn khai
trong c¸c khu, ®iÓm du lÞch: phÇn lín ®Òu tu©n thñ
theo quy ho¹ch, mét sè dù ¸n khi thùc hiÖn ph¶i ®iÒu
chØnh l¹i quy ho¹ch cho phï hîp. C«ng t¸c qu¶n lý quy
ho¹ch thùc hiÖn cßn lóng tóng do ch-a cã sù thèng
nhÊt trong viÖc ph©n c«ng c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm
qu¶n lý quy ho¹ch.

  1.2. C«ng t¸c ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt:

  1.2.1. VÒ ®Çu t- kÕt cÊu h¹ tÇng du lÞch:
  Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 hÖ thèng ®-êng giao
th«ng trong tØnh nãi chung vµ ®Õn c¸c khu, ®iÓm du
lÞch nãi riªng ®-îc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ nh- hÖ thèng
giao th«ng trong khu du lÞch biÓn thÞ x· Cöa Lß,
®-êng du lÞch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn (DiÔn Ch©u), ®-êng
vµo khu n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n- §« L-¬ng, ®-êng
vµo Th¸c KÌm, vµo Phµ Lµi- Khe KhÆng (Con Cu«ng).
N©ng cÊp, më réng, hiÖn ®¹i hÖ thèng ®-êng giao th«ng
nèi c¸c khu, c¸c ®iÓm du lÞch Nam §µn, Vinh, Cöa Lß…
S©n bay Vinh, bÕn c¶ng, nhµ ga ®-îc n©ng cÊp më réng
lµ yÕu tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho du
kh¸ch ®Õn NghÖ An.
  Ngoµi ra, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c còng ®-îc
®Çu t- ®¸ng kÓ. NghÖ An lµ mét trong nh÷ng tØnh cã
m¹ng l-íi b-u chÝnh viÔn th«ng ®-îc hiÖn ®¹i ho¸ ®¶m
b¶o ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch.

  1.2.2. VÒ ®Çu t- x©y dùng c¬ së l-u tró:
  Víi lîi thÕ Vinh lµ ®iÓm dõng t-¬ng ®èi hîp lý
trªn tuyÕn du lÞch xuyªn ViÖt ®-a du kh¸ch ®Õn víi

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


quª h-¬ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ®Õn víi b·i t¾m Cöa
Lß. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham
gia ®Çu t- x©y dùng c¬ së l-u tró kh¸ m¹nh, tÝnh trªn
®Þa bµn toµn tØnh n¨m 2000 cã 2.470 phßng víi 5.529
gi-êng, th× ®Õn n¨m 2004 ®· lªn tíi 5.707 phßng víi
11.986 gi-êng, hÖ thèng c¬ së l-u tró kh«ng nh÷ng
®-îc t¨ng nhanh vÒ sè l-îng mµ chÊt l-îng còng ngµy
cµng ®-îc chó träng. N¨m 2000 toµn tØnh chØ cã 07
kh¸ch s¹n ®-îc xÕp h¹ng sao, bao gåm: 5 kh¸ch s¹n ®¹t
tiªu chuÈn 2 sao vµ 2 kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 1 sao,
®Õn n¨m 2004 toµn tØnh ®· cã 18 kh¸ch s¹n xÕp h¹ng
sao, bao gåm: 2 kh¸ch s¹n 3 sao, 14 kh¸ch s¹n 2 sao
vµ 2 kh¸ch s¹n 1 sao.
    Trong thêi kú 2001-2004 c¸c khu vui ch¬i, gi¶i
trÝ, du lÞch ®-îc h×nh thµnh vµ b-íc ®Çu ®-îc ®Çu t-
nh-: Khu du lÞch biÓn Quúnh (Quúnh L-u), DiÔn Thµnh
(DiÔn  Ch©u),    Giang    S¬n-   §«  l-¬ng   (§«   L-¬ng),    Mòi
Rång- Nghi ThiÕt (Nghi Léc), khu C«ng viªn Trung t©m
(Thµnh phè Vinh)… ®· gãp phÇn khëi s¾c cho du lÞch
NghÖ An ph¸t triÓn.

    1.3. C«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc
    NghÞ quyÕt 12 NQ/T¦ ®· chØ râ nhiÖm vô: “T¨ng
c-êng c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n
bé qu¶n lý Nhµ n-íc vµ ®éi ngò nh÷ng ng-êi kinh doanh
du lÞch thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ nghiÖp vô,
ngo¹i ng÷, phong c¸ch giao tiÕp vµ tinh thÇn phôc
vô”.
    Nh÷ng n¨m võa qua cïng víi sù ph¸t triÓn ngµnh
du  lÞch,   ®éi   ngò   lao   ®éng   trong   ngµnh    ®-îc   t¨ng

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nhanh, n¨m 2000 toµn ngµnh cã 2.500 lao ®éng, ®Õn n¨m
2004 ®· t¨ng lªn 3.658 ng-êi, ch-a kÓ hµng ngµn lao
®éng thêi vô ®-îc sö dông trong mïa cao ®iÓm, chÊt
l-îng lao ®éng ngµy cµng ®-îc t¨ng c-êng, 9% lao ®éng
cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, 52% lao ®éng ®ù¬c ®µo
t¹o, båi d-ìng nghiÖp vô du lÞch, tr×nh ®é ngo¹i ng÷
b-íc ®Çu ®· cã tiÕn bé, gÇn 10% lao ®éng trùc tiÕp cã
b»ng ngo¹i ng÷ tõ tr×nh ®é A trë lªn. §Ó ®¸p øng tèc
®é gia t¨ng vÒ lùc l-îng lao ®éng, n©ng cao chÊt
l-îng phôc vô, nh÷ng n¨m võa qua ngµnh du lÞch ®· ®Èy
m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng chuyªn m«n nghiÖp vô
du lÞch cho ®éi ngò qu¶n lý vµ c«ng nh©n lao ®éng,
kÕt qu¶ tõ n¨m 2001 ®Õn 2004 ®· cã 130 l-ît c¸n bé
®-îc ®µo t¹o båi d-ìng vÒ qu¶n lý du lÞch, qu¶n lý
kh¸ch s¹n, nhµ hµng, trªn 300 c«ng nh©n lao ®éng ®ù¬c
göi ®i ®µo t¹o nghiÖp vô du lÞch ë c¸c tr-êng du lÞch
Trung -¬ng, gÇn 360 lao ®éng ®-îc ®µo t¹o båi d-ìng
nghiÖp vô lÔ t©n, buång, bµn- bar, h-íng dÉn du lÞch,
kü thuËt nÊu ¨n.


  1.4. C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn
du lÞch
  §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu thu hót kh¸ch du lÞch ngµy
cµng ®«ng ®Õn víi NghÖ An, c«ng t¸c tuyªn truyÒn
qu¶ng b¸ xóc tiÕn du lÞch trong nh÷ng n¨m qua ®-îc
t¨ng c-êng ®Èy m¹nh vµ ®¹t ®-îc mét sè kÕt qu¶ b-íc
®Çu: tham gia cã hiÖu qu¶ c¸c héi chî, héi th¶o du
lÞch trong n-íc vµ quèc tÕ, tham gia c¸c héi thi do
Tæng côc Du lÞch tæ chøc, qua ®ã giíi thiÖu du lÞch
NghÖ An víi thÞ tr-êng du lÞch trong vµ ngoµi n-íc.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  N¨m 2001-2003 ®· in Ên ph¸t hµnh 3.000 cuèn s¸ch
“H­íng dÉn du lÞch NghÖ An”, h¬n 10.000 tê gÊp giíi
thiÖu tiÒm n¨ng du lÞch NghÖ An, ch-a kÓ hµng v¹n tê
gÊp qu¶ng c¸o cña c¸c kh¸ch s¹n, trung t©m l÷ hµnh
trªn ®Þa bµn, l¾p ®Æt biÓn tÊm lín qu¶ng c¸o du lÞch
t¹i c¸c ®Çu mèi giao th«ng c¸c khu du lÞch, hoµn
chØnh hÖ thèng biÓn chØ dÉn vµo c¸c khu, ®iÓm du lÞch
trªn c¸c tuyÕn quèc lé 1A, quèc lé 46.
  §Æc biÖt n¨m 2003 trang website du lÞch NghÖ An
theo ®-êng truyÒn Tæng côc Du lÞch ®-îc chÝnh thøc
khai tr-¬ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn
truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch lµm cho h×nh ¶nh NghÖ An ngµy
cµng cã Ên t-îng s©u s¾c ®èi víi du kh¸ch vµ nh©n d©n
c¶ n-íc. MÆt kh¸c ngµnh th-êng xuyªn phèi hîp víi c¸c
b¸o, ®µi Trung -¬ng, ®Þa ph-¬ng ®Ó kÞp thêi ph¶n ¸nh,
®-a tin c¸c ho¹t ®éng vµ sù kiÖn du lÞch cña ®Þa
ph-¬ng, duy tr× b¶n tin néi bé ngµnh ®Þnh kú víi chÊt
l-îng ®æi míi.
  Tr-íc yªu cÇu cña ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng
b¸ vµ xóc tiÕn du lÞch, ngµy 29/4/2004 UBND tØnh ®·
cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m xóc tiÕn Du lÞch
trùc thuéc Së Du lÞch nh»m tiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vµ xóc
tiÕn du lÞch trong thêi gian tíi, tr-íc m¾t kÞp thêi
tæ chøc tèt “N¨m Du lÞch NghÖ An 2005”.
   Trong mét thêi gian ho¹t ®éng rÊt ng¾n, Trung
t©m ®· in Ên, ph¸t hµnh 25.000 tê gÊp víi 6 thø
tiÕng: ViÖt, Anh, Trung, NhËt, Ph¸p vµ Th¸i Lan ®Ó
tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ “N¨m Du lÞch NghÖ An 2005”;
9.000 tÊm b¶n ®å NghÖ An bá tói phôc vô du kh¸ch;

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ph¸t hµnh 2.000 cuèn s¸ch h-íng dÉn du lÞch víi chÊt
l-îng cao; Phèi hîp víi Ban Tuyªn gi¸o TØnh uû in Ên
ph¸t hµnh 50.000 tê gÊp v¨n minh du lÞch; chuÈn bÞ
300 b¨ng r«n, cê ph-ín phôc vô c«ng t¸c qu¶ng c¸o N¨m
Du lÞch NghÖ An 2005; phèi hîp víi §µi TruyÒn h×nh
Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng x©y dùng phim vµ phãng sù
giíi thiÖu du lÞch NghÖ An víi du kh¸ch trong vµ
ngoµi n-íc. Tæ chøc häp b¸o trong n-íc t¹i Hµ Néi vµ
thµnh phè Hå ChÝ Minh; häp b¸o quèc tÕ t¹i C«n Minh-
V©n Nam (Trung Quèc) vµ Udon Thani (Th¸i Lan) ®Ó
tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ “N¨m Du lÞch NghÖ An 2005”.
   Song song víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸,
ngµnh ®· tÝch cùc triÓn khai thiÕt lËp c¸c mèi quan
hÖ hîp t¸c ph¸t triÓn víi c¸c trung t©m du lÞch lín
trong n-íc nh-: Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, HuÕ,
§µ N½ng, Nha Trang, TP Hå ChÝ Minh… vµ më réng quan
hÖ hîp t¸c víi 7 tØnh 3 n-íc: ViÖt Nam- Lµo- Th¸i Lan
cã  sö  dông   ®-êng   8,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   cho   c¸c   doanh
nghiÖp vµ trung t©m l÷ hµnh khai th¸c nguån kh¸ch ®Õn
víi NghÖ An. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t- b-íc ®Çu ®-îc
quan t©m, ®Õn nay ®· cã trªn 10 dù ¸n vÒ du lÞch ®ang
®-îc c¸c nhµ ®Çu t- nghiªn cøu kh¶o s¸t, trong ®ã mét
sè dù ¸n ®· ®-îc triÓn khai thùc hiÖn.

   1.5. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc c¸c ho¹t ®éng du
lÞch trªn ®Þa bµn:
   §ång thêi víi viÖc ch¨m lo x©y dùng chiÕn l-îc
ph¸t triÓn du lÞch. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi
c¸c ho¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa bµn ®-îc t¨ng c-êngNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


th-êng xuyªn, t¹o m«i tr-êng ph¸t triÓn du lÞch lµnh
m¹nh, an toµn vµ bÒn v÷ng.
  Ngµnh ®· tham m-u cho UBND tØnh ban hµnh 3 chØ
thÞ vµ 2 quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn vÒ b¶o vÖ
m«i tr-êng vµ an ninh trËt tù t¹i c¸c ®iÓm tham quan,
du lÞch.
  TriÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ ®Þnh 39/CP
cña ChÝnh phñ vÒ c¬ së l-u tró; NghÞ ®Þnh 27/CP vÒ
kinh doanh l÷ hµnh vµ h-íng dÉn du lÞch, phèi hîp víi
Côc Thèng kª tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô thèng kª du
lÞch, cïng víi c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph-¬ng cã khu, ®iÓm
du lÞch tiÕn hµnh nhiÒu ®ît kiÓm tra chÊn chØnh t×nh
h×nh trËt tù, vÖ sinh m«i tr-êng t¹i c¸c ®iÓm tham
quan, du lÞch, xö lý c¸c vi ph¹m vÒ ®iÒu kiÖn kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn ®-a ho¹t ®éng du
lÞch ®i vµo nÒn nÕp, tu©n thñ ph¸p luËt, b¶o vÖ m«i
tr-êng sinh th¸i, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia, trËt tù
an toµn x· héi. Ch¨m lo cñng cè, kiÖn toµn bé m¸y c¬
quan Së, n©ng cao chÊt l-îng tham m-u, chØ ®¹o cña c¬
quan ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô

  2. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch
c¬ b¶n thêi kú 2001-2004:
  2.1. Tæng sè l-ît kh¸ch:
  H»ng n¨m tæng sè l-ît kh¸ch toµn ngµnh ®ãn ®-îc
t¨ng lªn ®¸ng kÓ. C¬ cÊu kh¸ch du lÞch cã nhiÒu biÕn
®éng, l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ thêi kú 2001-2004
t¨ng cÇm chõng do ¶nh h-ëng dÞch bÖnh SARS n¨m 2003,
dÞch cóm gia cÇm n¨m 2004. N¨m 2003 l-îng kh¸ch tôt
xuèng do ¶nh h-ëng dÞch SARS. Thùc hiÖn n¨m 2004 dÊu

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hiÖu kh¸ch quèc tÕ cã kh¶ n¨ng t¨ng trë l¹i do Nhµ
n-íc ta ban hµnh quy chÕ ®-îc ®ãn kh¸ch Trung Quèc
vµo tham quan du lÞch ViÖt Nam b»ng thÎ du lÞch. Tuy
kh¸ch quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng nh-ng tèc ®é t¨ng
tr-ëng   b×nh    qu©n   thêi   kú   2001-2004     vÉn   ®¹t  møc
18%/n¨m. Cô thÓ:
           BiÓu 1: Tæng sè l-ît kh¸ch
            §¬n
                  N¨m      N¨m      N¨m
   ChØ tiªu      vÞ                         N¨m 2004
                 2001     2002     2003
           tÝnh
Tæng sè l-ît     L-ît
                583.363 634.689 762.145 1.046.265
kh¸ch        kh¸ch
Tæng sè l-ît
           L-ît
kh¸ch trong           566.049 613.874       746377    1.021.259
           kh¸ch
n-íc
Tæng sè l-ît
           L-ît
kh¸ch quèc            17.314    20.815    15.768     25.006
           kh¸ch
tÕ


Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
    Ngoµi ra hµng n¨m t¹i c¸c Khu di tÝch Kim Liªn,
b·i biÓn Cöa Lß, b·i biÓn Quúnh Ph-¬ng, DiÔn Thµnh cã
hµng ngµn l-ît kh¸ch ®Õn tham quan, t¾m biÓn kh«ng
th«ng qua c¸c c¬ së l-u tró do ngµnh du lÞch qu¶n lý.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Nguån kh¸ch truyÒn thèng ®Õn víi du lÞch NghÖ An
chñ yÕu   lµ kh¸ch c¸c tØnh phÝa B¾c vµ phÝa Nam ®i
víi môc ®Ých t¾m biÓn, tham quan quª B¸c theo ph-¬ng
thøc tù tæ chøc lµ chÝnh, nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh¸ch ®i
theo tour ngµy cµng t¨ng lªn do ho¹t ®éng cña c¸c
trung t©m l÷ hµnh ®-îc t¨ng c-êng vµ hiÖu qu¶ h¬n, tû
träng dßng kh¸ch nµy chiÕm ®Õn 40-50% tæng sè l-ît
kh¸ch du lÞch néi ®Þa.
  Nguån kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi NghÖ An chñ
yÕu lµ kh¸ch Lµo, Th¸i Lan vµ c¸c n-íc trong khu vùc
chiÕm tû träng 50-60% tæng sè l-ît kh¸ch quèc tÕ.

  2.2.  Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch:
  ChØ tiªu sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch trong
thêi kú 2001-2004 ®-îc t¨ng lªn nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ:
      BiÓu 2: Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch
                       N¨m    N¨m   N¨m    N¨m
       ChØ tiªu
                       2001   2002   2003   2004
 Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n
                       1,78   1,81   1,81   1,8
   1 kh¸ch (ngµy/kh¸ch)


Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  Thùc tÕ cho thÊy sè ngµy l-u tró b×nh qu©n cña
kh¸ch ë c¸c khu du lÞch biÓn vµo mïa du lÞch ®-îc kÐo
dµi h¬n so víi trung t©m du lÞch thµnh phè Vinh. Tuy

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nhiªn s¶n phÈm du lÞch ë NghÖ An cßn ®¬n ®iÖu, ch-a
hÊp dÉn, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm du lÞch sinh th¸i lµ
lo¹i h×nh cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch ®Õn nghiªn cøu,
häc tËp dµi ngµy l¹i ch-a ®-îc ph¸t triÓn, ®ã lµ mét
h¹n chÕ ®èi víi thêi gian l-u l¹i vµ møc ®é chi tiªu
cña kh¸ch, tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn tèc ®é t¨ng tr-ëng cña
ngµnh.

  2.3. ChØ tiªu doanh thu:
  Tæng doanh thu cña ngµnh ®-îc c¬ cÊu bëi doanh
thu dÞch vô du lÞch vµ doanh thu hµng ho¸ th-¬ng m¹i.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trong c¸c doanh nghiÖp kinh
doanh du lÞch hiÖn nay ®ang tån t¹i mét bé phËn kinh
doanh mua b¸n, ®¹i lý hµng ho¸ nãi chung vµ hµng ho¸
l-u niÖm nãi riªng. Trong nh÷ng n¨m qua xu h-íng kinh
doanh hµng ho¸ th-¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp gi¶m
dÇn, chØ gi÷ l¹i phÇn kinh doanh hµng ho¸ l-u niÖm
phôc vô nhu cÇu mua s¾m cña c¸c du kh¸ch ®ång thêi
tËp trung më réng kinh doanh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô du
lÞch ®-a tû träng doanh thu dÞch vô du lÞch ngµy cµng
t¨ng trong tæng doanh thu toµn ngµnh. §©y lµ h-íng ®i
®óng, kinh doanh cµng ®i vµo chuyªn m«n ho¸. Cô thÓ:
            BiÓu 3: C¬ cÊu tæng doanh thu

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 §¬n vÞ N¨m  N¨m  N¨m             N¨m
    ChØ tiªu
                 tÝnh  2001 2002 2003             2004
 Tæng doanh thu          Tû
                    144,1 172,0 191,8            268
                 ®ång
 Trong ®ã: - Doanh
                  Tû
 thu dÞch vô du              113,9 131,8 155,2 230,2
                  ®ång
 lÞch

 - Tû träng doanh
                   %     79    76,6     81     85,9
 thu dÞch vô du
 lÞch
                  Tû
 - Doanh thu hµng               30,1    40,2    36,6     37,8
                  ®ång
 ho¸ th-¬ng m¹i

 - Tû träng      doanh
                   %     21    23,4     19     14,1
 thu  hµng      ho¸
 th-¬ng m¹i

Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
    Víi lîi thÕ lµ ®iÓm dõng t-¬ng ®èi hîp lý trªn
tuyÕn du lÞch xuyªn ViÖt, lo¹i h×nh kinh doanh c¬ së
l-u tró ë NghÖ An ph¸t triÓn rÊt nhanh c¶ vÒ sè l-îng
vµ chÊt l-îng, ®ång thêi kÐo theo sù ph¸t triÓn c¸c
lo¹i  h×nh   kinh   doanh    nh-:   ¨n   uèng,   l÷   hµnh,   vËn
chuyÓn kh¸ch du lÞch vµ c¸c dÞch vô du lÞch kh¸c.
    kÕt qu¶ doanh thu cña c¸c lo¹i h×nh kinh doanh
du lÞch thÓ hiÖn:
    BiÓu 4: Tæng doanh thu theo lo¹i h×nh kinh doanh
                §¬n vÞ     N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
    ChØ tiªu
                 tÝnh     2001    2002    2003     2004
 Doanh thu buång          Tû
                       46,8    53,7    63,1     91,8
 ngñ               ®ång

                  Tû
 Doanh thu ¨n uèng              51,5    57,2    66,1     99
                 ®ångNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368                 Tû
 Doanh thu l÷ hµnh              2,1    4,6    4,8     6,7
                ®ång

 Doanh thu vËn          Tû
                       4,0    4,2    5,1     7,2
 chuyÓn hµnh kh¸ch       ®ång

 Doanh thu dÞch vô        Tû
                       9,6    12,2    16,0     20,3
 du lÞch kh¸c          ®ång

Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
   Qua kÕt qu¶ doanh thu theo lo¹i h×nh kinh doanh
du lÞch ta thÊy tû träng doanh thu ¨n, ngñ chiÕm
kho¶ng 83-87%; doanh thu l÷ hµnh, vËn chuyÓn vµ c¸c
dÞch vô kh¸c chiÕm tû träng kho¶ng 13-17% trong doanh
thu dÞch vô du lÞch. Xu h-íng doanh thu l÷ hµnh,
doanh thu c¸c dÞch vô kh¸c ngµy cµng t¨ng lªn.

  2.3.1.    Doanh thu dÞch vô du lÞch:
  §©y lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ møc
®é ph¸t triÓn cña ngµnh trong thêi kú tõ 2001-2005
tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n ®¹t møc 26,5%/n¨m, ®ång
thêi chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong tæng doanh
thu toµn ngµnh. Thêi kú 2001-2004 c¸c thµnh phÇn kinh
tÕ tham gia ®Çu t- x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü
thuËt kinh doanh l-u tró t¨ng kh¸ nhanh, kÕt qu¶
doanh thu dÞch vô du lÞch theo c¸c thµnh phµn kinh tÕ
thu ®-îc:
    BiÓu 5: Doanh thu dÞch vô du lÞch theo thµnh
phÇn kinh tÕ
           §¬n vÞ          N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
   ChØ tiªu
           tÝnh          2001   2002    2003     2004
 C¸c  doanh nghiÖp  Tû
                       12,5   14,5    15,5     17,7
 Trung -¬ng qu¶n lý  ®ång
 C¸c  doanh nghiÖp  Tû
                       51,5   56,7    66,7     73,5
 ®Þa ph-¬ng qu¶n lý  ®ång
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 C¸c doanh    nghiÖp     Tû
                       49,9   60,6    72,9    138,8
 kh¸c              ®ång
                                   Nguån: Së
         Du lÞch NghÖ An
  Du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn ®ang tËp trung chñ
yÕu ë trung t©m thµnh phè Vinh vµ thÞ x· Cöa Lß, mét
sè ®iÓm du lÞch míi ®-îc h×nh thµnh nh- ë Quúnh L-u,
DiÔn Ch©u b-íc ®Çu ®i vµo khai th¸c nªn tõ n¨m 2000-
2002, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch míi h×nh thµnh
doanh thu kh«ng ®¸ng kÓ, kÕt qu¶ doanh thu dÞch vô du
lÞch thÓ hiÖn theo c¸c khu vùc:
   BiÓu 6: Doanh thu dÞch vô du lÞch theo khu vùc
               §¬n vÞ     N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
   ChØ tiªu
                tÝnh     2001    2002    2003    2004
  Khu vùc thµnh
               Tû ®ång    62,7    72,5    85,4  119,7
   phè Vinh
  Khu vùc thÞ x·
               Tû ®ång    51,3    59,3    66,7  105,9
    Cöa Lß
  Khu vùc c¸c
               Tû ®ång     -     -     3,1     4,6
   huyÖn kh¸c

                                      Nguån:
             Së Du lÞch NghÖ An

  2.3.2.    Doanh thu hµng ho¸ th-¬ng m¹i:
   Doanh thu hµng hãa th-¬ng m¹i cã xu h-íng gi¶m.
Nguyªn nh©n lµ do xu h-íng c¸c doanh nghiÖp chØ tËp
trung kinh doanh mét sè hµng hãa l-u niÖm, gi¶m dÇn
kinh doanh hµng ho¸ th-¬ng m¹i.
       BiÓu 7:    Doanh thu hµng ho¸ th-¬ng m¹i
                   §¬n vÞ N¨m       N¨m   N¨m    N¨m
    ChØ tiªu
                    tÝnh    2001 2002     2003 2004

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Doanh   thu   hµng    ho¸ Tû
                          30,1 40,2     36,6 37,8
th-¬ng m¹i              ®ång
1.   Chia   theo    thµnh
phÇn kinh tÕ
Doanh    nghiÖp     trung Tû
                           0,5    1    0,6    0,6
-¬ng qu¶n lý             ®ång
Doanh     nghiÖp      ®Þa Tû
                          18,5    8,7   7,2    7,4
ph-¬ng qu¶n lý            ®ång
C¸c doanh nghiÖp kh¸c         Tû
                          11,1 30,5     28,9 29,8
                   ®ång
2. Chia theo khu vùc
Thµnh phè Vinh            Tû
                          16,6 22,1     20,2 19,7
                   ®ång
ThÞ x· Cöa Lß             Tû
                          13,5 18,1     15,8 17,4
                   ®ång
C¸c huyÖn kh¸c            Tû
                                    0,7    0,7
                   ®ång


           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An


   2.4. ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt:
             BiÓu 8: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt
                      N¨m     N¨m     N¨m     N¨m
       ChØ tiªu
                      2001    2002     2003     2004
 Gi¸  trÞ  s¶n   xuÊt   thùc
                      113,2   118,7    139,3     206
 tÕ (tû ®ång)
 Gi¸  trÞ  s¶n   xuÊt   theo
 gi¸  cè  ®Þnh   1994   (tû   84,4    91,9    104,4 154,9
 ®ång)


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An


    Gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m qua t¨ng lªn
®¸ng kÓ. N¨m 2004 t¨ng gÊp 1,82 lÇn (theo gi¸ thùc
tÕ) vµ t¨ng gÊp 1,84 lÇn (theo gi¸ cè ®Þnh) so víi
n¨m 2001.
    2.5. ChØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm:
              BiÓu 9: Gi¸ trÞ t¨ng thªm
                        N¨m    N¨m    N¨m      N¨m
       ChØ tiªu
                       2001    2002    2003     2004
Gi¸ trÞ     t¨ng thªm theo
                       68,7    80,6    95,1     140,1
gi¸ thùc    tÕ (tû ®ång)
Gi¸ trÞ     t¨ng thªm theo
gi¸ cè     ®Þnh 1994 (tû         54,2    62,5    71,5     105,3
®ång)

        Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
   Còng nh- gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ t¨ng thªm
còng t¨ng m¹nh vµo n¨m 2004, ®¹t 105,3 tû ®ång, ®-a
tèc ®é t¨ng tr-ëng n¨m 2003-2004 ®¹t 47%.
  2.6. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch.
    §ãng gãp ng©n s¸ch tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh
du lÞch thêi k× 2001-2004 cã nhiÒu chuyÓn biÕn. Cô
thÓ:
      BiÓu 10: §ãng gãp ng©n s¸ch tõ n¨m 2001-2004
                       N¨m     N¨m     N¨m     N¨m
       ChØ tiªu
                      2001    2002    2003     2004
 §ãng gãp ng©n s¸ch (tû
                       8,5     9,5    11,5     20,4
 ®ång)


           Nguån: Së Du lÞch NghÖ AnNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¸c lo¹i h×nh kinh
doanh du lÞch:
  3.1. Kinh doanh c¬ së l-u tró:
  Thêi kú 2001-2004 c¸c c¬ së l-u tró du lÞch t¨ng
nhanh c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ tham gia ®Çu t- lín, ®Æc biÖt lµ khèi kinh tÕ
t- nh©n.
    BiÓu 11: Tæng sè phßng nghØ thêi kú 2001-2004
          §¬n vÞ N¨m  N¨m  N¨m  N¨m
   ChØ tiªu
           tÝnh 2001 2002 2003  2004
 Tæng sè phßng nghØ Phßng 2.650 3.115 4.689 5.707
 Sè phßng nghØ ®ñ
           Phßng  495 667  816  850
 tiªu chuÈn quèc tÕ
 Tæng sè gi-êng   Gi-êng 5.840 6.876 9.855 11.986
 Sè gi-êng ®ñ tiªu
          Gi-êng 995 1.283 1.617 1.653
 chuÈn quèc tÕ

       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  Sè l-îng c¬ së l-u tró t¨ng lªn, ®ång thêi chÊt
l-îng còng ®-îc chó träng, c¸c chñ doanh nghiÖp ®· ý
thøc ®-îc viÖc x©y dùng c¬ së l-u tró ®Ó kinh doanh,
ngoµi c¸c tiÖn nghi phôc vô ¨n, ngñ cßn                 ph¶i g¾n
liÒn víi më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, n©ng cao chÊt
l-îng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña du kh¸ch. KÕt
qu¶ n¨m 2000 trªn ®Þa bµn toµn tØnh míi chØ cã 07
kh¸ch s¹n ®-îc xÕp h¹ng sao, ®Õn n¨m 2004 ®· cã 17
kh¸ch s¹n ®-îc xÕp h¹ng tõ 1-3 sao trªn tæng sè kh¸ch
s¹n, hiÖn t¹i trªn ®Þa bµn tØnh ch-a cã kh¸ch s¹n ®¹t
tiªu chuÈn 4 sao. Dù kiÕn n¨m 2005 ë thÞ x· Cöa Lß sÏ
cã kh¸ch s¹n 4 sao do c¸c tæ chøc kinh doanh ngoµi
tØnh ®Çu t- x©y dùng.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Thêi gian qua c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia
®Çu t- x©y dùng c¬ së l-u tró t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ
trªn ®Þa bµn thÞ x· Cöa Lß:
     BiÓu 12: C¬ cÊu phßng nghØ trong c¸c c¬ së l-u
                     tró
                   §¬n
                        N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
     ChØ tiªu           vÞ
                        2001   2002    2003     2004
                   tÝnh
 Tæng sè phßng nghØ         Phßng 2.650 3.115 4.689 5.707
 Chia theo thµnh phÇn
 kinh tÕ
 Doanh   nghiÖp    Trung
                  Phßng    630    718    699     869
 -¬ng qu¶n lý
 Doanh    nghiÖp     ®Þa
                  Phßng 1.120 1.142 1.136 1.075
 ph-¬ng qu¶n lý
 C¸c   doanh     nghiÖp
                  Phßng    900   1.255 2.854 3.763
 kh¸c
 Chia theo khu vùc
 Thµnh phè Vinh           Phßng 1.070 1.100 1.290 1.363
 ThÞ x· Cöa Lß           Phßng 1.580 1.975 3.239 3.941
 C¸c huyÖn kh¸c           Phßng     -     40    160     398


        Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
    KÕt qu¶ kinh doanh c¬ së l-u tró bao gåm doanh
thu phßng ngñ, doanh thu phôc vô ¨n uèng vµ mét phÇn
doanh thu c¸c dÞch vô kh¸c. Doanh thu l-u tró chiÕm
tû träng tõ 85-90% trong doanh thu dÞch vô du lÞch,
tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n thêi kú 2001-2005 t¨ng
25,8%/n¨m.
       BiÓu 13: KÕt qu¶ kinh doanh c¬ së l-u tró

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 §¬n
                       N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
    ChØ tiªu          vÞ
                      2001    2002    2003     2004
                 tÝnh
                  Tû
 Doanh thu buång ngñ            46,8    53,7    63,1     91,8
                 ®ång
                  Tû
 Doanh thu ¨n uèng             51,5    57,2    66,1     99
                 ®ång


       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  MÆc dï kinh doanh c¬ së l-u tró trong thêi gian
qua ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸, song hÇu hÕt c¸c c¬
së l-u tró míi ®-îc x©y dùng cã quy m« nhá chñ yÕu tõ
10-25 phßng nghØ, chÊt l-îng ch-a ®ång bé, c¸c dÞch
vô cßn h¹n chÕ, thiÕu khu«n viªn c©y xanh do diÖn
tÝch ®Êt hÑp phÇn lín tËp trung cho x©y nhµ. §a sè
c¸c c¬ së l-u tró ë khu vùc Vinh do ®-îc c¶i t¹o tõ
nhµ lµm viÖc nªn xuèng cÊp nhanh, trang thiÕt bÞ l¹c
hËu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu phôc vô kh¸ch. Kinh doanh
c¬ së l-u tró ë thÞ x· Cöa Lß cßn mang tÝnh chÊt thêi
vô, trung b×nh mét n¨m chØ ho¹t ®éng ®-îc 70-100 ngµy
nªn hiÖu qu¶ thÊp.
  3.2. Kinh doanh l÷ hµnh
  §-îc x¸c ®Þnh lµ lÜnh vùc quan träng trong ho¹t
®éng cña ngµnh du lÞch, thêi kú 2001-2004 ho¹t ®éng
l÷ hµnh nãi chung ®· cã b-íc tiÕn bé nhÊt ®Þnh, gãp
phÇn gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh thÞ tr-êng kh¸ch, kÕt nèi
c¸c tour du lÞch cña NghÖ An víi c¸c trung t©m du
lÞch c¶ n-íc, tõng b-íc t¹o lËp, më réng, khai th¸c
thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch c¸c n-íc trong khu vùc: Th¸i
Lan, Lµo, §µi Loan, Trung Quèc… §Æc biÖt lµ tuyÕn du

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lÞch ®-êng bé tõ §«ng – B¾c Th¸i Lan qua Lµo ®Õn NghÖ
An vµ ng-îc l¹i theo ®-êng 8.
  Sè l-îng c¸c ®¬n vÞ tham gia ho¹t ®éng l÷ hµnh
ngµy cµng t¨ng lªn. TÝnh ®Õn n¨m 2004 trªn ®Þa bµn
tØnh ®· cã 07 ®¬n vÞ kinh doanh l÷ hµnh, trong ®ã:
   L÷ hµnh quèc tÕ cã 2 trung t©m vµ 2 chi nh¸nh.
   L÷ hµnh néi ®Þa cã 2 trung t©m vµ 1 chi nh¸nh
  N¨m 2001 l-îng kh¸ch du lÞch do c¸c trung t©m l÷
hµnh ®-a ®ãn ®¹t 3.981 l-ît, n¨m 2004 ®¹t 11.160
l-ît. Doanh thu l÷ hµnh ®· cã b-íc t¨ng tr-ëng ®¸ng
kÓ ®-a tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n thêi kú 2001-2005
t¨ng 45%/n¨m.
   Cô thÓ:
             BiÓu 14: Doanh thu l÷ hµnh
                §¬n vÞ     N¨m    N¨m    N¨m      N¨m
     ChØ tiªu
                 tÝnh    2001    2002   2003    2004
 Doanh thu l÷           Tû
                        2,1    4,6    4,8      6,7
 hµnh              ®ång
              .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  Nh×n chung kinh doanh l÷ hµnh thêi gian qua t¨ng
tr-ëng kh¸ nhanh, nh-ng so víi mét sè tØnh b¹n cã du
lÞch ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng l÷ hµnh cña du lÞch
NghÖ An ®ang cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c ch-¬ng tr×nh du
lÞch cßn nghÌo nµn, thiÕu ®iÓm du lÞch hÊp dÉn, gi¸
c¶ cßn bÊt hîp lý, chÊt l-îng phôc vô ch-a cao. Do
thiÕu ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch theo ch-¬ng tr×nh
nªn rÊt bÞ ®éng, chÊt l-îng ph-¬ng tiÖn kÐm, hiÖu qu¶
kinh doanh thÊp. §éi ngò h-íng dÉn viªn tuy cã ®-îc
®µo t¹o vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ nghiÖp vô h-íng dÉn,

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nh-ng viÖc tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi
cßn rÊt h¹n chÕ, chÊt l-îng ch-a cao, nghiÖp vô h-íng
dÉn thùc tÕ yÕu.
  3.3. Kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch
  Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh cña du lÞch
NghÖ An cßn yÕu, l-îng kh¸ch du lÞch ®i theo tour
trän gãi ch-a nhiÒu, phÇn lín kh¸ch du lÞch néi ®Þa
l¹i ®i b»ng hÖ thèng ®-êng s¾t, hoÆc ®i theo tour do
c¸c c«ng ty l÷ hµnh c¸c tØnh tæ chøc ®Õn du lÞch NghÖ
An, kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ë NghÖ An
ch-a ®-îc tËp trung ®Çu t- ph¸t triÓn. PhÇn lín c¸c
ph-¬ng tiÖn ®ang ho¹t ®éng lµ cña c¸c tæ chøc, c¸
nh©n kinh doanh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch kÕt hîp thùc
hiÖn hîp ®ång theo chuyÕn víi c¸c trung t©m l÷ hµnh.
  Trong nh÷ng n¨m qua do nhu cÇu ®i l¹i t¨ng nªn
sè l-îng ph-¬ng tiÖn tham gia vËn chuyÓn kh¸ch du
lÞch t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 2000 toµn tØnh cã 125 ®Çu
xe víi 700 ghÕ, ®Õn n¨m 2004 ®· cã trªn 200 ®Çu xe
víi trªn 1000 ghÕ, t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2000.
Riªng c¸c trung t©m vµ chi nh¸nh l÷ hµnh trong tØnh
cã 02 xe 35 chç, 06 xe 15 chç vµ 05 xe 04 chç phôc vô
vËn chuyÓn kh¸ch. Trªn ®Þa bµn cã 06 ®éi xe taxi víi
trªn 100 ®Çu xe th-êng xuyªn ho¹t ®éng, cã 05 tµu vËn
chuyÓn kh¸ch phôc vô du lÞch trªn s«ng, biÓn. Mét sè
kh¸ch s¹n cã trang bÞ ph-¬ng tiÖn ®Ó chñ ®éng ®-a ®ãn
kh¸ch.
  Nh×n chung chÊt l-îng c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn
kh¸ch du lÞch cßn kÐm. ThÓ hiÖn:
       BiÓu 15: Doanh thu vËn chuyÓn hµnh kh¸ch


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                §¬n vÞ     N¨m    N¨m    N¨m     N¨m
    ChØ tiªu
                 tÝnh    2001    2002    2003     2004
 Doanh thu vËn           Tû
                        4,0    4,2    5,1     7,2
 chuyÓn hµnh kh¸ch        ®ång
                  .
           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An

  4. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n
  4.1. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm
  Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, ho¹t ®éng
kinh doanh du lÞch thêi kú 2001-2004 vÉn cßn béc lé
mét sè mÆt tån t¹i yÕu kÐm sau:
  - Kh¸ch du lÞch: Trong nh÷ng n¨m qua, du lÞch
®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ cao, ®· gãp phÇn vµo viÖc
chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña tØnh nh-ng ch-a t-¬ng xøng víi
tiÒm n¨ng tµi nguyªn du lÞch cña tØnh. So víi c¶
n-íc, l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn NghÖ An cßn
chiÕm mét tû lÖ t-¬ng ®èi nhá chØ            3-4% trong tæng sè
l-îng  kh¸ch    vµ  thêi   gian   l-u   tró   cßn   thÊp.    Nh×n
chung, trong sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ th× tû träng
lín nhÊt lµ kh¸ch Ch©u ¸, ch-a thu hót ®-îc l-îng
kh¸ch ®Õn tõ Ch©u ¢u, Ch©u Mü.
  - Doanh thu tõ du lÞch: HiÖu qu¶ kinh doanh du
lÞch thÊp, mét sè doanh nghiÖp du lÞch kinh doanh cßn
thua lç, ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cßn yÕu, thÞ
tr-êng du lÞch ch-a ®-îc më réng, ®Æc biÖt lµ thÞ
tr-êng kh¸ch quèc tÕ, ch-a t¹o ®-îc sù g¾n kÕt gi÷a
ho¹t ®éng du lÞch víi c¸c lÔ héi truyÒn thèng, lµng
nghÒ; kinh doanh du lÞch biÓn cßn mang tÝnh mïa vô,
c«ng suÊt sö dông buång chØ ®¹t 25-35% ®èi víi c¸c
kh¸ch s¹n t¹i Cöa Lß vµ 55-60% ®èi víi c¶ tØnh.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - S¶n phÈm du lÞch: C¸c khu, ®iÓm du lÞch ch-a
®-îc ®Çu t- døt ®iÓm vµ kh«ng ®ång bé gi÷a ph¸t triÓn
h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn c¬ së l-u tró nªn s¶n phÈm du
lÞch cßn Ýt, kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp, ch-a t¹o ®-îc
c¸c s¶n phÈm lµm hµng l-u niÖm cho kh¸ch du lÞch.
Ho¹t ®éng c¸c dÞch vô du lÞch cßn nhá lÎ, manh món,
chÊt l-îng phôc vô ®· cã b-íc ®æi míi nh-ng ®a sè cßn
ë tr×nh ®é thÊp so víi mÆt b»ng chung cña c¶ n-íc.
  - C¬ së vËt chÊt kü thuËt: C¬ së vËt chÊt kü
thuËt ngµnh du lÞch cßn l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé qu¶n
lý vµ c«ng nh©n lao ®éng trong ngµnh tr×nh ®é nghiÖp
vô chuyªn m«n ®ang cßn nhiÒu bÊt cËp ch-a theo kÞp
víi yªu cÇu ph¸t triÓn. C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ, b¸n
hµng l-u niÖm vµ c¸c dÞch vô kh¸c nãi chung cßn rÊt
nghÌo nµn, ch-a ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña du
kh¸ch do ®ã kh«ng gi÷ ®-îc kh¸ch ë l-u l¹i dµi ngµy.
T×nh tr¹ng chÌo kÐo, ®eo b¸m kh¸ch ®· gi¶m nhiÒu
nh-ng vÉn cßn xÈy ra ë mét sè n¬i.
  - §Çu t- trong du lÞch: ThiÕu c¸c c¬ chÕ chÝnh
s¸ch ®Ó khai th¸c vµ huy ®éng nguån lùc x· héi tËp
trung ®Çu t- ph¸t triÓn du lÞch, m«i tr-êng ®Çu t-
ch-a thùc sù hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t-. Tuy b-íc ®Çu ®·
cã sù ®Çu t- cña mét sè c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi
ngµnh song c¸c dù ¸n nµy chØ tËp trung vµo nh÷ng ®iÓm
cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh mµ ch-a cã sù ®Çu t-
®ång bé.
  - C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch cßn h¹n
chÕ, ®Æc biÖt lµ tuyªn truyÒn qu¶ng b¸, thu hót kh¸ch
du lÞch quèc tÕ.


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - Nguån lao ®éng du lÞch: C«ng t¸c quy ho¹ch,
®µo t¹o båi d-ìng nguån nh©n lùc ch-a theo kÞp yªu
cÇu ph¸t triÓn trong khi ®ã kinh phÝ ®Çu t- cho ®µo
t¹o lao ®éng du lÞch cßn thÊp dÉn ®Õn thiÕu ®éi ngò
c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp giái, c¸c chuyªn gia ®Çu
ngµnh vµ c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ trong lÜnh vùc
du lÞch.
  4.2. Nguyªn nh©n
  + Nguyªn nh©n kh¸ch quan:
  Thø nhÊt: NghÖ An n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt
®íi giã mïa, chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña giã mïa
T©y Nam kh« vµ nãng (tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8) vµ giã
mïa §«ng B¾c l¹nh, Èm -ít (tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3
n¨m sau). Do ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë NghÖ
An chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt, lµm
cho kinh doanh du lÞch cã tÝnh thêi vô rÊt cao.
  Thø hai: Du lÞch lµ mét ngµnh cã xuÊt ph¸t ®iÓm
qu¸ thÊp, lµ ngµnh kinh tÕ non trÎ, chiÕm tû träng
rÊt nhá trong c¬ cÊu kinh tÕ trong khi ®ã kh¶ n¨ng
®Çu t- lín cßn h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
du lÞch nhá, yÕu, hiÖu qu¶ ch-a cao cho nªn yªu cÇu
ph¶i ®Çu t- rÊt lín th× míi ph¸t triÓn ®-îc.
  Thø ba: Thêi kú 2001-2005 t×nh h×nh chÝnh trÞ,
kinh tÕ- x· héi trªn thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng næi
lªn lµ dÞch bÖnh SARS n¨m 2003, dÞch cóm gia cÇm n¨m
2004, c¸c cuéc khñng bè diÔn ra ë nhiÒu n¬i, ®Æc biÖt
lµ trËn sãng thÇn ë Th¸i Lan- mét ®Êt n-íc giµu tiÒm
n¨ng vÒ du lÞch ®· ¶nh h-ëng ®Õn t©m lý tham quan du
lÞch cña nhiÒu du kh¸ch dÉn ®Õn ¶nh h-ëng tíi ho¹t
®éng kinh doanh du lÞch NghÖ An.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Thø t-: NghÖ An lµ mét tØnh nghÌo, nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn chËm, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm vµ
ch-a phï hîp theo h-íng t¨ng nhanh kinh tÕ dÞch vô.
   + Nguyªn nh©n chñ quan:
   Thø nhÊt: Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ cã tÝnh liªn
ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao, nh-ng sù chØ ®¹o
phèi hîp liªn ngµnh cßn ch-a ®ång bé, chÆt chÏ, ch-a
t¹o thµnh mét d©y chuyÒn liªn hoµn hç trî cho ho¹t
®éng du lÞch, nªn cã nhiÒu khã kh¨n trong ®iÒu hµnh
vµ phèi hîp ho¹t ®éng. Sù quan t©m l·nh ®¹o vµ chØ
®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ch-a
t-¬ng xøng víi nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch. HÖ thèng
qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ du lÞch tõ tØnh ®Õn huyÖn, thµnh,
thÞ ch-a t-¬ng xøng víi nhiÖm vô ®Æt ra cho ngµnh.
   Thø hai: §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c du lÞch, kÓ
c¶ c¸n bé qu¶n lý Nhµ n-íc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp
cßn nhiÒu non kÐm, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ch-a
®¸p øng ®-îc yªu cÇu ph¸t triÓn.
   Thø  ba:   Kinh   phÝ   bè   trÝ   cho   c«ng   t¸c   tuyªn
truyÒn qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch kh«ng lín dÉn ®Õn
kh«ng t¹o ra ®-îc nh÷ng ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cã søc
hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch trong khi tiÒm n¨ng du lÞch
tØnh kh«ng lín nh- nh÷ng tØnh b¹n. §ång thêi kinh phÝ
hç trî ®µo t¹o nguån nh©n lùc cßn rÊt Ýt so víi yªu
cÇu, kh«ng t¹o ra ®-îc ®éi ngò du lÞch cã chuyªn m«n
cao, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®Ò
ra.
   Thø t-: C¬ së h¹ tÇng kü thuËt: h¹ tÇng giao
th«ng, ®iÖn, n-íc tuy ®· ®-îc quan t©m ®Çu t- ph¸t


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


triÓn nh-ng cßn h¹n chÕ vµ kh«ng ®ång bé nªn ch-a
thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn.

    III. §Þnh h-íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An n¨m
2005
    N¨m 2005 lµ n¨m cã nhiÒu sù kiÖn träng ®¹i cña
®Êt n-íc, n¨m kÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005,
chuÈn bÞ §¹i héi lÇn thø 10 cña §¶ng Céng s¶n ViÖt
Nam, kû niÖm 115 ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. V×
thÕ, Bé ChÝnh TrÞ quyÕt ®Þnh cho phÐp lÊy n¨m 2005
lµm n¨m Du lÞch NghÖ An. §©y lµ thêi c¬ ®Ó thùc hiÖn
mét chiÕn dÞch tuyªn truyÒn qu¶ng b¸, xóc tiÕn du
lÞch víi quy m« lín ë trong vµ ngoµi n-íc; giíi thiÖu
du lÞch NghÖ An ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch trong n-íc
vµ quèc tÕ ®Õn NghÖ An, ®ång thêi nh»m t¨ng c-êng
giao l-u, t¹o m«i tr-êng kªu gäi hîp t¸c ®Çu t-, kÝch
thÝch c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn, t¹o ra b-íc
míi cho du lÞch NghÖ An, ®-a NghÖ An thùc sù trë
thµnh mét träng ®iÓm du lÞch cña c¶ n-íc.
    N¨m Du lÞch NghÖ An 2005 ®-îc tæ chøc trªn ®Þa
bµn toµn tØnh, tËp trung vµo t¹i 3 khu vùc träng ®iÓm
lµ : Nam §µn, Thµnh phè Vinh, ThÞ x· Cöa Lß. Trong ®ã
-u tiªn c¸c c«ng tr×nh nh- : Khu di tÝch lÞch sö v¨n
ho¸ Kim Liªn vµ khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ l¨ng mé,
®Òn thê vua Mai H¾c §Õ, khu l-u niÖm nhµ yªu n-íc
Phan Béi Ch©u cïng c¸c danh lam th¾ng c¶nh vïng nói
§ôn- S«ng Lam; §ªng thê vua Quang Trung, 3 cæng thµnh
cæ Vinh, Chïa ®¶o Ng-,..
    Ngoµi ra, cßn khai th¸c më réng, ph¸t triÓn
ho¹t ®éng du lÞch ®Õn c¸c vïng du lÞch träng ®iÓm


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nh-: Khu du lÞch V-ên quèc gia Pï M¸t; Khu du lÞch
sinh th¸i v¨n ho¸ d©n téc Quú Ch©u- QuÕ Phong; Khu du
lÞch n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n- §« L-¬ng víi cét mèc
sè 0 ®-êng mßn Hå ChÝ Minh lÞch sö; Khu du lÞch biÓn
vµ di tÝch danh lam th¾ng c¶nh Quúnh B¶ng- Quúnh
Ph-¬ng, §Òn Cên (Quúnh L-u).
  §Ó tæ chøc tèt sù kiÖn quan träng nµy, Uû ban
nh©n d©n tØnh cïng c¸c cÊp, c¸c ban ngµnh liªn quan
tËp trung ®Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt
chÊt ®Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm du
lÞch nh»m ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu ®Ò ra nh- sau:

  1. ChØ tiªu kh¸ch du lÞch
  1.1. Tæng sè l-ît kh¸ch
  Dù kiÕn kÕ ho¹ch n¨m 2005 ®ãn 1.200.000 l-ît
kh¸ch, ®-a tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n thêi kú 2001-
2005 ®¹t 18,4%/n¨m, ®¹t 100% chØ tiªu kÕ ho¹ch 5 n¨m
theo tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi 15 cña §¶ng bé tØnh
NghÖ An. Trong ®ã ®ãn ®-îc 35.500 l-ît kh¸ch quèc tÕ,
tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n thêi kú 2001-2005 ®¹t
18%/n¨m.
  1.2. Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch
   N¨m 2005, dù kiÕn sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1
kh¸ch ®¹t 1,85 ngµy/kh¸ch.

  2. ChØ tiªu doanh thu
   Dù kiÕn n¨m 2005 tæng doanh thu ®¹t 335 tû ®ång
trong ®ã doanh     thu dÞch vô du lÞch ®¹t 295 tû ®ång
chiÕm tû träng 88%, doanh thu hµng ho¸ ®¹t 40 tû
chiÕm tû träng 12%. Trong ®ã:
  - Doanh thu dÞch vô du lÞch: §¹t 295 triÖu ®ång.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   -    Doanh thu hµng ho¸ th-¬ng m¹i: ®¹t 40 tû
®ång.

   3. ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt
    - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ: dù kiÕn n¨m
2005 ®¹t 264 tû ®ång ®-a nhÞp ®é t¨ng tr-ëng b×nh
qu©n thêi kú 2001-2005 ®¹t 23,4%/n¨m.
   - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh: dù kiÕn ®¹t
198,5   tû   ®ång,   tèc   ®é   t¨ng   tr-ëng    b×nh   qu©n  ®¹t
22%/n¨m.

   4. ChØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm
    - Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ thùc tÕ dù kiÕn ®¹t
179,5   tû   ®ång,   tèc   ®é   t¨ng   tr-ëng    b×nh   qu©n  ®¹t
23%/n¨m.
   - Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ cè ®Þnh 1994 ®¹t
135  tû    ®ång,   tèc   ®é   t¨ng   tr-ëng    b×nh   qu©n  ®¹t
24%/n¨m.

   5. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch
    Dù kiÕn n¨m 2005 ®ãng gãp ng©n s¸ch tõ c¸c ho¹t
®éng kinh doanh du lÞch ®¹t 30 tû ®ång.

   6. ChØ tiªu kh¸ch s¹n
    Dù kiÕn n¨m 2005 tæng sè phßng nghØ ®¹t 5.978
phßng víi tæng sè gi-êng lµ 12.354 gi-êng, trong ®ã
phßng ®ñ tiªu chuÈn quèc tÕ ®¹t 900 phßng víi 1800
gi-êng ®ñ tiªu chuÈn quèc tÕ. Cô thÓ:
   - Theo thµnh phÇn kinh tÕ:
   + C¸c doanh nghiÖp Trung -¬ng qu¶n lý: cã 869
phßng víi 1.966 gi-êng.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  + C¸c doanh nghiÖp ®Þa ph-¬ng qu¶n lý: cã 1.021
phßng víi 2.205 gi-êng.
  +   C¸c   doanh   nghiÖp    kh¸c:   cã  4.088    phßng   víi
8.183 gi-êng.
  - Theo khu vùc:
  +   Thµnh    phè   Vinh:    cã  1.400    phßng   víi    2.970
gi-êng.
  +   ThÞ   x·   Cöa   Lß:   cã  4.120    phßng   víi    8.564
gi-êng.
  + C¸c huyÖn kh¸c: cã 458 phßng víi 820 gi-êng

  7. ChØ tiªu nguån nh©n lùc
   Dù kiÕn n¨m 2005 cã tæng sè lao ®éng phôc vô
trong ngµnh lµ 4.000 ng-êi. Trong ®ã:
  - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ:
  + Doanh nghiÖp Trung -¬ng qu¶n lý cã 760 ng-êi.
  + Doanh nghiÖp ®Þa ph-¬ng qu¶n lý: cã 670 ng-êi.
  + C¸c doanh nghiÖp kh¸c: cã 2.570 ng-êi.
  - Theo khu vùc:
  + Thµnh phè Vinh: cã 1.440 ng-êi.
  + ThÞ x· Cöa Lß: cã 2.340 ng-êi.
  + C¸c huyÖn kh¸c: cã 220 ng-êi.
         BiÓu 16: Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2005
                                    NhÞp ®é
                           Dù kiÕn
                    §¬n vÞ             t¨ng b×nh
     ChØ tiªu                 thùc hiÖn
                     tÝnh             qu©n thêi
                          n¨m 2005
                                    kú 2001-


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                                    2005 (%)
Tæng sè l-ît kh¸ch            L-ît
                          1.200.000        18,4
                    kh¸ch
Tæng doanh thu              Tû
                            335        19,8
                     ®ång
Doanh  thu   dÞch   vô  du    Tû
                            295        26,5
lÞch                   ®ång
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸           Tû
                            264        23,4
thùc tÕ)                 ®ång
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (Gi¸           Tû
                            198,5        22
cè ®Þnh)                 ®ång
Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸          Tû
                            179,5        23
thùc tÕ)                 ®ång
Gi¸ trÞ t¨ng thªm (Gi¸          Tû
                            135         24
cè ®Þnh)                 ®ång
Nép ng©n s¸ch               Tû
                             30        29,8
                     ®ång
Tæng sè kh¸ch s¹n            Phßng     5.978        19
Nguån nh©n lùc             Ng-êi     4.000        9,9
                  .
           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 Ch-¬ng III
 KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
                 2006-2010


    I. Quan ®iÓm, ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn du lÞch
NghÖ An thêi kú 2006-2010.

    1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn
    - Ph¸t triÓn du lÞch theo h-íng lµ mét ngµnh
kinh tÕ quan träng, mang néi dung v¨n hãa s©u s¾c cã
tÝnh liªn ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao:
    Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, cã tÝnh liªn
ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao. Nã ®ßi hái ph¶i
cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß ph¸t triÓn du lÞch
trong tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ó cã sù phèi hîp
chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh víi nhau nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng
môc tiªu ®Ò ra. §Æc biÖt, ph¸t triÓn du lÞch cÇn ®Æt
trong mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi c¸c tØnh kh¸c ®Ó cã
®-îc nguån kh¸ch th-êng xuyªn vµ æn ®Þnh.
    - Ph¸t triÓn nhanh du lÞch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh
hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng: Quy ho¹ch du lÞch ph¶i g¾n víi
viÖc  b¶o  vÖ   m«i   tr-êng    x·  héi   trong   s¹ch   vµ  m«i
tr-êng sinh th¸i bÒn v÷ng. §Æc biÖt lµ víi nh÷ng danh
th¾ng quan träng vµ nh÷ng quÇn thÓ di tÝch lÞch sö,
hÖ sinh th¸i rõng,… ph¶i cã c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp
víi viÖc t«n t¹o, khai th¸c mµ kh«ng x©m ph¹m ®Õn m«i
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tr-êng c¶nh quan thiªn nhiªn còng nh- ng¨n ngõa c¸c
t¸c ®éng xÊu tõ c¸c ho¹t ®éng du lÞch mang l¹i ®èi
víi x· héi.
  - Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i n»m trong tæng thÓ
ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi chung cña tØnh
  Ph¸t triÓn du lÞch kh«ng ®-îc t¸ch rêi kÕ ho¹ch
ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi chung cña tØnh. Nã ph¶i
gãp phÇn ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc
®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn gãp phÇn c«ng nghiÖp
ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i
g¾n víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc,
gi¸o dôc truyÒn thèng quª h-¬ng, gi÷ v÷ng an ninh
chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn.

  2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn
   - Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh du lÞch bao
gåm: Du lÞch sinh th¸i, du lÞch nghØ d-ìng, t¾m biÓn,
du lÞch v¨n ho¸ t©m linh g¾n víi ph¸t triÓn lµng
nghÒ. Khai th¸c tèt lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng du lÞch cña
tØnh, g¾n ph¸t triÓn du lÞch trong tØnh víi du lÞch
c¶ n-íc vµ khu vùc.
  - §Çu t- ph¸t triÓn du lÞch cã träng t©m, träng
®iÓm, cã b-íc ®i thÝch hîp, kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ®Çu
t- x©y dùng míi víi sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së s½n cã.
  - TËp trung khai th¸c thÕ m¹nh cña du lÞch néi
®Þa, nhanh chãng t¹o ra nhiÒu khu, ®iÓm, tuyÕn du
lÞch träng ®iÓm hÊp dÉn du kh¸ch, h×nh thµnh ph¸t
triÓn c¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ nh»m thu hót kh¸ch
n-íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ tuyÕn du lÞch §«ng – B¾c Th¸iNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Lan - Lµo - ViÖt Nam qua ®-êng 8; tuyÕn du lÞch Trung
Quèc - ViÖt Nam vµo NghÖ An tham quan du lÞch.
  -   Thùc   hiÖn   x·  héi   ho¸   ph¸t   triÓn   du   lÞch:
KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp
trong n-íc vµ ngoµi n-íc tham gia ®Çu t- ph¸t triÓn
vµo mäi ho¹t ®éng du lÞch nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t
triÓn ngµnh du lÞch theo quy ho¹ch ®· ®-îc phª duyÖt.

  II. néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ an
thêi kú 2006-2010
  §Êt n-íc ta sau nhiÒu n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®-îc
nh÷ng thµnh tùu quan träng trong lÜnh vùc kinh tÕ x·
héi, an ninh chÝnh trÞ ®-îc ®¶m b¶o, ®êi sèng vËt
chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn ®· vµ
®ang trë thµnh ®iÓm ®Õn an toµn, hÊp dÉn cña du kh¸ch
quèc tÕ. §ång thêi Nhµ n-íc ban hµnh c¬ chÕ chÝnh
s¸ch phï hîp ®Ó thu hót kh¸ch quèc tÕ, bá viza cho
kh¸ch NhËt B¶n, Hµn Quèc vµo ViÖt Nam, cho phÐp ®-a
®ãn kh¸ch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch vµo ViÖt Nam,
cho phÐp xe tay l¸i nghÞch hai n-íc ViÖt Nam- Th¸i
Lan ®-îc l-u th«ng.
  Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh
tÕ- x· héi tØnh NghÖ An tiÕp tôc ®-îc æn ®Þnh vµ ph¸t
triÓn, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh NghÖ An kho¸
XV ®· kh¼ng ®Þnh ph-¬ng h-íng, tèc ®é ph¸t triÓn du
lÞch, ®ång thêi ngµy 30/7/2002 Ban Th-êng vô TØnh uû
®· ban hµnh NghÞ quyÕt 12 NQ/TU vÒ Ph¸t triÓn du lÞch
NghÖ An thêi kú 2002-2010, Uû ban nh©n d©n tØnh ®·
x©y dùng ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng triÓn khai thùc hiÖn
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nghÞ quyÕt nh»m ®-a du lÞch NghÖ An ph¸t triÓn nhanh
trong nh÷ng n¨m tíi.
  Víi lîi thÕ vÒ kÕt qu¶ ®Çu t- c¬ së h¹ tÇng còng
nh- c¸c c«ng tr×nh dù ¸n thêi kú 2001-2005 sÏ ®-îc
khai th¸c ph¸t huy t¸c dông trong thêi kú 2006-2010.
TiÒm n¨ng du lÞch NghÖ An ®a d¹ng, phong phó sÏ tiÕp
tôc ®-îc ®Çu t- khai th¸c trªn ba thÕ m¹nh: Du lÞch
biÓn, du lÞch sinh th¸i vµ du lÞch v¨n ho¸ t©m linh.
§Æc biÖt th«ng qua sù kiÖn “Tæ chøc N¨m Du lÞch NghÖ
An 2005” ®· lµm cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc biÕt
®Õn du lÞch NghÖ An nhiÒu h¬n t¹o ®µ cho du lÞch NghÖ
An ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng.
  Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã, c¨n cø vµo:
  - QuyÕt ®Þnh sè 97/2002/Q§-TTg ngµy 22/7/2002
cña Thñ t-íng ChÝnh phñ phª duyÖt chiÕn l-îc ph¸t
triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001-2010.
  - NghÞ quyÕt 12 NQ/TU ngµy 30/7/2002 cña Ban
Th-êng vô TØnh uû vÒ Ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi
kú 2002-2010 vµ ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ
quyÕt cña Uû ban nh©n d©n tØnh.
  - Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh
NghÖ An thêi kú 1996-2010.
  - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
thêi kú 1996-2010.
  - C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ ph¸t triÓn du lÞch nãi
riªng thêi kú 2001-2005.
  KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
2006-2010 ®-îc x©y dùng víi néi dung:


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  1. Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
2006-2010
   T¹o b-íc ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ vµ bÒn
v÷ng cña du lÞch NghÖ An. Theo NghÞ quyÕt 12 NQ/TU
cña Ban Th-êng vô TØnh uû ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2002:
PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 NghÖ An trë thµnh trung t©m du
lÞch vïng B¾c Trung Bé, ®-a du lÞch thµnh ngµnh kinh
tÕ quan träng cña tØnh trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó
tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, lÞch sö vµ v¨n ho¸, lîi
thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña tØnh, ®i ®«i víi viÖc t¨ng
c-êng nguån lùc ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c¬ së
vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn du
lÞch, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh
theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc.

  2. NhiÖm vô ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
2006-2010
  2.1. Ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm cña
NghÖ An thêi kú 2002-2010, g¾n ph¸t triÓn du lÞch v¨n
ho¸ víi c¸c lÔ héi truyÒn thèng
  Víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c träng ®iÓm du lÞch cña
NghÖ An lµ: Kim Liªn- Nam §µn (víi c¸c côm di tÝch
quª B¸c, côm di tÝch vua Mai H¾c §Õ, côm di tÝch Phan
Béi Ch©u vïng víi c¸c danh th¾ng cña huyÖn Nam §µn:
Nói §ôn, S«ng Lam); du lÞch Cöa Lß- Nghi ThiÕt; côm
di tÝch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn; du lÞch thµnh phè Vinh,
du lÞch V-ên quèc gia Pï M¸t vµ du lÞch v¨n ho¸ d©n
téc, sinh th¸i Quú Ch©u- QuÕ Phong.v.v…, NghÖ An cã
kh¶ n¨ng më c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm trong thêi
gian tíi, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu t¨ng nhanh
l-îng kh¸ch vµ doanh thu du lÞch. Trong ®ã:


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  2.1.1.      §èi víi tuyÕn du lÞch néi tØnh: TËp
trung h×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch theo c¸c lo¹i
h×nh:
  + Du lÞch t×m hiÓu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸,
truyÒn thèng gi÷ n-íc vµ x©y dùng b¶o vÖ Tæ quèc cña
d©n téc.
  + Du lÞch t¾m biÓn, nghØ d-ìng.
  + Du lÞch sinh th¸i.
  + Du lÞch lÔ héi, tham quan lµng nghÒ.
  + Du lÞch thÓ thao vui ch¬i gi¶i trÝ.
  + Du lÞch tham quan nghiªn cøu
    Tæ chøc tèt mét sè lÔ héi mang ý nghÜa quèc gia
vµ vïng nh-: lÔ héi lµng Sen, lÔ héi §Òn Cu«ng, lÔ
héi §Òn Cên, Hang Bua, lÔ héi s«ng n­íc Cöa Lß,… ®Ó
thu hót kh¸ch du lÞch. Tõng b-íc g¾n c¸c ®iÓm du lÞch
cña NghÖ An víi tuyÕn ®-êng Hå ChÝ Minh, ®Þnh h-íng
®Õn n¨m 2010 h×nh thµnh c¸c tuyÕn träng ®iÓm sau:
  + Vinh- Cöa Lß- B·i t¾m Nghi ThiÕt.
  + Vinh- DiÔn Ch©u- Quúnh L-u: gåm c¸c di tÝch
lÞch sö v¨n ho¸ thµnh phè Vinh, §Òn Cu«ng, Cöa HiÒn,
§Òn Cên, b·i biÓn Quúnh Ph­¬ng,…
  + Vinh- Nam §µn- Thanh Ch-¬ng- cöa khÈu Thanh
Thuû.
  + TuyÕn du lÞch ®-êng thuû: Vinh- Cöa Lß- Hßn
Ng-- Nghi ThiÕt- Cöa HiÒn (lµng chµi Cöa Héi, c¶nh
quan ®¶o Ng-, ®Òn thê c-¬ng Quèc c«ng NguyÔ XÝ, ®Òn
thê NguyÔn S- Hå, chïa §¶o Ng- thê S¸t H¶i ®¹i v-¬ng
Hoµng T¸ Thèn,…).
  + TuyÕn du lÞch Vinh- §« L-¬ng- Pï M¸t: (Hang
mÆt ®¸ Tr¾ng, n-íc kho¸ng nãng Giang S¬n, ®Òn thê Lý

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


NhËt Quang, cét mèc sè 0 ®-êng mßn Hå ChÝ Minh, V-ên
quèc gia Pï M¸t, lµng nghÒ dÖt thæ cÈm M«n S¬n Lôc
D¹, Hang ThÈm Cung.v.v…).
   + TuyÕn du lÞch Vinh- NghÜa §µn- Quú Ch©u- QuÕ
Phong (Di chØ lµng V¹c, khu MÝa ®-êng Phñ Quú, hang
Bua, th¸c Xao Va, hang ThÈm åm, nhµ v¨n ho¸ Quú Ch©u,
c¸c lµng nghÒ dÖt thæ cÈm Quú Ch©u, lµng d©n téc Th¸i
cæ, lÔ héi d©n téc,…).
   + TuyÕn du lÞch ®-êng s«ng BÕn Thuû- §Òn thê «ng
Hoµng M-êi- khu mé vua Mai H¾c §Õ,…
   2.1.2.   TuyÕn du lÞch liªn tØnh:
   - Vinh- Ninh B×nh- Hµ Néi- Qu¶ng Ninh.
   - Vinh- Khu l-u niÖm §¹i thi hµo NguyÔn Du-
NguyÔn C«ng Trø- §Òn Cñi.
   - Vinh- Hµ Néi- H¶i Phßng- Qu¶ng Ninh- Mãng C¸i
   - Cöa Lß- Phong Nha (Qu¶ng B×nh).
   - Vinh- Hµ Néi- L¹ng S¬n.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng- Nha Trang- §µ L¹t- Thµnh
phè Hå ChÝ Minh- Vòng Tµu- §ång Th¸p- CÇn Th¬.
   - Vinh- HuÕ- §µ N½ng.
   - Vinh- Thµnh phè Hå ChÝ Minh (®­êng kh«ng),…
   - Vinh- Cao B»ng.
   2.1.3.   C¸c tuyÕn du lÞch quèc tÕ:
   - Vinh- Na khon- U®on- Viªng Ch¨n theo ®-êng 8,
Vinh- Na khon Fan«m- U®on- B¨ng Cèc.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Lu«ng Prab¨ng theo ®-êng 8.
   - Vinh- C¸nh ®ång chum (Xiªng Kho¶ng) qua ®-êng
7.
   - Vinh- Viªng Ch¨n- Na khon- vïng §«ng B¾c Th¸i
Lan- B¨ng Cèc.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - Vinh- Qu¶ng Ninh- Trung Quèc,…
   - Vinh- L¹ng S¬n- Trung Quèc…
   2.2. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch
NghÖ An thêi kú 2006-2010.
   2.2.1. ChØ tiªu kh¸ch du lÞch :
   PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®ãn 2,5 triÖu l-ît kh¸ch
®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 16%/n¨m trong thêi
kú 2006-2010, trong ®ã kh¸ch quèc tÕ ®¹t 100.000 l-ît
t¨ng b×nh qu©n 23%/n¨m.
   Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch ®Õn 2010 dù
kiÕn ®¹t 2,2 ngµy


    BiÓu 17: Tæng sè kh¸ch du lÞch tõ n¨m 2006-2010
            §¬n vÞ     N¨m    N¨m    N¨m    N¨m    N¨m
   ChØ tiªu
             tÝnh    2006    2007   2008    2009    2010
             TriÖu
Tæng sè l-ît
             l-ît     1,4    1,6    1,9    2,1    2,5
kh¸ch
             kh¸ch
             TriÖu
Trong ®ã: -
             l-ît    1,356 1,546 1,834 2,019           2,4
Kh¸ch néi ®Þa
             kh¸ch
             TriÖu
- Kh¸ch quèc       l-ît    0,044 0,054 0,066 0,081           0,1
tÕ            kh¸ch
                  .
           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An


   2.2.2.    ChØ tiªu doanh thu du lÞch
   §Õn n¨m 2010 tæng doanh thu du lÞch               ®¹t 727 tû
®ång, t¨ng tr-ëng b×nh qu©n 16%/n¨m.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    BiÓu 18: Tæng doanh thu du lÞch thêi kú 2006-
2010
                  N¨m     N¨m    N¨m     N¨m     N¨m
     ChØ tiªu
                 2006    2007    2008    2009     2010
 Tæng doanh thu (tû
                  396     462    539     626     727
 ®ång)
                   .
           Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
    Trong ®ã:
    2.2.2.1.Doanh thu dÞch vô du lÞch: dù kiÕn ®¹t
655 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m. Cô thÓ:
    - Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ
      BiÓu 19: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo
              thµnh phÇn kinh tÕ
                      N¨m    N¨m N¨m N¨m N¨m
                      2006   2007 2008 2009 2010
Doanh thu dÞch vô du
                      350    410    480   560    655
lÞch (tû ®ång)
Trong ®ã:- Doanh nghiÖp
trung -¬ng qu¶n lý (tû            22    24    26    29     32
®ång)
        - Doanh
nghiÖp ®Þa ph-¬ng qu¶n            91    100    110   120    130
lý (tû ®ång)
        -  C¸c
doanh nghiÖp kh¸c (tû            237    268    344   411    493
®ång)
                .
         Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
    - Chia theo khu vùc:
    BiÓu 20: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo khu
                     vùc
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                N¨m    N¨m     N¨m    N¨m    N¨m
    ChØ tiªu
                2006    2007    2008    2009    2010
Doanh thu dÞch vô
                350    410     480    560    655
du lÞch (tû ®ång)
Trong ®ã: - Thµnh
                175    197     230    263    301
phè Vinh (tû ®ång)

- ThÞ x·    Cöa   Lß   168    205     240    286    341
(tû ®ång)

- C¸c huyÖn     kh¸c    7      8     10     11      13
(tû ®ång)
                .
        Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
   - Chia theo lo¹i h×nh kinh doanh:
   BiÓu 21: Doanh thu dÞch vô du lÞch chia theo lo¹i
h×nh kinh doanh
                 N¨m    N¨m     N¨m    N¨m      N¨m
    ChØ tiªu
                 2006    2007    2008    2009     2010
 Doanh thu dÞch vô
                 350    410     480    560     655
 du lÞch (tû ®ång)
 Trong ®ã: - Doanh
 thu buång ngñ (tû        143    167     196    228     267
 ®ång)

 - Doanh thu       ¨n   154    180     211    246     288
 uèng (tû ®ång)

 - Doanh thu       l÷    12     14     17     20      23
 hµnh (tû ®ång)

 - Doanh thu vËn
                  11     14     16     18      21
 chuyÓn kh¸ch du
 lÞch

                  30     35     40     48      56
 -  Doanh   thu   dÞch

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 vô kh¸c (tû ®ång)
              .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  2.2.2.2. Doanh thu hµng hãa th-¬ng m¹i: dù kiÕn
®¹t 72 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 12,5%/n¨m.
  BiÓu 22: Doanh thu hµng ho¸ th-¬ng m¹i thêi kú
2006-2010
               N¨m    N¨m     N¨m    N¨m     N¨m
   ChØ tiªu
               2006    2007    2008    2009    2010
Doanh thu hµng ho¸
th-¬ng  m¹i  (tû  46  52   59   66  72
®ång)
- Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ
Doanh nghiÖp trung
-¬ng qu¶n lý (tû 0,7    0,78  0,86  0,94 1,014
®ång)
Doanh nghiÖp ®Þa
ph-¬ng qu¶n lý (tû   9  10   11   12  13
®ång)
C¸c doanh nghiÖp
kh¸c         36,3 41,2 47,14 53,06 57,986
 (tû ®ång)
- Chia theo khu vùc
Thµnh phè Vinh (tû
           23  25   28   31  33
®ång)
ThÞ x· Cöa Lß (tû
           22  26   29   33  37
®ång)
C¸c huyÖn kh¸c (tû
            1   2   2   2   2
®ång)
               .
        Nguån: Së Du lÞch NghÖ An


  2.2.3. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt
  2.2.3.1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ: dù
kiÕn ®¹t 589 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    BiÓu 23: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ tõ
               n¨m 2006-2010
               N¨m    N¨m     N¨m    N¨m    N¨m
               2006    2007    2008    2009    2010
- Chia theo thµnh
          315         369     432    504    589
phÇn kinh tÕ
Doanh nghiÖp trung
-¬ng qu¶n lý (tû 19,8          21,6    23,4    26,1    28,8
®ång)
Doanh nghiÖp ®Þa
ph-¬ng qu¶n lý (tû 81,9          90     99     108    117
®ång)
C¸c doanh nghiÖp
kh¸c        213,3        257,4    309,6   369,9 443,7
 (tû ®ång)
- Chia theo khu
          315         369     432    504    589
vùc
Thµnh phè Vinh (tû
          158         177     207    236    270
®ång)
ThÞ x· Cöa Lß (tû
          151         184     216    257    306
®ång)
C¸c huyÖn kh¸c (tû
           6           8     9     11      13
®ång)
              .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  2.2.3.2. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh 1994:
dù kiÕn ®¹t 437 tû ®ång, t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m.
  BiÓu 24: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh 1994
tõ n¨m 2006-2010
               N¨m    N¨m     N¨m    N¨m    N¨m
   ChØ tiªu
               2006    2007    2008    2009    2010
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt
           233  273            320    373    437
(tû ®ång)
- Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ
Doanh nghiÖp trung
           15  16            17     19      21
-¬ng qu¶n lý (tû

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®ång)
Doanh nghiÖp ®Þa
ph-¬ng qu¶n lý (tû       61     67     73     80      87
®ång)
C¸c doanh nghiÖp
kh¸c             157    190     230    274    329
 (tû ®ång)
- Chia theo khu
vùc
Thµnh phè Vinh (tû
               116    131     153    175    201
®ång)
ThÞ x· Cöa Lß (tû
               111    136     160    190    227
®ång)
C¸c huyÖn kh¸c (tû
                6      6     7      8      9
®ång)
               .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  2.2.4. Gi¸ trÞ t¨ng thªm
  Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ thùc tÕ: dù kiÕn ®¹t
401 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17,2%/n¨m. Trong ®ã:
   BiÓu 25: Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ thùc tÕ tõ
               n¨m 2006-2010
               N¨m    N¨m     N¨m    N¨m    N¨m
   ChØ tiªu
               2006    2007    2008    2009    2010
Gi¸   trÞ  t¨ng
           214  251            294    343    401
thªm(tû ®ång)
- Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ
Doanh nghiÖp trung
-¬ng qu¶n lý (tû   13  15            16     18      20
®ång)
Doanh nghiÖp ®Þa
ph-¬ng qu¶n lý (tû  56  61            67     73      80
®ång)
C¸c doanh nghiÖp
kh¸c         145  175            211    252    301
 (tû ®ång)
-  Chia theo khu
vùc
Thµnh phè Vinh (tû
           107  120            141    161    184
®ång)
ThÞ x· Cöa Lß (tû 102   125            147    174    208
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®ång)
C¸c huyÖn kh¸c (tû
                5      6     6      8      9
®ång)
                 .
          Nguån: Së Du lÞch NghÖ An

   Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ cè ®Þnh 1994: dù kiÕn
®¹t 297 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 17%/n¨m.
   BiÓu 26: Gi¸ trÞ t¨ng thªm theo gi¸ cè ®Þnh 1994
               tõ 2006-2010
               N¨m    N¨m     N¨m    N¨m    N¨m
               2006    2007    2008    2009    2010
Gi¸ trÞ t¨ng thªm
           159  186  218             254    297
(tû ®ång)
- Chia theo thµnh phÇn kinh tÕ
Doanh nghiÖp trung
-¬ng qu¶n lý (tû 9,6     11   12              13      15
®ång)
Doanh nghiÖp ®Þa
ph-¬ng qu¶n lý (tû  41   45   50              54      59
®ång)
C¸c doanh nghiÖp
kh¸c        108,4  130  156             187    223
 (tû ®ång)
- Chia theo khu
vùc
Thµnh phè Vinh (tû
           79   89  104             119    136
®ång)
ThÞ x· Cöa Lß (tû
           76   93  109             129    154
®ång)
C¸c huyÖn kh¸c (tû
            4   4   5              6      7
®ång)
                .
        Nguån: Së Du lÞch NghÖ An   2.2.5. Tæng sè lao ®éng
   Dù kiÕn n¨m 2010 ®¹t 6.620 ng-êi t¨ng b×nh qu©n
10%/n¨m

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  BiÓu 27: Tæng sè lao ®éng trong ngµnh du lÞch
thêi kú 2006-2010
                  N¨m    N¨m     N¨m     N¨m     N¨m
     ChØ tiªu
                 2006    2007    2008    2009     2010
 Tæng  sè   lao   ®éng
                 4.821   5.285    5.785   6.068 6.620
 (ng-êi)
               .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  2.2.6. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch
  N¨m 2010 dù kiÕn ®¹t 56 tû ®ång t¨ng 17,5%/n¨m.
  BiÓu 28: §ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña ngµnh du
lÞch thêi kú 2006-2010
                  N¨m    N¨m     N¨m     N¨m     N¨m
     ChØ tiªu
                 2006    2007    2008    2009     2010
 Nép ng©n s¸ch (tû
                  28     33     41     48      56
 ®ång)
               .
       Nguån: Së Du lÞch NghÖ An
  BiÓu 29: Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2005 vµ n¨m 2010
                                      NhÞp ®é
                                       t¨ng
                     Dù kiÕn      Dù kiÕn      b×nh
               §¬n vÞ
  ChØ tiªu               thùc hiÖn     thùc hiÖn     qu©n
               tÝnh
                     n¨m 2005     n¨m 2010    thêi kú
                                       2006-
                                      2010 (%)
Tæng sè l-ît         L-ît
                     1.200.000 2.500.000           16
kh¸ch            kh¸ch
Tæng doanh thu         Tû
                       335        727        16
               ®ång
Doanh thu dÞch         Tû
                       295        655        17
vô du lÞch          ®ång
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt        Tû
                       264        589        17,4
(Gi¸ thùc tÕ)         ®ång

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Gi¸ trÞ s¶n xuÊt       Tû
                      198,5       437        17,4
(Gi¸ cè ®Þnh)        ®ång
Gi¸  trÞ  t¨ng
               Tû
thªm (Gi¸ thùc               179,5       401        17,2
               ®ång
tÕ)
Gi¸  trÞ  t¨ng
               Tû
thªm  (Gi¸  cè              135       297        17
               ®ång
®Þnh)
Nép ng©n s¸ch         Tû
                       25        56        17,5
               ®ång
Tæng  sè  phßng
              Phßng     5.978       9.000        8,5
nghØ
Nguån nh©n lùc       Ng-êi     4.000       6.620   10
                                Nguån: Së Du
                lÞch NghÖ An


  3. Danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn du lÞch
NghÖ An trong thêi kú 2005-2010
                      Tæng møc
        Tªn dù ¸n               Quy m«    ®Çu t- (®¬n
                                   vÞ: USD)
1.Khu du lÞch nghØ d-ìng- sinh
                            5 ha      5 triÖu
th¸i Phµ Lµi
2.Khu   du   lÞch   sinh   th¸i   Hå
                           130 ha      3 triÖu
Trµng §en
3.Khu du lÞch §Òn Cu«ng- Cöa
                            20 ha      2 triÖu
HiÒn
4.Khu du lÞch sinh th¸i Nghi
                           41,8 ha     2,7 triÖu
Thu
5.Khu   du   lÞch   Quúnh    Ph-¬ng-
                           648 ha      5 triÖu
Quúnh B¶ng
6.Khu du lÞch sinh th¸i V-ên             91.000
                                   24 triÖu
quèc gia Pï M¸t                     ha
7. Lµng du lÞch v¨n ho¸ d©n téc            150 ha     46,7 triÖu

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ViÖt Nam
8. Dù ¸n khu du lÞch Nói Rång             54,8 ha     90,1 triÖu

  III. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
thêi kú 2006-2010:

  1. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch:
   §Õn n¨m 2005 c¸c khu, ®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn
®· c¬ b¶n quy ho¹ch xong, thêi kú 2006-2010 tiÕp tôc
triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t- theo quy ho¹ch ®· ®-îc
phª duyÖt, ®ång thêi ®iÒu chØnh bæ sung tuú theo tiÕn
®é thùc hiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ ®Çu t- cho phï
hîp ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c cã hiÖu qu¶.
  Thèng nhÊt c¬ quan qu¶n lý quy ho¹ch c¸c khu,
®iÓm du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh lµ Së Du lÞch, c¸c dù
¸n ®Çu t- ph¸t triÓn ®Òu ph¶i tu©n thñ quy ho¹ch ®·
®-îc phª duyÖt.
  Trªn c¬ së 5 trung t©m du lÞch -u tiªn ®Çu t- ®·
®ù¬c x¸c ®Þnh trong Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du
lÞch NghÖ An thêi kú 1996-2010, toµn ngµnh tËp trung
triÓn khai nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
  - §èi víi Trung t©m du lÞch thµnh phè Vinh vµ
phô cËn:
  Thµnh phè Vinh lµ trung t©m chÝnh trÞ- kinh tÕ,
v¨n ho¸ cña tØnh, cã bÒ dµy lÞch sö trªn 200 n¨m vµ
®· ®-îc ChÝnh phñ c«ng nhËn lµ ®« thÞ lo¹i 2, ®ång
thêi lµ ®Çu mèi quan träng hÖ thèng giao th«ng B¾c-
Nam vµ trong tØnh. V× vËy, cÇn tËp trung x©y dùng
Vinh thµnh Trung t©m du lÞch, th-¬ng m¹i, thÓ thao,
vui ch¬i, gi¶i trÝ cña NghÖ An vµ c¸c tØnh B¾c miÒn
Trung.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Tr-íc m¾t, -u tiªn ®Çu t- c¸c khu c«ng viªn, vui
ch¬i, gi¶i trÝ, du lÞch trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh,
bao gåm: C«ng viªn Trung t©m, Khu vui ch¬i gi¶i trÝ
du lÞch Hå Cöa Nam, khu du lÞch BÕn Thuû- Nói QuyÕt,
khu C«ng viªn Hå Thµnh g¾n víi b¶o tån Thµnh cæ Vinh,
®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n trong
tØnh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 x©y dùng hoµn chØnh khu
C«ng viªn Trung t©m, Khu vui ch¬i gi¶i trÝ du lÞch Hå
Cöa Nam.
  §Ó khai th¸c trong thêi kú 2006-2010 tõng b-íc
®Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu du lÞch BÕn Thuû-
Nói QuyÕt, nhÊt lµ hÖ thèng ®-êng giao th«ng, cÊp
tho¸t n-íc, khu ®ª bao, bÕn thuyÒn phôc vô cho tuyÕn
du lÞch s«ng n-íc Vinh- Nam §µn, Vinh- Cöa Lß vµ
tuyÕn du lÞch ven s«ng ®Õn ®Òn thê «ng Hoµng M-êi.
  §ång   thêi tËp trung B¶o tån t«n t¹o c¸c di tÝch
lÞch sö v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh (x©y dùng
®Òn thê vua Quang Trung g¾n víi di tÝch Ph-îng Hoµng
Trung §«, t«n t¹o 3 cæng thµnh cæ Vinh, ®Òn thê «ng
Hoµng M-êi ®ång thêi n©ng cÊp hÖ thèng b¶o tµng gåm
B¶o tµng Tæng hîp vµ B¶o tµng X« ViÕt NghÖ TÜnh), tæ
chøc qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ t©m linh, võa
ph¸t huy ®-îc nÐt ®éc ®¸o cña v¨n hãa truyÒn thèng
d©n téc, võa chèng ®-îc mª tÝn dÞ ®oan vµ c¸c tÖ n¹n
x· héi kh¸c. H×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch, tour du
lÞch v¨n ho¸ lÞch sö cã søc hÊp dÉn kh¸ch du lÞch khi
®Õn thµnh phè Vinh. Thùc hiÖn chØnh trang ®« thÞ, t¹o
®-îc mét sè ®-êng phè chÝnh, ®-êng th«ng, hÌ tho¸ng,
h×nh thµnh mét sè phè chuyªn doanh d¹ng phè nghÒ,


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lµng nghÒ t¹o s¶n phÈm hµng hãa l-u niÖm lµ n¬i tham
quan mua hµng cña du kh¸ch c¶ ban ngµy vµ ban ®ªm.
  - §èi víi khu du lÞch biÓn Cöa Lß:
   §Ó ®¶m b¶o cho b·i biÓn gi÷ ®-îc søc hÊp dÉn
l©u dµi, môc tiªu hµng ®Çu lµ b¶o vÖ m«i tr-êng sinh
th¸i cña b·i t¾m. V× vËy, cÇn ph¶i tËp trung ®Çu t-
x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng C«ng viªn b·i t¾m däc
®-êng B×nh Minh tõ Cöa Lß ®Õn Cöa Héi, ®ång thêi x©y
dùng mét sè c¬ së dÞch vô du lÞch, vui ch¬i, gi¶i
trÝ, thÓ thao phï hîp. TiÕp tôc n©ng cÊp m¹ng l-íi
®iÖn vµ hÖ thèng cÊp, tho¸t n-íc ®ñ c«ng suÊt phôc vô
cho nhu cÇu kinh doanh dÞch vô du lÞch.
  Ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm du lÞch trªn c¬
së ®Çu t- x©y dùng khu du lÞch thÓ thao ®¶o Lan Ch©u,
khu du lÞch §¶o Ng-,       ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch
vui ch¬i gi¶i trÝ trªn biÓn nh-: ®ua thuyÒn b»ng ca
n«, lÆn th¸m hiÓm ®¸y biÓn, m« t« n-íc, l-ít v¸n, ®ua
thuyÒn, c©u c¸, mùc vµ c¸c m«n thÓ thao trªn b·i
biÓn; lµng du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Nghi Thu, khu du
lÞch v-ên trång c©y ¨n qu¶, nu«i ®éng vËt g¾n víi m«
h×nh du lÞch lµng nghÒ, du lÞch v-ên, du lÞch v¨n ho¸
lÞch sö. Xóc tiÕn ®Çu t- x©y dùng khu du lÞch b·i t¾m
Nghi ThiÕt, Nghi TiÕn, Cöa HiÒn, BiÓn Quúnh, B·i l÷
Nghi Léc…
    T«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö hiÖn cã, n©ng cÊp
lÔ héi “S«ng n­íc Cöa Lß” g¾n du lÞch nghØ d­ìng, t¾m
biÓn víi du lÞch t×m hiÓu v¨n ho¸ lÞch sö ®Ó thu hót
kÐo dµi ngµy l-u tró cña kh¸ch.
  Ngoµi ra ë c¸c khu vùc phô cËn ®Çu t- x©y dùng
hoµn chØnh khu du lÞch §Òn Cu«ng- Cöa HiÒn bao gåm

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


t«n t¹o di tÝch, trång c©y vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô,
më réng ®Çu t- khu b·i biÓn DiÔn Thµnh phôc vô cho
tour du lÞch néi tØnh vµ lÔ héi hµng n¨m. Më réng quy
ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch biÓn Quúnh xuèng hai x·
Quúnh Minh vµ TiÕn Thuû ®ång thêi tËp trung ®Çu t-
c¸c dÞch vô du lÞch ®¸p øng nhu cÇu cña c¸n bé c«ng
nh©n viªn c¸c khu c«ng nghiÖp phÝa B¾c NghÖ An vµ
nh©n d©n trong vïng g¾n víi tuyÕn du lÞch tham quan
c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ §Òn Cên, lµng v¨n ho¸
Quúnh §«i,…
  - §èi víi khu du lÞch Nam §µn:
  §©y lµ khu du lÞch tæng hîp bao gåm quÇn thÓ
nhiÒu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, c¸ch m¹ng cña xø
NghÖ, ®Æc biÖt lµ Khu di tÝch Kim Liªn- n¬i sinh Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh- Anh hïng gi¶i phãng d©n téc- Danh
nh©n V¨n ho¸ thÕ giíi, hµng n¨m cã hµng triÖu l-ît
kh¸ch ®Õn th¨m viÕng.
  V× vËy, trong thêi kú 2006-2010 cÇn tËp trung
b¶o tån t«n t¹o Khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ Kim Liªn,
g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch theo quy ho¹ch ®· ®-îc phª
duyÖt, nh»m khai th¸c lîi thÕ vÒ tµi nguyªn du lÞch
nh©n v¨n vµ tù nhiªn thµnh c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp
dÉn, cã gi¸ trÞ gi¸o dôc truyÒn thèng ®èi víi c¸c thÕ
hÖ mai sau vµ phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, gãp
phÇn t¨ng nguån thu cho ®Þa ph-¬ng vµ gi¶i quyÕt viÖc
lµm cho lao ®éng x· héi.
  T«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, bæ sung
phong phó t- liÖu khu t-ëng niÖm cô Phan Béi Ch©u;
®Çu t- hoµn chØnh khu du lÞch Nói §ôn theo quy ho¹ch
®· ®-îc phª duyÖt, ph¸t triÓn du lÞch sang vïng bªn

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


kia s«ng Lam t¹o thªm s¶n phÈm thu hót kh¸ch du lÞch
®Õn víi Nam §µn, quy ho¹ch ph¸t triÓn khu du lÞch
sinh th¸i Hå Trµng §en.
  - §èi víi khu di tÝch sinh th¸i V-ên quèc gia Pï
M¸t vµ phô cËn:
  Trªn c¬ së dù ¸n “ B¶o tån thiªn nhiªn Pï M¸t”
®· ®-îc Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn trong thêi kú
2001-2005 vµ §Ò ¸n “ Khai th¸c du lÞch V­ên quèc gia
Pï M¸t” ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt tËp trung
®Çu t- mét sè c«ng tr×nh ®Ó tõng b-íc h×nh thµnh c¸c
tuyÕn, ®iÓm du lÞch sinh th¸i, leo nói, nghØ d-ìng,
nghiªn cøu… cã søc hÊp dÉn du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ
kh¸ch quèc tÕ.
  Trong thêi kú 2006-2010 tËp trung ®Çu t-:
  - Khu dÞch vô vµ tham quan t¹i khu vùc v¨n phßng
Ban qu¶n lý dù ¸n bao gåm kÕt cÊu h¹ tÇng, cÊp tho¸t
n-íc, ®iÖn, hÖ thèng kh¸ch s¹n, khu v¨n ho¸ thÓ thao,
phßng tr­ng bµy giíi thiÖu h­íng dÉn v.v…
  - TuyÕn du lÞch Phµ Lµi- S«ng Gi¨ng bao gåm bÕn
Phµ Lµi, Th¸p quan s¸t khu nu«i th¶ ®éng vËt, x©y
dùng lµng du lÞch S«ng Gi¨ng vµ c¸c dÞch vô du lÞch
phôc vô kh¸ch. Kh«i phôc lµng nghÒ dÖt thæ cÈm cña
d©n téc Th¸i t¹i b¶n Nµ D-íi- MËu §øc, b¶n Yªn Thµnh-
Lôc D¹.
  - TuyÕn du lÞch Th¸c KÌm- §Ønh Pomu bao gåm: hÖ
thèng c¸p treo tr¹m dÞch vô du lÞch, du lÞch leo nói,
nghiªn cøu,…
  - TuyÕn du lÞch rõng s¨ng lÎ Tam Quang gåm: x©y
dùng tr¹m dÞch vô du lÞch, khu camping, c¸c ®iÓm nghØ
d­ìng,…

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Ngoµi ra trªn tuyÕn du lÞch sinh th¸i liªn vïng
phÝa T©y- Nam NghÖ An, khu du lÞch n-íc kho¸ng nãng
Giang S¬n- §« L-¬ng ®· ®-îc quy ho¹ch chi tiÕt, mét
sè c¸c nhµ ®Çu t- ®· khëi c«ng x©y dùng trong thêi
gian 2006-2010 tiÕp tôc ®Çu t- hoµn chØnh thµnh mét
®iÓm du lÞch víi s¶n phÈm míi ng©m t¾m ch÷a bÖnh b»ng
n-íc kho¸ng nãng hÊp dÉn du kh¸ch.
  - §èi víi khu du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Quú
Ch©u- QuÕ Phong:
   Lµ khu du lÞch n»m ë phÝa T©y- B¾c NghÖ An, tËp
trung nhiÒu d©n téc Ýt ng-êi víi nÐt sinh ho¹t v¨n
ho¸ ®Æc tr-ng, cã hÖ thèng hang ®éng, th¸c n-íc tù
nhiªn ®Ñp, hoang s¬, ®©y còng lµ ®iÓm du lÞch hÊp dÉn
kh¸ch quèc tÕ.
  Trong thêi kú 2006- 2010 triÓn khai ®Çu t- c¸c
®iÓm du lÞch theo quy ho¹ch chi tiÕt ®· ®-îc phª
duyÖt bao gåm:
  - Khu vùc th¸c Xao Va, hang Bua, hang ThÈm åm,…;
T«n t¹o n©ng cÊp nhµ v¨n ho¸ Quú Ch©u, kh«i phôc ph¸t
triÓn lµng nghÒ dÖt thæ cÈm cña d©n téc Th¸i ë b¶n
Hoa TiÕn- Ch©u TiÕn (Quú Ch©u), b¶n m-êng Näc (QuÕ
Phong).
  - Më c¸c tuyÕn du lÞch g¾n du lÞch sinh th¸i víi
lÔ héi truyÒn thèng, v¨n ho¸ lµng nghÒ ®ång thêi ph¸t
triÓn c¸c tuyÕn du lÞch tham quan nèi c¸c ®iÓm liªn
vïng nh-: §Òn Cu«ng (DiÔn Ch©u), di chØ ®å ®ång lµng
V¹c (NghÜa §µn), n-íc kho¸ng B¶n Kh¹ng (Quú Hîp), khu
c«ng nghiÖp mÝa ®­êng Phñ Quú,… phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010
l-îng kh¸ch du lÞch ®Õn Quú Ch©u, QuÕ Phong chiÕm 10-
15% l-îng kh¸ch du lÞch ®Õn NghÖ An.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  2. Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t-:
   §Çu t- lµ mét gi¶i ph¸p quan träng trong ph¸t
triÓn du lÞch. Do ®ã, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Çu t- theo
h-íng du lÞch sinh th¸i, v¨n ho¸, h-íng tíi mét ngµnh
du lÞch mang ®Ëm b¶n s¾c th©n thiÖn gi÷a ng-êi víi
ng-êi, con ng-êi víi m«i tr-êng. Tr¸nh ®Çu t- giµn
tr¶i vµ kh«ng ®ång bé, -u tiªn cho khu du lÞch träng
®iÓm ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t- vÒ l©u dµi vµ cã c¬
së ®Ó thu hót ®Çu t-. CÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- më réng
kh«ng gian ho¹t ®éng du lÞch, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i
h×nh kinh doanh vµ s¶n phÈm du lÞch, ph¸ thÕ kinh
doanh du lÞch mét mïa vµ kinh doanh l-u tró lµ chñ
yÕu nh- hiÖn nay trªn c¬ së tËn dông khai th¸c tèt
tiÒm n¨ng du lÞch cña tØnh. V× vËy cÇn tËp trung -u
tiªn theo thø tù vµ c¸c lÜnh vùc sau:
  2.1. §Çu t- x©y dùng c¸c khu du lÞch:
  §©y lµ mét h-íng cÇn ®-îc quan t©m -u tiªn ®Çu
t- nh»m t¹o sù      thay ®æi c¬ b¶n vÒ chÊt trong ho¹t
®éng ph¸t triÓn du lÞch kh«ng chØ ®èi víi vïng mµ cßn
®èi víi du lÞch cña tØnh. Víi ph-¬ng ch©m ®Çu t- døt
®iÓm, kh«ng giµn tr¶i, ®Ó nhanh chãng t¹o ra nh÷ng
khu du lÞch míi cã søc hÊp dÉn thu hót kh¸ch du lÞch.
-u tiªn ®Çu t- vµo c¸c khu du lÞch ®· ®-îc quy ho¹ch
vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t huy hiÖu qu¶ nhanh.
  2.2. §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh
vui ch¬i gi¶i trÝ:
  Mét trong nh÷ng kh©u cßn hÕt søc yÕu kÐm trong
ho¹t ®éng du lÞch cña NghÖ An lµ sù nghÌo nµn cña hÖ
thèng c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ. V× vËy ph¶i
coi ®©y còng lµ mét lÜnh vùc cÇn -u tiªn ®Çu t-: Thêi

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


kú 2006-2010 tËp trung hoµn chØnh mét sè c«ng tr×nh
vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i cã quy m« lín, mang ®Ëm
b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc cã søc thu hót kh¸ch du lÞch
t¹i C«ng viªn Hå Trung T©m, khu vui ch¬i gi¶i trÝ Hå
Cöa Nam. Tõng b-íc hoµn chØnh c¬ së h¹ tÇng khu du
lÞch BÕn Thuû- Nói QuyÕt ®Ó gäi vèn ®Çu t- x©y dùng
c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ vµ dÞch vô du lÞch.
  X©y dùng míi ë Cöa Lß, mét sè c¬ së vui ch¬i
gi¶i trÝ, thÓ thao cã søc thu hót kh¸ch du lÞch c¶ 4
mïa. Tr-íc m¾t -u tiªn hÖ thèng c«ng viªn vµ c¸c côm
dÞch vô däc theo b·i biÓn. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng
C«ng viªn thÕ giíi tuæi th¬ khi dù ¸n ®-îc phª duyÖt
®Ó chuÈn bÞ ®Çu t- cho nh÷ng n¨m tiÕp theo.
  2.3. §Çu t- b¶o vÖ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö
v¨n ho¸, b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i vµ ph¸t triÓn
c¸c lÔ héi truyÒn thèng, cã søc thu hót kh¸ch du
lÞch:
  NghÖ An lµ mét tØnh cã mËt ®é di tÝch lÞch sö
v¨n ho¸ rÊt cao: 131 di tÝch lÞch sö ®-îc xÕp h¹ng.
Do ®iÒu kiÖn cña tØnh cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, v×
vËy cÇn -u tiªn ®èi víi nh÷ng di tÝch ®Æc biÖt quan
träng cã ý nghÜa quèc gia, quèc tÕ, cã gi¸ trÞ phôc
vô gi¸o dôc truyÒn thèng vµ cã ®iÒu kiÖn ®Çu t- ph¸t
triÓn du lÞch, tr-íc m¾t cÇn tËp trung -u tiªn ®Çu t-
t«n t¹o Khu di tÝch Kim Liªn, khu di tÝch l¨ng mé ®Òn
thê vua Mai H¾c §Õ vµ th©n mÉu vua Mai H¾c §Õ, khu
l-u niÖm cô Phan Béi Ch©u, khu di tÝch lÞch sö ®Òn
Cu«ng - Cöa HiÒn, cïng víi viÖc ®Çu t- t«n t¹o c¸c
khu di tÝch, cÇn quan t©m ®Çu t- m¹ng l-íi ®-êng giao
th«ng ®Õn c¸c khu di tÝch, c¶nh quan m«i tr-êng sinh

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


th¸i t¹i c¸c khu di tÝch, kh«i phôc, duy tr× vµ tæ
chøc tèt c¸c lÔ héi truyÒn thèng mang tÝnh v¨n hãa
®Æc s¾c cña xø NghÖ ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch.
   2.4. §Çu t- ph¸t triÓn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ch
du lÞch chÊt l-îng cao:
   Tr-íc hÕt -u tiªn cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh quèc
tÕ vay vèn víi l·i suÊt -u ®·i, thêi gian vay hîp lý
®Ó mua s¾m mét sè ®Çu xe chÊt l-îng cao vËn chuyÓn
kh¸ch du lÞch.
   2.5. §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng kh¸ch s¹n vµ c¸c
c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch:
   Dù kiÕn n¨m 2010 du lÞch NghÖ An ®ãn 2,5 triÖu
l-ît kh¸ch cÇn kho¶ng 9.000 phßng, víi 18.200 gi-êng.
ë thµnh phè Vinh cÇn tËp trung hoµn thiÖn mét sè
kh¸ch s¹n ®ang ®Çu t- x©y dùng dë dang vµ n©ng cÊp sè
kh¸ch s¹n hiÖn cã, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm l-u
tró c¶ vÒ néi thÊt, chÊt l-îng kü thuËt vµ th¸i ®é
phôc vô, bæ sung c¸c dÞch vô hç trî trong kh¸ch s¹n.
¦u tiªn xem xÐt c¸c dù ¸n ®Çu t- kh¸ch s¹n ë Cöa Lß,
khu  b·i   biÓn   Nghi   ThiÕt,    khu   du  lÞch   biÓn    Quúnh
(Quúnh   L-u),   khu   du  lÞch    biÓn    DiÔn   Thµnh    (DiÔn
Ch©u).v.v...
   2.6. §Çu t- cho c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh
®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô du lÞch cña ®éi ngò c¸n bé vµ
lao ®éng trong ngµnh du lÞch:
   §©y lµ lÜnh vùc ®Çu t- quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t
triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng cña du lÞch, ®Æc
biÖt trong ®iÒu kiÖn cña NghÖ An míi ë b-íc ®i ®Çu
tiªn trong lÜnh vùc ph¸t triÓn du lÞch, tr×nh ®é qu¶n


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lý nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ cßn yÕu kÐm th× lÜnh vùc ®Çu
t- nµy cßn ý nghÜa hÕt søc quan träng.
  2.7. T¨ng c-êng ®Çu t- cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn
qu¶ng c¸o, xóc tiÕn du lÞch.
  CÇn ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c ®Çu t- cho tuyªn
truyÒn    qu¶ng c¸o ®Ó n©ng cao h×nh ¶nh NghÖ An nãi
chung vµ du lÞch NghÖ An nãi riªng, qu¶ng b¸ c¸c s¶n
phÈm cña du lÞch NghÖ An, giíi thiÖu lÞch sö- v¨n ho¸
truyÒn thèng ®Æc s¾c cña NghÖ An nh»m thu hót kh¸ch
du lÞch trong n-íc vµ quèc tÕ.

  3. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch:
  3.1. C¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t-:
  - T¹o c¬ chÕ chÝnh s¸ch (trong khu«n khæ ph¸p
luËt cho phÐp) huy ®éng c¸c nguån lùc kh¸c nhau ®Ó
®¶m b¶o nguån vèn ®Çu t- cho ph¸t triÓn du lÞch, víi
ph-¬ng ch©m Nhµ n-íc ®Çu t- c¬ së h¹ tÇng, c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ®Çu t- c¬ së dÞch vô vµ kinh doanh. PhÊn
®Êu huy ®éng tõ c¸c nguån lùc kho¶ng 2.500 tû ®ång
®Çu t- cho ph¸t triÓn du lÞch thêi kú 2006-2010.
  - ¦u ®·i khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t-, ®Çu t- vµo
c¸c vïng h¹ tÇng cßn yÕu kÐm, nh÷ng vïng cã nhiÒu khã
kh¨n nh-ng l¹i giµu vÒ tiÒm n¨ng du lÞch, cã søc thu
hót kh¸ch du lÞch ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ t¹o ®iÒu
kiÖn kÐo dµi ngµy kh¸ch l-u tró, t¨ng nhanh tû träng
kh¸ch quèc tÕ nh- vïng Quú Ch©u- QuÕ Phong, V-ên quèc
gia Pï M¸t, §¶o Ng-,...
  - Gi¶m tiÒn thuÕ vµ tiÒn thuª ®Êt ®èi víi doanh
nghiÖp ®Çu t- vµo lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ, cã
tÝnh chÊt phôc vô phóc lîi x· héi.v.v...


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    - ë nh÷ng khu du lÞch sinh th¸i, nghØ d-ìng nh-
c¸c khu du lÞch biÓn Cöa Lß, Nghi ThiÕt, khu du lÞch
biÓn  Quúnh   Ph-¬ng-    Quúnh    B¶ng,    V-ên   quèc   gia  Pï
M¸t.v.v...    TØnh   sÏ  cã  chÝnh    s¸ch   -u  ®·i   hîp   lý,
khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ yªn t©m ®Çu t-
võa cã hiÖu qu¶, võa b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i.
    3.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr-êng:
    Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc vµ
quèc tÕ, t¹o ra c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÝch hîp nh»m khai
th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng c¸c thÞ tr-êng, hç trî khuyÕn
khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh tham gia
héi chî, héi th¶o, xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch, cã c¬
chÕ gi¶m gi¸, khuyÕn m¹i ®èi víi kh¸ch thÞ tr-êng míi
khai th¸c, c¸c ®iÓm du lÞch míi h×nh                thµnh ®Ó thu
hót kh¸ch du lÞch.

    4. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n
lùc:
    - TiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n lo¹i tr×nh ®é nghiÖp
vô cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n vµ lao ®éng hiÖn cã
trong ngµnh Du lÞch NghÖ An ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô
thÓ. Phèi hîp víi c¸c tr-êng, c¸c trung t©m d¹y nghÒ
trong tØnh vµ cña ngµnh ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo
t¹o l¹i cho lùc l-îng lao ®éng nµy.
    - KhuyÕn khÝch tiÕp           nhËn c¸c sinh viªn tèt
nghiÖp ë c¸c tr-êng §¹i häc hÖ chÝnh quy.
    - Du lÞch lµ ngµnh kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, v×
vËy ph¶i cã c¬ chÕ b¾t buéc tÊt c¶ nh÷ng ng-êi lµm
trong ngµnh du lÞch NghÖ An ph¶i cã chøng chØ ®µo taä
vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña ngµnh vµ hµng n¨m ph¶i
båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é, ®¶m b¶o cho mçi lao ®éng

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


trong ngµnh du lÞch ®Òu ph¶i qua ®µo t¹o båi d-ìng
nghiÖp vô du lÞch, gi÷ cho s¶n phÈm du lÞch, chÊt
l-îng dÞch vô lu«n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kh¸ch du
lÞch vµ m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, cã hiÖu qu¶.

  5. T¨ng c-êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ
xóc tiÕn ph¸t triÓn du lÞch:
   Trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr-êng du lÞch lín cña
NghÖ An vÉn lµ thÞ tr-êng néi ®Þa, thùc hiÖn chiÕn
l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch trªn c¬ së ph¸t huy
lîi thÕ cña khu du lÞch biÓn Cöa Lß, Khu di tÝch Kim
Liªn, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ
thao g¾n víi c¸c ®iÓm du lÞch v¨n ho¸ lÞch sö, v¨n
ho¸ t©m linh, du lÞch lµng nghÒ hÊp dÉn, mang b¶n s¾c
xø NghÖ- quª h-¬ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, b¶o ®¶m
võa khai th¸c tèi ®a thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch tõ Hµ
Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c, võa t¨ng nhanh l-îng kh¸ch
tõ c¸c tØnh phÝa Nam: T©y Nguyªn, Nam Bé ®i theo
tuyÕn ®-êng Hå ChÝ Minh.
  §èi víi thÞ tr-êng quèc tÕ: tËp trung n©ng cao
chÊt l-îng s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô du lÞch, c¬ së vËt
chÊt, tiÖn nghi ®¸p øng nhu cÇu t¨ng nhanh l-îng
kh¸ch du lÞch Lµo, Th¸i Lan, NhËt B¶n, Trung Quèc,…
®Õn NghÖ An vµ phôc vô c¸c chuyªn gia, nhµ ®Çu t- cña
c¸c khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn. §ång thêi nhanh
chãng ®Çu t- më réng kh«ng gian ho¹t ®éng du lÞch ®Õn
c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i V-ên quèc gia Pï M¸t, du
lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Quú Ch©u- QuÕ Phong vµo khai
th¸c ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch tõ c¸c thÞ tr-êng Ch©u
¢u, Mü,…


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  TÝch cùc khai th¸c c¸c tour kh¸ch du lÞch quèc
tÕ tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi ®Õn NghÖ An vµ
c¸c tØnh cña Lµo, §«ng B¾c Th¸i Lan theo ®-êng kh«ng,
®-êng bé. Víi môc tiªu trªn ®Õn n¨m 2010 NghÖ An ®ãn
®-îc 2,5 triÖu l-ît kh¸ch trong ®ã cã 100 ngµn l-ît
kh¸ch quèc tÕ, ngµy kh¸ch b×nh qu©n ®¹t 2,2 ngµy/
kh¸ch. Th«ng qua ho¹t ®éng qu¶ng b¸ tiÕp thÞ ®-a h×nh
¶nh con ng-êi vµ quª h-¬ng xø NghÖ ®Õn víi réng r·i
kh¸ch du lÞch vµ nh©n d©n c¸c n-íc trong khu vùc còng
nh- trªn thÕ giíi, nhÊt lµ Ch©u ¢u, ch©u Mü.
  - TiÕp tôc ph¸t hµnh nh÷ng Ên phÈm ®Ó giíi thiÖu
h×nh ¶nh vÒ con ng-êi, lÞch sö v¨n ho¸, c¶nh quan vµ
s¶n phÈm du lÞch NghÖ An ra trong n-íc vµ quèc tÕ.
  - N©ng cÊp trang Web du lÞch NghÖ An theo E-mail
cña Tæng côc Du lÞch ®Ó t¨ng c-êng qu¶ng c¸o trªn
m¹ng Internet. Phèi hîp víi §µi truyÒn h×nh Trung
-¬ng, §µi truyÒn h×nh TØnh x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh
qu¶ng c¸o du lÞch NghÖ An.
  - KhuyÕn khÝch c¸c trung t©m l÷ hµnh cña tØnh
®Æt c¸c chi nh¸nh, ®¹i diÖn cña m×nh t¹i c¸c trung
t©m Du lÞch lín cña c¶ n-íc, tõng b-íc v-¬n ra thÞ
tr-êng du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi.
  - T¨ng c-êng liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c ph¸t
triÓn du lÞch víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi
n-íc, coi ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c
tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch NghÖ An cã hiÖu qu¶.
  - KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du
lÞch tham gia HiÖp héi Du lÞch ViÖt Nam, Chi héi PATA
ViÖt Nam.v.v…


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  6. N©ng cao chÊt l-îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm
dÞch vô du lÞch vµ hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch
   Song song víi ®Çu t- h×nh thµnh c¸c khu, tuyÕn
®iÓm du lÞch, viÖc xóc tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n
phÈm vµ dÞch vô du lÞch cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi
ho¹t ®éng du lÞch nãi chung còng nh- quyÕt ®Þnh ®Õn
hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch nãi riªng. Thêi gian qua
chÊt l-îng s¶n phÈm du lÞch NghÖ An ®· cã b-íc chuyÓn
biÕn kh¸ tÝch cùc, nh-ng chñ yÕu míi ë ph¹m vi c¬ së
l-u tró, cßn nh×n chung lµ ë tr×nh ®é thÊp vµ ®¬n
®iÖu. §Ó t¹o ra b-íc ®ét ph¸ toµn diÖn vÒ chÊt l-îng
s¶n phÈm du lÞch trong thêi kú 2006-2010, cÇn tËp
trung thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau:
  - VÒ s¶n phÈm l-u tró: víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn
lîi lµ trung t©m vïng B¾c Trung Bé. §Æc biÖt NghÖ An
cã côm di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ Kim Liªn quª h-¬ng Chñ
tÞch Hå ChÝ Minh, kinh doanh c¬ së l-u tró lµ lîi thÕ
cña du lÞch NghÖ An, Do vËy, thêi gian tíi võa ph¶i
®¶m b¶o sè l-îng buång phßng theo yªu cÇu l-îng kh¸ch
t¨ng lªn, võa n©ng cÊp chÊt l-îng c¬ së vËt chÊt
trang thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña
kh¸ch du lÞch, träng t©m vÉn lµ ë thÞ x· Cöa Lß,
Vinh, b·i t¾m Nghi ThiÕt. Trong ®ã, ®Æc biÖt coi
träng viÖc ®Çu t- x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n theo quy
ho¹ch vµ tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh, cã kh«ng gian
b·i ®ç xe, khu«n viªn c©y xanh ®¶m b¶o m«i tr-êng
sinh th¸i, tr¸nh t×nh tr¹ng bª t«ng ho¸, khuyÕn khÝch
c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô
bæ sung ®Ó t¹o ra sù ®a d¹ng vµ hÊp dÉn cña s¶n phÈm
du lÞch: bÓ b¬i, phßng tËp thÓ thao, t¾m h¬i, m¸t xa,

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


b¸n hµng l-u niÖm, cho thuª ph-¬ng tiÖn, phßng häp,
héi th¶o,…
  Trong thêi kú 2006-2010 n©ng cÊp c¸c kh¸ch s¹n
hiÖn cã trªn ®Þa bµn thµnh phè Vinh; khuyÕn khÝch c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi tØnh ®Çu t- ph¸t
triÓn m« h×nh kh¸ch s¹n v-ên, biÖt thù cho thuª ë khu
vùc Cöa Lß cïng víi ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ xo¸ dÇn
tÝnh mïa vô cña du lÞch Cöa Lß; tõng b-íc ®Çu t- mét
sè c¬ së l-u tró d¹ng bungalow, camping, nhµ sµn ë
khu du lÞch Quú Ch©u- QuÕ Phong, V-ên quèc gia Pï
M¸t, Khu du lÞch Nam §µn,… Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 toµn
tØnh cã 9.000 phßng víi 18.200 gi-êng.
  Bªn c¹nh ®ã, tËp trung n©ng cao chÊt l-îng ®éi
ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ tr×nh ®é tay nghÒ, ngo¹i
ng÷, kü n¨ng giao tiÕp ®¹t tiªu chuÈn t-¬ng ®-¬ng c¸c
trung t©m du lÞch lín trong n-íc nh-: Hµ Néi, thµnh
phè Hå ChÝ Minh, HuÕ,… x©y dùng phong c¸ch th¸i ®é
phôc vô v¨n minh, lÞch sù, mÕn kh¸ch vµ mang ®Ëm b¶n
s¾c xø NghÖ.
  - §èi víi c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch: chó träng vÒ
chiÒu s©u, n©ng cao chÊt l-îng x©y dùng ch-¬ng tr×nh
c¸c tour g¾n víi c¸c ®iÓm du lÞch trong tØnh, trong
n-íc. Trong ®ã song song víi c¸c tour ®· cã ®ang ph¸t
huy hiÖu qu¶, cÇn ph¸t triÓn c¸c tour míi ®¸p øng víi
nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch, nhÊt lµ kh¸ch du lÞch quèc
tÕ. Coi träng ®æi míi chÊt l-îng c«ng t¸c tæ chøc c¸c
tour du lÞch dµi ngµy, tõng b-íc h×nh thµnh bé phËn
vËn chuyÓn du lÞch chuyªn ngµnh víi c¸c ph-¬ng tiÖn
hiÖn ®¹i, ®éi ngò l¸i xe cã tr×nh ®é tay nghÒ cao,
phÈm chÊt tèt, th¸i ®é phôc vô tËn t×nh chu ®¸o.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §Æc biÖt, cÇn tËp trung n©ng cao chÊt l-îng, néi
dung h-íng dÉn giíi thiÖu cña ®éi ngò h-íng dÉn viªn
du lÞch, ®¶m b¶o võa truyÒn ®¹t th«ng tin, võa lµm
t¨ng hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ t¹o sù tho¶i m¸i cho du
kh¸ch, nhÊt lµ khi giíi thiÖu h-íng dÉn vÒ c¸c ®iÓm
du lÞch trªn ®Þa bµn NghÖ An.
  - Ph¸t triÓn nhanh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm
du lÞch ®Ó t¨ng sù hÊp dÉn thu hót du kh¸ch, quan t©m
ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ dôc
thÓ thao cã c¶m gi¸c m¹nh ë nh÷ng khu du lÞch träng
®iÓm nh-: t¹i Cöa Lß ph¸t triÓn ho¹t ®éng lÆn biÓn,
thÓ thao trªn c¸t, leo nói, ®u dï b»ng ca n«; du lÞch
leo nói, chÌo thuyÒn ë khu du lÞch sinh th¸i Pï M¸t,
s«ng Gi¨ng; c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cã quy m« lín vµ
hiÖn ®¹i t¹i c«ng viªn Trung t©m, nói QuyÕt, Hå Cöa
Nam t¹i thµnh phè Vinh; ph¸t triÓn nhanh hµng ho¸,
®Æc s¶n cã b¶n s¾c riªng xø NghÖ cho du kh¸ch
  - T¨ng c-êng qu¶n lý c¸c ®iÓm du lÞch: ®a d¹ng
ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm du lÞch cÇn ®i
®«i víi c«ng t¸c qu¶n lý. Trong ®ã, cÇn khÈn tr-¬ng
quy ho¹ch c¸c dÞch vô ¨n uèng, cho thuª phao b¬i, t¾m
n-íc ngät, chôp ¶nh, xe «m ë b·i biÓn Cöa Lß, b¸n
hµng l-u niÖm, h-¬ng hoa ë Khu di tÝch Kim Liªn vµo
khu vùc, ®Þa ®iÓm thèng nhÊt ®Ó qu¶n lý; cã biÖn ph¸p
ng¨n chÆn kinh doanh dÞch vô lén xén g©y « nhiÔm m«i
tr-êng, t×nh tr¹ng ¨n xin, ¨n mµy, chÌo kÐo, ®eo b¸m
g©y phiÒn hµ cho du kh¸ch, quan t©m gi¸o dôc n©ng cao
nhËn thøc cña nh©n d©n ®Ó võa ph¸t triÓn dÞch vô phôc
vô du kh¸ch võa t¨ng thu nhËp du lÞch x· héi, gi¶i
quyÕt viÖc lµm.

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §èi víi c¸c ®iÓm du lÞch cã mËt ®é l-u chuyÓn
kh¸ch du lÞch lín: Cöa Lß, Khu di tÝch Kim Liªn vµ
mét sè di tÝch lÞch sö kh¸c cÇn x©y dùng hÖ thèng nhµ
vÖ sinh c«ng céng s¹ch sÏ. §èi víi c¸c ®iÓm du lÞch
xa trung t©m: Pï M¸t, Quú Ch©u- QuÕ Phong cÇn ®¶m b¶o
c¸c dÞch vô tèi thiÓu vÒ th«ng tin b-u ®iÖn, tr¹m y
tÕ, vÖ sinh chung trªn c¸c tuyÕn cho kh¸ch du lÞch,
nhÊt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ.
  - §¶m b¶o an ninh an toµn vµ t¨ng c-êng m¹ng
l-íi y tÕ c«ng céng, ng¨n ngõa t×nh tr¹ng trém c¾p,
®e do¹ trÊn ¸p kh¸ch du lÞch, t¨ng c-êng c«ng t¸c b¶o
hiÓm cøu hé ë b·i t¾m Cöa Lß, Khu du lÞch sinh th¸i
Pï M¸t,… ®¶m b¶o an ninh, an toµn giao th«ng vµ thùc
hiÖn nghiªm tóc c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vÖ sinh
thùc phÈm trong c¸c kh¸ch s¹n nhµ hµng, t¹o ra m«i
tr-êng du lÞch lµnh m¹nh, tin cËy.

  7. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc:
   Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ mang tÝnh tæng hîp,
liªn ngµnh, liªn vïng. Do vËy, tr-íc hÕt cÇn ph¶i:
  - Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y, t¨ng c-êng c«ng t¸c
qu¶n lý Nhµ n-íc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch
trªn ®Þa bµn. §èi víi nh÷ng huyÖn, thµnh phè, thÞ x·
cã c¸c khu, ®iÓm du lÞch cÇn cã biªn chÕ ®éi ngò c¸n
bé ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, am hiÓu nghiÖp vô du lÞch
lµm tham m-u gióp UBND huyÖn, thµnh, thÞ ®Ó qu¶n lý
vµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn.
  - Thùc hiÖn qu¶n lý tèt c¸c lo¹i h×nh kinh doanh
du lÞch theo NghÞ ®Þnh 39/CP vÒ c¬ së l-u tró, 27/CPNg« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vÒ kinh doanh l÷ hµnh vµ h-íng dÉn du lÞch nh»m n©ng
cao chÊt l-îng phôc vô du kh¸ch.
  - T¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o
cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch tu©n thñ theo ph¸p
luËt, cã hiÖu qu¶ bÒn v÷ng, ®ång thêi ®Èy lïi tÖ n¹n
x· héi trong ho¹t ®éng du lÞch.
  - Sù l·nh ®¹o chØ ®¹o thèng nhÊt tõ tØnh ®Õn c¸c
huyÖn, x· còng nh- sù phèi hîp ®ång bé gi÷a ngµnh du
lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan vÒ qu¶n lý tµi nguyªn du
lÞch, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ x©y
dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o cho sù thèng nhÊt
qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ du lÞch ë ®Þa ph-¬ng. Trªn c¬ së
®ã x¸c lËp ph¹m vi tr¸ch nhiÖm còng nh- c¬ chÕ phèi
hîp gi÷a ngµnh Du lÞch víi c¸c ngµnh liªn quan nh-:
V¨n ho¸ th«ng tin, Khoa häc C«ng nghÖ, Tµi nguyªn M«i
tr­êng, C«ng an, Y tÕ, Giao th«ng vËn t¶i… vµ UBND
c¸c huyÖn, thµnh, thÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t
®éng du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh vµ ë tõng ®Þa ph-¬ng.
Xem ph¸t triÓn du lÞch lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp,
c¸c ngµnh, kh«ng chØ riªng cña ngµnh du lÞch.
  - Ngoµi viÖc thanh tra, kiÓm tra cña thanh tra
chuyªn ngµnh du lÞch theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh du
lÞch vµ NghÞ ®Þnh 50/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ xö
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc du lÞch. CÇn
t¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra liªn ngµnh              ®Ó kÞp thêi
xö lý nh÷ng v-íng m¾c trong ho¹t ®éng du lÞch, ®¶m
b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®óng ph¸p luËt
cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. §ång thêi ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ
chÝnh s¸ch thóc ®Èy du lÞch, ®¶m b¶o cho ph¸t triÓn

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


du lÞch ph¶i g¾n víi gi÷ g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ b¶n
s¾c v¨n ho¸ d©n téc, gi¸o dôc truyÒn thèng quª h-¬ng,
b¶o vÖ tèt m«i tr-êng sinh th¸i, gi÷ v÷ng an ninh
chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, t¨ng tr-ëng kinh
tÕ du lÞch ph¶i ®i ®«i víi hiÖu qu¶ x· héi, t¹o viÖc
lµm cho ng-êi lao ®éng.

    IV. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n-íc vµ tØnh
NghÖ An:
    §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trë
thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong c¬ cÊu kinh tÕ cña
tØnh, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ du
lÞch mµ tØnh cã ®-îc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi
lao ®éng,… th× cÇn ph¶i cã sù quan t©m, phèi hîp cña
c¸c ngµnh, c¸c cÊp ë Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng. Nhµ
n-íc còng nh- tØnh NghÖ An cÇn quan t©m mét sè vÊn ®Ò
sau:
    1. Ph¸t triÓn du lÞch thµnh mét ngµnh kinh tÕ
mòi nhän lµ mét xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong c«ng
cuéc C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc hiÖn nay.
Vµ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch, mét trong nh÷ng gi¶i
ph¸p cÇn ®-îc quan t©m hµng ®Çu lµ ph¸t triÓn c¬ së
h¹ tÇng du lÞch nãi chung vµ c¬ së h¹ tÇng c¸c ®« thÞ
du lÞch nãi riªng.
    NghÖ An lµ mét trong nh÷ng tØnh cã hÖ thèng c¬
s¬  h¹   tÇng   c¬  b¶n   nh-   ®-êng    s¸,   cÇu   cèng,   ®iÖn
n­íc,…ë c¸c khu, ®iÓm du lÞch ®ang trong t×nh tr¹ng
thÊp kÐm kh«ng ®¸p øng yªu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt
cña khu vùc, nhÊt lµ vµo mïa du lÞch. C¸c c«ng tr×nh
kh¸c nh- c«ng viªn, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, bÖnh viÖn,


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nhµ thi ®Êu thÓ thao,…võa Ýt, võa trong t×nh tr¹ng
chÊt l-îng kü thuËt, mü thuËt thÊp.
   VÞªc ®Çu t- x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ßi hái vèn
®Çu t- lín trong khi thêi gian thu håi vèn l¹i l©u,
hiÖu qu¶ ®Çu t- thÊp; viÖc ®Çu t- ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng nh»m môc ®Ých l©u dµi, lÊy lîi Ých x· héi lµm
träng, do ®ã lîi Ých kinh tÕ kh«ng cao. MÆt kh¸c, nã
ph¶i ®¶m b¶o ®ång bé vµ thèng nhÊt trong quy ho¹ch
tæng thÓ kinh tÕ- x· héi còng nh- quy ho¹ch x©y dùng
®« thÞ vµ c¸c ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi cña ®Þa ph-¬ng. XÐt trªn gi¸c ®é lîi Ých, c¸c nhµ
®Çu t- kh«ng muèn vµ hÇu nh- kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Çu
t-. V× vËy, ®ßi hái sù tham gia cña Nhµ n-íc víi t-
c¸ch võa lµ nhµ ®Çu t-, võa lµ nhµ qu¶n lý trong viÖc
x©y dùng c¬ së h¹ tÇng du lÞch th«ng qua c¸c ch-¬ng
tr×nh ph¸t triÓn quèc gia vÒ Du lÞch, phèi hîp víi
®Çu t- ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh.
   2. §Ò nghÞ ban hµnh riªng c¬ chÕ chÝnh s¸ch -u
®·i, khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t- ph¸t triÓn du lÞch
vµ thay ®æi c¬ chÕ vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó chñ ®Çu
t- yªn t©m vµ ®ì mÊt thêi gian chê              ®îi thùc thi dù
¸n.
   3. UBND tØnh ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 103/2002/Q§.UB
ngµy 14/11/2002 thµnh lËp Ban chØ ®¹o ph¸t triÓn du
lÞch tØnh NghÖ An thêi kú 2002-2010. §Õn nay mét sè
thµnh viªn ë c¸c ngµnh ®· cã sù thuyªn chuyÓn c«ng
t¸c nªn ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o bÞ gi¸n ®o¹n. V×
vËy ®Ò nghÞ UBND tØnh quyÕt ®Þnh thay thÕ mét sè
thµnh viªn ®Ó cñng cè ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o gióp


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


TØnh uû, UBND tØnh l·nh ®¹o, chØ ®¹o kÞp thêi nh»m
®Èy nhanh ph¸t triÓn du lÞch thêi kú 2006-2010.
  4. Trong thêi gian qua UBND tØnh giao nhiÖm vô
chñ ®Çu t- mét sè quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu ®iÓm du
lÞch cho mét sè ngµnh vµ huyÖn lµm, hå s¬ quy ho¹ch
Së Du lÞch kh«ng ®-îc qu¶n lý nªn khi c¸c dù ¸n ®-îc
triÓn khai Së Du lÞch kh«ng cã c¨n cø ®Ó tham gia gãp
ý. V× vËy, ®Ò nghÞ UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c chñ
®Çu t- cung cÊp hå s¬ tµi liÖu c¸c quy ho¹ch ®· ®-îc
phª duyÖt cho Së Du lÞch qu¶n lý theo dâi.
  5. §Ò nghÞ UBND tØnh bè trÝ vèn ng©n s¸ch ®Ó ®Çu
t- døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng gåm: ®-êng giao
th«ng, hÖ thèng ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc tíi c¸c khu,
®iÓm du lÞch ®Ó tõ ®ã kªu gäi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
tham gia ®Çu t- x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô phôc vô
kh¸ch du lÞch, cã nh- vËy míi t¹o thªm ®-îc c¸c s¶n
phÈm du lÞch hÊp dÉn.
  6. Hµng n¨m ®Ò nghÞ UBND tØnh quan t©m bè trÝ
ng©n s¸ch ®ñ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸, xóc
tiÕn du lÞch, ®Æc biÖt lµ xóc tiÕn du lÞch t¹i c¸c
thÞ tr-êng träng ®iÓm cã -u thÕ ®èi víi NghÖ An lµ:
Trung Quèc, Th¸i Lan vµ c¸c n-íc trong khu vùc, ®ång
thêi bè trÝ vèn -u tiªn cho viÖc hç trî ®µo t¹o, båi
d-ìng nguån nh©n lùc.
  7. Ngµnh du lÞch cÇn hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c
®Þa ph-¬ng kh¸c ®Ó t¹o h¬n n÷a c¸c s¶n phÈm du lÞch
cã søc hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch.
  8. §Ò nghÞ c¸c Së, c¸c ngµnh thùc hiÖn tèt c«ng
t¸c qu¶n lý quy ho¹ch nãi chung, quy ho¹ch ph¸t triÓn
du lÞch nãi riªng nhÊt lµ c¸c khu du lÞch, ®« thÞ du

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lÞch träng ®iÓm; ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh ban
hµnh quy chÕ gi¸ cho thuª ®Êt, sö dông ®Êt hîp lý ®èi
víi ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®Êt x©y dùng khu«n
viªn ®Ó ®¶m b¶o kh«ng gian xanh- s¹ch- ®Ñp.
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 KÕt luËn

  NghÖ An lµ tØnh sím h×nh thµnh ®-îc chiÕn l-îc
ph¸t triÓn du lÞch, trong ®ã chiÕn l-îc ph¸t triÓn du
lÞch thêi kú 1996-2010 ®· ®-îc phª duyÖt, chØ râ
ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An víi môc tiªu
khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch, g¾n víi b¶o vÖ m«i
tr-êng sinh th¸i, b¶o ®¶m cho du lÞch ph¸t triÓn cã
hiÖu qu¶, bÒn v÷ng.

  §· 975 n¨m, tªn gäi NghÖ An nh- mét dÊu Ên trong
t©m hån, trong trÝ n·o nh÷ng c- d©n trªn m¶nh ®Êt nµy
còng nh- nhiÒu ng-êi trong n-íc vµ quèc tÕ. Nã lu«n
lu«n nh¾c nhñ bao thÕ hÖ ph¶i chiÕn ®Êu, x©y dùng nh-
thÕ nµo ®Ó NghÖ An lóc nµo còng hµo hïng, t-¬i ®Ñp,
yªu th-¬ng.

   V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX
cña §¶ng x¸c ®Þnh: “Ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë
thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän; n©ng cao chÊt l-îng
vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trªn c¬ së khai th¸c lîi thÕ vÒ
®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n ho¸,
lÞch sö, ®¸p øng nhu cÇu du lÞch trong n-íc, vµ ph¸t
triÓn nhanh du lÞch quèc tÕ, sím ®¹t tr×nh ®é ph¸t
triÓn du lÞch cña khu vùc”. B¸m s¸t chñ tr­¬ng ®ã,
trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh du lÞch NghÖ An ®· cã b-íc
ph¸t triÓn nhanh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ
trong c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh.

  NghÖ An tõ l©u ®· trë thµnh ®iÓm tham quan du
lÞch ®-îc mÕn mé cña nh©n d©n c¶ n-íc vµ du kh¸ch
quèc tÕ. §-îc sù quan t©m hç trî cña ChÝnh phñ, Tæng


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


côc Du lÞch vµ c¸c bé, ngµnh h÷u quan, cïng sù nç lùc
phÊn ®Êu cña ®éi ngò nh÷ng ng-êi lµm du lÞch ®Þa
ph-¬ng, trong nh÷ng n¨m tíi, ngµnh du lÞch NghÖ An sÏ
cã b-íc ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vµ hiÖu qu¶ h¬n, cïng
c¸c tØnh, thµnh trong c¶ n-íc ®-a ViÖt Nam trë thµnh
®iÓm ®Õn trong thÕ kû XXI.

  §¹t ®-îc nh- vËy, NghÖ An sÏ nhanh chãng v-ît
qua cöa ¶i lµ mét tØnh nghÌo, v-ît lªn thµnh mét tØnh
giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, lµ
trung t©m t¨ng tr-ëng kinh tÕ – x· héi cña B¾c miÒn
Trung, thùc hiÖn ®-îc mong muèn cña B¸c Hå, cña §¶ng
bé, nh©n d©n NghÖ An vµ cña c¶ n-íc.


            Tµi liÖu tham kh¶o

  1. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2004
vµ ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô n¨m 2005.

  2. CÈm nang Du lÞch NghÖ An- NXB Lao ®éng- X·
héi-2005.

  3. Du lÞch vµ kinh doanh du lÞch – PTS. TrÇn
Nh¹n- NXB V¨n ho¸ Th«ng tin Hµ Néi- 1996.

  4. H-íng dÉn Du lÞch NghÖ An- Së Du lÞch NghÖ An

  5. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An 5 n¨m
2006-2010 cã tÝnh ®Õn n¨m 2020- Së Du lÞch NghÖ An

  6. NghÖ An LÞch sö vµ V¨n ho¸- NXB NghÖ An 2005

  7. NghÖ An -ThÕ vµ lùc míi trong thÕ kû XXI- NXB
ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi 2005Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   8. NghÞ quyÕt 12 NQ/TU cña Ban th-êng vô TØnh uû
vÒ ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2002-2010 vµ
ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt.

   9. NhËp m«n Khoa häc du lÞch – TrÇn §øc Thanh-
NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Né- 1999.

   10. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch tØnh
NghÖ An thêi kú 1997-2010- Së Du lÞch NghÖ An, ViÖn
Nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞch.

   11. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh NghÖ
An lÇn thø XV- §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam- §¶ng Bé tØnh
NghÖ An.
                  Môc lôc
Lêi më ®Çu ................................................... 1
Ch-¬ng I ..................................................... 4
Néi dung kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn du lÞch ................... 4
 I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ ®Æc tr-ng cña du lÞch .... 4
  1. Kh¸i niÖm ..................................... 4
  2. B¶n chÊt cña du lÞch .......................... 6
   2.1. Tõ gãc ®é nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ....... 6
   2.2. Tõ gãc ®é s¶n phÈm du lÞch ................ 6
   2.3. Tõ gãc ®é t×m kiÕm thÞ tr-êng ............. 7
  3. C¸c lo¹i h×nh du lÞch ......................... 8
   3.1. Theo nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ........... 8
   3.2. Theo ph¹m vi l·nh thæ. .................... 9
   3.3. Theo h×nh thøc tæ chøc ................... 10
  4. C¸c ®Æc tr-ng cña du lÞch .................... 11
   4.1. §a ngµnh ................................. 11

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   4.2. TÝnh céng ®ång vµ ®a thµnh phÇn .......... 12
   4.3. §a môc tiªu .............................. 13
  5. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù h×nh thµnh vµ ph¸t
  triÓn du lÞch ................................... 13
   5.1. Sù ph¸t triÓn du lÞch phô thuéc vµo nhËn
   thøc cña x· héi, cña c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ
   vÒ vai trß, ý nghÜa vµ vÞ trÝ cña ngµnh du lÞch.
   .............................................. 13
   5.2. Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ
   c¸c ngµnh kinh tÕ ............................. 14
   5.3. Nhu cÇu nghØ ng¬i du lÞch ................ 15
   5.4. §iÒu kiÖn sèng ........................... 16
 II. Vai trß cña du lÞch trong ph¸t triÓn kinh tÕ x·
 héi tØnh NghÖ An .................................. 17
  1.Vai trß cña du lÞch ®èi víi ®êi sèng x· héi ... 17
  2. Vai trß cña du lÞch ®èi víi kinh tÕ .......... 19
  3. Vai trß cña du lÞch ®èi víi gi÷ g×n v¨n ho¸ .. 20
  4. Vai trß cña du lÞch ®èi víi m«i tr-êng ....... 21
 III. Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
 thêi kú 2006-2010 ................................. 23
  1. Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m trong
  ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An ...................... 23
  2. Néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
  thêi kú 2006-2010 ............................... 24
   2.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn ..................... 24
   2.2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn .................. 24
   2.3. Môc tiªu ph¸t triÓn ...................... 25
   2.4. C¸c chØ tiªu ph¸t triÓn .................. 25
   2.5. M¹ng l-íi du lÞch NghÖ An ................ 26
   2.6. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn .................. 27
Ch-¬ng II: .................................................. 29
T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch nghÖ An thêi
kú 2001-2005 ................................................ 29
 I. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch nghÖ an .. 29
  1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn du lÞch NghÖ
  An .............................................. 29
   1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kÕt cÊu h¹ tÇng .... 29
   1.2. Tµi nguyªn du lÞch NghÖ An. .............. 30
  2. M¹ng l-íi du lÞch trªn l·nh thæ tØnh NghÖ An. 35
   2.1. H×nh thµnh c¸c tuyÕn du lÞch theo c¸c lo¹i
   h×nh: ......................................... 36
   2.2. H×nh thµnh c¸c tour du lÞch chÝnh nh-: .. 37
   2.3. C¸c tuyÕn du lÞch liªn tØnh: ............ 38
   2.4. Du lÞch quèc tÕ .......................... 38
  3. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An 39
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 II. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch
 NghÖ An thêi kú 2001-2004 ......................... 40
  1. §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t
  triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2001-2004: ........ 40
   1.1. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch .... 41
   1.2. C«ng t¸c ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt: . 42
   1.3. C«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc .......... 43
   1.4. C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn
   du lÞch ....................................... 44
   1.5. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc c¸c ho¹t ®éng du
   lÞch trªn ®Þa bµn: ............................ 46
  2. T×nh h×nh thùc hiÖn mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch c¬
  b¶n thêi kú 2001-2004: .......................... 47
   2.1. Tæng sè l-ît kh¸ch: ...................... 47
   2.2. Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch: ...... 49
   2.3. ChØ tiªu doanh thu: ...................... 50
   2.4. ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt: ............... 54
   2.5. ChØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm: .............. 55
   2.6. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch. .................. 55
  3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¸c lo¹i h×nh kinh
  doanh du lÞch: .................................. 56
   3.1. Kinh doanh c¬ së l-u tró: ................ 56
   3.2. Kinh doanh l÷ hµnh ....................... 58
   3.3. Kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ...... 60
  4. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n ...... 61
   4.1. Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm .................... 61
   4.2. Nguyªn nh©n .............................. 63
 III. §Þnh h-íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An n¨m 2005
 .................................................. 65
  1. ChØ tiªu kh¸ch du lÞch ....................... 66
   1.1. Tæng sè l-ît kh¸ch ....................... 66
   1.2. Sè ngµy l-u tró b×nh qu©n 1 kh¸ch ........ 66
  2. ChØ tiªu doanh thu ........................... 66
  3. ChØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt .................... 67
  4. ChØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng thªm ................... 67
  5. ChØ tiªu nép ng©n s¸ch ....................... 67
  6. ChØ tiªu kh¸ch s¹n ........................... 67
  7. ChØ tiªu nguån nh©n lùc ...................... 68
Ch-¬ng III .................................................. 70
KÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú 2006-2010 ....... 70
 I. Quan ®iÓm, ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn du lÞch NghÖ
 An thêi kú 2006-2010. ............................. 70
  1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn ......................... 70
  2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn ...................... 71

Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 II. néi dung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch NghÖ an
 thêi kú 2006-2010 ................................. 72
  1. Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
  2006-2010 ....................................... 74
  2. NhiÖm vô ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An thêi kú
  2006-2010 ....................................... 74
   2.1. Ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm cña
   NghÖ An thêi kú 2002-2010, g¾n ph¸t triÓn du
   lÞch v¨n ho¸ víi c¸c lÔ héi truyÒn thèng ...... 74
   2.2. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch
   NghÖ An thêi kú 2006-2010. .................... 77
  3. Danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn du lÞch
  NghÖ An trong thêi kú 2005-2010 ................. 85
 III. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch NghÖ An
 thêi kú 2006-2010: ................................ 86
  1. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch: ............. 86
  2. Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t-: ......................... 92
   2.1. §Çu t- x©y dùng c¸c khu du lÞch: ......... 92
   2.2. §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh
   vui ch¬i gi¶i trÝ: ............................ 92
   2.3. §Çu t- b¶o vÖ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö
   v¨n ho¸, b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i vµ ph¸t
   triÓn c¸c lÔ héi truyÒn thèng, cã søc thu hót
   kh¸ch du lÞch: ................................ 93
   2.4. §Çu t- ph¸t triÓn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸ch
   du lÞch chÊt l-îng cao: ....................... 94
   2.5. §Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng kh¸ch s¹n vµ c¸c
   c«ng tr×nh dÞch vô du lÞch: ................... 94
   2.6. §Çu t- cho c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh
   ®é qu¶n lý vµ nghiÖp vô du lÞch cña ®éi ngò c¸n
   bé vµ lao ®éng trong ngµnh du lÞch: ........... 94
   2.7. T¨ng c-êng ®Çu t- cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn
   qu¶ng c¸o, xóc tiÕn du lÞch. .................. 95
  3. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch: .............. 95
   3.1. C¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t-: ... 95
   3.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr-êng: ......... 96
  4. Gi¶i ph¸p vÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc:
  ................................................ 96
  5. T¨ng c-êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ
  xóc tiÕn ph¸t triÓn du lÞch: .................... 97
  6. N©ng cao chÊt l-îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm
  dÞch vô du lÞch vµ hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch .. 99
  7. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc: ..... 102


Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


 IV. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n-íc vµ tØnh NghÖ
 An: .............................................. 104
KÕt luËn ................................................... 108
Tµi liÖu tham kh¶o ......................................... 109
Môc lôc .................................................... 110
Ng« Th- Th¸i - Líp KTPT 43B

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/21/2012
language:
pages:114
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com