????????? PowerPoint by 045F3982

VIEWS: 0 PAGES: 27

									  วิชา ส 40208 การปกครองของไทย

           หน่ วยที่ 1
      ้    ่
ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการเมืองการปกครอง
              โดย นายทักษิณ ล้านโรจน์
              กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ฯ
              โรงเรียนแม่ ทาวิทยาคม
ความหมายของการเมืองการปกครอง
ความหมายของการเมือง

                     ิ
  การเมืองเป็ นเรื่องของการแสวงหาความยุตธรรม
       ิ
 ในการดารงชีวตที่ดี (พลาโตและอริสโตเติล)
  การเมืองเป็ นเรื่องของความสั มพันธ์ ทางอานาจที่
      ่
  ศึกษาเกียวกับการบังคับบัญชาและควบคุมผู้อยู่ใต้
               ี่
  บังคับบัญชาและควบคุมผู้ทอยู่ใต้ บังคับบัญชา
  ตามลาดับ(กระมล ทองธรรมชาติ)
ความหมายของการเมือง

          ่       ั
 การเมืองคือ การทีมนุษย์ ตอบโต้ กน    ่
                  อันเกียวข้ อง
                ่ ี
 กับอานาจและการแจกแจงสิ่ งทีมคุณค่ าสาหรับ
     ่
 สั งคมเกียวข้ องกับการตัดสิ นใจของประชาชน
 (David Easton )
 การเมืองเป็ นเรื่องของใคร ได้ อะไร ให้
 ผลประโยชน์ เมื่อไรและได้ ประโยชน์ อย่ างไร
 (H.Lasswell)
การปกครองคืออะไร

  ให้ นักเรียนให้ ความหมายของการ
  ปกครอง....
      ่
การเมืองเกียวข้ องกับการปกครองอย่ างไร

   การจะบริหารหรือปกครองบ้ านเมืองให้ สงบ
  สุ ขและพัฒนาได้ น้ันจาเป็ นต้ องอาศัยอานาจ
  (คือการเมือง ) จึงจะดาเนินการได้ สาเร็จ)
รูปแบบการปกครอง
การปกครองโดยคน ๆ เดียว ( เผด็จการ )

         ่
  ถ้ าปกครองเพือประชาชน เรียกว่ า
  “ ราชาธิปไตย”
         ่
  ถ้ าปกครองเพือตัวเอง เรียกว่ า
  “ ทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช”
การปกครองโดยคณะบุคคล

        ่
  ถ้ าปกครองเพือประชาชน เรียกว่ า
 “ อภิชนาธิปไตย”
        ่
  ถ้ าปกครองเพือตัวเอง เรียกว่ า
 “ คณาธิปไตย”
การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส่ วนใหญ่

         ่
  ถ้ าปกครองเพือประชาชน เรียกว่ า
  “ ประชาธิปไตย”
ลักษณะการใช้ อานาจในการปกครอง
                 ่
  อานาจเบ็ดเสร็จหรือควบคุมถ้ วนทัว ผู้ปกครองหรือ
  รัฐบาลจะควบคุมเสรีภาพของประชาชนทุกด้ าน
  อานาจนิยม ผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะควบคุมเสรีภาพ
  ของประชาชนทางด้ านการเมืองเพียงอย่ างเดียว และให้
  เสรีภาพด้ านสั งคม เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่
  อิสระนิยมหรือเสรีนิยม ผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะปล่ อย
  ให้ ประชาชนมีเสรีภาพกว้ างขวางในทุกด้ าน ใช้ อานาจ
           ่
  การปกครองน้ อยทีสุด
ลัทธิหรืออุดมการณ์ในการปกครอง
ความหมาย

 ลัทธิหรืออดมการณ์ เป็ นความเชื่อ
       ุ
  หรือจุดม่ ุงหมายในการปกครอง
ลัทธิหรืออุดมการณ์ ทางการเมืองมีอะไรบ้ าง

  เสรีนิยม
  สั งคมนิยม
  ฟาสซิสม์
  คอมมิวนิสต์
รูปแบบของรัฐ
  รูปแบบของรัฐมี 2 รูปแบบดังนี้ คือ

     •รัฐเดี่ยว
     •รัฐรวม
  ลักษณะของรัฐเดี่ยว

    มีการรวมอานาจไว้ ที่รัฐบาลกลาง
    รัฐที่มีรัฐบาลกลางเพียงรัฐเดียว
   เป็ นผู้ใช้ อานาจสู งสุ ดในการปกครอง
   ประเทศ
    เช่ น สิ งค์ โปร์ ญี่ปน เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส
               ุ่
  ลักษณะของรัฐรวม

      ่
    รัฐทีมีการปกครองโดยกระจายการปกครองเป็ น 2
   ระดับ คือ รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ กลาง
                  ่
    มีการกระจายอานาจออกสู่ ท้องถินแต่ รัฐบาล
        ั
    กลางก็ยงคงมีอานาจ
    อเมริกา เยอรมัน มาเลเซีย
  ????ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบใด???

    •รัฐเดี่ยว
    •รัฐรวม
หลักการประชาธิปไตย
หลักการประชาธิปไตย


 •หลักเรื่องของสิทธิเสรีภาพ

 •หลักเรื่องความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
   เสรี ภาพในการพูด  การพิมพ์ และการโฆษณา
   เสรีภาพในการนับถือศาสนา
   เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม
   สิ ทธิในทรัพย์ สิน
       ี่
   สิ ทธิทจะได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
   สิ ทธิส่วนบุคคล เช่ น สิ ทธิในการประกอบอาชีพ การ
  สมรส การหย่ าร้ าง
ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย
   ความเสมอภาคทางการเมือง
                  ิ
   ความเสมอภาคต่ อการปฏิบัตของกฎหมาย
   เสมอภาคในโอกาส ทุกคนมีโอกาสใช้ ความสามารถ
   โดยเท่ าเทียมกัน เช่ นการมีมหาวิทยาลัยเปิ ด
   ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
   ความเสมอภาคทางสั งคม ทุกคนต้ องไดรับการเคารพ
   ในความเป็ นคนว่ ามีศักดิ์ศรีเท่ าเทียมกัน
ลักษณะของรัฐบาลประชาธิปไตย
   รัฐบาลของประชาชน หมายถึง รัฐบาลต้ องมาจาก
   การเลือกตั้งของประชาชน ,ประชาชนเปลียนแปลง ่
   ผู้ปกครองได้
   รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกคนมี
   สิ ทธิเป็ นผู้ปกครองหากได้ รับเสี ยงสนับสนุน
        ่             ั
   รัฐบาลเพือประชาชน หมายถึง มีวตถุประสงค์ เพือ ่
   ความผาสุ กของประชาชนและมีวาระในการดารง
   ตาแหน่ ง
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย


      ่
 - ประเทศทีมีการเลือกตั้งไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นประชาธิปไตย
 - แต่ ประเทศที่เป็ นประชาธิปไตยต้ องมีการเลือกตั้ง
 - รั ฐบาลได้ รับการยอมรับจากเสี ยงข้ างมาก
 - การออกกฎหมายหรื อการกาหนดนโยบายต้ องเป็ นไปตาม
  เสี ยงข้ างมาก
              ั ้
 - ต้ องมีการเคารพสิ ทธิข้ นพืนฐานของเสี ยงข้ างน้ อย
ค่านิยมและทัศนะคติท่ ีเป็ นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย

 • ยึดถือบุคคลมากกว่ าหลักการ

           ่ ิ
 • เชื่อถือในสิ่ งทีพสูจน์ ไม่ ได้

 • ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมักจะยึดถือขนบประเพณีเก่า ๆ
             ิ
  เป็ นหลักในการดาเนินชีวต
 • นิยมความมั่งคัง, การใช้ อารมณ์ ความรู้ สึกตัดสิ น
         ่
สวัสดี...........

								
To top