??? ???????? ????????? ??? ? ???? ???? System Theory ??? David Easton INPUT CONVERSIon by 2IlmwO

VIEWS: 0 PAGES: 42

									    ิ
ดร. สุจตรา  ธนานันท์
          1
  ระบบการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
    ( HRM System )

๏ ความหมายของระบบ
๏ ประเภทของระบบ
๏ ประเภทของระบบ HRM
    - ระบบอุปถ ัมภ์
    - ระบบคุณธรรม
    - ระบบน ักบริหารระด ับสูง

                  2
ความหมายของระบบ
         ิ่   ิ่
    ชุดของสงใดสงหนึงทีประกอบขึนด้วย
                ่ ่           ้
      ่ ั
ขอบเขตทีชดเจนและประกอบด้วยสวนย่อย ๆ ซง      ่     ึ่
                  ั
ทางานอย่างสอดคล้องสมพ ันธ์ก ัน เพือให้บรรลุ      ่
         ่
ว ัตถุประสงค์รวมก ัน
 ชุดของความสมพ ันธ์ทสงผลซงก ันและก ัน
               ั    ี่ ่   ึ่
เมือเกิดการเปลียนแปลงต ัวใดต ัวหนึงจะสงผลต่อ
  ่          ่             ่   ่
    ่
ต ัวหนึงหรืออีกหลาย ๆ ต ัว
 การรวมสงต่าง ๆ ซงสล ับซบซอนให้เข้าลาด ับ
           ิ่     ึ่    ั ้
        ็
ประสานก ันเปนอ ันเดียวตามหล ักเหตุผลทาง
วิชาการ
                             3
ความหมายของระบบ

  สรุป  ระบบ หมายถึง กระบวนการหรือ
  ั้         ิ่  ิ่
ขนตอนของการทางานของสงใดสงหนึง  ่
 ่       ่    ่  ่
ทีประกอบไปด้วยสวนย่อยหลายสวนทีไม่
สามารถแยกออกจากก ันได้ จาต้องประสาน
การทางานร่วมก ัน                    4
ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของ David Easton INPUT  CONVERSIon PROCESS  OUTPUT
        FEEDBACK       ENVIRONMENT


                     5
Input  ปัจจ ัยนาเข้า    ่
           ตย. เชน ความสามารถ เชาวน์
             ั
     ปัญญา ล ักษณะนิสย ท่าทาง ท ัศนคติ ค่านิยม


Process กระบวนการ    ในการแปลงปัจจ ัยนาเข้าให้ออกมา
      ็     ่   ่
     เปนผลล ัพธ์ตาง ๆ เชน การวางแผนกาล ังคน
     การจูงใจ ผลตอบแทน การออกแบบงานและ
     การวิเคราะห์งาน


Output  ปัจจ ัยนาออก   ่   ิ
             เชน ประสทธิภาพการทางาน
         ี ิ
     คุณภาพชวตของพน ักงาน คุณภาพงาน และ
     ความก้าวหน้าขององค์การ
                          6
Environment   ิ่
        สงแวดล้อม     ็     ่ ่
                เปนปัจจ ัยทีสงเสริมหรือมี
                ่
        ผลกระทบต่อระบบ เชน สภาพเศรษฐกิจ
        ั             ั
        สงคม การเมือง ว ัฒนธรรมทางสงคม และ
        ว ัฒนธรรมองค์การFeedback   การย้อนกล ับ     ึ่
                 ซงเกิดจากปัจจ ัยนาออก
              ็
       ย้อนกล ับไปเปนปัจจ ัยนาเข้าไปในระบบ
        ็       ่ ็
       เปนว ัฎจ ักร อาจสงเปนผลกระทบได้
        ั้ ิ
       ทงเชงบวกหรือลบ

                           7
ระบบ ไม่สามารถดารงอยูได้ดวยตนเอง
           ่  ้
(self-contained) กล่าวคือ ระบบต้องพึงพา  ่
 ิ่      ่
สงแวดล้อมอยูตลอดเวลา และการดารงอยูของ     ่
    ั้ ้   ่
ระบบนนขึนอยูก ับความสมดุลระหว่างปัจจ ัยนาเข้า
          ่     ่ ั
และปัจจ ัยนาออก เมือใดก็ตามทีปจจ ัยนาเข้าและ
ปัจจ ัยนาออกขาดความสมดุล เสถียรภาพของ
           ึ่
ระบบจะลดน้อยลง ซงสภาพด ังกล่าวจะเปนพล ัง  ็
                   ่
ผล ักกดด ันให้ระบบเกิดการปร ับต ัวเพือเข้าความ
สมดุลใหม่ตอไป่


                       8
ประเภทของระบบ
1.  ระบบทางกายภาพ (Physical System)
    ็    ่     ้  ้    ั   ั้
   เปนระบบทีสามารถร ับรูได้ดวยประสาทสมผ ัสทง 5
                     ั
   กล่าวคือ สามารถมองเห็น จ ับต้อง สมผ ัส ได้ยน ิ
       ู     ่
   และพิสจน์ได้ เชน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตาง ๆ ่
   หรือระบบย่อยต่าง ๆ ในร่างกาย

2.  ระบบแนวความคิด (Conceptual System)
    ็       ่              ้
   เปนระบบนามธรรมทีไม่สามารถร ับรู ้ จ ับต้องได้ดวย
       ั  ั้   ่
   ประสาทสมผ ัสทง 5 เชน ระบบการบริหาร ระบบ
   การเมืองการปกครอง ระบบการทางานของข้าราชการ
   ่       ็
   ฝายพลเรือน เปนต้น                9
ประเภทของระบบ HRM
 1. ระบบอุปถ ัมภ์
   (Patronage System)

 2. ระบบคุณธรรม
   (Merit System)

 3. ระบบน ักบริหารระด ับสูง
   (Senior Executive System)

                 10
  1. ระบบอุปถ ัมภ์
ประเด็นที่ 1              ้
        ทุกประเทศ ในระยะเริมแรกใชระบบนี้
                 ่

              ็
ประเด็นที่ 2 ระบบอุปถ ัมถ์เปนระบบการค ัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
                            ่
       โดยใชเหตุผลทางการเมืองหรือความสมพ ันธ์สวนต ัว
          ้               ั
        ็
       เปนหล ักสาค ัญ โดยไม่คานึงถึงความรู ้
ความสามารถ
                ็
        และความเหมาะสมเปนประการสาค ัญ

        ื่ ่   ่     ้
ประเด็นที่ 3 ชออืน ๆ เชน ระบบชุบเลียง ระบบเน่าหนอนชอนไช
            ิ     ้
       ระบบญาตินยม ระบบเสนสาย Patronage System,
       Nepotism, Spoiled System, Favoritism
                            11
  ่
 ทีมาของระบบอุปถ ัมภ์

อ ังกฤษ     ราชาธิปไตย       ประชาธิปไตยสหร ัฐอเมริกา  ยุคอาณานิคมของอ ังกฤษ  ยุคปกครองตนเอง
                           12
หล ักการสาค ัญของระบบอุปถ ัมภ์
  1.    ื
    การสบสายโลหิต   บุตรชายคนโตจะได้
     ื
    สบทอดตาแหน่งของบิดา ต้นกาเนิดมา
    จากประเทศจีน

  2.       ็
    การชอบพอเปนพิเศษ       ั้ ้
                แต่งตงผูท ี่
       ิ        ็
    ใกล้ชดหรือคนโปรดปรานเปนพิเศษให้ดารง
     ตาแหน่งต่าง ๆ

  3.       ่
    การแลกเปลียน      ้ ิ่
              ใชสงของหรือ
        ิ  ่
    ทร ัพย์สนมีคามาแลกก ับตาแหน่ง  13
             ็
ผลของการยึดระบบอุปถ ัมภ์เปนแนวปฏิบ ัติใน
การบริหารทร ัพยากรมนุษย์ในองค์การ ...


                ั้  ่  ั้
  1. การพิจารณาบรรจุ แต่งตง เลือนขน เลือน  ่
          ็          ่
    ตาแหน่ง เปนไปตามความพอใจสวนบุคคลของ
         ็
    ห ัวหน้าเปนหล ัก ไม่ได้คานึงถึงความรู ้
                  ่
  2. การค ัดเลือกคนไม่เปิ ดโอกาสทีเท่าเทียมก ันแก่ผู ้
      ุ         ่ ้
    มีคณสมบ ัติตรงตามทีตองการ แต่จะให้โอกาส
    ก ับพวกพ้องของตนเองก่อน
     ้      ่    ่
  3. ผูปฏิบ ัติงานมุงทางานเพือเอาใจห ัวหน้าหรือผู ้
                       ่ ่
    ครองอานาจมากกว่าจะปฏิบ ัติตามหน้าทีเพือให้
        ึ
    บรรลุถงว ัตถุประสงค์              14
             ็
ผลของการยึดระบบอุปถ ัมภ์เปนแนวปฏิบ ัติใน
การบริหารทร ัพยากรมนุษย์ในองค์การ ( ต่อ )

     ้               ี
  4. ผูปฏิบ ัติงานขาดสมรรถภาพเพราะไม่มความรู ้
                     ้
    ความสามารถในการทางาน ทาให้งานไม่กาวหน้า
    ไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การ

  5. อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการ
    ดาเนินงาน

     ้       ี  ่ั     ่ ี่
  6. ผูปฏิบ ัติงานไม่มความมนคงในหน้าทีทกาล ังทาอยู่


                          15
       ่
ระบบอุปถ ัมภ์ชวยในการบริหาร


   ระบบอุปถ ัมภ์ทาให้การบรรจุคน
 เข้าหรือค ัดคนออกทาได้รวดเร็วและ
 กว้างขวาง
                  16
       ่
ระบบอุปถ ัมภ์บอนทาลายการบริหาร
        ึ
  1. การแทรกซมของระบบอุปถ ัมภ์ ต ัวอย่างเชน  ่
          ่       ้
   การสอบเข้าเพือทางานโดยใชระบบคุณธรรม
                    ั
   ถูกครอบงาโดยจดหมาย โทรศพท์ นามบ ัตร
         ็
   หรืออาจจะเปนวาจา โดยขอให้กรรมการสอบ
            ็      ู้    ่
   ให้ความอุปถ ัมภ์เปนพิเศษแก่ผสม ัครคนหนึงคน
   ใดโดยเฉพาะ

       ้         ่ ู
  2. การใชระบบอุปถ ัมภ์ในทางทีถกต้องย่อม
     ้     ่
   เอืออานวยผลดีตอการบริหาร ตรงก ันข้ามถ้า
      ้     ่         ิ
   ใชเกินขอบเขตทีสมควร จะกระทบประสทธิภาพ
   ของงาน
                      17
ข้อดีของระบบอุปถ ัมภ์...

                   ่
  1. สามารถบริหารงานได้รวดเร็ว เนืองจากไม่ม ี
             ้   ่ ี
    หล ักกฎเกณฑ์มาก ผูบริหารทีมอานาจ
สามารถ
     ่ั
    สงการอย่างไรก็ได้

         ่
  2. สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้สะดวก เนืองจาก ่
          ็
    กฎเกณฑ์ไม่เปนลายล ักษณ์อ ักษร และไม่ม ี
                      ้
    กฎระเบียบมาก ทาให้สามารถแก้ไขได้ถาเห็นว่า
                ้
    กฎระเบียบเดิมไม่สามารถใชได้ในปัจจุบ ัน

                      18
ข้อดีของระบบอุปถ ัมภ์...
                    ่   ่
  3. เกิดความข ัดแย้งในองค์การน้อย เนืองจากสวน
        ็         ็  ่
    ใหญ่จะเปนพวกเดียวก ันหมด เปนเพือน ญาติพ ี่
       ่               ึ
    น้องทีมาจากจ ังหว ัดเดียวก ัน จบการศกษาจากที่
          ็
    เดียวก ัน เปนต้น จึงมีความคิดความเห็นสอดคล้อง
    ไปในทิศทางเดียวก ัน
                 ่
  4. เหมาะสมก ับบางตาแหน่ง เนืองจากบางตาแหน่ง
        ั     ้   ื่
    ต้องอาศยความไว้เนือเชอใจเปนหล ัก เชน
                   ็    ่
                     ่ ้
    ตาแหน่งทางด้านการเงิน ตาแหน่งทีตองร ักษา
               ็     ้
    ความล ับขององค์การ เปนต้น การใชพรรคพวกที่
     ื่        ่
    เชอใจและสนิทใจจะชวยให้การทางานมีความ
                  ิ
    สะดวก เร็วเร็ว และมีประสทธิภาพ      19
ข้อดีของระบบอุปถ ัมภ์ ( ต่อ )
  5.               ่ ี
    สอดคล้องก ับการปกครองทีมระบบพรรค
    การเมือง พรรคการเมืองใด ๆ ก็ตามหาก
        ั           ่
    ไม่อาศยระบบอุปถ ัมภ์ก็ยากทีจะไปถึง
    ตาแหน่งทางการเมืองระด ับสูง เพราะใน
                    ้
    ทุกประเทศพรรคการเมืองต่างก็ตองการ
          ่    ็       ั้ ิ้
    อานาจร ัฐเพือเข้ามาเปนร ัฐบาลแทบทงสน
                       20
   ี
ข้อเสยของระบบอุปถ ัมภ์...

      ี
  1. ไม่มหล ักประก ันว่าจะได้คนมีความรู ้
   ความสามารถมาทางาน เนืองจากการ่
   ค ัดเลือกคนยึดหล ักความพึงพอใจมากกว่า
           ้ ี   ้
   การเลือกสรรผูมความรูความสามารถ

     ่   ้ ุ
  2. มุงร ับใชบคคลมากกว่าหน่วยงาน มุง่
           ้ ี
   ประจบประแจงผูมอานาจมากกว่าคานึง
            ้
   ว ัตถุประสงค์และเปาหมายขององค์การ
   ทาให้องค์การไม่พ ัฒนา
                     21
   ี
ข้อเสยของระบบอุปถ ัมภ์...

 3.    ้           ่ั
    ผูปฏิบ ัติงานขาดความมนคงและไม่ม ี
           ่
    หล ักประก ันเรืองความก้าวหน้าในตาแหน่ง
          ี     ี่   ั
    เพราะไม่มหล ักเกณฑ์ทแน่ชดในการร ับคน
    หรือการให้ออกทุกอย่างทาตามความพอใจ
        ่ ู้         ็
    ว ันใดทีผปฏิบ ัติงานไม่ได้เปนคนโปรดของผู ้
    มีอานาจอีกต่อไป    ตาแหน่งอาจถูกยกให้
    คนโปรดคนใหม่


                       22
   ี
ข้อเสยของระบบอุปถ ัมภ์ ( ต่อ )

               ่
 4. การเมืองเข้ามาแทรกแซงได้งาย เพราะ
   บุคคลจะเข้ามาดารงตาแหน่งทางการเมือง
       ั ้ ่           ่
   ต้องอาศยผูชวยเหลือในด้านต่าง ๆ เชน
         ่
   การให้เงินชวยเหลือ    ็
              การเปนห ัวคะแนนให้

  5. องค์การพ ัฒนายาก ระบบอุปถ ัมภ์ไม่ได้
        ้          ึ
   คานึงถึงพืนฐานการทางานและการศกษา
           ็   ้
   ทาให้การพ ัฒนาเปนไปได้ชาและยาก
                     23
 2. ระบบคุณธรรม

  เกิดจากความพยายามในการขจ ัดข้อบกพร่อง
          ็
ของระบบอุปถ ัมภ์ เปนการค ัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
   ้            ่
โดยใชการสอบรูปแบบต่าง ๆ เพือประเมินความรู ้
ความสามารถของบุคคล โดยไม่คานึงถึงเหตุผล
           ั    ่   ็
ทางการเมืองหรือความสมพ ันธ์สวนต ัวเปนสาค ัญ


                ิ
               วิจตร ศรีสะอ้าน
                 ั
               อวยชย ชะบา
                     24
 ่
ทีมาของระบบคุณธรรม

อ ังกฤษ     ความกดด ัน           ุ
                   เปิ ดให้บคคล
           ั้
        จากชนชนกลาง      สอบแข่งข ัน


สหร ัฐอเมริกา  การตราร ัฐบ ัญญ ัติ       ็
                   เปิ ดสอบเปน
        ระเบียบข้าราชการ      ่ั
                   การทวไป                       25
หล ักการสาค ัญของระบบคุณธรรม...

  1.  หล ักความเสมอภาคในโอกาส
    (Equality of opportunity) เปิ ดโอกาสทีเท่า ่
                        ้   ่
    เทียมก ันในการสม ัครเข้าทางานสาหร ับผูสม ัครทีม ี
                   ้    ้
    คุณสมบ ัติ ประสบการณ์และพืนความรูตามที่
              ี ้     ่
    กาหนดไว้ โดยไม่มขอกีดก ันอ ันเนืองมาจาก
           ี ิ
    ฐานะ เพศ สผวและศาสนา และไม่มขอกีดก ัน ี ้
    ในการกาหนดค่าตอบแทน ยึดหล ัก “งานเท่าก ัน
    เงินเท่าก ัน”

                           26
หล ักการสาค ัญของระบบคุณธรรม...

  2.  หล ักความสามารถ   (Competence)
             ้      ็
     การยึดถือความรูความสามารถเปนเกณฑ์
  ใน
     การค ัดเลือกบุคคลเข้าทางาน  โดยเลือก
  ผู ้
      ่ ี  ้
     ทีมความรูความสามารถให้เหมาะสมก ับ
            ่ ุ
     ตาแหน่งมากทีสด


                       27
หล ักการสาค ัญของระบบคุณธรรม...

 3.       ่ั   ี
   หล ักความมนคงในอาชพการงาน
   (Security on tenure) บุคคลจะได้ร ับการ
    ้     ู ่ั
   คุมครอง ไม่ถกกลนแกล้ง หรือถูกให้ออก
   จากงาน  โดยปราศจากความผิด     ่
                   ไม่วา
         ่
   ด้วยเหตุผลสวนต ัวหรือเหตุผลทางการเมือง
    ่   ู้          ้ ึ ่ั
   ชวยให้ผปฏิบ ัติงานเกิดความรูสกมนคงใน
   หน้าที่
                     28
หล ักการสาค ัญของระบบคุณธรรม ( ต่อ )
  4.       ็
    หล ักความเปนกลางทางการเมือง
    (Political  neutrality) ไม่เปิ ดโอกาสให้ม ี
       ้ ิ
    การใชอทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงกิจการ
         ่   ิ
    งานหรืออยูภายใต้อทธิพลของน ักการเมืองหรือ
    พรรคการเมืองใด ๆ     ่  ้
               เพือให้ขาราชการประจา
    ปฏิบ ัติงานตามนโยบายของร ัฐบาลอย่างเต็ม
    ภาคภูม ิ   และความสามารถในระบบการเมือง
    การปกครองแบบประชาธิปไตย
                          29
ข้อดีของระบบคุณธรรม...

            ู้ ี   ้
  1. ด้านหน่วยงาน ได้ผมความรูความสามารถเข้า
               ิ
   ทางาน หน่วยงานจะมีประสทธิภาพและ
      ิ    ้
   ประสทธิผลตามเปาหมาย

           ่    ่ั
  2. ด้านบุคลากร เมือมีความมนคงก้าวหน้าจาก
   ระบบคุณธรรม ย่อมมีขว ัญกาล ังใจในการปฏิบ ัติ
   หน้าที่ ทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า

    ่
  3. สงเสริมความเสมอภาค       ็
               และความเปนธรรม
     ึ่ ็
   ซงเปนหล ักการสาค ัญของระบอบประชาธิปไตย

                       30
ข้อดีของระบบคุณธรรม ( ต่อ )
            ู ิ             ั
  4. เสริมสร้างเกียรติภมของข้าราชการ และก่อให้เกิดสม
         ่ ี
   พ ันธภาพทีดระหว่างการเมืองก ับข้าราชการประจา
    ่          ่
   สวนในภาคเอกชนจะสงเสริมการบริหารงานโดยมี
     ่             ื่
   สวนร่วมแล้วทาให้เกิดการติดต่อสอสารสองทางใน
   องค์การ

    ้
  5. ปองก ันการแทรกแซงทางการเมือง ไม่ทาให้
               ั          ่
   ข้าราชการเกิดความโลภ สบสน และปฏิบ ัติงานเพือ
     ่   ็     ่  ่
   สวนรวมเปนหล ัก ไม่ใชทาเพือน ักการเมือง
    ่                 ่
  6. สงเสริมระบอบประชาธิปไตย ในเรืองความเสมอภาค
   และความเท่าเทียมก ัน           ุ ้
                เปิ ดโอกาสให้บคคลผูม ี
                 ี
   คุณสมบ ัติเท่าก ันทุกคนได้มโอกาสเข้าร ับราชการ ไม่
        ่      ่   ่
   จาก ัดอยูเฉพาะในกลุมชนกลุมใดกลุมหนึง ่ ่
                          31
   ี
ข้อเสยของระบบคุณธรรม...
           ้
  1. เกิดความล่าชา กว่าจะร ับคนเข้ามา
               ั้
   ทางานต้องมีกระบวนการขนตอน
          ็   ้
   มากมาย จาเปนต้องใชเวลานานจึงจะ
   ได้คนดีเข้ามา
       ่ ้ ่   ่
  2. มีคาใชจายมาก เนืองจากมีระเบียบ
                 ู้
   กฎเกณฑ์จานวนมาก ต้องมีผเข้ามา
     ่
   เกียวข้องร ับผิดชอบมาก และมีการ
           ิ  ็ ่
   บริหารแบบเชงร ับเปนสวนใหญ่
      ่    ้
   เชน ต้องใชว ัสดุและบุคลากรเปน ็
   จานวนมาก            32
   ี
ข้อเสยของระบบคุณธรรม ( ต่อ )
       ั
3. สร้างความสมพ ันธ์แบบทางการมาก
  เกินไป     ้
      ระบบนีเต็มไปด้วยระเบียบ
        ี
  กฎเกณฑ์และวิธปฏิบ ัติมากมาย   ทุกอย่าง
      ็
  ต้องทาเปนทางการหมด   ในทางปฏิบ ัติ
           ็
  กระทาได้ลาบาก จาเปนต้องติดต่อแบบไม่
   ็
  เปนทางการด้วย  จะทาให้การทางาน
       ้
  สาเร็จได้ดวยดี
        ่  ่
4. จะได้ผลต่อเมือทุกฝายให้ความร่วมมือ
                       33
ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบคุณธรรม ก ับ ระบบอุปถ ัมภ์

   ระบบคุณธรรม        ระบบอุปถ ัมภ์

1. ยึดหล ักความสามารถ   1. ยึดหล ักความพึงพอใจสวน่
  ของบุคคล          บุคคล
         ุ
2. เปิ ดโอกาสให้ทกคน    2. ให้โอกาสแก่พรรคพวก
  เท่าเทียมก ัน              ี่ ้  ้ ื่
                หรือญาติพนองก่อนผูอน
      ่ั
3. มีความมนคงในการทางาน         ่ั
              3. ขาดความมนคงใน
               ตาแหน่งหน้าที่
  ้
4. ปองก ันการแทรกแซงของ     ิ
              4. มีอทธิพลการเมืองเข้า
  อิทธิพลทางการเมือง     แทรกแซง
                           34
 สรุป
   ระบบคุณธรรม      และ  ระบบอุปถ ัมภ์    ต่างมี
ว ัตถุประสงค์ทสรรหาบุคคลมาทางาน
       ี่            ่       ิ
                   เพือหว ังผลในประสทธิภาพ
      ่
ของงานเชนเดียวก ัน แต่ ระบบคุณธรรม       มีหล ักเกณฑ์ใน
         ้
การทดสอบความรูความสามารถของคน และเปิ ดโอกาสให้ทกคนทีม ี ุ  ่
คุณสมบ ัติได้แข่งข ันก ัน เหมาะสมก ับการสรรหาคนเข้าทางานใน
ตาแหน่งราชการประจา

   สวน่ระบบอุปถ ัมภ์      ้ ิ
                ใชวจารณญาณพิจารณาจาก
    ่ ู้     ้       ้ ็   ี่ ้
บุคคลทีรจ ักสนิทสนมคุนเคย หรือผูเปนญาติพนอง พรรคพวก
  ่                 ่  ื่   ่
เพือนฝูง ทางวิชาการจึงขาดเหตุผลทีจะเชอถือได้วาการเลือกสรร
                    ้
คนตามระบบอุปถ ัมภ์จะได้คนดี มีความรูความสามารถอย่างแท้จริง

                              35
      ิ
ยุทธศาสตร์พท ักษ์ระบบคุณธรรม
          ุ            ็   ่
    การพิท ักษ์คณธรรมในระบบราชการ เปนอีกหนึงยุทธ
ศาสตร์ของสาน ักงาน ก.พ.    มีการวางมาตรการสาหร ับ
           ุ     ่
ภารกิจการพิท ักษ์คณธรรม เชน การกาหนดโครงสร้าง
       ี
กลไก วิธดาเนินการทางวิน ัยและการร้องทุกข์ วางระบบ
 ้                ั้  ็
ปองก ันการกระทาผิดวิน ัย รวมทงการเปนองค์กรกลางที่
      ิ
พิท ักษ์สทธิประโยชน์อ ันชอบธรรมของข้าราชการและการ
     ี
จ ัดให้มกฎหมายว่าด้วยวิน ัยกลางสาหร ับข้าราชการทุก
        ็
ประเภทให้เปนมาตรฐานเดียวก ัน


                         36
ระบบน ักบริหารระด ับสูง
(SES : SENIOR EXECUTIVE SERVICE)


     ้ ื่           ็
 ระบบนีเชอว่าน ักบริหารระด ับสูงเปนต ัว
     ่    ่     ู
 ข ับเคลือนต ัวหนึงในการปฏิรประบบราชการ
   ็
 จาเปนต้องมีการสร้างและพ ัฒนาน ักบริหาร
 ระด ับสูงในภาคร ัฐ
                     37
 ว ัตถุประสงค์ของระบบ SES :

     ่        ้     ี่ ี
   เพือสร้างและพ ัฒนาผูนายุคใหม่ทมความรู ้
ความสามารถและปฏิบ ัติงานได้อย่างมีประสทธิภาพ ิ
      ่             ่
มีเจ้าหน้าทีเพียงพอสาหร ับการปร ับเปลียนระบบ
ราชการ      ั้           ั้
       รวมทงทาให้ระบบการแต่งตงมีความ
        ็
โปร่งใสและเปนธรรม

       ้
โครงสร้าง : ผูบริหารระด ับ 9, 10 และ 11


                      38
สาระสาค ัญและหล ักเกณฑ์
      ื่ ้ ่
1. มีรายชอผูผานการทดสอบสมรรถนะหล ักทางการบริหารที่
       ้
  ก.พ. ขึนบ ัญชไว้  ี
                     ึ่ ็   ้
2. มีคณะกรรมการค ัดเลือก โดยมีประธานซงเปนผูทรงคุณวุฒ ิ
          ั้    ื่        ็
  ที่ ก.พ. แต่งตงจากรายชอที่ อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูเสนอ ้
                      ่
3. มีการประเมินความเหมาะสมก ับตาแหน่งเกียวก ับสมรรถนะ
                 ่ ่
  หล ักทางการบริหาร สมรรถนะทีเกียวข้องก ับงาน ผลการ
            ้
  ปฏิบ ัติงานตามเปาหมายในอดีต ด้านการบริหารจ ัดการ
    ั         ั้
  วิสยท ัศน์ รวมทงความประพฤติและคุณล ักษณะอืน ๆ ที่ ่
     ็
  จาเปนต่อการปฏิบ ัติงาน
                  ู ้ ี่    ุ
4. มีการประกาศร ับสม ัคร โดยให้ผทสนใจและมีคณสมบ ัติ
   ่
  ยืนใบสม ัคร


                           39
 ผลล ัพธ์
            ่ ี ิ ั
  ทาให้ได้น ักบริหารทีมวสยท ัศน์
        ั
กว้างไกล มีศกยภาพสูง คิดใหม่
ทาใหม่           ั้
     ระบบการแต่งตงมีความ
       ็      ่
โปร่งใสและเปนธรรม เพือปร ับเปลียน ่
         ี  ิ
ระบบราชการให้มประสทธิภาพ


                  40
   มติคณะร ัฐมนตรี เมือว ันที่ 29 สงหาคม 2543
             ่      ิ
ให้ความเห็นชอบการจ ัดระบบน ักบริหารระด ับสูง (SES) ใน
ราชการพลเรือนและให้ดาเนินการเปน 3 ระยะ ด ังนี้
               ็

ระยะที่ 1 : เริมการแต่งตงน ักบริหารระด ับ 9
        ่    ั้
      ั้
      ตงแต่ว ันที่ 1 ต.ค. 2544
ระยะที่ 2 : เริมการแต่งตงน ักบริหารระด ับ 10
        ่    ั้
      ั้
      ตงแต่ว ันที่ 1 ต.ค. 2545
ระยะที่ 3 : เริมการแต่งตงน ักบริหารระด ับ 11
        ่    ั้
      ั้
      ตงแต่ว ันที่ 1 ต.ค. 2547
      ึ่ ็
      ซงเปนการดาเนินการเต็มรูปแบบ
                            41
การบริหารคน                ้
                 ความรอบรูในการบริหาร
              ่
• การปร ับต ัวและความยืดหยุน            ่
                 • การบริหารการเปลียนแปลง
       ื่
• ท ักษะในการสอสาร            ิ ่
                 • การมีจตมุงบริการ
      ั
• การประสานสมพ ันธ์        • การวางแผนกลยุทธ์

           สมรรถนะหล ักของ
           น ักบริหารระด ับสูง

          ี
การบริหารอย่างมืออาชพ              ่  ั
                  การบริหารแบบมุงผลสมฤทธิ์
     ิ
• การต ัดสนใจ           • ร ับผิดชอบตรวจสอบได้
     ิ
• การคิดเชงกลยุทธ์                   ั
                 • การทางานให้บรรลุผลสมฤทธิ์
    ็ ้
• ความเปนผูนา           • การบริหารทร ัพยากร
                        ่
                   (เงิน, เครืองมือ)     42

								
To top