SBOLENTE IN BEDIENING EN TEOLOGIE 2009 BROSJURE

Document Sample
SBOLENTE IN BEDIENING EN TEOLOGIE 2009 BROSJURE Powered By Docstoc
					 LENTE IN BEDIENING EN TEOLOGIE
Universiteitsoord en Universiteit van Pretoria
       06 - 08 Oktober 2009

      SAAM IN AFRIKA!
             ‘n Vriendelike Uitnodiging
              - aan leraars en lidmate -

Excelsus se program vir voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) sentreer
rondom twee fokuspunte: ‘n drie-dag kursusreeks gedurende Maart en die
Lentekonferensie in Oktober.

Hiermee nooi ek jou graag na ons vierde jaarlikse konferensie Lente in Bediening
en Teologie.

Die tema vir 2009 is: Saam in Afrika!

Die drie temas en sprekers is:

  Genesing en versoening in Afrika (Nico Koopman)
  Die Afrika aarde behoort aan die Here (Ernst Conradie)
  Roeping, kerk en owerhede (Rian Venter)

Dinsdagaand is daar weer ‘n oop lesing olv die Fakulteit Teologie (UP) met die
tema: ‘n Fakulteit vir Afrika.

Daar is weer 25 keusetemas waarvan heelwat vir die eerste keer aangebied word.
Die finale program is reeds op ons webbladsy.

Teken asseblief die datum aan, en maak seker dat jy so gou moontlik inskryf. VBO
is immers nou vir altyd deel van ‘n leraar se lewe!

Vriendelike groete

Ferdie Clasen
Malan Nel
Flip du Toit

Posbus 12100
Hatfield
0028

www.excelsus.org.za
vbo@excelsus.org.za

Tel (012) 809 0107
Faks (012) 809 0445
LENTE IN BEDIENING EN TEOLOGIE
      PROGRAM
      TEMA 2009
  SAAM IN AFRIKA!


   06 - 08 OKTOBER 2009

   DINSDAG, 06 OKTOBER

     08:00 - 09:00
    Aankoms, registrasie

      09:00 - 09:30
 Opening, verwelkoming en reëlings
      Ferdie Clasen

      09:45 - 10:45
      Oop sessie 1
 Genesing en Versoening in Afrika
      Nico Koopman
  Etiek en Christelike Studies
        US

     11:15 - 12:30
   Oggend keuse temas (O)

      12:30 - 13:45
      Middagete

     13:45 - 15:00
  Namiddag keuse temas (N1)

       15:00
      Tee/Koffie

     15:15 - 16:30
  Namiddag keuse temas (N2)
        16:45 – 18:00
   Wat is nuut op my vakgebied
      (Vrywillige bywoning)
       Nuwe Testament
        Gert Steyn
      Praktiese Teologie
        Julian Müller
(Ander vakgebiede kry weer in 2010 ʼn beurt)

          18:00
         Aandete

       19:00 – 20:30
 Oop Lesing o l v Fakulteit Teologie (UP)
       (Almal welkom)

      ‘n Fakulteit vir Afrika
Julian Müller, Piet Meiring en Nelus Niemandt
     WOENSDAG, 07 OKTOBER

       Ontbyt by verblyfplek

         08:45 - 09:30
        Liturgie en Woord
   ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand’
Ons lees Eks 21:23-25, Lev 24:19-21 en Deut 19:21
          Jurie le Roux
        Ou Testament, UP

         09:45 - 10:45
         Oop sessie 2

  ‘Die Afrika aarde behoort aan die Here’
        Ernst Conradie
          UWK

        11:15 - 12:30
      Oggend keuse temas (O)

         12:30 - 13:45
         Middagete

        13:45 - 15:00
     Namiddag keuse temas (N1)

           15:00
          Koffie/Tee

        15:15 - 16:30
     Namiddag keuse temas (N2)

           17:30
          Aandete
        Vingerete Dinee
          Aand vry
     DONDERDAG, 08 OKTOBER

       Ontbyt by verblyfplek

          08:45 - 09:30
        Liturgie en Woord
Die sagte sprong : God se aanraking in die stilte
          Joh 3:1-8
         Anton Pienaar

         09:45 - 10:45
         Oop sessie 3

     Roeping, Kerk en Owerhede
         Rian Venter

        11:15 - 12:30
      Oggend keuse temas (O)

         12:30 - 14:00
          Middagete
          Bedankings
          Afsluiting

         14:00 - 15:15
      Namiddag keuse temas (N1)

           15:30
           Vertrek
              OGGEND KEUSE TEMAS (O)
        TEMA WORD OOR DRIE DAE AANGEBIED: TOTALE TYD 3.75 UUR

O1. Belydenisaflegging: Doodloopstraat of Geloofsbaken?
Alex Clark en Jan Venter

O2. Onderskeiding
Dr Willem Nicol

O3. Leiers wat die regte impak maak in millennium drie
Stefan Joubert

O4. Ontluikende missionêre kerke en verantwoordelike vernuwing
Nelus Niemandt

O5. “Christ and the ancestors in a changing Africa”
Klaus Nürnberger

O6. Ons lees die tekens van ons tyd
André van Niekerk

O7. Interkulturele Intelligensie – Die hartklop van ‘n Bybelse Spiritualiteit
Mark Rathbone

O8. Preaching that builds up the church
David A. Davis
            NAMIDDAG KEUSE TEMAS (N1)
      DIESELFDE TEMA WORD ELKE DAG AANGEBIED: TOTALE TYD 1.15 UUR

N1.1 Ons is verskillend -van Korinte tot in Suid Afrika. Grepe uit 1 Korintiërs 11-13
Kobus Myburgh

N1.2 Rigters. In gesprek oor teenstrydighede en betekenis in die boek Rigters.
James Kirkpatrick

N1.3 Bio-etiek: 'n hedendaagse dilemma
Coen Slabbert

N1.4 Nuwe Gemeente Ontwikkeling: Hoe begin ek?
De la Harpe le Roux

N1.5 Wat is die enkele, grootste hindernis in persoonlike groei?
Minnette Dempsey

N1.6 Brugpredikant : Medewerker van God in Oorgangstye
Howard du Toit en Johan van Loggerenberg

N1.7 Kerkmusiek in krisis: Watter invloed het die vinnig veranderende musiekstyle in die sekulêre
wêreld op die musiek in die kerk?
Renette Bouwer

N1.8 Kerk-wees binne 'n veranderende wêreld: Refleksies vanuit ’n waarderende ondersoek
Kobus Schoeman

N1.9 Kommunikasie Tegnologie in diens van Evangelie!
Immanuel van Tonder
            NAMIDDAG KEUSE TEMAS (N2)
        TEMA WORD OOR TWEE DAE AANGEBIED: TOTALE TYD 2.5 UUR

N2.1 Lidmaatbemagtiging
Rinel Hugo en Theo Marais

N2.2 Die Ontwikkeling van Verhoudingsgroepe in 'n Gemeente
Gerrie Doyer

N2.3 'n Uitnodiging tot benoeming: sistematiese nadenke oor religieuse ervaring.
Danie Veldsman

N2.4 Kan die kerk trauma help genees?
Julian Müller en Anton Pienaar

N2.5 Kleingemeentes God se gawe, ons uitdaging
Bertus Cilliers en Hannes Knoetze

N2.6 Gemeentebestuur en Finansies
Nico van Rensburg en Johan Kruger

N2.7 Aan God en werkgewer verantwoordelik
Gerrit Cloete en De Wyk Ungerer

N2.8 Bereiking van die kerklos lidmaat
Malan Nel
               OGGEND KEUSE TEMAS
                        Uitgebrei

              (Hierdie temas word oor drie oggende ontwikkel.
         Jy bly dus vir drie oggende in dieselfde tema-groep van jou keuse.
                 Dui asseblief jou eerste keuse aan.
 Dui ook ‘n tweede opsie aan indien jou eerste keuse om een of ander rede nie aangebied word nie)

                     TYD: 11:15 - 12:30

                      Keuse Tema O1

            Belydenisaflegging: Doodloopstraat of Geloofsbaken?

'n Dinamiese, interaktiewe en konsulterende ervaring wat die rol en funksie van belydenisaflegging binne
die konteks van gemeentelike jeugbediening en geloofsvorming gaan ondersoek. Deel in die nadenke en
 lewendige debat, word verryk deur relevante navorsing en vorm deel van die “dinktenk” wat gaan bydra
       tot ‘n nuwe verstaan en praktyk vir gemeentes. (Tema sluit vooraf leeswerk in)

Leiers: Di Alex Clark en Jan Venter. Alex is predikant in die NG Gemeente Elarduspark. Jan is predikant
                in die NG Gemeente Pierre van Ryneveld.

                      Keuse Tema O2

                      Onderskeiding

                 Hoe lyk my proses van besluitneming?
             Oor die klein en groot keuses van die alledaagse lewe.
Beginnend by Ignatius van Loyola (16e eeu) ontwikkel daar, aanvanklik in die Jesuïete-orde en later wyer
 in die kerk, praktiese wysheid oor hoe ’n gelowige tot sy keuses en besluite behoort te kom. Die rol van
       denke, gevoelens, gesprek, voortgaande ervaring, alles ingebed in die spirituele.

 Leier: Dr Willem Nicol. Willem is ‘n emeritus en steeds betrokke in die NG Gemeente Suidoos-Pretoria
      (Stellastraat). Hy het in Nuwe Testament en ook in Christelike Etiek promoveer.

                      Keuse Tema O3

                        Leiers
              wat die regte impak maak in millennium drie

       Die hart van eietydse geestelike leierskap het te make met missionêre harte
        wat gewortel is in die Woord, maar wat relevant grond raak in vandag se
          wêreld. Eietydse leiers se visie is minder strategies, maar meer
      scenario-gedrewe. Dis minder organisatories, maar meer organies. Kom ontdek
                         saam.

Leier: Dr Stefan Joubert. Stefan het in Nuwe Testament promoveer. Hy is buitengewone professor in die
            Departement Nuwe Testament, Universiteit van Pretoria.
                       Keuse Tema O4

                  Ontluikende missionêre kerke en
                  verantwoordelike vernuwing

 ‘n Nuwe postchristelike kultuur is op ons: Hoe word ‘n geloofsgemeenskap gevorm in ‘n kultuur van
 verandering? Hoe word die kerk weer waarlik missionêr? Hoe kry ons lidmate om hulle geloof in die
                     alledaagse uit te leef?

Die feit dat duisende jongmense wegbly van eredienste in die tradisionele kerke het niks met ongeloof te
 doen nie – hulle is meer ernstig oor godsdiens as ooit. Dit het alles te doen met die verpakking van die
Evangelie op ‘n manier wat vir hulle soos ‘n vreemde taal klink. Die Ontluikende kerk (Emerging Church)
         probeer die boodskap vertaal in ‘n taal wat nuwe generasies verstaan.
Kom gee eerste tree saam met ‘n nuwe beweging wat die kerk kan help om weer haar aard as gestuurde
                     gemeenskap te herwin.

 Leier: Prof Nelus Niemandt. Nelus is dosent in Missiologie aan die Fakulteit Teologie, Universiteit van
                Pretoria. Hy het in Dogmatiek promoveer.

                       Keuse Tema O5

              “Christ and the ancestors in a changing Africa”

 Die aanbieding sal gaan oor voorvader-verering in Afrika-godsdienste en sy verhouding tot die Bybelse
        geloof aan die een kant en die moderne wêreldbeeld aan die ander kant.
    1. Ons probeer om die interne samehange van die Afrika-godsdiens te ontsluier, te wete die
grondliggende dinamistiese wêreldbeeld, die gemeenskapstruktuur, die funksie van die voorvadergeeste
                      en die Opperwese.
2. Ons vergelyk dan die funksie van die voorvadergeeste in Afrika met die funksie van die voorvaders en
   die verrese Christus in die Bybelse tradisie. Ons vra hoekom voorvadergeeste nog altyd so 'n
                  oorweldigende rol in die Kerk speel.
3. Ten slotte ondersoek ons die verskil tussen die Afrika-wêreldbeeld en die moderne wêreldbeeld en die
   uitwerking van hierdie twee stelle aannames op die sosiale, ekonomiese en politieke terrein.

 Deelnemers word aangemoedig om hoofstukke 2, 3 en 5 van Klaus Nürnberger: The living dead and the
living God (Pietermaritzburg: Cluster Publications, 2007) te lees om hulle vir die aanbieding voor te berei.
   Leier: Prof Klaus Nürnberger. Klaus is emeritus-professor en senior navorsingsassosiaat aan die
 Universiteit van KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg. Hy het in Sistematiese Teologie en Teologiese Etiek
                        promoveer.
                       Keuse Tema O6

                  Ons lees die tekens van ons tyd

 Om die lewende Woord te bedien, moet ons sowel die Bybelteks as ons huidige konteks goed kan lees.
 Watter dissiplines help ons om hierdie “tekens van die tye” behoorlik te kan raaksien? Ons fokus op die
     materialistiese gees en verbruikerskultuur wat tans ons moraliteit beslissend beïnvloed

  Leier: Dr André van Niekerk. André is predikant N G Gemeente Waterkloof. Hy het in Dogmatiek en
                   Christelike Etiek promoveer.

                       Keuse Tema O7

        Interkulturele Intelligensie – Die hartklop van ‘n Bybelse Spiritualiteit

         Interkulturele vaardigheid en die ontwikkeling van gesonde verhoudings
        tussen mense van verskillende kulture is deel van die wêreld van die 21ste
        eeu. Dit veroorsaak in baie van ons vrees en onsekerheid, maar in hierdie
         sessies gaan ons ontdek dat interkulturele vaardigheid nie iets nuuts is
         nie, maar die wese is van ’n Bybelse spiritualiteit. Die doel van hierdie
           sessies is om ‘n bondige inleiding tot interkulturele intelligensie te
        verskaf, waarna die implikasies daarvan op die interpretasie van die Bybel,
                kerk-wees, en leierskap, ondersoek sal word.

Leier: Dr Mark Rathbone. Mark is predikant in die NG Gemeente, Aasvoëlkop. Hy het in Kerkgeskiedenis
                       promoveer.

                       Keuse Tema O8

                 Preaching that builds up the church

 This workshop will explore preaching as a corporate act of the church. John Calvin understood that the
 purpose of preaching was the edification or building up of the church. Participants will be encouraged to
 think about the role of biblical narrative and the relationship of Word and Sacrament in an approach to
preaching that both strikes at the heart of the listener and tends to the community's identity as the Body of
                           Christ.

 Leier: Dr David A. Davis. Dave is the Senior Pastor, Nassau Presbyterian Church, Princeton, NJ., USA.
           Dave has a Phd in Homiletics, Princeton Theological Seminary.
            NAMIDDAG KEUSE TEMAS (N1)
                (Hierdie temas word elke dag herhaal.
          Jy kan dus elke dag 'n ander een kies en uiteindelik drie bywoon
               Dui asseblief jou keuse vir elke dag aan)


                     TYD: 14:15 - 15:30

                      Keuse Tema N1.1

             Ons is verskillend -van Korinte tot in Suid Afrika.
                  Grepe uit 1 Korintiërs 11-13

              Dis nie net in Suid Afrika waar ons uitgedaag
        word om met mense wat anders as ons is saam kerk te wees nie. Vir die
        Korintiërs moes Paulus leer dat mense voor God verskillend maar gelyk
        is. Ons gaan saam lees wat Paulus destyds vir sy mense hieroor geskryf
         het en dan 'n kreatiewe proses volg waarin ons die waarde van die ou
                   tekste vir vandag gaan ontdek.

   Leier: Dr Kobus Myburgh, predikant N G Gemeente Wierdapark. Kobus het in Nuwe Testament
                       promoveer.

                      Keuse tema N1.2

       Rigters. In gesprek oor teenstrydighede en betekenis in die boek Rigters.

 Dit was toe nou nie heeltemaal soos Josua gesê het nie. Die hele land is nie ingeneem nie. Daar is nog
baie “vreemdelinge” in die land. Die boek Rigters weerspieël ‘n intense nadenke oor die probleem van die
    vreemde nasies in die land ten spyte van beloftes en aansprake. Aan die hand van hierdie
        teenstrydigheid kyk ons na verstaansmoontlikhede vir die boek Rigters.

 Leier: Dr James Kirkpatrick, predikant N G Gemeente Stellastraat (Suidoos-Pretoria). James het in Ou
                     Testament promoveer

                      Keuse Tema N1.3

                 Bio-etiek: 'n hedendaagse dilemma

        Bio-etiek is die filosofiese studie van die etiese strydvrae wat ontstaan as
         gevolg van die vooruitgang in biologie en geneeskunde. Hierdie etiese
           vraagstukke ontstaan as gevolg van die raakvlakke tussen die
      lewenswetenskappe, biotegnologie, geneeskunde, die reg, filosofie en teologie.
               Ons het hier met ‘n interdissiplinêre veld te doen.
       Dit is ‘n fout om hierdie besluite net aan die wetenskaplikes oor te laat - ons
                het ander perspektiewe om die tafel nodig.

Leier: Dr Coen Slabbert. Coen is ‘n afgetrede DG van Departement Gesondheid. Hy is lidmaat in die NG
                      Gemeente Valleisig.
                      Keuse Tema N1.4

              Nuwe Gemeente Ontwikkeling: Hoe begin ek?

Het jy al die aanvoeling gehad dat hiér moet nou iets nuuts begin? Maar jy weet nie regtig WAT en HOE
nie? En ofskoon daar ‘n dringendheid van die Gees in jou binneste is daaroor, weet jy maar té goed dié
 ‘nuwe’ nie binne jou huidige situasie tot sy reg kan sal kan kom nie? Wat nou gemaak? Hoe begin jy?
  Wat werk en wat werk nie? Wat is die slaggate waarvoor jy moet passop? Wat is die verskil tussen
 nuwe gemeente ontwikkeling en kerkplanting? Is daar ‘n verskil? Kom en word ‘n deelnemer van ‘n
  gesprek wat op die voorpunt staan van die nuutste denke oor ‘kerk’ en ‘kerkwees’. Dis nie nodig om
      “weer die wiel uit te vind nie”. Kom reis saam met ander wat ook op hiérdié pad is!
                        Gespreksleier:

 Leier: Ds De la Harpe le Roux, predikant NG Gemeente Fichardtkruin, Bloemfontein. De la Harpe is
          koördineerder Arbeids- en Middestadsbedieninge, Bloemfontein

                      Keuse Tema N1.5

          Wat is die enkele, grootste hindernis in persoonlike groei?

   Agt lewensdimensies (4 intern, 4 ekstern) maak van ons komplekse, interessante wesens wat
 antropologies smag na betekenisvolle groei en geluk in al 8 die dimensies. Tog is dit asof ons al hoe
  minder suksesvol is. Hoekom is die neerslag van swaarkry en hartseer so duidelik sigbaar in ons
 eksistensiele realiteit? Die fenomenologie van daaglikse probleme soos stukkende verhoudings, die
   misbruik van afhanklikheidsvormende middels, moedeloosheid, lewensmoegheid, uitbranding,
 doelloosheid en materialisme besoek ALMAL se hawe. Wat veroorsaak dit? Hoe verander ek dan my
 gedrag om die probleem dit die hoof te bied? Wat lei daartoe dat ons al hoe meer sukkel om die lewe
suksesvol te kan hanteer? Daar is waarskynlik een sambreelrede wat die sleutel is tot die ontsluiting van
persoonlike groei en persoonlike leierskap. Ego. Kom deel neem aan ’n gesprek oor die aard en impak
                  van selfbelang op persoonlike groei.

Leier: Minnette Dempsey. Sy is ’n opleidingskontrakteur vir LEADERSHIP - THE EPL WAY. Sy verskaf
ook persoonlike leierskapopleiding vir sportspanne van die Universiteit van Johannesburg en werk ook
  gereeld as kontrakteur vir ’n sport-konsultasiepraktyk SPORTISIMO in samewerking met Dr Elsje
                         Jordaan.
                      Keuse Tema N1.6

            Brugpredikant : Medewerker van God in oorgangstye

   ‘n Predikantsvakature plaas ‘n gemeente in ‘n oorgangstyd. Dit bied ‘n ‘n geleentheid vir die
Brugpredikant om met ‘n gemeente saam te werk mdo op ‘n gesonde funksionering. Te midde van soms
   ingrypende veranderinge is God voortdurend met die gemeente besig om Sy Missie te vervul.

 ‘n Opgeleide Brugpredikant sal ‘n gemeente in die gemeentebou-prosesse sinvol kan begelei ten einde
                   sy unieke roeping na te streef.

 Leiers: Dr Howard du Toit en Ds Johan van Loggerenberg. Howard is ‘n emeritus predikant. Hy het in
    Praktiese Teologuie promoveer. Johan is prdekant in die NG Gemeente Noordoos-Pretoria.


                      Keuse Tema N1.7

 Kerkmusiek in krisis: Watter invloed het die vinnig veranderende musiekstyle in die sekulêre
                wêreld op die musiek in die kerk?

  Ons kyk na die verskillende musiekstyle binne (en buite) die kerk, in watter style van aanbidding dit
toegepas word en oor watter vaardighede die betrokke musikant-aanbidders (orrelis, lede van die “band”
             ens.) moet beskik om dit suksesvol te implementeer.

Leier: Mevr Renette Bouwer. Renette is die Koorleier van die koor van die Universiteit van Johannesburg,
               Departement Institusionele Ontwikkeling.

                      Keuse Tema N1.8

      Kerk-wees binne 'n veranderende wêreld: Refleksies vanuit ‘n waarderende
                     ondersoek

        Die “attender survey” (uit die laaste Kerkspieël opname) gee ʼn prentjie van
          gemeentes se sterkpunte. Dit word gebruik word om groeipunte te
        identifiseer en swakpunte sterker te maak. Die resultate word vergelyk met
       die Presbyterian Church (USA). Dit geskied binne ʼn waarderende ondersoek
                         raamwerk.

 Leier: Dr Kobus Schoeman. Kobus is dosent in Praktiese Teologie, Universiteit van die Vrystaat. Hy het
                in Praktiese Teologie promoveer.

                      Keuse Tema N1.9

             Kommunikasie-tegnologie in diens van Evangelie!

Ons bekyk verskeie tipes tegnologie wat die bediening kan verryk. Die gebruik van dataprojektors, epos
nuusbriewe, sms, webblad, facebook en ander kommunikasie tegnologie wat die bediening aan oud en
  jonk kan verryk, word prakties gedemonstreer op ligte bevatlike wyse. Kom ons leer by mekaar!

         Leier: Ds Immanuel van Tonder, predikant N G Gemeente Lynnwood
             NAMIDDAG KEUSE TEMAS (N2)
             (Hierdie temas word oor twee namiddae ontwikkel.
         Jy bly dus vir twee namiddae in dieselfde tema-groep van jou keuse.
                 Dui asseblief jou eerste keuse aan.
 Dui ook ‘n tweede opsie aan indien jou eerste keuse om een of ander rede nie aangebied word nie.)

                      TYD: 15:15-16:30

                      Keuse Tema N2.1

                     Lidmaatbemagtiging

  ʼn Kreatiewe gesprek waar predikante en lidmate, in die lig van God se sending na die wêreld, baie
  spesifiek fokus op lidmaatbemagtiging. Vanuit die teorie beweeg ons na die praktyk waarin lidmate
bemagtig word om met hul Godgegewe gawes en passies hul roeping in die gemeenskap uit te leef. Dit is
   geen eenvoudige taak nie, aangesien ons praat van ʼn kultuurskuif – weg van selfgerigtheid na
 gestuurdheid! In wese behels dit die “teruggee” van die kerk aan die lidmate. Hierin is ʼn soort leierskap
 nodig wat daarin slaag om ʼn gemeente in staat te stel om self te ontdek wie hulle in Christus is en waar
                 hulle in sy Naam ʼn verskil kan maak.

 Leiers: Mevrou Rinel Hugo en Dr Theo Marais. Rinel is leier van die taakgroep lidmaatbemagtiging van
die NG Kerk. Theo is predikant N G Gemeente Constantiakruin. Hy het in Praktiese Teologie promoveer.

                      Keuse Tema N2.2

           Die Ontwikkeling van Verhoudingsgroepe in 'n Gemeente

                        1. Basisteorie
                 Hoe lyk 'n kerk sonder egte koinonia?
           Koinonia as getuienis, liefde as evangeliese bestaanswyse.
 Die waarde van kleingroepe in terme van ’n Bedieningstruktuur, Pastoraat, Praktyk-Christenskap, Etiek
                         en tug
           Leemtes in die huidige sisteem van gemeentewees in terme van die
                         voorafgaande.

                    2. Sleutelsuksesfaktore
     Balans, Beoefening van God se teenwoordigheid, Dissipelbou, Leiers, Goeie stof, Voortgaande
                         versorging

          Leier: Ds Gerrie Doyer. Gerrie is predikant NG Gemeente Witrivier.
                      Keuse Tema N2.3

  'n Uitnodiging tot benoeming: sistematiese nadenke oor religieuse ervaring.

 Op verskillende wyses het ervaring 'n sleutelwoord geword in ons omskrywing van ons verhouding met
 God, en in eietydse teologiese nadenke. In hierdie twee lesings word eerstens gewys op die redes
  waarom dit so belangrik geword het, en tweedens watter bepalende dimensies opgesluit is in die
                      ervaringsbegrip.

 Leier: Prof Danie Veldsman. Danie is dosent in Dogmatiek, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.
                 Danie het in Dogmatiek promoveer


                      Keuse Tema N2.4

                 Kan die kerk trauma help genees?

      Die samelewing word daagliks beleer met een of ander vorm van trauma. Soms
         is dit ‘n lewensbedreigende situasie. Ander kere is dit erge emosionele
        gebeure wat mense in ‘n traumatiese toestand laat. Trauma maak siek en
         seer. Baie lidmate van die kerk, familie en vriende word slagoffers van
       trauma. Die kerk kan nie sy oë en ore weg draai van die harde werklikhede
           nie. Die vraag is net, hoe kan die kerk help met genesing na ‘n
                    traumatiese gebeurtenis?

Leier: Prof Julian Müller en Ds Anton Pienaar. Julian is Hoof, Departement Praktiese Teologie, UP. Julian
                  het in Praktiese Teologie promoveer.
           Anton is predikant NG Gemeente Stellastraat (Suidoos-Pretoria)

                      Keuse Tema N2.5

              Kleingemeentes God se gawe, ons uitdaging

 “Moenie bekommerd wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan
julle te gee” (Luk 12:32). Ons kontekste verander, hoe oorleef ons? Ons het ‘n koninkryksroeping hoe leef
                         ons dit?

Leiers: Dr Bertus Cilliers en Dr Hannes Knoetze. Bertus is predikant in die NG Gemeente Swartruggens.
  Bertus het in Kerkreg promoveer. Hannes is predikant in die NG Gemeente Daniëlskuil. Hy het in
                     Missiologie promoveer.

                      Keuse Tema N2.6

                  Gemeentebestuur en Finansies

  Finansiële bestuur behoort integraal deel te wees van organisasiestrategie. Vir geloofsgebaseerde
 organisasies lê die wins in die doeltreffende realisering van die visie daarvan, eerder as in monetêre
sukses. In gemeente-konteks is die fokus op veral die bestuur van inkomstebronne en die benutting van
 mensekrag in die realisering van bedieningsdoelwitte. In hierdie tema word hierdie belangrike afdeling
                 van gemeentebediening aandag gegee.

 Leiers: Ds Nico van Rensburg en Mnr Johan Kruger. Nico is predikant in sinodale diens, WesTransvaal
en gekoppel aan die NG Gemeente Helikonpark. Johan is saakgelastigde van die Noordelike Sinode en
               kenner van finansiële en personeel bestuur.
                      Keuse tema N2.7

                Aan God en werkgewer verantwoordelik

* ‘n Predikant is deur God geroep en word deur die gemeente beroep. Hoe kan ‘n balans in die uitvoering
               van die diensverhoudings gehandhaaf word?

  * Wat is voorgeskryf deur die Algemene Sinode en die arbeidswette en wat kan onderhandel word?

            *Watter rol speel die kerkverband in diensverhoudinge?

Dr Gerrit Cloete en Dr De Wyk Ungerer. Gerrit is predikant in sinodale diens, Noordelike Sinode. De Wyk
  is predikant , N G Gemeente Raslouw. Gerrit het in Dogmatiek promoveer. De Wyk het in Kerkreg
                       promoveer.

                      Keuse Tema N2.8

                 Bereiking van die kerklos lidmaat

 Daar is reeds baie gelowiges "buite die kerk". Wat bedoel ons met kerklos en waarom is mense 'buite'?
 Hoe kom hulle weer binne? Wanneer is iemand 'binne'? Sommige gemeentes erken dat to 50% van die
               lidmate 'buite' is. Was hulle dan ooit lidmate?
Gibbs se navorsing wat onder twee name verskyn het vertolk iets van hierdie spanning: "In name only" en
                     "winning them back".
                         Hoe nou?

 Leier: Prof Malan Nel is Direkteur, Sentrum vir Kontekstuele Bediening. Malan het in Praktiese Teologie
                        promoveer

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/21/2012
language:
pages:18