FEN BILIMLERI ENSTIT�S� - Get as DOC

Document Sample
FEN BILIMLERI ENSTIT�S� - Get as DOC Powered By Docstoc
					                                   EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
                                      HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                                                                             HİZMETİN
SIRA  HİZMETİN ADI
 NO                                      BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER                                        TAMAMLANMA
                                                                                             SÜRESİ
                                                                                             (EN GEÇ)    Lisansüstü Programlara Kayıt için
1   Kontenjan İlanının Hazırlanması   1.ilgili duyuru http:\\saglik. ege.edu.tr adresinden yapılır.
    Belirlenmesi ve Duyurulması     2.Başvuru http:\\ens.ege.edu.tr adresinden adayın kendi beyanı ile gerçekleşir.
                                                                                             1 GÜN


                      1. İnternet erişim adresinden alınan aday numarası
                      2. Diploma veya çıkış belgesinin resmi onaylı fotokopisi
                      3. Resmi onaylı Transkript
                      4. ALES sonuç belgesi
2   Başvuru               5. T.C. uyruklu adaylar için yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge                                  5-7 DAKİKA
                      6. 1 adet fotoğraf
                      7. Özgeçmiş


    Lisansüstü programları öğrenci   1)Yabancı Dil sınavına katılacak adayların listesi E.Ü.Yabancı Dil Okuluna gönderilir.
3   adaylarının Yabancı Dil ve/veya   2)Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi ile ilgili AbD. Başkanlarına gönderilir.
    mülakatlarının yapılması ve     3)Mülakatta başarılı bulunan adaylardan asil listede isimleri bulunanlar, belirlenen tarih aralığında kesin kayıtlarını yaparlar.
                                                                                             1 HAFTA
    sonuçların duyurulması       4)Asil listede olup da belirlenen tarih aralığında kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sıra ile adaylar davet edilir.
                      1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
                      2. Başka bir üniversiteye kayıtlı olmadığına ilişkin belge
4   Kesin Kayıt İşlemleri        3. 3 adet fotoğraf                                                              2 DAKİKA
                      4. Askerlik Durum Belgesi (erkek öğrenciler için)
                      5. Öğrenci Katkı Payı Dekontu


5   Kayıt Yenileme ve Ders Seçme    1. (http:\\ ens.ege.edu.tr) adresinden öğrenci kayıt yenileyip ders seçiminde bulunur.                            1 HAFTA
                     1. Öğrenci belgesi
6  Belge Verilmesi           2. Traskript
                     3. Özel öğrenci belgeleri                                                                2 DAKİKA                     1.Yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce başvurulması gerekmektedir.
                     2.Öğrenci dilekçesi
                     3. Öğrenci belgesi
                     4.ALES ve yabancı dil belgesi
                     5.Transkript                                                                       3 HAFTA
7  Yatay Geçiş İşlemleri        6.Onaylı ders içeriği
                     7.Anabilim dalı kurul kararı
                     8.Enstitü Yönetim kurulu kararı
                     9.Sonucun ana bilim dalı başkanlıklarına tebliği


8  Danışman Raporu Doldurulması     1.Danışmanı olduğu öğrenci için öğretim üyesi her yarıyıl sonunda http:\\ ens.ege.edu.tr adresinden rapor düzenler ve onaylayarak enstitüye bu raporu  1 HAFTA
                     iletir.

                     1. Dilekçe                                                                       2 HAFTA
                     2. Öğrenim durumu belgesi
9  Özel Öğrenci Başvurusu        3. Transkript


10  Danışman Atanması ve Danışman    1. Anabilim dalı kurul kararı ve üst yazısı                                                        1 HAFTA
   değişikliği

   Farklı Üniversiteden / Enstitüden
11  Ders Alma Başvurusu         1. Anabilim Dalı Başkanının üst yazısı                                                          2 HAFTA

                     1. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için 3 ay içinde tez izleme komitesi tespit edilir.                         1 HAFTA
12  Tez İzleme Komitesinin
   Oluşturulması


                                                                                                  1 HAFTA
13  Ek Süre Talebi           1. Danışmanın dilekçesi
                     2. Anabilim Dalı Başkanının üst yazısı
14  Tez Savunma Sınavı         1. Tez izleme komitesi tutanağı(Doktora öğrencisi için)                                                  1 HAFTA
                     2. Anabilim Dalı Başkanın üst yazısı
                    1. Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi.
                    2. 1 adet fotoğraf.
                    3. CD’de Tez Word belgesinde hazırlanmış
                    4. Tezin tamamının yer aldığı ve PDF formatında hazırlanmış CD
15                   5. Tez Tanıtım Kataloğu için hazırlanacak olan Tezin İngilizce ve Türkçe özetlerin Word
   Mezuniyet Başvurusu          formatında hazırlanmış CD                                                       1 AY
                    6. Tez Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi
                    7. E.Ü. Mezunlar İletişim Ofisi Bilgi Toplama Formu
                    8. Tez Onay Sayfası
                    9. Tez Veri Giriş Formu
                    10. Devlet Burslusu Yabancı Uyruklu öğrenciler için Mezuniyet Bilgi Formu


                    Sevk Tehiri için;
16  Askerlik İşlemleri        1. Askerlik durum belgesi

                    İptali için;                                                              2 HAFTA
                    1. Mezuniyet ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı


17  Öğrenime Ara Verme Başvurusu   1. Öğrenci dilekçesi
                    2. Anabilim dalı üst yazısı ve danışman onayı
                                                                                        1 HAFTA


18  Enstitü Bilgi Sistemi – Enstitü  1. Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi, Yazı İşleri Otomasyonu ve Özlük Otomasyonu Sisteminin aktif kullanımı.               1 YIL
   Otomasyon Sistemi
                                                                                         1 AY
19  YÖK istatistikleri        1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından doldurulması istenen formlar


20  Yabancı Uyruklu Öğrenci      1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her 3 ayda bir doldurulması istenen formlar                        1 AY
   İstatistikleri


21  Kredi ve Yurtlar Kurumu      1. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından istenilen formlar                                         1 AY

22  Kimlik Kartı Listelerinin     1. Öğrencilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bilgisayar ortamında hazırlanıp cd formatında Rektörlük Öğrenci İşlerine gönderilmesi  6 HAFTA
   Hazırlanması


23  Enstitü Kurulu Toplantısı     1. Yıl içinde eğitim öğretimin planlanıp yürütülmesi konularında gerekli gördükçe yapılan toplantılar                  1 GÜN
                     1. Anabilim Dalı Başkanından yeni ders ve/veya ders değişiklik tekliflerinin istenmesi
24  Lisansüstü Derslerin         2. Enstitü Kurulunda değerlendirilerek Senato onayına sunulması
   Güncellenmesi            3. Senato onayından sonra Otomasyon Sistemine aktarılması
                                                                                                1 AY


25  Web Sayfası İşlemleri        1. Güncelleme ve gelen duyuruların yayınlanması                                                  5 DAKİKA

   Stratejik Planın, Stratejik Planla
   İlgili Faaliyet Raporunun,       1.Stratejik plan kapsamında 5 yıllık verilerin hazırlanması.
26  Performans Programının ve Birim    2.Enstitümüze ait stratejik verilerin her yıl performans programımıza uyarlanarak
   Özdeğerlendirme Raporunun        gerçekleştirme raporlarının hazırlanması.                                                   20 GÜN
   Hazırlanması              3.Özdeğerlendirme raporunun hazırlanarak hedef rakamlarının güncellenmesi.
27  Ders İçeriklerinin Güncellenmesi   1. Erasmus sayfasındaki ders içeriklerinin güncellenmesi

                     2. İnternet sayfasındaki ders içeriklerinin güncellenmesi
                                                                                                1 AY


                                                                                               3 GÜN
   Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu   1. Yönetim Kurulunda ve Enstitü Kurulunda alınan kararların tamamının yazılması
28  Kararlarının Değerlendirilmesi    2. Yönetim Kurulunda ve Enstitü Kurulunda alınan kararların “aslı gibidir” lerinin çıkarılması
                      3. Alınan kararların gereklerinin yapılması
                                                                                                6 AY
29  Diploma ve Diploma Eki        1. Enstitü Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminden mezun öğrencinin bilgileri kontrol edildikten sonra
   Hazırlanması              diploma ve diploma ekinin basımı
                     1. Anabilim Dallarından gelen jüri önerilerinin, Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra enstitü otomasyon sistemine aktarılarak jüri başkanlarına  2 HAFTA
30  Aday Değerlendirme Jürilerinin    işlenerek ilgili yetki verilmesi
   Belirlenmesi
31  Tezlerin Şekilsel Olarak Kontrolü  1. Öğrencilerin hazırlamış oldukları tezlerin http://www.saglik.ege.edu.tr adresindeki Tez Yazım Kılavuzuna uygun yazılıp  yazılmadığının
                                                                                           30 DAKİKA
   ve İncelenmesi            kontrolü
32  Bologna Süreci Uyum Çalışmaları   1.Ders kataloglarına derslerin tanımlanması.
                     2.Seçmeli ders gruplarının oluşturulması
                     3.Öğretim üyelerinin sisteme tanımlanmasının ve derslere atanması kontrolü
                                                                                           3-4 HAFTA
                     4.Seçmeli derslerin gruplara kopyalanması
                     5.Eksik girişlerin kontrolü ve istatistikler

                     1. Her dönem başı ders veren ve Danışmanlık yapan Öğretim elemanı ‘Ders Yükü Bildirim formu’nun doldurulup kadrosunun bulunduğu kuruma
                     onaylatarak 3 nüsha olarak Enstitüye gönderilmesi
33  Ek Ders Ödemeleri          2. Her ayın en geç 3’üne kadar kurum üst yönetimlerinin o aya ait izinli, görevli ve raporlu öğretim elemanı listesini göndermesi
                                                                                            1 AY
                     3. Her dönem başında bütün anabilim dallarından haftalık ders programlarının talep edilmesi
                     4. Her ay için ek ders puantajının hazırlanması


                                                                                           10 DAKİKA
34  Ayıklama ve İmha İşlemleri      Evrak imha işlemleri Formu                     1. Her eğitim ve öğretim dönemi sonunda anabilim dallarından final sınavı tarihlerinin bildirilmesinin istenmesi
35  Sınav Ücretleri           2. Ders veren öğretim elemanlarına yarıyıl sonunda sınav yaptıkları ders için ‘Sınav dönemi ek ders formu’ düzenlenmesi
                     3. Rektörlük Maaş işlerine gönderilmesi.
                                                                                           2 HAFTA                     1. Dilekçe                                                                  1 HAFTA
36  Görevlendirme İsteği        2. Anabilim dalı kurul kararı
                     3. Görevlendirilen birimden kabul yazısı (Davet mektubu)
                     1. Dilekçe
37  İzin İsteği             2. AbD. Başkanı üst yazısı
                                                                                            1 GÜN
                      1. Dilekçe
38  Araştırma Görevlisi Atama ve     2. Yabancı dil ve ALES Belgesi
   Nakil                 3. İş talep formu (Enstitümüz ana sayfası/duyurular)
                      4. Sağlık raporu
                      5. Sabıka kaydı
                      6. Nüfus örneği                                                             3 HAFTA
                      SGK giriş ve çıkışları enstitümüz personel işleri bürosu tarafından yapılır.

                      7. Personel Nakil Bildiri Formu
                      8. AbD. Başkanından ilişik kesme tarihini bildiren yazı   Araştırma Görevlisi ve Personel    1. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü (Akademik Personel )                                  1 HAFTA (akademik
39  Sicil Raporunun Hazırlanması     2. Enstitü bünyesinde rapor (Personel için)
                      3. Raporların Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi
                                                                                          personel)

                                                                                        1 GÜN (personel)                      1. Anabilim Dalı Başkanının görevlendirilecek teklif yazısı
40  Ders Görevlendirmesi (40/A      2. Öğretim üyesinin kadrosunun bağlı olduğu kurumun onay yazısı
   maddesine göre)            3. Belgelerin Rektörlüğe ulaştırılması
                                                                                          2 HAFTA


41  Görev Süresi Uzatma İşlemleri     1. Anabilim dalı Başkanlığının teklif yazısı                                               1 HAFTA

                                                                                           1 GÜN
42  Pasaport İşlemleri          1. Hizmet pasaportu formu

   Enstitü Yönetim Kurulunda      1. Evrakın konulara göre tasnif edilerek dosyalanması
   Görüşülecek Evraklara İlişkin    2. Gündem evrakının davetiye formatında yazılıp Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtımı                             1 GÜN
43  Gündemin Hazırlanması


                                                                                           1 SAAT

   Güz ve Bahar Yarıyıllarında
   Enstitümüzde ilan Edilen
   Lisansüstü Kontenjanlara      1. Diploma, transkript, mezuniyet belgesi ALES, ÜDS, KPDS, askerlik belgesi, nüfus cüzdanı, vb. belgelerin asılları ve fotokopileri.
   Başvuru Yapan Adaylardan
44  İstenilen Belgelerin Asıllarının ve                                                                      5 DAKİKA
   Fotokopilerinin Kontrol Edilerek
   Aslı Gibidir Onaylarının Yapılması
                          1.İç ve dış birimler ile şahıslardan gelen evrakın Yazı İşleri Otomasyon Sistemine geçirilmesi
     Gelen – Giden Evrak Kayıt         2.Enstitümüz yazılarının kişi ve kurumlara gidiş işlemlerinin Yazı İşleri Otomasyon Sistemine geçirilmesi
  45   İşlemler                 3.Gelen ve giden evrak zimmet fişlerinin çıkarılması
                          4.Gelen ve giden evrakın ilgili birim, kurum ve kişilere teslimi
                                                                                                            5 DAKİKA
                          5. Posta yoluyla gönderilecek evrakın işlemlerinin tamamlandıktan sonra PTT’ye teslimi

     Enstitü Kurulu ile Yönetim   1. Enstitü Kurulu ile Yönetim Kurulu Toplantısı için gündem konularının tespit edilmesi ve davetiye formatında yazılması                             1 GÜN
  46   Kurulu Gündeminin Belirlenmesi 2. Gündemin Enstitü Kurulu Üyelerine dağıtımı


     Enstitüye Gelen Telefon Faks ve     1. Konu ile ilgili kişilerce gerekli bilgilendirmenin yapılması                                                    2 DAKİKA
  47   Maillerin Cevaplanarak İlgililere
     İletilmesi  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk mürac
müracaat yerine başvurunuz.

               İlk Müracaat Yeri                                   İkinci Müracaat Yeri

                 İsim      : Melike ÖRK                                 İsim   :Prof. Dr. Şükran DARCAN
                 Unvan      : Enstitü Sekreteri                             Unvan : Enstitü Müdürü V.
                 Adres      :Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü                 Adres   : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
                 Tel       : 0 232 342 17 45                              Tel    : 0 232 342 17 45
                 Faks      : 0 232 342 95 38                               Faks  : 0 232 342 95 38
                 E – posta    : melike.ork@ege.edu.tr                           E – posta: sukran.darcan@ege.edu.tr
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

      İlk Müracaat Yeri                                    İkinci Müracaat Yeri
      İsim              : Melike ÖRK                                      İsim       :Prof. Dr. Şükran DARCAN

      Unvan             : Enstitü Sekreteri                               Unvan      : Enstitü Müdürü V.

      Adres             : Sağlık Bilimleri Enstitüsü                             Adres        : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

      Tel              : 0 232 342 17 45                                    Tel       : 0 232 342 17 45

      Faks              : 0 232 342 95 38                                    Faks        : 0 232 342 95 38

      E – posta           : melike.ork@ege.edu.tr                                 E – posta   : sukran.darcan@ege.edu.tr

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:6/21/2012
language:
pages:9