Docstoc

VanLuong.Blogspot.Com_TC467

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_TC467 Powered By Docstoc
					   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


      ®¹i häc quèc gia Hµ Néi
       trung t©m ®µo t¹o & båi d-ìng
       gi¶ng viªn lý luËn chÝnh trÞ
                            LuËn v¨n th¹c sÜ
 t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ
gi÷a giai cÊp víi d©n téc vµ viÖc vËn
         dông
 t- t-ëng ®ã vµo sù nghiÖp ®æi míi ë
        ViÖt Nam

  Chuyªn ngµnh:     triÕt häc (cndvbc & cndvls)
   M· sè:       5. 01. 02
             Häc viªn:  NguyÔn Quang Trung
             Ng-êi h-íng dÉn : ts. Vò ThiÖn V-¬ng
             Hµ Néi - 2004
                  1
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 Më ®Çu
  1. Lý do chän ®Ò tµi :
  Mèi quan hÖ gi÷a giai cÊp víi d©n téc (gäi t¾t lµ
mèi quan hÖ giai cÊp – d©n téc) lµ mét trong nh÷ng
néi dung c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Hå ChÝ Minh
lµ ng-êi ®· vËn dông s¸ng t¹o lý luËn Êy vµo qu¸
tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®-a d©n téc ViÖt
Nam tõ mét n-íc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn trë thµnh
mét n-íc ®éc lËp vµ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi (CNXH).
  ViÖc nhËn thøc ®óng ®¾n quan ®iÓm CNMLN vµ T-
t-ëng Hå ChÝ Minh (TTHCM) vÒ mèi quan hÖ giai cÊp –
d©n téc (QHGC-DT) vµ vËn dông nã vµo sù nghiÖp ®æi
míi ë ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch.
ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi : "T- t-ëng Hå ChÝ Minh
vÒ mèi quan hÖ gi÷a giai cÊp víi d©n téc vµ viÖc vËn
dông t- t-ëng ®ã vµo sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt Nam
hiÖn nay" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp th¹c sÜ triÕt häc
cña m×nh.
  2. T×nh h×nh nghiªn cøu :
  Xung quanh vÊn ®Ò quan ®iÓm CNMLN vµ TTHCM vÒ mèi
QHGC-DT ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu (xem môc
tµi liÖu tham kh¶o thø 11, 13, 17, 36). Tuy nhiªn ®©y
l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu lµm s¸ng
tá thªm. §Æc biÖt lµ viÖc vËn dông CNMLN vµ TTHCM vÒ
mèi QHGC-DT trong ®iÒu kiÖn ë n-íc ta hiÖn nay ®ang
lµ vÊn ®Ò ch-a ®-îc nghiªn cøu mét c¸ch s©u s¾c. Thùc
tiÔn cña sù nghiÖp ®æi míi ë n-íc ta hiÖn nay ®ßi hái
cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n nh÷ng néi dung
trªn.
  3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô :                    2
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Môc ®Ých cña luËn v¨n lµ gãp phÇn nhËn thøc TTHCM
vÒ mèi QHGC-DT trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Trªn c¬ së
Êy vËn dông t- t-ëng nµy vµo sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt
Nam hiÖn nay.
  NhiÖm vô :
  -Nghiªn cøu c¬ së h×nh thµnh TTHCM vÒ mèi QHGC-DT
ë ViÖt Nam.
  -Nghiªn cøu néi dung c¬ b¶n cña TTHCM vÒ mèi QHGC-
DT trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
  -VËn dông TTHCM vÒ mèi QHGC-DT vµo sù nghiÖp ®æi
míi ë ViÖt Nam hiÖn nay.
  4. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu :
  Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh, Hå
ChÝ Minh ®· ®i ®Õn rÊt nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, biÕt
rÊt nhiÒu thø tiÕng kh¸c nhau, am hiÓu s©u s¾c v¨n
ho¸ §«ng – T©y, Kim – Cæ. T- t-ëng cña ng-êi vÒ mèi
QHGC-DT ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong qu·ng
thêi gian còng hÕt søc phong phó. Nã ®-îc ghi nhËn,
ph¶n ¸nh qua nhiÒu nh©n chøng, nhiÒu vËt thÓ mang
tÝnh kh¸c nhau. Nh-ng trong luËn v¨n nµy, chóng t«i
chØ giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu TTHCM vÒ mèi QHGC-DT
trong c¸c bµi viÕt, bµi nãi cña Hå ChÝ Minh mµ th«i.
C¸c bµi viÕt, bµi nãi nµy tËp trung trong bé Hå ChÝ
Minh – Toµn tËp, gåm 12 tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai,
Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi.
  Trong khu«n khæ cña ph¹m vi nh- thÕ, ®èi t-îng
nghiªn cøu cña luËn v¨n nµy lµ :
  -Thùc chÊt cña mèi QHGC-DT theo quan ®iÓm cña
CNMLN.
  -Thùc tiÔn cña mèi QHGC-DT trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt
Nam vµo ®Çu thÕ kû XX.
  -Nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n, thÓ hiÖn b¶n chÊt cña mèi
QHGC-DT trong TTHCM.


                    3
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  -Nh÷ng ph-¬ng h-íng, gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng mèi
QHGC-DT ë ViÖt Nam hiÖn nay, d-íi ¸nh s¸ng TTHCM vÒ
mèi QHGC-DT.
  5. C¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu.
  Trªn c¬ së lý luËn cña CNMLN, TTHCM vµ ®-êng lèi
cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, luËn v¨n sö dông chñ yÕu
sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu sau :
  -Ph-¬ng ph¸p quy n¹p vµ diÔn dÞch :
  Trong rÊt nhiÒu bµi nãi, bµi viÕt cña Hå ChÝ Minh,
chóng t«i thÊy rÊt nhiÒu bµi thÓ hiÖn t- t-ëng cña
Ng-êi vÒ mèi QHGC-DT. B»ng ph-¬ng ph¸p quy n¹p kh«ng
®Çy ®ñ, chóng t«i ®· kh¸i qu¸t l¹i thµnh nh÷ng luËn
®iÓm thÓ hiÖn b¶n chÊt cña TTHCM vÒ mèi QHGC-DT.
Nh÷ng luËn ®iÓm nµy trë thµnh nh÷ng ®Ò môc lín cho
ch-¬ng II cña luËn v¨n.
  -Ph-¬ng ph¸p chøng minh luËn ®Ò :
  Trong c¸c bµi viÕt, bµi nãi cña Hå ChÝ Minh, cã
nhiÒu luËn ®iÓm næi tiÕng, thÓ hiÖn t- t-ëng s©u s¾c
cña Ng-êi vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã. B»ng nh÷ng dÉn chøng
cô thÓ chóng t«i chøng minh r»ng nh÷ng luËn ®Ò nµy lµ
kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh ch-ng cÊt l©u dµi vÒ mét
vÊn ®Ò nµo ®ã ®Ó h×nh thµnh nªn TTHCM vÒ vÊn ®Ò nµy.
  -Ph-¬ng ph¸p lo¹i suy vµ so s¸nh :
  LÞch sö ViÖt Nam vµ thÕ giíi thêi cËn hiÖn ®¹i ®·
tõng tån t¹i nhiÒu giai cÊp, nhiÒu trµo l-u chÝnh trÞ
t- t-ëng kh¸c nhau. B»ng ph-¬ng ph¸p lo¹i suy, chóng
t«i ®· thÊy ®-îc qu¸ tr×nh t×m kiÕm, lùa chän con
®-êng c¸ch m¹ng vµ giai cÊp l·nh ®¹o cña Hå ChÝ Minh.
§ång thêi víi sù so s¸nh c¸c vÊn ®Ò "®ång d¹ng phèi
c¶nh" chóng t«i ®· rót ra ®-îc b¶n chÊt cña mét sè
vÊn ®Ò cña luËn v¨n. Ch¼ng h¹n thùc chÊt cña QHGC-DT;
QHGC-DT trong TTHCM vµ trong t- t-ëng cña §¶ng céng
s¶n ViÖt Nam… ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông chñ yÕu ë
c¸c môc (1.2.2.), (2.1.1.4), (2.2.1)…

                    4
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  -Ph-¬ng ph¸p lÞch sö – l«gic :
  §Ó b¶o ®¶m cho sù ph¸n ®o¸n, rót ra kÕt luËn tr¸nh
®-îc sù sai lÇm tèi ®a, nh÷ng ®o¹n trÝch vÒ Hå ChÝ
Minh th-êng ®-îc chóng t«i ®Æt vµo hoµn c¶nh lÞch sö
mµ Hå ChÝ Minh ®· nãi hay viÕt. §ã lµ ph-¬ng ph¸p
lÞch sö. §ång thêi trong mçi mét ch­¬ng, mçi mét môc…
chóng t«i ®Òu cè g¾ng luËn gi¶i vÊn ®Ò theo tr×nh tù
l«gÝc. H¬n n÷a ®Ó cho luËn v¨n mang tÝnh hÖ thèng
l«gÝc chÆt chÏ, qua mçi ch-¬ng, mçi môc, chóng t«i
®Òu cè g¾ng tr×nh bµy sù kÕt nèi gi÷a c¸c ch-¬ng, môc
nµy theo tr×nh tù l«gÝc. §ã lµ ph-¬ng ph¸p t- duy
l«gÝc.
  Ph-¬ng ph¸p lÞch sö – l«gÝc ®-îc sö dông trong
toµn luËn v¨n.
  §ång thêi trong mçi ph-¬ng ph¸p nªu trªn chóng t«i
®Òu sö dông ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp lµm
c«ng cô thùc hiÖn. Ph©n tÝch vµ tæng hîp lµ ph-¬ng
ph¸p phæ biÕn cho mäi luËn v¨n vÒ khoa häc x· héi
nh©n v¨n.
  6. Nh÷ng ®ãng gãp míi vÒ mÆt khoa häc cña luËn
v¨n.
  -Gãp phÇn lµm s¸ng tá TTHCM vÒ mèi GHGC-DT trong
c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
  7. KÕt luËn cña luËn v¨n :
  Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu
tham kh¶o, luËn v¨n ®-îc tr×nh bµy trong 3 ch-¬ng, 7
tiÕt.
  Ch-¬ng I gåm 3 tiÕt, 2 tiÕt ®Çu, (1.1), (1.2),
chóng t«i ph©n tÝch c¬ së h×nh thµnh TTHCM vÒ QHGC-
DT. TiÕt 1.3 lµ nh÷ng phÈm chÊt vèn cã ë Hå ChÝ Minh.
§ã lµ yÕu tè néi sinh cña TTHCM vÒ QHGC-DT.
  Ch-¬ng II chÝnh lµ sù kÕt hîp gi÷a tiÕt (1.3) vµ 2
tiÕt ®Çu cña ch-¬ng I trong thêi gian. KÕt qu¶ cña sù
kÕt hîp nµy lµ luËn ®iÓm (2.1) vµ (2.2) cña ch-¬ng.

                    5
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Ch-¬ng III lµ sù vËn dông cña ch-¬ng II, gåm luËn
®iÓm (2.1) vµ (2.2) vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay.
Trªn c¬ së xem xÐt thùc tr¹ng QHGC-DT ë ViÖt Nam hiÖn
nay (tiÕt [3.1]). Chóng t«i ®Ò xuÊt ph-¬ng ph¸p vËn
dông c¸c luËn ®iÓm (2.1) vµ (2.2) cña Hå ChÝ minh.
Ph-¬ng ph¸p vËn dông Êy lµ tiÕt 3.2 cña luËn v¨n nµy.           Nh÷ng ch÷ viÕt t¾t


CNMLN  : Chñ nghÜa M¸c – Lªnin

CNTB  : Chñ nghÜa t- b¶n

CNXH  : Chñ nghÜa x· héi

§LDT : §éc lËp d©n téc

LCLN  : LuËn c-¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ

thuéc ®Þa

QHGC-DT : Quan hÖ giai cÊp – d©n téc.

TBCN  : T- b¶n chñ nghÜa

TTHCM  : T- t-ëng Hå ChÝ Minh

TTTT  : Trung t©m truyÒn tin

XHCN : X· héi chñ nghÜa
                    6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                7
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                Ch-¬ng 1
C¬ së h×nh thµnh t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ
            giai cÊp - d©n téc

  1.1. C¬ së thùc tiÔn:
  1.1.1. Quan hÖ giai cÊp - d©n téc trªn thÕ giíi tõ
cuèi thÕ kû XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX:
  Tö nöa ®Çu thÕ kû XIX trë vÒ tr-íc, ë ch©u ¢u, sù
ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt T- b¶n chñ nghÜa
(TBCN) ®ang bÞ k×m h·m nÆng nÒ bëi t×nh tr¹ng c¸t cø
cña giai cÊp phong kiÕn quý téc. Trong t×nh h×nh Êy
giai cÊp t- s¶n lµ ng-êi ®i tiªn phong trong phong
trµo d©n téc.Lóc bÊy giê, lîi Ých cña giai cÊp t- s¶n
vµ nh©n d©n lao ®éng trong x· héi ch©u ¢u vÒ c¬ b¶n
lµ thèng nhÊt víi nhau. Giai cÊp t- s¶n ®· l·nh ®¹o
c¸c tÇng líp nh©n d©n, tËp hîp xung quanh m×nh lùc
l-îng to lín xãa bá t×nh tr¹ng c¸t cø phong kiÕn,
thµnh lËp c¸c quèc gia - d©n téc. T- b¶n chñ nghÜa
Quan hÖ d©n téc - giai cÊp trong ®iÒu kiÖn lÞch sö Êy
lµ quan hÖ gi÷a lîi Ých cña giai cÊp t- s¶n víi d©n
téc t- s¶n. Giai cÊp t- s¶n ®· ®ãng vai trß to lín
trong viÖc thµnh lËp c¸c quèc gia d©n téc- t- b¶n chñ
nghÜa.
Do sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt (LLSX), giai
   cÊp t- s¶n kh«ng nh÷ng ra søc bãc lét giai cÊp
   c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng trong n-íc mµ cßn
   bµnh tr-íc sù bãc lét Êy ra n-íc ngoµi. ChÝnh
   phñ t- s¶n cña c¸c n-íc ®Õ quèc ®· dïng vò lùc
   vµ søc m¹nh ®i x©m l-îc vµ ®Æt ¸ch ®« hé lªn
   giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c n-íc
   nh-îc tiÓu. M©u thuÉn c¬ b¶n cña thêi ®¹i ®Õ
   quèc do ®ã lµ m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n
   vµ nh©n d©n lao ®éng víi giai cÊp t- s¶n ë c¸c
   n-íc TBCN, vµ m©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc
   víi c¸c d©n téc thuéc ®Þa. Tõ chç thèng nhÊt víi
   lîi Ých d©n téc, ®i tiªn phong trong phong trµo
   d©n téc, giai cÊp t- s¶n tõ cuèi thÕ kû XIX ®·
                    8
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   ®øng lªn trªn d©n téc, m-în danh c«ng lý vµ
   chÝnh nghÜa cña d©n téc t- s¶n ®i x©m l-îc, ®Æt
   ¸ch ¸p bøc lªn c¸c d©n téc thuéc ®Þa. N-íc nµo
   l¹c hËu ®Òu trë thµnh ®èi t-îng x©m l-îc cña chñ
   nghÜa ®Õ quèc. Trong qu¸ tr×nh ®ua tranh x©m
   l-îc thuéc ®Þa, c¸c n-íc ®Õ quèc ®· m©u thuÉn vµ
   dÉn ®Õn xung ®ét lÉn nhau.§Ønh cao cña sù xung
   ®ét Êy vµo ®Çu thÕ kû XX lµ chiÕn tranh thÕ giíi
   thø nhÊt 1914 - 1918. ChiÕn tranh ®· ph¬i bµy
   tÝnh chÊt ph¶n ®éng vµ thèi n¸t cña giai cÊp t-
   s¶n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc. B¶n chÊt kinh tÕ cña
   giai cÊp t- s¶n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc lµ thu ®-îc
   lîi nhuËn tèi ®a cho dï cã ph¹m ph¶i téi ¸c ®Õn
   møc ®é nµo. Chñ nghÜa ®Õ quèc ®· t×m mäi c¸ch,
   dïng mäi thñ ®o¹n ®Ó bãc lét vµ k×m h·m nh©n d©n
   lao ®éng cña n-íc thuéc ®Þa. Chóng nh- ®¸m m©y
   ®en khæng lå bao phñ kh¾p thÕ giíi. VÊn ®Ò d©n
   téc - thuéc ®Þa, vÊn ®Ò gi¶i phãng c¸c n-íc bÞ
   ¸p bøc tho¸t kho¶i sù thèng trÞ cña ®Õ quèc,
   thµnh lËp nhµ n-íc d©n téc ®éc lËp, thùc hiÖn
   quyÒn d©n téc tù quyÕt trë thµnh vÊn ®Ò trung
   t©m cña thêi ®¹i. Nh-ng nh÷ng lùc l-îng c¸ch
   m¹ng nµo sÏ thùc hiÖn? Giai cÊp, tÇng líp tiªn
   phong nµo sÏ ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o nh©n d©n thùc
   hiÖn vÊn ®Ò Êy? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái Êy th×
   ph¶i nhËn diÖn b¹n, thï lµ nh÷ng ai.
  Hå ChÝ Minh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t×m ®-êng
cøu n-íc ®· nhËn thøc b¶n chÊt cña thùc tiÔn vÒ quan
hÖ ta - b¹n - thï, VÒ QHGC-DT. Ng-êi thÊy r»ng: "ë
®©u CNTB còng tµn ¸c v« nh©n ®¹o, ë ®©u giai cÊp c«ng
nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng còng bÞ ¸p bøc, lãc lét rÊt
d· man, c¸c d©n téc thuéc ®Þa ®Òu cã mét kÎ thï kh«ng
®éi trêi chung lµ bän ®Õ quèc, thùc d©n”[5-19]. Ng-êi
nhËn râ "giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c
n-íc ®Òu lµ b¹n, chñ nghÜa ®Õ quèc ë ®©u còng lµ
thï"[5-19]. §ã lµ b¶n chÊt cña QHGC-DT, quan hÖ gi÷a
thèng trÞ vµ bÞ trÞ trong thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa.
                    9
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Ba m©u thuÉn c¬ b¶n cña thêi ®¹i:
  Giai cÊp t- s¶n m©u thuÉn víi giai cÊp c«ng nh©n
  Chñ nghÜa ®Õ quèc m©u thuÉn víi c¸c d©n téc
  Chñ nghÜa ®Õ quèc m©u thuÉn víi chñ nghÜa ®Õ quèc
  ®-îc biÓu hiÖn vÒ mÆt x· héi b»ng hiÖn t-îng lµ
®Êu tranh giai cÊp, ®Êu tranh d©n téc, chiÕn tranh ®Õ
quèc. Ba trµo l-u ®Êu tranh Êy ngµy cµng xo¾n xuýt
lÊy nhau, lµm tiÒn ®Ò cho nhau, thóc ®Èy nhau cïng
ph¸t triÓn. ChiÕn tranh ®Õ quèc, t¹o ®iÒu kiÖn cho
®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n t¹i c¸c n-íc ®Õ quèc
tham chiÕn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. §Êu tranh gi¶i
phãng cña c¸c d©n téc thóc ®Êy sù suy yÕu cña chñ
nghÜa ®Õ quèc vµ sù tr-ëng thµnh lín m¹nh cña giai
cÊp c«ng nh©n. §Ønh cao cña ba phong trµo ®Êu tranh
Êy vµo ®Çu thÕ kû XX lµ sù bïng næ vµ giµnh th¾ng lîi
cña C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga n¨m 1917. §ã lµ th¾ng
lîi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng Nga
nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung; lµ sù kh¼ng ®Þnh vai
trß ®Çu tÇu lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n trong thêi
®¹i míi.
  XÐt trªn mét ý nghÜa kh¸i qu¸t, C¸ch m¹ng Nga trë
thµnh Trung t©m truyÒn tin(TTTT) nh÷ng lý t-ëng c¸ch
m¹ng ®i kh¾p thÕ giíi. Nã ®· ®em nh÷ng nguyªn lý c¬
b¶n cña CNMLN, kinh nghiÖm C¸ch m¹ng Nga vµo phong
trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n-íc cña c¸c n-íc;
thóc ®Èy nh©n d©n n¬i ®©y næi dËy chèng ®Õ quèc,
phong kiÕn m¹nh mÏ h¬n. Tõ ®ã c¸c tæ chøc chÝnh trÞ
®Çu tiªn cña giai cÊp c«ng nh©n ra ®êi, lµm c¬ së
tiÕn tíi thµnh lËp c¸c §¶ng Céng s¶n. Nh÷ng lý t-ëng
c¸ch m¹ng cña TTTT trë thµnh con ®-êng c¸ch m¹ng cña
giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c n-íc bÞ
¸p bøc. ChÝnh v× thÕ, C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga ®·
kh¬i nguån vµ thóc ®Èy sù ra ®êi cña 3 trµo l-u c¸ch
m¹ng trong thÕ kû XX vµ cßn cã thÓ kÐo dµi ®Õn rÊt
nhiÒu thÕ kû sau. §ã lµ phong trµo gi¶i phãng d©n


                   10
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


téc, phong trµo x©y dùng XHCN ë Liªn X«, phong trµo
céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ .
  Tr-íc hÕt lµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc:
  Ngµy 4/5/1919, mét phong trµo lín m¹nh chèng chñ
nghÜa ®Õ quèc ®· næ ra ë Trung Quèc, më ®Çu cuéc c¸ch
m¹ng d©n chñ míi tiÕp diÔn trong suèt 30 n¨m sau ®ã.
  Trong nh÷ng n¨m 1918 - 1922, nh©n d©n Ên §é ®·
tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng réng r·i vµ gian
khæ, chèng sù thèng trÞ cña ®Õ quèc Anh.
  Th¸ng 3, 4 n¨m 1919, nh©n d©n TriÒu Tiªn khëi
nghÜa chèng ®Õ quèc NhËt.
  N¨m 1919, nh©n d©n Apganixt¨ng thu ®-îc th¾ng lîi
trong chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc, buéc ®Õ quèc
Anh ph¶i c«ng nhËn nÒn ®éc lËp cña Apganixt¨ng.
  Cïng trong n¨m 1919, nh©n d©n Thæ NhÜ Kú ®· ph¸t
®éng ®Êu tranh vò trang chèng bän ®Õ quèc can thiÖp
vµ gi÷ v÷ng ®-îc ®éc lËp.
  N¨m 1921, c¸ch m¹ng cña nh©n d©n M«ng Cæ th¾ng
lîi, n-íc d©n chñ nh©n d©n ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë trung
t©m ch©u ¸.
  N¨m 1919 vµ n¨m 1921, nh©n d©n Ai CËp ®· hai lÇn
vïng lªn khëi nghÜa, buéc ®Õ quèc Anh ph¶i thõa nhËn
vÒ h×nh thøc nÒn ®éc lËp cña Ai CËp.
  Phong trµo gi¶i phãng d©n téc nh- lµ c¸i hiÖn
t-îng, c¸i trùc quan sinh ®éng ®Ó c¨n cø vµo ®ã, Hå
ChÝ Minh thÊy ®-îc c¸i b¶n chÊt bªn trong lµ m©u
thuÉn gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc víi c¸c d©n téc; thÊy
®-îc ý nhÜa kh¬i nguån vµ thóc ®Èy cña C¸ch m¹ng
th¸ng M-êi Nga; vµ mét c¸ch gi¸n tiÕp thÊy ®-îc vai
trß ®Çu tµu lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. Ng-êi
ViÕt: "C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga thµnh c«ng ®· ®¸nh
tan mét bé phËn lùc l-îng cña CNTB vµ më ®-êng gi¶i
phãng cho giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc
trªn toµn thÕ giíi"[1-10-7].


                   11
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  "C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga ®· më ®-êng cho phong
trµo c¸ch m¹ng v« s¶n toµn thÕ giíi tiÕn lªn vµ ®·
khuyÕn khÝch gióp ®ì nh÷ng cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng
d©n téc ph¸t triÓn m¹nh vµ thµnh c«ng to lín"[1-9-
258].
   Thø hai lµ phong trµo c«ng nh©n vµ céng s¶n quèc
tÕ:
  Sau C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga, hµng lo¹t §¶ng céng
s¶n vµ ®¶ng cña giai cÊp lao ®éng trªn thÕ giíi ®-îc
thµnh lËp. NÕu nh- n¨m 1918 trªn thÕ giíi cã 10 §¶ng
céng s¶n th× cho ®Õn n¨m 1921 con sè ®ã ®· lªn tíi
48. Sù lan réng cña CNMLN vµ sù ra ®êi cña nhiÒu ®¶ng
céng s¶n nh- vËy ®· t¹o c¬ së thùc tiÔn, t¹o ®Þa bµn,
t¹o m«i tr-êng cho sù ra ®êi cña Quèc tÕ III, quèc tÕ
céng s¶n vµo n¨m 1919. Trong thêi gian tån t¹i cña
m×nh (1919 - 1943), Quèc tÕ III ®· c¾m nh¸nh ®-îc ë
rÊt nhiÒu n¬i. Nhê hÖ thèng chi nh¸nh nµy CNMLN vµ
kinh nghiÖm C¸ch m¹ng Nga truyÒn ®i c¸c n-íc ngµy
cµng thuËn lîi h¬n, th-êng xuyªn h¬n, s©u réng h¬n.
Nhê ®ã mµ Hå ChÝ Minh ë ngay t¹i Pari thñ ®« n-íc
Ph¸p, mét n-íc ®Õ quèc ®· t×m ®äc ®-îc luËn c-¬ng cña
Lª nin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa, t¹o c¬ së h×nh
thµnh t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ quan hÖ d©n téc - giai
cÊp.
  Sù ra ®êi cña quèc tÕ céng s¶n vµ nhiÒu ®¶ng céng
s¶n trªn thÕ giíi, xÐt vÒ b¶n chÊt lµ ph¶n ¸nh sù
ph¸t triÓn vÒ sè l-îng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ
phong trµo c«ng nh©n.§ång thêi nã t¹o ®iÒu kiÖn thóc
®Èy cho giai cÊp c«ng nh©n vµ phong trµo c«ng nh©n
ngµy cµng ph¸t triÓn s©u réng trªn toµn thÕ giíi. Cao
trµo c¸ch m¹ng 1918 - 1923 ë ch©u ¢u dÉn ®Õn sù h×nh
thµnh c¸c X« ViÕt c«ng n«ng ë mét sè n-íc lµ hµnh
®éng dòng c¶m cña giai cÊp c«ng nh©n. Qua cao trµo
nµy, vai trß ®Çu tµu lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n
tiÕp tôc ®-îc kh¼ng ®Þnh trªn thÕ giíi. VÊn ®Ò d©n
téc kÓ tõ ®©y thuéc vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n.


                     12
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Thø ba lµ phong trµo x©y dùng CNXH ë Liªn X«.
  Sau C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga vµ ChiÕn tranh b¶o vÖ
Tæ quèc, Liªn X« b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH.
C«ng cuéc nµy ®· giµnh ®-îc nhiÒu thµnh tùu næi bËt
thÓ hiÖn b¶n chÊt nh©n ®Ëo, nh©n v¨n vµ tÝnh -u viÖt
cña chÕ ®é XHCN so víi c¸c chÕ ®é x· héi tr-íc ®©y.
  Hå ChÝ Minh trong thêi gian ë Liªn X« ®· Nghiªn
cøu chÕ ®é X« ViÕt Nga. Ng-êi chó ý nhÊt ®Õn chÕ ®é
x· héi cña n­íc nµy. “ë ®©y mäi ng-êi ra søc häc tËp
nghiªn cøu ®Ó tiÕn bé - ChÝnh phñ th× gióp ®ì khuyÕn
khich nh©n d©n häc tËp. ë ®©u còng thÊy tr­êng häc…
vÒ ph¸p luËt ruéng ®Êt lµ cña nhµ n-íc, nh-ng thùc tÕ
do n«ng d©n sö dông. ChÝnh phñ cho nh÷ng n«ng tr-êng
tËp thÓ m-în m¸y cµy. Trong n«ng tr-êng tËp thÓ, mäi
ng-êi lµm chung vµ chia s¶n phÈm theo c«ng lµm cña
mçi ng­êi… Nh÷ng ng­êi ®au èm ®­îc ch¨m sãc kh«ng mÊt
tiÒn"[16-56,57]. Sù -u viÖt cña chÕ ®é XHCN ë n-íc
Nga X« ViÕt do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o lµ c¬ së
®Ó Hå ChÝ Minh g¾n §LDT víi CNXH; c¬ së ®Ó Ng-êi "®i
tíi x· héi céng s¶n" vµ lùa chän m« h×nh CNXH cho
ViÖt Nam sau nµy.
  Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga vµ sù ra
®êi cña Nhµ n-íc X« ViÕt Nga ®· lµm cho m©u thuÉn c¬
b¶n cña thÕ giíi t¨ng lªn. NÕu nh- tr-íc 1917 cã 3
m©u thuÉn c¬ b¶n th× sau 1917 xuÊt hiÖn nhiÒu m©u
thuÉn míi lµ m©u thuÉn gi÷a n-íc Nga X« ViÕt víi chñ
nghÜa ®Õ quèc. Bèn m©u thuÉn c¬ b¶n Êy quan hÖ t¸c
®éng qua l¹i lÉn nhau, thóc ®Èy nhau thÓ hiÖn vÒ mÆt
x· héi thµnh 3 trµo l-u c¸ch m¹ng vµ chiÕn tranh ®Õ
quèc. Nã vËn ®éng ®i lªn, quy ®Þnh b¶n chÊt vµ xu
h-íng cña thêi ®¹i ngµy nay.
  Hå ChÝ Minh trong qu¸ tr×nh t×m ®-êng cøu n-íc,
gÆp gì víi C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga chøng kiÕn nhiÒu
cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc vµ ba trµo l-u c¸ch m¹ng nµy
®· nhËn diÖn ®-îc b¶n chÊt míi cña thêi ®¹i míi do
C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga më ra. Ng­êi viÕt: “C¸ch

                   13
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


m¹ng th¸ng M-êi Nga më ra con ®-êng gi¶i phãng cho
c¸c d©n téc vµ c¶ loµi ng-êi, më ®Çu mét thêi ®¹i míi
trong lÞch sö, thêi ®¹i qu¸ ®é tõ CNTB lªn CNXH trªn
thÕ giíi”. Thêi kú qu¸ ®é Êy diÔn ra vµ ®-îc thÓ hiÖn
ë nh÷ng n-íc riªng biÖt cã thÓ cã nhiÒu h×nh thøc
kh¸c nhau, víi nh÷ng mèc thêi ®iÓm kh¸c nhau, nh-ng
b¶n chÊt cña nã chØ cã thÓ lµ mét: Chuyªn chÝnh V«
s¶n.
  Nh- thÕ b¶n chÊt cña thêi ®¹i ngµy nay ®-îc x¸c
®Þnh bëi b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n - Ng-êi ®øng ë
trung t©m cña thêi ®¹i vµ trë thµnh ®Çu tÇu cña lÞch
sö: §ã lµ thêi ®¹i c¸ch m¹ng v« s¶n vµ chuyªn chÝnh
v« s¶n; thêi ®¹i c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc thøc tØnh vµ
®øng lªn tù gi¶i phãng m×nh; thêi ®¹i mµ vÊn ®Ò d©n
téc, ng-êi ®i tiªn phong trong phong trµo d©n téc
thuéc vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n.
  B¶n chÊt Êy cña thêi ®¹i, víi quan hÖ d©n téc -
giai cÊp nh- vËy lµ c¬ së ®Ó Hå ChÝ Minh x¸c ®inh:
giai cÊp c«ng nh©n lµ ng­êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, “lµm
t- s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vµ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i
tíi x· héi céng s¶n".
  Nh-ng nh÷ng lý t-ëng c¸ch m¹ng cña TTTT còng chØ
cã thÓ truyÒn ®i vµ céng h-ëng cã hiÓu qu¶ ngay sau
®ã ®èi víi nh÷ng n-íc cã ®iÒu kiÖn c¬ cÊu x· héi giai
cÊp, quan hÖ d©n téc - giai cÊp cïng tÇn sè víi TTTT.
Bëi v× trong cïng ®iÒu kiÖn lÞch sö nöa ®Çu thÕ kû
XX, cïng thêi víi Hå ChÝ Minh, mµ c¸c l·nh tô Nª Ru
(Ên §é); Xu Cac N« (In®«nªxia) l¹i lùa chän con ®-êng
c¸ch m¹ng t- s¶n? Do giai cÊp t- s¶n l·nh ®¹o? Hä
kh«ng lùa chän con ®-êng c¸ch m¹ng v« s¶n do giai cÊp
c«ng nh©n l·nh ®¹o nh- Hå ChÝ Minh? Së dÜ nh- vËy lµ
v× t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ quan hÖ d©n téc - giai cÊp
®-îc h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn c¬ cÊu x· héi giai
cÊp, quan hÖ d©n téc - giai cÊp ë ViÖt Nam. Nh÷ng
®iÒu kiÖn nµy cã cïng tÇn sè vµ do ®ã cã thÓ céng
h-ëng ®-îc víi nh÷ng lý t-ëng c¸ch m¹ng cñaTTTT.


                   14
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  1.1.2. Quan hÖ giai cÊp - d©n téc tõ cuèi thÕ kû
XIX ®Õn ®Çu thÕ kû XX ë ViÖt Nam:
  C¬ cÊu x· héi giai cÊp ViÖt Nam tr-íc khi thùc d©n
Ph¸p x©m l-îc lµ mét x· héi phong kiÕn ®ang suy tµn
trong ®ã cã hai giai cÊp ®èi kh¸ng chñ yÕu. Mét bªn
lµ giai cÊp ®Þa chñ mµ ®¹i diÖn lµ vua quan nhµ
NguyÔn l¹c hËu vµ cùc kú ph¶n ®éng. Mét bªn lµ giai
cÊp n«ng d©n nghÌo khæ, bÞ ¸p bøc bãc lét thËm tÖ.
  ChÝnh s¸ch quèc gia d©n téc cña triÒu ®×nh nhµ
NguyÔn lµ mét chÝnh s¸ch cùc kú b¶o thñ, ph¶n ®éng.
VÒ ®èi néi, triÒu NguyÔn t¨ng c-êng bãc lét, v¬ vÐt
nÆng nÒ vµ ®µn ¸p khèc liÖt ®èi víi nh©n d©n; cù
tuyÖt mäi ®Ò ¸n cña c¶i c¸ch. Cßn vÒ ®èi ngo¹i th×
thi hµnh chÝnh s¸ch bÕ quan to¶ c¶ng. Nh÷ng thµnh qu¶
vµ lîi Ých thu ®-îc tõ c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña
triÒu ®×nh ®Òu r¬i vµo trong giai cÊp ®Þa chñ, ®éi
ngò quan l¹i, c-êng hµo. Cµng vÒ sau triÒu NguyÔn
cµng mÊt hÕt kh¶ n¨ng më mang kinh tÕ vµ ph¸t huy
tiÒm lùc nh©n d©n trong x©y dùng ®Êt n-íc.
  Do chÝnh s¸ch quèc gia d©n téc nh- vËy, mét chÝnh
s¸ch hñy ho¹i sinh lùc cña d©n téc vµ nh©n d©n, triÒu
®×nh nhµ NguyÔn, dùa trªn nÒn t¶ng giai cÊp ®Þa chñ,
c-êng hµo, bÞ nh©n d©n rÊt rÊt c¨m ghÐt. M©u thuÉn
gi÷a giai cÊp ®Þa chñ vµ n«ng d©n lµ m©u thuÉn chñ
yÕu trong x· héi ViÖt Nam. BiÓu hiÖn vÒ mÆt x· héi
cña m©u thuÉn Êy lµ c¸c cuéc næi dËy cña n«ng d©n
chèng l¹i ®Þa chñ, c-êng hµo vµ triÒu NguyÔn. Thêi
Gia Long cã 73 cuéc, thêi Minh M¹ng cã 234 cuéc, thêi
ThiÖn TrÞ cã 58 cuéc. Kho¶ng c¸ch gi÷a nh©n d©n vµ
triÒu ®×nh ngµy cµng ph×nh to ra, khèi ®oµn kÕt d©n
téc v« cïng láng lÎo, suy yÕu. TriÒu NguyÔn lóc bÊy
giê chØ lµ c¸i u ¨n b¸m cña x· héi. Nã chØ ®¹i diÖn
cho chÝnh b¶n th©n nã, kh«ng cßn lµ kÎ ®¹i diÖn cho
x· héi vµ d©n téc. §©y lµ mét triÒu ®¹i mµ, nãi nh-
Phan Béi Ch©u n¨m 1906, "Vua kh«ng biÕt tý g× vÒ d©n,
quan còng thÕ. D©n chØ biÕt ®Õn d©n, hä coi th-êng
vua, quan"[18-152].
                   15
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Trong kÕt cÊu x· héi giai cÊp nh- vËy, mét kÕt cÊu
rÖu r·, láng lÎo, xéc xÖch, th× quan hÖ gi÷a giai cÊp
®Þa chñ vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n (chñ yÕu lµ n«ng
d©n), quan hÖ gi÷a triÒu ®×nh vµ nh©n d©n, tãm l¹i lµ
quan hÖ d©n téc - giai cÊp ë ViÖt Nam lóc nµy ®ang
khñng ho¶ng. Giai cÊp ®Þa chñ, quan l¹i c-êng hµo ®·
mÊt hÕt tÝnh tiªn phong cña nã trong viÖc ®¹i diÖn
cho xu thÕ ®i lªn cña d©n téc mµ tr-íc ®©y nã ®· tõng
®¶m nhiÖm.
  HËu qu¶ cña sù khñng ho¶ng Êy lµ n-íc ViÖt Nam mÊt
®éc lËp (1884) sau 27 n¨m kÓ tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m
l-îc 1858. D-íi chÝnh s¸ch cai trÞ tµn b¹o vµ khai
th¸c thuéc ®Þa v¾t kiÖt cña thùc d©n Ph¸p, x· héi
ViÖt Nam tiÕp tôc ph©n hãa s©u h¬n. Qua hai lÇn khai
th¸c cña Ph¸p, x· héi ViÖt Nam xuÊt hiÖn thªm 3 giai
cÊp, tÇng líp x· héi míi: T- s¶n, tiÓu t- s¶n vµ c«ng
nh©n. Tïy theo ®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi, ®Æc ®iÓm
truyÒn thèng mµ mçi mét giai cÊp, tÇng líp cã th¸i ®é
chÝnh trÞ, vai trß, vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong khuynh
h-íng d©n téc, phong trµo d©n téc.
  Tr-íc hÕt lµ giai cÊp ®Þa chñ, nÒn t¶ng cña triÒu
®×nh nhµ NguyÔn, kÎ d©ng nép Tæ quèc ta cho thùc d©n
Ph¸p, kÎ ®Æt lîi Ých giai cÊp hä lªn trªn lîi Ých d©n
téc, ®· ®-îc thùc d©n Ph¸p sö dông lµm c«ng cô tay
sai. §-îc sù gióp ®ì vµ dung d-ìng cña Ph¸p, ®Þa chñ
ngµy cµng cã -u thÕ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. Hä còng
cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: §Þa chñ Ph¸p, ®Þa chñ Nhµ
Chung, ®Þa chñ quan l¹i, ®Þa chñ th-êng, ®Þa chñ kiªm
c«ng th-¬ng. Hä t×m mäi c¸ch chiÕm ®o¹t ruéng ®Êt cña
n«ng d©n. Ruéng ®Êt ngµy cµng tËp trung vµo tay hä,
ruéng c«ng ngµy cµng Ýt ®i. §ång thêi do n¾m c¸c ®Þa
vÞ chñ chèt trong bé m¸y thèng trÞ cña th«n x·, giai
cÊp ®Þa chñ ë khu vùc nµy, mµ ®¹i diÖn lµ bän tæng
lý, kú hµo ®· t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó chiÕm ®o¹t hoÆc lòng
®o¹n ruéng c«ng. Cho ®Õn n¨m 1930, ruéng c«ng trong
c¶ n-íc chØ cßn l¹i 10% diÖn tÝch canh t¸c.


                   16
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  TÝnh chung trong c¶ n-íc, giai cÊp ®Þa chñ chØ
chiÕm 9% tæng sè chñ ruéng, nh-ng l¹i tËp trung trong
tay trªn 50% diÖn tÝch canh t¸c. §-îc thùc d©n Ph¸p
gióp ®ì, ¸ch ¸p bøc bãc lét cña ®Þa chñ ®èi víi n«ng
d©n kh«ng tõ mét thñ ®o¹n nµo: §Þa t« (t« ®iÒn, t«
hiÖn vËt, t« lao dÞch…), cho vay nÆng l·i. Møc ®é cña
®Þa t« chiÕm tõ 50 - 75%, thËm chÝ 80% hoa lîi thu
®-îc.
  Sù cÊu kÕt gi÷a ®Õ quèc (thùc d©n Ph¸p) víi phong
kiÕn (®Þa chñ) lµ ®Æc tr-ng næi bËt cña chÕ ®é thuéc
®Þa. §Þa chñ phong kiÕn lµ tay sai cña ®Õ quèc, lµ kÎ
thï kh«ng ®éi trêi chung cña n«ng d©n. Do ®ã m©u
thuÉn gi÷a n«ng d©n víi ®Þa chñ lµ mÉu thuÉn vèn cã
tõ tr-íc ®Õn nay cµng trë nªn s©u s¾c h¬n, vµ lµ mÉu
thuÉn c¬ b¶n cña x· héi ViÖt Nam.
  MÆt ®èi lËp cña giai cÊp ®Þa chñ lµ giai cÊp n«ng
d©n.
  ¸ch ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ cña ®Õ quèc vµ phong
kiÕn ®· ®-a ®Õn sù ph¸ s¶n vµ bÇn cïng hãa cña giai
cÊp n«ng d©n ViÖt Nam. Kinh tÕ tiÓu n«ng l¹c hËu, kÕt
hîp víi tiÓu thñ c«ng nghiÖp cã tÝnh chÊt nghÒ phô
gia ®×nh cña n«ng d©n lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù
v¬ vÐt s-u thuÕ, bãc lét nh©n c«ng cña thùc d©n phong
kiÕn. Nã ®-a ®Õn sù ph©n hãa kh«ng thÕ tr¸nh khái ë
n«ng th«n. N«ng d©n ph©n hãa theo thêi gian thµnh cè
n«ng, bÇn n«ng, trung n«ng, phó n«ng.
  ViÖc më réng ®ån ®iÒn, hÇm má vµ xÝ nghiÖp cña t-
b¶n Ph¸p lu«n lu«n ®i kÌm víi viÖc c-íp ®o¹t, lÊn
chiÕm ruéng ®Êt cña n«ng d©n. "Ruéng ®Êt b×nh qu©n
cña nh÷ng hé tiÓu n«ng - c¶ bÇn n«ng vµ trung n«ng ë
ViÖt Nam thuéc vµo lo¹i thÊp nhÊt cña thÕ giíi” [37-
2-179]. Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch ®éc quyÒn kinh tÕ, hÖ
thèng thuÕ khãa nÆng nÒ, s-u cao cña chÕ ®é thùc d©n,
chÕ ®é bãc lét ®Þa t« cao vµ cho vay nÆng l·i cña
giai cÊp ®Þa chñ ®Òu trót tai häa lªn vai, lªn ®Çu,
lªn cæ n«ng d©n ViÖt Nam, chiÕm h¬n 90% d©n sè c¶

                   17
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


n-íc. Ngoµi thuÕ ®inh vµ thuÕ ®iÒn, ng-êi n«ng d©n
cßn ph¶i ®ãng hµng chôc thø thuÕ ngo¹i thu vµ thuÕ
bÊt th-êng cña tæng, huyÖn, tØnh.
  Sau khi nép c¸c kho¶n ®Þa t« cho ®Þa chñ, t¸ ®iÒn
ch¼ng cßn ®-îc mÊy h¹t thãc trong nhµ. "treo h¸i lµ
treo niªu". §· thÕ chÝnh s¸ch ®éc quyÒn th-¬ng m¹i,
®éc chiÕm thÞ tr-êng, t¨ng gi¸ hµng c«ng nghiÖp, h¹
gi¸ hµng n«ng s¶n cña thùc d©n Ph¸p ®· lµm cho hµng
lo¹t ngµnh thñ c«ng ë n«ng th«n bÞ bãp chÕt. Lîi dông
®ôc n-íc ®Ó bÐo cß, bé phËn t- s¶n m¹i b¶n vµ t- s¶n
hoa kiÒu còng t¨ng gi¸ b¸n vµ h¹ gi¸ mua cña n«ng
d©n, dån hä ®Õn tËn cïng cña bÓ khæ.
  T×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, nöa thÊt nghiÖp, n¹n nh©n
khÈu thõa ngµy cµng t¨ng ë n«ng th«n. Nh-ng nÒn c«ng
nghiÖp yÕu ít, quÌ quÆt ë thuéc ®Þa kh«ng thu dïng
®-îc hÕt. Mét bé phËn ®-îc thu dïng ®· kh«ng chÞu
®-îc cuéc sèng bi th¶m ë ®ån ®iÒn ®µnh ph¶i quay vÒ
®Þa ph-¬ng sèng vÊt v-ëng víi vµi th-íc ®Êt ruéng
c«ng cña lµng, hoÆc kiÕm ¨n b»ng c¸ch cµy thuª cuèc
m-ín. TÝnh chÊt tï ®äng vµ n¹n nh©n khÈu thõa trong
n«ng th«n ViÖt Nam ngµy cµng trÇm träng.
  S-u thuÕ, ®Þa t«, cho vay nÆng l·i, mua b¸n Ðp
gi¸, c-íp ®o¹t ruéng ®Êt ®· dån n«ng d©n ViÖt Nam l©m
vµo mét cæ ba trßng, chÞu 3 tÇng ¸p bøc bãc lét nÆng
nÒ cña ®Õ quèc, phong kiÕn, t- s¶n. TÊt c¶ c¸c tÇng
líp ¨n b¸m trong x· héi x«ng vµo x©u xÐ n«ng d©n.
N«ng d©n cã 3 kÎ thï, h×nh thµnh 3 m©u thuÉn bé phËn:
  N«ng d©n m©u thuÉn víi ®Þa chñ
  N«ng d©n m©u thuÉn víi ®Õ quèc
  N«ng d©n m©u thuÉn víi t- s¶n
  Nh-ng ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña n«ng d©n lµ ng-êi
t- h÷u nhá, lùc l-îng s¶n xuÊt ph©n t¸n, nªn n«ng d©n
kh«ng ®¹i diÖn cho lùc l-îng s¶n xuÊt tiÕn bé cña x·
héi, n«ng d©n kh«ng cã sù cè kÕt chÆt chÏ c¶ vÒ kinh
tÕ lÉn t- t-ëng vµ tæ chøc nªn kh«ng cã hÖ t- t-ëng

                   18
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


riªng. ChÝnh v× thÕ dï bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ n«ng
d©n vÉn kh«ng cã kh¶ n¨ng tù gi¶i phãng m×nh, cµng
kh«ng thÓ lµ giai cÊp l·nh ®¹o, ®i tiªn phong trong
phong trµo d©n téc. Tuy nhiªn hä lµ thµnh phÇn tËp
trung nhiÒu truyÒn thèng lÞch sö d©n téc, chiÕm ®a sè
trong d©n c-, nªn lµ lùc l-îng c¸ch m¹ng rÊt quan
träng.
  Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®« thÞ, tÇng líp tiÓu
t- s¶n còng tõng b-íc h×nh thµnh vµ ngµy cµng ®«ng.
Hä bao gåm: TrÝ thøc (häc sinh, sinh viªn, c«ng chøc,
gi¸o viªn …), tiÓu th­ëng, tiÓu chñ, thî thñ c«ng,
d©n nghÌo thµnh thÞ, nh÷ng ng­êi lµm c¸c nghÒ tù do…
Hä kh«ng ph¶i lµ giai cÊp mµ lµ mét tÇng líp x· héi.
  §êi sèng cña tiÓu t- s¶n trong nh÷ng n¨m 20 cña
thÕ kû XX ngµy mét khã kh¨n do s-u thuÕ chång chÊt vµ
gi¸ c¶ ®¾t ®á. ChÝnh s¸ch ®éc quyÒn kinh tÕ cña Ph¸p
®· lµm ph¸ s¶n giíi thî thñ c«ng. ChÝnh s¸ch ®èi xö
ph©n biÖt vµ v¨n hãa gi¸o dôc ngu d©n ®· lµm cho tÇng
líp trÝ thøc thÊy chua ch¸t, bÞ miÖt thÞ. Hä c¶m thÊy
nÒn v¨n hãa d©n téc bÞ bän thèng trÞ n-íc ngoµi coi
rÎ vµ chµ ®¹p. C¶nh phån hoa bÒ ngoµi cña ®« thÞ
kh«ng che lÊp ®-îc nçi khæ cña hä, nh÷ng ng-êi d©n
mÊt n-íc kh«ng cã quyÒn tù do ng«n luËn, b¸o chÝ, héi
häp, häc hµnh, ®i l¹i vµ nhiÒu quyÒn tù do s¬ ®¼ng
kh¸c.
  TrÝ thøc cã thÓ bÞ ®uæi häc, ®uæi viÖc, giam cÇm;
tiÓu th-¬ng, tiÓu chñ, thî thñ c«ng cã thÓ bÞ ph¸
s¶n, bÞ thÊt nghiÖp do thuÕ m¸ nÆng nÒ cña ®Õ quèc vµ
sù c¹nh tranh cña t- s¶n. BÞ ¸p bøc vÒ chÝnh trÞ,
chÌn Ðp vÒ chuyªn m«n, bãc lét vÒ kinh tÕ nªn tiÓu t-
s¶n cã tinh thÇn yªu n-íc, c¨m thï ®Õ quèc kh¸ cao.
X· héi ViÖt Nam trong quan hÖ víi tiÓu t- s¶n cã 2
m©u thuÉn:
  TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi ®Õ quèc
  TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi ®Þa chñ.


                   19
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Nh÷ng ng-êi tiÓu t- s¶n trÝ thøc th-êng ®ãng vai
trß truyÒn b¸ nh÷ng t- t-ëng tiÕn bé vµo nh©n d©n vµ
lµ ngßi ph¸o næ cho phong trµo c¸ch m¹ng ë c¸c ®«
thÞ.
  Nh-ng thµnh phÇn cña tiÓu t- s¶n kh«ng thuÇn nhÊt,
®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi kh«ng æn ®Þnh, ®· lµm cho hä
cã lËp tr-êng chÝnh trÞ kh«ng v÷ng vµng. Hä th-êng
hay dao ®éng nghiªng ng¶ tr-íc sù ®µn ¸p cña thùc d©n
Ph¸p. Hä h¨ng h¸i tham gia c¸ch m¹ng nh-ng kh«ng cã
can ®¶m. Hä d¸m nghÜ mµ kh«ng d¸m lµm.
  Thµnh phÇn vµ ®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi cña tiÓu t-
s¶n cho thÊy r»ng, hä kh«ng ®Þa diÖn cho lùc l-îng
s¶n xuÊt tiÕn bé cña x· héi, kh«ng cã hÖ t- t-ëng
chÝnh trÞ riªng nªn kh«ng thÓ lµ ng-êi ®¹i diÖn cho
xu thÕ tiÕn hãa cña d©n t«c, kh«ng thÓ ®i tiªn phong
trong phong trµo chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn. Hä chØ
cã thÓ ®i theo c¸ch m¹ng víi t- c¸ch nh- lµ mét lùc
l-îng c¸ch m¹ng kh¸ quan träng mµ th«i.
  §« thÞ vµ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn th× giai cÊp t-
s¶n theo ®ã còng tõng b-íc xuÊt hiÖn. Hä xuÊt th©n tõ
®Þa chñ, quan l¹i, tiÓu t­ s¶n… ChÝnh s¸ch b¶o thñ,
ph¶n ®éng vÒ kinh tÕ, kh«ng chñ tr-¬ng ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp ë thuéc ®Þa vµ chÝnh s¸ch chuyªn chÕ vÒ
chÝnh trÞ cña thùc d©n Ph¸p ®· lµm cho giai cÊp t-
s¶n ViÖt Nam ra ®êi kh¸ muén, quÌ quÆt. ChØ sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø nhÊt, g¾n liÒn víi c«ng t¸c thuéc
®Þa thø hai cña Ph¸p, giai cÊp t- s¶n ViÖt Nam míi
h×nh thµnh. Hä cã mÆt ë hÇu hÕt kh¾p c¸c ngµnh (B«ng
v¶i sîi, nhuém, ®å gèm, m¸y xay, m¸y in, lµm s¬n, Ðp
dÇu, lµm ®­êng, xµ phßng, n­íc m¾m, söa ch÷a « t«…).
Sau thêi gian ph¸t triÓn, giai cÊp t- s¶n ph©n hãa
thµnh 2 bé phËn: T- s¶n m¹i b¶n vµ t- s¶n d©n téc.
  T- s¶n m¹i b¶n cã quyÒn lîi g¾n liÒn víi quyÒn lîi
kinh tÕ cña t- b¶n lòng ®o¹n Ph¸p. Hä lµ nh÷ng chñ
thÇu kho¸n lín, nh÷ng chñ h·ng ®¹i lý lín, ®-îc thùc
d©n Ph¸p cho h-ëng mét ®Æc quyÒn nµo ®ã, hoÆc cã

                   20
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chung mét phÇn hïn vèn víi thùc d©n Ph¸p. ChÝnh v×
thÕ bé phËn t- s¶n nµy cùc kú ph¶n ®éng. Hä lµ tay
sai vµ ®ång lâa cña thùc d©n Ph¸p. Hä lµ kÎ thï cña
nh©n d©n, vµ ®-¬ng nhiªn kh«ng thÓ lµ ng-êi l·nh ®¹o
d©n téc.
  T- s¶n d©n téc bÞ c¸c c«ng ty t- b¶n ®éc quyÒn cña
Ph¸p chÌn Ðp, k×m h·m g¾t gao, hä chØ n¾m ®-îc nh÷ng
ngµnh phô thuéc vµ phÇn ®«ng kh«ng tho¸t khái con
®-êng t- s¶n kiªm ®Þa chñ. Hä cßn bÞ thùc d©n Ph¸p
ng¨n cÊm ho¹t ®éng chÝnh trÞ. XÐt mét c¸ch ®¹i thÓ,
®Þa vÞ kinh tÕ - x· héi cña t- s¶n d©n téc rÊt yÕu.
§øng bªn c¹nh thùc d©n Ph¸p, t- s¶n d©n téc ViÖt Nam
nh- mét trÎ em suy dinh d-ìng ®øng bªn c¹nh mét g·
®µn «ng to bÐo. §Þa vÞ kinh tÕ - x· héi Êy vµ chÝnh
s¸ch mua chuéc cña Ph¸p lµm cho t- s¶n d©n téc cã b¶n
chÊt hai mÆt. Mét mÆt do cã m©u thuÉn nhÊt ®Þnh vÒ
kinh tÕ vµ chÝnh trÞ víi thùc d©n Ph¸p’ do c¬ së kinh
tÕ yÕu kÐm vµ bÞ lÖ thuéc t- b¶n n-íc ngoµi nªn hä cã
tinh thÇn d©n téc d©n chñ kh¸ cao. MÆt kh¸c, do b¶n
chÊt giai cÊp vµ Ýt nhiÒu dÝnh lÝu víi phong kiÕn (t-
s¶n kiªm ®Þa chñ), l¹i ®-îc thùc d©n Ph¸p mua chuéc
dô dç, nªn hä th-êng ®i vµo con ®-êng tháa hiÖp víi
®Õ quèc vµ phong kiÕn ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña hä.
Kinh tÕ yÕu nªn tinh thÇn cña t- s¶n d©n téc rÊt b¹c
nh-îc, kh«ng t¹o ra ®-îc hÖ t- t-ëng chÝnh trÞ ®éc
lËp. ChÝnh v× vËy, trong ®iÒu kiÖn chÌn Ðp nÆng nÒ
cña thùc d©n Ph¸p, t- s¶n d©n téc ViÖt Nam ph¶i khom
l-ng mµ ®i nªn hä kh«ng ®ñ søc chi phèi c¸c giai cÊp
tÇng líp trong x· héi. Chñ nghÜa t- b¶n do ®ã còng
kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®-îc ë ViÖt Nam. Do ®ã t- s¶n
d©n téc kh«ng thÓ lµ ng-êi ®i tiªn phong trong phong
trµo d©n téc. X· héi ViÖt Nam trong quan hÖ víi t-
s¶n d©n téc cã m©u thuÉn lµ:
  §Õ quèc m©u thuÉn víi T- s¶n d©n téc
  Sù du nhËp cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ
nghÜa vµo ViÖt Nam vµ sù ph¸t triÓn cña c«ng th-¬ng
nghiÖp thuéc ®Þa ®· dÉn ®Õn sù ra ®êi cña giai cÊp
                   21
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


c«ng nh©n. Lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh x©m l-îc vµ khai
th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p, giai cÊp c«ng nh©n
ViÖt Nam ra ®êi tr-íc giai cÊp t- s¶n. VÒ thµnh phÇn,
c«ng nh©n xuÊt th©n tõ nh÷ng ng-êi thî thñ c«ng,
nh÷ng ng-êi tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¸ s¶n, nh-ng chñ
yÕu lµ tõ nh÷ng ng-êi n«ng d©n bÞ bÇn cïng hãa. Song
c«ng nghiÖp ViÖt Nam ch-a ph¸t triÓn cho nªn c«ng
nh©n ch-a tho¸t ly hoµn toµn khái n«ng d©n. Hä lµ
nh÷ng c«ng nh©n theo mïa vô, theo hîp ®ång víi chñ
x-ëng. Khi hÕt mïa vô hä cã thÓ trë l¹i ®Þa ph-¬ng,
víi gia ®×nh vµ trë vÒ sè phËn cña n«ng d©n. §iÒu ®ã
lµm cho c«ng nh©n vµ n«ng d©n ViÖt Nam dÔ gÇn gòi vµ
th«ng c¶m s©u s¾c vÒ nh÷ng nçi ®au khæ cïng cùc cña
nhau. Do ®ã c«ng nh©n lµ b¹n ®ång minh tù nhiªn cña
n«ng d©n. §ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng
khèi liªn minh c«ng n«ng.
  §Õ quèc, phong kiÕn vµ t- s¶n ra søc bãc lét c«ng
nh©n v« cïng thËm tÖ theo 3 thñ ®o¹n: ChÕ ®é lao ®éng
tù do, chÕ ®é lao ®éng theo giao kÌo, chÕ ®é lao ®éng
c-ìng bøc. Bän t- s¶n thùc d©n th¼ng tay ®µn ¸p bãc
lét c«ng nh©n, t-íc ®o¹t mäi quyÒn d©n chñ, quyÒn lµm
ng-êi cña hä. Chóng lµ kÎ thï c-íp ®o¹t ruéng ®Êt cña
n«ng d©n, thî thñ c«ng, råi dån hä vµo ®éi qu©n c«ng
nghiÖp ®Ó rót tØa x-¬ng thÞt cña hä. §Õ quèc v× vËy
lµ kÎ thï cña giai cÊp c«ng nh©n ®ång thêi còng lµ kÎ
thï cña toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam. §Þa chñ phong
kiÕn ®ång lâa víi ®Õ quèc thi hµnh chÕ ®é lao dÞch ®Ó
cung cÊp vµ trãi buéc c«ng nh©n vµo ®éi qu©n c«ng
nghiÖp, ®ång thêi b¾t c«ng nh©n ph¶i nép s-u, nép
thuÕ ®Ó nu«i bÐo chóng. Giai cÊp t- s¶n b¶n xø, ®Æc
biÖt lµ t- s¶n m¹i b¶n ®· kÕt hîp lèi bãc lét t- b¶n
chñ nghÜa hiÖn ®¹i víi lèi bãc lét hÕt søc ty tiÖn,
tµn ¸c thêi kú tiÒn t- b¶n chñ nghÜa ®Ó hót m¸u, lét
da c«ng nh©n. §Õ quèc, phong kiÕn, t- b¶n lµ 3 kÎ
thï, 3 tÇng ¸p bøc bãc lét ®èi víi c«ng nh©n. Trong
quan hÖ víi c«ng nh©n, x· héi ViÖt Nam cã ba m©u
thuÉn.

                   22
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  C«ng nh©n m©u thuÉn víi ®Õ quèc
  C«ng nh©n m©u thuÉn víi phong kiÕn
  C«ng nh©n m©u thuÉn víi t- s¶n b¶n xø.
  ChÝnh s¸ch bãc lét Êy cña ®Õ quèc tù b¶n th©n nã
lµm cho giai cÊp c«ng nh©n cã tinh thÇn ®oµn kÕt cao.
Trong hµng ngò c«ng nh©n ViÖt Nam kh«ng cã c«ng nh©n
quý téc. §iÒu kiÖn lµm viÖc tËp trung cµng lµm cho
tinh thÇn ®oµn kÕt Êy ngµy cµng ®-îc cñng cè.
  Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm
chung cña giai cÊp c«ng nh©n thÕ giíi cßn cã nh÷ng
®Æc ®iÓm riªng cña m×nh (ra ®êi tr-íc giai cÊp t-
s¶n, quan hÖ ®ång minh tù nhiªn víi n«ng d©n, chÞu 3
tÇng ¸p bøc bãc lét, néi bé ®oµn kÕt). V× vËy kÎ thï
giai cÊp cña hä còng lµ kÎ thï cña d©n téc. §èi víi
giai cÊp c«ng nh©n, kÎ thï giai cÊp vµ kÎ thï d©n téc
lµ mét. Do thµnh phÇn xuÊt th©n, c«ng nh©n ViÖt Nam
®· kÕ thõa ®-îc truyÒn thèng bÊt khuÊt cña d©n téc.
N»m trong m¹ch m¸u kinh tÕ cña x· héi, võa míi ra
®êi, tuy sè l-îng cßn Ýt, nh-ng nh÷ng ®Æc ®iÓm chung
vµ riªng cña c«ng nh©n ViÖt Nam cho thÊy r»ng, hä võa
lµ ng-êi lao ®éng ®au khæ, võa lµ ng-êi tiªn tiÕn cho
nªn c«ng nh©n lµ ng-êi ®¹i biÓu xuÊt s¾c nhÊt cho tÊt
c¶ c¸c giai cÊp tÇng líp bÞ ¸p bøc ë ViÖt Nam. Hä cã
®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó tËp hîp vµ l«i cuèn c¸c tÇng líp
nh©n d©n vµo phong trµo chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn,
giµnh ®éc lËp tù do. Song khi ch-a cã lý luËn tiªn
phong vµ ®¶ng Céng s¶n, hä vÉn ch-a thÓ biÕn kh¶ n¨ng
cña m×nh thµnh hiÖn thùc.
  Nh×n chung, x· héi ViÖt Nam d-íi ¸ch cai trÞ cña
thùc d©n Ph¸p ®· ph©n hãa thµnh 5 giai cÊp tÇng líp
kh¸c nhau: §Þa chñ, n«ng d©n, tiÓu t- s¶n, t- s¶n,
c«ng nh©n. Vµ c¬ cÊu x· héi giai cÊp, quan hÖ giai
cÊp cã 9 m©u thuÉn bé phËn, chång chÐo lªn nhau:
  §Õ quèc m©u thuÉn víi N«ng d©n
  Phong kiÕn m©u thuÉn víi N«ng d©n

                   23
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  T- s¶n m©u thuÉn víi N«ng d©n
  §Õ quèc m©u thuÉn víi TiÓu t- s¶n
  Phong kiÕn m©u thuÉn víi TiÓu t- s¶n
  §Õ quèc m©u thuÉn víi T- s¶n d©n téc
  §Õ quèc m©u thuÉn víi C«ng nh©n
  Phong kiÕn m©u thuÉn víi C«ng nh©n
  T- s¶n m©u thuÉn víi C«ng nh©n
  ChÝn m©u thuÉn bé phËn Êy cã thÓ quy vÒ thµnh 2
m©u thuÉn c¬ b¶n:
  - M©u thuÉn d©n téc: §Õ quèc m©u thuÉn víi C«ng
nh©n, n«ng d©n, tiÓu t- s¶n, t- s¶n d©n téc.
  - M©u thuÉn giai cÊp: §Þa chñ m©u thuÉn víi C«ng
nh©n, n«ng d©n.
Trong 2 m©u thuÉn Êy th× m©u thuÉn d©n téc lµ m©u
   thuÉn chñ yÕu. Cã ¸p bøc th× cã ®Êu tranh, cã
   m©u thuÉn th× sÏ cã sù bïng næ cña m©u thuÉn.
   Nh-ng trong 5 giai cÊp tÇng líp Êy ch-a cã giai
   cÊp nµo vÒ mÆt hiÖn thùc, thùc tiÔn ®ñ søc l·nh
   ®¹o, ®i tiªn phong trong phong trµo d©n téc, d©n
   chñ. Cßn giai cÊp c«ng nh©n th× ®ang trong qu¸
   tr×nh lín lªn, ch-a cã hÖ t- t-ëng riªng. X· héi
   ViÖt Nam, d©n téc ViÖt Nam víi mét kÕt cÊu giai
   cÊp nh- vËy ®ang vËn ®éng xéc xÖch. Nã nh- mét
   tæ ong bÞ chiÕc gËy tµn b¹o cña thùc d©n Ph¸p
   ®Ëp vì. Ong chóa bÞ ®¸nh chÕt, ®µn ong t¶n ra
   nhiÒu phÝa, mÊt ph-¬ng h-íng. Nh×n chung, d-íi
   ¸nh thèng trÞ cña thùc d©n ph¸p, x· héi ViÖt Nam
   næi lªn 9 mÉu thuÉn, 5 giai cÊp. §ã lµ mét x·
   héi cã kÕt cÊu láng lÎo, xéc xÖch vµ mÊt hÕt
   sinh lùc. ChÝnh v× thÕ x· héi ViÖt Nam, d©n téc
   ViÖt Nam mÊt ph-¬ng h-íng vËn ®éng. §ã chÝnh lµ
   sù khñng ho¶ng trÇm träng cña mét kÕt cÊu x· héi
   giai cÊp trong thêi kú ch-a xuÊt hiÖn vai trß
   ®Çu tÇu cña giai cÊp tiªn phong, khñng ho¶ng

                   24
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   trÇm träng cña quan hÖ d©n téc - giai cÊp. Thùc
   chÊt lµ sù khñng ho¶ng trÇm träng vÒ vai trß
   l·nh ®¹o cña mét giai cÊp ®èi víi x· héi. BiÓu
   hiÖn vÒ mÆt hiÖn t-îng x· héi cña sù khñng ho¶ng
   Êy lµ kÕt côc thÊt b¹i liªn tiÕp cña c¸c phong
   trµo d©n téc, d©n chñ theo ý thøc hÖ phong kiÕn
   vµ ý thøc hÖ t- s¶n.
NhËn thøc cña con ng-êi lµ ®i tõ c¸i hiÖn t-îng ®Õn
   b¶n chÊt, tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t- duy trõu
   t-îng. Hå ChÝ Minh, trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c
   phong trµo nµy, dùa vµo c«ng cô lý luËn M¸c Lª
   nin, ®· rót ra ®-îc kÕt cÊu x· héi giai cÊp,
   quan hÖ d©n téc - giai cÊp ë ViÖt Nam (Xem
   ch-¬ng II, môc 2.1.1.4) do ®ã mµ t- t-ëng cña
   Ng-êi vÒ quan hÖ d©n téc - giai cÊp ®-îc h×nh
   thµnh . Néi dung chÝnh cña t- t-ëng nµy : C¸ch
   m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai cÊp c«ng
   nh©n l·nh ®¹o.
  1.2. C¬ së lý luËn
  1.2.1. Chñ nghÜa yªu n-íc ViÖt Nam truyÒn thèng.
  Yªu n-íc lµ gi¸ trÞ tinh thÇn cña con ng-êi vµ
céng ®ång ng-êi ®-îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh ®Êu
tranh dùng n-íc, gi÷ n-íc vµ x©y dùng ®Êt n-íc. §óng
nh- Lª nin cho r»ng, chñ nghÜa yªu n-íc "lµ mét trong
nh÷ng t×nh c¶m s©u s¾c nhÊt, ®· ®-îc cñng cè qua hµng
ngh×n n¨m tån t¹i cña c¸c Tæ quèc biÖt lËp"[3-37-
226].
  Tõ ®iÓn TriÕt häc, do Nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé
Matxc¬va, Ên hµnh n¨m 1975, trang 712, viÕt vÒ chñ
nghÜa yªu n-íc lµ: "Chñ nghÜa yªu n-íc, nguyªn t¾c
®¹o ®øc chÝnh trÞ, mét t×nh c¶m x· héi mµ néi dung lµ
t×nh yªu vµ lßng trung thµnh víi tæ quèc, lµ lßng tù
hµo vÒ qu¸ khø vµ hiÖn t¹i cña tæ quèc, ý chÝ b¶o vÖ
nh÷ng lîi Ých cña tæ quèc".                   25
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  T×nh yªu vµ lßng trung thµnh víi tæ quèc cã thÓ
nãi lµ nh÷ng néi dung chÝnh cña chñ nghÜa yªu n-íc.
§ã lµ gi¸ trÞ tinh thÇn phæ qu¸t cña nh©n lo¹i.
  Nh-ng tæ quèc cã m«i tr-êng kinh tÕ - x· héi,
chÝnh trÞ thay ®æi theo lÞch sö, cho nªn chñ nghÜa
yªu n-íc ë nh÷ng thêi ®¹i kh¸c nhau, mang tÝnh lÞch
sö vµ giai cÊp kh¸c nhau. Nã lµ bé phËn kh«ng thÓ
t¸ch rêi cña ý thøc x· héi. Trong x· héi cã giai cÊp,
néi dung cña chñ nghÜa yªu n-íc trë nªn cã tÝnh giai
cÊp, v× mçi giai cÊp biÓu hiÖn th¸i ®é cña m×nh ®èi
víi tæ quèc th«ng qua nh÷ng lîi Ých riªng vèn cã cña
giai cÊp ®ã.
  LÞch sö ViÖt Nam tõ thuë c¸c vua Hïng dùng n-íc
cho ®Õn cuèi thÕ kû XIX khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m
l-îc, vÒ c¬ b¶n lµ lÞch sö chèng ngo¹i x©m. Trong
chiÒu dµi lÞch sö Êy, ch-a bao giê d©n téc ViÖt Nam
sèng næi trong ®éc lËp, hßa b×nh qu¸ 300 n¨m. ThÕ
nh-ng d©n téc ViÖt Nam vÉn tr-êng tån!
  Theo c¸c nhµ nghiªn cøu thÕ giíi (c¸c nhµ ViÖt Nam
häc), th× lÞch sö ViÖt Nam cã 3 sù kiÖn næi bËt. Thø
nhÊt, n»m d-íi ¸ch thèng trÞ suèt hµng ngh×n n¨m cña
chÕ ®é phong kiÕn ph-¬ng B¾c mµ kh«ng bÞ ®ång hãa.
Thø hai, nhµ n-íc phong kiÕn ViÖt Nam võa míi ®-îc
cñng cè ®· 3 lÇn ®¸nh th¾ng qu©n x©m l-îc Nguyªn -
M«ng, mét thÕ lùc bµnh tr-íng m¹nh nhÊt lóc bÊy giê.
Thø ba, mét ®Êt n-íc võa míi giµnh ®-îc ®éc lËp víi
®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu rÊt thÊp (trªn nhiÒu lÜnh
vùc), ®· lµm mét cuéc chiÕn tranh 30 n¨m (1945-1975),
®¸nh b¹i 2 ®Õ quèc thuéc vµo lo¹i m¹nh nhÊt thÕ giíi
trong thÕ kû XX.
  C¸i g× ®· lµm cho d©n téc ViÖt Nam cã mét søc sèng
tr-êng tån vµ m·nh liÖt nh- vËy? Trong khi ®ã ®· cã
nhiÒu d©n téc bÞ ®ång hãa, bÞ s¸p nhËp vµo c¸c n-íc
®Õ quèc?
  Tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi. Tån t¹i
x· héi nµo th× quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi Êy. Trong c¸c

                   26
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cuéc kh¸ng chiÕn, chèng ngo¹i x©m cña d©n téc ViÖt
Nam tr-íc ®©y, lîi Ých cña giai cÊp n«ng d©n vµ giai
cÊp ®Þa chñ; lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña
triÒu ®×nh; lîi Ých cña nhµ Vua vµ cña th-êng d©n vÒ
c¬ b¶n thèng nhÊt víi nhau trong lîi Ých chung cña c¶
d©n téc. §Êt n-íc mÊt ®éc lËp th× kh«ng cã ai ®-îc tù
do (trõ nh÷ng kÎ lµm tay sai cho giÆc ngo¹i x©m).
  ChÝnh v× vËy d©n téc ViÖt Nam ®Êt kh«ng réng,
ng-êi kh«ng ®«ng, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt,
®Ó chèng l¹i c¸c thÕ lùc ph-¬ng B¾c m¹nh h¬n gÊp
nhiÒu lÇn th× kh«ng cã vò khÝ nµo kh¸c h¬n ngoµi ®oµn
kÕt. Cã ®oµn kÕt míi lµm nªn søc m¹nh, ®oµn kÕt trë
thµnh nhu cÇu tÊt yÕu cña d©n téc ViÖt Nam. Nã ®i vµo
t©m thøc cña mçi mét ng-êi d©n mÊt n-íc h×nh thµnh
nªn chñ nghÜa yªu n-íc.
  Chñ nghÜa yªu n-íc Êy ®-îc h×nh thµnh trong kh¸ng
chiÕn chèng ngo¹i x©m, cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng
néi dung sau:
  - Yªu n-íc lµ ý thøc kh¼ng ®Þnh c-¬ng vùc chñ
quyÒn quèc gia, quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m cña d©n téc:
  "S«ng nói n-íc Nam Vua Nam ë
  Rµnh rµnh ®Þnh phËn t¹i s¸ch trêi
  Cí sao lò giÆc sang x©m ph¹m
  Chóng bay sÏ bÞ ®¸nh t¬i bêi".
                                 (Lý     Th-êng
KiÖt)
  - Yªu n-íc lµ ý thøc ®oµn kÕt giai cÊp, ®oµn kÕt
d©n téc nh»m t¹o nªn søc m¹nh cho c«ng cuéc kh¸ng
chiÕn:
  "Vua t«i ®ång lßng, anh em hßa môc, n-íc nhµ gãp
søc nªn søc giÆc tù bÞ b¾t… cã thu ®­îc qu©n lÝnh mét
lßng nh- cha víi con th× míi dïng ®-îc, v¶ l¹i khoan
th- søc d©n ®Ó lµm kÕ s©u gèc bÒn rÔ, ®ã lµ th-îng
s¸ch ®Ó gi÷ n-íc" [38-186].

                   27
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  HoÆc lµ:
  NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g-¬ng
  Ng-êi trong mét n-íc ph¶i th-¬ng nhau cïng
  BÇu ¬i th-¬ng lÊy bÝ cïng
  Tuy r»ng kh¸c gièng nh-ng chung mét giµn.


(ca dao)
  - Yªu n-íc lµ ý thøc b¶o tån cñng cè b¶n s¾c d©n
téc, kh«ng ®Ó bÞ s¸p nhËp ®ång hãa bëi bÊt cø thÕ lùc
ngo¹i x©m nµo, cho dï ®ã lµ thÕ lùc m¹nh nhÊt thÕ
giíi, víi mét nÒn v¨n hãa cao h¬n v¨n hãa ViÖt Nam:
  Nh- n-íc §¹i ViÖt ta tõ tr-íc
  Vèn x-ng    nÒn v¨n hiÕn ®· l©u
  Nói s«ng bê câi ®· chia
  Phong tôc B¾c Nam còng kh¸c


  Tõ TriÖu, §inh, Lý, TrÇn bao ®êi g©y nÒn ®éc lËp
  Cïng H¸n, §-êng, Tèng, Nguyªn mçi bªn hïng cø mét
ph-¬ng
  Tuy m¹nh yÕu tõng lóc kh¸c nhau
  Song hµo kiÖt ®êi nµo còng cã
                     (NguyÔn Tr¸i - B×nh Ng« §¹i
C¸o)
  - Yªu n-íc lµ ý chÝ s¾t ®¸, quyÕt t©m cao ®é nh»m
®¸nh ®uæi ngo¹i x©m, gi÷ g×n phong tôc, kh¼ng ®Þnh
chñ quyÒn quèc gia d©n téc:
  "§¸nh cho ®Ó dµi tãc
  §¸nh cho ®Ó ®en r¨ng
  §¸nh cho nã chÝch lu©n bÊt ph¶n
  §¸nh cho nã phiÕn gi¸p bÊt hoµn


                     28
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §¸nh cho sö tri nam quèc anh hïng chi h÷u chñ"[37-
1-353]
   ChÝnh chñ nghÜa yªu n-íc truyÒn thèng Êy lµ ®éng
lùc tinh thÇn th«i thóc c¶ d©n téc ViÖt Nam ®øng lªn
chiÕn ®Êu b¶o vÖ giang s¬n ®Êt n-íc. Nã ®· hun ®óc
lªn c¸c vÞ anh hïng d©n téc næi tiÕng. Nã ®· t¹o nªn
søc sèng tr-êng tån cho d©n téc ViÖt Nam. ChÝnh v×
thÕ nã ®· lµm nªn 3 sù kiÖn næi bËt nh- c¸c nhµ
nghiªn cøu thÕ giíi ®· nhËn xÐt ë trªn.
  Song chñ nghÜa yªu n-íc ViÖt Nam truyÒn thèng (mµ
ng-êi ®¹i diÖn lµ giai cÊp ®Þa chñ vµ c¸c triÒu ®¹i
phong kiÕn) mang tÝnh giai cÊp, tuy rÊt mê nh¹t. Yªu
n-íc lµ trung qu©n (S«ng nói n-íc Nam Vua Nam ë); lµ
sù kh¼ng ®Þnh vµ thõa nhËn thÓ chÕ qu©n chñ (Tõ
TriÖu, §inh, Lý, TrÇn bao ®êi g©y nÒn ®éc lËp;Cïng
H¸n, §-êng, Tèng, Nguyªn mçi bªn hïng cø mét ph-¬ng)
  Cho ®Õn cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX, chñ nghÜa
yªu n-íc truyÒn thèng ®· tá ra bÊt lùc tr-íc c¸c
nhiÖm vô lÞch sö.
  ý thøc x· héi cã tÝnh ®éc lËp t-¬ng ®èi so víi tån
t¹i x· héi. Trªn mét khÝa c¹nh nhÊt ®Þnh, sù ®éc lËp
t-¬ng ®èi Êy thÓ hiÖn sù b¶o thñ l¹c hËu cña ý thøc
x· héi ®èi víi tån t¹i x· héi. Tån t¹i x· héi ë ViÖt
Nam vµo thêi kú nµy víi mét kÕt cÊu x· héi giai cÊp,
quan hÖ d©n téc - giai cÊp nh- vËy (xem môc 1.1.2)
th× chñ nghÜa yªu n-íc truyÒn thèng, trung qu©n ¸i
quèc kh«ng cßn phï hîp. Nã ®· bÞ tån t¹i x· héi v-ît
qua. Sù thÊt b¹i cña c¸c phong trµo d©n téc, d©n chñ
(phong trµo CÇn V-¬ng, phong trµo Duy T©n, phong trµo
§«ng Du, §«ng Kinh NghÜa Thôc) lµ sù thÊt b¹i,(xÐt vÒ
mÆt ý thøc x· héi), cña chñ nghÜa yªu n-íc truyÒn
thèng tr-íc c¸c thÕ lùc ngo¹i x©m míi víi mét ý thøc
hÖ míi, ý thøc hÖ ®Õ quèc chñ nghÜa.
     Chñ nghÜa yªu n-íc ViÖt Nam truyÒn thèng,
víi nh÷ng ®Æc tr-ng nh- trªn ®· bao phñ vµ in dÊu ®Ëm
nÐt lªn t©m hån Hå ChÝ Minh, gãp phÇn h×nh thµnh t-
t-ëng cña Ng-êi vÒ QHGC-DT. Sù h×nh thµnh t- t-ëng
             29
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nµy ë Hå ChÝ Minh ®-îc nhËn biÕt nh- thÕ nµo chóng ta
h·y xem môc 2.1.1.2

1.2.2 Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c Lªnin vÒ quan hÖ
   giai cÊp- d©n téc:

  1.2.2.1. giai cÊp vµ D©n téc:
  Chñ nghÜa M¸c cho r»ng: nguån gèc s©u xa cña sù ra
®êi cña c¸c giai cÊp trong x· héi lµ sù ph¸t triÓn
cña lùc l-îng s¶n xuÊt, cßn nguån gèc trùc tiÕp cña
nã lµ chÕ ®é t- h÷u. Sù xuÊt hiÖn cña chÕ ®é t- h÷u
còng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan do m©u thuÉn gi÷a nhu
cÇu vËt chÊt mçi khi ®· cã cña d- t-¬ng ®èi víi kh¶
n¨ng s¶n xuÊt cuèi thêi ®¹i c«ng x· nguyªn thñy kh«ng
®ñ ®¸p øng nhu cÇu Êy cho mäi thµnh viªn cña x· héi.
  Lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn tõng b-íc, n¨ng xuÊt
lao ®éng t¨ng lªn, ë con ng-êi xuÊt hiÖn kh¶ n¨ng lao
®éng míi vµ nhu cÇu vËt chÊt míi. Tõng c¸ nh©n d©n
dÇn thÊy râ kh¶ n¨ng lao ®éng cña m×nh. Sù ph©n c«ng
lao ®éng xuÊt hiÖn vµ lao ®éng theo gia ®×nh tá ra cã
hiÖu qu¶ h¬n tr-íc, cña c¶i t¨ng lªn vµ cña d- xuÊt
hiÖn. Mçi gia ®×nh ®Òu t×m c¸ch duy tr× vµ t¨ng thªm
cña c¶i cho m×nh. ChÕ ®é cña riªng dÇn dÇn n¶y sinh.
Lóc ®Çu sù chªnh lÖch vÒ søc lùc vµ kinh nghiÖm ®· ®Î
ra kÎ giµu vµ ng-êi nghÌo. Råi cña c¶i trë thµnh hÊp
dÉn. Lµm giµu trë thµnh môc tiªu; mäi biÖn ph¸p lµm
giµu ®-îc sö dông. Mét sè ng-êi cã chøc, cã quyÒn
trong thÞ téc hay bé téc lîi dông quyÒn hµnh ®Ó chiÕm
h÷u tµi s¶n chung cña c«ng x· lµm cña riªng. Nh÷ng tï
binh b¾t ®-îc trong chiÕn tranh gi÷a c¸c bé l¹c, bé
téc ®-îc sö dông lµm n« lÖ phôc vô s¶n xuÊt. Nh÷ng
ng-êi nghÌo ®ãi ngµy cµng bÞ khinh rÎ vµ cuèi cïng nî
nÇn chång chÊt, kh«ng tr¶ ®-îc còng r¬i vµo sè phËn
nh- c¸c tï binh. X· héi céng s¶n nguyªn thñy tan vì
dÇn. HËu qu¶ cña sù tan r· nµy lµ ®· xuÊt hiÖn x· héi
cã giai cÊp ®èi kh¸ng.                   30
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Lª-nin trªn c¬ së tæng kÕt nh÷ng t- t-ëng cña M¸c
vµ ¡ng-ghen vÒ nh÷ng ®Æc tr-ng c¨n b¶n ph©n chia c¸c
giai cÊp trong x· héi ®· ®-a ra ®Þnh nghÜa næi tiÕng
vÒ giai cÊp.
  “Ng­êi ta gäi lµ giai cÊp nh÷ng tËp ®oµn to lín
gåm nh÷ng ng-êi kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét
hÖ thèng s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh trong lÞch sö, kh¸c nhau
vÒ quan hÖ cña hä (th-êng th-ßng th× nh÷ng quan hÖ
nµy ®-îc ph¸p luËt quy ®Þnh vµ thõa nhËn) ®èi víi t-
liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trß cña hä trong tæ chøc, lao
®éng x· héi vµ nh- vËy lµ kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc
h-ëng thô vµ vÒ phÇn cña c¶i x· héi Ýt hoÆc nhiÒu mµ
hä ®-îc h-ëng. Giai cÊp lµ nh÷ng tËp ®oµn ng-êi mµ
tËp ®oµn nµy th× cã thÓ chiªm ®o¹t lao ®éng cña tËp
®oµn kh¸c, do chç c¸c tËp ®oµn ®ã cã ®Þa vÞ kh¸c nhau
trong mét chÕ ®é kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh”[3-39-
17,18]. Nh- vËy chñ nghÜa M¸c Lªnin x¸c ®Þnh c¸c giai
cÊp trªn c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh “trong
mét hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch
sö”. Trong c¸c ph-¬ng thøc Êy c¸c giai cÊp kh¸c nhau
vÒ quan hÖ së h÷u, vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, vÒ
c¸ch thøc vµ sè l-îng s¶n phÈm ®-îc h-ëng thô.
  Ph-¬ng thøc s¶n xuÊt thay ®æi ®· dÉn ®Õn sù thay
®æi cña c¸c h×nh thøc céng ®ång ng-êi trong lÞch sö.
Tõ thÞ téc, bé l¹c, bé téc, x· héi lo¹i ng-êi chuyÓn
lªn thµnh c¸c d©n téc. Tïy theo ®Æc ®iÓm kh«ng gian,
thêi gian mµ sù h×nh thµnh d©n téc ë mçi n¬i g¾n víi
mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt, mét chÕ ®é x· héi nhÊt
®Þnh, kh¸c nhau.
  D©n téc ë ch©u ¢u ra ®êi g¾n víi ph-¬ng thøc s¶n
xuÊt t- b¶n chñ nghÜa. M¸c vµ ¡ng-ghen ®· chØ râ, sù
h×nh thµnh d©n téc, nh×n chung, g¾n víi th¾ng lîi cña
ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa ®èi víi ph-¬ng
thøc s¶n xuÊt phong kiÕn.
  “Giai cÊp t­ s¶n ngµy cµng xãa bá t×nh tr¹ng ph©n
t¸n cña t- liÖu s¶n xuÊt, cña tµi s¶n & cña d©n c-.

                   31
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Nã tô tËp d©n c-, tËp trung c¸c t- liÖu s¶n xuÊt vµ
tÝch tô tµi s¶n vµo trong tay mét sè Ýt ng-êi.
  KÕt qu¶ tÊt nhiªn cña nh÷ng thay ®æi Êy lµ sù tËp
trung vÒ ChÝnh trÞ. Nh÷ng ®Þa ph-¬ng ®éc lËp, liªn hÖ
víi nhau hÇu nh- chØ bëi nh÷ng quan hÖ liªn minh vµ
nh÷ng lîi Ých, luËt lÖ, chÝnh phñ, thuÕ quan kh¸c
nhau, th× ®· ®-îc t©p hîp l¹i thµnh mét d©n téc thèng
nhÊt, cã mét chÝnh phñ thèng nhÊt, mét luËt ph¸p
thèng nhÊt cã tÝnh chÊt giai cÊp vµ mét thuÕ quan
thèng nhÊt”[2-1-546,547] Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña d©n
téc cho thÊy r»ng, d©n téc lµ céng ®ång ng-êi g¾n víi
x· héi cã giai cÊp, cã nhµ n-íc vµ cã c¸c thÓ chÕ
chÝnh trÞ. Nh-ng kh¸c víi c¸c h×nh thøc céng ®ång
ng-êi tr-íc ®ã. Nh÷ng mèi liªn hÖ d©n téc chÆt chÏ
h¬n, bÒn v÷ng h¬n, mét mÆt do chóng ®-îc h×nh thµnh
trong qu¸ tr×nh lÞch sö rÊt l©u dµi, ®· tr¶i qua
nhiÒu thö th¸ch, mÆt kh¸c, do chóng ®-îc h×nh thµnh
vµ cñng cè trªn c¬ së míi lµ quan hÖ trong mét ®Þa
bµn, hoÆc mét thÞ tr-êng thèng nhÊt. “D©n téc lµ céng
®ång x· héi - téc ng-êi æn ®Þnh, bÒn v÷ng ®-îc thµnh
lËp trong lÞch sö, bao gåm nh÷ng thµnh viªn cã quan
hÖ  céng ®ång vÒ mÆt l·nh thæ, ng«n ng÷ sinh ho¹t,
kinh tÕ, cã quan hÖ céng ®ång trùc tiÕp vÒ mÆt nhµ
n-íc vµ ph¸p luËt, cã quan hÖ céng ®ång vÒ s¾c th¸i
t©m lý, tÝnh c¸ch, b¶n s¾c v¨n hãa, cã chung mét lÞch
sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc. Do nh÷ng quan hÖ nãi trªn,
c¸c thµnh viªn trong d©n téc cïng chia sÎ nh÷ng lîi
Ých d©n téc chÝnh ®¸ng”[36-13]. C¸c thµnh viªn cña
d©n téc gåm nhiÒu giai cÊp, tÇng líp cã nh÷ng lîi Ých
chung vµ riªng vµ cã quan hÖ víi lîi Ých d©n téc ë
nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Trong c¸c quan hÖ Êy, quan hÖ
giai cÊp - d©n téc lµ quan hÖ chi phèi.
  2.2.2. Quan hÖ giai cÊp - d©n téc:
  Quan hÖ giai cÊp víi t- c¸ch lµ s¶n phÈm cña mét
ph-¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt lµ nh©n tè ®ãng vai trß
quyÕt ®Þnh ®èi víi sù h×nh thµnh d©n téc, tÝnh chÊt
d©n téc, xu h-íng ph¸t triÓn cña d©n téc. Trong kÕt
                   32
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cÊu giai cÊp cña x· héi, giai cÊp nµo m¹nh nhÊt (xÐt
mét c¸ch toµn diÖn) th× sÏ gi÷ vai trß thèng trÞ ®èi
víi d©n téc. TÝnh chÊt giai cÊp cña giai cÊp thèng
trÞ quy ®Þnh tÝnh chÊt cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt vµ
quy ®Þnh tÝnh chÊt cña d©n téc. ¸p bøc giai cÊp sÏ
sinh ra ¸p bøc d©n téc: “h·y xãa bá n¹n ng-êi bãc lét
ng-êi th× n¹n d©n téc nµy bãc lét d©n téc kh¸c còng
sÏ bÞ xãa bá khi mµ sù ®èi kh¸ng gi÷a c¸c giai cÊp
trong néi bé d©n téc kh«ng cßn n÷a th× sù thï ®Þch
gi÷a c¸c d©n téc còng mÊt”[2-1-565].
  §ång thêi chñ nghÜa M¸c Lªnin hoµn toµn xa l¹ víi
quan ®iÓm tuyÖt ®èi hãa nh©n tè giai cÊp, coi nhÑ vai
trß cña nh©n tè d©n téc. Bëi v× kÓ tõ khi cã d©n téc
th× céng ®ång x· héi d©n téc lµ ®Þa bµn trùc tiÕp cña
c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi, c¸c cuéc ®Êu tranh giai
cÊp, c¸c biÕn cè chÝnh trÞ, c¸c cuéc c¸ch m¹ng x·
héi. “Kh«ng cã mét n-íc nµo mµ giai cÊp t- s¶n cã thÓ
n¾m quyÒn thèng trÞ mµ l¹i kh«ng cã ®éc lËp d©n téc…
kh«ng kh«i phôc l¹i ®éc lËp thèng nhÊt cho tõng d©n
téc th× vÒ ph-¬ng diÖn quèc tÕ, kh«ng thÓ thùc hiÖn
®-îc sù ®oµn kÕt giai cÊp v« s¶n vµ sù hîp t¸c hßa
b×nh vµ tù gi¸c gi÷a c¸c d©n téc ®ã ®Ó ®¹t tíi nh÷ng
môc ®Ých chung”[2-1-534]
  D©n téc lµ ®Þa bµn trùc tiÕp cña cuéc ®Êu tranh
giai cÊp cña giai cÊp c«ng nh©n. Sù nghiÖp c¸ch m¹ng
cña giai cÊp nµy trong mçi n-íc lµ sù nghiÖp cã tÝnh
chÊt d©n téc s©u s¾c: “Cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v«
s¶n chèng l¹i giai cÊp t- s¶n, dï vÒ mÆt néi dung,
kh«ng ph¶i lµ mét cuéc ®Êu tranh d©n téc, nh-ng lóc
®Çu l¹i mang h×nh thøc ®Êu tranh d©n téc. §-¬ng nhiªn
lµ tr-íc hÕt, giai cÊp v« s¶n mçi n-íc ph¶i thanh
to¸n xong giai cÊp t­ s¶n n­íc m×nh ®·”[2-1-555].
  ¸p bøc giai cÊp sinh ra ¸p bøc d©n téc. C«ng nh©n
trong ®iÒu kiÖn Êy kh«ng cã quyÒn d©n téc nh- M¸c ®·
nãi: “C«ng nh©n kh«ng cã tæ quèc. Ng-êi ta kh«ng thÓ
c-íp ®i cña hä c¸i mµ hä kh«ng cã. V× giai cÊp v« s¶n
mçi n-íc tr-íc hÕt ph¶i dµnh lÊy chÝnh quyÒn, ph¶i tù
                   33
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


x©y dùng thµnh mét giai cÊp d©n téc, ph¶i tù m×nh trë
thµnh d©n téc”[2-1-565]
  Lµ ®¹i biÓu ch©n chÝnh cña lîi Ých vµ truyÒn thèng
d©n téc, giai cÊp c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng ®oµn kÕt mäi
lùc l-îng yªu n-íc vµ c¸ch m¹ng x©y dùng mÆt trËn d©n
téc trong cuéc ®Êu tranh v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ
nghÜa x· héi.
Trong thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa, ®Êu tranh gi¶i
   phãng d©n téc ë thuéc ®Þa vµ ®Êu tranh giai cÊp
   ë chÝnh quèc cã quan hÖ, t¸c ®éng lÉn nhau hÕt
   søc mËt thiÕt. §Êu tranh d©n téc chøa ®ùng nh÷ng
   néi dung giai cÊp s©u s¾c. Nã kh«ng chØ lµ kÕt
   qu¶ mµ cßn lµ nguyªn nh©n lµm cho ®Êu tranh giai
   cÊp ph¸t triÓn c¶ bÒ réng, bÒ s©u vµ cã b-íc
   nh¶y vät vÒ chÊt : Trong "s¬ th¶o lÇn thø nhÊt
   nh÷ng luËn c-¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc
   ®Þa", gåm 12 ®iÓm, Lªnin ®· chØ ra con ®-êng
   gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc. Trong ®ã cã c¸c ®iÓm
   ®¸ng chó ý sau :
   §iÓm 2 : Lª nin ®· chØ ra quan ®iÓm lÞch sö cô
   thÓ khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc.
   §iÓm 4 : Lª nin ®Ò ra chÝnh s¸ch ®oµn kÕt quèc
   tÕ :
    "ChÝnh s¸ch cña quèc tÕ céng s¶n vÒ vÊn ®Ò
   d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa lµ ph¶i lµm cho v«
   s¶n vµ quÇn chóng lao ®éng cña tÊt c¶ c¸c d©n
   téc vµ tÊt c¶ c¸c n-íc gÇn gòi nhau ®Ó tiÕn hµnh
   cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng chung nh»m lËt ®æ bän
   ®Þa chñ vµ giai cÊp t- s¶n". [341-199].
   §iÓm 6 : Lªnin ®Ò ra chÝnh s¸ch liªn minh quèc
   tÕ gi÷a c¸c phong trµo d©n téc vµ liªn minh gi÷a
   c¸c phong trµo nµy víi n-íc Nga X« ViÕt :
    "Thùc hiÖn sù liªn minh chÆt chÏ nhÊt cña tÊt
   c¶ c¸c phong trµo gi¶i phãng d©n téc vµ thuéc
   ®Þa víi n-íc Nga X« ViÕt, b»ng c¸ch ®em l¹i cho
   sù liªn minh Êy nh÷ng h×nh thøc phï hîp víi
   tr×nh ®é ph¸t triÓn cña phong trµo céng s¶n
                   34
 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


trong néi bé giai cÊp v« s¶n mçi n-íc, hay cña
phong trµo gi¶i phãng d©n chñ t- s¶n cña c«ng
nh©n vµ n«ng d©n ë c¸c n-íc chËm tiÕn hay á c¸c
d©n téc chËm tiÕn"   [3-41-200].
§iÓm 11 : Lªnin ®ßi hái thùc hiÖn sù liªn minh
gi÷a giai cÊp v« s¶n T©y ¢u víi phong trµo n«ng
d©n ph-¬ng §«ng:
 "Ph¶i ra søc lµm cho phong trµo n«ng d©n cã
®-îc tÝnh chÊt c¸ch m¹ng nhÊt, b»ng c¸ch thùc
hiÖn sù liªn minh chÆt chÏ nhÊt gi÷a giai cÊp v«
s¶n céng s¶n T©y ¢u víi phong traß c¸ch m¹ng
n«ng d©n ë c¸c n-íc ph-¬ng §«ng, ë c¸c thuéc ®Þa
vµ nãi chung ë c¸c n-íc chËm tiÕn".
§iÓm 12 : Lªnin kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i
®oµn kÕt giai cÊp vµ ®oµn kÕt quèc tÕ :
 "Kh«ng cã sù cè g¾ng tù nguyÖn tiÕn tíi sù
liªn minh vµ sù thèng nhÊt cña giai cÊp v« s¶n,
råi sau n÷a cña toµn thÓ quÇn chóng cÇn lao
thuéc tÊt c¶ c¸c n-íc vµ c¸c d©n téc trªn toµn
thÕ giíi, th× kh«ng thÓ chiÕn th¾ng hoµn toµn
chñ nghÜa t- b¶n ®-îc". [3-41-206].
 Nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn chñ Lªnin chÝnh lµ
sù ph¸t triÓn vµ cô thÓ ho¸ khÈu hiÖu "V« s¶n
toµn thÕ giíi ®oµn kÕt l¹i" tõ thêi kú CNTB sang
thêi kú chñ nghÜa ®Õ quèc. Cèt lâi cña c¸c quan
®iÓm nªu trªn ®-îc ®óc kÕt trong khÈu hiÖu næi
tiÕng cña Lªnin : "V« s¶n tÊt c¶ c¸c n-íc vµ c¸c
d©n téc bÞ ¸p bøc ®oµn kÕt l¹i".
 Nh÷ng vÊn ®Ò d©n téc trong LCLN lµ vÊn ®Ò d©n
téc thuéc ®Þa. Néi dung vÊn ®Ò d©n téc thuéc ®Þa
lµ :
 -Thñ tiªu sù thèng trÞ cña n-íc ngoµi, c¸c
n-íc ®Õ quèc.
 -Giµnh ®éc lËp cho d©n téc.
 -Thµnh lËp Nhµ n-íc d©n téc ®éc lËp, thùc
hiÖn quyÒn d©n téc tù quyÕt.


                35
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Cßn vÊn ®Ò giai cÊp ë trong LCLN lµ : ViÖc
   gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc – thuéc ®Þa sÏ do giai
   cÊp nµo ®¶m nhiÖm.
    ChÝnh v× thÕ néi dung cña QHGC-DT trong LCLN
   lµ quan hÖ gi÷a giai cÊp tiªn phong, giai cÊp
   l·nh ®¹o cña d©n téc víi toµn thÓ d©n téc ®ã.
  Tãm l¹i, Chñ nghÜa M¸c M¸c Lªnin kh¼ng ®Þnh r»ng,
vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò giai cÊp quan hÖ biÖn chøng
víi nhau kh«ng thÓ t¸ch rêi. ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
giai cÊp cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò d©n téc. Ng-îc l¹i bÊt cø ë ®©u vµ khi
nµo th× sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña d©n téc, viÖc
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc ®Òu g¾n liÒn víi lîi Ých
giai cÊp, ®-îc chØ ®¹o bëi quan ®iÓm cña giai cÊp
nhÊt ®Þnh. Tïy thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö cô
thÓ mµ viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc hay vÊn ®Ò giai
cÊp trë thµnh nhiÖm vô chñ yÕu trong tõng giai ®o¹n
c¸ch m¹ng. Vµ mèi QGGC-DT theo CNMLN nh- lµ quan hÖ
gi÷a c¸i bé phËn víi c¸i toµn thÓ. Nh- lµ quan hÖ
gi÷a phÇn tö chÝnh, chñ yÕu cña hÖ thèng víi hÖ thèng
®ã. Khi mµ phÇn tö nµy gi÷ vai trß chØ ®¹o, chi phèi
c¸c phÇn tö kh¸c, vµ phï hîp ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh
®èi víi toµn hÖ thèng th× phÇn tö nµy sÏ gi÷ vai trß
thèng trÞ. Nh-ng mét khi vai trß chñ ®¹o Êy mÊt ®i
th× nhÊt ®Þnh mét phÇn tö chÝnh, chñ yÕu kh¸c cña hÖ
thèng sÏ xuÊt hiÖn vµ thay thÕ. Sù xuÊt hiÖn vµ
tr-ëng thµnh cña giai cÊp c«ng nh©n trong c¸c d©n téc
vµ trªn thÕ giíi cïng t-¬ng tù nh- vËy. Chñ nghÜa M¸c
Lªnin kÕt luËn r»ng: trong thêi ®¹i ngµy nay, d©n téc
g¾n liÒn víi giai cÊp c«ng nh©n vµ ®Ó lµm trßn sø
mÖnh lÞch sö cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n ph¶i n¾m
lÊy ngän cê d©n téc.
  Nh÷ng quan ®iÓm trªn ®©y cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n
téc vµ thuéc ®Þa ®· ®-îc Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ cao.
Ng-êi viÕt: “Lªnin ®· nhËn thÊy r»ng muèn cho c«ng
t¸c trong c¸c n-íc thuéc ®Þa thµnh c«ng tèt ®Ñp th×
cÇn ph¶i triÖt ®Ó lîi dông phong trµo gi¶i phãng d©n
                   36
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


téc trong c¸c n-íc ®ã, r»ng giai cÊp v« s¶n trªn thÕ
giíi, b»ng viÖc ñng hé phong trµo Êy th× sÏ cã nhiÒu
b¹n ®ång minh míi hïng m¹nh trong cuéc ®Êu tranh cña
m×nh cho c¸ch m¹ng x· héi”[1-2-219]. “Theo Lªnin,
c¸ch m¹ng ë ph-¬ng t©y muèn th¾ng lîi th× nã ph¶i
liªn hÖ chÆt chÏ víi phong trµo gi¶i phãng chèng ®Õ
quèc ë c¸c n-íc thuéc ®Þa vµ c¸c n-íc bÞ n« dÞch vµ
vÊn ®Ò d©n téc, nh- Lªnin ®· d¹y chóng ta, chØ lµ mét
bé phËn cña vÊn ®Ò chung vÒ c¸ch m¹ng v« s¶n vµ
chuyªn chÝnh v« s¶n”[1-1-277]. “Lªnin lµ ng­êi ®Çu
tiªn ®· hiÓu vµ ®¸nh gi¸ hÕt tÇm quan träng lín lao
cña viÖc l«i cuèn nh©n d©n c¸c n-íc thuéc ®Þa vµo
phong trµo c¸ch m¹ng. Lªnin lµ ng-êi ®Çu tiªn ®· chØ
râ r»ng, nÕu kh«ng cã sù tham gia cña c¸c d©n téc
thuéc ®Þa, th× c¸ch m¹ng x· héi kh«ng thÓ cã ®­îc…
Trong con m¾t cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa, trong lÞch
sö cuéc ®êi ®au khæ vµ bÞ mÊt quyÒn cña c¸c d©n téc
thuéc ®Þa, Lªnin lµ ng-êi s¸ng t¹o ra cuéc ®êi míi,
lµ ngän h¶i ®¨ng chØ dÉn con ®-êng ®i tíi gi¶i phãng
cho toµn thÓ nh©n lo¹i bÞ ¸p bøc”[1-2-136,137]
Tõ LCLN, Hå ChÝ Minh tiÕp tôc nghiªn cøu s©u s¾c chñ
   nghÜa M¸c.
 T- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ d©n téc, giai
   cÊp v× thÕ thuéc hÖ t- t-ëng M¸c Lªnin*. Néi
   dung c¬ b¶n cña t- t-ëng Êy cña Hå ChÝ Minh lµ:
   C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai cÊp
   c«ng nh©n l·nh ®¹o. ViÖc Hå ChÝ Minh cã ®-îc
   quan ®iÓm nµy nh- thÕ nµo tõ chç nghiªn cøu
   CNMLN vÒ QHGC-DT ? Xin mêi xem phÇn sau, môc
   2.1.1.1.Song còng trong ®iÒu kiÖn lÞch sö nh-
   nhau mµ nhiÒu ng-êi kh¸c ë ViÖt Nam kh«ng t×m
   ®-îc con ®-êng c¸ch m¹ng phï hîp cho d©n téc nh-
   Hå ChÝ Minh? §iÒu c¨n b¶n nµy chØ cã thÓ ph¶i
   ®-îc nghiªn cøu vµ gi¶i thÝch xuÊt ph¸t tõ ®©u?
   Theo C¸c M¸c, C¨n b¶n lµ xÐt vÊn ®Ò ®Õn tËn gèc
                   37
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   rÔ, mµ gèc rÔ ë trong con ng-êi lµ chÝnh b¶n
   th©n con ng-êi. C¸i gèc rÔ nµy ë trong con ng-êi
   theo I. Cant¬ (nhµ triÕt häc §øc thÕ kû XVIII)
   lµ n¨ng lùc bÈm sinh mµ t¹o ho¸ phó cho con
   ng-êi.§ã lµ yÕu tè rÊt quan träng. ¤ng cho r»ng,
   nÕu "thiÕu nã th× kh«ng thÓ bï ®¾p næi b»ng b¾t
   cø tr-êng häc nµo" [40 – 395]. ChÝnh v× thÕ ®iÒu
   lµm cho Hå ChÝ Minh kh¸c víi nh÷ng bËc tiÒn båi
   kh¸c ®-îc gi¶i thÝch xuÊt ph¸t tõ nh©n tè chñ
   quan cña Hå ChÝ Minh.§ã lµ phÈm chÊt riªng cña
   ng-êi.
  1.3. PhÈm chÊt thiªn bÈm ®Æc biÖt cña Hå ChÝ Minh:
  T- t-ëng lµ s¶n phÈm cña t- duy con ng-êi trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËn thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn.
T- t-ëng ®ã ®¹t tíi ch©n lý kh¸ch quan ®Õn møc ®é nµo
lµ phô thuéc vµo chñ thÓ nhËn thøc vµ kh¸ch thÓ nhËn
thøc. NÕu mét trong hai yÕu tè nµy bÞ h¹n chÕ th× tû
lÖ ch©n lý kh¸ch quan trong t- t-ëng ®ã sÏ bÞ gi¶m
®i. §µnh r»ng thêi thÕ t¹o anh hïng nh-ng kh«ng ph¶i
c¸ nh©n nµo còng trë thµnh anh hïng trong cïng mét
®iÒu kiÖn lÞch sö nh- nhau. Còng trong ®iÒu kiÖn lÞch
sö Êy, th× c¸i lµm cho nh©n c¸ch cña ng-êi nµy h¬n
h¼n nh©n c¸ch ng-êi kia lµ do nh©n tè chñ quan cña hä
quyÕt ®Þnh, do chñ thÓ nhËn thøc lµ chÝnh b¶n th©n
hä.
  Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mét nh©n
c¸ch ®iÓn h×nh lµ mét qu¸ tr×nh tÝch luü l©u dµi tr¶i
qua c¸c cung bËc kh¸c nhau. C¸c cung bËc Êy ®i tõ
thÊp ®Õn cao, tõ n¨ng khiÕu ®Õn kh¶ n¨ng ®Õn n¨ng lùc
®Õn tµi n¨ng ®Õn thiªn tµi. Kh«ng thÓ cã nh©n c¸ch ë
cung bËc sau nÕu kh«ng cã nh÷ng cung bËc tr-íc ®ã.
  Hå ChÝ Minh ngµy tõ thêi niªn thiÕu ®· cã n¨ng
khiÕu, phÈm chÊt ®Æc biÖt. Nh÷ng hiÖn t-îng tù nhiªn
vµ x· héi diÔn ra xung quanh m×nh ®Òu ®em l¹i cho
Ng-êi nh÷ng c¶m gi¸c m¹nh mÏ, v-ît h¼n ng-êi th-êng.


                   38
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  XÐt vÒ trÝ, ngµy tõ lóc míi lªn 5 tuæi, theo cha
vµo kinh, c¸c hiÖn t-îng x· héi däc ®-êng ®Òu g©y cho
Ng­êi nh÷ng c¶m gi¸c míi l¹. “Nh÷ng c¸i l¹ nhÊt ®èi
víi Sinh Cung lµ thÊy nh÷ng «ng T©y cao lín vµ c¸c bµ
®Çm m«i ®á chãt ®i l¹i nghªnh ngang trªn ®-êng phè.
Hä lµm g× mµ hÔ ai gÆp còng ph¶i ch¾p tay cói chµo?
vµ ngay c¶ nh÷ng vÞ quan to trong triÒu ®×nh, sao
còng ph¶i cung kÝnh?”[4-13]. Trong giê häc, “Sinh
cung vÉn thÝch nhÊt lµ giê ®èi ch÷. Ai ®è ®-îc c¸i
hay th-êng ®-îc thÇy khen vµ b¹n bÌ t¸n t-ëng. Cã
lÇn, trong tiÕt tËp lµm ®èi øng khÈu, thÇy ra vÕ ®èi:
“B¹ch thanh nh·n” nghÜa lµ “m¾t tr¾ng xanh”. Mét sè
b¹n bÌ x-íng lªn c©u ®èi cña m×nh, nh-ng ch-a ®-îc
thÇy khen. Nh¸c thÊy trong líp cã b¹n v× m¾t ®au ph¶i
che m¶nh vµi ®á lªn mÐ ®Çu, Sinh Cung liÒn ®äc: “Hång
H¾c ®Çu”, nghÜa lµ “®Çu ®en ®á”. ThÕ lµ c¶ líp ®­îc
mét mÎ c­êi tho¶i m¸i”[4-18].
  “Mét lÇn th¾p ®Ìn dÇu s¸nh ra, thÇy liÒn ra cho
häc trß mét vÕ ®èi:
         Th¾p ®Ìn lªn ®Çu V-¬ng ra ®Õ.
  Cã häc trß lín tuæi ®èi mét c©u rÊt chØnh:
        §èt nhang råi giã qu¹t bay tµn
  Trß NguyÔn TÊt Thµnh xin ®èi:
      C-ìi ngùa dong th¼ng TÊn lªn §-êng;
  ThÇy khen c¶ hai c©u, nh-ng víi c©u sau, thÇy cho
r»ng ®èi tho¸t  h¬n, kh«ng gß bã nghÜa ®en cña tõng
tõ trong vÕ ®èi”[4-27] . C¶m gi¸c m¹nh nhÊt cña Hå
ChÝ Minh cã lÏ lµ khÈu hiÖu: Tù do, b×nh ®¼ng, b¸c
¸i, cña §¹i c¸ch m¹ng Ph¸p. ChÝnh khÈu hiÖu nµy g©y
sù c¶m gi¸c míi l¹ cho ng-êi vµ quyÕt ®Þnh h-íng ®i
sang Ph¸p cña Ng-êi sau nµy. VÒ kh¶ n¨ng nhí nhiÒu vµ
nhí chÝnh x¸c, Hå ChÝ Minh lµ ng­êi næi tréi: “HÕt
ngµy nµy qua th¸ng kh¸c, thÇy ®äc cho cËu chÐp bµi
trong “tø th­” “ngò kinh”. Khi chÐp xong th× cËu còng
thuéc lßng nh÷ng bµi chÐp Êy”[7-1-27]. Ng-êi ta kÓ

                   39
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


r»ng cã lÇn Hå ChÝ Minh nghe nãi ë thÞ x· Vinh - NghÖ
An cã b¸n s¸ch Nam sö. V× kh«ng cã tiÒn ®ñ mua, Ng-êi
cè g¾ng ®äc t¹i chç vµ tãm t¾t nh÷ng néi dông trong
®ã ®Ó vÒ kÓ cho chóng b¹n.
  Ngoµi giê häc TÊt Thµnh ch¬i víi b¹n. “C¸c b¹n nhá
rÊt thÝch vÒ cïng phe víi Sinh Cung trong trß ch¬i
kÐo co. Kh«ng ph¶i v× cËu kháe mµ do nhanh ý cho nªn
th-êng th¾ng cuéc”[4-21]. TØnh tho¶ng “TÊt Thµnh ®-îc
ch¬i cê t-íng víi c¸c b¹n. Cã khi cËu cßn ®-îc hÇu cê
víi «ng Th©n sinh ra b¹n TrÇn Ph¨ng. ¤ng th-êng khen
cËu ®¸nh cã n-íc hay. NÕu luyÖn nhiÒu ch¾c sÏ
giái”[4-38]. “Kú thi tèt nghiÖp tiÓu häc niªn khãa
1906 - 1907, TÊt Thµnh lµ mét trong nh÷ng thÝ sinh cã
sè ®iÓm ­u tó”[4-56].
  HÇu nh- tÊt c¶ nh÷ng hiÖn t-îng g× míi l¹ ®Òu ®-a
l¹i cho Hå ChÝ Minh c¶m gi¸c m¹nh mÏ. Khi ®i ra n-íc
ngoµi víi mét ng-êi b¹n, Hå ChÝ Minh liªn tôc ng¹c
nhiªn víi nh÷ng ®iÒu míi l¹:
  “Anh Mai, còng cã nh÷ng Ng­êi Ph¸p tèt anh ¹”, “¬!
ë Ph¸p còng cã ng­êi nghÌo nh­ bªn ta!… T¹i sao ng­êi
ph¸p kh«ng khai hãa ®ång bµo cña hä tr-íc khi ®i khai
hãa chóng ta, sao thÕ anh Mai?”[16-15].
  NhËn thøc cña Hå ChÝ Minh kh«ng dõng l¹i ë trùc
quan sinh ®éng Ng-êi th-êng kh¸m ph¸ ra c¸i linh hån,
c¸i ý chÝnh bªn trong cña kh¸ch thÓ nhËn thøc vµ lu«n
®¹t ®Õn t- duy trõu t-îng.
  - XÐt vÒ Nh©n: Hå ChÝ Minh ngay tõ nhá ®· cã lßng
yªu th-¬ng ®ång bµo, ®ång chÝ bÞ ¸p bøc ®äa ®µy.
Ng-êi th-êng kh©m phôc tÊm lßng v× n-íc quªn th©n cña
c¸c vÞ anh hïng d©n téc. “lóc bÊy giê anh ®· cã ý chÝ
®¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, gi¶i phãng ®ång bµo”[16-15].
  - XÐt vÒ Dòng: §ã lµ phÈm chÊt lµm cho con ng-êi
d¸m hµnh ®éng, kh«ng chïn b-íc tr-íc nh÷ng khã kh¨n
nguy hiÓm. Cã lÇn Sinh Cung vµ c¸c b¹n ®i c©u víi
ng-êi b¹n lµ Thuyªn, Thuyªn giËt m¹nh cÇn c©u, l-ìi
c©u ngo¾c vµo vµnh tai Sinh Cung lµm ch¶y m¸u. Thuyªn
                   40
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hèt ho¶ng, nh-ng Sinh Cung b×nh tÜnh h¸i mÊy ngän l¸
niÖt vß m¹nh råi ®¾p vµo chç ®au. §Ó cho b¹n yªn t©m,
Sinh Cung lu«n miÖng b¶o: “Kh«ng can chi, kh«ng can
chi! T¹i c¸i vµnh tai m×nh nã to qu¸!”[4-10].
  Khi Hå  ChÝ Minh cã ý ®Þnh rñ mét ng-êi b¹n ®i ra
n-íc ngoµi  th× Anh nµy nãi lµ kh«ng cã tiÒn. Hå ChÝ
Minh d¬ 2  bµn tay lªn vµ nãi: “§©y, tiÒn ®©y… Chóng
ta sÏ lµm  viÖc. Chóng ta sÏ lµm bÊt cø viÖc g× ®Ó
sèng vµ ®Ó  ®i”[16-11].
  Mét lÇn cã mét chuyÕn tµu ®i quanh ch©u Phi vµ Hå
ChÝ Minh  ®ang cã ý ®Þnh ®i th¨m ch©u Phi th× mét
ng-êi b¹n can ng¨n. Hå ChÝ Minh nãi: “Anh kh«ng nªn
nãi nh- thÕ. T«i lµ thanh niªn, t«i kháe, t«i chÞu
®­îc khæ, vµ t«i muèn ®i xem c¸c n­íc”[16-18].
  ãc th«ng minh, tim nh©n hËu, lßng d¹ s¾t son ®·
t¹o ra ë Hå ChÝ Minh mét phÈm chÊt thiªn bÈm ®Æc
biÖt. §ã lµ mÇm mèng thiªn tµi cña bËc ®¹i nh©n, ®¹i
trÝ, ®¹i dòng. Nhê phÈm chÊt nµy, kh¸ch thÓ nhËn thøc
cña Hå ChÝ Minh (quan hÖ d©n téc - giai cÊp ë ViÖt
Nam vµ trªn thÕ giíi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX;
chñ nghÜa yªu n-íc truyÒn thèng ViÖt Nam; quan ®iÓm
cña chñ nghÜa M¸c Lªnin vÒ quan hÖ d©n téc - giai
cÊp) ®· liªn tôc ®-îc chñ thÓ hãa vµ ng-îc l¹i.
  Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËn thøc vµ ho¹t ®éng
thùc tiÔn, kh¸ch thÓ nhËn thøc cña Hå ChÝ Minh ®· ®em
l¹i cho Hå ChÝ Minh trong c¶m gi¸c, ®-îc c¶m gi¸c cña
Hå ChÝ Minh chôp l¹i, chÐp l¹i, ph¶n ¸nh vµ h×nh
thµnh nªn t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ gi÷a
d©n téc víi giai cÊp. N«i dung c¬ b¶n cña t- t-ëng Êy
lµ: c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai cÊp
c«ng nh©n l·nh ®¹o; ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ
nghÜa x· héi, con ®-êng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó mèi quan
hÖ d©n téc - giai cÊp.
                   41
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Ch-¬ng 2: Néi dung c¬ b¶n cña t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ
quan  hÖ giai cÊp - d©n téc.

2.1. C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai cÊp
c«ng nh©n l·nh ®¹o.

2.1.1. Nh÷ng c¨n cø cña quan ®iÓm:

2.1.1.1. Chñ nghÜa Mac-Lªnin vÒ quan hÖ giai cÊp -
d©n téc:

    Pari th¸ng 7 n¨m 1920, Hå ChÝ Minh ®äc luËn c-¬ng
Lªnin.

    Sau khi n¾m v÷ng phÇn chÝnh cña luËn c-¬ng nµy Hå
ChÝ Minh cÊt tiÕng nãi to mét m×nh ( NTMM) nh- sau:

    " Hìi ®ång bµo ! bÞ ®o¹ ®µy ®au khæ! ®©y lµ c¸i
    cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lµ con ®-êng gi¶i
    phãng chóng ta!" 1 - 10 - 217. TiÕng NTMM Êy cña Hå
    ChÝ Minh tùa hå nh- tiÕng kªu: EurªKa! EurªKaI                (t×m
    ra råi! T×m ra råi!) cña AcSiMet ( nhµ b¸c häc cæ
    ®¹i- Hi l¹p) Khi «ng nµy nh¶y tãt ra khái buång t¾m
    vËy. Do ®ã, ta cã thÓ gäi tiÕng NTMM cña Hå ChÝ Minh
    lµ EurªKaII.    VËy ®iÒu g× ®· lµm cho Hå ChÝ Minh NTMM
    nh- vËy?

    Ta h·y ng-îc dßng thêi gian ®Ó trë vÒ víi qu¸ khø.

    Tr-íc khi gÆp LCLN, Hå ChÝ Minh ®· cã qu¸ tr×nh va
ch¹m víi nçi thèng khæ cña nh©n d©n ViÖt Nam, ®· tiÕp xóc
nhiÒu víi c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸ vµ t- t-ëng cña d©n téc
m×nh. Trong thêi gian nµy mét vÊn ®Ò ch¾c ch¾n ®· ®Õn víi
Hå ChÝ Minh lµ: Ng-êi ®· kh«ng t×m thÊy ®©u c©u tr¶ lêi
cho c©u hái mµ vËn mÖnh cña ViÖt Nam ®ang ®Æt ra lµ: lµm
thÕ nµo ®Ó gi¶i phãng ®ång bµo? gi¶i phãng ®Êt n-íc?


                     42
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Sù va ch¹m cña v¨n ho¸ §«ng T©y, ViÖt Nam - thÕ giíi
®· lµm cho c¸c nç lùc gi¶i phãng ViÖt Nam theo khu«n khæ
truyÒn thèng vµ qu¸ ®é trë nªn bÊt lùc.

    Nèi tiÕp c¸c nç lùc trªn ®©y, Hå ChÝ Minh ®· ra khái
ViÖt Nam ®Ó t×m c©u tr¶ lêi. Thùc chÊt lµ t×m kiÕm con
®-êng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc. Do ®ã, c©u hái trªn ®·
theo suèt Hå ChÝ Minh trªn con ®-êng t×m ®-êng cøu n-íc,
trë thµnh c©u hái th-êng trùc trong hµnh tr×nh cña Ng-êi.
V× lµ c©u hái th-êng trùc        cho nªn hÔ gÆp bÊt cø c«ng cô
v¨n ho¸ t- t-ëng nµo ë trªn ®-êng hîp víi c©u tr¶ lêi th×
Hå ChÝ Minh tiÕp nhËn ngay. Cßn c¸i nµo kh«ng hîp sÏ bÞ
Ng-êi läc bá. Nh- vËy, qu¸ tr×nh t×m ®-êng              cøu n-íc cña
Hå ChÝ Minh lµ cã ®Þnh h-íng râ rµng.

    Ta h·y quay l¹i víi Pari n¨m 1920.

    Víi sù ®Þnh h-íng râ rµng nh- thÕ cho nªn khi mµ toµn
bé néi dung cña LCLN xuyªn qua bé ãc cña Hå ChÝ Minh th×
nã sÏ dõng l¹i ë trong ®ã c¸i mµ d©n téc ViÖt Nam ®ang
cÇn. ChÝnh c¸i nµy lµ sù trïng hîp gi÷a LCLN víi nh÷ng
hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ t- t-ëng ViÖt Nam vµ thÕ giíi cña Hå
ChÝ Minh vµo lóc ®ã. Vµ c¸i trïng hîp nµy chÝnh lµ c¸c
®iÓm 2,4, 6,11,12 trong LCLN. Cèt lâi cña c¸c ®iÓm nµy
(xem môc 1.2.2.) lµ ®oµn kÕt giai cÊp, ®oµn kÕt d©n téc,
®oµn kÕt quèc tÕ trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng nh©n.
NÕu tr-íc khi ®äc LCLN, nh÷ng hiÓu biÕt nªu trªn cña Hå
ChÝ Minh ®ang rÊt lén xén th× sau khi ®äc, nã ®· ®-îc s¾p
xÕp cã trËt tù. TrËt tù nµy trong t- t-ëng vµ trong hµnh
®éng c¸ch m¹ng cña m×nh ®-îc Hå ChÝ Minh vÏ ra trong mét
bøc th- göi c¸c b¹n cïng ho¹t ®éng ë Ph¸p, n¨m 1923 nh-
sau:
                     43
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    "§èi víi t«i c©u tr¶ lêi ®· râ rµng: trë vÒ n-íc, ®i
vµo quÇn chóng, thøc tØnh hä, tæ chøc hä, ®oµn kÕt hä, ®-a
hä ra ®Êu tranh giµnh tù do ®éc lËp". 1 - 1 - 192

    §iÒu nµy chøng tá r»ng, vÊn ®Ò d©n téc, viÖc giµnh
®éc lËp cho d©n téc, tù do cho nh©n d©n trong t- t-ëng Hå
ChÝ Minh lµ vÊn ®Ò "tù nã" vµ "cho nã". C¸ch m¹ng lµ sù
nghiÖp cña quÇn chóng nh©n d©n mµ Hå ChÝ Minh lµ ng-êi ®¹i
diÖn. Mèi quan hÖ giai cÊp - d©n téc, viÖc gi¶i quyÕt vÊn
®Ò d©n téc theo lËp tr-êng cña giai cÊp nµo th× Hå ChÝ
Minh lµ ng-êi ®¹i diÖn tiªn phong cña giai cÊp Êy.

    Nh- vËy LCLN ®· th¾p s¸ng lªn trong t©m hån Hå ChÝ
Minh vÒ con ®-êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam nªn míi lµm cho Hå
ChÝ Minh NTMM nh- vËy. §ã lµ g×? §ã lµ Hå ChÝ Minh ®· thÊy
®-îc søc m¹nh cña ViÖt Nam qua chñ nghÜa d©n téc truyÒn
thèng cña nã, thÊy ®-îc ph-¬ng h-íng vËn ®éng ë phÝa tr-íc
mµ giai cÊp c«ng nh©n lµ ng-êi ®¹i diÖn. Tõ c¸c vÊn ®Ò
trªn ta cã thÓ kÕt luËn r»ng: C¸ch m¹ng lµ s- nghiÖp cña
toµn d©n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o trong t- t-ëng Hå
ChÝ Minh ®-îc kh¬i nguån tõ LCLN.

    Hå ChÝ Minh còng ®· ®äc vµ n¾m v÷ng häc thuyÕt cña
M¸c.

    Trong bµi "phong trµo céng s¶n quèc tÕ" th¸ng 5 n¨m
1921, tøc lµ sau khi Hå ChÝ Minh cÊt tiÕng EurªKaII kho¶ng
10 th¸ng, Ng-êi viÕt: " h·y xÐt nh÷ng lý do lÞch sö cho
phÐp chñ nghÜa céng s¶n th©m nhËp dÔ dµng vµo Ch©u ¸, dÔ
dµng h¬n lµ Ch©u ¢u". 1 - 1 - 35

    Khi viÕt nh- vËy cã nghÜa lµ Hå ChÝ Minh ®· hiÓu biÕt
kh¸ s©u s¾c vÒ chñ nghÜa céng s¶n, vÒ ®iÒu kiÖn lÞch sö,
v¨n ho¸, con ng-êi cña c¶ Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u. §ång thêi
Hå ChÝ Minh còng ®· so s¸nh CNXH víi hai ch©u lôc nµy

                     44
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cho nªn míi cã thÓ viÕt ra ®-îc kÕt luËn nh- vËy. Vµ
viÕt ra nh- vËy khi ®ang ë Pari (Ph¸p) chØ sau kho¶ng
10 th¸ng kÓ tõ khi cÊt tiÕng EurªKaII còng cã nghÜa
lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u cña Hå ChÝ
Minh ®· cã tõ tr-íc lóc cÊt tiÕng EurªKaII råi. Cßn
LCLN chØ lµ c«ng cô th«i.

   Trong bµi "b¸o c¸o vÒ B¾c Kú Trung Kú vµ Nam
Kú", viÕt ë Matxc¬va n¨m 1924, Hå ChÝ Minh ®· viÕt vÒ
sù hiÓu biÕt cña    m×nh ®èi víi chñ nghÜa M¸c, ®èi víi
lÞch sö vµ d©n téc häc ph-¬ng §«ng nh- sau:

  " Häc thuyÕt M¸c trong ®iÒu kiÖn cña n-íc m×nh.
M¸c ®· x©y dùng häc thuyÕt cña m×nh trªn mét triÕt lý
nhÊt ®Þnh cña lÞch sö, nh-ng lÞch sö nµo? LÞch sö
Ch©u ¢u. Mµ Ch©u ¢u lµ g×? §ã ch-a ph¶i lµ toµn thÓ
nh©n lo¹i.

  M¸c cho ta biÕt r»ng sù tiÕn triÓn c¸c x· héi
tr¶i qua ba giai ®o¹n: chÕ ®é n« lÖ, chÕ ®é n«ng né,
chÕ ®é t- b¶n; vµ trong mçi giai ®o¹n Êy, ®Êu tranh
giai cÊp cã kh¸c nhau. Chóng ta ph¶i coi chõng c¸c
d©n téc ViÔn ®«ng cã tr¶i qua hai giai ®o¹n                   ®Çu
kh«ng? Tõ nhiÒu thÕ kû nay, hä ch¼ng h-ëng ®-îc th¸i
b×nh hay sao ®Ó ®Õn møc lµm cho ng-êi Ch©u ¢u khinh
rÎ hä (l-êi nh¸c, mª muéi hµng ngh×n n¨m )

  Xem xÐt l¹i chñ nghÜa M¸c vÒ c¬ së lÞch sö cña
nã, cñng cè nã b»ng d©n téc häc Ph-¬ng §«ng. §ã chÝnh
lµ nhiÖm vô mµ b¸c X« - ViÕt ®¶m nhiÖm ”1 - 1 - 465

  §o¹n v¨n nµy thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o cña Hå ChÝ minh
trong viÖc vËn dông häc thuyÕt M¸c vµo viÖc gi¶i

                   45
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


quyÕt c¸c vÊn ®Ò Ph-¬ng §«ng, n¬i mµ nh÷ng ®iÒu kiÖn
trong qu¸ khø kh«ng cã ë Ch©u ¢u. Nh÷ng ng-êi céng
s¶n ph¶i ph¸t triÓn häc thuyÕt M¸c trong ®iÒu kiÖn
n-íc m×nh.

   Trong t¸c phÈm "§-êng C¸ch MÖnh" in n¨m 1927, Hå
ChÝ  Minh   viÕt   vÒ   sù  nghiªn    cøu,   so  s¸nh    c¸c  häc
thuyÕt c¸ch m¹ng ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho viÖc lùa chän
mét häc thuyÕt tèi -u cho d©n téc m×nh nh- sau: "B©y
giê  häc   thuyÕt    nhiÒu,    chñ   nghÜa    nhiÒu,    nh-ng   chñ
nghÜa ch©n chÝnh nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt, c¸ch mÖnh nhÊt
lµ chñ nghÜa Lªnin" 1 - 2 - 268

   §iÒu nµy cã nghÜa        lµ cho ®Õn n¨m 1927, trªn thÕ
giíi vµ ë ViÖt Nam ®· tån t¹i rÊt nhiÒu häc thuyÕt
kh¸c nhau. Hå ChÝ Minh dï Ýt nhiÒu còng ®· ®äc mét sè
häc thuyÕt cã tªn tuæi. §ång thêi cã thÓ lµ Ng-êi ®·
quan s¸t qu¸ tr×nh hiÖn thùc ho¸ cña c¸c häc thuyÕt
nµy trong ®êi sèng x· héi. Ng-êi ®· so s¸nh c¸c häc
thuyÕt Êy vµ sù thÓ nghiÖm cña nã trong thùc tiÔn víi
nhau vµ víi nh÷ng truyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸, t-
t-ëng, con ng-êi ViÖt Nam, in dÊu trong t©m hån cña
Ng-êi. Tõ ®ã Ng-êi thÊy r»ng CNMLN lµ ®Ønh cao cña
trÝ tuÖ loµi ng-êi. §ång thêi chñ nghÜa nµy còng phï
hîp víi ViÖt Nam nhÊt, vµ Ng-êi ®· quyÕt ®Þnh lùa
chän nã.

   ë ®o¹n sau, t¸c phÈm "§-êng c¸ch mÖnh" viÕt:

   "C¸ch mÖnh Nga d¹y cho chóng ta r»ng muèn c¸ch
mÖnh thµnh c«ng th× ph¶i d©n chóng (c«ng n«ng) lµm
gèc, ph¶i cã §¶ng v÷ng bÒn, ph¶i bÒn gan, ph¶i hy


                      46
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


sinh, ph¶i thèng nhÊt. Nãi tãm l¹i lµ ph¶i theo chñ
nghÜa M· Kh¾c T- vµ Lªnin" 1 - 2 - 280

    Nh- vËy, CNMLN kh«ng nh÷ng ë d¹ng lý thuyÕt, mµ
cßn ë sù thÓ nghiÖm cña nã trong x· héi Nga còng ®-îc
Hå ChÝ Minh nghiªn cøu s©u s¾c. C¸ch m¹ng Nga thµnh
c«ng lµ sù kiÓm nghiÖm tÝnh khoa häc, tÝnh ch©n lý
cña CNMLN. §ång thêi "d©n chóng (c«ng n«ng) lµm gèc"
trong c¸ch m¹ng lµ vÊn ®Ò cña Nga mµ Hå ChÝ Minh ®·
d¹y cho c¸c ®ång chÝ cña m×nh              nhÊt ®Þnh sÏ ®-îc
Ng-êi thùc hiÖn ë ViÖt Nam.

    ¤ng Co Bª LÐp, nhµ nghiªn cøu Nga còng viÕt vÒ sù
hiÓu biÕt cña Hå ChÝ Minh ®èi víi chñ nghÜa Lªnin nh-
sau:

    "§-êng c¸ch mÖnh" lµ cuèn s¸ch ®Çu tiªn cña mét
t¸c gi¶ ViÖt Nam ®· tr×nh bµy râ rµng b¶n chÊt cña
häc thuyÕt Lªnin ” 7 - 1 -208

    Tõ nh÷ng luËn chøng trªn ®©y ta cã thÓ kÕt luËn
r»ng: KÓ tõ khi cÊt tiÕng EurªKaII cho ®Õn n¨m 1927,
kh«ng chØ LCLN mµ nãi mét c¸ch tæng qu¸t lµ CNMLN vÒ
nh÷ng vÊn ®Ò phï hîp, cÇn thiÕt víi ViÖt Nam lóc ®ã
®· ®-îc Hå ChÝ Minh n¾m v÷ng. Nh÷ng vÊn ®Ò phï hîp,
cÇn thiÕt nµy xÐt vÒ phÝa CNMLN chÝnh lµ c¸c ®iÓm
2,4,6,11,12 cña LCLN; ChÝnh lµ vÊn ®Ò liªn minh c«ng
- n«ng vµ §¶ng céng s¶n trong c¸ch m¹ng; chÝnh lµ
liªn minh c¸c lùc l-îng tiÕn bé trªn toµn thÕ giíi.
Do ®ã, c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai
cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, mét bé phËn cña t- t-ëng Hå                     47
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ChÝ Minh ®· ®-îc Ng-êi lùa chän lµ c¨n cø mét phÇn
vµo CNMLN.

  2.1.1.2. Søc m¹nh cña nh©n d©n vµ chñ nghÜa d©n
téc ViÖt Nam truyÒn thèng:

  Sù phï hîp gi÷a CNMLN víi ViÖt Nam, ®ùng trong
t©m hån Hå ChÝ Minh khi Ng-êi cÊt tiÕng EurªKaII, xÐt
vÒ phÝa ViÖt Nam, mét phÇn chÝnh lµ chñ nghÜa yªu
n-íc, chñ nghÜa d©n téc ViÖt Nam truyÒn thèng. Chñ
nghÜa nµy ngµy cµng ®-îc Hå ChÝ Minh t« ®Ëm thªm
trong t©m hån vµ t- t-ëng cña m×nh, thÓ hiÖn trong
c¸c bµi nãi, bµi viÕt cña Ng-êi. N¨m 1924 Ng-êi viÕt
vÒ mèi quan hÖ giai cÊp - d©n téc, quan hÖ gi÷a giai
cÊp thèng trÞ víi toµn d©n nh- sau:

  "Cuéc ®Êu tranh giai cÊp kh«ng diÔn ra gièng nh-
ë Ph-¬ng T©y. VÒ phÝa ng-êi lao ®éng, ®ã lµ sù kh«ng
gi¸c ngé, sù nhÉn nhôc vµ v« tæ chøc. VÒ phÝa bän
chñ, kh«ng cã m¸y mãc ruéng ®Êt thuéc së h÷u cña
nh÷ng ®Þa chñ h¹ng trung vµ h¹ng nhá vµ nh÷ng kÎ mµ ë
®ã ®-îc coi lµ ®¹i ®Þa chñ th× chØ lµ nh÷ng ten lïn
tÞt bªn c¹nh nh÷ng ng-êi cïng tªn víi hä ë tªn Ch©u
©u vµ Ch©u Mü; kh«ng cã tû phó ng-êi An Nam. Nh÷ng
tªn träc Phó ë ®ã th× ë ®©y chØ lµ nh÷ng kÎ thùc lîi
kh¸ gi¶ th«i.

  Cho nªn nÕu n«ng d©n gÇn nh- ch¼ng cã g× th× ®Þa
chñ còng kh«ng cã vèn liÕng g× lín. NÕu n«ng d©n chØ
sèng b»ng c¸i tèi thiÓu cÇn thiÕt th× ®êi sèng cña
®Þa chñ còng ch¶ng cã g× lµ xa hoa. NÕu thî thuyÒn
kh«ng biÕt m×nh bÞ bãc lét bao nhiªu th× chñ l¹i
kh«ng hÒ biÕt ®Õn c«ng cô bãc lét cña hä lµ m¸y mãc;
                   48
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ng-êi th× ch¼ng cã c«ng ®oµn, kÎ thï ch¼ng cã t¬ rít;
Ng-êi th× nhÉn nhôc chÞu sè phËn cña m×nh, kÎ th× võa
ph¶i trong sù tham lam cña m×nh, sù xung ®ét vÒ quyÒn
lîi cña hä ®-îc gi¶m thiÓu. §iÒu ®ã kh«ng thÓ chèi
c·i”

    [1 - 1 - 464 ]

    Nh- vËy lµ Hå ChÝ Minh ®· so s¸nh m©u thuÉn trong
lßng x· héi ViÖt Nam víi m©u thuÉn trong lßng x· héi
Ch©u ¢u. Cã thÓ lµ Hå ChÝ Minh ®· nhËn thÊy sù quyÕt
liÖt trong ®Êu tranh giai cÊp ë Ch©u ¢u vµ ®· kh«ng
nhËn thÊy ®iÒu ®ã ë ViÖt Nam. Ng-êi còng nhËn thÊy
r»ng cÊu tróc cña x· héi ViÖt Nam xÐt theo quan hÖ
gi÷a ng-êi lao ®éng víi nhau, gi÷a néi bé giai cÊp
thèng trÞ víi nhau lµ rÊt láng lÎo. Cßn sù ph©n chia
x· héi thµnh c¸c giai cÊp vµ nhãm cã lîi Ých ®èi lËp
nhau th× rÊt mê nh¹t. Tr×nh ®é nhËn thøc cña giai cÊp
thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu
giai cÊp cña hä rÊt thÊp kÐm. NÕu lÊy Ch©u ¢u lµm hÖ
quy chiÕu th× ®Êu tranh giai cÊp kh«ng ph¶i lµ ®Æc
tr-ng cña x· héi ViÖt Nam. VËy th× c¸i g×? vÊn ®Ò g×
lµ ®Æc tr-ng cña x· héi ViÖt Nam? Hå ChÝ Minh ®· nhËn
thøc vÒ vÊn ®Ò nµy nh- sau:

    "Chñ nghÜa d©n téc lµ ®éng lùc lín cña ®Êt n-íc.
ChÝnh nã ®· g©y nªn cuéc næi dËy chèng thuÕ n¨m 1908,
nã d¹y cho nh÷ng ng-êi Culi biÕt ph¶n ®èi, nã lµm cho
nh÷ng ng-êi "nhµ quª' ph¶n ®èi ngÇm tr-íc thuÕ t¹p
dÞch vµ thuÕ muèi. Còng chñ nghÜa d©n téc ®· lu«n
lu«n thóc ®Èy c¸c nhµ bu«n An Nam c¹nh tranh víi
Ng-êi Ph¸p vµ ng-êi Trung Quèc. Nã ®· thóc dôc thanh
                     49
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


niªn b·i kho¸ lµm cho nh÷ng nhµ c¸ch m¹ng trèn sang
NhËt B¶n vµ lµm vua Duy T©n m-u tÝnh khëi nghÜa n¨m
1917" 1 - 1 - 466

  Chñ nghÜa d©n téc nh- vËy lµ gi¸ trÞ phæ biÕn cña
ViÖt Nam, kÐo dµi tõ qu¸ khø ®Õn hiÖn t¹i. Nã tån t¹i
vµ ®-îc l-u gi÷ trong c¸c c¸ nh©n vµ c¸c nhãm x· héi
tõ ng-êi "Cu ly" ®Õn ng-êi "nhµ quª", ®Õn nhµ bu«n…
Nã lµ chÊt kÕt dÝnh c¸c c¸ nh©n, vµ lµ dßng chñ h÷u
cña lÞch sö t- t-ëng ViÖt Nam, t¹o nªn søc m¹nh cho
ViÖt Nam khi ph¶i ®èi phã víi sù va ®Ëp tõ bªn ngoµi.
§ång thêi nã còng lµ ®éng lùc nèi liÒn ViÖt Nam víi
thÕ giíi, th«ng qua c¸c nhµ c¸ch m¹ng cña n-íc nµy.

  Theo Hå ChÝ Minh, chñ nghÜa d©n téc lµ ®éng lùc
"duy nhÊt vµ vÜ ®¹i" cña ViÖt Nam:

  "Giê ®©y ng-êi ta kh«ng thÓ lµm ®-îc g× cho ng-êi
An Nam nÕu kh«ng dùa trªn c¸c ®éng lùc vÜ ®¹i vµ duy
nhÊt cña ®êi sèng x· héi cña hä" 1 - 1 - 467

  VËy lµ ®èi víi Hå ChÝ Minh chñ nghÜa d©n téc cã
gi¸ trÞ cùc kú quan träng. Quan träng ®Õn nçi mµ nÕu
kh«ng dùa vµo nã th× sÏ kh«ng lµm ®-îc g× cho ng-êi
An Nam.

  Nh-ng chñ nghÜa Êy nÕu nh- n»m trän vÑn, ®Çy ®ñ
vµ lu«n lu«n hõng hùc trong t©m hån Hå ChÝ Minh th×
®èi víi c¸c c¸ nh©n trong x· héi ViÖt Nam nã chØ ®-îc
biÓu hiÖn khi cã sù va ®Ëp tõ ngoµi vµo x· héi nµy.
Cßn nh÷ng lóc kh¸c th× cã thÓ nãi, nã hÇu nh- ngñ
quªn ë trong hä. Víi t- c¸ch lµ l·nh tô tèi cao cña
d©n téc, Hå ChÝ Minh muèn chuyÓn chñ nghÜa d©n téc tõ

                    50
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


m×nh ®Õn c¸c c¸ nh©n trong x· héi ViÖt Nam vµ ®¸nh
thøc cho nã lu«n lu«n bõng tØnh trong t©m hån cña
toµn d©n n-íc nµy, tõng b-íc nhen nhãm phong trµo d©n
téc. Cã lÏ lµ xuÊt ph¸t tõ suy nghÜ nh- thÕ mµ n¨m
1941, Hå ChÝ Minh ®· viÕt cuèn s¸ch "LÞch sö n-íc ta"
®Ó tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc vÒ kiÕn thøc lÞch sö d©n
téc cho toµn d©n ViÖt Nam. Th«ng qua ®ã, nh÷ng suy
nghÜ trªn cña Hå ChÝ Minh sÏ ®-îc thùc hiÖn trong
thùc tiÔn cñ¨ x· héi nµy. Cuèn s¸ch më dÇu b»ng viÖc
®Ò ra môc ®Ých lµ gi¸o dôc t-êng tËn kiÕn thøc lÞch
sö n-íc nhµ cho d©n chóng vµ kÕt thóc b»ng viÖc kªu
gäi hä ®oµn kÕt.

  "D©n ta ph¶i biÕt sö ta

  cho t-êng gèc tÝch n-íc nhµ ViÖt Nam

  . . . . . . . .

  D©n ta xin nhí ch÷ ®ång

  §ång t×nh ®ång søc ®ång lßng ®ång minh" 1 - 3 -
221, 229

  Cuèn s¸ch ®· ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ nh÷ng
trang sö oanh liÖt, dòng c¶m cña nh©n d©n ViÖt Nam
trong ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m. §Æc biÖt s¸ch kh«ng
hÒ cã lÊy mét ch÷ nãi vÒ xung ®ét giai cÊp, d©n téc
hay t«n gi¸o trong lßng x· héi ViÖt Nam.

  Khi Hå ChÝ Minh viÕt cuèn s¸ch nµy vµo n¨m 1941 ë
Cao B»ng ch¾c lµ chØ dùa vµo trÝ nhí th«i. Bëi v×
thêi ®iÓm nµy ë Cao B»ng ch¾c kh«ng cã tµi liÖu lÞch
sö d©n téc ViÖt Nam, §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam vµ Hå ChÝ
Minh th× ph¶i ho¹t ®éng bÝ mËt. §iÒu ®ã chøng tá r»ng
                     51
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chñ nghÜa yªu n-íc vµ nh÷ng trang sö qu¸ khø ViÖt Nam
lu«n bõng tØnh trong Hå ChÝ Minh. Nã trë thµnh ®éng
lùc thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Hå ChÝ Minh.

  Theo Hå ChÝ Minh, ®éng lùc "duy nhÊt vµ vÜ ®¹i"
lµ chñ nghÜa d©n téc ®· lµm cho nh©n d©n ViÖt Nam
kh«ng nh÷ng ph¸t huy søc m¹nh trong qu¸ khø                 mµ cßn
trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ë thÕ kû XX.
§Æc biÖt lµ trong mçi b-íc ngoÆt cña lÞch sö d©n téc,
søc m¹nh cña toµn d©n, cña lßng yªu n-íc míi ®-îc
®-îc thÓ hiÖn râ. Ng-êi viÕt vÒ ®iÒu ®ã nh- sau:

  "Lßng yªu n-íc vµ sù ®oµn kÕt cña nh©n d©n lµ mét
hÖ l-îng v« cïng to lín, kh«ng ai th¾ng næi. Nhê lùc
l-îng Êy mµ tæ tiªn ta ®· ®¸nh th¾ng qu©n nguyªn,
qu©n minh, ®· gi÷ v÷ng quyÒn tù do, tù chñ. Nhê lùc
l-îng Êy mµ chóng ta c¸ch m¹ng thµnh c«ng, giµnh ®-îc
®éc lËp. Nhê lùc l-îng Êy mµ søc kh¸ng chiÕn cña ta
ngµy cµng m¹nh. Nhê lùc l-îng Êy mµ qu©n d©n ta quyÕt
chÞu ®ùng mu«n nçi khã kh¨n thiÕu thèn, ®ãi khæ, tang
t¸c, quyÕt mét lßng ®¸nh tan qu©n giÆc c-íp n-íc" 1 -
6 - 281 , 282.

  ThÊy ®-îc søc m¹nh cña chñ nghÜa d©n téc, cña c¸c
gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng th× ®ång thêi Hå ChÝ
Minh còng thÊy ®-îc vai trß cña con ng-êi vµ vai trß
cña c¸c c¸ nh©n së h÷u nh÷ng gi¸ trÞ nµy. Kh«ng cã
con ng-êi sÏ kh«ng cã lÞch sö. Vai trß cña con ng-êi,
cña nh©n d©n kh«ng chØ ®-îc Hå ChÝ Minh nhËn thÊy ë
ViÖt Nam, mµ cßn trong thùc tiÔn cña c¸ch m¹ng thÕ
giíi.


                    52
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Nghiªn cøu c¸ch m¹ng Ph¸p, Hå ChÝ Minh thÊy ®-îc
vai trß søc m¹nh cña nh©n d©n lµ rÊt to lín. Ng-êi
viÕt  vÒ  søc   m¹nh   Êy   trong    t¸c   phÈm   “®­êng     c¸ch
mÖnh”nh- sau:

    "D©n khÝ m¹nh th× qu©n lÝnh nµo, sóng èng nµo
còng kh«ng chèng l¹i" 1 - 2 - 274

    Sau nµy trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, qua
thùc tiÔn cña ViÖt Nam, Hå ChÝ Minh ®· nªu lªn mét
luËn ®iÓm vÒ vai trß søc m¹nh nh©n d©n nh- sau:

    "Sù ®ång t©m cña ®ång bµo ta ®óc thµnh mét bøc
t-êng ®ång xung quanh tæ quèc. Dï ®Þch hung tµn, x¶o
quyÖt ®Õn møc ®é nµo, ®ông ®Çu nh»m bøc t-êng ®ã
chóng còng ph¶i thÊt b¹i"1 - 5 - 151;                 Nãi tãm l¹i
th× "trong bÇu trêi kh«ng cã g× quý b»ng nh©n d©n,
trong thÕ giíi kh«ng cã g× m¹nh b»ng lùc l-îng ®oµn
kÕt cña nh©n d©n" 1 - 8 - 2076

    Nh- vËy trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh, c¸ch m¹ng lµ
sù nghiÖp cña toµn d©n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh
®¹o, ®-îc h×nh thµnh, ®-îc lùa chän lµ c¨n cø mét
phÇn vµo vai trß søc m¹nh cña nh©n d©n vµ cña chñ
nghÜa d©n téc ViÖt Nam truyÒn thèng. §ã lµ sù tiÕp
nèi cña c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
trong qu¸ khø ë mét tÇm cao míi cña thêi ®¹i c¸ch
m¹ng v« s¶n.

    2.1.1.3.    Nguyªn    t¾c   tËp   trung    lùc   l-îng    c¸ch
m¹ng:

    Trong tiÕng EurªKaII         cña Hå ChÝ Minh cã h¬i thë
cña mét ý niÖm míi ®ang dÇn dÇn ®-îc ®Þnh h×nh râ
                      53
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nÐt. §ã lµ ý niÖm vÒ søc m¹nh. Ng-îc l¹i, nh÷ng manh
nha  cña  ý  niÖm   nµy   còng    gãp   phÇn   lµm   nªn    tiÕng
EurªKaII cña Ng-êi t¹i Pari n¨m 1920.

    Søc m¹nh lµ ®iÒu kiÖn cho c¸ch m¹ng th¾ng lîi!
§ã lµ suy nghÜ cña Hå ChÝ Minh. Trong bµi ph¸t biÓu
t¹i ®¹i héi V, Quèc tÕ céng s¶n th¸ng 6/1924, Hå ChÝ
Minh ®· nãi víi c¸c ®ång chÝ cña m×nh vÒ søc m¹nh nh-
sau:

    "C¸c ®ång chÝ: Khi c¸c ®ång chÝ muèn ®Ëp vì mét
qu¶ trøng hay mét hßn ®¸ th× c¸c ®ång chÝ ph¶i nghÜ
dÇn viÖc t×m kiÕm mét c«ng cô mµ søc bÒn cña nã t-¬ng
xøng víi sù v÷ng ch¾c cña ®èi t-îng ®Þnh ®Ëp tan. T¹i
sao c¸c ®ång chÝ kh«ng cã sù ®Ò phßng nh- vËy khi c¸c
®ång chÝ muèn ®¸nh ®æ chñ nghÜa t- b¶n?" 1 - 1 - 274

    "Qu¶ trøng" "hßn ®¸" hay "chñ nghÜa t- b¶n" trong
t- t-ëng Hå ChÝ minh ®Òu lµ nh÷ng hÖ thèng vËt chÊt
cã søc m¹nh ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. Muèn ®Ëp vì nã,
c¸i ®ang ®Ì lªn nh©n d©n ViÖt Nam, th× ph¶i cã mét hÖ
thèng vËt chÊt kh¸c m¹nh h¬n nã. Qua sù quan s¸t cña
m×nh, Hå ChÝ Minh thÊy r»ng, "chñ nghÜa t- b¶n tù b¶n
th©n nã lµ hµnh ®éng b¹o lùc cña kÎ m¹nh ®èi víi kÎ
yÕu". Nã m¹nh v× CNTB cã tæ chøc, cã l·nh ®¹o, cã cÊu
tróc tinh x¶o. Cßn nh©n d©n thuéc ®Þa yÕu v× hä kh«ng
cã tæ chøc, kh«ng cã l·nh ®¹o, kh«ng liªn kÕt thµnh
hÖ thèng, kh«ng tËp trung ®-îc lùc l-îng cña m×nh.

    Còng trong bµi ph¸t biÓu t¹i ®¹i héi V Quèc tÕ
céng s¶n n¨m 1924, Hå ChÝ Minh ®· thÊy râ sù rêi r¹c,                      54
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


xÐ lÎ cña nh©n d©n thuéc ®Þa vµ kÕt côc cña sù næi
dËy cña hä vµ nguyªn nh©n cña kÕt côc Êy nh- sau:

  "Trong tÊt c¶ c¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p, n¹n nghÌo
®ãi ®Òu t¨ng, sù phÉn uÊt ngµy cµng lªn cao. Sù næi
dËy cña n«ng d©n b¶n xø ®· chÝn muåi. Trong nhiÒu
n-íc thuéc ®Þa, hä ®· vµi lÇn næi dËy, nh-ng lÇn nµo
còng bÞ d×m trong m¸u. NÕu hiÖn nay n«ng d©n vÉn cßn
ë trong t×nh tr¹ng tiªu cùc th× nguyªn nh©n lµ v× hä
cßn thiÕu tæ chøc, thiÕu ng-êi l·nh ®¹o" 1 - 1 - 289

  Do ®ã nh©n d©n thuéc ®Þa muèn giµnh th¾ng lîi khi
næi dËy th× ®ßi hái hä cÇn ph¶i cã sù liªn kÕt chÆt
chÏ ®Ó cã søc m¹nh. §iÒu ®ã d-íi nh·n quan cña Hå ChÝ
Minh lµ cÇn ph¶i cã sù l·nh ®¹o vµ tæ chøc chÆt chÏ.

  Hå ChÝ Minh còng nhËn thÊy sù rêi r¹c, kh«ng cã
tæ chøc cña x· héi ViÖt Nam truyÒn thèng:

  Trong lÞch sö qu¸ khø, x· héi ViÖt Nam lµ mét x·
héi n«ng d©n. Nã mang trong b¶n th©n nã nh÷ng ®Æc
tr-ng cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt Ch©u ¸. Tøc lµ sù tån
t¹i dai d¼ng cña c«ng x· n«ng th«n vµ sù tån t¹i nh-
vËy cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ. Hai ®Æc tr-ng nµy
lµm cho ViÖt Nam rÊt khã kh¨n trong viÖc giao l-u víi
thÕ giíi vµ c¸c ®Þa ph-¬ng trong n-íc còng rÊt khã
giao l-u víi nhau. Ng-êi d©n cña c¸c ®Þa ph-¬ng kh«ng
biÕt ®-îc nh÷ng g× ®ang diÔn ra ë ngay ®Þa ph-¬ng
c¹nh m×nh. V× thÕ ®èi víi x· héi ViÖt Nam truyÒn
thèng, tÝnh tù trÞ cña ®Þa ph-¬ng rÊt cao. Ng-êi                 ta
th-êng nãi "phÐp vua thua lÖ lµng" lµ nh- vËy. TÝnh
tù trÞ ®Þa ph-¬ng cña ng-êi d©n ViÖt Nam ®· h¹n chÕ


                   55
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lý trÝ cña hä trong viÖc h¸i l-îm tinh hoa v¨n ho¸
bªn ngoµi vµ ®µo th¶i ra khái b¶n th©n m×nh nh÷ng c¸i
g× lµ l¹c hËu. Sù tån t¹i cña lÖ lµng vµ luËt tôc lµm
cho ng-êi d©n c«ng x· trong c¸c ®Þa ph-¬ng trë nªn v«
tæ chøc, v« kû luËt. Khi cã sù can thiÖp b»ng søc
m¹nh cña chÝnh quyÒn tõ trung -¬ng th× tÝnh tæ chøc
cña hä còng chØ nhÝch lªn ®-îc chót Ýt, song vÉn cßn
ë tr×nh ®é rÊt thÊp.

   Thùc d©n Ph¸p ®· ph¸ vì cÊu tróc x· héi n«ng d©n
ViÖt Nam. TÝnh cè kÕt céng ®ång trong c¸c ®Þa ph-¬ng,
nÊp sau luü tre lµng d-íi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n
Ph¸p kh«ng cßn nh- tr-íc n÷a. D-íi chÝnh s¸ch nµy hai
ng-êi ViÖt Nam héi häp víi nhau xem nh- bÊt hîp ph¸p.
§ång thêi ViÖt Nam bÞ chia thµnh ba kú víi ba h×nh
thøc cai trÞ kh¸c nhau.

  ChÝnh v× thÕ sù biÖt lËp gi÷a c¸c ®Þa ph-¬ng, vµ
sù nghi ngê cña ng-êi d©n trong c¸c ®Þa ph-¬ng nµy
víi nhau ®-îc n©ng cao. §¸nh gi¸ vÒ vÊn ®Ò nµy, trong
t¸c phÈm "§-êng c¸ch mÖnh", Hå ChÝ Minh viÕt:

  "D©n th-êng chia rÏ ph¸i nµy bän kia, nh- d©n ta
ng-êi nam th× nghi ng-êi Trung, ng-êi Trung th× khinh
ng-êi B¾c nªn nçi yÕu søc ®i, nh- ®òa mçi chiÕc mçi
n¬i" 1 - 2 - 267

  Nh- vËy, d-íi nh·n quan cña Hå ChÝ Minh, b¶n th©n
ng-êi d©n lµ kh«ng cã tæ chøc, kh«ng cã hÖ thèng liªn
minh chÆt chÏ lµm cho lùc l-îng cña hä yÕu ®i rÊt
nhiÒu so víi tiÒm n¨ng mµ hä cã. CÊu tróc cña x· héi
ViÖt Nam nh- thÕ lµ mét x· héi láng lÎo khi xÐt toµn


                    56
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


diÖn hÖ thèng vµ lµ mét x· héi bÒn v÷ng khi xÐt côc
bé ®Þa ph-¬ng. HËu qu¶ cña x· héi cã cÊu tróc nh- vËy
®-îc Hå ChÝ Minh viÕt trong t¸c phÈm "th-êng thøc
chÝnh trÞ" nh- sau:

  " Tr¶i mÊy ngh×n n¨m n«ng d©n nhiÒu phen næi lªn
chèng chÕ ®é phong kiÕn ®Þa chñ, nh-ng kÕt qu¶ thÊt
b¹i, v× hä kh«ng biÕt tæ chøc chÆt chÏ" 1 - 7 - 204

  Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ lÞch sö Hå ChÝ
Minh ®i ®Õn kÕt luËn r»ng lùc l-îng c¸ch m¹ng ph¶i ®ñ
m¹nh th× míi th¾ng næi ®Õ quèc vµ phong kiÕn. Muèn
cho ®ñ m¹nh th× nh÷ng lùc l-îng Êy ph¶i tËp trung,
ph¶i liªn minh chÆt chÏ víi nhau.

  Nh-ng muèn nh- vËy th× ph¶i cã c¸i g×? Hå ChÝ
Minh viÕt:

  "Søc c¸ch m¹ng ph¶i tËp trung, muèn tËp trung
ph¶i cã §¶ng c¸ch mÖnh… ®Ó trong th× vËn ®éng vµ tæ
chøc d©n chóng, ngoµi th× liªn l¹c víi d©n téc bÞ ¸p
bøc vµ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i" 1 - 2 - 268

  Thõa nhËn sù l·nh ®¹o vµ vai trß cña §¶ng (céng
s¶n) còng cã nghÜa lµ thõa nhËn sù l·nh ®¹o cña giai
cÊp c«ng nh©n trªn lËp tr-êng CNMLN ®èi víi d©n téc
ViÖt Nam. §ã lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho søc c¸ch m¹ng
tËp trung.

  TËp trung lùc l-îng c¸ch m¹ng lµ mét nguyªn t¾c
cña t- t-ëng Hå ChÝ Minh. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn
trong t- t-ëng cña Ng-êi trªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc tõ
chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, v¨n ho¸,… vµ trong mäi


                    57
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


giai ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, tõ c¸ch m¹ng d©n
téc d©n chñ nh©n d©n lªn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa.

   C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, nh-ng tù b¶n
th©n toµn d©n kh«ng thÓ cã søc m¹nh. Muèn cã søc m¹nh
nh©n d©n cÇn ph¶i cã ng-êi l·nh ®¹o, ng-êi tæ chøc
th× hä míi ph¸t huy ®-îc søc m¹nh cña m×nh.

   Nh- thÕ, nguyªn t¾c tËp trung lùc l-îng c¸ch m¹ng
lµ mét phÇn trong tæng sè c¨n cø cña t- t-ëng Hå ChÝ
Minh:  c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai
cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o.

   2.1.1.4. Vai trß, vÞ trÝ c¸c giai cÊp trong x·
héi

   X· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX lµ
mét x· héi cã cÊu tróc láng lÎo, xéc xÖch, rÖu râi,
cã 5 giai cÊp, tÇng líp kh¸c nhau, cã 9 m©u thuÉn bé
phËn (xem môc 1.1.2.)Nhu cÇu lÞch sö mµ x· héi nµy
®¹t ra cho m×nh lµ gi¶i quyÕt 9 m©u thuÉn tån t¹i
trong b¶n th©n nã. Nh-ng nÕu xem xÐt x· héi nµy nh-
mét hÖ thèng th× c¸c phÇn tö chÝnh, chñ yÕu, ®ãng vai
trß tiªn phong trong sù vËn ®éng cña nã sÏ lµ nh÷ng
phÇn tö nµo, giai cÊp tÇng líp nµo?

   Thêi ®¹i Hå ChÝ Minh sinh ra vµ lín lªn lµ thêi
®Þa chñ nghÜa ®Õ quèc. Chñ nghÜa nµy nh- bãng ®en
hung d÷ bao phñ lªn c¸c n-íc vµ c¸c d©n téc chËm
tiÕn, biÕn c¸c n-íc vµ c¸c d©n téc nµy trë thµnh
thuéc ®Þa. VÊn ®Ò d©n téc thuéc ®Þa do ®ã trë thµnh
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña thêi ®¹i. X· héi
ViÖt Nam cã cÊu tróc láng lÎo, rÖu râi, xéc xÖch nh-

                    58
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vËy lµ hËu qu¶ cña sù va ®Ëp gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc
ph-¬ng t©y víi x· héi ViÖt Nam cã cÊu tróc truyÒn
thèng (xem cÊu tróc cña x· héi nµy ë môc 2.1.1.3). Sù
vµ ®Ëp Êy lµ m©u thuÉn c¬ b¶n cña thêi ®¹i ®Õ quèc
chñ nghÜa. Bëi v× dùa trªn sù va ®Ëp nµy, chñ nghÜa
®Õ quèc míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.

  NhËn thøc vÒ vai trß cñ c¸c thuéc ®Þa trong viÖc
mèi sèng chñ nghÜa ®Õ quèc. Hå ChÝ Minh viÕt.

  “HiÖn nay, tÊt c¶ sinh lùc cña chñ nghÜa t­ b¶n
quèc tÕ ®Òu lÊy ë c¸c xø thuéc ®Þa. §ã lµ n¬i chñ
nghÜa t- b¶n lÊy nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y cña nã,
n¬i nã ®Çu t-, tiªu thô hµng, mé nh©n c«ng rÎ m¹t cho
®éi qu©n lao ®éng cña nã vµ nhÊt lµ tuyÓn nhiÒu binh
lÝnh ng-êi b¶n xø cho c¸c          ®¹o qu©n ph¶n c¸ch m¹ng
cña nã” [1 – 1 - 243]

  Chñ nghÜa ®Õ quèc cµng giµu cã vµ ph¸t triÓn m¹nh
®Õn bao nhiªu th× m©u thuÉn gi÷a chóng víi nh©n d©n
thuéc ®Þa cµng lín bÊy nhiªu, sù cïng ®-êng cña nh©n
d©n c¸c n-íc nµy theo ®ã còng t¨ng lªn.Hä bÞ tÊn c«ng
tõ nhiÒu phÝa víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. ViÖt Nam
lµ mét bé phËn cña hÖ thèng thuéc ®Þa cña Ph¸p, do ®ã
d-íi con m¾t cña Hå ChÝ Minh, mäi giai cÊp tÇng líp
trong x· héi ViÖt Nam ®Òu cã vai trß, vÞ trÝ th¸i ®é
chÝnh trÞ kh¸c nhau, quan hÖ víi chñ nghÜa ®Õ quèc
kh¸c nhau, ®ãng vai trß kh¸c nhau trong tiÕn tr×nh
lÞch sö d©n téc.

  Tr-íc hÕt lµ giai cÊp n«ng d©n:                   59
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  “Ng­êi d©n An Nam nã chung ph¶i Ì cæ ra mµ chÞu
nh÷ng c«ng ¬n b¶o hé cña n-íc ph¸p. Ng-êi n«ng d©n An
Nam nãi riªng l¹i cµng ph¶i Ì cæ ra mµ chÞu sù b¶o hé
Êy mét c¸ch th¶m h¹i h¬n lµ ng-êi An Nam hä bÞ ¸p
lùc, lµ ngêi ph¸ s¶n. ChÝnh hä lµ ng-êi ph¶i lµm mäi
c«ng viÖc nÆng nhäc, mäi thñ b¹o. ChÝnh hä lµm ra cña
c¶i vËt chÊt cho lò ng-êi ¨n b¸m l-êi biÕng, lµ ng-êi
®i khai hãa vµ nh÷ng bä khª h-ëng mµ chÝnh hä l¹i
ph¶i sèng cïng khæng trong khi nh÷ng tªn ®ao phñ cña
hä sèng rÊt thõa thñi hÒ mÊt mïa th× hä chÕt ®ãi. §ã
lµ v× hä bÞ ¨n c¾p kh¾p mäi phÝa, b»ng mäi c¸ch do
c¸c quan cai trÞ, do bän phong kiÕn trªn thêi vµ nhµ
th¬” [1 – 1 - 227].

  Hä bÞ tÊn c«ng tõ rÊt nhiÒu phÝa: §-îc chñ t-
s¶n, ®Õ quèc bÞ tÊn c«ng lªn “®Çu’ lªn “cæ” lªn “mÆt
mòi” lªn “tay” lªn “ch©n’ lªn mäi chç trªn “c¬ thÓ
“vèn ®· “èm yÕu” vµ “tiÒu tuþ” cña hä.

  N¨m 1930 trong bµi “b¸o c¸ vÒ nh÷ng nghÞ quyÕt
cña trung -ng §¶ng Céng S¶n §«ng D-¬ng” Hå ChÝ Minh
®· ph©n tÝch vµ chØ ra mét c¸ch cô thÓ ®êi sèng ®Çy
oan dèt n¸t vµ cùc khæ cña n«ng d©n ViÖt Nam.

  “N«ng d©n bÞ ba tÇng bãc lét

  a.BÞ ®¹i ®Þa chñ bãc lét.

  Ng-êi n«ng d©n nghÌo trãi chÆt víi ®Êt gÇn nh-
n«ng n« tr-íc kia. Ai ®· kh«ng ®ñ no v× ®Þa t« qóa
nÆng, nh÷ng ngµy lÔ b¸i, hoÆc khi ®¹i chñ më tiÖc
tïng, ng-êi bÇu n«ng cßn ph¶i ®em lÔ vËt ®Õn kÝnh
biÕu vµ lµm c«ng kh«ng cho chñ….

                   60
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  b. BÞ t- b¶n bãc lét.

  Cè n«ng lµm viÖc suÊt ngµy kh«ng ban ®Þnh giê
giÊc mµ vÊn kh«ng ®ñ nu«i th©n vµ gia ®×nh… Cßn anh
em phu ®ån ®iÒu… th× bÞ ®­a ®i nh÷ng n¬i xa x«i, n­íc
®éc, ¨n ë trong nh÷ng l¬i tr¹i bÈn thØu…Th­êng th­êng
c«ng x¸c cña anh em ®ã bÞ c¾t ph¹t hÕt. Lµm                viÖc hä
l¹i bÞ ®èi xö ®¸nh ®Ëp nh- con vËt.

  Chñ ®Êt lµm chóa trong ®ån ®iÒn, chóng cã lÝnh vµ
cã ng-êi canh g¸c. NÕu c«ng nh©n næi dËy th× bÞ chñ
hµnh h¹ hÕt c¸ch.

  c. BÞ ®Õ quèc bãc lét

  Ngoµi viÖc bãc lét n«ng d©n vÒ kinh tÕ, bän ®Õ
quèc Ph¸p cßn b¾t d©n cïng chÞu biÕt bao thø thuÕ
nÆng nÒ: ThuÕ th©n, thuÕ chî, thuÕ ruéng ®Êt, thuÕ
x©y dùng tr­êng vv…Hµng n¨m mçi ng-êi ph¶i ®i x©u 6
ngµy kh«ng c«ng cho chÝnh phñ hoÆc ph¶i nép mét sè
tiÒn t-¬ng ®-¬ng. [1 - 3- 562, 563].

  N«ng d©n ViÖt Nam v« cïng tèi t¨m, dèt n¸t, khæ
cùc. Hä cã 3 kÎ thï kh«ng ®éi trêi chung, h×nh tµnh 3
m©u thuÉn trong lßng x· héi:

  N«ng d©n m©u thuÉn víi ®Þa chñ

  N«ng d©n m©u thuÉn víi t- s¶n

  N«ng d©n m©u thuÉn víi ®Õ quèc.

  Tõ viÖc ph©n tÝch quan hÖ cña n«ng d©n víi c¸c
giai cÊp tÇng líp kh¸c trong x· héi, thÊy ®-îc mÆt bÞ
¸p bøc cña n«ng d©n, Hå ChÝ Minh thÊy ®-îc mÆt c¸ch                   61
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


mang, thÊy ®-îc vai trß, vÞ trÝ cña n«ng d©n trong
c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ng-êi viÕt.

  "N«ng d©n lµ tèi ®¹i ®a sè trong nh©n d©n n-íc
ta, lµ bé phËn chñ chèt trong ®éi ngò c¸ch m¹ng, lµ
giai cÊp ®ãng gãp nhiÒu nhÊt trong kh¸ng chiÕn" [1 -
6 - 458]

  "C¸ch m¹ng ta hiÖn nay lµ chèng ®Õ quèc, chèng
phong kiÕn, n«ng d©n lµ líp ng-êi ®«ng nhÊt trong
nh©n d©n, cho nªn hä lµ qu©n chñ lùc cña c¸ch m¹ng"
[1 - 7 - 213]. “N«ng d©n ta lµ lùc l-îng s¶n xuÊt rÊt
to lín, ®ång thêi lµ mét lùc l-îng c¸ch m¹ng rÊt to
lín" [1 - 9 - 586]

  §ång thêi Hå ChÝ Minh cïng ph©n tÝch h×nh thøc së
h÷u cña ng-êi n«ng d©n ®èi víi t- hiÖu s¶n xuÊt trong
hÖ thèng kinh tÕ x· héi. Ng-êi thÊy ®-îc                t×nh tr¹ng
kh«ng cã tæ chøc cña n«ng d©n, tÝnh ®¬n lÎ, rêi r¹c
vµ cuéc sèng t¶n m¹n cña hä.

  "V× hoµn c¶nh kinh tÕ l¹c hËu nªn n«ng d©n th-êng
cã tÝnh thñ cùu, rêi r¹c, t- h÷u" [1 - 7 - 213]

  Tõ sù ph©n tÝch cña ¸c mÆt cña giai cÊp n«ng d©n,
Hå ChÝ Minh thÊy r»ng, chØ víi lùc l-îng riªng m×nh,
n«ng d©n kh«ng bao giêi trót bá ®-îc g¸nh nÆng ®ang
®Ì nÐn, bãc lét hä.

  Trong môc 2.1.1.3, trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tiÔn
cña phong trµo n«ng d©n trong lÞch sö, Hå ChÝ Minh
còng ®· thÊy ®-îc t×nh tr¹ng v« tæ chøc cña n«ng d©n,
phñ ®Þnh vai trß cña hä trong viÖc l·nh ®¹o c¸ch
m¹ng.

                     62
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  C¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, Hå ChÝ Minh cho r»ng
n«ng d©n kh«ng thÓ l·nh ®¹o ®-îc c¸ch m¹ng.

  Thø hai lµ giai cÊp chñ:

  Theo Hå ChÝ Minh, vÒ c¬ b¶n ®©y lµ giai cÊp ph¶n
®éng .Hä lµ r-êng cét cña chÕ ®é phong kiÕn. Khi Ph¸p
vµ sau nµy lµ Mü x©m l-îc ViÖt Nam th× hä trë thµnh
tay sai cña ®Õ quèc.

  Trong bµi "b¸o c¸o cña ViÖt Nam göi quèc tÕ céng
s¶n" ngµy 12/7/1940      , Hå ChÝ Minh viÕt vÒ mèi quan
hÖ gi÷a ®Þa chñ phong kiÕn víi ®Õ quèc nh- sau.

  "Quan l¹i, ®Þa chñ:hä tuy hai mµ mét , tuy mét mµ
hai .Quan l¹i lín ®ång thêi lµ ®Þa chñ lín….Bän nµy
cïng víi ®Õ quèc Ph¸p sèng dùa vµo nhau" [1 - 3 -
165].

  Tr¶i qua qóa tr×nh biÕn ®æi cña x· héi ViÖt Nam
chÞu sù t¸c ®éng cña ®Õ quèc, sù lín lªn cña c¸ch
m¹ng, ®¹i chñ ViÖt Nam ®· cã sù ph©n hãa s©u s¾c,
®ãng vai trß, vÞ trÝ kh¸c nhau trong tiÕn tr×nh lÞch
sö d©n téc. Qu¸ tr×nh ph©n hãa cña ®Þa chñ ®-îc Hå
ChÝ Minh nhËn râ nh- sau:

  "Giai cÊp ®Þa chñ lµ giai cÊp ¸p bøc bãc lét n«ng
d©n theo lèi phong kiÕn.

  Mét sè ®Þa chñ ph¶n ®éng ®· theo ®Þch lµm viÖt
gian bï nh×n. Chóng lµ kÎ thï cña nh©n d©n, chóng
ph¶n béi tæ quèc. Chóng ta ph¶i ®¸nh ®æ chóng.

  Mét bé phËn ®¹i ®Þa chñ th× cã th¸i ®é lõng chõng
chóng ta ph¶i kÐo hä vÒ phe kh¸ng chiÕn, ®ång thêi


                   63
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ph¶i ®Êu tranh ®Ó hä thi hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ
ChÝnh phñ.

  Cßn trung ®Þa chñ vµ tiÓu ®Þa chñ th× hoÆc lµ gi÷
th¸i ®é trung lËp, hoÆc lµ tham gia kh¸ng chiÕn. Mét
sè trÝ thøc xuÊt th©n trung, tiÓu ®Þa chñ vµ nh÷ng
th©n sÜ tiÕn bé th× h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn.
Cho nªn chóng ta ®oµn kÕt víi hä ®Ó kh¸ng chiÕn.

  Cßn mét sè trung, tiÓu ®Þa chñ, v× träng lîi Ých
riÒng cña hä h¬n lîi Ých chung cña kh¸ng chiÕn, cña
d©n téc mµ cã th¸i ®é ngoan cè…§èi víi hä chóng ta
ph¶i thuyÕt phôc ®Êu tranh ®Ó hä thùc hiÖn nh÷ng c¶i
c¸ch d©n chñ.

  §èi víi nh÷ng tÇng líp kh¸c nhau vµ nh÷ng phÇn tö
kh¸c nhau trong giai cÊp ®Þa chñ, chóng ta ph¶i cã
nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau" [1 - 6 - 459 - 460].

  ViÖc ph©n lo¹i mét c¸ch cô thÓ tõng ®èi t-îng,
tõng h¹ng lín nhá, tõng lo¹i th¸i ®é, tõng møc ®é
®ãng gãp kh¸c nhau cho c¸ch m¹ng trong néi bé giai
cÊp ®Þa chñ ®· cho chóng ta thÊy ®-îc mét c¸ch nh×n
s©u s¾c vµ cô thÓ cña Hå ChÝ Minh vÒ gia cÊp nµy.
Trªn c¬ së Êy giai cÊp tiªn phong trong x· héi                  mµ Hå
ChÝ Minh lµ ng-êi ®¹i diÖn sÏ cã ®-îc chÝnh s¸ch d©n
téc ®óng ®¾n. §-¬ng nhiªn lµ giai cÊp ®Þa chñ kh«ng
thÓ lµ ng-êi di tiªn phong trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn
®Ò d©n téc ë ViÖt Nam.VÒ ®¹i thÓ hä lµ kÎ thï cña d©n
téc vµ nh©n d©n.

  Thø ba lµ tÇng líp tiÓu t- s¶n.                   64
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  TÇng líp nµy cã mÇm mèng trong x· héi phong kiÕn.
Khi ViÖt Nam trë thµnh thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p,
tiÓu t- s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh vÒ sè l-îng.
Theo Hå ChÝ Minh thµnh phÇn cña tiÓu t- s¶n gåm:
"PhÇn tö trÝ thøc, c¸c nhµ c«ng nghÖ vµ th-¬ng nghiÖp
nhá, thñ c«ng nghÖ, nh÷ng ng-êi lµm nghÒ tù do (nh-
thÇy thuèc, luËt s­…) c«ng chøc .§a sè                trÝ thøc vµ
häc sinh" [1 - 7 -213, 214].

  Nh- vËy th× tÇng líp tiÓu t- s¶n cã thµnh phÇn
rÊt ®a d¹ng. Hä kh«ng ®¹i diÖn cho mét ph-¬ng thøc
s¶n xuÊt nµo c¶ mµ cã mÆt ë hÇu hÕt trong c¸c giai
cÊp kh¸c cña x· héi. ChÝnh v× thÕ theo Hå ChÝ Minh,
th¸i ®é chÝnh trÞ cña hä còng rÊt kh¸c nhau, cã vai
trß nhÊt ®Þnh trong x· héi:

  "TrÝ thøc: Tõ häc trß ®Õn c«ng chøc, thÇy thuèc,
v× cã tr×nh ®é v¨n ho¸ t-¬ng ®èi cao, cã ®iÒu kiÖn
tiÕp cËn víi ng-êi Ph¸p, hai v× hä bÞ ng-êi Ph¸p coi
th-êng cho nªn hä rÊt c¨m ghÐt ng-êi Ph¸p”[1 - 3 -
164] . “Song trÝ thøc vµ häc sinh th-êng m¾c nh÷ng
nh-îc ®iÓm rÊt to, nh- lý luËn kh«ng ®i ®«i víi thùc
hµnh, xem khinh lao ®éng, t- t-ëng m¬ hå, lËp trïng
kh«ng v÷ng khi hµnh ®éng th× hay lung lay" [1 - 7 -
214]. Do ®ã theo Hå ChÝ Minh trÝ thøc lµ ng-êi "d¸m
nghÜ mµ kh«ng gi¸m nãi" [1 - 3 - 164].

  Song trÝ thøc lµ l-îc l-îng c¸ch m¹ng kh¸ quan
träng, quan träng trong c¸ch m¹ng d©n téc chñ nh©n
d©n vµ c¶ trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. Vai trß
cña hä trong c¸ch m¹ng XHCN ®-îc Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸
nh- sau:
                     65
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   "c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa g¾n liÒn víi sù ph¸t
triÓn khoa häc vµ kü thuËt víi sù ph¸t triÓn v¨n hãa
cña nh©n d©n. Nh÷ng ng-êi tri thøc cña chóng ta ®·
gãp mét phÇn xøng ®¸ng trong kh¸ng chiÕn…Giai cÊp
c«ng nh©n ®oµn kÕt chÆt chÏ víi trÝ thøc ®Ó gióp hä
phôc vô c¸ch m¹ng, phôc vô c¶ x· héi" [1 - 7 - 586,
587].

   Song v× trÝ thøc kh«ng cã hÖ t- t-ëng riªng, tæ
chøc rêi r¹c, kh«ng ®¹i diÖn cho lùc l-îng s¶n xuÊt
tiªn tiÕn, cho xu h-íng cña d©n téc nªn ®-¬ng nhiªn
lµ      hä kh«ng thÓ l·nh ®¹o ®-îc c¸ch m¹ng.

   "TiÓu th-¬ng :th-¬ng nghiÖp lín ®Òu n»m trong tay
ng-êi Ph¸p, cì nhá h¬n trong tay Hoa KiÒu. Ng-êi ViÖt
Nam chØ bu«n b¸n nhá. Hä kh«ng lªn ®-îc bëi c¸c thø
thuÕ m¸ nÆng nÒ, do ®ã hä còng rÊt c¨m ghÐt ng-êi
Ph¸p” [1 - 3 -164]. “Nh÷ng líp tiÓu t­ s¶n kh¸c…còng
bÞ ®Õ quèc vµ phong kiÕn bãc lét.Kinh tÕ cña hä bÊp
bÒnh, th-êng bÞ thÊt nghiÖp ph¸ s¶n" [1 - 7 - 214].

   Nh- vËy, xÐt vÒ mÆt bÞ ¸p bøc, th× theo Hå ChÝ
Minh, trÝ thøc bÞ ®Õ quèc ¸p bøc, tiÓu th-¬ng tiªu
chñ võa bÞ ®Õ quèc, võa bÞ phong kiÕn ¸p bøc, h×nh
thµnh 2 m©u thuÉn trong lßng x· héi ViÖt Nam:

   TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi ®Õ quèc

   TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi hong kiÕn.

   V× bÞ ¸p bøc mµ sinh ra c¸ch m¹ng, nh-ng møc ®é
¸p bøc cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®èi víi tiÓu t- s¶n
kh«ng nÆng nÒ b»ng n«ng ®an do ®ã theo Hå ChÝ Minh
th× trong giai ®o¹n ®Çu cña c¸ch m¹ng mÆt c¸ch m¹ng

                    66
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cña tiÓu t- s¶n ®-îc xem lµ "bÇu b¹n cña c¸ch m¹ng".
Nh-ng tr¶i qua thêi kú dµi, tiÓu t- s¶n ®-îc Hå ChÝ
Minh xem lµ "§éng lùc c¸ch m¹ng" [1 - 6 - 460].

  Song ®Æc ®iÓm cña tiÓu t- s¶n lµ " Tù t- tù lîi,
rêi r¹c, kÐm kiªn quyÕt…" do ®ã hä kh«ng thÓ l·nh ®¹o
®-îc c¸ch m¹ng.

  Thø t- lµ giai cÊp t- s¶n d©n téc.

  "Giai cÊp t- s¶n d©n téc: Trong ng-êi viÖt kh«ng
cã ai lµm chñ nhµ m¸y lín, chñ hiÖu bu«n lín hoÆc chñ
nhµ b¨ng nh- ng-êi Trung Quèc. Hä th-êng chØ lµ nh÷ng
chñ x-ëng nhá nh- x-ëng r-îu x-ëng xay x¸t lóa g¹o,
x-ëng in. Lóc bÞ chÌn Ðp, hä o¸n ng-êi Ph¸p" [1 - 3 -
164, 165] "hä bÞ ®Õ quèc vµ phong kiÕn ng¨n trë" [ 1
- 7 - 214]

  Nh- vËy theo Hå ChÝ Minh giai cÊp t- s¶n d©n téc
cã ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi yÕu kÐm, bÞ ®Õ quèc vµ phong
kiÕn chÌn Ðp. Tõ ®ã h×nh thµnh 2 m©u thuÉn trong x·
héi ViÖt Nam:

  T- s¶n d©n téc m©u thuÉn víi ®Õ quèc

  T- s¶n d©n téc m©u thuÉn víi phong kiÕn

  §ã lµ mÆt bÞ ¸p bøc, mÆt thø nhÊt cña giai cÊp
nµy .§ång thêi Hå ChÝ Minh còng thÊy ®-îc mÆt thø hai
cña hä lµ mÆt tháa hiÖp.

  "Khi phong trµo c«ng nh©n lªn m¹nh, hä sî c¸ch
m¹ng .Nh-ng trong sè ®ã còng cã mét vµi ng-êi gióp ®ì
c¸ch m¹ng.ThÕ lùc cña hä yÕu ít, kh«ng cã tæ chøc" [1
- 3 - 165]. "Hä lµ giai cÊp bãc lét cho nªn hä còng
sî giai cÊp bÞ bãc lét næi lªn ®Êu tranh .V¶ l¹i vÒ
                   67
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


mÆt kinh tÕ hä cßn dÝnh lÝu Ýt nhiÒu víi giai cÊp ®Þa
chñ phong kiÕn, cho nªn víi viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt
hä cßn do dù". [1 - 7- 214, 215].

   TÝnh chÊt hai mÆt Êy cña giai cÊp t- s¶n d©n téc
lµm cho hä "võa muèn c¸ch m¹ng võa muèn tháa hiÖp" [1
- 7 - 215]. §ång thêi nã còng lµm cho giai cÊp nµy
kh«ng t¹o ra ®-îc cho m×nh hÖ t- t-ëng riªng. Do ®ã
hä  còng  kh«ng    thÓ   l·nh   ®¹o   ®-îc   c¸ch    m¹ng    ViÖt
Nam.Tuy nhiªn mÆt bÞ ¸p bøc cña hä lµm cho hä trë
thµnh lùc l-îng c¸ch m¹ng kh¸ quan träng.

   Thø n¨m lµ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.

   C«ng nh©n ViÖt Nam theo Hå ChÝ Minh lµ nh÷ng
ng-êi kh«ng cã t- liÖu s¶n xuÊt ph¶i b¸n søc lao ®éng
mµ sèng. BiÕt kú hä lao ®éng trong c«ng nghÖ hay
trong n«ng nghiÖp, bÊt kú hä lµm nghÒ g× còng ®Òu
thuéc vÒ giai cÊp c«ng nh©n.Chñ chèt cña giai cÊp nµy
lµ nh÷ng c«ng nh©n ë xÝ nghiÖp nh÷ng c«ng nh©n thñ
c«ng nghÖ, nh÷ng ng-êi lµm thuª ë c¸c cöa hµng nh÷ng
cè n«ng….

   §êi sèng cña c«ng nh©n ViÖt Nam lu«n lu«n chÞu sù
¸p bøc bãc lét tõ nhiÒu phÝa kh¸c nhau. Theo Hå ChÝ
Minh so víi c¸c giai cÊp tÇng líp kh¸c th× "c«ng nh©n
bÞ ¸p bøc nÆng h¬n" [1 - 2 - 266] nçi khæ cña c«ng
nh©n ViÖt Nam ®-îc Hå ChÝ Minh viÕt nh- sau:

   " So víi c«ng nh©n c¸c n-íc th× c«ng nh©n ViÖt
Nam rÊt khæ nhÊt lµ c«ng nh©n vïng bÞ t¹m chiÕm. Lµm
nhiÒu giê, tiÒn l-¬ng Ýt. L¹i thªm chÕ ®é ph¶i lÔ l¹t
®ót lãt cho bän cai lµ mét chÕ ®é bãc lét cã tÝnh

                     68
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chÊt phong kiÕn. N¹n thÊt nghiÖp th-êng x¶y ra…"[1 -
7  - 208, 209]

   Trong c¸c vïng bÞ t¹m chiÕu nh- vËy th× ®Õ quèc
víi c«ng cô tay sai lµ phong kiÕn ®· t×m                mäi    c¸ch
®Ó rót tØa x-¬ng thÞt cña c«ng nh©n, cßn t- s¶n, nhÊt
lµ t- s¶n m¹i    b¶n th× ®· bãc lét c«ng nh©n b»ng mäi
thñ ®o¹n.Chóng ®· khÊu hÕt         khÈu phÇn l-¬ng vèn ®· Ýt
ái cña c«ng nh©n. Do ®ã c«ng nh©n ViÖt Nam cã 3 kÎ
thï: §Õ quèc, phong kiÕn ,t- s¶n , h×nh thµnh 3 m©u
thuÉn trong x· héi ViÖt Nam:

   C«ng nh©n m©u thuÉn víi ®Õ quèc

   C«ng nh©n m©u thuÉn víi phong kiÕn

   C«ng nh©n m©u thuÉn víi t- s¶n.

   Nh- vËy trong kÕt cÊu x· héi - gia cÊp cña ViÖt
Nam vµ c¸c m©u thuÉn vèn cã cña nã (xem môc 1.1.2) Hå
ChÝ Minh ®· nhËn ra r»ng,Thø nhÊt: c¸c giai cÊp c«ng
nh©n, n«ng d©n, TiÓu t- s¶n, t- s¶n d©n téc ®Òu cã kÎ
thï chung lµ ®Õ quèc vµ phong kiÕn.Thø hai: C¶ 4 giai
cÊp tÇng líp nµy ®Òu lµ lùc l-îng c¸ch m¹ng ë mét møc
®é nhÊt ®Þnh .Do ®ã theo Hå ChÝ Minh, c¸ch m¹ng (®¸nh
®æ ®Õ quèc gi¶i phãng d©n téc) ph¶i lµ sù nghiÖp cña
toµn d©n, tøc lµ cña nh©n d©n "Nh©n d©n lµ: Bèn giai
cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t- s¶n vµ           t- s¶n d©n téc" [1 -
7 - 217]. §ång thêi qua ph©n tÝch nh- trªn, chóng ta
còng ®· nhËn ra r»ng, Hå ChÝ Minh ®· phñ nhËn vai trß
l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña n«ng d©n, tiÓu t- s¶n vµ t-
s¶n d©n téc. VËy ng-êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam
chØ cã thÓ lµ giai cÊp c«ng nh©n. Theo Hå ChÝ Minh,

                    69
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


l·nh ®¹o ®-îc hay kh«ng lµ do ®Æc tÝnh cña giai cÊp
chø kh«ng ph¶i sè l-îng nhiÒu hay Ýt cña giai cÊp ®ã.

   Trong bµi "Th-êng thøc chÝnh trÞ" viÕt n¨m                  1953,
Hå ChÝ Minh viÕt vÒ ®Æc tÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n
nh- sau:

   "§Æc tÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ:
Kiªn quyÕt, triÖt ®Ó, tËp thÓ, cã tæ chøc, cã kû
luËt. L¹i v× lµ gia cÊp tiªn tiÕn nhÊt trong søc s¶n
xuÊt…Giai cÊp c«ng       nh©n cã thÓ thÊm nhuÇn mét t-
t-ëng c¸ch m¹ng nhÊt, tøc lµ chñ nghÜa M¸clªnin. §ång
thêi tinh thÇn ®Êu tranh cña hä ¶nh h-ëng vµ gi¸o dôc
cña tÇng líp kh¸c. V× vËy vÒ mÆt chÝnh trÞ, t- t-ëng,
tæ chøc vµ hµnh ®éng, giai cÊp c«ng nh©n ®Òu gi÷ vai
trß l·nh ®¹o" [1 - 7 - 212].

   Cã thÓ khi Hå ChÝ Minh cÊt tiÕng Eureka II ng-êi
®· liªn t-ëng tíi tÝnh tæ chøc kû luËt vµ søc m¹nh
tËp trung cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam vµ giai cÊp
c«ng nh©n thÕ giíi. Bëi v× cho ®Õn n¨m 1920, khi cÊt
tiÕng EurekaII Hå ChÝ Minh ®· cã 10 n¨m b«n ba kh¾p
c¸c ch©u lôc vµ quan s¸t thÊy cuéc sèng vµ ®Êu tranh
cña c«ng nh©n. TiÕng Eurª ka II cña Hå ChÝ Minh: "§©y
lµ con ng-êi gi¶i phãng chóng ta!" chÝnh lµ con ®-êng
cña  giai   cÊp   c«ng    nh©n,    dùa   trªn    hÖ   t-    t-ëng
Maclªnin.

   N¨m 1958, trong bµi “®¹o ®øc c¸ch m¹ng”, Hå ChÝ
Minh tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh ®Æc ®iÓm tiªn tiÕn vµ kh¼ng
®Þnh vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n nh- sau.                     70
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  "§Ó giµnh lÊy th¾ng lîi, c¸ch m¹ng nhÊt ®Þnh ph¶i
do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. V× nã lµ giai cÊp
tiªn tiÕn nhÊt, gi¸c ngé nhÊt vµ tæ chøc chÆt chÏ
nhÊt". [1 - 9 - 283].

  ViÕt ra nh- vËy vÒ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam cã
nghÜa lµ Hå ChÝ Minh ®· nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cña c¸c
giai cÊp trong x· héi. Ng-êi ®· so s¸nh c¸c giai cÊp
nµy víi nhau, nhËn thÊy ®Æc ®iÓm næi tréi, mê nh¹t,
møc ®é gi¸c ngé c¸ch m¹ng cña tõng giai cÊp. Qua ®ã
ng-êi thÊy r»ng chØ cã giai cÊp c«ng nh©n lµ ®ãng vai
trß l·nh ®¹o ®-îc c¸ch m¹ng ViÖt Nam mµ th«i.

  N¨m 1960 trong bµi "30 n¨m ho¹t ®éng cña §¶ng”
dùa vµo viÖc tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam thêi kú 1930
- 1960 ,Hå ChÝ Minh tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh møc ®é vai
trß cña c¸c giai cÊp ®èi víi d©n téc. Trªn c¬ së Êy
ng-êi thÊy ®-îc møc ®é vai trß cao nhÊt thuéc vÒ giai
cÊp c«ng nh©n. ChÝnh v× vËy t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ
vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi víi c¸ch
m¹ng ViÖt Nam cµng ®-îc ng-êi kh¼ng ®Þnh râ h¬n :

   "Ngay tõ lóc ®Çu, §¶ng ta ®· gi-¬ng cao ngän cê
c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, l·nh ®¹o phong trµo gi¶i
phãng d©n téc. Trong lóc ®ã giai cÊp phong kiÕn ®·
®Çu hµng ®Õ quèc, giai cÊp t- s¶n non yÕu th× chØ
mong tháa hiÖp víi ®Õ quèc ®Ó t×m mét lèi sèng. C¸c
tÇng líp tiÓu t- s¶n tuy lµ s«i næi nh-ng t- t-ëng bÕ
t¾c, kh«ng cã ®-êng ra. ChØ cã giai cÊp c«ng nh©n lµ
dòng c¶m nhÊt, c¸ch m¹ng nhÊt, lu«n lu«n gan gãc
®-¬ng ®Çu víi bän ®Õ quèc thùc d©n. Víi lý luËn c¸ch
m¹ng tiªn phong vµ kinh nghiÖm cña phong trµo v« s¶n
                   71
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


quèc tÕ, giai cÊp c«ng nh©n ta ®· tá ra lµ ng-êi l·nh
®¹o xøng ®¸ng nhÊt vµ ®¸ng tin cËy nhÊt cña nh©n d©n
ViÖt Nam" [1 - 10 - 8,9]

  Xem xÐt vai trß c¸c giai cÊp trong x· héi ViÖt
Nam, lùa chän ra giai cÊp c«ng nh©n lµ tiÕn bé nhÊt,
xuÊt s¾c nhÊt, ®ã lµ c¨n cø ®Ó Hå ChÝ Minh kh¼ng
®Þnh: giai cÊp c«ng nh©n lµ ng-êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.

  KÓ tõ khi cÊt tiÕng EurªkaII trë vÒ sau, Hå ChÝ
Minh ®· quyÕt ®Þnh chän CNMLN lµm c«ng cô t- t-ëng
cho m×nh.Víi c«ng cô nµy Hå ChÝ Minh ®· nh×n vÒ qu¸
khø, thÊy ®-îc søc m¹nh cña nh©n d©n vµ chñ nghÜa d©n
téc ViÖt Nam truyÒn thèng, thÊy ®-îc ®iÒu kiÖn th¾ng
lîi cña c¸ch m¹ng lµ lùc l-îng c¸ch m¹ng ph¶i tËp
trung.Víi c«ng cô CNMLN, Hå ChÝ Minh ®· nh×n vµo hiÖn
t¹i thÊy ®-îc kÕt cÊu x· héi-giai cÊp, thÊy ®-îc ¸ch
¸p bøc cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®èi víi nh©n d©n
ViÖt Nam, thÊy ®-îc tÝnh tiªn phong cña giai cÊp c«ng
nh©n ViÖt Nam.Víi c«ng cô CNMLN, Hå ChÝ Minh ®· nh×n
tíi t-¬ng lai, thÊy ®-îc ph-¬ng h-íng duy nhÊt cña
c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Trªn c¬ së Êy, Hå ChÝ Minh ®· lùa
chän t- t-ëng cña m×nh: c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña
toµn d©n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. Quan ®iÓm
nµy thÓ hiÖn nh- thÕ nµo? Ta h·y ®I vµo môc( 2.1.2).

  2.12. Néi dung cña quan ®iÓm

  2.1.2.1. Kh¼ng ®Þnh vµ hiÖn thùc hãa vai trß l·nh
®¹o cña §¶ng vµ giai cÊp c«ng nh©n ®èi víi x· héi vµ
d©n téc.                     72
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Trong tiÕng Eurª ka II cña Hå ChÝ Minh ë pa ri
n¨m 1920.

  "§©y lµ con ®-êng gi¶i phãng chóng ta" chóng ta
nghe thÊy ph-¬ng h-íng vËn ®éng tõ hiÖn t¹i vµo t-¬ng
lai lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng
vµ toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam. Ng-êi ®¹i biÓu ch©n
chÝnh cña hÖ thèng lîi Ých nµy lµ giai cÊp c«ng nh©n
vµ §¶ng céng s¶n. V× thÕ trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh,
"Con ®-êng gi¶i phãng chóng ta" chÝnh lµ lÞch sö d©n
téc ViÖt Nam tõ ®ã vÒ sau mµ chñ thÓ cña lÞch sö Êy
lµ giai cÊp c«ng nh©n. Hay nãi c¸ch kh¸c giai cÊp
c«ng nh©n lµ ng-êi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.XÐt theo nghÜa
®en cña nã th× l·nh cã nghÜa lµ nhËn tr¸ch nhiÖm, ®¹o
lµ con ®-êng. ChÝnh v× thÕ, trong t- t-ëng Hå ChÝ
Minh, khi nãi giai cÊp c«ng nh©n lµ ng-êi l·nh ®¹o
c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ nãi tíi ph-¬ng h-íng vËn ®éng
cña d©n téc ViÖt Nam ph¶i dùa trªn hÖ t- t-ëng Mac-
lªnin cña giai cÊp c«ng nh©n cßn §¶ng céng s¶n, bé
tham m-u cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ
cña c¶ d©n téc ViÖt Nam lµ ng-êi ®i tiªn phong cÇm
®Ìn ®èt ®uèc cho lÞch sö t-¬ng lai cña ViÖt Nam ®i
®óng h-íng.

  Lùa chän con ®-êng c¸ch m¹ng v« s¶n theo CNMLN,
Hå ChÝ Minh ®· nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o
cña §¶ng vµ giai cÊp c«ng nh©n ®èi víi x· héi vµ d©n
téc ViÖt Nam. §ång thêi, ng-êi còng t×m mäi c¸ch ®Ó
hiÖn thùc hãa sù kh¼ng ®Þnh Êy.
                   73
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Trong t¸c phÈm "§-êng c¸ch mÖnh" cña m×nh, Hå ChÝ
Minh ®· kh¼ng ®Þnh vai trß ®Çu tµu lÞch sö d©n téc
cña §¶ng nh- sau.

  "C¸ch m¹ng tr-íc hÕt phai cã c¸i g×"?

  Tr-íc hÕt ph¶i cã §¶ng c¸ch m¹ng, ®Ó trong th×
vËn ®éng vµ tæ chøc d©n chóng, ngoµi thÓ hiÖn läc víi
d©n téc bÞ ¸p bøc vµ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i. §¶ng cã
v÷ng c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng, còng nh-                ng-êi cÇn
lãi cã v÷ng thuyÒn míi ch¹y" [1 - 2 - 267, 268].

  LuËn ®iÓm trªn lµ sù thÓ hiÖn sinh ®éng mèi quan
hÖ giai cÊp d©n téc trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh. VÊn
®Ò d©n téc, tøc lµ viÖc giµnh ®éc lËp cho d©n téc,
(tøc lµ c¸ch m¹ng) lµ sù nghiÖp cña toµn d©n do giai
cÊp c«ng nh©n víi bé tham m-u lµ §¶ng céng s¶n                  l·nh
®¹o lµ thÓ hiÖn s©u s¾c nhÊt cña t- t-ëng Hå ChÝ Minh
vÒ mèi quan hÖ giai cÊp - d©n téc. Kh«ng nh÷ng c¸ch
m¹ng ®ßi hái cÇn ph¶i cã §¶ng mµ cßn §¶ng ph¶i v÷ng
th× c¸ch m¹ng míi thµnh c«ng. §¶ng lµ ng-êi cÇn l¸i
cña con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Kh¼ng ®Þnh nh- vËy
chøng tá r»ng Hå ChÝ Minh ®· nh×n mét c¸ch bao qu¸t
vai trß cña §¶ng trong c¸c giai ®o¹n cña c¸ch m¹ng
ViÖt Nam.

  Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi d©n téc vµ giai
cÊp trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh cã lÏ ®-îc kh¼ng ®Þnh
râ rµng nhÊt ë trong "S¸ch l-îc v¾n t¾t” cña §¶ng n¨m
1930. Trong v¨n kiÖn nµy, Hå ChÝ Minh viÕt:
                   74
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  “1. §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp
ph¶i thu phôc cho ®-îc ®¹i bé phËn giai cÊp m×nh,
ph¶i lµ cho giai cÊp m×nh l·nh ®¹o ®-îc d©n chóng.

  2. §¶ng ph¶i thu phôc cho ®-îc ®¹i bé phËn d©n
cµng ph¶i dùa vµo h¹ng d©n cµng nghÌo lµm thæ ®Þa
c¸ch m¹ng ®¸nh thóc bän ®¹i ®Þa chñ vµ phong kiÕn.

  3. §¶ng ph¶i hÕt søc liªn l¹c víi tiÓu t- s¶n trÝ
thøc, trung ­¬ng, Thanh niªn, t©n viÖt vv…. §Ó kÐo hä
®i vÒ phe v« s¶n giai cÊp. Cßn ®èi víi bän phó n«ng,
trung tiÓu ®Þa chñ vµ t- b¶n An Nam mµ ch-a râ mÆt.
  2.2. §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x·
héi – con ®-êng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó mèi quan hÖ giai
cÊp – d©n téc.
  2.2.1. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn hµng ®Çu ®Ó
gi¶i phãng giai cÊp:
   “  Trong lóc nµy nÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc vÊn
®Ò d©n téc gi¶I phãng, kh«ng ®åi ®-îc ®éc lËp, tù do
cho toµn thÓ     d©n téc, th× ch¼ng nh÷ng toµn                thÓ
quèc gia d©n téc cßn chÞu m·I kiÕp ngùa tr©u, mµ
quyÒn lîi cña bé phËn, giai cÊp ®Õn v¹n n¨m còng
kh«ng ®ßi l¹i ®-îc ” { 12 – 335 }
  Héi nghÞ Trung -¬ng t¸m th¸ng 5 n¨m 1941 cña §¶ng
céng s¶n §«ng D-¬ng, do Hå ChÝ Minh chñ tr×, ®· nhËn
®Þnh nh- vËy. Sau héi nghÞ trung -¬ng t¸m ch-a ®Çy
b¶y th¸ng, tøc lµ vµo cuèi n¨m 1941 th× trong cuèn “
LÞch sö n­íc ta ”, Hå ChÝ Minh còng viÕt, “ 1945:
Viªt Nam ®éc lËp ”. §iÒu ®ã chøng tá r»ng tõ “ Trong
lóc nµy ” cña nhËn ®Þnh         nªu trªn lµ thêi kú 1941 –
1945 ë §«ng d­¬ng. vµ theo Hå ChÝ Minh th× “ Trong

                    75
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lóc nµy ”, ®éc lËp d©n téc lµ vÊn ®Ò trªn hÕt vµ
tr­íc hÕt. Cßn vÊn ®Ò “ quyÒn lîi cña bé phËn – giai
cÊp ” th× cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt sau lóc nµy. Khi héi
nghÞ Trung -¬ng 8 tæ chøc th× chiÕn tranh thÕ giíi
thø hai ®· diÔn ra ®-îc hai n¨m, cßn c¸ch m¹ng th¸ng
8 cña ViÖt Nam th× bèn n¨m n÷a míi thµnh c«ng. ®©y lµ
thêi ®iÓm chiÕn tranh thÕ giíi ®ang diÔn ra rÊt ¸c
liÖt: cßn thùc d©n Ph¸p d· ®Çu hµng ph¸t xÝt §øc:
Nh©n d©n §«ng D-¬ng ®ang sôc s«I c¸ch m¹ng.
  NhËn ®Þnh nªu trªn thÓ hiÖn mét t- t-ëng ®iÓn
h×nh cña mét nh©n vËt lÞch sö ®iÓn h×nh: Hå ChÝ Minh!
  T- t-ëng ®iÓn h×nh nµy lµ viÖc chia nhiÖm vô c¸ch
m¹ng thµnh nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau. Trong mçi thêi
®iÓm cã mét nhiÖm vô cÊp b¸ch, næi bËt lªn hµng ®Çu.
§èi víi Hå ChÝ Minh, vÊn ®Ò d©n téc, viÖc giµnh ®éc
lËp cho d©n téc cho toµn thÓ mäi giai cÊp tÇng líp
trong x· héi lµ nhiªm vô hµng ®Çu. V× “ Trong lóc
nµy” m©u thuÉn gi÷a
  toµn thÓ c¸c d©n téc §«ng D-¬ng, kh«ng ph©n biÖt
giai cÊp , tÇng líp víi chñ ghÜa ®Õ quèc ®ang trë lªn
v« cïng quyÕt liÖt kh«ng lóc nµy b»ng.
  Ra ®êi vµo th¸ng 5 n¨m 1941 nh-ng nhËn ®Þnh nªu
trªn cña héi nghÞ Trung -¬ng 8 vµ cña Hå ChÝ Minh ®·
cã mét qu¸ tr×nh thai nghÐn tr-íc ®ã 20 n¨m, tøc lµ
vµo th¸ng 4 n¨m 1921. Thêi gian nµy trong bµi “ §«ng
D­¬ng” Hå ChÝ Minh ®· dù b¸o vÒ c¸c vÊn ®Ò (b), (e)
d-íi t¸c ®éng cña (a) nh- sau.
  (b) “ Kh«ng! ng­êi §«ng D­¬ng kh«ng chÕt, ng-êi
§«ng D-¬ng vÉn sèng, sèng m·i m·i. sù ®©ud               ®éc cã hÖ
trèng cña bän t- b¶n thùc d©n kh«ng thÓ nµo lµm tª
                   76
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


liÖt søc sèng, cµng kh«ng thÓ nµo lµm tª liÖt t-
t­ëng  c¸ch mang cña ng­êi §«ng D­¬ng” {1 – 1 – 28 }.
§ã lµ tinh thÇn c¸ch m¹ng vµ søc sèng dÎo dai, bÒn bØ
cña ng-êi §«ng D-¬ng. §ã lµ tinh thhµn d©n téc ®ang
®-îc t«i luyÖn qua thö th¸ch cña ng-êi §«ng D-ong. §ã
lµ sù gÇn gòi cña ng-êi §«ng D-¬ng víi nhau. §ã lµ sù
liªn kÕt chÆt chÏ mµ kh«ng cã søc m¹nh nµo cã thÓ
chia c¾t ®-îc ng-êi §«ng D-¬ng víi nhau.
  Trong cuéc sèng khæ ®au d-íi ¸ch ®Çu ®éc cña chñ
nghÜa thùc d©n, ng-êi §«ng D-¬ng cµng tr-êng tån !
  Vµ ®©u lµ nguyªn nh©n s¶n sinh ra tinh thÇn Êy
cña ng-êi §«ng D-¬ng***. Hå ChÝ Minh cho r»ng, dã
chÝnh lµ do chÝnh s¸ch cai trÞ tµn b¹o cña chñ nghÜa
thùc d©n ®· t¹o ra tinh thÇn Êy. Ng-êi viÕt vÒ chÝnh
s¸ch tµn b¹o Êy nh- sau:
  (a): “ BÞ ®Çu ®éc c¶ vÒ tinh thÇn lÉn                 thÓ x¸c,
bÞ bÞt måm vµ bÞ giam h·m, ng-êi ta cã thÓ t-ëng
t-îng r»ng c¸i bÇy ng-êi Êy cø m·I m·i bÞ dïng lµm ®å
tÕ c¸c «ng thÇn t- b¶n, r»ng bÇy ng-êi Êy kh«ng sèng
n÷a, kh«ng suy nghÜ n÷a vµ lµ v« dông trong viÖc c¶i
t¹o x· héi”. { 1-1- 28 ]
  Thùc d©n Ph¸p cø t-ëng dïng b¹o lùc, r-îu cån,
thuèc phiÖn lµ ®Ì bÑp ®-¬c ng-êi §«ng D-¬ng nª chóng
íi t-ëng t-îng nh- vËy. Nh-ng Hå ChÝ Minh cho r»ng
chóng ®· lÇm to. B ëi v× theo quy luËt, cã lùc t¸c
dông th× cã lùc ph¶n t¸c dông, cã ¸p bøc th× cã ®Êu
tranh, cã m©u thuÉn trong x· héi th× cã sù bïng næ
cña m©u thuÉn. Sù bïng næ m©u thuÉn gi÷a ng-êi §«ng
D-¬ng víi thùc d©n Ph¸p ®-îc Hå ChÝ Minh dù b¸o trong
bµi “ §«ng D­¬ng ” nh­ sau:
                    77
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    (c): “ §»ng sau sù phôc tïng tiªu cùc, ng­êi §«ng
D-¬ng giÊu mét c¸i g× ®ã ®ang s«i sôc, ®ang gµo thÐt
vµ sÏ bïng næ mét c¸ch ghª ghím, khi thêi c¬ ®Õn”.
    {1 – 1 -28 }
    Hå ChÝ Minh kh«ng viÕt “ c«ng nh©n §«ng D­¬ng”, “
n«ng d©n §«ng D­¬ng ” hay “ trÝ thøc §«ng D­¬ng” mµ
lµ “ ng­êi §«ng D­¬ng”. Bµi “§«ng D­¬ng” chØ cã 666
tõ th× ®iÖp tõ “ ng­êi §«ng D­¬ng ” xuÊt hiÖn 9 lÇn !
s- xuÊt hiÖn cña ®iÖp khóc nµy nhiÒu lÇn nh- vËy vµ
theo  sau  ®iÖp   tõ   nµy   lµ   lµ   c¸c   ®éng    tõ   “  s«i
sôc”,“bïng næ”
    Chøng tá r»ng, Hå ChÝ Minh kh«ng nhËn thÊy mét sù
næi bËt vÒ xung ®ét néi bé, xung ®ét giai cÊp gi÷a
ng-êi §«ng D-¬ng víi nhau. Ng-êi chØ nhËn thÊy sù næi
bËt vÒ m©u thuÉn gi÷a ng-êi §«ng D-¬ng víi dÕ quèc mµ
th«i. Nh- vËy theo Hå ChÝ Minh tinh thÇn d©n téc cña
ng-êi §«ng D-¬ng rÊt cao lµ do m©u thuÉn gi÷a d©n téc
§«ng D-¬ng víi chñ nghÜa thùc d©n g©y lªn. M©u thuÉn
nµy ë §«ng D-¬ng chØ lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña m©u
thu·n chung gi÷a chñ nghÜa thùc d©n víi c¸c thuéc ®Þa
trong thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa. NhËn thøc ®-îc nh-
vËy, Hå ChÝ Minh ®· rót ra ®-îc mèi quan hÖ giai cÊp
– d©n téc cña c¸ch m¹ng thuéc ®Þa. Theo ng-êi, ®èi
víi c¸c n-íc thuéc ®Þa th× vÊn ®Ò d©n téc lµ -u tiªn
hµng ®Çu cßn vÊn ®Ò giai cÊp th× ph¶I gi¶i quyÕt l©u
dµi. Ng­êi viÕt: “d©n téc c¸ch mÖnh th× ch-a ph©n
chia giai cÊp, nghÜa lµ sÜ, n«ng, c«ng th-¬ng ®Òu ®Òu
nhÊt trÝ chèng l¹i c­êng quyÒn ”. {1 – 1 – 266 }
    §ã lµ mét kh¸i qu¸t mang tÝnh quy luËt cña c¸ch
m¹ng thuéc ®Þa cña Hå ChÝ Minh. Quy luËt Êy h×nh
                     78
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thµnh lµ do m©u thuÉn c¬ b¶n cña thêi ®¹i ®Õ quèc chñ
nghÜa quy ®Þnh. Cho m·i sau 20 n¨m ®un nÊu khi thêi
c¬ ®ang ®Õn th× c¸c m©u thuÉn nµy ë §«ng D-¬ng míi
ph¸t triÓn ®Õn tét cïng, nªn héi nghÞ Trung -¬ng t¸m
míi nhËn ®Þnh nh- trªn.
    NhËn ®Þnh cña Héi nghÞ Trung -¬ng t¸m diÔn ra vµo
mét hoµn c¶nh ®iÓn h×nh, ph¶n ¸nh c¸c m©u thuuÉn cña
§«ng D-¬ng lµ ®¹t ®Õn møc ®é ®iÓn h×nh. Cho nªn nã
kh«ng nh÷ng lµ kh¸i qu¸t sù ph¸t triÓn cña c¸c m©u
thuÉn cña §«ng D-¬ng trong qu¸ khø c¸ch ®ã 20 n¨m mµ
cßn ph¶n ¸nh       c¸c m©u thuÉn cña §«ng D-¬ng trong
t-¬ng lai.
    ThËt vËy, trong môc 2.1.1.4, chóng ta ®· thÊy
r»ng khi ®¸nh gi¸ vai trß, vÞ trÝ c¸c giai cÊp trong
x· héi ViÖt Nam, Hå ChÝ Minh ®· nhËn ra 9 m©u thuÉn
sau:
    víi phong kiÕn
    TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi phong kiÕn
    C«ng nh©n m©u thuÉn víi t- s¶n
    N«ng d©n m©u thuÉn víi t- s¶n
    C«ng nh©n m©u thuÉn víi dÕ què
    N«ng d©n m©u thuÉn víi ®Õ quèc
    TiÓu t- s¶n m©u thuÉn víi ®Õ quèc
    T- s¶n d©n téc m©u thuÉn víi ®Õ quèc
    C«ng nh©n m©u thuÉn víi phong kiÕn
    N«ng d©n m©u thuÉn
    Trong chÝn m©u thuÉn nµy th× m©u thuÉn d©n téc(
m©u thuÉn giÉ- §Õ quèc víi c«ng, n«ng, tiÓu t- s¶n,
t- s¶n d©n téc) lµ m©u thuÉn chñ yÕu. Cßn m©u thuÉn
giai cÊp ( m©u thuÉn gi÷a          phong kiÕn      v¬i c«ng, n«ng
                     79
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


, tiÓu t- s¶n ) lµ m©u thuÉn thø yÕu. C¸c m©u thuÉn
nµy ®-îc nhËn biÕt qua c¸c µI viÕt cña Hå ChÝ Minh
®-îc ng-êi viÕt tõ n¨m 1921 ®Õn n¨m 1953 ( tõ tËp 1
®Õn tËp 7, Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn 2, NXB
chÝnh trÞ quèc gia).
  Nh- vËy, trong mét thêi kú dµI kho¶ng h¬n 30 n¨m
(1921 – 1953) m©u thuÉn d©n téc lu«n lu«n næi tréi
nªn trªn m©u thuÉn giai cÊp. Do ®ã vÊn ®Ò d©n téc
lu«n lu«n ®Æt trªn vÊn ®Ò giai cÊp. V× thÕ nhËn ®Þnh
cña héi nghÞ trung -¬ng 8 nh- trªn ®· nªu cßin lµ sù
ph¶n ¸nh cña m©u thuÉn §«ng D-¬ng trong t-¬ng lai
(1941 – 1953). §ã lµ t- t-ëng cña Hå ChÝ Minh.
  NgoµI mÆt ph¶n      ¸nh m©u thuÉn chñ yÕu m©u thuÉn
th- yÕu cña kÕt cÊu x· héi – giai cÊp §«ng D-¬ng hiÖn
t¹i, t- t-ëng Hå ChÝ Minh coi ®éc lËp d©n téc lµ ®iÒu
kiÔn hµng ®Çu ®Ó gi¶I phong giai cÊp, cßn lµ sù tiÕp
nèi cña quan hÖ giai cÊp – d©n téc cña chñ nghÜa d©n
téc ViÖt Nam truyÒn thèng.
  ThËt vËy, trong “b¸o c¸o vÒ B¾c kú, Trung kú. Nam
kú” n¨m 1924, Hå ChÝ Minh ®· ph©n tÝch ®Êu tranh giai
cÊp vµ ®Êu tranh d©n téc trong qu¸ khø cña ViÖt Nam (
xem môc 2.1.1.2). Qua ®ã ng-êi thÊy r»ng nÕu d©n téc
vµ giai cÊp lµ hai yÕu tè song sinh th× trong mäi
giai ®o¹n cña lÞch sö, vÊn ®Ò d©n téc bao giê còng lµ
“ gen ” tréi.
  Nh- vËy trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh, ®éc lËp d©n
téc lµ yÕu tè næi      tréi, hµng ®Çu ®Ó më ®-êng gi¶i
phãng giai cÊp. §iÒu ®ã kh«ng thÓ chèi c·i.
  Song vµo nh÷ng n¨m ®Çu khi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam
võa míi ra ®êi, viÖc Hå ChÝ Minh coi ®éc lËp d©n téc
                   80
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


yÕu tè d©n téc lªn hµng ®Çu, trªn yÕu tè giai cÊp
ch-a ®-îc quèc tÕ c«ng s¶n vµ ban l·nh ®¹o §¶ng céng
s¶n ViÖt Nam(tõ th¸ng 10/1930 lÊy tªn lµ §¶ng céng
s¶n §«ng D-¬ng ) thõa nhËn.t¹i ®¹i h«I VI n¨m 1928,
Quèc tÕ céng s¶n ®· th«ng qua ®Ò c-¬ng c¸ch m¹ng
thuéc ®Þa. §Ò c-¬ng nµy ®· coi träng cuéc ®Êu tranh
giai cÊp ë c¸c nøpc thuéc ®Þa vµ phô thuéc. Th«ng qua
®ång chÝ TrÇn Phó, Quèc tÕ céng s¶n ®· mang quan ®iÓm
®¸u tranh giai cÊp cña m×nh phæ biÕn cho nh÷ng ng-êi
céng s¶n ViÖt Nam. Vµ nh÷ng ng-êi nµy trong mét thêi
gian dµi cho ®Õn tr-íc n¨m 1939 mang nÆng quan ®iÓm
trªn.
  T¹i Héi nghÞ Trung -¬ng th¸ng 10 n¨m 1930 do TrÇn
Phó chñ tr×. Nh÷ng ng-êi céng s¶n ViÖt Nam ®· phª
ph¸n quan ®iÓm d©n téc Hå ChÝ Minh. Héi nghÞ nhËn
®Þnh: “Héi nghÞ hîp nhøt chØ lo viÖc hiÖp c¸c ®oµn
thÓ Êy lµm mét, mµ Ýt ®Ó ý ®Õn viÖc bµi trõ nh÷ng t-
t-ëng vµ hµnh ®éng biÖt ph¸i cña c¸c ®¶ng ph¸i tr-íc
kia ” { 39 - 58}
  “ §Þa chñ lµ mét giai cÊp kh«ng dù vµo viÖc cµy
cÊy. . .dÉu cã bän cã mét vµi tr¨m mÉu, cã bän 5, 7
ngµn mÉu mÆc lßng, chóng nã ®Òu thuéc vÒ giai cÊp ®Þa
chñ, tøc lµ**®Þch cña n«ng d©n, mµ d· thÕ th× ph¶i
®¸nh ®æ vµ thu hÕt ruéng ®Êt cña chóng nã” {39 - 59}
  “ Bän t­ bæn . . . kh«ng ®i mét phe víi m×nh
®-îc, mµ còng kh«ng thÓ lîi dông nã ®-îc. Bän Êy tèt
nhøt chØ lµ ®øng vÒ phÝa quèc gia c¶i l-¬ng, mµ ®· lµ
quèc gia c¶i l-¬ng th× §¶ng ph¶I hÕt søc***¶nh h-ëng
cña chóng nã trong quÇn chóng” [39 – 59 ]


                   81
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Nh÷ng ng-êi céng s¶n ViÖt Nam cho r»ng: H«Þ nghÞ
hîp nhÊt “ chØ lo ®Õn viÖc ph¶n ®Õ             mµ quªn mÊt lîi
Ých giai cÊp tranh ®Êu” [ 39 – 60 ] .
  Th¸i ®é cña nh÷ng ng-êi céng s¶n ViÖt Nam t¹i Héi
nghÞ Trung -¬ng th¸ng 10 n¨m 1930 ®èi víi héi nghÞ
hîp nhÊt thËt lµ kh¾t khe: “ Thñ tiªu ch¸nh c­¬ng
s¸ch l-îc vµ ®iÒu lÑ cò cña §¶ng, lÊy kinh nghiÖm
trong thêi kú võa qua mµ thùc hµnh c«ng viÖc cho ®óng
nh- ¸n nghÞ quyÕt vµ th¬, chØ           thÞ cña Quèc tÕ céng
s¶n ”… “ §em ¸n nghÞ quyÕt cña quèc tÕ, ch¸nh s¸ch vµ
kÕ ho¹ch cña §¶ng mµ th¶o luËn cho kh¾p trong §¶ng,
lÊy ®ã lµm c¨n bæn mµ chØnh ®èn néi bé, lµm cho §¶ng
b«n sª vÝch hãa ” [ 39 – 61,62 ]
  Nh- vËy lµ Quèc tÕ céng s¶n lóc bÊy giê cã mét uy
lùc rÊt lín ®èi víi ban l·nh ®¹o §¶ng céng s¶n §«ng
D-¬ng. Héi nghÞ Trung -¬ng th¸ng 10 n¨m 1930 cã thÓ
nãi lµ rÊt trung thµnh víi quan ®iÓm coi träng ®Êu
tranh giai cÊp cña Quèc tÕ céng s¶n. Tr-íc ®ã, t¹i
héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n th¸ng 2 n¨m
1930 Hå ChÝ Minh ®· ®Ò cao vai trß cña nh©n tè d©n
téc vµ cã mét th¸I ®é rÊt mÒm dÎo ®èi víi c¸c giai
cÊp phi c«ng n«ng. Cßn th¸I ®é ®èi víi c¸c giai cÊp
nµy nh- nh÷ng nhËn ®Þnh trªn cña héi nghÞ Trung -¬ng
th¸ng 10 n¨m 1930 th× ph¶i nãi lµ rÊt kh¾t khe. §ã lµ
quan ®iÓm cøng r¾n. Ph¶I nãi r»ng thêi kú 1930 –
1939, quan ®iÓm cøng r¾n vÒ ®Êu tranh giai cÊp cña
Quèc tÕ céng s¶n vµ ban l·nh ®¹o §¶ng céng s¶n §«ng
D-¬ng ®· gi÷ vai trß thèng trÞ vµ th¾ng thÕ trong
phong trµo céng s¶n ë ViÖt Nam. Cßn quan ®iÓm mÒm dÎo
cña Hå ChÝ Minh th× ®ang bÞ lÊn ¸t vµ vïi dËp. Quan
                   82
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®iÓm vµ ho¹t ®éng vña §¶ng céng s¶n §«ng D-¬ng thêi
kú nµy ®Òu dùa trªn nÒn t¶ng cña Héi nghÞ Trung -¬ng
th¸ng 1 n¨m 1930 vµ ®-êng lèi cña Quèc tÕ céng s¶n.
  ChØ sau ®¹i héi VII( th¸ng 7 n¨m 1935 ) cña Quèc
tÕ céng s¶n, nh÷ng ng-êi céng s¶n ViÖt Nam míi dÇn
dÇn trë vÒ víi quan ®iÓm mÒm dÎo cña Hå ChÝ Minh. Vµ
cho ®Õn khi chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 bïng næ, quan
®iÓm mÒm dÎo cña Hå ChÝ Minh míi ®-îc t¸i x¸c lËp.
Trong phong trµo céng s¶n ViÖt Nam, nhËn ®Þnh cña Héi
nghÞ Trung -¬ng t¸m, th¸ng 5 n¨m 1941 nh- ®· nªu trªn
lµ thÓ hiÖn cña sù t¸I x¸c lËp Êy. T- t-ëng Hå ChÝ
Minh vÒ mèi quan hÖ giai cÊp – d©n téc trong nhËn
®Þnh Êy lµ mét s¸ng t¹o lín, më ®uêng cho c¸ch m¹ng
th¸ng 8 n¨m 1945 ë ViÖt Nam.
  Chñ nghÜa d©n téc, viÖc ®Æt ®éc lËp lªn hµng ®Çu,
trªn yÕu tè giai cÊp cña Hå ChÝ Minh còng ®-îc UNESCO
thõa nhËn: “ Hå ChÝ Minh lµ mét biÓu t­îng kiÖt suÊt
vÒ quyÕt t©m cña c¶ mét d©n téc, ®· cèng hiÕn trän
®êi m×nh cho sù nghiÖp gi¶I phãng d©n téc cña nh©n
d©n ViÖt Nam ” [18 – 15 ]
  Suy nghÜ vµ hµnh ®éng, ®ã lµ mét thÓ thèng nhÊt
kh«ng thÓ t¸ch rêi trong Hå ChÝ Minh. Víi quan ®iÓm
kÕt hîp d©n téc vµ giai cÊp nh- trªn, Hå ChÝ Minh ®·
quyÕt t©m giµnh, gi÷ vµ b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n
téc. QuyÕt t©m Êy ®-îc thÓ hiÖn trong lêi kªu gäi cña
Hå ChÝ Minh víi toµn thÓ d©n chóng ViÖt Nam ( xem c¸c
lêi kªu gäi nµy ë c¸c môc 2.1.2.2 ). Cã thÓ nãi r»ng
c¸c lêi kªu gäi vang dËy s«ng nói cña Hå               ChÝ Minh®·
®ãng vai trß lµ linh hån vµ khÝ ph¸ch cña d©n téc
ViÖt Nam trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Nã
                   83
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


gãp phÇn to lín vµo th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng 8
vµ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, Mü cña nh©n d©n ViÖt Nam
trong thÕ kû XX.
  §éc l©p d©n téc lµ ®iÒu kiÖn hµng ®Çu ®Ó gi¶i
phãng giai cÊp, nh-ng sau khi ®· cã ®éc lËp råi th×
giai cÊp sÏ ®-îc gi¶i phãng b»ng thÓ chÕ chÝnh trÞ
nµo***TBCN*** Theo Hå ChÝ Minh ®éc lËp d©n téc ph¶i
g¾n víi chñ nghÜa x· héi          th× míi gi¶i phãng ®-îc
hoµn toµn giai cÊp c«ng nh©n & nh©n d©n lao ®éng. Néi
dung cña ®éc lËp d©n téc g¾n víi chñ nghÜa x· héi
trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh ra sao***®Î tr¶ lêi vÊn ®Ò
nµy ta h·y ®i vµo môc 2.2.2.
  2.2.2. §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x·
héi, con ®-êng gi¶i phãng triÖt ®Ó mèi quan hÖ giai
cÊp – d©n téc


  “ Trong thêi ®¹i ngµy nay c¸ch m¹ng gi¶i phãng
d©n téc lµ mét bé phËn kh¨ng khÝt cña c¸ch m¹ng v«
s¶n trong ph¹m vi toµn thÕ giíi: c¸ch m¹ng gi¶i phãng
d©n téc ph¶I   ph¸t triÓn thµnh c¸ch m¹ng XHCN th× míi
giµnh ®­îc th¾ng lîi hoµn toµn ”[ 1 – 12,305 ]
    Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh nh- vËy vµo n¨m
1967 vÒ xu thÕ cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc trong
thêi ®¹i ngµy nay. C¸ch m¹ng gi¶ phãng d©n téc ph¸t
triÓn thµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa hoÆc ®éc lËp
d©n técg¾n liÒn víi CNXH lµ thµnh qu¶ cña c«ng cuéc
“®·i c¸t t×m vµng ”
   Cña Hå ChÝ Minh trong cuéc ®êi cña ng-êi. §Ó
hiÓu râ c«ng cuéc nµy ta h·y trë l¹i víi t¸c phÈm “
§­êng c¸ch mÖnh” (1927). Trong t¸c phÈm nµy Hå ChÝ
                   84
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Minh viÕt: “ c¸ch mÖnh Ph¸p còng nh­ c¸ch mÖnh Mü,
nghÜa lµ c¸ch mÖnh t- b¶n, c¸ch mÖnh kh«ng ®Õn n¬i,
tiÕng lµ céng hßa & d©n chñ , kú thùc trong th× nã
t­íc lôc c«ng n«ng, ngoµi th× nã ¸p bøc thuéc ®Þa” [
1 – 2 – 274 ]
   C¸ch m¹ng kh«ng ®Õn n¬i, tøc lµ c¸ch m¹ng ch-a
gi¶i phãng cho mäi giai cÊp            tÇng líp trong x· héi
®Õn tËn gèc rÔ. Nã ®ang dõng l¹i gi÷a chõng, ®ang
gi¸n ®o¹n. C¸c cuéc c¸ch m¹ng nµy cã nh÷ng b-íc tiÕn
rÊt xa so víi c¸c cuéc næi dËy tr-íc ®ã cña loµi
ng-êi. Chóng ®· ®Ëp tan thÓ chÕ qu©n chñ vµ thay vµo
®ã b»ng thÓ chÕ qu©n chñ t- s¶n. Tuy nhiªn theo Hå
ChÝ  Minh, ®ã ®Òu lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng dõng l¹i
gi÷a chõng. §èi t-îng gi¶i phãng mµ nã ®Æt ra lóc ®Çu
lµ toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng, ®-îc s¾p xÕp tõ giai
cÊp t- s¶n trë xuèng. Nh-ng khi giai cÊp t- s¶n ®-îc
gi¶I phãng råi th× c¸ch m¹ng dõng l¹i. ChÝnh v× thÕ
mèi quan hÖ giai cÊp – d©n téc, tøc lµ quan hÖ gi÷a
giai cÊp cÇm quyÒn vµ toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng chØ
míi ®-îc gi¶i quyÕt mét phÝa, tøc lµ c¸ch m¹ng chØ
míi phôc vô lîi Ých giai cÊp cÇm quyÒn mµ th«i. Cßn
®¹i ®a sè ng-êi lao ®éng theo sau th× vÉn bÞ bá mÆc.
C¸ch m¹ng Ph¸p & c¸ch m¹ng Mü ®Òu lµ nh÷ng cuéc c¸ch
m¹ng t- s¶n ®iÓn h×nh, mµ nh- vËy th× ch¾c ch¾n sÏ
kh«ng cã cuéc c¸ch m¹ng trong khu«n khæ t- b¶n tèt
®Ñp h¬n. Quan hÖ giai cÊp - d©n téc cña c¸c cuéc c¸ch
m¹ng Êy nÕu cã ch¾c còng kh«ng lÊy g× lµ s¸ng suèt.
VËy th× ph¶i t×m mét thiÕt chÕ nµo cho ViÖt Nam sau
khi ®· giµnh ®-îc ®éc lËp ®Ó quan hÖ giai cÊp d©n téc
®-îc gi¶i quyÕt l¹i gèc rÔ?
                    85
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  C¸ch m¹ng Nga 1917 th¾ng lîi n-íc Nga x©y dùng
CNXH ®· trë thµnh c¬ së thùc tiÔn cho viÖc lùa chän
®Þnh h-íng d©n téc cña Hå ChÝ Minh. Ng-êi viÕt vÒ
c¸ch m¹ng Nga nh- sau:
  "Trong thÕ giíi b©y giê chØ cã c¸ch m¹ng Nga lµ
®· thµnh c«ng vµ thµnh c«ng ®Õn n¬i, nghÜa lµ d©n
chóng ®-îc h-ëng c¸i h¹nh phóc tù do, b×nh ®¼ng thËt,
kh«ng ph¶i t- do vµ b×nh ®¼ng gi¶ dèi nh- ®Õ quèc chñ
nghÜa Ph¸p khoe khoang bªn An Nam" [1-2-1280].
  C¸ch m¹ng Nga thµnh c«ng ®Õn n¬i, cã nghÜa lµ nã
®i tiÕp qu·ng ®-êng mµ c¸ch m¹ng Ph¸p vµ c¸ch m¹ng Mü
cßn bá dë. Víi c¸ch m¹ng Nga thµnh c«ng, nh©n d©n lao
®éng ®· ®-îc gi¶i phãng ®Õn tËn gèc rÔ. §ã lµ mét céc
c¸ch m¹ng liªn tôc tõ khi b¾t ®Çu giµnh quyÒn ®Õn khu
x©y dùng ®Êt n-íc. Trong chÕ ®é X« ViÕt Nga sau c¸ch
m¹ng, kh«ng cßn t×nh tr¹ng ng-êi bãc lét ng-êi. §iÒu
®ã cã nghÜa lµ: Khi nh©n d©n lao ®éng lµ toµn thÓ d©n
téc Nga ®-îc gi¶i phãng th× vai trß l·nh ®¹o cña giai
cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng céng s¶n Nga còng ngµy cµng
®-îc cñng cè v÷ng ch¾c h¬n, quan hÖ gi÷a c«ng nh©n
Nga vµ toµn d©n Nga cµng g×n gi÷ nhau h¬n. Hå ChÝ
Minh trong nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t dodäng ë Nga vµ nhËn
thÊy tÝnh -u viÖt cña CNXH Nga so v¬Ý c¸c chÕ ®é t-
b¶n cïng thêi.
  Mü, Ph¸p, Nga lµ n¬i ®· diÓna 3 cuéc c¸ch m¹ng
®iÓn h×nh Hå ChÝ Minh ®· nghiªn cøu c¶ 3 cuéc c¸ch
m¹ng nµy, so s¸nh chóng víi nhau vµ víi ®iÒu kiÖn
lÞch sö ViÖt Nam. Ng-êi thÊy r»ng chØ cã c¸ch m¹ng
Nga lµ s©u s¾c triÖt ®Ó nhÊt, phï hîp víi ViÖt Nam
nhÊt. Do ®ã sau khi giµnh ®-îc ®éc lËp, ViÖt Nam ph¶i
                   86
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®i l¹i CNXH. ChØ cã khi ®ã th× * c«ng nh©n, nh©nd©n
lao ®éng míi ®-îc gi¶i phãng hoµn toµn. §ã lµ suy
nghÜ cña Hå ChÝ Minh         khi ViÖt Nam ch-a ®-îc gi¶i
phãng.
  Tr-íc khi tiÕp xóc víi 3 cuéc c¸ch m¹ng trªn, Hå
ChÝ Minh còng tù kh¶o s¸t c¸c thÓ chÕ vµ c¸c con
®-êng ®Êu tranh giµnh ®éc lËp cña ViÖt Nam trong qu¸
khø. Theo lêi TrÇn D©n TiÕn kÓ l¹i th× Hå ChÝ Minh ®·
phª ph¸n c¸c con ®-êng vµ c¸c thÓ chÕ Êy nh- sau:
  - Hå ChÝ Minh kh©m phôc c¸c cô Phan §×nh Phïng,
Hoµng Hoa Th¸m, Phan Chu Trinh vµ Phan Béi Ch©u,
nh-ng kh«ng hoµn toµn t¸n thµnh c¸ch lµm cña mét
ng-êi nµo v×:
  + Cô Phan Chñtinh chØ yªu cÇu ng-êi Ph¸p thùc
hiÖn c¶i l-¬ng. Anh nhËn ®iÒu ®ã lµ sai lÇm, ch¼ng
kh¸c g× ®Õn xin giÆc rñ lßng th-¬ng.
  + Cô Phan Béi Ch©u hy väng NhËt gióp ®ì ®Ó ®uæi
Ph¸p ®iÒu ®ã rÊt nguy hiÓm, ch¼ng kh¸c g× "®-a hæ cöa
tr-íc, r-íc beo cöa sau".
  Cô Hoµng Hoa th¸m cßn thùc tÕ h¬n, v× trùc tiÕp
®Êu tranh, chèng ph¸p nh-ng theo lêi ng-êi ta kÓ th×
cô cßn n¨ng lèt c¸ch phong kiÕn". [16-10].
  §-¬ng thêi Phan §×nh Phïng lµ mét trong nh÷ng thñ
lÜnh c¶u phßng trµo CÇu V-îng (1885               - 1898). Cßn
Hoµng Hoa Th¸m lµ thñ lÜnh cña phong trµo n«ng d©n
yÕu thÕ (1885 - 1913). C¸c cuéc næi dËy cña c¶ hai
«ng ®Òu n»m trong khu«n khæ ý thøc hÖ phong kiÕn. ý
thøc hÖ nµy   vµo cuèi thÕ kû XIX ®· trë nªn lçi thêi
ë ViÖt Nam. Tr-íc khi Ph¸p x©m l-îc ViÖt Nam (1858)
th× gia cÊp ®Þa chñ, r-êng cét c¶u chÕ ®é phong kiÕn
                    87
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


th-êng kªu gäi nh©n d©n vµ nhiÒu d©n còng ®· ®i theo
giai cÊp naú trong kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m, giµnh
®éc lËp cho d©n téc. "Nh-ng mét khi n¹n ngo¹i x©m
kh«ng cßn lµ mèi ®e do¹ trùc tiÕp vµ nÒn thèng trÞ
trong n-íc ®· v-ngx vµng, tÇng líp quý téc... l¹i lo
h-ëng lîi, sèng xa hoa trªn sù bãc lét nh©n d©n ngµy
mét nÆng nÒ" (37-1-183).
  T×nh tr¹ng Êy cña triÒu ®¹i nh- lý còng ®óng cho
mäi triÒu ®¹i phong kiÕn ViÖt Nam. Trong chiÕn tranh,
lîi Ých cña giai cÊp ®Þa chñ vµ lîi Ých cña toµn d©n
téc thèng nhÊt víi nhau trong ®Êu tranh chèng ngo¹i
x©m, giµnh ®éc lËp cho d©n téc. Nh-ng khi hoµ b×nh
®-îc lËp l¹i th× hai lîi Ých nµy kh«ng cßn thèng nhÊt
n÷a. Quan hÖ giai cÊp - d©n téc (TriÒu ®×nh víi n«ng
d©n vµ nh©n d©n lao ®éng) chØ ®-îc gi¶i quyÕt mét
nöa, tøc lµ chØ phôc vô lîiÝch triÒu ®inh vµ giai cÊp
®Þa chñ mµ th«i. Cßn nh©n d©n lao ®äng l¹i quy trë
l¹i th©n phËn bÞ ¸p bøc. VËy lµ quanhÖ giai cÊp - d©n
téc theo kiÓu khæ lËp tr-êng phong kiÕn cho ®Õn cuèi
thÓ kû XIX ®· trë nªn song toµn ë ViÖt Nam. KÕt côc
thÊt b¹i cña Phan §×nh Phïng vµ Hoµng Hoa Th¸m lµ
thÊt b¹i   cña mét thÓ chÕ cøu n-íc theo hÖ t- t-ëng
phong kiÕn ®· lçi thêi.
  Nèi tiÕp nh÷ng thÕ hÖ ®i tr-íc m×nh, Phan B«ij
Ch©u ®· ph¸t ®éng phong trµo §«ng Du (1904 - 1908)
nh»m ®-a vµo NhËt ®Ó ®¸nh Ph¸p nh-ng Phan Béi Ch©u
chØ dÈy ®Õ quèc, kh«ng chèng phong kiÕn, cïng thêi
víi «ng, Phan Chu Trinh còng ph¸t ®éng phng trµo Duy
T©n (1906 - 1908) nh»m c¶i c¸ch v¨n ho¸, "khai d©n
trÝ, chÊn d©n khÝ, hËu d©n sinh" PhanChu Trinh chØ
                     88
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chèng phong kiÕn, kh«ng chèng ®Õ quèc. Nh×n chung c¸c
thiÕt chÕ mµ hai «ng Phan ®Ò x-íng ®Òu mang tÝnh chÊt
qu¸ ®é, ch-a liªn tôc; bÞ gi¸m ®o¹n, kh«ng thÓ ®-a
ViÖt Nam tíi ®éc lËp tù do.
  Sù phª ph¸n cña Hå ChÝ Minh (®èiv íi Phan §×nh
PHïng vµ Hoµng Hoa Th¸m, suy cho cïng lµ phª ph¸n thÓ
chÕ phong kiÕn vèn ®· tån t¹i hµng ngh×n n¨m ë ViÖt
Nam th× ®Õn nay kh«ng phï hîp n÷a. Cßn sù phª cña
ng-êi ®èi víi 2 Cô Phan th× trùc tiÕp lµ phª ph¸n thÓ
chÕ qu¸ ®é nöa phong kiÕn nöa t- s¶n võa míi ®-îc du
nhËp kh«ng hoµn h¶o vµo ViÖt Nam.
  Nh- vËy sù phª ph¸n cña Hå ChÝ Minh (®-îc nhËn
biÕt qua TrÇn D©n Tiªn) xÐt mét c¸ch toµn diÖn lµ phª
ph¸n sù lçi thêi cña c¸c thÓ chÐe quan hÖ giai cÊp -
d©n téc trong lÞch sö qu¸ khø ViÖt Nam vµ c¸c thÓ chÕ
®ang nµy mÇm hiÖn nay. Tøc lµ Hå ChÝ Minh cho r»ng
ph¶i ra n-íc ngoµi míi t×m ®-îc thÓ chÕ cho tÝnh chÊt
cña nÒn ®éc lËp ViÖt Nam. TiÕp xóc víi 3 cuéc c¸ch
m¹ng Mü, Ph¸p, Nga, Hå ChÝ Minh ®· lùa chän thÓ chÕ
Nga. Tøc lµ tÝnh chÊt cña ViÖt Nam                sau khi giµnh
®-îc ®éc lËp ph¶i lµ XHCN.
  §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH lµ chiÕn l-îc
xuyªn suèt cña t- t-ëng Hå ChÝ Minh, ®-îc thÓ hiÖn
trong mäi giai ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi
§¶ng ra ®êi ®Õn nay. Ngay trong "ChhÝnh c-¬ng v¾n
t¾t", 1930 Hå ChÝ Minh ®· chØ râ chiÕn l-îc " lµm t-
s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vµ thæ ®Þa ch¸ch m¹ng ®Ó ®i
tíi x· héi c«ng s¶n".
  Cô  thÓ  ho¸   mét   b-íc   chiÕn    l-îc    trªn.     Trong
"th-êng  thøc   chÝnh    trÞ"   (1953),     Hå   ChÝ   Minh    viÕt
                    89
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


"TÝnh chÊt thuéc ®Þa vµ phong kiÕn cña x· héi cò ViÖt
Nam khiÕn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i chia lµm hai b-íc.
B-íc thø nhÊt lµ ®¸nh ®æ ®Õ quèc, ®¸nh ®æ phong kiÕn,
thùc hiÖn ng-êi cµng cã ruéng, x©y dùng chÝnh trÞ vµ
kinh tÕ d©n chñ míi... B-íc thø hai lµ tiÕn lªn CNXH,
tøc lµ giai ®o¹n ®Òu cña chñ nghÜa céng s¶n" [--7-
209, 210].
   Qua mäi giai ®o¹n lÞch sö khi chiÕn l-îc Êy cña
Hå ChÝ Minh ®-îc tung ra cho toµn thÓ d©n chóng ViÖt
Nam ®-îc biÕt th× quan hÖ giai cÊp - d©n téc ë ViÖt
Nam  trong c¸c giai ®o¹n nµy sÏ ®-îc gi¶i quyÕt ®¹t
hiÖu qu¶ tèi -u. Bëi v× chiÕn l-îc Êy nÕu tung ra khi
ViÖt Nam   ch-a giµnh ®-îc ®éc lËp th× nã võa ®¸p øng
nhu cÇu nguyÖn väng tr-íc m¾t cña toµn d©n, võa ®¸p
øng nhu cÇu nguyÖn väng l©u dµi cña hä do ®ã ®· thu
hót ®-îc tÊt c¶ hä ®itheo, t¹o ra lùc l-îng v« cïng
to lín cho c¸ch m¹ng. Khi ®ã quyÒn l·nh ®¹o cña giai
cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng céng s¶n còng ®-îc kh»ng ®Þnh
trªn thùc tÕ vµ ngµy cµng ®-îc t¨ng c-êng cñng cè
ch¾c h¬n. Tøc lµ nh©n d©n, toµn d©n ®-îc gi¶i phãng
®Õn ®©u th× c«ng nh©n vµ §¶ng còng ®-îc gi¶i phãng
®Õn ®ã. Mçi quan hÖ giai cÊp - d©n téc sÏ lu«n hµi
hoµ xo¾n xÝt bªn nhau.
   Cßn nÕu chiÕn l-îc Êy ®-îc tung ra khi ViÖt Nam
®· giµnh ®-îc ®éc lËp th× métmÆt nã võa b¶o ®¶m n¾m
gi÷ thËt ch¾c nÒn ®éc lËp ®· giµnh ®-îc; mÆt kh¸c nã
võa ®ãng øng nguyÖn väng tr-íc m¾t vµo ®¸p øng nguyÖn
väng l©u dµi cña c¸ch m¹ng. ChÝnh v× thÕ quyÒn lîi
cña toµn d©n, tøc lµ cña c¶ d©n téc ®-îc gi¶i quyÕt.
Do ®ã mµ lîi Ých vµ vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n vµ
                     90
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


§¶ng céng s¶n ngµy cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh cao h¬n, ch¾c
h¬n.
    Theo quy luËt cña lÞch sö, con ng-êi, nh©n d©n
cña c¸c d©n téc ®Òu h-íng tíi ®éc lËp, tù do. Nh-ng
trong mçi gi¶i ®o¹n lÞch sö cô thÓ, nhu cÇu cuèi con
ng-êi ®Òu bÞ giíi h¹n bëi nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hä ®ang
sèng. V× thÕ mét céng ®ång d©n téc, x· héi chØ cã thÓ
thùc hiÖn ®-îc nhu cÇu ®êi sèng cña hä ë mét thêi
®iÓm nµo ®ã víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cã s½n, ®ßi cho phÐp
t- t-ëng Hå ChÝ Minh, gi÷a ®éc lËp d©ntéc víi CNXH cã
thÓ nãi lµ mét hµm sè liªntôc ®a biÕn trong hµm sè
nµy cã nh÷ng sù kiÖn lÞch sö ë ViÖt Nam, ë khu vùc vµ
thÕ giíi hiÖn ra vµo thêi ®iÓm nµo ®ãlµ nh÷ng biÕn
sè. Cßn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt, tinh thÇn, ... mµ
nh©n d©n ViÖt Nam ®¹t ®-îc còng trong thêi ®iÓm nµy
còng lµ hµm sè. Qu¸ tr×nh ViÖt Nam ®· lªn CNXH theo
Hå ChÝ Minh cã thÓ nãi ®-îc ph¸n ¸nh, ghi nhËn trong
hµm sè Êy. §ã lµ mét "phong trµo hiÖn thùc" cña d©n
téc ViÖt Nam      sau khi giµnh ®-îc ®éc lËp. VÒ lý
thuyÕt, phong trµo CNXH hiÖn thùc ®· ®-îc c¸c M¸c ®-a
ra trong "hÖ t- t-ëng §øc" nh- sau:
    "Chñ nghÜa céng s¶n kh«ng ph¶i lµ mét tr¹ng th¸i
cÇn ph¶i s¸ng t¹o ra, kh«ng ph¶i lµ mét lý t-ëng mµ
hiÖn thùc ph¶i khu«n theo. Chóng ta gäi chñ ngh·i
céng s¶n lµ mét phong trµo hiÖn thùc, nã xo¸ bá tr¹ng
th¸i hiÖn nay. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cña phong trµo Êy lµ
kÕt qu¶ cña nh÷ng tiÒn ®Ò hiÖn ®ang tån t¹i" [2-12-
297]
    §èi víi Hå ChÝ Minh ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi
CNXH còng vËy, còng lµ phong trµo hiÖn thùc nh- M¸c
                     91
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®· nªu lªn. §LDT g¾n víi CNXH kh«ng ph¶i lµ ®-a nh©n
d©n thùc hiÖn nh÷ng lý t-ëng xa vêi, xa x«i víi hiÖn
thùc cña ViÖt Nam. Kh«ng ! CNXH n»m ngay trong nh÷ng
®iÒu kiÖn s½n cã cña ViÖt Nam sau ®éc lËp. Ngay sau
ngµy nµy   trong bµi ph¸t biÓu t¹i cuéc häp ®Çu tiªn
c¶u uû ban nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn quèc ngµy 10/1/46
Hå ChÝ Minh nãi "Ngµy nay, chóng ta ®· x©y dùng                   nªn
n-íc ViÖt Nam     d©n chñ céng hoµ, nh-ng nÕu n-íc ®éc
lËp mµ d©n kh«ng h-ëng h¹nh phóc tù do, th× ®éc lËp
còng ch¼ng ý nghÜa g×"
   Nh- vËy ®èi víi Hå ChÝ          Minh ®éc lËp chØ míi lµ
b-íc ®Çu. NÕu chØ dõng l¹i ë ®©y th× Hå ChÝ                     Minh
còng ch¼ng tiÕn xa h¬n ®-îc bao nhiªu so víi Phan Béi
Ch©u, Phan Chu Chinh hay c¸c anh Hïng d©n téc kh¸c
cña ViÖt Nam.
   §iÒu quan t©m      cao h¬n cña Hå ChÝ Minh lµ tÝnh
chÊt cña nÒn ®éc lËp. NÕu ®éc lËp               nµy ®Ó b¶o ®¶m
®-îc tr-êng tån th× ph¶i cã mét thiÕt chÕ phï hîp.
Ngay tõ ®Çu ®· chän thiÕt chÕ CNXH. Nh-ng thiÕt chÕ
®ã chñ  yÕu víi thùc tiÔn rÊt thÊp kÐm vÒ mäi mÆt cña
ViÖt Nam . TÝnh chÊt cña ®éc lËp ®¹t ®Õn ®©u, møc ®é
nµo lµ do ®iÒu kiÖn lÞch sö cña n-íc ®ã quy ®Þnh. Sau
n¨m 1945, Hå ChÝ Minh ®ßi hái tÝnh chÊt nÒn ®éc lËp
cña ViÖt Nam nh- sau:
   " Chóng ta ®· tranh -îc tù do, ®éc lËp råi mµ d©n
c- chÕt ®ãi, chÕt rÐt th× tù do, ®éc lËp còng kh«ng
lµm  g×. D©n chØ biÕt râ gi¸ trÞ cña tù do cña ®éc
lËp, Khi mµ d©n ®-îc ¨n no, mÆc ®ñ"
   Sù ®ßi hái Êy cña Hå ChÝ Minh ph¶n ¸nh b-íc ®i
cÊp mét (ban ®Çu) cña nÒn ®éc lËp. TÝnh chÊt vµ gi¸
                     92
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


trÞ cña nÒn ®éc lËp d©n téc trong t- t-ëng Hå ChÝ
Minh tùa hå nh- nh÷ng l¸t c¾t trong "diÔn biÕn cña
phong trao XHCN" mµ M¸c ®· nªu trong hÖ                  t- t-ëng
§øc. TÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn ®éc lËp cña ViÖt
Nam   sau ngµy ®éc lËp n¨m 1945 theo Hå ChÝ Minh chØ
cã thÓ lµ    "¨n no, mÆc ®ñ".
    Víi "¨n no, mÆc ®ñ", nh©n d©n ViÖt Nam còng ®·
tho¶ m·n l¾m råi, sung s-íng h¹nh phóc l¾m kråi khi
®Êt n-íc cßn bao khã kh¨n. §ång thêi              víi "¨n no, mÆc
®ñ", giai cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam
còng cã kh¶ n¨ng ®Ò ra ®-îc chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn
vµ chÝnh s¸ch Êy còng sÏ cã tÝnh kh¶ thi.                  Nh- vËy
"¨n no, mÆc ®ñ" lµ ®iÓm héi tô, gÆp gì gi÷a toµn thÓ
nh©n d©n ViÖt Nam        víi giai cÊp c«ng nh©n vµ §¶ng
céng s¶n n-íc nµy. Sù gÆp gì giao duyªn Êy th«ng qua
"¨n no, mÆc ®ñ" lµm cho mèi quan              hÖ §¶ng -d©n, hay
nãi mét c¸ch réng h¬n, quan hÖ giai cÊp - d©n téc
®-îc  gi¶i  quyÕt   hµi   hoµ,    t¹o  ra   mét   x·   héi   ®ång
thuËn, ®ã lµ ®ång thuËn cÊp mét.
    Tõ ®ã ta cã thÓ nãi r»ng, trong             t- t-ëng Hå ChÝ
Minh tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn ®éc lËp d©n téc
(Tøc lµ §LDT g¾n víi CNXH           trong mét thêi ®iÓm lÞch
sö vµo ®ã) ®¹t ®Õn møc ®é th× quan hÖ giai cÊp d©n
téc ®-îc gi¶i quyÕt       ®Õn møc ®é Êy.
    Víi sù   ®ßi hái "¨n no, mÆc ®ñ" cña Hå ChÝ Minh
cho toµn thÓ d©n chóng ViÖt Nam , ®-îc ng-êi ®Ò ra
ngµy 10/1/19496 lµ " n¹n ®ãi ®-îc ®Èy lïi. §êi sèng
vËt chÊt cña nh©n d©n,nhÊt lµ cña n«ng d©n lao ®éng
®-îc æn ®Þnh".[21-446].


                     93
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Víi kÕt qu¶ Êy vµo cuèi n¨m 1948, tÝnh chÊt vµ
gi¸ trÞ cña nÒn ®éc lËp d©n téc              trong t- t-ëng Hå
ChÝ Minh ®· ®-îc thÝ nghiÖm          thµnh c«ng n¨m ®Çu.
    TiÕn lªn   mét b-íc cao h¬n, Hå ChÝ Minh trong lêi
ph¸t biÓu khai m¹c kú häp thø t¸m, quèc héi kho¸ I,
th¸ng 4/1958 ®· ®ßi hái tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña ®éc
lËp cho ViÖt Nam      lµ:
    " C¸ch m¹ng CNXH      lµ nh»m xo¸ bá mäi chÕ ®é ng-êi
bãc lét ng-êi ë n-íc ta nh»m ®-a l¹i ®êi sèng no Êm
cho toµn d©n ta" [1-9-157]


    Thêi kú nµy miÒn B¾c ViÖt Nam ®· ®-îc gi¶i phãng
vµ ®ang thùc hiÖn kÕ ho¹ch 3 n¨m (1958-1960) c¶i t¹o
CNXH , ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸.               Trªn thÕ giíi
phong trµo gi¶ phãng d©n téc vµ phong trµo x©y dùng
CNXH   ®ang diÔn ra rÇm ré, ®¹t nhiÒu thµnh tùu lín
lao cña d©n téc so víi viÖc Hå ChÝ Minh                 ®Æt ra môc
tiªu nh- vËy ph¶n ¸nh b-íc ®i cao h¬n tr-íc ®©y.
Trong lêi ph¸t biÓu trªn, chóng ta ph¶i hiÓu r»ng
"xo¸ bá chÕ ®é ng-êi bãc lét ng-êi " cã nghÜa lµ xo¸
bá c¸c h×nh thøc së        h÷u t- nh©n x©y dùng së h÷u nhµ
n-íc vµ së h÷u tËp tËp thÓ vÒ c¸c              t- liÖu s¶n xuÊt
trªn toµn MiÒn b¾c, lµm cho nh©n d©n ®-îc h-ëng thµnh
qu¶ lao ®éng t-¬ng øng víi c«ng søc mµ hä ®· bá                   ra.
Khi ®ã nhu cÇu cña nh©n d©n ®-îc gi¶i quyÕt, cßn chñ
tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng céng s¶n giao viÖc thùc
hiÖn nhu cÇu Êy còng sÏ mang tÝnh kh¶ thi. §ã lµ tÝnh
chÊt vµ gi¸ trÞ míi vÒ lý luËn cña nÒn ®éc lËp d©n
téc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ quan hÖ giai cÊp - d©n téc
®· ®-îc t¨ng c-êng thªm mét b-íc míi             cho bÒn h¬n.
                     94
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  KÕt qu¶ lµ sau 3 n¨m , n¨m 1961 " n-íc ViÖt Nam
d©n chñ céng hoµ ®· hoµn thµnh c«ng cuéc c¶i t¹o CNXH
. §êi   sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n ®-îc
n©ng cao   dÇn dÇn. Mäi ng-êi ®Òu cã c¬m ¨n viÖc lµm.
N¹n ®ãi   ®-îc xo¸ bá trªn mét phÇn t- d©n sè ®-îc ®i
häc" [1-10,433,434]
  Víi kÕt qu¶ Êy, tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn ®éc
lËp d©n téc ®-îc n©ng cao h¬n mét c¸ch thùc tÕ hay
nãi c¸ch kh¸c, §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH                  ®·
mang mét h×nh th¸i míi, ®· cã biÓu hiÖn cao h¬n.
T-¬ng øng víi tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ Êy, quan hÖ giai
cÊp- d©n téc (ë miÒn B¾c ViÖt Nam ) còng theo ®ã ®-îc
gi¶i quyÕt phï hîp, tiÕn bé h¬n vÒ chiÕt so víi n¨m
1946.
  Nh-ng Hå ChÝ Minh kh«ng bao giê cã ¶o t-ëng muèn
kÐo t-¬ng lai xa x«i vÒ víi hiÖn t¹i ®ang rÊt l¹c hËu
cu¶ ®Êt n-íc. ChÝnh v× thÕ tuy quan niÖm ®éc lËp d©n
téc g¾n víi CNXH , nh-ng trong mçi b-íc ®i cña d©n
téc, Hå ChÝ Minh ®Òu tiªn liÖu ®Õn cõng ®é ph¸t triÓn
cña d©n téc ViÖt Nam .
  Trong c¸c bµi viÕt cña m×nh (tËp trung trong Hå
ChÝ Minh toµn tËp) c-êng ®é Êy ®-îc Hå ChÝ Minh x¸c
®Þnh lµ "tiÕn dÇn" thuËt ng÷           "tiÕn dÇn"®· trë thµnh
mét ®iÖp tõ xuÊt hiÖn kho¶ng 60 lÇn trong c¸c bµi
viÕt trªn vÒ c¸c lÜnh vùc x©y dùng kinh tÕ cña Hå ChÝ
Minh. Sù xuÊt hiÖn       cña ®iÖp tõ "tiÕn dÇn" nhiÒu nh-
vËy chøg tá r»ng, ®éc lËp d©n téc g¾n víi CNXH                   lµ
mét dù b¸o khoa häc vÒ tr¹ng th¸i kinh tÕ x· héi cña
ViÖt Nam trong t-¬ng lai (võa gÇn võa xa) cña Hå ChÝ


                     95
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Minh. §ã lµ mét dù b¸o ch¾c ch¾n víi ®é chÝnh                    x¸c
rÊt cao, coi nh-      lµ tÊt yÕu cña lÞch sö ViÖt Nam .
    ThËt vËy, miÒn      B¾c ViÖt Nam sau 11 n¨m x©y dùng
CNXH  (1954-1965) ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín.
§iÒu ®ã ®-îc Hå ChÝ Minh ®¸nh              gi¸ trong th- göi
thanh niªn ngµy 2/9/1965.
    "M-êi mét n¨m qua miÒn B¾c ta x©y dùng kh«ng
ngõng, ngµy cµng ®æi míi, chóng ta ®· ho¸ bá chÕ ®é
ng-êi bãc léc ng-êi, nh©n d©n lao ®éng hoµn toµn lµm
chñ cuéc ®êi m×nh, cïng nhau x©ydùng CNXH vµ ®· thu
®-îc nhiÒu thµnh tÝch rùc rì"[1-11-503]
    Víi thµnh tùu ©ý,tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn ®éc
lËp d©n téc cña ViÖt Nam lóc bÊy giê ®· ®¹t tr×nh ®é
cao h¬n, quan hÖ giai cÊp - d©n téc do ®ã còng ®-îc
gi¶i quyÕt ë nÊc thang míi trong tiÕn tr×nh gi¶i
quyÕt cña nã.
    Cã thÓ nãi r»ng tõ ngµy ®éc lËp (1945) trë vÒ
sau, tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn ®éc lËp ViÖt Nam
®-îc thay ®æi nhiÒu, giai ®o¹n sau cao h¬n giai ®o¹n
tr-íc. T-¬ng øng víi         tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña nÒn
®éc lËp d©n téc th× quan hÖ giai cÊp - d©n téc còng
®-îc gi¶i quyÕt tèt h¬n cña giai ®o¹n sau so víi giai
®o¹n tríc. TÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ Êy cña nÒn ®éc lËp
d©n téc trong mét thêi ®iÒm ®-îc coi nh- nh÷ng l¸t
c¾t cña "phong trµo hiÖn thùc" cña LÞch sö ViÖt Nam.
§ã chÝnh lµ sù thÓ nghiÖm cô thÓ cña t- t-ëng Hå ChÝ
Minh, g¾n   liÒn ®éc lËp d©n téc víi CNXH.
    Nh- vËy th× kh¼ng ®Þnh n¨m 1967 cña Hå ChÝ Minh
lµ mét kh¼ng ®Þnh khoa häc. §ã lµ lý luËn vµ lÞch sö
cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi vµ
                     96
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


phong trµo x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c ViÖt Nam                    ®-îc
tãm t¾t l¹i. §ång thêi nã cßn lµ dù b¸o cña LÞch sö
nh©n  lo¹i trong t-¬ng lai.
    Khi c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ph¸t triÓn thµnh
c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa th× nh÷ng thµnh qu¶ mµ
nh©n d©n lao ®éng ®· giµnh ®-îc trong c¸ch m¹ng gi¶
phãgn d©n téc (®éc lËp vÒ chÝnh trÞ... ruéng ®Êt cho
n«ng d©n) sÏ tiÕp tôc        ®-îc ph¸t huy, ®ång thêi quyÒn
lîi vµ vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n sÏ tiÕp tôc
®-îc n©ng cao.
    ChÝnh v× thÕ cã thÓ nãi r»ng ®éc lËp d©n téc g¾n
liÒn víi CNXH hoÆc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ph¸t
triÓn thµnh c¸ch m¹ng XH CN lµ con ®-êng gi¶i quyÕt
triÖt ®Ó mèi quan hÖ giai cÊp - d©n téc.
    2.2.3. Chñ nghÜa x· héi- ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m ®éc
lËp thùc sù hoµn toµn.
    Trong môc 2.2.3, nÕu ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi
CNXH ®-îc xem xÐt nh- mét "phong trµo hiÖn thùc" ®-îc
xem xÐt ë d¹ng thÓ nghiÖm cña nã trong thùc tiÔn,
®-îc xem xÐt tõ nguån gèc h×nh thµnh cña nã trong t-
t-ëng Hå ChÝ Minh th× ë môc 2.2. 3 nµy nã l¹i ®-îc
xem xÐt ë d¹ng lý thuyÕt, ®-îc xem xÐt nh- mét h×nh
th¸i kinh tÕ x· héi vµ sù thÓ nghiÖm cña nã ë miÒn
B¾c ViÖt Nam . ë phÇn nµy, CNXH              trong t- t-ëng Hå
ChÝ Minh ®-îc xem       xÐt vÒ lýl uËn vµ thùc tiÔn nh-
mét ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®éc lap¹ d©n téc thùc sù hoµn
toµn.
    VËy th× khëi ®iÓm cña môc nghiªn cøu nµy lµ quan
niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ ®éc lËp             thËt sù, hoµn toµn


                     97
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lµ g×? trong chÝnh c-¬ng viÕt t¾t, th¸ng 2 n¨m 1930,
Hå ChÝ Minh viÕt vÒ néi dung cña vÊn ®Ò nµy nh- sau:
  "a, ®¸nh ®æ    chñnghÜa Ph¸p vµ bän Phong kiÕn
  b, Lµm cho n-íc nam       ®-îc hoµn toµn ®éc lËp
  c, Dùng ra chÝnh phñ c«ng n«ng binh
  d, Tæ chøc ra qu©n ®éc c«ng n«ng"
  Cô thÓ ho¸ mét b-íc néi dung cña nÒn "®éc lËp
hoµn toµn", Trong "lêi kªu gäi nh©n ngµy kû niÖm ®éc
lËp 2-9-1948, Hå ChÝ Minh còng viÕt:
  "Chóng ta quyÕt kh¸ng chiÕn dÕn cïng, tranh cho
kú ®-îc thèng nhÊt vµ ®éc lËp, thèng nhÊt vµ ®éc lËp
thËt sù chø kh«ng ph¶i c¸i thø thèng nhÊt vµ ®éc lËp
b¸nh vÏ, mµ bÞ chia sÎ thµnh "n-íc nam kú" , "n-íc
t©y kú", "Liªn Bang Th¸i"... §éc lËp mµ kh«ng cã qu©n
®æiiªng, ngo¹i giao riªng, kinh tÕ riªng nh©n d©n
ViÖt Nam quyÕt kh«ng thÌm thø thèng nhÊt vµ ®éc lËp
gi¶ hiÖu Êy[1-5-486,487]
   Tõ c¸c trÝch dÉn nµy th× ®éc lËp thùc sù, ®éc
lËp hoµn toµn trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh cã nghÜa lµ
ph¶i ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ, ®éc lËp vÒ kinh tÕ, ®éc
lËp vÒ ngo¹i giao... ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ ®ßi hái
ph¶i ®-îc b¶o ®¶m vÒ chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ
an ninh quèc gia cã chÝnh quyÒn riªng, qu©n ®é riªng
vµ ®éc lËp tù chñ trong quan hÖ quèc tÕ. §éc lËp vÒ
kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cã ®-êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ
riªng kh«ng phô thuécvÒ kinh tÕ ®èi víi bÊt cø mét
quèc gia hay tæ chøc quèc tÕ nµo c¶. Tãm l¹i ®éc lËp
thùc sù,®éc lËp hoµn toµn trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh
cã nghÜa lµ nh©n d©n ph¶i tù lµm chñ cuéc sèng cña
m×nh, ph¶i tù qu¶n lý lÊy ®Êt n-íc m×nh, ph¶i cã
                   98
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


quyÒn tù quyªt. Nh-ng lµm thÕ nµo ®Ó cã ®-îc nh- vËy?
VÊn ®Ò nµy trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh ®-îc tiÕn sÜ
triÕt häc Liªn X« -Burèp nªu lªn nh- sau:
  "Hå ChÝ Minh hiÓu r»ng quyÒn d©n téc tù quyÕt,
viÖc kh«i phôc vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng ®¹o ®øc
v¨n ho¸ tinh tróng nhÊt cña d©n téc kh«ng thÓ cã ®-îc
nÕu ng-êi viÖt      Nam kh«ng tiÕp cËn ®-îc víi nh÷ng
thµnh tùu cña nÒn v¨n minh thÕ giíi. Mét ý t-ëng d©n
téc nÕu kh«ng ®-îc cñng cè bëi tiÕn bé khoa häc - kü
thuËt sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái bÞ bãp chÕ tõ trong
trøng [18-230]
  §Ønh cao cña nÒn v¨n minh tÕ giíi, cña trÝ tuÖ
loµi ng-êi vµo cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kû XX lµ chñ
nghÜa x· héi khoa häc, lµ CNMLN. §-a ViÖt Nam héi
nhËp víi c¸c nÒn v¨n minh thÕ giíi, Hå ChÝ Minh ®·
quyÕt  ®Þnh lùa chän con ®-ên cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam
. §ã lµ con ®-êng g¾an ®éc lËp d©n téc víi CNXH .
§ångthêi Hå ChÝ Minh còng cho r»ng ViÖt Nam sÏ ®-îc
®éc lËp hoµn toµn ®éc lËp thùc sù khi dùa vµo CNXH.
Ng-êi viÕt.
  "ChØ cã   CNXH, chñ nghÜa céng s¶n míi gi¶i phãng
®-îc c¸c d©n   déc ¸p bøc vµ nh÷ng ng-êi lao ®éng trªn
thÕ giíi khái ¸ch n« lÖ"[1-10-126]
  Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh nh- vËy Ýt nhÊt lµ 2
lÇn. Mét lÇn vµo th¸ng 4-1960 trong bµi "con ®-êng
dÉn t«i ®Õn chñ nghÜa Lª Nin" vµ lÇn kh¸c vµo thangs
2/1969 khi ng-êi tr¶ lêi pháng vÊn cña S¸c l¬ phuèc
ni «, phãng viªn b¸o L'Himanitª- Ph¸p. LÇn kh¼ng ®Þnh
th¸ng 4/1960 lµ Hå ChÝ Minh t-êng thuËt                 l¹i cong
®-êng ng-êi ®· ®Õn víi CNXH nh- thÕ nµo vµo ®Çu thÕ
                    99
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


kû XX. Khi ®ã ng-êi ®ang trªn ®-êng t×m kiÕm mét häc
thuyÕt c¸ch m¹ng cho viÖc gi¶i phãng ViÖt Nam . LÇn
kh¼ng ®Þnh nµy (th¸ng 4/1960) ®-îc diÔn biÕn ra sau
khi Hå ChÝ Minh cÊt tiÕng EurªkaII.
  T¹i sao lóc bÊy gê, Hå ChÝ Minh l¹i d¸m c¶ quyÕt
kh¼ng ®Þnh nh- thÕ vÒ con ®-êng vµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o
cho ViÖt Nam ®éc lËp hoµn toµn? T¹i sao kh«ng ph¶i lµ
mét häc thuyÕt nµo kh¸c trªn thÕ giíi mµ l¹i lµ CNXH
khoa häc? VÊn ®Ò nµy cã thÓ ®-îc gi¶i tÝch qua viÖc
nghiªn cøu 3 vÊn ®Ò sau:
  Thø nhÊt : lÞch sö, v¨n ho¸ phong tôc tËp qu¸n,
con ng-êi vµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña
ViÖt Nam vµ cña mét sè n-íc kh¸c, nhÊt lµ Ch©u ¢u,
n¬i mµ Hå ChÝ Minh     ®· häat ®éng kh¸ nhiÒu thêi gian.
  Thø hai: Néi dung chÝnh cña CNXH vµ mét sè häc
thuyÕt chÝnh trÞ kh¸c.
   Thø ba: Møc ®é nhËn thøc vµ khèi l-îng kiÕn thøc
mµ Hå ChÝ Minh cã ®-îc cho ®Õn kho¶ng ®Çu thÕ kû XX
vÒ c¶ 2 vÊn ®Ò trªn.
  Ta h·y xem    xÐt c¶ hai 3 vÊn ®Ò nµy.
  VÒ vÊn ®Ò thø hai, chóng ta ®· bµn ®Õn trng môc
2.1.1.1. Trong môc nµy ta ®· thÊy rõng, Hå ChÝ Minh
®· n¾m v÷ng CNMLN.      Ng-êi ®· nghiªn cøu mét sè häc
thuyÕt chÝnh trÞ vµ quyÕt ®Þnh lùa chän CNXH cho ViÖt
Nam . VÒ lý thuyÕt CNXH lµ häc thuyÕt c¸ch m¹ng cña
giai cÊp c«ng nh©n lµ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi sau
h×nh th¸i kinh tÕ t- b¶n chñ nghÜa. §Æc tr-ng cña
CNXH lµ xo¸ bá tõng b-íc chÕ ®é t- h÷u t- b¶n chñ
nghÜa. ThiÕt lËp chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t- liÖu
s¶n xu©t suÊt ®Ó gi¶i phãng lao ®éng s¶n xuÊt x· h«Þ
                   100
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ph¸t triÓn. Cã mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ víi
tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o
n«ngnghiÖp, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n chñ
nghÜa t- b¶n, thùchiÖn s¶n xuÊt cã kÕ ho¹ch, tiÕn tíi
xo¸ bá s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ trao ®æi tiÒn tÖ, thùc
hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, thÓ hiÖn sù
c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng vÒ lao ®éng vµ h-ëng thô, kh¾c
phôc dÇn sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c giai cÊp, gi÷a n«ng
th«n vµ thµnh thÞ, gi÷a lao ®éng trÝ ãc vµ lao ®éng
ch©n tay, tiÕn tíi mét, tiÕn tíi mét x· héi t-¬ng ®èi
thuÇn nhÊt vÒ giai cÊp, gi¶i phãng con ng-êi khái mäi
¸ch ¸p bøc bãc lét, n©ng cao tr×nh ®é t- t-ëng vµ v¨n
ho¸ cho nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng-êi ph¸t
triÓn mäi kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh, sau khi ®· ®¹t
®-îc nh÷ng ®iÒu nãi trªn, khi giai cÊp kh«ng cßn n÷a
th× chøc n¨ng chÝnh trÞ cña nhµ n-íc sÏ dÇn dÇn tiªu
vong.
  Nh÷ng ®Æc tr-ng Êy cña CNXH ®· cho thÊy tÝnh -u
viÖt cña nã so víi CNTB- §Æc biÖt, chÕ ®é së h÷u c«ng
céng vÒ t- liÖu s¶n xuÊt lµ ®Æc tr-ng b¶n chÊt cña
CNXH, phï hîp víi v¨n ho¸ ViÖt Nam .
  Cßn vÊn dÒ thø nhÊt th× chóng ta thÊy r»ng, tõ
hµng ngh×n n¨m    tr-ícd ®©y x· héi ViÖt Nam xÐt vÒ chÕ
®é së h÷u lµ tån t¹i dai d¼ng cña ®Þnh chÕ c«ng ®iÒn.
Trong ®Þnh chÕ nµy. Ruéng ®Êt thuéc quyÒn së h÷u cña
nhµ tr-íc. Nh©n d©n chØ cã quyÒn sö dông, kh«ng cã
ng-êi mua b¸n ruéng ®Êt. §ång thêi víi ®Þnh chÕ nµy
lµ sù tån t¹i dai d¼ng cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt chiªu
1 ë ViÖt Nam. ChÝnh v× thÕ nã ®· t¹o nªn tÝnh céng
®ång trong cÊu tróc x· héi n«ng th«n ViÖt Nam trong
                   101
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nÐt ®Æc tr-ng cña x· héi ViÖt Nam                 truyÒn thèng ë
ViÖt Nam , x· héi t©y ©u lµ mét x· héi c«ng d©n ,dùa
trªn së h÷u tù nhiªn vÒ t- liÖu s¶n xuÊt. ChÝnh v×
thÕ chñ nghÜa c¸ nh©n lµ ®Æc tr-ng cña v¨n ho¸ Ch©u
¢u.   Nh÷ng ®Æc       tr-ng võa nªu cña x· héi ViÖt Nam
truyÒn thèng vµ x· héi Ch©u ¢u ®· cho chóng ta thÊy
r»ng CNXH gÇn gòi víi Ch©u ¸ h¬n lµ Ch©u ¢u.
    VÊn ®Ò thø 3: Khi nghiªn cøu c¶               hai vÊn ®Ò nªn
®-îc Hå ChÝ Minh ®· thÊy ®-îc sù phï hîp gi÷a CNXH
víi Ch©u ¸, vµ ViÖt Nam.           Ng-êi cho r»ng CNXH dÔ dµng
th©m nhËp vµo ch©u ¸ h¬n lµ vµo ch©u ©u. NhËn thøc
cña Hå ChÝ Minh vÒ CNXH vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ ViÖt
Nam ®· ®-îc ®Ò cËp trong môc 2.1.1.1 vµ 2.1.1.2. Víi
sù nhËn thøc Êy th× Hå ChÝ Minh cho r»ng, chØ cã cã
CNXH  míi   thÓ   lµm   cho   truyÒn    thèng    ViÖt    Nam   ®-îc
tiÕpnèi vµ ngµy cµng ®-îc ph¸t huy sau khi ViÖt Nam
giµnh ®-îc ®éc lËp. Lßng tin cña Hå ChÝ Minh vµo CNXH
®· ®-îc «ng Jonh lª v¨n ho¸ viÕt nh- sau:
    "Cô hoµn toµn tin vµo tÝnh ®éc nhÊt v« nhÞ cña
chñ nghÜa nµy trong viÖc gióp ViÖt Nam                giµnh l¹i ®éc
lËp"[12-239]
    Hå ChÝ Minh t-ëng nh- vËy lµ dùa trªn nh÷ng nÐt
t-¬ng ®ång gi÷a CNXH víi v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng ViÖt
Nam . NÕu v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng ViÖt Nam                  lµ sù tån
t¹i dai d¼ng cña ®Þnh chÕ c«ng ®iÒn, cña c«ng x· n«ng
th«n, cña tÝnh céng ®ång lµng x· th× CNXH tuyªn bè
xo¸ bá së h÷u t- nh©n, gi¶i phãng lao ®éng, lÊy lîi
Ých tËp    thÓ lµm tiªu chuÈn cho sù ph¸t triÓn vµ ®-a
ra con ®-êng thùc hiÖn môc tiªu nµy. Nh- vËy v¨n ho¸
truyÒn thèng ViÖt Nam lµ m«i tr-êng ,lµ miÕng ®Êt tèt
                      102
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cho CNXH ph¸t huy vai trß.          Ng-îc l¹i CNXH lµ ®iÒu
kiÖn, lµ nguån ¸nh s¸ng ®Ó c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn
thèng ViÖt Nam ®-îc tr-êng tån. ViÖt Nam giµnh ®éc
lËp víi sù hiÖn diÖn cñacn th× c¸c gi¸ trÞ cña truyÒn
thèng sÏ ®-îc tiÕn triÓn xa h¬n n÷a vµ nh÷ng thµnh
qu¶ cña c¸ch m¹ng theo ®ã còng sÏ giµnh ®-îc th¾ng
lîi triÖt ®Ó.
  NhËn thøc râ mét chiÕn l-ît tuyÖt víi cho c¸ch
m¹ng n-íc nµy. ¤ng      Jonh Lª V¨n Ho¸ ®· ®¸nh gi¸ nç
lùc Êy cña Hå ChÝ Minh r»ng:
  " Cô Hå ®· ®ång hãa v¨n ho¸ chÝnh trÞ- x· héi cña
n«ng th«n ViÖt Nam vµo hÖ t- t-ëng M¸c xÝt ®Ó t¹o ra
sù chiÕn l-îc cã mét kh«ng hai cho nh-ngx môc tiªu
chÝnh trÞ cña cô mµ kh«ng ë ®©u trong thÕ giíi thø ba
cã ®-îc" [12-34].
  Nh- vËy lµ ta ®· xem xÐt c¶ 3 vÊn ®Ò. KÕt qu¶ xem
xÐt cã thÓ kÕt luËn r»ng: Hå ChÝ Minh thÊy râ sù phï
hîp, t-¬ng ®ång gi÷a v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam
víi CNXH h¬n lµ víi c¸c häc thuyÕt chÝnh trÞ x· héi
kh¸c. Trªn c¬ së nh- vËy Hå ChÝ Minh míi tin t-ëng
CNXH lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m ®éc lËp d©n téc thùc sù,
hoµn toµn. NiÒm tin Êy cña Hå ChÝ Minh lµ niÒm tin
trÝ tuÖ cã tÝnh chÊt duy lý. Khi n-íc nhµ giµnh ®-îc
®éc lËp hoµn toµn, ®éc lËp thùc sù th× quan hÖ giai
cÊp - d©n téc còng ®-îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó.
  Víi niÒm tin tuyÖt ®èi vÒ häc thuyÕt CNXH nh- vËy
vÒ mÆt lý thuyÕt , Hå ChÝ Minh nghÜ r»ng cÇn ph¶i cã
mét h×nh thøc CNXH phï hîp víi tr×nh ®é d©n trÝ cña
nh©n d©n ViÖt Nam (chñ yÕu lµ n«ng d©n) cßn ®ang thÊp
kÐm. H×nh thøc Êy võa ph¶n ¸nh ®-îc nguyÖn väng vÒ
                   103
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®êi sèng h»ng ngµy ,trùc tiÕp tr-íc m¾t cña d©n, nh©n
d©n ViÖt Nam tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng gi¸
trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña hä. Tãm l¹i lµ ®éc lËp
d©n téc ph¶i g¾n víi tù do, h¹nh phóc cña nh©n d©n cã
lÏ xuÊt ph¸t tõ suy nghÜ nh- thÕ mµ Hå ChÝ Minh cã
nh÷ng quan niÖm vÒ CNXH, vÒ h×nh thøc cña CNXH hÕt
ng¾n gän, ®¬n gi¶n khi ng-êi ®èi diÖn víi d©n:
  "CNXH lµ lµm cho tÊt c¶ mäi ng-êi c¸c d©n téc
ngµy cµng Êm no, con ch¸u chóng ta ngµy cµng sung
s-íng. Muèi ®-îc vËy th× tÊt c¶ moi ng-êi, g¸i còng
nh- trai, tÊt c¶ mäi d©n téc ph¶i hiÓu r»ng: Nãi
chung th× m×nh lµ ng-êi chñ tËp thÓ cña n-íc nhµ; nãi
riªng th× c«ng nh©n lµ chñ nhµ m¸y, x· viªn lµ chñ
hîp t¸c x· n«ng nghiÖp" [1-11-317].
  "CNXH lµ lµm sao cho nh©n d©n ®ñ ¨n, ®ñ mÆc, ngµy
cµng sung s-íng, ai nÊy ®-îc häc hµnh, èm ®©u cã
thuèc, giµ kh«ng lao ®éng ®-îc th× nghØ, nh÷ng phong
tôc tËp qu¸n kh«ng tèt dÇn dÇn ®-îc xo¸ bá... Tãm
l¹i, x· héi ngµy cµng tiÕn, vËt chÊt ngµy cµng t¨ng,
tinh thÇn ngµy cµng tèt" [1-10-591]...
  Víi c¸c h×nh thøc biÓu ®¹t ®¹i chóng nh- thÕ vÒ
CNXH, Hå ChÝ Minh ®· lµm cho nh©n d©n ViÖt Nam thÊy
r»ng, CNXH kh«ng ph¶i lµ mét lý t-ëng xa vêi, kh«ng
phahØ lµ khu«n mÉu bÊt ®éng mµ nã n»m ngay trong
chÝnh b¶n th©n nh©n d©n ViÖt Nam, lµ chÝnh kh¶ n¨ng
cña hä, b¶o ®¶m cho hä thùc hiÖn thµnh c«ng quyÒn tù
quyÕt cña m×nh. Víi sù thµnh c«ng nµy cña quyÒn tù
quyÕt cña hä sau khi ViÖt Nam ®-îc ®éc lËp, toµn bé
c¸c nhu cÇu vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ v¨n ho¸, ®êi sèng
tinh thÇn cña hä sÏ ®-îc triÓn khai trong mét chuçi
                   104
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


liªn tôc c¸c sù biÕn lÞch sö. Tøc lµ CNXH cña Hå ChÝ
Minh sÏ b¶o ®¶m ®éc lËp d©n téc thùc sù, hoµn toµn,
triÖt ®Ó. T-¬ng ®-¬ng víi nãi, quan hÖ giai cÊp - d©n
téc còng ®-îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó.
  Vµo gi÷a thÕ kû XX khi nµo phong trµo x©y dùng
CNXH phong trµo c«ng, phong trµo gi¶i phãng d©n téc
®ang d©ng cao trªn toµn thÕ giíi th× quan ®iÓm cña Hå
ChÝ Minh vÒ CNXH cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh m¹nh mÏ nh- mét
®iÒu kiÖn tèt nhÊt b¶o ®¶m gi¶i phãng con ng-êi.
Trong b¸o c¸o vÒ dù th¶o biÖn ph¸p söa ®æi viÕt n¨m
1959, Hå ChÝ Minh viÕt:
  "ChØ cã chÕ ®é cña chóng ta míi thËt sù phôc vô
lîi Ých cña nh©n d©n, tr-íc hÕt lµ nh©n d©n lao ®éng
b¶o ®¶m mäi quyÒn lîi cña nh©n d©n, më réng d©n chñ
®Ó nh©n d©n thËt sù tham gia qu¶n lý nhµ n-íc" [1-9-
295].
  §ång thêi, Hå ChÝ Minh còng thÊy ®-îc tÝnh chÊt
bãc lét cña CNTB vµ CNTB kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®-îc
m©u thuÉn trong lßng nã. Trong bµi "Th-êng thøc chÝnh
trÞ" n¨m 1953, Hå ChÝ Minh viÕt:
  "HiÖn nay chÕ ®é t- b¶n cã nh÷ng m©u thuÉn to, nã
kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc. Mét lµ nhµ t- b¶n s¶n xuÊt
hµng ho¸ qu¸ nhiÒu, qu¸ mau nh-ng kh«ng b¸n hÕt ®-îc;
v× c«ng nh©n th× nghÌo khæ, líp trung vµ tiÓu t- s¶n
thi nhiÒu ng-êi ®· ph¸ s¶n. Hai lµ tÝnh chÊt s¶n xuÊt
lµ c«ng céng - hµng ngh×n hµng v¹n c«ng nh©n cïng lµm
ë mét nhµ m¸y. Mµ t- liÖu s¶n xuÊt th× n»m ngay táng
tay mét sè Ýt ng-êi. M©u thuÉn Êy g©y ra n¹n thÊt
nghiÖp vµ n¹n kinh tÕ khñng ho¶ng. ChØ cã chÕ ®é XHCN


                   105
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


(céng s¶n chñ nghÜa) míi gi¶i quyÕt ®-îc m©u thuÉn
Êy" [1-7-247].
  Sù bÕ t¾c cña CNTB trong viÖc gi¶i quyÕt c¸ m©u
thuÉn tuy lßng nã sÏ lµm cho kÕt cÊu x· héi - giai
cÊp, quan hÖ giai cÊp - x· héi trong CNTB sÏ lu«n
lu«n cã xung ®ét. Theo Hå ChÝ Minh chØ cã CNXH míi
gi¶i quyÕt ®-îc c¸c m©u thuÉn Êy; míi lµm cho kÕt cÊu
x· héi - giai cÊp, quan hÖ giai cÊp - d©n téc ®-îc
gi¶i quyÕt hiÒn hoµ.
                    *    *
                      *
  H×nh thøc cña CNXH trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh víi
t- c¸ch nh- mét häc thuyÕt c¸ch m¹ng ®· b¶o ®¶m                 cho
ViÖt Nam giµnh ®éc n¨m 1945 vµ kh¸ng chiÕn chèng qu©n
x©m l-îc Ph¸p thµnh c«ng n¨m 1954. Nh-ng sau 1954,
ViÖt Nam vÉn ch-a giµnh ®-îc ®éc lËp hoµn toµn. MiÒn
B¾c ®· ®-îc gi¶i phãng, nh-ng MiÒn Nam cßn bÞ ®Õ quèc
Mü x©m l-îc. VÊn ®Ò ®Æt ra tiÕp theo cho c¸ch m¹ng
ViÖt Nam lµ MiÒn B¾c cÇn ph¶i thùc hiÖn quyÒn d©n téc
tù quyÕt cña m×nh theo chÕ ®é chÝnh trÞ nµo? TBCN hay
XHCN? theo Hå ChÝ Minh MiÒn B¾c ph¶i ®i lªn CNXH
trong khi ®ã MiÒn Nam vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸ch
m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n. ChØ cã chÕ ®é XHCN
hiÖn thùc ë MiÒn B¾c míi cã thÓ ®ñ ®iÒu kiÖn cho MiÒn
Nam thùc hiÖn tèt nhÊt cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phngs,
tiÕn tíi hoµ b×nh, thèng nhÊt ®Êt n-íc thùc sù. VÊn
®Ò nµy Hå ChÝ Minh trong dÞp tr¶ lêi nh÷ng c©u hái
cña cö tri Hµ Néi th¸ng 5/1957 ®· nãi:
  "TiÕn lªn CNXH, th× vÒ moi mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ
v¨n ho¸, x· héi, MiÒn B¾c ®Òu sÏ h¬n h¼n MiÒn Nam.
                   106
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


§iÒu ®ã cµng khuyÕn khÝch vµ sÏ gióp m¹nh h¬n n÷a
®ång bµo MiÒn Nam ®Êu tranh chèng ®Õ quèc Mü                   vµ bÌ
lò tay sai ®Ó giµnh l¹i d©n chñ vµ thèng nhÊt. TiÕn
lªn CNXH, MiÒn B¾c còng thµnh hËu chiÕn v÷ng m¹nh cho
c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n-íc nhµ b»ng ph-¬ng
ph¸p hoµ b×nh" [1-9-176].
  Vµ trong rÊt nhiÒu dÞp kh¸c, Hå ChÝ Minh ®Òu
kh¼ng ®Þnh r»ng MiÒn B¾c ph¶i ®i lªn CNXH th× míi t¹o
c¬ së, t¹o ®iÒu kiÖn v÷ng m¹nh cho viÖc thùc hiÖn hoµ
b×nh, thèng nhÊt n-íc nhµ, giµnh ®éc lËp hoµn toµn
cho d©n téc:
  "HiÖn nay nhiÖm vô cña toµn §¶ng toµn d©n ta lµ
ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm ®Ó
x©y dùng MiÒn B¾c tiÕn dÇn lªn CNXH, lµm c¬ së v÷ng
m¹nh cho cuéc thèng nhÊt n-íc nhµ" [1-9-293].
  "X©y dùng CNXH thµnh c«ng th× ®Êu tranh thèng
nhÊt n-íc nhµ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi" [1-10-140].
  C¸ch m¹ng XHCN ë MiÒn B¾c theo Hå ChÝ Minh lµ "c¬
së" cho sù nghiÖp gi¶i phãng MiÒn Nam, thèng nhÊt
n-íc nhµ, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n
d©n trong c¶ n-íc. Quan hÖ gi÷a c¸ch m¹ng XHCN ë MiÒn
B¾c vµ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n
d©n ë Miªnf Nam theo Hå ChÝ Minh lµ quan hÖ nh©n -
qu¶. Vai trß "lµm c¬ së" cña c¸ch¹ng MiÒn B¾c ®èi víi
c¸ch m¹ng MiÒn Nam, ®èi víi sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt
n-íc ®-îc Hå ChÝ Minh nh¾c ®Õn trong bµi viÕt cña
m×nh kho¶ng h¬n 45 lÇn, víi sù xuÊt hiÖn h¬n 45 lÇn
cña ®iÖp tõ "lµm c¬ së".
  Sù xuÊt hiÖn cña ®iÖp tõ "lµm c¬ së" nhiÒu nh-
vËy chøng tá r»ng, ®èi víi Hå ChÝ Minh CNXH kh«ng chØ
                   107
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lµ ®iÒu kiÖn duy nhÊt mµ cßn lµ tèt nhÊt b¶o ®¶m ®éc
lËp d©n täc thùc sô. Lµ duy nhÊt v×e MiÒn B¾c ®i lªn
CNXH lµ phï hîp víi xu thÕ cña thÕ giíi; phï hîp víi
sù lùa chän ngay tõ ®Çu n¨m1930 cña c¸ch m¹ng ViÖt
Nam ; phï hîp víi kÕt cÊu x· héi giai cÊp cña MiÒn
B¾c. Lµ tèt nhÊt v× b¶n chÊt -u viÖt cña CNXH vµ v×
MiÒn B¾c ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ, tinh
thÇn ®Ó cã thÓ ®i lªn CNXH. ViÖc Hå ChÝ Minh ®-a MiÒn
B¾c ®i lªn CNXH      lµ kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o cña
giai cÊp c«ng nh©n, lîi Ých cña nh©n d©n lao ®äng.
§ång thêi MiÒn Nam ®Êu tranh gi¶i phãng, thùc hiÖn
thèng nhÊt n-íc nhµ lµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu lîi Ých
d©n téc. MiÒn B¾c ®i lªn CNXH, MiÒn Nam ®Êu tranh
gi¶i phãng lµ nÐt s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña Hå ChÝ Minh
trong viÖc kÕt hîp giai cÊp víi d©n téc.
    Trªn thùc tÕ, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña nh©n
d©n ViÖt Nam (1954 -1975) giµnh th¾ng lîi kh«ng thÓ
t¸ch rêi sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë MiÒn B¾c ViÖt Nam
thêi kú nµy. Trong suèt 20 n¨m tõ 1954 ®Õn 1975, MiÒn
B¾c ®· chi viÖn toµn bé søc ng-êi, søc cña, tµi lùc
cho MiÒn Nam ®¸nh Mü. Mçi b-íc ®i giµnh th¾ng lîi cña
c¸ch m¹ng MiÒn Nam ®Òu g¾n liÒn, chÆt chÏ nh- h×nh
víi bãng víi nh÷ng thµnh tù cña CNXH                 ë MiÒn B¾c.
§óng nh- §¹i héi IV, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng
®Þnh:
    "MiÒn B¾c ®· dèc vµo chiÕn tranh cøu n-íc vµ gi÷
n-íc toµn bé søc m¹nh cña chÕ ®é XHCN, vµ ®· lµm trßn
mét c¸ch xuÊt s¾c nghÜa vô c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng cña
c¶ n-íc, xøng ®¸ng lµ ph¸o ®µi v« ®Þnh cña CNXH" [24-
29].
                    108
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü ®· chøng
tá tÝnh -u viÖt cña chÕ ®é XHCN ë MiÒn B¾c. Trong
chiÕn tranh ¸c liÖt, nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn
thèng cña d©n téc ®-îc ph¸t huy cao ®é. ë MiÒn B¾c
mét lèi sèng míi ®-îc t¹o ra. Ng-êi víi ng-êi ®èi xö
víi nhau cã nghÜa t×nh; tÊm lßng hËu ph-¬ng v× tiÒn
tuyÕn; d¸m x¶ th©n v× sù nghiÖp gi¶i phãng MiÒn Nam,
thèng nhÊt tæ quèc.
  Víi th¾ng lîi nµy lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n
®· kÕt hîp chÆt chÏ víi lîi Ých toµn d©n téc, víi c¶
MiÒn B¾c vµ MiÒn Nam. §ã lµ th¾ng lîi cña t- t-ëng Hå
ChÝ Minh vÒ mèi quan hÖ giai cÊp - d©n téc.
  KÓ tõ khi cÊt tiÕng EUR£KA II, Hå ChÝ Minh ®·
quyÕt ®Þnh lùa chän con ®-êng c¸ch m¹ng cho d©n téc
ViÖt Nam. §ã lµ con ®-êng c¸ch m¹ng v« s¶n. Víi viÖc
lùa chän con ®-êng nµy, mèi quan hÖ giai cÊp - d©n
téc ®· ®-îc x¸c lËp ë ViÖt Nam. Néi dung c¬ b¶n cña
mèi quan hÖ nµy lµ quyÒn l·nh ®¹o chÝnh trÞ cña giai
cÊp c«ng nh©n ®èi víi toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng vµ
d©n téc ViÖt Nam; tÝnh chÊt cña d©n téc ViÖt Nam, sau
khi giµnh ®-îc ®éc lËp sÏ lµ XHCN. Hay nãi mét c¸ch
kh¸c: quyÒn tù quyÕt cña nh©n d©n vµ d©n téc ViÖt Nam
®-îc thùc hiÖn b»ng c«ng cô lý luËn lµ Chñ nghÜa M¸c
Lª - Nin.
  Sù lùa chän Chñ nghÜa M¸c Lª - Nin cña Hå ChÝ
Minh còng lµ sù lùa chän cña lÞch sö, v¨n ho¸ vµ
truyÒn thèng l©u ®êi cña ViÖt Nam. Víi CNXH cña Hå
ChÝ Minh, c¸c truyÒn thèng cña ViÖt Nam ®· ®-îc hiÖn
®ai ho¸, ®· ®-îc sèng l¹i vµ bõng tØnh trong thêi ®¹i
c¸ch m¹ng v« s¶n. Víi mét niÒm tin cã tÝnh chÊt duy
                   109
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lý vµo sù lùa chän cña m×nh, Hå ChÝ Minh ®· nç lùc
x¸c lËp sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n trong
phong trµo d©n téc ë ViÖt Nam. Tin t-ëng vµo søc m¹nh
cña truyÒn thèng, Hå ChÝ Minh trong c¸c giai ®o¹n
ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ®· lµm næi bËt yÕu tè d©n
téc trong quan hÖ víi yÕu tè giai cÊp. Trªn thùc tÕ
ng-êi lµ thµnh c«ng trong c¸c nç lùc vµ c¸c môc tiªu
chÝnh trÞ cña m×nh. Víi thµnh c«ng nµy quyÒn tù quyÕt
cña nh©n d©n vµ d©n téc ViÖt Nam ®-îc thùc hiÖn.
QuyÒn nµy ®-îc gi¶i quyÕt ®Õn ®©u tøc lµ mèi quan hÖ
giai cÊp - d©n téc ë ViÖt Nam ®¹t ®Õn tr×nh ®é Êy.
Phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ gi¸ trÞ cña d©n téc, mèi
quan hÖ giai cÊp - d©n téc ë ViÖt Nam trong mét thêi
®iÓm chØ ®-îc triÓn khai gi¶i quyÕt ®Õn mét chõng mùc
nhÊt ®Þnh.
  HiÖn nay, con ®-êng mµ ViÖt Nam thùc hiÖn ®æi míi
lµ sù  phñ ®Þnh biÖn chøng cña mèi quan hÖ giai cÊp -
d©n téc mµ Hå ChÝ Minh ®· thùc hiÖn tr-íc ®©y.
                   110
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                   Ch-¬ng 3
VËn dông vµ ph¸t huy t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi quan
       hÖ  giai cÊp -      d©n téc vµo sù nghiÖp
          ®æi míi ë ViÖt Nam hiÖn nay.
3.1. Thùc tr¹ng viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ            giai cÊp- d©n téc
trong thùc tiÔn hiÖn nay ë n-íc ta
    VÊn ®Ò d©n téc vµ giai cÊp còng nh- viÖc gi¶i
quyÕt mèi quan hÖ d©n téc - giai cÊp lu«n lu«n lµ
nh÷ng vÊn ®Ò lín vµ phøc t¹p. Gi¶i quyÕt tèt nh÷ng
vÊn ®Ò Êy sÏ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®Ò
ra ®-êng lèi, chÝnh s¸ch, ®Þnh ra nh÷ng biÖn                      ph¸p
phï hîp víi t×nh h×nh nhiÖm vô cô thÓ trong tõng giai
®o¹n c¸ch m¹ng. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp
cña nhiÒu yÕu tè, c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan, nh-ng c¬
b¶n lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh, nhiÖm vô c¸ch
m¹ng cô thÓ cña tõng quèc gia, víi nh÷ng diÔn biÕn
cña sù ph©n ho¸ giai cÊp, m©u thuÉn gi÷a c¸c giai cÊp
®ang ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt v.v.. Nh÷ng ®iÒu Êy ®ßi
hái bé tham m-u l·nh ®¹o ph¶i nhËn thøc ®óng, ph¶i cã
ph-¬ng ph¸p luËn khoa häc ®ång thêi ph¶i ®Þnh ra ®-îc
chñ tr-¬ng, ®-êng lèi ®óng ®¾n.
    Sù ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
trong viÖc tiÕp thu, vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin
vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng, ®Æc biÖt lµ trong viÖc nhËn
thøc vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ giai cÊp, gi¶i quyÕt ®óng
®¾n, phï hîp mèi quan hÖ gi÷a hai yÕu tè trong tõng
thêi  kú  cô   thÓ   cña   c¸ch   m¹ng   lµ  mét   trong     nh÷ng
nguyªn nh©n dÉn tíi nh÷ng th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng
ViÖt Nam trong h¬n b¶y thËp kû qua.
    Nh÷ng th¾ng lîi to mµ nh©n d©n ta giµnh ®-îc sau
17 n¨m ®æi míi        ®· lµm cho thÕ vµ lùc cña d©n téc
ViÖt Nam ®-îc n©ng cao thªm mét b-íc, ®ång thêi cñng

                     111
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cè vµ t¨ng c-êng ®-îc vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp
c«ng nh©n ®èi víi d©n téc ViÖt Nam, lµm cho khèi ®¹i
®oµn kÕt toµn d©n ngµy cµng réng më vµ v÷ng ch¾c, trë
thµnh ®éng lùc quan träng cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt
n-íc trong giai ®o¹n míi. Nghiªn cøu, xem xÐt nh÷ng
thµnh tùu, nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc còng nh- nh÷ng
h¹n chÕ, khuyÕt ®iÓm, nh÷ng tån t¹i trong viÖc gi¶i
quyÕt mèi quan hÖ d©n téc vµ giai cÊp ë n-íc ta trong
thêi gian qua, chóng ta cã thÓ nªu lªn nh÷ng nhËn
®Þnh sau:
  3.1.1. VÒ thµnh tùu
  3.1.1.1.   Thµnh    tùu   trªn    ph-¬ng    diÖn    x¸c   ®Þnh
ph-¬ng  h-íng,   ho¹ch    ®Þnh    chñ   tr-¬ng,     chÝnh    s¸ch
chung.
  ViÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a giai
cÊp c«ng nh©n vµ d©n téc trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam thÓ
hiÖn tËp trung ë ®-êng lèi         chÝnh trÞ cña §¶ng ®ã lµ:
kÕt hîp ®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa x· héi. ë mçi
giai ®o¹n c¸ch m¹ng, sù kÕt hîp Êy cã nh÷ng biÓu hiÖn
®Æc thï vìi nh÷ng néi dung x¸c ®Þnh.
  Trong khÝ thÕ phÊn khëi sau khi giµnh ®-îc th¾ng
lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc,
c¸ch m¹ng ViÖt Nam b-íc sang thêi kú lÞch sö míi: c¶
n-íc thèng nhÊt ®i lªn chñ nghÜa x· héi, sau mÊy chôc
n¨m chiÕn tranh ¸c liÖt víi bao ®au khæ, mÊt m¸t,
trong chóng ta ®· xuÊt hiÖn t- t-ëng n«n nãng chñ
quan, duy ý chÝ muèn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng chñ
nghÜa x· héi ®Ó mau chãng bï ®¾p nh÷ng hy sinh, tæn
thÊt tr-íc ®©y. MÆt kh¸c, sau th¾ng Mü, do cßn thiÕu
c¸c tri thøc vÒ c¸c quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi vµ

                   112
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nh÷ng kinh nghiÖm cña qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ch-a ®-îc
tæng kÕt kÞp thêi, l¹i m¾c bÖnh häc tËp theo lèi sao
chÐp m¸y mãc nh÷ng viÖc lµm cña n-íc ngoµi... ChiÕn
l-îc chuyÓn tõ giai ®o¹n c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ
nh©n d©n sang b-íc ®Çu c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa
®-îc so¹n th¶o vµ thùc hiÖn víi ¶o t-ëng cã thÓ giµnh
th¾ng lîi hoµn toµn trong mét ®Þnh kú ng¾n, bÊt chÊp
®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Êt n-íc. Tõ ®ã, lîi Ých cña
c¸c giai cÊp, tÇng líp kh«ng ®-îc tÝnh ®Õn ®Çy ®ñ vµ
kÕt hîp hµi hoµ, søc m¹nh d©n téc kh«ng ®-îc ph¸t
huy. Còng tõ ®ã, tÝnh qu¸ ®é, trung gian cña qu¸ t×nh
ph¸t triÓn kh«ng ®-îc t«n träng, tÝnh "giao kÕt" gi÷a
hai giai ®o¹n c¸ch m¹ng kh«ng ®-îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ
vµ thùc hiÖn nghiªm tóc. NhiÖm vô d©n téc d©n chñ -
®Æc biÖt lµ nhiÖm vô d©n chñ - trong khu«n khæ cña
giai ®o¹n c¸ch m¹ng tr-íc ch-a cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn
mét c¸ch triÖt ®Ó ë nh÷ng n¨m cã chiÕn tranh ¸c liÖt,
®¸ng ra cßn ph¶i ®-îc tiÕp tôc thùc hiÖn ë møc ®é cao
h¬n ®Ó t¹o lËp mÆt b»ng trùc tiÕp cho viÖc triÓn khai
nh÷ng nhiÖm vô mang tÝnh ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa,
th× trªn thùc tÕ bÞ xem nhÑ, thËm chÝ cã mÆt bÞ l·ng
quªn.
  ViÖc bá qua chÕ ®é t- b¶n ®Ó tiÕn theo ®Þnh h-íng
x· héi chñ nghÜa ®· cã lóc ®-îc hiÓu nh- sù lo¹i trõ
tøc kh¾c mäi yÕu tè cña chñ nghÜa t- b¶n. Trong viÖc
lµm ®· cã lóc bÞ chi phèi bëi mét sè quan niÖm gi¸o
®iÒu: d-êng nh- c¸i g× cµng kh¸c chñ nghÜa t- b¶n th×
cµng lµ x· héi chñ nghÜa. ThÕ lµ, nh÷ng nh©n tè cßn
h÷u Ých cña chñ nghÜa t- b¶n kh«ng ®-îc sö dông nh-
nh÷ng "vËt liÖu" cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x·
                   113
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


héi; nhiÒu biÖn ph¸p t- s¶n cßn cã ý nghÜa tÝch cùc
®èi víi cuéc sèng kh«ng ®-îc ¸p dông ®Ó b-íc ®i cña
chñ nghÜa x· héi thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn hiÖn thùc,
®Ó xuyªn qua chñ nghÜa t- b¶n nhµ n-íc mµ tiÕn lªn
chñ nghÜa x· héi nh- Lª nin ®· d¹y.
    Nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt ®ã ®· ®-a ®Êt n-íc l©m
vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ - x· héi nh÷ng
n¨m cuèi 1970, ®Çu 1980; khèi ®oµn kÕt d©n téc, khèi
liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng
d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc cã nguy c¬ bÞ r¹n nøt; lßng
tin cña nh©n d©n vµo §¶ng, Nhµ n-íc, vµo chñ nghÜa x·
héi bÞ gi¶m sót.
    Lµ mét §¶ng cã b¶n lÜnh, ®-îc kinh nghiÖm quÇn
chóng gîi më, §¶ng ta ®· tØnh t¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh,
nhËn ra nh÷ng sai lÇm, nhËn thøc ®-îc tÊt yÕu ph¶i
®æi míi. Coi träng kinh nghiÖm cña n-íc ngoµi, song
kh«ng sao chÐp b¾t ch-íc hä, §¶ng ta ®Ò ra ®-êng lèi
®æi míi toµn diÖn tõ §¹i héi VI. Th«ng qua nh÷ng kinh
nghiÖm thµnh c«ng, sai lÇm vÊp v¸p, §¶ng ta tõng b-íc
hoµn thiÖn ®-êng lèi míi. §-êng lèi nµy ®· x¸c ®Þnh
nh÷ng nÐt chÝnh cña m« h×nh chñ nghÜa x· héi ë ViÖt
Nam víi môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng
b»ng, d©n chñ, v¨n minh; v¹ch ra nh÷ng gi¶i ph¸p
chiÕn l-îc, nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó kh¬i dËy
tiÒm   n¨ng, ph¸t triÓn ®Êt n-íc, trong ®ã cã nh÷ng
®iÓm ®æi míi ph¶i qu¸n triÖt.
    Ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸              nhiÒu thµnh
phÇn theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, trong ®ã kinh
tÕ nhµ n-íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ nhµ n-íc


                    114
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· dÇn dÇn trë thµnh nÒn
t¶ng.
   Xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan
liªu bao cÊp, h×nh thµnh c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n
lý cña nhµ n-íc b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch
vµ c¸c c«ng cô kh¸c.
   KÕt hîp chÆt chÏ kinh tÕ víi quèc phßng - an
ninh, quèc phßng - an ninh víi kinh tÕ trong c¸c kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
   Trong khi ®Æt lªn hµng ®Çu nhiÖm vô x©y dùng ®Êt
n-íc, nh©n d©n ta lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c, cñng
cè quèc phßng, b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an
toµn x· héi, b¶o vÖ chÝnh quyÒn vµ c¸c thµnh qu¶ c¸ch
m¹ng.
   X©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ míi, t¹o ra ®êi sèng
tinh thÇn cao ®Ñp, phong phó, ®a d¹ng, cã néi dung
tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc theo ®Þnh h-íng x·
héi  chñ  nghÜa    víi   nh÷ng   ®Æc   tr-ng   c¬   b¶n   lµ  ®¹i
chóng, d©n téc, hiÖn ®¹i vµ nh©n v¨n.
   Ph¸t huy nh©n tè con ng-êi trªn c¬ së b¶o ®¶m
c«ng b»ng, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô, kÕt
hîp tèt gi÷a c¸c lîi Ých: c¸ nh©n, tËp thÓ vµ x· héi.
   H×nh thµnh mét céng ®ång x· héi ViÖt Nam, trong
®ã c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp d©n c- ®Òu cã nghÜa vô,
quyÒn lîi chÝnh ®¸ng.
   Kh«ng ngõng cñng cè, t¨ng c-êng ®oµn kÕt: ®oµn
kÕt trong §¶ng, ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ.
   X©y dùng vµ tõng b-íc hoµn thiÖn nÒn d©n chñ x·
héi chñ nghÜa, b¶o ®¶m quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n.


                     115
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nh»m t¹o ®iÒu kiÖn
quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ
quèc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, gãp phÇn vµo cuéc ®Êu
tranh chung víi nh©n d©n thÕ giíi, v× hoµ b×nh, ®éc
lËp d©n téc, d©n chñ, tiÕn bé x· héi.
  Sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quan
träng nhÊt cña viÖc kÕt hîp ngän cê ®éc lËp d©n téc
vµ chñ nghÜa x· héi. X©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng
m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t- t-ëng vµ tæ chøc ngang tÇm
nhiÖm vô, b¶o ®¶m cho §¶ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm phôc
vô giai cÊp, phôc vô d©n téc trong giai ®o¹n c¸ch
m¹ng míi.
  B¶n chÊt, linh hån cña nh÷ng chñ tr-¬ng ®æi míi
trªn ®©y cña §¶ng ta lµ n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n
téc vµ chñ nghÜa x· héi, kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn ®éc lËp
d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, tøc thùc hiÖn lîi Ých
d©n téc trªn quan ®iÓm lËp tr-êng giai cÊp c«ng nh©n,
còng lµ thùc hiÖn lý t-ëng giai cÊp c«ng nh©n phï hîp
víi lîi Ých d©n téc.
  3.1.1.2. Thµnh tùu trªn ph-¬ng diÖn tæ chøc c¸c
ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi.
  Trªn lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi: ViÖt nam lµ mét
trong nh÷ng n-íc thµnh c«ng trong chuyÓn ®æi c¬ chÕ:
tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn
sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng
theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc
theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Tõ n¨m 1991 - 2002
nhÞp ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ trung b×nh t¨ng h¬n 7%
n¨m. Tõ t×nh tr¹ng khan hiÕm, s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng
®-îc nhu cÇu thiÕt yÕu, nay ®· ®¶m b¶o ®ñ l-¬ng thùc,
                   116
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thùc phÈm, nhiÒu lo¹i hµng tiªu dïng, cã dù tr÷ vµ
xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. Tæng s¶n phÈm trong n-íc
(GDP) n¨m 2000 t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1990. Chóng ta
®· b¾t ®Çu cã tÝch luü néi bé cña nÒn kinh tÕ vµ t¨ng
dÇn lªn liªn tôc, ®Õn n¨m 2000 ®· ®¹t 25% GDP. C¬ cÊu
kinh tÕ ®· cã sù chuyÓn dÞch tÝch cùc. Tõ n¨m 1991 -
2000, trong GDP, tû träng n«ng nghiÖp tõ 38,7% gi¶m
xuèng 25%, c«ng nghiÖp t¨ng tõ 22,7% lªn 34,5%, dÞch
vô t¨ng tõ 38,6% lªn 40%. Tuy gi¶m tû träng trong
GDP, nh-ng n«ng nghiÖp liªn tôc v-ît qua c¸c kû lôc
l-¬ng thùc: tõ 21,4 triÖu tÊn n¨m 1990 lªn h¬n 35
triÖu tÊn n¨m 2002. HiÖn nay, ViÖt Nam trë thµnh n-íc
xuÊt khÈu g¹o lín thø hai trªn thÕ giíi. NhÞp ®é t¨ng
kim ng¹ch xuÊt khÈu gÇn gÊp ba nhÞp ®é t¨ng GDP. §ã
lµ nh÷ng con sè ®Çy søc thuyÕt phôc. Nã lµ ®iÒu kiÖn
vËt chÊt ®Ó n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn
c«ng b»ng x· héi.
  Tr-íc ®©y, trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ tËp
trung, quan liªu vµ trong hoµn c¶nh ®Æc thï cña chiÕn
tranh kÐo dµi, c«ng b»ng x· héi ®-îc ®¶m b¶o chñ yÕu
th«ng qua chÕ ®é ph©n phèi mang nÆng tÝnh bao cÊp,
b×nh qu©n. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, c«ng b»ng x· héi
®-îc thùc hiÖn trong bèi c¶nh kinh tÕ, x· héi cã
nhiÒu thay ®æi. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, më cöa, héi
nhËp víi thÕ giíi ®· t¸c ®éng trùc tiÕp, m¹nh mÏ vµ
nhanh chãng lªn tÊt c¶ mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng sèng
x· héi, trong khi t¹o ra nh÷ng b-íc t¨ng tr-ëng nhanh
vÒ kinh tÕ trªn qui m« toµn x· héi, th× ®ång thêi
còng lµm gia t¨ng mét c¸ch bét ph¸t sù ph©n ho¸ giµu
nghÌo trong c¸c tÇng líp d©n c-.
                   117
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §Ó kÕt hîp ®óng ®¾n t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ c«ng
b»ng x· héi, trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, ®i ®«i
víi khuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p, chèng lµm giµu
phi ph¸p, §¶ng, Nhµ n-íc vµ nh©n d©n ta ®· cã nhiÒu
chñ tr-¬ng vµ phong trµo hiÖn thùc xo¸ ®ãi, gi¶m
nghÌo.
  Khëi ®Çu tõ s¸ng kiÕn cña Thµnh uû vµ Uû ban Nh©n
d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh, cuéc vËn ®éng xo¸ ®ãi gi¶m
nghÌo lan réng ra c¶ n-íc. TÝnh ®Õn nay, tÊt c¶ 64
tØnh, thµnh phè ®· x©y dùng vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh
xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. H¬n 22 triÖu l-ît hé trong tæng
sè gÇn 3 triÖu hé ®ãi nghÌo ®-îc vay h¬n 1.060 tû
®ång. Nhê ®-îc vay vèn víi l·i suÊt -u ®·i vµ ®-îc
h-íng dÉn c¸ch lµm ¨n, hµng tr¨m ngh×n gia ®×nh ®·
xo¸ ®-îc ®ãi, sè hé nghÌo ®ang gi¶m dÇn. Trong vßng
10 n¨m ( 1991- 2000), tû lÖ hé nghÌo ®ãi (theo tiªu
chuÈn cña n-íc ta) gi¶m tõ trªn 30% xuèng 11% víi h¬n
20 triÖu ng-êi tho¸t khái ®ãi nghÌo. §iÒu nµy ®-îc
thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao.
  Sù thèng nhÊt lîi Ých giai cÊp, lîi Ých d©n téc
thÓ hiÖn trong viÖc kÕt hîp ®óng ®¾n t¨ng tr-ëng kinh
tÕ vµ c«ng b»ng x· héi, ®iÒu nµy cßn phô thuéc kh¸
lín vµo viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn
toµn bé nÒn kinh tÕ víi ph¸t triÓn vïng, trong ®ã bao
gåm c¶ viÖc -u tiªn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ
kinh tÕ n«ng th«n.
  §Ó võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ tõng b-íc
thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, thu hÑp chªnh lÖch gi÷a
c¸c vïng, §¶ng vµ Nhµ n-íc tiÕn hµnh ®ång thêi c¸c
chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch nh-: hîp lý ho¸ c¬ cÊu ®Çu t-;
                   118
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


lùa chän ph¸t triÓn c¸c trung t©m kinh tÕ, c¸c khu
c«ng nghiÖp, c¸c khu chÕ xuÊt; hç trî c¸c x· ®Æc biÖt
khã kh¨n; -u tiªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng
nghiÖp vµ n«ng th«n… NhiÒu ch­¬ng tr×nh quèc gia ®·
®-îc tiÕn hµnh, trong ®ã næi bËt lµ ch-¬ng tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®¹c biÖt khã kh¨n ë
miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, gäi t¾t lµ ch-¬ng tr×nh
135.
    §©y  lµ  mét   ch-¬ng    tr×nh    chiÕn    l-îc   nh»m    t¨ng
c-êng søc m¹nh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho ®Þa
bµn xung yÕu cña ®Êt n-íc cho ®Õn n¨m 2010. Qua mét
sè n¨m thùc hiÖn, ®Õn nay ch-¬ng tr×nh 135 ®· ®¹t
®-îc kÕt qu¶ b-íc ®Çu trong c«ng t¸c x©y dùng kÕt cÊu
h¹ tÇng vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. Mét phÇn kh¸ lín cña
tæng sè kinh phÝ 410 tû ®ång dµnh cho x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng ë 1000 x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®· ®-îc giao tíi
514 x· thuéc 15 tØnh (tÝnh ®Õn th¸ng 7 -1999). Theo
sù ph©n c«ng cña chÝnh phñ, 27 bé, ngµnh, 7 tæ chøc
®oµn thÓ, 8 ®Þa ph-¬ng vµ 39 Tæng C«ng ty ®· nhËn
gióp ®ì c¸c ®Þa ph-¬ng nghÌo. Víi nh÷ng h×nh thøc ®a
d¹ng, phong phó nh-: ®µo t¹o tay nghÒ, øng tr-íc vËt
t­, tiÒn vèn, ®Çu t­ x©y dùng… §Õn nay 1750 c«ng
tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®·
®-îc ®¨ng ký x©y dùng, mçi c«ng tr×nh trÞ gi¸ 100                    -
150 triÖu ®ång. C«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m,
khuyÕn ng­, cung cÊp tÝn dông h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n…
®-îc ®Èy m¹nh, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h¹ tû lÖ hé
®Æc biÖt khã kh¨n. ViÖc g¾n hiÖu qu¶ kinh doanh tiÕn
bé, kÕt hîp thµnh tùu t¨ng tr-ëng kinh tÕ víi ph¸t


                     119
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


triÓn c¸c quan hÖ x· héi lµnh m¹nh, trong ®ã cã mèi
quan hÖ liªn minh c«ng - n«ng truyÒn thèng.
  KÓ tõ §¹i héi VI, §¶ng ta ®· nhÊt qu¸n víi chñ
tr-¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ ®·
cã nhiÒu gi¶i ph¸p h÷u hiÖu t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kinh tÕ
t- b¶n t- nh©n ®-îc ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ vÒ quy
m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng trong nh÷ng ngµnh nghÒ mµ
luËt ph¸p kh«ng cÊm. Nhµ n-íc b¶o hé quyÒn së h÷u vµ
lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ doanh nghiÖp t- nh©n;
gióp ®ì, h-íng dÉn hä kh¾c phôc khã kh¨n, lµm ¨n ®óng
ph¸p luËt.
  Th«ng qua viÖc thùc hiÖn chñ tr-¬ng vµ luËt ph¸p
nãi trªn, mÆc dï khu vùc kinh tÕ t- nh©n nãi chung vµ
kinh tÕ t- b¶n t- nh©n nãi riªng míi ®-îc håi sinh,
nh-ng ®· ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh:
  N¨m 1991, míi cã 123 doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng
ty cæ phÇn, ®Õn n¨m        1998, cã kho¶ng 34.000 doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh ®-îc ®¨ng ký d-íi c¸c d¹ng:
C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt t-
nh©n, tæ hîp t- nh©n cæ phÇn.
  Cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ngoµi
quèc doanh, sè c«ng nh©n lµm trong khu vùc kinh tÕ
nµy còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¨m 1990: 1,5 triÖu, n¨m
1993: 2,1 triÖu, n¨m 1995: 2,4 triÖu, n¨m 1997: 3,64
triÖu. §Êy lµ ch-a kÓ tíi cã kho¶ng 1 triÖu lao ®éng
lµm viÖc trong c¸c hÖ thèng kinh doanh nhá, ngµnh
nghÒ kh«ng æn ®Þnh. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh
®· thu hót kho¶ng 22% sè lao ®éng tõ khu vùc doanh
nghiÖp, c¬ quan nhµ n-íc.


                   120
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Ph-¬ng  thøc    ho¹t   ®éng   ®a   d¹ng   cña   c¸c    doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn
®Þnh ®êi sèng cho mét bé phËn ®¸ng kÓ ng-êi lao ®éng
vµ ®ãng gãp tÝch cùc vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc.
  Sè liÖu tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña 5684 doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m
1996: tæng doanh thu 48.752 tû ®ång, thu hót 142.115
lao ®éng, nép ng©n s¸ch 5026 tû ®ång.
  Nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ                ®· t¹o ra
nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ c¬ së thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn tèt
viÖc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh
thÇn cho nh©n d©n gãp phÇn cñng cè vµ t¨ng c-êng mèi
quan hÖ gi÷a §¶ng,     Nhµ n-íc víi nh©n d©n, sù g¾n kÕt
gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi toµn thÓ d©n téc.
  Trªn lÜnh vùc chÝnh trÞ: Trong qu¸ tr×nh ®æi míi
®Êt n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, §¶ng ta
lu«n phÊn ®Êu x©y dùng mét chÕ ®é x· héi do nh©n d©n
lao ®éng lµ chñ vµ lµm chñ. Mét trong bèn bµi häc
kinh nghiÖm §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng nªu lªn lµ:
"Trong toµn bé ho¹t ®éng cña m×nh, §¶ng ph¶i qu¸n
triÖt t- t-ëng lÊy d©n lµm gèc,x©y dùng vµ ph¸t huy
quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng"[25-29]. §Õn §¹i
héi lÇn thø VII, c-¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n-íc trong
thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· kh¼ng ®Þnh: x·
héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi
do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ.
  VÊn ®Ò quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ngµy nay ®-îc
§¶ng, Nhµ n-íc quan t©m víi ý thøc ®Çy ®ñ h¬n, s©u
s¾c h¬n. V× vËy, nh©n d©n ®· thùc hiÖn quyÒn lµm chñ,
tham gia vµo ®êi sèng chÝnh trÞ, ®ãng gãp ý kiÕn, x©y
                   121
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


dùng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt,
nh÷ng quyÕt s¸ch quan träng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc;
tÝch cùc tham gia c«ng       t¸c bÇu cö c¸c cÊp, gi¸m s¸t
ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i biÓu d©n cö vµ c¸n bé §¶ng vµ
Nhµ n-íc; kh¾c phôc dÇn t×nh tr¹ng mÊt d©n chñ, d©n
chñ h×nh thøc.
  Thùc tiÔn ®æi míi ®· ph¶n ¸nh mét vÊn ®Ò rÊt c¬
b¶n lµ muèn cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, phï hîp kh«ng thÓ
kh«ng ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ vµ tranh thñ nh÷ng ý
kiÕn cña nh©n d©n. C¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch míi ®· më
réng quyÒn tù chñ cña c¸c c¬ së kinh tÕ, ph¸t huy
tiÒm n¨ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho
mäi ng-êi ®-îc tù do kinh doanh theo ph¸p luËt, më ra
thuËn lîi lµm chñ vÒ kinh tÕ vµ lµm chñ c¸c lÜnh vùc
kh¸c.
  Nãi ®Õn quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n còng cã nghÜa
ph¶i ®em l¹i lîi Ých cho c¸c tÇng líp nh©n d©n. §em
l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho mäi ng-êi d©n lµ môc tiªu
träng yÕu cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng n-íc ta. Nh-ng nh©n
d©n chØ cã thÓ lµm chñ, thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña
m×nh chñ yÕu th«ng qua Nhµ n-íc, do §¶ng Céng s¶n
l·nh ®¹o.
  Cuéc sèng ®· chøng minh, Nhµ n-íc cña ta lµ Nhµ
n-íc cña d©n, do d©n, v× d©n d-íi sù l·nh ®¹o cña
§¶ng Céng s¶n. Nhµ n-íc ®ã dùa ch¾c trªn nÒn t¶ng lµ
khèi liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc, Nhµ
n-íc ®-îc x©y dùng trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng
nh©n, mang tÝnh d©n téc, tÝnh giai cÊp vµ tÝnh nh©n
d©n s©u s¾c.


                   122
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· cã nhiÒu
biÖn ph¸p ch¨m lo x©y dùng, hoµn thiÖn Nhµ n-íc ph¸p
quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, qu¶n lý mäi mÆt ®êi
sèng x· héi b»ng ph¸p luËt, ®Ó Nhµ n-íc thùc sù lµ
n¬i ®¶m b¶o ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n.
  T- t-ëng s¸ng t¹o ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n
d©n thÓ hiÖn ë viÖc §¶ng vµ Nhµ n-íc ®-a ra ph-¬ng
ch©m chØ ®¹o "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm
tra". Ph-¬ng ch©m ®ã ®· b-íc ®Çu cã kÕt qu¶: kh«ng
khÝ d©n chñ trong x· héi t¨ng lªn râ rÖt, ®«ng ®¶o
quÇn chóng nh©n d©n nhiÖt t×nh tham gia c¸c c«ng viÖc
x· héi vµ qu¶n lý x· héi. ThÕ hÖ trÎ tiÕp thu nhanh
nh÷ng kiÕn thøc míi vµ cã ý chÝ v-¬n lªn lËp th©n,
lËp nghiÖp, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Quan hÖ hîp
t¸c, ®Êu tranh trong s¶n xuÊt - kinh doanh b-íc ®Çu
®-îc thiÕt lËp d-íi nh÷ng h×nh thøc míi vµ néi dung
phï hîp. Khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n ®-îc ph¸t triÓn
ngang tÇm víi yªu cÇu, nhiÖm vô míi.
  Trªn lÜnh vùc v¨n ho¸: Mét trong nh÷ng thµnh tùu
quan träng trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua lµ ®· tÝch
cùc ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc vµ x©y dùng
nhiÒu gi¸ trÞ v¨n ho¸ tiªn tiÕn phï hîp víi ®iÒu kiÖn
kinh tÕ - x· héi cña n-íc ta vµ xu thÕ chung cña thÕ
giíi.
  Qu¸ tr×nh ®æi míi, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng,
nh©n d©n ta ®· kÕ thõa, ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng
v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña d©n téc, s¸ng t¹o nªn nh÷ng gi¸
trÞ v¨n ho¸ míi thÊm nhuÇn s©u s¾c tinh thÇn yªu n-íc
vµ lý t-ëng x· héi chñ nghÜa.


                   123
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t- t-ëng Hå ChÝ Minh
®-îc vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o ngµy cµng tá râ
gi¸ trÞ bÒn v÷ng lµm nÒn t¶ng t- t-ëng, kim chØ nam
cho hµnh ®éng cña §¶ng vµ cña c¸ch m¹ng n-íc ta, nh©n
tè hµng ®Çu b¶o ®¶m cho ®êi sèng tinh thÇn x· héi
ph¸t triÓn ®óng h-íng. ý thøc phÊn ®Êu cho ®éc lËp
d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ
n¨ng lùc tæ chøc thùc tiÔn cña c¸n bé, ®¶ng viªn ®-îc
n©ng lªn mét b-íc.
  NhiÒu nÐt míi trong gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ chuÈn mùc
®¹o ®øc tõng b-íc h×nh thµnh. TÝnh n¨ng ®éng vµ tÝnh
tÝch cùc c«ng d©n ®-îc ph¸t huy, së tr-êng vµ n¨ng
lùc c¸ nh©n ®-îc khuyÕn khÝch. Ng-êi d©n kh«ng cßn û
l¹i, tr«ng chê hoµn toµn vµo sù bao cÊp, trî gióp cña
Nhµ n-íc, mµ ®· chñ ®éng, linh ho¹t tæ chøc cuéc sèng
vµ v-¬n lªn vÒ mäi mÆt.
  Tõ héi nghÞ lÇn thø n¨m ban chÊp hµnh Trung -¬ng
kho¸ VIII, phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi
sèng v¨n ho¸" ®-îc ph¸t         ®éng, nh»m huy ®éng mäi lùc
l-îng  nh©n  d©n   vµ   c¶  hÖ   thèng   chÝnh    trÞ   tõ   trªn
xuèng, tõ §¶ng, c¬ quan Nhµ n-íc, c¸c ®oµn thÓ x· héi
tÝch cùc tham gia phong trµo.
  Phong trµo ®ã bao gåm c¸c phong trµo hiÖn cã nh-:
Ng-êi tèt viÖc tèt,Uèng n-íc nhí nguån, §Òn ¬n ®¸p
nghÜa, Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸,
lµng x·, ®Þa ph-¬ng v¨n ho¸, Toµn d©n ®oµn kÕt x©y
dùng cuéc sèng míi ë c¸c khu d©n c­… vµ toµn bé c¸c
phong trµo Êy ®Òu h-íng vµo cuéc thi ®ua yªu n-íc:
TÊt c¶ v× môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng
b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
                    124
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Thùc tiÔn cho thÊy phong trµo nµy ®· trë thµnh
mét cuéc vËn ®éng s©u réng trong §¶ng, trong d©n, võa
kh¬i dËy tÝnh tÝch cùc, võa lÊn ¸t, h¹n chÕ ®-îc
nhiÒu c¸i xÊu, c¸i tiªu cùc. Hµng v¹n b«ng hoa ®Ñp ®·
xuÊt hiÖn trong ®êi sèng x· héi vµ ®· ®-îc ghi nhËn
xøng ®¸ng trong §¹i héi thi ®ua toµn quèc n¨m 2000.
  Trong  khi   thùc   hiÖn   chÝnh    s¸ch   réng   më,   t¨ng
c-êng giao l-u hîp t¸c quèc tÕ vÒ v¨n ho¸, chóng ta
®· n©ng cao c¶nh gi¸c, chèng l¹i cã hiÖu qu¶ ©m m-u
vµ thñ ®o¹n "diÔn biÕn hoµ b×nh" trªn lÜnh vùc v¨n
ho¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch; t¨ng            c-êng qu¶n lý Nhµ
n-íc ®èi víi v¨n ho¸, ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ sù x©m
nhËp vµ truyÒn b¸ c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ®éc h¹i, lai
c¨ng, mÊt gèc, huû ho¹i phÈm gi¸ con ng-êi.
  Nh÷ng thµnh tùu cña viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ
gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ d©n téc trong 17 n¨m ®æi
míi võa qua ®· gãp phÇn rÊt quan träng ®-a ®Êt n-íc
ta ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, v-ît qua
®-îc nh÷ng thö th¸ch hiÓm nghÌo, thÕ vµ lùc ®· cã sù
biÕn ®æi vÒ chÊt, kh¾c phôc mét b-íc t×nh tr¹ng n-íc
nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, v× d©n giµu, n-íc m¹nh, x·
héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, v÷ng b-íc tiÕn lªn
trong thÕ kû XXI.
  3.1.2. KhuyÕt ®iÓm, tån t¹i:
  Lý luËn vµ thùc tiÔn chØ ra r»ng, ë ViÖt Nam,
trong bÊt cø giai ®o¹n nµo, sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña
nh©n d©n ta ®Òu ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ lîi Ých giai
cÊp vµ lîi Ých d©n téc; r»ng chñ nghÜa yªu n-íc ViÖt
Nam lu«n lu«n g¾n bã h÷u c¬ víi lý t-ëng cña giai cÊp
                   125
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


c«ng nh©n, víi chñ nghÜa x· héi. NÒn ®éc lËp thùc sù
cña d©n téc, sù giµu m¹nh, v¨n minh vµ h¹nh phóc cña
nh©n d©n chØ cã thÓ ®¹t ®-îc trong sù nghiÖp c¸ch
m¹ng x· héi chñ nghÜa theo môc tiªu, lý t-ëng cña
giai cÊp c«ng nh©n. Trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay,
chØ cã ®øng v÷ng trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng
nh©n, §¶ng ta míi v¹ch râ ®-îc con ®-êng, b-íc ®i cô
thÓ ®Ó ®-a ®Êt n-íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Còng
chØ cã ®øng v÷ng trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng
nh©n, §¶ng ta míi cã thÓ sö dông, ph¸t triÓn kinh tÕ
t- b¶n nhµ n-íc, kinh tÕ t- b¶n t- nh©n mµ vÉn bá qua
®-îc giai ®o¹n chÕ ®é t- b¶n chñ nghÜa. ViÖc ph¸t huy
truyÒn thèng d©n téc vµ kÕ thõa tinh hoa v¨n ho¸ cña
nh©n lo¹i ngµy nay còng ®ßi hái chóng ta ph¶i ®øng
v÷ng trªn quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n v× sù ph¸t
triÓn bÒn v÷ng vµ t-¬ng lai t-¬i s¸ng cña d©n téc.
  Tuy thÕ, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, do lËp tr-êng
giai cÊp, quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n cña chóng ta
cã phÇn nµo ®ã ch-a v÷ng, bÞ mê nh¹t, nªn ®· dÉn ®Õn
nh÷ng khuyÕt ®iÓm, tån t¹i trong viÖc gi¶i quyÕt mèi
quan hÖ gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ d©n téc ë n-íc ta.
§iÒu ®ã thÓ hiÖn trªn c¸c lÜnh vùc sau ®©y:
  Mét lµ trªn lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi: Cã ng-êi
nãi §¶ng ta ®· thõa nhËn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ
thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr-êng, th× t¹i sao kh«ng t-
nh©n ho¸ tÊt c¶, mµ cø nãi m·i kinh tÕ nhµ n-íc lµ
chñ ®¹o vµ cïng víi kinh tÕ hîp t¸c dÇn dÇn trë thµnh
nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n? ë ®©y, hä kh«ng
thÊy ®-îc kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, c¬ chÕ thÞ tr-êng
ë n-íc ta lµ theo ®Þnh h-íng x· héi              chñ nghÜa, mµ
                   126
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
cña sù nghiÖp x©y dùng kinh tÕ theo ®Þnh h-íng x· h«Þ
chñ nghÜa lµ ph¸t huy hiÖu qu¶, t¨ng c-êng søc m¹nh
cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, lµm cho kinh tÕ nhµ
n-íc thËt sù ®ãng vai trß chñ ®¹o. §ång thêi chó
träng ch¨m lo x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ hîp t¸c ®a
d¹ng, d-íi nhiÒu h×nh thøc, ®Ó kinh tÕ nhµ n-íc cïng
víi kinh tÕ hîp t¸c x· trë thµnh nÒn t¶ng cña kinh tÕ
quèc d©n.
  KhuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm cÇn nãi ë ®©y lµ viÖc l·nh
®¹o x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi võa lóng tóng, võa
bu«ng láng. ChËm th¸o gì c¸c v-íng m¾c vÒ c¬ chÕ,
chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ®éng lùc vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
doanh nghiÖp nhµ n-íc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng,
ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
ViÖc thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc
lµm chËm. Ch-a quan      t©m tæng kÕt thùc tiÔn, kÞp thêi
chØ ra ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p ®æi míi kinh tÕ hîp
t¸c, ®Ó hîp t¸c x· ë nhiÒu n¬i tan r· hoÆc chØ cã lµ
h×nh thøc, c¶n trë s¶n xuÊt ph¸t triÓn; ch-a kÞp thêi
®óc kÕt kinh nghiÖm, gióp ®ì c¸c h×nh thøc kinh doanh
hîp t¸c míi ph¸t triÓn. Ch-a gi¶i quyÕt tèt chÝnh
s¸ch cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch kinh tÕ t- nh©n ph¸t huy
hÕt tiÒm n¨ng, ®ång thêi ch-a qu¶n lý tèt thµnh phÇn
kinh tÕ nµy. Qu¶n lý kinh tÕ hîp t¸c liªn doanh víi
n-íc ngoµi cßn nhiÒu s¬ hë. §Æc biÖt lµ ch-a t¹o ra
sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ trong t- t-ëng
c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n th-êng xuyªn cã ý thøc
t×m mäi biÖn ph¸p t¨ng c-êng kinh tÕ nhµ n-íc vµ kinh
tÕ hîp t¸c ®Ó nã thËt sù trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn
                   127
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


kinh tÕ quèc d©n. Cã n¬i, cã lóc ®· xuÊt hiÖn khuynh
h-íng muèn t- nh©n ho¸ trµn lan c¸c doanh nghiÖp nhµ
n-íc. Còng cã biÓu hiÖn muèn gi÷ l¹i toµn bé c¸c
doanh nghiÖp nhµ n-íc, kÓ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp lµm
¨n thua lç triÒn miªn, nh÷ng c¬ së mµ nhµ n-íc kh«ng
cÇn thiÕt ph¶i n¾m.
  Trong viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®æi míi kinh tÕ vµ
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ       hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi
c¬ chÕ thÞ tr-êng, nÕu kinh tÕ thuéc khu vùc së h÷u
Nhµ n-íc kh«ng v-ît lªn ®Ó th¾ng thÕ trong c¹nh tranh
trªn thÞ tr-êng, kh«ng tù kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o
b»ng thùc lùc kinh tÕ, kh«ng ®ñ søc chi phèi c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, kh«ng ®ñ søc h-íng dÉn sù
vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ trªn quy m« x· héi th× kinh
tÕ t- nh©n, kinh tÕ t- b¶n chñ nghÜa víi ¶nh h-ëng
thùc tÕ cña nã sÏ dÉn ®Õn nguy c¬ chÖch h-íng ®i cña
x· héi ta. Nh÷ng kÎ thï cña ®éc lËp d©n téc vµ chñ
nghÜa x· héi kh«ng thÓ kh«ng t×m c¸ch lîi dông ®iÒu
kiÖn nµy ®Ó thùc hiÖn diÔn biÕn hoµ b×nh.
  Sù thèng nhÊt lîi Ých giai cÊp vµ lîi d©n téc thÓ
hiÖn trong viÖc kÕt hîp ®óng ®¾n t¨ng tr-ëng kinh tÕ
vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Tuy nhiªn, trong thùc
tÕ nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ
ch-a thËt sù g¾n víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi;
ch-a kÕt hîp thËt tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ víi chÝnh
s¸ch x· héi. Do ®ã, sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi c¬ chÕ thÞ tr-êng th× bªn
c¹nh nh÷ng yÕu tè tÝch cùc thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng
kinh tÕ còng ®ång thêi ®· ph¸t sinh nh÷ng mÆt tr¸i,


                   128
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nh÷ng yÕu tè tiªu cùc, ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn
chung cña ®Êt n-íc, ®Õn c«ng cuéc ®æi míi.
  Chóng ta chÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng tÊt nhiªn
ph¶i chÊp nhËn ph©n ho¸ giµu nghÌo trong mét chõng
mùc nhÊt ®Þnh. Song sù ph©n cùc ®ang cã xu h-íng t¨ng
lªn. Khu vùc n«ng th«n vÉn th-êng diÔn ra ®ãi nghÌo,
nhiÒu n¬i trÇm träng, nhÊt lµ vïng trung du vµ miÒn
nói, miÒn cao, vïng s©u vµ vïng xa. Vïng c¨n cø kh¸ng
chiÕn cò, vïng c¬ së c¸ch m¹ng tr-íc ®©y cßn rÊt
nghÌo nµn, chËm ph¸t triÓn. Tû lÖ nghÌo ®ãi triÒn
miªn ë miÒn nói T©y Nguyªn cßn tíi 36,53%, miÒn nói
phÝa B¾c lµ 38%. Sè hé nghÌo tuyÖt ®èi ë vïng n«ng
th«n tõ 30 - 35%, ®« thÞ 8%. Vïng nghÌo ®ang gÆp rÊt
nhiÒu khã kh¨n trong viÖc b¶o ®¶m c¸c nhu cÇu tèi
thiÓu vÒ tiªu dïng vËt chÊt. C¸c nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ
häc hµnh, y tÕ, ®i l¹i, nhµ ë h-ëng thô v¨n ho¸ cµng
khã kh¨n h¬n, lµm gay g¾t thªm ®é chªnh lÖch ph¸t
triÓn. Ph©n ho¸ x· héi ®ang lµ mét thùc tÕ. NÕu kh«ng
®-îc kh¾c phôc kÞp thêi, t×nh tr¹ng trªn sÏ tiÕp tôc
lµm triÖt tiªu nh÷ng ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ,
®ång thêi lµm trÇm träng thªm nh÷ng bÊt b×nh ®¼ng
hiÖn nay.
  Hai lµ trªn lÜnh vùc chÝnh trÞ - t- t-ëng: HiÖn
®ang diÔn ra xu h-íng tuyÖt ®èi ho¸ lîi Ých vµ c¸c
gi¸ trÞ vËt chÊt, xem nhÑ vµ coi th-êng c¸c gi¸ trÞ
v¨n ho¸ - tinh thÇn, c¸c gi¸ trÞ vµ chuÈn mùc ®¹o
®øc, lèi sèng. Tuy chóng ta ®· tÝch cùc gi¸o dôc, ®Êu
tranh, nh-ng nh÷ng biÓu hiÖn suy tho¸i vÒ t- t-ëng,
®¹o ®øc, lèi sèng trong x· héi, kh«ng nh÷ng kh«ng
gi¶m sót, mµ cßn cã chiÒu h-íng ph¸t triÓn nghiªm
                   129
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


träng, lµm tæn h¹i tíi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ sù
lµnh m¹nh x· héi.
  Sù suy tho¸i, dao ®éng vÒ t- t-ëng, xuÊt hiÖn ë
mét bé phËn kh«ng nhá trong c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n
d©n: tõ chç hoµi nghi vÒ lý t-ëng céng s¶n vµ con
®-êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi, hä ®· phñ nhËn qu¸ khø
c¸ch m¹ng, b«i nhä l·nh tô, bµi b¸c nh÷ng thµnh tùu
cña c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta… Tõ
sù tuyÖt ®èi ho¸ nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ cña chñ
nghÜa t- b¶n, hä ®· ®¸nh lÉn tr¾ng, ®en gi÷a chñ
nghÜa t- b¶n vµ chñ nghÜa x· héi. Nh÷ng biÓu hiÖn suy
tho¸i t- t-ëng rÊt nguy hiÓm nµy ®ang Èn chøa nh÷ng
nguy c¬ ph¸ huû c¸c chuÈn gi¸ trÞ cña d©n téc ®-îc
x©y dùng mÊy chôc n¨m qua d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
  Sù suy tho¸i vÒ lèi sèng thÓ hiÖn ë khuynh h-íng
sèng vô lîi, thùc dông, c¸ nh©n vÞ kû, ch¹y theo ®ång
tiÒn, sïng b¸i n-íc ngoµi, coi th-êng c¸c gi¸ trÞ
truyÒn thèng cña d©n téc. Chñ nghÜa c¸ nh©n thùc dông
®ang l©y lan víi quy m« kh¸ réng: chØ coi träng lîi
Ých c¸ nh©n, coi nhÑ lîi Ých céng ®ång; chØ coi träng
gi¸ trÞ vËt chÊt, coi nhÑ          lîi Ých c¬ b¶n l©u dµi.
§ång tiÒn ®ang tá ra cã søc m¹nh v¹n n¨ng lµm mÐo mã
nhiÒu mèi quan hÖ x· héi r-êng cét. ThuÇn phong mü
tôc cña d©n téc kh«ng ®-îc t«n träng , tr¸i l¹i c¸c
hñ tôc l¹c hËu ®ang phôc håi mét c¸ch å ¹t. Nh÷ng gi¸
trÞ vµ lèi sèng ph-¬ng T©y x©m nhËp nhanh chãng vµ
kh«ng ®-îc kiÓm so¸t nghiªm ngÆt, cã ®Þnh h-íng. TÊt
c¶ nh÷ng hiÖn t-îng hçn t¹p ®ã ®· lµm tæn h¹i ®Õn m«i
tr-êng x· héi vµ lèi sèng ViÖt Nam.


                   130
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Sù suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc x· héi ë mét bé phËn nh©n
d©n vµ c¸n bé, ®¶ng viªn ®ang lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi.
Nh÷ng ®¹o lý cña con ng-êi ViÖt Nam truyÒn thèng
kh«ng ®-îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. Nh÷ng phÈm chÊt cña con
ng-êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa ch-a ®-îc cñng cè vµ
tiÕp tôc ®Èy m¹nh. Nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc cña con
ng-êi ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ chËm ®-îc x¸c ®Þnh.
  TÖ tham nhòng, l·ng phÝ tµi s¶n cña Nhµ n-íc vµ
nh©n d©n rÊt nghiªm träng; bÖnh quan liªu, xa thùc
tÕ, xa d©n, ý thøc tæ chøc kû luËt kÐm, t×nh tr¹ng
coi th-êng kû c-¬ng, phÐp n-íc rÊt nÆng nÒ. T- t-ëng
c¸ nh©n chñ nghÜa, côc bé ®Þa ph­¬ng, kÌn cùa ®Þa vÞ…
dÉn ®Õn mÊt ®oµn kÕt kÐo dµi ë mét sè n¬i. Nh÷ng biÓu
hiÖn xÊu xa ®ã ®ang g©y bÊt b×nh trong d- luËn, lµm
xãi mßn lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, ®èi víi
chÕ ®é, lµm cho bé m¸y cña §¶ng suy yÕu, c¸c chñ
tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng bÞ thi hµnh sai lÖch, lµ
m¶nh ®Êt thuËn lîi cho "diÔn biÕn hoµ b×nh", lµ nguy
c¬ lín nhÊt ®e do¹ lîi Ých d©n téc vµ lîi Ých giai
cÊp, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.
  Mét sè ng-êi nhËn thøc m¬ hå vÒ ®Êu tranh d©n
téc, ®Êu tranh giai cÊp, mÊt c¶nh gi¸c víi ©m m-u,
thñ ®o¹n "diÔn biÕn hoµ b×nh" cña c¸c thÕ lùc thï
®Þch ®Õ quèc chñ nghÜa. Cã ý kiÕn cho r»ng, ®Æt vÊn
®Ò chèng diÔn biÕn hoµ b×nh lµ c-êng ®iÖu, hä kh«ng
thÊy sù thËt lµ chiÕn l-îc diÔn biÕn hoµ b×nh cña c¸c
thÕ lùc thï ®Þch ®ang triÓn khai toµn diÖn ®Ó chèng
chñ nghÜa céng s¶n, chèng céng, chèng c¸c n-íc x· héi
chñ nghÜa, hßng m-u toan xo¸ bá nèt nh÷ng n-íc x· héi
                   131
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


chñ  nghÜa  cßn   l¹i   vµ  "ch«n    vïi"   chñ   nghÜa    M¸c  -
Lªnin, thùc hiÖn toµn cÇu ho¸ t- b¶n chñ nghÜa. "DiÔn
biÕn hoµ b×nh" vµ "chèng diÔn biÕn hoµ b×nh" thùc
chÊt lµ mét cuéc ®Êu tranh giai cÊp, ®Êu tranh d©n
téc trong ®iÒu kiÖn míi, lµ mét cuéc ®Êu tranh toµn
diÖn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù, t- t-ëng, v¨n
ho¸, lèi sèng… §Ó giµnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu
tranh nµy nhÊt thiÕt ph¶i ®øng trªn lËp tr-êng, quan
®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n, kÕt hîp ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ
lîi Ých cña giai cÊp víi lîi Ých cña d©n téc, h-íng
tíi x©y dùng mét x· héi míi: D©n giµu, n-íc m¹nh, x·
héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
3.2. Mét sè ph-¬ng h-íng, gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-êng mèi quan
hÖ giai cÊp - d©n téc    ë n-íc ta hiÖn nay
   3.2.1. Kiªn ®Þnh con ®-êng XHCN víi môc tiªu: d©n
giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh:
   §¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng Céng S¶n
ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh: " Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¶i
gi÷ v÷ng môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x·
héi; n¾m v÷ng hai nhiÖm vô chiÕn              l-îc x©y dùng vµ
b¶o vÖ Tæ quèc; kiªn tr× chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t-
t-ëng Hå ChÝ Minh, kiªn ®Þnh vÒ nguyªn t¾c vµ chiÕn
l-îc c¸ch m¹ng víi sù linh ho¹t, s¸ng t¹o trong s¸ch
l­îc, nh¹y bÐn n¾m b¾t c¸i míi… T¨ng tr­ëng kinh tÕ
g¾n víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi”[27-14].
   VÊn ®Ò quan hÖ giai cÊp d©n téc hiÖn nay thÓ hiÖn
tËp trung trong ®-êng lèi vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn.
§èi víi ®¹i ®a sè c¸c quèc gia d©n téc cßn trong t×nh
tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ, trong ®ã cã ViÖt Nam, ph¸t
triÓn lµ vÊn ®Ò sèng cßn. Song ph¸t triÓn nh- thÕ

                    132
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nµo, theo h-íng nµo lµ c©u hái lín ®-îc ®Æt ra mét
c¸ch tÊt yÕu víi mäi d©n téc.
   Con ®-êng ph¸t triÓn b¶o ®¶m cho d©n téc ta tho¸t
khái vÜnh viÔn ¸ch ¸p bøc d©n téc, tr¸nh ®i vµo chÕ
®é x· héi trong ®ã giai cÊp nµy ¸p bøc bãc lét giai
cÊp kh¸c, tiÕn tíi x· héi giµu m¹nh, c«ng b»ng, d©n
chñ, v¨n minh chØ cã thÓ lµ con ®-êng ®éc lËp d©n téc
g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. Con ®-êng ph¸t triÓn
®ã cho phÐp kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých d©n téc vµ lîi
Ých giai cÊp cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao
®éng. Kh«ng thÓ cã chñ nghÜa x· héi nÕu kh«ng b¶o vÖ
v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc, ng-îc l¹i, ®éc lËp d©n téc
kh«ng thÓ ®-îc cñng cè v÷ng ch¾c nÕu kh«ng tiÕn lªn
chñ  nghÜa  x·   héi.   §©y   kh«ng    chØ   lµ  vÊn   ®Ò    thuéc
nguyªn t¾c c¨n b¶n mµ cßn lµ th-íc ®o b¶n lÜnh chÝnh
trÞ, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng; lµ
nhu cÇu ch©n chÝnh vµ kh¸t väng ch¸y báng cña giai
cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng, cña c¶ d©n téc trªn
con ®-êng ph¸t triÓn, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §©y
lµ m¶nh ®Êt ph¸t triÓn cña giai cÊp c«ng nh©n, lµ lý
do tån t¹i cña §¶ng vµ lµ con ®-êng sinh tån, ph¸t
triÓn cña c¶ d©n téc ViÖt Nam. Chóng ta kh«ng cã
ph-¬ng h-íng nµo kh¸c vµ cµng kh«ng cßn sù lùa chän
nµo kh¸c. §©y lµ ph-¬ng h-íng bÊt di bÊt dÞch. §ång
thêi, con ®-êng ph¸t triÓn Êy ®ßi hái chóng ta ph¶i
tæng kÕt thùc tiÔn, nghiªn cøu lý luËn, t×m tßi s¸ng
t¹o trong tõng giai ®o¹n, trong mçi chÆng ®-êng, thËm
chÝ trong tõng b-íc ®i, kh«ng thÓ nãng véi, chñ quan
duy ý chÝ. LÞch sö d©n téc h¬n 70 n¨m qua chøng minh
con ®-êng mµ nh©n d©n ta ®· lùa chän lµ ®óng ®¾n.
                    133
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


§-êng lèi kÕt hîp ®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa x·
héi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña nh÷ng th¾ng lîi cã ý
nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
  Tuy thÕ, tr-íc cuéc khñng ho¶ng hiÖn nay cña chñ
nghÜa x· héi thÕ giíi mét sè ng-êi ®· dao ®éng, thËm
chÝ hoµi nghi, mÊt niÒm tin con ®-êng chóng ta ®ang
®i - con ®-êng ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa
x· héi. Trªn diÔn ®µn lý luËn xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i
quan niÖm kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¶ xu h-íng muèn
quay sang phÝa chñ nghÜa t- b¶n. VËy triÓn väng cña
con ®-êng t- b¶n chñ nghÜa thÕ nµo?
  Chóng ta kh«ng phñ nhËn chñ nghÜa t- b¶n cã vai
trß to lín ®èi víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.
Nh-ng, kÓ tõ sau khi mÊt ®Þa vÞ thèng trÞ ®éc t«n
trªn thÕ giíi bëi sù ra ®êi cña Liªn X« cïng nhiÒu
n-íc x· héi chñ nghÜa kh¸c vµ mÊt chç ®øng ch©n trùc
tiÕp ë "s©n sau" bëi sù tan r· cña hÖ thèng thuéc
®Þa, qu¸ tr×nh suy tho¸i cña hÖ thèng t- b¶n chñ
nghÜa ®· lµ hiÖn thùc kh¸ch quan. Tuy vËy, hiÖn nay
chñ nghÜa t- b¶n vÉn cßn kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh ®Ó
thÝch nghi víi t×nh h×nh míi, lµm dÞu ®i nh÷ng m©u
thuÉn néi t¹i cña nã, ®¹t ®-îc b-íc tiÕn to lín trong
lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ; do ®ã, gióp nã
t¹m thêi v-ît qua c¬n khñng ho¶ng, kÐo dµi sù tån t¹i
trong lÞch sö. Ch¼ng h¹n, giai cÊp t- b¶n vÉn cã thÓ
®iÒu chØnh ®-îc quan hÖ së h÷u trong ph¹m vi t- b¶n
chñ nghÜa ®Ó thÝch øng t¹m thêi víi møc ®é x· héi ho¸
®· ®¹t tíi cña lùc l-îng s¶n xuÊt. H¬n thÕ n÷a, xÐt
trªn ph¹m vi thÕ giíi, tr×nh ®é x· héi ho¸ cña lùc
l-îng s¶n xuÊt diÔn ra kh«ng ®Òu, sù thÊp kÐm cña nã
                   134
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ë nhiÒu khu vùc t- b¶n chñ nghÜa vÉn cßn lµ m¶nh ®Êt
cho sù tån t¹i cña quan hÖ së h÷u t- b¶n chñ nghÜa ë
nh÷ng møc ®é kh¸c nhau… Nh­ng tùu trung l¹i, mäi biÖn
ph¸p mµ giai cÊp t- s¶n thùc hiÖn ®Òu chØ cã tÝnh
chÊt t¹m thêi, bëi v×, trong khi ®em l¹i lîi Ých cho
giai cÊp t- s¶n, nh÷ng biÖn ph¸p ®ã tr-íc sau vÉn
chèi bá nh÷ng yªu cÇu c¨n b¶n nhÊt cña sù tiÕn bé x·
héi nh»m gi¶i phãng nh÷ng ng-êi lao ®éng. ChÝnh v×
thÕ mµ mäi m©u thuÉn c¬ b¶n, cè h÷u vÉn cßn tån t¹i
nguyªn vÑn trong x· héi t- b¶n vµ mçi b-íc ph¸t triÓn
cña chñ nghÜa t- b¶n ®Òu lµm s©u s¾c thªm nh÷ng m©u
thuÉn ®ã.
   NhiÒu lý thuyÕt ®-îc ®-a ra, nh-ng rèt cuéc, tÝnh
chÊt t- nh©n t- b¶n chñ nghÜa vÉn lµ yÕu tè chñ ®¹o
quy ®Þnh môc tiªu ®em l¹i lîi nhuËn cho giai cÊp t-
s¶n vµ ph-¬ng h¹i ®Õn lîi Ých cña nh÷ng ng-êi lao
®éng. Tõ thuyÕt "Ph¸t triÓn c©n b»ng" cña Narkse,
thuyÕt   "Có  hÝch   lín"    cña   Rodeinstein      Kodan,     ®Õn
thuyÕt "C¸c giai ®o¹n t¨ng tr-ëng" cña Rostow,… ®Òu
cã ®iÓm chung lµ chó träng sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ,
xem nhÑ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thËm chÝ,
"hy sinh" mÆt x· héi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
   Kinh nghiÖm thùc tÕ ë nhiÒu n-íc cho thÊy, sù
t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®¹t ®-îc trªn c¬ së c¸c lý thuyÕt
ph¸t triÓn trªn ®©y ®· dÉn tíi hµng lo¹t tÖ n¹n vµ
bÖnh ho¹n x· héi, kh«ng nh÷ng k×m h·m trë l¹i b¶n
th©n sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ, mµ cßn ®e do¹ sù tån t¹i
cña  chÕ  ®é  ®ã.   Richard    Bergeron     trong    cuèn     "Ph¸t
triÓn - c¸i gi¸ cña chñ nghÜa tù do", ®· trÝch lêi
cña Edgar Morin: "Trong c¸c nÒn v¨n minh gäi lµ ph¸t
                     135
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


triÓn cña chóng ta, tån t¹i mét t×nh tr¹ng kÐm ph¸t
triÓn th¶m h¹i vÒ v¨n ho¸, trÝ n·o, ®¹o ®øc vµ t×nh
ng-êi"[34-338]. Quan s¸t c¸c n-íc t- b¶n trong mét
bøc tranh tæng thÓ, Joyce Kolko trong cuèn s¸ch næi
tiÕng "C¶i c¸ch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ thÕ giíi", v¹ch ra
th¶m tr¹ng cña nh÷ng ng-êi lao ®éng: "ThÊt nghiÖp
®ang tµn ph¸ tho¶ thÝch cuéc sèng hiÖn t¹i cña gia
®×nh giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi c¶n trë t-¬ng lai
cña c¸c gia ®×nh giai cÊp trung l­u… mäi ®Æc ®iÓm cña
sù nghÌo khæ ®ang t¨ng lªn - ®ãi kÐm, c¸c cuéc ph¸t
chÈn, kh«ng nhµ cña, l¹m dông ma tuý, chñ nghÜa ph©n
biÖt chñng téc vµ c¸c cuéc tù s¸t"[31-273]. T¸c gi¶
cuèn s¸ch nµy cßn kh¼ng ®Þnh, c¸c n-íc t- b¶n ®ang ë
trong t×nh tr¹ng khñng ho¶ng toµn diÖn, mÊy chôc n¨m
nay c¸c n-íc t- b¶n ®ang t×m gi¶i ph¸p c¶i c¸ch c¬
cÊu kinh tÕ thÕ giíi ®Ó gi¶i tho¸t viÖc khñng ho¶ng.
Nh÷ng cuéc c¶i c¸ch Êy lµm cho c¸c n-íc t- b¶n l¹i
dÊn s©u vµo cuéc khñng ho¶ng, v× sù t¨ng tr-ëng Êy
cña nÒn kinh tÕ l¹i kÐo theo hµng lo¹t vÊn ®Ò x· héi.
  VÉn nh- tr-íc ®©y, gÇn nh- toµn bé g¸nh nÆng ¸p
bøc, bãc lét cña chñ nghÜa t- b¶n thÕ giíi dån c¶ lªn
c¸c n-íc nghÌo thuéc thÕ giíi thø ba. MÆc dï, c¸c
n-íc nµy ®· ®-îc gi¶i phãng khái ¸ch thèng trÞ cña
chñ nghÜa thùc d©n ë møc ®é kh¸c nhau, nh-ng t×nh
tr¹ng l¹c hËu vÉn cßn lµ phæ biÕn. Tõ nöa thÕ kû nay,
c¸c n-íc ph¸t triÓn ë Ch©u ¢u, Ch©u Mü vµ nhiÒu tæ
chøc tµi chÝnh quèc tÕ (nh- Ng©n hµng ThÕ giíi, Quü
tiÒn tÖ Quèc tÕ…) víi nh÷ng ®éng c¬ kh¸c nhau, ®Ò ra
vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh trî gióp cho c¸c n-íc thÕ
giíi thø ba tõ lý luËn, chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch ®Õn
                   136
       Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nguån vèn, chuyªn gia, ®µo t¹o c¸n bé. Song cho ®Õn
nay, chØ cã mét sè rÊt Ýt n-íc ®· trë thµnh mét n-íc
c«ng nghiÖp míi, cßn ®¹i ®a sè c¸c n-íc (trªn 100
n-íc), nh÷ng cè g¾ng ph¸t triÓn kh«ng ®i tíi thµnh
c«ng, thËm chÝ, thÊt b¹i nÆng nÒ. Trong cuèn "Nh÷ng
thµnh c«ng vµ nh÷ng thÊt väng vÒ ph¸t triÓn trong thÕ
giíi thÕ ba", Olivierde Solager cho r»ng, mÊy chôc
n¨m qua c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn b-íc vµo cuéc "phiªu
l-u m-u cÇu ph¸t triÓn"; nh-ng thùc tÕ cho thÊy gÇn
tuyÖt ®¹i ®a sè ph¶i tr¶ mét c¸i gi¸ qu¸ ®¾t. "C¸i
gi¸ Êy lín ®Õn nçi nã ®Æt thµnh vÊn ®Ò trong toµn bé
c«ng cuéc", nghÜa lµ nã sai lÇm trong toµn bé, tr-íc
hÕt lµ sù lùa chän m« h×nh. T¸c gi¶ cuèn s¸ch viÕt:
"M« h×nh ph¸t triÓn dÇn dÇn bÞ ®Æt thµnh vÊn ®Ò: m«
h×nh nµy chØ tÝnh ®Õn nh÷ng khÝa c¹nh kinh tÕ cña sù
t¨ng tr­ëng… m« h×nh ®ã coi nhÑ con ng-êi". HËu qu¶
tiªu  cùc   cña   viÖc   hiÖn   thùc   ho¸   m«  h×nh    nµy  lµ:
kho¶ng c¸ch gi÷a ng-êi giµu vµ ng-êi nghÌo t¨ng lªn;
còng nh- vËy, sù chªnh lÖch vÒ cña c¶i thu nhËp gi÷a
n-íc giµu vµ n-íc nghÌo ®¹t tíi chØ sè ®¸ng sî; t×nh
tr¹ng khèn cïng cña nh÷ng ng-êi nghÌo biÓu hiÖn ë c¸c
chØ b¸o vÒ thÊt nghiÖp, mï ch÷, n¹n ®ãi vµ bÖnh tËt…
®Õn møc Ng©n hµng ThÕ giíi ph¶i dïng mét tõ ng÷ cã
søc biÓu c¶m m¹nh: "nghÌo khæ tuyÖt ®èi". Trong cuèn
"Ph¶n ph¸t triÓn - c¸i gi¸ cña chñ nghÜa tù do",
Richard Bergeron cho r»ng, c¸i x· héi cña thÕ giíi
thø ba, cho tíi nay, ®· bÞ dån vµo thÕ kh«ng s¸ng t¹o
ra ®-îc c¸i g×. TÖ h¬n n÷a, ng-êi ta ®ßi hái chóng tù
phñ ®Þnh, tù huû diÖt, mçi x· héi nµy biÕn thµnh mét
thø phô phÈm cña x· héi ph-¬ng T©y[34-39]. Còng nh-
                     137
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


R¬nª Duym«ng trong cuèn s¸ch "Mét thÕ giíi kh«ng thÓ
chÊp nhËn", Olivierde Solages rót ra kÕt luËn chÝnh
trÞ:
    Cho ®Õn nay nhiÒu ng-êi ®· hiÓu r»ng ®©y tr-íc
hÕt lµ mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ. Hä hiÓu r»ng c¸i trËt tù
nµy kh«ng ph¶i lµ tù th©n nã dùng lªn. Sù rèi lo¹n
nµy kh«ng ph¶i lµ hËu qu¶ cña mét sù kh«ng may, cña
mét ®Þnh mÖnh hay chØ lµ cña nh÷ng lùc l-îng thiªn
nhiªn mµ con ng-êi bÊt lùc kh«ng lµm g× ®-îc, trËt tù
®ã lµ do con ng­êi t¹o dùng lªn… Nh­ vËy, trËt tù nµy
cã thÓ c¶i thiÖn .
    Sù ph©n tÝch trªn cho thÊy, cã hµng tr¨m n-íc thÕ
giíi thø ba ®i theo con ®-êng t- b¶n kh«ng ra khái
t×nh tr¹ng nghÌo nµn, l¹c hËu vµ phô thuéc; tr¸i l¹i,
®ang l©m vµo t×nh c¶nh vì nî, ®×nh ®èn, n¹n ®ãi, bÖnh
tËt, mï ch÷ trµn lan. Trong khi ®ã chØ cã mét sè n-íc
tr-íc ®©y l¹c hËu nay thuéc lo¹i n-íc ph¸t triÓn.
T-¬ng quan Êy kh«ng cung cÊp ®ñ luËn cø ®Ó nãi r»ng
cø  ®i  theo  con   ®-êng    t-   b¶n   lµ  nhanh    chãng    "ho¸
rång". Chóng ta kh«ng nªn phñ nhËn sù n¨ng ®éng, s¸ng
t¹o cña nh÷ng n-íc c«ng nghiÖp míi. Song, sù thËt lµ
hä ®· "ho¸ rång" trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö cô
thÓ. Trong khi ViÖt Nam ph¶i dån søc cho cuéc chiÕn
tranh chèng ®Õ quèc Mü x©m l-îc, th× nh÷ng n-íc nµy
®· h-ëng nh÷ng kho¶n "-u ®·i" cña thêi kú chiÕn tranh
l¹nh do cuéc ®èi ®Çu Mü - X« mang l¹i. §ã lµ ch-a kÓ
Mü ®· thi hµnh chÝnh s¸ch cÊm vËn ViÖt Nam suèt mÊy
chôc n¨m qua. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ, t×nh c¶nh hiÖn
nay cña c¸c "con rång" ch©u ¸ còng kh«ng mÊy s¸ng
sña. Hai t¸c gi¶: Oan-®¬n Be-L« vµ Xtª-pha-ni R«-®en-
                    138
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


phen ë Xan Phran-xi-c« (Mü) trong cuèn s¸ch míi xuÊt
b¶n víi tiªu ®Ò "C¸c con rång trong t×nh thÕ hiÓm
nguy - nh÷ng nÒn kinh tÕ kú diÖu cña ch©u ¸ ®i vµo
khñng ho¶ng", ®· cho biÕt: "M« h×nh ph¸t triÓn cña
Hµn Quèc ®ang rÖu r·", "§µi Loan ®ang gÆp r¾c rèi",
"Singpore ®ang dao ®éng" Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh,
tiÒn tÖ trong nh÷ng n¨m 1997 - 1998 ®· chøng minh
®iÒu ®ã.
   Râ rµng, chñ nghÜa t- b¶n kh«ng chØ toµn lµ tèt
®Ñp nh- cã ng-êi ca ngîi, kh«ng ph¶i lµ t-¬ng lai
t-¬i s¸ng, cµng kh«ng ph¶i lµ m« h×nh x· héi lý t-ëng
cña nh©n lo¹i ®Ó chóng ta ®i theo.
  HiÖn nay, chñ nghÜa x· héi thÕ giíi ®ang l©m vµo
cuéc khñng ho¶ng nghiªm träng nhÊt tõ tr-íc tíi nay.
Sù vËn dông kh«ng ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c
- Lªnin vµo thùc tÕ cuéc sèng, còng nh- viÖc chËm
tæng kÕt nh÷ng bµi häc tõ thùc tiÔn ®Ó bæ sung vµ
ph¸t triÓn lý luËn, viÖc duy tr× qu¸ l©u mét "m«
h×nh" cøng nh¾c trong ®ã cã nh÷ng nÐt kh«ng phï hîp
víi ý t­ëng nh©n ®¹o vµ thùc tiÔn cña cuéc sèng… ®·
lµm cho b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi bÞ xuyªn t¹c. ë
mét sè n-íc, khi tiÕn hµnh c¶i tæ nh÷ng ng-êi l·nh
®¹o tèi cao cña ®Êt n-íc l¹i m¾c sai lÇm nghiªm träng
theo lèi c¬ héi, xÐt l¹i chñ nghÜa M¸c - Lªnin… lµm
cho chñ nghÜa x· héi ph¶i chÞu nh÷ng tæn thÊt to lín
vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ®· sôp ®æ ë Liªn X« vµ c¸c
n-íc §«ng ¢u. Nh-ng chñ nghÜa x· héi sÏ rót ra ®-îc
nhiÒu bµi häc thùc tÕ khi nh×n l¹i nh÷ng thµnh qu¶ to
lín cÇn ph¶i b¶o vÖ vµ ph¸t huy, còng nh- nh÷ng thiÕu
sãt, sai lÇm cÇn nghiªm tóc söa ch÷a, kh¾c phôc.
                    139
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Chñ nghÜa x· héi ph¶i tiÕp tôc ®Êu tranh trªn hai
trËn tuyÕn: mét mÆt, chèng l¹i chñ nghÜa chèng céng,
chñ nghÜa c¬ héi vµ xÐt l¹i; mÆt kh¸c, chèng chñ
nghÜa gi¸o ®iÒu, b¶o thñ. C«ng cuéc ®æi míi, c¶i c¸ch
lµ tÊt yÕu ®Ó ®-a chñ nghÜa x· héi ®i ®Õn th¾ng lîi.
Nh÷ng thµnh tùu b-íc ®Çu nh-ng rÊt quan träng ®·
chøng minh sù ®óng ®¾n cña c«ng cuéc ®æi míi, c¶i
c¸ch ë mét sè n-íc x· héi chñ nghÜa. §iÒu ®ã nãi lªn
r»ng, sau c¬n suy tho¸i, chñ nghÜa x· héi sÏ lÊy l¹i
søc sèng cña m×nh, tiÕp tôc ph¸t triÓn theo quy luËt
kh¸ch quan cña lÞch sö vµ giµnh nh÷ng th¾ng lîi. Con
®-êng ph¸t triÓn cña d©n téc ta chØ cã thÓ lµ con
®-êng x· héi chñ nghÜa. H¬n 80 n¨m tr-íc ®©y Hå ChÝ
Minh ®· kh¼ng ®Þnh: ChØ cã chñ nghÜa x· héi vµ chñ
nghÜa céng s¶n míi gi¶i phãng ®-îc giai cÊp c«ng nh©n
vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn toµn thÕ giíi tho¸t
khái ¸ch n« lÖ. §¹i héi toµn quèc lÇn thø VII cña
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam còng nhÊn m¹nh: §¶ng vµ nh©n
d©n ta vÉn kiªn tr× con ®-êng x· héi chñ nghÜa, coi
®©y lµ sù lùa chän duy nhÊt ®óng ®¾n cña d©n téc ViÖt
Nam.
    Nh- vËy, xÐt trªn c¶ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn, c¶
t×nh h×nh trong n-íc vµ kinh nghiÖm quèc tÕ cho thÊy,
muèn thay ®æi c¨n b¶n cuéc sèng cña giai cÊp c«ng
nh©n, nh©n d©n lao ®éng, cña c¶ d©n téc, tõ kiÕp n«
lÖ, lµm thuª trë thµnh lµm chñ cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu
ph¶i kiªn tr× môc tiªu vµ con ®-êng ®éc lËp d©n téc
g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. §ång thêi, trªn c¬ së
®ã tiÕp tôc nghiªn cøu ®æi míi, bæ sung chñ tr-¬ng,
chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p, b-íc ®i cô thÓ cña c¸ch m¹ng
                    140
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


x· héi chñ nghÜa thÝch hîp víi t×nh h×nh n-íc ta,
trong bèi c¶nh phøc t¹p cña thÕ giíi b-íc sang thÕ kû
XXI vµ thiªn niªn kû thø III. §ã lµ chñ nghÜa x· héi
mang b¶n s¾c ViÖt Nam - mét biÓu hiÖn sinh ®éng cña
sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi khoa häc ë ViÖt
Nam, gãp phÇn lµm phong phó h¬n, m¹nh mÏ h¬n søc sèng
cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t- t-ëng Hå ChÝ Minh ë
thÕ kû XXI.
  3.2.2. Cñng cè vµ t¨ng c-êng khèi ®oµn kÕt d©n
téc trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n -
trÝ thøc, d-íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n.
  Trong b¶y thËp kû qua, ®-îc dÉn d¾t bëi chñ nghÜa
M¸c - Lªnin, t- t-ëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa truyÒn
thèng quý b¸u cña d©n téc. §¶ng ta lu«n gi-¬ng cao
ngän cê ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, l·nh ®¹o nh©n d©n ta
giµnh ®-îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i trong cuéc ®Êu
tranh v× ®éc lËp cña Tæ quèc, tù do, h¹nh phóc cña
nh©n d©n.
  Tr-íc yªu cÇu cña thêi kú míi, h¬n lóc nµo hÕt,
chóng ta ph¶i ra søc cñng cè vµ t¨ng c-êng khèi ®¹i
®oµn kÕt toµn d©n, t¹o thµnh søc m¹nh vµ ®éng lùc to
lín ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ
nghÜa.
  Tinh thÇn c¬ b¶n, nhiÖm vô bao trïm cña ®¹i ®oµn
kÕt d©n téc trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi ®· ®-îc §¹i
héi IX cña §¶ng ta chØ ra lµ:
  “Thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt c¸c d©n téc, t«n gi¸o,
giai cÊp, tÇng líp thµnh phÇn kinh tÕ, mäi giíi, mäi
løa tuæi, mäi vïng cña ®Êt n-íc, ng-êi trong §¶ng vµ
ng-êi ngoµi §¶ng, ng-êi ®ang c«ng t¸c vµ ng-êi ®·
                   141
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nghØ h-u, mäi thµnh viªn trong ®¹i gia ®×nh d©n téc
ViÖt Nam dï sèng trong n-íc hay ë n-íc ngoµi. Ph¸t
huy søc m¹nh cña c¶ céng ®ång d©n téc, truyÒn thèng
yªu n-íc, ý chÝ tù lùc tù c-êng vµ lßng tù hµo d©n
téc, lÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp, thèng nhÊt, v×
d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh lµm ®iÓm t-¬ng ®ång; t«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c
nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých chung cña d©n téc, xo¸ bá
mÆc c¶m, ®Þnh kiÕn,       ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø,
giai cÊp, thµnh phÇn, x©y dùng tinh thÇn cëi më, tin
cËy lÉn nhau, h-íng tíi t-¬ng lai. Khèi ®¹i ®oµn kÕt
toµn d©n trong MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam lu«n lu«n
®-îc cñng cè vµ ph¸t triÓn s©u réng trªn c¬ së liªn
minh v÷ng ch¾c giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp n«ng
d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc”[28-123,124]
  §Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu, nhiÖm vô trªn cÇn qu¸n
triÖt nh÷ng quan ®iÓm, chñ tr-¬ng sau ®©y:
  Mét lµ, ®¹i ®oµn kÕt v× môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp
thèng nhÊt, chñ quyÒn, quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ,
phÊn ®Êu sím tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu, tiÕn lªn
d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh. §oµn kÕt c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp, c¸c d©n
téc, c¸c t«n gi¸o, mäi giíi, mäi løa tuæi, mäi ng-êi
trong ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam dï sèng trong
n-íc hay ®Þnh c- ë n-íc ngoµi. §oµn kÕt chñ yÕu ph¶i
lÊy môc tiªu chung lµm ®iÓm t-¬ng ®ång, ®ång thêi t«n
träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých
chung cña d©n téc, cïng nhau xo¸ bá ®Þnh kiÕn, mÆc
c¶m, h-íng tíi t-¬ng lai, x©y dùng tinh thÇn ®¹i ®oµn
kÕt, cëi më, tin cËy lÉn nhau.
                   142
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Chóng ta ®Òu biÕt, nÕu kh«ng cã sù kh¸c nhau gi÷a
c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp x· héi, gi÷a c¸c d©n téc,
c¸c t«n gi¸o, v.v.. th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã MÆt
trËn vµ nÕu kh«ng x¸c ®Þnh râ môc tiªu chung lµm ®iÓm
t-¬ng ®ång ®Ó cïng nhau phÊn ®Êu thùc hiÖn th× kh«ng
thÓ h×nh thµnh MÆt trËn Tæ quèc ®-îc. Nh-ng viÖc gi¶i
quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ giai cÊp vµ d©n téc mét
mÆt ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng ®-êng lèi x©y dùng ®Êt n-íc
theo con ®-êng x· héi chñ nghÜa, víi C-¬ng lÜnh vµ
ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng, ®ã
thùc chÊt lµ ®-êng lèi thÓ hiÖn lËp tr-êng giai cÊp
c«ng nh©n. MÆt kh¸c ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch
®¹i ®oµn kÕt d©n téc, cñng cè vµ më réng MÆt trËn v×
môc tiªu nªu trªn nh»m tËp hîp tÊt c¶ c¸c lùc l-îng
cña d©n téc thùc hiÖn th¾ng lîi ®-êng lèi ®ã. §ã
chÝnh lµ thÓ hiÖn cao nhÊt lîi Ých cña d©n téc.
  Hai lµ, ®¹i ®oµn kÕt tr-íc hÕt ph¶i ®-îc thÓ hiÖn
trong c¸c chñ tr-¬ng cña §¶ng còng nh- trong c¸c
chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, ®¸p øng ®-îc
lîi Ých, nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña c¸c giai cÊp, c¸c
tÇng líp, c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o trong x· héi; g¾n
quyÒn lîi víi tr¸ch nhiÖm, lîi Ých riªng cña mçi
ng-êi víi nghÜa vô c«ng d©n, trong ®ã lÊy lîi Ých d©n
téc lµm träng. §ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn vµ m«i
tr-êng thuËn lîi ®Ó gi¶i phãng søc lao ®éng, khuyÕn
khÝch mäi ng-êi, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn
cao ®é nguån nh©n lùc vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o, ra søc
ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, lµm giµu hîp ph¸p,
cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt n-íc vµ b¶o vÖ tæ quèc, kh«ng
ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña
                   143
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nh©n d©n, §¶ng vµ Nhµ n-íc khuyÕn khÝch toµn d©n thùc
hiÖn tèt chÝnh s¸ch x· héi, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa víi
nh÷ng ng-êi cã c«ng víi n-íc, tham gia c¸c viÖc c«ng
Ých, c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o vµ tõ thiÖn, gióp nhau
xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, ph¸t huy truyÒn thèng nh©n nghÜa
cña cha «ng. ChØ cã kh«ng ngõng ph¸t triÓn kinh tÕ-
x· héi, mäi ng-êi th-¬ng yªu, gióp ®ì lÉn nhau trong
s¶n xuÊt, ®êi sèng, ®ång thêi xö lý tho¶ ®¸ng c¸c mèi
quan hÖ gi÷a lîi Ých riªng vµ lîi Ých chung vµ c¸c
m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n míi cñng cè vµ t¨ng
c-êng ®-îc khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc.
  Ba lµ, x©y dùng chÝnh quyÒn nh©n d©n trong s¹ch,
v÷ng m¹nh, cã hiÖu lùc cao, thËt sù lµ Nhµ n-íc cña
d©n, do d©n vµ v× d©n. Tr-íc ®©y, khi ch-a cã chÝnh
quyÒn,  nhiÖm   vô  c«ng   t¸c   quÇn   chóng    cña   §¶ng  vµ
nhiÖmvô c«ng t¸c cña MÆt trËn lµ vËn ®éng nh©n d©n,
tæ chøc, ®oµn kÕt nh©n d©n ®Êu tranh b¶o vÖ lîi Ých
cña m×nh, chèng l¹i sù ¸p bøc, bãc lét, ®µn ¸p, khñng
bè cña ®Þch, tõng b-íc lµm suy yÕu chÝnh quyÒn cña
chóng, vµ khi thêi c¬ ®Õn th× tæ chøc quÇn chóng næi
dËy giµnh lÊy chÝnh quyÒn. Ngµy nay, khi chÝnh quyÒn
®· vÒ tay nh©n d©n, th× nhiÖm vô cña MÆt trËn vµ c¸c
®oµn thÓ thµnh viªn cña MÆt trËn lµ vËn ®éng, tæ chøc
nh©n d©n x©y dùng, cñng cè, b¶o vÖ chÝnh quyÒn, ®ång
thêi cïng víi chÝnh quyÒn, x©y dùng cuéc sèng Êm no,
h¹nh phóc vµ tiÕn bé cho nh©n d©n, b¶o vÖ ®éc lËp, tù
do cña Tæ quèc. ChÝnh quyÒn cã tr¸ch nhiÖm rÊt lín
trong viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vµ luËt ph¸p ®Ó
t¨ng c-êng vµ b¶o vÖ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, b¶o
vÖ an toµn x· héi, chÊn h-ng nÒn v¨n ho¸ d©n téc vµ
                    144
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


x©y dùng con ng-êi míi. Ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®¹i
®oµn kÕt d©n téc ngay trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
bé m¸y chÝnh quyÒn. B¶n th©n bé m¸y chÝnh quyÒn ph¶i
lµ h×nh ¶nh tiªu biÓu cho khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc.
  Bèn lµ, cñng cè, më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n
téc vµ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam b»ng c¸c h×nh thøc
phong phó, ®a d¹ng, thÝch hîp víi tõng giíi, tõng
thµnh phÇn x· héi, tõng ®Þa ph­¬ng, c¬ së… nh»m kh¬i
nguån trÝ tuÖ, s¸ng kiÕn, ph¸t huy mäi n¨ng lùc cña
c¸c tÇng líp nh©n d©n trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o
vÖ Tæ quèc. Trong nh©n d©n kh«ng thiÕu nh÷ng ng-êi cã
®øc, cã tµi, nÕu chóng ta kh«ng tËp hîp ®-îc, kh«ng
ph¸t huy ®-îc tµi, ®øc cña hä lµ sù thiÖt thßi lín
cho ®Êt n-íc. §iÒu quan träng lµ ph¶i thu hót ®-îc
thËt nhiÒu trong c¸c giai cÊp, c¸c tÇng líp nh©n d©n,
c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o th× míi h×nh thµnh ®-îc MÆt
trËn réng lín. MÆt trËn kh«ng chØ ®oµn kÕt b»ng tæ
chøc mµ cßn ph¶i ®oµn kÕt b»ng phong trµo hµnh ®éng
chung tõ thÊp ®Õn cao. Kh«ng chØ ®oµn kÕt ë bªn trªn
mµ cÇn tiÕp tôc h-íng m¹nh ho¹t ®éng vÒ c¬ së, tíi
mäi ®Þa bµn d©n c-, ®Õn tõng hé gia ®×nh.
  §i ®«i víi viÖc cñng cè, më réng khèi ®¹i ®oµn
kÕt d©n téc vµ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, ph¶i kh«ng
ngõng cñng cè liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai
cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc, lµm cho nã thùc sù
trë thµnh nÒn t¶ng cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n.
NÕu c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc kh«ng ®ñ m¹nh,
kh«ng liªn minh víi nhau chÆt chÏ th× kh«ng thÓ cñng
cè vµ më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, MÆt trËn
kh«ng thÓ v÷ng ch¾c vµ ®i ®óng h-íng ®-îc. MÆt trËn
                   145
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Tæ quèc ViÖt Nam dùa trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng
nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc lµ sù ph¶n ¸nh vÒ mÆt tæ
chøc x· héi, mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a d©n téc vµ
giai cÊp. T¸ch biÖt, hoÆc nhÊn m¹nh mét chiÒu vai trß
cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, hoÆc liªn minh c«ng
nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc ®Òu kh«ng ®óng víi biÖn
chøng cña ®êi sèng c¸ch m¹ng. TuyÖt ®èi ho¸ vai trß,
vÞ trÝ cña liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc,
h¹ thÊp vai trß cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam sÏ dÉn
®Õn cùc ®oan, "t¶ khuynh vµ bÖnh c« lËp, hÑp hßi;
ng-îc l¹i, nhÊn m¹nh, ®Ò cao mét chiÒu vai trß cña
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, coi nhÑ liªn minh c«ng
nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc sÏ dÉn ®Õn h÷u khuynh, xa
rêi lËp tr-êng giai cÊp. Thùc tÕ cho thÊy, MÆt trËn
Tæ quèc ViÖt Nam cµng réng r·i bao nhiªu, søc m¹nh
cña liªn minh c«ng nh©n - n«ng d©n - trÝ thøc cµng to
lín bÊy nhiªu; ng-îc l¹i, liªn minh c«ng nh©n - n«ng
d©n - trÝ thøc cµng ®-îc cñng cè, t¨ng c-êng th× MÆt
trËn Tæ quèc ViÖt Nam cµng v÷ng ch¾c, cµng cã søc
m¹nh.
  Trªn lÜnh vùc chÝnh trÞ, liªn minh c«ng nh©n -
n«ng d©n - trÝ thøc ph¶i tËp trung vµo c¸c nhiÖm vô
c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch sau: b¶o vÖ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng,
duy tr× sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cñng cè chÕ ®é x· héi
chñ nghÜa; kiªn tr× môc tiªu, con ®-êng ®éc lËp d©n
téc vµ chñ nghÜa x· héi; b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn chñ
nghÜa M¸c - lªnin, t- t-ëng Hå ChÝ Minh.
  Trªn lÜnh vùc kinh tÕ, liªn minh c«ng nh©n - n«ng
d©n - trÝ thøc hiÖn nay cÇn h-íng vµo gi¶i quyÕt tèt
c¸c mèi quan hÖ gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp; gi÷a
                   146
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Nhµ n-íc vµ n«ng d©n; gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t
triÓn khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸.
  VÒ mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t
triÓn khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸, ph¸t huy vai trß
®éi ngò trÝ thøc, c¸c v¨n kiÖn gÇn ®©y nhÊt cña §¶ng
v¹ch râ: t¨ng tr-ëng kinh tÕ g¾n víi ph¸t triÓn v¨n
ho¸, gi¸o dôc; khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ®éng lùc cña
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; ®µo t¹o, båi d-ìng vµ
ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña ®éi ngò trÝ thøc ®Ó t¹o
nguån lùc trÝ tuÖ vµ nh©n tµi cho ®Êt n­íc…
  Trªn lÜnh vùc x· héi, liªn minh c«ng nh©n - n«ng
d©n- trÝ thøc cã nhiÖm vô quan träng lµ rót ng¾n
kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n,
gi¶m bít sù kh¸c biÖt gi÷a lao ®éng ch©n tay vµ lao
®éng trÝ ãc, cñng cè nh÷ng thµnh qu¶ gi¶i phãng x·
héi, gi¶i phãng giai cÊp ®· ®¹t ®-îc.
  Víi c¬ së v÷ng ch¾c lµ sù thèng nhÊt vÒ lîi Ých
c¬ b¶n; víi qu¸ khø liªn minh chiÕn ®Êu vÎ vang trong
c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ; víi nhu cÇu kh¸ch quan cña
qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, vµ
víi nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu ®¹t ®-îc trong c«ng cuéc
x©y dùng chñ nghÜa x· héi, liªn minh c«ng nh©n- n«ng
d©n- trÝ thøc hoµn toµn cã ®iÒu kiÖn cñng cè ngµy
cµng v÷ng ch¾c, lµm nÒn t¶ng cho khèi ®¹i ®oµn kÕt
d©n téc, mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi
cña c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi
chñ nghÜa.
  Sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua ®éi
tiÒn phong cña nã lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ yÕu tè
quyÕt ®Þnh   nhÊt trong sù nghiÖp cñng cè, më réng
                   147
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


khèi ®oµn kÕt toµn d©n, còng nh- cñng cè, t¨ng c-êng
khèi liªn minh c«ng nh©n- n«ng d©n- trÝ thøc. §¶ng
l·nh ®¹o MÆt trËn, l·nh ®¹o khèi liªn minh c«ng nh©n-
n«ng d©n- trÝ thøc, ®ã lµ nguyªn t¾c. ChØ cã §¶ng míi
v¹ch ra ®-îc ®-êng lèi ®óng, c¬ së cña khèi ®oµn kÕt
d©n téc, cña khèi liªn minh c«ng nh©n- n«ng d©n- trÝ
thøc. ChØ cã §¶ng míi gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò d©n
téc, míi ®iÒu chØnh ®-îc lîi Ých cña giai cÊp, vµ míi
®ñ phÈm chÊt, tµi n¨ng trÝ tuÖ l·nh ®¹o ®Êt n-íc theo
®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Bëi v× §¶ng lµ ®éi tiªn
phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung
thµnh lîi Ých giai cÊp c«ng nh©n, d©n d©n lao ®éng vµ
cña c¶ d©n téc. §¶ng cã hÖ t- t-ëng tiªn tiÕn dÉn
®-êng lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t- t-ëng Hå ChÝ Minh;
cã ®-êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, cã b¶n lÜnh chÝnh
trÞ v÷ng vµng; cã quan hÖ m¸u thÞt víi nh©n d©n; ®¹i
bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn cã phÈm chÊt tèt ®Ñp,nªu
cao tinh thÇn hy sinh, chiÕn ®Êu suèt ®êi phôc vô
nh©n d©n, phôc vô tæ quèc. §¶ng cã kh¶ n¨ng tËp hîp,
®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng vµ mäi lùc
l-îng yªu n-íc, tiÕn bé, tæ chøc ®Êu tranh thùc hiÖn
c¸c môc tiªu chung cña giai cÊp vµ d©n téc.
  CÇn t¨ng c-êng vµ ®æi míi sù l·nh ®¹o cña §¶ng,
ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n-íc ®èi víi MÆt trËn,
kh¾c phôc nh÷ng quan ®iÓm t- t-ëng sai lÇm coi MÆt
trËn lµ tæ chøc t-îng tr-ng. MÆt kh¸c, mäi sù phñ
nhËn lËp tr-êng giai cÊp c«ng nh©n, phñ nhËn vai trß
l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi MÆt trËn vµ d©n téc chÝnh
lµ gi¸n tiÕp phñ nhËn ®¹i ®oµnkÕt d©n téc, vµ do ®ã,


                   148
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®Òu cã h¹i cho viÖc cñng cè, t¨ng c-êng søc m¹nh ®¹i
®oµn kÕt cña d©n téc ta.
  Sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n-íc theo ®Þnh h-íng x·
héi chñ nghÜa, v-ît qua ®ãi nghÌo, l¹c hËu ph¶i lµ sù
nghiÖp cña tõng c¸ nh©n, cña mçi tËp thÓ, cña c¶ céng
®ång. §ã lµ con ®-êng cã thÓ khai th¸c mäi tiÒm n¨ng
trong mçi con ng-êi vµ trong c¶ x· héi t¹o ra søc
m¹nh tæng hîp vÒ vËt chÊt, tinh thÇn, trÝ tuÖ, tµi
n¨ng ®-a d©n téc tiÕn lªn trªn con ®-êng v¨n minh,
tiÕn bé. V× vËy ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tèt mèi quan
hÖ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých céng ®ång. Kh¬i
dËy mäi tiÒm n¨ng, n¨ng lùc cña c¸ nh©n, cña tËp thÓ
lao ®éng vµ c¶ céng ®ång d©n téc, ®éng viªn, s¸ng t¹o
cho mäi n-êi ViÖt Nam ph¸t huy ý chÝ tù lùc, tù
c-êng, cÇn kiÖm x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, ra søc
lµm giµu cho m×nh, cho ®Êt n-íc. Lîi Ých cña mäi
ng-êi, cña tËp thÓ vµ toµn x· héi g¾n bã h÷u c¬ víi
nhau, trong ®ã lîi Ých c¸ nh©n lµ ®éng lùc trùc tiÕp
Lîi Ých c¸ nh©n bao gåm lîi Ých vËt chÊt, lîi Ých
tinh thÇn. §ã lµ lîi Ých kinh tÕ, lîi Ých chÝnh trÞ,
v¨n ho¸, ®-îc häc hµnh, ®-îc ch¨m sãc søc khoÎ, d©n
chñ b×nh ®¼ng, c«ng b»ng x· héi cïng nhiÒu gi¸ trÞ
tinh thÇn kh¸c.
  Ch¨m lo ®Õn lîi Ých c¸ nh©n nµy lµ ®éng lùc trùc
tiÕp gãp phÇn quan träng trong viÖc t¨ng c-êng khèi
®oµn kÕt d©n téc x©y dùng vµ b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶
cña sù nghiÖp ®æi míi tr-íc nh÷ng th¸ch thøc cã tÝnh
chÊt sèng cßn cña d©n téc ta.
  ViÖc ch¨m sãc vµ ph¸t triÓn nh÷ng nhu cÇu, n¨ng
lùc phong phó vµ ®a d¹ng cña mçi c¸ nh©n lµ hoµn toµn
                   149
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cÇn thiÕt. Song kh«ng thÓ tuyÖt ®èi ho¸ c¸ nh©n, mµ
ph¶i gi¶i quyÕt cho ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi
lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých céng ®ång, lîi Ých chung
toµn x· héi… Sù hµi hoµ, thèng nhÊt gi÷a lîi Ých quèc
gia, d©n téc - giai cÊp, céng ®ång- gia ®×nh ph¶i
®-îc coi lµ nguyªn t¾c chiÕn l-îc. "Néi dung ®oµn kÕt
ngµy nay g¾n víi c¬ së kinh tÕ, x· héi vµ ph¶i gi¶i
quyÕt hµi hoµ lîi Ých cña giai cÊp vµ tÇng líp x·
héi"[33-63]. ChØ cã nh- vËy khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc
míi ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
  T«n träng, khuyÕn khÝch lîi Ých cña c¸ nh©n kh«ng
®ång nghÜa víi dung n¹p chñ nghÜa c¸ nh©n. T«n träng
lîi Ých c¸ nh©n, coi träng lîi Ých c¸ nh©n lµ cÇn
thiÕt, ®óng ®¾n. Nh-ng thùc tÕ cho thÊy tõ lîi Ých c¸
nh©n dÔ r¬i vµo chñ nghÜa c¸ nh©n. ChÝnh v× vËy, ®Ó
kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých x· héi,
ph¶i thùc hiÖn ph-¬ng ch©m ®oµn kÕt - ®Êu tranh -
®oµn kÕt.
  Ph-¬ng ch©m ®oµn kÕt - ®Êu tranh - ®oµn kÕt cÇn
®-îc ¸p dông triÖt ®Ó th-êng xuyªn, nhiÒu mÆt, thËn
träng ®Ó gi¶i quyÕt mèi quan hÖ trong néi bé d©n téc,
t¨ng c-êng khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc phôc vô ®¾c lùc
cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô lÞch sö.
  3.2.3. §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u.
  Nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng quan ®iÓm cña c¸c
nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ thêi kú qu¸ ®é
cho thÊy, sù qu¸ ®é tõ x· héi tiÒn t- b¶n chñ nghÜa
lªn chñ nghÜa x· héi, tuy ®· ®-îc c¸c «ng ®Æt ra,
nh-ng ®©y lµ mét lo¹i h×nh qu¸ ®é ch-a ®-îc tr×nh bµy
®Çy ®ñ. V× vËy, chóng ta ph¶i ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng
t- t-ëng ®ã cña c¸c «ng, ®Æc biÖt vÒ ph-¬ng diÖn kinh
                   150
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tÕ - x· héi ®Ó vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o, ®ång thêi
bæ sung, ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn míi cña n-íc ta.
    Trªn c¬ së ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña thêi ®¹i ngµy
nay vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c quèc gia ®i lªn chñ
nghÜa x· héi nh- n-íc ta, ph¶i thùc hiÖn mét m« h×nh
kinh tÕ mµ trong ®ã tån t¹i ®ång thêi nhiÒu lo¹i h×nh
së h÷u kh¸c nhau míi cã kh¶ n¨ng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn n¨ng ®éng, khai th¸c tèt nhÊt mäi tiÒm
n¨ng, thÕ m¹nh kinh tÕ - x· héi phôc vô cho sù ph¸t
triÓn ®Êt n-íc.
    ë n-íc ta hiÖn nay, mÆc dï nÒn kinh tÕ - x· héi
®ang vËn ®éng theo con ®-êng cña giai cÊp c«ng nh©n,
®Þnh h-íng lªn chñ nghÜa x· héi, song vÊn ®Ò ®Æt ra
lµ ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm d©n téc. §iÒu ®ã cã
nghÜa: kh«ng ph¶i lµ xo¸ bá ngay chÕ ®é t- h÷u ®Ó
thiÕt lËp së h÷u c«ng céng víi tÝnh c¸ch lµ chÕ ®é së
h÷u duy nhÊt, mµ bªn c¹nh viÖc cñng cè vµ t¨ng c-êng
khu vùc kinh tÕ nhµ n-íc, kinh tÕ tËp thÓ, lµm cho
kinh tÕ nhµ n-íc thùc sù gi÷ vai trß chñ ®¹o trong
kinh  tÕ,  khuyÕn    khÝch    ph¸t   triÓn    c¸c   ngµnh,   xÝ
nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt cÇn thiÕt thuéc së h÷u t- nh©n
lµm cho nÒn kinh tÕ trë nªn n¨ng ®éng h¬n. Nh- thÕ
chÕ ®é së h÷u ë n-íc ta trong thêi kú qu¸ ®é lµ thùc
hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h-ò trªn c¬ së b¶o
®¶m vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n-íc.
    ViÖc §¶ng vµ Nhµ n-íc ta x©y dùng vµ thùc hiÖn m«
h×nh kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu h×nh
thøc së h÷u víi vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n-íc,
viÖc Nhµ n-íc n¾m trong tay nh÷ng t- liÖu s¶n xuÊt
chñ yÕu, chi phèi toµn bé nÒn kinh tÕ - x· héi, cã
                    151
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


thÓ nãi r»ng ®ã lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc vËn dông
s¸ng t¹o c¸c quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ
chÕ ®é së h÷u trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·
héi ë n-íc ta; ®ång thêi còng lµ biÓu hiÖn cña ®-êng
lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n, phï hîp víi ®Æc ®iÓm
cña n-íc ta, mét n-íc xuÊt ph¸t ®iÓm tõ x· héi tiÒn
t- b¶n chñ nghÜa ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Chñ nghÜa
x· héi mµ chóng ta x©y dùng ph¶i cã lùc l-îng s¶n
xuÊt hiÖn ®¹i. ChØ cã lùc l-îng s¶n xuÊt ®ã chóng ta
míi cã thÓ t¹o ra mét n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n vµ
míi b¶o ®¶m cho sù th¾ng lîi cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt
míi - ph-¬ng thøc s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa. B¶n th©n
nÒn s¶n xuÊt cña chñ nghÜa x· héi chñ yÕu dùa trªn
chÕ ®é c«ng h÷u chø kh«ng ph¶i chÕ ®é t- h-ò vÒ t-
liÖu s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ ®iÓm mÊu chèt nhÊt ®Ó
ph©n biÖt chñ nghÜa x· héi víi chñ nghÜa t- b¶n.
  Bªn c¹nh viÖc cñng cè vµ t¨ng c-êng khu vùc kinh
tÕ nhµ n-íc vµ kinh tÕ tËp thÓ, viÖc sö dông kh¶ n¨ng
cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh- kinh tÕ c¸ thÓ,
tiÓu chñ, kinh tÕ t- b¶n t- nh©n, ®Æc ®iÓm lµ kinh tÕ
t- b¶n nhµ n-íc ë n-íc ta hiÖn nay lµ cÇn thiÕt ®Ó
thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ theo ®Þnh
h-íng x· héi chñ nghÜa.
  Nãi c¸ch kh¸c, viÖc thùc hiÖn mét nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn víi chÕ ®é së h÷u ®a d¹ng, trong ®ã
vai trß chñ ®¹o thuéc vÒ kinh tÕ nhµ n-íc ®-îc coi lµ
m« h×nh kinh tÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n-íc ta
trªn con ®-êng qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi.
  C«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña n-íc ta trong thêi
gian qua ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, t¹o
                   152
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ra sù chuyÓn biÕn c¨n b¶n tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn
®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ ngh·i. KÕt qu¶ ®ã lµ
mét thùc tÕ ®-îc mäi ng-êi thõa nhËn. §iÒu quan träng
lµ, chuyÓn sang x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, nh-ng
kh«ng ®Ó ®Êt n-íc ph¸t triÓn theo con ®-êng t- b¶n
chñ nghÜa. ViÖc chóng ta tham kh¶o vµ vËn dông c¸c
h×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ
tr-êng cña c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa lµ v× lîi Ých
cña chñ nghÜa x· héi, cña d©n téc.
  Trªn thùc tÕ, møc t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ
trong thêi gian qua, nhÊt lµ giai ®o¹n 1991 - 2002
®¹t ®-îc kh¸ cao, trung b×nh mçi n¨m t¨ng h¬n 7%. Tuy
nhiªn, sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®ã chñ yÕu cßn dùa vµo
mét nÒn s¶n xuÊt nhá mang tÝnh khai th¸c. §ã lµ sù
nèi tiÕp cña nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn trong mét c¬
chÕ kinh tÕ míi. Søc t¨ng tr-ëng nµy khã cã thÓ kÐo
dµi vµ søc c¹nh tranh sÏ rÊt thÊp. §Æc biÖt trong bèi
c¶nh quèc tÕ hiÖn nay, nÕu kh«ng b¶o ®¶m t¨ng tr-ëng
kinh tÕ víi tèc ®é cao, æn ®Þnh, th× sù tôt hËu kinh
tÕ lµ kh«ng tr¸nh khái vµ ®ã lµ nguy c¬ lín nhÊt ®e
do¹ lîi Ých giai      cÊp vµ lîi Ých d©n téc. V× vËy,
chóng ta ph¶i tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ nh»m biÕn n-íc ta thµnh mét n-íc c«ng
nghiÖp cã c¬ së - vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu
kinh tÕ hîp lý. Cã nh- vËy míi n©ng cao ®-îc ®êi sèng


                   153
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n, b¶o ®¶m quèc phßng
- an ninh ®-îc cñng cè v÷ng ch¾c.
  Ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
trong ®iÒu kiÖn míi cña n-íc ta cÇn tËp trung vµo
nh÷ng vÊn ®Ò sau:
  Mét lµ: TËp trung ®æi míi vµ ph¸t triÓn cã hiÖu
qu¶ kinh tÕ nhµ n-íc
  Kinh tÕ nhµ n-íc bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ
n-íc vµ c¸c t- liÖu s¶n xuÊt thuéc së h÷u cña Nhµ
n-íc nh- ®Êt ®ai, ng©n s¸ch, lùc l-îng dù tr÷ vµ mét
phÇn vèn cña Nhµ n-íc ®-a vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.
  Kinh tÕ nhµ n-íc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n: lµm ®ßn bÈy nhanh t¨ng tr-ëng kinh
tÕ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi; më ®-êng h-íng
dÉn, hç trî c¸c thµnh phÇn kh¸c cïng ph¸t triÓn; lµ
lùc l-îng vËt chÊt quan träng ®Ó Nhµ n-íc thùc hiÖn
chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m«; t¹o nÒn t¶ng
cho chÕ ®é x· héi míi. Tøc lµ, chÝnh v× lîi Ých c¶
d©n téc, (thÓ hiÖn qua viÖc æn ®Þnh, ph¸t triÓn kinh
tÕ, ®êi sèng nh©n d©n, xo¸ ®ãi - gi¶m nghÌo, cïng
giµu cã lªn…) chø kh«ng ph¶i "kinh tÕ thÞ tr­êng" chØ
cã mét nhãm giµu cã nh- chñ nghÜa t- b¶n, mµ giai cÊp
c«ng nh©n vµ §¶ng céng s¶n døt kho¸t ph¶i cã chñ
tr-¬ng l·nh ®¹o, x©y dùng kinh tÕ nhµ n-íc lµm chñ
®¹o trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi, míi cã
thÓ chñ ®éng tõ kinh tÕ mµ gi¶i quyÕt tèt nhiÒu vÊn
®Ò x· héi kh¸c cho d©n téc. §iÒu nµy, vÒ c¬ b¶n giai
cÊp t- s¶n trong chñ nghÜa t- b¶n kh«ng lµm ®-îc qua
vµi thÕ kû råi!
                   154
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, cÇn tËp trung c¸c nguån
lùc kinh tÕ cña Nhµ n-íc cho c¸c ngµnh, lÜnh vùc
träng yÕu, mµ ë ®ã, c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc cÇn n¾m
gi÷ vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn
c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi, hÖ thèng tµi chÝnh,
ng©n hµng, b¶o hiÓm, nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vµ th-¬ng
m¹i, dÞch vô quan träng; mét sè doanh nghiÖp thùc
hiÖn nh÷ng nhiÖm vô liªn quan ®Õn quèc phßng - an
ninh. §ång thêi ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh- s¾p xÕp
l¹i s¶n xuÊt, thùc hiÖn cæ phÇn ho¸… nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, t¨ng c-êng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc trong c¬ chÕ
thÞ tr-êng, ®Ó kinh tÕ nhµ n-íc thùc sù ®ãng vai trß
chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
  Hai lµ: Më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh
tÕ hîp t¸c
  Kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x· lµ
h×nh thøc liªn kÕt tù nguyÖn cña nh÷ng ng-êi lao ®éng
nh»m kÕt hîp søc m¹nh cña tõng thµnh viªn víi søc
m¹nh tËp thÓ gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ h¬n nh÷ng vÊn ®Ò
cña s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Trong ®iÒu kiÖn
®i lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá, sù
hîp t¸c gi÷a nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh riªng
lÎ, d-íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng lµ mét nhu cÇu bøc
xóc vµ xu thÕ kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn lùc l-îng
s¶n xuÊt.
  Kinh tÕ hîp t¸c ë n-íc ta ®-îc ph¸t triÓn theo
®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa kh«ng chØ ®Ó gióp nh÷ng
ng-êi s¶n xuÊt nhá cã ®ñ søc c¹nh tranh, mµ vÒ l©u
dµi trong ®-êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
                   155
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nhiÒu thµnh phÇn, §¶ng ta chñ tr-¬ng kinh tÕ hîp t¸c
mµ nßng cèt lµ hîp t¸c x· ë miÒn nói, n«ng th«n vµ
thµnh thÞ, lµ mét bé phËn quan träng, cïng víi kinh
tÕ nhµ n-íc sÏ trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ. §ã
còng lµ nÒn t¶ng chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt n-íc ®Ó
®¹t môc tiªu d©n giµu, n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng,
d©n chñ, v¨n minh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nh÷ng
ng-êi lao ®éng chØ cã thÓ hîp t¸c víi nhau míi cã thÓ
gióp  nhau  t¹o   ®-îc   søc   m¹nh   trong    s¶n   xuÊt    kinh
doanh, gãp phÇn t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp, thùc
hiÖn viÖc lµm giµu chÝnh ®¸ng ®i ®«i víi xo¸ ®ãi,
gi¶m nghÌo, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.
    Kinh tÕ hîp t¸c ë n-íc ta cÇn ph¸t triÓn m¹nh tõ
thÊp ®Õn cao, d-íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng vµ cÊp ®é
kh¸c nhau, kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn ho¹t ®éng réng
hÑp, quy m« to nhá kh¸c nhau. ChØ cã nh÷ng h×nh thøc
hîp t¸c nh- thÕ míi h-íng nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt nhá ®i
vµo con ®-êng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, ®ãng gãp
ngµy cµng nhiÒu vµo viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Mäi h×nh thøc hîp t¸c cÇn ®-îc Nhµ n-íc h-íng
dÉn gióp ®ì vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn.
NghÞ quyÕt TW lÇn thø V kho¸ IX ®· kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã
    Ba lµ: §a d¹ng ho¸ vµ ¸p dông mét c¸ch phæ biÕn
c¸c h×nh thøc kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc
    §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc
bao gåm c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh gi÷a kinh tÕ
nhµ n-íc víi kinh tÕ t- b¶n t- nh©n trong n-íc vµ hîp
t¸c liªn doanh gi÷a kinh tÕ nhµ n-íc víi t- b¶n n-íc
ngoµi. Kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc cã vai trß quan träng
trong viÖc ®éng viªn tiÒm n¨ng to lín vÒ vèn, c«ng
                    156
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


nghÖ, kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý… cña c¸c nhµ t­ b¶n v×
lîi Ých cña b¶n th©n hä, còng nh- cña c«ng céng x©y
dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc.
    Kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt
nhá vµ s¶n xuÊt lín, "nhÞp cÇu trung gian" ®i lªn chñ
nghÜa x· héi. Con ®-êng ®ã hÕt søc cã ý nghÜa ®èi víi
n-íc ta, víi mét nÒn s¶n xuÊt tiÒn t- b¶n chñ nghÜa,
tuy ®· cã mét sè c¬ së kinh tÕ t- b¶n, nh-ng chØ
chiÕm mét tû träng nhá bÐ. T- b¶n nhµ n-íc cÇn ®-îc
xem lµ mét bé phËn cña søc m¹nh kinh tÕ ®éc lËp ®Ó
gãp phÇn cïng víi lùc l-îng kinh tÕ nhµ n-íc tæ chøc
l¹i nÒn s¶n xuÊt nhá, cïng lµm ®èi t¸c vµ ®èi träng
víi t- b¶n n-íc ngoµi. Bëi vËy, trong qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý
cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, §¶ng
ta chñ tr-¬ng ¸p dông mét c¸ch phæ biÕn c¸c h×nh thøc
kinh tÕ t- b¶n nhµ n-íc. §iÒu quan träng lµ ph¶i t¹o
ra m«i tr-êng ®Çu t-, liªn doanh thuËn lîi, t¹o ra
nh÷ng søc hót vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong
qu¸ tr×nh hîp t¸c, liªn doanh gi÷a Nhµ n-íc víi c¸c
nhµ t- b¶n t- nh©n trong vµ ngoµi n-íc, ®Ó l«i kÐo hä
yªn t©m ®Çu t-, hîp t¸c liªn doanh l©u dµi, cã hiÖu
qu¶.
    Bèn lµ: KhuyÕn khÝch, h-íng dÉn kinh tÕ c¸ thÓ,
tiÓu chñ ph¸t triÓn
    Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ (cña n«ng d©n, thî thñ
c«ng, ng-êi lµm th-¬ng nghiÖp vµ dÞch vô c¸ thÓ) bao
gåm nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ vµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh


                    157
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


doanh dùa vµo vèn vµ søc lao ®éng cña tõng hé lµ chñ
yÕu.
    Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ cã vÞ trÝ rÊt quan träng
l©u dµi trong nhiÒu ngµnh, nghÒ ë n«ng th«n vµ thµnh
thÞ. Nã cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy nhanh vµ hiÖu qu¶, tiÒm
n¨ng vÒ vèn, søc lao ®éng, tay nghÒ cña tõng gia
®×nh, tõng ng-êi lao ®éng. Do ®ã, viÖc më réng s¶n
xuÊt, kinh doanh cña kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ kh«ng
bÞ h¹n chÕ. Nhµ n-íc cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch,
h-íng dÉn nã ph¸t triÓn. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¸ thÓ,
tiÓu chñ cã thÓ tån t¹i ®éc lËp, hoÆc tham gia c¸c
lo¹i h×nh hîp t¸c, hoÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c
doanh nghiÖp nhµ n-íc d-íi nhiÒu h×nh thøc.
    N¨m lµ: KhuyÕn khÝch t- b¶n t- nh©n ®Çu t- vµo
s¶n xuÊt, yªn t©m lµm ¨n l©u dµi
    Kinh tÕ t- b¶n t- nh©n lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ mµ
vèn do mét, hoÆc mét sè nhµ t- b¶n gãp l¹i ®Ó s¶n
xuÊt- kinh doanh vµ thuª m-ín c«ng nh©n. Kinh tÕ t-
b¶n t- nh©n cã h×nh thøc lµ c¸c xÝ nghiÖp t- doanh
hay xÝ nghiÖp cæ phÇn.
    Kinh tÕ t- b¶n t- nh©n cã kh¶ n¨ng gãp phÇn x©y
dùng ®Êt n-íc. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t- b¶n
t- nh©n ®Çu t- vµo s¶n xuÊt, b¶o hé quyÒn së h÷u vµ
lîi Ých hîp ph¸p, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ tÝn
dông, khoa häc c«ng nghÖ, ®µo t¹o c¸n bé… ®i ®«i víi
t¨ng c-êng qu¶n lý, h-íng dÉn kinh tÕ t- b¶n t- nh©n
lµm ¨n ®óng ph¸p luËt, cã lîi cho quèc kÕ d©n sinh.
Kh«ng nªn vµ kh«ng thÓ ®Ó cho sù kh¸c biÖt vÒ lîi Ých
giai cÊp trë thµnh sù c¶n trë, dÉn ®Õn lµm suy yÕu
søc m¹nh cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
                    158
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Nhµ n-íc cÇn h×nh thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn víi
h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ víi t- b¶n t- nh©n th«ng
qua gãp vèn ®Çu t- nh»m t¹o thÕ vµ lùc cho c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam ph¸t triÓn ®ñ søc lµ ®èi t¸c víi c¸c
nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi, nhÊt lµ khi chóng ta më réng
hîp t¸c kinh tÕ víi bªn ngoµi.
  §Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng ph¸t triÓn tù ph¸t, cÇn
cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ t- b¶n t- nh©n ®Çu
t- vµo s¶n xuÊt, yªn t©m lµm ¨n l©u dµi, lµm giµu hîp
ph¸p cho b¶n th©n, gãp phÇn x©y dùng ®Êt n-íc vµ cïng
nh©n d©n ®i lªn chñ nghÜa x· héi.
  ViÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng
x· héi chñ nghÜa tÊt yÕu ph¶i ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o
cña §¶ng. §©y lµ tiªu chÝ quyÕt ®Þnh tÝnh ®Þnh h-íng
x· héi chñ nghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. §ång thêi
ph¶i ®Æt d-íi sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc th«ng qua hÖ
thèng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ kÕ ho¹ch míi - c¬ chÕ kÕ
ho¹ch h-íng dÉn, nh÷ng ®ßn b¶y kinh tÕ, khuyÕn khÝch
thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o ®¶m t¨ng tr-ëng
kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng, tõng b-íc thùc hiÖn c«ng
b»ng x· héi, kh«ng ngõng n©ng cao møc sèng nh©n d©n.
Thùc hiÖn môc tiªu trªn, nhiÖm vô c¬ b¶n quyÕt ®Þnh
cña sù nghiÖp ®æi míi trong nh÷ng thËp kû tíi cña
n-íc ta lµ c¨n b¶n hoµn thµnh c«ng nghiÖp ho¸, v×
c«ng nghiÖp ho¸ t¹o ra c¬ së vËt chÊt, kü thuËt ®Ó
tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Trªn c¬ së ®ã, n-íc ta míi
cã ®iÒu kiÖn t¹o ra nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao vµ
bÒn v÷ng, thùc hiÖn c¸c môc tiªu x· héi. §ã còng lµ
nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho n-íc ta thùc hiÖn con
®-êng ph¸t triÓn rót ng¾n, tr¸nh ®-îc c¸c nguy c¬ vµ
                   159
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


th¸ch thøc to lín, ®Æc biÖt lµ nguy c¬ tôt hËu xa h¬n
vÒ kinh tÕ so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi.
                   160
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                KÕt luËn

  QHGC - DT vÒ thùc chÊt lµ quan hÖ gi÷a giai cÊp
cÇm quyÒn trong x· héi víi toµn thÓ d©n téc. Hå ChÝ
Minh lµ ng-êi ®· thµnh c«ng trong viÖc vËn dông chñ
nghÜa M¸c-Lªnin vµo ViÖt Nam, giµnh ®éc lËp cho d©n
téc, ®em l¹i quyÒn tù quyÕt cho nh©n d©n. Sù thµnh
c«ng cña Hå ChÝ Minh trong qu¸ khø vµ cña §¶ng Céng
s¶n trong sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt Nam h«m nay, nh-
chóng t«i ®· nghiªn cøu ë trªn cã thÓ rót ra nh÷ng
kÕt luËn sau:
  Thø nhÊt: Hå ChÝ Minh lµ ng-êi cã phÈm chÊt thiªn
bÈm ®Æc biÖt th«ng minh, tim nh©n hËu, lßng d¹ s¾t
son, tinh thÇn dòng c¶m ®· t¹o ra ë ng-êi mÇm mèng
thiªn tµi cña mét bËc ®¹i nh©n, ®¹i trÝ, ®¹i dòng. §ã
lµ yÕu tè néi sinh. Nhê vËy Hå ChÝ Minh ®· t×m ra
®-îc h×nh thøc phï hîp cho viÖc du nhËp chñ nghÜa
M¸c-Lªnin vµo ViÖt Nam, h×nh thøc ®ã chÝnh lµ nh÷ng
luËn ®iÓm cña Ng-êi vÒ mèi QHGC - DT.
  Thø hai: Nh÷ng luËn ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ QHGC -
DT (luËn ®iÓm 2.1 vµ 2.2) kh«ng chØ lµ t- t-ëng riªng
cña Ng-êi mµ cßn lµ sù ch-ng cÊt l©u ®êi cña t-
t-ëng, v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam. §ã lµ s¶n phÈm
cña sù giao l-u v¨n hãa ViÖt Nam - thÕ giíi trong
thêi ®¹i míi, mµ Hå ChÝ Minh lµ ng-êi kÕt nèi.
  Thø ba: QHGC - DT trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh cã
mét sù kÕt hîp rÊt cao gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn.
Hay nãi c¸ch kh¸c, t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi QHGC -
DT lµ ph-¬ng h-íng vËn ®éng tÊt yÕu cña lÞch sö ViÖt
Nam. §ång thêi, trong mçi hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh, t-
t-ëng Êy lµ nh÷ng l¸t c¾t cña lÞch sö ViÖt Nam.


                   161
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Thø t-: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· thµnh c«ng Ýt,
nhiÒu trong viÖc vËn dông t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ mèi
QHGC - DT vµo sù nghiÖp ®æi míi.
  Víi kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, chóng t«i ®Ò nghÞ tiÕp
tôc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy theo h-íng: nghiªn cøu,
ph¸t triÓn h¬n n÷a chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t- t-ëng Hå
ChÝ Minh vÒ mèi QHGC - DT;
  Tæng kÕt thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ c¸ch m¹ng
thÕ giíi ®Ó t×m ra b-íc ®i cô thÓ cho viÖc vËn dông
lý luËn QHGC - DT vµo sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt Nam.
                   162
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


           Tµi liÖu tham kh¶o

A. Tµi liÖu kinh ®iÓn :
1. Hå ChÝ Minh      : Toµn tËp, gåm 12 tËp, xuÊt b¶n lÇn
thø hai; NXB ChÝnh trÞ quèc gia – Hµ Néi
2. M¸c - ¡ng ghen : TuyÓn tËp, gåm 6 tËp, xuÊt b¶n vµo
c¸c n¨m tõ 1980 ®Õn 1984, NXB Sù thËt, Hµ Néi.
3. V.I Lªnin           : Toµn tËp, NXB tiÕn bé Matxc¬va
           TËp 35, tËp 37, tËp 39, tËp 41, xuÊt
b¶n 1977
B. Tµi liÖu vÒ Hå ChÝ Minh :
4. B¶n nghiªn cøu lÞch sö §¶ng : B¸c Hå thêi niªn
thiÕu; NXB Sù thËt; Hµ Néi – 1989 TØnh uû NghÖ TÜnh
5. B¶n nghiªn cøu lÞch sö §¶ng : Chñ tÞch Hå ChÝ Minh
– TiÓu sö vµ sù nghiÖp, NXB S- thËt – Hµ Néi 1975
       Trung -¬ng
6. Ph¹m V¨n §ång : Nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ t- t-ëng
Hå ChÝ Minh; NBX ChÝnh trÞ quèc gia – Hµ Néi 1998
7. Ep-ghe-nhi-c« be lep : §ång chÝ Hå ChÝ Minh; 2
tËp; NXB Thanh Niªn – Hµ Néi – 1985
8 . Vâ Nguyªn Gi¸p : T- t-ëng Hå ChÝ Minh vµ con
®-êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam; NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ
Néi - 1997.
9. TrÇn V¨n Giµu : Sù h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n t- t-ëng
Hå ChÝ Minh, NXB ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ Néi 1997.
10. Hång Hµ : B¸c Hå trªn ®Êt n-íc Lªnin; NXB Thanh
Niªn; Hµ Néi – 1980.
11. TrÇn V¨n H¶i : T×m hiÓu nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc
trong t- t-ëng c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh; NXB Hµ Néi –
1996.
                    163
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


13. Lª H÷u NghÜa : T- t-ëng triÕt häc Hå ChÝ Minh;
NXB Lao ®éng – Hµ Néi 1997.
14. M¹ch Quang Th¾ng : Mét sè chuyªn ®Ò vÒ m«n häc t-
t-ëng Hå ChÝ Minh; NXB ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ Néi –
1996.
15. NguyÔn §×nh ThuËn : Sù h×nh thµnh t- t-ëng Hå ChÝ
Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc (1911 – 1945);
NXB
                  ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ Néi -
     2002.
16. TrÇn D©n Tiªn : Nh÷ng mÉu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng
cña Hå chñ tÞch; NXB v¨n häc; C«ng ty xuÊt b¶n ®èi
ngo¹i;
            Hµ Néi – 1985.
17. Chu §øc TÝnh : Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi viÖc gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò d©n téc – d©n chñ trong c¸ch m¹ng ViÖt
Nam (tõ
          1930 – 1954); (LuËn ¸n TiÕn sÜ); Häc
     viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh; Hµ Néi –
     2000.
18. UNESCO vµ Uû ban khoa häc x· héi ViÖt Nam : Héi
th¶o quèc tÕ vÒ chñ tÞch Hå ChÝ Minh. NXB Khoa häc x·
héi; Hµ Néi 1990.
C. C¸c tµi liÖu kh¸c.
19. L-u Gia Ban : Chñ nghÜa yªu n-íc trong sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; NXB ChÝnh trÞ quèc
gia;
             Hµ Néi 2000.                    164
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


20. Ban gnhiªn cøu lÞch sö c«ng ®oµn ViÖt Nam : LÞch
sö phong trµo c«ng nh©n vµ c«ng ®oµn ViÖt Nam (1860 -
1945);
                              NXB lao ®éng -
                       1977.
21. Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung -¬ng : LÞch sö
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam – S¬ th¶o; TËp I 1920 – 1954;
                           NXB Sù thËt – 1981.
22. Ban t- t-ëng v¨n ho¸ Trung -¬ng             :  VÊn    ®Ò  d©n
                   téc vµ chÝnh s¸ch d©n téc
                   cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam;
                    NXB ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ
                Néi – 2002.
23. Phan H÷u DËt; L©m B¸ Nam : ChÝnh s¸ch d©n téc cña
c¸c chÝnh quyÒn nhµ n-íc phong kiÕn ViÖt Nam (X-XIX);
                  NXB   ChÝnh    trÞ   quèc   gia;  Hµ
            Néi 2001.
24. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam           :  B¸o   c¸o   chÝnh    trÞ
cña Ban chÊp hµnh Trung -¬ng §¶ng t¹i ®¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc
                   lÇn thø t-; NXB Sù thËt; Hµ
            Néi – 1997.
25. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam          : V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø VI; NXB Sù thËt; 1987.
26. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam          : V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø VII; NXB Sù thËt; Hµ Néi 1991
27. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam          : V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø VIII; NXB ChÝnh trÞ quèc gia;
Hµ Néi –1996


                   165
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


28. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam          : V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX; NXB ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ
Néi - 2001.
29. Vâ NguyÔn Gi¸p          :  T-   nh©n   d©n   mµ   ra   (Håi
ký); NXB Qu©n ®éi nh©n d©n; Hµ Néi – 1964
30. Vâ nguyªn Gi¸p          : Nh÷ng n¨m th¸ng kh«ng thÓ
nµo quªn (Håi ký); NXB Qu©n ®éi nh©n d©n; Hµ Néi -
1970.
31. Joyce Kolko           : C¶i c¸ch c¬ cÊu kinh tÕ
thÕ giíi – Häc viªn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh
dÞch;
                 Hµ Néi -1991.
32. NguyÔn Quang Ngäc            : C¬ cÊu x· héi trong
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö ViÖt Nam; NXB ChÝnh
trÞ quèc gia;
                 Hµ Néi - 1998.
33. Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia : L-îc sö mÆt
trËn d©n téc thèng nhÊt trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam; NXB
ChÝnh trÞ
                      quèc gia; Hµ Néi - 1995.
34. Richard Bergerom : Ph¶n ph¸t triÓn – c¸i gi¸ cña
chñ nghÜa tù do; NXB ChÝnh trÞ quèc gia; Hµ Néi 1995.
35. NguyÔn Anh Th¸i (Chñ biªn) : LÞch sö thÕ giíi
hiÖn ®¹i; NXB gi¸o dôc – 1998.
36. TrÇn H÷u TiÕn ; NguyÔn Ngäc Long; NguyÔn Xu©n S¬n
: Quan hÖ giai cÊp – d©n téc – quèc tÕ; NXB ChÝnh trÞ
quèc gia; Hµ Néi – 2002.
37. Uû ban khoa häc x· héi ViÖt Nam : LÞch sö ViÖt
Nam; gåm 2 tËp; NXB Khoa häc x· héi – Hµ Néi; TËp I
xuÊt b¶n n¨m 1976; TËp II xuÊt b¶n n¨m 1985.
38. ViÖn khoa häc x· héi ViÖt Nam : LÞch sö t- t-ëng
ViÖt Nam – TËp I; NXB Khoa häc x· héi; Hµ Néi 1993.
                   166
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


39. Vô biªn so¹n Ban tuyªn huÊn Trung -¬ng : LÞch sö
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (TrÝch v¨n kiÖn §¶ng); TËp I
(1930 – 1945); NXB S¸ch gi¸o khoa M¸c Lªnin – 1978.
40. NguyÔn H÷u Vui : LÞch sö triÕt häc; NXB ChÝnh trÞ
quèc gia; Hµ Néi 1998.
                   167

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/20/2012
language:
pages:167
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com