N�zov �koly - DOC by V92325K

VIEWS: 14 PAGES: 68

									         Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch školy a podmienkach činnosti školy.

       Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR 9/2006 Z.z.
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy 14.10. 2008
Školský rok 2007/2008   Spracoval: PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ školy
Názov školy

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Adresa školy

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

Telefónne a faxové číslo školy

048/4153609

Internetová a elektronická adresa školy

www.egymbb.edu.sk      evg@stonline.sk

Zriaďovateľ školy

ZÁPADNÝ DIŠTRIKT Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,
so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP 5, 960 66

Vedúci zamestnanci školy

PaedDr. Slavomír Hanuska, riaditeľ školy
Mgr. Andrea Valentová, spirituál školy
Mgr. Slavka Keratová, zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie (na materskej
dovolenke)
PhDr. Karin Straková, zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie

Poradné orgány školy

Rada evanjelických škôl, v ktorej školu zastupoval Mgr. Daniel Koštial
Predsedníctvo rady rodičov OZ Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu Banská
Bystica – predseda združenia Ing. Peter Račko
                                           2
Údaje o počte žiakov
                     Počet
              Trieda    žiakov
                        15.IX  31.VIII
              prima       18    18
              sekunda      15    15
              tercia      24    24
              kvarta      24    24
              kvinta      21    21
              sexta       21    21

cudzie jazyky -      septima      25    25
osemročné štúdium     oktáva      18    18
              1.B        33    33
              2.A        16    16
              2.B        25    25
bilingválne štúdium -   3.B        24    24
slovensko nemecká sekcia  4.B        32    32
              Osemročné
              štúdium      166    166
              Bilingválne
              štúdium      130    130
              Spolu       296    296


Počty prijatých žiakov do prvého ročníka

7902 5 74 – gymnázium – bilingválne štúdium slovenská-nemecká sekcia – päťročné štúdium

Počet uchádzačov o štúdium: 51
Počet úspešných a prijatých uchádzačov: 31

7902 5 73 – gymnázium – cudzie jazyky – osemročné štúdium

Počet uchádzačov o štúdium: 21
Počet úspešných a prijatých uchádzačov: 21
                                           3
Hodnotenie a klasifikácia

Prehľad prospechu, dochádzky a správania
Obdobie: 1. polrok, školský rok 2007/2008
     Poče       Prospel                                               Neprospel                                               Zameškan                                     Neospr
     t         i                                                  i                                                   é                      Ospr.                .
Trieda       Počet žiakov

                Počet chlapcov
                        Počet dievčat

                                spolu 1.


                                         s vyznamenaním 1.

                                                   veľmi dobre 1.
                                                           Prospeli
                                                                 1 predmet 1.                                                                          2 predmety 1.


                                                                                    3 a viac predm. 1.


                                                                                                 Neprospeli


                                                                                                         Neklasifikovaní


                                                                                                                    hodiny spolu 1.
                                                                                                                                 hod. na žiaka 1.


                                                                                                                                          hodiny spolu 1.


                                                                                                                                                   hod. na žiaka 1.


                                                                                                                                                             hodiny spolu 1.


                                                                                                                                                                        hod. na žiaka 1.
                                                                                                                                                                                  dvojky zo správania 1.
                                                                                                                                                                                              trojky zo správania 1.
                                                                                                                                                                                                           Priemerný prospech
1.B             33 7          26          33      14       12 7                   0          0            0        0           0           1232  37,33         1232     37,33                0       0           0            0       1,68
príma            18 7          11          18      14       3 1                   0          0            0        0           0           462  25,67          462     25,67                0       0           0            0       1,32
2.A             16 4          12          16      11       5 0                   0          0            0        0           0           871  54,44          871     54,44                0       0           0            0       1,29
2.B             25 4          21          25      5       13 7                   0          0            0        0           0           1919  76,76         1919     76,76                0       0           0            0        1,8
sekunda           15 7           8          15      9       5 1                   0          0            0        0           0           490  32,67          490     32,67                0       0           0            0       1,46
3.B             24 7          17          24      10       11 3                   0          0            0        0           0           1400  58,33         1400     58,33                0       0           0            0       1,51
tercia            24 11          13          23      16       5 2                   0          1            0        1           0           873  36,38          873     36,38                0       0           1            0        1,4
4.B             32 5          27          31      13       10 8                   1          0            0        1           0           1955  61,09         1955     61,09                0       0           0            0       1,55
kvarta            24 9          15          23      12       6 5                   1          0            0        1           0           1287  53,63         1287     53,63                0       0           0            0       1,55
kvinta            21 10          11          20      8       4 8                   1          0            0        1           0           1017  48,43         1017     48,43                0       0           0            0       1,81
sexta            21 7          14          20      4       8 8                   1          0            0        1           0           1218    58         1218       58                0       0           0            0       1,92
septima           25 11          14          21      4       5 12                  3          0            1        4           0           1330   53,2         1312     52,48                18       1           0            1       2,12
oktáva            18 8          10          18      6       6 6                   0          0            0        0           0           1224    68         1218     67,67                6       0           0            0       1,78
                           19                 12                                                                                                1525
     13     296 97              9          287      6       93 68                  7          1            1        9           0           15278 51,61            4     51,53                24       0           1            1
                                                                                                                                                                                                                     4
Prehľad prospechu, dochádzky a správania
Obdobie: 2. polrok, školský rok 2007/2008
     Počet       Prospeli                                            Neprospeli               Zameškané                  Ospr.                Neospr.
Trieda      Počet žiakov


              Počet chlapcov
                       Počet dievčat

                               spolu 2.                                      s vyznamenaním 2.

                                                veľmi dobre 2.
                                                         Prospeli

                                                              Neprospeli
                                                                       Neklasifikovaní

                                                                                  hodiny spolu 2.
                                                                                               hod. na žiaka 2.

                                                                                                        hodiny spolu 2.


                                                                                                                 hod. na žiaka 2.

                                                                                                                           hodiny spolu 2.


                                                                                                                                       hod. na žiaka 2.

                                                                                                                                                dvojky zo správania 2.

                                                                                                                                                               trojky zo správania 2.

                                                                                                                                                                             Priemerný prospech
1.B          33    7 26                   33  9          14         10        0           0           2302  69,8 2302              69,8                 0    0                    0              0  1,74
príma         18    7 11                   18 13           3          2        0           0            508  28,2  508              28,2                 0    0                    0              0  1,36
2.A          16    4 12                   16 10           5          1        0           0           1609  101 1607               100                  2  0,13                    0              0  1,37
2.B          25    4 21                   25  6           9         10        0           0           2283  91,3 2283              91,3                 0    0                    0              0  1,85
sekunda        15    7  8                  15  7           6          2        0           0            535  35,7  534              35,6                 1  0,07                    0              0  1,51
3.B          24    7 17                   24 13           10          1        0           0           1964  81,8 1964              81,8                 0    0                    0              0  1,45
tercia         24   11 13                   24 15           5          4        0           0           1390  57,9 1378              57,4                 12   0,5                    1              0  1,42
4.B          32    5 27                   32 14           15          3        0           0           2940  91,9 2940              91,9                 0    0                    0              0  1,51
kvarta         24    9 15                   24 13           5          6        0           0           1375  57,3 1349              56,2                 26  1,08                    2              0  1,65
kvinta         21   10 11                   21 10           4          7        0           0           1229  58,5 1225              58,3                 4  0,19                    0              0  1,66
sexta         21    7 14                   21  5           6         10        0           0           1378  65,6 1362              64,9                 16  0,76                    1              0   1,9
septima        25   11 14                   25  8           8          9        0           0           2081  83,2 2033              81,3                 48  1,92                    0              1  1,89
oktáva         18    8 10                   18  7           4          7        0           0           1155  64,2 1155              64,2                 0    0                    0              0   1,7
    13       296   97 199                  296 130          94         72        0           0           20749  70,1 20640              69,7                109  0,37                    4              1
                                                                                                                                                                                        5
Zoznam odborov a učebné plány
7902 5 74 – gymnázium – bilingválne štúdium slovenská-nemecká sekcia – päťročné
štúdium
(odbor je druhý rok overovaný v experimentálnom overovaní podľa projektu schváleného
Ministerstvom školstva SR. Experimentálne overovanie je schválené na dobu od 1.9.2004 do
31.8.2009 teda na obdobie 5 rokov. V súčasnosti prebieha piaty rok experimentálneho
overovania )

7902 5 73 – gymnázium – cudzie jazyky – osemročné štúdium

   Učebný plán osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky
  na Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica platný od školského roku
          2005/2006 pre všetky ročníky štúdia.
Tabuľka č. 1)
                       sekunda
                                              septima
                                                   oktáva
                                 kvarta
                                     kvinta
                   príma


                            tercia
                                          sexta
      Predmet                                              Spolu
 Evanjelické a.v. náboženstvo     2    2    2    2    2    2    2    2     16
Slovenský jazyk a literatúra (a)    5    5    4    4    3    3    3    3     30
   1.cudzí jazyk (b)        5    5    3    3    3    3    3    3     28
   2. cudzí jazyk (b)        2    2    2    3    3    3    3    3     21
      Dejepis          2    2    2    2    2    1    1          12
   Náuka o spoločnosti                         1    1    2          4
    Matematika (a)         5    4    4    4    4    3    3    3     30
    Informatika (c)                               2               2
     Fyzika (a)              1    2    2    4    3    3          15
     Chémia (a)                       3    2    3    3          11
     Biológia (a)         2    2    2    1    2    3    3          15
     Geografia          2    1    2    2    2    1    2          12
   Estetická výchova                                       1      1
   Telesná výchova (d)        3 3 2 2 2 2 2                         2     18
   Výtvarná výchova         1 1 1 1                                  4
   Hudobná výchova         1 1 1 1                                  4
      Spolu           30 29 27 30 30 30 30 19
   Rozširujúce hodiny               20        243
  Nepovinné predmety (e)       2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 32/48

Poznámky k učebnému plánu:
Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy stanoviť počty hodín z jednotlivých predmetov a
ich umiestnenie do jednotlivých ročníkov a tiež meniť počty hodín z jednotlivých predmetov v jednotlivých
ročníkoch počas štúdia, pričom rešpektuje nasledovné podmienky:


                                                           6
1.  celkový počet hodín, ktoré študent absolvuje v celom štúdiu nesmie prekročiť počet 243
2.  počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch nesmie prekročiť 31
3.  počty hodín z jednotlivých predmetov nesmú klesnúť pod počty stanovené v tabuľke 1) v stĺpci „Spolu“
4.  rozširujúce hodiny môže využiť riaditeľ školy na posilnenie hodinovej dotácie niektorých povinných
   predmetov uvedených v tabuľke 1) alebo na zavedenie voliteľných predmetov, podľa zoznamu
   voliteľných predmetov. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa môžu vytvárať skupiny žiakov
   z rôznych tried toho istého ročníka v súlade s príslušnými predpismi a tieto predmety sa neklasifikujú,
   na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval – a“.

Poznámky k písmenovému označeniu predmetov v tabuľke 1)
a) Trieda sa na jednej hodine týždenne môže deliť na skupiny podľa príslušných predpisov.
b) Cudzí jazyk 2 je iný ako cudzí jazyk 1. Jazyky sa vyberajú zo skupiny jazykov anglický, nemecký,
  francúzsky, ruský alebo španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.
c) Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov najmenej na jednej hodine v týždni.
d) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat, skupiny sa vytvárajú zo žiakov jedného ročníka tak, aby
  v skupine nebol počet žiakov vyšší ako 30. Jedna hodina v týždni sa v 3 až 7 ročníku môže spájať do
  viachodinových celkov a v týchto celkoch je možné na základe rozhodnutia riaditeľa s ohľadom na
  záujem rodičov organizovať lyžiarsky kurz, plavecký kurz a kurz ochrana a obrana človeka alebo ich
  venovať telovýchovnej a športovej (aj koedukovanej) činnosti.
e) Nepovinné predmety je možné zriadiť vo všetkých ročníkoch štúdia. V ročníku je možné zriadiť dva
  nepovinné predmety zo zoznamu nepovinných predmetov v rozsahu 4 hodiny týždenne. Nepovinné
  predmety je možné vyučovať v skupinách žiakov z rôznych ročníkov a tried, ktoré sa vytvárajú v súlade
  s príslušnými predpismi. Ak to charakter predmetu umožňuje a z odborno-metodického hľadiska je to
  možné, môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov.
  Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval – a“


Zoznam voliteľných predmetov
Seminár zo slovenského jazyka                Informatika
Literárny seminár                      Seminár z fyziky
Seminár z dejepisu                     Cvičenia z fyziky
Spoločenskovedný seminár                  Technické aplikácie z fyziky
Sociológia                         Seminár z chémie
Pedagogika                         Cvičenia z chémie
Psychológia                         Technické aplikácie chémie
Konverzácia v cudzom jazyku                 Seminár z biológie
Ďalší cudzí jazyk                      Cvičenia z biológie
Latinčina                          Technické aplikácie biológie
Dejiny umenia                        Seminár z geografie
Estetická výchova                      Deskriptívna geometria
Etická výchova                       Technická grafika
Ekonomika                          Elektronika
Základy administratívy                   Audiotechnika a videotechnika
Seminár z matematiky                    Ekológia
Cvičenia z matematiky                    Geológia

Učebné osnovy pre vyučovanie voliteľných predmetov, nepovinných
predmetov a predmetu evanjelické a.v. náboženstvo na Evanjelickom
gymnáziu Banská Bystrica

Pre vyučovanie nepovinných predmetov sú záväzné učebné osnovy schválené
Ministerstvom školstva SR pod číslom 286/99-41 s platnosťou od 1.9.1999.

Pre vyučovanie voliteľných predmetov sú záväzné učebné osnovy schválené
Ministerstvom školstva pod číslom 155/99-41 s platnosťou od 1.9.1999.
                                                     7
 Pre vyučovanie náboženstva sú záväzné učebné osnovy pre evanjelické gymnáziá ECAV
 na Slovensku schválené uznesením Generálneho prezbyterstva ECAV pod číslom 136/04
 v októbri 2004, tieto učebné osnovy v plnom znení tvoria prílohu učebných osnov
 záväzných pre Evanjelické gymnázium vydaných zriaďovateľom školy.

       Učebný plán slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie


 Predmet                     1.  2.   3.  4.  5. Spolu
Evanjelické a.v. náboženstvo /c/          2  2   2   2   2  10
Slovenský jazyk a literatúra /a/          3  3   2   3   2  13
Nemecký jazyk /b/                 20  3   3   4   4  34
Cudzí jazyk /b/                   2  3   3   3   3  14
Dejepis /c/                       2   2   2   2   8
Náuka o spoločnosti /c/                 1   1   1   1   4
Matematika /a/                   2   3   3   3   3  14
Informatika /e/                     2   1   1      4
Fyzika /a/                        3   3   2   2  10
Chémia /a/                        2   2   2   1   7
Biológia /a/                       3   3   2      8
Geografia /d/                      1   2   2   1   6
Estetická výchova /c/                  1   2   2      5
Telesná výchova /f/                2   2   2   2   2  10
1. Voliteľný predmet                            2   2
2. Voliteľný predmet                            2   2
3. Voliteľný predmet                            2   2
Spolu :                      31  31  31  31  29  153
Nepovinné predmety /g/                  4/2  4/2  4/2  4/2 16/24a) - Trieda sa na jednej hodine týždenne môže deliť na skupiny podľa príslušných predpisov.

b) - Druhý cudzí jazyk sa vyberá zo skupiny jazykov anglický, francúzsky, ruský alebo
   španielsky. Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.

c) - Predmet sa vyučuje v 2. – 5. ročníku štúdia v nemeckom jazyku a trieda sa môže deliť na
   skupiny podľa platných predpisov

d) - V piatom ročníku sa vyučuje v rámci predmetu geografia nemecky hovoriacich krajín v
   nemeckom jazyku

e) - Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov najmenej na jednej hodine
   v týždni.

f) - Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat, skupiny sa vytvárajú zo žiakov jedného
   ročníka tak, aby v skupine nebol počet žiakov vyšší ako 30. Jedna hodina v týždni sa v 1
   až 5 ročníku môže spájať do viachodinových celkov a v týchto celkoch je možné na


                                              8
   základe rozhodnutia riaditeľa s ohľadom na záujem rodičov organizovať lyžiarsky kurz,
   plavecký kurz a kurz ochrana a obrana človeka alebo ich venovať telovýchovnej
   a športovej (aj koedukovanej) činnosti.

 g) - Nepovinné predmety je možné zriadiť vo všetkých ročníkoch štúdia. V ročníku je možné
   zriadiť dva nepovinné predmety zo zoznamu nepovinných predmetov v rozsahu 4
   hodiny týždenne. Nepovinné predmety je možné vyučovať v skupinách žiakov z rôznych
   ročníkov a tried, ktoré sa vytvárajú v súlade s príslušnými predpismi. Ak to charakter
   predmetu umožňuje a z odborno-metodického hľadiska je to možné, môže riaditeľ školy
   povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné
   predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval – a“

Zoznam voliteľných predmetov

Seminár zo slovenského jazyka, Literárny seminár, Seminár z dejepisu, Spoločenskovedný
seminár, Sociológia, Pedagogika, Psychológia, Konverzácia v cudzom jazyku, Ďalší cudzí
jazyk, Latinčina, Dejiny umenia, Estetická výchova, Etická výchova, Ekonomika, Základy
administratívy, Seminár z matematiky, Cvičenia z matematiky, Informatika, Seminár z fyziky,
Cvičenia z fyziky, Technické aplikácie z fyziky, Seminár z chémie, Cvičenia z chémie,
Technické aplikácie chémie, Seminár z biológie, Cvičenia z biológie, Technické aplikácie
biológie, Seminár z geografie, Deskriptívna geometria, Technická grafika, Elektronika,
Audiotechnika a videotechnika, Ekológia, Geológia

Zoznam nepovinných predmetov

Cvičenia zo slovenského jazyka, Umelecký prednes, Pohybová príprava, Sociológia,
Pedagogika, Psychológia, Konverzácia v cudzom jazyku, Ďalší cudzí jazyk, Latinčina,
Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Estetická výchova, Etická výchova, Ekonomika,
Základy administratívy, Cvičenia z matematiky, Cvičenia z informatiky, Cvičenia z fyziky,
Cvičenia z chémie, Cvičenia z biológie, Cvičenia z geografie, Deskriptívna geometria,
Technická grafika, Elektronika, Audiotechnika a videotechnika, Ekológia, Geológia, Základy
rodinnej výchovy, Diakonika
                                             9
Údaje o počte zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci:

Kvalifikovaní zamestnanci: 25
Spolu pedagogickí zamestnanci: 25

Nepedagogickí zamestnanci: 5


Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov:

vzdelávanie začínajúcich pedagógov MPC Banská Bystrica

ukončení   1 zamestnanec

I. kvalifikačná skúška (rigorózne konanie)

ukončený   1 zamestnanec


príprava vedúcich pedagogických zamestnancov na MPC Banská Bystrica

ukončený   1 zamestnanec
                                   10
Aktivity školy a prezentácia na verejnosti


              Kurz ochrany a obrany človeka

 V dňoch od 19.6. do 13.6. 2008 sa uskutočnil kurz ochrany a obrany človeka v pobytovom
stredisku chaty Drotár v Hronci. Okrem získavania praktických vedomostí a zručností
z civilnej a požiarnej ochrany, topografie a zdravotníckej prípravy si žiaci z 3B a kvarty aj
nadmieru zašportovali.

               Ekologicko-turistický krúžok
 V školskom roku 2007/2008 niektorí žiaci prímy a sekundy navštevovali krúžok zameraný na
spoznávanie   prírody,  ekológiu   a v neposlednom   rade  aj  na  turistiku.
 Krúžok sa realizuje hlavne formou celodenných výletov (soboty), kde bývajú aplikované
prvky environmentálnej aj ekologickej výchovy. Je taktiež zameraný na podporou telesnej
aktivity a formovanie správneho vzťahu k prírode a nášmu životnému prostrediu.

                Shabel Afričan aj Bystričan

Naša škola sa zapojila do projektu Adopcie afrických detí na diaľku. Cieľom projektu je
pomôcť    deťom,    predovšetkým    sprostredkovať   prístup   k vzdelaniu.
 Naša škola si adoptovala chlapčeka, Shabela, ktorý má 14 rokov. Zaslaním finančnej čiastky
v hodnote 8760,- Sk sme mu na rok zabezpečili vzdelanie, zaplatili školné, všetky učebné
pomôcky a povinnú školskú uniformu. Táto suma bude zaslaná priamo škole alebo
                                             11
        organizátorom v meste, ktorí mu kúpia všetko potrebné, zariadia zápis do
školy v okolí, zaplatia za neho školné a budú spolupracovať s jeho rodinou. My budeme
pravidelne informovaní o tom, ako sa mu darí a môžeme si s ním vymieňať listy, prípadne
fotografie. Po ukončení trojmesačného vyučovacieho obdobia dostaneme vysvedčenie nášho
dieťatka (v septembri).

 Najnovšie informácie a samozrejme fotky,budú pravidelne aktualizované na stránke našej
školy. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.adopceafrika.cz.

                   Diplom KMK 2

Naša škola – Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici bola zaradená do zoznamu škôl
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, na ktorých možno vykonať jazykovú skúšku
pre získanie nemeckého jazykového Diplomu KMK 2. stupňa od školského roku 2008/2009.

                  Ako ľahko recyklovať!
        Záverom školského roka sa blíži aj posledný termín ZBERU PAPIERA,
ktorý prebieha na našej škole. Papier môžete ešte nosiť do stredy 4.6.2008, každé ráno o 7:30
pri hornom vchode do školy do skleneného skladu. Papier musí byť zviazaný v balíčkoch –
nie kartóny, ani knihy v pevnej väzbe.

Víťaz, ten čo prinesie zo všetkých recyklovateľov najviac papiera, vyhráva špeciálnu cenu!
Vyhlásenie víťazov bude na oficiálnom ukončení školského roka. V prípade otázok, obráťte
sa na p.p.Sojku / Zuzu Borošovú (septima).
                                             12
                   Maturitné skúšky
Ústne maturitné skúšky sa na Evanjelickom gymnáziu začali 19.5.2008 a otvorili sme ich
spoločne Slovom Božím a modlitbou. V Slove Božom (Iz 43,1-3.5), zaznelo maturantom
Božie uistenie, že Boh je s nami, preto sa nemusíme ničoho báť. Počas troch dní maturovali
18 študenti triedy oktáva a dosiahli veľmi dobré výsledky. Polovica študentov skončila
s vyznamenaním a celkovo trieda dosiahla priemer 1,43.

 Maturitné vysvedčenia boli absolventom odovzdané na slávnostných službách Božích, ktoré
sa konali v nedeľu 25.5.2008 v banskobystrickom chráme Božom. Slovom Božím sa im
prihovorila spirituálka školy a povzbudila ich, aby všetky svoje životné skúšky vkladali do
rúk Božích, lebo len v Bohu sa utíši naša duša a len s Ním neklesneme a nepadneme.
 Absolventi v spoločných modlitbách poďakovali za Božiu pomoc v doterajšom štúdiu
a vyprosili si Božie požehnanie pre ďalší život.

 Riaditeľ školy, triedny profesor a zborový farár Daniel Koštial im popriali Božie požehnanie
a vedenie aj na ďalších životných cestách. Študenti nižších ročníkov pozdravili absolventov
svojím programom piesní a hudby.Nech sa Pán Boh k nim prizná a sprevádza ich kroky aj
v ďalšom živote.

              Celoštátne kolo Biblickej olympiády

Dňa 23.5.2008 sa naši žiaci zúčastnili celoštátneho kola Biblickej olympiády na Biblickej
škole v Martine. Žiak primy Peter Dekrét sa umiestnil na 2. mieste, Dáša Nemcová z primy
skončila na 5. mieste v druhej kategórii, Nicole Ilovičná z tercie skončila na 4. mieste v tretej
kategórii a Samuel Jezný zo septimy skončil na 4. mieste v štvrtej kategórii. Úspešným
riešiteľom gratulujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania.
                                               13
            3. stretnutie matičnej mládeže Podpoľania
Stretnutie mládeže býva každoročne spojené s prehliadkou stálej expozície Slovenskej
národnej galérie na Zvolenskom zámku. Tretieho ročníka sa zúčastnili aj naši terciáni a vo
vedomostnej súťaži, ktorá nadväzovala na prehliadku a prednášku obsadili tretie miesto.
Získali sladkú odmenu a knihy, ktoré venovali škole. Víťazom súťaže sa stala ZŠ z Detvy. Za
vzornú reprezentáciu školy žiakom aj touto cestou ďakujeme.

            DELF – certifikáty z francúzskeho jazyka

Aj v tomto školskom roku pokračovali na našej škole skúšky DELF z francúzskeho jazyka. Už
vicerí žiaci našej školy /aj absolventi/ majú certifikát DELF úrovne A1, A2, B1. Skúšky robíme
v spolupráci a Alliance Fracaise v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečuje francúzskych lektorov
na písomné a ústne skúšky a ja ako vyučujúca francúzskeho jazyka žiakov pripravujem po
odbornej stránke v priebehu školského roka a koordinujem celý priebeh skúšok. Najbilžšie
skúsky sa uskutočnia v dňoch 2.-6. Júna 2008.
              Školské kolo biblickej olympiády

Dňa 23.4.2008 sa na našej škole konalo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho
takmer 70 žiakov zo všetkých ročníkov. Víťazi jednotlivých kategórií sú: Peter Dekrét a Dáša
Nemcová, Nicole Ilovičná, Samuel Jezný. Víťazi postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa
bude konať 23.5.2008 v Martine.                                              14
             Seniorátne kolo biblickej olympiády

Dňa 19. 4. 2008 sa v priestoroch našej školy už tradične konalo seniorátne kolo biblickej
olympiády. Zúčastnili sa ho deti z cirkevných zborov Zvolenského seniorátu. Ceny víťazom
odovzdal senior Zvolenského seniorátu Mgr. Peter Ján Soták.
           Naši študenti už po tretíkrát v Sachsenheime

15 žiakov a žiačok z 3.B triedy bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie sa zúčastnilo
výmenného pobytu v partnerskej škole Lichtenstern-Gymnasium v Sachsenheime. Všetkých
veľmi srdečne prijali hostiteľské rodiny, s ktorými strávili aj víkend. Počas 8 dní, ktoré
strávili na tomto gymnáziu, sa aktívne zapájali nielen do vyučovania, ale navštívili mestá


                                            15
Stuttgart, Karlsruhe a iné. Mali tak možnosť nielen zlepšiť svoje jazykové schopnosti, ale aj
spoznať krajinu, jej kultúru a život. Všetci sa vrátili z množstvom plných zážitkov.
               Návšteva veľvyslanca Rakúska

Dňa 6. marca 2008 navštívil našu školu jeho excelencia Dr. Helmut Wessely, veľvyslanec
Rakúska spolu s dôstojným bratom generálnym biskupom ECAV Mgr. Milošom Klátikom,
PhD. Tejto návštevy sa zúčastnili aj pozvaní hostia dôstojný brat biskup Západného dištriktu
Mgr. Milan Krivda, dôstojný brat dozorca Západného dištriktu PaedDr. Vladimír Daniš,
tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu na GBÚ sestra Mgr. Daniela Veselá a prednosta
Krajského školského úradu v Banskej Bystrici RNDr. Ladislav Topoľský, CSc.
                                             16
                   Debatný krúžok
              Testu z anglického jazyka (ELSA)

Dňa 13.2.2008 sa 10 študentov našej školy zúčastnilo testu anglického jazyka (ELSA), ktorý
hodnotí jazykovú úroveň od základnej až po najvyššiu. Aj vďaka tomuto testu budú mať naši
študenti možnosť študovať na stredných a vysokých školách vo Veľkej Británii.
Matej Žilák

                  Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.2.2008 sa uskutočnilo na našom gymnáziu školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci
súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. V II. kategórii v prednese prózy sa na
1. mieste umiestnila Natália Búdová ( tercia). V III. kategórii v prednese prózy zvíťazila Lucia
Selecká (1.B). Vo IV. kategórii v prednese prózy získal 1. miesto Jakub Pohle (4.B). Víťazi sa
zúčastnia okresného kola, ktoré sa uskutoční v mesiaci marec. Víťazom blahoželáme
a držíme palce v okresnom kole.
                                               17
 Konferencia ACSI pre členov vedení kresťanských škôl zo Slovenska, Česka a
                  Poľska

V dňoch 5.-8. februára 2008 sa v Budapešti uskutočnila Konferencia ACSI (Association of
Christian Schools International) pre členov vedení škôl z Poľska, Česka a Slovenska. Na tejto
konferencii bola zastúpená aj naša škola. Témou tohtoročnej konferencie bolo „Budovanie
dobrých škôl na výborné“ a hlavným prednášajúcim bol Michael Epp, dlhoročný riaditeľ
kresťanskej školy v Brazílii a v súčasnosti riaditeľ ACSI pre Afriku a Európu. Konferencia
bola príležitosťou načerpať nové poznatky v oblasti vedenia kresťanskej školy a zdieľať svoje
skúsenosti v tejto oblasti s inými.
            Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Žiaci nášho Evanjelického gymnázia spolu so žiakmi ZŠ Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici
sa stretli na spoločných ekumenických modlitbách počas Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov, ktorý slávi tento rok svoje sté výročie. Naše školy takéto ekumenické stretnutie
spolu zorganizovali po 2. raz. Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme sa stretli
dvakrát. Prvé stretnutie bolo 22. 1. 2008 vo Slovenskom rímsko-katolíckom kostole na
námestí a druhé sa uskutočnilo 24. 1. 2008 v Evanjelickom chráme Božom v Lazovnej ulici.
Biblický text pre tento jubilejný stý Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol z 1. listu
Tesalonickým 5,17, kde sa píše: „Neprestajne sa modlite!“ V tomto duchu sa niesli aj naše
spoločné stretnutia, kde sme čítali a počúvali Slovo Božie, spievali na Božiu slávu
a predkladali Bohu naše prosby za jednotu kresťanov aj za problémy celého sveta. Aj tieto
stretnutia nás povzbudili, že k Pánu Bohu môžeme pristupovať v modlitbách v každom čase
a za akýchkoľvek okolností.
                                             18
                   Lyžiarsky kurz

V týždni od 7.1 do 11.1 sa triedy kvinta, septima, 1.B a 4.B zúčastnili na lyžiarskom kurze v
rekreačnom zariadení Drotár v Hronci.
                 Narodil sa Kristus Pán ...

V stredu 19. 12. 2007 sa konali v chráme Božom na Lazovnej ulici slávnostné služby Božie s
vianočným programom študentov. Kazateľom slova Božieho na týchto službách Božích bol
Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. V rámci programu boli ocenení študenti,
ktorí získali cenu dobrovoľníckeho centra a uznanie mesta Banská Bystrica za diakonickú
dobrovoľnícku činnosť.
                                             19
                Detský hudobný festival

Kapela vytvorená zo žiakov našej školy hrala 6.12.2007 za výdatnej podpory publika na
súťaži Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici.
              Naši žiaci v CZ ECAV Badín

2. 12. 2007 sa naši študenti predstavili krátkym programom na Službách Božích v cirkevnom
zbore ECAV v Badíne.
                                           20
                  Stužková slávnosť

Žiakom oktávy - budúcim maturantom boli odovzdané zelené stužky nádeje. Stužková
slávnosť s mimoriadne vydareným programom študentov sa konala 10.11. 2007 v hoteli LUX
v Banskej Bystrici.
                 Deň otvorených dverí

Dňa 7.11. 2007 sa na škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre slovensko-nemeckú
bilingválnu sekciu. Na toto bilingválne štúdium sa môžu prihlásiť žiaci z 8. alebo 9. ročníka
základných škôl.
                                             21
                   KABU 2007

V tomto školskom roku sme medzi nami privítali 53 nových študentov, dve učiteľky a jednu
novú nemeckú lektorku. Všetci primáni a prváci pri nástrahách, ktoré im pripravili študenti
septimy a 3.B obstáli a tak sa stali riadnymi členmi stavu študentského na našej škole.
        Reformačné služby Božie za účasti partnerskej školy
             Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim.
                                            22
30. októbra 2007 sa konali na Evanjelickom gymnáziu reformačné služby Božie. Na týchto
službách Božích sa zúčastnili pedagógovia, rodičia a žiaci s partnerského nemeckého
gymnázia Lichtenstern Gymnasium Sachsenheim. Našim študentom sa prihovoril aj riaditeľ
tejto partnerskej školy Reinhart Gronbach.      Spoločné predstavenie slovenských a nemeckých študentov
Slovenskí a nemeckí študenti predstavili na našej škole ukážky slovenských a nemeckých
literárnych diel. Veľmi vydarené scénky predviedli na školskom dvore nášho gymnázia 26.
septembra žiakom bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie.

           Jozef Banáš a Ľuboš Jurík na gymnáziu
         27. 9. 2007 sa na našej škole škole uskutočnila beseda s politikmi a
         spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Jozefom Banášom (mimochodom otcom
         Adely Banášovej - moderátorky Superstar). Beseda bola venovaná ich
         literárnym dielam i spomienkam na ich pôsobenie vo vysokej politike na                                             23
Slovensku. Beseda sa niesla vo veľmi humornom duchu ale diskutéri sa nevyhli ani veľmi
vážnym témam - ako napríklad ŠTB.

               Na kolesách proti rakovine

Dňa 10.9.2007 sa v Banskej Bystrici v rámci V. ročníka celoslovenskej kampane „Na
kolesách proti rakovine“ uskutočnila verejná zbierka finančných prostriedkov organizovaná
 Slovenským paralympijským výborom . Evanjelické gymnázium bolo už po štvrtýkrát
spoluorganizátorom tejto zbierky.
Skupinky žiakov Evanjelického gymnázia počas popoludnia v uliciach mesta oslovovali a
informovali verejnosť o možnosti prispieť na prevenciu a liečbu nádorových ochorení. Našim
dobrovoľníkom – žiakom kvarty a septimy sa podarilo vyzbierať čiastku viac ako 10 tis.
Sk.. Vyzbieraná suma z celoslovenskej kampane bude slúžiť na zakúpenie prístroja na
prevenciu a liečbu rakoviny, pomôcok a športových vozíkov pre paraolympijských
športovcov.
                                             24
Projekty

   Škola realizovala projekt s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci výzvy Ministerstva
   školstva SR – Zdravie na školách – Multimediálna internetová podpora boja proti
   fajčeniu.
   Škola realizovala projekt Kurzy multimediálnej internetovej komunikácie v rámci
   výzvy MŠ SR IKT – Otvorená škola
   Škola realizovala projekt Chránené dreviny si zaslúžia našu pozornosť v rámci výzvy
   MŠ SR Enviroprojekt
   Učitelia cudzích jazykov sa aktívne zapojili do projektu realizovaného MPC Banská
   Bystrica z prostriedkov ESF Brána jazykov otvorená
                                           25
Správa o inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2007/2008 uskutočnila štátna školská inšpekcia dve inšpekcie:

22.11.2007 – Kontrola vedomostí a postojov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským
právam
12.3.2008- 12.3.2008 – Kontrola realizácie externej časti a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky v gymnáziu.

Inšpekciou neboli zistené žiadne porušenia všeobecne platných právnych predpisov SR.
                                              26
Materiálne a technické podmienky školy
Škola je situovaná v dvoch budovách. Budova na Skuteckého ulici č. 5 je historickou
budovou postavenou na konci 19. storočia. V roku 2003 bola na budove vykonaná generálna
oprava vnútorných priestorov. Vlastníkom tejto budovy je Evanjelický a.v. cirkevný zbor
Banská Bystrica a škola ju má vo výpožičke na dobu neurčitú. Budova na Komenského ulici
č.5 bola postavená v etapách v rokoch 1950 – 1970. Od roku 2007 je budova na Komenského
ulici č.5 vo vlastníctve školy. Evanjelické gymnázium je schopné v uvedených priestoroch
zabezpečiť gymnaziálne vzdelávanie pre 340 žiakov. Škola plní povinné materiálno-technické
a priestorové zabezpečenie vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu nasledovne:

Kmeňové učebne – triedy

Všetky kmeňové učebne sú vybavené školským nábytkom (školské lavice a školské stoličky),
pričom výškou školského nábytku zohľadnený vek a výška žiakov. V každej kmeňovej triede
sa nachádza veľká skriňa na ukladanie učebných pomôcok a potrieb žiakov. Vo všetkých
kmeňových triedach je osadená tabuľa DUBNO. V triedach sú umiestnené veľkoplošné
nástenky. V každej kmeňovej triede sa nachádza osobný počítač s pripojením na internet
a lokálny informačný systém školy. V dvoch kmeňových triedach je stabilne zabudovaná
veľkoplošná projekcia. (sekunda a 5.B). Ambíciou školy je v krátkodobom horizonte vybaviť
veľkoplošnou projekciou všetky kmeňové triedy.

Učebne cudzích jazykov

Škola disponuje štyrmi klasickými učebňami ne vyučovanie cudzích jazykov v skupinách.
Každá z učební má kapacitu 16 žiakov. V každej učebni je umiestnená audiovizuálna
technika. Okrem toho má každý vyučujúci k dispozícii prenosnú audiotechniku.

Informačno-komunikačné centrum

V škole sa nachádza informačno-komunikačné centrum, ktoré je tvorené:
    školskou knižnicou,
    dvomi multimediálnymi grafickými pracoviskami na spracovanie fotografie, videa
    a printových výtupov,
    učebňou informačných a komunikačných technológií s 16 pracovnými stanicami
    a veľkoplošnou projekčnou technikou a pracoviskom pre LEGO DACTA,
    učebňou pre vyučovanie cudzích jazykov v skupinách,
    polyfunkčnou učebňou s výkonnou audiovizuálnou technikou a veľkoplošnou
    projekčnou technikou kompletne obloženou dreveným obkladom na zaistenie dobrej
    akustiky
    pracoviskom s laboratórnymi stolmi pre realizáciu laboratórnych cvičení


Jazykové laboratórium

V škole je k dispozícii jazykové laboratórium so 16 pracovnými stanicami a veľkoplošnou
projekciou. 9 pracovných staníc je tvorených prenosnými počítačmi.

Priestory pre telesnú výchovu a šport.
                                            27
Telesnú výchovu a šport škola realizuje v dvoch telocvičniach a jednej posilňovni. Okrem
toho je priamo v areáli školy trávnatá plocha vo výmere 1000 štvorcových metrov.

Priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti a hromadné
stretávanie

Vo voľnom čase počas vyučovania môžu študenti využívať trávnatú plochu vo výmere 1000
metrov štvorcových, informačno-komunikačné centrum a meditačnú záhradu pri trávnatej
ploche a modlitebňu. Na spoločné činnosti všetkých žiakov školy sa využíva najmä chrám
evanjelickej a.v. cirkvi v Banskej Bystrici s kapacitou 600 miest na sedenie. Pre hromadné
stretávanie sa využíva taktiež evanjelický chrám a prenájom sály v misijnom dome oproti
budovy školy na Skuteckého ulici č. 5.

Priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní
Pre záujmovú činnosť žiakov po vyučovaní sú k dispozícii všetky priestory školy, ktoré sa
využívajú na výchovno-vzdelávací proces. Okrem toho využívajú žiaci školy aj priestory
cirkevných zborov v mieste ich bydliska.

Priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok.

Pre prípravnú prácu učiteľov je k dispozícii zborovňa vybavená výpočtovou a kancelárskou
technikou. Okrem zborovne majú učitelia k dispozícii aj malú zborovňu. V priestoroch
zborovní, v dvoch skladoch a v jazykových učebniach sú umiestnené učebné pomôcky. Pre
relax učiteľov je k dispozícii relaxačná miestnosť pri ktorej sa nachádza kuchynka. Relaxačná
miestnosť sa tiež využíva pri riešení zdravotných problémov žiakov do príchodu ich
zákonných zástupcov.

Priestory pre vedenie školy a nepedagogických pracovníkov

Pre vedenie školy je k dispozícii riaditeľňa vybavená kvalitnou kancelárskou a výpočtovou
technikou. Ekonómka školy a sekretariát sa nachádza hneď vedľa riaditeľne a tiež je
vybavená kvalitnou kancelárskou a výpočtovou technikou. V škole je dobre vybavená dielňa
školníka. Škola má k dispozícii pracovisko správcu informačných a komunikačných
technológií, ktoré slúži zároveň ako serverovňa.

Priestory pre odkladanie odevov a obuvi

Pri kmeňových triedach na chodbách sa nachádzajú drevené uzamkýnateľné skrine na
odkladanie odevov a obuvi. Pri týchto skriniach sa nachádzajú lavičky. Okrem toho sú
v kmeňových triedach vešiaky na odkladanie odevov.

Výdajná školská stravovňa

Gymnázium buduje výdajnú školskú stravovňu s kapacitou 70 miest priamo v budove na
Skuteckého ulici č.5 . Predpokladaný termín dokončenia je január 2009.

Priestory pre hygienu žiakov a učiteľov

V škole sa nachádzajú 4 miestnosti WC pre žiakov s kapacitou 20 záchodov. V niektorých
kmeňových učebniach, na chodbách a na WC sa nachádzajú umyvadlá s pitnou vodou.


                                             28
Modlitebňa

Pre modlitby žiakov ale aj pre duchovné činnosti je k dispozícii modlitebňa. Modlitebňu
využívajú žiaci aj v mimovyučovacom čase.

Meditačná záhrada

Pri trávnatej ploche sa nachádza esteticky upravená meditačná záhrada. Je tvorená
dvadsiatimi prírodnými posedmi a využíva sa v priaznivých poveternostných podmienkach aj
počas výchovno-vzdelávacieho procesu. (vyučovanie v skupinách)

Ďalšie priestory pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Pre zabezpečenie chodu školy sú k dispozícii ešte tieto priestory:
    prípravovňa pre laboratórne cvičenia
    sklad učebníc
    CO sklad
    miestnosť registratúry
    kotolňa
    regulačná stanica
    miestnosť pre upratovačky
    garáž

Informačný a komunikačný systém školy

Škola má IKT systém v dvoch úrovniach:
    IKT pre podporu vyučovania
    IKT pre administratívne riadenie školy a informovanosť rodičov

Pre podporu vyučovania je zriadený server Windows 2003 a systém terminálových klientov.
Celá plocha školy je pokrytá signálom WIFI a systém je pripojený vysokorýchlostným
spôsobom na internet.
V jazykovom laboratóriu a v informačno-komunikačnom centre je možné realizovať v plnej
miere multimediálne vyučovanie alebo simulovať analógové jazykové laboratórium.

Pre podporu administratívneho riadenia školy a informovanosť rodičov využíva škola druhý
server Windows 2003. Na tomto servri škola prevádzkuje komplexné systémy ASC Agenda
a ASC rozvrhy a suplovanie vrátane internetových výstupov týchto systémov (internetová
žiacka knižka, domáce úlohy na internete, e-lerning, suplovnie atď). Škola taktiež využíva
kvalitný webhosting, kde má k dispozícii 3 samostatné domény, FTP a dostatok priestoru pre
poštové kontá pre všetkých žiakov školy.

V škole sú k dispozícii dve multimediálne grafické pracoviská na spracovanie fotografie,
videa a printových výstupov.

Kamerový monitorovací systém
Na zvýšenie bezpečnosti žiakov, prevenciu rizikového správania (drogy, fajčenie, úteky zo
školy) a na zabezpečenie ochrany majetku školy a žiakov je v priestoroch gymnázia                                            29
inštalovaní kamerový systém. Tento systém monitoruje okolie školy, chodby a vchody do
školy a trvale vytvára videozáznam z týchto monitorovaných priestorov.
                                         30
Finančné a hmotné zabezpečenie školy


                   Poznámky
              k účtovnej závierke za rok 2007

________________________________________________________________
A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Názov účtovnej jednotky: Evanjelické gymnázium
 Sídlo:          Skuteckého č. 5, 974 01 Banská Bystrica
 IČO:           30232171
 Zriadené Zriaďovacou listinou zo dňa 31.3.2005
 Účtovná závierka zostavená k 31.12.2007

b) priemerný počet zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky: 33
  z toho riadiaci 3

c) dôvod na zostavenie účtovnej závierky – riadna

    Rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia a spôsob spracovania účtovníctva sa riadil
  2007 príslušnými ustanoveniami:
 - zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve
 - Opatrenia MF č. 22 502/2002 - 92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
  účtovania a účt.osnovy pre účt.jednotky, ktoré nie sú založené ani zriadené za účelom
  podnikania, v znení op .MF č.20896/2003-92 a v znení op. MF č. 10648/2004-74
 - zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách
 - zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 - zákona č. 597/2003 o financovaní základných a stredných škôl

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia
  a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
  hospodárenia   účtovnej jednotky – žiadne

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
  1. dlhodobý nehmotný majetok – žiaden
  2. dlhodobý hmotný majetok
   - stroje, prístroje a zariadenia – obstarávacia cena
   - poskytnuté preddavky na dhodobý hmotný majetok – kúpna zmluva
  3. dlhodobý finančný majetok - žiaden
  4. zásoby – darovacia zmluva
  5. pohľadávky – menovitá hodnota pri ich vzniku
  6. krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota pri ich vzniku
  7. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – menovitá hodnota pri ich vzniku
  8. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžiček a úverov – menovitá hodnota pri ich
    vzniku
  9. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitá hodnota pri ich vzniku,
   odhadné položky


                                             31
 10. tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok - spôsob odpisovania rovnomerné
C. Doplňujúce údaje k súvahe
  Evanjelické gymnázium vykazuje na strane AKTÍV vo výške 9.647 tis. Sk:

    MAJETOK v hodnote 8 359 tis. Sk
     - stroje, prístroje a zariadenia 118 tis. Sk, znížené o oprávky vo výše 76 tis. Sk
      na 42 tis. Sk
     - poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok vo výške 8 317 tis. Sk
      Kúpa budovy školy na Komenského ulici č. 5 od BBSK na základe
      Kúpnej zmluvy zo dňa 18.10.2007.
      Z dôvodu, že k 31.12.2007 nebol vydaný Katastrálnym úradom BB LV
      na vlastníka nehnuteľnosti, t.j. Evanjelické gymnázium - zaúčtované na
      účte 052 – poskytnuté preddavky na dhodobý investičný majetok

    OBEŽNÝ MAJETOK vo výške 1 288 tis.Sk
     - zásoby vo výške 15 tis. Sk (keramická dlažba)
     - krátkodobé pohľadávky vo výške 199 tis. Sk, z toho iné pohľadávky 199
      tis.Sk, ktoré tvorí nezaplatený poplatok od žiakov za výchovu a vzdelávanie
      vo výške 181 tis. Sk (rozdiel medzi predpisom školného na šk.r. 2007/2008
      a zaplateným školným) a 18 tis. Sk (nezaplatené školné za šk. r. 2006/2007
      11 tis. Sk, predpis náhrady súdn. trov za právne služby 6 tis. Sk, predpis soc.
      štipendium 1 tis. Sk)
     - finančný majetok vo výške 1 041 tis. Sk
      pokladňa 13 tis. Sk, zostatky
      na bankových účtoch 1 028 tis. Sk

  Na strane PASÍV vo výške 9 647 tis. Sk zdrojmi krytia sú:

    VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STALYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV
    - fondy organizácie       68 tis. Sk
     základné imanie        68 tis. Sk.
    - výsledok hospodárenia      0 tis.Sk

    CUDZIE ZDROJE vo výške             9 579 tis. Sk
    - dlhodobé záväzky               1 317 tis. Sk
    - sociálny fond                  17 tis. Sk
    - ostatné dlhodobé záväzky           1 300 tis. Sk
     Na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 17.11.2007 poskytnutá pôžička vo výške
     1 300 tis. Sk od Banskobystrického cirkevného zboru ECAV s dobou
     splatnosti do 31.12.2009. Pôžička predstavuje finančné krytie rozdielu medzi
     kúpnou cenou a poskytnutým úverom od komerčnej banky na zakúpenie budovy
     od BBSK, ako aj na krytie ostatných nákladov súvisiacich s kúpou budovy.
  -  Krátkodobé záväzky vo výške           972 tis. Sk
    z toho záväzky z obchodného styku        110 tis.Sk ,


                                             32
         záväzky voči zamestnancom           1 tis. Sk
         zúčtovanie s inštit.soc. poist.       329 tis. Sk
         - ZP                      95 tis. Sk
         - SP                     232 tis. Sk
         - DDS                      2 tis. Sk
         daňové záväzky                98 tis. Sk
         - daň zo mzdy predpis + zrážková)       74 tis. Sk
         - ostatné dane (ZŤP)              24 tis. Sk


 -    Bankové výpomoci a požičky               7 100 tis. Sk
     dlhodobé bankové úvery                 7 100 tis. Sk
     Na základe Zmluvy o splátkovom úvere zo dňa 12.12.2007 poskytnutý dlhodobý
     investičný úver od komerčnej banky v sume 7 100 tis. Sk. Úver je poskytovaný za
     variabilnú úrokovú sadzbu BRIBOR fixovaný pre 6 mesačné depozitá + prirážka
     1,5 % p.a. Splácanie úveru pravidelne mesačnými splátkami vždy k 25. dňu
     v mesiaci vo výške splátky istiny a úrokov cca 50 tis. Sk. Konečná splatnosť úveru je
     25.09.2007.    Úver je zabezpečený nehnuteľným majetkom – budovou školy
     na Skuteckého ul. vo vlastníctve 3. osoby – CZ ECAV Banská Bystrica

   -  Prechodné účty pasívne                  190 tis. Sk
     (výdavky budúcich období fa lyžiarsky výcvik 160 tis. Sk,odhad spotreby plynu 25 tis.
     Sk, 5 tis. voda Sk )

     Hospodárenie
     K 31.12.2007 sme ukončili s vyrovnaným hospodárením.

      V roku 2007 dosiahli VÝNOSY celkom sumu          11. 408 tis. Sk
      Z toho:       - z hlavnej činnosti         11. 381tis. Sk
                - podnikateľkej činnosti          27 tis. Sk
                NÁKLADY                11. 408 tis. Sk
                HV                     0


PRÍJMY zo ŠR na bežnú prevádzku vo výške                9.732 tis. Sk,
  prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške               210 tis. Sk
  maturitné skúšky                             51 tis.Sk
SPOLU PRÍJMY ZO ŠR:                           9. 993 tis. Sk
MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY sme dosiahli vo výške               1. 415 tis. Sk
  projekty                                 331 tis. Sk
  - Otvorená škola                            186 tis. Sk
  - Zdravie v školách                           130 tis. Sk
  - Sokrates                                14 tis. Sk
- príjmy z prenájmu                             27 tis. Sk
  - príspevky od fyzických osôb                      874 tis.Sk
    príjem od žiakov ( poplatok za vzdelávanie)             817 tis. Sk,
    dary od fyzických osôb - rodičia                   18 tis. Sk
     príjem od žiakov                          39 tis. Sk
  - príspevky od právnických osôb                     182 tis. Sk
     (RZ 58 tis. Sk, FIN ASSET 10 tis. Sk, BÚ ZD 5 tis. Sk


                                                 33
    cirkevné zbory 39 tis. Sk, Základina Gustava Viktoryiho
    20 tis. Sk, ZFA – Dr. Szalai 47 tis. Sk, Obecný úrad Mičiná
    3 tis. Sk)

 - iné ostatné výnosy                             2 tis. Sk

 Z celkových NÁKLADOV                          11.408 tis. Sk
 prevádzkové náklady boli vo výške                    2.435 tis.Sk
 osobné náklady                             8.973 tis. Sk
 Z prevádzkových nákladov predstavovali predovšetkým
 - náklady na energie                            139 tis. Sk
 - spotreba ost.nesklad.dodávok (voda, plyn)                263 tis. Sk
 - spotreba materiálu                            851 tis. Sk
  (z toho 531 tis. Sk - zriadenie a vybavenie ďalších počítačových
   a jazykových učební,vybavenie kmeňových tried počítačmi,
  náklady súvisiace s projektami Otvorená škola, Zdravie v školách)
 - ostatné služby                              775 tis. Sk
  (nájom 250 tis. Sk , poistky 50 tis. Sk, signaliz 52 tis.Sk, revízie,
   posudky, právne služby 48 tis. Sk, nákup dr.nehm.maj.51 tis. Sk,
   telefón, pošt. 66 tis.Sk)

 Z osobných nákladov tvoria mzdy                     6 527 tis. Sk
              poistné                    2 232 tis. Sk
              zák .soc. náklady                214 tis. Sk

Do roku 2008 vstupujeme s vyrovnaným hospodárením.
                                              34
                                                Presun z     CELKOVÉ    MZDY  Tarifné    Osobné
              ID protokolu: AURKHAQMWK                   Číslo roku 2006
                                                     Zdroje
                                                          ZDROJE    spolu  platy    príplatky
                                                                                Odmeny Ostatné POISTNÉ
                                            riadka                 D=
                     UKAZOVATEĽ                        A1   A2   A=A1+A2          E      F      G    H    I
                                                              E+F+G+H
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027                    001  0     11408 11408     6528    5395   382     292    459   2232
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2
ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 017
                                            002  0     9993 9993      6528    5395   382     292    459   2232
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007                         003  0     9993 9993      6528    5395   382     292    459   2232
normatívne - súčet r. 005, 006                             004  0     9783 9783      6318    5395   314     150    459   2232
mzdy a poistné                                     005  0     8550 8550      6318    5395   314     150    459   2232
prevádzka                                        006  0     1233 1233
nenormatívne - súčet r. 008-016                             007  0     210 210      210     0     68      142    0    0
odchodné (§4 ods. 12 zákona*)                              008  0     0  0
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)                         009  0     0  0
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)                       010  0     0  0       0      0     0      0     0    0
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*)        011
na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*)         012
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)                   013       0     0     0      0     0      0     0    0
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)                   014  0     0     0
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)                         015  0     0     0     0      0     0      0     0    0
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)                         016  0     210    210    210     0     68      142    0    0
Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020                          017  0     0     0
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2
písm. b) zákona*)
                                            018       0     0
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)                   019  0     0     0
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)                         020  0     0     0
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych
zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
                                            021  0     0     0     0      0     0      0     0    0

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a
zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno- 022     0     12    12    0      0     0      0     0    0
vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*)
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*)     023  0     0     0     0      0     0      0     0    0
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v      024  0     0     0     0      0     0      0     0    0
školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 025     0     817    817    0      0     0      0     0    0
na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)            026  0     200    200    0      0     0      0     0    0
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2 písm. f)
zákona*)
                                            027  0     386    386    0      0     0      0     0    0
                                                                                             35
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
                                                                            z PREVÁDZKY
                                                                                     zo stĺpcov D,
                                                                  z PREVÁDZKY      (stĺpec J) -
                                    Energie, voda             Nájomné                            I, J -
                           PREVÁDZKA Cestovné                               (stĺpec J) -    Výdavky na
 ID protokolu: AURKHAQMWK               spolu náhrady
                                       a    Materiál Dopravné Údržba  za  Služby
                                                                  Výdavky na      výchovno-
                                                                                     Výdavky na
                        Číslo          komunikácie              prenájom                         ďalšie vzdel.
                       riadka                                          teplo       vzdelávací
                                                                                      ped. zam.
                                                                              proces
                           J=K+L+M
         UKAZOVATEĽ                      K      L    M    N    O     P    Q     T          U        U1
                          +N+O+P+Q
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r.
002, 021-027
                       001  1233     23     402     118   0    15    251    424   209       150         26
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v
rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ
spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2
                       002  1233     23     402     118   0    15    251    424   209       150         26
písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 017
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007    003  1233     23     402     118   0    15    251    424   209       150         26
normatívne - súčet r. 005, 006        004  1233     23     402     118   0    15    251    424   209       150         26
mzdy a poistné                005                                                            0
prevádzka                   006  1233     23     402     118   0    15    251    424   209       150         26
nenormatívne - súčet r. 008-016        007  0      0     0      0    0    0    0     0    0        0          0
odchodné (§4 ods. 12 zákona*)         008
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)    009
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)  010
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného
                       011
prostredia (§4 ods. 13 zákona*)
na čiastočnú kompenzáciu objektívnych
                       012
znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*)
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14
zákona*)
                       013  0      0     0      0    0    0    0     0    0        0          0

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15
zákona*)
                       014  0      0     0      0    0    0    0     0

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)    015  0      0     0      0    0    0    0     0    0        0          0
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)    016  0      0     0      0    0    0    0     0    0        0          0
Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020     017
rekonštrukcia školských objektov a
modernizácia škôl a školských zariadení (§3  018
ods. 2 písm. b) zákona*)
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15
                       019
zákona*)
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)    020
Prostriedky z rozpočtov obcí a
prostriedky z rozpočtov VÚC / od       021  0      0     0      0    0    0    0     0    0        0          0
neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1
                                                                                          36
písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
Prostriedky od iných fyzických a
právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo
školských zariadení v čase, keď sa
                        022  0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0
nevyužívajú na výchovno-vzdelávací
proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona*)
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1
písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*)
                     023    0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť, na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotnou       024     0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0
starostlivosťou v školách a v školských
zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e)
zákona*)
Vo vybraných školských zariadeniach
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť, na čiastočnú úhradu      025     0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0
nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2
ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d)
zákona*)
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2
ods. 2 písm. e) zákona*)
                     026     0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0

Iné zdroje podľa osobitného predpisu
(§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods. 2 písm. f)    027  0      0     0         0   0    0    0    0    0         0        0
zákona*)

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
                                             BEŽNÉ     BEŽNÉ                 Nevyčerpané   z toho  Vrátené do
                                                         KAPITÁLOVÉ
         ID protokolu: AURKHAQMWK                Číslo    TRANSFERY   VÝDAVKY
                                                         VÝDAVKY
                                                              ČERPANIE      finančné   presun do  štátneho
                                     riadka    jednotlivcom   spolu                prostriedky  roku 2008  rozpočtu
                 UKAZOVATEĽ                        R     C=D+I+J+R      S    B=C+S     V=A-B      W      X=V-W
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027            001   1415        11408    0      11408    0         0      0
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez
KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r.  002   0         9993    0      9993    0         0      0
003, 017
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007                 003   0         9993          9993    0         0      0
normatívne - súčet r. 005, 006                      004   0         9783          9783    0         0      0
mzdy a poistné                              005             8550          8550    0               0
prevádzka                                006   0         1233          1233    0         0      0
nenormatívne - súčet r. 008-016                     007   0         210           210     0         0      0
odchodné (§4 ods. 12 zákona*)                      008   0         0            0      0         0      0
na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*)                  009   0         0            0      0         0      0
na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*)                010             0            0      0               0                                                                                          37
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13
                                      011
zákona*)
na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení (§4 ods. 13 zákona*) 012
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)             013            0                 0       0          0    0
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)             014            0                 0       0          0    0
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)                   015            0                 0       0          0    0
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)                   016            210                210      0          0    0
Kapitálové výdavky - súčet r. 018-020                    017                    0         0       0          0    0
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení
(§3 ods. 2 písm. b) zákona*)
                                      018                    0         0       0              0
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)             019                    0         0       0          0    0
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)                   020                    0         0       0          0    0
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od
neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c)      021  0          0       0         0       0          0    0
zákona*)
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď
sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c)
                                      022  12         12       0         12       0          0    0
zákona*)
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm.
b) zákona*)
                                      023  0          0       0         0       0          0    0
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2
                                   024      0          0       0         0       0          0    0
ods. 1 písm. e) zákona*)
Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1
                                      025  817         817      0         817      0          0    0
písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)      026  200         200      0         200      0          0    0
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h), (§2 ods.
2 písm. f) zákona*)
                                      027  386         386      0         386      0          0    0
                                                                         CELKOM z toho pedagogickí:
         Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov podľa výkazu Škol (MŠ SR) 1-04                 Číslo riadka
                                                                            A        B
Spolu za rok 2007 - súčet r. 102, 103                                               101      28.7    23.9
Zamestnanci škôl (údaj sa vyplní za všetky školy, ktorých zriaďovatelia sú: KŠÚ, obce, VÚC, súkromní a cirkevní zriaďovatelia)   102      28.7    23.9
Zamestnanci školských zariadení (údaj sa vyplní za všetky školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je KŠÚ)            103      0.0    0.0
                                                                             Zisk (+)    Strata (-)
                           Hospodársky výsledok                             Číslo riadka
                                                                              A        B
Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v tis. Sk                      201        0        0
                                                                                             38
Koncepčný zámer rozvoja školy a vyhodnotenie predchádzajúcich cieľov


Analýza súčasného stavu
Pri analýze súčasného stavu školy je nutné vyhodnotiť splnenie cieľov, ktoré boli
z dlhodobého hľadiska stanovené v predchádzajúcom období. Za relevantné ciele pritom
možno považovať tie ciele, ktoré boli predložené vo výberovom konaní na riaditeľa školy
v roku 2003 a tiež ciele, ktoré boli stanovené projektom realizácie slovensko-nemeckej
bilingválnej sekcie. Je pri tom nesmierne dôležité vnímať plnenie jednotlivých cieľov
v kontexte hodnotového systému školy.

Hodnotový systém školy
Z pohľadu cirkvi je postavená osobnosť žiaka aj učiteľa na dodržiavaní kresťanskej morálky.
Kresťanská morálka sa dá posudzovať z pohľadu človeka prostredníctvom 10. Božích
prikázaní. Tento kódex je nevyhnutné preniesť aj na vnútorný kódex našej školy. Celkovo
predstavuje v hodnotovom systéme súhrn pravidiel, ktoré sú zhmotnené v pojmoch:


               kresťanská morálka a zbožnosť


Je nutné stotožniť sa aj s definovaním hodnôt, kto publikoval J. A. Komenský: „Absolvent
kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca“ Z ďalších
hodnôt, ktoré škola presadzuje je jej pevný základ v cyrilometodejskej tradícii kresťanskej
a národnej spoločnosti. Hodnotový systém školy uprednostňuje nasledovné hodnoty:

    tradícia
    národné povedomie a lokalpatriotizmus
    spravodlivosť
    tolerancia
    úcta k sebe aj iným
    tvorivosť
    múdrosť
    ochota spolupracovať

Vyhodnotenie plnenia predchádzajúcich cieľov
Z koncepcie riadenia predloženej na výberovom konaní na riaditeľa školy v roku 2003 boli
zapracované nasledovné ciele:

Hlavnou tézou, od ktorej sa odvíjali naše strategické ciele bolo :


Zabezpečiť napredovanie školy v období najbližšieho cyklu študentov s predpokladom
minimálne dvojnásobného počtu študentov hlásiacich sa na našu školu.                                              39
Vyhodnotenie: V pre školský rok 2007/2008 sa na školu prihlásilo 72 študentov na 30 miest
v bilingválnej slovensko-nemeckej sekcii. Na osemročné štúdium sa hlási len cca 20
študentov na 30 voľných miest. Možno teda konštatovať, že cieľ je naplnený len pre
slovensko-nemeckú sekciu 5-ročného štúdia. V osemročnom štúdiu sa cieľ nepodarilo
naplniť. I. Do začiatku školského roka 2004/2005 prejsť na bilingválnu formu štúdia


Vyhodnotenie: Cieľ bol naplnený, na škole od uvedeného školského roku prebieha
experimentálne overovanie slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie.


 II. Do začiatku školského roka 2007/2008 otvoriť 1-4 ročník základnej evanjelickej
   školy.


Vyhodnotenie: Cieľ nebol naplnený. Škola naďalej pokračuje v otváraní osemročného
štúdia zameraného na cudzie jazyky.

Projekt experimentálneho overovania bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie stanovil
nasledovné ciele:
  1. V školskom roku 2008/2009 mať kompletných 5. ročníkov tejto bilingválnej
    slovensko-nemeckej sekcie.


Vyhodnotenie: Je predpoklad, že cieľ bude naplnený.


  2. Do 10. júna 2004 prehodnotiť ďalšiu existenciu osemročného štúdia na
    gymnáziu.


Vyhodnotenie: V júli 2004 bolo pedagogickou radou školy odporučené riaditeľovi naďalej
udržať osemročné štúdium zamerané na cudzie jazyky.


  3. V školskom roku 2005/2006 otvoriť 4. ročné štúdium zamerané na informatiku
    alebo zotrvať v osemročnej forme štúdia zameranej na cudzie jazyky.


Vyhodnotenie: V škole sa aj v školskom roku 2008/2009 plánuje otvoriť príma
osemročného štúdia, zameraného na cudzie jazyky.                                           40
Experiment pokračuje aj v súčasnom období a bude vyhodnotený komplexne po prvých
maturitných skúškach študentov tejto sekcie v roku 2009. V nasledujúcom texte
vyhodnocujem ako boli zrealizované predpokladané riadiace opatrenia na zabezpečenie vyššie
uvedených cieľov.
                                            41
Plán riadiacich opatrení pre rozvoj školy z projektu riadenia školy z roku 2003 a jeho
vyhodnotenie

                 Obdobie   Cieľ                 Opatrenia
                 8/2003    Umiestniť školu do nových       Určiť vlastných pracovníkov na riešenie
                        priestorov              tejto úlohy, požiadať o pomoc
                                           rodičovské združenie
                 Cieľ bol splnený. Pri sťahovaní bola zrealizovaná aj vnútorná rekonštrukcia priestorov
                 a to generálna oprava stierok a vymaľovanie budovy na Skuteckého ulici a výmena
                 sociálnych zariadení. Pri realizácii cieľa bola pomoc rodičovského združenia minimálna,
                 situáciu značne sťažoval aj prebiehajúci konkurz na riaditeľa školy. Celkovo bolo
                 presťahovanie zabezpečené len zdrojmi školy.
                 9/2003    Vytvoriť jadro ľudských zdrojov   Ponechať v rozhodujúcich funkciách,
                        školy                respektíve vymenovať do nich
                                           kvalitných pracovníkov – prihliadať
                                           pritom na konfesnú príslušnosť
                 Na funkciu riaditeľa školy bol vymenovaný PaedDr. Hanuska. Na funkciu zástupcu bola
                 vymenovaná Mgr. Keratová. Neskôr bola zriadená funkcia zástupcu riaditeľa pre
                 ekonomiku a hospodárenie a tajomníka školy. Táto funkcia bola zriadená najmä za účelom
                 zabezpečovania rastu mimorozpočtových prostriedkov školy a za účelom vytvárania
Šetriace a stabilizačné obdobie
                 a riadenia rozvojových projektov školy. Na funkciu bola vymenovaná Ing. Jela Teremová.
                 Všetci traja pracovníci k dnešnému dňu ukončili vzdelávanie vedúcich pracovníkov. Plnú
                 pedagogickú kvalifikáciu majú riaditeľ a zástupca riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie.
                 Postupne boli na škole skoncipované predmetové komisie prírodovedných predmetov,
                 spoločenskovedných predmetov, cudzích jazykov a výchovných predmetov. Do funkcií
                 vedúcich týchto predmetových komisií boli vymenovaní najlepší pracovníci z jednotlivých
                 aprobácií. Riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, spirituál školy, vedúci predmetových komisií
                 a výchovný poradca tvoria grémium riaditeľa, ktoré zasadá raz mesačne a rieši riadiace
                 úlohy školy. Všetci členovia grémia riaditeľa okrem výchovného poradcu sú evanjelického
                 a.v. vierovyznania.
                 8-12/2003 Vyrovnať rozpočet školy         Prejsť na maximálny šetriaci režim
                                           v oblasti mzdovej a drobnej výdavkovej,
                                           Použiť prostriedky rodičovského
                                           združenia na úplné oddĺženie školy
                 Pri preberaní školy bol auditom zistený záporný hospodársky výsledok vo výške takmer 1,3
                 milióna Sk. Škole sa podarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v roku 2005. Vyrovnané
                 hospodárenie dosiahla škola aj v roku 2006 a je predpoklad že vyrovnané hospodárenie
                 dosiahneme aj v roku 2007. Cieľ teda možno považovať za splnený. Vyrovnané
                 hospodárenie sa však darí dosahovať len s použitím prostriedkov mimo štátneho rozpočtu.
                 Hlavným mimorozpočtovým zdrojom je pritom poplatok za vzdelávanie a výchovu, ktorý
                 škola vyberá od rodičov žiakov.
                                                           42
9/2003    Skvalitniť vzdelávanie vlastných   Poskytnúť miestnosť MPC BB
       zamestnancov             v priestoroch školy, spolupracovať
                          s MPC BB vo vedecko-výskumnej
                          činnosti.
V rámci experimentálneho overovania pôsobí na škole veľmi intenzívne metodička
nemeckého jazyka z MPC Banská Bystrica. MPC Banská Bystrica je aj garantom
experimenálneho overovania tejto sekcie. Vzdelávanie pracovníkov prebieha na škole
komplexne. Zástupca riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie vypracoval komplexnú stratégiu
kariérového a odborného vzdelávania všetkých zamestnancov školy a stanovil kompetenčný
model na všetkých úrovniach riadenia školy.
8-12/2003 Nadviazať úzku spoluprácu        Zistiť predstavy bb. zboru o smerovaní
       s banskobystrickým cirkevným     a koncepcii školy
       zborom                Umožniť zapracovať dobré myšlienky
                          do koncepcie školy
                          Spolupracovať na poli výchovy mládeže
                          priamo so zborovým farárom
                          Začať realizovať služby Božie
                          s periodicitou najmenej dvojtýždennou
                          v chráme Božom
Spolupráca s cirkevným zborom Banská Bystrica bola nadviazaná a až doposiaľ je veľmi
intenzívna. Služby Božie sa konajú s periodicitou raz za dva týždne a v dňoch významných
sviatkov evanjelickej a.v. cirkvi. Cirkevný zbor sa podieľa priamo na tvorbe koncepcie
riadenia školy. Spolupráca na poli výchovy mládeže je na dobrej úrovni – realizujú sa
biblické tábory, mládež sa začína zapájať do práce cirkevného zboru. V tejto oblasti však
nie je možné konštatovať že je dosiahnutý žiaduci stav. Do práce v cirkevnom zbore sa
zapája len malá časť mládeže zo školy, to isté platí aj pre ostatné cirkevné zbory
v senioráte. Oblasť podľa môjho názoru nie je dostatočne podporovaná ani z cirkvi.
V súčasnosti sa len začína tvoriť koncepcia užšieho začlenenia voľnočasových aktivít detí
z cirkevných škôl do práce v cirkevných zboroch.
8-12/2003 Rozšíriť spoluprácu s ostatnými     Vytvoriť informačný kanál medzi
       zbormi v senioráte          zbormi, rodičmi a žiakmi
                          prostredníctvom školy
Cieľ je naplnený čiastočne. Informačný kanál sa darí vytvárať len medzi školou
a jednotlivými predsedníctvami zborov. Neexistuje zatiaľ účinná väzba v potrebnom
rozsahu zo školy cez cirkevné zbory na rodičov resp. žiakov a ani naopak. Informačný
kanál sa využíva najmä v období prijímacích skúšok za účelom zvýšenia informovanosti
o škole.
                                         43
1-8/2004   Umožniť študentom neustály prístup  Zamestnať pracovníka zodpovedného za
       k informáciám             IKT, knižnicu a učebnice
                          Vyhradiť študentom neustály prístup
                          k IKT (prostredníctvom Infoveku)
V oblasti IKT zaznamenala škola najrozsiahlejší progres. V roku2003 disponovala škola
značne zastaraným a nekoncepčným systémom informačných a komunikačných
technológií. Škola disponovala ôsmimi zastaranými a neergonomickými PC pre žiakov
a tromi PC pre administratívu s nelegálnym softvérovým vybavením. V súčasnosti škola
disponuje tromi počítačovými učebňami vybavenými spolu 36 PC. Pre učiteľov
a administratívu je k dispozícii ďalších 8 PC. Ďalej sú k dispozícii 5 PC v kmeňových
učebniach prímy-kvinty. K dispozícii sú tri veľkoplošné projekcie – z toho dve prenosné.
IKT sú koncipované do dvoch systémov – žiacky a učiteľský. Chod oboch systémov
zabezpečuje systém terminálových klientov na báze dvoch servrov Windows 2003. Škola
disponuje poštovým servrom na úrovni lokálnej siete a tiež zabezpečením webového
priestoru a pošty poloprofesionálnym webshostingom. Škola disponuje výkonným
grafickým pracoviskom na spracovanie obrazu, zvuku a videa. Zlegalizoval sa celý
softvérový park školy a škola disponuje kompletnou počítačovou podporou vyučovania
anglického a nemeckého jazyka. Na všetkých úrovniach sa používa najmodernejší softvér.
Škola zabezpečuje komplexné spracovanie agendy a informovanosť rodičov o výsledkoch
žiakov prostredníctvom IKT. Cieľ je však len čiastočne splnený z personálneho hľadiska,
nakoľko komplexnú správu IKT, jej rozvoj, inštalácie a obstarávanie vykonáva riaditeľ
školy ako dobrovoľnú prácu.
1-8/2004   Realizácia kurzov informačných    Pripraviť podklady pre MŠ SR
       technológií a cudzích jazykov od   Personálne zabezpečiť z vlastných
       školského roku 2004/2005       zdrojov
       (získanie mimorozpočtových      Pripraviť potrebnú dokumentáciu
       prostriedkov)            Zabezpečiť propagáciu
Kurzy informačných technológií a cudzích jazykov boli prvý krát zrealizované pilotne
z projektu Digitálni Štúrovci v roku 2006. V roku 2007 boli zrealizované kurzy internetovej
komunikácie a telefónie z projektu Otvorená škola – oblasť IKT. Kurzy však nie sú
doposiaľ realizované v potrebnom rozsahu – je však plne zabezpečená infraštruktúra pre
realizáciu kurzov a tiež sa dosiahlo dostatočné personálne zabezpečenie pre masovú
ralizáciu takýchto kurzov.
                                          44
                        Realizácia bilingválnej sekcie štúdia  Nadviazať spoluprácu so školou v
                        od školského roku 2004/2005       Nemecku
                                            Pripraviť časovotematické plány pre
                                            sekciu
                                            Určiť riadiaceho pracovníka pre túto
                                            sekciu
                                            Zabezpečiť sekciu personálne
                                            a metodicky (čiastočne už plní úlohu
                                            MPC BB)
                                            Zabezpečiť účinnú propagáciu sekcie na
                                            ZŠ
                  1-4/2004
                  Bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Evanjelickým gymnáziom a Lichtenstern
                  Gymnasium Sachsenheim v Nemecku. V rámci tejto spolupráce prebehli už tri výmenné
                  pobyty medzi školami. Naši žiaci sa zúčastnili dvoch 10-dňových štúdijných pobytov na
                  partnerskej škole v rokoch 2006 a 2007 . Nemeckí pedagógovia, rodičia a študenti prišli na
                  pilotnú 10 dňovú návštevu našej školy v roku 2007. Bilingválna sekcia sa realizuje so
                  súhlasom Ministerstva školstva od školského roku 2004/2005 v experimentálnom
                  overovaní. Garantom overovania je Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica.
                  Overovanie je realizované podľa podrobného projektu, ktorý pripravil riaditeľ školy.
                  Projekt obsahuje aj učebný plán a časovotématické plány predmetov vyučovaných
                  v nemeckom jazyku. Personálne je táto sekcia zabezpečená plne kvalifikovanými
                  slovenskými učiteľmi s príslušnými aprobáciami a dvomi nemeckými lektormi. Navyše je
                  v tejto sekcii zabezpečená aj príprava študentov na vykonanie skúšky potrebnej na získanie
                  KMK diplomu 2 stupňa. Riadenie sekcie zabezpečuje vedenie školy a je tiež posilnené vo
                  zvýšenej miere vedúcim PK cudzích jazykov, ktorý je pri tejto sekcii od jej vzniku a má
                  aprobáciu nemecký jazyk – filozofia. Propagácia školy je zabezpečená médiami a aj
                  priamymi návštevami pracovníkov gymnázia na základných školách.
                  5-2004     Prijatie čo najväčšieho počtu žiakov Od množstva žiakov sa bude odvíjať
                                            rozpočet, preto je potrebné prijímať 30
                                            žiakov na 8 ročné štúdium a 30 žiakov
Obdobie zvýšenia účinnosti školy
                                            na bilingválnu sekciu
                                            ( jeden žiak cca 22 000 Sk do rozpočtu)
                  V súčasnosti má škola 299 žiakov. Maximálna kapacita budov je cca 340 žiakov. Možno
                  konštatovať, že naplnenosť tried je dostačujúca v bilingválnom 5-ročnom štúdiu.
                  S naplnenosťou nemôžme byť spokojní v osemročnom štúdiu, kde je v triedach okolo 20
                  žiakov. Normatívne financovanie plne pokrýva pri danom počte žiakov energetické
                  a prevádzkové nároky. Nepokrýva však personálne nároky.
                  2005      Príprava rekonštrukcie budov     V súčinnosti s bb. zborom hľadať
                                            možnosti a prostriedky na rekonštrukciu
                                            budov školy
                  V roku 2005 bol podaný projekt pre čerpanie prostriedkov z fondov EU v Operačnom
                  programe Základá infraštruktúra. Projekt nebol schválený z dôvodu nevysporiadaných
                  majetkoprávnych vzťahov.


                                                            45
  2006     Rekonštrukcia budov          Podľa aktuálnych potrieb a budúcich
                            strategických zámerov ECAV a školy
                            pristúpiť k rekonštrukcii budov
  Pre rekonštrukciu budov je zabezpečená potrebná technická dokumentácia.
  K rekonštrukcii sa nemohlo pristúpiť z dôvodu, že ani jedna budova nie je vo vlastníctve
  školy a aj z dôvodu, že na rekonštrukciu nie sú doposiaľ zabezpečené finančné prostriedky.
  V súčasnosti prebieha proces kúpy budovy na Komenského ulici. Následne sa otvorí
  priestor na ďalšie konania ohľadom rekonštrukcie tejto budovy a jej infraštruktúry. Počas
  predchádzajúceho obdobia vykonal Cirkevný zbor Banská Bystrica jediný technický zásah
  do budovy na Skuteckého ulici, ktorá je v jeho vlastníctve. Realizoval výmenu žľabov
  v hodnote cca 130 000 Sk v roku 2006.
  2006     Príprava koncepcie ZŠ ročníkov 1-4 Personálne a dokumentačné
                            zabezpečenie
                            Propagácia
  2007     Realizácia prvého ročníka ZŠ
  Cieľ zatiaľ nebol rozpracovaný

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že strategický zámer školy na roky 2003-2007 bol
naplnený čiastočne. Na školu sa v globále hlási dvojnásobok študentov na počet miest avšak
len v bilingválnej slovensko-nemeckej sekcii. V osemročnom štúdiu zameranom na cudzie
jazyky naďalej pretrváva nedostatočný počet hlásiacich sa žiakov.

Možné dôvody nenaplnenia cieľa v osemročnom štúdiu:

  1. V Banskej Bystrici je toho času otváraných každoročne až 7 tried osemročného štúdia
    na gymnáziách Športovom, Mládežnícka ul., Štefana Moyzesa a Súkromnom
    gymnáziu a našom Evanjelickom gymnáziu. Každá trieda predpokladá počet 30
    žiakov, čo je spolu 210 žiakov.
  2. Celková strata záujmu rodičov o štúdium na cirkevných školách.
  3. Na základných školách je možnosť osemročného štúdia zatajovaná, respektíve
    výchovní poradcovia takéto štúdium rodičom neodporúčajú v horších prípadoch ich od
    takéhoto štúdia priamo odhovárajú.
  4. Všetky osemročné štúdia v Banskej Bystrici sú zamerané na cudzie jazyky.
  5. Škola neposkytuje dostatočné zabezpečenie pokrytia voľnočasových aktivít. V škole
    nie je zriadený Školský klub detí.
  6. Škola nedisponuje priamo vo svojich priestoroch výdajom stravy.
  7. Škola nemá priamo vo svojich priestoroch telocvičňu.
  8. Propagácia osemročného štúdia zo strany farárov pôsobiacich na základných školách
    v senioráte je nedostatočná z dôvodu, že takýmto počinom by sa dostali
    pravdepodobne do konfliktu s vedením konkrétnej základnej školy.
  9. Propagácia zo strany pracovníkov škôl pri návštevách základných škôl je priamo
    znemožnená, nakoľko vedenia základných škôl neumožňujú vstup pracovníkov do
    príslušných ročníkov.
  10. Poloha školy s ohľadom na to, že v osemročnom štúdiu sú žiaci od desiatich rokov je
    paradoxne nepriaznivá. Škola má celkovo veľký pomer študentov dochádzajúcich.
    Títo nemusia použiť MHD nakoľko škola je blízko autobusovej a vlakovej stanice.
    Rodičia malých žiakov však nemusia považovať takéto dochádzanie za vhodné. Zo
    spádových sídlisk prichádza do úvahy len Sásová. Aj tu je však niekoľko kvalitných
    základných škôl. Navyše z tohto sídliska je rovnako dobre dostupné osemročné
    štúdium na Športovom gymnáziu.


                                            46
Štatistiky
Vývoj počtu študentov školy
                                             1. ročník
                                                              4. ročník
           sekunda
                                                   2.ročník

                                                        3.ročník
                                   septima
                                                                    SPOLU
                                        oktáva
                      kvarta

                          kvinta
       príma                tercia
                               sexta
1992/1993   30   24    25     34    0    0    0     0                           113
1993/1994   30   31    26     26    34    0    0     0                           147
1994/1995   31   30    31     25    25    32    0     0                           174
1995/1996   31   33    33     30    21    24   32     0                           204
1996/1997   19   31    33     34    25    20   24     32                           218
1997/1998   16   27    32     30    29    23   20     24                           201
1998/1999   29   20    28     34    28    26   23     22                           210
1999/2000   28   31    23     26    33    28   21     23                           213
2000/2001   25   33    33     25    30    32   27     23                           228
2001/2002   18   27    33     31    28    24   26     26                           213
2002/2003   23   19    29     34    34    20   24     27                           210
2003/2004   19   22    20     34    36    31   20     24                           206
2004/2005   23   20    23     21    25    36   32     17    34                      231
2005/2006   21   25    21     22    22    21   34     32    31     34                263
2006/2007   16   21    22     22    23    24   19     34    43     25     33           282
2007/2008   20   15    23     22    22    23   24     19    34     43     24     33     299Vývoj priemeru a dochádzky

Školský rok               Priemer                 Vymeškané hodiny
                                        (hodín na žiaka za polrok)
2001/2002                 1,58                      37,25
2002/2003                 1,68                      40,41
2003/2004                 1,72                      35,37
2004/2005                 1,65                      45,92
2005/2006                 1,62                      40,6
2006/2007                 1,63                      46,33
                                                                        47
SWOT
silné stránky                    príležitosti
    vysoká kvalifikovanosť pracovníkov
    poloha školy v centre mesta
    infraštuktúra IKT                  dvojnásobný počet študentov hlásiacich sa na
    vysoká úspešnosť prijímania absolventov na      bilingválne päťročné štúdium
    vysoké školy                     partnerstvo s nemeckou školou v
    vysoká úspešnosť na maturitných skúškach       Lichtenstern Gymnazium Sachsenhaim

    dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi –        podpora z cirkevného zboru v Banskej
    rodinná atmosféra                   Bystrici

    vysoké nasadenie učiteľov nemeckého jazyka      zdroje financovania mimo štátneho rozpočtu

    dobrá úroveň vyučovania prírodovedných
    predmetov
    rozvoj diakonickej činnosti
    sociálny program školy pre pedagógov

obmedzenia a slabé stránky              riziká
   kapacita budov 340 žiakov                nedostatočný počet študentov hlásiacich sa
    nefinancovanie kapitálových výdavkov zo        do osemročného štúdia
    štátneho rozpočtu                  technický stav budov a infraštruktúry
    absencia vlastnej telocvične             havarijný stav vykurovania
    absencia vlastnej výdajne stravy           nepokrytie osobných nákladov zo štátneho
    úroveň miezd pedagogických pracovníkov        rozpočtu
    celkový počet hlásiacich sa žiakov na
    štúdium nemeckého jazyka v BB
    nedostatočná popularita školy
    laboratórne vybavenie pre prírodovedné
    predmety
    budovy školy nie sú využívané v čase po
    vyučovaní
SWOT analýza bola vykonaná vyhodnotením dotazníkov, kde sa k uvedeným témam
vyjadrovali respondenti z radov žiakov, učiteľov rodičov. Taktiež SWOT vychádza z diskusií
na pedagogických radách školy. Čerpalo sa aj z ohlasu verejnosti a to najmä z radov
pracovníkov Základných škôl v Banskej Bystrici. Pre stanovenie podkladov pre SWOT slúžili
aj indikátory sledované riaditeľom školy od roku 2004.
                                                      48
Opatrenia na elimináciu slabých stránok, obmedzení a rizík

    Celkový počet hlásiacich sa žiakov na štúdium nemeckého jazyka v Banskej
    Bystrici – Škola bude podporovať popularizáciu nemeckého jazyka. V tejto oblasti
    bude spolupracovať s nemeckými inštitúciami na podporu nemeckého jazyka
    a pripraví program a propagačné metódy s využitím IKT. Škola požiada o spoluprácu
    v tejto oblasti aj združenie Karpatských Nemcov. Cieľom bude umiestnenie
    nemeckého jazyka na druhé miesto za jazyk anglický. Na túto úlohu bude potrebné
    využiť aj politický vplyv na samosprávu mesta, ktoré je zriaďovateľom základných
    škôl. Je potrebné nadviazať kontakt s nemeckými investormi v regióne. Taktiež v tejto
    oblasti nevyhnutne musí zapracovať cirkev. Prostriedky na popularizáciu nemeckého
    jazyka sú v samotnom pôvode evanjelickej cirkvi v Nemecku, pôvode reformátora
    Martina Luthera a podobne. Pri eliminácii tejto slabej stránky je ale potrebné
    nezabúdať na kresťanskú evanjelickú podstatu školy, pevné korene školy v národnej
    spoločnosti a cirilometodejskej tradícii. Neustále je popri tejto činnosti potrebné
    zdôrazňovať národné povedomie a lokalpatriotizmus, aby nedošlo k nesprávnemu
    náhľadu na cudzí jazyk. Ovládanie cudzích jazykov nemá byť cieľom, ale len
    prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov či už jednotlivca alebo väčších
    spoločenských skupín.
    Nedostatočná popularita školy – Vedenie školy vytvorí také podmienky výchovno-
    vzdelávacieho procesu, že hlavným popularizátorom budú žiaci školy a ich rodičia.
    Naďalej sa bude využívať mediálna informovanosť o škole a osobné intervencie
    našich pracovníkov na základných školách. Vo väčšej miere bude nutné využívať
    informovanosť    o škole  prostredníctvom  cirkevno-organizačných   jednotiek
    evanjelickej a.v. cirkvi.
    Laboratórne vybavenie pre prírodovedné predmety – Vybavenie školy komplexne
    sa bude riešiť podaním projektov v regionálnom operačnom programe Ministerstva
    výstavby a v operačnom programe Vzdelávanie na Ministerstve školstva SR. Škola
    bude pokračovať v podávaní rozvojových projektov v rámci výziev Ministerstva
    školstva SR, kde je doposiaľ pomerne úspešná.
    Budovy školy nie sú využívané v čase po vyučovaní – Obidve budovy užívala škola
    doposiaľ ako nájomník. Od roku 2008 bude budova na Komenského ulici vo
    vlastníctve školy. Škola musí vytvoriť podmienky pre prenájom budovy za účelom


                                             49
  získavania finančných prostriedkov. Taktiež zabezpečí realizáciu kurzov cudzích
  jazykov a kurzov IKT v čase po vyučovaní, ale aj počas dní pracovného voľna. Kurzy
  a príjem z prenájmu budú ďalším významným mimorozpočtovým zdrojom príjmov.
  Kapacita budov 340 žiakov – Toto obmedzenie je definitívne a ani nie je potrebné ho
  riešiť. Daná kapacita postačuje toho času plne pre potreby evanjelického školstva
  v Banskej Bystrici. Ak by sa uvažovalo o zriadení celého cyklu školstva – Materskej
  školy, Základnej školy a gymnázia potom kapacitu 340 žiakov bude možné využiť na
  ZŠ a gymnázium. Pre potreby Materskej školy bude potrebná iná budova s kapacitou
  cca 80 žiakov.
  Nefinancovanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu – Toto riziko nemôže
  škola priamo eliminovať. Môže len vyvíjať a to aj politicky určitý tlak na to, aby
  cirkevné školy boli v oblasti financovania štátom čo najviac zrovnoprávnené so
  školami štátnymi.
  Absencia vlastnej telocvične – Vybudovanie vlastnej telocvične by predstavovalo
  investíciu vo výške niekoľko miliónov Sk. Z tohto dôvodu nie je vybudovanie vlastnej
  telocvične reálne. V súčasnosti škola využíva telocvičňu SPŠ stavebnej a jednu hodinu
  v týždni spája do viachodinových celkov, ktoré sa využívajú na realizáciu plaveckého,
  lyžiarskeho kurzu a kurzu ochrany a obrany človeka. V prípade, že by zanikla
  možnosť vyžívania telocvične SPŠ stavebnej, bude nutné koncentrovať telesnú
  výchovu do mesiacov, kedy sa dá cvičiť vonku. Škola požiada cirkevný zbor
  o možnosť širšieho využívania športového dvoru, ktorý je vybudovaný na pozemku
  zboru pri ZŠ Štefana Moyzesa. V zimnom období potom bude škola realizovať
  koedukovanú telovýchovnú činnosť a využívať iné športoviská v Banskej Bystrici –
  napríklad plavárne.
  Absencia vlastnej výdajne stravy – Vybudovanie vlastnej výdajne stravy možno
  riešiť v budove na Skuteckého ulici v priestoroch terajších šatní. Na realizáciu takejto
  výdajne je ale nevyhnutná investícia vo výške cca 500 000 Sk. V prípade zriadenia
  základnej školy je výdajňa stravy nevyhnutnosťou. Taktiež je potrebné v budúcnosti
  a najmä ak má byť zriadená ZŠ zabezpečiť s prevádzkovateľom školského bufetu
  výdaj desiat pre školopovinných žiakov.
  Úroveň miezd pedagogických pracovníkov – Zámer Ministerstva školstva vytvára
  predpoklady na zlepšenie postavenia pedagogických pracovníkov. Škola bude naďalej
                                             50
    vo forme sociálneho programu kompenzovať zlé mzdové postavenie pedagogických
    pracovníkov.
    Nedostatočný počet študentov hlásiacich sa do osemročného štúdia – V roku 2008
    bude vypracovaná ďalšia stratégia postupnej náhrady osemročného štúdia iným typom
    štúdia. Do úvahy prichádza 4-ročné všeobecné gymnázium, 4-ročné gymnázium so
    zameraním, 5 ročné anglické bilingválne štúdium alebo Základná škola.
    Technický stav budov a infraštruktúry Podanie projektu čerpania prostriedkov
    z fondov Európskej únie do programovacieho obdobia 2007-2013. Gymnázium by
    v prípade schválenia projektu na Ministerstve regionálneho rozvoja SR mohlo
    z týchto prostriedkov realizovať nasledovné úpravy:

           výmena okien na budove na Komenského 5
           kompletné zateplenie budovy na Komenského 5
           výmena vnútorného vybavenia školy
           inovácia fyzikálneho a biologického laboratória    a  chemického
           laboratória, aktualizácia zbierok, modernizácia IKT
    Budova na Skuteckého ulici je vo vlastníctve cirkevného zboru Banská Bystrica.
    V tejto budove je nevyhnutné vykonať:
           náter strechy na budove Skuteckého 5
           rekonštrukcia fasády na budove Skuteckého 5
           rekonštrukcia vchodov na budove Skuteckého 5
           zateplenie vrchného plášťa na budove Skuteckého 5
           rekonštrukcia okien na budove Skuteckého 5


Na vyššie uvedené rekonštrukčné práce má škola vypracovanú kompletnú technicko-
stavebnú dokumentáciu.
    Havarijný stav vykurovania - Po zapísaní budovy na Komenského ulici na LV školy
    zriaďovateľ školy požiada o pridelenie kapitálových prostriedkov na rekonštrukciu
    vykurovacieho systému školy z kapitoly Ministerstva školstva.
    Nepokrytie osobných nákladov zo štátneho rozpočtu - Riaditeľ školy vykoná v
    roku 2008 také organizačné zmeny v personálnej oblasti a v oblasti organizácie
    vyučovacieho procesu aby boli osobné náklady pokryte zo štátneho rozpočtu.
                                            51
Strategický zámer školy
Strategický zámer školy pre roky 2008-2013 stanovujeme nasledovne:

Od roku 2013 bude v Banskej Bystrici vstupovať do systému Evanjelického školstva
každoročne 60 nových žiakov. Tento trend bude i naďalej trvalo udržateľný.
V ideálnom prípade bude do systému vstupovať až 80 nových žiakov ročne a súčasťou
systému bude aj materská škola.

Strategické ciele:
  1. V roku 2009 ukončiť experimentálne overovanie slovensko-nemeckej bilingválnej
    sekcie a zabezpečiť jej ďalšiu existenciu v zmysle schváleného učebného plánu
    a učebných osnov zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva SR.
  2. V roku 2008 pripraviť založenie Evanjelickej základnej školy. Zriaďovateľom
    základnej školy bude Evanjelický a.v. cirkevný zbor Banská Bystrica.
  3. V prípade, že na zriadenie Evanjelickej základnej školy nebudú dostatočné
    podmienky, pripraviť v roku 2009 zmenu v sieti škôl pre Evanjelické gymnázium
    zavedením 4 –ročného odboru gymnázia.

Pri naplnení strategického zámeru školy je potrebné zachovať súčasný hodnotový systém
školy. Systém evanjelického školstva v Banskej Bystrici by sa dostal do ideálnej podoby keby
sa dosiahol nasledovný stav:

  1. Evanjelická materská škola má tri ročníky v každom po 20 žiakov. Všetci žiaci
   z materskej školy sa zapisujú do Evanjelickej základnej školy.
  2. Evanjelická základná škola má deväť ročníkov. V ročníku 1 – 8 študuje v každej triede
   26 žiakov. Z ôsmeho ročníka odchádza polovica žiakov do slovensko-nemeckej sekcie
   Evanjelického gymnázia. Zvyšní žiaci ostávajú v deviatom ročníku a sú úspešne prijatí
   na iné školy podľa svojho záujmu.
  3. Evanjelické gymnázium má päť ročníkov bilingválneho štúdia. V každom ročníku
   študuje 34 žiakov. Po ukončení štúdia žiaci úspešne maturujú, získavajú diplom KMK
   2. stupňa a sú prijatí na univerzity na Slovensku a v zahraničí podľa svojho záujmu.

V prípade, že sa nepodarí založiť Evanjelickú základnú školu respektíve ani Evanjelickú
materskú školu tak za ideálny stav možno považovať:

  1. Evanjelické gymnázium má päť ročníkov bilingválneho štúdia. V každom ročníku
   študuje 34 žiakov. Po ukončení štúdia žiaci úspešne maturujú, získavajú diplom KMK
   2. stupňa a sú prijatí na univerzity na Slovensku a v zahraničí podľa svojho záujmu.
  2. Evanjelické gymnázium má 4 ročníky gymnázia. V každom ročníku študuje 34
   žiakov. Po ukončení štúdia žiaci úspešne maturujú a sú prijatí na vysoké školy na
   Slovensku podľa svojho záujmu.
                                             52
Plán opatrení na zabezpečenie strategického cieľa
s ohľadom na SWOT
Oblasť výchovno-vzdelávacia
     –  zavádzanie nových predmetov
     –  zmena učebných plánov
     –  počty žiakov, naplnenosť tried
     –  zmena foriem štúdia, doplnenie foriem štúdia (MŠ, ZŠ, BG, ŠKD, školské
       stravovanie, iné)

Súčasný stav:
Triedy osemročného štúdia nie sú dostatočne naplnené. V triedach je okolo 20 žiakov. Triedy
bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie sú naplnené dostatočne. Slovensko-nemecká sekcia
štúdia je v experimentálnom overovaní. V rámci toho štúdia sa experimentálne overuje aj
nepovinný predmet diakonika. Budovy sa využívajú len v čase vyučovania. Gymnázium má
dva odbory štúdia. V osemročnom štúdiu je schválený učebný plán. Učebný plán slovensko-
nemeckej bilingválnej sekcie je v experimentálnom overovaní.

Žiaduci stav v roku 2013:
Žiaduci stav je rozpracovaný v strategickom zámere školy. Okrem toho budú na škole
prebiehať aktivity aj v čase mimo vyučovania. Týmito aktivitami budú kurzy cudzích jazykov
a IKT pre verejnosť. V prípade, že bude založená základná škola, tak v čase mimo
vyučovania bude škola zabezpečovať školský klub detí. Škola bude mať vlastnú výdajňu
stravy. Predmet diakonika bude schválený ako nepovinný predmet – bude mať schválené
učebné osnovy Ministerstvom školstva SR. Škola bude reagovať na aktuálny stav kurikulárnej
transformácie. Na gymnáziu postupne zanikne osemročné štúdium.

Plán opatrení:

termín    cieľ                   úlohy
3/2008    zistiť potenciál pre založenie ZŠ     zistiť počet pokrstených detí
                            v príslušných ročníkov v cirkevnom
                            zbore Banská Bystrica a v okolitých
                            zboroch

                            zistiť predbežný záujem o zapísanie
                            detí na Evanjelickú základnú školu
                            v súčasnosti a potenciálne v roku
                            2010 (terajší 1. ročník materských
                            škôl)
3/2008    zistiť potenciál pre kurzy cudzích jazykov osloviť rodičov či majú o takéto
       a IKT                   kurzy záujem

                            osloviť verejnosť prostredníctvo
                            farárov v CZ Banská Bystrica
                            a okolitých zboroch
                            inzerovať kurzy v médiach
                                            53
termín  cieľ                     úlohy
Dostatočný potenciál pre základnú školu
7/2008 Pripraviť personálne zabezpečenie      1. Osloviť jedného učiteľa s príslušným
     ročníka ZŠ                  vzdelaním.  (Na  gymnáziu   je
                           v súčasnosti   jedna    učiteľka
                           evanjelického vierovyznania so
                           vzdelaním pre vyučovanie na 1.
                           stupni ZŠ)
7/2008  Pripraviť návrh učebného plánu pre ZŠ    Vykonať komparáciu učebných
                           plánov na existujúcich evanjelických
                           základných školách

                           Vytvoriť účinný učebný plán ZŠ
                           a prekonzultovať     ho  so
                           zriaďovateľom
                           Prekonzultovať    učebný  plán
                           s Ministerstvom školstva SR
12/2008 Zabezpečiť súhlasné stanoviská       na Vyžiadať stanoviská od inštitúcií
    zriadenie Základnej školy           v zmysle platnej legislatívy
6/2009 Požiadať o zriadenie ZŠ            Zabezpečiť účinnú propagáciu ZŠ
                           Ukončiť činnosť osemročného štúdia
9/2010  Otvoriť prvý ročník základnej školy     Zabezpečiť technicko-ekonomické
                           zázemie zo zdrojov gymnázia
Nedostatočný potenciál pre základnú školu
7/2008 Pripraviť    personálne  zabezpečenie Pripraviť postupný prechod učiteľov
     štvorročného odboru gymnázia       z osemročného    štúdia   do
                         štvorročného odboru
7/2008 Pripraviť návrh učebného plánu pre 4. Vykonať komparáciu učebných
     ročné štúdium              plánov štátnych gymnázií

                            Rozhodnúť či sa otvorí všeobecné
                            štúdium alebo štúdium so zameraním

                            Vytvoriť účinný učebný plán štúdia
                            a prekonzultovať   ho    so
                            zriaďovateľom

                            Prekonzultovať   učebný   plán
                            s Ministerstvom školstva SR
6/2009  Požiadať o zmenu v sieti škôl         Zabezpečiť   účinnú   propagáciu
                            nového odboru štúdia
9/2010  Otvoriť prvý ročník štvorročného odboru    Zabezpečiť technicko-ekonomické
                            zázemie zo zdrojov gymnázia
4/2008  Začať realizovať kurzy cudzích jazykov
     a IKT
9/2008  Začať využívať výdajňu stravy vo Zabezpečiť schválenie výdajne
     vlastných priestoroch         stravy  Úradom regionálneho
                        zdravotníctva
                                            54
Plán ďalších opatrení:

    Pri realizácii výchovných zámerov školy venovať pozornosť sociálnej štruktúre
    žiakov. Hľadať formy na znižovanie vonkajších efektov vyplývajúcich z rozdielneho
    sociálneho postavenia žiakov v triedach. Utlmovanie sociálnych rozdielov zaviesť do
    plánov práce jednotlivých úsekov a premietnuť aj do tvorby časovotematických
    plánov. T: 2008
    Venovať zvýšenú pozornosť sprístupňovaniu informácií vo všetkých podobách.
    Pripraviť podmienky pre prevádzku školskej knižnice. Zabezpečiť jej revitalizáciu
    z terajšieho knižného fondu do takého stavu aby plnila požiadavky vyučovania
    všetkých predmetov na gymnáziu a základnej škole. Zabezpečiť jej elektronizáciu
    a sprístupniť ju aj verejnosti v rámci projektov Otvorená škola. T:2008-2009
    Doplniť pedagogickú dokumentáciu o plán výchovno-vzdelávacej činnosti pre
    osemročné gymnázium zamerané na cudzie jazyky, päťročné bilingválne gymnázium
    a pre základnú školu. T:2008
    Venovať zvýšenú pozornosť hodnotovému systému školy. V rámci hodnôt tolerancia
    a úcta k sebe aj iným pripraviť podmienky pre pôsobenie kultúr rôznych kresťanských
    národov v prostredí školy. Pestovať vo zvýšenej miere ekuménu a ekumenické
    zmýšľanie zapracovať aj do časovotématických plánov evanjelického a.v.
    náboženstva. T:2008
    Uzavrieť a vyhodnotiť projekt experimentálneho overovania slovensko-nemeckej
    sekcie v zmysle projektu schváleného Ministerstvom školstva SR. Požiadať
    zriaďovateľa o vydanie učebného plánu po dohode s MŠ. T: 2009
    Reagovať na kurikulárnu transformáciu a zapracovať jej výsledky do výchovno-
    vzdelávacieho procesu na škole. T: podľa priebehu kurikulárnej transformácie
    Prepracovať vnútorné predpisy školy, pedagogickú dokumentáciu a ďalšie náležitosti
    v zmysle nových legislatívnych noriem vydávaných Ministerstvom školstva. T: podľa
    legislatívneho procesu
    Zabezpečiť rozvoj športu na škole. Aktívne sa zapájať do všetkých súťaží a olympiád
    garantovaných Ministerstvom školstva SR. T: podľa vypísania aktivít
    Zabezpečiť rozvoj estetického cítenia pedagógov i žiakov školy. Podporovať činnosť
    spevokolov, zriadiť školskú kapelu. T: 2008-2009
    Zabezpečiť rozvoj vedeckej a odbornej študentskej činnosti. Prihlasovať sa
    každoročne do odborných súťaží garantovaných Ministerstvom školstva.
                                            55
Oblasť personálna
    -  pedagogického a odborného riadenia vedúcich zamestnancov
        o ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov
        o zavádzanie informačných technológií do riadenia
        o zmeny v štruktúre vedenia školy
    -  personálna oblasť
        o štruktúra pedagogického kolektívu
        o štruktúra nepedagogických zamestnancov
    -  odbornosť vzdelávania
        o pokrytie vyučovania predmetov kvalifikovanými učiteľmi
        o plánované percento evanjelických (kresťanských) učiteľov
    -  ďalšie vzdelávanie zamestnancov
        o odborné vzdelávanie
        o záujmové vzdelávanie
        o duchovné vzdelávanie

Súčasný stav:
V škole vyučuje 30 pedagogických pracovníkov. 28 pedagogických pracovníkov je plne
kvalifikovaných, dvaja pracovníci nemajú pedagogickú kvalifikáciu (zástupca riaditeľa pre
ekonomiku a hospodárenie a nemecký lektor). Všetci riadiaci pracovníci školy majú ukončené
vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov, v zmysle platnej legislatívy. V rámci IKT
sa v riadení školy uplatňuje systém ASC agenda (tvorba maturitného rozvrhu, spracovanie
maturitných skúšok, evidencia dochádzky žiakov, evidencia vzdelávacích výsledkov žiakov,
internetová žiacka knižka, tlač vysvedčení, spracovanie štatistík, evidencia zamestnancov a
žiakov), systém ASC rozvrhy (tvorba a modifikácie rozvrhu hodín), systém ASC suplovanie
(generovanie zastupovaní za neprítomných učiteľov). IKT sa v plnej miere využíva aj pri
evidencii práce. Škola disponuje servrom na báze Windows 2003, poštovým servrom a na
konci roka zakúpila aj balík služieb na rozšírenie internetovej komunikácie a prezentácie.
V súčasností má škola k dispozícii doménový kôš a 50 MB priestoru na webe. Zakúpením
nového balíka služieb, bude škola disponovať riadením troch domén každá s priestorom 1GB
a kompletným poštovým systémom. Z 30 pedagogických pracovníkov je 8 mužov a 22 žien.
17 pedagógov je evanjelického a.v. vierovyznania 12 pedagógov je iného vierovyznania alebo
bez vierovyznania. V škole pracuje 5 nepedagogických pracovníkov z toho 4 ženy. Z 5
nepedagogických pracovníkov sú 4 evanjelického vierovyznania. Celkom je na škole 35
pracovníkov z toho 21 pracovníkov je evanjelického a.v. vierovyznania. Zástupkyňa
riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie pripravila komplexnú koncepciu kariérneho a odborného
rastu pedagogických pracovníkov a kompetenčné profily pre všetky stupne riadenia a všetky
pozície v škole. V bilingválnej sekcii prebieha neustále vzdelávanie pedagogických
pracovníkov v rôznych formách, ktoré sú pripravené priamo na mieru potrieb sekcie
pripravuje a zabezpečuje MPC Banská Bystrica. Štruktúra riadenia školy nie je dostatočne
efektívna. Vedenie sa príliš zaoberá operatívnou činnosťou. Malá časť riadiacich kompetencií
je presunutá na druhý stupeň riadenia. Komunikácia medzi jednotlivými stupňami nie je
efektívna a nie je pri nej v dostatočnej miere využívaná IKT infraštruktúra školy. Vedenie
školy nemá vypracovaný menežment svojho času. Pedagogickí pracovníci sa príliš spoliehajú
na vedenie školy a nie sú pripravení prevziať plnú zodpovednosť v procese rozhodovania
v rámci svojej kompetencie. Celková klíma na pracovisku je priaznivá, avšak kvôli
nedostatočnej vzájomnej komunikácií dochádza z času na čas k lokálnym konfliktom.
V nepedagogickom riadení školy je trojstupňové riadenie, čo je pri danom počte pracovníkov
neefektívne. Škola má z vlastných zdrojov zabezpečenú BOZP a požiarnu ochranu. Právne


                                             56
povedomie pedagogických zamestnancov nie je na požadovanej úrovni. Pedagogickí
zamestnanci sa len čiastkovo orientujú v problematike dodržiavania ľudských práv.

Žiaduci stav v roku 2013

   Všetci pedagogickí pracovníci školy budú mať plnú pedagogickú kvalifikáciu (výnimku
   môžu tvoriť zahraniční lektori, ktorí budú nasadzovaní výlučne do výchovných
   predmetov alebo do konverzačnej zložky cudzích jazykov). Najmenej ďalší dvaja
   pedagogickí pracovníci absolvujú vzdelávanie vedúcich pracovníkov aby vznikla
   dostatočná rezerva v oblasti riadenia školy a aby sa zefektívnilo a zlepšilo riadenie na
   druhom stupni. (vedúci predmetových komisií). Na všetkých stupňoch riadenia sa bude
   plne využívať infraštruktúra IKT a riadiaci pracovníci ju budú vedieť využívať v plnom
   rozsahu. Riadiaci pracovníci budú prísne uplatňovať manažment svojho času. Všetci
   pracovníci budú absolvovať vzdelávanie v zmysle koncepcie kariérneho a odborného
   rastu a postupne získajú kompetenčné profily, ktoré majú nastavené v koncepcii
   pripravenej zástupkyňou riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie. Všetci pracovníci budú
   v plnej miere využívať potenciál IKT a to vo všetkých fázach výchovno-vzdelávacej aj
   riadiacej práce. V škole bude silný sociálny program. Celková klíma na pracovisku bude
   priaznivá. Vyžadovať sa bude primeraný výkon a zodpovednosť všetkých pracovníkov
   na úsekoch vyhradených činností. V prípade, že by došlo k fluktuácií pracovníkov, bude
   sa pri prijímaní nových pracovníkov uprednostňovať evanjelické a.v. vierovyznanie. Na
   škole sa bude uplatňovať program premeny Tradičnej školy na modernú v zmysle
   Národného programu Milénium. Pedagogickí zamestnanci budú na požadovanej úrovni
   právneho povedomia a budú sa dobre orientovať v problematike dodržiavania ľudských
   práv.


Plán opatrení:

V roku 2008

   vykoná sa inovácia vnútorných predpisov týkajúcich sa práce a organizácie práce
   výchovno-vzdelávacia činnosť sa v školskom roku 2008/2009 zorganizuje tak, aby
   nebolo potrebné prijímať ďalších pedagogických pracovníkov
   zefektívni sa riadenie nepedagogického úseku
   vykoná sa nevyhnutné zníženie prepočítaného stavu pracovníkov tak, aby boli osobné
   náklady pokryté z normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu – z položky určenej na
   osobné náklady
   vedúci pracovníci školy si pripravia svoj menežment času a začnú ho dôsledne
   uplatňovať
   pracovný čas sa zníži na 37,5 hodiny týždenne
   zavedie sa jednotný systém zaobchádzania s nadčasovou prácou a náhradným voľnom
   zachovajú sa všetky doterajšie výhody plynúce pre zamestnancov z doterajších
   kolektívnych zmlúv
   pripraví sa kvalitnejší sociálny program, ktorý sa začne uplatňovať od roku 2009


V roku 2009

    všetci pracovníci absolvujú v potrebnom rozsahu kurz používania IKT


                                             57
    dvaja vedúci pracovníci na druhom stupni riadenia začnú vzdelávanie vedúcich
    pedagogických pracovníkov
    všetci pracovníci začnú vzdelávanie v zmysle koncepcie kariérového a odborného
    rastu
    pedagogickí pracovníci začnú sledovať intenzívne kurikulárnu transformáciu
    a uplatnia ju vo svojich predmetoch
    vybraní pracovníci pokusne zrealizujú snímkovanie využitia svojho pracovného času
    vybraní pracovníci začnú tréning dosahovania cieľov v skupine
    riaditeľ školy pripraví v rámci operačného program Vzdelávanie možnosť odborného
    rastu všetkých pracovníkov školy vrátane získania jazykovej kompetencie nemeckého
    jazyka
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti ľudských práv v rozsahu
    najmenej 6 hodín
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti školskej legislatívy v rozsahu
    najmenej 6 hodín

V roku 2010

    všetci pracovníci absolvujú nadstavbový kurz IKT
    všetci pracovníci zrealizujú snímkovanie využitia svojho pracovného času
    vybraní pracovníci, ktorí v roku 2009 absolvujú tréning skupinovej spolupráce
    vytvoria skupinu a začnú pracovať na realizácii operačného programu Vzdelávanie –
    - skupina zavedie do výchovno-vzdelávacej práce vo svojich predmetoch metódy
    a formy pripravené v projekte
    všetci pracovníci absolvujú tréning skupinovej spolupráce
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti ľudských práv v rozsahu
    najmenej 6 hodín
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti pracovnej legislatívy v rozsahu
    najmenej 6 hodín

V roku 2011

    pracovníci zefektívnia využívanie svojho pracovného času v zmysle získaných
    poznatkov zo snímkovania využitia svojho pracovného času
    všetci pracovníci začnú plne využívať pri vychovnovzdelávacom procese IKT
    infraštruktúru školy
    použitie IKT sa uplatní vo všetkých časovo-tématických plánoch predmetov
    všetci pracovníci začnú vo svojich predmetoch uplatňovať metódy a formy pripravené
    v projekte Vzdelávanie
    dvaja pracovníci dokončia vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov
    všetci riadiaci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia pripravia menežment svojho
    času

V roku 2012

    všetci riadiaci pracovníci začnú uplatňovať menežment svojho času
    súčinnosť pracovníkov sa bude riadiť prostriedkami IKT
    začnú sa kurzy získania jazykovej kompetencie nemeckého jazyka pre všetkých
    pracovníkov školy


                                             58
    všetci pracovníci budú pokračovať v získavaní kompetenčného profilu uvedenom
    v koncepcii karierového a odborného rastu
    pripraví sa zmena systému odmeňovania pracovníkov smerom k odmeňovaniu cez
    dosahovanie cieľov
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti ľudských práv v rozsahu
    najmenej 6 hodín
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti pracovnej legislatívy v rozsahu
    najmenej 6 hodín


V roku 2013

    začne sa uplatňovať systém odmeňovania na základe dosahovania cieľov
    všetci pracovníci absolvujú inovačný kurz IKT
    všetci pracovníci budú pokračovať v získaní jazykovej kompetencie nemeckého
    jazyka
    všetci pracovníci začnú inovačné štúdium vo svojich aprobačných predmetoch
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti ľudských práv v rozsahu
    najmenej 6 hodín
    všetci pracovníci absolvujú vzdelávací kurz v oblasti školskej legislatívy v rozsahu
    najmenej 6 hodín


Počas rokov 2008 – 2013 nemožno vylúčiť fluktuáciu pracovníkov. Táto fluktuácia bude
determinovaná jednak odchodom pracovníkov do dôchodku, ale aj postupným zánikom
osemročného štúdia a vznikom základnej školy, alebo štvorročného odboru gymnázia.
V prípade ak bude zriadená základná škola, tak v roku 2010 bude na úkor jedného
pedagogického pracovníka stupňa 5-12 prijatý pracovník pre prvý stupeň základnej školy. Ak
v tomto období bude medzi zamestnancami školy Mgr. Komorová, tak táto bude môcť
prirodzene prejsť na prvý stupeň ZŠ, nakoľko spĺňa kvalifikačné predpoklady. V rokoch 2011
– 2013 bude každý rok prijatý ďalší pedagogický zamestnanec na prvý stupeň základnej školy
na úkor zamestnanca cyklu 5-12. V roku 2013 sa pedagogický kolektív ustáli. Toto prechodné
obdobie sa bude riešiť postupným odchodom pracovníkov do dôchodku – alebo
v nevyhnutných prípadoch prepustením najmenej kvalitných pedagogických pracovníkov
školy. Predpokladá sa, že gymnázium aj základná škola budú mať jedného riaditeľa a budú
používať jeden aparát nepedagogických pracovníkov. Ak nevznikne ZŠ, tak nebude potrebné
riešiť túto prechodnú situáciu a pracovníci z osemročného štúdia postupne začnú vyučovať
v štvorročnom odbore.

Rezervy a možné kumulácie práce (do roku 2013 sa niektoré kumulácie uplatnia)

    upratovačky a školníka bude možné využiť pri výdaji stravy
    pedagogických pracovníkov školy možno využiť pri vedení kurzov IKT a kurzov
    cudzích jazykov
    na nevyhnutné obdobie môže celý riadiaci proces na prvom stupni riadenia
    zabezpečovať jedna osoba
    učitelia školy môžu zabezpečovať činnosť školského klubu detí
    na škole je nadbytok pracovníkov vyučujúcich evanjelické a.v. náboženstvo
    v porovnaní s inými evanjelickými školami


                                             59
    pri efektívnom zvládnutí IKT môže byť kumulovaná funkcia ekonóma, pokladníka,
    sekretára školy a pracovníka BOZP
    pri dobrom rozvrhnutí pracovného času môže byť kumulovaná funkcia školníka,
    požiarneho technika, kuriča a operátora IKT
    pri modernizácii vykurovacieho systému školy môže byť zrušená pozícia kuriča

Nadmerné zaťaženie pracovníkov (do roku 2013 sa bude eliminovať)

    riaditeľ školy vykonáva správu IKT ako dobrovoľnú prácu
    vedúca PK cudzích jazykov zabezpečuje v plnom rozsahu spoluprácu s partnerskou
    školou v Nemecku
    učitelia predmetov v cudzom jazyku tvoria preklady učebných materiálov a ďalšie
    materiály formou dobrovoľnej práce
    niektorí triedni učitelia vykonávajú pedagogicko-psychologické poradenstvo rodičom
    formou dobrovoľnej práce
Oblasť ekonomická
    –  rozpočtové hospodárenie
       o zdroje štátneho rozpočtu
       o zdroje neštátne (poplatky za vzdelávanie, projekty, prenájmy, iné)
    –  energetické hospodárstvo
       o úspory energie
       o ekologizácia energetického hospodárstva

Súčasný stav

V roku 2003 sme školu prevzali so záporným hospodárskym výsledkom vo výške takmer 1,3
mil. Sk. Pri vtedajšom ročnom rozpočte cca 5 mil. Sk toto zaťaženie predstavovalo
neprekonateľný a rozhodujúci determinant hospodárenia školy v rokoch 2003-2007. Tento
stav v minulosti zapríčinili zlé rozhodnutia predchádzajúcej riaditeľky školy a nesúčinnosť
cirkevného zboru Banská Bystrica a školy. Celé obdobie sa zdroje mimo štátneho rozpočtu,
ktoré by inak mohli slúžiť na rozvoj školy museli použiť na postupné vyrovnanie
hospodárenia, čo sa podarilo už v roku 2005. Od roku 2006 sa mohli mimorozpočtové zdroje
využiť aj na čiastočný rozvoj školy avšak tento rozvoj nebol a ani v súčasnosti nie je
dostačujúci. Finančné zdroje na rozvoj školy neboli rozpočtované v dostatočnej miere. V roku
2007 boli mimorozpočtové zdroje rozpočtované na krytie osobných nákladov. V roku 2007
škola nadobudla do vlastníctva budovu za kúpnu cenu 8 316 000 Sk. Na kúpu tejto budovy
a finančné úkony pri zabezpečení úverov si požičala prostriedky od Cirkevného zboru Banská
Bystrica vo výške 1 300 000 Sk ( návratnosť zabezpečí zriaďovateľ školy) a úver z komerčnej
banky vo výške 7 100 000 Sk, ktorý bude splácať škola z mimorozpočtových zdrojov
v anuitných mesačných splátkach vo výške 50 000 Sk.
                                             60
Príjmy v roku 2007 (odhad urobený v 10/2007)
   Štátny rozpočet –   Štátny rozpočet  Mimorozpočtové     Spolu
  normatívne prostriedky  – nenormatívne    príjmy
                prostriedky

     9 732 000        363 000      800 000     10 895 000

V súčasnosti je v škole inštalovaný zastaraný vykurovací systém, ktorý neumožňuje reguláciu
spotreby a preto nie je možné hospodárne nakladať s energiami. Nakoľko budova, v ktorej sa
nachádza kotolňa nebola doposiaľ vo vlastníctve školy, škola nemohla žiadať prostriedky na
jej rekonštrukciu.

Žiaduci stav v roku 2013

Škola zachová vyrovnané hospodárenie. Osobné a prevádzkové náklady budú rozpočtované
zo štátneho rozpočtu. Mimorozpočtové zdroje sa budú používať na splácanie úveru a rozvoj
školy. Škola bude disponovať regulovateľným vykurovacím systémom a budú vytvorené
všetky možné predpoklady pre úspory energií. V škole budú svietidlá nahradené
ekologickými svietidlami. Budú zabezpečené také opatrenia, aby sa elektrická energia
spotrebúvala v nevyhnutnom množstve a v nevyhnutnom čase. Škola sa pokúsi v rokoch
2008- 2013 o získanie prostriedkov z fondov EÚ z Operačných programov Ministerstva
výstavby a Ministerstva školstva. V roku 2013 dôjde k regulácii poplatku za vzdelávanie
a výchovu u novonastupujúcich študentov školy. Škola bude využívať aj prostriedky získané
z kurzov cudzích jazykov a IKT poriadaných pre verejnosť .
Plán opatrení

Nakoľko nemôžme ovplyvniť rozpočtovanie prostriedkov pre školu zo štátneho rozpočtu tak
nie je možné stanoviť plán použitia týchto normatívnych prostriedkov. Možno len stanoviť
nasledovný predpoklad:

Rozpočtované normatívne prostriedky sa využijú na účel, ktorý je predpísaný Ministerstvom
školstva SR. Ak sa ušetria normatívne prostriedky v položke prevádzkové prostriedky na
teplo alebo prevádzkové prostriedky na ostatnú prevádzku, tieto sa potom použijú v položke
prevádzka zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Nevyhnutné bude v každom roku
vykryť osobné náklady výlučne z normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu. Taktiež škola
každý rok podá žiadosti na nenormatívne financovanie rozvojových projektov na výšku 500
00 Sk ročne.
                                            61
Mimorozpočtové prostriedky

Mimorozpočtové prostriedky predpokladáme použiť na splácanie anuitných splátok úveru na
kúpu budovy na Komenského ulici a na kofinancovanie projektov čerpania finančných
prostriedkov z fondov EU.

Predpoklad priamych príjmov mimo štátneho rozpočtu

rok  mimorozpočtové    z poplatku za vzdelávanie  z prenájmov  z iných zdrojov
    príjmy spolu
2008  1 700 000       950 000           50 000    700 000
2009  1 700 000       950 000           50 000    700 000
2010  1 130 000       950 000           60 000    120 000
2011  1 110 000       900 000           60 000    150 000
2012  1 110 000       900 000           60 000    150 000
2013  1 110 000       900 000           60 000    150 000

Predpoklad priamych výdavkov z mimorozpočtových príjmov

rok   splátka úveru       rozvoj školy,     kofinancovanie   prechod do
                  infraštruktúra    Európske     ďalšieho roku
               rozvoj ľudských zdrojov  fondy         spolu
2008  600 000        700 000           300 000    100 000
2009  600 000        700 000           500 000
2010  600 000                      500 000    30 000
2011  600 000        300 000                  240 000
2012  600 000        300 000                  450 000
2013  600 000        750 000

Využitie kofinancovania predpokladáme v ROP – infraštruktúra vzdelávania –
prioritná os Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a v OP
Vzdelávanie – prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov.
                                           62
Oblasť materiálno-technická
   –  budovy
       o opravy rekonštrukcie
       o prístavby
       o školské dvory
   –  odborné učebne
   –  učebné pomôcky

Súčasný stav

Škola sídli v dvoch budovách. Budova na Skuteckého ulici postavená v roku 1890 je vo
vlastníctve cirkevného zboru Banská Bystrica a gymnázium ju má v dlhodobej bezplatnej
výpožičke. Budova na Komenského ulici postavená v rokoch 1960 - 1970 je vo vlastníctve
školy. Obidve budovy sú morálne zastarané, energeticky neefektívne. Vykurovací systém je
v havarijnom stave. Kapacitne sú budovy vyhovujúce. Škola nemá telocvičňu ani výdajňu
stravy. Škola vlastní trávnatú plochu o výmere cca 1100 m2. V škole sa nachádzajú tri
počítačové učebne s podporou vyučovania anglického a nemeckého jazyka, jedno chemické
laboratórium, modlitebňa a 4 učebne cudzích jazykov vybavené dvd prehrávačom
a televízorom. IKT systém školy podporuje výučbu cudzích jazykov a táto sa na škole aj
realizuje. Škola vlastní aj softvérové produkty pre vyučovanie ďalších predmetov avšak
nedisponuje dostatočným množstvom technických prostriedkov na využitie tohto softvéru pri
vyučovaní. IKT infraštruktúra je zavedená aj do kmeňových tried príma – kvinta. V triede
príma je zabezpečená aj projekčná technika a pokusne sa začína implementovať podpora
prostredníctvom IKT do všetkých predmetov v triede príma. Zbierky učebných pomôcok sú
zastarané, v období 2003-2007 sa nemohli dostatočne z finančných dôvodov dopĺňať.
V škole absentuje fyzikálne a biologické laboratórium. V škole sú nevyhovujúce podlahové
krytiny, zastaraný školský nábytok, opotrebované schodištia. Strešné krytiny sú v
nevyhovujúcom stave. IKT infraštruktúra je postavená na káblových rozvodoch LAN.
Priestory sociálnych zariadení nedosahujú požadovaný štandard.

Žiaduci stav v roku 2013

Obidve budovy budú zrekonštruované. Energetická náročnosť budov bude eliminovaná na
minimum. Škola bude disponovať automatickým na diaľku riadeným vykurovacím
systémom. Škola bude mať svoju výdajňu stravy. Chemické laboratórium sa zmodernizuje
a bude sa môcť používať aj ako plnohodnotné fyzikálne a biologické laboratórium. Všetky
učebne budú kompletne vybavené prezentačnou technikou a IKT. Na celej ploche pozemku
školy bude WIFI pokrytie. Zbierky predmetov budú aktualizované o moderné učebné
pomôcky. Každý pracovník bude môcť kdekoľvek a kedykoľvek pristupovať k informačnému
systému školy. Informačný systém školy bude komplexne pokrývať podporu vzdelávania vo
všetkých predmetoch a aj podporu riadenia školy. Sociálne zariadenia budú zrekonštruované
a budú dosahovať požadovaný štandard.
                                           63
Plán opatrení
Rok 2008

    Škola pripraví projekty a podá žiadosti v ROP – infraštruktúra vzdelávania – prioritná
    os Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania a v OP Vzdelávanie
    – prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov.
    K projektom doplní ďalšiu technickú dokumentáciu tak, aby bola vyriešená
    komplexne infraštruktúra budovy na Komenského ulici.
    Zriaďovateľ školy požiada o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie
    havarijného stavu vykurovacieho systému školy. Zrealizuje sa modernizácia
    vykurovacieho systému školy tak, aby bol vykurovací proces automatizovaný
    a riadený na diaľku.
    Zrekonštruujú sa vchodové dvere na budove na Skuteckého ulici
    Zakúpia sa drevené šatňové skrinky pre všetky kmeňové triedy, ktoré sa nachádzajú
    v Budove na Skuteckého ulici a umiestnia sa na chodby tejto budovy.
    Doterajšie šatne v suteréne sa zrekonštruujú za účelom zriadenia výdajne stravy.
    Celý pozemok školy sa pokryje signálom LAN WIFI, odstráni sa kabeláž a všetky
    zariadenia IKT budú modernizované tak, aby komunikovali prostredníctvom WIFI
    Do všetkých kmeňových tried sa zavedú prostriedky IKT
    Do kmeňových tried v budove na Komenského ulici sa zavedú prezentačné
    prostriedky (LCD panel 82)
    Zrealizuje sa ohraničenie pozemku pred budovou na Komenského ulici – smerom za
    kino hviezda

Rok 2009 - 2010

  Budova na Komenského ulici
    výmena okien
    zateplenie budovy
    výmena strešnej krytiny
    výmena podlahových krytín
    generálna oprava stierok a vymaľovanie všetkých priestorov
    rekonštrukcia odpadových potrubí
    výmena vchodových dvier a všetkých vnútorných dvier
    výmena svietidiel za ekologické úsporné svietidlá
    výmena žľabov
    rekonštrukcia sociálnych zariadení

  Budova na Skuteckého ulici
    remeselná oprava historickej fasády v poškodených miestach a náter fasády
    rekonštrukcia sociálnych zariadení
    vymaľovanie všetkých priestorov
    náter strešnej krytiny
    náter schodišťa
    rekonštrukcia a náter okien
    výmena podlahových krytín
    výmena svietidiel za ekologické úsporné svietidlá                                             64
      zníženie stropov
      zateplenie horného plášťa budovy

Vnútorné vybavenie školy
   komplexná výmena školského nábytku
   modernizácia všetkých troch počítačových učební
   vybavenie všetkých kmeňových tried, odborných a jazykových učební IKT
   a projekčnou technikou
   zriadenie podpory vyučovania všetkých predmetov prostredníctvom IKT
   zabezpečenie prenosnej IKT pre každého pedagóga školy
   aktualizácia zbierok všetkých predmetov
   modernizácia chemického laboratória a jeho rozšírenie o fyzikálne a biologické
   laboratórium
   zriadenie jazykových laboratórií vo všetkých jazykových učebniach
   modernizácia IKT podpory pre realizáciu kurzov cudzích jazykov a informačných
   technológií pre verejnosť

Rok 2011
   príprava technickej dokumentácie pre zriadenie športoviska školy

Rok 2012 – 2013
   terénne úpravy pre zriadenie športoviska školy
   výstavba športoviska školy

Z technickej dokumentácie máme už toho času k dispozícii:

    projekt rekonštrukcie vykurovacieho systému
    zateplenie budovy na Komenského ulici
    výmenu okien na budove na Komenského ulici
    zateplenie horného plášťa na budove na Skuteckého ulici
    rekonštrukcia vchodových dverí
    rekonštrukcia okien na budove na Skuteckého ulici


Pri realizácií investícii do budovy na Skuteckého ulici bude nevyhnutná spolupráca
s vlastníkom budovy cirkevným zborom Banská Bystrica. Pohnútkou cirkevného zboru na
investície do tejto budovy môže byť jeho budúca snaha o zriadenie evanjelickej základnej
školy.

Na účely zriadenia športoviska je možné využiť trávnatú plochu v areáli školy, alebo po
súhlase cirkevného zboru Banská Bystrica sa na účel športoviska môže využiť aj pozemok pri
Katolíckej základnej škole Štefana Moyzesa, ktorí zbor vlastní.
                                            65
Oblasť duchovná
    –  vyučovanie náboženstva
    –  duchovný správca
    –  služby Božie

Súčasný stav

V škole vyučujú evanjelické náboženstvo štyria učitelia. Traja učitelia sú absolventmi
evanjelickej bohosloveckej fakulty, jedna učiteľka, ktorá vyučuje evanjelické náboženstvo
v nemeckom jazyku má udelenú kanonickú misiu. Služby Božie sú na škole konané podľa
zásad našej cirkvi dva krát za mesiac v čase vyučovania a počas všetkých významných
cirkevných sviatkov. Na škole sa koncipujú dva spevokoly - jeden zo žiakov prímy-kvarty
a druhý zo žiakov kvinty – oktávy a 1.B – 4.B. Na škole sa pokusne overuje nepovinný
predmet diakonika. Okrem toho na škole pracuje niekoľko krúžkov a iných útvarov
s duchovnou tematikou – divadelný krúžok, modlitebné spoločenstvo, biblické spoločenstvo.
Spirituál školy úzko spolupracuje s farármi z cirkevného zboru Banská Bystrica, ale aj
s farármi zo zborov v senioráte. Vybraní študenti vykonávajú aj praktickú diakoniu, zapájajú
sa do biblickej súťaže, navštevujú mládež a dorast v cirkevných zboroch. Počas Služieb
Božích sa niektorí žiaci zapájajú do týchto Služieb aj aktívne. Polovica žiakov počas služieb
Božích spieva nábožnú pieseň. Účasť žiakov na službách Božích počas nedieľ vo svojich
kmeňových zboroch je nedostatočná ba niekde aj nulová. Niektorí žiaci evanjelici neboli
okrem gymnaziálnych služieb Božích v kostole nikdy. Žiaci sa slabo zapájajú do akcií
v senioráte, v dištrikte i v celej cirkvi. Postavenie spirituála nie je doriešené. V škole nie je
dostatok učebných pomôcok, kníh ba ani spevníkov pre podporu duchovného rastu
a vyučovania náboženstva. Informačný kanál medzi školou, cirkevnými zbormi smerom
k žiakom a rodičom a naspäť je nedostatočná. Škola sa zapája do veľkého množstva
charitatívnych akcií, duchovný správca koordinuje činnosť študentskej rady a celková
duchovná úroveň oproti roku 2003 je neporovnateľne lepšia. Duchovná výchova žiakov je
koncepčná a má tendenciu ďalšieho rozvoja.

Žiaduci stav v roku 2013

V škole bude pôsobiť jeden spirituál a dvaja učitelia evanjelického náboženstva. Spirituál
bude začlenený do štruktúry cirkevného zboru Banská Bystrica. Spevokoly budú na takej
úrovni, že budú môcť reprezentovať na verejnosti nielen školu, ale aj zriaďovateľa či
evanjelickú a.v. cirkev. V kostole počas služieb Božích budú spievať nábožnú pieseň všetci
žiaci. Evanjelickí žiaci budú pravidelne navštevovať služby Božie aj v nedeľu vo svojich
cirkevných zboroch. V škole bude dostatok spevníkov a podporných prostriedkov pre
duchovný rast žiakov a vyučovanie evanjelického náboženstva. Žiaci školy sa budú aktívne
zapájať do činností v zbore, najmä do činnosti mládeže a dorastu.

Opatrenia na dosiahnutie žiaduceho stavu

Problematika duchovného rastu žiakov a pedagógov školy vysoko prekračuje rámec školy ako
inštitúcie. Zabezpečenie žiaduceho stavu sa dá dosiahnuť len synergiou školy s prácou
okolitých cirkevných zborov, seniorátu a zriaďovateľa školy. Významnú úlohu v tejto oblasti
zohrá aj celkový pohľad evanjelickej a.v. cirkvi na svoje školstvo. Zatiaľ sa nám nejaví, že by
bolo školstvo pre cirkev prioritou a nie je preň podľa nášho názoru vyčlenený dostatok                                               66
prostriedkov ani ľudských zdrojov. V cirkvi sa len teraz začína spracovávať komplexná
analýza a začínajú sa stanovovať determinanty ďalšieho rozvoja cirkevného školstva.

Pre priblíženie sa k žiaducemu stavu v roku 2013 bude nevyhnutné zabezpečiť nasledovné:


    zaradiť spirituála do štruktúry cirkevného zboru Banská Bystrica
    prehĺbiť spoluprácu medzi cirkevným zborom Banská Bystrica a školou
    v spolupráci s cirkevným zborom Banská Bystrica stanoviť stratégiu pôsobenia zboru
    na žiakov v čase mimo vyučovania
    využiť pozíciu riaditeľa školy ako seniorálneho dozorcu na stanovenie stratégie
    stredného a základného cirkevného školstva v senioráte
    vytvoriť a zdokonaľovať informačný kanál – škola – cirkevný zbor – rodičia a žiaci
    mobilizovať farárov pôsobiacich na základných školách k zvyšovaniu popularity
    evanjelického gymnázia
    vyčleniť a zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov v oblasti duchovného pôsobenia
    v škole aj mimo školského vyučovania
    zabezpečiť prienik duchovného pôsobenia do všetkých predmetov, ktoré sa na škole
    vyučujú a to už na úrovni časovo-tematických plánov
    zabezpečiť duchovné pôsobenie na rodiny žiakov
      o distribuovať do rodín žiakov cirkevné tlačoviny
      o vytvárať podmienky pre stretávanie sa rodín žiakov
      o realizovať aktivity pre celé rodiny žiakov ( napr. evanjelický školský ples)
      o sledovať, či evanjelickí žiaci nastupujú na konfirmačnú prípravu
    pokračovať v uprednostňovaní prijímania žiakov evanjelického a.v. vierovyznania
    rozšíriť diakoniu školy v spolupráci s partnerskou Nemeckou školou
    zabezpečiť prezentáciu školy vo všetkých cirkevných zboroch v senioráte
    prostredníctvom vystúpení školských spevokolov
    pri nástupe nových žiakov do školy sa bude vyberať zápisné, ktoré sa použije na
    zakúpenie spevníka pre žiaka a ďalších podporných prostriedkov na jeho duchovný
    rozvoj
    zabezpečiť dostatočné množstvo podporných prostriedkov pre duchovný rast
    pedagógov a žiakov
    zabezpečiť duchovné vzdelávanie pracovníkov spojené s kultúrno-relaxačným vyžitím


  Zvláštnu pozornosť bude nutné venovať žiakom, ktorí nie sú evanjelického a.v.
  vierovyznania. Na škole nesmie prísť k stavu, aby inoverci tvorili v triedach názorovú
  prevahu. Takýto stav teraz dostatočne eliminuje prijímací proces, avšak s trendom
  postupného otvárania našich škôl žiakom iného vierovyznania bude potrebné hľadať
  metódy na zachovanie jednoznačnej evanjelickej identity školy. Jediná možná cesta vedie
  cez pedagógov, ktorí musia byť z presvedčenia zárukou evanjelickej a.v. výchovy na
  škole.
                                             67
Úspešnosť pri prijímaní študentov na vysoké školy
Z 18 študentov študuje na vysokých školách 16 študentov.

Univerzita Mateja Bela

Ekonomická fakulta         2
Právnická fakulta         1
Fakulta prírodných vied      4
Fakulta humanitných vied      1
Fakulta medzinárodných vzťahov   1

Technická univerzita Zvolen
Fakulta enviromentálna       2
Fakulta drevárska         1

Univerzita Komenského
Fakulta prírodných vied      1

Súkromná vysoká škola práva s vyučovacím jazykom anglickým
Právnická fakulta        1

Masarykova univerzita Brno
Fakulta informatiky        1

Bankovní institut Praha
Ekonomická fakulta         1Prerokované v pedagogickej rade 14.10.2008
               PaedDr. Slavomír Hanuska v.r.
                   riaditeľ školy

        Schválené zriaďovateľom školy listom 1378/2008 8.12.2008.
                                      68

								
To top