INFORMACIJA APIE MOKYKLOS VEIKLA - DOC by ZMtNgAZ9

VIEWS: 107 PAGES: 29

									   RASEINIŲ RAJONO
  ARIOGALOS GIMNAZIJA
INFORMACIJA APIE
GIMNAZIJOS VEIKLĄ     Ariogala
      2011
             1
Turinys

1.   Mokyklos pavadinimas, tipas, kontaktiniai duomenys ................................................................................................................................ 3
2.   Vizija ir misija. Tikslai ir uždaviniai ............................................................................................................................................................ 3
3.   Formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos .......................................................................................................................................... 4
4.   Mokslo metų trukmė, atostogos, pamokų ir pertraukų laikas ................................................................................................................... 13
5.   Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ............................................................................................................................................... 14
6.  Informacija apie psichologo, socialinio pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto logopedo, specialiojo pedagogo paslaugasError! Bookmark not defined.19
7.   Mokinių priėmimo sąlygos .......................................................................................................................................................................... 21
8.   Gimnazijos teikiamos mokamos paslaugos ................................................................................................................................................ 23
9.   Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, mokytojų sąrašas ......................................................................................................................... 23
10. Gimnazijos pasiekimai ............................................................................................................................................................................... 25
11. Gimnazijos bendruomenės tradicijos ......................................................................................................................................................... 29
                                                                                                        2
INFORMACIJA APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ
1. Gimnazijos pavadinimas, tipas, kontaktiniai duomenys
    Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, Vytauto g. 94, 60260 Ariogala, Raseinių rajonas,.tel.8 428 50142, 50141, tel./fax 8 428 50142, e-paštas
ariogalos.gimnazija@raseiniai.lt
    Mokyklos tipas: gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
    Mokymo kalba: lietuvių
    Mokyklos direktorius: Arvydas Stankus, antra vadybinė kategorija
    Mokyklos tarybos pirmininkas: Irena Zabotkienė
    Mokyklos tarybos nariai:
        1. Zita Andrijaitienė
        2. Julia Gražulevičiūtė
        3. Jūratė Klimienė
        4. Daiva Vaičaitienė
        5. Valdas Nedzinskas
        6. Miglė Švenčionytė
        7. Šarūnė Rimdeikytė
        8. Sandra Klevinskaitė
        9. Monika Kaupaitė
        10. Vytautas Bakanauskas
        11. Virginijus Bielskis
        12. Linas Bielskis
        13. Dalia Liakienė
        14. Vilija Kurapkienė


2. Vizija ir misija. Tikslai ir uždaviniai

 Vizija: Moderni ir nuolat atsinaujinanti gimnazija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, atitinkanti Ariogalos regiono edukacinius poreikius,
puoselėjanti demokratines ir humanitarines vertybes.
 Misija: Teikti bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdyti kiekvieną mokinį siekti sėkmės, kurti ir veikti besikeičiančioje visuomenėje
                                                                         3
   Tikslas
   1. Gerinti gimnazijos narių bendruomeniškumą.

   Uždaviniai
   1.1. Parengti tėvų pedagoginio švietimo tvarkos naują redakciją.
   1.2. Koreguoti informavimo sistemą, atnaujinant internetinį puslapį.
   1.3. Organizuoti ne mažiau kaip 2 renginius bendruomenei.
   1.4. Organizuoti tėvų dieną kiekvienoje klasėje vieną kartą metuose.
   1.5. Suburti konfliktų sprendimo darbo grupę.

   Tikslas
   2. Skatinti kiekvieną mokinį siekti sėkmės.

   Uždaviniai
   2.1. Parengti iškritimo iš mokyklos prevencijos modelį.
   2.2. Patobulinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo grupės darbą, numatant konkrečias veiklas ir atsakomybę.
   2.3. Koreguoti mokinių pamokų lankomumo tvarką, keičiant skatinimą ir nuobaudas.
   2.4. Diferencijuoti mokinių veiklą ugdymo procese pagal gebėjimus.
   2.5. Vykdyti socialinę veiklą per neformalųjį ugdymą.


3. Formaliojo ugdymo programos

   3.1.1. Pradinio ugdymo programa:

      Dalykai                  1-2 klasės   3-4 klasės   Iš viso valandų
      Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)        64       64       128
      Lietuvių kalba (gimtoji)             480       448      928
      Užsienio kalba                  64       128      192
      Matematika                    288       288      576
      Pasaulio pažinimas                128       128      256
                                                             4
       Dailė ir technologijos                 128         128           256
       Muzika                         128         128           256
       Kūno kultūra                      160         192           352
       Mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos          64          96            160
       Iš viso                        1504         1600           3104

3.1.2. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.:

  Dalykai                 1a   1b     1c  2a    2b  3a    3b  4a     4b    Iš viso

  Tikyba                 1      1    1   1     1  1    1  1      1     9
  Etika                          1        1       1        1       4

  Lietuvių kalba             8    8      8   7     7  7    7  7      7     66

  Užsienio kalba (anglų)                      2     2  2    2    2    2     12
  Užsienio kalba (anglų)                                         2       2

  Užsienio kalba (vokiečių)                               2               2
  Matematika               4    4      4   5     5  5    5  4      4     40

  Pasaulio pažinimas           2    2      2   2     2  2    2  2      2     18
  Dailė ir technologijos         2    2      2   2     2  2    2  2      2     18

  Muzika                 2    2      2   2     2  2    2  2      2     18

  Kūno kultūra              2    2      2   1     1  2    2  2      2     16

  Šokis                  1    1      1   1     1  1    1  1      1     9

  Mokinio privalomų pamokų skaičius    22   22     22  23    23  24    24  23     23    206

  Pamokų sk. dėl skirstymo        1    1      1   1     1  3    3  3      3     17
                                                                            5
į grupes


Pamokų skaičius          23   23   23   24   24    27  27  26    26    223

Neformalusis ugdymas        2   2   2   2    2    2  2  2     2    18


  3.1.3. Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos vykdymo lentelė. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę.

                  Savaitinių pamokų skaičius dalykui
   Dalykai
                  5a   5b   6a   6b    6c     7a    7b    7c    8a  8b  8c  5–8 klasės
   Dorinis ugdymas:
   Tikyba            1    1   1     1    1    1     1     1     1  1  1  11
   Etika            1    1   1     1    1    1     1     1     1  1  1  11
   Kalbos:
   Lietuvių kalba (gimtoji)   5    5   5     5    5    5     5     5     5  5  5  55
   Užsienio kalba (1-oji):
   Anglų kalba
                  3    3   3     3    3    3     3     3     3  3  3  33
   1 grupė
   Anglų kalba
                      3   3     3         3     3     3     3  3  3  27
   2 grupė
   Vokiečių kalba        3                 3                           6
   Užsienio kalba (2-oji):
   Vokiečių kalba
                         2              2                 2     6
   1 grupė
   Rusų kalba
                         2     2    2    2     2     2     2  2  2  18
   1 grupė
   Rusų kalba
                                   2              2     2       6
   2 grupė
   Matematika          4    4   4     4    4    4     4     4     4  4  4  44
   Gamtamokslinis ugdymas:
   Gamta ir žmogus       2    2   2     2    2                           10
   Biologija                                2     2     2     1  1  1  9                                                                    6
 Fizika                              1    1    1    2   2   2   9
 Chemija                                         2   2   2   6
 Informacinės technologijos:
 Informacinės technologijos
                1    1    1   1   1               1   1   1   8
1 grupė
 Informacinės technologijos
                1    1    1   1   1               1   1   1   8
2 grupė
 Socialinis ugdymas:
 Istorija            2    2    2   2   2   2    2    2    2   2   2   22
 Geografija                   2   2   2   2    2    2    2   2   2   18
 Meninis ir technologinis
ugdymas:
 Dailė             1    1    1   1   1   1    1    1    1   1   1   11
 Muzika             1    1    1   1   1   1    1    1    1   1   1   11
 Technologijos
                2    2    2   2   2   2    2    2    1   1   1   19
1 grupė
 Technologijos
                2    2    2   2   2   2    2    2    1   1   1   19
2 grupė
 Kūno kultūra
                3    3    2   2   2   2        2    2      2   20
1 grupė
 Kūno kultūra
                                 2        2    2         6
2 grupė
 Žmogaus sauga         1    1             1    1    1             5
 Minimalus privalomų pamokų   26   26   28  28  28  29   29   29   30  30  30  313
 Pamokų skaičius
skaičius mokiniui dėl mokinių  7    7    9   9   9   16/14  11/13  13/11  9   9   9   124/122
 Pamokų į grupes
skirstymoskaičius        34   34   38  38  38  42/44  41/43  43/41  40  40  40  506/504
 Mokyklos nuožiūra skirstomos  3*   3*   3*  3*  3*  3*   3*   3*   3*  3*  3*  39
pamokos *
 Nepanaudotos mokyklos     2*/1*  1*/2*  2*/3* 3*/2* 2*/3* 0/1*  2*/1*  1*/2*  1*/2* 2*/1* 1*/2* 20/21
nuožiūra skirstomos pamokos
 Papildomasis ugdymas      2    2    2   2   2   2    2    2    2   2   2   22
                                                           7
 13.1.4. Pagrindinio ugdymo antros dalies programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per
 savaitę.

                Savaitinių pamokų skaičius
Dalykai            Ia    Ib    Ic    II a  II b   II c    I– II klasės
Dorinis ugdymas:
Tikybė           1  1    1     1     1    1     1     6
grupė
Etika           2  1    1     1     1    1     1     6
grupė
Kalbos
Lietuvių kalba         4    4     4     5    5     5     27
Užsienio kalba (1-oji)
Anglų kalba        1  3    3     3     3    3     3     18
grupė
Anglų kalba        2      3     3         3     3     12
grupė
Vokiečių kalba       1  3              3              6
grupė
Užsienio kalba (2-oji)
Vokiečių kalba                                2     2
Rusų kalba         1  2    2     2     2    2     2     12
grupė
Rusų kalba         2  2    2     2     2    2     2     12
grupė
Matematika           3    3     3     4    4     4     18
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija           2    2     2     1    1     1     9
Fizika             2    2     2     2    2     2     12
Chemija            2    2     2     2    2     2     12
Informacinės technologijos
Informacinės technologijos 1  1    1     1     1    1     1     6
grupė
Informacinės technologijos 2  1    1     1     1    1     1     6
grupė
Socialinis ugdymas
Istorija            2    2     2     2    2     2     12
Pilietiškumo pagrindai     1**   1**    1**    1    1     1     6
Geografija           1    1     1     2    2     2     9
Ekonomika           1    1     1                   3
Meninis ir technologinis
ugdymas:
Dailė             1    1     1     1    1     1     6
Muzika             1    1     1     1    1     1     6
Technologijos
Technologijos       1  2/1   1/2    2/1    1    1     1     8/7
grupė
Technologijos       2  2/1   1/2    2/1    1    1     1     8/7
grupė
Kūno kultūra:
Kūno kultūra        1  2         2     2         2     8
grupė


                                                 8
Kūno kultūra       2  2           2     2            2     8
grupė
Žmogaus sauga         0/1     1/0   0/1                     1/2
Pasirenkamieji dalykai                     1*                1
Pasirenkamųjų dalykų     1*                                 1
moduliai
Minimalus privalomų      31      31    31     31    31      31    186
pamokų skaičius mokiniui
Pamokų skaičius dėl mokinių  11/10    10/11  11/10   10    10      10    62/61
skirstymo į grupes
Pamokų skaičius        43/42    42/43  43/42   42    42      42    286

Mokyklos nuožiūra skirtos   5*      5*    5*     5*    5*      5*    30
pamokos *
Maksimalus privalomų     32      32    32     32    32      32    192
pamokų skaičius mokiniui
Neformalusis ugdymas     3      3    3     4     4       4     28

 pastabos: *pamokos skiriamos mokymui diferencijuoti ir individualizuoti, integruotiems dalykams dėstyti
 ir kita; / pusmečiai.

 3.1.5.Vidurinio ugdymo programos dalykams įgyvendinti gimnazijos III klasėje skiriamų pamokų
 skaičius per savaitę.

                    Bendrasis kursas    Išplėstinis kursas Iš viso   Iš viso
                    Mobilių  Pamokų   Mobilių Pamo mobilių      pamok
  Dalykai               grupių   skaičius  grupių   kų   grupių   ų
                    skaičius        skaičius skaiči
                                     us
  Dorinis ugdymas:
  Tikyba               2      2                2     2
  Etika               1      1                1     1
  Kalbos:
  Lietuvių kalba                      2     10    2     10
  Užsienio kalba ( 1-oji ):
  Anglų kalba                        4     16    4     16
  Vokiečių kalba                      1     4     1     4
  Užsienio kalba ( 2-oji ):
  Rusų kalba             2      4                2     4
  Socialinis ugdymas:
  Istorija              1      2     2     6     3     8
  Geografija             1      2     1     3     2     5
  Matematika             1      3     2     8     3     11
  Informacinės technologijos     1      1     3     6     4     7
  Gamtamokslinis ugdymas:
  Biologija             1      2     2     6     3     8
  Fizika                          1     4     1     4
  Chemija              1      2     1     3     2     5
  Menai:
  Dailė               1      2                1     2
  Muzika               1      2                1     2
  Šokis               1      2                1     2


                                                     9
  Technologijos:
  Statyba ir medžio apdirbimas    1      2                1    2
  Kūno kultūra:
  Bendroji kūno kultūra        2     4                 2    4
  Pasirinkta sporto šaka       2     4                 2    4
  Žmogaus sauga                 0,25*
  Pasirenkamieji dalykai, dalykų   Mobilių grupių      Pamokų skaičius
  moduliai              skaičius

  Teksto analizė          1            1           1    1
  Plačiu apie lygtis        1            1           1    1
  Taikomoji ekonomika       1            2           1    2
  Braižyba             1            1           1    1
  Iš viso                                     32   102
  NEFORMALUSIS           12 valandos per savaitę
  UGDYMAS
* - ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei irkitokiai veiklai

13.1.6.Vidurinio ugdymo programos dalykams įgyvendinti gimnazijos IV klasėje skiriamų pamokų
skaičius per savaitę.


                    Bendrasis kursas     Išplėstinis kursas Iš viso  Iš viso
                    Mobilių  Pamokų    Mobilių Pamo mobilių     pamok
  Dalykai               grupių   skaičius   grupių   kų   grupių  ų
                    skaičius         skaičius skaiči
                                      us
  Dorinis ugdymas:
  Tikyba               2      1                2    1
  Etika                1      2                1    2
  Kalbos:
  Lietuvių kalba                        3     15    3    15
  Užsienio kalba ( 1-oji ):
  Anglų kalba             1      3      3     12    4    15
  Vokiečių kalba                        1     4     1    4
  Užsienio kalba ( 2-oji ):
  Rusų kalba             3      6                3    6
  Socialinis ugdymas:
  Istorija              1      2      2     6     3    8
  Geografija             1      2                1    2
  Matematika             1      3      2     10    3    13
  Informacinės technologijos     3      6      3     6     6    12
  Gamtamokslinis ugdymas:
  Biologija              1      2      2     6     3    8
  Fizika               1      2      1     3     2    5
  Chemija               1      2      1     3     2    5
  Menai:
  Dailė                1      2                1    2
  Muzika               1      2                1    2
  Šokis                1      2                1    2
  Kūno kultūra:
  Bendroji kūno kultūra        4      8                4    8

                                                    10
  Žmogaus sauga                   0,25*
  Pasirenkamieji dalykai, dalykų   Mobilių grupių       Pamokų skaičius
  moduliai              skaičius
  Teksto kūrimas           1             1         1    1
  Anglų kalbos praktinis       1             1         1    1
  kursas
  Vokiečių kalbos praktinis      1             1         1    1
  kursas
  Verslas anglų kalba         1             1         1    1
  Biologija praktikoje        1             1         1    1
  Matematikos kurso sisteminimas 1                1         1    1
  Lotynų kalba            1             1         1    1
  Vokiečių kalba-trečioji       1             1         1    1
  užsienio kalba
  Taikomoji ekonomika         1             2         1    2
  Braižyba              1             1         1    1
  Iš viso                                     51    121
  NEFORMALUSIS            24 valandos per savaitę
  UGDYMAS
    3.1.1. * - ugdymo proceso
dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei irkitokiai veikla

3.1.7. Neformaliojo ugdymo programai skirtų valandų paskirstymo lentelė
      Būrelis                    Mokytojas         Valandų sk.

   Meninis ugdymas
   Muzikos studija „Gama“           Lilijana Šimkūnienė           6
   Sakralinės muzikos grupė „Giesmelė“    Laimutė Neverdauskienė          1
   Šokių studija „Mozaika“          Marytė Kvietkuvienė           5
   „Jaunieji bardai“             Marijus Liakas              2
   Dramos būrelis „Talenčiukai“        Vilma Šegždienė             2
   Folkloro klubas              Dobilas Juška              8
   Choras „Dainorėliai“            Džiuljeta Banienė            2
   Teatras „Mažieji artistai“         Aldona Zajančkauskienė          2
   Kūrybinis ugdymas
   Floristika „Gyvenimas iš naujo“      Dalia Ūselienė              2
   „Dailiokai“                Sigita Nanartavičienė          2
   „Karpinukai“                Daiva Stankienė             1
   Pilietinis ugdymas
   Kraštotyra                Rasa Zakaitė               2
   Muziejininkai               Janina Kolesinskienė           1
   Jaunieji šauliai              Andrius Bautronis            2
   Sportinis ugdymas
   „Olimpinės viltys“             Birutė Balžekienė            1
   Tinklinis „Setas“             Leonas Klimas              2
   Krepšinis                 Renatas Dabašinskas           2
   Stalo tenisas „Raketė“           Ričardas Višinskas            2
   Lengvoji atletika „Startukas“       Aivaras Pranckevičius          3
   „Olimpinis judėjimas‘           Diana Vitauskienė            3
   Kvadratas/šaškės              Benjamina Eimutienė           2
   Krepšinis                 Darius Gricius              3     11
   Šachmatai                 Sigitas Grigaliūnas           2
  Socialinis ugdymas
  Projektinė grupė              Ramunė Kurpavičienė           1
                        Jurgita Usuockytė            1
                        Ramunė Stoškienė             1
                        Daiva Vaičaitienė            1
                        Aldona Norkienė             1
  Tolerancijos centras            Andrius Bautronis            1
                        Dalia Ūselienė              1
  „Žalioji akademija“             Nijolė Juknienė             1
  Sveika gyvensena              Virginija Petrošienė           2
                        Auksė Jankūnienė             1
  Pagalbos mokiniui grupė „Noriu“       Renata Bagdonienė            2

4. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas
   4.1.1. Specialiųjų poreikių mokinys gali būti mokomas pagal modifikuotas ar adaptuotas
      programas;
   4.1.2. Tėvų pageidavimu, specialiųjų poreikių mokinys, mokęsis pagal adaptuotą pradinio ar
      pagrindinio ugdymo programą, gali būti priimamas mokytis pagal specialiojo pradinio ar
      pagrindinio ugdymo programą, o mokęsis pagal specialiojo pradinio ar pagrindinio ugdymo
      programą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą;
   4.1.3. Mokyklos direktoriaus įsakymu judesio ir padėties sutrikimų turintys mokiniai gali būti
      atleisti nuo technologijų pamokų;
   4.1.4. Modifikuotas ar adaptuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos
      specialiojo pedagogo ar logopedo. Jeigu mokykloje jų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą
      aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai;
   4.1.5. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal modifikuotą ar adaptuotą programą,
      ugdymo rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus. Kiekviename klasės
      dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinio, kuris mokosi pagal adaptuotą
      programą, pavardės, trimestro, pusmečio bei metinio pažymių parašoma „Ad.“;
   4.1.6. Specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pratybos) mokiniams teikiama per pamokas,
      išskyrus logopedines pratybas, kurios, suderinus su mokiniu, atliekamos ne pamokų metu;
   4.1.7. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu
      specialiųjų poreikių mokiniai, – neprigirdintys, turintys vidutinį ir žymų kalbos
      neišsivystymą, autizmą (normalus intelektas), elgesio, emocijų ir socializacijos sutrikimų,
      žymių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ribotą intelektą, sutrikusį intelektą ar sergantys
      psichikos ligomis, gali nesimokyti vienos (pirmosios ar antrosios) užsienio kalbos.
      Antrosios užsienio kalbos pamokos gali būti skiriamos pirmajai kalbai mokyti. Leidimas
      mokiniui nesimokyti vienos užsienio kalbos įforminamas direktoriaus įsakymu.


5. Mokinių mokymas namuose ir savarankiško mokymosi organizavimas

                                                   12
   Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal moksleivių mokymo
namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu nr. 259/153 (Žin., 2000, nr. 25-
654):
    5.1.1. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos papildomai
        įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais
        (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo
        rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą;
    5.1.2. mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros;
    5.1.3. 5–6 klasės mokiniui, mokomam namuose, skiriama – 12 pamokų, 7–8 klasės –13 pamokų,
        I-II klasės – 15 pamokų, III-IV klasės – 11 pamokų.
    5.1.4. mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos
        aprašą.

6. Gabiųjų mokinių ugdymas
      Gabiems, gerą ugdymosi motyvaciją turintiems mokiniams, užduotys individualizuojamos,
  skiriamos sudėtingesnės, papildomos užduotys. Mokiniai įtraukiami į gimnazijos renginių
  organizavimą, dalyvavimą konkursuose, gimnazijos ir rajono projektuose. Šiems mokiniams keliami
  didesni įvertinimo reikalavimai. Gimnazijoje vykdomi projektai, skirti gabiesiems mokiniams, veikia
  gabiųjų mokinių klubas.

7. Mokslo metų trukmė, atostogos, pamokų ir pertraukų laikas

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę; pamokos pradedamos 8.00 val. Nustatomas pamokų laikas:
     1 pamoka 8.00-8.45
     2 pamoka 8.55-9.40
     3 pamoka 9.50-10.35
     4 pamoka 10.55-11.40
     5 pamoka 12.00-12.45
     6 pamoka 12.55-13.40
     7 pamoka 13.50-14.35
     8 pamoka 14.45-15.30
  Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d.
– sausio 31 d.,antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 10 d. 6-8, I,III gimn. klasių; vasario 1 d. – gegužės
31d. 1-5, II gimn. klasių; vasario 1d.- gegužės 27 d. IV klasių mokiniams.


  Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:


                                                        13
      Atostogos             Prasideda             Baigiasi
Rudens                   2010-10-25            2010-10-29
Žiemos (Kalėdų)               2010-12-23            2011-01-05
Pavasario (Velykų)             2011-04-18            2011-04-22

                      2011-01-06             2011-01-12
Pa (1-5 kl.papildomos)
                      2011-02-21             2011-02-258. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

  8.1. Pažangos ir pasiekimų vertinimo principai
     8.1.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi      samprata, amžiaus tarpsnių
        psichologiniais ypatumais,  individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(-si)
        tikslus. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir
        supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys.
     8.1.2. Vertinimas, skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo
        mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.
     8.1.3. Vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio
        dabartiniai pasiekimai lyginami   su ankstesniaisiais.  Vengiama lyginti mokinių
        pasiekimus tarpusavyje.
     8.1.4. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus - vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos
        spragos ir padedama jas ištaisyti.
     8.1.5. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir
        procedūrų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo.
     8.1.6. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir
        patikimumo; remiamasi išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos
        šaltiniai, taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal
        mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą.
     8.1.7. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos
        tvarkymo ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės priemonės).
        Pažymys naudojamas    mokinių pasiekimų formaliajam     įvertinimui, sertifikavimui,
        apskaitai pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoje.

  8.2. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų vertinimas

     8.2.1. Mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami pažymiu:
     Lietuvių kalba;
     Užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų kalbos);


                                                      14
     Matematika;
     Istorija;
     Geografija;
     Informacinės technologijos;
     Biologija;
     Chemija;
     Fizika;
     Pilietiškumo pagrindai;
     Ekonomika;
     Menai ( muzika, dailė, šokis);
     Kūno kultūra;
     Technologijos;
   8.2.2. Mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami įskaita:
      Dorinis ugdymas (etika, tikyba);
      Žmogaus sauga;
      Moduliai, kurie nėra mokomieji dalykai;
   8.2.3. Integruojamas vertinimas į dėstomą dalyką:
      Mokomųjų dalykų moduliai – jų įvertinimai sumuojami su mokomųjų dalykų įvertinimu ir
      vedamas bendras pažymys, mokomųjų dalykų modulių trimestro ir pusmečio pabaigoje rašoma
      įskaita.

8.3. Vertinimas ugdymo procese ir baigus programą

   8.3.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios
        esmingai skiriasi pagal paskirtį ir tikslus:
      vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis);
      vertinimo baigus kurso, modulio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.
   8.3.2. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys vertinimo tipai:
      formuojamasis vertinimas;
      diagnostinis vertinimas.
   8.3.3. Formuojamasis vertinimas padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(-si) kryptį
        bei veiksmus, patvirtinti daromą pažangą. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių
        mokymąsi, komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą.
   8.3.4. Dažniausiai formuojamasis vertinimas neformalizuojamas ir nefiksuojamas. Jo paskirtis
        nustatyti, ar jau pasiekti mokymosi tikslai ir uždaviniai, padrąsinti, paskatinti mokinius,
        išsakyti konstruktyvias pastabas.


                                                    15
  8.3.5. Formuojamasis vertinimas mokytojui ir mokiniui suteikia grįžtamąją informaciją apie
     mokymosi pažangą, t.y. parodo, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra
     galimybių siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų. Ši
     informacija mokiniui pateikiama laiku ir tinkamai. Mokytojui ji padeda parinkti mokymo
     strategijas.
  8.3.6. Formuojamasis    vertinimas sukuria prielaidas      mokiniams pasitikėti   mokytoju,
     geranoriškai bendradarbiauti įveikiant mokymosi sunkumus. Mokytojas aiškina, pataria,
     pozityviai komentuoja mokinio veiklą.
  8.3.7. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu,        jo tikslas yra ne kontroliuoti, o
     padėti mokytis. Mokinio veikla vertinama       žodžiu ar raštu tada, kai norima padėti,
     padrąsinti, nukreipti tam tikrai veiklai. Šio vertinimo rezultatai viešai neskelbiami.
  8.3.8. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir
     kokia pagalba reikalinga, kokie tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas
     dažniausiai taikomas prieš pradedant naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.).
  8.3.9. Diagnostinis vertinimas remiasi mokinių stebėjimu, namų darbų ir kontrolinių užduočių
     rezultatais. Jis padeda nustatyti mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra prasmingas
     tik tada, kai atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai gauna kokybišką grįžtamąją
     informaciją.
  8.3.10. Diagnostinis vertinimas taikomas aptinkant individualius mokinio     mokymosi poreikius,
     pritaikant programą, metodus. Diagnostinio vertinimo informacija naudojama apdairiai,
     kad netaptų mokinių atrankos pagrindu.
  8.3.11. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo
     būdus, užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą.
8.4. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro:
  8.4.1. Planavimas. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. Prieš pradedant mokytis
     mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi pasiekti ir kaip bus vertinama:
    planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir išgales,       remiasi
  išsilavinimo standartų reikalavimais, iškeltais tikslais;
    mokytojas, planuodamas vertinimą, tariasi su mokiniais, kitais      mokytojais,  prireikus
  pasitelkia psichologą ar kitus specialistus, mokinių tėvus.
  8.4.2. Vertinimas mokant. Atliekant formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, išskiriami keturi
     pagrindiniai tarp savęs susiję mokytojo veiklos aspektai:
   mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus. Vertinama tai,
  kas yra numatyta uždaviniuose;
                                                    16
  mokytojas   pozityviai skatina mokymosi    motyvaciją – kelia mokinių pasitikėjimą savo
 jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas, vengdamas
 gąsdinti pažymiais;
  mokytojas su mokiniais, numatydamas tolesnio mokymo ir mokymosi uždavinius,         remiasi
 mokinio ar mokinių grupės pasiekimais, polinkiais, interesais, poreikiais;
  mokytojas   parenka   veiksmingas   užduotis, naudoja įvairius mokymo(-si) metodus ir
 strategijas, kad mokinys patirtų sėkmę.
8.4.3. Vertinant sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas ir fiksavimas. Apibendrinta
    informacija apie individualią mokinio, mokinių grupės ar klasės pažangą bei pasiekimus
    fiksuojama pagal mokyklos nustatytą tvarką:
   įvertinimai mokiniui būtų aiškūs ir suprantami, atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų
 tobulėti;
  mokytojui padėtų stebėti ugdymo veiksmingumą, atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir išsilavinimo
 standartus;
  mokytojui padėtų sukaupti duomenis apie mokymąsi, kuriuos būtų galima aptarti su pačiais
 mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);
  mokyklos administracijai, mokyklos tarybai ir kt. rodytų mokinių padarytą pažangą ir
 pasiekimus. Mokinių, kurių ugdymas organizuojamas individualizuotos programos pagrindu,
 mokymosi patirtis, rezultatai fiksuojami tuo pačiu principu.
  įvertinimas fiksuojamas dienyne, pažymių knygelėse, trimestrų, pusmečių, metinėse
 ataskaitose, mokinių asmens bylose, kurso baigimo pažymėjimuose, pagrindinio mokslo baigimo
 pažymėjimuose, atestatuose.
  mokinių pasiekimų vertinimo simboliai: „įskaityta“, „neįskaityta“, „pp“, „np“ ar pažymiu 1-
 10.
  mokytojas gali naudoti kitus sutartinius simbolius ir mokiniams žinoma tvarka      paversti
 numatytais fiksavimo simboliais.
8.4.4. Informavimas. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar raštu mokiniams, tėvams,
    kitiems mokytojams, mokyklos administracijai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami
    apie vaiko mokymąsi pagal reikalą, bet ne rečiau kaip du kartus per metus pagal
    mokykloje nustatytą tvarką. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių pažanga ir
    pasiekimai aptariami dalyvaujant specialistams. Mokinių ugdymosi rezultatus klasės
    auklėtoja (-as) aptaria du kartus per pusmetį, vieną kartą per trimestrą su mokiniais ir jų
    tėvais. Apie mokinių ugdymosi rezultatus klasės auklėtoja (-as) informuoja mokinių
    pažymių knygelėse ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
8.4.5. Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas. Remdamiesi vertinimo informacija,
    mokytojai ir mokyklos vadovai priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir

                                                   17
    strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo,
    ugdymo tikslų realumo.
8.4.6. Vertinimas baigus programą:
  mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko, dalyko modulio programą taikomas
 apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimai, įskaitos, egzaminai). Pagrindinis ugdymas
 baigiamas pasiekimų patikrinimu, o vidurinis – brandos egzaminais.
  apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Pagal vertinimo tikslą pasirenkamas kriterinio arba
 norminio tipo vertinimas. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu ar kita forma.
  apibendrinamasis vertinimas turi būti validus ir patikimas. Vertinimo dalyviai iš anksto
 susitaria ir priima sprendimus dėl vertinimo rangavimo, kriterijų ir tvarkos.
8.4.7. Penktokų pasiekimai adaptaciniu laikotarpiu vertinami taikant ideografinio (individualios
    pažangos) vertinimo principus. Pasiekimai fiksuojami aprašomuoju būdu.
8.4.8. 5-IV g klasių mokinių pasiekimais vertinami 10 balų sistema, paliekant mokytojams teisę
    kokią vertinimo metodiką ar būdą taikyti fiksuojant mokinių pasiekimus.
8.4.9. Mokinių pasiekimai įvertinti pažymiu iš šių rodiklių:
  atsakinėjimas;
  savarankiškas darbas;
  kontrolinis darbas:
  o kontroliniai darbai rengiami pagal išsilavinimo standartus, o rašomieji išėjus temą ar skyrių
    pagal suderintą grafiką ( ne daugiau vienas kontrolinis darbas per dieną pagal mokiniams iš
    anksto žinomus vertinimo kriterijus).
  o kontroliniai darbai turi būti grąžinti ne vėliau kaip po dviejų savaičių.
  projektinis darbas;
  testas;
  diagnostinis testas;
  referatas;
  kūrybinis darbas;
  mokymo priemonių gaminimas;
  namų darbai;
  dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir t.t.
8.4.10. Vertinimo sistema dešimtbalė. Minimalus pažymių skaičius per trimestrą ne mažiau kaip
    savaitinių pamokų skaičius +1, o 9 -12 klasėse per pusmetį – ne mažiau kaip 4 pažymiai.
8.4.11. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50% pamokų, jis yra neatestuojamas. Jei
    mokinys praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi teisę atsiskaityti sutartu su
    mokytoju laiku.


                                                    18
  8.4.12. Pusmečio pažymys vedamas iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6).
  8.4.13. Metinis pažymys vedamas pagal pažymių vidurkius.
  8.4.14. Pažangos analizė atliekama po kontrolinio darbo ar kito įvertinimo bei trimestro gale,
     numatant tolimesnius tikslus ir uždavinius bei skatinant mokymosi motyvaciją.
  8.4.15. Vertinimo sistema taikoma pagal kiekvienos metodinės grupės numatytą vertinimo tvarką.

8.5. Psichologas:
      konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus
     (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
      įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir
     ugdymosi problemas.
      šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės
     psichologijos klausimais.
      rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
      renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti.
      atlieka aktualius gimnazijai psichologinius tyrimus.
8.6. Socialinis pedagogas:
       individualus ir grupinis darbas su rizikos grupės mokiniais.
       prevencinė veikla.
       dalyvavimas Specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
       nemokamo maitinimo organizavimas.
       mokinių pavežėjimo organizavimas.
       tiriamoji veikla.
       valandėlių vedimas klasėse.
       probleminių mokinių lankymas namuose.
       blogai lankančių gimnaziją mokinių apskaita.
       paramos teikimas nepasiturinčių šeimų vaikams.
       mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas.
       bendradarbiavimas su VTAT, Nepilnamečių reikalų inspekcija, seniūnija, sveikatos
       priežiūros centru, psichologine – pedagogine tarnyba, psichikos centru.
8.7. Sveikatos priežiūros specialistas:
       visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo sveikatos priežiūrą mokykloje.
       numato priemones ligoms ankstyvajam laikotarpiui įtarti ir užkirsti jų kelią.
       suteikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar
        apsinuodijimų atvejais.                                                  19
       lankosi socialiai remtinose šeimose.
       dalyvauja Psichologinės pedagoginės pagalbos komandoje.
       gimnazijos sveikatingumo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos
       įgyvendinant.
       teikiama pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
       informacijos dėl mokinių galimybės dalyvaujant sporto varžybose teikimas kūno
       kultūros mokytojams.
       informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimą.
       informacijos apibendrinimas ir pateikimas gimnazijos bendruomenei bei kitoms
       institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
       sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams
       teikimas bei sveikatos sutrikimų paslapties išsaugojimas.
       suteikiama pagalba mokiniams ugdant sveiką gyvenseną ir asmens higienos įgūdžius
       valandėlių metu, įvairiuose renginiuose, paskaitų pobūdžio būdu.
       mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skaitant sveiką mitybą bei sveikos mitybos
       įgūdžių formavimą.
       imamasi priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją
       mokykloje ir už jos ribų.
       lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.)
       paplitimo nustatymas.
       dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines,
       adaptacijos ir socialines problemas.
       bendradarbiavimas   su  gimnazijos  bendruomene,   kitais  sveikatos  priežiūros,
       psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų
       specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą gimnazijos vidaus audito
       koordinavimo darbo grupei.
8.8. Logopedas:
       Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos
     sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam
     mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
       Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų
     komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę
     (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba
     ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos
     specialiojo ugdymo komisijai;
       Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

                                                   20
         Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė
      pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
         Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba,
      ugdymo programas;
         Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
      kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės
      pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
         Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
         Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar
      sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo
      klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų
      poreikių mokinius;
 8.9. Specialusis pedagogas:
         teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems sutrikimų.
         Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių lygį
        ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.
         Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams.
         Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.
         Organizuoja gimnazijos bendruomenė švietimą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
        klausimais.
         Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

9. Mokinių priėmimo sąlygos
 9.1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

   9.1.1. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, pateikia
      gimnazijos direktoriui prašymą, medicininę pažymą ir dokumentą apie mokymosi
      pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų
      (globėjų), 14-16 metų vaikas pateikia vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
   9.1.2. Mokytis pagal    pagrindinio ugdymo programą    priimami vaikai, pateikę gimnazijos
      direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą, pagal vidurinio ugdymo programą-
      pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
   9.1.3. Asmuo, baigęs adaptuotą ugdymo programą ir pateikęs gimnazijos direktoriui pažymą apie
      adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą
      pagrindinio ugdymo programą, pateikęs apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos
      baigimą – adaptuotą vidurinio ugdymo programą. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar


                                                  21
     vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs gimnazijos direktoriui
     mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje
     mokykloje.
  9.1.4. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą
     priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai
     įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
  9.1.5. Asmens priėmimas mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas
     mokymo sutartimi. +Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir asmens įsipareigojimai, jų
     nevykdymo pasekmės.
  9.1.6. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į gimnazijos mokinių duomenų bazę,
     formuojama jo asmens byla.
  9.1.7. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu (-ais).
  9.1.8. Prašymai ir dokumentai mokytis priimami kiekvienais metais, penktoje ir kitose klasėse -
     iki liepos 1 d. Jeigu yra laisvų vietų, mokinių priėmimas pratęsiamas iki rugsėjo 1 d.
     Prašymai registruojami registracijos knygoje.
  9.1.9. Klasių komplektų skaičiaus projektą kasmet tvirtina rajono Savivaldybės taryba Raseinių
     kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus teikimu iki liepos 1 d., vadovaujantis
     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl bendrojo
     lavinimo , specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui
     ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo
     kriterijų patvirtinimo“(Žin.,2004, Nr.55-3510).
  9.1.10. Informaciją apie priėmimo į Ariogalos gimnaziją tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą,
     prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama gimnazijos
     leidžiamuose lankstinukuose, internetiniame puslapyje, spaudoje.

9.2. Priėmimo į Ariogalos gimnaziją kriterijai

  7.2.1. Į Ariogalos gimnazijos klases pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis rajono
     Savivaldybės tarybos mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų,
     rūpintojų) ir vaiko pageidavimu mokytis Ariogalos gimnazijoje iš rajono Savivaldybės
     tarybos nepriskirtos ar gretimos savivaldybės atitinkamos bendrojo lavinimo mokyklos
     priimami į klasės laisvą vietą. Jei per mokslo metus į gimnaziją atvyksta mokinys,
     gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir gimnazijoje nėra laisvų vietų, jis priimamas į
     klasę vadovaujantis Bendrojo lavinimo specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų,
     pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo,
     likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 6.15 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią
     programą vykdančią mokyklą.


                                                  22
      7.2.2. Jei į gimnaziją jau priimti visi norintys jos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys mokiniai,
          o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei galima priimti, pirmiausia priimami:
      7.2.3. 5-8, I-II klasių mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje
          mokykloje;
      7.2.4. 5-8, I-II klasių mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
      7.2.5.  III-IV mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;
      7.2.6. mokiniai, patyrę psichologinį ar fizinį smurtą savo mokykloje.
      7.2.7. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdytis integruotai kartu su kitais mokiniais į Ariogalos
          gimnaziją priimami iš Ariogalos seniūnijų.

 10. Gimnazijos teikiamos mokamos paslaugos
   Ariogalos gimnazija 2009-2010 m.m. mokamų paslaugų neteikė.

 11. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, mokytojų sąrašas
   Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Jankauskienė, antra vadybinė kategorija;
   Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Kvietkuvienė, antra vadybinė kategorija;
   Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Loreta Prokopimienė;

  Mokytojų sąrašas

                             Kvalifikacinė         Mokomieji dalykai,
  Dalykas     Eil Nr     Pavardė, vardas           Išsilavinimas
                              kategorija          turimos pareigos
Dorinis ugd.    1.    Laimutė Neverdauskienė   vyr. mokytoja Aukštesnysis Tikyba

                                            Lietuvių k. 7b kl.
          2.    Jūratė Ambrazienė     vyr. mokytoja   Aukštasis auklėtoja metodinės
                                            grupės vadovas
                                            Lietuvių k. 5a kl.
          3.    Zita Andrijaitienė     vyr. mokytoja   Aukštasis
                                            auklėtoja
Lietuvių kalba
          4.    Ona Brimienė        vyr. mokytoja   Aukštasis Lietuvių k.
          5.    Janina Valinčienė     vyr. mokytoja   Aukštasis Lietuvių k.
                                            Lietuvių k., 8a kl.
          6.    Vilma Šegždienė      Vyr. mokytoja   Aukštasis
                                            auklėtoja
                                            Lietuvių k. IIc kl.
          7.    Daiva Vaičaitienė     vyr. mokytoja   Aukštasis
                                            auklėtoja
          8.    Elena Lapkauskienė     vyr. mokytoja   Aukštasis Anglų k.
                                            Anglų k., IV b kl.
          9.    Jurgita Usuockyte     mokytoja     Aukštesnysis
                                            auklėtoja
Anglų kalba     10.    Aušra Gedgaudienė      mokytoja     Aukštasis Anglų k.
          11.    Dalia Skeberdienė     vyr. mokytoja   Aukštasis Anglų k.
          12.    Ramunė Stoškienė      vyr. mokytoja   Aukštasis Anglų k., 6 a kl. auklėtoja
          13.    Gintarė Griciutė      mokytoja    Aukštesnysis Anglų k.
Vokiečių kalba   14.    Ramunė Kurpavičienė    vyr. mokytoja   Aukštasis Vokiečių k., I a auklėtoja                                                      23
         15.  Dalia Tamašauskienė   vyr. mokytoja  Aukštasis  Vokiečių k.
         16.  Roma Kimbraitė     vyr. mokytoja  Aukštasis  Rusų k. II a kl. auklėtoja,
                                       Rusų k. 7c kl. auklėtoja
         17.  Renė Račienė      vyr. mokytoja  Aukštasis  metodinės grupės
Rusų kalba                                  pirmininkė
         18.  Rita Rajeckienė     vyr. mokytoja  Aukštasis  Rusų k. III a kl. auklėtoja
         19.  Jūratė Saltonienė    vyr. mokytoja  Aukštasis  Rusų k. IVa kl. auklėtoja
         20.  Zita Budrienė      vyr. mokytoja  Aukštasis  Matematika
         21.  Ramunė Oksienė     vyr. mokytoja  Aukštasis  Matematika
                                       Matematika 5 b kl.
Matematika    22.  Julia Gražulevičiūtė  metodininkė   Aukštasis
                                       auklėtoja
                                       Matematika 6 b kl.
         23.  Sigutė Mačiūnienė    vyr. mokytoja  Aukštasis
                                       auklėtoja
                                       Biologija, Gamta ir
         24.  Dalija Kirkienė     vyr. mokytoja  Aukštasis
                                       žmogus, 6a kl. auklėtoja
Biologija
                                       Biologija, Gamta ir
         25.  Jūratė Klimienė     metodininkė   Aukštasis
                                       žmogus, Ic kl. auklėtoja
Biologija     26.  Vitalija Petrošienė   mokytoja     Aukštasis  Biologija
         27.  Rima Aksomaitienė    metodininkė   Aukštasis  Fizika, IV c kl. auklėtoja
Fizika, chemija  28.  Petras Urbonas     metodininkas   Aukštasis  Fizika
         29.  Kristina Mašnickaitė  mokytoja     Aukštasis  Chemija
                                       Informacinė technologijos,
         30.  Laima Siliūnienė    metodininkė   Aukštasis  fizika, taikomoji
                                       ekonomika
                                       Informacinės
Informacinės
         31.  Vytautas Giedraitis   vyr. mokytojas  Aukštasis  technologijos
technologijos
                                       8c kl. auklėtojas
                                       Informacinės
         32.  Dalė Ūselienė      vyr. mokytoja  Aukštasis  technologijos, etika, II b
                                       kl. auklėtoja
         33.  Andrius Bautronis    mokytojas          Istorija, Ib kl.auklėtojas
Istorija
                                       Istorija, pilietiškumo
         34.  Ingrida Jankauskienė  metodininkė   Aukštasis
                                       pagrindai
         35.  Aldona Pauliukienė   mokytoja     Aukštasis  Istorija
                                       Istorija, pilietiškumo pagrindai,
         36.  Rasa Zakaitė      vyr. mokytoja  Aukštasis  ekonomika, valstybė ir
                                       ekonomika, 8 b kl. auklėtoja

Geografija    37.  Darius Žvirblis     mokytojas    Aukštasis  Geografija
         38.  Rožė Teišerskienė    mokytoja           Geografija
Dailė       39.  Lilijana Raginskienė  mokytoja     Aukštasis  Dailė
         40.  Sigita Nanartavičienė  mokytoja     Aukštasis  Dailė
Muzika
         41.  Lilijana Šimkūnienė   metodininkė   Aukštasis  Muzika
Šokis       42.  Marytė Kvietkuvienė   metodininkė   Aukštasis  Šokis
         43.  Leonas Klimas      metodininkas   Aukštasis  Technologijos
                                       Technologijos, III b kl.
         44.  Janina Vaivadienė    vyr. mokytoja  Aukštasis
                                       auklėtoja
Technologijos
                                       Technologijos, 7a kl.
         45.  Ričardas Višinskas   Vyr.mokytojas  Aukštasis
                                       auklėtojas
         46.  Asta Vendelienė     vyr. mokytoja  Aukštasis  Technologijos
         47.  Birutė Balžekienė    vyr. mokytoja  Aukštasis  Kūno kultūra
Kūno kultūra
         48.  Marytė Karosienė    vyr. mokytoja  Aukštasis  Kūno kultūra


                                                     24
           49.    Diana Vitauskienė    vyr. mokytoja  Aukštasis   Kūno kultūra
           50.   . Arvydas Stankus     metodininkas   Aukštasis   Kūno kultūra

12. Gimnazijos pasiekimai
  12.1.Gimnazija dalyvauja 4 tarptautiniuose projektuose.
  12.2. Rajoninių olimpiadų, konkursų, viktorinų ir varžybų nugalėtojai:

                            Mokinio vardas,  Klas  Laimėjima  Mokytojo vardas,
              Renginys            pavardė     ė     s      pavardė
                           Olimpiados
Lietuvių kalba                    Jomantė Ambrazaitė   6b   1 vieta  Jūratė Ambrazienė
                           Augustė Ambrazaitė   Ic   1 vieta  Zita Andrijaitienė
                           Aida Nacevičiūtė    8b   2 vieta  Zita Andrijaitienė
Rusų kalba                      Inga Litvinskaitė   II c  3 vieta  Jūratė Saltonienė
Matematika                      Lukas Ališauskas    5b   1 vieta  Julia Gražulevičiūtė
                           Benas Stanionis    6b   1 vieta  Sigutė Mačiūnienė
                           Liudvikas Čiapas    7a   1 vieta  Julia Gražulevičiūtė
                           Aida Nacevičiūtė    8b   2 vieta  Sigutė Mačiūnienė
                           Justinas Daunoras   III b  2 vieta  Sigutė Mačiūnienė
                           Vismantas Žukas    8a   3 vieta  Julia Gražulevičiūtė
                           Gintarė Liakaitė   IV a   3 vieta  Julia Gražulevičiūtė
Informatika                     Rokas Petrošius    IV a   2 vieta  Laima Siliūnienė
                           Marijus Siliūnas    II b  3 vieta  Laima Siliūnienė
Biologija                      Augustė Ambrazaitė   Ic   1 vieta  Jūratė Klimienė
                           Inga Klimaitė     II b  1 vieta  Jūratė Klimienė
                           Aistė Baltrušaitytė  III b  3 vieta  Jūratė Klimienė
                           Viktoras Matukaitis  IV b   1 vieta  Jūratė Klimienė
                           Gintarė Liakaitė   IV a   3 vieta  Jūratė Klimienė
Fizika                        Simonas Draukšas    Ic   1 vieta  Rima Aksomaitienė
                           Ignas Rupeika     III a  2 vieta  Rima Aksomaitienė
                           Justinas Daunoras   III b  3 vieta  Rima Aksomaitienė
Chemija                       Viktoras Matukaitis  IV b   2 vieta  Kristina Mašnickaitė
                           Augustė Ambrazaitė   Ic   3 vieta  Kristina Mašnickaitė
                           Edita Elijošiūtė   IV a   3 vieta  Kristina Mašnickaitė
Geografija                      Augustė Ambrazaitė   Ic   3 vieta  Rožė Teišerskienė
            Technologijos         Šarūnas Kvietkus    8b   2 vieta  Leonas Klimas
                           Kazimieras Žilys   III a  3 vieta  Leonas Klimas
Ekonomika ir verslas                 Aurimas Petrauskas  IV a   3 vieta  Laima Siliūnienė
                           Konkursai
Jaunųjų filologų                   Vaida Jankūnaitė   IV c   1 vieta  Daiva Vaičaitienė
                           Gintarė Liakaitė   IV a   3 vieta  Daiva Vaičaitienė
Epistolinio rašinio                                Paskatini
                                      7c
                           Austėja Dapkutė         mas    Ona Brimienė
                           Simonas Draukšas    Ic   1 vieta  Laima Siliūnienė
                           Austėja Jurkšaitytė  II b        Rasa Zakaitė
       Ekonomikos ,,Kelias į sėkmę“
                           Marijus Siliūnas   II b
                           Valdas Nedzinskas   II b
    Meninio skaitymo ,,Gimtinės spalvos“     Monika Radvilaitė   4b   3 vieta  Rimutė Kliunkienė
Dainuojamosios poezijos               Šarūnas Kvietkus    8b   1 vieta  Marijus Liakas
                           Gintarė Liakaitė   IV a
     ,,Išsaugokime miško puošmeną eglutę“                         Benjamina
                                      2b    1 vieta
                           Gerda Ališauskaitė            Eimutienė


                                                          25
             Kornelija               Aldona
                         4a  1 vieta
             Prokopimaitė              Zajančkauskienė
             Urtė Kruvelytė     4b  1 vieta  Rimutė Kliunkienė
             Ieva Zakaitė      3a  2 vieta  Aldona Norkienė
             Justas Velička     2a  2 vieta  Daiva Stankienė
             Vanessa Jačunskaitė   3a  3 vieta  Aldona Norkienė
             Varžybos
Kvadratas        Tomas Michailovskis   4a  1 vieta  Benjamina
             Regimantas Tiškus    4a       Eimutienė
             Aivaras Gailius     4a
             Mantas Čaplinskas    4b
             Deividas Grabauskas   4b
             Lukas Šaduika      4b
             Karina Puidokaitė    4a
             Laura Kielytė      4a
             Aistė Melderytė     4a
             Silvija Ambrazaitė   4a
             Dominyka
                         3b
             Kazlauskaitė
             Evelina Kiršininkaitė  3b
Vaikinų salės futbolas  Deividas Butkus     6c  1 vieta  Birutė Balžekienė
             Lukas Butkus      6c
             Egidijus Dubinskas   6c
             Lukas Šimkus      6c
             Mindaugas
                         7a
             Jastrežembskis
             Vilius Laurynas     7a
             Eitvydas Steponas    7a
             Donatas Danielius    7b
             Dovydas Mačiūnas    7c
             Edvinas Baltrušaitis  8c
             Gvidas Steniulis    8c
Merginų salės futbolas  Greta Litvinskaitė   5a  1 vieta  Birutė Balžekienė
             Monika Raslauskaitė   5b
             Enrika Dabašinskaitė  6c
             Vytautė Jankauskaitė  7b
             Monika Kontautaitė   8a
             Greta Gudavičiūtė    8b
             Vaiva Vendelytė     8c
             Brigita Rožnaitė    Ia
Berniukų kvadratas    Nerijus Jankūnas    5a  1 vieta  Birutė Balžekienė
             Paulius Buividas    5b
             Povilas Kontautas    5b
             Andrius Teišerskas   5b
             Deividas Gedgaudas   6b
             Martynas Kaupas     6b
             Benas Stanionis     6b
             Šarūnas Stefanovičius  6b
             Šarūnas Baltrušaitis  6c
             Lukas Butkus      6c
             Egidijus Dubinskas   6c
             Martynas Venslauskas  6c
Moterų tinklinis     Brigita Rožnaitė    Ia  1 vieta  Leonas Klimas
             Justė Venckutė     Ib                                          26
                            Monika Siautilaitė    II b
                            Miglė Švenčionytė     II b
Mergaičių tinklinis                  Vytautė Jankauskaitė   7b   3 vieta  Leonas Klimas
                            Guoda Mickevičiūtė    7b
                            Viktorija Valaitytė    8c
                            Greta Petrauskaitė    8c
                            Marta Bielskytė      Ia
                            Brigita Rožnaitė      Ia
                            Liucija Nanartavičiūtė   Ia
Merginų tinklinis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės  Marta Bielskytė      Ia   3 vieta  Leonas Klimas
dienai                         Liucija Nanartavičiūtė   Ia
                            Justė Venckutė       Ib
                            Simona Reifonaitė     II b
                            Miglė Švenčionytė     II b
                            Mantė Laurinaitė     III b
                            Gintarė Masaitytė    III b
                            Aistė Maziliauskaitė   IV a
Rudens krosas                     Raminta Driezaitė     7c   1 vieta  Marytė Karosienė
                            Monika Kontautaitė    8a
                            Laimonas Petraitis    8c
                            Karolis Jokubauskas    Ib
                            Simona Lezdina      II a
                            Austėja Venslauskaitė   II a
                            Miglė Švenčionytė     II b
                            Silvija Ragauskaitė    II c
                            Donatas Kartanas     III b
                            Remigijus Mikalauskas  III b
           Kroso estafetės         Monika Kontautaitė    8a   2 vieta  Marytė Karosienė
                            Greta Gudavičiūtė     8b
                            Brigita Rožnaitė      Ia
                            Karolis Jokubauskas    Ib
                            Justina Venckutė      Ib
                            Austėja Venslauskaitė   II a
                            Donatas Kartanas     III b
                            Remigijus
                                        III b
                            Mikalauskas
                            Kastytis Jokubauskas   IV c
Mergaičių lengvoji atletika              Dovilė Zujevaitė     7a   3 vieta  Birutė Balžekienė
                            Monika Kontautaitė    8a
                            Justina Venckutė     Ib
                            Austėja Venslauskaitė  II a
                            Arūnė Gečiūtė      II b
                            Silvija Ragauskaitė   II c
Berniukų stalo tenisas                 Aivaras Aleksiejus    7a   3 vieta  Ričardas Višinskas
                            Martynas Šaka       7a
                            Karolis Vandys      8c
                            Mantas Bakšys       Ib
Šaškės                         Danielis Čaplinskas    2b   1 vieta  Benjamina
                            Sairida Stankutė     3b        Eimutienė
                            Tomas Michailovskis    4a
                            Regimantas Tiškus       4  a
  12.3.Respublikinių olimpiadų, konkursų, viktorinų ir varžybų dalyviai ir nugalėtojai:

           Renginys           Mokinio vardas,   Klas    Laimėjimas    Mokytojo vardas,                                                            27
                                 pavardė      ė                         pavardė
                                 Olimpiados
Matematika                         Lukas Ališauskas                           Julia
                                          5b
                                                                 Gražulevičiūtė
Biologija                         Augustė Ambrazaitė                          Jūratė Klimienė
                                              Pagyrimo raštas už gerą teorinių ir
                                          Ic   eksperimentinių užduočių atlikimąEkonomika ir verslas                    Aurimas Petrauskas   IV a       17 vieta          Laima Siliūnienė
                              Šarūnas Stirbis     IV a       20 vieta          Laima Siliūnienė
                                 Konkursai
                              Marijus Siliūnas    Ib         1 vieta          Laima Siliūnienė
Dr. Juozo Petro Kazicko Žemaitijos krašto moksleivių
programuotojų ir informacinių technologijų

                              Marijus Siliūnas    Ib         1 vieta          Laima Siliūnienė
Dr. Juozo Petro Kazicko Kauno technologijos unversiteto
programuotojų ir informacinių technologijų

Dainuojamosios poezijos                  Šarūnas Kvietkus     8b                      Marijus Liakas
                              Gintarė Liakaitė    IV a
                              Karolina Norkutė    IV c
Informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“    Lukas Ališauskas     5b        8 vieta          Dalė Ūselienė

 „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (filmai,  Žygimantas Gilda    IV b
spektakliai, literatūrinės kompozicijos)                          Paskatinimoji vieta
                                                                 Dalė Ūselienė
Mokomosios mokinių bendrovės                Ilvita Balžekaitė    II b      Diplomas už          Laima Siliūnienė
                              Gintarė Banytė     II b      išradingumą
                              Marijus Siliūnas    II b
                              Valdas Nedzinskas    II b
Tarptautinis mokinių mokomųjų bendrovių festivalis     Austėja Jurkšaitytė   II b                      Laima Siliūnienė
(Ryga)                                               Sertifikatas
                              Marijus Siliūnas    II b
                                  Varžybos
„VDU ralio taurė 2010"                   Austėja Jurkšaitytė   II b     Padėka už            Laima Siliūnienė
                              Inga Klimaitė      II b     dalyvavimą
                              Raminta Lukauskaitė   II b
                              Valdas Nedzinskas    II b
                              Marijus Siliūnas     II b
                              Rolandas Šegžda     III a
Berniukų kvadratas (zonoje)                Nerijus Jankūnas    5a         3 vieta          Birutė Balžekienė
                              Lukas Kveškevičius   5b
                              Andrius Teišerskas   5b
                              Deividas Gedgaudas   6b
                              Paulius Damažeckas   6b
                              Martynas Kaupas     6b
                              Benas Stanionis     6b
                              Šarūnas Stefanovičius  6b
                              Šarūnas Baltrušaitis  6c
                              Lukas Butkus      6c
                              Egidijus Dubinskas   6c
                              Martynas
                                          6c
                              Venslauskas
Kvadratas (zonoje)                     Tomas Michailovskis   4a         1 vieta          Benjamina
                              Regimantas Tiškus    4a                      Eimutienė
                              Aivaras Gailius     4a
                              Mantas Čaplinskas    4b
                              Deividas Grabauskas   4b                                                                          28
                    Lukas Šaduika      4b
                    Karina Puidokaitė    4a
                    Laura Kielytė      4a
                    Aistė Melderytė     4a
                    Silvija Ambrazaitė   4a
                    Dominyka
                                3b
                    Kazlauskaitė
                    Evelina Kiršininkaitė  3b


13. Gimnazijos bendruomenės tradicijos
 13.1. Rugsėjo 1-osios šventė;
 13.2. Valstybinių švenčių minėjimai;
 13.3. Šokių konkursas;
 13.4. Sveikatingumo diena;
 13.5. Verslo diena;
 13.6. Šventė, skirta Tarptautinei vaikų dienai;
 13.7. Abiturientų išleistuvių vakaras;
 13.8. Mokytojų diena;
 13.9. Karnavalas;
 13.10. Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventės;
 13.11. Mokomųjų dalykų dienos;
 13.12. Nominacijos: „Šauniausias abiturientas“, „Auksinė pluksna“, „Šauniausia klasė“,
    „Šauniausių sportininkų dešimtukas“, „Metų menininkas“

14. Informacija apie gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus
 14.1.Norėdami rasti informaciją apie gimnaziją, jos darbą reglamentuojančius dokumentus,
    apsilankykite pateiktuose internetiniuose puslapiuose:
      http://www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje;
      http://www.ariogala.raseiniai.lm.lt – gimnazijos svetainėje;
                                               29

								
To top