longbinhdien. tien giang . edu . vn

Document Sample
longbinhdien. tien giang . edu . vn Powered By Docstoc
					 UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 26 /SGDĐT-VP         Tiền Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2012
 V/v tổ chức Tết Nguyên đán
  Nhâm Thìn năm 2012

     Kính gửi:
           - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Gò Công,
            thành phố Mỹ Tho;
           - Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.


   Thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Chỉ thị số 19/CT-
UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên
đán Nhâm Thìn năm 2012; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh, trật tự năm 2012 trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang; công văn số 6122/UBND-TH ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quy định chế độ báo cáo tình hình tổ chức Tết Nhâm Thìn;
Thông báo số 02/TB-UBND ngày 06/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thời
gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012;
  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Thìn
năm 2012 như sau:
   1. Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên,
sinh viên, học sinh Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 theo theo tinh
thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”; Chỉ thị số
20/CT-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an
ninh, trật tự năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo tinh thần đảm bảo các
điều kiện vui tết, đón xuân Nhâm Thìn năm 2012 an toàn tuyệt đối.
   Các trường học thuộc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày, từ ngày
16/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão
đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).
   Cán bộ, chuyên viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục
và Đào tạo các huyện, thị, thành nghỉ Tết Nguyên đán 09 ngày, từ ngày
21/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão
đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) và làm việc bù vào ngày thứ
bảy 04/02/2012.

                                       -1-
  Các cơ quan, đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu từ 6 giờ
ngày 21/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012.
   Tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị, trường học; tổ chức các hoạt động
văn hóa, thể thao, giao lưu đón Tết Nhâm Thìn năm 2012 vui tươi, phấn khởi,
lành mạnh, phù hợp với điều kiện của đơn vị, theo tinh thần chỉ đạo của UBND
tỉnh “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”.
   2. Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Ngừng các khoản chi chưa
thực sự cấp bách như liên hoan, tổng kết, hội nghị; không sử dụng tiền ngân
sách, công quỹ để làm quà biếu.
   3. Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, trường học phải tổ chức
trực lãnh đạo và trực bảo vệ 24/24 giờ; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh
giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và
hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực trong những ngày
nghỉ Tết của các phòng giáo dục và đào tạo, các trường, đơn vị trực thuộc gửi về
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh, huyện, thị, thành chậm
nhất là ngày 16/01/2012 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão) để được theo
dõi, kiểm tra.
   Thực hiện tốt quy định chế độ báo cáo tình hình tổ chức Tết Nhâm Thìn
theo công văn số 6122/UBND-TH ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy định chế độ báo cáo tình hình tổ chức Tết Nhâm Thìn,
  4. Ngày 20/01/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức họp lệ giao ban
ngành Giáo dục và Đào tạo./.   Đính kèm:
   - Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012;
   - Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc đảm bảo an ninh, trật tự năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
   - Công văn số 6122/UBND-TH ngày 23/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc quy định chế độ báo cáo tình hình tổ chức Tết Nhâm Thìn;
   - Thông báo số 02/TB-UBND ngày 06/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012;

Nơi nhận:                   TL.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                 CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT (2b)                     Đã ký
                       Nguyễn Thanh Thiện

                                      -2-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:6/20/2012
language:Vietnamese
pages:2