Historie i fagligt samspil by HPVVgUjy

VIEWS: 7 PAGES: 23

									Historie i fagligt samspil
Histories særlige
forpligtelse
  ”Faget historie indgår i samtlige
  studieretninger og får derfor et særligt
  ansvar for at medvirke til at skabe
  helhed og sammenhæng i
  gymnasieforløbet. Faget forpligtes på
  aktivt at spille sammen med de øvrige
  fag og fagområder.” (stx)
(Gymnasieforliget 2003, her fra Historiedidaktik, 2005
Læreplanen stx
  ”Da historie har et særligt ansvar for at
  medvirke til at skabe helhed og
  sammenhæng i gymnasieforløbet, skal
  eleverne trænes i at arbejde med
  emneforløb, der afvikles i samspil med
  andre fag både i grundforløbet, i
  studieretningsforløbet og i almen
  studieforberedelse.”
Fagligt samspil i stx
  Overblik og sammenhængsforløb med
  dansk 8-10 timer senest i begyndelsen
  af studieretningen. (Gobeliner)
  Historie/dansk opgaven
  AT
  SRP
Historie i samarbejde med
dansk
  Historie og dansk i samspil om et forløb
  med vægt på overblik og sammenhæng
  Bjørn Nørgaard: 17 gobeliner til
  Dronning Margrethe II

  Da/hi eller dansk eller historieopgave
  eks. Nation, nationalstat og identitet
Overblik og sammenhæng via
gobelinerne?

  Præsentation
  Forbrug af lektioner 5-6 lektioner
  Valg af gobelin (grupper)
  Materiale: gobelin Cd-rom
       Danmarks historie
      www.Dr.Gobeliner.dk
      www.KøgeMuseum.dk
   Gruppens forberedelse og
   produktkrav

1. Sæt gobelinen ind i sin rette samtid
2. Redegør kort for gobelinens historie
3. Udvælg del af gobelinen til nærmere analyse
4. Gør rede for rammen/borduren –
 a) en person
 b) en symbolfigur og forklar, hvilken begivenhed i
 verdenshistorien den henviser til
5. Vurder hvilket historiesyn, der ligger til grund for
 Bjørn Nørgaards udvælgelse.
fortsat
Produktkrav:
2 sider til ”gobelin danmarkshistorien”
Mundtlig fremlæggelse 20-30 min –
 udarbejdelse af ”talepapir”

  Eksempelvis et besøg på Køge skitsemuseum
  som afslutning
  Her kan eleverne tegne fremtidens gobelin
Historie og AT – de faglige
mål
  Opnå viden om et emne ved at kombinere flere
  forskellige fag og faglige hovedområder
  Anvende forskellige metoder til at belyse et
  komplekst problem
  Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en
  sammenhængende verdensforståelse
  Vurdere hvorledes et givent emne indgår i større
  historiske og/eller nutidige sammenhænge
  Vurdere forskellige fag og faglige metoders
  muligheder og begrænsninger
fortsat
  Anvende indsigt i elementær videnskabsteori
  og videnskabelige ræsonnementer til at
  formulere og reflektere over problemstillinger
  af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig
  karakter


  HUSK!   AT er sag før fag!
fortsat
  SRP

  Samspillets fordele og ulemper?

  Historie i fremtiden – hvilken rolle får
  historie, når der nu sættes fokus på
  studieretningsgymnasiet??
Historie i samspil i KS: identitet
ifølge læreplanerne
KS-gruppen på HF (B):

 Faggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag.
  Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet
  mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle
  udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad
  angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt
  individers udfoldelses- og handlemuligheder.
1.2 Formål
 Undervisningen skal udvikle kursisternes selv- og
  omverdensforståelse og derigennem bidrage til at
 skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen
  og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og
  demokratisk samfund.
Præsentation af kultur-samfundsfag
- Erfaringer fra Københavns åbne Gymnasium

 Skema-planlægning:
 1.hf: Kultur-samfundsfag er koncentreret i 8 uger,
 hvor der er 2 blokke historie, 1 blok samfundsfag og
 1 blok religion om ugen. I 1.hf er der kun
 fællesfaglige forløb.
 2.hf: Kultur-samfundsfag forløber over hele året,
 hvor der er 2 blokke historie, 1 blok
 samfundsfag og 1 blok religion om ugen. I 2.hf. er
 der både fællesfaglige og særfaglige forløb.
 1 blok = 90 min.
Timefordeling:

  1.hf: 60 blokke a’ 90 min.; historie (30),
  religion (15), samfundsfag (15)
  2.hf: 120 blokke a’ 90 min.; historie
  (60), religion (30), samfundsfag (30)
2. Overordnet forløbsstruktur
  Forløb 1 (1.hf): Fra Vikingetid til Reformation.
  Varighed: 8 uger
  Forløb 2 (1.hf): Det osmanniske imperium og
  den moderne tyrkiske stat. Varighed: 8 uger
  Forløb 3 (2.hf): Tysk identitet og
  selvforståelse. Varighed: 7-8 uger + 1 uges
  studietur
  Forløb 4 (2.hf): USA – det gode samfund?
  Varighed: 12 uger
Historie
  Fra Vikingetid til    Overgangen fra nordisk
  Reformation       religion til kristendom
               Konge, kirke og
               adelsmagt
               Grevens Fejde
               Reformationen
               Merkantilisme
               Fra valgkonge til
               arvekonge
               Enevælde
fortsat
  Det osmanniske     Et samfund imellem
  imperium og den    modernitet og
  moderne tyrkiske    religion
  stat          Arven fra
              Osmannerriget
              Myter og realitet i
              historien
fortsat
  Tysk identitet og    Hovedlinier i
  selvforståelse     Europas og
              Tysklands historie
              fra kejsertid til i dag
              Ideologiernes kamp
              Weimarrepublikken
              Nazismen
              Det delte Tyskland
              Murens fald
fortsat
  USA – det gode    USA’ s historie fra
  samfund?       1947-2008
             Borgerrettigheder
             Menneskesyn
             Samfundssyn - Den
             amerikanske drøm
             Velfærdsstaten
Særfagligt forløb i 2hf
  Historie:

  Fra antikken til i dag
  Danmarks historie fra enevælde til i dag
  Ideologiernes kamp

Varighed: 12 uger (oktober – januar)
4. Progression mht.
synopsis
  1. forløb: Fra Vikingetid til Reformation
  Synopsispræsentation (formelle krav), synopsistræning dvs. opstille
  problemstillinger der skal besvares pba. de tre taksonomiske niveauer
  og de tre fag. Varighed: 1 blok
  2. forløb: Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat
  Eleverne arbejder selvstændigt med synopsis; de får udleveret en
  problemformulering, som de udarbejder en synopsis på baggrund af,
  fremlægger på klassen. Varighed: 3-4 blokke
  3. forløb: Tysk identitet og selvforståelse
  Eleverne opstiller selv en problemformulering, der skal besvares pba.
  en hypotese/undren og de tre taksonomiske niveauer og de tre fag.
  Endvidere skal eleverne overveje, hvordan studieturen til Berlin kan
  inddrage i synopsen. Efter studieturen har eleverne 3½ dage til at
  udarbejde en synopsis som fremlægges under eksamenslignende
  forhold med to lærere og efterfølgende diskussion.
  4. forløb: USA – det gode samfund?
  Problemstillinger diskuteres.
Hvad er en god synopsis?
Indhold:
 Et godt undre spørgsmål/en
 problemformulering
 Præsentation af de problemstillinger, der
 arbejdes med
 At fagets metode afspejler sig i synopsen  En god synopsis på 3 – 5 sider kan
  udarbejdes på mangfoldige måder!
De flerfaglige forløb –
kernefagligheden og metode skal i
spil!
  Historie bør spille en hovedrolle i almen studieforberedelse –
  det er vigtigt at bygge på kernefagligheden og fagets mål i
  de fælles forløb!

  Fagets metode og videnskabsteoretiske overvejelser skal ikke
  gemmes til AT!

  Almen studieforberedelse - læreplan:
  http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/laereplan_pdf/stx/stx_almen_st
  udieforberedelse.pdf.
  AT på EMU: http://www.emu.dk/gym/fag/al/index.html.

  Hf: Inspiration til ks-gruppen på EMU:
  http://www.emu.dk/gym/tvaers/fag/kultursamfund.html.

								
To top