I april 1998 sagde vi farvel til vores bror og svigerinde Tom og Ruth by HPVVgUjy

VIEWS: 5 PAGES: 8

									Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola Zambia


I april 1998 sagde vi farvel til vores bror og svigerinde Tom og Ruth. De havde solgt deres hus og var sammen med
deres to hunde Sasha og Ricko på vej til Zambia i Afrika.
Udover deres hunde havde de også en vision med. En vision om at etablere et hjem for forældreløse børn i Zambia.

Et af grundelementerne i visionen var at lave et børnehjem, hvor zambianske enker tog sig af forældreløse zambianske
børn. Et andet af grundelementerne var, at børnehjemmet økonomisk skulle kunne bære af en produktion af træ fra et
savværk.

     Jabulani Childrens Village                     Jabulani Investment
         Børnehjem                             Savværk
7 enkehuse med plads til 10 børn i hvert            Savværk
Børnehave/fritidshjem                     Medarbejderboliger
Enkecenter: Systue, klinik, kontorer og samlingssal      Træ- og metalværksteder
Træ- og metalværksteder

Visionen skulle virkeliggøres i et af Zambias fattigste områder ved Kaniki nord for Ndola.

Da Tom rejste fra Danmark, spurgte vi, hvornår han kom hjem til Danmark igen.
Hans afskedsreplik var: Jeg kommer ikke hjem igen. Vi har et kald og rejser til Afrika for altid.

Det er nu godt fem år siden. Vi har hjemme i Danmark set video og billeder fra Jabulani. Julen 2003 blev det år, hvor vi
fik lejlighed til se Jabulani i virkeligheden.

Vi vil her prøve at beskrive, de indtryk vi fik af Jabulani i de tre uger, vi tilbragte sammen med Tom og Ruth. Samtidig
vi prøve at gøre status på visionen.
                                                   Kate og Jan Dufke
Førstehåndsindtryk
        Selve området
-        Vi ankom en lørdag morgen. Efter at have kørt 15 km på en hullet landevej fra Ndola, svingede vi ned
        af en flot anlagt bred rød grusvej til Jabulani
        Jabulani er større, end vi havde forestillet os (ca. 20 hektar). Huse og bygninger ligger spredt med god
        luft i mellem og er udført i en flot- men ikke prangede stil. Der er høje træer og smukke beplantninger
        imellem. Bebyggelsen og udviklingen af området virker meget gennemtænkt.

        I dag 2003 består bebyggelsen af:

        Enkecenteret -  en flot trefløjet bygning som indeholder:
        *        samlingsale
        *        køkken
        *        forskellige kontorer
        *        systue
        *        klinik

        Endvidere er der bygget:
        *        tre enkehuse
        *        børnehave/fritidshjem
        *        to medarbejderhuse
        *        voluntørboliger
        *        savværk
        *        snedkerværksted
        *        mekaniker/metalværksted
        *        to arbejderboliger.

Vi har svært ved at forestille os, at Jabulani i 1998 bestod af en tilgroet bushgrund og forskellige ruiner. Det er
ualmindelig flot i dag.
                                                         Side 1 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola Zambia
      Jabulanibørnene
      Da vi kom op til Ruth og Toms hus blev vi mødt af Jabulanibørnene. Livsglæden strålede fra deres
      øjne. De havde lavet et lille velkomstskilt til os.
      Man mærkede med det samme stor tillid i relationen mellem børnene og Ruth og Tom.
      På nuværende tidspunkt er der 15 adopterede Jabulanibørn og der står ca. 15 på venteliste.

      Medarbejderne
      Om lørdagen holder man fri på Jabulani, så det var ikke rigtig muligt at se stedet i dets daglige virke.
      Allerede mandag var vi imidlertid rundt og se hele stedet, mens der var ”gang i hjulene”.
      Der er ca. 38 zambianske medarbejdere ansat på Jabulani.

      10 ved JCV-general.
      De er beskæftiget med bygningsvedligeholdelse- og udvikling samt rengøring

      6 ved JCV- village
      De er beskæftiget med driften af børnehjemmet

      4 ved JCV-clinic
      De er beskæftiget ved klinikken

      13 ved JCV- savværk
      De er beskæftiget med driften af savværket

      Vi brugte meget tid på at iagttage medarbejder / arbejdsgiverrelationerne på Jabulani.

      Her må vi bare sige, at forestillingen om den undertrykte sorte arbejder, er en myte på Jabulani.

      Zambianerne udstrålede stor kompetence og der var et naturligt respektfuldt forhold mellem arbejdere
      og ledelse. Ord som ”sir” og ”boss” hørte vi ikke på Jabulani. Derimod var stedet præget at en
      venskabelig og kammeratlig tone.
      Noget, der overraskede os, var at meget ledelsesansvar var uddelegeret til zambianere. F.eks. havde den
      zambianske kontorleder Mary pro kura til banken, så hun kunne udskrive check på Jabulanis vegne.
      Vi oplevede også at være med til juleafslutning for arbejdere og børn. Festen blev ledt Lis (zambianer)
      og det hele oste af trivsel.

      I Zambia har handicappede de meget svært og er faktisk udstødt af arbejdsmarkedet og sociale
      relationer. Her var det spændende at se at Jabulani havde valgt en zambiansk døvstum (Simon) til at
      være leder af træværkstedet, hvor alt Jabulanis inventar bliver fremstillet.

      Jabulani har påtaget sig ansvaret for lægehjælp til arbejderne og deres familier. Konsekvensen af dette
      oplevede vi, da det en nat bankende på døren og en af arbejderne kom. Hans barn var meget sygt og
      skulle på hospitalet. Det betød at Tom måtte starte bilen og køre af sted.

      Hvis man regner arbejdernes familier med, er det ca. 200 personer, der på den ene eller anden måde
      er tilknyttet Jabulani.
                                                      Side 2 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola Zambia
I det følgende vil vi prøve at beskrive de enkelte dele af Jabulani lidt dybere

Børnehjemmet (Jabulani Childrens Village)
På børnehjemmet bor der i dag 15 børn. Det er alle forældreløse børn fra lokalområdet. Man kan ikke bare optage et
forældreløst barn på Jabulani.
Optagelsen foretages i samarbejde med den lokale socialforvaltning (social velfare). Når optagelsen er sket, svarer det
til hvis man i Danmark satte et barn i familiepleje. Det betyder, at Jabulani overtager alle forpligtigelser frem til barnet
bliver 19 år.
Forpligtigelserne omfatter mad, tøj, skolegang, lægehjælp og udvikling.

Børnene kommer til Jabulani med hver deres historie. Historierne kan indeholde prostitution, seksuelt misbrug,
omsorgssvigt, underernæring, forkastelse og rituelt misbrug.

De lokale zambianske myndigheder (social velfare) fører tilsyn med Jabulani.

Personale

Overordnet ledes børnehjemmet af Tom og Ruth.
De har en daglig kontakt til børnene fra ca. 18.00 – 20.00 hvor børnene kommer og går aftentur med Tom og Ruth og
deres hunde. Turen ender i Tom og Ruths hjem, hvor de bruger en time sammen med børnene til at spille spil, se video,
lave mad o.a.
Man mærker, at disse timer rangerer højt hos børnene. Det er tale om kvalitetstid, man i mange danske familier godt
kunne misunde. Vi oplever, at begreber som tillid, venskab, glæde, humor og omsorg er i spil på en helt unik måde.

Det daglige ledelsesansvar er delegeret ud til Elizabeth Harrison (Lis)
Lis er en zambianer, enke, mor til fire børn, skolelærer og tidligere skoleinspektør.
Hun er højt kvalificeret og udstråler stor kompetence i hendes arbejde med børnene.
Lis fører tilsyn med trivslen i enkehusene og har desuden ansvaret for børnehaven/fritidshjemmet.
Hun er endvidere med i ledelsesgruppen for hele Jabulani.

Hvert enkehus ledes af en ”mor” og en hjælper
Børnene bor i huse. Det er huse indrettet med køkken, bad, stue og værelser. Alle møbler: Senge, skabe, køkken o.s.v er
i god kvalitet og fremstillet på Jabulanis eget snedkerværksted. Denne grad af selvforsyning imponerer en dansker, der
er vant til at handle i Ikea.
Mødrene er enker. Nogle har deres egne biologiske børn med. Andre har voksne børn, der ikke bor på Jabulani.
Mødrene får løn og penge til kost. Det er så deres opgave at få huset og hjemmet til at fungere med madlavning,
rengøring og trivsel. Hvert ”hus” har et lille stykke jord, som mødrene dyrker sammen med børnene.
En rød tråd gennem hele Jabulanis arbejde er at lære zambianerne at blive selvforsynende og gøre sig uafhængig af
hjælp. Kort sagt at skabe stærke zambianere.

For børn der har været udsat for misbrug og omsorgssvigt er det vigtigt, at ”enkehuset” er en tryg base. Enkerne bliver
derfor hele tiden supervisioneret af ledelsen med henblik på at omsorgssvigt ikke gentager sig.

Et af problemfelterne kunne være: at der blev gjort forskel på egne biologiske børn og de ”adopterede” børn.
Et andet problemfelt kunne være opdragelsesmetoder. Man skal huske på at de zambianske mødre måske har en anden
kultur end vi er vant til i Danmark.

Børnehave/fritidshjem
Børnehave/fritidshjem ledes af Lis og til at hjælpe sig har hun en ung mand Fremont. Det ligger lige ved siden af
enkehusene og er velindrettet med køkken, computere, legeting, male og tegneting m.m. samt dejlige udenomsfaciliteter
med legeplads.
Børnehave/fritidshjemmet er ikke en pasningsordning, men et terapeudisk miljø, hvor børnene i samarbejde med voksne
kan arbejde med forskellige sider af deres personlighed- emotionelt, socialt og intellektuelt.
I forbindelse med julen havde børnene sammen med Lis indøvet et julespil. De havde selv fremstillet remedier og syet
dragter. Vi så stykket flere gange og det havde en høj kvalitet.
                                                         Side 3 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola Zambia


En af forestillingerne var for en gruppe af ældre i Sarkanja (hovedlandsbyen i området). Forestillingen blev vist i
Capital Hall, som er byens forsamlingshus. Her så vi virkelig fattigdommen. De ældre øjne var tomme. Man kunne se,
at de var syge og trængte til lægehjælp- de var udslidte og tynde. Nogle af dem var blinde.
Jabulanibørnene spillede deres julespil og hjalp derefter en katolsk organisation med at dele mad ud til de ældre.

Det rigtig spændende var, at disse ældre kendte Jabulanibørnene. De havde jo levet i området. Nogle af dem var deres
egne børnebørn.
Her så vi vigtigheden af, at Jabulani er et lokalt arbejde.

Skolegang
Børnene får undervisning i den lokale skole. I børnehave/fritidshjemmet er der mulighed for lektiehjælp.
Når børnene bliver ældre skal de skifte skole. Nogle af dem arbejder på at få så høje karakterer, at de kan blive optaget
på private skoler og dermed få en bedre uddannelse.
Betalingen for skolen m.m. er også Jabulanis ansvar.

Savværket
Der er sikkert mange i Danmark der forbinder savdrift i Zambia med fældning af regnskov. Sådan forholder det sig
imidlertid ikke på Jabulani.
I kobberbæltet er der store arealer med statsejet plantageskov. Træerne står i lange lige rækker og er plantet med
henblik på skovbrug.

Tom har fået tildelt et område, hvor han kan fælde fyrretræer. Området ligger ca. tre km. fra Jabulani. Fra en spæd start
er savværket nu oppe på en produktion, der er så stor, at det har været muligt at lave en fast aftale om at hente tømmer
til forarbejdning på savværket.

Til dette er der indkøbt traktorer og vogne der transporterer det fældede træ til savværket. I skoven arbejder der ca. 12
mand med træfældning.

Savværksgrunden
Savværksgrunden er ca. 10 000 m2 stor og er forsvarligt indhegnet. Når det ikke arbejdes, er grunden lukket af og
vogtes af to store dobermanshunde. Der er meget tyveri i Zambia og en bevogtning af pladsen er en nødvendighed.
Tyveri er et af de store problemer i Zambia. På Jabulani har man politik om at melde alt tyveri til det lokale politi og så
lade dem tage affære. Man må træffe sine forholdsregler- men aldrig begynde at tage loven i egen hånd.

Savværkshallen
Midt på grunden ligger savværkshallen, hvor det uforarbejdede træ kommer ind i den ene ende og ud som forarbejdet
tømmer i den anden ende.

Savværksfolkene har Jabulani selv uddannet. Der er både folk til at betjene de store maskiner, folk til at slibe klinger og
pladsfolk. Der bliver i øjeblikket produceret ca. 25 - 50 m3 om ugen på savværket.

Savværket står overfor nogle udvidelser som omfatter indkøb af nye og mere effektive maskiner, samt yderligere en
traktor med vogn. Endelig skal der bygges en tørrehal.
Investeringerne vil være på 230.000 d.kr. og investeringen vil betyde, at savværket efter 4 måneder kan hæve sin
produktion til 150 m3 om ugen. Det vil betyde, at den reelle indtægt er 60.000 kr. når lønninger og udgifter er trukket
fra.

Personale
Der arbejder ca. 13 på savværket. Dagen starter med andagt foran træværkstedet sammen med Tom og de øvrige
arbejdere. Her bliver der sunget og bedt for dagen. Fra kl. 12.30 – 13.00 er der middagspause. På grund af de farlige
maskiner og sikkerheden bliver der hver dag lavet mad til savværksarbejderne, så de er friske, nå de skal betjene
maskinerne.

Afsætning
Det færdige tømmer, som laves i alle mulige forskellige størrelser, aftages af de lokale tømmerhandlere og
byggemarkeder. Der er så stor efterspørgsel på træ, at savværket ikke kan honorere efterspørgslen- heller ikke efter
investeringer i nye maskiner.                                                         Side 4 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola ZambiaKlinikken
Jabulanis klinik drives i samarbejde med Kaniki Centeret og Baluba Valley Farm.
Det er Jabulani, der lægger hus til og står for driften.
Arbejdernes familier og de øvrige folk der er tilknyttet de tre institutioner kan benytte klinikken uden vederlag.
Udgifterne deles så af de tre instutitioner i forhold til hvor mange konsultationer, man har haft.
Derudover tilbyder klinikken sig til lokalsamfundet mod betaling. Denne betaling har nærmest karakter af symbolske
beløb.

Indretning
Klinikken er indrettet med en stor stråtækt ventepavillion. Her er der også mulighed for at foretage vejninger af børn.
Selve klinikken, der ligger i hjørnet af enkecenteret er indrettet med reception, sygeplejerskekonsultation, laboratorium
og lægekonsultation.

Personale
Der er ansat 3 personer på klinikken.

En receptionist der byder velkommen og laver en del af kontorarbejdet og holder styr på journalarbejdet.
Der føres journal over de ca. 800 klienter, der benytter klinikken.

En sygeplejerske

En ”clinical officer”. Det er en speciel uddannelse i zambia som rangerer lige under en læge. Det eneste forskel er at en
chinical officer ikke foretager operationer. (uddannelsen tager 7 år)

En gang om ugen kommer der en læge fra Ndola og tager sig af de områder der ligger uden for personalets kompetence.

Medicin
Ruth er ansvarlig for indkøb af medicin og det er ikke ubetydelige mængder. Medicinen købes i Ndola.

Tilsyn
Tilsynet med klinikken udføres af det lokale sundhedsvæsen (Health Welfare)

Systuen
Systuen ligger også i enkecenteret.

Indretning
Det er et sort rum på ca. 80 m2. Langs den ene side er der skabe. I midten er der klippeborde og ved den anden side står
der seks symaskiner.
Alle møbler er fremstillet på Jabulanis træværksted.

Personale
Til at lede syværkstedet er der ansat en zambiansk syerske.

Brugere
Syværkstedet har mange brugere bl.a. har Jabulanibørnene sytimer her og syer selv en del af deres tøj. Vi var meget
forundrede over så velklædte og pæne i tøjet de zambianere, der var tilknyttet Jabulani, var.
Syværkstedet er meget populært hos børnene- også hos drengene. Ved julespillet, som vi har omtalt tidligere, havde de
selv syet alle kostumer i syværkstedet.

Herudover holder syersken kurser for de lokale kvinde i syning.
                                                        Side 5 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola ZambiaSamlingsale og køkken
I den ene fløj af enkecenteret er der to samlingssale, køkken og toiletter.
Samlingssalene er adskilt med en foldevæg som kan fjernes ved store arrangementer.

I samlingssalen holder den lokale kirke til.
Kirken er zambiansk og hedder ”Living Fountain Ministry”.

Tom og Ruth, Jabulanibørnene og en del af personalet på Jabulani kommer i kirken. Derudover er en del af Baluba
Valley Farms arbejdere medlemmer af kirken.

Vi var til to gudstjenester i kirken. Den afrikanske sang og rytme er en helt speciel oplevelse. Man begynder at forstå at
rockmusikken har afrikanske rødder.

Gudstjenesten foregår både på bimba og engelsk.
Der er stor afveksling i gudstjenesten mellem sang, musik og forkyndelse.
Noget vi bemærkede var at alle deltog med et eller andet. Små sedler fandt vej til mødelederen med forskellige indslag:
sange, danse m.m.
En anden ting vi bemærkede var at kirkens lederteam ledte gudstjenesten i stor hamoni. Man kunne virkelig mærke
rummeligheden og at der var plads til alle.

Tom og Ruth er ikke med i ledelsen af kirken, men de samles sammen med ledelsen hver anden tirsdag til bøn i deres
hjem.

Som alt andet vi så , oplevede vi også her, at Jabulani er en stærk katalysator for zambianernes eget ansvar for vækst.

Der kommer ca. mellem 75 og 100 til gudstjeneste.

Den ene pastor ”Daniel” er med i Jabulanis lokale bestyrelse. Desuden virker han som rådgiver for nogle af
Jabulanibørnene i åndelige spørgsmål.
                                                        Side 6 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola ZambiaJabulanis organisation
Den øverste ledelse for Jabulani er en dansk bestyrelse bestående af:

Lars Bo Olesen          KC-Herning
Jan Jacobsen           KC-Herning
Jesper Kure           Apostolsk Kirke i DK
Jens Erik Jakobsen        Apostolsk Kirke i DK
Tom Dufke            Jabulani
Ruth Dufke            Jabulani

Denne bestyrelse modtager hver uge referater for ledelsesmøderne på Jabulani.

I zambia er der en lokal bestyrelse bestående af

Rodwell Simokunda        Kanikicenteret
Rose Simokundo          Den lokale skole
Daniel              Living Fountain Ministry
Brian              Baluba Valley Farm
Ruth Dufke            Jabulani
Tom Dufke            Jabulani
Elizabeth Harrison        Jabulani
Douglas Funda          (Sekretær)

I det daglige ledes Jabulani af et lederteam bestående af:

Tom Dufke            Leder af Jabulani
Ruth Dufke            Leder af Jabulani
Elizabeth Harrison        Leder af børnehjemmet
Mary Soneka           Leder af kontoret


Vi oplever, organasationen i Zambia som veltrimmet. I samarbejdet mellem Tom og Ruth og de zambianske ledere og
medarbejdere fungerer fortrinligt.
På sigt arbejder Tom og Ruth med at ansætte en zambiansk souschef. Det vil betyde, at Ruth og Tom kan tænke i
yderligere vækst og udvikling. Endelig vil der blive mulighed for en tiltrængt orlov i Europa.
                                                   Side 7 af 8
Indtryk fra besøg på Jabulani Children`s Village, Ndola ZambiaVisioner for fremtiden
Vi kan ikke andet end være imponerede. Jabulani anno 2004 udstråler at nogle har været villige til at give af sig selv og
gøre en forskel:
Nogle af nedenstående ord er efter vores mening kendetegnende ved projektet: Jabulani

-        Guds velsignelse
-        Pionerånd
-        Gå på mod
-        Udholdenhed
-        Evne til at fastholde og forfølge en vision
-        Afsavn
-        Kærlighed til Afrika og det zambianske folk

Når vi spørger Tom og Ruth om hvad de næste planer er og hvad der skal ske i den kommende tid, får vi følgende svar:

2004

Opsætning af elektrisk hegn omkring Jabulani og etablering af Gate.
Området her er usikkert. Der er meget tyveri og hvis det ikke holdes i skak vil det hurtigt antage store dimensioner.
Hegnet er indkøbt og opsætningen påbegyndes i januar måned.

Nyt tag på Tom og Ruths medarbejderbolig
Taget på Ruth og Toms hus er et ståltag. Det er utæt og i forbindelse med tørketiden i april til juli regner Tom og Ruth
med at udskifte taget.

Før Jabulani er færdigudviklet mangler der:

-        2 boliger til klinikpersonalet
-        4 enkehuse mere
-        nyt træværksted
-        nyt metalværksted

Endelig er der brug for gode fritidsarealer til Jabulanibørnene og arbejderne.
Her er der sat et areal af til at bygge:

-        swimmingpool
-        volleybalbane
-        fodboldbane
-        fitnessrum

Nye visioner
Som vi har nævnt flere gange er den røde tråd på Jabulani at gøre zambianerne selvhjulpne. Det handler om skabe
muligheder for at zambianerne kan tage ansvar for deres egen livssituation.

Her har Jabulani et eksperiment kørende omkring bananplanter. Hver dag importeres der 300 tons bananer til Zambia.
Disse bananer kan man fremstille selv i Zambia. 300 bananplanter kan give en profit på 3.000 us. dollars om året.
Det er nok til at lønne en pastor og afholde udgifterne til en menigheds aktiviteter.
Tom arbejder på at indgå partnerskaber med zambianere (50%/50%). På denne måde kan zambianerne gøres
selvhjulpne.

Hvad kan vi i Danmark hjælpe med lige nu.


-        Fundraising med henblik på byggeri af de sidste bygninger
-        Computere og IT-udstyr, speciel m.h.p. medieproduktion
-        Sportsudstyr
-        Brugte fittnesmaskiner
-        Lån til udbygning af savværk
-        Minibus
-        Forbøn og opmuntringer
                                                        Side 8 af 8

								
To top