VanLuong.Blogspot.Com_BS507

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_BS507 Powered By Docstoc
					      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                          MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM ...................................................... 3
  1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT
  NAM. ......................................................................................................................3
    1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty. ................................ 3
    1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
    Nam. .......................................................................................................... 4
    1.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập
    khẩu y tế Việt Nam. .................................................................................. 5
    1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần
    đây ........................................................................................................... 11
  1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY. ..................................16
CHƯƠNG 2 MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ ẢNH
HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY ............... 19
  2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM .....................................................19
    2.1.1 Khái niệm ....................................................................................... 19
    2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản ........................... 19
    2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt ........................... 20
    2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người ........ 20
  2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM ..........................21
    2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác sĩ kê
    đơn ........................................................................................................... 21
    2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại ................. 21
    2.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế ......... 22
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
 2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU CỦA THỊ
 TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY ................22
   2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả ............................................ 22
   2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng. ...................... 23
   2.4.3. Về số lượng ................................................................................... 25
   2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây. 26
 2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP XUẤT
 NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM .........................................................................29
 2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG
 DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY CỔ
 PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM .................................................34
   2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với
   thị trường dược phẩm. ............................................................................. 34
   2.6.2. Ảnh hưởng của cam kết về thuế nhập khẩu trong tổ chức WTO
   đến thị trường dược phẩm ....................................................................... 37
   2.6.3. các tác động khác ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm nhập khẩu
   Việt Nam ................................................................................................. 40
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC ẢNH HƯỞNG XẤU
CỦA THUẾ QUAN ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM ............................ 43
 3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM .....................................................43
   3.1.1. Thị trường dược phẩm thế giới ..................................................... 43
   3.1.2. Thị trường dược phẩm trong nước ................................................ 44
 3.2. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT
 NAM. ....................................................................................................................46
   3.2.1. Cơ hội ............................................................................................ 46
   3.2.2. Thách thức ..................................................................................... 47      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  3.3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM .................................................48
  3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG
  CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM, NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU ........................................................49
    3.4.1. Một số giải pháp từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
    (đại diện cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam) ..... 49
    3.4.2.Một số giải pháp từ bộ y tế ............................................................ 54
    3.4.3. Một số giải pháp từ cơ quan Hải Quan. ........................................ 55
KẾT LUẬN .................................................................................................... 58
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                LỜI CAM ĐOAN
   Em xin cam đoan rằng đề án này em viết hoàn toàn dưới sự hướng dẫn
của Thạc sỹ: NguyễnThị Liên Hương và tham khảo các tài liệu có liên quan,
không sao chép bất kỳ tài liệu này. Nếu em vi phạm lời cam đoan này em xin
chịu mọi hình thức kỷ luật của khoa và nhà trường .
                         Sinh viên: Hồ Đức Khánh
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                LỜI MỞ ĐẦU
   Trong những năm qua, nhiều ngành kinh tế, nhiều lĩnh vực kinh tế đã
có những bước thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình, trong
đó có ngành Dược. Trong quá trình hội nhập, nhiều công ty dược phẩm đã và
đang cải tiến hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp hơn với nhu cầu
khách hàng và tiêu chuẩn quốc tế. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
   Một trong những hoạt động cơ bản của công ty cổ phần xuất nhập khẩu
y tế Việt Nam đang thực hiện là hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược phẩm.
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Dược ở nước ta là một ngành có
lịch sử phát triển chưa lâu, nền công nghiệp dược còn nhiều yếu kém, lạc hậu
so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, nhu cầu chăm
sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật của nhân dân ta lại không ngừng tăng cao. Để
đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân, nhà nước đã tạo các điều kiện
thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào kinh doanh sản xuất thuốc
tại Việt Nam, cũng như tăng cường các hoạt động nhập khẩu mặt hàng dược
phẩm vào trong nước. Việc tạo các điều kiện thuận lợi trên mặc dù đã đáp
ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân nhưng lại làm cho thị trường
dược phẩm nước ta trở nên dể biến động và phụ thuộc vào thị trường dược
phẩm nước ngoài. Để bảo vệ nghành công nghiệp dược trong nước và bình
ổn thị trường dược phẩm, nhà nước ta tiến hành xây dựng, hoàn thiện các
chính sách để hổ trợ sự phát triển của ngành. Thuế quan nhập khẩu là một
chính sách quan trọng để bình ổn thị trường dược phẩm trong nước. Biểu
thuế nhập khẩu mặt hàng dược phẩm là một vấn đề được các bộ, ngành, các
doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Sau khi xem xét , nghiên cứu thực trạng
ngành dược phẩm nước ta và biểu thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm,
thông qua hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu


Hồ Đức Khánh                                  1
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
y tế Việt Nam em quyết định chọn đề tài “ Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu
đối với mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, lấy ví dụ tại công ty cổ phần xuất
nhập khẩu y tế Việt Nam” để có thể đóng góp ý kiến của mình xây dựng
chính sách hoàn thiện cho ngành, thúc đẩy sự phát triển của ngành dược Việt
Nam. Và em xin cám ơn Thạc sỹ: NguyễnThị Liên Hương đã giúp em hoàn
thành đề án. Mong thầy cô và các bạn góp ý kiến để bài viết hoàn thiện hơn.
Hồ Đức Khánh                                   2
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 CHƯƠNG 1
 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
          NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
VIỆT NAM.

1.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty.
   Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam được thành lập ngày
2/5/1985theo quyết định 388/CP và 350/CP. Công ty được thành lập từ việc
tách ra từ năm công ty ngoại thương Minexport, Tocomtap, Machinoimport,
Tecnoimport, Naforimex. Vào thời điểm này công ty thuộc bộ Y tế.
   Khi thành lập công ty có tên là công ty xuất nhập khẩu thiết bị Y tế
TW. Là một doanh nghệp nhà nước thuộc Bộ y tế sản xuất kinh doanh xuất
nhập khẩu và bán buôn bán lẻ dược phẩm va các thiết bị Y tế. Công ty tự hạch
toán độc lập với vốn ban đầu nhà nước cấp là 5.9 tỷ đồng.
   Công ty có 56 cán bộ công nhân viên, trong đó có 45% có trình độ đại
học. Đến năm 1993 căn cứ theo nghị định 135 /CP, nghị định 15/CP, nghị
định 388/HĐBT và thông báo số 136/TB Bộ trưởng Bộ Y tế, quyết định thành
lập công ty xuất nhập khẩu Y tế I- Hà Nội, tên giao dich quốc tế: Vimediex
(Việt Nam medical national import export companyI-Ha Noi).
   Ngày 12-6-1993, theo quyết định số 530/ BYTQĐ , công ty trực thuộc
bộ Y tế với 96 ngưởi, vốn kinh doanh là 13,169 tỷ đồng và tự hạch toán độc
lập. Khi đó mọi báo cáo cũng như xin phép của công ty đều phải trình lên Bộ
Y tế, nhưng sang năm 1996, theo quyết định số 4670/BYTQĐ ngày 30-3-
1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế, công ty dược Việt Nam được tự mình quyết
định. Từ đó công ty xuất nhập khẩu Y tế I là thành viên của tổng công ty dược
Việt Nam.


Hồ Đức Khánh                                   3
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Từ tháng 1 năm 1997 công ty giao nhận Y tế Hải Phòng, trước đây là
công ty thuộc tổng công ty dược Việt Nam trở thành chi nhánh của công ty
xuất nhập khẩu Y tế I - Hà Nội (theo quyết định 35/BYTQĐ ngày 15-1-1997
của Bộ trưởng Bộ y tế về việc sát nhận công ty giao nhận Y tế Hải Phòng vào
công ty xuất nhập khẩu Y tế I- Hà Nội, và quyết định số 06/TCTD ngày 31-1-
1997 của tổng công ty dược Việt Nam, về việc thành lập chi nhánh công ty
xuất nhập khẩu Y tế Hải Phòng trên cơ sở công ty giao nhận Y tế).
    Chi nhánh công ty giao nhận Hải Phòng đã có trên 20 năm kinh nghiệm
chuyên làm nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển thuốc trang thiết bị, dụng cụ y tế,
hoá chất... cho các đơn vị trong ngành, chương trình Y tế Quốc gia.
    Công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 483/QĐ-BYT ngày 19
tháng 2 năm 2004 của bộ trưởng bộ y tế. Năm 2006 công ty tiến hành cổ phần
hóa. Với tên gọi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (
VIMEDIMEX). Công ty có chức năng XNK và XNK ủy thác các mặt hàng
dược phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, VIMEDIMEX đã và đang
đẩy mạnh đầu tư vào công tác nghiên cứu, phát triển các vùng trồng dược liệu
sạch theo tiêu chuẩn GACP để phát triển các sản phẩm dược liệu sạch chất
lượng cao.

1.1.2.chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam.
1.  Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các ngành hàng
chính dưới đây:
-   Dược phẩm: Tân dược, đông dược, thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn
tán…
-   Nguyên liệu, hoá chất, phụ liệu để sản xuất thuốc, bao b dược và các
sản phẩm y tế khác.
-   Dược liệu, tinh dầu, hương liệu, dầu động vật.Hồ Đức Khánh                                   4
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
-   Mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, thực phẩm chức năng (Thực phẩm bổ
sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản
phẩm dinh dưỡng y học).
-   Trang thiết bị, máy móc dụng cụ bao b cho sản xuất dược phẩm, mỹ
phẩm, trang thiết bị và dụng cụ y tế.
-   Hoá chất xét nghiệm và kiểm nghiệm (Các hoá chất phục vụ cho ngành
y dược).
-   Vắc xin sinh phẩm.
-   Các loại hóa chất thông dụng, các loại nguyen liệu vật tư dùng cho các
ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, điện - điện tử.
-   Các mặt hàng nông, lâm, hải sản; hàng thủ công mỹ nghệ.
-   Các mặt hàng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng khác.
2.  Kinh doanh dich vụ:
-   Dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác.
-   Giao nhận, kho vận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
-   Thu đổi ngoại tệ và kiều hối.
-   Hội trợ triển lăm, quảng cáo tiếp thị.
-   Khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn du lịch.
3.  Đại lý ký gửi, đại lý tiêu thụ cho các tổ chức trong và ngoài nước.
4.  Hợp tác, liên kết liên doanh với các công ty, đơn vị trong và ngoài nước.
5.  Sản xuất thuốc và trang thiết bị vật tư y tế.
6.  Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác phù hợp với với quy định của
pháp luật.

1.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu y tế Việt Nam.
   Bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
được tổ chức theo kiểu trực tuyến - chức năng, quyền lực tập trung vào HộiHồ Đức Khánh                                   5
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
đồng quản trị và ban giám đốc. Hệ thống các phòng ban chịu sự quản lý trực
tiếp của ban giám đốc và có sự tác động qua lại với nhau đồng thời đóng vai
trò tham mưu cho Tổng Giám Đốc điều hành trực tiếp hoạt động của Công ty.
Áp dụng mô hình này có ưu điểm là kết hợp quản lý tập trung thống nhất với
phát huy quyền chủ động và đang được áp dụng phổ biến hiện nay, nhưng nó
lại đang mắc phải một số những nhược điểm đó là có thể làm chậm quá trình
ra quyết định do phải nghiên cứu nhiều ý kiến và đòi hỏi mỗi người trong
Công ty phải biết cách làm việc trong cơ cấu này thì mới hiệu quả được. Dưới
đây là mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y
tế Việt Nam với 7 cấp quản trị và chức năng, nhiệm vụ của các chức danh và
bộ phận chính trong bộ máy quản trị Công ty.
Hồ Đức Khánh                                  6
                 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 CHỦ TỊCH HĐQT                 TỔNG GIÁM ĐỐC


                                                        P.TỔNG GIÁM ĐỐC


  TP.BĐCL    TP.XK   TP.TCHC      TP.KT -TV    TP. NC&PT    TP NK&KHSX
                       T CHI NHÁNH     TP. KDDL     TP. MARKETING      TP. KTCL      T. KHO
     QUẢN ĐỐC PX GMP                   QUẢN ĐỐC PX HOÁ CHẤT              QUẢN ĐỐC PX ĐÔNG DƯỢC
 TRƯỞNG CA 1          TRƯỞNG CA 2       TRƯỞNG CA 1     TRƯỞNG CA 2       TRƯỞNG CA 1       TRƯỞNG CA 2
 TC1     TC2    TC1      TC2    TC1     TC2    TC1     TC2       TC1    TC2     TC1       TC2


                 Hình 1.1: Sơ đồ bộ máy quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Hồ Đức Khánh                          Việt Nam                                7
                          (Nguồn: phòng tổ chức hành chính)
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chủ tịch Hội đồng quản trị
    Là người đứng đầu Hội đồng quản trị, có trách nhiệm triệu tập, chủ trì
các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghị
quyết của Hội đồng quản trị.
Tổng giám đốc
    Là người được Hội đồng quản trị giao trách nhiệm quản trị Công ty,
người chỉ huy cao nhất trong công ty có nhiệm vụ quản lý toàn diện các vấn
đề của Công ty, chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của công ty. Nhiệm vụ chính
của tổng giám đốc là đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phó tổng giám đốc
    Là người giúp việc trực tiếp cho tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc
chịu trách nhiệm một mảng kinh doanh nhất định của doanh nghiệp và không
có quyền ký thu chi trong doanh nghiệp mà phải trình lên tổng giám đốc ký.
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
    Là người có quyền hành và trách nhiệm cao nhất trong phòng Tổ chức
– Hành chính, phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan đến tổ chức – hành
chính như: Quản lý công tác đào tạo, quản lý nguồn nhân lực, quản lý công
tác tuyển dụng
Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ
    Là người có quyền hành và trách nhiệm cao nhất trong phòng Kế toán –
tài vụ, phụ trách công tác kế toán tài chính, theo dõi sổ sách, lập các báo cáo
tổng hợp số liệu về kêt quả kinh doanh của Công ty đồng thời là người giúp
các lãnh đạo cấp trên nắm rõ được tình hình tài chính, vạch ra các mặt trong
việc quản lý nguồn tài chính của doanh nghiệp, giải trình các báo cáo tài
chính với các cơ quan quản lý cấp trên và đưa ra báo cáo thường kỳ hàng
năm.Hồ Đức Khánh                                   8
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Trưởng phòng Xuất khẩu
   Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng Xuất khẩu,
phụ trách toàn bộ mảng hoạt động xuất khẩu thuốc của Công ty ra các thị
trường nước ngoài.
Trưởng phòng Nhập khẩu & Kế hoạch sản xuất
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng Nhập
khẩu & Kế hoạch sản xuất có chức năng phụ trách các vấn đề về hoạt động
nhập khẩu và điều phối, đôn đốc hoạt động sản xuất theo đúng tiến độ được
định ra.
Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng
   Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng Bảo đảm
chất lượng có chức năng phụ trách quá trình sản xuất thực hiện theo đúng các
tiêu chuẩn đã được đặt ra ( phía bên ngoài của sản phẩm).
Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng Nghiên
cứu & Phát triển có chức năng nghiên cứu có nhiệm vụ khảo sát, định hướng
hình thành và phát triển các loại hoá chất, dược liệu mới hoặc cải tiến các loại
hoá chất, dược liệu cũ.
Trưởng chi nhánh
   Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất tại các chi nhánh đặt ở
các tỉnh thành khác nhau, là người điều phối toàn bộ hoạt động của một khu
vực do mình phụ trách và báo cáo lại kết quả kinh doanh cho Công ty mẹ.
Trưởng phòng kinh doanh dược liệu
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng kinh
doanh dược liệu. Là người điều phối các vấn đề về dược liệu.
Hồ Đức Khánh                                    9
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Trưởng phòng Marketing
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng
Marketing, giúp việc trực tiếp cho các Phó tổng giám đốc trong việc vạch ra
các kế hoạch marketing.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong phòng Kiểm tra
chất lượng, có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo việc kiểm tra tính định lượng và
định tính cụ thể của mỗi sản phẩm đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất.
Trưởng kho
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong tổng kho, phụ
trách việc kiểm soát lượng hàng ra vào kho để trách thất thoát và tránh nhập
các mặt hàng trái phép hoặc chưa được cấp phép vào kho. Trưởng kho phải
thường xuyên kiểm soát được lượng hàng trong kho để báo cáo lên Phó tổng
giám đốc giúp Phó tổng giám đốc kiểm soát tốt được tốc độ luân chuyển hàng
hoá.
Quản đốc phân xưởng
    Là người có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất trong một phân xưởng,
nhìn chung quản đốc phân xưởng không thực hiện các chức năng quản lý như
tuyển dụng lao động, mua sắm vật tư, … mà là người theo dõi, đôn đốc hoạt
động sản xuất ở phân xưởng theo đúng quy định.
Trưởng ca
    Là thủ trưởng cao nhất trong ca làm việc có trách nhiệm chỉ huy điều
hành mọi người và chịu trách nhiệm về vấn đề xảy ra trong ca làm việc đó.
Tổ trưởng
    Là thủ trưởng trực tiếp trong tổ sản xuất có trách nhiệm chỉ huy toàn
bộ các tổ viên hoạt động theo quy định của trưởng ca.
Hồ Đức Khánh                                   10
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty thời gian gần
đây
   Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty phát triển
khá vững chắc. Cơ chế mới đã cho phép công ty tự hoạt động kinh doanh,
phát huy được các năng lực hoạt động của mình trong nỗ lực tìm kiếm lợi
nhuận. Tuy nhiên trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt, thêm vào đó
là những khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ bấp bênh, do ảnh hưởng của
cuộc khủng hoảng tiền tệ của thế giới năm 2009, thị trường thế giới có nhiều
biến động phức tạp đã đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công ty.
   Để đứng vững và phát triển trên thị trường công ty đã xây dựng một
chiến lược kinh doanh hướng về thị trường phù hợp với điều kiện cơ sở vật
chất của công ty trên cơ sở nhiên cứu thị trường nhằm tranh thủ những thuận
lợi, hạn chế những khó khăn của môi trường kinh doanh.
   Với những nỗ lực của mình, công ty đã đương đầu với những khó khăn
và thách thức. Qua những thử nghiệm ban đầu, công ty đã vượt qua những thử
thách và giành lấy cơ hội không ngừng đưa công ty phát triển lên tầm cao
mới. Kết quả được thể hiện qua bảng báo cáo thực hiện kinh doanh với các
chỉ tiêu mua vào bán ra.
   Theo quyết định phê duyệt của Bộ Y tế, giá trị doanh nghiệp của Công
ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt khi cổ phần hóa là 667 tỷ đồng, trong đó
giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 25 tỷ đồng. Sau khi cổ phần hóa, công ty
làm ăn có lãi, lương, thu nhập liên tục tăng, doanh thu cũng tăng từ 2.400 tỷ
đồng năm 2006 lên 2.800 tỷ đồng năm 2007
Hồ Đức Khánh                                   11
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh qua bốn năm thực hiện ( 2006-
2009).
 Chỉ tiêu   Đơn    Thực hiện   Thực hiện   Thực hiện   Thực hiện
        vị    2006      2007      2008      2009
        Tính
 Mua vào   triệu   511.687    541.286    708.142    971.677
        đồng
 Bán ra    triệu   512.992    560.403    723.051    1.009.527
        đồng
 Kim     USD    30.835.017 32.395.026 39.149.863 48.430.904
 ngạch
 XNK
 Lợi     triệu   255      2.017     2.988     3.500
 nhuận    đồng


 Nộp     triệu   25.312     24.000     35.475     51.000
 ngân     đồng
 sách


       Bảng 1.2. Kết quả kinh doanh bốn năm : 2006 – 2009
                            Nguồn: Phòng kế toán, tài vụ
    Qua bảng báo cáo kinh doanh của công ty, qua bốn năm thực hiện
(2006-2009). Công ty đã thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, hoạt động
tiêu thụ hàng hoá của công ty luôn vượt mức so với lượng hàng hoá mua vào,
năm 2006 lượng bán ra hơn lượng mua vào là 1.305 triệu đồng. Năm 2007
lương bán ra hơn lượng mua vào là 19.117 triệu đồng. Năm 2008 lượng bán
ra hơn lượng mua vào là 14.909 triệu đồng.và năm 2009 lượng bán ra hơnHồ Đức Khánh                                   12
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
lượng mua vào là 37.850 triệu đồng. Như vậy tình hình kinh doanh của công
ty tăng khá mạnh qua các năm, điều này đã thể hiện sự phát triển mạnh mẽ
của công ty.
   Kết quả hoạt động kinh doanh.
   Về doanh thu.
   Đây là chỉ tiêu quan trọng, là kết quả của hoạt động kinh doanh, nó thể
hiện quy mô kinh doanh, khả năng đáp ứng nhu cầu và cạnh tranh trên thị
trường. Sự tăng hay giảm doanh thu cho biết tình hình kinh doanh của công ty
phá triển hay suy thoái, đồng thời qua đây cũng nói lên những khó khăn trở
ngại mà công ty gặp phải và những diễn biến phức tạp trên thị trường ảnh
hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty.
  Doanh thu của công ty đạt được qua các năm là khá cao. Năm 2006 đạt
512.992(triệu đồng), năm 2007 đạt 560.403(triệu đồng) tăng 30,5% tương
ứng với 47.411(triệu đồng). Năm 2008 doanh thu của công ty là 723.051(triệu
đồng) tăng 162,648(triệu đồng) so với năm 2007.năm 2009 đánh dấu một
bước lớn trong phát triển của công ty, doanh thu của công ty là
1.009.527(triệu đồng) vượt chi tiểu của công ty đề ra năm 2009 là 650.000
triệu đồng ( vượt chỉ tiêu tới 155%).
   Về lợi nhuận.
  Lợi nhuận của công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận
từ các hoạt động bất thường. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là
chính, mà hoạt động kinh doanh lại chủ yếu là hoạt động kinh doanh nhập
khẩu hàng hoá đem lại lợi nhuận.
  Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của công ty tuy không ổn
định qua các nặm nhưng cũng luôn ở mức cao. Năm 2006 đạt 255 triệu đồng,
năm 2007 đạt 2.017 tỷ đồng , năm 2008 đạt 2.988 tỷ đồng và năm 2009 đạtHồ Đức Khánh                                   13
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
3.500 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự không ổn định là do khách quan từ môi
trường bên ngoài mang lại. Nhưng dù là nguyên nhân khách quan như thế nào
thì thì công ty cũng luôn cố gắng khắc phục để cho hoạt động kinh doanh có
hiệu quả. Năm 2009 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tiền tệ trên thế giới
đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển của công ty. Nhưng trong khó khăn
công ty đã tìm cho mình một hướng đi mới đó là mở rộng thị trường và tìm
kiếm thêm các mặt hàng xuất khẩu và biện pháp này đã đem lại hiệu quả cao
trong hoạt động kinh doanh của công ty. Kết quả là lợi nhuận tổng thể của
công ty năm 2009 vẫn tăng cao hơn năm 2008.
   Về đóng góp của công ty trong nộp ngân sách nhà nước
  Qua số liệu các năm từ 2006 đên 2009, ta thấy hàng năm công ty vẫn đóng
gọp vào cho ngân sách nhà nước một số tiền rất lớn.năm 2006 công ty nộp
ngân sách nhà nước là 25.312 triệu đồng , năm 2007 công ty nộp ngân sách
nhà nước là 24.000 triệu đồng, năm 2008 công ty nộp ngân sách nhà nước là
35.475 triệu đồng và năm 2009 công ty nộp ngân sách nhà nước là 51.000
triệu đồng. Mặc dù có một số thời điểm số tiền đóng góp của công ty vào
ngân sách nhà nước có ít hơn năm trước( nạp ngân sách năm 2007 ít hơn năm
2006 là 1.312 triệu đồng) Một phần là do ảnh hưởng của chính sách của nhà
nước, mặt khác là do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nên ảnh hưởng đến
tình hình kinh doanh của công ty. Nhưng nhìn chung sự đóng góp của công ty
vào ngân sách nhà nước vẫn ngày càng tăng, năm 2008 nhiều hơn năm 2007
là 11.375 triệu đồng, năm 2009 nhiều hơn 2008 là 15.525 triều đồng, đặc biệt
nạp ngân sách năm 2009 đã vượt chỉ tiêu đề ra của năm đến 177%. Đđiều đó
phản ảnh sự phát triển nhanh và bễn vừng của công ty.
   Về kim ngạch xuât nhập khẩu.
   Hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả hoạt động kinh doanh củaHồ Đức Khánh                                  14
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
công ty cũng được thể hiện rất rỏ thôg qua kim ngạch xuất nhập khẩu. Đây
chính là hoạt động tạo nên doanh thu cho công ty. Từ năm 2006 đến nay tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty tăng không ngừng điều này cho thấy
tình hình kinh doanh của công ty phát triển khá khả quan. Qua bảng số liệu
thống kê ta nhận thấy được sự tăng trưởng mạnh của công ty. Năm 2006 kim
ngạch xuất nhập khẩu của công ty là 30.835.017 USD. Năm 2007 kim ngạch
xuất nhập khẩu đạt 32.395.206 USD, năm 2008 đạt 39.149.863 USD
   Sang đến năm 2009 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty
bằng 48.430.904 USD, vượt hơn kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2008 là
9.281.041 USD, là năm có chỉ số tăng lên cao nhất có kim ngạch xuất nhập
khẩu.Nguyên nhân của sự tăng lên của kim ngạch xuất nhập khẩu này là do
ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ trên thế giới, tình hình xuất khẩu-
nhập khẩu hàng hóa của công ty tăng lên bình thường nhưng do tỷ giá đồng
USD tăng cao nên làm cho tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty
tăng lên cao.


     12
     10
      8
      6                       Ki m ng¹ ch XK
      4                       Ki m ng¹ ch NK
      2
      0
          1
        2006    2
            2007 2008 3 2009 4    Hinh 1.3: Tỷ trọng kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2006-2009
                              Nguồn: phòng tổng hợp
   Trong cơ cấu kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thì hoạt động
nhập khẩu của công ty luôn chiếm tỷ trọng cao hơn hoạt động xuất khẩu.Hồ Đức Khánh                                   15
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Nhưng xu hướng hiện nay của công ty là tăng cường xuất khẩu và hạn chế
nhập khẩu

1.2.CÁC THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY.
   Trong những năm gần đây hoạt động kinh doanh của công cổ phần xuất
nhập khẩu y tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên lĩnh
vực kinh doanh cũng như hiệu quả xã hội.
   Có thể đánh giá thành tựu về hoạt động xuất nhập khẩu của công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam như sau.
   Trong những năm qua, công ty luôn có nhiều cố gắng bán sát, xâm
nhập và phát triển thị trường trong và ngoài nước. Khai thác được nhiều
nguồn hàng chứng khoán và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch.
   Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh xuất khẩu,
công ty đã chú trọng quan tâm đến công tác tiếp thị, khai thác mở rộng thị
trường xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu mới. Các mặt hàng xuất khẩu chính
của công ty là hương liệu, dược liệu, và các loại tinh dầu cũng như một số mặt
hàng khác. Nên kim ngạch xuất khẩu xủa công ty ngày một tăng cao.
   Trong quá trình kinh doanh công ty phải cạnh tranh gay gắt khi khai
thác nguồn hàng, do nhà nước mở rộng cơ chế xuất nhập khẩu nên có rất
nhiều công ty tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng như của
công ty, ngoài ra còn có các văn phòng đại diện cũng tham gia mua bán trực
tiếp đến tận các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến nên làm cho giá cả lên
xuống thất thường. Sự biến động tiền tệ trong khu vực và thế giới, tỷ giá
ngoại tệ mạnh lên xuống cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công
ty nhất là năm 2009. Trước tình hình đó, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp
sản phẩm kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách
hàng, giao hàng đúng hạn và bảo đảm chất lượng hàng hoá, thanh toán sòng
Hồ Đức Khánh                                   16
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
phẳng, và đã thực sự gây được lòng tin đối với khách hàng, lôi cuốn khách
hàng đến hợp tác lâu dài. Những điều đó vừa tạo được nguồn hàng ổn định
vừa có khách hàng tiêu thụ.
   Thị trường của công ty không ngừng được mở rộng, công ty có quan hệ
bạn hàng với nhiều nước trên thế giới, không chỉ những nước trong khu vực
như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Công ty còn mở rộng
quan hệ với các nước ở Châu âu và thị trường Mỹ. Đây là xu hướng phù hợp
với tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay, đó là đa dạng hoá, đa
phương hoá các mối quan hệ quốc tế.
   Nhờ vào các biện phsản phẩm tích cực mở rộng thị trường mà khối
lượng hàng hoá lưu chuyển của công ty ngày càng tăng làm cho kim ngạch
xuất nhập khẩu và doanh thu xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên, hiệu quả
kinh doanh của công ty cũng không ngừng được tăng lên, và đạt được những
con số đáng khích lệ. Xét về các chỉ tiêu thực hiện năm 2009 so với năm 2006
thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tăng lên rõ rệt. Về lợi nhuận
tăng 150%. Các tỷ suất lợi nhuận trên vốn, doanh thu, chi phí đều tăng, mức
doanh lợi của vốn lưu động tăng 24,47%, Số vòng quay của vốn lưu động
tăng 3,82%, doanh thu bình quân một lao động tăng 16,35%, mức sinh lợi của
một lao động tăng cao là 34,68%. Ngoài ra còn một số chỉ tiêu khác đạt rất
cao như tình hình nộp ngân sách nhà nước tăng 101%. Điều này cho thấy giai
đoạn hoạt động của công ty từ 2006-2009 là khá hiệu quả cả về mặt hiệu quả
doanh nghiệp lẫn hiệu quả xã hội.
   Có được kết quả trên là do công ty đã nỗ lực cố gắng trong hoạt động
kinh doanh của mình như:
   Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu nhanh chóng,
chính xác, đúng chính sách và pháp luật của nhà nước, nộp thuế xuất nhập
khẩu đúng hạn đầy đủ.Hồ Đức Khánh                                   17
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Thực hành tiết kiệm trong công ty, giảm các loại chi phí trong kinh
doanh như chi phí vận tải, bốc xếp giám định, bảo quản hàng hoá... các chi
phí về quản lý hành chính đều ở mực cho phép.
   Tổ chức bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ làm việc có hiệu quả nên
năng suất cao.
   Công ty luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đào tạo nang cao nghiệp vụ
chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên đi học bổ túc thêm trình
độ về nghiệp vụ ngoại thương, về trình độ ngoại ngữ, tin học và trình độ mọi
mặt.
  Ngoài ra còn có nguyên nhân nữa dẫn đến hiệu quả kinh doanh cao là công
ty rất coi trọng công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong mọi hoạt động
công ty đều lấy chất lượng, hiệu quả làm điều kiện tiên quyết tạo được uy tín
đối với bạn hàng trong và ngoài nước.
Hồ Đức Khánh                                   18
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 CHƯƠNG 2
 MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ ẢNH HƯỞNG
    CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG NÀY

2.1 ĐẶC ĐIỂM MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM

2.1.1 Khái niệm
   Dược phẩm là thuốc và các hoạt động liên quan đến thuốc. Thuốc là
chất hoá học là thay đổi chức năng của một hay nhiều cơ quan trong cơ thể
và làm thay đổi tiến trình của một bệnh. Dược phẩm được phân chia thành
nhiều loại theo nhiều phương thức khác nhau, trong đó theo cách phân chia để
tính thuế của cơ quan hải quan thì dược phẩm được chia thành hai dạng chính
là thuốc và thực phẩm thuốc.

2.1.2. Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt, khó bảo quản
   Dược phẩm là một loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp tới
sức khỏe của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm
không chỉ đáp ứng mục tiêu lợi nhuận mà phải đáp ứng cả mục tiêu y tế và xã
hội. Do đặc thù của sản phẩm dược là các sản phẩm khó bảo quản, bắt buộc
phải có những biện pháp kiểm nghiệm chất lượng ngay cả trong và sau quá
trình sản xuất. Các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm hiện nay đều phải bắt
buộc có xưởng đạt tiêu chuẩn gồm các điều kiện bảo quản thuốc tốt.
   Bên cạnh đó, thuốc cũng là một loại hàng hóa, đã là hàng hóa thì cũng
giống như các loại hàng hóa tiêu dùng khác, giá thuốc cũng được điều tiết
theo quy luật cung – cầu trên thị trường và chịu sự quản lý của nhà nước về
giá như niêm yết giá, bán theo giá niêm yếu, chống gian lận thương mại.
Nhưng vì thuốc là hàng hóa đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con
người nên cần phải có các cơ chế quản lý giá đặc biệt: như giá thuốc nhập
Hồ Đức Khánh                                  19
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
khẩu không được cao hơn giá CIF thực tế trung bình của các nước, nếu kê
khai không đúng, bán không đúng thì cơ quan nhà nước sẽ tạm dừng việc cấp
số đăng ký, tạm từng việc cấp đơn hàng nhập khẩu thuốc…

2.1.3.Giá cả cao không đồng nghĩa với chất lượng tốt
   Việc tăng giá thuốc là một xu thế chung trên toàn thế giới. Tại Việt
Nam, hiện tượng này càng phổ biến, nhà thuốc này tăng giá thì nhà thuốc
khác cũng tăng giá theo. Tuy nhiên, tăng cao nhất vẫn là những mặt hàng
thuốc ngoại. Điều này có nguyên nhân từ tâm lý sính ngoại của nhiều người
bệnh, họ cho rằng cứ những loại thuốc đắt tiền là tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta
lại không thể biết được chất lượng thực tế của thuốc. Chẳng hạn, một bệnh
nhân tiểu đường điều trị với một đơn thuốc ngoại nhưng bệnh không giảm,
thậm chí càng ngày càng tăng với một đơn thuốc tốn kém hơn. Vậy đó là do
chất lượng thuốc hay do sự phát triển của tiến trình bệnh lý? Rõ ràng giá
thuốc tăng không phản ánh chất lượng thuốc tăng.

2.1.4.Dược phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người
   Việc sử dụng các mặt hàng dược phẩm hiện nay không thể tránh khỏi
gặp các tác dụng phụ không mong muốn. Các tác dụng phụ của dược phẩm
được chia làm 3 cấp độ
   Cấp độ I: Thuốc có khả năng rất lớn gây tử vong hay các vấn đề tác
dụng phụ trầm trọng cho sức khỏe.
   Cấp độ II: Dược phẩm có chứa các chất có thể gây rắc rối cho sức khỏe
tạm thời trong quá trình dùng thuốc nhưng tác hại có thể khắc phục được.
   Cấp độ III: Thuốc có tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe nhưng khả
năng xảy ra tác dụng phụ thì không cao.
   Như vậy, rõ ràng việc sử dụng các mặt hàng dược phẩm sẽ giảm được
bệnh tật này nhưng nó cũng có thể dẫn đến việc mắc một số bệnh khác, chính
vì thế việc sử dụng thuốc phải luôn luôn kèm theo sự hướng dẫn của bác sĩ.


Hồ Đức Khánh                                   20
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
2.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM

2.2.1. Sức cầu về mặt hàng dược phẩm phụ thuộc phần lớn vào bác sĩ kê
đơn
   Thuốc là nhu cầu tất yếu nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng
cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho con người. Nhưng việc sử dụng thuốc có
nét đặc thù: người tiêu dùng không có quyền quyết định mua loại nào, số
lượng bao nhiêu, dùng như thế nào, … mà là do thầy thuốc. Vì vậy, sử dụng
thuốc hợp lý, phù hợp với mức chi trả của người dân là rất quan trọng – nhất
là trong điều kiện mức sống của người dân còn thấp, tiền thuốc bình quân đầu
người là 7,6 USD/năm ( so với 40 – 60USD/năm của các nước trên thế giới)
thì càng cần phải có định hướng sử dụng thuốc. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc
ngoại còn cao, ngay cả thuốc của các nước trong khu vực có trình độ công
nghệ tương đương với thuốc đã sản xuất trong nước. Không chỉ lạm dụng
thuốc kháng sinh, biệt dược đắt tiền, mà thuốc bổ sung vitamin, thuốc hỗ trợ
điều trị cũng chiếm tỷ lệ cao trong đơn thuốc. Các doanh nghiệp sản xuất,
xuất nhập khẩu, phân phối thuốc vẫn ưu tiên hướng tới mục tiêu kinh tế chứ
chưa quan tâm đến quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, một số hành vi
tiêu cực trong quảng cáo, tiếp thị, chi hoa hồng cho người kê đơn đã làm cho
người bệnh thiệt thòi...

2.2.2. Sức cầu hiện nay chủ yếu đối với các mặt hàng ngoại
   Hiện nay, Việt Nam chưa sản xuất được các dạng bào chế hiện đại với
những sản phẩm công nghệ cao như thuốc giải phóng theo chương trình,
thuốc tác dụng kéo dài, thuốc tác dụng đích ... Một số doanh nghiệp chỉ đơn
thuần bắt chước mẫu mã của nước ngoài, còn việc xây dựng chiến lược mặt
hàng, tiếp thị sản phẩm và quảng bá thương hiệu chưa được các doanh nghiệp
dược Việt Nam chú trọng. Chính vì thế mà theo thống kê hiện nay, lượng
Hồ Đức Khánh                                   21
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
thuốc nhập ngoại tiêu thụ trong các bệnh viện luôn chiếm tỷ lệ cao là 65%,
thuốc sản xuất trong nước chỉ chiếm 35%.

2.2.3. Doanh nghiệp Dược chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y Tế
   Dược phẩm là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Để được nhập
khẩu các mặt hàng dược phẩm thì các doanh nghiệp phải được sự cấp phép
của cơ quan Nhà nước. Khi hàng về đến các cửa khẩu hải quan, các doanh
nghiệp phải xuất trình phiếu kiểm nghiệm gốc của nhà sản xuất, chỉ khi các
thông số trên phiếu kiểm nghiệm gốc đạt tiêu chuẩn quy định thì hàng hóa
mới được thông quan. Với mỗi lần nhập hàng về, doanh nghiệp đều phải có
đơn gửi lên Bộ Y Tế và nếu được phê duyệt thì mới tiến hành nhập hàng. Tất
cả các mặt hàng thuốc tân dược muốn lưu thông trên thị trường đều phải có
giấy phép đăng ký và những mặt hàng nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng
theo quy định tại chỉ thị số 03/1998/CT – BYT ngày 17/02/1998 của Bộ
Trưởng Bộ Y Tế và Quy chế Quản lý chất lượng thuốc ban hành kèm theo
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y Tế số 2412/1998/QĐ – BYT ngày
15/9/1998.

2.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẢU
CỦA THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC THỜI GIAN GẦN
ĐÂY

2.4.1. Nhóm các nước cạnh tranh về giá cả
   Các quốc gia này chủ yếu đến từ các nước như Thái Lan, Đài Loan, Ấn
Độ, Banglades, Trung Quốc…Sức cạnh tranh của nhóm sản phẩm này cũng
là khá mạnh. Hầu hết các sản phẩm từ các quốc gia trên đều là các dạng thuốc
thông thường. Các công ty đến từ nhóm các quốc gia này gây ra một áp lực
cạnh tranh tương đối lớn bởi chúng ta phải chia sẻ thị phần các loại thuốc
Generic vốn đã rất nhỏ.Hồ Đức Khánh                                  22
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Thông qua một số những loại thuốc do Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia sản
xuất, chúng ta có thể thấy được giá của các loại thuốc trên khá thấp. Điều này
chứng tỏ sức cạnh tranh của các sản phẩm đến từ các nước trên là tương đối
lớn. Trong khi các loại thuốc do Việt Nam sản xuất cũng ở mức giá thấp,
nhưng trình độ sản xuất của chúng ta chưa thực sự đủ mạnh nên đây là một
nguy cơ lớn gây sức ép lên các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước.
Nói cách khác khi vẫn còn các hàng rào thuế quan, chúng ta đã phải chịu sức
ép cạnh tranh không nhỏ, vậy khi gia nhập WTO chúng ta sẽ phải đối mặt với
sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhất là từ phía các nước sản xuất dược phẩm giá
rẻ, chất lượng trung bình. (Xem bảng 2.1)

2.4.2. Nhóm các nước cạnh tranh chủ yếu về chất lượng.
   Các quốc gia thuộc nhóm này bao gồm: Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Mỹ, Anh,… chủ yếu là các thành phẩm từ các nước Châu Âu.
Sức cạnh tranh của nhóm sản phẩm này là khá lớn, đặc biệt là đối với các loại
thuốc chuyên khoa, đặc trị, các dạng bào chế đặc biệt mà các công ty dược
trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất được nhưng còn hạn chế như
các loại kháng sinh liều cao, thuốc tiêu hoá, hạ nhiệt, giảm đau…
Hồ Đức Khánh                                   23
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                     Thành    Dạng bào Giá bán lẻ
Tên nhà sx Nước sx Tên thuốc
                     phần      chế      tại VN


Synmedic                               1,82 USD
        India   Cimetidine 200mg     Viên nén             210đ/viên
Laboratories                             /100 viên

Panion   &       Circulon                  55.000   đ
                          Viên    nén
BF Biotech Taiwan     F.C.    40mg              /hộp      550đ/viên
                          bao phim
INC.           Tablets                  100viên
                                   70520    đ
PT    Dexa
        Indonesia Glucodex 80mg       Viên nén     /hộp   100 705đ/viên
Medica
                                   viên
      Bảng 2.1- Giá của một số thuốc tân dược trên thị trường
                      (Nguồn: Cục quản lý dược Việt Nam. )
    Có thể nói, nhu cầu chữa bệnh của nhân dân là rất lớn trong khi các nhà
sản xuất dược phẩm trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này, và
đó là một thị trường mở cho các công ty dược nước ngoài. Trong tổng số 59
nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của cả nước thì 17 nhà máy là có vốn đầu tư
nước ngoài. Điều này chứng tỏ chất lượng của các loại thuốc ngoại được đảm
bảo với độ tin cậy cao. Hơn nữa, về pháp lý, “sản phẩm thuốc chữa bệnh cho
người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế” thuộc danh mục khuyến khích đầu tư,
theo đó các nhà đầu tư sẽ được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là
10% áp dụng 15 năm và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm
kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Tận dụng
được điều này, các công ty dược nước ngoài sẽ có được lợi thế, tăng sức ép
cạnh tranh đối với các công ty dược trong nước.Hồ Đức Khánh                                       24
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
2.4.3. Về số lượng
   Trước hết chúng ta cần phải biết đối thủ cạnh tranh trực diện của các
doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trực tiếp của chúng ta hiện nay là ai và lợi
thế cạnh tranh của họ là gì. Hiện nay, các mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với
các loại dược phẩm trong nước đó là các sản phẩm thuốc được nhập khẩu từ
nước ngoài hoặc của các doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở hoạt động tại
Việt Nam.
   Nhìn chung với chính sách mở cửa nền kinh tế của Đảng và Nhà nước
ta, các doanh nghiệp dược nước ngoài đã tham gia vào thị trường dược phẩm
Việt Nam với số lượng ngày càng tăng. Các doanh nghiệp nước ngoài đăng kí
hoạt động nhiều nhất tại Việt Nam tính đến tháng 9 năm 2008 là Ấn Độ (63
doanh nghiệp), Hàn Quốc (40 doanh nghiệp), Pháp (30 doanh nghiệp). Về số
đăng kí thuốc nước ngoài thì các quốc gia này cũng chiếm một số lượng
không nhỏ.
   Theo bảng số liệu trên, ta có thể thấy rằng số lượng số đăng ký của các
loại thành phẩm tân dược từ nước ngoài có số lượng tương đối lớn. Trong đó
Ấn Độ luôn là nước có số lượng nhóm thuốc đăng ký cao nhất (đạt 28.60%
trong tổng số đăng ký thuốc nước ngoài năm 2009 ). Với những con số về số
lượng các loại thuốc đăng kí như vậy ta có thể thấy việc các loại thuốc thành
phẩm nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam là tương đối lớn và với số lượng
ngày càng tăng cả về qui mô và chủng loại.
Không chỉ về số lượng, doanh số nhập khẩu dược phẩm của các nước vào
Việt Nam cũng ở mức tương đối lớn. Đây là một điều tất yếu vì Việt Nam là
một thị trường giàu tiềm năng và vẫn có thể tiếp tục khai thác, trong khi các
doanh nghiệp trong nước còn chưa có đủ khả năng cung ứng thuốc đặc trị.
Doanh số các loại dược phẩm cho chúng ta thấy khả năng cũng như sức mạnh
Hồ Đức Khánh                                   25
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
của các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài đối với thị trường dược phẩm
trong nước.
   Theo như biểu đồ 2.1, thì các quốc gia chiếm số lượng doanh số nhập
khẩu vào Việt Nam đó là Pháp, Thuỵ Sĩ, Hàn Quốc. Đây chủ yếu là các quốc
gia có nền công nghiệp dược tương đối phát triển và cũng là những quốc gia
chủ yếu xuất khẩu thuốc đặc trị sang Việt Nam
   Thời điểm     31/3/2007     31/3/2008       31/3/2009
STT Nước
            SĐK    %    SĐK     %     SĐK      %
   sản xuất
1   Ấn Độ       1244   26.62  1411    28.76   1546     28.60
2   Hàn Quốc     906    19.02  1000    20.38   1071     19.81
3   Pháp       436    9.15   382     7.78    439      8.12
4   Đức        277    4.91   248     5.05    283      5.24
5   Đài Loan     145    3.04   149     3.04    153      2.83
6   Thuỵ Sỹ      135    2.83   112     2.28    126      2.33
7   Italia      130    2.72   110     2.24    127      2.35
8   Hungary      126    2.64   120     2.44    132      2.44
9   Malaysia     121    2.54   160     3.26    163      3.02
10  Thái Lan     117    2.45   93     1.89    114      2.11
   Các    nước
11           662    13.90  1120    22.83   1251     23.15
   khác
   Tổng Số      4762   100   4905    100    5405     100
    Bảng 2.2- Số đăng ký thuốc nước ngoài tính theo nước sản xuất
                      (Nguồn: Cục Quản lý dược Việt Nam)

2.4.4.Tình hình thị trường dược phẩm trong nước những năm gần đây
   Báo cáo thị trường của công ty Business Monitor International
Ltd(BMI) cho biết, thị trường dược phẩm Việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng


Hồ Đức Khánh                                     26
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
nhanh với tốc độ tăng trưởng 25% mỗi năm và đạt giá trị gần 2 tỷ USD vào
năm 2013. Trong thị trường dược phẩm Việt Nam, phân chia làm hai thị
trường là thị trường thuốc ngoại và thị trường thuốc nội( thuốc sản xuất trong
nước), tỷ lệ thuốc ngoại luôn chiếm tỷ lệ cao hơn thuốc sản xuất trong nước.
   Thị trường thuốc ngoại
  Theo thống kê của Cục quản lý dược, Bộ Y tế, tính đến hết năm trước, cả
nước có 20.165 số đăng ký thuốc còn hiệu lực, trong đó khoảng một nửa là
thuốc xuất xứ nước ngoài. Như vậy, vẫn còn một khoản "sân" khá rộng cho
khối doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước. Tuy nhiên, theo nhận
định của nhiều chuyên gia liên quan trực tiếp đến lĩnh vực dược phẩm thì trên
thực tế, thuốc ngoại nhập thường xuyên chiếm từ 60-70% thị phần tại Việt
Nam và có khuynh hướng tăng mạnh. Tại rất nhiều nhà thuốc, các loại thuốc
mang mác ngoại được "ưu tiên" hơn hẳn thuốc sản xuất trong nước. Mặc dù
thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 50% nhưng lại không được sử dụng
đồng đều mà chỉ tập trung ở các tuyến bệnh viện cấp dưới. Bệnh viên tuyến
trên sử dụng thuốc ngoại nhiều hơn. Theo thống kê của Cục Quản lý Dược,
trong tổng giá trị thuốc đấu thầu của các bệnh viện, thuốc nhập khẩu đắt tiền
chiếm tới 90%. Đơn cử như Viện bỏng chiếm 92%, Viện Da liễu quốc gia
chiếm 96%, Bệnh viện phụ sản Trung ương chiếm 86%, Bệnh viện Bạch Mai
chiếm 95%...
  Một số năm gần đây, khi các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước
rơi vào tình trạng khốn đốn, Bộ Y tế đã phải áp dụng một số biện pháp "chữa
cháy" để tiết giảm bớt "cơn lũ" thuốc ngoại tràn vào Việt nam. Nhờ đó, khối
bệnh viện trong nước mới hạn chế được phần nào cơ số thuốc nhập khẩu. Thế
nhưng, chính sách"ưu tiên" này có lúc vẫn phải "chào thua" cơ chế hoa hồng
của các hãng dược phẩm nước ngoài. Theo thông lệ, tỷ lệ hoa hồng đối với
Hồ Đức Khánh                                   27
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
hợp đồng nhập khẩu thuốc thường từ 0.5-2%, đặc biệt có những trường hợp
lên đến 3-5% nếu hợp đồng thực hiện với số lượng nhiều và lâu dài.
  Theo cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới(WTO) của Việt Nam,
từ 1/9/2009, các công ty dược phẩm nước ngoài có quyền mở chi nhánh tại
Việt Nam và được tham gia nhập khẩu trực tiếp dược phẩm. Thêm vào đó,
Việt Nam đang tiếp tục phải giảm thuế cho sản phẩm y tế là 5% và 2,5% cho
thuốc nhập khẩu trong vòng 5 năm sau khi gia nhập WTO. Như vậy, thị
trường dược đang mở rộng cửa cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là trong
lĩch vực nhập khẩu và hậu cần(logistic). Trước đây các doanh nghiệp có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) trong lĩnh vực dược vào Việt Nam đầu tư
nhà máy sản xuất thì nay có khoảng 70%-80% doanh nghiệp FDI này chuyển
dần sang lĩnh vực lưu thông phân phối dược phẩm.
  Theo dự báo của BMI, vào năm 2013, kim ngạch nhập khẩu thuốc sẽ vượt
1,37 tỷ USD trong khi xuất khẩu dược phẩm chỉ đạt 216 triệu USD.
   Thị trường thuốc nội
  Đến nay, cả nước có trên 170 xí nghiệp dược phẩm tham gia sản xuất
thuốc, trong đó gần 80 xí nghiệp đã được cấp chứng chỉ GMP theo tiêu chuẩn
của Tổ chức Y tế Thế giới, với kinh phí xây dựng hàng trăm tỷ đồng.
  Trong sản xuất, nhiều công nghệ mới đã được đưa vào áp dụng, chất
lượng, độ ổn định của chế phẩm ngày càng được nâng cao.
  Tuy nhiên, sản xuất thuốc trong nước hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn
như kinh phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển còn hạn chế, đội ngũ cán bộ kỹ
thuật và trang thiết bị chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Về chất lượng,
thuốc mới được đánh giá chủ yếu về các tiêu chí lý hoá, chứ chưa có điều
kiện để đánh gia tương đương sinh học khi cần. Chưa hết, tình trạng khá phổ
biến là có loại thuốc đã lạc hậu trên thế giới nhưng các doanh nghiệp sản xuất
Hồ Đức Khánh                                   28
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
dược phẩm trong nước vẫn đưa vào kế hoạch sản xuất dài hạn và coi là mặt
hàng thuốc chủ lực.
  Ngoài ra, sản xuất thuốc trong nước còn có những khó khăn đặc thù như
tác động của nóng ẩm nhiệt đới đến độ ổn định và tuổi thọ của thuốc, hay quy
định phải hạn chế tăng giá đầu ra trong khi giá đầu vào luôn biến động. Do
đó, xét về tính khả dụng hoặc với những dạng thuốc ứng dụng công nghệ cao
thì chất lượng thuốc sản xuất trong nước có thể chưa tương đương với thuốc
nhập khẩu. Những hạn chế trên làm các doanh nghiệp dược phẩm của Việt
Nam khó mà nhấc mình lên được, dù chỉ trong hoàn cảnh cạnh tranh bình
thường, và dĩ nhiên càng khó hơn gấp bội trong một cơ chế cạnh tranh mạnh
được, yếu thua.
  Cho tới nay, bài toán mà các doanh nghiệp dược phẩm quốc doanh phải
tìm cách giải đáp chung quy vẫn chỉ xoay quanh các ẩn số: vốn đầu tư, trang
thiết bị, giá cả. Với đà tung hoành của dược phẩm nước ngoài như đã đề cập,
thật khó có thể xác định bao lâu nữa các mặt hàng thuốc trong nước mới
chiếm lĩnh

2.5. THỰC TRẠNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

   Các mặt hàng nhập khẩu của công ty.

   Doanh mục hàng nhập khẩu của công ty khá đa dạng tuỳ thuộc vào nhu
cầu của trong nước. So với mặt hàng xuất khẩu thì hàng nhập khẩu có chủng
loại khá phong phú phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trong các chủng
loại hàng hoá nhập được phân làm ba loại chính, đó là các mặt hàng thuốc tân
dược, các máy móc thiết bị y tế và hàng hoá khác như: thuốc bắc, cao đơn, hạt
nhựa các loại, bột PVC, dầu Siangpure và hoá chất thí nghiệm. Trong đó mặt
Hồ Đức Khánh                                   29
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
hàng thuốc tân dược nhập khẩu chiếm vị trí chủ đạo trong hoạt động nhập
khẩu cuẩ công ty.

           2005       2006        2007        2008
Mặt hàng    Giá trị Tỷ lệ   Giá trị  Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ    Giá trị   Tỷ lệ
        (USD)    (%)  (USD)   (%)  (USD)    (%)  (USD)    (%)

Tân dược    2.614.395 37,71 1.665.875 15,32 2.090.509 21,76 2.348.283 32,81

Máy móc y2.868.906 41,38 4.182.219 38,48 2.213.338 23,04 2.728.063 38,12
tế

Hàng     1.448.697 20,91 5.019.331 46,2
      hoá                   5.299.202 55,2   2.079.681 29,07

khác

Tổng cộng   6.931.998 100   10.867.425 100  9.603.049 100   7.156.027 100

   Bảng 2.3: Kết quả nhập khẩu theo mặt hàng của công ty cổ phần xuất nhập
             khẩu y tế Việt Nam (2005-2008)
                               Nguồn:phòng tổng hợp

    Phải nói rằng hoạt động nhập khẩu là hoạt động kinh doanh chủ yếu
của công ty hiện nay. Kim ngạch nhập khẩu của công ty chiếm tỷ trọng rất lớn
trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty .Năm 2005 nhu cầu về nhập
khẩu thuốc tân dược và máy móc dụng cụ y tế khá lớn, nguyên nhân là do
những mặt hàng này trong nước chưa sản xuất được và một số loại thuốc tân
dược, máy móc dụng cụ y tế trong nước sản xuất ra chưa đáp ứng đủ nhu cầu
trong nước nên tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng này tương đối lớn chiếm
80% tổng kim ngạch nhập khẩu với giá trị 5.483.301 USD.

    Năm 2006 tỷ trọng nhập khẩu thuốc tân dược giảm đáng kể, chỉ chiếm
15,32% kim ngạch nhập khẩu và giảm 948520 USD so với năm 2005. Nhưng
về mặt hàng máy móc và dụng cụ y tế lại tăng đáng kể so với năm 2005 làHồ Đức Khánh                                     30
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1.313.313USD. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng máy móc và dụng cụ y tế
ngày càng tăng lên, mà những mặt hàng này đòi hỏi phải có trình độ công
nghệ cao nên trong nước chưa sản xuất ra được do đó đòi hỏi nhu cầu nhập
khẩu ngày càng lớn hơn. nhưng nếu xét về tỷ trọng nhập khẩu thì tỷ trọng
nhấp khẩu máy móc và dụng cụ y tế lại có sự giảm sút so với năm 2005.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu về nhập khẩu các hàng hoá khác, giá trị
nhập khẩu các loại hàng hoá khác đạt 5.019.331 USD tỷ trọng 46,2% tổng giá
trị nhập khẩu. Trong đó các mặt hàng nhập chủ yếu là thuốc bắc, cao đơn và
dầu gió xanh con ó, giá trị đạt 4.762.426 USD và các mặt hàng khác như bột
PVC, DOP, dầu Siangpure các loại và Cao Siangpure...

   Năm 2007 kim ngạch nhập khẩu của công ty giảm nhẹ so với năm
2006, giá trị nhập khẩu đạt 9.603.049 USD bằng 88,36% so với năm 2006.
Trong đó giá trị nhập khẩu thuốc tân dược và máy móc dụng cụ y tế ở mức ổn
định hơn 2 triệu USD nhưng giá trị nhập khẩu các mặt hàng khác lại có phần
tăng hơn mà mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc bắc Cao đơn, dầu gió xanh Con ó,
và hàng chương trình PMU, điều này cho thấy nhu cầu về sử dụng thuốc tân
dược và máy móc dụng cụ y tế đã ổn định và một số mặt hàng trong nước đã
sản xuất đủ phục vụ nhu cầu trong nước.

   Sang năm 2008 do thực hiện chính sách của nhà nước là hạn chế nhập
khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu nhằm khuyến khích sản xuất trong nước phát
triển do vậy kim ngạch nhập khẩu của năm 2008 giảm xuống rất đáng kể, thấp
hơn so vớia kim ngạch nhập khẩu của năm 2006 và năm 2007. Nhu cầu về
nhập khẩu thuốc và máy móc dụng cụ y tế vẫn ở mức ổn định đạt giá trị là
2.348.238 USD và 2.728.063 USD chiếm tỷ trọng tương ứng là 32,81% và
38,12% tổng giá trị nhập khẩu. Điều này là do giá trị nhập khẩu hàng hoá
kháng giảm một cách đáng kể một phần là do sản xuất trong nước đã đáp ứng
Hồ Đức Khánh                                  31
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
một phần nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Đây là sự linh hoạt năng động cảu công
ty trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
    Thị trường nhập khẩu của công ty
           2005        2006        2007          2008

         Giá trị   Tỷ   Giá trị   T   Giá trị   Tỷ   Giá trị    Tỷ
Thị trường
         (USD)    lệ   (USD)    ỷ   (USD)    lệ   (USD)     lệ
                         lệ

Trung     1.037.926     2.852.754      968.772       2.135.426
Quốc

Hồng      156.506      188.124       110.238       120.324
Công

Đài Loan    65.714       64.755       54.780       47.875

ấn độ     132.751      128.321       243.690       256.972

Nhật Bản    629.438      1.916.320      1.502.698      983.216

Thái Lan    729.153      618.531       603.497       470.513

Singapore   154.686      729.432       184.498       158.802

Malaysia    59.729       88.017       9.705        17.670

Hàn Quốc    427.802      171.750       474.824       375.435

Anh      264.000      511.360       303.633       215.000

Pháp      616.318      956.990       613.026       730.250

Đức      1.204.805     1.305.747      1.246.382      960.342

Áo                10.000       1.649.748      57.621

Thuỵ sĩ    266.295      432.921       19.000       38.750

Hungari    189.933      223.034       5.717        23.180Hồ Đức Khánh                                       32
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
           2005        2006        2007          2008

         Giá trị   Tỷ   Giá trị   T   Giá trị   Tỷ   Giá trị    Tỷ
Thị trường
         (USD)    lệ   (USD)    ỷ   (USD)    lệ   (USD)     lệ
                         lệ

Hà lan     46.140                 2.555

Ba lan              250.000       130.000       240.530

Italia                        12.673       54.490

NTT      112.257      221.500       125.949       275.239

Ship               6254

Canada              102.132

Mỹ       146.202      10.171       266.084       327.565

úc       616.219      349.384       705.400       650.123

Tiệp khắc   35.000                 500.000

Philippin   41.124

Tổng cộng 6.931.998        10.867.497     9.603.049      7.156.027
   Bảng 2.4: Kết quả nhập khẩu theo thị trường năm 2005-2008.
                                Nguồn: phòng thống kê

     Nguồn cung cấp hàng nhập khẩu của công ty có nhiều thị trường khác
nhau trên thế giới nhưng tập trung chủ yếu tại một số nước Châu á. Nguyên
nhân chủ yếu là do vị trí địa lý thuận tiện cho việc vận chuyển giao dịch, mặt
khác những hàng hoá nhập về từ thị trường này là một số loại thuốc đông
dược cao hơn và một số loại thuốc phù hợp với tiêu dùng trong nước và một
số máy móc dụng cụ y tế hiện đại với giá cả rẻ hơn ở các thị trường khác
trong khi đó chất lượng cũng đáp ứng được nhu cầu trong nước.
Hồ Đức Khánh                                       33
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Một số thị trường cung cấp hàng hoá chính cho công ty là các thị
trường Trung Quốc, Nhật Bnả, Hàn Quốc, Đài Loan, ấn Độ, Pháp, Đức, Mỹ,
úc... các thị trường này cung cấp cho công ty một số lượng hàng hoá lớn và
ổn định, đáp ứng được một số yêu cầu tiêu thụ trong nước... Bên cạnh các thị
trường cung cấp hàng hoá chính của công ty là một số thị trường nhỏ cung
cấp cho công ty một số loại hàng hoá đặc biệt mà thị trường lớn khong có như
một số loại thuốc biệt dược, tuy khối lượng và giá trị hàng hoá từ các thị
trường này không lớn nhưngnó cũng góp phần làm đa dạng và phong phú
dang mục hàng hoá nhập khẩu của công ty.

   Hiện nay công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và mở rộng thị trường mới,
nhằm tìm kiếm và mở rộng các nguồn hàng mới để đáp ứng đủ và kịp thời
nhu cầu ở trong nước và nó cũng làm tăng mối quan hệ kinh tế của công ty
với các bạn hàng quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và thương
mại quốc tế

2.6. ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG
DƯỢC PHẨM NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM, LẤY VD TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

2.6.1 Ảnh hưởng của thuế suất nhập khẩu mặt hàng dược phẩm đối với
thị trường dược phẩm.
   Tác động đến giá cả
  Việc áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nhập khẩu sẻ làm cho giá cả
của các mặt hàng nhập khẩu tăng lên. Chính sách thuế nhập khẩu dược phẩm,
Việt Nam chỉ có ba mức thuế: 0% với thuốc hiếm, 5% với thuốc đặc trị, 10%
với thuốc thông thường (trên giá CIF). Việc áp thuế nhập khẩu làm tăng giá
cả hàng nhập khẩu là một hình thức làm tăng ngân sách nhà nước và vừa là
bảo hộ nền sản xuất trong nước. Hiên nay, Việt Nam là thành viên của WTOHồ Đức Khánh                                  34
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
nên theo cam kết sẻ cắt giảm thuế quan đối với các nước trong khu vực, vì thế
ảnh hưởng của thuế quan đến giá cả hàng nhập khẩu không còn cao như
trước. Nhưng dù sao việc áp thuế suất nhập khẩu cũng góp phần làm tăng giá
cả hàng nhập khẩu trong nước.
   Tác động đến thị trường nhập khẩu
  Việt Nam là một thành viên chính thức của WTO, ASEAN… điều này đã
mở ra các quan hệ song phương giửa Việt Nam và các nước trong khu vực.
chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam đối với các nước trong khu vực này
thấp hơn so với các nước ngoài khu vực nên thị trường nhập khẩu chủ yếu của
Việt Nam chủ yếu là các nước thành viên trong các tổ chức như WTO,
ASEAN……
   Tác động đến loại hàng nhập khẩu.
  Về thuế nhập khẩu dược phẩm, Việt Nam chỉ có ba mức thuế: 0% với
thuốc hiếm, 5% với thuốc đặc trị, 10% với thuốc thông thường (trên giá CIF).
Thuốc thông thường là chủng loại thước được sử dụng thường xuyên nhất và
cũng là chủng loại thuốc chủ yếu mà nên công nghiệp dược nước ta sản xuất
được. Nguyên nhân của viếc áp thuế cao đối với nhóm thuốc thông thường là
bảo hộ và khuyến khích nền sản xuất dược phẩm trong nước. Áp thuế cao đối
với thuốc thông thường làm cho giá cả của thuốc ngoại và thuốc nội có sự
chênh lệch, thuốc nội có giá thấp hơn cùng với chất lượng không thua kém
thuốc ngoại.
  Vi dụ sản phẩm Klacid của Abotte - Anh giá 32.000 đồng/viên, trong khi
sản phẩm Clarithromycin Stada của một Cty LD với VN chỉ có giá 5.480
đồng. Việc áp các mức thuế khác nhau đối với từng các nhóm thuốc dẩn đến
có sự khác nhau đối với tỷ lệ nhập khẩu các loại thuốc ngoại vào Việt Nam.
Nhóm thuốc được nhập khẩu nhiều về Viêt Nam chủ yểu là các nhóm thuốc
trong nước chưa sản xuất được hoặc chất lượng sản xuất trong nước kém.Hồ Đức Khánh                                   35
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Những lô hàng có giá trị nhập khẩu cao là vắc-xin ngừa loét dạ dày Rotarix
hộp/liều, vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung Cervarix hộp/liều, Puregon
(Follitropin Beta) Inj 600 Iu/0.72ml của Singapore... Tất cả những lô hàng
này đều có trị giá trên 1 triệu USD. Bên cạnh đó, nhóm thuốc được nhập về
nhiều nhất vẫn là kháng sinh, tiếp đến là nhóm sinh phẩm và vắc-xin. Riêng
nhóm thuốc tiêu hóa thì chỉ số nhập khẩu vẫn chậm, thuốc sản xuất trong
nước đang tăng tốc. Hiện nay, thuốc tiêu hóa là một trong những nhóm thuốc
thiết yếu mà VN đang sản xuất khá thành công. Có thể nói, lượng sản xuất
thuốc tiêu hóa trong nước hiện chỉ đứng sau nhóm thuốc kháng sinh và nhóm
chống viêm – giảm đau – hạ nhiệt. Đây chính là những nguyên nhân khiến tốc
độ nhập khẩu nhóm thuốc này giảm hơn so với những nhóm hàng khác. Năm
2008, có đến trên 30 thị trường cung cấp thuốc tiêu hóa vào VN và trong năm
2009 , nhóm thuốc này nhập vào nước ta từ 27 thị trường.
   Tác động đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty (lấy
   ví dụ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam)
  Trên cơ sở nhu cầu của thị trường và chính sách thuế nhập khẩu đối với
các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu của nhà nước. Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu y tế Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các nhóm thuốc tân dược chủ yếu là.
   kháng sinh
   hạ nhiệt, giảm đau, chống viêm,
   Tim mạch
   Tiêu hóa
   Vitamin
   Dịch truyền và một số loại khác.ngoài ra còn có một số thuốc đông
   dược và các thiết bị y tế khác nhưng chiếm tỷ lệ nhập khẩu thấp.
Hồ Đức Khánh                                  36
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  Thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty chủ yếu là các nước thuốc châu
á như China, Korea, Đai loan, Thái Lan, Ấn Độ. Các nước có nên công
nghiệp dược phát triển như Pháp, Hà Lan, Đức, Áo, ÚC.

2.6.2. Ảnh hưởng của cam kết về thuế nhập khẩu trong tổ chức WTO đến
thị trường dược phẩm
   Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ thương mại với 160 nước
và vùng lãnh thổ, tham gia 86 hiệp định thương mại, 46 hiệp định hợp tác đầu
tư và 40 hiệp định chống đánh thuế 2 lần, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
của trên 70 nước, chính thức là thành viên thứ 150 của WTO năm 2006.
   Các cam kết chủ yếu trong lĩnh vực dược phẩm khi Việt Nam gia
   nhập WTO
   Cam kết về thuế suất nhập khẩu
  Theo dự kiến mức thuế áp dụng chung cho dược phẩm sẽ chỉ còn 0- 5%
so với mức thuế 0- 10% như trước đây. Theo cam kết về lộ trình giảm thuế
của Việt Nam khi gia nhập WTO, thì phần lớn các mặt hàng dược phẩm sẽ
được cắt giảm thuế còn 0%.
  Mức thuế trung bình sẽ là 2.5% sau 5 năm kể từ ngày Việt Nam chính thức
trở thành thành viên của WTO. Việt Nam là một nước đang phát triển và đồng
thời nền kinh tế thị trường còn chưa thực sự được công nhận chính vì vậy việc
thực hiện các nghĩa vụ đối với các nước thành viên trong cộng đồng WTO sẽ
được gia hạn sau 5 năm kể từ ngày gia nhập (đối với lĩnh vực dược phẩm nói
riêng). Điều đó có nghĩa là khi gia nhập WTO, giá thuốc sẽ giảm xuống và
trên bình diện chung, người dân sẽ có lợi rất nhiều.
  Như vậy sau khi Việt Nam cắt giảm mức thuế quan xuống còn 0-5% thì
các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài có thể tham gia vào thị trường Việt
Nam một cách dễ dàng hơn. Đồng thời giá của các loại thuốc tân dược nước
Hồ Đức Khánh                                   37
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
ngoài hiện nay giảm đi càng làm gia tăng khả năng cạnh tranh của các sản
phẩm này
  Thế nhưng, ngành Dược Việt Nam chủ yếu là công nghiệp bào chế, sản
xuất các thuốc gốc, chưa chú trọng phát triển nguồn dược liệu để sản xuất
thuốc. Thuốc sản xuất trong nước chỉ bảo đảm được khoảng 652/1.563 hoạt
chất. Vì thế, theo phân tích của nhiều doanh nghiệp, việc giảm giá thành dược
phẩm khi gia nhập WTO tuy lớn nhưng sẽ chỉ tùy thuộc vào một số mặt hàng.
Đối với các dòng thuốc hiếm, nhất là các thuốc chuyên khoa mà Việt Nam
chưa sản xuất được, việc giảm giá chỉ có thể xảy ra khi các công ty đa quốc
gia có ý định giảm.
   quyền kinh doanh
  kể từ ngày 1/1/2009 , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh
doanh nghiệp nước ngoài tại Viêt Nam được trực tiếp xuất nhập khẩu dược
phẩm
   quyền phân phối trực tiếp
  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp nước
ngoài tại Việt Nam sẽ không được tham gia phân phối trực tiếp dược phẫm tại
Việt Nam.
  Các thuốc do doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài, chi nhánh doanh
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhập khẩu trực tiếp sẻ được bán lại cho các
doanh nghiệp trong nước có chức năng phân phối ( kể từ ngày 1/1/2009)
   Ảnh hưởng tích cực đối với các cam kết trong lĩnh vực dược phẩm
    khi Việt Nam gia nhập WTO
  Việc gia nhập WTO đã mở ra một môi trường đầu tư kinh doanh, thông
thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn giủa Việt Nam và các nước thành viên.
đối với thị trường dược phẩm, việc Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra những
cơ hội mới cho thị trườngHồ Đức Khánh                                   38
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  Thuận lợi trong việc tiếp cận các đối tác kinh doanh để hợp tác sản xuất,
chuyển giao công nghệ từ ngày 1/1/2007, theo cam kết, các doanh nghiệp
nước ngoài sẻ được quyền mở chi nhánh tại Việt Nam ( tăng cường cơ hội
hợp tác, liên doanh, liên kết)
  Cam kết không cho các doanh nghiệp nước ngoài phân phối trực tiếp dược
phẩm tại Việt Nam là cam kết vĩnh viễn
  Cam kết giảm thuế suất đối với tất cả các loại mặt hàng, thuộc mọi lĩnh
vực ( trong đó có dược phẩm) nhằm đảm bảo sự thuận lợi và dễ dàng trong
lưu thong hàng hoá của các nước thành viên
   Ảnh hưởng tiêu cực đối với các cam kết trong lĩnh vực dược phẩm
   khi Việt Nam gia nhập WTO
  Đối với nguyên liệu nhập khẩu, Việt Nam cam kết giảm thuế nhập khẩu
đối với nguyên liệu làm thuốc: có 3 dòng thuế, mức thuế suất nhập khẩu giảm
sau khi Việt Nam gia nhập WTO, mức giảm 5% với thời gian cam kết thực
hiện từ 3-5 năm.
  Do trước và sau khi gia nhập WTO thuế suất nguyên liệu chủ yếu là 0%
nên không có ảnh hưởng nhiều tới các doanh nghiệp sản xuất phải nhập khẩu
nguyên liệu, tuy nhiên sẻ gây ảnh hưởng lớn tới một số doanh nghiệp sản xuất
nguyên liệu của Việt Nam.
  Đối với thuốc thành phẩm, Việt Nam cam kết giảm thuế suất nhập khẩu
đối với thuốc thành phẩm: có 47 dòng thuế có mức thuế suất thuế nhập khẩu
giảm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, là các dòng thuế hiện có mức thuế
suất nhập khẩu là 10% và 15%. Thời gian cam kết thực hiện là từ 2-5 năm (
trung bình là 3 năm). Mức giảm từ 2-7%( trung bình là 3%). Trong đó có một
số dòng thuế chính đó là: nhóm kháng sinh (18/29 dòng thuế), nhóm vitamin (
04/9 dòng thuế)
Hồ Đức Khánh                                   39
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  Việc giảm thuế suất nhập khẩu một số dòng thuế sẻ là thách thức cho các
doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước trong việc canh tranh với thuốc
nhập khẩu từ bên ngoài.

2.6.3. các tác động khác ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm nhập khẩu
Việt Nam
   Tỷ giá hối đoái
   Thị trường dược phẩm VN hiện nay có đến 90% nguyên liệu và trên
50% thuốc thành phẩm phải nhập khẩu. trong thời gian qua nền kinh tế thế
giới đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu,tỷ giá ngoại tệ nhập
khẩu tăng cao so với đồng tiền trong nước,cùng với sự khan hiếm các nguồn
nghiên liệu vì thế đã đẩy giá cả của nguyên liệu thuốc nhập khẩu tăng cao, giá
thuốc thành phẩm vì thế cũng tăng cao. Thống kê của Hiệp hội Sản xuất kinh
doanh dược trong 2 tháng vừa qua cho thấy giá nguyên liệu kháng sinh từ Ấn
Độ và Trung Quốc đã tăng nhiều so với đầu năm. Chẳng hạn: Amoxicilin từ
882.000 đồng tăng lên hơn 1 triệu đồng/kg (tăng 14%); Cephalexin từ 1,1
triệu đồng lên gần 1,2 triệu đồng/kg, Paracetamol từ 37.000 đồng tăng lên
40.000 đồng/kg (tăng 8%
   Sự độc quyền nhập khẩu của các công ty nhập khẩu
  Theo một chuyên gia ngành dược thì vào những năm 1990 pháp luật quy
định nhà sản xuất nước ngoài khi đã đăng ký lưu hành thuốc vào Việt Nam thì
tất cả các đơn vị xuất nhập khẩu ở Việt Nam có chức năng phân phối đều
được mua thuốc của nhà sản xuất này.
  Nhưng 10 năm gần đây, Bộ Y tế ban hành quy định cấp số đăng ký cho
các loại thuốc (cấp cho cả nhà sản xuất và nhà phân phối) thì nảy sinh cơ chế
độc quyền. Bởi khi nhà phân phối đăng ký một loại thuốc thì nhà sản xuất
không thể bán cho nhà phân phối khác ở Việt Nam. Vì nhà phân phối có số
đăng ký độc quyền phân phối sản phẩm ấy tại Việt Nam.


Hồ Đức Khánh                                   40
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  Ngoài ra, các nhà phân phối còn lợi dụng quy định “không nhập khẩu các
loại thuốc mới có chứa hoạt chất đã được đăng ký với nhiều tên” để củng cố
thêm thế độc quyền. Một nhà phân phối đăng ký cùng lúc nhiều loại thuốc
chứa cùng một hoạt chất để nhà phân phối khác không đăng ký thêm được
loại thuốc khác có hoạt chất ấy.
  Chính cơ chế trên giúp các nhà phân phối nước ngoài độc quyền giá bán
mà không sợ cạnh tranh. Đến năm 2004, Bộ Y tế sửa sai bằng quy định cho
nhập khẩu song song các loại thuốc bị áp đặt giá cao tại Việt Nam nhưng
cũng không cải thiện được tình hình vì... mọi sự đã rồi.
   Bởi lúc ấy, nhà phân phối nắm thế độc quyền đã chiếm hết thị phần
phân phối các loại thuốc ấy tại Việt Nam, nhà sản xuất cũng không dám bán
cho nhà phân phối khác.
  Vd : “Một hộp Eucalyptine viên rời, hộp 42 viên giá chỉ có 28.000 đồng.
Sau khi chuyển giao cho hệ thống phân phối độc quyền là Cty Z. thuốc được
ép vỉ và bán 42.000 đồng/hộp/28 viên mà chất lượng cũng như nhau”.
   Văn hóa tiêu dùng của người dân
  Nghiên cứu hành vi của NTD Việt Nam trong thời gian qua có thể thấy
tâm lý “sính ngoại” đang chiếm ưu thế. Người dân không mặn mà với thị
trường thuốc nội, thuốc ngoại càng đắt tiền thì chứng tỏ thuốc càng chất
lượng, càng tốt, vì thế dẫn tới sự lợi dụng của các công ty nhập khẩu tăng giá
thuốc để đánh vào tâm lý dùng hàng ngoại của người dân.
   Sự cấu kết giữa các công ty nhập khẩu với nhau
  Trong hệ thống phân phối dược phẩm Việt Nam đang diễn ra một thực
trạng là các đơn vị môi giới, nhập khẩu… đang liên kết với nhau nhằm tạo ra
một mạng lưới phân phối để lách luật.
  Theo đó, thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đã được các nhà phân
phối, Cty môi giới cấu kết với văn phòng đại diện của Cty nước ngoài ấn địnhHồ Đức Khánh                                   41
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
giá. Các Cty nước ngoài cũng quyết định luôn giá bán buôn và bán lẻ ra thị
trường. các Cty phân phối dược phẩm trong và ngoài nước đang cấu kết với
nhau đẩy giá thuốc tại Việt Nam cao hơn 200% - 300% so với giá gốc. Ngoài
độc quyền phân phối, thuốc được các hãng dược tự định giá thuốc, trong đó
bao gồm các chi phí và có cả phí hoa hồng cho bác sĩ, trước khi lưu thông.
Theo một dược sĩ, một viên thuốc Decolgen do Cty United Pharma của
Philippines sản xuất bán 600 đồng/viên, trong khi đó thuốc Cetamol Fort cũng
tương đương do mua nguyên liệu một chỗ, các chi phí như nhau nhưng Cty
Pharmedic sản xuất chỉ bán 60 đồng/viên.
   Hoa hồng cho bác sĩ và bệnh viện
   Để cạnh tranh thị phần với NPP độc quyền, các NPP được nhập khẩu
song song phải chi hoa hồng cho bác sĩ để kê toa thuốc của mình. Các NPP có
thế độc quyền cũng đáp trả, cuộc chiến “hoa hồng” bắt đầu.
   Hình thức của “hoa hồng” cũng đa dạng, phong phú từ cái phong bì gửi
tận tay bác sĩ định kỳ hàng tháng đến món quà cho gia đình bác sĩ mỗi dịp lễ
lạt, các suất tham gia hội thảo quốc tế kèm nghỉ dưỡng ở nước ngoài… Có
khi, chỉ chi phí “hoa hồng” cho bác sĩ cũng còn cao hơn giá thực của thuốc
khi NPP nhập khẩu.
   Những khoản trên DN bắt buộc phải tính vào chi phí quản lý, kinh
doanh thuốc nếu không muốn chịu lỗ. Các chi phí ấy cuối cùng cũng rơi vào
giá thuốc mà người bệnh phải trả, góp phần đẩy giá thuốc lên tới trời.
Hồ Đức Khánh                                   42
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 CHƯƠNG 3
 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ CÁC ẢNH HƯỞNG XẤU
   CỦA THUẾ QUAN ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM

3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM

3.1.1. Thị trường dược phẩm thế giới
   Thị trường dược phẩm thế giới hiện nay đang phân bố không đồng đều,
80% thị phần ở các nước phát triển và 20% ở phần còn lại của thế giới trong
khi đó dân số ở các nước phát triển chỉ chiếm 10% dân số thế giới còn các
nước đang phát triển và các nước nghèo chiếm 90% dân số thế giới. Theo
thống kê của tổ chức Y Tế thế giới WHO thì trong các năm gần đây, con số
người nghèo trên thế giới không được dùng thuốc chữa bệnh lên đến 70% và
đặc biệt là các loại thuốc đặc trị, các loại thuốc mới. Tại sao lại có hiện tượng
như vậy, đó là do thị trường dược phẩm thế giới hiện nay đang bị thao túng
bởi các tập đoàn dược phẩm lớn. Các tập đoàn này với lợi thế có tiềm lực
khoa học kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm có thể điều chỉnh mức giá mong
muốn vì thế gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở các
nước khác đặc biệt là các nước nghèo. Vì thế việc người tiêu dùng ở các nước
nghèo có thể tiếp cận được với các mặt hàng thuốc đắt tiền là rất khó khăn.
   Thêm nữa, trong thời gian gần đây, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất
lượng đang ngày càng nhiều ở các quốc gia trên thế giới và nhất là ở các nước
đang phát triển. Hàng năm lượng thuốc giả vẫn đang gây ảnh hưởng nghiêm
trọng tới sức khỏe của con người. Theo tổ chức Y Tế thế giới cho biết, mỗi
năm thất thoát 35 tỷ USD trong thương mại dược phẩm. Gần đây, thuốc giả
còn tấn công vào các bệnh viện lớn. Các loại thuốc đang bị làm giả nhiều nhất
là kháng sinh, thuốc điều trị ung thư, rối loạn cương, sốt rét, tim mạch, … là
những loại thuốc đắt tiền, có nhãn hiệu nổi tiếng. Trên thế giới đã phát hiện


Hồ Đức Khánh                                   43
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
trường hợp ung thư dùng phải thuốc ung thư giả khiến bệnh ngày càng nặng.
Theo các chuyên gia thì lượng thuốc giả không những giảm mà sẽ còn gia
tăng trong thời gian tới. Điều này không những ảnh hưởng đến người tiêu
dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu của
các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ở những nước đang phát triển.
Các doanh nghiệp luôn phải có thanh tra kiểm tra sát sao các mặt hàng nhập
khẩu của doanh nghiệp mình để tránh bị làm giả nguy hại đến sức khỏe người
tiêu dùng.

3.1.2. Thị trường dược phẩm trong nước
   Ngành dược phẩm chịu tác động của rất nhiều yếu tố, trong số đó dân
số và thu nhập của người dân sẽ là yếu tố rất lớn ảnh hưởng tới sự tăng trưởng
của ngành, và tiền thuốc bình quân đầu người.
   Sự gia tăng về dân số cũng như nhu cầu sẽ khiến Việt Nam trở thành
một thị trường giàu tiềm năng. Mặt khác, cùng với sự phát triển của xã hội,
trình độ dân trí được nâng lên kéo theo đó là sự hiểu biết về các mặt hàng
dược phẩm cũng được nâng lên nhanh chóng. Mặc dù đơn thuốc là do bác sĩ
kê đơn tuy nhiên do dân trí được nâng lên nên người tiêu dùng đã có thể nhận
thức được đầy đủ về các loại dược phẩm. Như vậy Việt Nam có thể coi là một
thị trường đầy tiềm năng đối với hàng hoá nói chung và nhu cầu về dược
phẩm nói riêng.
   Trong thời gian tới khi đời sống của nhân dân được nâng cao thì nhu
cầu chăm sóc sức khoẻ cũng càng được quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy
theo cục quản lý dược Việt Nam tiền thuốc bình quân đầu người sẽ là 12-15
USD. Với nhu cầu sử dụng dược phẩm như vậy trên một qui mô dân số tương
đối lớn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tìm cách đáp ứng được nhu cầu
ngày một tăng này. Sự gia tăng về tiền thuốc bình quân đầu người tăng lên
cũng có nghĩa là nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu về dược phẩm của người dânHồ Đức Khánh                                   44
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
cũng ngày một lớn hơn. Với một thị trường tương đối lớn và còn giàu tiềm
năng như vậy, các doanh nghiệp dược Việt Nam cũng cần phải chú ý tới sự
xâm chiếm thị trường từ bên ngoài. Các doanh nghiệp nước ngoài luôn biết
tận dụng thời cơ để lấn sâu vào thị trường đang lên. Nhất là đối với ngành
dược phẩm, một mặt hàng mà bất cứ giai đoạn nào, thời kỳ nào con người
cũng cần tới.


  %                                     Triệu USD
                                    1432
 25                                      $1,600
     20                         1243        $1,400
 20                        1080
          16                         16    $1,200
                     939        15
 15              818                       $1,000
            726       15    15              $800
 10             13                        $600
     625                                  $400
  5
                                        $200
  0                                      $0
     2004   2005    2006  2007    2008    2009    2010

             %Tăng trưởng    Dự báo tổng thị trường


        Hình 3.1-Dự báo thị trường dược phẩm Việt Nam
                        (Nguồn: Cục quản lý dược Việt Nam)
    Theo như biểu đồ dự báo thị trường dược phẩm như trên thì trong
tương lai chắc chắn ngành dược phẩm sẽ có nhiều triển vọng để phát triển.
Với tổng mức thị trường có xu hướng tăng lên đều đặn mặc dù tỉ lệ tăng
trưởng không có sự thay đổi nhưng đây vẫn có thể coi là một thành công lớn
của ngành dược phẩm Việt Nam.
Hồ Đức Khánh                                       45
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
3.2. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ VIỆT NAM.

3.2.1. Cơ hội
   Các dự báo về thị trường dược phẩm Việt Nam cho biết nhu cầu về
thuốc khám chữa bệnh sẽ tăng cao trong thời gian tới vì thế các doanh nghiệp
Dược sẽ có hướng tăng tổng mức nhập khẩu và do người dân có hiểu biết hơn
về các mặt hàng dược phẩm sẽ là nhân tố tác động giúp các doanh nghiệp có
thể chuyển hướng lựa chọn ưu tiên về chất lượng so với giá cả. Từ đó kéo
theo mức lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu cũng tăng theo. Hiện
nay, lượng thuốc nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu trong nước
còn lại là 60% thuốc nhập ngoại. Điều này cho thấy công nghiệp dược nước ta
phát triển chưa theo kịp nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thị trường
dược phẩm trên thế giới đang tập trung chủ yếu ở các nước phát triển, đây là
một cơ hội để các nước đang phát triển và các nước nghèo tự mình khai thác
tiềm năng thị trường sẵn có.
   Đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam , với quy mô
vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng năm tăng từ 4 tỷ lên 5
tỷ và tiếp tục tăng cao trong các năm tới, thì việc thu lợi nhuận từ 60% thị
trường là một khoản thu rất lớn. Bên cạnh đó, 90% nguồn nguyên liệu phục
vụ cho hoạt động sản xuất trong nước đều là từ nguồn nhập ngoại. Trung bình
hàng năm, giá trị nhập khẩu dược phẩm của nước ta lên đến 80 triệu USD.
   Bên cạnh đó, việc phát triển công nghiệp dược của nước ta theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các công ty dược phẩm trong nước phải
có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và cần thiết. Nước ta hiện nay mới chỉ có
175 công ty sản xuất dược phẩm, và chỉ 58 doanh nghiệp trong số đó được
chứng nhận chứng chỉ chất lượng GMP. Nhu cầu về trang thiết bị rất lớn cũngHồ Đức Khánh                                   46
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
mở cho các doanh nghiệp dược phẩm kinh doanh mảng thiết bị vật tư. Đây là
một mảng kinh doanh rất lớn cho các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung và
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nói riêng.

3.2.2. Thách thức
   Bên cạnh thuận lợi đối với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập
khẩu, các doanh nghiệp Dược cũng phải đối mặt với thách thức lớn nhất đó
chính là sự cạnh tranh của thị trường dược phẩm và vấn đề thuốc giả hiện nay
chưa được quản lý chặt chẽ.
   Việt Nam càng trở thành thị trường Duợc tiềm năng thì sẽ càng làm cho
các doanh nghiệp muốn nhảy vào kinh doanh từ đó làm cho lợi nhuận của thị
trường bị san sẻ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu cũng bị giảm
sút. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, càng có thêm nhiều các doanh nghiệp
Dược phẩm lớn tham gia vào thị trường đặc biệt là các Công ty nước ngoài.
Hiện nay, nước ta có trên 500 doanh nghiệp dược phẩm trong nước và trên
200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này làm cho môi trường
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Một điều đáng nói ở đây đó là ngoài nguồn
cung chủ yếu từ con đường nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước thì
các mặt hàng thuốc đặc trị, thuốc chuyên sâu, thuốc có công nghệ cao lại chủ
yếu do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp. Trong thời gian tới, Chính Phủ
đang khuyến khích các Công ty trong nước tự sản xuất và các Công ty nước
ngoài tiếp tục đầu tư vào thị trường Dược phẩm Việt Nam dưới nhiều hình
thức khác nhau, như liên doanh với Việt Nam hoặc 100% vốn đầu tư nước
ngoài. Việc các doanh nghiệp liên tiếp tham gia vào thị trường Việt Nam làm
tăng mức độ cạnh tranh của thị trường này, điều này càng yêu cầu các doanh
nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu để nâng cao năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp mình.
Hồ Đức Khánh                                  47
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Một thách thức lớn đặt ra cho các doanh nghiệp dược phẩm nói chung
cũng như Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nói riêng đó là nạn
làm thuốc giả hiện nay trên thị trường. Thuốc nhái, thuốc giả là một trong
những vấn đề nóng bỏng và phức tạp hiện nay - đó là lời khuyến cáo của Tổ
chức Interpol khi đề cập đến thực trạng thuốc tây giả trên thị trường VN hiện
nay. Riêng khu vực Đông Nam Á, VN là nước đứng hàng thứ hai (sau Lào) có
tình trạng thuốc giả nhiều nhất.

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
    Là đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm- thực phẩm với ý thức “
sức khỏe là vốn quý nhất”, công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
luôn luôn hướng tới “ chất lượng cao, hiệu quả cao” là mục tiêu duy nhất
trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Vì thế, hơn lĩnh vực nào khác,
trong lĩnh vực sức khỏe, chất lượng phải đặt lên hàng đầu.
    *Mục tiêu
    Trở thành công ty lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam, trở thành một tập
đoàn lớn mạnh phát triển bền vững, là lựa chọn số một đối với người tiêu
dùng cũng như các đối tác nhờ uy tín và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ.
    Trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm về thực phẩm
chức năng, mang lại cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh cho con người Việt
Nam.
    Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn
việc làm ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu nhập
cao cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.
    *Phương hướng phát triển
    Tiêu chí của công ty UY TÍN- CHẤT LƯỢNG làm nền móng phát
triển. Công ty hướng tới thành công bằng việc cung cấp cho khách hàng


Hồ Đức Khánh                                   48
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
những gói sản phẩm và dịch vụ đa dạng, hoàn hảo. Sự hài lòng và lơi ich của
khach hàng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của công ty.
     Sử dụng những phương thức quảng cáo đa phương tiện hiệu quả nhất
để quảng bá hình ảnh và sản phẩm công ty đến với người tiêu dùng, đối tác.
     Giử vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị
phần, thị trường, uy tín và trình độ nhận thức.
     Quan hệ chặt chẽ bền vững với đối tác truyền thống và mở rộng thị
trường trong và ngoài nước.
     Tăng cường đào tạo, phát huy tinh thần sang tạo trong đội ngũ cán bộ
công nhân viên nhằm tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao hiệu quả công
việc.
     Cũng cố, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới tiệu thụ hàng hóa, xây dựng
vững chắc các đại lý then chốt làm nền tảng cho sự phát triển.
     Về dịch vụ : luôn quan tâm, đẩy mạnh phát triển năng lực kỷ thuật của
đội ngũ cán bộ công nhân viên, hàng năm các kỷ sư đều được tham gia các
khóa đào tạo kỷ thuật của các hang nhằm đảm bảo chăm sóc khách hàng một
cách tốt nhất.

3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH
HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN MẶT HÀNG DƯỢC PHẨM,
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU

3.4.1. Một số giải pháp từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
(đại diện cho các doanh nghiệp nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam)

    3.4.1.1. Tiến hành quản lý thời gian
     Hoạt động nhập khẩu hàng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế
Việt Nam là một hoạt động xuyên suốt quá trình từ khâu lựa chọn nhà cung
Hồ Đức Khánh                                    49
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
ứng tới việc tiêu thụ hàng. Trong mỗi bước đều có sự phát sinh chi phí vì thế
việc sử dụng vốn, thời gian sao cho hợp lý là cần thiết.
   Nói đến quản lý thời gian, đó là việc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y
tế Việt Nam đặt ra các hạn mức thời gian nhất định cho từng khâu, từng bước.
Tránh tình trạng công việc bị ứ đọng, người này là không xuể còn người khác
lại không có việc để làm. Điều này sẽ tác động xấu làm phát sinh thêm nhiều
chi phí và thời gian vô ích. Vì thế để công tác quản lý thời gian trong kinh
doanh nhập khẩu được tốt hơn thì việc quy định, tính toán thời gian hoàn
thành công việc phải hợp lý nhất để tiết kiệm thời gian đồng thời đẩy nhanh
tiến độ công việc, tạo thêm thời gian quay vòng vốn nhanh từ đó vừa giảm
bớt các chi phí không cần thiết vừa tăng thêm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.
   Quản lý thời gian nên đặt ở chính mỗi phòng và do trưởng phòng đảm
nhiệm, trưởng phòng sẽ là người nắm bắt được tình hình tiến triển công việc
chung trong phòng và sẽ biết được tốt nhất việc nào nên làm trước, việc nào
nên làm sau, điều phối hoạt động của cả phòng sao cho tận dụng được tối đa
thời gian mỗi ngày.

   3.4.1.2. Tăng cường huy động vốn, nâng cao hiệu quả công tác quản
   lý vốn cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu
   Vốn là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh nhập
khẩu. Nguồn vốn có thể đến từ nhiều kênh khác nhau như vốn Nhà nước, vốn
cổ đông, vốn vay từ ngân hàng, vốn từ hoạt động chứng khoán, vốn tự có phát
sinh từ các hoạt động kinh doanh có lãi và vốn của Ngân hàng. Các biện pháp
tăng nguồn vốn tự có và vốn cổ đông được khuyến khích do mức lãi suất thấp
hơn nguồn vốn đi vay của Ngân hàng. Việc quản lý vốn sao cho hiệu quả rất
quan trọng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam liên tục cố gắng
tăng quy mô vốn và tăng số quay vòng vốn, tránh không để tình trạng một số
khách hàng chiếm dụng vốn thông qua việc trả chậm làm phát sinh nhữngHồ Đức Khánh                                   50
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
khoản nợ khó đòi. Để khắc phục tình trạng này, Công ty nên có những biện
pháp khuyến khích cho các khách hàng có thể thanh toán sớm đồng thời có
những quy định chặt chẽ hơn đối với các khách hàng trong việc thanh toán.
   Như vậy, để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thì công tác quản
lý về thời gian và vốn cần phải được quan tâm hàng đầu để tránh các chi phí
không đáng có gây thiệt hại cho hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.

  3.4.1.3. Nâng cao mức độ nhạy bén của doanh nghiệp trước các
  nguyên nhân làm tăng giá thuốc

  Hàng loạt các mặt hàng thuốc tây tăng giá vùn vụt, gây "sốc"cho người
dân. Trung bình các loại thuốc tăng giá khoảng 10-20% so với đầu năm 2009,
có không ít loại tăng đến gần 100% .Ngày 19-11-2009, ghi nhận tại một số
nhà thuốc, trung tâm bán sỉ dược phẩm tại TPHCM cho thấy những loại thuốc
tăng giá gây "giật mình" nhất là 14 mặt hàng thuốc của Công ty Gedeon
Richter (Hungary) sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco)
nhập khẩu và phân phối. Giá thuốc mới được Bepharco thông báo tăng kể từ
ngày 1-11-2009. Cụ thể, thuốc Cavinton 5mg giá bán tăng từ 67.000đ/hộp hai
vỉ/25 viên lên gần 97.000đ/ hộp, tăng khoảng 44%. Cũng thuốc này nhưng
hàm lượng 10mg từ 70.000đ/hộp hai vỉ/15 viên lên gần 104.000đ/ hộp (tăng
khoảng 48%); thuốc Panangin từ 32.000đ/hộp/50 viên lên 42.000 đ (31%);
thuốc Mydocalm loại 150 mg tăng từ 43.000/hộp ba vỉ/10 viên lên 60.000 đ,
tăng khoảng 39%. Cũng thuốc này nhưng hàm lượng 50 mg giá từ 27.000 đ
tăng lên gần 38.000 đ... Ngoài ra, 3/5 mặt hàng thuốc của Công ty Egis
(Hungary) sản xuất do Bepharco nhập khẩu, phân phối cũng tăng giá bán khá
cao. Theo một số nhà thuốc, trước đây khi các công ty chuẩn bị tăng giá thuốc
thì các trình dược viên đều biết trước để thông báo cho khách hàng (nhà thuốc
bán lẻ) mua nhiều hơn với giá cũ nhằm điều chỉnh giá lẻ bán ra tăng dần từng
bước cho khách hàng không bị "sốc". Thế nhưng, thời gian gần đây việc tăng


Hồ Đức Khánh                                   51
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
giá thuốc của một số công ty được giữ rất kín. Vì vậy, nhiều nhà thuốc không
biết để lấy thêm hàng, dẫn đến tình trạng người bệnh phản ứng với giá thuốc
đột ngột tăng quá cao. Thống kê sơ bộ 100 mặt hàng thuốc thông dụng thì có
tới 92 mặt hàng tăng giá so với đầu năm 2007. Có những loại thuốc chỉ tăng
nhẹ vài %, nhưng nhiều loại tăng 10% trở lên như: thuốc Efferalgan Codein
(viên sủi) tăng 9,27% so với quí 1-2009; thuốc Tetra 500 mg (Mekophar cung
cấp) tăng 13,46%; thuốc Enteric (Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 cung cấp)
tăng 16,9%..., thuốc tăng giá mạnh nhất là các loại kháng sinh, kháng viêm,
tim mạch, an thần. Các loại thuốc được sản xuất ở các nước Canada, Pháp,
Hàn Quốc, Ấn Độ… đều tăng giá từ 10% trở lên. Chẳng hạn, thuốc Clofen 75
mg (kháng viêm - Hàn Quốc) đầu năm 2009 chỉ có 23.060 đ/hộp 10 viên, thì
tháng 10-2009 tăng lên 28.000 đ/hộp (tăng 21,4%). Lý giải về việc tăng giá
thuốc, doanh nghiệp đưa ra hàng tá lý do: giá nguyên liệu, chi phí sản xuất và
bao bì đều tăng nên buộc các nhà sản xuất phải tăng giá thuốc. Các chi phí sản
xuất, quản lý đối với nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-ASEAN
hoặc GMP-WHO đều tăng cao hơn bình thường, nên các nhà sản xuất cũng
phải tính vào giá thành. Còn theo một số công ty kinh doanh dược phẩm, do
tác động của "cơn bão" giá ở rất nhiều mặt hàng trên thị trường, sắp tới khả
năng sẽ có thêm nhiều mặt hàng thuốc tây tiếp tục tăng giá.
   Như vậy, có thể thấy rằng giá cả tăng cao sẽ khiến cho hiệu quả kinh
doanh nhập khẩu cùng giảm đi do lượng thuốc nhập khẩu được tiêu thụ sẽ ít
đi, nhưng vấn đề giá cả tăng cao là do nguyên nhân khách quan, Công ty
không thể thay đổi được mà chỉ cố gắng phản ứng, dự báo trước được các
mức giá sẽ tăng trong tương lai từ các kênh thông tin khác nhau để từ đó có
những tính toán trước và giảm thiểu thiệt hại đối với hiệu quả kinh doanh
nhập khẩu.
Hồ Đức Khánh                                   52
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  3.4.1.4. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng tạo điều
  kiện cho việc tiêu thụ hàng nhập khẩu
    Hoạt động quảng cáo xúc tiến có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
nhanh việc tiêu thụ hàng nhập khẩu. Giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm
của Công ty và gợi mở nhu cầu sử dụng sản phẩm cho họ. Tuy nhiên hầu hết
các sản phẩm nhập khẩu hiện nay tiêu thụ thông qua các Công ty khác hoặc
thông qua việc kê đơn của bác sĩ. Để có thể tiêu thụ tốt hơn lượng hàng nhập
khẩu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam cần có các kế hoạch đầu
tư cho hoạt động quảng cáo, xúc tiến thông qua hội nghị khách hàng, tổ chức
đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp, mở các quầy hàng bán và giới
thiệu sản phẩm.
    Quảng cáo xúc tiến là một hoạt động cần thiết giúp cho người tiêu dùng
có thêm được các thông tin về sản phẩm mà công ty cung ứng. Hiện nay các
sản phẩm của Công ty chủ yếu được quảng cáo trên các tạp chí thuốc và sức
khỏe, nhưng mức độ quảng cáo cũng chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, Công
ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam còn áp dụng quảng cáo thông qua
việc quảng cáo trên các kênh của đài truyền hình, đài phát thanh, …. Đây là
những hoạt động cần thiết giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập
khẩu.
    Tổ chức các hội nghị khách hàng cũng là một hình thức quảng cáo tới
người tiêu dùng. Đặc biệt ở hình thức quảng cáo này đó là tạo được mối quan
hệ thân thiết với khách hàng. Tuy nhiên nhược điểm của hình thức này là chi
phí cho mỗi lần tổ chức khá tốn kém và lượng khách hàng có thể tham gia với
số lượng hạn chế. Biện pháp này nên áp dụng đối với những khách hàng là
doanh nghiệp lớn, khách hàng thường xuyên, khách hàng có tiềm năng tiêu
thụ mạnh. Hiện nay, mỗi năm Công ty mới chỉ tổ chức được 2 cuộc họp hội
nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm. Trong mỗi cuộc hội nghị, Công tyHồ Đức Khánh                                   53
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
thường thu được nhiều ý kiến bổ ích đóng góp cho hoạt động kinh doanh và
cũng qua đó biết được những yêu cầu của khách hàng để đáp ứng tốt hơn nhu
cầu từ đó cũng góp phần tăng hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu.
   Quảng cáo thông qua việc mở ra các quầy hàng và giới thiệu sản phẩm.
Hiện nay người tiêu dùng thường đến các cửa hàng thuốc trong cả nước mua
những sản phẩm mà họ có nhu cầu sử dụng vì thế việc có những quầy hàng
của riêng Công ty sẽ là nơi có nhiều sản phẩm của Công ty nhất, giúp người
tiêu dùng không bị lẫn lộn với sản phẩm của các Công ty khác từ đó tạo cho
họ có thêm dấu ấn đối với hàng hóa của Công ty. Hoạt động của các quầy
hàng không chỉ bó hẹp trong việc quảng cáo hàng hóa mà còn phải tạo uy tín,
thương hiệu thông qua việc hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng.
   Tất cả các biện pháp trên đều có tác dụng giúp nâng cao hiệu quả cho
hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty Dược Phẩm Trung Ương 1 nên
dành ra một khoản kinh phí nhất định để phục vụ cho các hoạt động này.

3.4.2.Một số giải pháp từ bộ y tế
   Thứ nhất, nhập khẩu: Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư hướng dẫn bổ sung
hướng dẫn xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khỏe con người. Đồng thời, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét
lại việc áp mã thuế nhập khẩu đối với các thuốc đã được Bộ Y tế cho phép
nhập khẩu không áp dụng vào mã thuế của mỹ phẩm; xem xét lại việc sử
dụng phương pháp dựa vào giá bán lẻ để tính thuế nhập khẩu.
   Thứ hai, nhập khẩu: Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ban hành chỉ thị mới về việc
cung ứng thuốc, sử dụng thuốc trong các cơ sở điều trị. Bên cạnh đó, Bộ Y tế
có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích sử dụng thuốc của các cơ sở sản
xuất trong nước đạt tiêu chuẩn ""Thực hành sản xuất thuốc tốt"" (GMP).
Tổng Công ty Dược Việt Nam, các Công ty - Xí nghiệp Dược nghiên cứu,
xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu.


Hồ Đức Khánh                                  54
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Thứ ba, quản lý giá thuốc: Bộ Tài chính phải xây dựng Thông tư hướng
dẫn thực hiện quản lý giá thuốc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về
quản lý giá thuốc, đồng thời ban hành các quy định về đấu thầu thuốc cung
ứng cho bệnh viện và chế tài xử phạt những cơ sở vi phạm về giá thuốc.
   Thứ tư, chống độc quyền: Nhập khẩu song song và tổ chức nhập khẩu
song song các thuốc đang bị áp đặt giá cao tại Việt Nam. Đồng thời, phải có
quy định về sản xuất thuốc theo hợp đồng.
   Thứ năm, tài chính: Các bệnh viện phải được tạo nguồn kinh phí để chủ
động đấu thầu mua thuốc cho bệnh viện trong thời gian sáu tháng - một năm.
Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cước vận chuyển thuốc tới vùng sâu, vùng
xa...
   Thứ sáu, tuyên truyền giáo dục: Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong
việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, giúp người dân hiểu chất lượng thuốc sản
xuất trong nước, khắc phục thị hiếu chuộng thuốc ngoại, biệt dược.
   Thứ bảy, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Kiểm tra và xử lý
nghiêm hành vi trốn thuế, lậu thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành
về giá thuốc trên thị trường.

3.4.3. Một số giải pháp từ cơ quan Hải Quan.
   Đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với hoạt động nhập khẩu
    dược phẩm
    Hiện nay, để có thể nhập khẩu hàng về tiêu thụ, các doanh nghiệp Dược
phẩm cần phải thông qua rất nhiều khâu. Đầu tiên, khi các doanh nghiệp thực
hiện nhập khẩu dược phẩm theo danh mục quản lý của Bộ Y Tế phải lập hồ
sơ gửi về Bộ Y Tế bao gồm các nội dung:
    Đơn xin phép nhập khẩu bao gồm 3 bộ hồ sơ trong đó 1 bộ gửi Tổng
cục Hải quan, 1 bộ gửi doanh nghiệp và 1 bộ lưu tại Bộ Y Tế. Bộ gửi Hải
quan sẽ được Bộ Y Tế đóng dấu “ BỘ GỬI HẢI QUAN” và gửi trực tiếp đến


Hồ Đức Khánh                                   55
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tổng cục Hải Quan. Bộ gửi doanh nghiệp sẽ được Bộ Y Tế đóng dấu “ BỘ
GỬI DOANH NGHIỆP”, doanh nghiệp được sử dụng bộ hồ sơ này để trình
Hải quan cửa khẩu khi nhận hàng.
    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch –
Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương cấp, giấy chứng nhận đăng ký
mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp ( chỉ nộp lần
đầu khi xin nhập khẩu)
    Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật kèm theo ( bản gốc) và
bản dịch tiếng Việt.
    Giấy phép lưu hành và các chứng chỉ chất lượng của cơ quan có thẩm
quyền của các nước sản xuất cấp ( Bản sao có công chứng)
    Đây là một trong những khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục
thông quan hàng hóa. Nó làm chậm quá trình tiêu thụ hàng, làm giảm tiến độ
nhập khẩu và còn tạo ra nhiều chi phí liên quan ảnh hưởng không nhỏ đến
hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty . Đối với các lô hàng thường
xuyên phải nhập về mà mỗi lần nhập phải qua 4 bước làm thủ tục sẽ gây
phiền hà cho doanh nghiệp.Vì thế nhà nước cần có thêm các biện pháp giúp
đơn giản hóa các thủ tục hành chính để giúp Công ty một mặt tiết kiệm được
thời gian, chi phí mặt khác có thêm điều kiện để quay vòng vốn, nâng cao
được hiệu qủa kinh doanh hàng nhập khẩu, phục vụ tốt hơn nhu cầu của
người tiêu dùng trong nước.
    Cơ quan hải quan cần phải nhanh chóng hoàn thiện chi tiết biểu thuế
nhập khẩu sao cho theo kịp với sự phát triển của ngành dược phẩm.Các văn
bản thủ tục phai chi tiết rỏ ràng để tạo điều kiện thuận lợi trong làm thủ tục
thông quan hàng hóa nhập khâu
Hồ Đức Khánh                                   56
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
  Theo lời ông Phạm Hưng Thịnh, đại diện Công ty dược phẩm trung ương
5 phát biểu: "Cục Quản lý dược nên làm việc với hải quan để họ áp thuế suất
cho phù hợp. Nhiều khi hải quan áp giá để tính thuế không theo hợp đồng
giữa các doanh nghiệp mà tính theo bảng giá riêng để đánh thuế cao, khiến
giá thuốc bị đẩy lên". Phía Cục Quản lý dược cũng cho biết, biểu thuế nhập
khẩu không chi tiết được từng loại hoạt chất. Vì vậy, nhiều khi hải quan chỉ
căn cứ vào tờ hướng dẫn sử dụng, xếp các thuốc có từ "giảm đau" vào nhóm
thuốc giảm đau, hạ sốt có thuế suất cao, mặc dù đó là thuốc chuyên khoa sâu,
dạng bào chế hiện đại mà trong nước chưa sản xuất được. Bộ Y tế đã nhiều
lần đề nghị Bộ Tài Chính điều chỉnh giá thuế nhập khẩu, những thuốc mà
trong nước cần mà chưa sản xuất được thì nên áp thuế 0% để người dân được
hưởng lợi nhiều nhất.
Hồ Đức Khánh                                  57
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                 KẾT LUẬN
   Ở nước ta hiện nay, việc tiêu thụ thuốc từ hàng nhập khẩu là khá lớn,
chiếm đến 60% tổng thuốc trên thị trường. Do vậy,biểu thuế suất mặt hàng
dược phẩm nhập khẩu và các chính sách áp thuế của cơ quan hải quan đối với
từng nước, từng loại hàng hóa có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dược phẩm
trong nước. Vấn đề hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của thuế nhập khẩu đới
với thị trường dược phẩm đồng thời phát huy các ảnh hưởng tích cực, bảo vệ
thị trường dược phẩm trong nước là một vấn đề cấp thiết để bảo đảm sự tồn
tại và phát triển của các Công ty Dược đặc biệt là các Công ty Dược phẩm
trong nước.

   Trong khuôn khổ đề tài: “ Ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đối với mặt
hàng dược phẩm nhập khẩu, lấy ví dụ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y
tế Việt Nam ”, em đã tìm hiểu về thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu
của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nói riêng và tình hình thị
trường dược phẩm trong nước nói chung, qua đó đưa ra một số ảnh hưởng của
thuế nhập khẩu đến mặt hàng dược phẩm nhập khẩu và đưa ra một số giải
pháp kiến nghị chủ quan đối với Công ty. Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, với
cơ quan hải quan, với cơ quan nhà nước. với Em hy vọng rằng chuyên đề của
em sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo của Công ty.

   Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ. Nguyễn Thị
Liên Hương ,cùng toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị trong Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, đặc biệt là phòng kinh doanh Xuất nhập
khẩu của Công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập.

              Em xin chân thành cảm ơn!
Hồ Đức Khánh                                   58

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/20/2012
language:
pages:62
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com