VanLuong.Blogspot.Com_C1004

Document Sample
VanLuong.Blogspot.Com_C1004 Powered By Docstoc
					    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                Lêi nãi ®Çu

     Cïng víi xu h-íng më réng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i,
thÞ tr-êng hèi ®o¸i ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng
kh«ng chØ ®èi víi tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn
®èi víi tõng doanh nghiÖp. Ng©n hµng th-¬ng m¹i víi chøc
n¨ng lµ tæ chøc trung gian cung cÊp c¸c dÞch vô hoµn h¶o
nhÊt, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ ®ång
thêi cã vÞ trÝ trung t©m trong thÞ tr-êng hèi ®o¸i còng
®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh ngoai tÖ
cña m×nh ®Ó c©n b»ng sù d- thõa vÒ cung vµ cÇu ngo¹i tÖ
trªn thÞ tr-êng. Mét mÆt ®Ó tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch
hµng, mÆt kh¸c t×m kiÕm lîi nhuËn trªn thÞ tr-êng vµ më
réng m¹ng l-íi kinh doanh cña m×nh.

     Víi sù gióp ®ì cña khoa ng©n hµng tµi chÝnh
tr-êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n vµ Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
viÖt nam, em ®· vÒ thùc tËp t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
ViÖt Nam. Sau thêi gian ®Çu thùc tËp, em ®· t×m hiÓu vµ
n¾m ®-îc t×nh h×nh tæng qu¸t chung cña Ng©n hµng vµ hoµn
thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy víi nh÷ng néi
dung sau:

 1. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th-¬ng viÖt nam.

 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ng©n hµng.

 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng

 4. Ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi.


                       1
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


       Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ng©n hµng ngoai
th-¬ng viÖt nam vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña th©y gi¸o
§µm V¨n HuÖ ®· h-íng dÉn em trong thêi gian ®Çu thùc tËp
vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.
I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng ngo¹i th-¬ng viÖt nam

1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn:

   Thµnh  lËp  ngµy   01/04/1963,      Ng©n   hµng   Ngo¹i   th-¬ng
ViÖt Nam liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng Ng©n
hµng ViÖt Nam. §-îc nhµ n-íc xÕp h¹ng lµ mét trong 23
doanh nghiÖp ®Æc biÖt, ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam
®ång thêi lµ thµnh viªn cña HiÖp héi Ng©n hµng ViÖt nam
vµ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸.

   TiÒn th©n cña ng©n hµng ngo¹i th-¬ng viÖt nam lµ côc
qu¶n lÝ ngo¹i hèt víi nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ n-íc vÒ ngo¹i
hèi, ngo¹i tÖ th× sù ra ®êi cña ng©n hµng ngo¹i th-¬ng
víi nhiÖm vô ®-îc giao lín h¬n vÒ c¸c mÆt tÝn dông xuÊt
nhËp khÈu, thanh to¸n quèc tÕ, phôc vô më réng c¸c quan
hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ng©n hµng ngo¹i th-¬ng viÖt nam ®·
ho¹t ®éng theo m« h×nh ng©n hµng th-¬ng m¹i kÓ tõ ngµy
®ã.

   Khi míi thµnh lËp, Ng©n hµng ngo¹i th-¬ng chØ cã 1 c¬
së ë Hµ Néi vµ 1 chi nh¸nh ë H¶i phßng. Ngµy nay sau 40
n¨m ho¹t ®éng víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i,
Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng cã uy
tÝn nhÊt ViÖt nam trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i
hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh,

                        2
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ngan hµng quèc tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, Ng©n hµng
Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng
v÷ng m¹nh bao gåm:

  *24 chi nh¸nh cÊp 1 vµ 16 chi nh¸nh cÊp 2 ë trong
n-íc.

  *1 c«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc
ngoµi.

  *2c«ng ty trùc thuéc.

  *gãp vèn cæ phÇn vµo 6 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o
hiÓm, 3c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n, 1 c«ng ty ®Çu t-
kü thuËt), 7 ng©n hµng vµ 1 quü tÝn dông.

  *Tham gia 4 liªn doanh víi n-íc ngoµi.

  Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng hiÖn cã quan hÖ ®¹i lý víi h¬n
1.200 ng©n hµng t¹i 85 n-íc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ
giíi,®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn
ph¹m vi toµn cÇu. Ngoµi vai trß lµ ng©n hµng ®i ®Çu trong
lÜnh vùc tù ®éng hãa thanh to¸n sö dông m¹ng SWIFT, Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng cßn ®-îc coi lµ ng©n hµng cã hÖ thèng
c«ng nghÖ th«ng tin hiªn ®¹i nhÊt ViÖt Nam.Quan träng h¬n
c¶, Ng©n hµng ngoai th-¬ng ®· x©y dùng vµ ®µo t¹o ®-îc
mét ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh vµ tinh th«ng
nghiÖp vô.

  Tõ n¨m 1990, thùc hiÖn viÖc c¶i tæ theo c¸c ph¸p
lÖnh ng©n hµng, VCB ®· ®-îc tæ chøc l¹i cho phï hîp víi
tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc
doanh ®Ó phôc vô ®¾c lùc h¬n cho c«ng cuéc ®æi míi kinh
tÕ cña ®Êt n-íc. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng chØ ®ãng
               3
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


khung trong nh÷ng nghiÖp vô Ng©n hµng ®èi ngo¹i mµ bao
gåm c¶ dÞch vô Ng©n hµng ®èi néi, ®Çu t- tÝn dông kh«ng
chØ ng¾n h¹n ®¬n thuÇn mµ c¶ trung dµi h¹n, kh«ng chØ ®Çu
t- cho kinh tÕ quèc doanh mµ ®· më réng ra c¶                  khu vùc
ngoµi qu«c doanh.

  C«ng cuéc ®æi míi cña VCB b-íc ®Çu ®· thu ®-îc nh÷ng
kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nhê cã nh÷ng chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch
®óng ®¾n, phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt n-íc theo
tõng giai ®o¹n sau ®©y:

  Giai ®o¹n 1:

  B¾t ®Çu tõ n¨m 1988 thi hµnh NghÞ ®Þnh cña Héi ®ång
Bé tr-ëng ( Nay lµ Héi ®ång chÝnh phñ ) sè 53/H§BT ngµy
26/03/1988 vÒ tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng ViÖt Nam ®· cã
nh÷ng nghiªn cøu, kiÕn nghÞ néi dung vµ ph-¬ng h-íng ®æi
míi c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Nh-ng trªn thùc tÕ Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng vÉn lµ trung t©m tÝn dông vµ thanh to¸n
quèc tÕ, qu¶n lý phÇn lín ngo¹i tÖ quèc gia. Vèn ®iÒu lÖ
cña Ng©n hµng ch-a ®-îc x¸c lËp.

  Giai ®o¹n 2:

  Tõ sau khi cã c¸c ph¸p lÖnh vÒ Ng©n hµng ( ban hµnh
ngµy 24/05/1990 ) chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vµ chøc n¨ng
kinh doanh trong ngµnh ng©n hµng ®-îc ph©n ®Þnh. Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam thùc sù ®æi míi trong mäi lÜnh
vùc vÒ ph-¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh, vÒ bé m¸y tæ chøc,
vÒ phong c¸ch, lÒ lèi, t¸c phong phôc vô kh¸ch hµng.
Nh-ng quan träng nhÊt lµ ®æi míi vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh vµ
bé m¸y ®iÒu hµnh.


                       4
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

  Giai ®o¹n 3:

  Tõ khi ®-îc cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký doanh nghiÖp (
27/03/1993 ) ®Õn nay, ®©y lµ thêi kú ®æi míi m¹nh mÏ vµ
s©u s¾c h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng.

  Cïng víi sù chuyÓn ®æi hîp lý tõ c¬ chÕ tËp trung bao
cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ
n-íc vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ më cöa ®ång thêi víi t¸c ®éng
cña viÖc chÝnh phñ Mü b·i bá lÖnh cÊm vËn ®èi víi ViÖt
Nam ( ngµy 03/02/1994 ) trong thêi gian qua, hÖ thèng
Ng©n hµng ë ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi vµ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng gãp phÇn tÝch cùc
vµo viÖc t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ quèc d©n.

2.C¬ cÊu tæ chøc
                       5
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                S¬ ®å tæ chøc

                           Trô së chÝnh

                Phßng kiÓm tra néi          Phßng tæng hîp
                    bé               thanh to¸n
                Phßng qu¶n lý tÝn         PhßngTH&Ph©n tÝch
                    dông                KT
                Phßng®Çut-&chøngkh            Phßng vèn
                    o¸n
                  Phßng c«ng nî         Phßng Quan hÖ Quèc
                                     tÕ
                Phßng kh¸ch hµng          Phßng QLLD&VP®¹i
   Héi                                diÖn
   ®ång            Phßng KÕ to¸nTµi          Phßng TÝn dông
   Qu¶n               chÝnh              quèc tÕ
   trÞ
                Phßng KÕ to¸n quèc        Phßng tæ chøc CB &
       Ban
                    tÕ                §T
      KiÓm
      so¸t        Phßng qu¶n lý thÎ            V¨n phßng
  Ban
Tæng gi¸m
  ®èc              Trung t©m thanh          Phßng Qu¶n trÞ
                   to¸n
                Trung t©m tin häc          Phßng B¸o chÝ
      Héi
      ®ång
      TÝn          Phßng QL ®Ò ¸n          Phßng ph¸p chÕ
      dông           c«ng nghÖ
                          Phßng Th«ng tin
                            tÝn dông

                       M¹ng l-íi trong n-íc

                 Së giao        C¸c chi      C¸c c«ng ty
                  dÞch         nh¸nh      con

                       M¹ng l-íi n-íc ngoµi


                 V¨n phßng ®¹i           C«ng ty tµi chÝnh
                   diÖn              (Hong Kong)
                (Paris,Moscow,Sin
                   gapore

                         6
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

II.C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
 ViÖt Nam.

1.T×nh h×nh nguån vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn.

a)  Nguån vèn:

       §Õn cuèi th¸ng 12 n¨m 2002 tæng nguån vèn cña
Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®¹t 81.156 tû quy ®ång, t¨ng 5,6%
so víi cïng thêi ®iÓm n¨m 2001 vµ 17,1% so víi n¨m 2000.
N¨m 2002 ®¸nh dÊu sù kÕt thóc giai ®o¹n I cña ch-¬ng
tr×nh t¸i c¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng. Nh×n l¹i 3 n¨m
qua cã thÓ thÊy c«ng t¸c vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
®ang ®i ®óng h-íng do Ban l·nh ®¹o ®Ò ra vµ ®· ®¹t ®-îc
nh÷ng kÕt qu¶ b-íc ®Çu:

   Tèc ®é t¨ng tr-ëng vèn b×nh qu©n ®¹t 22%/n¨m, cao h¬n
môc  tiªu  ®Ò  ra   trong    ch-¬ng    tr×nh    t¸i   c¬  cÊu  (15-
20%/n¨m). Tèc ®é t¨ng tr-ëng vèn VND vµ ngo¹i tÖ kh«ng
cïng chiÒu: vèn VND t¨ng víi tèc ®é nhanh h¬n qua c¸c n¨m
(b×nh qu©n 28,6%/n¨m) trong khi vèn ngo¹i tÖ cã tèc ®é
t¨ng tr-ëng gi¶m dÇn (b×nh qu©n 16%/n¨m).

   Trong n¨m qua nguån vèn VND t¨ng kh¸ m¹nh: + 6.799 tû
®ång, t-¬ng ®-¬ng víi 33,2% so víi n¨m 2001 vµ 29,9% so
víi n¨m 2000.

   Nguån vèn ngo¹i tÖ ®¹t 2,8 tû USD gi¶m 6,2%. Khã kh¨n
trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ b¾t ®Çu tõ n¨m 2001
khi Fed b¾t ®Çu gi¶m l·i suÊt chØ ®¹o tõ møc 6,5%/n¨m vµ
tiÕp tôc khã kh¨n h¬n trong n¨m 2002, khi l·i suÊt gi¶m
xuèng møc 1,25%.
                       7
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368           BiÓu 1. T×nh h×nh nguån vèn

 §¬n vÞ : Tû ®ång
                    N¨m 2000 N¨m 2001         N¨m
                                     2002
 Tæng nguån               65.631      76.831    81.156
   T¨ng tr-ëng tuyÖt          19.943      11.200     4.325
    ®èi                 43,7       17,1      5,6
           T¨ng
    tr-ëng %
 Tæng nguån ngo¹i tÖ            3.321      3.740     3.507
 USD (triÖu)                 977       419     - 233
    T¨ng tr-ëng tuyÖt           41,7      12,6     - 6,2
 ®èi
           T¨ng
 tr-ëng %
 Tæng nguån VND             16.666      20.466    27.265
      T¨ng tr-ëng          3.832      3.800     6.799
 tuyÖt ®èi                 29,9       22,8     33,2
           T¨ng
 tr-ëng %
      Tû träng             25,39      26,64     33,60
b) Huy ®éng vèn:

  - TÝnh ®Õn 31/12/2002 tæng nguån vèn huy ®éng cña
ng©n hµng ngo¹i th-¬ng m¹i ®¹t møc 72700 tû, t¨ng 0,2%;
C¬ cÊu nguån vèn thay ®æi theo xu h-íng t¨ng tû träng
nguån vèn huy ®éng tõ d©n c- tõ 34% n¨m 2001 lªn 38% n¨m
2002, gi¶m tû träng nguån vèn huy ®éng tõ LNH xuèng cßn
16% so víi 19% cña n¨m 2001. Nh- vËy, tÝnh æn ®Þnh cña
nguån vèn ®· thay ®æi theo chiÒu h-íng thuËn, song gi¸
vèn ®Çu vµo còng t¨ng lªn.

  - Tèc ®é t¨ng tr-ëng huy ®éng vèn ngo¹i tÖ vµ vèn VND
ë hai tr¹ng th¸i tr¸i ng-îc nhau. Huy ®éng vèn VND tõ nÒn
kinh tÕ t¨ng +28%, vèn ngo¹i tÖ gi¶m – 6%.                       8
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   C¬ cÊu nguån vèn quy ®ång cña NHNT n¨m 2000 - 2002

      100%
            20     19     16
       80%
                  34     38           vèn tõ LNH
       60%    40
                                    vèn tõ TK
       40%                            vèn tõ TCKT

       20%    39     47     46

2.      0%                                   Sö
          năm 2000 năm 2001 năm 2002


   dông vèn.

    Tæng vèn sö dông vµo cuèi th¸ng 6/2002 ®¹t 78.658 tû
quy ®ång. C¬ cÊu sö dông vèn cã nhiÒu biÕn ®æi, cô thÓ
nh- sau:

    - Sè d- tiÒn mÆt vµ tiÒn göi t¹i NHNN biÕn ®éng th-êng
xuyªn. T¹i thêi ®iÓm cuèi th¸ng 6/2002 sè d- nµy gi¶m
27,1% so víi th¸ng 12/2001- ®¹t 3060 tû ®ång.

    - Sö dông vèn trªn thÞ tr-êng I ®¹t 22.052 tû ®ång,
t¨ng 31,7% so víi cuèi n¨m ngo¸i. Tèc ®é cao ®· ®-a tû
träng sö dông vèn trªn thÞ tr-êng nµy trong tæng sö dông
vèn t¨ng tõ 21,6% vµo cuèi n¨m ngo¸i lªn 28,0%. §iÒu nµy
cho thÊy nguån vèn cña Ng©n hµng ®· ®-îc t¨ng c-êng sö
dông trùc tiÕp cho nÒn kinh tÕ. D- nî tiÒn ®ång ®¹t
14.487 tû ®ång, chiÕm tû träng 65,7% tæng d- nî cho vay
kh¸ch hµng vµ t¨ng 31,8% so víi cuèi n¨m.D- nî ngo¹i tÖ
t¨ng 30,1% ®¹t 496 triÖu USD.

    - Sö dông vèn trªn thÞ tr-êng II ®¹t 48.925 tû ®ång,
gi¶m 9,0% so víi cuèi n¨m ngo¸i. Tû träng sö dông vèn
trªn thÞ tr-êng nµy trong tæng sö dông vèn gi¶m tõ 69,4%

                        9
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


vµo cuèi n¨m ngo¸i xuèng cßn 62,2%. Nh×n chung quan hÖ
víi NHNN vµ NSNN cïng víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc
®Òu gi¶m.

    Sö dông vèn kh¸c lµ 4.621 tû ®ång, chiÕm tû träng
5,9% trong tæng sö dông vèn, t¨ng 68,0% so víi cuèi n¨m
2001.

3. C«ng t¸c tÝn dông.

  Trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝch cùc cña n¨m 2001 trong viÖc
xö lý nî tån ®äng, cñng cè vµ t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý
tÝn dông, ®Þnh h-íng ®Çu t- hîp lý vµ trong bèi c¶nh tèc
®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam thuéc lo¹i cao ë khu
vùc, nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn t¨ng m¹nh, m«i tr-êng ®Çu
t- ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, rµo c¶n ph¸p lý trong ho¹t
®éng ng©n hµng tõng b-íc ®-îc dì bá ®· t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng nãi
chung vµ NHNT nãi riªng ph¸t triÓn. Ban l·nh ®¹o NHNT ®·
quyÕt ®Þnh lÊy n¨m 2002 lµ n¨m “ Bøt ph¸ tÝn dông”, n¨m
cÊt c¸nh trong lé tr×nh t¸i c¬ cÊu, chñ ®éng héi nhËp.

  Tæng doanh sè cho vay n¨m 2002 ®¹t 71.116 tû VND t¨ng
h¬n 60% vµ tæng doanh sè thu nî ®¹t 44.506 tû VND t¨ng
h¬n 50% so víi n¨m 2001. TÝnh ®Õn 31/12/2002, D- nî cho
vay hiÖn hµnh ®¹t 36.269 tû VND. §©y lµ møc t¨ng tr-ëng
lín nhÊt kÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y.

            BiÓu 2.Ho¹t ®éng tÝn dông

 §¬n vÞ: Tû VND
                    N¨m 2001            N¨m 2002
 -TÝn   dông   ng¾n
 h¹n                   2.504             5.718

                       10
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


        D-   nî        17.865              46.352
   ®Çu n¨m              14.651              29.006
    Cho vay              5.718              23.064
    Thu nî
    D-  nî   cuèi
    n¨m
 -TÝn dông     trung
 dµi h¹n                2.100              3.941
   D- nî ®Çu n¨m            9.581              24.764
   Cho vay               7.740              15.500
   Thu nî               3.941              13.205
   D- nî cuèi n¨m


4. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i.
a)  C«ng t¸c b¶o l·nh n-íc ngoµi.
    BiÓu 3
§¬n vÞ: TriÖu USD

              Sè d- b¶o l·nh            Qu¸ h¹n

   ChØ tiªu
             31/12/2    31/12/20 31/12/2        31/12/20
             001         02     001       02

     Tæng sè        34,2      63,0      13,2        16,7

    - L/C tr¶        18,5      42,0      13,2        12,7
     chËm

    - Th- b¶o        15,7      21,0         0       4,0
     l·nh
                       11
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   Sè d- b¶o l·nh n-íc ngoµi ®Õn 31/12/2002 lµ 63,0
triÖu USD, trong ®ã sè d-         nî b¶o l·nh L/C tr¶ chËm ®¹t
42,0 triÖu USD. D- nî qu¸ h¹n lµ 16,7 triÖu USD trong ®ã
cã 12,7 triÖu USD lµ c¸c kho¶n b¶o l·nh më L/C tr¶ chËm
qu¸ h¹n.

b)  C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ

    Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu: Doanh sè thanh to¸n xuÊt
nhËp khÈu qua NHNT        n¨m 2002 ®¹t 9.092 triÖu USD, gi¶m
4,1% so víi n¨m 2001. ThÞ phÇn thanh to¸n qua Ng©n hµng
Ngo¹i th-¬ng so víi kim ng¹ch XNK cña c¶ n-íc lµ 29,3%,
®¹t chØ tiªu ®Ò ra       tõ ®Çu n¨m (29%).

                BiÓu 4.Thanh to¸n XNK


   §¬n vÞ: TriÖu USD

   ChØ tiªu                N¨m 2001     N¨m 2002     %
                        12
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Doanh    sè  thanh    to¸n       4490       3940      -
xuÊt khÈu                                 12,2%
                        2336       1656
 - DÇu th«                                   -
                         384       503
                                      21,9%
 - Thñy s¶n
                         244       136
                                      30,2%
 -  G¹o
                                         -
                                      44,3%
Doanh sè thanh to¸n               4994       5152     3,2%
nhËp khÈu
                        1686       1480      -
 - X¨ng dÇu                                12,2%
                         388       746
 - M¸y mãc, thiÕt bÞ                           92,3%
                         334       344
 -  S¾t thÐp                                 3,0%


Tæng sè                     9484       9092      -
                                        4,1%
                     13
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ:

   Ph¸t hµnh thÎ: Tæng sè thÎ tÝn dông do NHNT ph¸t hµnh
trong n¨m lµ 2.500 thÎ, t¨ng h¬n hai lÇn so víi cïng kú
n¨m ngo¸i. Sè tiÒn sö dông lµ 85 tû ®ång, t¨ng 35%.

   §Æc biÖt tõ th¸ng 4 n¨m 2002, NHNT ®· triÓn khai dÞch
vô thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM vµ ®Ðn th¸ng 10/2003 ®· ph¸t
hµnh ®-îc 100.000 thÎ.

   Thanh to¸n thÎ: Doanh sè thanh to¸n thÎ 6 th¸ng ®Çu
n¨m 2002 ®¹t 50 triÖu USD, t¨ng 22% so víi cïng kú n¨m
2001. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do c«ng nghÖ thanh to¸n thÎ ®·
®-îc c¶i thiÖn, m¹ng qu¶n lý, thanh to¸n ®· æn ®Þnh.

5. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ

5.1. Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ.

        - §èi t-îng cho vay:

     + Cho vay ®Ó nhËp khÈu vËt t-, hµng hãa phôc vô
s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n-íc.

     + Gãp vèn bæ sung liªn doanh ( nÕu cã ng-êi tr¶
nî)

     + Cho vay b¾t buéc tr¶ nî b¶o l·nh ®Õn h¹n do
Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng b¶o l·nh.

     + Cho vay t¹m nhËp t¸i xuÊt.

     + Chi tr¶ chi phÝ v©n t¶i, b¶o hiÓm.

       - C¸ch ph¸t tiÒn vay:

   TiÒn vay ®-îc ph¸t b»ng chuyÓn kho¶n, tiÒn mÆt hoÆc
ph-¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c cña Ng©n hµng. Tr-êng hîp ®Æc
biÖt cã sù tháa thuËn gi÷a bªn vay víi Ng©n hµng th× Ng©n
                       14
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hµng cã thÓ chuyÓn tiÒn vay vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña
bªn vay.

          - Thu nî:

  Bªn vay nhËn nî b»ng lo¹i ngo¹i tÖ nµo th× tr¶ nî gèc
vµ l·i b»ng lo¹i ngo¹i tÖ ®ã. NÕu bªn vay kh«ng cã lo¹i
ngo¹i tÖ thÝch hîp th× cã thÓ dïng lo¹i ngo¹i tÖ tù do
chuyÓn ®æi kh¸c hoÆc ®ång VN quy ®æi ra lo¹i ngo¹i tÖ cÇn
thiÕt qua viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ theo tû gi¸ mua b¸n ngo¹i
tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng.

5.2. Thanh to¸n quèc tÕ.

  NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi ®· thóc ®Èy rÊt
nhiÒu sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ë
Ng©n hµng. Bëi v× thanh to¸n quèc tÕ g¾n liÒn víi nhu cÇu
mua b¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng cÇn ph¶i ®¸p
øng nhu cÇu Êy. Ng-îc l¹i, ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n quèc tÕ ®-îc hoµn thµnh, t¹o uy
tÝn cho Ng©n hµng vµ thu hót kh¸ch hµng míi.

  Khi thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®èi víi
kh¸ch hµng vay ®Ó nhËp khÈu ®Òu ph¶i thanh to¸n qua Ng©n
hµng. Ng©n hµng kiÓm so¸t ®-îc môc ®Ých sö dông tiÒn vay,
thêi gian hµng vÒ…Tõ ®ã ®¶m b¶o cho viÖc thu nî cña Ng©n
hµng. Cßn ®èi víi kh¸ch hµng xuÊt khÈu ®· xuÊt tr×nh bé
chøng tõ t¹i Ng©n hµng ®Ó chiÕt khÊu hoÆc ®Ó nhê ®ßi tiÒn
hé. §iÒu nµy gióp viÖc thu nî cña Ng©n hµng rÊt thuËn lîi
vµ ®©y còng lµ nguån cung cÊp ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng.
                        15
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

5.3.Nguån mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt
Nam.

  Ng©n hµng Ngoai th-¬ng ViÖt Nam cã thÓ huy ®éng nguån
mua ngo¹i tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng
m¹i kh¸c, cña Ng©n hµng Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n
kh¸c, trong ®ã chñ yÕu lµ mua cña c¸c doanh nghiÖp, tiÕp
®Õn lµ Ng©n hµng Nhµ n-íc, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i kh¸c.

 - Mua tõ c¸c doanh nghiÖp

  L-îng ngo¹i tÖ mua ®-îc tõ c¸c kh¸ch hµng mµ doanh
nghiÖp mµ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam lµ t-¬ng ®èi lín. V¶ l¹i, Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam lµ ng©n hµng truyÒn thèng
trong thanh to¸n xuÊt- nhËp khÈu mµ moi ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu ®Òu cÇn vèn ngo¹i tÖ m¹nh ®Ó thanh
to¸n.

 - Mua tõ Ng©n hµng Nhµ n-íc

  §©y lµ nguån mua lín cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ngViÖt
nam víi tû gi¸ th-êng thÊp h¬n so víi tû gi¸ trªn thÞ
tr-êng ngo¹i tÖ chÝnh thøc (tuy nhiªn chªnh lÖch kh«ng
®¸ng kÓ). Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt nam còng chØ b¸n ngo¹i
tÖ cho Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam khi ch-¬ng tr×nh
nhËp khÈu mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh mµ ChÝnh phñ quy ®inh
nh­ x¨ng, dÇu, ph©n bãn…vµ hµng kh«ng.

    - Mua tõ c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i kh¸c

  §©y lµ nguån mua chñ yÕu cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng.
Tuy nhiªn chØ nh÷ng Ng©n hµng nµo c©n ®èi thõa ngo¹i tÖ
míi b¸n cho ng©n hµng. C¸c ng©n hµng nµy th-êng b¸n víi
gi¸ kÞch trÇn do NHNN quy ®Þnh.

                       16
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

5.4.Nguån b¸n ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt
nam.

  Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
còng kh«ng ngoµi c¸c doanh nghiÖp, c¸c Ng©n hµng Th-¬ng
m¹i, c¸c tæ chøc c¸ nh©n vµ Ng©n hµng Nhµ n-íc.

  Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng
ViÖt nam hiÖn nay chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh
nghiÖp mua ngo¹i tÖ th-êng lµ c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t
®éng kinh doanh nhËp khÈu, cã quan hÖ l©u dµi víi Ng©n
hµng vµ hä còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng chñ yÕu vay ngo¹i tÖ.
C¸c doanh nghiÖp nµy mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n L/C vµ
tr¶ nî c¸c kho¶n vay n-íc ngoµi ®Õn h¹n trong ®ã cã c¸c
doanh nghiÖp Nhµ n-íc chiÕm tû träng lín.

5.5Kinh doanh ngo¹i tÖ trong n-íc.

    Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHNT vÉn diÔn ra
trong hoµn c¶nh mÊt c©n ®èi cung cÇu ngo¹i tÖ. Tèc ®é
t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m,tû gi¸ gia t¨ng liªn tôc,
cïng víi viÖc h¹ tû lÖ kÕt hèi ngo¹i tÖ ®· ¶nh h-ëng tíi
doanh sè mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng. Doanh sè mua ngo¹i
tÖ tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n n¨m 2002 gi¶m 1,9% so
víi n¨m 2001. Tuy nhiªn, trong 4 th¸ng cuèi n¨m 2002
doanh sè mua ngo¹i tÖ t¨ng m¹nh, ®¹t møc b×nh qu©n 253
triÖu USD/th¸ng so víi møc mua ngo¹i tÖ b×nh qu©n lµ 188
triÖu USD/th¸ng trong 8 th¸ng ®Çu n¨m. KÕt qu¶ nµy ®¹t
®-îc lµ do viÖc ®-a vµo ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh doanh
linh ho¹t nh- ho¸n ®æi, kú h¹n; võa mua b¸n giao ngay võa
cho gi÷ l¹i tiÒn ®ång víi møc l·i suÊt hÊp dÉn; cho vay
va øng tr-íc tiÒn ®ång víi l·i suÊt thÊp.


                       17
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    Trong n¨m 2002 Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam ®·
nhËn ®-îc sù hç trî m¹nh mÏ h¬n tõ phÝa Ng©n hµng Nhµ
n-íc trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ nhËp khÈu x¨ng
dÇu (1 222 triÖu USD) vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c nh- hµng
kh«ng, ®iÖn lùc. N¨m 2002, Ng©n hµng Nhµ n-íc ®· b¸n cho
Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng 1 240USD.

    Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ n¨m 2002 ®¹t 3890 triÖu USD
t¨ng 4,7% so víi n¨m 2001, trong ®ã b¸n cho c¸c mÆt hµng
phi x¨ng dÇu t¨ng m¹nh: 16,7%.

    Tuy nhiªn, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n
hµng Ngo¹i th-¬ng trong thêi gian tíi vÉn ®øng tr-íc
th¸ch thøc do cung cÇu ngo¹i tÖ cña nÒn kinh tÕ tiÕp tôc
mÊt c©n ®èi vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy mét gia
t¨ng

     BiÓu 5. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ trong n-íc


§¬n vÞ: TriÖu USD

                                N¨m
 ChØ tiªu                   N¨m 2001              ± %
                                2002

 1. Doanh sè mua vµo                  3684      3885     5,5%

     + NHNN vµ TCTD                1115      1364     22,3%

     + Doanh nghiÖp vµ c¸             2569      2521    - 1,9%
 nh©n

 2. Doanh sè b¸n ra                  3721      3890     4,7%                       18
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


    + NHNN vµ TCTD                 174       60     -
                                         65,5%

    + Doanh nghiÖp vµ c¸             3547      3830    8,1%
 nh©n

 Tæng doanh sè mua b¸n                7405      7775    5,0%

      (Ghi chó : Doanh sè kh«ng bao gåm mua b¸n néi
bé vµ thÞ tr-êng ngoµi n-íc)

5.6.Kinh doanh ngo¹i tÖ n-íc ngoµi

  Song song víi viÖc më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i
tÖ ë thÞ tr-êng trong n-íc, Vietcombank còng ®· nhanh
chãng tiÕp cËn víi thÞ tr-êng hèi ®o¸i quèc tÕ, tõng b-íc
®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n ®a d¹ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ cho
kh¸ch hµng nh­ USD, JPY, AUD, , EUR…thùc hiÖn chuyÓn ®æi
tõ ngo¹i tÖ nµy sang ngo¹i tÖ kh¸c víi gi¸ c¶ phï hîp sù
biÕn ®éng tøc thêi cña tû gi¸ trªn thÞ tr-êng.

  Trong n¨m 2002, do thÞ tr-êng cã nhiÒu rñi ro nªn
kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr-êng quèc tÕ còng
h¹n chÕ h¬n, c¸c c¸n bé kinh doanh ®· cè g¾ng thùc hiÖn
nghiªm tóc h¹n møc giao dÞch.

  Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ n-íc ngoµi cña Ng©n hµng
Ngo¹i th-¬ng n¨m 2002 ®¹t 5.162 triÖu USD, t¨ng 36,5% so
víi n¨m 2001. Do nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p trªn thÞ tr-êng
tiÒn tÖ quèc tÕ trong n¨m nªn Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®·
chuyÓn h-íng kinh doanh nh»m h¹n chÕ rñi ro theo h-íng
gi¶m ®Çu t- kiÕm lêi ®Ó tËp trung vµo ho¹t ®éng kinh
doanh phôc vô kh¸ch hµng.

                      19
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

   BiÓu 6. Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ n-íc ngoµi


§¬n vÞ: TriÖu USD

   ChØ tiªu       N¨m 2001        N¨m 2002         ± %

  Doanh sè mua        1895          2586        + 36,5%

  Doanh sè b¸n        1896          2576        + 35,9%

    Tæng          3791          5162        + 36,2%


6. KÕt qu¶ kinh doanh.

    Do l·i xuÊt ngo¹i tÖ trong n¨m 2002 gi¶m m¹nh tíi
møc thÊp nhÊt trong vßng 40 n¨m qua ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn
kÕt qu¶ thu/chi cña NHNT         vèn lµ mét ng©n hµng cã tû
träng vèn ngo¹i tÖ chiÕm trªn 70% tæng nguån vèn. Thu
nhËp n¨m 2002 ®¹t 4.005 tû VND, gi¶m 28,5%, trong khi chi
phÝ ®¹t 3.676 tû VND, gi¶m 34% so víi n¨m 2001. Trong n¨m
2002, mÆc dï NHNT      t¨ng chi kh¸ lín cho nhu cÇu më réng
m¹ng l-íi, ph¸t triÓn s¶n phÈm, nh-ng nhê cã c¸c gi¶i
ph¸p t¨ng c-êng qu¶n lý thu chi vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn
dông nªn tèc ®é gi¶m thu vÉn thÊp h¬n tèc ®é gi¶m chi.
ChÝnh v× vËy, sau khi ®· trÝch lËp gÇn 1.000 tû VND vµo
quü dù phßng, lîi nhuËn vÉn ®¹t 329 tû t¨ng 5,3% so víi
n¨m 2001. C«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ®· cã nhiÒu cè g¾ng
trong qu¶n lý, gi¶m s¸t gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t
triÓn æn ®Þnh cña toµn hÖ thèng.
                      20
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
III. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i
 th-¬ng ViÖt nam.

1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.

  M«i tr-êng kinh doanh trong n¨m 2002 cã nhiÒu thuËn
lîi ®em l¹i c¬ héi cho kinh doanh tÝn dông ng©n hµng, mét
                      21
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


mÆt do nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng m¹nh ë hÇu hÕt c¸c lÜnh
vùc, nhu cÇu vay vèn gia t¨ng m¹nh; mÆt kh¸c do m«i
tr-êng kinh doanh tµi chÝnh Ng©n hµng ®ang tiÕn dÇn ®Õn
héi nhËp quèc tÕ nªn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é liªn quan ®Õn
ho¹t ®éng Ng©n hµng nhÊt lµ ho¹t ®éng tÝn dông còng ®-îc
th¸o gì vµ t¹o thuËn lîi theo xu h-íng tù do hãa nh- viÖc
b·i bá biªn ®é ®èi víi l·i xuÊt cho vay tháa thuËn VN§,
ban hµnh Quy chÕ míi vÒ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi
víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t¨ng tr-ëng
tÝn dông.

  Bªn c¹nh sù gia t¨ng m¹nh cña ho¹t ®éng tÝn dông,
d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ n-íc, trong
n¨m c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®· xö lý ®-îc sè l-îng lín
sè l-îng tån ®äng tõ nh÷ng n¨m tr-íc; c¸c Ng©n hµng
th-¬ng m¹i quèc doanh ®-îc bæ sung thªm vèn §iÒu lÖ th«ng
qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh Phñ ®Æc biÖt, gióp
c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i Quèc doanh n©ng cao n¨ng lùc tµi
chÝnh. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, ho¹t ®éng Ng©n hµng n¨m
nay cßn ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc vÒ lÜnh vùc huy
®éng vèn, nhÊt lµ vèn ngo¹i tÖ do t¸c ®éng vÒ l·i suÊt
USD xuèng thÊp kÐo dµi tõ n¨m tr-íc.

  Víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña m×nh vµ ®-îc sù chØ ®¹o,
quan t©m, gióp ®ì cña ChÝnh Phñ, Ng©n hµng nhµ n-íc vµ
c¸c bé ngµnh, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· ®¹t vµ v-ît nhiÒu
chØ tiªu tµi chÝnh ®Ò ra tõ ®Çu n¨m vµ gÆt h¸i ®-îc nh÷ng
thµnh tùu hÕt søc kh¶ quan cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh t¹o ®µ
t¨ng tr-ëng bÒn v÷ng cho nh÷ng n¨m sau.

  Víi sù nç lùc vµ linh ho¹t trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh
vèn, kÕt thóc n¨m 2002 tæng nguån vèn t¨ng tr-ëng 6,1%,

                      22
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


®¹t 81,495 tû VN§. Tuy tèc ®é t¨ng ch©m so víi nh÷ng n¨m
tr-íc nh-ng nguån vèn vÉn ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu vèn tÝn
dông gia t¨ng m¹nh trong n¨m. C«ng t¸c huy ®éng vèn ®-îc
lµm tèt lµ do Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· chñ ®éng lµm tèt
c«ng t¸c kh¸ch hµng, t¨ng tr-ëng mét b-íc trong c«ng t¸c
®iÒu hµnh, qu¶n trÞ vèn, l·i suÊt, qu¶n trÞ rñi ro, thanh
kho¶n vµ ¸p dông mét sè s¶n phÈm míi dùa trªn nÒn t¶ng
c«ng nghÖ. Tû träng vèn b»ng VN§ trong tæng nguån vèn
t¨ng m¹nh (32,9%) trong n¨m 2002. C¬ cÊu vèn ®-îc c¶i
thiÖn theo h-íng tÝch cùc, tû träng nguån vèn trong VN§
trong tæng nguån vèn t¨ng tõ 27% n¨m 2001 lªn 34% tÝnh
®Õn 31/12/2002. Bªn c¹nh ®ã thùc hiÖn chñ tr-¬ng chuyÓn
dÞch c¬ cÊu ngån vèn theo h-íng t¨ng tû träng nguån vèn
trung vµ dµi h¹n, Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt nam ®· ph¸t
hµnh thµnh c«ng nhiÒu ®ît kú phiÕu vµ tr¸i phiÒu nh»m ®¸p
øng nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n ®ang t¨ng cao.

        Cã ®-îc kÕt qu¶ trªn ph¶i kÓ ®Õn nguyªn nh©n
 sau:

  - Hµnh lang ph¸p lý ngµy cµng ®-îc më réng, c¶i tiÕn
phï hîp víi ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng, cña kh¸ch
hµng, tõng b-íc thiÕt lËp c¬ së cho thÞ tr-êng hèi ®o¸i
hoµn chØnh sau nµy. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh tû
gi¸, qu¶n lý ngo¹i hèi th-êng xuyªn ®-îc söa ®æi cËp nhËt
®Ó thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.

  - T×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ nÒn kinh tÕ liªn tôc
t¨ng tr-ëng cña ViÖt Nam thêi gian qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¸t triÓn, qua ®ã
¶nh h-ëng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ.                       23
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - Ng©n hµng ®· ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng kh¸ mÒm
dÎo vµ linh ho¹t. Kh«ng g©y søc Ðp cho kh¸ch hµng nh-ng
còng rÊt nghiªm kh¾c, kh«ng dÔ d·i, bu«ng láng, lu«n cè
g¾ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶
kinh doanh. Ng©n hµng ®· tËp hîp vµ lËp hå s¬ kh¸ch hµng
mét c¸ch khoa häc, cËp nhËt sau mçi lÇn giao dÞch víi
kh¸ch hµng. Tõ ®ã, Ng©n hµng gi¶m ®-îc thêi gian vµ chi
phÝ cña kh¸ch hµng còng nh- cña b¶n th©n Ng©n hµng trong
c¸c lÇn giao dÞch tiÕp theo.

  - Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®· cã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn
ho¹t ®éng Ng©n hµng ®èi ngo¹i, më réng nghiÖp vô Ng©n
hµng ®¹i lý, trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña hÖ thèng
thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng toµn cÇu (Swift)

  - §Çu t- trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, l¾p ®Æt ®Çy ®ñ m¸y
mãc, thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô viÖc theo dâi kÞp thêi c¸c
diÔn biÕn trªn thÞ tr-êng hèi ®o¸i quèc tÕ, ph¸t triÓn
nhanh c¸c nghiÖp vô ®Çu c¬, thùc hiÖn nhanh chãng c¸c
giao dÞch hèi ®o¸i víi c¸c thµnh viªn trÒn thÞ tr-êng
ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng.

  - Chó träng viÖc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé cã kh¶
n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc míi, cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cao,
cã tr¸ch nhiÖm…

2.Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n.

  ViÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ qua hai trung t©m giao dÞch
ngo¹i tÖ (t¹i héi së Vietcombank Trung -¬ng vµ chi nh¸nh
Vietcombank Thµnh phè Hå ChÝ Minh) ch-a ph¶n ¸nh ®-îc
thùc chÊt vµ ®óng víi mèi quan hÖ cung cÇu cña thÞ tr-êng                      24
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


do nh÷ng môc tiªu vµ ®iÒu kiÖn ®Æc thï kh¸c nhau cña tõng
vïng l·nh thæ.

  Ng©n hµng ch-a cã kh¶ n¨ng n¨m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng
tin quèc tÕ cã gi¸ trÞ ¸p dông ®-îc vµo ho¹t ®éng kinh
doanh cña m×nh. Doanh sè ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng quèc
tÕ cßn thÊp, ch-a tËn dông ®-îc nhiÒu c¬ héi ®Ó thu lîi
nhuËn vµ kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trªn thÞ tr-êng nµy
ch-a tèt.

  ViÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng diÔn ra gay g¾t ®·
lµm Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng mÊt dÇn thÞ phÇn trong nhiÒu
mÆt ho¹t ®éng. Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ®ang ph¶i ®èi mÆt
víi nhiÒu ng©n hµng, ®¨c biÖt lµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng
n-íc ngoµi, cã -u thÕ h¬n trong lÜnh vùc th«ng tin, kinh
nghiÖm ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng kh¶
n¨ng tµi chÝnh cña hä.

  Tèc ®é vµ quy m« mua b¸n ngo¹i tÖ ch-a t-¬ng xøng víi
kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt nhu cÇu
ngo¹i tÖ cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt
n-íc.

  C¸c h×nh thøc kinh doanh ngo¹i tÖ cßn nghÌo nµn,
thiÕu ®a d¹ng. Trong kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ chñ yÕu
míi sö dông nghiÖp vô mua b¸n giao ngay, rÊt h¹n chÕ sö
dông nghiÖp vô mua b¸n cã kú h¹n…
                      25
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

IV. ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi.

  1. tËp trung vµo triÓn khai giai ®o¹n II cña ch-¬ng
tr×nh t¸i c¬ cÊu (giai ®o¹n 1: 2001-2002; giai ®o¹n II:
2003-2005). Hoµn thiÖn nh÷ng c«ng viÖc cña giai ®o¹n 1,
tiÕp tôc triÓn khai m¹nh mÏ theo lé tr×nh c«ng viÖc cña
giai ®o¹n II: triÓn khai dÇn m« h×nh tæ chøc h-íng tíi
kh¸ch hµng, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro, n©ng cao
quy tr×nh hãa c¸c nghiÖp vô theo m« thøc qu¶n lý rñi ro
theo chuÈn mùc quèc tÕ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn qu¶n trÞ rñi
ro thanh kho¶n, rñi ro l·i suÊt, rñi ro tÝn dông.

  2. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn VN§ vµ
ngo¹i tÖ, t×m kiÕm mäi c¬ héi ®Ó t¨ng nguån vèn trung vµ
dµi h¹n. PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng nguån vèn 11%,
trong ®ã vèn huy ®éng b»ng VN§ t¨ng 25%, vèn huy ®éng
b»ng ngo¹i tÖ t¨ng 8%.

  3. Chó träng vµ t¨ng c-êng ph¸t triÓn m¹ng dÞch vô
Ng©n hµng trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ
dÞch vô Ng©n hµng b¸n lÎ, dÞch vô Ng©n hµng tù phôc vô
trªn m¸y giao dÞch tù ®éng ATM, dÞch vô Ng©n hµng ®iÖn tö
(E- Bank) vµ Internet.

  4. §Èy m¹nh ph¸t triÓn tÝn dông theo chiÒu s©u, tiÕp
tôc thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t- vµ qu¸n
triÖt theo tinh thÇn “tiÕp tôc ®Èy m¹nh tÝn dông, ph¸t
triÓn bÒn v÷ng vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông thªm mét
b­íc”. PhÊn ®Êu t¨ng tr­ëng d­ nî tÝn dông 27,1%, khèng
chÕ tû nî qu¸ h¹n ë møc thÊp h¬n 3,5%.

  5. T¨ng tr-ëng lîi nhuËn tr-íc thuÕ tõ 5% trë lªn.
Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thªm vèn ®iÒu lÖ tõ 1.000


                      26
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


tû VN§ ®Õn 1.500 tû VN§, ®¹t 5.000 ®Õn 6.000 tû VN§ vµo
n¨m 2005.
                      27
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                  KÕt luËn

  N¾m gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ, Ng©n
hµng h¬n bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo lu«n ph¶i nghiªn cøu
vµ ®i tr-íc thêi ®¹i.§iÒu nµy kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc mµ cßn lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù lín m¹nh cña Ng©n hµng. Giê ®©y
khi thÞ tr-êng víi nhiÒu nh©n tè cßn ch-a æn ®Þnh, viÖc
nghiªn cøu gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ phøc t¹p nh-ng ®iÒu ®ã
kh«ng cã nghÜa r»ng chóng ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp cËn vµ
lµm chñ trong thêi gian tíi.

  Còng víi xu h-íng toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ, c¸c ho¹t
®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ kh«ng ngõng më réng nhiÖm vô ®Æt
ra víi ng©n hµng ngµy cµng cÊp b¸ch. ViÖc ®æi míi trong
hÖ thèng c¶ vÒ c¸c v¨n b¶n ban hµnh, ph¸t triÓn nghiÖp
vô, hiÖn ®¹i hãa c¬ së vËt chÊt còng nh- viÖc ®µo t¹o ®éi
ngò nh©n viªn lµ c¸c vÊn ®Ò ph¶i ®-îc tõng b-íc gi¶i
quyÕt kÞp thêi. Ngoµi ra vÒ phÝa Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ
ChÝnh Phñ, c¸c biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi s¸t thùc
víi t×nh h×nh còng ®-îc tiÕn hµnh ®ång bé ®Ó t¹o m«i
tr-êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña
NHTM.

  Kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn theo h-íng më cöa,
thÞ tr-êng ngo¹i hèi ho¹t ®éng kh«ng biªn giíi. Bëi vËy,
ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ luån ph¶i ®-îc hoµn thiÖn
®Ó gióp nÒn kinh tÕ hßa nhËp vµo xu h-íng ph¸t triÓn
chung cña thÕ giíi.

                      28
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                  29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/20/2012
language:
pages:29
Bui Van Luong Bui Van Luong
About vanluong.blogspot.com